Мұсылман құқығының негізгі мектептері. сопылық

К_ні 23.01.2012
СабаKтыS таKырыбы: Мaсылман KaKыCыныS негізгі мектептері (м‰зkабтар) СопылыK

СабаKтыS маKсаты:
Білімділік: М‰зkабтардыS пайда болу себептері мен исламдаCы т™рт м‰зkабты оKушыларCа т_сіндіру.
ДамытушылыK: ОKулыKпен жaмыс жасау, кесте Kaрастыра білу, негіздемелік конспект, себебтік байланыстарыS аSыKтай білу.
Т‰рбиелік: Адамгершілікке т‰рбиелеу.
Пайдаланатын Kaралдар: тест, оKу кaралы,электрондыK кітап.
СабаKтыS барысы
Мотивация

«М‰зkаб»- с™зі араб тілінен енген с™з. Ол «жол» , «баCыт», «к™зKарас», «мектеп» деген маCыналарды білдіреді.

ИсламдаCы 4 м‰зkаб:

Ханафи м‰зkаб
Малики м‰зkабы
ШафиCи м‰зkабы
Ханбали м‰зkабыСопылыK-ИсламдаCы рухани т‰рбие баCытына жатады. Бaл с™здіS шыCу тегі туралы аныK м‰лімет жоK. «Сопы» с™зініS шыCыуына байланысты екі жарым мыSCа жуыK аныKтама бар.
СопылыK шынайы т_рде Jaран К‰рім мен с_ннт негізде aстану-
Алла ТаCаланыS бaйрыKтары мен тыйымдарын бaлжытпай орындау, шариCи заSдарды aстану.
СабаKты Kорытындылау.
«М‰зkаб» с™зі нені білдіреді?
М‰зkабтар Kалай пайда болCан?
Jандай м‰зkабтарды білесіздер?
Jай м‰зkаб Kай аймаKтарда к™бірек таралCан?
СопылыKтыS негізгі м‰ні неде?
СопылыKтыS негізгі сатыларын айтып, т_сініктеме беріSдер
^йге тапсырма: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ][ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]162-165 бет оKуПриложенные файлы

  • doc 15843675
    Размер файла: 32 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий