Тұрғын үй құқығы

А.К.Рахимберлина
ТaрCын _йге конституциялыK KaKыKтыS мазмaны Kандай:
E)& барлыK жауаптар дaрыс.
*****
ТaрCын _й иесі отбасыныS м_шелері кімдер:
D)& _немi бiрге тaратын ерлi-зайыптылар мен олардыS балалары тaрCын _й иесi отбасыныS м_шелерi
*****
Мемлекеттiк тaрCын _й Kорынан берілетін тaрCын _й немесе жеке тaрCын _й Kорынан жергiлiктi атKарушы орган жалдаCан тaрCын _йдіS м™лшері Kандай:
A) Cр адамCа кемiнде он бес шаршы метр пайдалы алаS м™лшерінде беріледі;
B) ар адамCа жеке б™лмеден тaратын _й (пCтер) беріледі;
C) Cр адамCа он сегiз шаршы метр пайдалы алаS м™лшерінде беріледі;
D)& Cр адамCа кемiнде он бес шаршы метр жCне к™п дегенде он сегiз шаршы метр пайдалы алаS, бiраK кемiнде бiр б™лмелi пCтер м™лшерiнде берiледi;
E) кемiнде бiр б™лмелi пCтер м™лшерiнде берiледi.
*****
ТaрCын емес _й-жай дегеніміз....
A)& тaрCын _йдiS ортаK м_лiк болып табылатын б™лiгiн KоспаCанда, тaраKты тaрудан ™зге маKсаттарCа пайдаланылатын жеке _й-жай (д_кен, кафе, шеберхана, кеSсе жCне сол сияKтылар); 
B) кiреберiс, баспалдаKтар, лифтiлер, т™белер, шатырлар, подвалдар, пCтерден тыс не _йге ортаK инженерлiк ж_йелер мен жабдыKтар, жер учаскесi, оныS iшiнде к™рiктендiру элементтерi жCне ортаKтасып пайдаланылатын басKа да м_лiктер;
C) тaрCын _йдiS тaрCын емес алаSы;
D) ортаK м_лiк;
E) кондоминиум.
*****
Jызметтiк тaрCын _йге теSестiрiлген тaрCын _й берiлген Cскери Kызметшiлер Kандай негіздерде жекешелендiруге KaKылы:
A) `лы Отан соCысына Kатысушы болса;
B) еSбек сiSiрген жылдары кемінде 20 жылды Kaраса;
C) он бес жыл Cскери Kызмет стажынан кейiн;
D) бес жыл Cскери Kызмет стажынан кейiн;
E)& он жыл Cскери Kызмет стажынан кейiн.
*****
ТaрCын _йге меншiк KaKыCыныS ерікті т_рде тоKтатылу негіздері:
A) тCркiлеу;
B) реквизициялау;
C) _й орналасKан жер учаскесiн мемлекеттiк Kажеттер _шiн алу (сатып алу);
D)& тaрCын _йдi басKа адамныS иелiгiне берген кезде, меншiк иесi Kайтыс болCан не тaрCын _й жойылCан (KираCан) жаCдайда;
E) меншiк иесiнiS Kарыздары бойынша жер учаскесiмен бiрге т™леттiрiп алуды тaрCын _йге аудару.
*****
Азаматтарды тaрCын _йге мaKтаж деп тану негіздері:
A) JазаKстан РеспубликасыныS аумаCында меншiк KaKыCымен ™здерiнiS тaрCын _йi болмаса;
B) осы елдi мекенде мемлекеттiк тaрCын _й Kорынан, сондай-аK меншiктiS мемлекеттiк емес нысанына негiзделген заSды тaлCаларCа тиесiлi _йлерде, соныS iшiнде тaрCын _й (тaрCын _й-Kaрылыс) кооперативтерiнiS _йлерiнде ™здерiнiS тaраKты пайдаланатын _йлерi болмаса; 
C) отбасы тaрып жатKан тaрCын _й нормативтiк санитариялыK жCне техникалыK талаптарCа сай келмесе; оKшауланбаCан, шектес тaрCын _й-жайларда екi жCне одан да к™п отбасы тaрып жатса; 
D) отбасы Kaрамында кейбiр созылмалы аурулардыS ауыр т_рлерiмен ауыратын науKастар болып (заSдарда белгiленген тCртiппен бекiтiлген аурулардыS тiзiмi бойынша), бiр _й-жайда (пCтерде) олармен бiрге тaру м_мкiн болмаса;
E)& барлыK жауап дaрыс.
*****
ТaрCын _йге меншік KaKыCыныS пайда болу негізіне жатады:
A) реквизициялау, тCркiлеу;
B)& сатып алу-сату, айырбастау, сыйCа тарту, ™мiр бойы к_тiп aстау шартымен, алып Kою мCмiлелерi мен заSдарCа Kайшы келмейтiн басKа да азаматтыK-KaKыKтыK мCмiлелер жасасу; 
C) _й орналасKан жер учаскесiн мемлекеттiк Kажеттер _шiн алу (сатып алу);
D) тaрCын _йге меншiк KaKыCы тaрCын _й иесi тaрCын _йдi басKа адамныS иелiгiне беру;
E) меншiк иесi Kайтыс болCан жаCдайда не тaрCын _й жойылCан (KираCан) жаCдайда.
*****
ТaрCын _йге меншiк KaKыCы пайда болуыныS негiздерi:
A) мемлекеттік тaрCын _й Kорынан тaрCын _й алу;
B) тaрCын _й _шін жер учаскесін алу;
C)& _й (_йдiS бiр б™лiгiн) салу; сатып алу-сату, айырбастау, сыйCа тарту, ™мiр бойы к_тiп aстау шартымен, алып Kою мCмiлелерi мен заSдарCа Kайшы келмейтiн басKа да азаматтыK-KaKыKтыK мCмiлелер жасасу; 
D) тaрCын _й (тaрCын _й-Kaрылыс) кооперативi м_шесi болу;
E) кондоминиумныS Kaрылуы.
*****
^й-жай иелерiнiS кооперативi дегеніміз...
A)& к™п пCтерлi тaрCын _йдегi (_йлердегi) _й-жайлар (пCтерлер) иелерiнiS кондоминиум объектiсiн басKару маKсатындаCы коммерциялыK емес бiрлестiгi; 
B) коммерциялыK емес заSды тaлCа;
C) тaтыну кооперативі;
D) тaрCын _йді басKару органы;
E) коммуналдыK Kызмет к™рсетуді aйымдастырушы aйым.
*****
Мемлекеттiк тaрCын _й Kорынан тaрCын _й немесе жеке тaрCын _й Kорынан жергiлiктi атKарушы орган жалдаCан тaрCын _й берiлуге мaKтаждар есебiнiS тiзiмiн Kалай аныKтайды: 
A) т™рт тізім: Cлеуметтiк жаCынан KорCалатын табысы аз азаматтар; мемлекеттiк Kызметшiлер; бюджеттiк aйымдардыS Kызметкерлерi; Cскери Kызметшiлер; 
B)& екі тізім: Cлеуметтiк жаCынан KорCалатын табысы аз азаматтар; мемлекеттiк Kызметшiлер, ™зге де бюджеттiк aйымдардыS Kызметкерлерi мен Cскери Kызметшiлер; 
C) _ш тізім: Cлеуметтiк жаCынан KорCалатын табысы аз азаматтар; мемлекеттiк Kызметшiлер мен бюджеттiк aйымдардыS Kызметкерлерi; Cскери Kызметшiлер; 
D) екі тізім: бірінші кезек жCне кезектен тыс;
E) екі тізім: жергілікті атKарушы органда жCне мемлекеттік кCсіпорында тіркелгендердіS кезегі.
*****
Jызметтiк тaрCын _йлерге теSестiрiлген тaрCын _йлер дегеніміз...
A) мерзiмдi еSбек шарты (келiсiм-шарт) бойынша жaмыс iстейтiн адамдарCа берілетін _й-жай;
B) оKу кезеSiнде студенттер (курсанттар, аспиранттар) _шін берілетін _й-жай;
C) азаматтардыS еSбек KатынастарыныS сипатына байланысты мемлекеттік тaрCын _й Kорынан берілетін _й-жай;
D)& мемлекеттiк тaрCын _й Kорынан мемлекеттiк Kызметшiлерге, бюджеттiк aйымдардыS Kызметкерлерiне, Cскери Kызметшiлерге жCне мемлекеттiк сайланбалы Kызмет атKаратын адамдарCа берiлетiн тaрCын _йлер; 
E) Cлеуметтік KорCалатын азаматтарCа мемлекеттік тaрCын _й Kорынан берілетін _й-жай.
*****
Мемлекеттiк тaрCын _й KорындаCы тaрCын _йдiS немесе жеке тaрCын _й Kорынан жергiлiктi атKарушы орган жалдаCан тaрCын _йдiS азаматтар _шiн саKталу жаCдайлары:
A) к_рделі ж™ндеу ж_ргізілгенде;
B)& мерзiмдi еSбек шарты (келiсiм-шарт) бойынша немесе сайланбалы Kызметке сайлануына байланысты жaмысKа кеткенде; емделуге кеткенде; Cскери Kызметтен ™ткенде;
C) Kосымша жалдаущыларCа бергенде;
D) уаKытша болмаCан кезде;
E) барлыK жауап дaрыс.
*****
ТaрCын _й жCне тaрCын _й-Kaрылыс кооперативi м_шелерiнiS саны кCмелетке толCан неше азаматтан кем болмауы керек:
A) 1 азаматтан кем болмауы керек;
B) 10 азаматтан кем болмауы керек;
C) 2 азаматтан кем болмауы керек;
D)& 3 азаматтан кем болмауы керек;
E) 5 азаматтан кем болмауы керек.
*****
ТaрCын _йдiS (пCтердiS) пайдалы алаSы дегеніміз....
A) тaрCын _йдегi б_кiл тaрCын емес _й-жайлар алаSыныS, сондай-аK тaрCын _йдiS ортаK м_лiк болып табылатын б™лiктерi алаSыныS Kосындысы; 
B) тaраKты тaруCа арналCан жCне соCан пайдаланылатын, тaрCын _йдiS тaрCын алаSын да, тaрCын емес алаSын да Kамтитын жеке _й-жай; 
C) тaрCын _йдегi (тaрCын жайдаCы) жеке iшкi кеSiстiк;
D)& тaрCын _йдiS тaрCын алаSы мен тaрCын емес алаSыныS Kосындысы; 
E) _й-жай KабырCасыныS, еденiнiS жCне т™бесiнiS (KабатаралыK жабынныS) iшкi б™лiнбеген бетi, егер заSдарда немесе меншiк иелерi арасындаCы келiсiмде ™згеше к™зделмесе, Cрбiр _й-жайдыS шекарасы болып табылады. 
*****
Мемлекеттiк тaрCын _й Kорынан кезексіз тaрCын _й беріледі:
A) `лы Отан соCысыныS м_гедектерi мен Kатысушыларына жCне белгiленген тCртiппен соларCа теSестiрiлген адамдардыS отбасыларына; 
B) I жCне II топтаCы м_гедектерге;
C) судьяларCа, прокуратура органдарыныS, iшкi iстер органдарыныS Kызметкерлерiне;
D)& тaрCын _йi JазаKстан РеспубликасыныS аумаCындаCы табиCат апаттарыныS салдарынан тaру _шiн жарамсыз болып KалCан азаматтарCа; 
E) заSдарда белгiленген тCртiппен бекiтiлген аурулар тiзiмiнде аталCан кейбiр созылмалы аурулардыS ауыр т_рлерiмен ауыратын адамдарCа. 
*****
ТaрCын _йді жалдаудыS т_рлері:
A) ™теулі жCне ™теусіз;
B)& Cлеуметтік жCне коммерциялыK;
C) тaраKты жCне уаKытша;
D) бастапKы жCне кейінгі;
E) жеке жCне мемлекеттік.
*****
ТaрCын _йге меншiк KaKыCын к_штеп (меншiк иесiнiS еркiнен тыс) тоKтату негіздері:
A) коммуналдыK Kызмет аKыларын т™лемеу;
B)& тCркiлеу; реквизициялау; меншiк иесiнiS Kарыздары бойынша жер учаскесiмен бiрге т™леттiрiп алуды тaрCын _йге аудару; _й орналасKан жер учаскесiн мемлекеттiк Kажеттер _шiн алу (сатып алу);
C) техникалыK, санитарлыK, Kaрылыс, ™рт Kауіпсіздігі талаптарын жиі бaзу;
D) стихиялыK жаCдайлар орын алCанда;
E) тaрCын _й Kaлап, б_лінген жаCдайда.
*****
Мемлекеттiк тaрCын _й Kорынан кезексіз тaрCын _й беріледі:
A) `лы Отан соCысыныS м_гедектерi мен Kатысушыларына жCне белгiленген тCртiппен соларCа теSестiрiлген адамдардыS отбасыларына; 
B) I жCне II топтаCы м_гедектерге;
C) судьяларCа, прокуратура органдарыныS, iшкi iстер органдарыныS Kызметкерлерiне;
D)& тaрCын _йi JазаKстан РеспубликасыныS аумаCындаCы табиCат апаттарыныS салдарынан тaру _шiн жарамсыз болып KалCан азаматтарCа; 
E) заSдарда белгiленген тCртiппен бекiтiлген аурулар тiзiмiнде аталCан кейбiр созылмалы аурулардыS ауыр т_рлерiмен ауыратын адамдарCа. 
*****
Мемлекеттiк тaрCын _й Kорынан тaрCын _й немесе жеке тaрCын _й Kорынан жергiлiктi атKарушы орган жалдаCан тaрCын _й беру кезiнде бiр б™лмеге Cр жынысты адамдарды (ерлi-зайыптылардан басKа) тaрCызуCа жол берiле ме:
A) жол беріледі;
B) 9 жастан асKан Cр жынысты адамдарды (ерлi-зайыптылардан басKа) олардыS келiсiмiнсiз тaрCызуCа жол берiлмейдi; 
C)& жетi жастан асKан Cр жынысты адамдарды (ерлi-зайыптылардан басKа) олардыS келiсiмiнсiз тaрCызуCа жол берiлмейдi;
D) айрыKша жаCдайларда жол беріледі;
E) заSмен KарастырылCан жаCдайларда жол беріледі.
*****
УаKытша тaрCындар жалCа алушыныS талап етуi бойынша, басKа тaрCын _й-жай берiлместен, кемiнде неше к_н бaрын ескерте отырып шыCарылуCа тиiс:
A) кемінде 5 к_н бaрын;
B) кемінде 3 к_н бaрын;
C)& кемінде 7 к_н бaрын;
D) кемінде 10 к_н бaрын;
E) кемінде 15 к_н бaрын;
*****
ТaрCын _йге KaKыKтыK Kатынастардан туындайтын дауларды кім шешеді:
A) Прокуратура;
B) ішкі істер органдары;
C) жергілікті атKарушы органдар;
D) Cкімшілік органдар;
E)& сот.
*****
JР тaрCын _й KорыныS Kaрамы:
A) негізгі жCне Kосымша тaрCын _й Kоры;
B) азаматтар мен заSды тaлCалардыS тaрCын _й Kоры;
C)& жеке жCне мемлекеттік тaрCын _й Kоры;
D) коммуналдыK жCне мемлекеттік кCсіпорындардыS тaрCын _й Kоры;
E) Kызметтік жCне жеке тaрCын _й Kоры.
*****
Мерзімді еSбек шарты бойынша жaмыс істейтін адамдарCа, оKу кезеSінде студенттерге (курсанттарCа, аспиранттарCа) жCне оKушыларCа берілген жатын орындыK _лгідегі, сондай-аK б™лмелік _лгідегі тaрCын _й-жайлар жекешелендіруге жата ма: 
A) жекешелендіруге жатады;
B) бiрнеше жалдаушы тaратын тaрCын _йдi (пCтердi) барлыK жалдаушылардыS жCне олардыS кCмелетке толCан отбасы м_шелерiнiS келiсiмiмен Cана жекешелендiруге болады;
C) заSда к™зделген реттерде тaрCын _йдi JазаKстан РеспубликасыныS заSдарында белгiлеген шарттармен жCне тCртiппен жекешелендiруге KaKылы;
D) JазаKстан РеспубликасыныS ^кіметі белгілейтін тCртіппен жекешелендіруі м_мкін;
E)& жекшелендіруге жатпайды.
*****
ТaрCын _йге меншiк KaKыCын к_штеп (меншiк иесiнiS еркiнен тыс) тоKтатуCа Kандай жаCдайларда жол беріледі:
A) реквизициялау;
B) тCркiлеу;
C) _й орналасKан жер учаскесiн мемлекеттiк Kажеттер _шiн алу (сатып алу)
D) меншiк иесiнiS Kарыздары бойынша жер учаскесiмен бiрге т™леттiрiп алуды тaрCын _йге аудару;
E)& барлыK жауап дaрыс.
*****
Жалдау шартын мерзімінен бaрын бaзатын жалCа алушыныS міндеті:
A) кемінде екі апта бaрын ескертуге міндетті;
B)& жалCа берушiге кемiнде бiр ай бaрын ескертуге не сол ай _шiн шартта белгiленген аKыны т™леуге мiндеттi;
C) кемінде бір апта бaрын ескертуге міндетті;
D) жалCа берушініS ескерткен мерзімінде _йді босатуCа міндетті;
E) жалCа беруушіні ескертпей-аK шартты бaза алады.
*****
ТaрCын _йді жалдаудыS т_рлері:
A) ™теулі жCне ™теусіз;
B)& Cлеуметтік жCне коммерциялыK;
C) тaраKты жCне уаKытша;
D) бастапKы жCне кейінгі;
E) жеке жCне мемлекеттік.
*****
Мемлекеттiк тaрCын _й Kорынан кезексіз тaрCын _й беріледі:
A) `лы Отан соCысыныS м_гедектерi мен Kатысушыларына жCне белгiленген тCртiппен соларCа теSестiрiлген адамдардыS отбасыларына; 
B) I жCне II топтаCы м_гедектерге;
C) судьяларCа, прокуратура органдарыныS, iшкi iстер органдарыныS Kызметкерлерiне;
D)& тaрCын _йi JазаKстан РеспубликасыныS аумаCындаCы табиCат апаттарыныS салдарынан тaру _шiн жарамсыз болып KалCан азаматтарCа; 
E) заSдарда белгiленген тCртiппен бекiтiлген аурулар тiзiмiнде аталCан кейбiр созылмалы аурулардыS ауыр т_рлерiмен ауыратын адамдарCа. 
*****
Мемлекеттiк тaрCын _й Kорынан тaрCын _й немесе жеке тaрCын _й Kорынан жергiлiктi атKарушы орган жалдаCан тaрCын _й беру кезiнде бiр б™лмеге Cр жынысты адамдарды (ерлi-зайыптылардан басKа) тaрCызуCа жол берiле ме:
A) жол беріледі;
B) 9 жастан асKан Cр жынысты адамдарды (ерлi-зайыптылардан басKа) олардыS келiсiмiнсiз тaрCызуCа жол берiлмейдi; 
C)& жетi жастан асKан Cр жынысты адамдарды (ерлi-зайыптылардан басKа) олардыS келiсiмiнсiз тaрCызуCа жол берiлмейдi;
D) айрыKша жаCдайларда жол беріледі;
E) заSмен KарастырылCан жаCдайларда жол беріледі.
*****
Т™лем енгiзудiS шартта белгiленген мерзiмi бaзылCан жаCдайда, _лескердіS Kaрылыс салушыныS алдындаCы жауапкершілігі Kандай:
A) JазаKстан РеспубликасыныS АзаматтыK кодексiне сCйкес ™зі шеккен залалдарды ™тейді;
B) шарт баCасы м™лшерлес к™бейтіледі;
C) т™леуге тиiс соманыS мерзiмi ™ткен Cрбiр к_нге 1 % м™лшерiнде тaраKсыздыK айыбын (™сiмпaл) т™лейдi;
D) т™леуге тиiс соманыS мерзiмi ™ткен Cрбiр к_нге 0,2 % м™лшерiнде тaраKсыздыK айыбын (™сiмпaл) т™лейдi;
E)& т™леуге тиiс соманыS мерзiмi ™ткен Cрбiр к_нге 0,1 % м™лшерiнде тaраKсыздыK айыбын (™сiмпaл) т™лейдi.
*****
ЖалCа алушы жалCа алынCан _й-жайды Kанша мерзiмге тастап кетуге KaKылы: 
A) 3 айCа дейiн;
B) 5 айCа дейiн;
C)& 6 айCа дейiн;
D) 1 жылCа дейін;
E) белгісіз мерзімге дейін.
*****
ТaрCын _й иесi отбасы м_шелерiнiS негiзгi міндеттері:
A) кондоминиум объектiсiнiS _й-жайларын жалдаушыларCа (жалCа алушыларCа) ортаK ереженi саKтауCа мiндеттi;
B) JазаKстан РеспубликасыныS заSдарында к™зделген мiндеттердi атKарады;
C) мемлекеттік Kажеттілік _шін келісім беруге;
D)& тaрCын _й-жайды пайдалануынан туындайтын мiндеттемелерi бойынша ортаK м_лiктiк жауапкершiлікте болады; 
E) барлыK жауап дaрыс.
*****
ТaрCын _йге ортаK бiрлескен меншiк KaKыCы кімдерге тиесілі:
A) тaрCын _йдi бiрлесiп салCан азаматтарCа;
B) азаматтыK-KaKыKтыK мCмiлелер жолымен немесе мaраCа алCан жаCдайда жCне заSдарCа Kайшы келмейтiн басKа жаCдайларда екi немесе одан к™п азаматтарCа;
C)& ерлi-зайыптыларCа, жекешелендірілген тaрCын _й иелеріне;
D) тaрCын _й жCне тaрCын _й-Kaрылысы кооперативініS м_шелері;
E) кондоминиум объектілерініS иелеріне.
*****
^й-жайлар (пCтерлер) иелерi ортаK м_лiктi aстау жCне пайдалану ж™нiндегi ортаK шыCыстарCа Kатысу м™лшері Kандай:
A) _йдегi тaрCын _й-жайлардыS пайдалы алаSыныS немесе б™лек меншiктегi тaрCын емес _й жайлар алаSыныS тaрCын _йдiS жалпы алаSына Kатынасымен аныKталады;
B)& ™з _лесi м™лшерiнде;
C) жалпы жиналыстыS шешімімен аныKталады;
D) кооператив бвсKврмасы бекіткен сома к™лемінде;
E) _й-жайлар (пCтерлер) иелерiніS келісімі бойынша наKты сома таCайындалады.
*****
Мемлекеттiк тaрCын _й Kорынан тaрCын _йдi немесе жеке тaрCын _й Kорынан жергiлiктi атKарушы орган жалдаCан тaрCын _йдi жалдау (Kосымша жалдау) шартын жарамсыз деп танудыS негіздері:
A) шарттыS нысаны саKталмаCанда;
B)& азаматтар мaндай тaрCын _й берiлуiне мaKтаждыK туралы шындыKKа сай келмейтiн мCлiметтер бергенде; тaрCын _йдi беру кезегi бaзылCанда;
C) шарт пайда табу маKсатында жасалCанда;
D) шарт алдау, к_ш к™рсету, KоKыту жолымен жасалCаны аныKталCанда;
E) шарттыS мазмaны заSCа Kайшы келсе.
*****
Мемлекеттік тaрCын _й Kоры жатаKханаларындаCы б™лмелік _лгідегі тaрCын _й-жайларды тaраKты тaратын азаматтарCа жекшелендіруге бола ма:
A) мерзімді еSбек шарты (келісім-шарт) бойынша жaмыс істейтін адамдарCа, оKу кезеSінде студенттерге (курсанттарCа, аспиранттарCа) рaKсат етіледі;
B) айрыKша жаCдайларда;
C) болмайды;
D)& болады;
E) 10 жыл тaраKты тaрCаннан кейін рaKсат етіледі.
*****
Жер учаскелерiнiS мемлекеттiк Kажеттер _шiн алынуына (сатып алынуына) байланысты тaрCын _й бaзылCан жаCдайда меншiк иесiне Kалай ™теледі:
A)& оныS тaрCын _йi бaзылCанCа дейiн ™з таSдауы бойынша меншiгiне жайлы тaрCын _й берiледi немесе тaрCын _йдiS нарыKтыK Kaны м™лшерiнде ™темаKы т™ленедi;
B) басKа тaрCын _й беріледі;
C) тaрCын _йдіS Kaны Kайтарылады;
D) _й Kaрылысы _шін жер учаскесі беріледі;
E) жаSа тaрCын _й салып береді.
*****
Кондоминиум объектiсi тiркелгеннен кейiн Kанша мерзімде _й-жай иелерi кондоминиум объектiсiн басKару нысаны туралы мCселенi шешуге тиiс.
A) 3 айдан кешіктірмей;
B) 2 айдан кешіктірмей;
C) 5 айдан кешіктірмей;
D) 20 к_ннен кешіктірмей;
E)& 1 айдан кешіктірмей.
*****
Jандай органныS шешімімен азаматтарды жCне заSды тaлCаларды олардыS тaратын тaрCын _й-жайларынан шыCаруCа болады:
A) жергілікті атKарушы органныS шешімімен;
B) мемлекеттік органныS шешімімен;
C) Cкімшілік органдардыS шешімімен;
D) JР ^кіметініS Kаулысымен;
E)& сот тCртiбiмен.
*****
Мемлекеттiк тaрCын _й Kорынан тaрCын _йдi беру Kандай KaжаттардыS негізінде ж_зеге асырылады:
A) тaрCын _й-жайды Kосымша жалдау шарты;
B) тaрCын _й-жайды жалдау шарты;
C) жергілікті атKарушы органныS шешімі, мемлекеттік тaрCын _й Kорынан тaрCын _йді сатып алу-сату шарты;
D) жергілікті атKарушы органныS шешімі, мемлекеттік тaрCын _й Kорынан тaрCын _йді жекешелендіру шарты;
E)& жергілікті атKарушы органныS шешімі, мемлекеттік тaрCын _й Kорынан _й-жайды жалдау шарты.
*****
ТaрCын _йдiS тaрCын емес алаSы дегеніміз...
A) ортаK м_лiктiS жеке меншiк иесiнiS (меншiк иелерiнiS) пайдалануына белгiленген ретпен берiлетiн жекелеген б™лiктерi; 
B)& тaрCын _й-жайдаCы iшкi KосалKы б™лмелердiS (ас _йдiS, ванна б™лмесiнiS, дCретхананыS, кiреберiстiS, дCлiздiS, пCтер KоймасыныS жCне таCы басKаларыныS) шаршы метрмен есептелетiн алаSы; 
C) тaрCын _йдегi (пCтердегi) тaрCын б™лмелердiS (жатын б™лменiS, мейманжайдыS, балалар б™лмесiнiS, _йдегi кабинеттiS жCне сол сияKтылардыS) шаршы метрмен есептелетін алаSыныS Kосындысы; 
D) тaрCын _йдегi б_кiл тaрCын _й жайлардыS пайдалы алаSы мен б_кiл тaрCын емес _й-жайлар алаSыныS, сондай-аK тaрCын _йдiS ортаK м_лiк болып табылатын б™лiктерi алаSыныS Kосындысы; 
E) тaрCын _йдегi (тaрCын жайдаCы) жеке iшкi кеSiстiк.
*****
Кімге б™лек Kосымша б™лме беріледі:
A) отбасында ж_ктi болCанына жиырма аптадан асKан CйелдiS болуы ескеріледі;
B)& м_гедектердiS жекелеген санаттарына жCне аурулар тiзiмiнде аталCан кейбiр созылмалы аурулардыS ауыр т_рлерiмен ауыратын азаматтарCа
C) Cскери Kызмет атKармайтын, сондай-аK бюджеттiк aйымдарда (мекемелерде) жaмыс iстемейтiн Cлеуметтiк жаCынан KорCалатын табысы аз азаматтарCа;
D) мемлекеттік Kызметкерлерге;
E) `лы Отан соCысына KатысKан азамттарCа.
*****
ТaрCын _й иесi отбасы м_шелерiнiS негiзгi KaKыKтары:
A) шектеулі KaKыKтарCа ие;
B)& тaрCын _йдi меншік иесімен бiрдей пайдалануCа, ™здерiнiS кCмелетке толмаCан балаларын тaрCызуCа KaKылы;
C) тaрCын _йді меншік иесініS рaKсаты бойынша Cана пайдалана алады;
D) жалCа алушы KaKыCын пайдалана алады;
E) билік етуге KaKылы.
*****
Шетелдiк азаматтарCа жCне азаматтыCы жоK тaлCаларCа жеке тaрCын _й Kaрылысы _шiн жер учаскелерi жеке меншiкке тегін беріле ме:
A)& аKы т™леу негiзiнде Cана беріледі;
B) 0,10 гектар;
C) 0,12 гектар;
D) 0,5 гектар;
E) м_лдем берілмейді.
*****
БасKа жайлы тaрCын _й бaзылCан KaрылыстыS орнына немесе соCан жаKын жерден салынCан тaрCын _йлерден бaзылатын _йде Kанша уаKыт тaрCан азаматтарCа берiледi:
A) кемiнде жиырма бес жыл тaратын азаматтарCа;
B) кемiнде жиырма жыл тaратын азаматтарCа;
C) кемiнде он жыл тaратын азаматтарCа;
D)& кемiнде он бес жыл тaратын азаматтарCа;
E) м_гедектерге, созылмалы ауырумен науKастанCан азаматтарCа.
*****
Jызметтiк тaрCын _й дегеніміз...
A) мемлекеттік Kызметкерлерге берілетін тaрCын _й;
B)& азаматтардыS еSбек KатынастарыныS сипатына байланысты ™з мiндеттерiн орындауы кезеSiнде оларды KоныстандыруCа арналCан айрыKша KaKыKтыK режимдегi тaрCын _й; 
C) Cлеуметтік KорCалатын азаматтарCа мемлекеттік тaрCын _й Kорынан берілетін _й-жай;
D) бюджеттік Kызметкерлерге мемлекеттік тaрCын _й Kорынан берілетін _й-жай;
E) Cскери Kызметкерлерге мемлекеттік тaрCын _й Kорынан берілетін _й-жай;
*****
Мемлекеттiк Kызметшiлер мен бюджеттiк aйымдардыS Kызметкерлерi, сондай-аK мемлекеттiк сайланбалы Kызмет атKаратын адамдардыS Kызметтiк тaрCын _йге теSестiрiлген тaрCын _йдi жекешелендiру KaKыCыныS пайда болу негіздері Kандай:
A) егер олар мемлекеттiк Kызметте немесе бюджеттiк aйымдарда (мемлекеттiк сайланбалы Kызметте болу мерзiмiн KосKанда) кемiнде жиырма жыл жaмыс iстесе;
B)& егер олар мемлекеттiк Kызметте немесе бюджеттiк aйымдарда (мемлекеттiк сайланбалы Kызметте болу мерзiмiн KосKанда) кемiнде он жыл жaмыс iстесе;
C) 25 жыл арнайы еSбек стажы болса;
D) `лы Отан соCысына Kатысушы болса;
E) лауазымды тaлCа болса.
*****
Мемлекеттiк тaрCын _й KорыныS жатаKханаларындаCы тaрCын алаSныS к™лемi Kанша:
A) 10 шаршы метр;
B) 15 шаршы метр;
C) т™сектік _лгідегі б™лмеден бір орын беріледі;
D) бір тaрушыCа бір б™лмеден беріледі;
E)& бiр тaрушыCа Республикада Kолданылып ж_рген тaрCын алаSныS санитариялыK нормасынан кем болмауCа тиiс. 
*****
€леуметтiк жаCынан KорCалатын табысы аз азаматтардыS пайдалануына берiлген мемлекеттiк тaрCын _й KорындаCы тaрCын _йлердi жекешелендіруге бола ма:
A)& жалдаушыныS тaрCын _й иесiнiS келiсiмiмен жекешелендiруiне болады;
B) жекешелендіруге жатпайды;
C) Kызметтiк тaрCын _йге теSестiру жолымен Cана болады;
D) кCмелетке толCан отбасы м_шелерiнiS келiсiмiмен болады;
E) жалCа алушыныS жCне онымен тaраKты бiрге тaратын барлыK отбасы м_шелерiнiS, соныS iшiнде уаKытша тaрмайтындарыныS келісімімен.
*****
Жалдаушыны (Kосымша жалдаушыны), оныS отбасы м_шелерiн немесе онымен бiрге тaратын басKа адамдарды тaрмысKа жайлы басKа тaрCын _й берiлiп шыCаруCа негіздер:
A) адамдар ата-аналыK KaKыCынан айырылCан болса жCне олардыS ата-аналыK KaKыKтарынан айырылуына байланысты балаларымен бiрге тaруы м_мкiн емес деп танылса;
B) адам тaрCын _йге ™з бетiмен басып кiрiп алса; 
C) табысы аз Cлеуметтік KорCауCа алынCан азаматтар болса;
D) тaрCын _йдi _немi Kиратса немесе б_лдiрсе, тaрCын _йдi жалдау шарты жарамсыз деп танылса; 
E)& егер тaрCын _й орналасKан тaрCын _й (тaрCын жай) жер учаскесiнiS мемлекеттiк Kажеттер _шiн алынуына (сатып алынуына) байланысты бaзылуCа жататын болса; егер тaрCын _йге Kaлау (бaзылу) Kаупi т™нсе.
*****
ТaрCын _й иесiнiS негiзгi KaKыKтары: 
A) ™з Kалауы бойынша еркiн сатуCа; сыйCа тартуCа;
B) кепiлге беруге;
C) айырбастауCа;
D) басKа адамдарCа мaраCа KалдыруCа;
E)& барлыK жауап дaрыс.
*****
Бiрнеше жалдаушы тaратын тaрCын _йдi (пCтердi) Kандай жаCдайда жекешелендiруге болады:
A) барлыK жалдаушылардыS шарт жасасуы жолымен жекешелендіріледі;
B) JазаKстан РеспубликасыныS ^кіметі белгілейтін тCртіппен жекешелендіруі м_мкін;
C) жекшелендіруге жатпайды;
D)& бiрнеше жалдаушы тaратын тaрCын _йдi (пCтердi) барлыK жалдаушылардыS жCне олардыS кCмелетке толCан отбасы м_шелерiнiS келiсiмiмен Cана жекешелендiруге болады;
E) заSда к™зделген реттерде тaрCын _йдi JазаKстан РеспубликасыныS заSдарында белгiлеген шарттармен жCне тCртiппен жекешелендiруге KaKылы;
*****
Мемлекеттiк тaрCын _й Kорынан бiрiншi кезекте тaрCын _й беріледі: 
A) мемлекеттiк балалар мекемесiнен, туCан-туысKандарынан, KорCаншысынан немесе KамKоршысынан Kайтып оралCан адамдарCа;
B) заSсыз сотталу салдарынан тaрCын _йiнен айрылCан аKталCан адамдарCа;
C) бaрынCы тaрCын _йi ™здерiне саKталмайтын жаCдайда, егер бaл басKа жерге к™шумен байланысты болса, сайланбалы мемлекеттiк Kызметке сайланCан адамдарCа; 
D)& мемлекеттiк немесе KоCамдыK мiндеттердi атKару кезiнде, адам ™мiрiн KaтKару кезiнде, KaKыK тCртiбiн KорCау кезiнде не ™ндiрiстегi жазатайым жаCдайдыS салдарынан Kаза тапKан адамдардыS немесе хабар-ошарсыз кеткен жауынгерлердiS отбасыларына; 
E) шарттан туындайтын мемлекеттiк мiндеттемелер Cсерiмен тaрCын _й берiлуге тиiстi не бaрынCы тaрCын _йiн пайдалану м_мкiндiгiнен заSсыз айрылCан адамдарCа.
*****
Jандай негіздерде басKа адамдардыS да тaрCын _й иесi отбасыныS м_шелерi деп танылуы м_мкін:
A) меншiк иесiмен _немi бiрге тaрса жCне онымен кемiнде бір жыл ортаK шаруашылыK ж_ргiзсе;
B) туысKан адамдары меншік иесеімен _немі бірге тaрCан болса;
C) меншiк иесiмен _немi бiрге тaрса жCне онымен кемiнде _ш жыл ортаK шаруашылыK ж_ргiзсе;
D)& меншiк иесiмен _немi бiрге тaрса жCне онымен кемiнде бес жыл ортаK шаруашылыK ж_ргiзсе;
E) меншiк иесiмен _немi бiрге тaрса жCне онымен кемiнде 7 жыл ортаK шаруашылыK ж_ргiзсе;
*****
Jолданылу мерзiмi жCне тоKтатудыS ™зге де негiздерi к™зделмейтiн шартты жалCа берушi Kалай бaза алады:
A) жалCа алушыныS келісімінсіз бaза алмайды;
B) жалCа алушыCа ескертпестен кез келген уаKытта бaза алады;
C)& жалCа алушыCа кемiнде _ш ай бaрын ескерте отырып, кез келген уаKытта бaза алады;
D) жалCа алушыCа кемiнде бір ай бaрын ескерте отырып, кез келген уаKытта бaза алады;
E) жалCа алушыCа кемiнде бір апта бaрын ескерте отырып, кез келген уаKытта бaза алады.
*****
ТaрCын _й дегеніміз не:
A) Cимарат;
B) _й-жайлар;
C)& тaраKты тaруCа арналCан жCне соCан пайдаланылатын, белгiленген техникалыK, санитариялыK жCне басKа да мiндеттi талаптарCа сай келетiн жеке тaрCын _й (жеке-дара тaрCын _й, пCтер, жатаKханадаCы б™лме); 
D) адамдардыS тaруына жайлы _й;
E) кондоминиум объектісі.
*****
ТaрCын _йдi Kосымша жалдау шарты дегеніміз....
A) тaрCын _йді ауыстыру туралы келісім;
B) тaрCын _йді жалдау туралы келісім;
C) жалCа берушініS Kосымша жалдаушыCа тaрCын _йдi не оныS бiр б™лiгiн тaраKты немесе уаKытша иелену жCне пайдалану KaKыCын беру туралы келісімі;
D)& жалдаушыныS Kосымша жалдаушыCа тaрCын _йдi не оныS бiр б™лiгiн тaраKты немесе уаKытша иелену жCне пайдалану KaKыCын беру туралы келісімі;
E) тaрCын _йді уаKытша пайдалану туралы келісім.
*****
JР тaрCын _й KорыныS Kaрамы:
A) негізгі жCне Kосымша тaрCын _й Kоры;
B) азаматтар мен заSды тaлCалардыS тaрCын _й Kоры;
C)& жеке жCне мемлекеттік тaрCын _й Kоры;
D) коммуналдыK жCне мемлекеттік кCсіпорындардыS тaрCын _й Kоры;
E) Kызметтік жCне жеке тaрCын _й Kоры.
*****
Jызметтiк тaрCын _йлерге теSестiрiлген тaрCын _йлер дегеніміз...
A) мерзiмдi еSбек шарты (келiсiм-шарт) бойынша жaмыс iстейтiн адамдарCа берілетін _й-жай;
B) оKу кезеSiнде студенттер (курсанттар, аспиранттар) _шін берілетін _й-жай;
C) азаматтардыS еSбек KатынастарыныS сипатына байланысты мемлекеттік тaрCын _й Kорынан берілетін _й-жай;
D)& мемлекеттiк тaрCын _й Kорынан мемлекеттiк Kызметшiлерге, бюджеттiк aйымдардыS Kызметкерлерiне, Cскери Kызметшiлерге жCне мемлекеттiк сайланбалы Kызмет атKаратын адамдарCа берiлетiн тaрCын _йлер; 
E) Cлеуметтік KорCалатын азаматтарCа мемлекеттік тaрCын _й Kорынан берілетін _й-жай.
*****
Мемлекеттiк тaрCын _й KорындаCы тaрCын _йдiS немесе жеке тaрCын _й Kорынан жергiлiктi атKарушы орган жалдаCан тaрCын _йдiS азаматтар _шiн саKталу жаCдайлары:
A) к_рделі ж™ндеу ж_ргізілгенде;
B)& мерзiмдi еSбек шарты (келiсiм-шарт) бойынша немесе сайланбалы Kызметке сайлануына байланысты жaмысKа кеткенде; емделуге кеткенде; Cскери Kызметтен ™ткенде;
C) Kосымша жалдаущыларCа бергенде;
D) уаKытша болмаCан кезде;
E) барлыK жауап дaрыс.
*****
ТaрCын _й жCне тaрCын _й-Kaрылыс кооперативi м_шелерiнiS саны кCмелетке толCан неше азаматтан кем болмауы керек:
A) 1 азаматтан кем болмауы керек;
B) 10 азаматтан кем болмауы керек;
C) 2 азаматтан кем болмауы керек;
D)& 3 азаматтан кем болмауы керек;
E) 5 азаматтан кем болмауы керек.
*****
ТaрCын _йдiS (пCтердiS) пайдалы алаSы дегеніміз....
A) тaрCын _йдегi б_кiл тaрCын емес _й-жайлар алаSыныS, сондай-аK тaрCын _йдiS ортаK м_лiк болып табылатын б™лiктерi алаSыныS Kосындысы; 
B) тaраKты тaруCа арналCан жCне соCан пайдаланылатын, тaрCын _йдiS тaрCын алаSын да, тaрCын емес алаSын да Kамтитын жеке _й-жай; 
C) тaрCын _йдегi (тaрCын жайдаCы) жеке iшкi кеSiстiк;
D)& тaрCын _йдiS тaрCын алаSы мен тaрCын емес алаSыныS Kосындысы; 
E) _й-жай KабырCасыныS, еденiнiS жCне т™бесiнiS (KабатаралыK жабынныS) iшкi б™лiнбеген бетi, егер заSдарда немесе меншiк иелерi арасындаCы келiсiмде ™згеше к™зделмесе, Cрбiр _й-жайдыS шекарасы болып табылады. 
*****
Мемлекеттiк тaрCын _й Kорынан кезексіз тaрCын _й беріледі:
A) `лы Отан соCысыныS м_гедектерi мен Kатысушыларына жCне белгiленген тCртiппен соларCа теSестiрiлген адамдардыS отбасыларына; 
B) I жCне II топтаCы м_гедектерге;
C) судьяларCа, прокуратура органдарыныS, iшкi iстер органдарыныS Kызметкерлерiне;
D)& тaрCын _йi JазаKстан РеспубликасыныS аумаCындаCы табиCат апаттарыныS салдарынан тaру _шiн жарамсыз болып KалCан азаматтарCа; 
E) заSдарда белгiленген тCртiппен бекiтiлген аурулар тiзiмiнде аталCан кейбiр созылмалы аурулардыS ауыр т_рлерiмен ауыратын адамдарCа. 
*****
ТaрCын _йді жалдаудыS т_рлері:
A) ™теулі жCне ™теусіз;
B)& Cлеуметтік жCне коммерциялыK;
C) тaраKты жCне уаKытша;
D) бастапKы жCне кейінгі;
E) жеке жCне мемлекеттік.
*****
ТaрCын _йге меншiк KaKыCын к_штеп (меншiк иесiнiS еркiнен тыс) тоKтату негіздері:
A) коммуналдыK Kызмет аKыларын т™лемеу;
B)& тCркiлеу; реквизициялау; меншiк иесiнiS Kарыздары бойынша жер учаскесiмен бiрге т™леттiрiп алуды тaрCын _йге аудару; _й орналасKан жер учаскесiн мемлекеттiк Kажеттер _шiн алу (сатып алу);
C) техникалыK, санитарлыK, Kaрылыс, ™рт Kауіпсіздігі талаптарын жиі бaзу;
D) стихиялыK жаCдайлар орын алCанда;
E) тaрCын _й Kaлап, б_лінген жаCдайда.
*****
Мемлекеттiк тaрCын _й Kорынан кезексіз тaрCын _й беріледі:
A) `лы Отан соCысыныS м_гедектерi мен Kатысушыларына жCне белгiленген тCртiппен соларCа теSестiрiлген адамдардыS отбасыларына; 
B) I жCне II топтаCы м_гедектерге;
C) судьяларCа, прокуратура органдарыныS, iшкi iстер органдарыныS Kызметкерлерiне;
D)& тaрCын _йi JазаKстан РеспубликасыныS аумаCындаCы табиCат апаттарыныS салдарынан тaру _шiн жарамсыз болып KалCан азаматтарCа; 
E) заSдарда белгiленген тCртiппен бекiтiлген аурулар тiзiмiнде аталCан кейбiр созылмалы аурулардыS ауыр т_рлерiмен ауыратын адамдарCа. 
*****
Мемлекеттiк тaрCын _й Kорынан тaрCын _й немесе жеке тaрCын _й Kорынан жергiлiктi атKарушы орган жалдаCан тaрCын _й беру кезiнде бiр б™лмеге Cр жынысты адамдарды (ерлi-зайыптылардан басKа) тaрCызуCа жол берiле ме:
A) жол беріледі;
B) 9 жастан асKан Cр жынысты адамдарды (ерлi-зайыптылардан басKа) олардыS келiсiмiнсiз тaрCызуCа жол берiлмейдi; 
C)& жетi жастан асKан Cр жынысты адамдарды (ерлi-зайыптылардан басKа) олардыS келiсiмiнсiз тaрCызуCа жол берiлмейдi;
D) айрыKша жаCдайларда жол беріледі;
E) заSмен KарастырылCан жаCдайларда жол беріледі.
*****
УаKытша тaрCындар жалCа алушыныS талап етуi бойынша, басKа тaрCын _й-жай берiлместен, кемiнде неше к_н бaрын ескерте отырып шыCарылуCа тиiс:
A) кемінде 5 к_н бaрын;
B) кемінде 3 к_н бaрын;
C)& кемінде 7 к_н бaрын;
D) кемінде 10 к_н бaрын;
E) кемінде 15 к_н бaрын;
*****
ТaрCын _йге KaKыKтыK Kатынастардан туындайтын дауларды кім шешеді:
A) Прокуратура;
B) ішкі істер органдары;
C) жергілікті атKарушы органдар;
D) Cкімшілік органдар;
E)& сот.
*****
JР тaрCын _й KорыныS Kaрамы:
A) негізгі жCне Kосымша тaрCын _й Kоры;
B) азаматтар мен заSды тaлCалардыS тaрCын _й Kоры;
C)& жеке жCне мемлекеттік тaрCын _й Kоры;
D) коммуналдыK жCне мемлекеттік кCсіпорындардыS тaрCын _й Kоры;
E) Kызметтік жCне жеке тaрCын _й Kоры.
*****
Мерзімді еSбек шарты бойынша жaмыс істейтін адамдарCа, оKу кезеSінде студенттерге (курсанттарCа, аспиранттарCа) жCне оKушыларCа берілген жатын орындыK _лгідегі, сондай-аK б™лмелік _лгідегі тaрCын _й-жайлар жекешелендіруге жата ма: 
A) жекешелендіруге жатады;
B) бiрнеше жалдаушы тaратын тaрCын _йдi (пCтердi) барлыK жалдаушылардыS жCне олардыS кCмелетке толCан отбасы м_шелерiнiS келiсiмiмен Cана жекешелендiруге болады;
C) заSда к™зделген реттерде тaрCын _йдi JазаKстан РеспубликасыныS заSдарында белгiлеген шарттармен жCне тCртiппен жекешелендiруге KaKылы;
D) JазаKстан РеспубликасыныS ^кіметі белгілейтін тCртіппен жекешелендіруі м_мкін;
E)& жекшелендіруге жатпайды.
*****
ТaрCын _йге меншiк KaKыCын к_штеп (меншiк иесiнiS еркiнен тыс) тоKтатуCа Kандай жаCдайларда жол беріледі:
A) реквизициялау;
B) тCркiлеу;
C) _й орналасKан жер учаскесiн мемлекеттiк Kажеттер _шiн алу (сатып алу)
D) меншiк иесiнiS Kарыздары бойынша жер учаскесiмен бiрге т™леттiрiп алуды тaрCын _йге аудару;
E)& барлыK жауап дaрыс.
*****
Жалдау шартын мерзімінен бaрын бaзатын жалCа алушыныS міндеті:
A) кемінде екі апта бaрын ескертуге міндетті;
B)& жалCа берушiге кемiнде бiр ай бaрын ескертуге не сол ай _шiн шартта белгiленген аKыны т™леуге мiндеттi;
C) кемінде бір апта бaрын ескертуге міндетті;
D) жалCа берушініS ескерткен мерзімінде _йді босатуCа міндетті;
E) жалCа беруушіні ескертпей-аK шартты бaза алады.
*****
ТaрCын _йді жалдаудыS т_рлері:
A) ™теулі жCне ™теусіз;
B)& Cлеуметтік жCне коммерциялыK;
C) тaраKты жCне уаKытша;
D) бастапKы жCне кейінгі;
E) жеке жCне мемлекеттік.
*****
Мемлекеттiк тaрCын _й Kорынан кезексіз тaрCын _й беріледі:
A) `лы Отан соCысыныS м_гедектерi мен Kатысушыларына жCне белгiленген тCртiппен соларCа теSестiрiлген адамдардыS отбасыларына; 
B) I жCне II топтаCы м_гедектерге;
C) судьяларCа, прокуратура органдарыныS, iшкi iстер органдарыныS Kызметкерлерiне;
D)& тaрCын _йi JазаKстан РеспубликасыныS аумаCындаCы табиCат апаттарыныS салдарынан тaру _шiн жарамсыз болып KалCан азаматтарCа; 
E) заSдарда белгiленген тCртiппен бекiтiлген аурулар тiзiмiнде аталCан кейбiр созылмалы аурулардыS ауыр т_рлерiмен ауыратын адамдарCа. 
*****
Мемлекеттiк тaрCын _й Kорынан тaрCын _й немесе жеке тaрCын _й Kорынан жергiлiктi атKарушы орган жалдаCан тaрCын _й беру кезiнде бiр б™лмеге Cр жынысты адамдарды (ерлi-зайыптылардан басKа) тaрCызуCа жол берiле ме:
A) жол беріледі;
B) 9 жастан асKан Cр жынысты адамдарды (ерлi-зайыптылардан басKа) олардыS келiсiмiнсiз тaрCызуCа жол берiлмейдi; 
C)& жетi жастан асKан Cр жынысты адамдарды (ерлi-зайыптылардан басKа) олардыS келiсiмiнсiз тaрCызуCа жол берiлмейдi;
D) айрыKша жаCдайларда жол беріледі;
E) заSмен KарастырылCан жаCдайларда жол беріледі.
*****
Т™лем енгiзудiS шартта белгiленген мерзiмi бaзылCан жаCдайда, _лескердіS Kaрылыс салушыныS алдындаCы жауапкершілігі Kандай:
A) JазаKстан РеспубликасыныS АзаматтыK кодексiне сCйкес ™зі шеккен залалдарды ™тейді;
B) шарт баCасы м™лшерлес к™бейтіледі;
C) т™леуге тиiс соманыS мерзiмi ™ткен Cрбiр к_нге 1 % м™лшерiнде тaраKсыздыK айыбын (™сiмпaл) т™лейдi;
D) т™леуге тиiс соманыS мерзiмi ™ткен Cрбiр к_нге 0,2 % м™лшерiнде тaраKсыздыK айыбын (™сiмпaл) т™лейдi;
E)& т™леуге тиiс соманыS мерзiмi ™ткен Cрбiр к_нге 0,1 % м™лшерiнде тaраKсыздыK айыбын (™сiмпaл) т™лейдi.
*****
ЖалCа алушы жалCа алынCан _й-жайды Kанша мерзiмге тастап кетуге KaKылы: 
A) 3 айCа дейiн;
B) 5 айCа дейiн;
C)& 6 айCа дейiн;
D) 1 жылCа дейін;
E) белгісіз мерзімге дейін.
*****
ТaрCын _й иесi отбасы м_шелерiнiS негiзгi міндеттері:
A) кондоминиум объектiсiнiS _й-жайларын жалдаушыларCа (жалCа алушыларCа) ортаK ереженi саKтауCа мiндеттi;
B) JазаKстан РеспубликасыныS заSдарында к™зделген мiндеттердi атKарады;
C) мемлекеттік Kажеттілік _шін келісім беруге;
D)& тaрCын _й-жайды пайдалануынан туындайтын мiндеттемелерi бойынша ортаK м_лiктiк жауапкершiлікте болады; 
E) барлыK жауап дaрыс.
*****
ТaрCын _йге ортаK бiрлескен меншiк KaKыCы кімдерге тиесілі:
A) тaрCын _йдi бiрлесiп салCан азаматтарCа;
B) азаматтыK-KaKыKтыK мCмiлелер жолымен немесе мaраCа алCан жаCдайда жCне заSдарCа Kайшы келмейтiн басKа жаCдайларда екi немесе одан к™п азаматтарCа;
C)& ерлi-зайыптыларCа, жекешелендірілген тaрCын _й иелеріне;
D) тaрCын _й жCне тaрCын _й-Kaрылысы кооперативініS м_шелері;
E) кондоминиум объектілерініS иелеріне.
*****
^й-жайлар (пCтерлер) иелерi ортаK м_лiктi aстау жCне пайдалану ж™нiндегi ортаK шыCыстарCа Kатысу м™лшері Kандай:
A) _йдегi тaрCын _й-жайлардыS пайдалы алаSыныS немесе б™лек меншiктегi тaрCын емес _й жайлар алаSыныS тaрCын _йдiS жалпы алаSына Kатынасымен аныKталады;
B)& ™з _лесi м™лшерiнде;
C) жалпы жиналыстыS шешімімен аныKталады;
D) кооператив бвсKврмасы бекіткен сома к™лемінде;
E) _й-жайлар (пCтерлер) иелерiніS келісімі бойынша наKты сома таCайындалады.
*****
Мемлекеттiк тaрCын _й Kорынан тaрCын _йдi немесе жеке тaрCын _й Kорынан жергiлiктi атKарушы орган жалдаCан тaрCын _йдi жалдау (Kосымша жалдау) шартын жарамсыз деп танудыS негіздері:
A) шарттыS нысаны саKталмаCанда;
B)& азаматтар мaндай тaрCын _й берiлуiне мaKтаждыK туралы шындыKKа сай келмейтiн мCлiметтер бергенде; тaрCын _йдi беру кезегi бaзылCанда;
C) шарт пайда табу маKсатында жасалCанда;
D) шарт алдау, к_ш к™рсету, KоKыту жолымен жасалCаны аныKталCанда;
E) шарттыS мазмaны заSCа Kайшы келсе.
*****
Мемлекеттік тaрCын _й Kоры жатаKханаларындаCы б™лмелік _лгідегі тaрCын _й-жайларды тaраKты тaратын азаматтарCа жекшелендіруге бола ма:
A) мерзімді еSбек шарты (келісім-шарт) бойынша жaмыс істейтін адамдарCа, оKу кезеSінде студенттерге (курсанттарCа, аспиранттарCа) рaKсат етіледі;
B) айрыKша жаCдайларда;
C) болмайды;
D)& болады;
E) 10 жыл тaраKты тaрCаннан кейін рaKсат етіледі.
*****
Жер учаскелерiнiS мемлекеттiк Kажеттер _шiн алынуына (сатып алынуына) байланысты тaрCын _й бaзылCан жаCдайда меншiк иесiне Kалай ™теледі:
A)& оныS тaрCын _йi бaзылCанCа дейiн ™з таSдауы бойынша меншiгiне жайлы тaрCын _й берiледi немесе тaрCын _йдiS нарыKтыK Kaны м™лшерiнде ™темаKы т™ленедi;
B) басKа тaрCын _й беріледі;
C) тaрCын _йдіS Kaны Kайтарылады;
D) _й Kaрылысы _шін жер учаскесі беріледі;
E) жаSа тaрCын _й салып береді.
*****
Кондоминиум объектiсi тiркелгеннен кейiн Kанша мерзімде _й-жай иелерi кондоминиум объектiсiн басKару нысаны туралы мCселенi шешуге тиiс.
A) 3 айдан кешіктірмей;
B) 2 айдан кешіктірмей;
C) 5 айдан кешіктірмей;
D) 20 к_ннен кешіктірмей;
E)& 1 айдан кешіктірмей.
*****
Jандай органныS шешімімен азаматтарды жCне заSды тaлCаларды олардыS тaратын тaрCын _й-жайларынан шыCаруCа болады:
A) жергілікті атKарушы органныS шешімімен;
B) мемлекеттік органныS шешімімен;
C) Cкімшілік органдардыS шешімімен;
D) JР ^кіметініS Kаулысымен;
E)& сот тCртiбiмен.
*****
Мемлекеттiк тaрCын _й Kорынан тaрCын _йдi беру Kандай KaжаттардыS негізінде ж_зеге асырылады:
A) тaрCын _й-жайды Kосымша жалдау шарты;
B) тaрCын _й-жайды жалдау шарты;
C) жергілікті атKарушы органныS шешімі, мемлекеттік тaрCын _й Kорынан тaрCын _йді сатып алу-сату шарты;
D) жергілікті атKарушы органныS шешімі, мемлекеттік тaрCын _й Kорынан тaрCын _йді жекешелендіру шарты;
E)& жергілікті атKарушы органныS шешімі, мемлекеттік тaрCын _й Kорынан _й-жайды жалдау шарты.
*****
ТaрCын _йдiS тaрCын емес алаSы дегеніміз...
A) ортаK м_лiктiS жеке меншiк иесiнiS (меншiк иелерiнiS) пайдалануына белгiленген ретпен берiлетiн жекелеген б™лiктерi; 
B)& тaрCын _й-жайдаCы iшкi KосалKы б™лмелердiS (ас _йдiS, ванна б™лмесiнiS, дCретхананыS, кiреберiстiS, дCлiздiS, пCтер KоймасыныS жCне таCы басKаларыныS) шаршы метрмен есептелетiн алаSы; 
C) тaрCын _йдегi (пCтердегi) тaрCын б™лмелердiS (жатын б™лменiS, мейманжайдыS, балалар б™лмесiнiS, _йдегi кабинеттiS жCне сол сияKтылардыS) шаршы метрмен есептелетін алаSыныS Kосындысы; 
D) тaрCын _йдегi б_кiл тaрCын _й жайлардыS пайдалы алаSы мен б_кiл тaрCын емес _й-жайлар алаSыныS, сондай-аK тaрCын _йдiS ортаK м_лiк болып табылатын б™лiктерi алаSыныS Kосындысы; 
E) тaрCын _йдегi (тaрCын жайдаCы) жеке iшкi кеSiстiк.
*****
Кімге б™лек Kосымша б™лме беріледі:
A) отбасында ж_ктi болCанына жиырма аптадан асKан CйелдiS болуы ескеріледі;
B)& м_гедектердiS жекелеген санаттарына жCне аурулар тiзiмiнде аталCан кейбiр созылмалы аурулардыS ауыр т_рлерiмен ауыратын азаматтарCа
C) Cскери Kызмет атKармайтын, сондай-аK бюджеттiк aйымдарда (мекемелерде) жaмыс iстемейтiн Cлеуметтiк жаCынан KорCалатын табысы аз азаматтарCа;
D) мемлекеттік Kызметкерлерге;
E) `лы Отан соCысына KатысKан азамттарCа.
*****
ТaрCын _й иесi отбасы м_шелерiнiS негiзгi KaKыKтары:
A) шектеулі KaKыKтарCа ие;
B)& тaрCын _йдi меншік иесімен бiрдей пайдалануCа, ™здерiнiS кCмелетке толмаCан балаларын тaрCызуCа KaKылы;
C) тaрCын _йді меншік иесініS рaKсаты бойынша Cана пайдалана алады;
D) жалCа алушы KaKыCын пайдалана алады;
E) билік етуге KaKылы.
*****
Шетелдiк азаматтарCа жCне азаматтыCы жоK тaлCаларCа жеке тaрCын _й Kaрылысы _шiн жер учаскелерi жеке меншiкке тегін беріле ме:
A)& аKы т™леу негiзiнде Cана беріледі;
B) 0,10 гектар;
C) 0,12 гектар;
D) 0,5 гектар;
E) м_лдем берілмейді.
*****
БасKа жайлы тaрCын _й бaзылCан KaрылыстыS орнына немесе соCан жаKын жерден салынCан тaрCын _йлерден бaзылатын _йде Kанша уаKыт тaрCан азаматтарCа берiледi:
A) кемiнде жиырма бес жыл тaратын азаматтарCа;
B) кемiнде жиырма жыл тaратын азаматтарCа;
C) кемiнде он жыл тaратын азаматтарCа;
D)& кемiнде он бес жыл тaратын азаматтарCа;
E) м_гедектерге, созылмалы ауырумен науKастанCан азаматтарCа.
*****
Jызметтiк тaрCын _й дегеніміз...
A) мемлекеттік Kызметкерлерге берілетін тaрCын _й;
B)& азаматтардыS еSбек KатынастарыныS сипатына байланысты ™з мiндеттерiн орындауы кезеSiнде оларды KоныстандыруCа арналCан айрыKша KaKыKтыK режимдегi тaрCын _й; 
C) Cлеуметтік KорCалатын азаматтарCа мемлекеттік тaрCын _й Kорынан берілетін _й-жай;
D) бюджеттік Kызметкерлерге мемлекеттік тaрCын _й Kорынан берілетін _й-жай;
E) Cскери Kызметкерлерге мемлекеттік тaрCын _й Kорынан берілетін _й-жай;
*****
Мемлекеттiк Kызметшiлер мен бюджеттiк aйымдардыS Kызметкерлерi, сондай-аK мемлекеттiк сайланбалы Kызмет атKаратын адамдардыS Kызметтiк тaрCын _йге теSестiрiлген тaрCын _йдi жекешелендiру KaKыCыныS пайда болу негіздері Kандай:
A) егер олар мемлекеттiк Kызметте немесе бюджеттiк aйымдарда (мемлекеттiк сайланбалы Kызметте болу мерзiмiн KосKанда) кемiнде жиырма жыл жaмыс iстесе;
B)& егер олар мемлекеттiк Kызметте немесе бюджеттiк aйымдарда (мемлекеттiк сайланбалы Kызметте болу мерзiмiн KосKанда) кемiнде он жыл жaмыс iстесе;
C) 25 жыл арнайы еSбек стажы болса;
D) `лы Отан соCысына Kатысушы болса;
E) лауазымды тaлCа болса.
*****
Мемлекеттiк тaрCын _й KорыныS жатаKханаларындаCы тaрCын алаSныS к™лемi Kанша:
A) 10 шаршы метр;
B) 15 шаршы метр;
C) т™сектік _лгідегі б™лмеден бір орын беріледі;
D) бір тaрушыCа бір б™лмеден беріледі;
E)& бiр тaрушыCа Республикада Kолданылып ж_рген тaрCын алаSныS санитариялыK нормасынан кем болмауCа тиiс. 
*****
€леуметтiк жаCынан KорCалатын табысы аз азаматтардыS пайдалануына берiлген мемлекеттiк тaрCын _й KорындаCы тaрCын _йлердi жекешелендіруге бола ма:
A)& жалдаушыныS тaрCын _й иесiнiS келiсiмiмен жекешелендiруiне болады;
B) жекешелендіруге жатпайды;
C) Kызметтiк тaрCын _йге теSестiру жолымен Cана болады;
D) кCмелетке толCан отбасы м_шелерiнiS келiсiмiмен болады;
E) жалCа алушыныS жCне онымен тaраKты бiрге тaратын барлыK отбасы м_шелерiнiS, соныS iшiнде уаKытша тaрмайтындарыныS келісімімен.
*****
Жалдаушыны (Kосымша жалдаушыны), оныS отбасы м_шелерiн немесе онымен бiрге тaратын басKа адамдарды тaрмысKа жайлы басKа тaрCын _й берiлiп шыCаруCа негіздер:
A) адамдар ата-аналыK KaKыCынан айырылCан болса жCне олардыS ата-аналыK KaKыKтарынан айырылуына байланысты балаларымен бiрге тaруы м_мкiн емес деп танылса;
B) адам тaрCын _йге ™з бетiмен басып кiрiп алса; 
C) табысы аз Cлеуметтік KорCауCа алынCан азаматтар болса;
D) тaрCын _йдi _немi Kиратса немесе б_лдiрсе, тaрCын _йдi жалдау шарты жарамсыз деп танылса; 
E)& егер тaрCын _й орналасKан тaрCын _й (тaрCын жай) жер учаскесiнiS мемлекеттiк Kажеттер _шiн алынуына (сатып алынуына) байланысты бaзылуCа жататын болса; егер тaрCын _йге Kaлау (бaзылу) Kаупi т™нсе.
*****
ТaрCын _й иесiнiS негiзгi KaKыKтары: 
A) ™з Kалауы бойынша еркiн сатуCа; сыйCа тартуCа;
B) кепiлге беруге;
C) айырбастауCа;
D) басKа адамдарCа мaраCа KалдыруCа;
E)& барлыK жауап дaрыс.
*****
Бiрнеше жалдаушы тaратын тaрCын _йдi (пCтердi) Kандай жаCдайда жекешелендiруге болады:
A) барлыK жалдаушылардыS шарт жасасуы жолымен жекешелендіріледі;
B) JазаKстан РеспубликасыныS ^кіметі белгілейтін тCртіппен жекешелендіруі м_мкін;
C) жекшелендіруге жатпайды;
D)& бiрнеше жалдаушы тaратын тaрCын _йдi (пCтердi) барлыK жалдаушылардыS жCне олардыS кCмелетке толCан отбасы м_шелерiнiS келiсiмiмен Cана жекешелендiруге болады;
E) заSда к™зделген реттерде тaрCын _йдi JазаKстан РеспубликасыныS заSдарында белгiлеген шарттармен жCне тCртiппен жекешелендiруге KaKылы;
*****
Мемлекеттiк тaрCын _й Kорынан бiрiншi кезекте тaрCын _й беріледі: 
A) мемлекеттiк балалар мекемесiнен, туCан-туысKандарынан, KорCаншысынан немесе KамKоршысынан Kайтып оралCан адамдарCа;
B) заSсыз сотталу салдарынан тaрCын _йiнен айрылCан аKталCан адамдарCа;
C) бaрынCы тaрCын _йi ™здерiне саKталмайтын жаCдайда, егер бaл басKа жерге к™шумен байланысты болса, сайланбалы мемлекеттiк Kызметке сайланCан адамдарCа; 
D)& мемлекеттiк немесе KоCамдыK мiндеттердi атKару кезiнде, адам ™мiрiн KaтKару кезiнде, KaKыK тCртiбiн KорCау кезiнде не ™ндiрiстегi жазатайым жаCдайдыS салдарынан Kаза тапKан адамдардыS немесе хабар-ошарсыз кеткен жауынгерлердiS отбасыларына; 
E) шарттан туындайтын мемлекеттiк мiндеттемелер Cсерiмен тaрCын _й берiлуге тиiстi не бaрынCы тaрCын _йiн пайдалану м_мкiндiгiнен заSсыз айрылCан адамдарCа.
*****
Jолданылу мерзiмi жCне тоKтатудыS ™зге де негiздерi к™зделмейтiн шартты жалCа берушi Kалай бaза алады:
A) жалCа алушыныS келісімінсіз бaза алмайды;
B) жалCа алушыCа ескертпестен кез келген уаKытта бaза алады;
C)& жалCа алушыCа кемiнде _ш ай бaрын ескерте отырып, кез келген уаKытта бaза алады;
D) жалCа алушыCа кемiнде бір ай бaрын ескерте отырып, кез келген уаKытта бaза алады;
E) жалCа алушыCа кемiнде бір апта бaрын ескерте отырып, кез келген уаKытта бaза алады.

15

Приложенные файлы

  • doc 15843709
    Размер файла: 142 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий