ИСР Тр.Пміністерство фінансів України
Український державний університет фінансів І МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ
Донецька філія
КАФЕДРА
ЕКОНОМІКИ І ПРАВА


ЗАВДАННЯ
Для самостійної роботи студента з навчальної дисципліни «Трудове право»
та методичні рекомендації щодо їх виконання

для студентів 1 курсу, які навчаються:
за освітньо-кваліфікаційним рівнем
бакалавра
Галузь знань - 0305 Економіка та підприємництво
Напрям - 6.030508 Фінанси і кредит
- 6030509 ОБЛІК І АУДИТУкладач: Бичкова О.О., викладач кафедри економіки і права


Затверджено і рекомендовано до використання у навчальному процесі на засіданні кафедри економіки і права
протокол № __від _____2008 р.
Донецьк 2008
Самостійна робота студента розроблена згідно з навчальною програмою дисципліни «Трудове право» за такими темами.

Модуль I. Загальна частина

Тема 1. Поняття, предмет, метод система і функції трудового права.
Тема 2. Джерела та основні принципи трудового права.
Тема 3. Суб’єкти трудового права.
Тема 4. Правовідносини, що регулюються нормами трудового права.
Тема 5. Колективні договори і угоди.
Тема 6. Основи правового регулювання працевлаштування і зайнятості населення.

Модуль 2. Особлива частина
Тема 7. Трудовий договір.
Тема 8. Робочий час і час відпочинку.
Тема 9. Оплата праці. Гарантії і компенсації.
Тема 10.Відповідальність у трудовому праві.
Тема 11.Охорона праці. Нагляд і контроль за дотриманням законодавства про працю і правил з охорони праці
Тема 12. Трудові спори і порядок їх зозв’язання.

Види робіт – індивідуальна самостійна робота і контрольна робота за модулем 1 і 2, реферат, самостійне вивчення тем.

Вимоги для виконання індивідуальної самостійної роботи
Для виконнання індивідуальної самостійної роботи необхідно вивчити весь теоретичний матеріал з тем данного курсу предмета „Трудове право”, який надається на лекціях у конспектах, у підручниках, додатковій научній літературі, і дати відповіді на всі поставленні питання.
Індивідуальна самостійна робота за модулем №1 містить 7 тестових завдань. Варіантів завдань 24, по одному на кожного студента. Правильна відповідь на всі завдання оцінюється у 10 балів.
Індивідуальна самостійна робота за модулем №2 містить два теоретичних завдання і вирішення задачі. Варіантів завдань 24, по одному на кожного студента. Теоретичні завдання оцінюються у 3 бали кожний, практичне завдання у 4 бали. Правильна відповідь на всі завдання оцінюється у 10 балів.
При виконанні теоретичного завдання необхідно дати чітку і локонічну відповідь на поставлене питання і розкрити його суть.
Даючи відповідь на практичне завдання необхідно визначити структуру, зміст і дати достатню характеристику питання.
Розглядаючи тестові завдання вказуються тільки вірні відповіді.
Модульна контрольна робота за модулем №1 складається із теоретичного завдання – оцінюється у 5 балів, практичного завдання – оцінюється у 5 балів і тестових завдань – оцінюються у 5 балів. Правильні відповіді на всі завдання оцінюються у 15 балів.Розподіл балів, що присвоюються студентам
З дисципліни „Трудове право”


Назва модуля, змістового модуля, тем та їх змісту
Всього
Розподіл аудиторної роботи (год.)
Самостійна робота
Оцінка видів навчальної діяльності за змістовими модулями (бали)
Підсумкова оцінка видів навчальної діяльності за модулями (бали)
Семінарські заняття

ВсьогоМодуль №1. Загальна частина

Змістовий модуль №1. Поняття, предмет, метод, система і функції трудового права
6
2
4
3
3

Змістовий модуль №2. Джерела та основні принципи трудового права.

6
2
4
2
2Змістовий модуль №3. . Суб’єкти трудового права

6
2
4
3
3

Змістовий модуль №4. Правовідносини, що регулюються нормами трудового права
6
2
4
2
2

Змістовий модуль №5. Колективні договори й угоди.
10
4
6
2
2

Змістовий модуль №6. Основи правового регулювання працевлаштування і зайнятості населення.
7
2
5
3
3

Індивідуальна самостійна робота

10

Модульна контрольна робота

15

Разом за модуль №1
40

Модуль №2. Особлива частина трудового права

Змістовий модуль №7. Трудовий договір.
10
4
6
4
4


Змістовий модуль №8. Робочий час і час відпочинку
9
4
5
4
4


Змістовий модуль №9. Оплата праці. Гарантії і компенсації.
8
4
4
3
3Змістовий модуль №10. Відповідальність у трудовому праві
8
4
4
3
3

Змістовий модуль №11. Охорона праці. Нагляд і контроль за дотриманням законодавства про працю і правил з охорони праці
6
2
4
3
3

Змістовий модуль №12. Трудові спори і порядок їх розв’язання
8
4
4
4
3

Індивідуальна самостійна робота

10

Модульна контрольна робота

15

Разом за модуль №2
45

Заохочувальні бали за присутність на семінарських заняттях


5

За участь в наукових конференціях, написання статей та захист рефератів

10

Разом за модулями №1 і №2
100

Індивідуальна самостійна робота студентів з дисципліни „Трудове право”
Модуль 1.
Варіант 1
Тест 1. Визначення поняття трудового права включає:
А Систему правових норм.
Б Регулювання сукупності відносин суспільної організації праці на підприємстві.
В Поєднання суспільних, колективних і особистих інтересів працівників.
Г Визначення суб'єктів та їх компетенції
Тест 2. За юридичною силою джерела трудового права поділяються на такі:
А Закони вищих органів державної влади.
Б Підзаконні нормативні акти.
В Правила та відомчі накази.
Тест 3. Фізичні особи можуть бути суб'єктами трудового права лише за умови:
А Досягнення певного віку.
Б Наявності відповідної професійної підготовки.
В Наявності складного юридичного факту.
Г Підвищення кваліфікації (професії).
Д Включення до складу бригади.
Тест 4. До предмета трудового права належать відносини:
А - Між чоловіком і жінкою під час роботи на будівництві власного будинку;
Б - Між бібліотекою і читачем щодо відшкодування шкоди, завданої втратою книжок;
В - Між поштою і поштаркою;
Г - Між командиром військової частини і кухарем тієї самої частини;
Д - Між інститутом міліції і викладачем кафедри криміналістики;
Е - Між головою фермерського (селянського) господарства і його 18-річним сином, який працює у господарстві візничим;
Є - Між Верховною Радою України і народним депутатом України;
Ж - Між Президентом і прем'єр-міністром України;
З - Між державною юридичною академією і студентами денної форми навчання стосовно відпрацювання трудового семестру;
Й - Між власником приватного підприємства і податковою інспекцією;
К - Між прокурором району і слідчим цієї самої прокуратури;
Л - Між членами акціонерного товариства;
М - Між директором цирку і гастрольною трупою, що працює у цирку в літній сезон.
Тест 5. Сторони галузевої угоди:
А Власники, об'єднання власників.
Б Профспілки або їх об'єднання.
В - Інші представники об'єднань, організацій трудящих.
Тест 6. Сторони колективного договору:
А Власник або вповноважений ним орган і трудовий колектив.
Б Власник і профспілковий орган.
В Власник і об'єднання профспілок.
Тест 7. Права державної служби зайнятості:
А Одержувати від підприємств дані про наявність вільних місць і квоти прийняття на роботу.
Б Направляти на роботу громадян і безробітних.
В Розпоряджатися коштами фонду сприяння, призначати стипендії, припиняти їх виплату або скасовувати їх.
Г Надавати допомогу у зв'язку з безробіттям.
Д Вносити пропозиції про відстрочення звільнення працівників з роботи.

Варіант 2
Тест 1. Диференціація норм трудового права залежить від таких чинників:
А Галузі виробництва і умов праці.
Б Суб'єктів трудових відносин і характеру трудових зв'язків.
В Галузі виробництва й шкідливих умов праці.
Г Умов праці і функцій трудового права.
Д Характеру трудових зв'язків і організації праці.
Тест 2. Єдність джерел трудового права проявляється в такому:
А Політичній, економічній і соціальній основі.
Б Конституційних принципах суспільної організації праці.
В Рівних правах і обов'язках у галузі праці,
Г Визначенні видів локальних норм права.
Д Нормотворчій діяльності державних органів.
Тест 3. Здатність громадянина до праці залежить:
А Від його фізичного стану.
Б Від його розумового стану.
В Від досягнення ним повноліття (18 років).
Г Від його фізичного і розумового стану.
Тест 4. До підстав виникнення трудових правовідносин належать:
А Угода сторін трудового договору.
Б Адміністративно-правовий акт.
В Затвердження чи призначення на певну посаду.
Г Обрання за конкурсом чи на виборну посаду.
Д Рішення профкому або трудового колективу.
Тест 5. Структуру колективного договору складають:
А Процедура укладення.
Б Визначення його змісту.
В Функції сторін і контроль взаємних зобов'язань.
Г Визначення відповідальності сторін.
Д Чіткий перелік додатків.
Тест 6. Розбіжності сторін колективного договору, угоди під час переговорів вирішуються:
А За допомогою примирної процедури.
Б Шляхом складання протоколу розбіжностей.
В За допомогою проведення консультацій,
Г – Шляхом формування примирної комісії зі складу сторін.
Д – Обрання сторонами посередника за умови недосягнення згоди.
Тест 7. Функції робочої комісії:
А Підготовка проекту колективного договору, угоди.
Б Прийняття пропозицій від працівників регіонів, галузей.
В Прийняття рішення з обов'язковим оформленням його протоколом.
Г Усе перелічене.
Тест 8. Права державної служби зайнятості:
А Одержувати від підприємств дані про наявність вільних місць і квоти прийняття на роботу.
Б Направляти на роботу громадян і безробітних.
В Розпоряджатися коштами фонду сприяння, призначати стипендії, припиняти їх виплату або скасовувати їх.
Г Надавати допомогу у зв'язку з безробіттям.
Д Вносити пропозиції про відстрочення звільнення працівників з роботи.


Варіант 3
Тест 1. Система норм трудового права має такі ознаки:
А Єдність і диференціація норм.
Б Єдність і відокремлення норм.
В Єдність і специфіка окремих норм.
Тест 2. Основні джерела трудового права:
А Конституція України і закони України.
Б Укази, постанови, розпорядження.
В Окремі акти професійних спілок.
Г Рішення профкомів і комісій з трудових спорів.
Д Правила та інструкції.
Тест 3. Значення поняття і класифікації суб'єктів трудового права полягає в тому, що вони сприяють:
А Усвідомленню зв'язку загальних положень із галузевими.
Б Розмежуванню трудових прав і обов'язків суб'єктів трудового права.
В Застосуванню теоретичних положень у практичній діяльності.
Г Реалізації норм локального характеру.
Тест 4. Трудові правовідносини відрізняються від інших:
А За суб'єктивним складом.
Б За підставами виникнення.
В За характером прав і обов'язків.
Г За їх виникненням і тривалістю.
Д За їх припиненням і поновленням
Тест 5. Види колективних угод:
А Державна.
Б Галузева.
В Регіональна.
Г Генеральна.
Тест 6. Органи реєстрації:
А Міністерство праці (реєструє галузеві та регіональні угоди).
Б Місцеві органи державної виконавчої влади (реєструють колективні договори).
В Міністерство соціального захисту (реєструє генеральні угоди).
Тест 7. Переговори можуть перериватися з метою:
А Проведення консультацій чи експертизи.
Б Пошуку компромісів.
В Отримання певних даних для підготовки рішення.
Тест 8. До законодавства про зайнятість належать:
А Закон України "Про зайнятість населення".
Б Кодекс законів про працю України.
В Положення про державну службу зайнятості та Положення про державний фонд сприяння зайнятості.
Г Положення про порядок реєстрації громадян як безробітних та виплати допомоги у зв'язку з безробіттям.
Д Положення у справах молоді та неповнолітніх.
Е Положення про організацію оплачуваних громадських робіт і Положення про інспекцію з контролю за додержанням законодавства про зайнятість населення.


Варіант 4

Тест 1. Система норм трудового права поділяється на такі частини:
А Загальну й особливу.
Б Загальну та систему законодавства.
В Тільки загальну і систему науки.

Тест 2. За юридичною силою джерела трудового права поділяються на такі:
А Конституційні та звичайні.
Б Кодифіковані та поточні.
В Загальнодержавні та державні.
Г Міжгалузеві та галузеві.
Д Відомчі, локальні й спеціальні.

Тест 3. Правовий статус суб'єктів трудового права може бути:
А Загальним.
Б Змішаним.
В Спеціальним.
Г Загальним і спеціальним.
Д Змішаним і особливим.

Тест 4. До основних видів трудових правовідносин належать:
А Трудові й щодо працевлаштування.
Б Трудових колективів і професійних спілок.
В 3 відшкодування матеріальної шкоди і розгляду трудових спорів.
Г 3 нагляду і контролю за додержанням законодавства про працю.
Д 3 державного соціального страхування.
Тест 5. Перерви в переговорах при укладанні колективного договору допускаються з метою:
А Проведення консультацій чи експертиз.
Б Отримання даних про прийняття необхідного рішення.
В Пошуку компромісних рішень.

Тест 6. До протоколу розбіжностей по колективному договору вносяться:
А Остаточно сформульовані пропозиції сторін.
Б Заходи щодо усунення причин розбіжностей.
В Строки відновлення переговорів.

Тест 7. Для реєстрації працівника як безробітного пред'являються такі документи:
А Паспорт, трудова книжка, свідоцтво про народження.
Б Паспорт, диплом про освіту, військовий квиток.
В Довідка про останній вид занять, про звільнення з місць кримінального покарання.
Г Паспорт, документ про професійну підготовку.
Д Усі зазначені.
Варіант 5

Тест 1. Трудове право як самостійна і провідна галузь права включає:
А Систему галузі і систему законодавства.
Б Систему науки і систему навчального курсу.
В Систему галузі і систему прийняття норм.
Г Тільки систему галузі і систему законодавства.
Д Тільки систему науки і систему прийняття норм.
Тест 2. Локальні (місцеві) норми права це:
А Положення, статути юридичних осіб.
Б Посадові та технічні інструкції.
В Правила внутрішнього трудового розпорядку.
Г Колективні договори і нормативні накази.
д Положення про структурні підрозділи юридичних осіб.
Тест3. Риси, що об'єднують фізичних і юридичних осіб як суб'єктів трудового права:
А Обов'язкове додержання норм трудового права.
Б Належність до державного устрою.
В Можливість бути наймачем робочої сили.
Г Дотримання норм Кзпп.
Д Збереження обов'язкової квоти працевлаштування.
Тест 4. До суб'єктів трудових правовідносин належать:
А Працівники (робітники і службовці).
Б Власники підприємств усіх форм власності.
В Окремі громадяни як наймачі робочої сили.
Г Тільки юридичні особи.
Д - Тільки особи віком старше 18 років.
Тест 5. До компетенції примирної комісії (посередника) належить:
А У строк до семи днів розглянути протокол розбіжностей.
Б Винести рекомендації щодо суті спору.
В Прийняти рішення про стягнення штрафів.
Тест 6. До інших особливостей колективного договору, угоди належать:
А Їх дія впродовж строку проведення ліквідації підприємства.
Б Їх укладення в тримісячний строк після реєстрації або рішення про заснування новоствореного підприємства.
В Обов'язкове ознайомлення з ними всіх працюючих.
Г Широке інформування працівників про зміну та хід реєстрації
7. Чи встановлено строк виконання оплачуваних громадських робіт:
А Громадські роботи виконуються шляхом укладення трудового договору строком до трьох місяців.
Б Громадські роботи виконуються без визначення будь-якого строку.
В Громадські роботи виконуються з правом їх продовження за згодою сторін до працевлаштування на прийнятну роботу.
Г Переважне право на виконання громадських робіт належить зареєстрованим безробітним.
Д Договір про виконання громадських робіт підлягає розірванню у разі одержання постійної прийнятної роботи.

Варіант 6

Тест 1. До функцій трудового права належать:
А Виробнича (економічна) і виховна (ідеологічна).
Б Захисна (процесуальна) і заохочувальна.
В Виробнича, виховна, захисна.

Тест 2. Характерні ознаки джерел трудового права:
А Особливі види суспільних відносин.
Б Нормотворча діяльність держави.
В - Наявність численних локальних норм права.
Г Джерела, що приймаються спеціальними органами.
Д Спеціальні нормативні акти.

3. Фізичні особи можуть бути суб'єктами трудового права лише за умови:
А Досягнення певного віку.
Б Наявності відповідної професійної підготовки.
В Наявності складного юридичного факту.
Г Підвищення кваліфікації (професії).
Д Включення до складу бригади.

Тест 4. Фактичні (матеріальні) умови правовідносин включають:
А Виконання трудової функції.
Б Оплату за виконану роботу.
В Створення належних умов для роботи.
Г Участь в управлінні трудовим колективом.

Тест 5. Основні принципи дії положень колективного договору:
А Поширення на всіх працівників підприємства незалежно від членства в профспілках.
Б - Обов'язковість для власника і працівників підприємства.
В Відсутність у них граничного строку дії.

Тест 6. У разі недосягнення згоди між сторонами колективного договору, угоди допускається:
А Проведення страйків.
Б Проведення зборів, мітингів.
В Організація пікетування, демонстрацій.
Г Підготовка до закриття підприємств.

Тест 7. Характерні особливості допомоги у зв'язку з безробіттям:
А Виплачується з одинадцятого дня після реєстрації в державній службі зайнятості.
Б Триває до працевлаштування, але не пізніше 12 днів.
В Триває до чотирьох років безробіття.
Г Здійснюється в перший рік до шести місяців, у другий рік до трьох місяців, у третій рік виплачується залишок, не використаний за попередні роки.
Д Здійснюється за весь період безробіття.


Варіант 7

Тест 1. Будівнича і провідна роль трудового права в загальній системі права виявляється в:
А Посиленні економічних методів управління.
Б Активізації госпрозрахунку і самофінансування.
В Розширенні демократичних заходів управління підприємством.
Г Регулюванні міри праці і пенсійних відносин.
Д Визначенні роду і виду трудової діяльності.

Тест 2. За сферою дії джерела трудового права поділяються на такі;
А Загальнодержавні і республіканські (Автономної Республіки Крим).
Б Галузеві (відомчі), локальні та спеціальні.
В Відомчі, місцеві та міжрегіональні.

Тест 3. Види суб'єктів трудового права:
А Працівники (робітники та службовці).
Б Власник підприємства (адміністрація).
В Трудові колективи.
Г Громадські організації (профспілки тощо).
Д Будь-яка юридична особа.

Тест 4. Змістом трудових правовідносин є правовідносини:
А Фактичні (матеріальні) і юридичні (вольові).
Б Матеріальні і процесуальні.
В Вольові, і соціально-економічні.

Тест 5. Змістом галузевих угод є регулювання:
А Нормування праці та оплати.
Б Мінімальних, соціальних гарантій, компенсацій, пільг.
В Трудових відносин, умов охорони праці.
Г Житлово-побутового, медичного, культурного обслуговування тощо.
Д Зниження штрафних санкцій.

Тест 6. Змістом регіональних угод є регулювання:
А Соціального захисту найманих працівників підприємства.
Б Соціальних гарантій, пільг, компенсацій, вищих порівняно з генеральною угодою.
В Усіх видів допомог і пенсій.

Тест 7. Додаткові гарантії зайнятості передбачені:
А Для працездатних громадян і молоді.
Б Для жінок, які мають малолітніх дітей або дітей-інвалідів.
В Для інвалідів, воїнів-інтернаціоналістів і осіб передпенсійного віку.
Г Для осіб, які більше одного року не мають роботи.
Д Для працівників, що звільнені за станом здоров'я.
Е Для осіб, звільнених з місць позбавлення волі та ВТК.


Варіант 8

Тест 1. Метод трудового права включає:
А Договірний порядок виникнення трудових відносин.
Б Поєднання рівності з підлеглістю.
В Поєднання централізованого і локального регулювання праці.
Г Нормативне і договірне регулювання умов праці.
Д Несудовий порядок застосування санкцій і охорони праці.

Тест 2. Диференціація джерел трудового права зумовлена:
А Об'єктивними умовами.
Б Суб'єктивним становищем працівників.
В Територіальним розміщенням підприємств.

Тест 3. Види осіб як суб'єктів трудового права:
А Фізичні особи.
Б Юридичні особи.
В Будь-які кооперативні організації.

Тест 4. Для колективних правовідносин характерні:
А Наявність членських правовідносин.
Б Участь в управлінні колективом.
В Виконання статуту колективного господарства.
Г - Забезпечення роботою за спеціальністю.
Д Створення безпечних і здорових умов праці.

Тест 5. Компенсація за участь у переговорах відшкодовується:
А У порядку, передбаченому законодавством про працю.
Б Відповідно до колективного договору, угоди.
В За рішенням профкому підприємства.

Тест 6. До підписання колективного договору необхідно:
А Обговорити проект у трудовому колективі.
Б Винести проект на розгляд загальних зборів (конференції) трудового колективу.
В Схвалити проект загальними зборами (конференцією) трудового колективу.
Г Поновити переговори протягом десяти днів у разі відхилення проекту й знову винести на розгляд загальних зборів (конференції).

Тест 7. Підприємства сприяють проведенню державної політики зайнятості на основі:
А Додержання законодавства про працю, а також відповідних угод і договорів.
Б Працевлаштування певної кількості осіб.
В Організації перенавчання і підвищення кваліфікації.
Г Визначення розміру штрафу за незаконне звільнення працівника.
Варіант 9

Тест 1. Суб'єкти колективних правовідносин:
А Трудовий колектив (в особі своїх органів).
Б Професійні спілки (в особі своїх органів).
В Адміністрація підприємств як виразник волі держави й орган управління.
Г Громадянин як наймач робочої сили.
Д Група громадян, які спільно виконують роботу

Тест 2. За сферою вираження джерела трудового права поділяються на такі:
А Закони, укази, постанови.
Б Накази, розпорядження, інструкції.
В Правила, положення, рішення.
Г Порядки, списки, переліки.

Тест 3. Значення поняття і класифікації суб'єктів трудового права полягає в тому, що вони сприяють:
А Усвідомленню зв'язку загальних положень із галузевими.
Б Розмежуванню трудових прав і обов'язків суб'єктів трудового права.
В Застосуванню теоретичних положень у практичній діяльності.
Г Реалізації норм локального характеру.

Тест 4. Найголовніші ознаки трудових правовідносин:
А Включення працівників до складу трудового колективу.
Б Виконання певної трудової функції.
В Додержання трудового режиму.
Г Визначення тривалості трудових зв'язків.
Д Забезпечення сталих трудових відносин.

Тест 5. До гарантій на період переговорів належать:
А Звільнення від основної роботи.
Б Збереження заробітної плати,
В Право на відпустку в будь-який час.
Г Включення часу переговорів до трудового стажу.

Тест 6. Генеральні угоди регулюють:
А Гарантії праці та зайнятості.
Б Мінімальну заробітну плату.
В Розмір прожиткового мінімуму.
Г Трудові відносини, умови охорони праці.
Д Соціальне страхування тощо.

Тест 7. Права громадян на зайнятість можуть реалізовуватися шляхом:
А Працевлаштування й вибору місця роботи.
Б Вступу до кооперативу на правах членства.
В Реалізації права на соціальний захист (допомоги у зв'язку з безробіттям, стипендії тощо).
Г Оскарження дій працівників служби зайнятості.
Д Укладення трудового договору, контракту, угоди.
Е Реалізації права на професійну діяльність за кордоном.


Варіант 10

Тест 1. До інших правовідносин, що входять до предмета трудового права, належать правовідносини:
А 3 підготовки до праці та підвищення кваліфікації.
Б 3 працевлаштування і розгляду трудових спорів.
В 3 контролю за додержанням законодавства про працю.
Г 3 несудового порядку розгляду спорів.
Д 3 оплати праці та гарантійних виплат.

Тест 2. За органами правотворчості джерела права можуть видаватися:
А Вищими органами влади й управління.
Б Центральними органами управління.
В Місцевими органами народовладдя.
Г Власниками (керівниками) підприємств.
Д - - Трудовими колективами спільно з профкомами.

Тест 3. Здатність громадянина до праці залежить:
А Від його фізичного стану.
Б Від його розумового стану.
В Від досягнення ним повноліття (18 років).
Г Від його фізичного і розумового стану.

Тест 4. Визначення поняття трудових правовідносин включає:
А Вид суспільних відносин.
Б їх врегулювання нормами трудового права.
В Забезпечення працівників належними умовами праці.

Тест 5. Взаємними зобов'язаннями соціально-економічних відносин є:
А Забезпечення житлом.
Б Культурне і медичне обслуговування.
В Організація оздоровлення і відпочинку працівників.
Г Визначення умов праці й оплати.

Тест 6. Колективний договір, угода зберігають чинність:
А У разі зміни складу, структури, найменування вповноваженого власником органу.
Б У разі реорганізації підприємства.
В У разі зміни власника підприємства.
Г Щонайбільше рік, а потім доповнюються або укладаються нові.

Тест 7. Правове значення громадських робіт полягає:
А У забезпеченні середнього заробітку та збереженні професії.
Б В оплаті праці за фактичну роботу в розмірі не менше мінімальної зарплати.
В У поширенні соціальних гарантій на працівників, що виконують громадські роботи.
Г У виплаті допомоги у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю та праві на пенсію.
Д У здійсненні контролю за ними державною службою зайнятості.
Е В оплаті праці в разі якісного виконання норм праці.

Варіант 11

Тест 1. Колективні правовідносини як елемент предмета трудового права включають правовідносини щодо:
А Організації праці.
Б Управління працею.
В Забезпечення умов праці.
Г Регулювання накладення штрафів.

Тест 2. За Конституцією України органи держави наділені:
А Нормотворчою діяльністю.
Б Формою вираження нормативних актів, що приймаються ними.
В Правом встановлювати обсяг прав для працівників.

Тест 3. Фізичні особи можуть бути суб'єктами трудового права лише за умови:
А Досягнення певного віку.
Б Наявності відповідної професійної підготовки.
В Наявності складного юридичного факту.
Г Підвищення кваліфікації (професії).
Д Включення до складу бригади.

Тест 4. Визначення поняття правовідносин включає:
А Вид суспільних відносин.
Б Учасників як носіїв юридичних прав і обов'язків.
В Визначеність правовими нормами.
Г Систему правових норм.

Тест 5. Угоди генеральна, галузева, регіональна підписуються:
А Уповноваженими представниками сторін.
Б Головою профспілки або головою ради трудового колективу.
В Не пізніше 10 днів після завершення колективних переговорів.

Тест 6. Положення генеральної, галузевої, регіональної угоди:
А Діють безпосередньо.
Б Обов'язкові для всіх суб'єктів, які її підписали.
В Визначаються Федерацією профспілок України.

Тест 7. Поняття "відповідна робота" включає надання роботи:
А За фахом працівника в будь-якій місцевості.
Б За освітою, спеціальністю в цій же місцевості.
В 3 урахуванням трудового стажу та віку працівника.
Г 3 урахуванням досвіду і попередньої діяльності.
Д Яка потребує попередньої підготовки та зміни професії.

Варіант 12

Тест 1. Трудові правовідносини можуть виникати:
А На підприємствах, в установах, організаціях.
Б На виробництвах на підставі членства.
В В утвореннях зі змішаною формою кооперації праці.
Г Тільки на державних підприємствах, в установах.

Тест 2. Диференціація джерел трудового права здійснюється стосовно:
А Працюючих жінок і молодих працівників.
Б Працівників зі зниженою працездатністю.
В Інвалідів, пенсіонерів і ветеранів праці.

Тест 3. Види суб'єктів трудового права:
А Працівники (робітники та службовці).
Б Власник підприємства (адміністрація).
В Трудові колективи.
Г Громадські організації (профспілки тощо).
Д Будь-яка юридична особа.

Тест 4. Визначення поняття правовідносин включає:
А Вид суспільних відносин.
Б Учасників як носіїв юридичних прав і обов'язків.
В Визначеність правовими нормами.
Г Систему правових норм.

Тест 5. До основних взаємних зобов'язань сторін виробничого характеру належать:
А Зміни в організації виробництва і праці.
Б Забезпечення продуктивної зайнятості.
В Нормування, оплата праці тощо.
Г Усе перелічене.

Тест, 6. Взаємні зобов'язання в галузі трудових відносин охоплюють:
А Режим праці, тривалість робочого часу та відпочинку.
Б Умови та охорону праці.
В Встановлення гарантій, компенсацій, пільг.

Тест 7. Контроль за порушенням законодавства про зайнятість здійснюють:
А Ради народних депутатів та інспекції служби зайнятості.
Б Ради народних депутатів і громадські органи.
В Державні органи і професійні спілки,
Г Державні органи і РТК.
Д Інспекція з контролю за зайнятістю і профком.
Е Органи прокуратури і правові інспекції.
Варіант 13

Тест 1. Характерні риси трудових відносин:
А Включення працівника в колектив.
Б Виконання конкретної трудової функції.
В Додержання трудового режиму.
Г Визначення прав і обов'язків працівників.
Д Розгляд трудових спорів.

Тест 2. Диференціація джерел трудового права залежить від:
А Галузі виробництва або умов праці.
Б Віку і статі працівника.
В Характеру трудового зв'язку.
Г Мети регулювання трудових відносин.
Д Економічної та соціальної основи держави.

Тест 3. До змісту правового статусу суб'єктів трудового права належить:
А Наявність трудової праводієздатності.
Б Закріплення суб'єктивних трудових прав і обов'язків.
В Встановлення гарантій прав і обов'язків.
Г Визначення відповідальності при невиконанні трудових обов'язків.
Д Система органів з питань виховання працівників.

Тест 4. Змістом трудових правовідносин є правовідносини:
А Фактичні (матеріальні) і юридичні (вольові).
Б Матеріальні і процесуальні.
В Вольові, і соціально-економічні.

Тест 5. Зміст колективного договору визначається:
А Сторонами в межах їхньої компетенції.
Б Встановленням взаємних зобов'язань.
В Можливістю встановлення додаткових гарантій соціально-побутового характеру.
Г Регулюванням виробничих, трудових і соціально-економічних відносин.

Тест 6. Статистичні дані про колективні договори, угоди:
А Надсилаються в органи державної статистики.
Б Визначаються в певному порядку й у строки, встановлені Міністерством статистики України.
В Не передбачені чинним законодавством.

Тест 7. Реєстрація громадян для надання допомоги у працевлаштуванні здійснюється:
А Державною службою зайнятості за місцем проживання громадян.
Б Відділами кадрів і власниками підприємств.
В Місцевими радами народних депутатів.
Г Реєстрації підлягають лише працездатні громадяни.
Д Реєструються лише громадяни, які з незалежних від них причин не мають заробітку та справді шукають роботу.
Варіант 14
Тест 1. Основу предмета трудового права становлять:
А Жива праця, її організація та умови.
Б Інші індивідуальні та колективні правовідносини.
В Індивідуальні, кооперативні відносини і відносини спільних підприємств.
Тест 2. Джерела трудового права:
А Акти компетентних державних органів.
Б Встановлення і санкціонування норм права.
В Визначеність сфери дії норм права.
Г Передбачають підвищену відповідальність.
Д Визначають рівність сторін у праці.
Тест 3. Види осіб як суб'єктів трудового права:
А Фізичні особи.
Б Юридичні особи.
В Будь-які кооперативні організації.
Тест 4. До предмета трудового права належать відносини:
А - Між чоловіком і жінкою під час роботи на будівництві власного будинку;
Б - Між бібліотекою і читачем щодо відшкодування шкоди, завданої втратою книжок;
В - Між поштою і поштаркою;
Г - Між командиром військової частини і кухарем тієї самої частини;
Д - Між інститутом міліції і викладачем кафедри криміналістики;
Е - Між головою фермерського (селянського) господарства і його 18-річним сином, який працює у господарстві візничим;
Є - Між Верховною Радою України і народним депутатом України;
Ж - Між Президентом і прем'єр-міністром України;
З - Між державною юридичною академією і студентами денної форми навчання стосовно відпрацювання трудового семестру;
И - Між директором підприємства і друкаркою цього ж підприємства щодо друкування збірки його віршів;
Й - Між власником приватного підприємства і податковою інспекцією;
К - Між прокурором району і слідчим цієї самої прокуратури;
Л - Між членами акціонерного товариства;
М - Між директором цирку і гастрольною трупою, що працює у цирку в літній сезон.
Тест 5. Контроль за виконанням колективного договору, угоди здійснюється:
А Безпосередньо самими сторонами.
Б Профспілковими органами.
В Радами трудових колективів.
Тест 6. Закон зобов'язує сторони колективного договору, угоди:
А Надавати учасникам переговорів усю необхідну інформацію.
Б Не розголошувати таємниць {державних, комерційних).
В Підписувати відповідні зобов'язання.
Г Усе перелічене.
Тест 7. Державний фонд сприяння зайнятості утворюється за рахунок:
А Асигнувань державного та місцевих бюджетів.
Б Внесків підприємств, кооперативів, громадян.
В Коштів, одержаних за надання платних послуг підприємствам.
Г Коштів державного фонду Кабінету Міністрів України

Варіант 15

Тест 1. Визначення поняття трудового права включає:
А Систему правових норм.
Б Регулювання сукупності відносин суспільної організації праці на підприємстві.
В Поєднання суспільних, колективних і особистих інтересів працівників.
Г Визначення суб'єктів та їх компетенції.
Тест 2. Основний принцип трудового права ширший:
А Від суб'єктивного основного трудового права.
Б Від юридичних гарантій права на працю.
В Від права на освіту, зарплату, зайнятість.
Г Від повноти основного принципу трудового права в поєднанні з правовими гарантіями.
Тест 3. Риси, що об'єднують фізичних і юридичних осіб як суб'єктів трудового права:
А Обов'язкове додержання норм трудового права.
Б Належність до державного устрою.
В Можливість бути наймачем робочої сили.
Г Дотримання норм КЗпП.
Д Збереження обов'язкової квоти працевлаштування.
Тест 4. До підстав виникнення трудових правовідносин належать:
А Угода сторін трудового договору.
Б Адміністративно-правовий акт.
В Затвердження чи призначення на певну посаду.
Г Обрання за конкурсом чи на виборну посаду.
Д Рішення профкому або трудового колективу.
Тест 5. Строки для ведення переговорів установлюються:
А Чинним законодавством.
Б Угодою сторін.
В Підзаконними та локальними нормами.
Тест 6. За ухилення від участі в переговорах щодо укладення, зміни, доповнення колективного договору чи угоди сторони несуть відповідальність:
А Адміністративну.
Б Дисциплінарну
В Громадську.
Тест. 7. Юридичне значення виконання громадських робіт полягає:
А У тому, що робочий час встановлюється відповідно до законодавства про працю.
Б У тому, що до оплачуваного робочого часу безробітних громадян під час виконання громадських робіт додається по дві години на пошуки постійної роботи.
В У тому, що може проводитися підсумковий облік робочого часу.
Г У тому, що може вводитися скорочений робочий час, гнучкі форми робочого дня та робочого тижня.
Д У тому, що час виконання громадських робіт включається до загального та неперервного трудового стажу.
Е У встановленні ненормованого та позмінного робочого часу.Варіант 16

Тест 1. Визначення поняття трудового права включає:
А Систему правових норм.
Б Регулювання сукупності відносин суспільної організації праці на підприємстві.
В Поєднання суспільних, колективних і особистих інтересів працівників.
Г Визначення суб'єктів та їх компетенції.
Тест 2. Юридичною гарантією права на працю є:
А Законодавче встановлення порядку прийняття, переведення та звільнення працівників.
Б Заборона необґрунтованої відмови в прийнятті на роботу.
В Заборона встановлення гірших умов праці порівняно з тими, які передбачено законом.
Г Заборона поєднання державної та приватної оплати праці.
Тест 3. Правовий статус суб'єктів трудового права може бути:
А Загальним.
Б Змішаним.
В Спеціальним.
Г Загальним і спеціальним.
Д Змішаним і особливим.
Тест 4. Трудові правовідносини відрізняються від інших:
А За суб'єктивним складом.
Б За підставами виникнення.
В За характером прав і обов'язків.
Г За їх виникненням і тривалістю.
Д За їх припиненням і поновленням.
Тест 5. Учасники колективного договору, угоди несуть відповідальність:
А За ухилення від участі в переговорах.
Б За порушення і невиконання колективного договору, угоди.
В За ненадання інформації для переговорів і здійснення контролю.
Г За все перелічене.
Тест 6. До процедури укладення колективного договору належать:
А Проведення переговорів і визначення змісту договору.
Б Визначення розбіжностей та гарантії і компенсації.
В Внесення змін, доповнень і контроль за виконанням.
Г Усе перелічене.
Тест 7. До законодавства про зайнятість належать:
А Закон України "Про зайнятість населення".
Б Кодекс законів про працю України.
В Положення про державну службу зайнятості та Положення про державний фонд сприяння зайнятості.
Г Положення про порядок реєстрації громадян як безробітних та виплати допомоги у зв'язку з безробіттям.
Д Положення у справах молоді та неповнолітніх.
Е Положення про організацію оплачуваних громадських робіт і Положення про інспекцію з контролю за додержанням законодавства про зайнятість населення.


Варіант 17

Тест 1. Диференціація норм трудового права залежить від таких чинників:
А Галузі виробництва і умов праці.
Б Суб'єктів трудових відносин і характеру трудових зв'язків.
В Галузі виробництва й шкідливих умов праці.
Г Умов праці і функцій трудового права.
Д Характеру трудових зв'язків і організації праці.

Тест 2. Зміст принципу права на працю забезпечується нормами інституту:
А Зайнятості та працевлаштування.
Б Трудового договору.
В Охорони праці.
Г Трудових спорів.
Д Державного соціального страхування.

Тест 3. Фізичні особи можуть бути суб'єктами трудового права лише за умови:
А Досягнення певного віку.
Б Наявності відповідної професійної підготовки.
В Наявності складного юридичного факту.
Г Підвищення кваліфікації (професії).
Д Включення до складу бригади.

Тест 4. До основних видів трудових правовідносин належать:
А Трудові й щодо працевлаштування.
Б Трудових колективів і професійних спілок.
В 3 відшкодування матеріальної шкоди і розгляду трудових спорів.
Г 3 нагляду і контролю за додержанням законодавства про працю.
Д 3 державного соціального страхування.

Тест 5. Щодо форми і строку дії колективного договору, то:
А Форма тільки письмова.
Б Письмова або протокольна.
В Колективний договір набирає чинності з дня підписання або із зазначеного в ньому дня.
Г Діє доти, доки сторони не укладуть новий.
Д Діє щонайбільше рік.

Тест 6. Структура колективного договору включає:
А Процедури укладення і визначення змісту.
Б Функції контролю і відповідальність сторін.
В Перелік додатків і оскарження.

Тест, 7. Допомога по безробіттю виплачується за таких умов:
А У разі визнання громадянина безробітним згідно з Законом.
Б У разі відсутності доходів, що перевищують мінімальну заробітну плату.
В У разі виконання безробітним обов'язку щодо власного працевлаштування.
Г У разі звільнення за скороченням штатів.
Д У разі звільнення працівника за прогул.Варіант 18

Тест 1. Система норм трудового права має такі ознаки:
А Єдність і диференціація норм.
Б Єдність і відокремлення норм.
В Єдність і специфіка окремих норм.

Тест 2. Правові гарантії основних трудових прав умовно поділяються на такі:
А Загальні, що стосуються всіх працівників.
Б Спеціальні, що стосуються окремих працівників (жінок, неповнолітніх тощо).
В Змішані гарантії стосовно інвалідів, дітей.

Тест 3. Правовий статус суб'єктів трудового права може бути:
А Загальним.
Б Змішаним.
В Спеціальним.
Г Загальним і спеціальним.
Д Змішаним і особливим.

Тест 4. До суб'єктів трудових правовідносин належать:
А Працівники (робітники і службовці).
Б Власники підприємств усіх форм власності.
В Окремі громадяни як наймачі робочої сили.
Г Тільки юридичні особи.
Д - Тільки особи віком старше 18 років.

Тест 5. До порядку укладення колективного договору входить:
А Підготовка й обговорення проекту.
Б Схвалення і прийняття проекту.
В Підписання і реєстрація договору.
Г Внесення до договору змін і доповнень.
Д Усі перелічені відповіді.

Тест 6. За ненадання інформації, необхідної для колективних договорів, винні особи:
А Несуть дисциплінарну відповідальність.
Б Підлягають штрафу незалежно від дисциплінарної відповідальності.
В Підлягають тільки штрафу.

Тест 7. Відповідна робота надається безробітному:
А Протягом десяти календарних днів.
Б Протягом трьох місяців
В Через хворобу або з інших поважних причин строк продовжується
Г Протягом шести місяців у разі звільнення за скороченням штатів.
Д Протягом календарного року у разі звільнення за прогул.Варіант 19

Тест 1. Метод трудового права включає:
А Договірний порядок виникнення трудових відносин.
Б Поєднання рівності з підлеглістю.
В Поєднання централізованого і локального регулювання праці.
Г Нормативне і договірне регулювання умов праці.
Д Несудовий порядок застосування санкцій і охорони праці.

Тест 2. Зміст права на працю включає єдність таких можливостей суб'єктів трудового права:
А Отримання роботи і можливість бути працівником виробництва будь-якої форми власності.
Б Вільний вибір роботи, професії, спеціальності.
В Реалізація здібностей до праці в безпечних і здорових умовах.
Г Вимога поновлення порушеного права на працю.
Д Обов'язковість членства у профспілковому органі.

Тест 3. Риси, що об'єднують фізичних і юридичних осіб як суб'єктів трудового права:
А Обов'язкове додержання норм трудового права.
Б Належність до державного устрою.
В Можливість бути наймачем робочої сили.
Г Дотримання норм Кзпп.
Д Збереження обов'язкової квоти працевлаштування.

Тест 4. Фактичні (матеріальні) умови правовідносин включають:
А Виконання трудової функції.
Б Оплату за виконану роботу.
В Створення належних умов для роботи.
Г Участь в управлінні трудовим колективом.

Тест 5. Особи, винні у порушенні колективного договору, угоди:
А Підлягають штрафу.
Б Несуть дисциплінарну відповідальність аж до звільнення.
В Несуть кримінальну відповідальність.

Тест 6. Колективний договір, угода:
А Обов'язкові для обох сторін, підприємств.
Б Не повинні суперечити чинному законодавству.
В Визнаються недійсними, якщо погіршують становище працівників.
Г Усі зазначені відповіді.

Тест 7. Юридичне значення допомоги у зв'язку з безробіттям полягає:
А У тому, що її затверджено Кабінетом Міністрів України.
Б У тому, що розмір допомоги підлягає індексації.
В У тому, що на період одержання допомоги зберігається безперервний трудовий стаж.
Г У збереженні пільг і переваг по виконуваній раніше роботі.
Д У позачерговому влаштуванні на роботу до власника


Варіант 20

Тест 1. Будівнича і провідна роль трудового права в загальній системі права виявляється в:
А Посиленні економічних методів управління.
Б Активізації госпрозрахунку і самофінансування.
В Розширенні демократичних заходів управління підприємством.
Г Регулюванні міри праці і пенсійних відносин.
Д Визначенні роду і виду трудової діяльності.

Тест 2. Значення основних принципів трудового права полягає:
А У подальшому розвитку трудового законодавства.
Б У визначенні положення суб'єктів трудового права, їх прав і обов'язків.
В В об'єднанні окремих норм трудового законодавства в систему даної галузі.
Г У визначенні системи інституту трудового права.

Тест 3. Фізичні особи можуть бути суб'єктами трудового права лише за умови:
А Досягнення певного віку.
Б Наявності відповідної професійної підготовки.
В Наявності складного юридичного факту.
Г Підвищення кваліфікації (професії).
Д Включення до складу бригади.

Тест 4. Змістом трудових правовідносин є правовідносини:
А Фактичні (матеріальні) і юридичні (вольові).
Б Матеріальні і процесуальні.
В Вольові, і соціально-економічні.

Тест 5. Регіональні угоди укладаються між:
А Місцевими органами державної влади.
Б Об'єднаннями підприємств.
В Об'єднаннями профспілок чи іншими уповноваженими трудовим колективом органами.

Тест 6. Право на ведення переговорів мають:
А Професійні спілки.
Б Об'єднання профспілок.
В Інші спільні представницькі органи (у разі наявності на підприємстві кількох профспілок).

Тест 7. До складу законодавства про зайнятість належать:
А Закон України "Про зайнятість" від 1 березня 1991 р.
Б Кодекс законів про працю України та Положення про державну службу зайнятості від 24 червня 1991 р.
В КЗпП України і Положення про державний фонд зайнятості від 24 червня 1991р.
Г Положення про реєстрацію безробітних.


Варіант 21

Тест 1. Трудові правовідносини можуть виникати:
А На підприємствах, в установах, організаціях.
Б На виробництвах на підставі членства.
В В утвореннях зі змішаною формою кооперації праці.
Г Тільки на державних підприємствах, в установах.

Тест 2. Відмінність норм права від принципів полягає в тому, що останні:
А Не встановлюють зразка поведінки.
Б Містять лише загальні правила чи ідею.
В Не мають складових елементів правової норми (гіпотези, диспозиції, санкції).
Г Не визначають свободи вибору трудової функції.
Д Не враховують поєднання інтересів працівників і суспільства.

Тест 3. Види осіб як суб'єктів трудового права:
А Фізичні особи.
Б Юридичні особи.
В Будь-які кооперативні організації.

Тест 4. Для колективних правовідносин характерні:
А Наявність членських правовідносин.
Б Участь в управлінні колективом.
В Виконання статуту колективного господарства.
Г - Забезпечення роботою за спеціальністю.
Д Створення безпечних і здорових умов праці.

Тест 5. Сторонами галузевої угоди можуть бути:
А Власник, профком, адміністрація.
Б Власник, об'єднання власників.
В Профспілки чи об'єднання профспілок.

Тест 6. Стадії укладення колективного договору:
А Підготовка проекту.
Б Обговорення і прийняття проекту.
В Підписання і реєстрація колдоговору.
Г Схвалення і набрання чинності.
Д Усе перелічене.

Тест 7. Права державної служби зайнятості:
А Одержувати від підприємств дані про наявність вільних місць і квоти прийняття на роботу.
Б Направляти на роботу громадян і безробітних.
В Розпоряджатися коштами фонду сприяння, призначати стипендії, припиняти їх виплату або скасовувати їх.
Г Надавати допомогу у зв'язку з безробіттям.
Д Вносити пропозиції про відстрочення звільнення працівників з роботи.

Варіант 22

Тест 1. Колективні правовідносини як елемент предмета трудового права включають правовідносини щодо:
А Організації праці.
Б Управління працею.
В Забезпечення умов праці.
Г Регулювання накладення штрафів.

Тест 2. У принципах трудового права розкриваються:
А Зміст права і його сутність.
Б Закономірність суспільного розвитку.
В Тенденції і потреби суспільного життя.
Г Сутність колективного договору.
Д Особливості джерел трудового права.

Тест 3. Види суб'єктів трудового права:
А Працівники (робітники та службовці).
Б Власник підприємства (адміністрація).
В Трудові колективи.
Г Громадські організації (профспілки тощо).
Д Будь-яка юридична особа.

Тест 4. Найголовніші ознаки трудових правовідносин:
А Включення працівників до складу трудового колективу.
Б Виконання певної трудової функції.
В Додержання трудового режиму.
Г Визначення тривалості трудових зв'язків.
Д Забезпечення сталих трудових відносин.

Тест 5.: Порядок притягнення до відповідальності встановлюється
А Законом України "Про колективні договори і угоди".
Б Кодексом України про адміністративні правопорушення.
В Судом з ініціативи сторін, комісії або прокурора.

Тест 6. Сторони державної (генеральної) угоди:
А Професійні спілки, що об'єдналися для укладення угоди.
Б Власники або вповноважені ними органи.
В Група працівників або профком.
Г Профспілки, страйкоми, власники.

Тест 7. До оплачуваних громадських робіт належать:
А Благоустрій території населеного пункту, сінокосіння.
Б Допомога будівельним організаціям і сінокосіння.
В Робота на овочевих базах і допомога селу під час весняно-польових робіт.
Г Догляд за престарілими та інвалідами.
Д Робота у фермера шофером або механізатором.

Варіант 23

Тест 1. До інших правовідносин, що входять до предмета трудового права, належать правовідносини:
А 3 підготовки до праці та підвищення кваліфікації.
Б 3 працевлаштування і розгляду трудових спорів.
В 3 контролю за додержанням законодавства про працю.
Г 3 несудового порядку розгляду спорів.
Д 3 оплати праці та гарантійних виплат.

Тест 2. Основні принципи трудового права:
А Всезагальність праці і рівність трудових прав.
Б Вільний вибір місця роботи та охорони праці.
В Розподіл за працею та матеріальне забезпечення.
Г Додержання трудової дисципліни й вибір роду роботи.
Д Розподіл за працею й оплата за трудовою угодою.

Тест 3. До змісту правового статусу суб'єктів трудового права належить:
А Наявність трудової праводієздатності.
Б Закріплення суб'єктивних трудових прав і обов'язків.
В Встановлення гарантій прав і обов'язків.
Г Визначення відповідальності при невиконанні трудових обов'язків.
Д Система органів з питань виховання працівників.

Тест 4. Визначення поняття трудових правовідносин включає:
А Вид суспільних відносин.
Б їх врегулювання нормами трудового права.
В Забезпечення працівників належними умовами праці.

Тест 5. Колективні договори бувають таких видів:
А Підприємства, цеху, бригади.
Б Підприємства, структурного підрозділу.
В Підприємства, цеху, групи працівників.

Тест 6. Види колективних угод:
А Генеральна і бригадна.
Б Державна, галузева і регіональна.
В Державна і галузева.

Тест 7. Безробітними визнаються громадяни:
А Працездатного віку.
Б Які не мають заробітку (трудового доходу) з незалежних від них причин.
В Зареєстровані у службі зайнятості.
Г Які не мають заробітку через відсутність належної роботи.
Д Які справді шукають роботу та здатні приступити до праці.
Е Які працювали не менше двох місяців.


Варіант 24
Тест 1. Колективні правовідносини як елемент предмета трудового права включають правовідносини щодо:
А Організації праці.
Б Управління працею.
В Забезпечення умов праці.
Г Регулювання накладення штрафів.

Тест 2. У системі правових норм розрізняють:
А Загальні й міжгалузеві принципи.
Б Галузеві принципи і принципи окремих інститутів.
В Тільки загальні і галузеві принципи.
Г Тільки загальні і спеціальні принципи.
Д Тільки принципи окремих інститутів галузі права.

Тест 3. Фізичні особи можуть бути суб'єктами трудового права лише за умови:
А Досягнення певного віку.
Б Наявності відповідної професійної підготовки.
В Наявності складного юридичного факту.
Г Підвищення кваліфікації (професії).
Д Включення до складу бригади.

Тест 4. Визначення поняття правовідносин включає:
А Вид суспільних відносин.
Б Учасників як носіїв юридичних прав і обов'язків.
В Визначеність правовими нормами.
Г Систему правових норм.

Тест 5. До правових елементів поняття колективного договору належать:
А Сторони, форма і його зміст.
Б Зміст, обопільна домовленість сторін.
В Форма, зобов'язання сторін і їх відповідальність.

Тест 6. Колективний договір укладається:
А На будь-якому підприємстві.
Б На підприємствах незалежно від форм власності.
В На підприємствах, які мають право юридичної особи.

Тест 7. Для реєстрації працівника як безробітного пред'являються такі документи:
А Паспорт, трудова книжка, свідоцтво про народження.
Б Паспорт, диплом про освіту, військовий квиток.
В Довідка про останній вид занять, про звільнення з місць кримінального покарання.
Г Паспорт, документ про професійну підготовку.
Д Усі зазначені.
Індивідуальна самостійна робота студентів з дисципліни „Трудове право”
Модуль 2.
Варіант 1

Трудовий договір: поняття, загальна характеристика у сучасний період, відмінність від цивільно-правових договорів.
Поняття та види відпусток. Щорічні відпустки та порядок їх надання.
Вирішити задачу
Кретович працювала бухгалтером у товаристві з обмеженою відповідальністю протягом трьох років. Заробітна плата в неї становила в еквіваленті 300 дол. США. Згодом у зв'язку з ліквідацією товариства Кретович була звільнена з роботи за п. 1 ст. 40 КЗпП. Вона звернулася до центру зайнятості для пошуку підходящої роботи і реєстрації її як безробітної, їй запропонували роботу бухгалтера на одному з державних підприємств, розташованому в іншому районі міста. Дорога від будинку, де проживала Кретович, до підприємства займала 2 години; заробітна плата становила 760 грн. на місяць. Кретович від такої пропозиції відмовилася, вважаючи, що місце цієї роботи хоч і знаходиться у межах міста, але надто віддалене від її місця проживання і заробітна плата значно нижче за колишню. Спеціаліст служби зайнятості вважав, що Кретович безпідставно відмовляється від роботи, яка за фахом є підходящою для неї, а місце праці знаходиться у межах населеного пункту, отже, Кретович не має права отримати статус безробітної.
Проаналізуйте справу. Яка робота згідно із законодавством України вважається підходящою для працівника? Надайте правову консультацію.

Навчальна література і нормативні акти: 1-9, 10, 11, 12, 17Варіант 2

1. Припинення трудового договору: поняття та класифікація підстав.
2. Структура заробітної плати: основна та додаткова заробітна плата, заохочувальні та компенсаційні виплати.
Вирішити задачу

15-річний Костенко, отримавши згоду батьків влаштуватися на роботу, звернувся до центру зайнятості за консультацією про можливість отримання роботи. Костенку було запропоновано пройти професійну підготовку, оскільки він не мав професійної освіти. Костенко відмовився і вимагав надати йому статус безробітного з виплатою допомоги у зв'язку з безробіттям.
Проаналізуйте справу і складіть правовий висновок із посиланням на відповідне законодавство.

Навчальна література і нормативні акти: 1-9, 10, 11, 13, 17, 30


Варіант 3.

Розірвання строкового трудового договору з ініціативи працівника.
Матеріальна відповідальність роботодавця у трудових відносинах: підстава, умови та порядок застосування.

Вирішити задау

Приватна фірма подала до місцевої газети "Працевлаштування" об'яву такого змісту: "Запрошуємо на роботу секретаря-референта, вродливу жінку віком до 23 років, з інтелігентними манерами, вищою гуманітарною освітою, вільним володінням англійською мовою, комп'ютерною технікою".
Проаналізуйте це оголошення на предмет відповідності його трудовому законодавству.

Навчальна література і нормативні акти: 1-9, 10, 11, 18, 28, 29.


Варіант 4

Поняття, підстави, умови і види матеріальної відповідальності за трудовим правом.
Право на страйк та порядок його проведення за законодавством України.
Вирішити задачу

Маркова, пенсіонерка за віком, звернулася до адвоката з проханням пояснити її права на працевлаштування. Маркова збиралася звернутися до районного центру зайнятості за сприянням у пошуку підходящої роботи, а за відсутності такої мала намір просити надати їй статус безробітної з виплатою допомоги у зв'язку з безробіттям. Адвокат пояснив Марковій, що оскільки вона є пенсіонеркою за віком і отримує пенсію, вона не має права вимагати послуг від державної служби зайнятості з приводу працевлаштування.
Проаналізуйте консультацію адвоката на предмет відповідності її чинному законодавству. Виступіть самі у ролі адвоката і надайте належну правову допомогу пенсіонерці Марковій.


Навчальна література і нормативні акти: 1-9, 10, 11, 13, 17, 19, 22, 29

Варіант 5

Поняття і види робочого часу. Нормативи робочого часу.
Обов’язки роботодавця за Законом України «Про охорону праці».

Вирішити задачу

Колектив дитячого садка "Кораблик" Одеського порту звернувся з вимогою до керівництва порту про виплату заборгованості із заробітної плати за 3 місяці. Для вирішення спору була утворена примирна комісія, до якої увійшли директор дитячого садка та старший бухгалтер порту. Протягом тижня комісія прийняла рішення, і працівники дитячого садка оголосили батькам про те, що дитячий садок працювати не буде у зв'язку зі страйком.
Чи правомірне рішення про проведення страйку?
Який порядок його проведення?

Навчальна література і нормативні акти: 1-9, 10, 11, 12, 15


Варіант 6

Поняття надурочних робіт і порядок їх застосування.
Поняття, значення, методи забезпечення дисципліни праці.

Вирішити задачу
У відділ кадрів харчокомбінату звернувся громадянин Андрійчук В.О. (17 років) із заявою про прийняття на роботу комірником. Дирекція, запропонувала йому пред'явити паспорт і свідоцтво про освіту, після чого видала наказ про зарахування Андрійчука В.О. на роботу з шестимісячним строком випробування. Трудова книжка на нього була оформлена по закінченню строку випробування.
Які порушення допустила дирекція?

Навчальна література і нормативні акти: 1-9, 10, 11, 16, 18

Варіант 7

Підстави та порядок звільнення працівника з ініціативи роботодавця. Вихідна допомога.
Індивідуальні трудові спори: поняття, порядок розгляду у КТС та суді.
Вирішити задачу

У зв'язку з необхідністю завершення ремонтно-будівельних робіт у строк, виконроб Єгоров запропонував робітникам залишатися після роботи на 2 години протягом трьох днів підряд. Після здачі в експлуатацію об'єкта робітники поцікавилися у начальника будівельного комбінату, як буде компенсована надурочна робота. Однак начальник відповів, що ніякого розпорядження про залучення працівників до надурочної роботи він не видавав, крім того, працівники отримали премію за здачу об'єкта в строк.
Чи мала місце в цьому випадку надурочна робота? Який порядок залучення до надурочної роботи?
Навчальна література і нормативні акти: 1-9, 10, 11, 13, 18, 24, 28
Варіант 8

1. Контракт як вид трудового договору: сфера застосування, зміст та порядок його укладення та розірвання.
2. Правове регулювання неповного та скороченого робочого часу.

Вирішити задачу
Економіст заводу Нестеренко двічі залучався до роботи у вихідні дні. Наказом дирекції йому надавалися два дні відгулу 29 і 30 серпня 2007 року. Але Нестеренко відмовився від відгулів і звернувся в КТС із заявою про оплату йому роботи у вихідні дні у подвійному розмірі.
Який порядок компенсації за роботу у вихідні дні?
Яке рішення повинна винести КТС?


Навчальна література і нормативні акти: 1-9, 10, 11, 18

Варіант 9

Правове регулювання випробування при прийомі на роботу.
Форми і порядок виплати заробітної плати. Порядок проведення утримань із заробітної плати.

Вирішити задачу
Робітник Крушельницький з'явився на роботі в нетверезому стані. Директор підприємства зробив йому зауваження, але Крушельницький заявив, що він тверезий. Тоді директор запропонував йому піти до лікарні з метою визначення стану, але Крушельницький відмовився. Після цього директор виніс наказ про звільнення його з роботи.
Крушельницький оскаржив цей наказ і суд поновив його на роботі.
Чи вірно поступив суд?
Який порядок звільнення працівника за з'явлення на роботі в нетверезому стані?

Навчальна література і нормативні акти: 1-9, 10, 11, 13, 17, 18


Варіант 10
Поняття і види відпочинку за законодавством України.
Колективні трудові спори: поняття, сторони, предмет спору та порядок вирішення.
Вирішити задачу
Медичну сестру Розанову було звільнено з роботи наказом від 28 січня 2006 р. за п. З ст. 41 КЗпП України за те, як було вказано у наказі, що "грубо поводилася із хворими, а також колегами по роботі, що підтверджувалося скаргами пацієнтів і заявами медичних працівників лікарні". Попередньо 6 червня 2006 р. за такі ж порушення на Розанову було накладено дисциплінарне стягнення. Розанова звернулась у комітет профспілки з проханням захистити її права. Вона вважала, що з часу накладення дисциплінарного стягнення пройшло більше півроку, а її поведінка була викликана сімейними проблемами, тому адміністрація не має права звільнити її з роботи.
Сформулюйте правові питання по справі. Надайте консультацію.

Навчальна література і нормативні акти: 1-9, 10, 11, 18, 19,

Варіант 11
1. Структура заробітної плати.
2. Правове регулювання загальнообов’язкового державного соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання.
Вирішити задачу

Наказом директора виробничого об'єднання інженера відділу постачання Кроковського було переміщено у відділ перевезень на таку ж посаду. Кроковський від переміщення відмовився і звернувся до суду з позовом про поновлення його на колишній роботі. У позовній заяві він вказав, що відділ перевезень знаходиться на значній відстані від його дому, дорога займає одну годину, тоді як до попередньої роботи він добирався за 45 хвилин. Крім того на новому місці роботи у нього значно збільшився обсяг роботи, змінився її напрям, а заробітна плата на 20 грн менша ніж на попередній посаді. Все це, на думку позивача, істотно погіршує умови праці, а тому він просить поновити його на попередній роботі, а також виплатити йому середню місячну заробітну плату в рахунок відшкодування моральної шкоди, якої він зазнав від несправедливих і незаконних дій адміністрації.
Визначте правомірність цього переміщення. Чим відрізняється переведення на іншу роботу від переміщення?

Навчальна література і нормативні акти: 1-9, 10, 11, 12, 17


Варіант 12
1. Обмеження розміру відрахувань із заробітної плати.
2. Норми і правила з техніки безпеки і виробничої санітарії.
Вирішити задачу

Трощенко працювала бібліотекарем у міській дитячій бібліотеці. Наказом від 4 лютого 2002 р. її було звільнено за ст. 38 КЗпП України. Вважаючи звільнення неправильним, Трощенко звернулася до суду з позовом про поновлення її на роботі, посилаючись на те, що 21 січня 2002 р. нею дійсно була подана заява про звільнення з роботи за власним бажанням, однак 28 січня вона захворіла, а після хвороби вирішила не звільнятися. Вийшовши на роботу після хвороби 7 лютого 2002 р. Трощенко довідалася, що її звільнено згідно з поданою заявою. На заперечення Трощенко начальник відділу кадрів повідомив, що бібліотека на її місце погодилася прийняти на роботу іншого працівника з відповідною освітою, котрий випадково довідався про вакансію і звернувся до завідуючого з заявою про прийняття на роботу. Наказ про це вже підписано. Трощенко звернулася за роз'ясненням її трудових прав до юрисконсульта управління освіти.
Який порядок розірвання трудового договору з ініціативи працівника?
Чи включається час хвороби в строк попередження про звільнення за власним бажанням? Вирішіть спір.


Навчальна література і нормативні акти: 1-9, 10, 11, 12, 17


Варіант 13

1. Відповідальність за порушення законодавства про оплату праці.
2. Нагляд і контроль за додержанням законодавства про охорону праці.
Вирішити задачу

У зв'язку з підготовкою автомобілів до щорічного технічного огляду головний інженер автотранспортного підприємства запропонував групі ремонтних робітників на чолі з інженером-механіком залишитися на три години для завершення виконання невідкладних робіт. Однак у цей день закінчити усі роботи не вдалося, і працівникам було запропоновано залишитися на роботі наступного дня ще на три години.
Отримуючи розрахункові листи заробітної плати за минулий місяць, робітники виявили, що їм не нарахували зарплати за виконані надурочні роботи. У бухгалтерії їм пояснили, що в табелі обліку робочого часу надурочна робота, виконана цими працівниками, не зазначається. Директор підприємства пояснив, що він не залучав робітників до надурочних робіт, і виконана в цей час робота повинна бути зроблена у звичайний робочий день. Крім того, потрібна згода профспілкового комітету. Робітники звернулися до комісії з трудових спорів підприємства із заявою про стягнення заробітної плати за час виконання надурочних робіт.
Вирішіть суперечку.

Навчальна література і нормативні акти: 1-9, 10, 11, 13, 17, 30


Варіант 14

1. Поняття та види гарантійних виплат і доплат.
2. Строки звернення до КТС та порядок прийняття заяв працівника. Порядок і строки розгляду індивідуального трудового спору в КТС.
Вирішити задачу

Назарова студентка денного відділення державного університету одночасно працювала на півставки лаборантом кафедри філософії. За академічну заборгованість її було відраховано з університету й одночасно звільнено з посади лаборанта. Назарова звернулася до суду з позовом про поновлення на роботі.
Суддя, вважаючи, що Назарова працювала за сумісництвом і звільнена у зв'язку з припиненням навчання, визнав звільнення законним. Назарова оскаржила рішення районного суду в обласному суді.
Що таке сумісництво? Який порядок укладання і розірвання трудового договору про роботу за сумісництвом? У яких правовідносинах з університетом знаходилася Назарова? Якою повинна бути ухвала обласного суду?


Навчальна література і нормативні акти: 1-9, 10, 11, 13, 17, 30


Варіант 15

1. Поняття та види компенсаційних виплат.
2. Розгляд трудових спорів у судовому порядку.
Вирішити задачу

Інженер машинобудівного підприємства Іванченко пішов у відпустку з 1 серпня 2006 р. на 26 календарних днів згідно з графіком відпусток. Однак у зв'язку з тим, що підприємство отримало вигідне замовлення, Іванченка було відкликано з відпустки 11 серпня. Директор підприємства пояснив, що виконання отриманого замовлення неможливе без кваліфікованих працівників. Іванченко заперечував проти відкликання його з відпустки, в крайньому разі він погоджувався вийти на роботу за умови подвійної оплати робочого часу.
Чи правомірні дії директора?
Чи можливе перенесення відпустки на наступний рік?

Навчальна література і нормативні акти: 1-9, 10, 11, 18, 28, 29.


Варіант 16

Поняття дисциплінарної відповідальності працівників. Підстави та умови її настання.
Поняття і види трудових спорів.
Вирішити задачу

Лаборант Воронков, проводячи лабораторні дослідження, підключив прилад до мережі високого напруження, внаслідок чого прилад став зовсім непридатним. Наказом по інституту Воронкову було оголошено догану, і на нього покладено обов'язок відшкодувати заподіяну шкоду в повному розмірі. Воронков заперечував, вказуючи на те, що прилад він зіпсував випадково, а застосування двох стягнень за один проступок незаконне.
Чи можливо застосування матеріальної відповідальності одночасно з дисциплінарною?
Чи є умисна вина необхідною умовою для покладення на працівника матеріальної відповідальності?
Яку відповідальність може нести Воронков за знищення приладу?

Навчальна література і нормативні акти: 1-9, 10, 11, 18, 28, 29.


Варіант 17

1. Підстави і умови матеріальної відповідальності працівника за шкоду, заподіяну майну роботодавця.
2. Розгляд трудових спорів по поновлення на роботі.
Вирішити задачу

Нормувальниці Курило була надана відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. Через два роки і три місяці Курило за власним бажанням приступила до роботи і стала працювати на умовах неповного робочого часу.
Якою має бути її оплата праці - пропорційно відпрацьованому часу чи з виплатою посадового окладу за відпрацьований місяць у повному розмірі?
Які види робочого часу встановлені трудовим законодавством України? Чим відрізняється оплата скороченого та неповного робочого часу?

Навчальна література і нормативні акти: 1-9, 10, 11, 13, 17, 19, 22, 29


Варіант 18

1. Види дисциплінарних стягнень. Строки та порядок застосування дисциплінарних стягнень.
2. Органи по розгляду колективних трудових спорів.
Вирішити задачу

Наладчик Слєпков запізнився на роботу на 40 хвилин. Через три дні начальник цеху направив директору заводу доповідну записку, в якій просив оголосити Слєпкову догану. Через тиждень директор заводу видав наказ, в якому Слєпкову оголошувалася догана за запізнення на роботу. Слєпков звернувся до КТС із заявою, в якій просив зняти догану, оскільки спізнився він тому, що йому довелося в цей день їхати на роботу з передмістя. Пояснювальну записку про проступок у нього ніхто не відбирав, і в суті справи адміністрація не розібралася.
Який порядок накладення дисциплінарних стягнень встановлений законодавством України про працю? Зробіть висновок щодо законності накладення дисциплінарного стягнення на наладчика Слєпкова.

Навчальна література і нормативні акти: 1-9, 10, 11, 13, 17, 19, 22, 29

Варіант 19

Матеріальна відповідальність роботодавця за шкоду, заподіяну працівникові.
Розгляд спорів у судовому порядку.
Вирішити задачу

Сергеєв працював економістом у AT "Добробут". 12 липня 2006 року він звернувся до адміністрації із заявою про звільнення за угодою сторін. Після закінчення двотижневого терміну 25 липня він звернувся до адміністрації з проханням повернути раніше подану заяву, однак адміністрація Йому відмовила і 27 липня 2006 року видала наказ про звільнення Сергеєва за п. 1 ст. 36 КЗпП України.
Чи правомірні дії адміністрації?
Який порядок припинення трудового договору за п. 1 ст. 36 КЗпП України?

Навчальна література і нормативні акти: 1-9, 10, 11, 12, 15


Варіант 20

1. Нормування праці: норми виработку, норми часу, норми обслуговування.
2. Види трудового договору, їх форми і особливості.
Вирішити задачу

Адміністрація заводу за погодженням з профспілковою організацією ухвалила рішення про збільшення тривалості робочого дня на одну годину (з 7 до 8) при шестиденному робочому тижні, обґрунтовуючи це тим, що завод тривалий час стояв без роботи через фінансово-економічні труднощі, а в цей час отримав вигідне замовлення. Ряд працівників погодилися з рішенням адміністрації, а деякі звернулися за роз'ясненням до юрисконсульта заводу про законність прийнятого рішення.
Чи законні дії адміністрації й профспілкового органу?


Навчальна література і нормативні акти: 1-9, 10, 11, 12, 15


Варіант 21

1. Норми і правила з техніки безпеки і виробничої санітарії.
2. Підстави припинення трудового договору.
Вирішити задачу

Луковенко влаштувалася на роботу в середню загальноосвітню школу секретаркою з п'ятиденним робочим тижнем. При прийомі на роботу було встановлено випробувальний строк один місяць, про що було вказано в наказі. Через два тижні, перед початком нового навчального року стало відомо, що школа буде працювати з шестиденним робочим тижнем. Це не влаштовувало Луковенко і вона просила директора школи негайно звільнити її. Директор школи відмовився це зробити і запропонував Луковенко звільнитися за власним бажанням і відпрацювати два тижні, поки він підшукає їй заміну. Луковенко наполягала видати їй трудову книжку, вона вважала, що випробувальний строк ще не закінчився, отже, вона ще не оформлена як належить на роботу.
Надайте правову допомогу.

Навчальна література і нормативні акти: 1-9, 10, 11, 16, 18

Варіант 22

1. Відповідальність посадових осіб за порушення законодавства про охорону праці.
2. Додаткові відпустки.
Вирішити задачу
Луковенко влаштувалася на роботу в середню загальноосвітню школу секретаркою з п'ятиденним робочим тижнем. При прийомі на роботу було встановлено випробувальний строк один місяць, про що було вказано в наказі. Через два тижні, перед початком нового навчального року стало відомо, що школа буде працювати з шестиденним робочим тижнем. Це не влаштовувало Луковенко і вона просила директора школи негайно звільнити її. Директор школи відмовився це зробити і запропонував Луковенко звільнитися за власним бажанням і відпрацювати два тижні, поки він підшукає їй заміну. Луковенко наполягала видати їй трудову книжку, вона вважала, що випробувальний строк ще не закінчився, отже, вона ще не оформлена як належить на роботу.
Надайте правову допомогу.

Навчальна література і нормативні акти: 1-9, 10, 11, 16, 18

Варіант 23

1. Припинення трудового договору з ініціативи третіх осіб.
2. Органи по розгляду індивідуальних трудових спорів.
Вирішити задачу
До юрисконсульта фабрики звернулися працівники з питанням про правомірність наказу директора фабрики щодо надання відпустки без збереження заробітної плати строком на два місяці у зв'язку з відсутністю сировини для виконання робіт.
Якою має бути відповідь юрисконсульта? Чи мають право працівники вимагати оплату за час відпустки без збереження заробітної плати з ініціативи власника або уповноваженого ним органу?

Навчальна література і нормативні акти: 1-9, 10, 11, 13, 18, 24, 28Варіант 24

1. Припинення трудового договору з ініціативи робітника.
2. Колективна матеріальна відповідальність.
Вирішіть задачу
Інженера Романюка було звільнено з роботи 18 березня 2001 р. за п. З ст. 40 КЗпП України за систематичне невиконання обов'язків, покладених на нього трудовим договором. При розгляді позову про поновлення на роботі в суді з'ясувалося, що за час роботи на підприємстві він дійсно порушував трудову дисципліну, за що адміністрація оголошувала йому догану в жовтні 1999 р., в січні 2000 р., а 12 березня 2001 р. Романюк спізнився на роботу, за що і був звільнений. Романюк у суді пояснив, що він уперше чує про дисциплінарні стягнення стосовно себе, йому про це ніхто не оголошував, а 12 березня 2001 р. він спізнився на роботу через те, що в нього захворіла дитина, дочка 3-х років, і він змушений був відвідати з нею дитячу поліклініку. Начальник відділу стандартизації, в якому працював Романюк, у суді пояснив, що Романюк систематично порушував дисципліну праці, грубо себе поводив з колегами по роботі, з'являвся на роботу у нетверезому стані, відмовлявся їхати у відрядження. Через це начальник відділу неодноразово направляв у відділ кадрів рапорти з проханням накласти на Романюка дисциплінарні стягнення. Начальник відділу кадрів, запрошений як свідок, у суді пояснив, що на підставі рапортів начальника відділу стандартизації 15 жовтня 1999 р. і 28 січня 2000 р. було видано накази про дисциплінарні стягнення щодо Романюка, а яа підставі рапорту від 12 березня 2001 р. Романюка було звільнено з роботи. Доказів щодо ознайомлення Романюка з наказами в суд не було подано.
Яке рішення повинен винести місцевий суд? Який порядок накладення дисциплінарних стягнень і звільнення за п. З ст. 40 КЗпП України?
Які з цього приводу є роз'яснення Пленуму Верховного Суду України?

Навчальна література і нормативні акти: 1-9, 10, 11, 13, 18, 24, 28Модульная контрольная робота студентів з дисципліни „Трудове право”
Модуль 1.

Варіант 1
Теоретичне питання
1. Трудовий колектив як суб'єкт трудового права та його правовий статус.
Практичне завдання
Наведіть приклади єдності і диференціації в правовому регулюванні трудових правовідносин.
Тестові завдання:
Тест 1. До інших правовідносин, що входять до предмета трудового права, належать правовідносини:
А 3 підготовки до праці та підвищення кваліфікації.
Б 3 працевлаштування і розгляду трудових спорів.
В 3 контролю за додержанням законодавства про працю.
Г 3 несудового порядку розгляду спорів.
Д 3 оплати праці та гарантійних виплат.

Тест 2. За органами правотворчості джерела права можуть видаватися:
А Вищими органами влади й управління.
Б Центральними органами управління.
В Місцевими органами народовладдя.
Г Власниками (керівниками) підприємств.
Д - - Трудовими колективами спільно з профкомами.

Тест 3. Здатність громадянина до праці залежить:
А Від його фізичного стану.
Б Від його розумового стану.
В Від досягнення ним повноліття (18 років).
Г Від його фізичного і розумового стану.

Тест 4. Визначення поняття трудових правовідносин включає:
А Вид суспільних відносин.
Б їх врегулювання нормами трудового права.
В Забезпечення працівників належними умовами праці.

Тест 5. Взаємними зобов'язаннями соціально-економічних відносин є:
А Забезпечення житлом.
Б Культурне і медичне обслуговування.
В Організація оздоровлення і відпочинку працівників.
Г Визначення умов праці й оплати.

Тест 6. Колективний договір, угода зберігають чинність:
А У разі зміни складу, структури, найменування вповноваженого власником органу.
Б У разі реорганізації підприємства.
В У разі зміни власника підприємства.
Г Щонайбільше рік, а потім доповнюються або укладаються нові.

Тест 7. Правове значення громадських робіт полягає:
А У забезпеченні середнього заробітку та збереженні професії.
Б В оплаті праці за фактичну роботу в розмірі не менше мінімальної зарплати.
В У поширенні соціальних гарантій на працівників, що виконують громадські роботи.
Г У виплаті допомоги у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю та праві на пенсію.
Д У здійсненні контролю за ними державною службою зайнятості.
Е В оплаті праці в разі якісного виконання норм праці.

Варіант 2
Теоретичне питання:
1. Порядок вирішення розбіжностей під час ведення колективних переговорів.

Практичне завдання
1. Визначити відмінність трудових правовідносин від інших правовідносин (цивільно-правових, адміністративних).

Тестові завдання
Тест 1. Колективні правовідносини як елемент предмета трудового права включають правовідносини щодо:
А Організації праці.
Б Управління працею.
В Забезпечення умов праці.
Г Регулювання накладення штрафів.

Тест 2. За Конституцією України органи держави наділені:
А Нормотворчою діяльністю.
Б Формою вираження нормативних актів, що приймаються ними.
В Правом встановлювати обсяг прав для працівників.

Тест 3. Фізичні особи можуть бути суб'єктами трудового права лише за умови:
А Досягнення певного віку.
Б Наявності відповідної професійної підготовки.
В Наявності складного юридичного факту.
Г Підвищення кваліфікації (професії).
Д Включення до складу бригади.

Тест 4. Визначення поняття правовідносин включає:
А Вид суспільних відносин.
Б Учасників як носіїв юридичних прав і обов'язків.
В Визначеність правовими нормами.
Г Систему правових норм.

Тест 5. Угоди генеральна, галузева, регіональна підписуються:
А Уповноваженими представниками сторін.
Б Головою профспілки або головою ради трудового колективу.
В Не пізніше 10 днів після завершення колективних переговорів.

Тест 6. Положення генеральної, галузевої, регіональної угоди:
А Діють безпосередньо.
Б Обов'язкові для всіх суб'єктів, які її підписали.
В Визначаються Федерацією профспілок України.

Тест 7. Поняття "відповідна робота" включає надання роботи:
А За фахом працівника в будь-якій місцевості.
Б За освітою, спеціальністю в цій же місцевості.
В 3 урахуванням трудового стажу та віку працівника.
Г 3 урахуванням досвіду і попередньої діяльності.
Д Яка потребує попередньої підготовки та зміни професії.


Варіант 3
Теоретичне питання
1. Державна служба зайнятості, її функції та компетенція.

Практичне завдання
1. Наведіть приклади умов колективного договору, які належать до нормативних, зобов’язуючих, інформаційних.

Тестові завдання:
Тест 1. Трудові правовідносини можуть виникати:
А На підприємствах, в установах, організаціях.
Б На виробництвах на підставі членства.
В В утвореннях зі змішаною формою кооперації праці.
Г Тільки на державних підприємствах, в установах.

Тест 2. Диференціація джерел трудового права здійснюється стосовно:
А Працюючих жінок і молодих працівників.
Б Працівників зі зниженою працездатністю.
В Інвалідів, пенсіонерів і ветеранів праці.

Тест 3. Види суб'єктів трудового права:
А Працівники (робітники та службовці).
Б Власник підприємства (адміністрація).
В Трудові колективи.
Г Громадські організації (профспілки тощо).
Д Будь-яка юридична особа.

Тест 4. Визначення поняття правовідносин включає:
А Вид суспільних відносин.
Б Учасників як носіїв юридичних прав і обов'язків.
В Визначеність правовими нормами.
Г Систему правових норм.

Тест 5. До основних взаємних зобов'язань сторін виробничого характеру належать:
А Зміни в організації виробництва і праці.
Б Забезпечення продуктивної зайнятості.
В Нормування, оплата праці тощо.
Г Усе перелічене.

Тест, 6. Взаємні зобов'язання в галузі трудових відносин охоплюють:
А Режим праці, тривалість робочого часу та відпочинку.
Б Умови та охорону праці.
В Встановлення гарантій, компенсацій, пільг.

Тест 7. Контроль за порушенням законодавства про зайнятість здійснюють:
А Ради народних депутатів та інспекції служби зайнятості.
Б Ради народних депутатів і громадські органи.
В Державні органи і професійні спілки,
Г Державні органи і РТК.
Д Інспекція з контролю за зайнятістю і профком.
Е Органи прокуратури і правові інспекції.

Варіант 4
Теоретичне питання
1. Поняття працевлаштування. Організаційно - правові форми працевлаштування громадян.

Практичне завдання
1. Проаналізуйте співвідношення вимог трудового законодавства та умов колективного договору.
Тестові завдання:
Тест 1. Характерні риси трудових відносин:
А Включення працівника в колектив.
Б Виконання конкретної трудової функції.
В Додержання трудового режиму.
Г Визначення прав і обов'язків працівників.
Д Розгляд трудових спорів.
Тест 2. Диференціація джерел трудового права залежить від:
А Галузі виробництва або умов праці.
Б Віку і статі працівника.
В Характеру трудового зв'язку.
Г Мети регулювання трудових відносин.
Д Економічної та соціальної основи держави.
Тест 3. До змісту правового статусу суб'єктів трудового права належить:
А Наявність трудової праводієздатності.
Б Закріплення суб'єктивних трудових прав і обов'язків.
В Встановлення гарантій прав і обов'язків.
Г Визначення відповідальності при невиконанні трудових обов'язків.
Д Система органів з питань виховання працівників.
Тест 4. Змістом трудових правовідносин є правовідносини:
А Фактичні (матеріальні) і юридичні (вольові).
Б Матеріальні і процесуальні.
В Вольові, і соціально-економічні.
Тест 5. Зміст колективного договору визначається:
А Сторонами в межах їхньої компетенції.
Б Встановленням взаємних зобов'язань.
В Можливістю встановлення додаткових гарантій соціально-побутового характеру.
Г Регулюванням виробничих, трудових і соціально-економічних відносин.
Тест 6. Статистичні дані про колективні договори, угоди:
А Надсилаються в органи державної статистики.
Б Визначаються в певному порядку й у строки, встановлені Міністерством статистики України.
В Не передбачені чинним законодавством.
Тест 7. Реєстрація громадян для надання допомоги у працевлаштуванні здійснюється:
А Державною службою зайнятості за місцем проживання громадян.
Б Відділами кадрів і власниками підприємств.
В Місцевими радами народних депутатів.
Г Реєстрації підлягають лише працездатні громадяни.
Д Реєструються лише громадяни, які з незалежних від них причин не мають заробітку та справді шукають роботу.Варіант 5
Теоретичне питання
Безробітні та їх правовий статус. Поняття безробітного.
Практичне завдання
1. Проаналізуйте зміст права на працю громадян, визначений в Конституції України.
Тестові завдання:
Тест 1. Основу предмета трудового права становлять:
А Жива праця, її організація та умови.
Б Інші індивідуальні та колективні правовідносини.
В Індивідуальні, кооперативні відносини і відносини спільних підприємств.
Тест 2. Джерела трудового права:
А Акти компетентних державних органів.
Б Встановлення і санкціонування норм права.
В Визначеність сфери дії норм права.
Г Передбачають підвищену відповідальність.
Д Визначають рівність сторін у праці.
Тест 3. Види осіб як суб'єктів трудового права:
А Фізичні особи.
Б Юридичні особи.
В Будь-які кооперативні організації.
Тест 4. До предмета трудового права належать відносини:
А - Між чоловіком і жінкою під час роботи на будівництві власного будинку;
Б - Між бібліотекою і читачем щодо відшкодування шкоди, завданої втратою книжок;
В - Між поштою і поштаркою;
Г - Між командиром військової частини і кухарем тієї самої частини;
Д - Між інститутом міліції і викладачем кафедри криміналістики;
Е - Між головою фермерського (селянського) господарства і його 18-річним сином, який працює у господарстві візничим;
Є - Між Верховною Радою України і народним депутатом України;
Ж - Між Президентом і прем'єр-міністром України;
З - Між державною юридичною академією і студентами денної форми навчання стосовно відпрацювання трудового семестру;
И - Між директором підприємства і друкаркою цього ж підприємства щодо друкування збірки його віршів;
Й - Між власником приватного підприємства і податковою інспекцією;
К - Між прокурором району і слідчим цієї самої прокуратури;
Л - Між членами акціонерного товариства;
М - Між директором цирку і гастрольною трупою, що працює у цирку в літній сезон.
Тест 5. Контроль за виконанням колективного договору, угоди здійснюється:
А Безпосередньо самими сторонами.
Б Профспілковими органами.
В Радами трудових колективів.
Тест 6. Закон зобов'язує сторони колективного договору, угоди:
А Надавати учасникам переговорів усю необхідну інформацію.
Б Не розголошувати таємниць {державних, комерційних).
В Підписувати відповідні зобов'язання.
Г Усе перелічене.
Тест 7. Державний фонд сприяння зайнятості утворюється за рахунок:
А Асигнувань державного та місцевих бюджетів.
Б Внесків підприємств, кооперативів, громадян.
В Коштів, одержаних за надання платних послуг підприємствам.
Г Коштів державного фонду Кабінету Міністрів України

Варіант 6
Теоретичне завдання
1. Порядок визнання та реєстрації громадян безробітними
Практичне завдання
1. Проаналізуйте зміст права на працю громадян, визначений в Декларації прав людини (1948 р.) ст. 23.
Тестові завдання:

Тест 1. Визначення поняття трудового права включає:
А Систему правових норм.
Б Регулювання сукупності відносин суспільної організації праці на підприємстві.
В Поєднання суспільних, колективних і особистих інтересів працівників.
Г Визначення суб'єктів та їх компетенції.
Тест 2. Основний принцип трудового права ширший:
А Від суб'єктивного основного трудового права.
Б Від юридичних гарантій права на працю.
В Від права на освіту, зарплату, зайнятість.
Г Від повноти основного принципу трудового права в поєднанні з правовими гарантіями.
Тест 3. Риси, що об'єднують фізичних і юридичних осіб як суб'єктів трудового права:
А Обов'язкове додержання норм трудового права.
Б Належність до державного устрою.
В Можливість бути наймачем робочої сили.
Г Дотримання норм КЗпП.
Д Збереження обов'язкової квоти працевлаштування.
Тест 4. До підстав виникнення трудових правовідносин належать:
А Угода сторін трудового договору.
Б Адміністративно-правовий акт.
В Затвердження чи призначення на певну посаду.
Г Обрання за конкурсом чи на виборну посаду.
Д Рішення профкому або трудового колективу.
Тест 5. Строки для ведення переговорів установлюються:
А Чинним законодавством.
Б Угодою сторін.
В Підзаконними та локальними нормами.
Тест 6. За ухилення від участі в переговорах щодо укладення, зміни, доповнення колективного договору чи угоди сторони несуть відповідальність:
А Адміністративну.
Б Дисциплінарну
В Громадську.
Тест. 7. Юридичне значення виконання громадських робіт полягає:
А У тому, що робочий час встановлюється відповідно до законодавства про працю.
Б У тому, що до оплачуваного робочого часу безробітних громадян під час виконання громадських робіт додається по дві години на пошуки постійної роботи.
В У тому, що може проводитися підсумковий облік робочого часу.
Г У тому, що може вводитися скорочений робочий час, гнучкі форми робочого дня та робочого тижня.
Д У тому, що час виконання громадських робіт включається до загального та неперервного трудового стажу.
Е У встановленні ненормованого та позмінного робочого часу.


Варіант 7
Теоретичне питання
1. Соціальне страхування на випадок безробіття.
Практичне завдання
1. Проаналізуйте зміст права на працю громадян, визначений в Конституції України (1996 р.).
Тестові завдання
Тест 1. Визначення поняття трудового права включає:
А Систему правових норм.
Б Регулювання сукупності відносин суспільної організації праці на підприємстві.
В Поєднання суспільних, колективних і особистих інтересів працівників.
Г Визначення суб'єктів та їх компетенції.
Тест 2. Юридичною гарантією права на працю є:
А Законодавче встановлення порядку прийняття, переведення та звільнення працівників.
Б Заборона необґрунтованої відмови в прийнятті на роботу.
В Заборона встановлення гірших умов праці порівняно з тими, які передбачено законом.
Г Заборона поєднання державної та приватної оплати праці.
Тест 3. Правовий статус суб'єктів трудового права може бути:
А Загальним.
Б Змішаним.
В Спеціальним.
Г Загальним і спеціальним.
Д Змішаним і особливим.
Тест 4. Трудові правовідносини відрізняються від інших:
А За суб'єктивним складом.
Б За підставами виникнення.
В За характером прав і обов'язків.
Г За їх виникненням і тривалістю.
Д За їх припиненням і поновленням.
Тест 5. Учасники колективного договору, угоди несуть відповідальність:
А За ухилення від участі в переговорах.
Б За порушення і невиконання колективного договору, угоди.
В За ненадання інформації для переговорів і здійснення контролю.
Г За все перелічене.
Тест 6. До процедури укладення колективного договору належать:
А Проведення переговорів і визначення змісту договору.
Б Визначення розбіжностей та гарантії і компенсації.
В Внесення змін, доповнень і контроль за виконанням.
Г Усе перелічене.
Тест 7. До законодавства про зайнятість належать:
А Закон України "Про зайнятість населення".
Б Кодекс законів про працю України.
В Положення про державну службу зайнятості та Положення про державний фонд сприяння зайнятості.
Г Положення про порядок реєстрації громадян як безробітних та виплати допомоги у зв'язку з безробіттям.
Д Положення у справах молоді та неповнолітніх.
Е Положення про організацію оплачуваних громадських робіт і Положення про інспекцію з контролю за додержанням законодавства про зайнятість населення.

Варіант 8
Теоретичне питання
1. Виплата допомоги у зв’язку з безробіттям, матеріальної допомоги у зв’язку з безробіттям. Припинення виплати допомоги по безробіттю.

Практичне завдання
1. Охарактеризуйте зміст трудової правосубєктності державних підприємств, їх прав та обовязків в організації праці.

Тестові завдання:
Тест 1. Диференціація норм трудового права залежить від таких чинників:
А Галузі виробництва і умов праці.
Б Суб'єктів трудових відносин і характеру трудових зв'язків.
В Галузі виробництва й шкідливих умов праці.
Г Умов праці і функцій трудового права.
Д Характеру трудових зв'язків і організації праці.

Тест 2. Зміст принципу права на працю забезпечується нормами інституту:
А Зайнятості та працевлаштування.
Б Трудового договору.
В Охорони праці.
Г Трудових спорів.
Д Державного соціального страхування.

Тест 3. Фізичні особи можуть бути суб'єктами трудового права лише за умови:
А Досягнення певного віку.
Б Наявності відповідної професійної підготовки.
В Наявності складного юридичного факту.
Г Підвищення кваліфікації (професії).
Д Включення до складу бригади.

Тест 4. До основних видів трудових правовідносин належать:
А Трудові й щодо працевлаштування.
Б Трудових колективів і професійних спілок.
В 3 відшкодування матеріальної шкоди і розгляду трудових спорів.
Г 3 нагляду і контролю за додержанням законодавства про працю.
Д 3 державного соціального страхування.

Тест 5. Щодо форми і строку дії колективного договору, то:
А Форма тільки письмова.
Б Письмова або протокольна.
В Колективний договір набирає чинності з дня підписання або із зазначеного в ньому дня.
Г Діє доти, доки сторони не укладуть новий.
Д Діє щонайбільше рік.

Тест 6. Структура колективного договору включає:
А Процедури укладення і визначення змісту.
Б Функції контролю і відповідальність сторін.
В Перелік додатків і оскарження.

Тест, 7. Допомога по безробіттю виплачується за таких умов:
А У разі визнання громадянина безробітним згідно з Законом.
Б У разі відсутності доходів, що перевищують мінімальну заробітну плату.
В У разі виконання безробітним обов'язку щодо власного працевлаштування.
Г У разі звільнення за скороченням штатів.
Д У разі звільнення працівника за прогул.

Варіант 9
Теоретичне питання
1. Поняття трудового права як галузі права. Трудове право в системі права України.
Практичне завдання
1. Охарактеризуйте зміст трудової правосубєктності кооперативних, акціонерних підприємств.
Тестові завдання:

Тест 1. Система норм трудового права має такі ознаки:
А Єдність і диференціація норм.
Б Єдність і відокремлення норм.
В Єдність і специфіка окремих норм.

Тест 2. Правові гарантії основних трудових прав умовно поділяються на такі:
А Загальні, що стосуються всіх працівників.
Б Спеціальні, що стосуються окремих працівників (жінок, неповнолітніх тощо).
В Змішані гарантії стосовно інвалідів, дітей.

Тест 3. Правовий статус суб'єктів трудового права може бути:
А Загальним.
Б Змішаним.
В Спеціальним.
Г Загальним і спеціальним.
Д Змішаним і особливим.

Тест 4. До суб'єктів трудових правовідносин належать:
А Працівники (робітники і службовці).
Б Власники підприємств усіх форм власності.
В Окремі громадяни як наймачі робочої сили.
Г Тільки юридичні особи.
Д - Тільки особи віком старше 18 років.

Тест 5. До порядку укладення колективного договору входить:
А Підготовка й обговорення проекту.
Б Схвалення і прийняття проекту.
В Підписання і реєстрація договору.
Г Внесення до договору змін і доповнень.
Д Усі перелічені відповіді.

Тест 6. За ненадання інформації, необхідної для колективних договорів, винні особи:
А Несуть дисциплінарну відповідальність.
Б Підлягають штрафу незалежно від дисциплінарної відповідальності.
В Підлягають тільки штрафу.

Тест 7. Відповідна робота надається безробітному:
А Протягом десяти календарних днів.
Б Протягом трьох місяців
В Через хворобу або з інших поважних причин строк продовжується
Г Протягом шести місяців у разі звільнення за скороченням штатів.
Д Протягом календарного року у разі звільнення за прогул.Варіант 10
Теоретичне завдання
1. Поняття і особливості методу правового регулювання трудових відносин.
Практичне завдання
1. Проаналізуйте обсяг трудових прав громадян при прийнятті їх на роботу на державну службу.
Тестові завдання:

Тест 1. Метод трудового права включає:
А Договірний порядок виникнення трудових відносин.
Б Поєднання рівності з підлеглістю.
В Поєднання централізованого і локального регулювання праці.
Г Нормативне і договірне регулювання умов праці.
Д Несудовий порядок застосування санкцій і охорони праці.

Тест 2. Зміст права на працю включає єдність таких можливостей суб'єктів трудового права:
А Отримання роботи і можливість бути працівником виробництва будь-якої форми власності.
Б Вільний вибір роботи, професії, спеціальності.
В Реалізація здібностей до праці в безпечних і здорових умовах.
Г Вимога поновлення порушеного права на працю.
Д Обов'язковість членства у профспілковому органі.

Тест 3. Риси, що об'єднують фізичних і юридичних осіб як суб'єктів трудового права:
А Обов'язкове додержання норм трудового права.
Б Належність до державного устрою.
В Можливість бути наймачем робочої сили.
Г Дотримання норм Кзпп.
Д Збереження обов'язкової квоти працевлаштування.

Тест 4. Фактичні (матеріальні) умови правовідносин включають:
А Виконання трудової функції.
Б Оплату за виконану роботу.
В Створення належних умов для роботи.
Г Участь в управлінні трудовим колективом.

Тест 5. Особи, винні у порушенні колективного договору, угоди:
А Підлягають штрафу.
Б Несуть дисциплінарну відповідальність аж до звільнення.
В Несуть кримінальну відповідальність.

Тест 6. Колективний договір, угода:
А Обов'язкові для обох сторін, підприємств.
Б Не повинні суперечити чинному законодавству.
В Визнаються недійсними, якщо погіршують становище працівників.
Г Усі зазначені відповіді.

Тест 7. Юридичне значення допомоги у зв'язку з безробіттям полягає:
А У тому, що її затверджено Кабінетом Міністрів України.
Б У тому, що розмір допомоги підлягає індексації.
В У тому, що на період одержання допомоги зберігається безперервний трудовий стаж.
Г У збереженні пільг і переваг по виконуваній раніше роботі.
Д У позачерговому влаштуванні на роботу до власника
Варіант 11
Теоретичне завдання
Трудові правовідносини: поняття і структура.
Практичне завдання
Наведіть приклади локальних нормативніх актів у трудовому праві, у чому полягає їх особливості.
Тестові завдання

Тест 1. Визначення поняття трудового права включає:
А Систему правових норм.
Б Регулювання сукупності відносин суспільної організації праці на підприємстві.
В Поєднання суспільних, колективних і особистих інтересів працівників.
Г Визначення суб'єктів та їх компетенції.
Тест 2. За юридичною силою джерела трудового права поділяються на такі:
А Закони вищих органів державної влади.
Б Підзаконні нормативні акти.
В Правила та відомчі накази.
Тест 3. Фізичні особи можуть бути суб'єктами трудового права лише за умови:
А Досягнення певного віку.
Б Наявності відповідної професійної підготовки.
В Наявності складного юридичного факту.
Г Підвищення кваліфікації (професії).
Д Включення до складу бригади.
Тест 4. До предмета трудового права належать відносини:
А - Між чоловіком і жінкою під час роботи на будівництві власного будинку;
Б - Між бібліотекою і читачем щодо відшкодування шкоди, завданої втратою книжок;
В - Між поштою і поштаркою;
Г - Між командиром військової частини і кухарем тієї самої частини;
Д - Між інститутом міліції і викладачем кафедри криміналістики;
Е - Між головою фермерського (селянського) господарства і його 18-річним сином, який працює у господарстві візничим;
Є - Між Верховною Радою України і народним депутатом України;
Ж - Між Президентом і прем'єр-міністром України;
З - Між державною юридичною академією і студентами денної форми навчання стосовно відпрацювання трудового семестру;
Й - Між власником приватного підприємства і податковою інспекцією;
К - Між прокурором району і слідчим цієї самої прокуратури;
Л - Між членами акціонерного товариства;
М - Між директором цирку і гастрольною трупою, що працює у цирку в літній сезон.
Тест 5. Сторони галузевої угоди:
А Власники, об'єднання власників.
Б Профспілки або їх об'єднання.
В - Інші представники об'єднань, організацій трудящих.
Тест 6. Сторони колективного договору:
А Власник або вповноважений ним орган і трудовий колектив.
Б Власник і профспілковий орган.
В Власник і об'єднання профспілок.
Тест 7. Права державної служби зайнятості:
А Одержувати від підприємств дані про наявність вільних місць і квоти прийняття на роботу.
Б Направляти на роботу громадян і безробітних.
В Розпоряджатися коштами фонду сприяння, призначати стипендії, припиняти їх виплату або скасовувати їх.
Г Надавати допомогу у зв'язку з безробіттям.
Д Вносити пропозиції про відстрочення звільнення працівників з роботи.Варіант 12
Теоретичне питання
Суб'єкти трудового права: поняття, характерні риси.
Практичне завдання
1. Визначте значення для захисту трудових прав громадян ст.ст. 3.8.19.22 Конституції України
Тестові завдання
Тест 1. Диференціація норм трудового права залежить від таких чинників:
А Галузі виробництва і умов праці.
Б Суб'єктів трудових відносин і характеру трудових зв'язків.
В Галузі виробництва й шкідливих умов праці.
Г Умов праці і функцій трудового права.
Д Характеру трудових зв'язків і організації праці.
Тест 2. Єдність джерел трудового права проявляється в такому:
А Політичній, економічній і соціальній основі.
Б Конституційних принципах суспільної організації праці.
В Рівних правах і обов'язках у галузі праці,
Г Визначенні видів локальних норм права.
Д Нормотворчій діяльності державних органів.
Тест 3. Здатність громадянина до праці залежить:
А Від його фізичного стану.
Б Від його розумового стану.
В Від досягнення ним повноліття (18 років).
Г Від його фізичного і розумового стану.
Тест 4. До підстав виникнення трудових правовідносин належать:
А Угода сторін трудового договору.
Б Адміністративно-правовий акт.
В Затвердження чи призначення на певну посаду.
Г Обрання за конкурсом чи на виборну посаду.
Д Рішення профкому або трудового колективу.
Тест 5. Структуру колективного договору складають:
А Процедура укладення.
Б Визначення його змісту.
В Функції сторін і контроль взаємних зобов'язань.
Г Визначення відповідальності сторін.
Д Чіткий перелік додатків.
Тест 6. Розбіжності сторін колективного договору, угоди під час переговорів вирішуються:
А За допомогою примирної процедури.
Б Шляхом складання протоколу розбіжностей.
В За допомогою проведення консультацій,
Г – Шляхом формування примирної комісії зі складу сторін.
Д – Обрання сторонами посередника за умови недосягнення згоди.
Тест 7. Функції робочої комісії:
А Підготовка проекту колективного договору, угоди.
Б Прийняття пропозицій від працівників регіонів, галузей.
В Прийняття рішення з обов'язковим оформленням його протоколом.
Г Усе перелічене.
Тест 8. Права державної служби зайнятості:
А Одержувати від підприємств дані про наявність вільних місць і квоти прийняття на роботу.
Б Направляти на роботу громадян і безробітних.
В Розпоряджатися коштами фонду сприяння, призначати стипендії, припиняти їх виплату або скасовувати їх.
Г Надавати допомогу у зв'язку з безробіттям.
Д Вносити пропозиції про відстрочення звільнення працівників з роботи.Варіант 13
Теоретичне питання
1. Характеристика роботодавця як суб'єкта трудового права.

Практичне завдання
1. Наведіть приклади та проаналізуйте правові норми, які відображають предмет і методи правового регулювання трудового права

Тестові завдання

Тест 1. Система норм трудового права має такі ознаки:
А Єдність і диференціація норм.
Б Єдність і відокремлення норм.
В Єдність і специфіка окремих норм.
Тест 2. Основні джерела трудового права:
А Конституція України і закони України.
Б Укази, постанови, розпорядження.
В Окремі акти професійних спілок.
Г Рішення профкомів і комісій з трудових спорів.
Д Правила та інструкції.
Тест 3. Значення поняття і класифікації суб'єктів трудового права полягає в тому, що вони сприяють:
А Усвідомленню зв'язку загальних положень із галузевими.
Б Розмежуванню трудових прав і обов'язків суб'єктів трудового права.
В Застосуванню теоретичних положень у практичній діяльності.
Г Реалізації норм локального характеру.
Тест 4. Трудові правовідносини відрізняються від інших:
А За суб'єктивним складом.
Б За підставами виникнення.
В За характером прав і обов'язків.
Г За їх виникненням і тривалістю.
Д За їх припиненням і поновленням
Тест 5. Види колективних угод:
А Державна.
Б Галузева.
В Регіональна.
Г Генеральна.
Тест 6. Органи реєстрації:
А Міністерство праці (реєструє галузеві та регіональні угоди).
Б Місцеві органи державної виконавчої влади (реєструють колективні договори).
В Міністерство соціального захисту (реєструє генеральні угоди).
Тест 7. Переговори можуть перериватися з метою:
А Проведення консультацій чи експертизи.
Б Пошуку компромісів.
В Отримання певних даних для підготовки рішення.
Тест 8. До законодавства про зайнятість належать:
А Закон України "Про зайнятість населення".
Б Кодекс законів про працю України.
В Положення про державну службу зайнятості та Положення про державний фонд сприяння зайнятості.
Положення про порядок реєстрації громадян як безробітних та виплати допомоги у зв'язку з безробіттям.
Д Положення у справах молоді та неповнолітніх.
Е Положення про організацію оплачуваних громадських робіт і Положення про інспекцію з контролю за додержанням законодавства про зайнятість населення.


Варіант 14
Теоретичне завдання
Класифікація суб’єктів трудового права.
Практичне завдання
1. Наведіть приклади та проаналізуйте правові норми, які належать до інших галузей права, але містять норми, які регулюють трудові відносини.

Тестові завдання:
Тест 1. Система норм трудового права поділяється на такі частини:
А Загальну й особливу.
Б Загальну та систему законодавства.
В Тільки загальну і систему науки.

Тест 2. За юридичною силою джерела трудового права поділяються на такі:
А Конституційні та звичайні.
Б Кодифіковані та поточні.
В Загальнодержавні та державні.
Г Міжгалузеві та галузеві.
Д Відомчі, локальні й спеціальні.

Тест 3. Правовий статус суб'єктів трудового права може бути:
А Загальним.
Б Змішаним.
В Спеціальним.
Г Загальним і спеціальним.
Д Змішаним і особливим.

Тест 4. До основних видів трудових правовідносин належать:
А Трудові й щодо працевлаштування.
Б Трудових колективів і професійних спілок.
В 3 відшкодування матеріальної шкоди і розгляду трудових спорів.
Г 3 нагляду і контролю за додержанням законодавства про працю.
Д 3 державного соціального страхування.
Тест 5. Перерви в переговорах при укладанні колективного договору допускаються з метою:
А Проведення консультацій чи експертиз.
Б Отримання даних про прийняття необхідного рішення.
В Пошуку компромісних рішень.

Тест 6. До протоколу розбіжностей по колективному договору вносяться:
А Остаточно сформульовані пропозиції сторін.
Б Заходи щодо усунення причин розбіжностей.
В Строки відновлення переговорів.

Тест 7. Для реєстрації працівника як безробітного пред'являються такі документи:
А Паспорт, трудова книжка, свідоцтво про народження.
Б Паспорт, диплом про освіту, військовий квиток.
В Довідка про останній вид занять, про звільнення з місць кримінального покарання.
Г Паспорт, документ про професійну підготовку.
Д Усі зазначені.


Варіант 15
Теоретичне завдання
Колективні трудові правовідносини: поняття, суб’єктний склад.
Практичне завдання
1. Наведіть приклади та проаналізуйте правові норми, які визначають роль профспілок.
Тестові завдання:
Тест 1. Трудове право як самостійна і провідна галузь права включає:
А Систему галузі і систему законодавства.
Б Систему науки і систему навчального курсу.
В Систему галузі і систему прийняття норм.
Г Тільки систему галузі і систему законодавства.
Д Тільки систему науки і систему прийняття норм.
Тест 2. Локальні (місцеві) норми права це:
А Положення, статути юридичних осіб.
Б Посадові та технічні інструкції.
В Правила внутрішнього трудового розпорядку.
Г Колективні договори і нормативні накази.
д Положення про структурні підрозділи юридичних осіб.
Тест3. Риси, що об'єднують фізичних і юридичних осіб як суб'єктів трудового права:
А Обов'язкове додержання норм трудового права.
Б Належність до державного устрою.
В Можливість бути наймачем робочої сили.
Г Дотримання норм Кзпп.
Д Збереження обов'язкової квоти працевлаштування.
Тест 4. До суб'єктів трудових правовідносин належать:
А Працівники (робітники і службовці).
Б Власники підприємств усіх форм власності.
В Окремі громадяни як наймачі робочої сили.
Г Тільки юридичні особи.
Д - Тільки особи віком старше 18 років.
Тест 5. До компетенції примирної комісії (посередника) належить:
А У строк до семи днів розглянути протокол розбіжностей.
Б Винести рекомендації щодо суті спору.
В Прийняти рішення про стягнення штрафів.
Тест 6. До інших особливостей колективного договору, угоди належать:
А Їх дія впродовж строку проведення ліквідації підприємства.
Б Їх укладення в тримісячний строк після реєстрації або рішення про заснування новоствореного підприємства.
В Обов'язкове ознайомлення з ними всіх працюючих.
Г Широке інформування працівників про зміну та хід реєстрації
7. Чи встановлено строк виконання оплачуваних громадських робіт:
А Громадські роботи виконуються шляхом укладення трудового договору строком до трьох місяців.
Б Громадські роботи виконуються без визначення будь-якого строку.
В Громадські роботи виконуються з правом їх продовження за згодою сторін до працевлаштування на прийнятну роботу.
Г Переважне право на виконання громадських робіт належить зареєстрованим безробітним.
Д Договір про виконання громадських робіт підлягає розірванню у разі одержання постійної прийнятної роботи.


Варіант 16
Теоретичне завдання
1. Трудові правовідносини: види і зміст.
Практичне завдання
1. Наведіть приклади та проаналізуйте імперативні правові норми, які регулюють трудові правовідносини.
Тестові завдання
Тест 1. До функцій трудового права належать:
А Виробнича (економічна) і виховна (ідеологічна).
Б Захисна (процесуальна) і заохочувальна.
В Виробнича, виховна, захисна.

Тест 2. Характерні ознаки джерел трудового права:
А Особливі види суспільних відносин.
Б Нормотворча діяльність держави.
В - Наявність численних локальних норм права.
Г Джерела, що приймаються спеціальними органами.
Д Спеціальні нормативні акти.

3. Фізичні особи можуть бути суб'єктами трудового права лише за умови:
А Досягнення певного віку.
Б Наявності відповідної професійної підготовки.
В Наявності складного юридичного факту.
Г Підвищення кваліфікації (професії).
Д Включення до складу бригади.

Тест 4. Фактичні (матеріальні) умови правовідносин включають:
А Виконання трудової функції.
Б Оплату за виконану роботу.
В Створення належних умов для роботи.
Г Участь в управлінні трудовим колективом.

Тест 5. Основні принципи дії положень колективного договору:
А Поширення на всіх працівників підприємства незалежно від членства в профспілках.
Б - Обов'язковість для власника і працівників підприємства.
В Відсутність у них граничного строку дії.

Тест 6. У разі недосягнення згоди між сторонами колективного договору, угоди допускається:
А Проведення страйків.
Б Проведення зборів, мітингів.
В Організація пікетування, демонстрацій.
Г Підготовка до закриття підприємств.

Тест 7. Характерні особливості допомоги у зв'язку з безробіттям:
А Виплачується з одинадцятого дня після реєстрації в державній службі зайнятості.
Б Триває до працевлаштування, але не пізніше 12 днів.
В Триває до чотирьох років безробіття.
Г Здійснюється в перший рік до шести місяців, у другий рік до трьох місяців, у третій рік виплачується залишок, не використаний за попередні роки.
Д Здійснюється за весь період безробіття.
Варіант 17
Теоретичне завдання
1. Поняття та функції трудового права як галузі права
Практичне завдання
1. Наведіть приклади та проаналізуйте правові норми, які діють на республіканському рівні
Тестові завдання
Тест 1. Будівнича і провідна роль трудового права в загальній системі права виявляється в:
А Посиленні економічних методів управління.
Б Активізації госпрозрахунку і самофінансування.
В Розширенні демократичних заходів управління підприємством.
Г Регулюванні міри праці і пенсійних відносин.
Д Визначенні роду і виду трудової діяльності.

Тест 2. За сферою дії джерела трудового права поділяються на такі;
А Загальнодержавні і республіканські (Автономної Республіки Крим).
Б Галузеві (відомчі), локальні та спеціальні.
В Відомчі, місцеві та міжрегіональні.

Тест 3. Види суб'єктів трудового права:
А Працівники (робітники та службовці).
Б Власник підприємства (адміністрація).
В Трудові колективи.
Г Громадські організації (профспілки тощо).
Д Будь-яка юридична особа.

Тест 4. Змістом трудових правовідносин є правовідносини:
А Фактичні (матеріальні) і юридичні (вольові).
Б Матеріальні і процесуальні.
В Вольові, і соціально-економічні.

Тест 5. Змістом галузевих угод є регулювання:
А Нормування праці та оплати.
Б Мінімальних, соціальних гарантій, компенсацій, пільг.
В Трудових відносин, умов охорони праці.
Г Житлово-побутового, медичного, культурного обслуговування тощо.
Д Зниження штрафних санкцій.

Тест 6. Змістом регіональних угод є регулювання:
А Соціального захисту найманих працівників підприємства.
Б Соціальних гарантій, пільг, компенсацій, вищих порівняно з генеральною угодою.
В Усіх видів допомог і пенсій.

Тест 7. Додаткові гарантії зайнятості передбачені:
А Для працездатних громадян і молоді.
Б Для жінок, які мають малолітніх дітей або дітей-інвалідів.
В Для інвалідів, воїнів-інтернаціоналістів і осіб передпенсійного віку.
Г Для осіб, які більше одного року не мають роботи.
Д Для працівників, що звільнені за станом здоров'я.
Е Для осіб, звільнених з місць позбавлення волі та ВТК.


Варіант 18
Теоретичне завдання
1. Предмет правового регулювання трудового права його характеристика.

Практичне завдання
1. Наведіть приклади та проаналізуйте правові норми, які діють на галузевому рівні.

Тестові завдання:
Тест 1. Метод трудового права включає:
А Договірний порядок виникнення трудових відносин.
Б Поєднання рівності з підлеглістю.
В Поєднання централізованого і локального регулювання праці.
Г Нормативне і договірне регулювання умов праці.
Д Несудовий порядок застосування санкцій і охорони праці.

Тест 2. Диференціація джерел трудового права зумовлена:
А Об'єктивними умовами.
Б Суб'єктивним становищем працівників.
В Територіальним розміщенням підприємств.

Тест 3. Види осіб як суб'єктів трудового права:
А Фізичні особи.
Б Юридичні особи.
В Будь-які кооперативні організації.

Тест 4. Для колективних правовідносин характерні:
А Наявність членських правовідносин.
Б Участь в управлінні колективом.
В Виконання статуту колективного господарства.
Г - Забезпечення роботою за спеціальністю.
Д Створення безпечних і здорових умов праці.

Тест 5. Компенсація за участь у переговорах відшкодовується:
А У порядку, передбаченому законодавством про працю.
Б Відповідно до колективного договору, угоди.
В За рішенням профкому підприємства.

Тест 6. До підписання колективного договору необхідно:
А Обговорити проект у трудовому колективі.
Б Винести проект на розгляд загальних зборів (конференції) трудового колективу.
В Схвалити проект загальними зборами (конференцією) трудового колективу.
Г Поновити переговори протягом десяти днів у разі відхилення проекту й знову винести на розгляд загальних зборів (конференції).

Тест 7. Підприємства сприяють проведенню державної політики зайнятості на основі:
А Додержання законодавства про працю, а також відповідних угод і договорів.
Б Працевлаштування певної кількості осіб.
В Організації перенавчання і підвищення кваліфікації.
Г Визначення розміру штрафу за незаконне звільнення працівника.Варіант 19
Теоретичне завдання
1. Поняття індивідуальних трудових правовідносин. Суб'єкти трудових правовідносин.

Практичне завдання
1. Наведіть приклади та проаналізуйте правові норми, які діють на локальному рівні.
Тестові завдання:
Тест 1. Суб'єкти колективних правовідносин:
А Трудовий колектив (в особі своїх органів).
Б Професійні спілки (в особі своїх органів).
В Адміністрація підприємств як виразник волі держави й орган управління.
Г Громадянин як наймач робочої сили.
Д Група громадян, які спільно виконують роботу
Тест 2. За сферою вираження джерела трудового права поділяються на такі:
А Закони, укази, постанови.
Б Накази, розпорядження, інструкції.
В Правила, положення, рішення.
Г Порядки, списки, переліки.
Тест 3. Значення поняття і класифікації суб'єктів трудового права полягає в тому, що вони сприяють:
А Усвідомленню зв'язку загальних положень із галузевими.
Б Розмежуванню трудових прав і обов'язків суб'єктів трудового права.
В Застосуванню теоретичних положень у практичній діяльності.
Г Реалізації норм локального характеру.
Тест 4. Найголовніші ознаки трудових правовідносин:
А Включення працівників до складу трудового колективу.
Б Виконання певної трудової функції.
В Додержання трудового режиму.
Г Визначення тривалості трудових зв'язків.
Д Забезпечення сталих трудових відносин.
Тест 5. До гарантій на період переговорів належать:
А Звільнення від основної роботи.
Б Збереження заробітної плати,
В Право на відпустку в будь-який час.
Г Включення часу переговорів до трудового стажу.
Тест 6. Генеральні угоди регулюють:
А Гарантії праці та зайнятості.
Б Мінімальну заробітну плату.
В Розмір прожиткового мінімуму.
Г Трудові відносини, умови охорони праці.
Д Соціальне страхування тощо.
Тест 7. Права громадян на зайнятість можуть реалізовуватися шляхом:
А Працевлаштування й вибору місця роботи.
Б Вступу до кооперативу на правах членства.
В Реалізації права на соціальний захист (допомоги у зв'язку з безробіттям, стипендії тощо).
Г Оскарження дій працівників служби зайнятості.
Д Укладення трудового договору, контракту, угоди.
Е Реалізації права на професійну діяльність за кордоном.

Варіант 20
Теоретичне питання
1. Трудовий колектив як суб'єкт трудового права та його правовий статус.
Практичне завдання
1.Наведіть приклади єдності і диференціації в правовому регулюванні трудових правовідносин.
Тестові завдання:
Тест 1. До інших правовідносин, що входять до предмета трудового права, належать правовідносини:
А 3 підготовки до праці та підвищення кваліфікації.
Б 3 працевлаштування і розгляду трудових спорів.
В 3 контролю за додержанням законодавства про працю.
Г 3 несудового порядку розгляду спорів.
Д 3 оплати праці та гарантійних виплат.

Тест 2. За органами правотворчості джерела права можуть видаватися:
А Вищими органами влади й управління.
Б Центральними органами управління.
В Місцевими органами народовладдя.
Г Власниками (керівниками) підприємств.
Д - - Трудовими колективами спільно з профкомами.

Тест 3. Здатність громадянина до праці залежить:
А Від його фізичного стану.
Б Від його розумового стану.
В Від досягнення ним повноліття (18 років).
Г Від його фізичного і розумового стану.

Тест 4. Визначення поняття трудових правовідносин включає:
А Вид суспільних відносин.
Б їх врегулювання нормами трудового права.
В Забезпечення працівників належними умовами праці.

Тест 5. Взаємними зобов'язаннями соціально-економічних відносин є:
А Забезпечення житлом.
Б Культурне і медичне обслуговування.
В Організація оздоровлення і відпочинку працівників.
Г Визначення умов праці й оплати.

Тест 6. Колективний договір, угода зберігають чинність:
А У разі зміни складу, структури, найменування вповноваженого власником органу.
Б У разі реорганізації підприємства.
В У разі зміни власника підприємства.
Г Щонайбільше рік, а потім доповнюються або укладаються нові.

Тест 7. Правове значення громадських робіт полягає:
А У забезпеченні середнього заробітку та збереженні професії.
Б В оплаті праці за фактичну роботу в розмірі не менше мінімальної зарплати.
В У поширенні соціальних гарантій на працівників, що виконують громадські роботи.
Г У виплаті допомоги у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю та праві на пенсію.
Д У здійсненні контролю за ними державною службою зайнятості.
Е В оплаті праці в разі якісного виконання норм праці.
Варіант 21
Теоретичне завдання
1. Поняття індивідуальних трудових правовідносин. Суб'єкти трудових правовідносин.

Практичне завдання
1. Наведіть приклади та проаналізуйте правові норми, які діють на локальному рівні.
Тестові завдання:
Тест 1. Суб'єкти колективних правовідносин:
А Трудовий колектив (в особі своїх органів).
Б Професійні спілки (в особі своїх органів).
В Адміністрація підприємств як виразник волі держави й орган управління.
Г Громадянин як наймач робочої сили.
Д Група громадян, які спільно виконують роботу
Тест 2. За сферою вираження джерела трудового права поділяються на такі:
А Закони, укази, постанови.
Б Накази, розпорядження, інструкції.
В Правила, положення, рішення.
Г Порядки, списки, переліки.
Тест 3. Значення поняття і класифікації суб'єктів трудового права полягає в тому, що вони сприяють:
А Усвідомленню зв'язку загальних положень із галузевими.
Б Розмежуванню трудових прав і обов'язків суб'єктів трудового права.
В Застосуванню теоретичних положень у практичній діяльності.
Г Реалізації норм локального характеру.
Тест 4. Найголовніші ознаки трудових правовідносин:
А Включення працівників до складу трудового колективу.
Б Виконання певної трудової функції.
В Додержання трудового режиму.
Г Визначення тривалості трудових зв'язків.
Д Забезпечення сталих трудових відносин.
Тест 5. До гарантій на період переговорів належать:
А Звільнення від основної роботи.
Б Збереження заробітної плати,
В Право на відпустку в будь-який час.
Г Включення часу переговорів до трудового стажу.
Тест 6. Генеральні угоди регулюють:
А Гарантії праці та зайнятості.
Б Мінімальну заробітну плату.
В Розмір прожиткового мінімуму.
Г Трудові відносини, умови охорони праці.
Д Соціальне страхування тощо.
Тест 7. Права громадян на зайнятість можуть реалізовуватися шляхом:
А Працевлаштування й вибору місця роботи.
Б Вступу до кооперативу на правах членства.
В Реалізації права на соціальний захист (допомоги у зв'язку з безробіттям, стипендії тощо).
Г Оскарження дій працівників служби зайнятості.
Д Укладення трудового договору, контракту, угоди.
Е Реалізації права на професійну діяльність за кордоном.


Варіант 22
Теоретичне завдання
Трудові правовідносини: поняття і структура.
Практичне завдання
Наведіть приклади локальних нормативніх актів у трудовому праві, у чому полягає їх особливості.
Тестові завдання

Тест 1. Визначення поняття трудового права включає:
А Систему правових норм.
Б Регулювання сукупності відносин суспільної організації праці на підприємстві.
В Поєднання суспільних, колективних і особистих інтересів працівників.
Г Визначення суб'єктів та їх компетенції.
Тест 2. За юридичною силою джерела трудового права поділяються на такі:
А Закони вищих органів державної влади.
Б Підзаконні нормативні акти.
В Правила та відомчі накази.
Тест 3. Фізичні особи можуть бути суб'єктами трудового права лише за умови:
А Досягнення певного віку.
Б Наявності відповідної професійної підготовки.
В Наявності складного юридичного факту.
Г Підвищення кваліфікації (професії).
Д Включення до складу бригади.
Тест 4. До предмета трудового права належать відносини:
А - Між чоловіком і жінкою під час роботи на будівництві власного будинку;
Б - Між бібліотекою і читачем щодо відшкодування шкоди, завданої втратою книжок;
В - Між поштою і поштаркою;
Г - Між командиром військової частини і кухарем тієї самої частини;
Д - Між інститутом міліції і викладачем кафедри криміналістики;
Е - Між головою фермерського (селянського) господарства і його 18-річним сином, який працює у господарстві візничим;
Є - Між Верховною Радою України і народним депутатом України;
Ж - Між Президентом і прем'єр-міністром України;
З - Між державною юридичною академією і студентами денної форми навчання стосовно відпрацювання трудового семестру;
Й - Між власником приватного підприємства і податковою інспекцією;
К - Між прокурором району і слідчим цієї самої прокуратури;
Л - Між членами акціонерного товариства;
М - Між директором цирку і гастрольною трупою, що працює у цирку в літній сезон.
Тест 5. Сторони галузевої угоди:
А Власники, об'єднання власників.
Б Профспілки або їх об'єднання.
В - Інші представники об'єднань, організацій трудящих.
Тест 6. Сторони колективного договору:
А Власник або вповноважений ним орган і трудовий колектив.
Б Власник і профспілковий орган.
В Власник і об'єднання профспілок.
Тест 7. Права державної служби зайнятості:
А Одержувати від підприємств дані про наявність вільних місць і квоти прийняття на роботу.
Б Направляти на роботу громадян і безробітних.
В Розпоряджатися коштами фонду сприяння, призначати стипендії, припиняти їх виплату або скасовувати їх.
Г Надавати допомогу у зв'язку з безробіттям.
Д Вносити пропозиції про відстрочення звільнення працівників з роботи.

Варіант 23
Теоретичне завдання
1. Право на працю, його зміст, значення та місце в системі прав людини
Практичне завдання
1.Класифікація та особливості джерел трудового права.
Тестові завдання
Тест 1. Будівнича і провідна роль трудового права в загальній системі права виявляється в:
А Посиленні економічних методів управління.
Б Активізації госпрозрахунку і самофінансування.
В Розширенні демократичних заходів управління підприємством.
Г Регулюванні міри праці і пенсійних відносин.
Д Визначенні роду і виду трудової діяльності.

Тест 2. Значення основних принципів трудового права полягає:
А У подальшому розвитку трудового законодавства.
Б У визначенні положення суб'єктів трудового права, їх прав і обов'язків.
В В об'єднанні окремих норм трудового законодавства в систему даної галузі.
Г У визначенні системи інституту трудового права.

Тест 3. Фізичні особи можуть бути суб'єктами трудового права лише за умови:
А Досягнення певного віку.
Б Наявності відповідної професійної підготовки.
В Наявності складного юридичного факту.
Г Підвищення кваліфікації (професії).
Д Включення до складу бригади.

Тест 4. Змістом трудових правовідносин є правовідносини:
А Фактичні (матеріальні) і юридичні (вольові).
Б Матеріальні і процесуальні.
В Вольові, і соціально-економічні.

Тест 5. Регіональні угоди укладаються між:
А Місцевими органами державної влади.
Б Об'єднаннями підприємств.
В Об'єднаннями профспілок чи іншими уповноваженими трудовим колективом органами.

Тест 6. Право на ведення переговорів мають:
А Професійні спілки.
Б Об'єднання профспілок.
В Інші спільні представницькі органи (у разі наявності на підприємстві кількох профспілок).

Тест 7. До складу законодавства про зайнятість належать:
А Закон України "Про зайнятість" від 1 березня 1991 р.
Б Кодекс законів про працю України та Положення про державну службу зайнятості від 24 червня 1991 р.
В КЗпП України і Положення про державний фонд зайнятості від 24 червня 1991р.
Г Положення про реєстрацію безробітних.Варіант 24
Теоретичне питання
1.Суб'єкти трудового права: поняття, характерні риси.
Практичне завдання
1. Визначте значення для захисту трудових прав громадян ст.ст. 3.8.19.22 Конституції України
Тестові завдання
Тест 1. Диференціація норм трудового права залежить від таких чинників:
А Галузі виробництва і умов праці.
Б Суб'єктів трудових відносин і характеру трудових зв'язків.
В Галузі виробництва й шкідливих умов праці.
Г Умов праці і функцій трудового права.
Д Характеру трудових зв'язків і організації праці.
Тест 2. Єдність джерел трудового права проявляється в такому:
А Політичній, економічній і соціальній основі.
Б Конституційних принципах суспільної організації праці.
В Рівних правах і обов'язках у галузі праці,
Г Визначенні видів локальних норм права.
Д Нормотворчій діяльності державних органів.
Тест 3. Здатність громадянина до праці залежить:
А Від його фізичного стану.
Б Від його розумового стану.
В Від досягнення ним повноліття (18 років).
Г Від його фізичного і розумового стану.
Тест 4. До підстав виникнення трудових правовідносин належать:
А Угода сторін трудового договору.
Б Адміністративно-правовий акт.
В Затвердження чи призначення на певну посаду.
Г Обрання за конкурсом чи на виборну посаду.
Д Рішення профкому або трудового колективу.
Тест 5. Структуру колективного договору складають:
А Процедура укладення.
Б Визначення його змісту.
В Функції сторін і контроль взаємних зобов'язань.
Г Визначення відповідальності сторін.
Д Чіткий перелік додатків.
Тест 6. Розбіжності сторін колективного договору, угоди під час переговорів вирішуються:
А За допомогою примирної процедури.
Б Шляхом складання протоколу розбіжностей.
В За допомогою проведення консультацій,
Г – Шляхом формування примирної комісії зі складу сторін.
Д – Обрання сторонами посередника за умови недосягнення згоди.
Тест 7. Функції робочої комісії:
А Підготовка проекту колективного договору, угоди.
Б Прийняття пропозицій від працівників регіонів, галузей.
В Прийняття рішення з обов'язковим оформленням його протоколом.
Г Усе перелічене.
Тест 8. Права державної служби зайнятості:
А Одержувати від підприємств дані про наявність вільних місць і квоти прийняття на роботу.
Б Направляти на роботу громадян і безробітних.
В Розпоряджатися коштами фонду сприяння, призначати стипендії, припиняти їх виплату або скасовувати їх.
Г Надавати допомогу у зв'язку з безробіттям.
Д Вносити пропозиції про відстрочення звільнення працівників з роботи.Модульная контрольная робота студентів з дисципліни „Трудове право”
Модуль 1.

Варіант 1
Теоретичне питання
1. Трудовий колектив як суб'єкт трудового права та його правовий статус.
Практичне завдання
Наведіть приклади єдності і диференціації в правовому регулюванні трудових правовідносин.
Тестові завдання:
Тест 1. До інших правовідносин, що входять до предмета трудового права, належать правовідносини:
А 3 підготовки до праці та підвищення кваліфікації.
Б 3 працевлаштування і розгляду трудових спорів.
В 3 контролю за додержанням законодавства про працю.
Г 3 несудового порядку розгляду спорів.
Д 3 оплати праці та гарантійних виплат.

Тест 2. За органами правотворчості джерела права можуть видаватися:
А Вищими органами влади й управління.
Б Центральними органами управління.
В Місцевими органами народовладдя.
Г Власниками (керівниками) підприємств.
Д - - Трудовими колективами спільно з профкомами.

Тест 3. Здатність громадянина до праці залежить:
А Від його фізичного стану.
Б Від його розумового стану.
В Від досягнення ним повноліття (18 років).
Г Від його фізичного і розумового стану.

Тест 4. Визначення поняття трудових правовідносин включає:
А Вид суспільних відносин.
Б їх врегулювання нормами трудового права.
В Забезпечення працівників належними умовами праці.

Тест 5. Взаємними зобов'язаннями соціально-економічних відносин є:
А Забезпечення житлом.
Б Культурне і медичне обслуговування.
В Організація оздоровлення і відпочинку працівників.
Г Визначення умов праці й оплати.

Тест 6. Колективний договір, угода зберігають чинність:
А У разі зміни складу, структури, найменування вповноваженого власником органу.
Б У разі реорганізації підприємства.
В У разі зміни власника підприємства.
Г Щонайбільше рік, а потім доповнюються або укладаються нові.

Тест 7. Правове значення громадських робіт полягає:
А У забезпеченні середнього заробітку та збереженні професії.
Б В оплаті праці за фактичну роботу в розмірі не менше мінімальної зарплати.
В У поширенні соціальних гарантій на працівників, що виконують громадські роботи.
Г У виплаті допомоги у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю та праві на пенсію.
Д У здійсненні контролю за ними державною службою зайнятості.
Е В оплаті праці в разі якісного виконання норм праці.

Варіант 2
Теоретичне питання:
1. Порядок вирішення розбіжностей під час ведення колективних переговорів.

Практичне завдання
1. Визначити відмінність трудових правовідносин від інших правовідносин (цивільно-правових, адміністративних).

Тестові завдання
Тест 1. Колективні правовідносини як елемент предмета трудового права включають правовідносини щодо:
А Організації праці.
Б Управління працею.
В Забезпечення умов праці.
Г Регулювання накладення штрафів.

Тест 2. За Конституцією України органи держави наділені:
А Нормотворчою діяльністю.
Б Формою вираження нормативних актів, що приймаються ними.
В Правом встановлювати обсяг прав для працівників.

Тест 3. Фізичні особи можуть бути суб'єктами трудового права лише за умови:
А Досягнення певного віку.
Б Наявності відповідної професійної підготовки.
В Наявності складного юридичного факту.
Г Підвищення кваліфікації (професії).
Д Включення до складу бригади.

Тест 4. Визначення поняття правовідносин включає:
А Вид суспільних відносин.
Б Учасників як носіїв юридичних прав і обов'язків.
В Визначеність правовими нормами.
Г Систему правових норм.

Тест 5. Угоди генеральна, галузева, регіональна підписуються:
А Уповноваженими представниками сторін.
Б Головою профспілки або головою ради трудового колективу.
В Не пізніше 10 днів після завершення колективних переговорів.

Тест 6. Положення генеральної, галузевої, регіональної угоди:
А Діють безпосередньо.
Б Обов'язкові для всіх суб'єктів, які її підписали.
В Визначаються Федерацією профспілок України.

Тест 7. Поняття "відповідна робота" включає надання роботи:
А За фахом працівника в будь-якій місцевості.
Б За освітою, спеціальністю в цій же місцевості.
В 3 урахуванням трудового стажу та віку працівника.
Г 3 урахуванням досвіду і попередньої діяльності.
Д Яка потребує попередньої підготовки та зміни професії.


Варіант 3
Теоретичне питання
1. Державна служба зайнятості, її функції та компетенція.

Практичне завдання
1. Наведіть приклади умов колективного договору, які належать до нормативних, зобов’язуючих, інформаційних.

Тестові завдання:
Тест 1. Трудові правовідносини можуть виникати:
А На підприємствах, в установах, організаціях.
Б На виробництвах на підставі членства.
В В утвореннях зі змішаною формою кооперації праці.
Г Тільки на державних підприємствах, в установах.

Тест 2. Диференціація джерел трудового права здійснюється стосовно:
А Працюючих жінок і молодих працівників.
Б Працівників зі зниженою працездатністю.
В Інвалідів, пенсіонерів і ветеранів праці.

Тест 3. Види суб'єктів трудового права:
А Працівники (робітники та службовці).
Б Власник підприємства (адміністрація).
В Трудові колективи.
Г Громадські організації (профспілки тощо).
Д Будь-яка юридична особа.

Тест 4. Визначення поняття правовідносин включає:
А Вид суспільних відносин.
Б Учасників як носіїв юридичних прав і обов'язків.
В Визначеність правовими нормами.
Г Систему правових норм.

Тест 5. До основних взаємних зобов'язань сторін виробничого характеру належать:
А Зміни в організації виробництва і праці.
Б Забезпечення продуктивної зайнятості.
В Нормування, оплата праці тощо.
Г Усе перелічене.

Тест, 6. Взаємні зобов'язання в галузі трудових відносин охоплюють:
А Режим праці, тривалість робочого часу та відпочинку.
Б Умови та охорону праці.
В Встановлення гарантій, компенсацій, пільг.

Тест 7. Контроль за порушенням законодавства про зайнятість здійснюють:
А Ради народних депутатів та інспекції служби зайнятості.
Б Ради народних депутатів і громадські органи.
В Державні органи і професійні спілки,
Г Державні органи і РТК.
Д Інспекція з контролю за зайнятістю і профком.
Е Органи прокуратури і правові інспекції.

Варіант 4
Теоретичне питання
1. Поняття працевлаштування. Організаційно - правові форми працевлаштування громадян.

Практичне завдання
1. Проаналізуйте співвідношення вимог трудового законодавства та умов колективного договору.
Тестові завдання:
Тест 1. Характерні риси трудових відносин:
А Включення працівника в колектив.
Б Виконання конкретної трудової функції.
В Додержання трудового режиму.
Г Визначення прав і обов'язків працівників.
Д Розгляд трудових спорів.
Тест 2. Диференціація джерел трудового права залежить від:
А Галузі виробництва або умов праці.
Б Віку і статі працівника.
В Характеру трудового зв'язку.
Г Мети регулювання трудових відносин.
Д Економічної та соціальної основи держави.
Тест 3. До змісту правового статусу суб'єктів трудового права належить:
А Наявність трудової праводієздатності.
Б Закріплення суб'єктивних трудових прав і обов'язків.
В Встановлення гарантій прав і обов'язків.
Г Визначення відповідальності при невиконанні трудових обов'язків.
Д Система органів з питань виховання працівників.
Тест 4. Змістом трудових правовідносин є правовідносини:
А Фактичні (матеріальні) і юридичні (вольові).
Б Матеріальні і процесуальні.
В Вольові, і соціально-економічні.
Тест 5. Зміст колективного договору визначається:
А Сторонами в межах їхньої компетенції.
Б Встановленням взаємних зобов'язань.
В Можливістю встановлення додаткових гарантій соціально-побутового характеру.
Г Регулюванням виробничих, трудових і соціально-економічних відносин.
Тест 6. Статистичні дані про колективні договори, угоди:
А Надсилаються в органи державної статистики.
Б Визначаються в певному порядку й у строки, встановлені Міністерством статистики України.
В Не передбачені чинним законодавством.
Тест 7. Реєстрація громадян для надання допомоги у працевлаштуванні здійснюється:
А Державною службою зайнятості за місцем проживання громадян.
Б Відділами кадрів і власниками підприємств.
В Місцевими радами народних депутатів.
Г Реєстрації підлягають лише працездатні громадяни.
Д Реєструються лише громадяни, які з незалежних від них причин не мають заробітку та справді шукають роботу.Варіант 5
Теоретичне питання
Безробітні та їх правовий статус. Поняття безробітного.
Практичне завдання
1. Проаналізуйте зміст права на працю громадян, визначений в Конституції України.
Тестові завдання:
Тест 1. Основу предмета трудового права становлять:
А Жива праця, її організація та умови.
Б Інші індивідуальні та колективні правовідносини.
В Індивідуальні, кооперативні відносини і відносини спільних підприємств.
Тест 2. Джерела трудового права:
А Акти компетентних державних органів.
Б Встановлення і санкціонування норм права.
В Визначеність сфери дії норм права.
Г Передбачають підвищену відповідальність.
Д Визначають рівність сторін у праці.
Тест 3. Види осіб як суб'єктів трудового права:
А Фізичні особи.
Б Юридичні особи.
В Будь-які кооперативні організації.
Тест 4. До предмета трудового права належать відносини:
А - Між чоловіком і жінкою під час роботи на будівництві власного будинку;
Б - Між бібліотекою і читачем щодо відшкодування шкоди, завданої втратою книжок;
В - Між поштою і поштаркою;
Г - Між командиром військової частини і кухарем тієї самої частини;
Д - Між інститутом міліції і викладачем кафедри криміналістики;
Е - Між головою фермерського (селянського) господарства і його 18-річним сином, який працює у господарстві візничим;
Є - Між Верховною Радою України і народним депутатом України;
Ж - Між Президентом і прем'єр-міністром України;
З - Між державною юридичною академією і студентами денної форми навчання стосовно відпрацювання трудового семестру;
И - Між директором підприємства і друкаркою цього ж підприємства щодо друкування збірки його віршів;
Й - Між власником приватного підприємства і податковою інспекцією;
К - Між прокурором району і слідчим цієї самої прокуратури;
Л - Між членами акціонерного товариства;
М - Між директором цирку і гастрольною трупою, що працює у цирку в літній сезон.
Тест 5. Контроль за виконанням колективного договору, угоди здійснюється:
А Безпосередньо самими сторонами.
Б Профспілковими органами.
В Радами трудових колективів.
Тест 6. Закон зобов'язує сторони колективного договору, угоди:
А Надавати учасникам переговорів усю необхідну інформацію.
Б Не розголошувати таємниць {державних, комерційних).
В Підписувати відповідні зобов'язання.
Г Усе перелічене.
Тест 7. Державний фонд сприяння зайнятості утворюється за рахунок:
А Асигнувань державного та місцевих бюджетів.
Б Внесків підприємств, кооперативів, громадян.
В Коштів, одержаних за надання платних послуг підприємствам.
Г Коштів державного фонду Кабінету Міністрів України

Варіант 6
Теоретичне завдання
1. Порядок визнання та реєстрації громадян безробітними
Практичне завдання
1. Проаналізуйте зміст права на працю громадян, визначений в Декларації прав людини (1948 р.) ст. 23.
Тестові завдання:

Тест 1. Визначення поняття трудового права включає:
А Систему правових норм.
Б Регулювання сукупності відносин суспільної організації праці на підприємстві.
В Поєднання суспільних, колективних і особистих інтересів працівників.
Г Визначення суб'єктів та їх компетенції.
Тест 2. Основний принцип трудового права ширший:
А Від суб'єктивного основного трудового права.
Б Від юридичних гарантій права на працю.
В Від права на освіту, зарплату, зайнятість.
Г Від повноти основного принципу трудового права в поєднанні з правовими гарантіями.
Тест 3. Риси, що об'єднують фізичних і юридичних осіб як суб'єктів трудового права:
А Обов'язкове додержання норм трудового права.
Б Належність до державного устрою.
В Можливість бути наймачем робочої сили.
Г Дотримання норм КЗпП.
Д Збереження обов'язкової квоти працевлаштування.
Тест 4. До підстав виникнення трудових правовідносин належать:
А Угода сторін трудового договору.
Б Адміністративно-правовий акт.
В Затвердження чи призначення на певну посаду.
Г Обрання за конкурсом чи на виборну посаду.
Д Рішення профкому або трудового колективу.
Тест 5. Строки для ведення переговорів установлюються:
А Чинним законодавством.
Б Угодою сторін.
В Підзаконними та локальними нормами.
Тест 6. За ухилення від участі в переговорах щодо укладення, зміни, доповнення колективного договору чи угоди сторони несуть відповідальність:
А Адміністративну.
Б Дисциплінарну
В Громадську.
Тест. 7. Юридичне значення виконання громадських робіт полягає:
А У тому, що робочий час встановлюється відповідно до законодавства про працю.
Б У тому, що до оплачуваного робочого часу безробітних громадян під час виконання громадських робіт додається по дві години на пошуки постійної роботи.
В У тому, що може проводитися підсумковий облік робочого часу.
Г У тому, що може вводитися скорочений робочий час, гнучкі форми робочого дня та робочого тижня.
Д У тому, що час виконання громадських робіт включається до загального та неперервного трудового стажу.
Е У встановленні ненормованого та позмінного робочого часу.


Варіант 7
Теоретичне питання
1. Соціальне страхування на випадок безробіття.
Практичне завдання
1. Проаналізуйте зміст права на працю громадян, визначений в Конституції України (1996 р.).
Тестові завдання
Тест 1. Визначення поняття трудового права включає:
А Систему правових норм.
Б Регулювання сукупності відносин суспільної організації праці на підприємстві.
В Поєднання суспільних, колективних і особистих інтересів працівників.
Г Визначення суб'єктів та їх компетенції.
Тест 2. Юридичною гарантією права на працю є:
А Законодавче встановлення порядку прийняття, переведення та звільнення працівників.
Б Заборона необґрунтованої відмови в прийнятті на роботу.
В Заборона встановлення гірших умов праці порівняно з тими, які передбачено законом.
Г Заборона поєднання державної та приватної оплати праці.
Тест 3. Правовий статус суб'єктів трудового права може бути:
А Загальним.
Б Змішаним.
В Спеціальним.
Г Загальним і спеціальним.
Д Змішаним і особливим.
Тест 4. Трудові правовідносини відрізняються від інших:
А За суб'єктивним складом.
Б За підставами виникнення.
В За характером прав і обов'язків.
Г За їх виникненням і тривалістю.
Д За їх припиненням і поновленням.
Тест 5. Учасники колективного договору, угоди несуть відповідальність:
А За ухилення від участі в переговорах.
Б За порушення і невиконання колективного договору, угоди.
В За ненадання інформації для переговорів і здійснення контролю.
Г За все перелічене.
Тест 6. До процедури укладення колективного договору належать:
А Проведення переговорів і визначення змісту договору.
Б Визначення розбіжностей та гарантії і компенсації.
В Внесення змін, доповнень і контроль за виконанням.
Г Усе перелічене.
Тест 7. До законодавства про зайнятість належать:
А Закон України "Про зайнятість населення".
Б Кодекс законів про працю України.
В Положення про державну службу зайнятості та Положення про державний фонд сприяння зайнятості.
Г Положення про порядок реєстрації громадян як безробітних та виплати допомоги у зв'язку з безробіттям.
Д Положення у справах молоді та неповнолітніх.
Е Положення про організацію оплачуваних громадських робіт і Положення про інспекцію з контролю за додержанням законодавства про зайнятість населення.

Варіант 8
Теоретичне питання
1. Виплата допомоги у зв’язку з безробіттям, матеріальної допомоги у зв’язку з безробіттям. Припинення виплати допомоги по безробіттю.

Практичне завдання
1. Охарактеризуйте зміст трудової правосубєктності державних підприємств, їх прав та обовязків в організації праці.

Тестові завдання:
Тест 1. Диференціація норм трудового права залежить від таких чинників:
А Галузі виробництва і умов праці.
Б Суб'єктів трудових відносин і характеру трудових зв'язків.
В Галузі виробництва й шкідливих умов праці.
Г Умов праці і функцій трудового права.
Д Характеру трудових зв'язків і організації праці.

Тест 2. Зміст принципу права на працю забезпечується нормами інституту:
А Зайнятості та працевлаштування.
Б Трудового договору.
В Охорони праці.
Г Трудових спорів.
Д Державного соціального страхування.

Тест 3. Фізичні особи можуть бути суб'єктами трудового права лише за умови:
А Досягнення певного віку.
Б Наявності відповідної професійної підготовки.
В Наявності складного юридичного факту.
Г Підвищення кваліфікації (професії).
Д Включення до складу бригади.

Тест 4. До основних видів трудових правовідносин належать:
А Трудові й щодо працевлаштування.
Б Трудових колективів і професійних спілок.
В 3 відшкодування матеріальної шкоди і розгляду трудових спорів.
Г 3 нагляду і контролю за додержанням законодавства про працю.
Д 3 державного соціального страхування.

Тест 5. Щодо форми і строку дії колективного договору, то:
А Форма тільки письмова.
Б Письмова або протокольна.
В Колективний договір набирає чинності з дня підписання або із зазначеного в ньому дня.
Г Діє доти, доки сторони не укладуть новий.
Д Діє щонайбільше рік.

Тест 6. Структура колективного договору включає:
А Процедури укладення і визначення змісту.
Б Функції контролю і відповідальність сторін.
В Перелік додатків і оскарження.

Тест, 7. Допомога по безробіттю виплачується за таких умов:
А У разі визнання громадянина безробітним згідно з Законом.
Б У разі відсутності доходів, що перевищують мінімальну заробітну плату.
В У разі виконання безробітним обов'язку щодо власного працевлаштування.
Г У разі звільнення за скороченням штатів.
Д У разі звільнення працівника за прогул.

Варіант 9
Теоретичне питання
1. Поняття трудового права як галузі права. Трудове право в системі права України.
Практичне завдання
1. Охарактеризуйте зміст трудової правосубєктності кооперативних, акціонерних підприємств.
Тестові завдання:

Тест 1. Система норм трудового права має такі ознаки:
А Єдність і диференціація норм.
Б Єдність і відокремлення норм.
В Єдність і специфіка окремих норм.

Тест 2. Правові гарантії основних трудових прав умовно поділяються на такі:
А Загальні, що стосуються всіх працівників.
Б Спеціальні, що стосуються окремих працівників (жінок, неповнолітніх тощо).
В Змішані гарантії стосовно інвалідів, дітей.

Тест 3. Правовий статус суб'єктів трудового права може бути:
А Загальним.
Б Змішаним.
В Спеціальним.
Г Загальним і спеціальним.
Д Змішаним і особливим.

Тест 4. До суб'єктів трудових правовідносин належать:
А Працівники (робітники і службовці).
Б Власники підприємств усіх форм власності.
В Окремі громадяни як наймачі робочої сили.
Г Тільки юридичні особи.
Д - Тільки особи віком старше 18 років.

Тест 5. До порядку укладення колективного договору входить:
А Підготовка й обговорення проекту.
Б Схвалення і прийняття проекту.
В Підписання і реєстрація договору.
Г Внесення до договору змін і доповнень.
Д Усі перелічені відповіді.

Тест 6. За ненадання інформації, необхідної для колективних договорів, винні особи:
А Несуть дисциплінарну відповідальність.
Б Підлягають штрафу незалежно від дисциплінарної відповідальності.
В Підлягають тільки штрафу.

Тест 7. Відповідна робота надається безробітному:
А Протягом десяти календарних днів.
Б Протягом трьох місяців
В Через хворобу або з інших поважних причин строк продовжується
Г Протягом шести місяців у разі звільнення за скороченням штатів.
Д Протягом календарного року у разі звільнення за прогул.Варіант 10
Теоретичне завдання
1. Поняття і особливості методу правового регулювання трудових відносин.
Практичне завдання
1. Проаналізуйте обсяг трудових прав громадян при прийнятті їх на роботу на державну службу.
Тестові завдання:

Тест 1. Метод трудового права включає:
А Договірний порядок виникнення трудових відносин.
Б Поєднання рівності з підлеглістю.
В Поєднання централізованого і локального регулювання праці.
Г Нормативне і договірне регулювання умов праці.
Д Несудовий порядок застосування санкцій і охорони праці.

Тест 2. Зміст права на працю включає єдність таких можливостей суб'єктів трудового права:
А Отримання роботи і можливість бути працівником виробництва будь-якої форми власності.
Б Вільний вибір роботи, професії, спеціальності.
В Реалізація здібностей до праці в безпечних і здорових умовах.
Г Вимога поновлення порушеного права на працю.
Д Обов'язковість членства у профспілковому органі.

Тест 3. Риси, що об'єднують фізичних і юридичних осіб як суб'єктів трудового права:
А Обов'язкове додержання норм трудового права.
Б Належність до державного устрою.
В Можливість бути наймачем робочої сили.
Г Дотримання норм Кзпп.
Д Збереження обов'язкової квоти працевлаштування.

Тест 4. Фактичні (матеріальні) умови правовідносин включають:
А Виконання трудової функції.
Б Оплату за виконану роботу.
В Створення належних умов для роботи.
Г Участь в управлінні трудовим колективом.

Тест 5. Особи, винні у порушенні колективного договору, угоди:
А Підлягають штрафу.
Б Несуть дисциплінарну відповідальність аж до звільнення.
В Несуть кримінальну відповідальність.

Тест 6. Колективний договір, угода:
А Обов'язкові для обох сторін, підприємств.
Б Не повинні суперечити чинному законодавству.
В Визнаються недійсними, якщо погіршують становище працівників.
Г Усі зазначені відповіді.

Тест 7. Юридичне значення допомоги у зв'язку з безробіттям полягає:
А У тому, що її затверджено Кабінетом Міністрів України.
Б У тому, що розмір допомоги підлягає індексації.
В У тому, що на період одержання допомоги зберігається безперервний трудовий стаж.
Г У збереженні пільг і переваг по виконуваній раніше роботі.
Д У позачерговому влаштуванні на роботу до власника
Варіант 11
Теоретичне завдання
Трудові правовідносини: поняття і структура.
Практичне завдання
Наведіть приклади локальних нормативніх актів у трудовому праві, у чому полягає їх особливості.
Тестові завдання

Тест 1. Визначення поняття трудового права включає:
А Систему правових норм.
Б Регулювання сукупності відносин суспільної організації праці на підприємстві.
В Поєднання суспільних, колективних і особистих інтересів працівників.
Г Визначення суб'єктів та їх компетенції.
Тест 2. За юридичною силою джерела трудового права поділяються на такі:
А Закони вищих органів державної влади.
Б Підзаконні нормативні акти.
В Правила та відомчі накази.
Тест 3. Фізичні особи можуть бути суб'єктами трудового права лише за умови:
А Досягнення певного віку.
Б Наявності відповідної професійної підготовки.
В Наявності складного юридичного факту.
Г Підвищення кваліфікації (професії).
Д Включення до складу бригади.
Тест 4. До предмета трудового права належать відносини:
А - Між чоловіком і жінкою під час роботи на будівництві власного будинку;
Б - Між бібліотекою і читачем щодо відшкодування шкоди, завданої втратою книжок;
В - Між поштою і поштаркою;
Г - Між командиром військової частини і кухарем тієї самої частини;
Д - Між інститутом міліції і викладачем кафедри криміналістики;
Е - Між головою фермерського (селянського) господарства і його 18-річним сином, який працює у господарстві візничим;
Є - Між Верховною Радою України і народним депутатом України;
Ж - Між Президентом і прем'єр-міністром України;
З - Між державною юридичною академією і студентами денної форми навчання стосовно відпрацювання трудового семестру;
Й - Між власником приватного підприємства і податковою інспекцією;
К - Між прокурором району і слідчим цієї самої прокуратури;
Л - Між членами акціонерного товариства;
М - Між директором цирку і гастрольною трупою, що працює у цирку в літній сезон.
Тест 5. Сторони галузевої угоди:
А Власники, об'єднання власників.
Б Профспілки або їх об'єднання.
В - Інші представники об'єднань, організацій трудящих.
Тест 6. Сторони колективного договору:
А Власник або вповноважений ним орган і трудовий колектив.
Б Власник і профспілковий орган.
В Власник і об'єднання профспілок.
Тест 7. Права державної служби зайнятості:
А Одержувати від підприємств дані про наявність вільних місць і квоти прийняття на роботу.
Б Направляти на роботу громадян і безробітних.
В Розпоряджатися коштами фонду сприяння, призначати стипендії, припиняти їх виплату або скасовувати їх.
Г Надавати допомогу у зв'язку з безробіттям.
Д Вносити пропозиції про відстрочення звільнення працівників з роботи.Варіант 12
Теоретичне питання
Суб'єкти трудового права: поняття, характерні риси.
Практичне завдання
1. Визначте значення для захисту трудових прав громадян ст.ст. 3.8.19.22 Конституції України
Тестові завдання
Тест 1. Диференціація норм трудового права залежить від таких чинників:
А Галузі виробництва і умов праці.
Б Суб'єктів трудових відносин і характеру трудових зв'язків.
В Галузі виробництва й шкідливих умов праці.
Г Умов праці і функцій трудового права.
Д Характеру трудових зв'язків і організації праці.
Тест 2. Єдність джерел трудового права проявляється в такому:
А Політичній, економічній і соціальній основі.
Б Конституційних принципах суспільної організації праці.
В Рівних правах і обов'язках у галузі праці,
Г Визначенні видів локальних норм права.
Д Нормотворчій діяльності державних органів.
Тест 3. Здатність громадянина до праці залежить:
А Від його фізичного стану.
Б Від його розумового стану.
В Від досягнення ним повноліття (18 років).
Г Від його фізичного і розумового стану.
Тест 4. До підстав виникнення трудових правовідносин належать:
А Угода сторін трудового договору.
Б Адміністративно-правовий акт.
В Затвердження чи призначення на певну посаду.
Г Обрання за конкурсом чи на виборну посаду.
Д Рішення профкому або трудового колективу.
Тест 5. Структуру колективного договору складають:
А Процедура укладення.
Б Визначення його змісту.
В Функції сторін і контроль взаємних зобов'язань.
Г Визначення відповідальності сторін.
Д Чіткий перелік додатків.
Тест 6. Розбіжності сторін колективного договору, угоди під час переговорів вирішуються:
А За допомогою примирної процедури.
Б Шляхом складання протоколу розбіжностей.
В За допомогою проведення консультацій,
Г – Шляхом формування примирної комісії зі складу сторін.
Д – Обрання сторонами посередника за умови недосягнення згоди.
Тест 7. Функції робочої комісії:
А Підготовка проекту колективного договору, угоди.
Б Прийняття пропозицій від працівників регіонів, галузей.
В Прийняття рішення з обов'язковим оформленням його протоколом.
Г Усе перелічене.
Тест 8. Права державної служби зайнятості:
А Одержувати від підприємств дані про наявність вільних місць і квоти прийняття на роботу.
Б Направляти на роботу громадян і безробітних.
В Розпоряджатися коштами фонду сприяння, призначати стипендії, припиняти їх виплату або скасовувати їх.
Г Надавати допомогу у зв'язку з безробіттям.
Д Вносити пропозиції про відстрочення звільнення працівників з роботи.Варіант 13
Теоретичне питання
1. Характеристика роботодавця як суб'єкта трудового права.

Практичне завдання
1. Наведіть приклади та проаналізуйте правові норми, які відображають предмет і методи правового регулювання трудового права

Тестові завдання

Тест 1. Система норм трудового права має такі ознаки:
А Єдність і диференціація норм.
Б Єдність і відокремлення норм.
В Єдність і специфіка окремих норм.
Тест 2. Основні джерела трудового права:
А Конституція України і закони України.
Б Укази, постанови, розпорядження.
В Окремі акти професійних спілок.
Г Рішення профкомів і комісій з трудових спорів.
Д Правила та інструкції.
Тест 3. Значення поняття і класифікації суб'єктів трудового права полягає в тому, що вони сприяють:
А Усвідомленню зв'язку загальних положень із галузевими.
Б Розмежуванню трудових прав і обов'язків суб'єктів трудового права.
В Застосуванню теоретичних положень у практичній діяльності.
Г Реалізації норм локального характеру.
Тест 4. Трудові правовідносини відрізняються від інших:
А За суб'єктивним складом.
Б За підставами виникнення.
В За характером прав і обов'язків.
Г За їх виникненням і тривалістю.
Д За їх припиненням і поновленням
Тест 5. Види колективних угод:
А Державна.
Б Галузева.
В Регіональна.
Г Генеральна.
Тест 6. Органи реєстрації:
А Міністерство праці (реєструє галузеві та регіональні угоди).
Б Місцеві органи державної виконавчої влади (реєструють колективні договори).
В Міністерство соціального захисту (реєструє генеральні угоди).
Тест 7. Переговори можуть перериватися з метою:
А Проведення консультацій чи експертизи.
Б Пошуку компромісів.
В Отримання певних даних для підготовки рішення.
Тест 8. До законодавства про зайнятість належать:
А Закон України "Про зайнятість населення".
Б Кодекс законів про працю України.
В Положення про державну службу зайнятості та Положення про державний фонд сприяння зайнятості.
Г Положення про порядок реєстрації громадян як безробітних та виплати допомоги у зв'язку з безробіттям.
Д Положення у справах молоді та неповнолітніх.
Е Положення про організацію оплачуваних громадських робіт і Положення про інспекцію з контролю за додержанням законодавства про зайнятість населення.


Варіант 14
Теоретичне завдання
Класифікація суб’єктів трудового права.
Практичне завдання
1. Наведіть приклади та проаналізуйте правові норми, які належать до інших галузей права, але містять норми, які регулюють трудові відносини.

Тестові завдання:
Тест 1. Система норм трудового права поділяється на такі частини:
А Загальну й особливу.
Б Загальну та систему законодавства.
В Тільки загальну і систему науки.

Тест 2. За юридичною силою джерела трудового права поділяються на такі:
А Конституційні та звичайні.
Б Кодифіковані та поточні.
В Загальнодержавні та державні.
Г Міжгалузеві та галузеві.
Д Відомчі, локальні й спеціальні.

Тест 3. Правовий статус суб'єктів трудового права може бути:
А Загальним.
Б Змішаним.
В Спеціальним.
Г Загальним і спеціальним.
Д Змішаним і особливим.

Тест 4. До основних видів трудових правовідносин належать:
А Трудові й щодо працевлаштування.
Б Трудових колективів і професійних спілок.
В 3 відшкодування матеріальної шкоди і розгляду трудових спорів.
Г 3 нагляду і контролю за додержанням законодавства про працю.
Д 3 державного соціального страхування.
Тест 5. Перерви в переговорах при укладанні колективного договору допускаються з метою:
А Проведення консультацій чи експертиз.
Б Отримання даних про прийняття необхідного рішення.
В Пошуку компромісних рішень.

Тест 6. До протоколу розбіжностей по колективному договору вносяться:
А Остаточно сформульовані пропозиції сторін.
Б Заходи щодо усунення причин розбіжностей.
В Строки відновлення переговорів.

Тест 7. Для реєстрації працівника як безробітного пред'являються такі документи:
А Паспорт, трудова книжка, свідоцтво про народження.
Б Паспорт, диплом про освіту, військовий квиток.
В Довідка про останній вид занять, про звільнення з місць кримінального покарання.
Г Паспорт, документ про професійну підготовку.
Д Усі зазначені.


Варіант 15
Теоретичне завдання
Колективні трудові правовідносини: поняття, суб’єктний склад.
Практичне завдання
1. Наведіть приклади та проаналізуйте правові норми, які визначають роль профспілок.
Тестові завдання:
Тест 1. Трудове право як самостійна і провідна галузь права включає:
А Систему галузі і систему законодавства.
Б Систему науки і систему навчального курсу.
В Систему галузі і систему прийняття норм.
Г Тільки систему галузі і систему законодавства.
Д Тільки систему науки і систему прийняття норм.
Тест 2. Локальні (місцеві) норми права це:
А Положення, статути юридичних осіб.
Б Посадові та технічні інструкції.
В Правила внутрішнього трудового розпорядку.
Г Колективні договори і нормативні накази.
д Положення про структурні підрозділи юридичних осіб.
Тест3. Риси, що об'єднують фізичних і юридичних осіб як суб'єктів трудового права:
А Обов'язкове додержання норм трудового права.
Б Належність до державного устрою.
В Можливість бути наймачем робочої сили.
Г Дотримання норм Кзпп.
Д Збереження обов'язкової квоти працевлаштування.
Тест 4. До суб'єктів трудових правовідносин належать:
А Працівники (робітники і службовці).
Б Власники підприємств усіх форм власності.
В Окремі громадяни як наймачі робочої сили.
Г Тільки юридичні особи.
Д - Тільки особи віком старше 18 років.
Тест 5. До компетенції примирної комісії (посередника) належить:
А У строк до семи днів розглянути протокол розбіжностей.
Б Винести рекомендації щодо суті спору.
В Прийняти рішення про стягнення штрафів.
Тест 6. До інших особливостей колективного договору, угоди належать:
А Їх дія впродовж строку проведення ліквідації підприємства.
Б Їх укладення в тримісячний строк після реєстрації або рішення про заснування новоствореного підприємства.
В Обов'язкове ознайомлення з ними всіх працюючих.
Г Широке інформування працівників про зміну та хід реєстрації
7. Чи встановлено строк виконання оплачуваних громадських робіт:
А Громадські роботи виконуються шляхом укладення трудового договору строком до трьох місяців.
Б Громадські роботи виконуються без визначення будь-якого строку.
В Громадські роботи виконуються з правом їх продовження за згодою сторін до працевлаштування на прийнятну роботу.
Г Переважне право на виконання громадських робіт належить зареєстрованим безробітним.
Д Договір про виконання громадських робіт підлягає розірванню у разі одержання постійної прийнятної роботи.


Варіант 16
Теоретичне завдання
1. Трудові правовідносини: види і зміст.
Практичне завдання
1. Наведіть приклади та проаналізуйте імперативні правові норми, які регулюють трудові правовідносини.
Тестові завдання
Тест 1. До функцій трудового права належать:
А Виробнича (економічна) і виховна (ідеологічна).
Б Захисна (процесуальна) і заохочувальна.
В Виробнича, виховна, захисна.

Тест 2. Характерні ознаки джерел трудового права:
А Особливі види суспільних відносин.
Б Нормотворча діяльність держави.
В - Наявність численних локальних норм права.
Г Джерела, що приймаються спеціальними органами.
Д Спеціальні нормативні акти.

3. Фізичні особи можуть бути суб'єктами трудового права лише за умови:
А Досягнення певного віку.
Б Наявності відповідної професійної підготовки.
В Наявності складного юридичного факту.
Г Підвищення кваліфікації (професії).
Д Включення до складу бригади.

Тест 4. Фактичні (матеріальні) умови правовідносин включають:
А Виконання трудової функції.
Б Оплату за виконану роботу.
В Створення належних умов для роботи.
Г Участь в управлінні трудовим колективом.

Тест 5. Основні принципи дії положень колективного договору:
А Поширення на всіх працівників підприємства незалежно від членства в профспілках.
Б - Обов'язковість для власника і працівників підприємства.
В Відсутність у них граничного строку дії.

Тест 6. У разі недосягнення згоди між сторонами колективного договору, угоди допускається:
А Проведення страйків.
Б Проведення зборів, мітингів.
В Організація пікетування, демонстрацій.
Г Підготовка до закриття підприємств.

Тест 7. Характерні особливості допомоги у зв'язку з безробіттям:
А Виплачується з одинадцятого дня після реєстрації в державній службі зайнятості.
Б Триває до працевлаштування, але не пізніше 12 днів.
В Триває до чотирьох років безробіття.
Г Здійснюється в перший рік до шести місяців, у другий рік до трьох місяців, у третій рік виплачується залишок, не використаний за попередні роки.
Д Здійснюється за весь період безробіття.
Варіант 17
Теоретичне завдання
1. Поняття та функції трудового права як галузі права
Практичне завдання
1. Наведіть приклади та проаналізуйте правові норми, які діють на республіканському рівні
Тестові завдання
Тест 1. Будівнича і провідна роль трудового права в загальній системі права виявляється в:
А Посиленні економічних методів управління.
Б Активізації госпрозрахунку і самофінансування.
В Розширенні демократичних заходів управління підприємством.
Г Регулюванні міри праці і пенсійних відносин.
Д Визначенні роду і виду трудової діяльності.

Тест 2. За сферою дії джерела трудового права поділяються на такі;
А Загальнодержавні і республіканські (Автономної Республіки Крим).
Б Галузеві (відомчі), локальні та спеціальні.
В Відомчі, місцеві та міжрегіональні.

Тест 3. Види суб'єктів трудового права:
А Працівники (робітники та службовці).
Б Власник підприємства (адміністрація).
В Трудові колективи.
Г Громадські організації (профспілки тощо).
Д Будь-яка юридична особа.

Тест 4. Змістом трудових правовідносин є правовідносини:
А Фактичні (матеріальні) і юридичні (вольові).
Б Матеріальні і процесуальні.
В Вольові, і соціально-економічні.

Тест 5. Змістом галузевих угод є регулювання:
А Нормування праці та оплати.
Б Мінімальних, соціальних гарантій, компенсацій, пільг.
В Трудових відносин, умов охорони праці.
Г Житлово-побутового, медичного, культурного обслуговування тощо.
Д Зниження штрафних санкцій.

Тест 6. Змістом регіональних угод є регулювання:
А Соціального захисту найманих працівників підприємства.
Б Соціальних гарантій, пільг, компенсацій, вищих порівняно з генеральною угодою.
В Усіх видів допомог і пенсій.

Тест 7. Додаткові гарантії зайнятості передбачені:
А Для працездатних громадян і молоді.
Б Для жінок, які мають малолітніх дітей або дітей-інвалідів.
В Для інвалідів, воїнів-інтернаціоналістів і осіб передпенсійного віку.
Г Для осіб, які більше одного року не мають роботи.
Д Для працівників, що звільнені за станом здоров'я.
Е Для осіб, звільнених з місць позбавлення волі та ВТК.


Варіант 18
Теоретичне завдання
1. Предмет правового регулювання трудового права його характеристика.

Практичне завдання
1. Наведіть приклади та проаналізуйте правові норми, які діють на галузевому рівні.

Тестові завдання:
Тест 1. Метод трудового права включає:
А Договірний порядок виникнення трудових відносин.
Б Поєднання рівності з підлеглістю.
В Поєднання централізованого і локального регулювання праці.
Г Нормативне і договірне регулювання умов праці.
Д Несудовий порядок застосування санкцій і охорони праці.

Тест 2. Диференціація джерел трудового права зумовлена:
А Об'єктивними умовами.
Б Суб'єктивним становищем працівників.
В Територіальним розміщенням підприємств.

Тест 3. Види осіб як суб'єктів трудового права:
А Фізичні особи.
Б Юридичні особи.
В Будь-які кооперативні організації.

Тест 4. Для колективних правовідносин характерні:
А Наявність членських правовідносин.
Б Участь в управлінні колективом.
В Виконання статуту колективного господарства.
Г - Забезпечення роботою за спеціальністю.
Д Створення безпечних і здорових умов праці.

Тест 5. Компенсація за участь у переговорах відшкодовується:
А У порядку, передбаченому законодавством про працю.
Б Відповідно до колективного договору, угоди.
В За рішенням профкому підприємства.

Тест 6. До підписання колективного договору необхідно:
А Обговорити проект у трудовому колективі.
Б Винести проект на розгляд загальних зборів (конференції) трудового колективу.
В Схвалити проект загальними зборами (конференцією) трудового колективу.
Г Поновити переговори протягом десяти днів у разі відхилення проекту й знову винести на розгляд загальних зборів (конференції).

Тест 7. Підприємства сприяють проведенню державної політики зайнятості на основі:
А Додержання законодавства про працю, а також відповідних угод і договорів.
Б Працевлаштування певної кількості осіб.
В Організації перенавчання і підвищення кваліфікації.
Г Визначення розміру штрафу за незаконне звільнення працівника.Варіант 19
Теоретичне завдання
1. Поняття індивідуальних трудових правовідносин. Суб'єкти трудових правовідносин.

Практичне завдання
1. Наведіть приклади та проаналізуйте правові норми, які діють на локальному рівні.
Тестові завдання:
Тест 1. Суб'єкти колективних правовідносин:
А Трудовий колектив (в особі своїх органів).
Б Професійні спілки (в особі своїх органів).
В Адміністрація підприємств як виразник волі держави й орган управління.
Г Громадянин як наймач робочої сили.
Д Група громадян, які спільно виконують роботу
Тест 2. За сферою вираження джерела трудового права поділяються на такі:
А Закони, укази, постанови.
Б Накази, розпорядження, інструкції.
В Правила, положення, рішення.
Г Порядки, списки, переліки.
Тест 3. Значення поняття і класифікації суб'єктів трудового права полягає в тому, що вони сприяють:
А Усвідомленню зв'язку загальних положень із галузевими.
Б Розмежуванню трудових прав і обов'язків суб'єктів трудового права.
В Застосуванню теоретичних положень у практичній діяльності.
Г Реалізації норм локального характеру.
Тест 4. Найголовніші ознаки трудових правовідносин:
А Включення працівників до складу трудового колективу.
Б Виконання певної трудової функції.
В Додержання трудового режиму.
Г Визначення тривалості трудових зв'язків.
Д Забезпечення сталих трудових відносин.
Тест 5. До гарантій на період переговорів належать:
А Звільнення від основної роботи.
Б Збереження заробітної плати,
В Право на відпустку в будь-який час.
Г Включення часу переговорів до трудового стажу.
Тест 6. Генеральні угоди регулюють:
А Гарантії праці та зайнятості.
Б Мінімальну заробітну плату.
В Розмір прожиткового мінімуму.
Г Трудові відносини, умови охорони праці.
Д Соціальне страхування тощо.
Тест 7. Права громадян на зайнятість можуть реалізовуватися шляхом:
А Працевлаштування й вибору місця роботи.
Б Вступу до кооперативу на правах членства.
В Реалізації права на соціальний захист (допомоги у зв'язку з безробіттям, стипендії тощо).
Г Оскарження дій працівників служби зайнятості.
Д Укладення трудового договору, контракту, угоди.
Е Реалізації права на професійну діяльність за кордоном.

Варіант 20
Теоретичне питання
1. Трудовий колектив як суб'єкт трудового права та його правовий статус.
Практичне завдання
1.Наведіть приклади єдності і диференціації в правовому регулюванні трудових правовідносин.
Тестові завдання:
Тест 1. До інших правовідносин, що входять до предмета трудового права, належать правовідносини:
А 3 підготовки до праці та підвищення кваліфікації.
Б 3 працевлаштування і розгляду трудових спорів.
В 3 контролю за додержанням законодавства про працю.
Г 3 несудового порядку розгляду спорів.
Д 3 оплати праці та гарантійних виплат.

Тест 2. За органами правотворчості джерела права можуть видаватися:
А Вищими органами влади й управління.
Б Центральними органами управління.
В Місцевими органами народовладдя.
Г Власниками (керівниками) підприємств.
Д - - Трудовими колективами спільно з профкомами.

Тест 3. Здатність громадянина до праці залежить:
А Від його фізичного стану.
Б Від його розумового стану.
В Від досягнення ним повноліття (18 років).
Г Від його фізичного і розумового стану.

Тест 4. Визначення поняття трудових правовідносин включає:
А Вид суспільних відносин.
Б їх врегулювання нормами трудового права.
В Забезпечення працівників належними умовами праці.

Тест 5. Взаємними зобов'язаннями соціально-економічних відносин є:
А Забезпечення житлом.
Б Культурне і медичне обслуговування.
В Організація оздоровлення і відпочинку працівників.
Г Визначення умов праці й оплати.

Тест 6. Колективний договір, угода зберігають чинність:
А У разі зміни складу, структури, найменування вповноваженого власником органу.
Б У разі реорганізації підприємства.
В У разі зміни власника підприємства.
Г Щонайбільше рік, а потім доповнюються або укладаються нові.

Тест 7. Правове значення громадських робіт полягає:
А У забезпеченні середнього заробітку та збереженні професії.
Б В оплаті праці за фактичну роботу в розмірі не менше мінімальної зарплати.
В У поширенні соціальних гарантій на працівників, що виконують громадські роботи.
Г У виплаті допомоги у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю та праві на пенсію.
Д У здійсненні контролю за ними державною службою зайнятості.
Е В оплаті праці в разі якісного виконання норм праці.
Варіант 21
Теоретичне завдання
1. Поняття індивідуальних трудових правовідносин. Суб'єкти трудових правовідносин.

Практичне завдання
1. Наведіть приклади та проаналізуйте правові норми, які діють на локальному рівні.
Тестові завдання:
Тест 1. Суб'єкти колективних правовідносин:
А Трудовий колектив (в особі своїх органів).
Б Професійні спілки (в особі своїх органів).
В Адміністрація підприємств як виразник волі держави й орган управління.
Г Громадянин як наймач робочої сили.
Д Група громадян, які спільно виконують роботу
Тест 2. За сферою вираження джерела трудового права поділяються на такі:
А Закони, укази, постанови.
Б Накази, розпорядження, інструкції.
В Правила, положення, рішення.
Г Порядки, списки, переліки.
Тест 3. Значення поняття і класифікації суб'єктів трудового права полягає в тому, що вони сприяють:
А Усвідомленню зв'язку загальних положень із галузевими.
Б Розмежуванню трудових прав і обов'язків суб'єктів трудового права.
В Застосуванню теоретичних положень у практичній діяльності.
Г Реалізації норм локального характеру.
Тест 4. Найголовніші ознаки трудових правовідносин:
А Включення працівників до складу трудового колективу.
Б Виконання певної трудової функції.
В Додержання трудового режиму.
Г Визначення тривалості трудових зв'язків.
Д Забезпечення сталих трудових відносин.
Тест 5. До гарантій на період переговорів належать:
А Звільнення від основної роботи.
Б Збереження заробітної плати,
В Право на відпустку в будь-який час.
Г Включення часу переговорів до трудового стажу.
Тест 6. Генеральні угоди регулюють:
А Гарантії праці та зайнятості.
Б Мінімальну заробітну плату.
В Розмір прожиткового мінімуму.
Г Трудові відносини, умови охорони праці.
Д Соціальне страхування тощо.
Тест 7. Права громадян на зайнятість можуть реалізовуватися шляхом:
А Працевлаштування й вибору місця роботи.
Б Вступу до кооперативу на правах членства.
В Реалізації права на соціальний захист (допомоги у зв'язку з безробіттям, стипендії тощо).
Г Оскарження дій працівників служби зайнятості.
Д Укладення трудового договору, контракту, угоди.
Е Реалізації права на професійну діяльність за кордоном.


Варіант 22
Теоретичне завдання
Трудові правовідносини: поняття і структура.
Практичне завдання
Наведіть приклади локальних нормативніх актів у трудовому праві, у чому полягає їх особливості.
Тестові завдання

Тест 1. Визначення поняття трудового права включає:
А Систему правових норм.
Б Регулювання сукупності відносин суспільної організації праці на підприємстві.
В Поєднання суспільних, колективних і особистих інтересів працівників.
Г Визначення суб'єктів та їх компетенції.
Тест 2. За юридичною силою джерела трудового права поділяються на такі:
А Закони вищих органів державної влади.
Б Підзаконні нормативні акти.
В Правила та відомчі накази.
Тест 3. Фізичні особи можуть бути суб'єктами трудового права лише за умови:
А Досягнення певного віку.
Б Наявності відповідної професійної підготовки.
В Наявності складного юридичного факту.
Г Підвищення кваліфікації (професії).
Д Включення до складу бригади.
Тест 4. До предмета трудового права належать відносини:
А - Між чоловіком і жінкою під час роботи на будівництві власного будинку;
Б - Між бібліотекою і читачем щодо відшкодування шкоди, завданої втратою книжок;
В - Між поштою і поштаркою;
Г - Між командиром військової частини і кухарем тієї самої частини;
Д - Між інститутом міліції і викладачем кафедри криміналістики;
Е - Між головою фермерського (селянського) господарства і його 18-річним сином, який працює у господарстві візничим;
Є - Між Верховною Радою України і народним депутатом України;
Ж - Між Президентом і прем'єр-міністром України;
З - Між державною юридичною академією і студентами денної форми навчання стосовно відпрацювання трудового семестру;
Й - Між власником приватного підприємства і податковою інспекцією;
К - Між прокурором району і слідчим цієї самої прокуратури;
Л - Між членами акціонерного товариства;
М - Між директором цирку і гастрольною трупою, що працює у цирку в літній сезон.
Тест 5. Сторони галузевої угоди:
А Власники, об'єднання власників.
Б Профспілки або їх об'єднання.
В - Інші представники об'єднань, організацій трудящих.
Тест 6. Сторони колективного договору:
А Власник або вповноважений ним орган і трудовий колектив.
Б Власник і профспілковий орган.
В Власник і об'єднання профспілок.
Тест 7. Права державної служби зайнятості:
А Одержувати від підприємств дані про наявність вільних місць і квоти прийняття на роботу.
Б Направляти на роботу громадян і безробітних.
В Розпоряджатися коштами фонду сприяння, призначати стипендії, припиняти їх виплату або скасовувати їх.
Г Надавати допомогу у зв'язку з безробіттям.
Д Вносити пропозиції про відстрочення звільнення працівників з роботи.

Варіант 23
Теоретичне завдання
1. Право на працю, його зміст, значення та місце в системі прав людини
Практичне завдання
1.Класифікація та особливості джерел трудового права.
Тестові завдання
Тест 1. Будівнича і провідна роль трудового права в загальній системі права виявляється в:
А Посиленні економічних методів управління.
Б Активізації госпрозрахунку і самофінансування.
В Розширенні демократичних заходів управління підприємством.
Г Регулюванні міри праці і пенсійних відносин.
Д Визначенні роду і виду трудової діяльності.

Тест 2. Значення основних принципів трудового права полягає:
А У подальшому розвитку трудового законодавства.
Б У визначенні положення суб'єктів трудового права, їх прав і обов'язків.
В В об'єднанні окремих норм трудового законодавства в систему даної галузі.
Г У визначенні системи інституту трудового права.

Тест 3. Фізичні особи можуть бути суб'єктами трудового права лише за умови:
А Досягнення певного віку.
Б Наявності відповідної професійної підготовки.
В Наявності складного юридичного факту.
Г Підвищення кваліфікації (професії).
Д Включення до складу бригади.

Тест 4. Змістом трудових правовідносин є правовідносини:
А Фактичні (матеріальні) і юридичні (вольові).
Б Матеріальні і процесуальні.
В Вольові, і соціально-економічні.

Тест 5. Регіональні угоди укладаються між:
А Місцевими органами державної влади.
Б Об'єднаннями підприємств.
В Об'єднаннями профспілок чи іншими уповноваженими трудовим колективом органами.

Тест 6. Право на ведення переговорів мають:
А Професійні спілки.
Б Об'єднання профспілок.
В Інші спільні представницькі органи (у разі наявності на підприємстві кількох профспілок).

Тест 7. До складу законодавства про зайнятість належать:
А Закон України "Про зайнятість" від 1 березня 1991 р.
Б Кодекс законів про працю України та Положення про державну службу зайнятості від 24 червня 1991 р.
В КЗпП України і Положення про державний фонд зайнятості від 24 червня 1991р.
Г Положення про реєстрацію безробітних.Варіант 24
Теоретичне питання
1.Суб'єкти трудового права: поняття, характерні риси.
Практичне завдання
1. Визначте значення для захисту трудових прав громадян ст.ст. 3.8.19.22 Конституції України
Тестові завдання
Тест 1. Диференціація норм трудового права залежить від таких чинників:
А Галузі виробництва і умов праці.
Б Суб'єктів трудових відносин і характеру трудових зв'язків.
В Галузі виробництва й шкідливих умов праці.
Г Умов праці і функцій трудового права.
Д Характеру трудових зв'язків і організації праці.
Тест 2. Єдність джерел трудового права проявляється в такому:
А Політичній, економічній і соціальній основі.
Б Конституційних принципах суспільної організації праці.
В Рівних правах і обов'язках у галузі праці,
Г Визначенні видів локальних норм права.
Д Нормотворчій діяльності державних органів.
Тест 3. Здатність громадянина до праці залежить:
А Від його фізичного стану.
Б Від його розумового стану.
В Від досягнення ним повноліття (18 років).
Г Від його фізичного і розумового стану.
Тест 4. До підстав виникнення трудових правовідносин належать:
А Угода сторін трудового договору.
Б Адміністративно-правовий акт.
В Затвердження чи призначення на певну посаду.
Г Обрання за конкурсом чи на виборну посаду.
Д Рішення профкому або трудового колективу.
Тест 5. Структуру колективного договору складають:
А Процедура укладення.
Б Визначення його змісту.
В Функції сторін і контроль взаємних зобов'язань.
Г Визначення відповідальності сторін.
Д Чіткий перелік додатків.
Тест 6. Розбіжності сторін колективного договору, угоди під час переговорів вирішуються:
А За допомогою примирної процедури.
Б Шляхом складання протоколу розбіжностей.
В За допомогою проведення консультацій,
Г – Шляхом формування примирної комісії зі складу сторін.
Д – Обрання сторонами посередника за умови недосягнення згоди.
Тест 7. Функції робочої комісії:
А Підготовка проекту колективного договору, угоди.
Б Прийняття пропозицій від працівників регіонів, галузей.
В Прийняття рішення з обов'язковим оформленням його протоколом.
Г Усе перелічене.
Тест 8. Права державної служби зайнятості:
А Одержувати від підприємств дані про наявність вільних місць і квоти прийняття на роботу.
Б Направляти на роботу громадян і безробітних.
В Розпоряджатися коштами фонду сприяння, призначати стипендії, припиняти їх виплату або скасовувати їх.
Г Надавати допомогу у зв'язку з безробіттям.
Д Вносити пропозиції про відстрочення звільнення працівників з роботи.


Модульна контрольна робота № 2 з навчальноЇ дисципліни «Трудове право» для студентів ІІ курсу Спеціальностей «Фінанси і кредит»
Кваліфікаційний рівень «Бакалавр"

Варіант 1
Теоретичне питання
Відмінність трудового договору від цивільно-правових договорів (підряду, надання послуг, доручення ).
Практичне завдання
Монтажник Урусов неодноразово порушував вимоги інструкції з охорони праці. 10 березня начальник будуправління, побачивши, що Урусов під час розбирання лісів на третьому поверсі будинку не користується монтажним поясом, оголосив йому догану. Тим же наказом була оголошена догана начальнику дільниці, де працював Урусов, за те, що не забезпечує виконання правил з охорони праці.
Чи правомірні дії начальника будуправління?
Тестові завдання:
Тест 1. Громадянин України має право самостійно укладати трудовий договір:
А Тільки з 16 років
Б Тільки з 14 років, а в окремих випадках з 15.
В Це питання вирішують батьки або профком.
Г Це питання громадянин вирішує самостійно.
Д 3 будь-якого віку, але не молодше 18 років.
Тест 2. Обов'язкові умови трудового договору, про які повинні домовитись сторони під час прийняття на роботу для того, щоб договір вважався укладеним:
А Про розмір оплати праці.
Б Про тривалість робочого часу.
В Про місце роботи та строк договору.
Г Про трудову функцію працівника.
Д Про тривалість відпустки.
Тест 3. Підставою для розірвання трудового договору можуть бути постанови органів:
А Будь-якого, що виявив порушення працівником трудових обов'язків.
Б Який має право накладати адміністративне стягнення за вчинення за місцем роботи розкрадання майна підприємства.
В Про застосування заходів громадського впливу за вчинення дрібного розкрадання майна власника.
Тест 4. Переважне право на залишення на роботі під час вивільнення мають:
А Колишні військовослужбовці протягом двох років з дня звільнення їх зі служби.
Б Особи, які проходили альтернативну (невійськову) службу.
В Депортовані з України протягом п'яти років з часу повернення в Україну.
Тест 5. Режим робочого часу включає:
А - Час початку й завершення роботи.
Б - Поділ робочого часу на частини.
В - Облік робочого часу.
Г - Чергування роботи та відпочинку.
Д - Тільки підсумковий облік робочого часу.
Тест 6. Складовими елементами охорони праці є система:
А Правових норм з охорони праці.
Б Соціально-економічних заходів.
В Організаційно-технічних заходів.
Г Санітарно-гігієнічних заходів.
Д Лікувально-профілактичних заходів.
Варіант 2
Теоретичне питання
Поняття та види гарантійних, компенсаційних виплат, гарантійних доплат.
Практичне завдання
За появу на роботі в нетверезому стані водію Зінченко було оголошено догану і він був відсторонений від роботи строком на один місяць. Власник підприємства доручив водію протягом цього строку виконувати ремонтні роботи. Зінченко звернувся до Вас за консультацією, чи правильно його притягнуто до дисциплінарної відповідальності? Що слід розуміти під дисциплінарним проступком і дисциплінарною відповідальністю?
Які види дисциплінарних стягнень можуть бути застосовані до порушників трудової дисципліни?
Тестові завдання:
Тест 1. Строк випробування не повинен перевищувати:
А Одного місяця для робітників.
Б Двох тижнів.
В Шести місяців.
Г Трьох місяців, а в окремих випадках за погодженням з профкомом шести місяців.

Тест 2. Трудовий договір укладається в формі:
А Як правило, у письмовій.
Б Залежить від домовленості сторін.
В Переважно в усній.
Г В окремих випадках обов'язково в письмовій.

Тест 3. Підстави для припинення трудового договору:
А Призов працівника на альтернативну (невійськову) службу.
Б - - Вимога профспілкового чи іншого органу, уповноваженого трудовим колективом.
В Попередження працівником власника письмово за два тижні, якщо трудовий договір є безстроковим.
Г Підстави, що передбачені трудовим контрактом.

Тест 4. Звільнення працівника з ініціативи власника не допускається у період:
А Тимчасової непрацездатності працівника.
Б Перебування працівника у відпустці.
В Нез'явлення на роботу більше двох місяців підряд унаслідок хвороби.
Г Невиходу на роботу більше чотирьох місяців підряд.

Тест 5. Відсторонення працівника від роботи допускається у разі:
А Появи на роботі у нетверезому стані, у стані наркотичного чи токсичного сп'яніння.
Б Ухилення від обов'язкових медичних оглядів, навчання, інструктажу.
В Ухилення від перевірки знань з охорони праці та протипожежної безпеки.
Г Невиконання норм виробітку з вини працівника.

Тест 6. Основні принципи інституту охорони праці:
А Пріоритет життя і здоров'я працівників.
Б Соціальний захист і встановлення єдиних нормативів.
В Координація діяльності державних органів з іншими.
Г Міжнародне співробітництво.
Д Захист працівників від незаконних переведень на іншу роботу.
Варіант 3

Теоретичне питання
Загальна та спеціальна дисциплінарна відповідальність. Критерії розмежування.
Практичне завдання
Хімік-аналітик Сажина без поважних причин відмовлялася пройти інструктаж з правил роботи із новими реактивами, що надійшли до лабораторії. Адміністрація оголосила їй догану. Наступного дня при змішуванні реактивів у Сажиної в руках вибухнула колба, вона отримала великі опіки.
Назвіть і проаналізуйте склад правопорушень за цим випадком.
Чи несе власник відповідальність за нещасний випадок? А Сажина?
Про який вид відповідальності йдеться?
У чому полягає матеріальна відповідальність?
Тестові завдання:
Тест 1. Випробування не може встановлюватися:
А Для молодих робітників після закінчення професійно-навчальних закладів.
Б Для молодих спеціалістів після закінчення навчальних закладів.
В Для звільнених з лав Збройних Сил України.
Г Для неповнолітніх працівників.
Д Для працівників, які переводяться на інше підприємство.
Е Для жінок, які мають дітей віком до 15 років.
Тест 2. Власник зобов'язаний встановлювати неповний робочий час:
А - Вагітним жінкам.
Б - Матерям, які мають дітей віком до 14 років.
В - Матерям, які доглядають дитину віком до трьох років і отримують допомогу.
Г - Жінкам, котрі доглядають за хворим членом сім'ї.
Д - В усіх зазначених випадках.
Тест 3. Подовжені відпустки надаються працівникам:
А - Молодшим 18 років.
Б - Вищих закладів освіти, науково-дослідних установ.
В - Культурно-освітніх і дитячих дошкільних закладів.
Г - Лісового господарства та лісової промисловості.
Д - Текстильної та хімічної промисловості.
Тест 4. Додаткові підстави для розірвання трудового договору з ініціативи власника не реалізуються в разі:
А Тимчасової непрацездатності працівника.
Б Перебування працівника у відпустці.
В Відсутності попередньої згоди профкому.
Г Пропущення місячного строку порушення трудових обов'язків.
Тест 5. Відпустки поділяються на такі:
А - Основні й додаткові.
Б - Подовжені та мінімальні.
В - Основні та тривалі.
Г - Додаткові, подовжені, мінімальні.
Тест 6. Забезпеченню охорони праці на підприємствах сприяють такі органи та особи МВС України:
А Дільничні інспектори.
Б Пожежний нагляд.
В Державна автомобільна інспекція.
Г Оперативно-слідчі працівники.
Д Усі перелічені.
Варіант 4
Теоретичне питання
Поняття переведення на іншу роботу і його відмінність від переміщення.
Практичне завдання
17-річний Соловко був прийнятий на роботу з тривалістю робочого тижня 26 годин. При нарахуванні заробітної плати за перший місяць роботи виникло питання, чи є встановлений Соловкову робочий тиждень скороченим чи неповним, а відповідно, як повинна йому нараховуватись і виплачуватись заробітна плата: пропорційно відпрацьованому часу чи повністю як при скороченій тривалості робочого часу.
Проаналізуйте дану ситуацію і дайте відповідь.
Тестові завдання:
Тест 1. Поняття відпочинку включає:
А - Звільнення працівника від трудових обов'язків.
Б - Використання часу відпочинку за розсудом працівника.
В - Час, використаний на лікування.

Тест 2. Громадський контроль за додержанням норм з охорони праці здійснюють:
А Трудові колективи через обраних ними уповноважених
Б Професійні спілки в особі виборних органів.
В Ради трудових колективів і профкомів.
Г Власник разом із названими органами.

Тест 3. Чи обов'язково проходять медичний огляд у разі прийняття на роботу особи, молодші 18 років:
А Ні.
Б Так.
В Обов'язково в разі прийняття на тимчасову й сезонну роботу.
Г Обов'язково в разі прийняття на шкідливу або небезпечну роботу.
Д Обов'язково в разі прийняття на будь-яку роботу.

Тест 4.. Без попередньої згоди профкому власник має право звільнити працівника:
А Який вчинив за місцем роботи розкрадання (у тому числі й дрібне) майна власника.
Б За наявності вироку суду, що набрав законної сили.
В За наявності адміністративного стягнення компетентного органу.
Г У разі застосування заходів громадського впливу до працівника, який вчинив розкрадання майна власника.

Тест 5. Правові ознаки щорічної відпустки:
А Надання її всім постійним працівникам.
Б Надання в кожному робочому році.
В Збереження місця роботи (посади) і середнього заробітку.
Г Надання її всім працівникам незалежно від трудових зв'язків.
Д Збереження посадового окладу чи тарифної ставки.

Тест 6. Ненормований робочий час встановлюється:
А - Для адміністративного та управлінського апарату.
Б - Для працівників, робота яких не підлягає обліку.
В - Для працівників, робочий час яких ділиться на частини.
Г -Для будь-яких працівників за їх згодою.
Варіант 5
Теоретичне питання
Поняття матеріальної відповідальності в трудовому праві. Відмежування її від майнової відповідальності в цивільному праві.
Практичне завдання
Гр. Рогова працювала касиром па станції Київ-пасажирський у вокзалі дальнього прямування, і була переведена без її згоди на таку ж посаду, з тим же окладом на приміську станцію.
Вона звернулась з заявою в КТС з проханням відновити її на роботі на колишньому місці.
КТС відмовила Роговій в її проханні і визнала її переведення право-мірним, так як при цьому не змінились характер роботи і оплата її праці.
Рогова звернулась до суду з тим же проханням. Яким повинно бути рішення суду? Чи не вбачаєте Ви порушення законодавства в даному випадку?
Тестові завдання:
Тест 1. Відпустка без збереження заробітної плати може надаватися:
А - За сімейними обставинами.
Б - За наявності поважних причин.
В - За домовленістю між сторонами.
Г - 3 ініціативи власника або уповноваженого ним органу.
Д - На вимогу працівника-пенсіонера.
Тест 2. Робочий тиждень встановлюється:
А - Власником підприємства разом із профкомом.
Б - 3 урахуванням думки трудового колективу.
В - За погодженням з місцевими органами влади.
Г - Власником з дозволу органу вищого рівня.
Д - Власником з дозволу Кабінету Міністрів України.
Тест 3. Тимчасове переведення в разі виробничої потреби допускається:
А Для відвернення стихійного лиха.
Б Для відвернення виробничої аварії або негайного усунення її наслідків.
В Для відвернення нещасних випадків, простою, загибелі або псування майна.
Г Для заміни відсутнього працівника.
Д Для проведення поточних ремонтних робіт.
Тест 4. Служба охорони праці на підприємстві:
А Створюється власником на підставі Типового положення.
Б Підпорядкована керівникові підприємства.
В Має право видавати керівникам структурних підрозділів підприємств обов'язкові приписи щодо усунення недоліків, зупиняти роботу виробництва тощо.
Г Може бути ліквідована лише за згодою з профкомом.
Тест 5. До прогулу належать:
А Невихід на роботу без поважних причин протягом усього робочого дня (зміни).
Б Відсутність на роботі більше трьох годин протягом робочого дня.
В Поява на роботі в нетверезому стані.
Г Самовільне використання днів відгулу чи відпустки.
Д -- Поява на роботі в стані наркотичного або токсичного сп'яніння.
Тест 6. Чи може неповнолітній працівник звільнитися з роботи за власним бажанням:
А Може, попередивши власника письмово за два тижні.
Б Може за своїм розсудом.
В Може, але попередньо повідомивши комісію в справах неповнолітніх.
Г Може лише з дозволу профкому.
Д Не може до досягнення 18 років.Варіант 6
Теоретичне питання
Поняття трудової дисципліни, методи її забезпечення.
Практичне завдання
Євсеєва працювала на швейній фабриці на посаді швачки-мотористки. В зв'язку з висновком лікарської консультаційної комісії, їй рекомендувалась робота не пов'язана з шумом і підніманням вантажів.
В зв'язку з цим висновком Євсеєва, без її згоди, була переведена на роботу по нумерації крою.
Так як вона до цієї роботи не приступила, була звільнена за прогул.
Євсеєва звернулась до суду з позовом про поновлення її на роботі на посаді швачки-мотористки. Яке рішення суду повинно бути? Чи мало місце з боку адміністрації порушення чинного законодавства?
Тестові завдання:

Тест 1. Основні щорічні відпустки поділяються на такі:
А Нормальної тривалості.
Б Мінімальної тривалості.
В Подовженої тривалості.
Г Без збереження заробітної плати.
Тест 2. Правова відмінність тимчасових переведень від постійних полягає у тому:
А Що тимчасові переведення обов'язкові для працівників, а постійні не обов'язкові.
Б Що тимчасові переведення здійснюються без згоди працівника, а постійні лише за його згодою.
В Що в разі тимчасових переведень зберігається середній заробіток.
Г Що в разі постійних переведень гарантується збереження попередньої заробітної плати.
Д Що відмова працівника від тимчасового переведення вважається порушенням трудової дисципліни.
Тест 3. Підстави для припинення трудового договору:
А За угодою сторін трудового договору.
Б 3 ініціативи самого працівника.
В 3 ініціативи власника або уповноваженого ним органу.
Г 3 ініціативи осіб, які не є стороною трудового договору.
Д 3 ініціативи органів прокуратури та МВС України.
Тест 4. Характерні ознаки скороченого робочого часу:
А Установлення його тривалості лише законом.
Б Оплата праці за тарифною ставкою.
В Недопустимість його змінення за угодою сторін.
Г Встановлення лише для окремих працівників.
Д Встановлення тільки за угодою сторін.
Тест 5. Чи передбачається відшкодування громадянам збитків, завданих порушенням вимог охорони праці:
А Ні, не передбачає, передбачається лише компенсація прямої шкоди.
Б - - Це питання вирішують профком і трудовий колектив.
В Передбачає у розмірах, визначених Кабінетом Міністрів України за участю профспілок.
Тест6. Розслідування та облік нещасних випадків включає:
А Обов'язок власника розслідувати нещасні випадки, аварії, профзахворювання, вести їх облік.
Б Участь представника профспілкової організації.
В Складання акта за встановленою формою не пізніше трьох днів з моменту закінчення розслідування.
Г Зобов'язання видати один примірник акта потерпілому чи заінтересованій особі.
Д Розв'язання спірних питань чи питань, пов'язаних з відмовою власника скласти акт про нещасний випадок в органах з розгляду трудових спорів.
Варіант 7

Теоретичне питанн
1. Поняття заробітної плати та методи її регулювання.
Практичне завдання
Гр. Полозов працював водієм легкової автомашини. Наказом по автогосподарству без його згоди він був переведений водієм автобуса. За відмову від виконання наказу переведений строком на З місяці на роботу грузчиком.
З цих питань Кислий звернувся в КТС з заявою.
Яке рішення КТС повинно бути?
Тестові завдання:
Тест 1. Трудові договори класифікуються:
А За формою укладення (письмові й усні).
Б За строками (невизначений, визначений, на час виконання певної роботи).
В За змістом (трудовий контракт, за конкурсом, суміщенням, сумісництвом тощо).
Г За волевиявленням сторін (працівника, роботодавця).
Д -- За вимогою окремих органів (суду, трудового арбітражу).
Тест 2. Подовжені відпустки надаються працівникам:
А Молодшим 18 років.
Б Вищих закладів освіти, науково-дослідних установ.
В Культурно-освітніх і дитячих дошкільних закладів.
Г - Лісового господарства та лісової промисловості.
Д Текстильної та хімічної промисловості.
Тест 3. Згода працівника потрібна в разі його переведення:
А В іншу місцевість.
Б Через виробничу потребу та простій.
В На інше підприємство.
Г На іншу роботу на тому самому підприємстві.
Д На вищу чи вакантну посаду.
Тест 4. Вид трудового договору, що може припинятися з ініціативи працівника:
А Трудовий, який укладено на тимчасову або сезонну роботу.
Б Трудовий, укладений на час виконання певної роботи.
В Трудовий, укладений на невизначений строк.
Г Будь-який за наявності поважних причин.
Д Про роботу вдома.
Тест 5. Особливі права на охорону праці мають:
А Працюючі жінки, неповнолітні та інваліди.
Б Тимчасові та сезонні працівники.
В Тільки працівники,зайняті на роботах зі шкідливими та небезпечними умовами праці.
Тест 6. Ненормований робочий час встановлюється:
А - Для адміністративного та управлінського апарату.
Б - Для працівників, робота яких не підлягає обліку.
В - Для працівників, робочий час яких ділиться на частини.
Г -Для будь-яких працівників за їх згодою.
Варіант 8
Теоретичне питання
1.Поняття дисциплінарної відповідальності. Підстави та умови її настання.
Практичне завдання
Сорокін працював пекарем на малому підприємстві "Юлія". Проробивши рік, він вимагав надання відпустки, однак адміністрація підприємства йому відмовила, пославшись на те, що у них приватне підприємство, а відпустка надається тільки на державних підприємствах.
Чи правомірна відмова адміністрації? Хто має право на відпустку?
Тестові завдання:
Тест1. Види трудових договорів за строком:
А На невизначений строк (безстрокові).
Б На певний строк за домовленістю сторін.
В На строк виконання певної роботи.
Г На тимчасову та сезонну роботу.
Д На виконання роботи за сумісництвом.

Тест 2. До надурочних робіт не залучають:
А - Вагітних жінок і працівників віком до 18 років.
Б - Матерів, котрі годують груддю.
В - Жінок, які мають дітей віком до трьох років.
Г - Працюючих пенсіонерів та інвалідів.

Тест 3. Забороняється залучати до роботи в нічний час:
А - Працівників віком до 21 року.
Б - Працівників віком до 18 років.
В - Вагітних жінок і матерів, які годують груддю.
Г - Інших працівників за висновком МСЕК.

Тест 4. Державне регулювання оплати праці здійснюється шляхом:
А Встановлення розміру мінімальної заробітної плати.
Б Регулювання інших норм і гарантій оплати праці (надурочних, простою, відпусток, медоглядів тощо).
В Регулювання оплати праці працівників, що фінансуються з бюджету.
Г Встановлення оподаткування доходів працівників.

Тест 5. Повна матеріальна відповідальність виникає в разі:
А Умисного знищення, псування чи розкрадання майна.
Б Допущення приписок, перекручень у звітних даних.
В Заподіяння шкоди в нетверезому стані.
Г Дій та бездіяльності, що мають ознаки злочину.
Д Недостачі, псування переданого підзвіт майна.

Тест 6. Служба охорони праці на підприємстві:
А Створюється власником на підставі Типового положення.
Б Підпорядкована керівникові підприємства.
В Має право видавати керівникам структурних підрозділів підприємств обов'язкові приписи щодо усунення недоліків, зупиняти роботу виробництва тощо.
Г Може бути ліквідована лише за згодою з профкомом.Варіант 9
Теоретичне питання
1.Поняття охорони праці за трудовим правом. Законодавство про охорону праці працівників на виробництві. Гарантії прав працівників на охорону праці.
Практичне завдання
Токар Панасюк допустив грубе порушення технологічної дисципліни, за що йому було знижено кваліфікаційний розряд (з 5 на 4). Одночасно йому не виплатили за продукцію, що виявилася браком, а також притягли до матеріальної відповідальності за заподіяну шкоду. Панасюк звернувся до суду з позовною заявою, в якій вимагав відновити колишні умови праці, оскільки стягнення у вигляді переведення на нижчеоплачувану роботу не передбачено трудовим законодавством. Крім того, за один проступок може бути накладене тільки одне стягнення, а у нього три: зниження розряду, несплата виконаної роботи (продукція виявилася браком) і стягнення за це матеріальної шкоди.
Проаналізуйте ситуацію. Вирішіть спір
Тестові завдання:
Тест1. Укладення трудового договору забороняється.
А Якщо за медичним висновком працівникові протипоказаний певний вид роботи .
Б Якщо працівник не досяг 18 років, а йому запропонована шкідлива чи небезпечна робота.
В -- Якщо немає згоди батьків, стосовно неповнолітніх до 18 років.
Г Якщо немає згоди профспілкового органу стосовно молоді до 16 років.
Д Якщо працівник має групу інвалідності.
Тест 2. Відпустка без збереження заробітної плати може надаватися:
А - За сімейними обставинами.
Б - За наявності поважних причин.
В - За домовленістю між сторонами.
Г - 3 ініціативи власника або уповноваженого ним органу.
Д - На вимогу працівника-пенсіонера.
Тест 3. Керівники несуть повну матеріальну відповідальність:
А За незаконне звільнення чи переведення працівника.
Б За затримання виконання наказу керівника вищого, рівня про поновлення працівника на роботі.
В За затримання виконання чи невиконання рішення суду про поновлення працівника на роботі.
Г За незаконне переміщення працівника на роботі.
Тест 4. Обчислення середньої заробітної плати встановлюється
А Кабінетом Міністрів України.
Б Законами України ("Про пенсійне забезпечення" тощо).
В -- Локальними та галузевими нормами права.
Тест 5. Робота у вихідні дні здійснюється:
А - 3 дозволу профспілкового комітету.
Б - Для виконання невідкладних робіт.
В - Для відвернення нещасних випадків, загибелі чи пошкодження майна.
Г - Тільки за згодою працівника.
Д - За розпорядженням власника.
Тест 6. Власник повинен звільнити працівника за його заявою у вказаний ним строк у разі:
А Неможливості проживання в даній місцевості.
Б Наявності дитини-інваліда.
В Необхідності догляду за хворим членом сім'ї.
Г - - Прийняття на роботу за конкурсом.
Д Вступу до навчального закладу.
Варіант 10

Теоретичне питання
Основні підстави розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця (ст. 40 КЗпП України).
Практичне завдання
Нормувальниці Курило була надана відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. Через два роки і три місяці Курило за власним бажанням приступила до роботи і стала працювати на умовах неповного робочого часу.
Якою має бути її оплата праці - пропорційно відпрацьованому часу чи з виплатою посадового окладу за відпрацьований місяць у повному розмірі?
Тестові завдання:
Тест 1. Які трудові договори належать до тимчасових, сезонних і строкових:
А До тимчасових ті, що укладені на два місяці, а в окремих випадках на чотири місяці.
Б До сезонних ті, що укладені на строк до шести місяців і лише на підприємствах, де є сезонні роботи.
В До строкових ті, що укладені на будь-який строк за обопільною домовленістю сторін.
Г До будь-яких із названих належать трудові договори з молодими спеціалістами.
Д До названих належать трудові договори зі скороченим робочим днем.
Тест 2. При звільненні з роботи працівникові виплачується вихідна допомога:
А У разі призову або вступу працівника на військову службу.
Б У разі відмови працівника від переведення на роботу в іншу місцевість разом з підприємством.
В У разі порушення власником законодавства про працю, колективного або трудового договору.
Г У разі зміни в організації праці або зміни істотних умов праці.
Д У разі скорочення штату, перепрофілювання підприємства або поновлення на роботу працівника, який раніше виконував цю роботу.
Тест 3. Розміри обмеженої матеріальної відповідальності:
А Не більше середньомісячної заробітної плати.
Б Не більше п'ятимісячної заробітної плати.
В Не більше шкоди, заподіяної майну підприємства.
Тест 4. Розмір мінімальної заробітної плати визначається з урахуванням:
А Вартості величини мінімального споживчого бюджету.
Б Загального рівня середньої заробітної плати.
В Продуктивності праці, рівня зайнятості та інших економічних умов.
Г Тривалості трудових відносин (тимчасові, сезонні тощо).
Тест 5. Фінансування охорони праці здійснюється:
А Власником підприємства, установи.
Б Кабінетом Міністрів України.
В Органами місцевого та регіонального самоврядування.
Г За рахунок незначних відрахувань із зарплати працівника.
Тест 6. Шкода, заподіяна власником здоров'ю працівника, компенсується:
А - - У повному розмірі втраченого заробітку.
Б У вигляді одноразової допомоги, установленої колективним договором.
В У розмірі витрат на лікування, протезування тощо.
Г - У разі смерті працівника в розмірі не менше п'ятирічного заробітку.
Д - - У розмірі середнього заробітку без будь-яких допомог.

Заголовок 1Заголовок 3,заголовок 3 Заголовок 5 Заголовок 7 Заголовок 8 Заголовок 915

Приложенные файлы

  • doc 15837769
    Размер файла: 710 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий