Теми для виконання індивідуальних завдань

Теми для виконання індивідуальних завдань
Внутрішній аудит у системі корпоративного управління.
Історичні аспекти становлення і розвитку внутрішнього аудиту в світі.
Стан і перспективи розвитку внутрішнього аудиту в Україні.
Особливості внутрішнього аудиту корпорацій.
Оцінка системи внутрішнього контролю корпорації.
Ризики як обєкт внутрішнього аудиту в корпорації.
Підходи до трактування поняття “внутрішній аудит”.
Цільова спрямованість внутрішнього аудиту як професійної діяльності.
Гносеологічні аспекти внутрішнього аудиту.
Внутрішній аудит як напрям наукових досліджень.
Внутрішній аудит в акціонерних товариствах: необхідність і передумови запровадження.
Порівняльна характеристика внутрішнього аудиту й інших видів та форм фінансово-господарського контролю.
Зміст та структура Міжнародних стандартів професійної практики внутрішнього аудиту.
Стандартизація та уніфікація діяльності внутрішніх аудиторів.
Підходи до оцінювання якості роботи служби внутрішнього аудиту корпорацій.
Деонтологічні аспекти діяльності внутрішніх аудиторів.
Проблема незалежності внутрішніх аудиторів.
Конфлікт інтересів у системі корпоративного управління: сутність і форми прояву.
Зарубіжний досвід організації та проведення внутрішнього аудиту.
Внутрішній аудит як засіб урегулювання конфлікту інтересів.
Інститут внутрішніх аудиторів: історія і сучасність.
Види внутрішнього аудиту та їх характеристика.
Об’єкт і предмет внутрішнього аудиту: дискусійні питання.
Предметні сфери діяльності внутрішніх аудиторів.
Вплив організаційної культури на особливості функціонування служби внутрішнього аудиту.
Обґрунтування мети, завдань і функцій внутрішнього аудиту.
Соціальна роль внутрішнього аудиту корпорацій.
Критичний аналіз Кодексу етики внутрішніх аудиторів.
Міжнародна основа професійної практики внутрішнього аудиту: зміст і сфера застосування.
Особливості організації внутрішнього аудиту на підприємстві.
Кваліфікаційні вимоги і професійні компетенції внутрішнього аудитора.
Робочі документи внутрішнього аудитора.
Система внутрішнього контролю: зміст і структура.
“Внутрішній контроль
· інтегрована концепція” (COSO): оцінка змісту і перспектив розвитку.
Внутрішній аудит: практика банків.
Внутрішній аудит у системі державного внутрішнього фінансового контролю.
Моделі управління ризиками підприємства.
“Управ
·ління ризиками підприємства
· інтегрована концепція” (COSO): прийнятність для вітчизняних підприємств.
Методика оцінювання системи внутрішнього контролю корпорацій.
Особливості планування роботи внутрішнього аудитора.
Характеристика етапів здійснення внутрішнього аудиту.
Програма гарантії та підвищення якості внутрішнього аудиту.
Методичні аспекти здійснення внутрішнього аудиту корпорації.
Методологічні основи внутрішнього аудиту корпорацій.
Внутрішній аудит у контексті реінжинірингу бізнес-процесів корпорації.
Прийоми збирання аудиторських доказів при внутрішньому аудиті.
Роль внутрішнього аудиту в ідентифікації та оцінюванні ризиків підприємства.
Концепція корпоративного управління як середовища внутрішнього аудиту.
Організація системи внутрішнього контролю на підприємстві.
Стан вивченості внутрішнього аудиту як наукової проблеми в Україні.
Проблемні аспекти внутрішнього аудиту: зарубіжний досвід та вітчизняна практика.
Стандартизація систем управління ризиками та внутрішнього контролю підприємства.
Внутрішній аудит процесу зовнішнього фінансового звітування.
Внутрішній аудит у виявленні помилок і шахрайства.
Принципи внутрішнього аудиту: організаційний та біхевіоральний аспекти.
Методологічні принципи внутрішнього аудиту.
Незалежність та об’єктивність внутрішнього аудиту: сутність і шляхи досягнення.
Внутрішній аудит: поняття і призначення.
Методика внутрішнього аудиту закупівель.
Внутрішній аудит як важливий компонент сучасної системи корпоративного управління.
Внутрішній аудит в умовах застосування інформаційних систем і технологій.
Внутрішній аудит в антикризовому управлінні підприємством.
Внутрішній аудит інвестиційних проектів.
Ключові показники ефективності корпоративного управління.
Методика внутрішнього аудиту ефективності корпоративного управління.
Методика внутрішнього аудиту системи внутрішнього контролю.
Методика внутрішнього аудиту системи бухгалтерського обліку і звітності підприємства.
Методика внутрішнього аудиту системи управління ризиками підприємства.


Приложенные файлы

  • doc 15834052
    Размер файла: 37 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий