2.4.ЕВОЛЮЦІЯ ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ВІТЧИЗНЯНИХ..

ЕВОЛЮЦІЯ ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Найбільш радикальний шлях підвищення економічної ефективності промислового виробництва пов'язаний зі створенням досконалого господарського механізму, застосуванням економічних методів у системі управління, планування, фінансування, оцінки та економічного стимулювання господарської діяльності виробничих підприємств На шляху вдосконалення господарського механізму вже пройдено кілька етапів, і на кожному з них випробувана певна мо-іель (або принципова схема) організації господарського механізму. Зупинимося на цих моделях детальніше, оскільки досвід їх розроблення і впровадження становить не тільки історичний, а й, безумовно,науковий інтерес.
До економічної реформи 1965 р. у державному секторі діяв господарський механізм, в основу якого було покладено переважно директивний, адміністративно-командний підхід до вирішення господарських питань. Його можна охарактеризувати як однобічний, бо основним було завдання виконання плану з випуску і реалізації товарної продукції та забезпечення нею всіх споживачів за обсягом, номенклатурою, асортиментом, якістю та термінами постачання. Інше важливе завдання підвищення економічної ефективності промислового виробництва у повному обсязі не ставилося, а йою часткове вирішення за допомогою окремих планових показників відчутно не впливало на господарську діяльність виробничих колекгивів та підвищення якості Їх роботи. Відносно високі темпи розвиїку в галузях промисловості в попередні роки досягалися в основному за рахунок політичних, Ідеологічних, організаційних та адміністративно-правових методів в управлінні та плануванні.
Невідповідність між економічною політикою, яка базувалася на адміністративному підході до виробництва та розподілу ресурсів, і завданням підвищення економічної ефективності промислового виробництва проявилася досить явно вже в перші роки після війни, коли здійснення нових п'ятирічних планів розвигку народного господарства вимагало великих капіталовкладень та мобілізації всіх можливих джерел накопичення. Уже тоді зниження темпів розширеного відтворення, падіння рівня економічної ефективності промислового виробництва та темпів накопичення вказували на необхідність удосконалення принципів економічної політики, зміни стилю та методів у системі управління, планування та економічною стимулювання, заміни моделі господарського механізму, що склалася, новою.
Уперше завдання переходу на нову, оновлену модель господарського механізму в промисловості було поставлено в 1965 р. Центральною проблемою такого переходу було визнано підвищення економічної ефективності промислового виробництва.
Для визначення економічної ефективності виробничих фондів передбачалося використовувати показники прибутку та рентабельності. ЦІ показники пропонувалося застосовувати в системі централізованих показників планування основної промислової діяльності підприємств, у системі обліку та звітності, а також у системі економічного стимулювання трудових колективів при створенні трьох фондів фонду матеріального стимулювання,фонду соціального розвитку та житлового будівництва і фонду розвитку виробницгва.
Слід 'зазначити, що ця реформа господарського механізму мала прогресивний характер, була першим кроком на шляху до ринкової економіки з елементами державного регулювання, створювала можливість відійти від суто адміністративних методів господарювання. Далеко не всі ключові ниіання реформи моделі господарського механізму гого періоду дістали необхідне розроблення та наукове обгрунтування. Насамперед це стосується системи економічної оцінки основної діяльності підіїриємсгв. Передбачалося, що така оцінка, як і раніше повинна здійснюватися за допомогою системи планових показників, доповнених показниками прибутку та рентабельності. Однак питання, яким чином слід визначаш ефективність виробничих фондів або основної діяльності, не було з'ясовано. Одні економісти пропонували використовувати спальний прибуток та рентабельність. Інші розрахунковий прибуток та відповідний рівень рентабельності. Котрий із цих показників точніше відображає реальний рівень ефективності виробництва при тій чи Іншій економічній оцінці, визначено не було, як і не було з'ясовано питання, який з наведених показників доцільніше використовувані при розробленні та формуванні поточних і перспективних планів економічного та соціального розвитку підприємств.
Не можна також вважати обгрунтованим питання про використання зазначених показників у системі економічного стимулювання. Якщо за допомогою системи економічного стимулювання передбачалося мобілізувати зусилля виробничих трудових колективів на розв'язання завдань підвищення ефективності промислового виробництва, що визначалася через показник рентабельності, то виникало запитання: для чого другим фондоутворюючим показником використовується показник реалізації товарної продукції?
Якщо цим передбачалося підвищити відповідальність, моральну та матеріальну заінтересованість колективів не тільки у виконанні плану виробництва, а й у реалізації товарної продукції, то для досягнення такої мети, очевидно, доцільно використору ва-ти систему формування фонду заробітної плати на підприємствах. З цієї точки зору фонд матеріального стимулювання більшість економістів розглядали і зараз розглядають як частину загальної системи оплати праці відповідних виробничих колективів. Тим самим не приділялося необхідної уваги стимулюванню виробничих колективів за досягнутий рівень ефективності основної діяльності пІдприємств-
Якщо передбачалося стимулювати трудові колективи за досягну"! ий рівень ефективності виробничих фондів або основної діяльності. то доцільно було б використовувати один фондоутво-рюючий показник, а саме: рівень рентабельності підприємства, який склався. У цьому разі стимулювання за досягнутий рівень ефективності основної діяльності має своє особливе, еамосіійне значення, відмінне від призначення та практичного застосування системи створення фонду заробітної плати та різних форм оплати праці.
До недоліків реформи 19651966 рр. можна віднести те, що запропонована модель господарського механізму практично не торкалася діючого на той час фінансово-кредитного механізму та його основних ланок, зокрема системи розподілу прибугку, системи фінансування та кредитування капіталовкладень, методів розроблення, форуїу'вання та обгрунтування щорічних та перспективних фінансових планів у їх зв'язку з завданням підвищення ефективності основної діяльності підприємств та ін.
Принципово новий підхід до розроблення та формування моделі господарського механізму було запропоновано у 1979 р. Основний наголос у цьому підході було зроблено в-же не на постановку та розв'язання завдання підвищення економічної ефективності промислового виробництва, а на розроблення та формування п'ятирічних та річних планів економічного та соціального розвитку підприємств. Для оцінки їх роботи було рекомендовано використовувати показник чистої продукції (валового доходу) та розрахований на його основі показник продуктивності праці. З теоретичного погляду цс означало відхід від теорії чистої доданої вартості (прибутку) та орієнтацію на теорію валового доходу, а побудований на основі останньої господарський механізм було визнано особливим його типом так званою другого моделлю господарського механізму.
У практиці господарської діяльності підприємств цей тип господарського механізму не дістав широкої підтримки, оскільки відразу у процесі його практичного застосування виявилися суттєві недоліки. Насамперед це стосується вибору вихідної теоретичної концепції теорії валового доходу (чистої продукції). Відомо, що при цьому знову-таки залишалося невирішеним питання: як визначати ефективність виробничих фондів або ефективність основної діяльності підприємств. Ігнорування цього питання в системі економічної оцінки, обліку та звітності, під час аналізу господарської діяльності підприємств, розробленні та формуванні перспективних і річних планів економічного та соціального розвитку, при організації системи економічного стимулювання, по суті, нейтралізувало всі зусилля з практичного здійснення всіх інших пропозицій щодо удосконалення моделі господарського механізму.
Новий етап перебудови господарського механізму розпочався у 1987 р. з удосконалення та розширення сфери застосування господарського розрахунку, самоокупності та самофінансування з метою створення та посилення внутрішніх стимулів розвитку підприємств. При цьому передбачалося поширення принципів госпрозрахунку на роботу всіх структурних підрозділів. Головним критерієм оцінки та матеріального заохочення колективу вважалося зіставлення витрат та результатів. В основу організації госпрозрахунку внутрішніх підрозділів були покладені ті самі принципи, що визначали госпрозрахунок підприємства в цілому: окупність витрат і самофінансування процесу відтворення, виробничо-господарська самос'і ійність та самоуправління колективу, матеріальна заінтересованість у кінцевих результатах ДІЯЛЬНОСТІ.
Особливу роль у розвитку внутрішньовиробничого госпрозрахунку відіграло впровадження колективного та орендного підрядів. Економічна сутність колективного підряду полягала в тому, що колектив робітників брав на себе обов'язки щодо випуску продукції (виконання робіт або надання послуг) у встановлені терміни, а адміністрація підприємства зобов'язувалась надавати йому необхідні ресурси та оплатити виробничу продукцію за наперед визначеними розцінками.
Розвиток колективного підряду на підприємствах передбачав упровадження його більш прогресивної форми орендного підряду, ефективність якого пов'язувалася з можливістю господарської самостійності колективу-орендатора у викорисганні державних засобів виробництва. Однак широкого застосування на практиці господарювання підприємств орендний підряд не знайшов, що було зумовлено особливостями командно-адміністративної економіки.
Узагальнюючи практику формування внутрішнього економічного механізму вітчизняних підприємств, зазначимо особливості господарського механізму, що склався, та його недоліки. До них належать:
-ценгралізованс планування, яке охоплювало всі сторони діяльності підприємств, що зменшувало Їх відповідальність;
-оцінка ефсктивносгі діяльності за рівнем виконання плану, що не стимулювало підвищення ефективності виробництва;
- жорстка регламентація взаємозв'язків між підприємствами (постачальник-виробник-споживач) керуючими органами, що не створювало умов для стимулювання до підвищення якості
продукції;
- централізований розподіл ресурсів, регламентація розподілу
прибутку, що не стимулювало його збільшення;
ацентралізовапе витратне ціноутворення, яке не давало можливості об'єктивно оцінювати ефективність діяльності підприємства.

15

Приложенные файлы

  • doc 15828639
    Размер файла: 51 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий