ТЕМА 15 локомотивное депо

Тема 15 Аналіз виробничо-господарської діяльності локомотивного депо
Зміст
1 Мета, завдання, інформаційні джерела та етапи аналізу
2 Характеристика діяльності локомотивного депо
3 Аналіз виконання плану по обсягових показниках
4 Аналіз якісних показників
5 Аналіз виконання плану по праці
6 Аналіз експлуатаційних витрат і собівартості
7 Аналіз доходів, прибутку і рентабельності

1 Мета, завдання, інформаційні джерела та етапи аналізу

Мета техніко-економічного аналізу діяльності локомотивного депо – визначити ефективність використання всіх видів ресурсів та ефективність його діяльності в цілому, а також пошук резервів її підвищення.
Завдання аналізу:
аналіз виконання планів та динаміки по всіх показниках, складання відповідних звітів;
на основі оцінки виконання плану та динаміки обсягових та інших показників складання поточних та перспективних планів;
пошук шляхів підвищення ефективності роботи локомотивного депо, його експлуатаційної, ремонтної та підсобно-допоміжної діяльності та розроблення відповідних заходів.
Основні інформаційні джерела аналізу:
- Положення про депо;
- річні звіти з пояснювальними записками, зокрема:
- форма 1 Баланс, містить відомості про активи підприємства та джерела їх фінансування;
- форма 2 Звіт про фінансові результати, містить фінансові результати від усіх видів діяльності підприємства;
- форма УТО-1 „Звіт з праці”, містить зокрема відомості про фонд оплати праці робітників підприємства з урахуванням його складових;
- звіт про доходи та витрати за видами економічної діяльності та видами перевезень за фактичними показниками – ф.10.2.- Зал.
- форма 14-зал.???????????? „Експлуатаційні витрати” містить інформацію про величини експлуатаційних витрат підприємства, деталізовані за статтями витрат;
- форма 11-ОЗ “Звіт про наявність та рух основних фондів, амортизацію (знос)”, містить вартість усіх складових основних фондів підприємства на початок, на кінець року, введених в дію та вибувших протягом року, а також суми нарахованої амортизації;
- форма ЦО-2, яка містить відомості про наявність і розподіл локомотивного парку, обсяг роботи, пробіги локомотивів і показники їх використання.
Етапи аналізу:
- аналіз обсягових показників;
- аналіз якісних показників;
- аналіз показників з праці;
- аналіз експлуатаційних витрат і собівартості;
- аналіз доходів, прибутку і рентабельності.

2 Характеристика діяльності локомотивного депо

Локомотивні депо забезпечують перевезення (вантажні, пасажирські, господарські) справними локомотивами у встановлений термін; виконують експлуатацію і ремонт локомотивів.
Депо поділяються на ремонтні, експлуатаційно-ремонтні та експлуатаційні, в залежності від того, який вид діяльності є головним.
Експлуатаційно-ремонтні та ремонтні локомотивні депо виконують технічне обслуговування локомотивів (ТО-1, ТО-2, ТО-3) для попередження несправностей та підтримки локомотивів у працездатному та належному санітарно-гігієнічному стані, що забезпечує їхнє використання та безпеку руху; технічне обслуговування (ТО-4) для обточки бандажів колесних пар з метою підтримання оптимальної величини їх проката; поточний ремонт (ПР-1, ПР-2, ПР-3) для поновлення основних технічних характеристик локомотивів у міжремонтних періодах через ревізію, ремонт та зміну окремих деталей, вузлів, агрегатів, регулювання та іспити, а також часткову модернізацію.
Локомотивні депо поділяються також на основні та оборотні. Основні депо забезпечують експлуатацію і ремонт локомотивів, мають приписний парк локомотивів. Оборотні депо знаходяться в пунктах обороту локомотивів і здійснюють технічне обслуговування і екіпіровку локомотивів. В пунктах обороту наявні будинки відпочинку локомотивних бригад.
Локомотиви обслуговуються локомотивними бригадами змінним, прикріпленим або комбінованим способом.
Предметом діяльності депо є забезпечення сфери перевезень тяговим рухомим складом. Основними завданнями депо є:
- забезпечення технічно справного стану локомотивного парку і надійної роботи локомотивів (електровозів та/або тепловозів) в експлуатації відповідно до вимог безпеки руху;
- утримання в роботі кількості локомотивів відповідно до об'єму експлуатаційної роботи і виконання встановлених норм простою локомотивів на технічному обслуговування, екіпіровці і ремонті;
- забезпечення перевезень кваліфікованими локомотивними бригадами;
- виконання поточного ремонту і технічного обслуговування локомотивів відповідно до діючих правил і положень;
- впровадження раціональних режимів водіння потягів з виконанням встановленої пори року;
- розвиток, утримання в справному стані і раціональне використання деповських споруд і устаткування, впровадження нових досягнень науки, техніки і передового досвіду, максимальне використання виробничих потужностей, підвищення рівня механізації трудових процесів;
- забезпечення безпеки руху потягів, точного виконання Правил технічної експлуатації залізниць України, наказів, вказівок і інструкцій Укрзалізниці, залізниці, розробка і здійснення заходів щодо запобігання катастрофам, аварій і випадків браку в роботі;
- здійснення заходів щодо охорони праці і навколишнього середовища;
- здійснення заходів, спрямованих на підвищення доходів депо.
Для утримання парку локомотивів в технічно справному стані, що забезпечує безпеку руху потягів, в основних депо є ремонтне виробництво. Ремонт локомотивів здійснюється крупноагрегатним методом, суть якого полягає в тому, що окремі вузли і агрегати наперед ремонтуються і вмонтовуються в комплект. Необхідною умовою цього методу є добре розвинена заготовча ділянка і оборотна комора.

3 Аналіз виконання плану по обсягових показниках

Для аналізу використовується інформація про наявність, роботу, стан локомотивного парку (форма ЦО-2), а також дані про виконання деповського ремонту локомотивів.
В процесі аналізу дається характеристика виконання планів за основними видами робіт локомотивного депо: експлуатації та ремонту.
Основними обсяговими показниками експлуатаційної роботи депо є наступні:
обсяг перевезень
·Qlбр, ткм брутто;
2) загальний пробіг локомотивів
·MSзаг, лок-км;
локомотиво–години
·МН (в основному, в маневровому та господарському русі).
Схема складу загального пробігу локомотивів приведена на рис. 15.1.
Основним показником ремонтної роботи депо є приведена програма ремонту локомотивів. В локомотивних депо виконується система планово-попереджувальних ремонтів локомотивів. Приведена програма ремонтів розраховується за допомогою коефіцієнтів приведення трудомісткості виконання всіх ремонтів до трудомісткості ремонту ПР-1 електровозу ВЛ 23 (230 чол-год – 1 одиниця приведеного ремонту).

13 EMBED Visio.Drawing.6 1415
Рисунок 15.1 – Схема складу загального пробігу локомотивів
3.1 Аналіз виконання плану експлуатаційної роботи

Аналіз виконується за видами тяги та руху, а також за основними вимірниками роботи локомотивів. Вихідні дані по прикладу по локомотивному депо (умовному) знаходяться у додатку В. Результати розрахунків заносяться до табл. 15.1.
Таблиця 15.1 – Виконання плану експлуатаційної роботи локомотивного депо
Показники
Базо-
вий
рік
Звітний
рік
Абс.
відхи-
лення
від
плану
(+,-)
Викона-
ння
плану,
%
Відхилення
фактичного
значення від
базовогоПлан
Факт


(+,-)
%

1
2
3
4
5
6
7
8

1 Обсяг перевезень, млн. ткм брутто, всього
в тому числі:
- у вантажному русі
- у пасажирському русі


19300
14600
4700


19860
15110
4750


20502
15695
4807


+642
+585
+57


103,2
103,9
+101,2


1202
1095
107


106,2
107,5
102,3

2 Тонно–км брутто
загальні електровозної
тяги, млн.
в тому числі:
- у вантажному русі
- у пасажирському русі


9080

4380
4700


9360

4610
4750


9522

4715
4807


+162

+105
+57


101,7

102,3
101,2


+442

+335
+107


104,9

107,6
102,3

3 Тонно–км брутто загальні тепловозної тяги у вантажному русі, млн.


10220


10500


10980


+480


104,6


+760


107,4

4 Локомотиво-км
лінійного пробігу загальні, тис.
в тому числі:
- електровозної тяги
з них у вантажному русі
у пасажирському русі
- тепловозної тяги
(у вантажному русі)


11258

7808,6
1452,1
6356,5

3449,4


10984

7730
1395
6335

3254


10428,9

7244,9
1351,9
5893

3184


-555,1

-485,1
-43,1
-442,0

-70


94,9

93,7
96,9
93,0

97,8


-829,1

-563,7
-100,2
-463,5

-265,4


92,6

92,8
93,1
92,7

92,3

5 Локомотиво–км у голові поїздів, тис.
в тому числі:
електровозної тяги
з них у вантажному русі
у пасажирському русі
- тепловозної тяги
( у вантажному русі )

10092,5

7039,9
1308,2
5731,7

3052,6

9849

6982
1259
5723

2867

9841,5

6998,4
1220,8
5777,6

2843,1

-7,5

+16,4
-38,2
+54,6

-23,9

99,9

102,2
97,0
101,0

99,2

-251

-41,5
-87,4
+45,9

-206,5

97,5

99,4
93,3
100,8

93,1

6. Локомотиво-години маневрової роботи
в тому числі:
- електровозної тяги
- тепловозної тяги

156330

25370
130960

157680

26280
131400

156415

25410
131005

-1265

-870
-395

99,2

96,7
99,7

+85

+40
+45

101,1

100,2
100,0


Висновок: Обсяг перевезень у звітному році перевищує плановий на 3,2 % або на 642 млн. т км брутто, в тому числі у вантажному русі на 3,9 % або 585 млн. т км брутто, у пасажирському русі на 1,2 % або 57 млн. т км брутто. Одначасно з цим зростання обсягу перевезень до факту базового року складає 6,2 %, в т. ч. у вантажному русі 7,5 %, у пасажирському русі 2,3 %. Слід зазначити, що зростання обсягу перевезень наявне як з електровозної, так і з тепловозної тяги .
Однак при цьому мало місце скороченняз локомотиво–км лінійного пробігу, а саме з електровозної тяги – на 6,3 % або 485,1 тис. лок-км, з тепловозної тяги – на 2,2 % або 70 тис. лок-км. Слід зазначити, що скорочення лінійного пробігу відбулося головним чином у пасажирскому русі (-7 % або –442,0 тис. лок-км), а саме у допоміжному пробігу водночас зі зростанням пробігу у голові пасажирських поїздів (+1% або + 54,6 тис. лок-км).
У вантажному русі з електротяги навпаки, пробіг у голові поїздів зменшився, що становить 38,2 тис. лок-км або 88,6 % від абсолютного відхилення лінійного пробігу. У вантажному русі з теплотяги – 34,5 % або 70 тис. лок-км від загального скорочення лінійного пробігу становить скорочення пробігу у голові поїздів; 65,5 % - скорочення допоміжного пробігу.
Стосовно маневрової роботи, слід зазначити, що обсяг її скоротився на 0,8 % або на 1265 лок–годин, що відповідно скорочує парк маневрових локомотивів, що експлуатуються на 0,16 од. (0,1 електровозів і 0,06 тепловозів). Аналізуючи дані таблиці 1 доходимо висновку, що головною тенденцією змін обсягових показників є тенденція росту, що має сприяти покращенню економічного стану депо.

3.2 Оцінка виконання програми ремонту локомотивів

У відповідності до чинного системного технічного обслуговування і ремонту локомотивів, локомотивні депо виконують технічне обслуговування та ремонт у цехах депо: ТО-2, ТО-3, ТО-4, ПР-1, ПР-2, ПР-3. Розрахунок річної програми технічного обслуговання та ремонту локомотивів виконується на основі загального річного пробігу між ремонтами, включаючи заводські ремонти, а також за допомогою норм міжремонтних періодів.
Для регулювання завантаження ремонтних цехів депо дозволяється відхилення від норм міжремонтних пробігів 13 EMBED Equation.3 141510%.
Всі види поточного ремонту виконуються згідно графіка постановки ТРС в ремонт. Виконання програми ТО і ПР локомотивів є одним з найголовніших показників роботи депо.
Аналізуємо виконання плану ремонту електровозів у таблиці 15.2.

Таблиця 15.2 - Виконання плану ремонту електровозів
Показники
Базовий
рік
Звітний
рік
Абс. відхилення
від палну, (+,-)
Виконання
плану, %
Відхилення
фактичного
значення від
базовогоПлан
Факт


(+,-)
%

1
2
3
4
5
6
7
8

ПР-3
Кількість ремонтів електровозів, од.
Простій в ремонті, діб
Пробіг між ремонтами, тис. км

10
7,9
396

10
8
400

9
7,8
395

-1
-0,2
-5

90,0
97,5
98,8

-1
-0,1
-1

90,0
98,7
99,7

ПР-2
Кількість ремонтів
електровозів, од.
Простій в ремонті, діб
Пробіг між ремонтами, тис. км


19
3,9
190


19
4
200


19
3,8
194


-
-0,2
-6


100
95,0
97,0


-
-0,1
+4


100
97,4
102,1

ПР-1
Кількість ремонтів
електровозів, од.
Простій в ремонті, діб
Пробіг між ремонтами, тис. км


250
23
26


247
24
27


227
23
27


-20
-1
-


91,9
95,8
100,0


-23
-
+1


90,8
100
103,8

Продовження табл. 15.2
1
2
3
4
5
6
7
8

Процент несправних
електровозів, од.
Кількість позапланових ремонтів, од.
Простій у позаплановому ремонті, год.

3,5
15
650

3,7
-
-
-

3,4
16
665

-0,3
+16
+665

- 0,3
-
-

-0,1
+1
+15

-0,1
106,7
102,3


Примітка: Аналіз виконання програми ремонту тепловозів виконується аналогічно, з урахуванням норм міжремонтних пробігів.
Висновок: Виконання програми поточного ремонту локомотивів відхиляється від плану у бік скорочення. Так, кількість ПР–3 електровозів фактично менше плану на 1 од., кількість ПР–1 менше за планової на 20 од. План з ПР-2 виконано на 100 %. Причинного недовиконання плану з ПР-3, ПР-1, виходячи з виконання норм простою і пробігу між ремонтами, є відсутність кандидатів на ПР-3, ПР–1, за рахунок значного скорочення лінійного пробігу електровозів, а саме на 6,7 % (див. табл. 15.1).
Скорочення кількості ремонтів призвело до скорочення фронту ремонту локомотивів і зниження процента несправних локомотивів до плану на 0,3 %, до базового значення на 0,1 %.

4 Аналіз якісних показників

До якісних показників роботи депо належать:
1 Технічна швидкість (за видами тяги) – Vтех;
2 Середня маса поїзда брутто (за видами тяги та за видами руху)

13 EMBED Equation.3 1415, (15.1)

3 Середньодобовий пробіг локомотива

13 EMBED Equation.3 1415, (15.2)

де 13 EMBED Equation.3 1415- експлуатаційний парк локомотивів, од.
4 Коефіцієнт пробігу в голові поїздів

13 EMBED Equation.3 1415, (15.3)

5 Відношення пробігу в голові поїздів до лінійного пробігу

13 EMBED Equation.3 1415, (15.4)

6 Оборот локомотива (час на обслуговування 1 пари поїздів).
7 Середньодобова продуктивність локомотива

13 EMBED Equation.3 1415, (15.5)

13 EMBED Equation.3 1415, (15.6)

де 13 EMBED Equation.3 1415 - коефіцієнт допоміжного пробігу
8 Процент несправних локомотивів

13 EMBED Equation.3 1415, (15.7)
де 13 EMBED Equation.3 1415 - фронт ремонту локомотивів, од.
13 EMBED Equation.3 1415 (15.8)

де NПР-3, NПР-2 – кількість ремонтів відповідного виду.
9 Простої в ремонті 13 EMBED Equation.3 1415, годин.
10 Пробіг між ремонтами (визначається локомотивним главком Укрзалізниці по видах ремонтів, серіях локомотивів).
11 Бюджет часу локомотива (характеризує використання локомотива за часом).
12 Показники використання основних виробничих фондів (фондовіддача, фондомісткість, фондоозброєність), оборотних засобів (коефіцієнт обіговості, тривалість одного обороту), матеріальних ресурсів тощо. Аналізу цих показників не приділено уваги в даній темі, тому що методика їх розрахунку і аналізу в локомотивному депо аналогічна тій, яка є на залізниці, на промисловому підприємстві.
При аналізі показників не тільки визначають їх рівень у порівнянні з планом на поточний рік та звітом за попередній, а й розраховують величину відповідних відхилень кожного простого показника (фактора). Коли аналізується складний якісний показник, виконується факторний аналіз складних якісних показників (наприклад, продуктивності локомотива), визначається доля впливу кожного простого показника на якісний показник.
Потім вивчають прості показники якості роботи і використання рухомого складу, з’ясовують причини їх зменшення і встановлюють передусім ті, які безпосередньо залежать від працівників підприємства і які можна розглядати як резерви і втрати.

4.1 Аналіз головних якісних показників використання локомотивів

Вихідні дані до прикладу наведені у додатку В.
Аналіз головних якісних показників використання локомотивів виконаний в табл. 15.3.
Таблиця 15.3 – Виконання плану по якісних показниках використання
локомотивів
Показники
Базо-
вий
рік
Звітний
рік
Абс.
відхи-
лення
від
плану
(+,-)
Викона-
ння
плану
%
Відхилення
фактичного
значення від
базовогоПлан
Факт


(+,-)
%

1
2
3
4
5
6
7
8

Технічна швидкість,
км/год

39,7

40

41,1

+1,1

102,8

+1,4

103,5

Середня маса поїзда, т
у вантажному русі
у пасажирському русі

3348
820

3663
830

3862
832

+199
+2

105,4
100,2

+514
+12

115,4
101,5

3. Допоміжний пробіг у вантажному русі , %
електровозів
тепловозів


11,0
13,0


10,8
13,5


10,7
12,0


-0,1
-1,5


-
-


-0,3
-1,0


-
-

Середньодобовий пробіг, км
електровоза
- тепловоза


617
715


617
715


600
658


-17
-57


97,2
92,0


-17
-57


97,2
92,0

Продуктивність локомотива, тис. ткм бр
електровоза
- тепловоза


1838,5
2082,6


2016,0
2265,5


2069,3
2236,3


+53,3
-29,2


102,6
98,7


+230,8
+153,7


112,6
107,4Висновок: Якісні показники використання локомотивів у звітному році у порівнянні з планом поліпшилися, за винятком добового пробігу, який скоротився по електровозах на 17 км, по тепловозах на 57 км.
Так, технічна швидкість зросла у порівнянні з планом на 1,1 км/год, середня маса поїзду зросла на 199 т, допоміжний пробіг скоротився з електротяги на 0,1 %, з теплотяги на 1,5 %. Складний якісний показник – продуктивність локомотива – зріс на 53,3 тис. т-км бр. або на 2,6 %.

4.2 Факторний аналіз продуктивності локомотива

Виконується факторний аналіз продуктивності вантажного локомотива згідно з системою взаємозв’язку показників (див. рис. 15.2).
13 EMBED Word.Picture.8 1415
Пл - середньодобова продуктивність локомотива, ткм бр/добу;
Sл – середньодобовий пробіг локомотива, км/ добу;

·доп – коефіцієнт допоміжного пробігу;
tУ - час роботи локомотива на ділянці, год.;
vУ - дільнична швидкість, км/год;
Qбр – вага потягу, т;
m - склад потягу в вагонах;
q – динамічне навантаження на вагон, т.

Рисунок 15.2 – Система взаємозв’язку факторів продуктивності
локомотива

Факторний аналіз продуктивності локомотива виконаємо виходячи з його аналітичної формули (15.6) методом ланцюгових підстав:

13 EMBED Equation.3 141513 EMBED Equation.3 1415, (15.9)
13 EMBED Equation.3 141513 EMBED Equation.3 1415, (15.10)
13 EMBED Equation.3 141513 EMBED Equation.3 1415, (15.11)

Аналіз виконаємо у таблиці 3.2, використовуючи вихідні дані і доповнюючи необхідними розрахунками.
Висновок: В результаті виконання факторного аналізу продуктивності локомотива встановлено (табл. 15.4), як на величину цього показника вплинули інші якісні показники.
Так, із загального відхилення продуктивності локомотива від плану (+53,3 тис. ткм бр. ) вплив середньодобового пробігу локомотива становить – 55,5 тис. ткм бр., вплив середньої ваги потягу + 106,6 тис. т-км бр., вплив коефіцієнту допоміжного пробігу +2,2 тис. т-км бр.
Крім того, факторний аналіз встановив, як впливає кожен фактор (дільнична швидкість, час роботи локомотива на дільниці, динамічне навантаження, склад потягу) на відхилення складного показника.
Аналогічно аналізується відхилення фактичної величини показників від базової величини.
Таблиця 15.4 – Аналіз впливу факторів і складних показників на продуктивність електровоза у вантажному русі
Показники
Умовне
позна-
чення
Базо-
вий
рік
Звітний рік
Відхилення фактичної величини
План
Факт
фактора
складного
показника
продуктивності
локомотива


порів-
няно
з
планом
порів-
няно
з базо-
вим
роком
порів-
няно
з
планом
порів-
няно
з базо-
вим
роком
порів-
няно
з
пла-ном
порів-няно
з базо-вим
роком

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

1 Продуктивність локомотива, тис. км бр

Пл

1838,5

2016,0

2069,3

-

-

-

-

+53,3

+230,8

2 Середньодобовий пробіг локомотива, км617

617

600

-

-

-17

-17

-55,5

-50,7

3 Середня вага потягу брутто, т

Qбр

3348

3663

3862

-

-

+199

+514

+106,6

+275,5

4 Коефіцієнт допоміжного пробігу
13 EMBED Equation.3 1415

0,110

0,108

0,107

-

-

-0,001

-0,003

+2,2

+6,0

5 Дільнична швидкість, км/год

Vуч

49,6

50,1

51,3

+1,2

+1,7

+150

+18

-

-

6 Час роботи локомотив на дільниці, год.12,44

12,3

11,7

-0,6

-0,7

-32

-35

-

-

7 Вага потягу нетто, т
Qнетто
2270
2589
2762
-
-
+173
+492
-
-

8 Вага потягу „тара”,
Qтара
1078
1078
1100
-
-
+22
+22
-
-

9 Динамічне навантаження, т/ваг

q

55,0

55,0

55,2

+0,2

+0,2

+10

+10

-

-

10 Склад потягу в вагонах, ваг.

m

49

49

50

+1

+1

+163

+392

-

-


5 Аналіз виконання плану по праці

Вихідні дані для аналізу плану по праці містяться у формі УТО-1, вони згруповані за видами робіт (експлуатація, ремонт), а також за категоріями персоналу (робітники, керівники, спеціалісти і т. д.).
Зазначена форма містить також дані про понаднормові роботи і простої, про заробітну плату за категоріями працівників.
При розгляданні плану з праці основна увага приділяється аналізу чисельності робітників, використанню фонду заробітної плати, росту продуктивності праці.

5.1 Аналіз чисельності працівників

Аналіз чисельності працівників виконується як в цілому так і за важливішими професіями (локомотивні бригади, робочі, що зайняті на ремонті та обслуговуванні локомотивів), а також за категоріями. При цьому в цілому (а також при необхідності по кожній категорії) визначається надлишок або нестача робітників через перерахування планової чисельності на виконаний обсяг робіт.

13 EMBED Equation.3 141513 EMBED Equation.3 141513 EMBED Equation.3 1415, (15.12)

де Ч – чисельність робітників, чол;

·зал,
·нез – доля контингенту, який залежить або не залежить від обсягу роботи; (
·зал відповідає питомій вазі залежних експлуатаційний витрат);
13 EMBED Equation.3 1415 - індекс виконання плану по т-км брутто загальним.
Вивчається також вплив на контингент структури робіт, що виконується, продуктивність праці працівників,що виконують різні види робіт, трудомісткості за видами робіт, показників використання робочого часу.

5.2 Аналіз виконання плану з фонду оплати праці (ФОП) з перевезень

Розраховують абсолютну та відносну перевитрату або економію фонду оплати праці:

13 EMBED Equation.3 1415 (15.13)

13 EMBED Equation.3 1415 (15.14)

де 13 EMBED Equation.3 1415 - середньоспискова чисельність експлуатаційного персоналу, чол.;
13 EMBED Equation.3 1415 - середньомісячна заробітна плата, грн;
Т – кількість місяців.
Факторний аналіз ФОП виконується за наступними формулами:
13 EMBED Equation.3 1415, (15.15)
13 EMBED Equation.3 1415. (15.16)
Результати розрахунків представимо у вигляді таблиці 15.5.
Для забезпечення повноти аналізу ФОП розраховується відносна економія (перевитрата) ФОП у порівнянні з „правом”:

13 EMBED Equation.3 1415. (15.17)

„Право” по фонду оплати праці – це величина коштів, яку депо (або залізниця) має право витратити на оплату праці з урахуванням зміни обсягу перевезень порівняно з планованою величиною.

13 EMBED Equation.3 1415, (15.18) Таблиця 15.5 – Факторний аналіз фонду оплати праці з урахуванням категорій персоналу*
Категорії
персоналу
13 EMBED Equation.3 1415, чол.
13 EMBED Equation.3 1415, грн.
ФОП, тис. грн
Зміна ФОП
Структура ФОП, %


План
факт
план
факт
план
факт
всього
В т.ч. під впливом
план
факт

13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 14151
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

1 Робочі
1200
1199
1150
1159
16560
16675,7
+115,7
-13,8
+120,5
91,8
91,9

2 Спеціалісти
80
80
900
897
864,0
861,1
-2,9
-
-2,9
4,8
4,7

3 Керівники
42
42
980
972
493,9
490,0
-3,9
-
-3,9
2,7
2,7

4 Службовці
18
18
570
563
123,1
121,6
-1,5
-
-1,5
0,7
0,7

Всього
1340
1339
1122
1129,5
18041
18148,4
+107,4
-13,8
+121,2
100
10013 EMBED Equation.3 1415 *Зауважимо, що у новому Класифікаторі професій наявні вже не 4, а 9 категорій, тому при аналізі необхідно це враховувати. ФОППРАВО = (864 + 493,9 +123,1)+16560 * 1,032 =19570,92 тис. грн
13 EMBED Equation.3 1415 18148,4 – 19570,92 = - 1422,52 тис. грн.

Висновок: За період, що аналізується, сума ФОП зросла на 107,4 тис. грн, в т. ч. під впливом зменшення чисельності на 1 чол. вона зменшиться на 13,8 тис. грн під впливом зростання середньомісячної заробітної плати на 7,5 грн, вона зросла на 121,2 тис. грн.. При цьому найбільший вплив на зміни у ФОП справили робочі (-13,8 тис. грн. та +129,5 тис. грн.). Зіставлення сум фактичного ФОП та “права” вказує на економію 1422,52 тис.грн. Структура ФОП порівняно з планом не змінилась. У подальшому аналізі слід розглянути аналогічні дані за групами працівників : локомотивні бригади,робочі з ПР та ТО локомотивів та інші.
Продуктивність праці в локомотивному депо розраховується:

13 EMBED Equation.3 1415, тис. ткм брутто/1 роб. (15.19)

Продуктивність праці є найважливішим показником плану з праці.
Рівень продуктивності праці залежить від обсягу виконаної роботи (13 EMBED Equation.3 1415) та якісних факторів, які характеризують рівень техніки, технології і організації виробництва.
Розрахуємо планову і фактичну величину продуктивності праці:
Впл= 13 EMBED Equation.3 1415 млн. ткм бр/роб.;
Вф=13 EMBED Equation.3 1415 млн. ткм бр/роб.
Факторний аналіз виконаємо за методом ланцюгових підстав за формулами:
13 EMBED Equation.3 141513 EMBED Equation.3 1415 (15.20)
13 EMBED Equation.3 1415 13 EMBED Equation.3 1415 (15.21)
13 EMBED Equation.3 1415 (15.22)
13 EMBED Equation.3 1415 млн. ткм бр.
13 EMBED Equation.3 1415 млн. ткм бр.
Перевірка: 13 EMBED Equation.3 1415 млн. ткм бр.
13 EMBED Equation.3 1415 млн. ткм бр.

Висновок: Продуктивність праці у звітному періоді порівняно з плановим зросла на 0,49 тис. ткм бр./роб., в основному під впливом росту обсягу перевезень (на 642 млн. ткм брутто або на 3,2%), а також під впливом скорочення середньоспискової чисельності персоналу на 1 чол.
Для визначення впливу факторів на продуктивність праці використовується показник розрахункової продуктивності праці:
13 EMBED Equation.3 1415, (15.23)

Вплив обсягу виконаної роботи визначається як різниця між розрахунковою і плановою продуктивністю праці:

13 EMBED Equation.3 1415, (15.24)
Вплив якісних факторів визначається як різниця між фактичною і розрахунковою величиною продуктивністю праці:

13 EMBED Equation.3 1415. (15.25)

Розрахункова продуктивність праці:
13 EMBED Equation.3 1415 млн. ткм бр/роб.
Це означає, що з урахуванням зростання обсягу перевезень на 3,2 % порівняно з планом контингент потрібно було б збільшити і продуктивність праці фактична склала б не 15,311 млн. ткм брутто , а 14,874 млн.ткм бр.
Вплив обсягу виконаної роботи:
13 EMBED Equation.3 1415 (15.26)
13 EMBED Equation.3 1415
Вплив якісних факторів:

13 EMBED Equation.3 1415 (15.27)
13 EMBED Equation.3 1415.
Перевірка: 13 EMBED Equation.3 1415 млн. ткм бр./роб.
Висновок: Продуктивність праці у звітному періоді порівняно з плановим, зросла на 0,49 млн.ткм бр./роб., що є позитивним фактом. Це відбулося в основному за рахунок якісних факторів (покращення якісних показників роботи депо), - вплив склав 0,437 млн.ткм бр./роб. за рахунок підвищення обсягу перевезень – вплив склав + 0,053 млн.ткм/роб.
Необхідно урахувати також, що на продуктивність праці впливає застосування понаднормових робіт, простої. Застосування понаднормових робіт відповідає утриманню додаткового контингенту робітників:
13 EMBED Equation.3 1415, (15.28)

де tпн - час, відпрацьований на понаднормових роботах за рік, год.;
Фріч - річний фонд робочого часу 1 робітника (дані відповідно до конкретного року у викладача).
Визначається змінення продуктивності праці за рахунок використання понаднормової праці:

13 EMBED Equation.3 1415. (15.29)

Розрахуємо також зменшення продуктивності праці за рахунок використання понаднормової праці.13 EMBED Equation.3 1415
Для цього спочатку визначаємо умовний додатковий контингент – чисельність робітників, яку умовно можна було б прийняти на роботу, щоб не допустити понаднормових робіт.
13 EMBED Equation.3 1415, (15.30)
Чуд= 5246/2048=256=3 роб.
Зміна продуктивності праці за рахунок використання понаднормової праці:
13 EMBED Equation.3 1415 (15.31)
13 EMBED Equation.3 1415=13 EMBED Equation.3 1415 млн. ткм бр./роб.
Тобто, якщо в депо протягом року не застосовувались понаднормові роботи, а було прийнято три робітника, продуктивність праці була б на 0,034 млн. ткм бр./роб. нижча за фактичну. Іншими словами, частка фактичної продуктивності праці у розмірі 0,034 млн.ткм бр./роб. обумовлена використанням понаднормових робіт, що є негативним фактом у роботі підприємства.
Більш детальний аналіз продуктивності праці виконується також:
під впливом простоїв;
по найважливіших ділянках робіт (продуктивність праці локомотивних бригад і продуктивність праці робочих з ремонту локомотивів)
по важливіших професіях.

5.4 Аналіз середньомісячної заробітної плати

Виконується по групах працівників (локомотивні бригади, робітники з ремонту і технічного обслуговування локомотивів тощо), вміщує у собі аналіз питомої ваги тарифу, доплат, премій. При наявності відрядної або відрядно – преміальної системи оплати аналізується вплив виконання норм виробітки на величину середньомісячної заробітної плати.
У даному випадку, користуючись вихідними даними, необхідно виконати порівняльний аналіз середньомісячної заробітної плати всього з урахуванням категорій персоналу в таблиці, аналогічній по формі табл. 15.1 та зробити висновки.
Таблиця 15.6 – Аналіз середньомісячної заробітної плати
Показники
Базо-вий
рік
Звітний
рік
Абс.від-хилення від плану
(+,-)
Вико-нання
плану
Відхилення фактичного значен-ня від базовогоплан
факт


Абс.
(+,-)
відн.,
%

Середньомісячна заробітна плата з основної діяльності, грн.


918,3


1122


1129,5


+7,5


100,7


+211,2


123,0

- робочих
932
1150
1159
+9,0
100,8
+227,0
124,4

- спеціалістів
780
900
897
-3,0
99,7
+117,0
115,0

- керівників
845
980
972
-8,0
99,2
+127,0
115,0

- службовців
488
570
563
-7,0
98,8
+75,0
115,4

Висновок: Середньомісячна заробітна плата з основної діяльності депо зросла до плану на 7,5 грн або на 0,7%, до базового рівня на 211,2 грн або на 23%. При цьому найбільший вплив на неї справили робочі, середньомісячна зарплата яких виросла до плану на 9 грн або на 0,8 %, до базового рівня на 227 грн. або на 124,4%. Для повноти аналізу слід розглянути окремо зміни середньомісячної зарплати за групами робітників: локомотивні бригади, робочі з ТР та ТО локомотивів, інші. При цьому слід приділити увагу причинам відхилень від плану та базового року.

6 Аналіз експлуатаційних витрат та собівартості

Для аналізу використовуються дані звіту про виробничо–фінансову діяльність (Ф14-ЗАЛ). Витрати на перевезення локомотивного депо (Е) визначають обсягом виконаних перевезених (
·Qlбр) і рівнем витрат трудових, матеріальних і фінансових ресурсів, які припадають на одиницю перевізної роботи, тобто собівартістю (е) ткм брутто

Е=
·Qlбр·е. (15.32)

Аналіз експлуатаційних витрат депо виконується у декілька етапів.
1) Визначається вплив на витрати змінення обсягу перевезень і собівартості методом перерахованого плану:

13 EMBED Equation.3 1415, (15.33)

13 EMBED Equation.3 1415, (15.34)

13 EMBED Equation.3 1415. (15.35)

Виконаємо приклад аналізу експлуатаційних витрат:
13 EMBED Equation.3 1415
Висновок: Має місце зростання експлуатаційних витрат порівняно з планом на 466,7 тис. грн або на 0,4%, головним чином внаслідок росту обсягу перевезень (на 3,2%), а також росту собівартості перевезень. Рост експлуатаційних витрат під впливом збільшення обсягу перевезень є виправданим, а під впливом росту собівартості – негативним фактом.
2) Визначається результат виконання плану витрат за елементами витрат з використанням способу коригування планових витрат на виконаний обсяг роботи (див. табл. 15.7).
Таблиця 15.7 – Аналіз експлуатаційних витрат за елементами
Елементи витрат
Базовий
рік
Звітній рік
Еконо-мія
(перевитрата)
з „пра-вом”план
“право”
факт
% до плану
% до базо-вого року


1 Заробітна
плата, тис. грн
14518,7
18041
19570,9
18148,7
100,6
125,0
-1422,5

2. Відрахування на соціальні заходи (38,83%)
5637,6
7005,3
7599,3
7047,0
100,6
125,0
-552,3

Матеріали
1103,4
1390,1
1401,9
1375
98,9
124,6
-26,9

Електроенергія,
в тому числі:
для тяги поїздів
15632,5

15625,0
16115,0

16107,5
16388,5

16381,6
16381,7

16373,7
101,7

101,7
104,8

104,8
-6,8

-7,9

Паливо,
в тому числі:
для тяги поїздів
48500

48409
49825

49735
49830

49740
49912

49680
100,2

99,9
102,9

102,7
+82,0

-60,0

Амортизація
3500
3270
3270
3269
100,0
93,4
-1,0

Інші витрати
в тому числі:
ремонт основних
засобів (КР, ПР локомотивів, споруд, обладнання)
8280
7980
9085
8785
9065
8780
9065
8783
99,8
100,0
109,5
110,1
-
+3,0

Всього витрат
по перевезеннях

97172,2

104731,4

107125,6

105198,1

100,4

108,3

-1927,5

Висновок: Загальна сума експлуатаційних витрат у звітному році становить 105198,1 тис. грн, що більше за план на 466,7 тис. грн, менше за право на 1937,5 тис. грн. По заробітній платі перевитрата до плану становить 107,4 тис. грн, до "права економія" 1422,5 тис. грн, що пов’язано з перевиконанням плану з обсягу перевезень. Економія з “матеріалів” до плану становить 15,1 тис. грн, до “права” 26,9 тис. грн – внаслідок недопостачання матеріалів та запчастин.
З електроенергії має місце перевитрата коштів у сумі 266,7 тис. грн, в тому числі на тягу поїздів 266,2 тис. грн, що є наслідком перевиконання обсягу перевезень на 3,2 % при незмінній ціні на електроенергію та питомій витраті електроенергії на вимірювач. До “права” економія становить 6,8 тис. грн.
З “палива” має місце перевитрата 87,0 тис. грн, в т. ч. для тяги поїздів економія 55,0 тис. грн – за рахунок зниження питомої витрати палива. З палива на інші виробничі потреби перевитрата 142,0 тис. грн внаслідок перевищення ліміту на природний газ у зимовий період. З “амортизації” витрати становлять 100 % до плану . З “інших” витрат економія 20,0 тис. грн, в т. ч. з ремонту основних засобів 2,0 тис. грн. Більша частина економії (18,0 тис. грн) припадає на витрати з оплати рахунків інших підприємств, а саме: оплата послуг автотранспорту, штрафи за виброси в атмосферу і т. ін.
3) Значна увага приділяється дотриманню встановлених норм витрат, недопущенню витрат експлуатаційних коштів у порівнянні з правом на їх використання. Виконується факторний аналіз тих статей витрат, які є найбільш вагомими у структурі собівартості, а також тих, по яких є перевитрати.
Розраховуються резерви зниження експлуатаційних витрат.
4) Більш детальний аналіз відхилень експлуатаційних витрат включає розглядання їх:
- під впливом змінення частини витрат, що змінюється;
- під впливом змінення структури перевезень;
- під впливом виконання плану з окремих вимірників (
·MSлін,
·QLзаг та інших).
Собівартість – сума експлуатаційних витрат, що припадає на одинцю продукції.
По локомотивному депо визначають собівартість 1000 ткм брутто по всіх видах руху, по головних видах робіт.
Собівартість перевезень розраховується за формулою:

13 EMBED Equation.3 1415 (15.36)

Фактична собівартість зіставляється не тільки з плановою і з рівнем попереднього року, а й з плановою собівартістю, що перерахована (е*):

13 EMBED Equation.3 1415, (15.37)

На рівень собівартості впливають обсягові фактори (13 EMBED Equation.3 1415) і якісних фактори (якість використання матеріально-технічної бази, праці тощо). Вплив цих факторів визначається наступним чином:

13 EMBED Equation.3 1415, (15.38)

13 EMBED Equation.3 1415, (15.39)

13 EMBED Equation.3 1415, (15.40)

де 13 EMBED Equation.3 1415Енез, Езал – незалежні та залежні від обсягу перевезень витрати, тис. грн.
Проаналізуємо собівартість перевезень за вихідними даними прикладу.

Собівартість перевезень з урахуванням зміни обсягу перевезень:

13 EMBED Equation.3 1415, (15.41)
13 EMBED Equation.3 1415
Перевірка: 13 EMBED Equation.3 1415= -0,14 грн./ткм бр.
Висновок: Собівартість 1000 ткм брутто порівняно з планом зменшилась на 0,14 грн, що є позитивним фактом і викликано покращенням якісних факторів та пояснюється позитивним впливом росту обсягу перевезень.
Серед головних напрямків зниження собівартості слід зазначити подальший ріст перевезень щодо конкретного локомотивного депо, а також енергозбераючі та матеріалосберігаючі програми та заходи.
У висновках, крім результатів аналізу, вказати можливі шляхи зниження собівартості перевезень у локомотивному депо.

7 Аналіз доходів, прибутку і рентабельності

Доходи від перевезень між локомотивними депо розподіляються централізовано Управлінням залізниці, у сумі, яка дорівнює фактичним експлуатаційним витратам. Проаналізувати доходи депо можливо порівняно з планом, у динаміці за декілька років та за джерелами отримання, визначити структуру доходів та її зміну. При цьому необхідно враховувати, що зростання доходів від перевезень не є позитивним фактом, тому що доходи від перевезень дорівнюють фактичним експлуатаційним витратам (а їх зростання є позитивним фактом лише якщо воно обумовлене зростанням обсягу перевезень, при цьому обсяг перевезень зростає скоріше, ніж витрати).
Прибуток депо отримують тільки від підсобно – допоміжної діяльності (ПДД). До ПДД належить:
виконання ремонту локомотивів на сторону;
здача локомотивів в оренду (промисловим підприємствам, іншим залізницям);
надання послуг населенню;
сільське господарство;
торгівля та громадське харчування.
робота локомотивів та бригад за кордоном України.
Для підвищення доходності та прибутку починаючи з 2001 року на залізницях України виконуються проекти „Грошима робити гроші”, ”Програма поліпшення фінансово-економічного стану підприємства”, згідно з якими від усіх підприємств залізничного транспорту вимагається розвиток ПДД, отримання більшого прибутку і вкладення його знову у розвиток ПДД. При цьому рентабельність виробництва має бути не нижче 30%.
Рентабельність ПДД розраховується як відношення прибутку, отриманого від ПДД, до витрат з ПДД. Для аналізу фінансових результатів використовують дані форми 2 „Звіт про фінансові результати” та звіт про підсобно-допоміжну діяльність (або частину річного звіту, яка присвячена ПДД). Методика аналізу викладена в темі 7.
13PAGE 15


13PAGE 14715


13 EMBED Equation.3 1415Root Entry 
·
·
·
·
·я
·Н
·
·
·
·!Ђ
·
·
·
·
·
·3
·

Приложенные файлы

  • doc 15861632
    Размер файла: 582 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий