НОРМАТИВНА БАЗА

НОРМАТИВНА БАЗА
Фундаментом роботи шкільного психолога, соуіального педагога є "Положення про психологічну сліжбу системи освіти України", зареєстроване в Міністерстві юстиції України 30.12.99 за №922/4215 та затверджене наказом Міністерства освіти України від 03.05.99 №127.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Соціально-психологічна служба (далі - служба) в структурі освіти є складовою частиною державної системи охорони фізичного і психічного здоров’я молодих громодян України і діє з метою виявлення і створення оптимальних соціально-психологічних умов для розвитку особистості.
Служба забезпечує своєчасне і систематичне вивчення психофізичного розвитку дитини, мотивів її поведінки і діяльності з урахуванням вікових, інтелектуальних, фізичних, статевих та інших індивідуальних особливостей, створення умов для саморозвитку та самовиховання, сприяє виконаню освітніх і виховних завдань навчальних закладів.
Соціально-психологічна служба у свїй діяльності керується Конституцією України, Декларацією прав людини, Конвенцією про права дитини, Законами України про освіту, чинним законодавством України, Положенням про психологічну службу системи освіти України.
Діяльність служби в системі освіти України забезпечується практичними психологами та соціальними педагогами,які мають вищу спеціальну освіту.
Основні завдання соціально-психологічної служби системи освіти України полягають:
- у сприянні повноцінному особистсному й інтелектуальному розвитку дітей на кожному віковому етапі, у створенні умов для формування у них мотивації до самовиховання і саморозвитку;
- у забезпеченні індивідуального підходу до кожної дитини на основі її психолого-педагогічного вивчення;
- у профілактиці та корекції відхилень в інтелектуальному й особистісному розвитку дитини.
Основними видами діяльності соціально-психологічної служби є:
* діагностика - психологічне обстеження дітей і підлітків, їхніх груп та колективів, моніторинг змісту й умов індивідуального розвитку дітей та учнівської молоді, визначення причин, що ускладнюють їх розвиток і навчання;
* корекція - здійснення психолого-медико-педагогічних заходів з метою усунення відхилень у психофізичному та індивідуальному розвитку і поведінці, схильності до залежностей та правопорушень, подолання різних форм девіантної поведінки. формування соціально корисної життєвої перспективи;
* реабілітація - надання психолого-педагогічної допомоги дітям, підліткам, молоді, які перебувають у кризовій ситуації (постраждали від соціальних, техногенних, природних катастроф, перенесли тяжкі хвороби, стреси, переселення, зазнали насильстватощо), з метою адаптації до умов навчання і життєдіяльності;
* профілактика - своєчасне попередження відхилень у психофізичному розвитку та становленні особистості, міжособистісних стосунках, запобігання конфліктним ситуаціям у навчально-виховному процесі тощо;
* прогностика - розробка, апробація і застосування моделей поведінки групи та особистості у різних умовах, проектування змісту і напрямків індивідуального розвиткуи дитини та складання на цій основі життєвих планів. визначення тенденцій розвитку груп, міжгрупових взаємин.
Діяльність соціально-психологічної служби включає такі головні напрямки:
- консультативно-методична допомога всім учасникам навчально-виховного процесу з питань навчання та виховання дітей і підлітків;
- просвітницько-пропагандистська робота з підвищення психологічної культури в навчальних закладах і сім’ї;
- превентивне виховання (через ЗМІ, в ході вивчення шкільних предметів в рамках навчальних програм або як окркмого предмета), метою якого є формування в учнів орієнтації на здоровий спосіб життя та захист психічного здоров’я, профілактика алкоголізму. наркоманії, СНІДу і злочинності серед неповнолітніх.

Практичний психолог ЗНЗ:
* бере участь у здійсненні освітньої виховної роботи, спрямованої на забезпечення всебічного особистісного розвитку дітей і учнівської молоді, збереження їх повноцінного психічного здоров’я;
* проводить психолого-педагогічну діагностику готовності дитини до навчання в період її переходу з однієї вікової групи до іншої, допомагає виборі навчального закладу згідно з рінем психічного розвитку;
* розробляє та впроваджує розвивальні, корекційні програми навчально-виховної діяльності з урахуванням індивідуальних, статевих, вікових особливостей різних категорій дітей;
* сприяє вибору підлітками прфесій з урахуванням їх ціннісних орієнтацій, здібностей, життєвих планів і можливостей, готує учнів до свідомого життя;
* проводить психологічну експертизу і психолого-педагогічну корекцію девіантної поведінки неповнолітніх;формує психологічну культуру вихованців, учнів, педагогів, батьків, консультує з питань психології, її практичного використання в організації навчально-виховного процесу.
Соціальний педагог ЗНЗ:
* здійснює посередництво між освітніми установами, сім’єю, трудовими колективами, громадськістю, організовує їх взаємодію з метою створення умов для всебічного розвитку дітей і підлітків;
* сприяє участі вихованців у науковій, технічній, художній творчості, спортивній, суспільно-корисній діяльності, виявленню задатків, обдарувань, розкриттю здібностей, талантів, дбає про професійне самовизначення та соціальну адаптацію учнівської молоді;
*залучає до культурно-освітньої, профілактично- виховної, спортивно оздоровчої, творчої роботи різні установи, громадські організації, творчі спілки;
* впливає на подолання особистісних, міжособистісних, внутрішньосімейних конфліктів, надає потрібну консультативну допомогу дітям і підліткам, групам соціального ризику, дітям, які потребують піклування тощо;
* здійснює превентивне виховання, профілактику злочинності, алклголізму і наркоманії, інших узалежнень і шкідливих звичок серед підлітків.
Працівники соціально-психологічної служби повинні:
- керуватися Етичним кодексом психолога;
- дотримуватися педагогічної етики, поважати гідність дитини, захищати її від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;
- будувати свою діяльність на основі доброзичливості, довіри у тісному співробітництві з усіма учасниками педагогічного процесу;
- пропагувати здоровий сапосіб життя, підвищувати рівень психологічних знань педагоічних працівників і батьків;
- зберігати професійну таємницю, не поширювати відомостей, лтриманих в процесі діагностики або корекційної роботи, якщо це може завдати шкоди дитині чи її оточенню;
- постійно підвищувати свій професійний рівень, запобігати випадкам здійснення психодіагностичної, розвивально-корекційної, консультативно-методичної роботи особами, які не мають відповідної фахової підготовки або права на таку діяльність;
- знати програмно-методичні матеріали і документи щодо обсягу, рівня знань, розвитку дітей, вимоги державних стандартів до забезпечення навчально-виховного процесу, основні напрямки і перспективи розвитку освіти, психолого-педагогічної науки.

Перше, від чого відштовхується практичний психолог, соціальний педагог, це упорядковані нормативи часу на основні види роботи практичного психолога, розроблені Національним центром продуктивності Міністерства праці України та затверджені наказом МОН України від 07.12.95р. №359 та від 28.12.2006р.№864 (додаток 6).
Другим важливим документом є "Графік роботи практичного психолога/соціального педагога", який погоджується з методистом МЦППСР управління освіти. Графік затверджується керівником навчального закладу освіт, до штату якого включена ставка практичного психолога/соціального педагога.
Наступним і найважливішим документом є річний план план психолога/соціального педагога, який складається з конкретних соціально-психологічних проблем закладу та загальношкільних заходів, затверджується керівником навчального закладу освіти та погоджюється з керівником МЦППСР.
На основі річного плану роботи складаються плани роботи на місяць з врахуванням соціально-психологічних запитів до фахівця служби, а також заходів, які проводяться на міському рівні.
Другою ланкою у веденні документації є грамотний аналіз проведеної роботи, який забезпечить її системність та наступність. Для цього практичний психолог/соціальний педагог повинен вести:
- "Журнал щоденного обліку роботи";
- "Журнали протоколів індивідуальних консультацій дітей, батьків, учителів"
Конфіденційна інформація про клієнта надається лише з дозволу керівника або методиста МЦППСР(лист МОН України №20,2000р.).
- Індивідуальні картки психологічного діагностування;
- "Журнал проведення корекційно-відновлюваної та розвивальної роботи".
На запит адміністрації ЗНЗ здійснюється психологічний аналіз уроку, який фіксується у "Журналі психологічного аналізу уроків".
Практичний психолог, соціальний педагог повинні мати плани корекційно-розвивальних програм та навчальних курсів;
теми та конспекти виступів на: педагогічних радах , педагогічних консиліумах, семінарах-практикумах, батьківських зборах, лекторіях для батьків тощо.
Крім того, практичний психолог, соціальний педагог зобов’язані вести відповідну документацію і статистичну звітність за результатами досліджень, що регламентовано Посадовою інструкцією. Це окремий, об’ємний та дуже важливий розділ роботи.
Завершує аналіз проведеної роботи статистичний звіт (за І семестр і за рік), аналітичний звіт за рік, які дають змогу оцінити роботу психолога, соціального педагога та допомагає спланувати роботу на наступний рік.Нормативно-правові документи
психологічної служби системи освіти

ЗМІСТ

№ з/п
Найменування документу

1.
Закони України

1.1.
Закон України ПРО ОСВІТУ м. Київ, 23 травня 1991 р. № 1060-ХІІ із змінами і доповненнями

1.2.
Закон України ПРО ЗАГАЛЬНУ СЕРЕДНЮ ОСВІТУ м. Київ, 13 травня 1999 р. № 651-XIV із змінами і доповненнями

1.3.
Закон України ПРО ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНУ ОСВІТУ м. Київ, 10 лютого 1998 р. № 103/98-ВР із змінами і доповненнями

1.4.
Закон України ПРО ДОШКІЛЬНУ ОСВІТУ м. Київ, 11 липня 2001 р. № 2628-ІІІ із змінами і доповненнями

1.5.
Закон України ПРО ПОЗАШКІЛЬНУ ОСВІТУ м. Київ, 22 червня 2000 р. № 1841-ІІІ із змінами і доповненнями

1.6.
Закон України ПРО ОХОРОНУ ДИТИНСТВА м. Київ, 26 квітня 2001 р. № 2402-ІІІ із змінами і доповненнями

1.7.
Закон України ПРО СПРИЯННЯ СОЦІАЛЬНОМУ СТАНОВЛЕННЮ ТА РОЗВИТКУ МОЛОДІ В УКРАЇНІ м. Київ, 23 березня 2000 р. № 1613-ІІІ із змінами і доповненнями

1.8.
Закон України ПРО СОЦІАЛЬНУ РОБОТУ З ДІТЬМИ ТА МОЛОДДЮ м. Київ, 21 червня 2001 р. № 1613-ІІІ із змінами і доповненнями

1.9.
Закон України ПРО ПОПЕРЕДЖЕННЯ НАСИЛЬСТВА В СІМ’Ї м. Київ, 15 листопада 2001 р. № 2789-ІІІ із змінами і доповненнями

1.10
Закон України ПРО СОЦІАЛЬНІ ПОСЛУГИ м. Київ, 19 червня 2003 р. № 966-ІV із змінами і доповненнями

1.11.
Закон України ПРО ЗАХИСТ СУСПІЛЬНОЇ МОРАЛІ м. Київ, 20 листопада 2003 р. № 1296-ІV із змінами і доповненнями

1.12.
Закон України ПРО РЕАБІЛІТАЦІЮ ІНВАЛІДІВ В УКРАЇНІ Документ [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ], Набуття чинності - з 01.01.2006

2.
Укази Президента України

2.1.
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні

2.2.
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ Про першочергові заходи щодо захисту прав дітей

3.
Постанови Кабінету Міністрів України,
які регулюють діяльність психологічної служби

3.1.
ПОСТАНОВА від 14 червня 2000 р. № 963 Київ Перелік посад педагогічних та науково-педагогічних працівників

3.2.
ПОСТАНОВА від 14 квітня 1997 р. № 346 Київ Про затвердження Порядку надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним, педагогічним, науково-педагогічним працівникам освіти та науковим працівникам

3.3.
ПОСТАНОВА від 31 січня 2001 р. № 78 Київ Порядок виплати надбавок за вислугу років педагогічним та науково-педагогічним працівникам
навчальних закладів і установ освіти

3.4.
ПОСТАНОВА від 26 вересня 2002 р. № 1436 Київ Про внесення змін до переліку закладів і установ освіти, охорони здоров’я та соціального захисту і посад, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років

3.5.
ПОСТАНОВА від 28 липня 2003 р. № 1180 Київ Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися бюджетними науковими установами

3.6.
ПОСТАНОВА від 26 квітня 2003 р. № 632 Київ Про реалізацію статті 54 Закону України «Про освіту» та статті 48 Закону України «Про вищу освіту»

3.7.
ПОСТАНОВА від 8 червня 2005 р. N 435 Київ Про затвердження переліку послуг з виховання та навчання, операції з надання яких звільняються від обкладення податком на додану вартість

3.8.
ПОСТАНОВА від 11 серпня 1995 р. N 638 Київ Про затвердження Положення про всеукраїнський конкурс "Учитель року"

3.9.
ПОСТАНОВА від 20 квітня 2007 р. N 643 Київ Про затвердження розмірів підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) та додаткової оплати за окремі види педагогічної діяльності у співвідношенні до тарифної ставки
Постанови Кабінету Міністрів України,
які визначають напрямки діяльності психологічної служби

3.10.
ПОСТАНОВА від 20 грудня 2006 р. N 1767 Київ Про затвердження Комплексної програми профілактики правопорушень на 2007-2009 роки

3.11.
ПОСТАНОВА від 17 жовтня 2007 р. N 1242 Київ Про затвердження Державної цільової соціальної програми реформування системи закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

3.12.
РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 22 квітня 2006 р. N 229-р Київ Про схвалення Концепції Загальнодержавної програми "Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини на 2006-2016 роки"

3.13.
ПОСТАНОВА від 11 травня 2006 р. N 623 Київ Про затвердження Державної програми подолання дитячої безпритульності і бездоглядності на 2006-2010 роки

3.14.
РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 квітня 2006 р. N 188-р Київ Про схвалення Концепції Державної програми протидії торгівлі людьми на 2006-2010 роки

4.
Накази (листи) Міністерства освіти і науки України,
які регулюють діяльність психологічної служби

4.1.
03 травня 1999 р. № 127 Про затвердження Положення про психологічну службу системи освіти України

4.2.
07 червня 2001 р. № 439 Про внесення змін до Положення про психологічну службу системи освіти України

4.3.
15 серпня 2000 р. № 386 Про затвердження Типового положення про центри практичної психології і соціальної роботи

4.4.
15 квітня 1993 р. № 102 ІНСТРУКЦІЯ про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти

4.5.
№1/9-352 від 27.08.2000 р. Про планування діяльності, ведення документації і звітності усіх ланок психологічної служби системи освіти

4.6.
№1/9-193 від 18.05.2001 р. Про зарахування часу роботи на посаді ”психолог” до стажу педагогічної роботи практичних психологів

4.7.
19 жовтня 2001 р. № 691 Про затвердження Положення про психологічний кабінет дошкільних, загальноосвітніх та інших навчальних закладів

4.8.
20 квітня 2001 р. № 330 Про затвердження Положення про експертизу психологічного і соціологічного інструментарію, що застосовується в навчальних закладах Міністерства освіти і науки України

4.9.
12 травня 2004 р. № 386 Про виконання рішення колегії Міністерства освіти і науки України з питання „Про стан і перспективи розвитку психологічної служби системи освіти України”

4.10.
17 вересня 2004 р. № 734 Про затвердження “Стратегії розвитку психологічної служби системи освіти України на період до 2008 року”

4.11.
24 лютого 2005 р. № 118 Про внесення змін до Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівникам освіти

4.12.
№1/9-165 від 04.04.2005 р. Про можливість працювати практичними психологами та соціальними педагогами дошкільних навчальних закладів фахівців за спеціальністю 2110

4.13.
16 червня 2005 р. № 363 Про затвердження змін до Переліку напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями

4.14.
04 липня 2005 р. № 396 Про визначення порядку присвоєння педагогічних звань педагогічним працівникам

4.15.
11 липня 2005 р. № 402 Про затвердження положень про відомчі заохочувальні відзнаки Міністерства освіти і науки України

4.16.
26.вересня.2005 р. N 557 Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ

4.17.
08.12.2005 р. №1/9-701 Про освітній та кваліфікаційний рівень практичних психологів і соціальних педагогів навчальних закладів

4.18.
13 січня 2005 р. № 9 Про атестацію працівників психологічної служби системи освіти

4.19.
28.12.2006 р. № 864 Про планування діяльності та ведення документації
соціальних педагогів, соціальних педагогів по роботі з дітьми-інвалідами системи Міністерства освіти і науки України


4.20.
від 15.08.2007 р. № 1/9-479 Про нормативи чисельності практичних психологів та соціальних педагогів навчальних закладів

4.21.
від 17.10.2007 р. № 1/9-623 Про викладання соціально-психологічних дисциплін в навчальних закладах

4.22.
від 17.10.2007 р. № 1/9-624 Про розрахунок нормативів чисельності практичних психологів і соціальних педагогів навчальних закладів селищ міського типу

4.23.
від 13.03.2007 р. № 1/9-141 Про присвоєння педагогічних звань працівникам психологічної служби системи освіти

4.24.
29.10.2007 р. № 952 Про затвердження плану заходів щодо оптимізації діяльності психологічної служби у системі професійно-технічної освіти України на період до 2010 року

4.25.
від 11.06.2007 р. № 471 Про внесення змін до Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти

4.26.
27 грудня 2005 р. №767 Про затвердження умов проведення всеукраїнського конкурсу „Кращий працівник психологічної служби системи освіти”

5.
Заходи Міністерства освіти і науки України
на реалізацію урядових документів та державних програм

5.1.
19.05. 2003 р. № 296 Про затвердження заходів Міністерства освіти і науки України на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 10.01.2002 року № 14 “Про затвердження Міжгалузевої комплексної програми “Здоров’я нації на 2002-2011роки”

5.2.
30.05. 2002 р. № 315 Про затвердження заходів Міністерства освіти і науки України на виконання Указу Президента України від 15.03.02 № 258 “Про невідкладні додаткові заходи щодо зміцнення моральності у суспільстві та утвердження здорового способу життя”

5.3.
7 липня 2003 р. № 440 Про затвердження заходів Міністерства освіти і науки України на виконання Програми реалізації державної політики у сфері боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів на 2003-2010 роки.

5.4.
8 квітня 2004 р. № 285 Про затвердження заходів Міністерства освіти і науки України про реалізацію постанови Кабінету Міністрів України від 04.03.2004 р. № 264 „Про затвердження Концепції стратегії дій Уряду, спрямованих на запобігання поширенню ВІЛ-інфекції/СНІДу, на період до 2011 року та Національної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, допомоги та лікування ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2004-2008 роки”

5.5.
5 лютого 2004 р. № 91 Про заходи Міністерства освіти і науки України щодо реалізації положень Концепції запобігання та викоренення найгірших форм праці дітей

5.6.
7 липня 2004 р. № 96-р Про затвердження Плану заходів МОН щодо виконання у 2004 році Загальнодержавної програми підтримки молоді на 2004-2008 роки

5.7.
21 липня 2004 р. № 605 Про затвердження Концепції формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя у дітей та молоді

5.8.
16.01.2004 р. N 5/34/24/11 Про затвердження Порядку розгляду звернень та повідомлень з приводу жорстокого поводження з дітьми або реальної загрози його вчинення

5.9.
10 червня 2005 року № 5/7; 1-7/7-108 Про Програму спільної діяльності МОН та АПН України на 2005-2007 роки

5.10.
29.07.2005 р. № 454 Про заходи МОН України по реалізації Указу Президента України „Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні”

5.11.
від 09.03. 2006 р. № 16 Про затвердження Плану заходів Міністерства освіти і науки України на виконання Державної програми “Вчитель” у 2006-2010 р.р.

6.
ЕТИЧНИЙ КОДЕКС ПСИХОЛОГАРекомендовані матеріали
1. Закон України "Про освіту" (від 23.05.1991 р. №1060-ХІІ)
2. Закон України "Про загальну середню освіту" (від 13.05.1999р. №651-ХІV)
3. Закон України "Про дошкільну освіту" (від 11.07.2001р. №2628-ІІІ)
4. Закон України "Про позашкільну освіту" (від22.06.2000р. №1841-ІІІ)
5.Про затвердження Положення про психологічну службу системи освіти України (наказ МОН України від 03.05.1999р. №127 із змінами і доповненнями від 07.06.2001р. №439)
6. Про затвердження Типового положення про центри практичної психології і соціальної роботи (наказ МОН України від 15.08.2000р.)
7. Про особливості діяльності практичних психологів, соціальних педагогів загальноосвітніх навчальних закладів (лист МОН України від 02.08.2001р. №1/9-272)
8. Про планування діяльності, ведення документації і звітності усіх ланок психологічної слкжби системи освіти України (лист МОН України від 27.08.2000р. №1/9-352)
9. Про затвердження положення про експертизу психологічног і соціологічного інструментарію, що застосовується в навчальних закладах Міністерства освіти і науки України (наказ МОН України від 20.04.2001р. №330)
10. Етичний кодекс психолога (затверджений на І Установчому з*їзді Товариства психологів України 20 грудня 1990р., в м.Київ)
11. Про атестацію практичних психологів (соціальних педагогів) загальноосвітніх навчальних закладів та центрів практичної психології і соціальної роботи (лист МОН України від 13.12.2001р. №1/9-439)
12. Про затвердження Положення про психологічний кабінет дошкільних, загальноосвітніх та інших навчальних закладів (наказ МОН України від 19.10.2001р. №691)
13. Про планування діяльності та ведення документації соціальних педагогів, соціальних педагогів по роботі з дітьми-інвалідами системи Міністерства освіти і науки України (наказ МОН України від 28.12.2006р. №864 – див. Додаток )
14. Про затвердження Стратегії розвитку психологічної служби системи освіти України на період до 2008 року (наказ МОН України від 17.09.2004р. №734)

ПЛАНУВАННЯ

ПЛАН-СХЕМА СКЛАДАННЯ РІЧНОГО ПЛАНУ РОБОТИ


"ЗАТВЕРДЖЕНО" "ПОГОДЖЕНО"
Директор ЗОШ №___ завідувач ЦППСР
______ ________ управління освіти
підпис прізвище,ініціали Житомирської міської ради
______ __________
· підпис прізвище, ініціали

ПЛАН РОБОТИ
практичного психолога
(соціального педагога)
________________
назва навчального закладу
________________
прізвище, ім’я, по батькові
на 200__ - 200__ навчальний рік1. Аналіз діяльності за минулий навчальний рік:
- аналіз досягнутих результатів;
- аналіз змісту діяльності;
- аналіз причин появи проблем.
2. Постановка задач щодо розв’язання існуючих проблем на новий навчальний рік:
- задачі діяльності психологічної /соціальної служби, орієнтовані безпосередньо на підтримку суб’єктів освітнього процесу(учнів, батьків, педагогів);
- задачі діяльності психолога/соціального педагога щодо забезпечення освітнього процесу в цілому.
3. Власне план роботи психолога/соціального педагога, складений методом сіткового планування.

ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН
роботи практичного психолога
ЗОШ №111 м. Житомира
Кучерук Олени Дмитрівни
на 2007-2008 навчальний рік

ДИВ. ОКРЕМИЙ ФАЙЛ
ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН
соціального педагога
ЗОШ №111 м. Житомира
Кравчук Ірини Іванівни
на 2007-2008 навчальний рік

ДИВ. ОКРЕМИЙ ФАЙЛ

Ведення обліково-звітної
документації практичного психолога системи освіти

Одним із найважливіших напрямків роботи шкільного психолога є психодіагностика. Саме на підставі адекватної діагностики та якісного аналізу результатів психодіагностичних досліджень можна встановити дійсний соціальний запит і перспективні напрямки роботи.
Правильний вибір методу дослідження є найбільш складним етапом роботи практичного психолога та соціального педагога. Соціально-психологічна служба може бути ефективною лише в тому разі, коли психолог і соціальний педагог достатньо володіють необхідними і надійними психодіагностичними засобами. Необхідність практичного використання діагностики в роботі з людьми змушує ще раз оцінити методи та способи їх використання, обробку й інтерпретацію одержаних результатів.
Згідно з Наказом МОН України „Про затвердження Положення про експертизу психологічного і соціологічного інструментарію, що застосовується у навчальних закладах Міністерства освіти та науки України” від 20.04.2001 року № 230 Центр практичної психології та соціальної роботи управління освіти Житомирської міської ради проводить експертизу експертизу діагностичного інструментарію. Практичним психологам і соціальним педагогам ЗНЗ до 5.04.2007р. подати на експертизу до МЦППСР (кабінет №4) перелік діагностичного інструментарію, якими користуються в роботі за формою (Бланк № 1, № 2). Мають бути вказані всі методики, якими володіє спеціаліст. Кількість методик має бути достатньою для вирішення поставлених завдань та проблем конкретного навчального закладу.
Зразок подання переліку психодіагностичних методик на проходження експертизи
Бланк № 1

„Затверджено”
Рішення міської експертної комісії
ВППСР управління освіти
Житомирської міської ради
від „_”__2007р., протокол №__
Голова міської експертної комісії
____________________________
підпис П.І.Б.

Перелік психодіагностичних методик, що використовуються
в роботі практичного психолога
_______________________________
(назва навчального закладу, П.І.Б.)


Автор, назва методики, літературне джерело
Спрямованість
Вік
Для вирішення якого завдання використовується
Де навчалисяБланк № 2
НМЦ управління освіти Житомирської міської ради
Відділ практичної психології та соціальної роботи
Висновок
експертної комісії
ВППСР
Експертиза від __________________________200_ р. щодо відповідності стандартам поданих психодіагностичних методик показала такі результати:
Психолог (ПІП)___________________________________________________
Назва навчального закладу_______________________ міста ______________
Подано перелік, який складається з _________ психодіагностичних методик
Реєстраційний номер:_________________________________________
Основні напрями соціально-психологічних досліджень і відповідності поданих методик стандартним вимогам
1.Дослідження готовності дитини до навчання в школі _____________________________________________________________________________________________________________________________
2.Дослідження психологічної адаптації учнів 1-х, 5-х, 10-х
класів___________________________________________________________________________________________________________
3.Дослідження особливостей пізнавальної сфери школяра __________________________________________________________________________________________________________________
4.Дослідження професійних здібностей і нахилів
старшокласників___________________________________________________________________________________________________________
5.Дослідження особливостей особистісної сфери дитини____________________________________________________________________________________________________________________________
6.Дослідження особливостей емоційної сфери учня__________________________________________________________________________________________________________________________________
7.Міжособистісні стосунки серед учнів, учителів, батьків ___________________________________________________________________________________________________________________
8.Дослідження особливостей навчально-виховного процесу_________________________________________________________________________________________________________________
9.Соціологічні дослідження_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Загальні висновки та рекомендації __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Голова експертної комісії:_____________________ ______________

Члени експертної комісії:
__________________ ____________
__________________ ____________
__________________ ____________Бланк № 3


Рішення
Експертної комісії
ВППСР
від „__”__________200_ р., протокол №__
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Дійсне до „__” _______________200_ р.


Начальник управління освіти
Житомирської міської ради __________ __________________

Завідувач НМЦ __________ __________________

Голова експертної комісії __________ __________________

Секретар експертної комісії __________
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
Ў: 15Name$C:\Мои документы\НОРМАТИВНА БАЗА.doc

Приложенные файлы

  • doc 15843521
    Размер файла: 113 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий