офтальм_каз_4ЖМК

Офтальмология пјнінен « Жалпы медицина» мамандыєы бойынша тесттер ! Нўрлы мїйізді ќабыќтыќ бўрышты тїзеді: / нўрлы ќ абыќтыѕ тїбі, кірпікті дене, корнеосклераль ды трабекулдар / конеосклеральды трабекулдар, кірпікті де не, нўрлы ќабыќтыѕ кґру белдемесі / нўрлы ќабыќтыѕ артќы беті, циннов байламд ары, кірпікті дененіѕ ґсінділері ! Ќасаѕ ќабыќ тыѕ сындыру кїші: / 40 диоптрий -42,0 диоптрий / 1,5-2 диоптрий / 60-62,0 диоптрий / 28,0-30,0 диоптрий ! Кґз шарасыныѕ жоєарєы ќабырєасы шектесед і: / М аѕдай ќойнауымен / гаймор ќойнауымен / негізгі ќойнау ы мен / мўрын ќуысым ен ! Кґз шарасын ыѕ сыртќы ќабырєасы шекте се ді / ќанат маѕдай шўѕќырша сы мен / гаймор ќойнауымен / негізгі ќойнаумен / маѕдай ќойнауымен / мўрын ќуысымен ! Кґз шарасыныѕ тґменгі ќабырєасы шектейді / гаймор ќойнауымен / негізгі ќойнаумен / маѕдай ќойнауымен / мўрын ќуысымен ! Кґз ш е кара сыныѕ ішкі ќабырєасы шектеседі / торлы(лабиринт ќойнаумен) / ќанат маѕдай шўѕќырша сы мен / гаймор ќойнауымен / негізгі ќойнаумен / маѕдай ќойнауымен ! Кґз шарасыны ѕ мўрынныѕ ќосалќы ќуыстарына жаќындасу ќай кезде болады / ќатерлі жаѕа тїзілістерде жјне кґз шарасыныѕ ќабыну ауруларында к ґз шарасыны ѕ ќабыну ауруларында жјне кґру нервініѕ жараќаттыќ заќымдануларында / кґру нервініѕ жараќаттыќ заќымданулары ж јне к ґз алмас ыныѕ енген жараларында / кґз алмасыныѕ енген жараларында жјне кґз шарасыныѕ ќатерлі жаѕа тїзіліс терінде ! Біріншілік кґз кґпіршесі неден дамиды / Н ей роэктодермадан / беткей эктодермадан / М езодермадан / біреуі де емес ! Кґздіѕ физи калыќ рефракциясын не аныќтайды / кґздіѕ оптикалыќ жїйесініѕ барлыќ жарыќ с ындыру кїштері / кґздіѕ оптикалыќ жїйесініѕ барлыќ жарыќ с ындыру кїшт ері жјне бас фокустыѕ торлы ќабыќќа ќатынасы / мїйізді ќабыќтыѕ сынд ыру кїші / бўршаќтыѕ сындыру кїші ! Кґздіѕ клин икалыќ рефракциясы не аныќтайды / бас фокустыѕ тор ќабыќќа ќатынасын мїйізді ќабыќтыѕ сындыру кїші / бўршаќтыѕ сындыру кїші / кґздіѕ оптикалыќ жїйесініѕ барлыќ жарыќ с ындыру к їште рі / кґздіѕ оптикалыќ жїйесініѕ барлыќ жарыќ с ындыру кїштері жјне бас фокустыѕ тор ќабыќќа ќатынасты орналасуы ! Бўршаќтыѕ с ындыру кїші теѕ / 18,0-20,0 диоптрий / 1,5-2,0 диоптрий / 60,0-62,0 диоптрий / 40,0-42,0 диоптрий / 28,0-30,0 диоптрий ! Кґздіѕ сынд ыру кїші теѕ / 60,0-62,0 диоптрий / 18,0-20,0 диоптрий / 1,5-2,0 диоптрий / 40,0-42,0 диоптрий / 28,0-30,0 диоптрий ! Миопиялыќ а уру дегеніміз не / кґздіѕ ішкі ќабыќтарыныѕ дистрофиялыќ ґз герістері бар кез-келген деѕгейдегі миопия / жоєарєы деѕгейдегі миопия / јлсіз деѕгейдегі миопия / мио пиялыќ а стигматизм / орташа денгейдегі миопия / ґрістемелі миопия ! Миопия кор р ек цияланады; / кґру ґткірлігін аныќ кґрсететін кіші тері с мјнді шыны / кору ґткірлігін аныќ к ґрсететін ї лкен оѕ мјнді шынылар / кґру ґткірлігін аныќ кґрсететін їлкен тер іс мјнді шыны / кґру ґткірлігін аныќ кґрсететін кіші оѕ мј нді шыны / сфералыќ шынылар ќолданылмайды ! Гиперметроп ия коррекцияланады / к ґру ґткірлі гін аныќ кґрсететін ї лкен оѕ мјнді шынылар / кґру ґткірлігін аныќ кґрсететін кіші тері с мјнді шыны / кґру ґткірлігін аныќ кґрсе тетін ї лкен теріс мјнд і шынылар / кґру ґ ткірлі гін аныќ кґрсететін кіші оѕ мјнді шынылар / сфералыќ шынылар ќолданылмайды ! Эмметропия коррекцияланады / кґру ґткірлігін аныќ кґрсететін оѕ мјнді ш ынылар / кґру ґткірлігін аныќ кґрсететін кіші тері с мјнді шыны / кґру ґткірлігін аныќ кґрсететін ї лкен теріс мјнді шы нылар / кґру ґ ткірлігін аныќ кґрсететін кіші оѕ мјнді шынылар / сфералыќ шынылар ќолданылмайды ! Кґздіѕ оптик алыќ жїйесін ќўрайтын элементтерді атаѕыз / барлыќ аталєандар / мїйізді ќабыќ / алдыѕєы камераныѕ сўйыќтыєы / Б ўршаќ / шыны тјрізді дене ! Бас фокус тор ќабыќта орналасќан рефракция ќалай аталады / Э мметропия / Г иперметропия / М иопия / А стигматизм / П ресбиопсия ! Ќалыпты астигматизмніѕ сипаттамасы / вертикальды меридиан горизантальдыдан к їштірек сындырады / меридиан баєытында сындыру кїші ґзгермей ді / меридиан баєытында сындыру кїші ґзгереді / горизантальды меридиан вертикальдыдан к ї штірек сынд ырады / меридианныѕ біреуінде эмметропия бар ! Ќарапайым а стигматизм ќалай сипатталады / меридианныѕ біреуінде эмметропия бар / вертикал ьды меридиан горизантальдыдан кїштірек сындырады / меридиан баєытында сындыру кїші ґзгермей ді / меридиан баєытында сындыру кїші ґзгереді / горизант альды меридиан вертикальдыдан к ї штірек сындырады ! Пресбиопсияныѕ себебі не / бўршаќтыѕ жасќа байланысты созылєыштыєы ныѕ тґмендеуі / кірпікті дене бўлшыќеттерініѕ жасќа байланысты јлсіреуі / бўршаќтыѕ сындыру кїші кґрсеткішініѕ аза юы / тор ќабыќтыѕ ажырату ќабілетініѕ жасќа ба йланысты јлсіреуі ! Пресбиопсия јдетте ќай жаста басталады / 40-45 жас / 30-35 жас / 35-40 жас / 45-50 жас ! Гиперм етропияныѕ ќаншаєа дейінгі диоптрийлік деѕге йі јлсіз деп есептелінеді / 2,0 / 1,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 ! Гиперметроп ияныѕ ќаншаєа дейінгі диоптрийлік деѕгейі орташа деп есептелінеді / 5,0 / 1,0 / 2,0 / 3,0 / 4,0 ! Гиперметроп ияныѕ ќаншаєа дейінгі диоптрийлік деѕгейі жоєары деп есептелінеді / 5,0 / 1,0 / 2,0 / 3,0 / 4,0 ! Миопияныѕ ќаншаєа дейінгі диоптрийлік де ѕгейі јлсіз деп есептелінеді / 3,0 / 1,0 / 2,0 / 4,0 / 5,0 ! Миопияныѕ ќаншаєа дейінгі диоптрийлік де ѕгейі орташа деп есептелінеді / 3,0 / 1,0 / 2,0 / 4,0 / 6,0 ! Миопияныѕ жоєарєы деѕгейі саналады,егерд е рефракция диоптрийден кґп болса... / 6,0 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 ! Анизометрия дегеніміз не / екі кґзде де рефракция деѕгейі бірдей емес тігі / екі кґзде де кґз тїбініѕ заттардыѕ кґрініс тері јр тїрлі кґлемді / бір кґздегі јр тїрлі мер и диандаєы бірдей емес рефракция / кґздіѕ бір меридиан баєытындаєы ґзгермел і рефракция ! Анизейкония дегеніміз не / екі кґзде де рефракция деѕгейі бірдей емес тігі / екі кґздіѕ тїбінде заттардыѕ јр тїрлі кґле мдегі кґріністері / бір кґздегі јр тїрлі мер и диандаєы бірдей емес рефракция / кґздіѕ бір меридиан баєытындаєы ґзгермел і рефракция ! Тор ќабыќтыѕ ќай бґлігі кґру ґткірлігін ас а жоєары кґрсетуін ќамтамасыз етеді / сары даќтыѕ орталыќ шўѕќыр аймаєы / барлыќ ќашыќтыќтаєы сары даќ / кґру нер ві д искісініѕ аймаєы / тор ќабыќтыѕ барлыќ бґлігінде visis бірдей ! Тексерілуші 5 метр ќашыќтыќта Сивцев кестесініѕ тек бірінші ќатарын єана оќыды, он ыѕ кґру ґткірлігі ќандай / 0,1 / 0,2 / 0,5 / 1,0 ! Тор ќабыќтыѕ анатомиялыќ элементтерініѕ ќайсысы жарыќ рецепторлары болып табылады / С ауытшалар / Т аяќшалар / ганглиозды клеткалар / биполярлы клеткалар / пигментті эпителийдіѕ клеткалары ! Дўрыс жарыќ сезудіѕ аты ќандай / ќалыпты трихромазия / аномальді трихромазия / Д ихромазия / М онохромазия ! Соќыр даќ де геніміз не / тор ќабыќ тамырларыныѕ кґру маѕындаєы аќауы / кґру нерв дискісініѕ кґру алаѕын даєы проекциясы / соќыр даќтыѕ кґру алаѕындаєы проекциясы / кґру алаѕыныѕ кез келген бґлігіндегі шект елген скотома ! Кґрсетілг е н тјсілдерд іѕ ішінен кґру алаѕын тексеру тјсілдерін к ґ рсетіѕіз / Периметрия / В изометрия / А номалоскоп ия / Г ониоскопия / Б иомикроскопия / офтальмоскопия биометрия ! Тор ќабыќты ѕ ќай элементтері ќараѕєылыќ кґруді ќамтамасыз етеді / Т аяќшалар / ганглиозды клеткалар / биполярлы клеткалар / пигментті эпителийдіѕ клеткалары ! Фотопиялыќ кґру дегеніміз не / кїндізгі кґ ру / аќшам (кешкі) кґру / тїнгі кґру / перифериялыќ кґру / орталыќ кґру ! Мезопиялыќ кґру терминінде нені тїсінуге болады кїндізде кґру / аќшам (кешкі) кґру / тїнгі кґру / перифериялыќ кґру / орталыќ кґру ! Скотопиялыќ кґру дегеніміз не / тїнде кґру / аќшам (кешкі) кґру / кїндіз кґру / тауыќ соќыр ! Кґру ґткірл ігін аныќтаѕыз, егер де тексерілуші 2,5м ќашыќтыќта саусаќтарын санаса / 0,05 / 0,025 / 0,25 / 0,5 ! Кґру ґткірлігі ќандай, егер де кестеніѕ бі рінші ќатары 3 метрден оќылса / 0,06 / 0,03 / 0,3 ! Саусаќтарын 50см ќашыќтыќта санайтын текс ерілушініѕ кґру ґткірлігі ќандай / 0,005 / 0,01 / 0,05 ! Тексерілуш і тек жарыќты кґреді , біраќ ол тек 3 баєытта єана локализациялайды, кґру ґткірлігі теѕ: / P.L.incerta / P.L.certa ! Кґздіѕ сыртќы (фиброзды,белоктыќ) ќабыєы а йтылады / склера деп / белокты деп / конъюктива деп / эпителий деп ! Склераныѕ негізгі ќызметтері деп саналад ы / кґзініѕ формасын ќамтамасыз ету, тургорын реттеу, ішкі структураны ќорє ау, кґз ќозєалтќыш бўлшыќ еттердіѕ беку орны / тонусты ќамтамасыз ету, ішкі ќабыќтарды ќ орєау / кґз бўлшыќ еттерініѕ беку орны жане ішкі с труктураныѕ, кориоретинальді структу р аныѕ трофикасын ќамтамасыз ету, сындыру ор тасын ќорєау ! Склераныѕ о ртаѕєы ќалыѕдыєы ќўрайды / 1,0мм / 0,3мм / / 2,0мм ! Склерит тер жјне эписклериттер жиі пайда болады / жїиелі ауруларда, аллергиялыќ кґріністер де, вирусты заќымдануларда, организмніѕ созылмалы спецификалыќ инфекц ияларында / травмалыќ заќымдануларда, сјулелік кїюлерде, ќабынудыѕ айнал асындаєы тіндерге ґткенде (кґз шарасыныѕ ф легмонасы, коньюктивит, кератит, дакриоцистит / саѕырауќўлаќты инфекция, жергілікті гормональ ді дисбаланста ! Эписклерит кезінде науќастар шаєымданады / кґздіѕ ќызєылттануына, јлсіз ауырсынуына, жарыќтан ќорќу / кґздегі айќын ауырсынуєа, жас аќќыштыќ жјне жары ќтан ќорќу, к ґру ґткірлігініѕ тґмендеуіне / кґздіѕ ќызаруы,ќартар тартылуы,кілегей ір іѕді бґліну ! Коньюктива ныѕ негізгі бґлімдері ќалай аталады / ќабаќтардыѕ коньюктивасы,ауыспалы ќырты стар жјне кґз алмасы / ќабаќтардыѕ коньюктивасы,кґз алмасы жјне мїйізді ќабыќ / ќабаќтар дыѕ коньюкти васы,жарты айлы ќыртыстар жјн е кґз алмасы / ќабаќтардыѕ коньюктивасы,жас ќалтасы,кґз алмасы ! Ко н ью н ктива ќандай физиолог иялыќ функцияларды орындайды / барлыќ аталєандар / ќорєаныс / трофикалыќ / ылєалдылыќ / барьерлік ! Коньюктива ќабынула рыныѕ ќайсысыныѕ табиєаты хламид иялыќ болып саналады / трахома / эпидемиялыќ геморагиялыќ конъю н ктивит / эпидемиялыќ кератоконъюктивит / фаринго конюктивальды лихорадка / К оха-У икстіѕ жедел эпидемиялыќ конью н ктивиті ангулярлы конью н ктивит і ! Трахоматозды процесс аєымын канша дјреже ге бґлу ќабылданєан / 4 / 3 / 2 / 5 ! Трихиаз дегеніміз не / кірпіктердіѕ дўрыс емес ґсуі / ќабаќтардыѕ бўралуы / ќабаќтардыѕ конъю н ктивасы жјне кґз алма сыныѕ ажырауы / конъюктиваныѕ жјне мїйізді ќабыќтыѕ кебу і ! Кґрсетілген конъюктивит ауруларыныѕ ішінен алергиялыќ емес / конъю н ктивит т і таѕдаѕыз / фарингоконъюнктивальды лихорадка / дјрілік конъю н ктивит / поллинозды конъю н ктивит / кґктемгі конъю н ктивит ! Пингвекула дегеніміз не / кґз алмасыныѕ сарєыш тїсті конъюктивасын ыѕ ќабынусыз шектеліп ќалыѕдауын айтамыз / мїйізді ќабыќтыѕ бўлт тјрізді бўлыѕєырла нуы / мїйізді ќабыќтыѕ жаќсы кґрінетін ошаќты б ўлыѕєырлануы ! Птериги ум дегені міз не / мїйізді ќабыќтыѕ ішінен ґскен конъюктива ныѕ їшбўрышты васкуляризацияланєан ќыртысы / кґз алмасыныѕ сарєыш тїсті конъюктивасын ыѕ ќабынусыз шектеліп ќалыѕдауын айтамыз / мїйізді ќабыќтыѕ бўлт тјрізді бўлыѕєырлануы / мїйізді ќабыќтыѕ жаќсы кґрінетін ошаќты б ўлыѕєырлануы ! Ґрістемелі птериг и умд ы ќалай емде й ді / хирургиялыќ жою / ќабынуєа ќарсы / ем ќажет емес ! 11 ж астаєы бал а мынадай шаєымдармен: тамаќта ауырсыну,де не температурасыныѕ жоєар ы лауы,екікґзде де ќабаќтардыѕ жабысуы. Ауырєанына 1 кїн болєан. Обективті ќараєанда дене температурасы 37,8 с,таѕдайдыѕ жене жўтќыншаќты ѕ кілегей ќабаты гипермияланєан,ісінген,фолик улалар кїшті ўлєайєан,сапалыќ,кґлемдік жаєынан сізд іѕ диагнозыѕыз. / аденовирусты конъюктивит / жедел бактериальды конъюктивит / конъюнктива дифтериясы / эпидемиялыќ кератоконъюктивит ! Ќасаѕ ќабыќтыѕ ќабыну ауруын айтамыз / кератит / корнеит / коньюктивальды ин фекция / циклит ! Кератиттерге тјн / перикорнеальды иньекция / коньюктив ал ьды инфекция / перикорнеальды иньекция аралас инфекция / іркілістік инфекция ! Ќасаѕ ќабыќтаєы ќабыну ошаєын не деп атаймыз / И нфильтрат / абцесс / флегмона / жара ! Кератитке тјн шаєымда рды атаѕыз / жарыќтан жасќану, жасаурау, блефароспазм, жоєарєы ќабаќтарда бґгде зат тўрєандай сезіну, кґру ґткірлігініѕ тґмен деуі / жарыќтан ќорќу,жарыќ бґлігіне ќараєанда с ыздап ауырсыну,ќараєан кезде / тўман болу жјне кґзде жаєымсыз сезінулерд іѕ болуы / жасаќќыштыќ,кїйдіру сезім жјне ќабаќтард ыѕ былшыќт ануы,азанда ќабаќтардыѕ бірігу і ! Беткей жаѕа тїзілістегі тамырлар / ашыќ ќызєыш тїсті жјне тал бўтаєы тїрі тјр ізді болады / ќара ќызєыш тїсті ќылшыќтанып кґрінеді / ашыќ ќызыл тїсті ќылшыќ танып кґрінеді / ќара ќызєыш тїсті жјне тал бўтаєы тїрі тјрізді болад ы ! Васкуляризацияныѕ тер е ѕдігі тјуелді / ќасаѕ ќабыќтыѕ заќымдану тереѕдігіне / инфильтрат кґлеміне / инфекциялыќ агенттіѕ сипатына / сезімтал нер в талшыќтарыныѕ заќымдану деѕгей іне ! Ќасаѕ ќабыќт ыѕ сезімталдыєыныѕ аса кґп жоєалтуы тјн / герпестік кератитке / бактериальды кератитке / туберкулездік кератитке ! Іріѕді кератит т іѕ консервативті емі ніѕ принциптері / белсенді антибиотикті ем, жараларды тазалау, эпителизацияны ќуаттандыру , иридоциклит ті тазалау. / антибактериальді ем / ќабынуєа ќарсы ем ! Іріѕді кера тит кезінде антибактериальды препараттардыѕ ќайсысы кїшті јсер етеді / ќўрамында гентамицині бар кґздіѕ дјрілік пленкасын салу / 30 % сульфацил ь натриимен инстиляциялау / 5% левомицетин майын жаєу / субконъю н ктивальды ин ь екциялар с трептомицин сўйыќтыєын салу ! Мїйізді ќабыќ дефектін стимуляциялау їші н ќолданылады / gelle Actovegini (солкос ерил) 20% / инстиляциялар 1% дионин ерітіндісі / субконъюктивальды инь екциялар 0 .5% гидрокорти зон ерітіндісі ! Ќасаѕ ќабыќтыѕ іріѕді жарасыныѕ хирургиялыќ емі / парацентез (ќасаѕ ќабыќты тесу) алдыѕєы ка мераны гипопионын антибиотиктермен жуу / сау тіндердіѕ маѕайын абайлап микроскаль пелмен мїйізді ќабыќ жарасын кесу / дјнекер ќабыќ немесе аќќабыќ кесіндісіме н ќасаѕ ќабыќтыѕ дефектісін бітеу блефаро р а фия ! Туберкулезді кератитердіѕ емін жїргізед і / офтальмолог-фтизиатр / емхананыѕ окулисті / отбасы дјрігері / хирургиялыќ клиниканыѕ офтальмологы ! Мїйізді ќаб ыќтыѕ жи і тамырлыќ бўлыѕєырлануы ашыќ тїс ті 3-4 дјрежесі ,оныѕ алаѕыныѕ к ґп бґлі гін алатын жјне бір затќа ќараєанда кґрудіѕ тґмендеуімен сипатталатын мїйізді ќабыќ ауруын не деп айтамыз / мїйізді ќабыќтыѕ бўлыѕєырлануы (бельмо) / васкуляризация деп / тыртыќ деп / даќ деп ! Иридоцикли т кезінде / перикорнеальды инфекция, ќасаѕ ќабыќтыѕ артќы бетінде преципиттар бар, ќарашыќ жеѕішке, кґз іші ќысымы ќалыпты / ќарашыќ сўр тїсті,кґз тїбінде рефлекс жоќ, кґз іші ќысымы ќалыпты, перикорнеальды инфекция,мїйізді ќабыќтыѕ артќы бет індепреципитаттар, ќарашыќ жеѕішке / ќарашыќ сўр тїсті,тексергенде жарыќ ґткен жерде ќара с ызыќтар,кґз іші ќысымы ќалыпты ! Жедел иридо циклитке тјн ша єымдарєа жатады / жарыќтан ќорќу, жарыќ кґзіне ќараєан к езде сыздап ауырсыну,кґзде жаєымсыз сезіну, ќараєанда алдынан тўм андану / жас аќќыштыќ,шаншу сезіну,жасаєу / жарыќтан ќорќу,биефароспазм,кґру ґткірлі гініѕ тґмендеуі ! Жас ерекше лігіне ба йланысты жетілген катарактаєа тјн / ќарашыќ сўр тїсті,кґз тїбінде рефлекс жоќ, кґз іші ќысымы ќалыпты, перикорнеальды ин ь екция, ќасаѕ ќабыќтыѕ арт ќы бетінде преципитаттар,ќарашыќ тыѕ тары луы / перикорнеальды инфекция ,мїйізді ќабыќты ѕ артќы бетінде преципиттар бар,ќарашыќ жеѕішке,кґз іші ќысымы ќалыпты / ќарашыќ сўр тїсті,тексергенде жарыќ ґткен жерде ќара с ызыќтар,кґз іші ќысымы ќалыпты ! Жас ерекшелігіне бай ланысты бастапќы катарактаєа тјн / ќарашыќ сўр тїсті,тексергенде жарыќ ґткен жерде ќара сызыќтар,кґз іші ќысымы ќалыпт ы / ќарашыќ сўр тїсті,кґз тїбінде рефлекс жоќ,кґз іші ќыс ымы ќалыпты,перикорнеальды инфекция,мїйізді ќабыќтыѕ артќы бетіндепре ципитаттар,ќарашыќ жеѕішке / перикорнеальды инфекция ,мїйізді ќабыќты ѕ артќы бетінде преципиттар бар,ќарашыќ жеѕішке,кґз іші ќысымы ќалыпты ! Тапсырма.Їлкен гипертоник кісі бірден н ен оѕ кґзінде кґ руі тґмендеген.Осыєан дейін осы кґзініѕ а здап кґруі тґмендегенін байќаєан,біраќ кґруі ќайта ќалыптасќан. Кґз тїбінде кору не рв дискісі тїрлі шекарада тор ќабыќ ісінген. Макула аймаєында «жыл ас сїйегі»кґрінеді.Артериялар жеѕішке.Бўл ќандай ауру / тор ќабыќтыѕ орталыќ артериясыныѕ жедел ґтімсіздігі / глаукоманыѕ жедел ўстамасы / жедел орталыќ хо риоретинит / М акулодистрофия ! Тапсырма.Їлкен ќарт апа ешќандай шаєымдар ынсыз екі тјулік бойы сол кґзініѕ 0,5 ке дейін тґмендегенін байќаєан.Кґрге ннен кейін ќалыпты,кґз іші ќысымы ќалыпты.Ќарашыќтыѕ диаметрі 3 мм,жарыќќа реакциясы жаќсы. Диагнозы ќандай / тор ќабыќтыѕ орталыќ венасыныѕ жедел ґтімсіздігі / глаукоманыѕ жедел ўстамасы / тор ќабыќтыѕ орталыќ артериясыныѕ жедел ґ тімсіздігі / жедел орталыќ хориоретинит / макулодистрофия ! Кґз іші сўйыќтыќ тїзіледі: / Цилиларлы денеден / Хореоидеядан / Шыны тјрізді денеден / Нўрлы ќаб ы ќтан ! Нўрлы ќабыќ пластинкасыныѕ айналасындаєы жарыќ кґзі ќай кезде пайда болады. / Коньюнктивитте, жабыќ бўрышты глаукомада / Коньюнктивитте, тор ќабыќ ісігінде / Жабыќ бўрышты глаукомада, тор ќабыќ ісігі нде ! Глаукоманы ѕ жедел ўстамасында ќарашыќ ґзгерісі / Кеѕ жјне жарыќќа реакциясы жоќ / Кеѕ жјне жарыќќа реакциясы бар / Жіѕішке жјне жарыќќа реакциясы бар / Жіѕішке жјне жарыќќа реакциясы жоќ ! Кґз іші ќысы мыныѕ ќалы п ты тонометрлік деѕгейі: / 18-26 мм.с.б. / 14-22 мм. с.б. / 16-24 мм. с.б. / 20-28 мм. с.б. / 2-36 мм. с.б. ! Маклаковты ѕ кґз іші ќысымын ґлшеуде ќолданылатын тонометрдіѕ салмаєы: / 10.0 гр / 5.0 гр / 7.5 гр / 15.0 гр ! Кґздіѕ дренаждыќ жїйесіне кіретін анатомиялыќ ќўрылымды атаѕыз: / Трабекулдар, шлеммов каналы, склераныѕ коллекторлы каналдары, ва рикозды веналар / Трабекулдар, склераныѕ коллекторлы канал дары, варикозды веналар, / Шлеммов каналы, склераныѕ коллекторлы кан алдары, варикозды веналар ! Ашыќ бўрышт ы глпаукоманыѕ обьективті белгілері: / Нўрлы ќабыќтыѕ дистрофиялыќ ґзгерістері, кґру нервісініѕ глаукоматозды экскава циясы, кґз ішілік ќысымныѕ жоєарылауы, трабекулярлы аймаќтыѕ пигментац иясы / Нўрлы ќабыќтыѕ дистрофиялыќ ґзгерістері, кґру нерв ісініѕ гла у коматозды экскавациясы / Нўрлы ќабыќтыѕ дистрофиялыќ ґзгерістері, кґру нерв ісініѕ гла у коматозды экскавациясы, кґз ішілік ќысымныѕ жоєарылауы, / Нўрлы ќабыќтыѕ дистрофиялыќ ґзгерістері, кґру нерв ісініѕ гла у коматозды экскавациясы, кґз ішілік ќысымныѕ жоєарылауы, трабекулярлы а ймаќтыѕ пигментациясы, макулярлы аймаќтыѕ пигментациясы ! Ашыќ бўрышты гла укомада ќан дай операция ќолданылады? / Фистулизирленген (трабекулэктомия) / Перифериялыќ иридэктомия / Кератотомия ! Жабы ќ бўрышты глаукомада ќандай операция жасалынады? / Перифериялыќ иридэктомия / Фистулизирленген (трабекулэктомия) / Кератотомия ! Ашыќ бўрышты глаукоманыѕ негізгі патогенездік тізбегі: / Кґздіѕ дренаждыќ жїйесініѕ дистрофиялыќ ґзгерістері / Нўрлы ќабыќ тїбірімен алдыѕєы ўѕєыл бўрыш ын блокадал ау / Алдыѕєы камера бўрышында мезодермальды эмбриональды тінд ердіѕ толыќ сіѕбеуі ! Жабы ќ бўрышты гл аукоманыѕ негізгі патогенездік тізбегі: / Нўрлы ќабыќ тїбірімен алдыѕєы ўѕєыл бўрыш ын блокадал ау / Кґздіѕ дренаждыќ жїйесініѕ дистрофиялыќ ґзгерістері / Алдыѕєы камера бўрышында мезодермальды эмбриональды тінд ердіѕ толыќ сіѕбеуі ! Sol.Pilocarpini 1% жјне Sol.Timololi 0.5% екеуін бір мезгілде ќолданєанда: / кґз іші сўйыќтыќ аєысы кїшееді, кґз іші сўйыќтыќ ґнімі тґмендейді / кґз іші сўйыќтыќ аєысы кїшейеді, кґзіші сўйыќтыќ ґнімі кїшееді / кґз іші сўйыќтыќ аєысы азаяды, кґз іші сўйы ќтыќ ґнімі кїшееді / кґз іші сўйыќтыќ аєысы азаяды, кґз іші сўйы ќтыќ ґнімі азаяды ! Глау комаєа тјн белгіні кґрсетіѕіз: / Кґз іші ќысымныѕ жоєарылауы / Бўршаќтыѕ бўлыѕєырлануы / Макуланыѕ аймаќтыќ заќымдануы ! Глаукомаєа тјн кґру алаѕыныѕ перифериялы ќ шекарасыныѕ ґзгерістері: / Ішкі жартысыныѕ тарылуы / Сыртќы жартысыныѕ тарылуы / Жоєары жартысыныѕ тарылуы ! Глау комаєа тјн кґру нервісініѕ ґзгерісі: / атрофия жјне экскавация / атрофия / атрофия, экскавация жјне кґру шекараларын ыѕ бўзылысы ! Глау команыѕ алєашќы дјрежесіндегі кґру алаѕы: / ќалыпты / аныќталмайды / бекіген нїктесінен 50-ден 15 градусќа дейін тарылєан / бекіген нїктесінен 15 градус тґмен. ! Глаукоманыѕ даму дјрежесінде кґру алаѕы: / бекіген нїктесінен 50-ден 15 градусќа дейін тарылєан / ќалыпты / аныќталмайды / бекіген нїктесінен 15 градус тґмен. ! Глау кома дјрежесін аныќтайтын критерийлері: / Кґру нерв дискісініѕ жаєдайы, кґру алаѕы / Кґз іші ќысымныѕ кґру деѕгейі, кґру ґткірл ігі / Аурудыѕ ўзаќтыєы, кґз іші ќысым деѕгейі / Кґру нерв дискісініѕ жаєдайы, кґру алаѕы ! Глау комада соќырлыќќа алып келеді: / Кґру нервісініѕ атрофиясы / Тор ќабыќтыѕ дистрофиясы / Бўршаќтыѕ бўлыѕєырлануы / Мїйізді ќабыќ бўлыѕєырлануы ! Ашыќ бўрышты глаукомада : / Кґз тыныш, ќарашыќ ќара тїсті, кґз тїбінде атрофия, жјне кґру нерві дискін іѕ экскавациясы, кґз іші ќысым жоєарылаєан. / Ќарашыќ сўр тїсті, кґз тїбінде рефлекс жоќ, кґз іші ќысымы ќалыпты / Перикорнеальды иньекция, мїйізді ќабыќты ѕ артќы бетінде преципитаттар, ќарашыќ тарылєан, кґзіші ќысымы ќалыпты / Кґз алмасыныѕ іркілген иньекциясы, алдыѕє ы камера кіш і, ќарашыќ кеѕ, кґз іші ќысымы жоєары / Ќарашыќ сўр тїсті, жарыќ ґткен жерде ќара с ызыќтар кґрінеді ! Глау команыѕ жедел ўстамасында : / Кґз алмасыныѕ іркілген иньекциясы, алдыѕєы камера кіші, ќарашыќ кеѕ, кґз і ші ќысымы жоєары / Ќарашыќ сўр тїсті, кґз тїбінде рефлекс жоќ, кґз іші ќысымы ќалыпты / Перикорнеальды иньекция, мїйізді ќабыќты ѕ артќы бетінде преципитаттар, ќарашыќ тарылєан, кґзіші ќысымы ќалыпты / Кґз тыныш, ќарашыќ ќара тїсті, кґз тїбінде а трофия, жјне кґру нерві дискініѕ экскавациясыкґз іші ќысым жоєарылаєан. / Ќарашыќ сўр тїсті, жарыќ ґткен жерде ќара с ызыќтар кґрінеді ! Ирид оциклит кезінде: / Перикорнеальды иньекция, мїйізді ќабыќтыѕ артќы бетінде преципитаттар , ќарашыќ тар ылєан, кґз іші ќысымы ќалыпты / Ќарашыќ сўр тїсті, кґз тїбінде рефлекс жоќ, кґз іші ќысымы ќалыпты / Кґз тыныш, ќарашыќ ќара тїсті, кґз тїбінде а трофия, жјне кґру нерві дискініѕ экскавациясыкґз іші ќысым жоєарылаєан. / Кґз алмасыныѕ іркілген иньекциясы, алдыѕє ы камера кіш і, ќарашыќ кеѕ, кґз іші ќысымы жоєары / Ќарашыќ сўр тїсті, жарыќ ґткен жерде ќара с ызыќтар кґрінеді ! Жас ерекшелікке байланысты к а таракта тјн: / Ќарашыќ сўр тїсті, кґз тїбінде рефлекс жоќ, кґз іші ќысым ќалыпты / Перикорнеальды иньекция, ќарашыќ тарылєа н, кґзіші ќысымы ќалыпты / Кґз тыныш, кґз тїбінде атрофия, жјне кґру не рві дискініѕ экскавациясы / Кґз алмасыныѕ іркілген иньекциясы, алдыѕє ы камера кіш і, ќарашыќ кеѕ, кґз іші ќысымы жоєары ! Кґзд іѕ жеѕіл жар аќатында ќа саѕ ќабыќтыѕ заќымдалуы ќандай болады? / Эрозия, жараќаттыќ кератит, корнеосклеральды жарылу / Эрозия, абсцесс, корнеосклеральды жарылу / Эрозия, жараќаттыќ кератит, строманыѕ жар ылуы ! Кґздіѕ жеѕіл жараќатында склераныѕ заќым дану белгілері: / Лимбте, экватор аймаєында жјне кґру нервісініѕ шыєысында / Лимбте, экватор аймаєында жјне тісті сызы ќ маѕында / Лимбте, тісті сызыќ маѕында жјне кґру нерв і аймаєында ! А л дыѕєы кам ерада ќанныѕ жиналуын айтамыз / Гифема / Гемофтальм / Гемианопсия ! Шыны тјрізді денеде ќанныѕ жиналуын айтамыз / Гемофтальм / Гифема / Гемианопсия ! Кґздіѕ жеѕіл жараќатында гифеманыѕ себебі неніѕ бїтіндігініѕ бўзылыс ынан болады. / Нўрлы ќабыќ жјне кірпікті дене / Ќасаѕ жјне нўрлы ќабыќ / Кірпікті дене жјне ќасаѕ ќабыќ ! Кґздіѕ конт узиясынан бўршаќтыѕ заќымдалуынан мынадай ґзгері с тер болуы мїмкін. / Катаракта, бўршаќтыѕ шыєуы, екіншілік гла укома / Катаракта, бўршаќтыѕ шыєуы, гипотония / Катаракта, бўршаќтыѕ шыєуы, гемофтальм ! Кґздіѕ конт узиясынан шыны тјрізді дененіѕ мынадай ґзгерістері болуы мїмкін. / Гемофтальм, шыны тјрізді дененіѕ кїйдіруі, бўлыѕєырлану / Гемофтальм, шыны тјрізді дененіѕ кїйдіруі , шыныјрізді дененіѕ дислокациясы / Гемофтальм, бўлыѕєырлану, гипотония ! Кірпікті дененіѕ контузиясынан мынадай ґзгерістер болады / Жараќаттыќ циклит,аккомодацияныѕ парезі жјне параличі / Жараќаттыќ ирит,аккомодацияныѕ парезі жј не параличі / Жараќаттыќ миоз,аккомодацияныѕ парезі жј не параличі ! Кірпікті дененіѕ контузиясынан мынада й ґзгерітер болады. / Гемофтальм, гифема, циклодиализ,гипотония немесе гипертония / Гемофтальм, гифема, циклодиализ, жараќатт ыќ ирит / Гемофтальм, гифема, циклодиализ, жараќатт ыќ мидриаз / Гемофтальм, гифема, циклодиализ,гипотония немесе гипертония ! Тор ќабыќтыѕ контузиясынан мынадай ґзгер і с тер болуы мїмкін / Ісік, ќан ќўйылу, жарылу, шиыршыќтар / Некроз, ќан ќўйылу, жарылу, бґлінділер / Гипертензия, ќан ќўйылу, жарылу, шиыршыќта р ! Жас аєудыѕ е ѕ жиі себебіне жатады: / Барлыєы дўрыс / Жас каналдарыныѕ ќабынуы / Жас ќалташасыныѕ ќабынуы / Жас мўрын каналыныѕ ќабынуы / Жас ґтетін жолдардыѕ кез келгенініѕ бітел уі немесе тарылуы ! Каналдыќ сы нама оѕ деп есептелінеді, егер де кґз алмасына 3% колларгол ерітіндісін тамызєан нан кейін жарыќтануы ........ болса / 1-2 минутта / 3-5 минутта / 5-10 минутта / 10-15 минутта / 15-20 минутта ! Мўрындыќ сынама оѕ деп есептелінеді, егер де кґз алмасына 3% колларгол ерітіндісін тамызєаннан кейін мўрынєа ........ уаќытта тїссе / 3-5 минутта / 1-2 минутта / 5-10 минутта / 10-15 минутта / 15-20 минутта ! Жас мўрын сынамасында ќандай бояєыш затты ќолданыла ды / 3% Колларгол / 1:5000 Фурациллин / 5% Иод / 1% Бриллиант кґгініѕ спиртті ерітіндісі ! Жедел дакриоаденитте патологиялыќ процесс ќайда орналасады / Жоєарєы ќабаќтыѕ сыртќы бґлігінде / Жоєарєы ќабаќтыѕ ішкі бґлігінде / Тґменгі ќабаќтыѕ сыртќы бґлігінде / Тґменгі ќабаќтыѕ ішкі бґлігінде / Кез келген орында болуы мїмкін ! Дакриоаден ит жалпы инфекциялардыѕ асќынуы болып табылады. / Аталєан аурулардыѕ кез келгені болуы мїмкін / Тўмаудыѕ / Ангинаныѕ / Іш сїзегініѕ / Эпидемиялыќ паротиттіѕ ! Дакриоциститтіѕ себебі болады: / Жас мўрын каналдарыныѕ стенозы / Жас каналдарыныѕ стенозы / Созылмалы коньюнктивит / Созылмалы мейбомит ! Сыртќы теріскен бўл: / Кірпік тїбініѕ шашты ќалтасыныѕ жедел іріѕді ќабынуы / Ќабаќтыѕ ќалыѕдыєындаєы инфильтрат / Сілекей безініѕ созылмалы ауруы / Мейбомий безініѕ жедел ќабынуы ! Сыртќы теріскен жиі ќайсы инфекциямен шаќырылады / стафилакокк / диплококк / пневмакокк / стрептококк

Приложенные файлы

  • rtf 15826748
    Размер файла: 309 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий