Щоденник практики лікувальна справа №1 за новою..


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України
29 березня 2012 року № 384
Форма № Н-7.03
Шепетівське медичне училище
______________________________________________________________________________
(повне найменування вищого навчального закладу)
ЩОДЕННИК ПРАКТИКИ
___________________________________________________________________
(вид і назва практики)
студента ___________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)
Інститут, факультет, відділення________________________________________
Кафедра, циклова комісія _____________________________________________
освітньо-кваліфікаційний рівень_______________________________________
напрям підготовки ___________________________________________________
спеціальність_______________________________________________________
(назва)
_________ курс, група _______________
Студент______________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)
прибув на підприємство, організацію, установу
Печатка
підприємства, організації, установи„___” ____________________ 20___ року
____________ ________________________________________________
(підпис) (посада, прізвище та ініціали відповідальної особи)
Вибув з підприємства, організації, установи
Печатка
Підприємства, організації, установи “___” ____________________ 20___ року
_____________ ________________________________________________
(підпис) (посада, прізвище та ініціали відповідальної особи)
Відгук осіб, які перевіряли проходження практики
Висновок керівника практики від вищого навчального закладу про проходження практики
Дата складання заліку „____”_______________20____року
Оцінка:
за національною шкалою____________________
(словами)
кількість балів _________________________________
(цифрами і словами)
за шкалою ECTS __________________________
Керівник практики від вищого навчального закладу
____________ ______________________
(підпис) (прізвище та ініціали)
Відгук і оцінка роботи студента на практиці
_______________________________________________________
(назва підприємства, організації, установи)
Керівник практики від підприємства, організації, установи ___________
______________ _____________________
(підпис) (прізвище та ініціали)
Печатка
«______» __________________ 20 __ року

Календарний графік проходження практики
№ з/п Назви робіт Тижні проходження практики Відмітки про виконання
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8
Керівники практики:
від вищого навчального закладу ______ _____________
(підпис) (прізвище та ініціали)
від підприємства, організації, установи ______ _____________
(підпис) (прізвище та ініціали
Обов’язки студентів на практиці:
своєчасно прибути на базу практики;
вивчити і суворо дотримуватись правил охорони праці, техніки безпеки і виробничої санітарії;
виконувати всі завдання, що передбачаються програмою практики та правила внутрішнього розпорядку лікувально-профілактичного закладу;
подати до коледжу щоденник практики, характеристики та індивідуально виконані завдання;
відповідати за виконану роботу та її результати на рівні зі штатними працівниками лікувального закладу;
брати активну участь у суспільному житті колективу лікарні (п’ятихвилинки, конференції, конкурси тощо);
по закінченні практики брати участь у підсумковій конференції;
дотримуватися правил медичної етики;
проводити санітарно-освітню роботу з пацієнтами та їхніми родичами;
своєчасно скласти залік з практики.
Виробнича практика
Догляд за хворими та медична маніпуляційна техніка проводиться з метою:
поглиблення і систематизації отриманих теоретичних знань;
удосконалення практичних навичок і вмінь з догляду за хворими відповідно до принципів медичної етики і деонтології;
відпрацювання та вдосконалення техніки виконання медичних маніпуляцій.
Практика проводиться на завершальному етапі вивчення предмета “Догляд за хворими та медична маніпуляційна техніка”.
За період проходження практики студенти знайомляться з роботою:
приймального відділення;
центрального стерилізаційного відділення;
відділень стаціонару;
Робочі записи під час практики
Робочі записи під час практики
вивчають посадові обов’язки медичної сестри на кожному робочому місці;
ознайомлюються з наказами та інструкціями МОЗ України, які регламентують роботу лікувально-профілактичних закладів із санітарно-протиепідемічного режиму
Самостійна робота студентівЗ метою набуття студентами під час практики умінь та навичок для самостійного розв’язання виробничих, наукових і організаційних завдань та активізації їх діяльності, розширення світогляду, підвищення ініціативи, студентам пропонується виконати такі індивідуальні завдання, а саме:
виготовлення тематичних санбюлетенів, стендів, таблиць, муляжів, кросвордів тощо (за рекомендаціями методичних керівників практики);
проведення профорієнтаційної роботи серед працюючої молоді в лікувально-профілактичних закладах та школах за місцем проходження практики;
вивчення структури захворювань у місцях проходження практики (збирання статистичних даних з окремих патологічних одиниць), враховуючи дані сучасної екологічної ситуації;
збирання відгуків про випускників ВНМЗ, які працюють на базах практики.
ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА
Догляд за хворими та медична маніпуляційна технікаРозподіл часу на практиці№ з/пВідділенняДніГодиниУсьогоРобота у відділенніСамостійна робота
1 Приймальне відділення1 9 6 3
2 Центральне стерилізаційне відділення 1 9 6 3
Відділення стаціонару10 90 60 30
Усього12 108 72 36
Приймальне відділення лікарні (1 день)
У приймальному відділенні студенти знайомляться з режимом роботи відділення, правилами реєстрації пацієнтів, заповненням медичної документації; беруть участь у загальному огляді, проведенні антропометрії та санітарного оброблення пацієнтів (у тому числі з педикульозом), виконанні маніпуляцій, транспортуванні пацієнтів у відділення, приготуванні дезінфекційних розчинів.Студенти повинні знати:
санітарно-протиепідемічний режим приймального відділення;
посадові обов’язки фельдшера, накази та інструкції, які регламентують роботу приймального відділення;
правила прийому і санітарної обробки пацієнта;
приготування та застосування сучасних дезінфекційних засобів, правила зберігання та техніку безпеки під час роботи з ними.
Студенти повинні уміти:
проводити санітарну обробку пацієнта
проводити антропометрію;
виконувати маніпуляції;
транспортувати пацієнтів;
готувати дезінфікуючі розчини.
Перелік обов’язкових практичних навичокЗаповнення документації приймального відділення.
Проведення санітарної обробки пацієнта (у тому числі з педикульозом).
Проведення антропометрії.
Техніка транспортування та перекладання пацієнта.
Приготування робочих розчинів сучасних дезінфекційних засобів різної концентрації.
Центральне стерилізаційне відділення (1 день)
Робочі записи під час практики
Робочі записи під час практики
У ЦСВ студенти знайомляться з режимом роботи, документацією відділення, функціональними обов’язками персоналу, правилами техніки безпеки під час стерилізації, проводять прийом нестерильних біксів та видачу стерильних, беруть участь у вкладанні біксів в автоклав.
Студенти повинні знати:
організацію роботи ЦСВ;
методи та режими стерилізації, методи контролю стерилізації;
дотримання норм і правил техніки безпеки під час стерилізації.
Студенти повинні уміти:
проводити передстерилізаційне очищення виробів медичного призначення і контроль якості передстерилізаційного очищення;
укладати бікс для накривання стерильного стола, лотка;
дезінфікувати бікс.
Перелік обов’язкових практичних навичокПередстерилізаційне очищення виробів медичного призначення (ВМП).
Контроль якості передстерилізаційного очищення ВМП.
Укладання бікса для накривання стерильного стола, лотка.
Дезінфекція бікса.
Відділення стаціонару (10 днів)
У відділенні стаціонару студенти знайомляться з особливостями забезпечення санітарно-протиепідемічного режиму відділень лікарні (накази, галузеві стандарти, інструкції, методичні рекомендації та ін.), правилами виписування, отримання, зберігання і обліку ліків у відділенні, обліком наркотичних (психотропних) лікарських засобів, посадовими обов’язками середнього і молодшого медичного персоналу, наказами та інструкціями, які регламентують роботу відділення, лікувально-
охоронним режимом, організацією лікувального харчування у відділенні.
Студенти повинні знати:
санітарно-протиепідемічний режим терапевтичного відділення (палати, маніпуляційного та процедурного кабінетів, буфетної тощо);
посадові обов’язки молодшого медичного персоналу.
правила виписування, зберігання і обліку ліків у відділенні (у тому числі наркотичних);
організацію лікувального харчування у відділенні, принципи лікувального харчування та годування пацієнтів;
методи найпростішої фізіотерапії;
спостереження і догляд за пацієнтами.
Студенти повинні уміти:
підготувати до роботи маніпуляційний кабінет;
накривати стерильний стіл, лоток;
проводити облаштування ліжка пацієнта, заміну натільної і постільної білизни, перекладання і транспортування пацієнта;
проводити догляд за шкірою, волоссям, очима, вухами, носовими ходами, порожниною рота, статевими органами, проводити комплексну профілактику пролежнів;
складати порційну вимогу і добове меню згідно з рекомендованою дієтою. Проводити годування тяжкохворого;
вимірювати температуру тіла, артеріальний тиск, досліджувати артеріальний пульс, проводити оцінку отриманих результатів та їх реєстрацію;
проводити спостереження і догляд за пацієнтами із захворюваннями органів дихання, кровообігу, травлення, нирок і сечовивідних шляхів, тяжкохворими.
Робочі записи під час практики
Робочі записи під час практики
Перелік обов’язкових практичних навичок
Дезінфекція одноразових шприців та голок після їх використання.
Передстерилізаційне очищення ВМП.
Контроль якості передстерилізаційного очищення.
Стерилізація в повітряному стерилізаторі. Контроль якості.
Користування стерильним біксом.
Накривання стерильного стола.
Облаштування ліжка пацієнта.
Заміна натільної і постільної білизни лежачого пацієнта.
Техніка користування функціональним ліжком.
Техніка транспортування і перекладання пацієнта.
Догляд за шкірою: вмивання, обтирання лежачих пацієнтів.
Догляд за волоссям: миття, розчісування, гоління.
Догляд за статевими органами, промежиною (профілактика попрілостей).
Догляд за очима: промивання, очні ванночки.
Догляд за вухами, обробка зовнішнього слухового ходу.
Догляд за носовими ходами.
Догляд за порожниною рота: огляд, зрошення, протирання, чищення зубів, полоскання.
Комплексна профілактика пролежнів.
Догляд за шкірою в разі наявності пролежнів.
Складання порційної вимоги.
Складання приблизного добового меню згідно з рекомендованою дієтою.
Годування лежачого пацієнта з ложки, напувальника.
Годування пацієнта через назогастральний зонд за допомогою шприца Жане.
Годування пацієнта через гастростому, обробка шкіри навколо гастростоми.
Вимірювання температури тіла, оцінка отриманих даних, реєстрація.
Догляд за пацієнтом з лихоманкою.
Надання допомоги пацієнту під час критичного зниження температури тіла.
Визначення частоти, глибини, ритму дихання, оцінка отриманих даних.
Допомога пацієнту під час кашлю і задишки.
Долікарська допомога в разі кровохаркання та легеневої кровотечі.
Подача кисню з кисневої подушки та через носовий катетер.
Дослідження артеріального пульсу, його характеристика, реєстрація.
Вимірювання артеріального тиску, його оцінка, реєстрація.
Визначення добового діурезу, водного балансу, оцінка отриманих даних.
Надання долікарської допомоги під час блювання, аспірації блювотних мас.
Надання долікарської допомоги у разі виникнення шлунково-кишкової кровотечі.
Промивання шлунка за допомогою товстого зонда.
Застосування газовідвідної трубки.
Застосування очисної клізми.
Застосування олійної клізми.
Застосування сифонної клізми.
Застосування медикаментозної мікроклізми.
Катетеризація сечового міхура.
Промивання (інстиляція) сечового міхура.
Техніка поставлення медичних банок.
Техніка накладання гірчичників.
Техніка накладання вологого зігрівального компресу.
Техніка накладання охолоджувального компресу.
Техніка заповнення водою та застосування гумової грілки.
Техніка заповнення льодом та застосування гумового міхура.
Вибір призначень з листка лікарських призначень пацієнта.
Складання вимоги-замовлення на лікарські засоби.
Розкладання лікарських засобів у медичній шафі за способом їх застосування.
Робочі записи під час практики
Робочі записи під час практики
Втирання мазі, накладання пластиру, застосування присипки.
Закапування крапель у ніс, вуха, очі.
Закладання мазі за повіки.
Техніка користування дозованим аерозольним інгалятором.
Набирання розчину з ампул, флаконів.
Виконання скарифікаційної діагностичної проби на індивідуальну чутливість організму до антибіотика.
Виконання проби Манту.
Виконання підшкірних ін’єкцій.
Користування інсуліновим шприцом. Розрахунок дози інсуліну.
Уведення олійних розчинів.
Розчинення порошкоподібного антибіотика для парентерального введення та розрахунок дози антибіотиків.
Розчинення порошкоподібного антибіотика для поставлення діагностичної проби на індивідуальну чутливість організму до препарату.
Техніка накладання венозного джгута.
Техніка внутрішньовенного струминного введення лікарських засобів.
Заповнення системи одноразового використання інфузійним розчином.
Техніка внутрішньовенного краплинного введення лікарських засобів.
Узяття крові з вени для лабораторних досліджень.
Узяття мазка із зіва і порожнини носа.
Збирання мокротиння для загального клінічного аналізу, бактеріологічного дослідження, дослідження для виявлення мікобактерій туберкульозу.
Взяття блювотних мас і промивних вод шлунка для лабораторного дослідження.
Збирання калу для копрологічного, бактеріологічного досліджень, дослідження на приховану кров, яйця гельмінтів.
Техніка фракційного зондування, направлення матеріалу в лабораторію.
Техніка дуоденального зондування, направлення матеріалу в лабораторію.
Збирання сечі для загального клінічного аналізу.
Збирання сечі для дослідження за Зимницьким, Нечипоренком.
Збирання сечі для дослідження на діастазу, 17-кетостероїди.
Збирання сечі на наявність глюкози, кетонових тіл.
Збирання сечі для бактеріологічного дослідження.
Підготовка пацієнта до рентгенологічного дослідження шлунка і кишківника.
Підготовка пацієнта до іригоскопії.
Підготовка пацієнта до бронхоскопії.
Підготовка пацієнта до езофагогастродуоденоскопії.
Підготовка пацієнта до колоноскопії.
Підготовка пацієнта до ректороманоскопії.
Підготовка пацієнта до ультразвукової діагностики (УЗД) органів черевної порожнини.
Підготовка пацієнта до цистоскопії.
Підготовка пацієнта до плевральної пункції (плевроцентез), оснащення, допомога лікарю, догляд і спостереження за пацієнтом під час і після проведення процедури.
Підготовка пацієнта до абдомінальної пункції (лапароцентез), оснащення, допомога лікарю, спостереження і догляд за пацієнтом під час і після проведення процедури.
Виписування направлень на лабораторне дослідження.
Заповнення екстреного повідомлення в СЕС про наявність інфекційного захворювання, харчового, гострого професійного отруєння.
Робочі записи під час практики
Робочі записи під час практики
Робочі записи під час практики
Робочі записи під час практики
Робочі записи під час практики

Приложенные файлы

  • docx 15832696
    Размер файла: 46 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий