ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАНННЯ (Дубовик С.Г.)


Методика навчання української мови

1. Визначте, яким обсягом знань і вмінь має оволодіти другокласник під час вивчення розділу «Звуки і букви». Прокоментуйте основні етапи методики ознайомлення учнів 2-го класу з особливостями голосних звуків. Наведіть приклади вправ фонетичного й артикуляційного характеру, спрямовані на формування в учнів умінь класифікувати звуки. С. 269 – 270
2. Визначте, яким обсягом знань і вмінь має оволодіти другокласник під час вивчення розділу «Звуки і букви». Прокоментуйте основні етапи методики ознайомлення учнів 2-го класу з особливостями приголосних звуків. Наведіть приклади вправ фонетичного й артикуляційного характеру, спрямовані на формування в учнів умінь класифікувати звуки. С. 270 – 273
3. У збагаченні й уточненні словникового запасу молодших школярів важливу роль відіграє робота над ознайомленням із лексичним значенням слова. Схарактеризуйте способи і прийоми пояснення семантики нових слів на уроках української мови в початковій школі. Прокоментуйте, як учитель має пояснити учням лексичне значення слів альтанка, чемно, верховіття, рубіновий. С. 147 – 148
4. Робота над ознайомленням із лексичним значенням слова відіграє важливу роль у збагаченні й уточненні словникового запасу молодших школярів. Назвіть основні способи і прийоми пояснення значення нових слів на уроках української мови в початковій школі. Прокоментуйте, як учитель має пояснити учням лексичне значення слів гривна (гривня), ґречно, дружний (дружній), гетьман. С. 147 – 148
5. Робота над синонімами допомагає молодшим школярам тонше сприймати слово, розуміти його основне лексичне значення, розрізняти смислові та експресивні відтінки слова, а, отже, бути точнішими у слововживанні. Дайте загальну характеристику типам лексичних вправ, які доцільно застосовувати на уроках вивчення теми «Синоніми». Подайте методичний коментар щодо їх застосування на уроках української мови С. 154 – 158
6. На етапі осмислення молодшими школярами лексикологічних знань і формування необхідних умінь учителеві доцільно застосовувати комплекс спеціальних вправ із лексики. Подайте загальноприйняту класифікацію лексичних вправ і обґрунтуйте доцільність її застосування на уроках української мови в початковій школі. Наведіть приклади таких вправ, спрямованих на формування лексикологічних знань і вмінь учнів С. 142 – 144
7. У початковій школі вивчення будови слова має на меті не тільки ознайомлення зі значенням морфем, а й забезпечує правильне користування ними в усному й писемному мовленні, зокрема сприяє практичному засвоєнню самого процесу словотворення. Цій меті підпорядковуються різні типи вправ. Наведіть типологію таких вправ і подайте методичний коментар щодо їх застосування на уроках української мови в початковій школі. Розберіть за будовою слова: підсніжник, сонячний, радіти, напишуть, навесні С. 253 – 254
8. Вивчення будови слова в початковій школі має на меті не тільки ознайомлення учнів зі значенням морфем, а й забезпечує правильне користування ними в усному й писемному мовленні, зокрема сприяє практичному засвоєнню самого процесу словотворення. Цій меті підпорядковується розбір слова за будовою. Зазначте етапи проведення розбору слова за будовою і подайте методичний коментар щодо його застосування на уроках української мови в початковій школі. Розберіть за будовою слова: підосичник, радісна, писати, проходять, взимку С. 253 – 254
9. Робота над формуванням поняття прикметник (2 клас) починається з аналізу мовного матеріалу і виділення істотних ознак поняття. Для цього вчитель пропонує молодшим школярам завдання розглянути м’яч і дати йому характеристику (за розміром; за матеріалом; за кольором). Прокоментуйте доцільність застосування такого виду завдання на уроці української мови. Зазначте наступні етапи роботи вчителя щодо формування у другокласників поняття прикметник С. 191 – 192.
10. Для усвідомлення молодшими школярами істотних ознак числівника як частини мови (4 клас) доцільно організовувати спостереження за сюжетним малюнком, на якому зображено різну кількість певних предметів. Розробіть фрагмент уроку вивчення цієї частини мови на етапі роботи з сюжетним малюнком. Назвіть основні етапи методики формування поняття числівник як частина мови і прокоментуйте їх С. 222 – 223
11. Робота над формуванням поняття рід іменників у 3 класі проводиться поетапно. Назвіть основні етапи роботи вчителя щодо формування в молодших школярів поняття про чоловічий, жіночий і середній рід іменників. Розробіть фрагмент уроку вивчення цієї теми. С. 197 – 198.
12. Працюючи у 3 класі над темою «Змінювання дієслів за часами», молодші школярі мають навчитися розрізнювати часові форми дієслів. Вивчення цього навчального матеріалу буде ефективним за умови застосування евристичного методу. Бесіду доцільно провести на основі особистих вражень дітей, їхнього власного досвіду. Наведіть орієнтовний зміст евристичної бесіди, мета якої – формування поняття про часові форми дієслів С. 214 – 216
13. Одним із важливих напрямів роботи вчителя на уроках вивчення синтаксичного матеріалу є формування в учнів поняття про різні типи речень. Доберіть синтаксичні вправи і завдання, спрямовані на розвиток в учнів умінь розрізнювати речення за метою висловлювання (розповідні, питальні, спонукальні) й інтонацією (окличні, неокличні). Подайте методичний коментар щодо їх застосування на уроках української мови в початковій школі. Визначте типи поданих речень. Проаналізуйте їх за частинами мови. Я старанно вивчаю українську мову. Люби і бережи рідну мову свою! Ти вивчаєш іноземні мови? С. 120 – 121
14. Під час опрацювання теми «Речення» значної уваги набуває робота над засвоєнням типів речень за метою висловлювання й інтонаційним оформленням. Доберіть комплекс вправ і завдань, спрямованих на формування в учнів умінь розрізнювати речення за метою висловлювання (розповідні, питальні, спонукальні) й інтонацією (окличні, неокличні). Подайте методичний коментар щодо застосування цих видів вправ на уроках української мови в початковій школі. Визначте типи поданих речень. Проаналізуйте їх за частинами мови. Ми живемо в Україні. Які найбільші міста України ти знаєш? Люби і бережи свій рідний край! С. 120 – 121
15. Прокоментуйте основні етапи роботи над темою «Правопис закінчень іменників жіночого роду на -а,- я в орудному відмінку однини». Поставте подані іменники слива, груша, вишня, акація у форму орудного відмінка. Складіть речення з утвореними формами іменників. Поясніть правопис відмінкових закінчень іменників. Сформулюйте методичні рекомендації щодо вивчення цієї теми в початковій школі.
16. Визначте, яким обсягом знань мають володіти учні 4 класу про правопис слів із ненаголошеними голосними [е], [и] в корені слів? Прокоментуйте основні етапи роботи над правилами, які пояснюють правопис слів: перо, крило; весна, зима; календар, директор. Сформулюйте методичні рекомендації щодо вивчення цієї теми в початковій школі.
17. Результативність формування в молодших школярів умінь будувати стислий переказ тексту значною мірою залежить від уміння вчителя правильно спланувати роботу учнів. Запропонуйте орієнтовний план роботи над стислим переказом у початковій школі, подайте до нього методичний коментар. Розробіть фрагмент уроку «Робота над стислим переказом на уроці української мови» C. 343–344
18. Результативність формування в молодших школярів умінь будувати докладний переказ тексту значною мірою залежить від уміння вчителя правильно спланувати роботу учнів. Запропонуйте орієнтовний план роботи над докладним переказом у початковій школі, подайте до нього методичний коментар. Розробіть фрагмент уроку «Робота над докладним переказом на уроці української мови». С. 342 – 343
19. Під час роботи над побудовою усних і письмових творів у молодших школярів мають бути сформовані відповідні мовленнєві вміння. Визначте основні групи таких умінь і дайте їм загальну характеристику. Наведіть приклади вправ, які доцільно застосовувати у роботі над формуванням умінь в учнів складати твори в усній і писемній формах С. 347–349
20. Під час роботи над побудовою різних типів текстів у молодших школярів мають бути сформовані відповідні мовленнєві вміння. Зазначте основні групи таких умінь і дайте їм загальну характеристику. Наведіть приклади вправ, які доцільно застосовувати в роботі над формуванням умінь учнів складати різні типи текстів. С. 107, С. 349 – 350

Навчання грамоти
Проаналізуйте окреслені вчителем тему і мету уроку навчання грамоти (читання). Які помилки допустив учитель? Виправте їх та обґрунтуйте свою думку.
Тема. Вивчення літери П п. Повторення і закріплення раніше вивчених звуків та їх позначень на письмі, читання. Розвиток мовлення на тему: «Які чудові нам земля дає плоди».
Мета. Удосконалювати звуковимову (звуків [п], [п']), навчати дітей читати літеру П п, позначати буквенно звуки [п], [п'], удосконалювати навички звукового аналізу слів зі звуками [п], [п']. Закріпити раніше вивчені звуки: [а, у, о, и, м, і, и, в, л, с, к] та їх позначення на письмі.
Розвивати у дітей зв’язне мовлення, мислення, увагу, пам'ять і творчу уяву. Поповнювати й активізувати її словниковий запас такими словами, як: павич, пролісок, порічки, колоски.

Проаналізуйте педагогічну ситуацію.
Вивчаючи літеру С с учитель працював за таким алгоритмом:
Робота з розворотом Букваря
Показ літери С с
Показ місця літери в абетці
Характеристика букви С с
Читання тексту для аудіювання
Виокремлення слів лис і сіло
Складання звукових моделей слів лис і сіло
Виокремлення звуків [с], [с']
Які помилки допустив учитель? Обґрунтуйте власну відповідь.

Готуючись до уроку письма (післябукварний період) учитель запланував такі види роботи, як: коментоване списування, переказ, контрольний диктант. Розробіть методичні поради вчителю, які допоможуть педагогу підвищити свій рівень професійної компетентності та надалі у своїй роботі не порушувати вимог навчальної програми.

Проаналізуйте педагогічну ситуацію.
До вас, як до вчительки, в кінці навчального року звернулась мати першокласника, яка вважає, що її син повільно читає (15 слів за хвилину)
Щоб ви порадили матері для підвищення швидкості читання дитини.

Проаналізуйте педагогічну ситуацію.
Учнів 1-А класу умовно можна поділити на три групи, а саме: діти, які не вміють читати, але знають деякі літери; діти, які читають по складах; діти, у яких вже гарно сформована навичка читання. На уроці читання на етапі закріплення вивченого матеріалу вчитель проводив диференційовану роботу, а саме: учні першої групи разом з вчителем читали променеві таблиці і колонки слів; учні другої групи читали про себе перший абзац тексту «Снігова баба і зайчик» ( «Буквар» (авт. Захарійчук М.Д., Науменко В.О. с. 111).
Наведіть приклади видів робіт для учнів третьої групи. Змоделюйте фрагмент уроку – перевірка роботи учнів третьої групи.

Проаналізуйте педагогічну ситуацію.
Під час роботи над текстом для аудіювання вчителька застосовувала прийом перерваного тексту.
Вчитель: (читає текст) Коли тільки засіріло, у саду із землі вигулькнуло щось біле.
Доброго ранку, травичко! Доброго ранку, дерева! Це я,
Вчитель: Як ви гадаєте, що це вигулькнуло із трави?
Учень: висловлюють припущення
Вчитель: (дочитує текст до кінця) Це я, печеричка!
Доброго ранку! – відповіли трава і дерева. – Але ти печеричка неправильна, бо неправильно виросла в нас у саду Твоє місце в лісі!
Чи доцільним було застосовування цього прийому? Наведіть приклади інших прийомів роботи з поданим текстом.

Проаналізуйте фрагмент уроку читання (добукварний період). Визначте помилки, які допустив учитель. Висловіть свою думку а обґрунтуйте її.
Як тебе звати? Я щойно сказала речення?
Це речення є питальним і в кінці стоїть не крапка, а знак питання.
Послухайте ще одне речення. Будь уважним!
Це питальне речення?
Це спонукальне речення.

Проаналізуйте роботу вчителя над віночком предметних малюнків
Вчитель: Назвіть всі предмети, зображені у віночку
Учень: Сосна, сорока, сім, синичка, суниця, смородина, соняшник
Вчитель: Визначте зайвий предмет у віночку
Учень: Сім
Вчитель: До звукових моделей слів, що написані під віночком, доберіть слова.
Змоделюйте цей фрагмент уроку, творчо доповнивши його та уникаючи тих помилок, які допустив учитель.

Проаналізуйте проведену вчителем роботу над мовною грою («Буквар» (авт. Захарійчук М.Д., Науменко В.О. с. 95).
Вчитель: Назвіть «розсипані» букви.
Вчитель: «Зберіть» із «розсипаних» букв слово-відгадку
Вчитель: Що таке телевізор?
Вчитель: подає учням інформацію про перші телевізори

Творчо доповніть поданий фрагмент уроку, реалізуючи завдання з розвитку зв’язного мовлення першокласників. Наведіть приклади мовних ігор, які можна застосовувати на уроках навчання грамоти букварного періоду.

Проаналізуйте фрагмент уроку читання (букварний період)
Артикуляційна хвилинка:
Мау-моу-миу-міу
Аур-оур-иур-іур
Рау-роу-риу-ріу
На дошці друкованими буквами записано склади, які учні колективно прочитують, додаючи слідом за вчителем відповідні слова:
Ма, ма, ма – (молока нема).
Му, му, му – (молока кому?)
Мо, мо, мо – (зараз подамо!)
Ми, ми, ми – (напилися ми).
Розкрийте навчальні можливості поданих вправ та обґрунтуйте доцільність їх використання на уроці навчання грамоти з теми: «Закріплення вивчення букви М м. Формування аудіативних умінь на основі тексту Галини Малик «Казка про кошеня». Змоделюйте фрагмент уроку.

Проаналізуйте фрагмент уроку
Подаючи на уроці письма нову букву вчитель працював за таким алгоритмом:
Закріплення звука, букви
Показ друкованої букви
Оголошення теми уроку
Показ рукописної букви
Аналіз елементів букви
Коментоване письмо букви вчителем на дошці
Прописування букви учнями в зошиті
Які помилки допустив учитель. Виправте їх. Змоделюйте поданий фрагмент уроку на прикладі подачі рядкової букви п.

Розкрийте роль букварних текстів у розвитку діалогічного мовлення першокласників. Визначте букварні тексти, які можуть використовуватися як основа для розвитку діалогічного мовлення. Побудуйте алгоритм роботи з цими текстами.

13. Розкрийте напрями аналітико-синтетичної роботи з реченням у період навчання грамоти. Ранжуйте види роботи з реченням відповідно добукварного і букварного періодів: визначення кількості слів у реченні, самостійне складання речень за предметним малюнком, побудова схеми почутого речення, побудова зв’язного висловлювання. Використовуючи зміст розвороту «Букваря» (авт. Захарійчук М.Д., Науменко В.О.), продемонструйте алгоритм ознайомлення учнів з реченням.На уроці читання букварного періоду вчитель запланував такі види мовного розбору: складовий, звуко-складовий і звуко-буквений. Наведіть приклади.

У забезпеченні індивідуального підходу до учнів під час уроків навчання грамоти важливе значення має диференційований підхід. Доведіть, що навчальний зміст підручника «Буквар» (авт. Захарійчук М.Д., Науменко В.О.) забезпечує трирівневу диференціацію. Висловіть власне ставлення до добору навчального змісту. На прикладі розвороту «Букваря», вибраного самостійно, розкрийте методику застосування диференційованого підходу на уроках навчання грамоти.

Розкрийте особливості пропедевтичного вивчення частин мови, їх граматичних ознак у період навчання грамоти. Наведіть приклади пропедевтичного вивчення іменника та його граматичних ознак у навчальному змісті «Букваря» (авт. Захарійчук М.Д., Науменко В.О.).

Готуючись до уроку перевірки знань, умінь і навичок першокласників з письма вчитель запланував такі види диктантів: словниковий, вибірковий, контрольний. Визначте помилку вчителя та обґрунтуйте свою думку.


Розкрийте роль букварних текстів у розвитку діалогічного мовлення першокласників. Визначте букварні тексти, які можуть використовуватися як основа для розвитку діалогічного мовлення. Побудуйте алгоритм роботи з цими текстами.у°ђ Заголовок 215

Приложенные файлы

  • doc 15847108
    Размер файла: 73 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий