Програма з креслення 8-9клас

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

ПРОГРАМА

для загальноосвітніх шкіл8-й – 9-й класи
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Курс креслення в школі має загальноосвітній характер і сприяє політехнічній освіті учнів, розвиткові у них технічних здібностей та формуванню просторового мислення.
Програма курсу покликана сформувати в учнів ставлення до креслення як до одного з головних і необхідних засобів спілкування людей у їхній практичній діяльності, навчити свідомо читати креслення та схеми, самостійно виконувати графічні документи для виготовлення предметів трудової навчальної діяльності.
Засвоєння учнями змісту програми мусить бути спрямоване на вирішення таких завдань:
сформувати в учнів систему знань та вмінь, необхідних для виконання графічних документів;
сприяти учням у виконанні навчальних функцій, пов'язаних із читанням графічних матеріалів;
забезпечити умови для вивчення учнями основ сучасного виробництва;
сприяти тому, щоб учні оволоділи обраним профілем трудового навчання;
сприяти розвиткові в учнів просторового мислення;
сприяти формуванню здатності до самостійної роботи з навчальним матеріалом;
сформувати в учнів якості, необхідні для технічної творчості та участі в раціоналізаторській та підприємницькій діяльності.
Зміст програми передбачає створення умов для ознайомлення учнів з основами сучасного виробництва та з місцем графічних документів у виробничій діяльності людей. Формуванню в учнів просторового мислення, розвиткові їхніх технічних здібностей сприятимуть різноманітні практичні роботи, пов'язані з аналізом змісту зображень на кресленні та читанням креслень із метою визначення певних відомостей про зображені на них предмети, із застосуванням елементів конструювання та уявних перетворень просторових властивостей предметів.
Програма складається з загального тематичного плану курсу, змісту навчального матеріалу, основних вимог до знань та вмінь учнів, орієнтовного змісту практичних робіт, а також переліку рекомендованої літератури та наочних
Посібників.
V тематичному плані наведено рекомендований розподіл часу в годинах за навчальними темами. Залежно від конкретних умов, ГЮВ'ЯЗВНИХ ІЗ засвоєнням змісту тієї чи іншої теми учнями, вчителі, мас право перерозподіляти години між окремими темами програми.
Засвоєння курсу креслення здійснюється на базі вивчення теоретичного матеріалу та виконання практичних робіт. Практичні роботи передбачають: читання креслень, виконання графічних вправ у робочих зощитах, виконання креслень та ескізів на аркушах креслярського паперу.
Конкретний матеріал для практичних робіт учитель добирає самостійно, виходячи зі змісту навчального матеріалу та орієнтуючись на наведені в підручнику з креслення зразки завдань. При доборі завдань перевагу слід віддавати таким, які активізують навчально-пізнавальну діяльність учнів: роботі з довідковим матеріалом, завданням творчого характеру тощо. Необхідно намагатися, щоб завдання для вправ і графічних робіт мали індивідуальний характер.
Перевагу слід надавати виконанню практичних робіт безпосередньо на уроці, але на розсуд учителя обмежена кількість деяких із них може виконуватись як домашні завдання. На останньому уроці з кожної теми необхідно передбачити проведення контрольної роботи, яка має допомогти з'ясувати рівень засвоєння учнями відповідного навчального матеріалу. Всі практичні роботи повинні виконуватись тільки олівцем із застосуванням креслярських інструментів.
У процесі вивчення курсу необхідно передбачати широке використання навчальних наочних посібників: таблиць, зразків креслень, моделей, роздаткового матеріалу, екранних посібників тощо. Самостійна робота учнів із підручником та наочними посібниками має стати невід'ємною складовою процесу навчання.
Оцінка успішності учнів здійснюється через усне опитування і спостереження за їх поточною роботою, перевірку підсумків виконання практичних робіт і проведення контрольних робіт.

№ теми
Тема
Орієнтовна кількість годин


8-й клас


1
Вступ
1

2
Загальні вимоги до оформлення креслень
3

3
Креслення в системі прямокутних проекцій
6

4
Наочні зображення предметів у системі аксонометричних проекцій
4

5
Проектування геометричних тіл та їхніх елементів
6

6
Геометричні побудови при виконанні креслень
4

7
Виконання та читання креслень предметів
УСЬОГО
10

34


9-й клас


8
Перерізи та розрізи при виконанні креслень предметів
12

9
Умовності та спрощення при виконанні проекційних креслень
3

10
Складальні креслення
13

11
Топографічні та будівельні креслення
4

12
Технічні схеми
2


УСЬОГО
348-й КЛАС

1. Вступ
Мета й завдання вивчення креслення у школі. Застосування графічних документів у практичній діяльності людей. Стислі відомості з історії розвитку креслення. Механізація та автоматизація креслярських робіт в умовах сучасного виробництва.
Інструменти, приладдя й матеріали, необхідні для виконання креслень. Раціональні прийоми роботи креслярськими інструментами.
Вимоги до знань учнів
Засвоївши навчальний матеріал теми, учні повинні знати:
призначення графічних документів у практичній діяльності людей;
місце та роль курсу креслення в системі шкільних предметів;
раціональні прийоми роботи креслярськими інструментами.
Наочні посібники до теми
Діафільми: «Практичне застосування креслень», «Графічні зображення, що застосовуються при передачі різної інформації», «історія креслення».
Зразки різних видів графічних документів: креслень, ескізів, схем, графіків, діаграм тощо.
Зразки креслярських інструментів, приладдя, матеріалів.
2. Загальні вимоги до оформлення креслень
Поняття про державні стандарти, які визначають правила оформлення креслень.
Формати креслень. Робоче поле та рамка креслення. Основний напис на кресленні.
Лінії креслення: суцільна товста основна, суцільна тонка, суцільна хвиляста, штрихова, штрихпунктирна і штрихпунктирна з двома крапками. Співвідношення товщин ліній та їх призначення.
Основні відомості про нанесення розмірів на кресленнях: виносні та розмірні лінії, стрілки, знаки діаметра і радіуса, умовне позначення товщини й довжини деталі, розміщення розмірних ліній.
Масштаби креслень: призначення, види й позначення.
Основні відомості про креслярські шрифти: види, співвідношення розмірів. Букви, цифри і знаки на кресленнях.
Вимоги до знань і вмінь учнів
Засвоївши навчальний матеріал теми, учні повинні
знати:
розміри формату А4; розміри рамки креслення;
призначення основного напису на кресленні; призначення основних типів ліній креслення та співвідношення їх товщин;
правила нанесення лінійних розміри при паралельних і похилих розмірних лініях, розмірів кола і дуги, величин кутів;
призначення масштабів при виконанні креслень; сутність масштабів зменшення та збільшення.
вміти:
проводити рамку креслення; виконувати основний напис на кресленні; проводити лінії креслення відповідної товщини;позначати лінійні розміри та розміри криволінійних елементів контурів зображень в обсязі вивчених правил;визначати масштаби креслень; позначати масштаби креслень; виконувати написи в кутовому штампі креслення та проставляти розмірні числа креслярським шрифтом.
Завдання до практичних робіт
Виконати вправу, пов'язану з визначенням типів ліній на кресленні.
Викреслити на аркуші креслярського паперу формату А4 рамку та основний напис креслення за розмірами, наведеними в підручнику. Заповнити графи основного напису креслярським шрифтом.
Виконати в робочому зошиті запропоновані вчителем написи креслярським шрифтом.
Виконати вправу, пов'язану з засвоєнням правил нанесення розмірів.
Виконати вправу, пов'язану з визначенням масштабу зображення на кресленні.
Виконати на раніше підготовленому форматі А4 креслення плоскої деталі в заданому масштабі з нанесенням необхідних розмірів.
Наочні посібники до теми
Діафільми: «Ліни креслення», «Креслярський шрифт», «Нанесення розмірів на кресленнях».
Навчальні таблиці: «формати креслень», «Масштаби креслень», «Лінії креслення», «Нанесення розмірів на кресленнях».
3. Креслення в системі прямокутних проекцій
Поняття про проекціювання. Методи проеціювання: центральне і паралельне. Прямокутні проекції як засіб зображення об'ємного предмета на площині. Побудова проекцій предметів на одній, двох і трьох взаємно перпендикулярних площинах проекцій.
Поняття про вигляд як різновид зображень на кресленні. Взаємне розташування виглядів на кресленні та їхні назви: вигляд спереду, вигляд зверху, вигляд зліва. Вимоги до головного вигляду на кресленні. Визначення необхідної та достатньої кількості виглядів на кресленні.
Поняття про місцевий вигляд, розташований у проекційному зв'язку з головним виглядом.
Послідовність побудови виглядів на кресленні. Призначення ліній проекційного зв'язку. Допоміжна пряма креслення.Вимоги до знань і вмінь учнів
Засвоївши навчальний матеріал теми, учні повинні
знати:
методи проеціювання та їхню характеристику; елементи апарата проеціювання; площини проекцій, проеціювальні промені; основи прямокутного проеціювання на одну, дві і три взаємно перпендикулярні площини проекцій; визначення вигляду; назви виглядів на кресленнях та їх взаємне розташування; вимоги до головного вигляду на кресленні; призначення місцевого вигляду на кресленні.
вміти:
будувати проекції предметів на одну, дві і три взаємно перпендикулярні площини проекцій; розміщувати вигляди креслення у проекційному зв`яку; визначити головний вигляд предмета; визначити раціональну кількість виглядів на кресленні; будувати місцеві вигляди, розташовані у проекційному зв`язку з головним виглядом.
Завдання до практичних робіт
Виконати в робочому зошиті креслення предмета, зображення якого потребує однієї проекції.
Виконати вправу, пов'язану з читанням зображень предметів, що містять дві проекції.
Виконати вправу, пов'язану з читанням зображень предметів, що містять три проекції.
Виконати вправу на побудову двох проекцій предмета за його наочним зображенням.
Виконати вправу на порівняння виглядів предмета з його наочним зображенням.
Виконати вправу на моделювання предмета з картону, паперу чи дроту за його кресленням.
Виконати в робочому зошиті побудову третьої проекції предмета за двома заданими.
Виконати вправу на побудову місцевого вигляду.
На форматі А4 виконати креслення предмета, визначивши необхідні для цього вигляди за його наочним зображенням.


Наочні посібники до теми
Діафільм «Способи зображення предметів на кресленнях».
Кінофільми: «Креслення в системі прямокутних проекцій», «Способи проеціювання».
Навчальні таблиці «Способи проеціювання», «Креслення в системі прямокутних проекцій».
Об'ємні моделі предметів.
4. Наочні зображення предметів у системі аксонометричних проекцій
Призначення та основні види аксонометричних проекцій. Утворення наочних зображень предметів за допомогою аксонометричних проекцій.
Косокутна фронтальна диметрична проекція. Прямокутна ізометрична проекція. Напрямки осей, показники спотворення, нанесення розмірів на зображеннях.
Аксонометричні проекції плоских фігур: чотирикутника, трикутника, шестикутника. Еліпс як аксонометрична проекція кола. Побудова овалу.
Аксонометричні проекції геометричних тіл: призми, піраміди, циліндра, конуса.
Поняття про технічний рисунок та його призначення. Застосування аксонометричних проекцій для побудови технічних рисунків.
Побудова технічних рисунків предметів, зображених у системі прямокутних проекцій. Вибір виду аксонометричної проекції та раціонального способу її побудови. Способи передачі об'ємності предметів на технічних рисунках.
Вимоги до знань і вмінь учнів
Засвоївши навчальний матеріал теми, учні повинні
знати:
призначення аксонометричних проекцій; характерні особливості косокутної фронтальної диметричної проекції; характерні особливості прямокутної ізометричної проекції; умови, які впливають на вибір виду аксонометричної проекції для побудови наочного зображення предмета; призначення технічного рисунка та його відмінність від креслення.


вміти:
будувати аксонометричні проекції плоских фігур; будувати аксонометричні проекції геометричних тіл;
вибирати вид аксонометричної проекції для побудови наочного зображення предмета; будувати аксонометричні проекції предметів, обмежених площинами та поверхнями тіл обертання;
наносити розміри на аксонометричних проекціях предметів; виконувати технічні рисунки простих деталей.

Завдання до практичних робіт
Виконати вправи на побудову диметричних проекцій геометричних фігур за їх заданими розмірами.
Виконати вправи на побудову ізометричних проекцій геометричних фігур за їх заданими розмірами.
У робочому зошиті побудувати диметричну проекцію предмета за його прямокутними проекціями та заданими розмірами.
У робочому зошиті побудувати ізометричну проекцію предмета за його прямокутними проекціями та заданими розмірами. Нанести розміри.
Виконати вправи на побудову овалів, які є аксонометричними проекціями кіл заданих діаметрів.
У робочому зошиті побудувати ізометричні проекції призми, піраміди, циліндра і конуса за їх заданими розмірами.
У робочому зошиті побудувати ізометричну проекцію предмета з циліндричними отворами чи виступами. Нанести розміри.
У робочому зошиті виконати технічний рисунок предмета за його прямокутними проекціями.
У робочому зошиті виконати технічний рисунок предмета за його моделлю.
Наочні посібники до теми
Діафільми: «Побудова наочних зображень», «Технічний рисунок деталі».
Кінофільм: «Ескіз і технічний рисунок деталі». Навчальна таблиця «Аксонометричні проекції». Моделі геометричних тіл. Об'ємні моделі предметів.
5. Проеціювання геометричних тіл та їхніх елементів
Аналіз геометричної форми предмета за його кресленням. Уявне розчленування предмета на окремі геометричні тіла (циліндри, конуси, кулі, призми, піраміди та їхні частини). Проекції геометричних тіл як елементи графічного зображення предмета.
Знаходження на кресленні проекцій вершин, ребер, граней, твірних і поверхонь тіл обертання як елементів зображення предмета на кресленні. Побудова проекцій точок, що лежать на поверхні предмета.
Розгортання поверхонь геометричних тіл. Побудова розгорток призми, піраміди, циліндра, конуса.Вимоги до знань і вмінь учнів
Засвоївши навчальний матеріал теми, учні повинні
знати:
основи аналізу геометричної форми предмета; характерні особливості проекцій геометричних тіл;
послідовність побудови проекцій точок, що лежать на поверхні предмета;
практичне застосування розгорток поверхонь предметів.
вміти:
уявно розчленовувати предмети на окремі геометричні тіла; будувати проекції геометричних тіл; аналізувати графічний склад проекцій геометричних тіл; будувати проекції точок, що лежать на поверхні предмета; будувати розгортки поверхонь геометричних тіл.

Завдання до практичних робіт
Виконати вправу на аналіз форми предметів за їх наочними зображеннями.
Виконати вправу на аналіз креслення групи геометричних тіл.
Виконати вправу на аналіз елементів поверхні предмета за його прямокутними проекціями.
У робочому зошиті побудувати проекції призми, піраміди, циліндра і конуса за їх заданими розмірами.
Виконати вправи на визначення проекцій точок, заданих на наочних зображеннях геометричних тіл.
Виконати вправи на визначення проекцій точок, заданих на наочних зображеннях предметів.
У робочому зошиті виконати креслення предмета за письмовим описом його форми.
Виконати вправи на побудову проекцій точок, які лежать на поверхнях предметів.
У робочому зошиті побудувати розгортку призми і піраміди за їх заданими розмірами.
Наочні посібники до теми
Діафільми: «Розгортки деяких технічних форм і предметів побуту», «Побудова розгорток». Моделі геометричних тіл. Розбірні об'ємні моделі предметів.
6. Геометричні побудови при виконанні креслень
Аналіз графічного складу зображень на кресленні. Використання геометричних побудов при виконанні креслень предметів: поділ відрізка, кола і кута на рівні частини.
Спряження як елемент контуру предмета. Види спряжень, їхні елементи й послідовність побудови. Проведення дотичної до кола в заданій точці. Побудова спряжень на контурах зображень предметів.
Послідовність викреслювання контуру зображення предмета. Зв'язок креслення з розмічанням заготовки.
Вимоги до знань і вмінь учнів
Засвоївши навчальний матеріал теми, учні повинні


Завдання до практичних робіт
Виконати вправу на аналіз графічного складу контуру зображення.
У робочому зошиті виконати вправи на поділ кола заданого діаметра на три, шість і вісім частин двома способами: за допомогою лінійки й кутників і за допомогою циркуля.
У робочому зошиті виконати вправи на побудову спряжень прямого, гострого і тупого кутів дугою заданого радіуса.
У робочому зошиті виконати побудову контуру зображення плоскої деталі з застосуванням вивчених геометричних побудов.
У робочому зошиті побудувати контур зображення плоскої деталі за письмовим описом її форми та заданими розмірами.
На форматі А4 виконати креслення предмета за його наочним зображенням, застосувавши вивчені геометричні побудови.
Наочні посібники до теми
Діафільм «Геометричні побудови при виконанні креслень».
Набір плоских деталей.
7. Виконання й читання креслень предметів
Нанесення розмірів на кресленнях з урахуванням форми предметів. Деякі умовності при нанесенні розмірів на кресленнях. Розміри, що визначають взаємне розміщення частин предмета. Нанесення розмірів ухилу та конусності. Штрихування плоскої поверхні тонкими лініями.
Виконання креслень предметів із перетворенням їх форми, взаємного розміщення частин і просторового положення предметів. Елементи конструювання за зображеннями предметів.
Ескіз деталі, його призначення та відмінність від креслення. Послідовність виконання та оформлення ескізу. Виконання ескізів деталей (з натури).
Читання креслень предметів. Читання креслень у запропонованій послідовності. Читання креслень за поставленими запитаннями.
Вимоги до знань і вмінь учнів
Засвоївши навчальний матеріал теми, учні повинні

знати:
раціональні прийоми нанесення розмірів на кресленнях;
умовності нанесення розмірів, які скорочують кількість зображень на кресленні; визначення ескізу; призначення ескізу; послідовність виконання ескізу; відмінність ескізу від креслення.
вміти:
наносити розміри на кресленнях предметів з урахуванням їхньої форми;
здійснювати нескладні динамічні просторові перетворення предметів; виконувати ескізи нескладних деталей з натури; читати креслення предметів.

Завдання до практичних робіт
У робочому зошиті побудувати наочне зображення предмета за його прямокутними проекціями. Нанести на ньому задані на проекціях розміри.
У робочому зошиті побудувати три вигляди предмета за його наочним зображенням. Нанести необхідні розміри.
Виконати вправи, пов'язані зі скороченням кількості зображень на кресленні за рахунок застосування умовних позначень.
У робочому зошиті виконати креслення предмета за його наочним зображенням з уявним видаленням певних частин предмета.
У робочому зошиті виконати креслення предмета за його наочним зображенням, попередньо уявно Повернувши предмет у просторі.
У робочому зошиті виконати креслення предмета за його наочним зображенням, попередньо уявно змінивши взаємне розміщення частин предмета.
На форматі А4 виконати креслення предмета за його наочним зображенням, попередньо уявно здійснивши конструктивні зміни форми деталі.
Виконати вправи, пов'язані з читанням креслень за завданням вчителя.
Виконати ескіз деталі за її наочним зображенням.

Виконати ескіз деталі з натури.
На форматах А4 за ескізом деталі виконати її креслення та технічний рисунок.
Наочні посібники до теми
Діафільми: «Читання креслень деталей», «Задачі з креслення для 7-го класу».
Кінофільми: «Правила читання креслень», «Ескіз і технічний рисунок деталі».
9-Й КЛАС
8. Перерізи та розрізи при виконанні креслень предметів
Поняття про переріз як різновид зображень креслення. Утворення перерізу. Види перерізів: винесені та накладені. Виконання й позначення перерізів. Умовності, прийняті при виконанні перерізів.
Графічне позначення матеріалів на перерізах. Поняття про розріз як різновид зображень креслення. Утворення розрізу. Відмінність між розрізом і перерізом. Види розрізів: прості й складні, повні й місцеві. Виконання й позначення розрізів. Поєднання вигляду з частиною розрізу. Особливі випадки розрізів. Умовності та спрощення при виконанні розрізів.
Застосування розрізів в аксонометричних проекціях.
Вимоги до знань і вмінь учнів
Засвоївши навчальний матеріал теми, учні повинні
знати:
визначення перерізу та розрізу;
призначення перерізу та розрізу; класифікацію та особливості різних видів перерізів і розрізів; відмінність між розрізом і перерізом.
вміти:
виконувати і позначати перерізи та розрізи на кресленнях предметів; застосовувати необхідні умовності та спрощення при виконанні перерізів і розрізів; застосовувати поєднання вигляду з частиною розрізу; читати креслення, що містять перерізи та розрізи; будувати аксонометричні проекції з розрізами.
Завдання до практичних робіт
Виконати вправи на порівняння зображень із перерізами та наочних зображень предметів.
Виконати вправи на порівняння виглядів і перерізів та визначення їх взаємної відповідності.
У робочому зошиті виконати вправи на побудову винесених перерізів.
4. У робочому зошиті виконати вправи на побудову накладених перерізів.
Виконати вправи на порівняння зображень розрізів і перерізів.
Виконати вправи, пов'язані з читанням креслень, що містять різні види розрізів.
Виконати вправи, пов'язані з побудовою розрізів, що їх визначив учитель.
Виконати вправи, пов'язані з визначенням форми деталей за допомогою перерізів.
У робочому зошиті виконати креслення предметів, застосувавши корисні розрізи.
У робочому зошиті виконати креслення предметів, застосувавши необхідні умовності та спрощення при побудові розрізів.
За наочним зображенням виконати ескіз деталі з необхідними перерізами.
За наочним зображенням виконати ескіз деталі з необхідними перерізами, попередньо доповнивши деталь конструктивними елементами, що їх вказав учитель.
За наочним зображенням виконати ескіз деталі, застосувавши необхідні розрізи. Кількість зображень визначити самостійно.
У робочому зошиті виконати технічний рисунок деталі з вирізом її чверті.
За наочним зображенням виконати ескіз деталі, застосувавши необхідні розрізи. Попередньо змінити форму деталі за завданням учителя.
Прочитати креслення деталі, давши відповіді на поставлені запитання.
На форматі А4 за двома заданими виглядами деталі побудувати третій. Застосувати необхідні розрізи, нанести розміри.
Наочні посібники до теми
Діафільми: «Перерізи і розрізи». «Прості розрізи».
Кінофільм «Метод перерізів і розрізів».
Навчальні таблиці: «Переріз і розріз». «Класифікація перерізів», «Фронтальний розріз», «Горизонтальний розріз», «Профільний розріз», «Поєднання вигляду і розрізу», «Аксонометрична проекція деталі з вирізом».
Набори розбірних моделей предметів.
9. Умовності та спрощення
при виконанні
проекційних креслень
Узагальнення поняття про зображення на кресленні. Визначення необхідної та достатньої кількості зображень на кресленні. Вибір головного зображення на кресленні. Застосування додаткових і місцевих виглядів під час виконання креслень.
Умовності, що забезпечують раціональне скорочення кількості зображень на кресленні.
Компонування зображень при виконанні креслень.
Виконання й читання креслень, що містять вивчені умовності.Вимоги до знань і вмінь учнів
Засвоївши навчальний матеріал теми, учні повинні
знати:
визначення узагальненого поняття зображення на кресленні; вимоги до оптимальної кількості зображень на кресленні; вимоги до головного зображення; умовності, які забезпечують раціональне скорочення кількості зображень; вимоги до компонування зображень на кресленні.
вміти:
визначати необхідну й достатню кількість зображень на кресленні; вибирати головне зображення на кресленні; застосовувати необхідні місцеві й допоміжні вигляди під час виконання креслень;
застосовувати умовності, які дають можливість раціонально скорочувати кількість зображень на кресленні;
компонувати зображення на полі креслення; виконувати й читати креслення, що містять вивчені умовності.

Завдання до практичних робіт
Виконати вправу на побудову місцевого вигляду.
Виконати вправу на побудову додаткового вигляду,
Виконати вправу на визначення головного зображення на кресленні.
Виконати ескіз деталі з натури, застосувавши необхідні спрощення зображень.
На форматі А4 виконати креслення деталі за її наочним зображенням. Самостійно визначити необхідні для виконання креслення зображення.
Прочитати креслення деталей за запитаннями, що їх поставив учитель.
Наочні посібники до теми
Діафільми: «Умовності та спрощення на кресленнях деталей», «Задачі з креслення для 8-го класу».
Навчальна таблиця «Додаткові та місцеві вигляди». Об'ємні моделі предметів.
10. Складальні креслення
Призначення та зміст складальних креслень. Узагальнення й систематизація знань про складальні креслення, що їх засвоїли учні в процесі трудового навчання.
Зображення з'єднань деталейелементи складальних креслень. Загальні поняття про з'єднання деталей. Зображення рознімних з'єднань деталей: болтових, шпилькових, гвинтових, шпонкових і штифтових.
Різьбові з'єднання на складальних кресленнях. Зображення та позначення різьби на кресленнях з'єднань. Спрощене зображення різьбових з'єднань. Умовні позначення кріпильних деталей різьбових з'єднань.
Зображення та позначення нерознімних з'єднань: зварних, паяних, клейових, заклепкових.
Особливості виконання складальних креслень: розрізи на складальних кресленнях, штрихування перерізів суміжних деталей, нанесення розмірів, умовності та спрощення на складальник кресленнях.
Читання складальних креслень за планом. Читання складальних креслень із застосуванням контрольних запитань.
Деталювання складальних креслень. Призначення і зміст процесу деталювання складального креслення. Послідовність деталювання. Узгодження розмірів деталей у процесі деталювання.
Вимоги до знань і вмінь учнів
Засвоївши навчальний матеріал теми, учні повинні
Знати:
визначення складального креслення; визначення рознімного з'єднання; визначення нерознімного з'єднання; види рознімних і нерознімних з'єднань та їхні характерні особливості; особливості умовного зображення різьби на стержні та в отворі; основні параметри і характерні особливості метричної, трапецеїдальної, упорної та трубної циліндричної різьб; умовні позначення вивчених типів різьб; характерні особливості зображення болтового, шпилькового, гвинтового, шпонкового та штифтового з'єднань; призначення та зміст специфікації до складального креслення; особливості виконання розрізів на складальних кресленнях;
особливості нанесення розмірів на складальних кресленнях;
визначення деталювання;
умовності та спрощення, які застосовують на складальних кресленнях; послідовність читання складальних креслень.
Вміти:
читати зображення з'єднань деталей; визначати за допомогою довідкових матеріалів необхідні розміри кріпильних деталей; умовно зображати різьби на зовнішніх та внутрішніх поверхнях деталей; читати умовні позначення різьб; умовно позначати різьби на кресленнях; спрощено зображувати різьбові з'єднання деталей; виконувати креслення основних видів з'єднань деталей; читати зображення на складальних кресленнях; читати специфікацію складального креслення; читати й деталювати креслення виробів, які складаються з 56 деталей; узгоджувати розміри деталей у процесі деталювання.

Завдання до практичних робіт
Виконати вправи на читання умовних позначень різьб.
Виконати вправи на визначення розмірів кріпильних деталей з різьбою за довідковими матеріалами.
За наочним зображенням виконати ескіз деталі з різьбою.
У робочому зошиті зобразити дві деталі, з'єднані способом загвинчування однієї в іншу. Позначити різьбу на з'єднанні.
Виконати вправи на читання рознімних з'єднань.
Виконати вправи на читання нєрознімних з'єднань.
Виконати вправу на визначення розмірів елементів шпонкового з'єднання за довідковими матеріалами.
На форматі А4 виконати креслення шпонкового з'єднання. Необхідні розміри визначити за довідковими матеріалами.
У робочому зошиті побудувати зображення штифтового з'єднання.
10. У робочому зошиті побудувати зображення болтового з'єднання спрощеним способом.
У робочому зошиті побудувати зображення шпилькового з'єднання спрощеним способом,
Виконати вправи на читання складальних креслень за поставленими запитаннями.
Виконати вправу на складання специфікації до складального креслення.
Прочитати складальне креслення за планом, що його запропонував учитель.
Виконати ескізи деталей, що їх визначив учитель, за складальними кресленнями.
Наочні посібники до теми
Діафільми: «Креслення типових з'єднань деталей», «Креслення рознімних деталей», «Зображення й позначення різьб на кресленнях».
Кінофільм «Рознімні з'єднання та їхнє зображення на кресленнях».
Навчальні таблиці: «Складальна одиниця», «Складальне креслення».
Зразки рознімних і нерознімних з'єднань. Зразки складальних одиниць.
11. Топографічні та будівельні креслення
Призначення топографічній креслень. Зображення на топографічних кресленнях. Масштаби топографічних креслень. Зображення рельєфу місцевості. Умовні графічні позначення на топографічних кресленнях. Читання топографічних креслень.
Призначення будівельних креслень. Основні види будівельних креслень. Зміст будівельного креслення та особливості його оформлення. Зображення на будівельних кресленнях. Умовні позначення на будівельних кресленнях. Розміри на будівельних кресленнях. Читання будівельних креслень.
Вимоги до знань і вмінь учнів
Засвоївши навчальний матеріал теми, учні повинні
знати:
призначення топографічного креслення; особливості виконання зображень рельєфу місцевості на топографічному кресленні; види й призначення будівельних креслень; визначення й характерні особливості зображень на будівельних кресленнях;
особливості нанесення розмірів на будівельних кресленнях; призначення експлікації'.

вміти:
визначати особливості рельєфу місцевості за топографічним кресленням; читати умовні графічні позначення на топографічних кресленнях; розрізняти основні види топографічних креслень; читати нескладні будівельні креслення.
Завдання до практичних робіт
Виконати вправу на читання умовних топографічних позначень.
Виконати вправу на читання рельєфу місцевості за топографічним кресленням.
Прочитати топографічне креслення за поставленими запитаннями.
Виконати вправу на читання умовних позначень на будівельних кресленнях.
Виконати вправу на читання планів будівель.
Прочитати будівельне креслення за поставленими запитаннями.
12. Технічні схеми
Призначення і види технічних схем: кінематичні, гідравлічні, пневматичні, електро- і радіотехнічні.
Графічні зображення, що застосовуються при виконанні схем. Позиційні позначення на схемах.
Читання нескладних технічних схем.

Вимоги до знань і вмінь учнів
Засвоївши навчальний матеріал теми, учні повинні
знати:
визначення схеми; призначення та основні види технічних схем.
вміти:
читати нескладні технічні схеми.

Завдання до практичних робіт
Виконати вправу на читання умовних графічних позначень на схемах.
Виконати вправу на порівняння позначень на схемі з довідковими матеріалами,
Виконати вправу на складання таблиці переліку елементів до схеми.
Виконати вправу на перекомпонування схеми.
Виконати вправу на зображення відсутніх на схемі елементів.
Прочитати схему за поставленими запитаннями.


13 PAGE \* MERGEFORMAT 14215КРЕСЛЕННЯ 89 класиArial BlackРисунок 11H:\Program Files\Microsoft Office\MEDIA\CAGCAT10\j0305257.wmf15

Приложенные файлы

  • doc 15852055
    Размер файла: 1 MB Загрузок: 0

Добавить комментарий