офтальм_каз_4ЖМК

Офтальмология пУ™нінен 4 курс «Жалпы медицина» мамандыТ“ы бойынша тесттер ! НТ±рлы мТЇйізді Т›абыТ›тыТ› бТ±рышты тТЇзеді: / нТ±рлы Т›абыТ›тыТЈ тТЇбі, кірпікті дене, корнеосклераль ды трабекулдар / конеосклеральды трабекулдар, кірпікті де не, нТ±рлы Т›абыТ›тыТЈ кУ©ру белдемесі / нТ±рлы Т›абыТ›тыТЈ артТ›ы беті, циннов байламдары, кірпікті дененіТЈ У©сінділері ! ТљасаТЈ Т› абыТ›тыТЈ сындыру кТЇші: / 40 диоптрий -42,0 диоптрий / 1,5-2 диоптрий / 60-62,0 диоптрий / 28,0-30,0 диоптрий ! КУ©з шарасыныТЈ жоТ“арТ“ы Т›абырТ“асы шектеседі: / М аТЈдай Т›ойнауымен / гаймор Т›ойнауымен / негізгі Т›ойнау ы мен / мТ±рын Т›уы сымен ! КУ©з шарасы ныТЈ сыртТ›ы Т›абырТ“асы шекте се ді / Т›анат маТЈдай шТ±ТЈТ›ырша сы мен / гаймор Т›ойнауымен / негізгі Т›ойнаумен / маТЈдай Т›ойнауымен / мТ±рын Т›уысымен ! КУ©з шарасыныТЈ тУ©менгі Т›абырТ“асы ш ектейді / гаймор Т›ойнауымен / негізгі Т›ойнаумен / маТЈдай Т›ойнауымен / мТ±рын Т›уысымен ! КУ©з ш е кара сыныТЈ ішкі Т›абырТ“асы шектеседі / торлы(лабиринт Т›ойнаумен) / Т›анат маТЈдай шТ±ТЈТ›ырша сы мен / гаймор Т›ойнауымен / негізгі Т›ойнаумен / маТЈдай Т›ойнауымен ! КУ©з шарасы ныТЈ мТ±рынныТЈ Т›осалТ›ы Т›уыстарына жаТ›ындасу Т›ай кезде болад ы / Т›атерлі жаТЈа тТЇзілістерде жУ™не кУ©з шарасыныТЈ Т›абыну ауруларында к У©з шарасы ныТЈ Т›абыну ауруларында жУ™не кУ©ру нервініТЈ жараТ›аттыТ› заТ›ы мдануларында / кУ©ру нервініТЈ жараТ›аттыТ› заТ›ымда нулары жУ™не к У©з алмасыныТЈ енген жара ларында / кУ©з алмасыныТЈ енген жараларында жУ™не кУ©з шарасыныТЈ Т›атерлі жаТЈ а тТЇзілістерінде ! Біріншілік кУ©з кУ©піршесі неден дамиды / Н ей роэктодермадан / беткей эктодермадан / М езодермадан / біреуі де емес ! КУ©здіТЈ ф изикалыТ› рефракциясын не аныТ›тайды / кУ©здіТЈ оптикалыТ› жТЇйесініТЈ барлы Т› жарыТ› сындыру кТЇштері / кУ©здіТЈ оптикалыТ› жТЇйесініТЈ барлы Т› жарыТ› сындыру кТЇштері жУ™не бас фокустыТЈ торлы Т›абыТ›Т›а Т› ?атынасы / мТЇйізді Т›абыТ›тыТЈ сынд ыру кТЇші / бТ±ршаТ›тыТЈ сындыру кТЇші ! КУ©здіТЈ к линикалыТ› рефракциясы не аныТ›тайды / бас фокустыТЈ тор Т›абыТ›Т›а Т›атынасы н мТЇйізді Т›абыТ›тыТЈ сындыру кТЇші / бТ±ршаТ›тыТЈ сындыру кТЇші / кУ©здіТЈ оптикалыТ› жТЇйесініТЈ барлы Т› жарыТ› сындыру к ТЇштері / кУ©здіТЈ оптикалыТ› жТЇйесініТЈ барлы Т› жарыТ› сындыру кТЇштері жУ™не бас фокустыТЈ тор Т›абыТ›Т›а Т›ат ынасты орналасуы ! БТ±ршаТ›ты ТЈ сындыру кТЇші теТЈ / 18,0-20,0 диоптрий / 1,5-2,0 диоптрий / 60,0-62,0 диоптрий / 40,0-42,0 диоптрий / 28,0-30,0 диоптрий ! КУ©здіТЈ с ындыру кТЇші теТЈ / 60,0-62,0 диоптрий / 18,0-20,0 диоптрий / 1,5-2,0 диоптрий / 40,0-42,0 диоптрий / 28,0-30,0 диоптрий ! МиопиялыТ› ауру дегеніміз не / кУ©здіТЈ ішкі Т›абыТ›тарыныТЈ дистроф иялыТ› У©згерістері бар кез-келген деТЈгейдегі миопия / жоТ“арТ“ы деТЈгейдегі миопия / У™лсіз деТЈгейдегі миопия / мио пиялыТ› астигматизм / орташа денгейдегі миопия / У©рістемелі миопия ! Миопия кор р ек цияланады; / кУ©ру У©ткірлігін аныТ› кУ©рсететін кі ші теріс мУ™нді шыны / кору У©ткірлігін аныТ› к У©рсететін ТЇ лкен оТЈ мУ™нді шын ылар / кУ©ру У©ткірлігін аныТ› кУ©рсететін ТЇ лкен теріс мУ™нді шыны / кУ©ру У©ткірлігін аныТ› кУ©рсететін кі ші оТЈ мУ™нді шыны / сфералыТ› шынылар Т›олданылмайды ! Гиперметроп ия коррекцияланады / к У©ру У©ткі рлігін аныТ› кУ©рсететін ТЇ лкен оТЈ мУ™ ?нді шынылар / кУ©ру У©ткірлігін аныТ› кУ©рсететін кі ші теріс мУ™нді шыны / кУ©ру У©ткірлігін аныТ› кУ©рсе тетін ТЇ лкен теріс мУ™нді шынылар / кУ©ру У© ткі рлігін аныТ› кУ©рсететін кіші оТЈ мУ™нді шынылар / сфералыТ› шынылар Т›олданылмайды ! Эмметропия коррекцияланады / кУ©ру У©ткірлігін аныТ› кУ©рсететін оТЈ ? мУ™нді шынылар / кУ©ру У©ткірлігін аныТ› кУ©рсететін кі ші теріс мУ™нді шыны / кУ©ру У©ткірлігін аныТ› кУ©рсететін ТЇ лкен теріс мУ™нді шынылар / кУ©ру У© ткірлігін аныТ› кУ©рсететін кіші оТЈ мУ™ нді шынылар / сфералыТ› шынылар Т›олданылмайды ! КУ©здіТЈ оп тикалыТ› жТЇйесін Т›Т±райтын элементтерді атаТЈыз / барлыТ› аталТ“андар / мТЇйізді Т›абыТ› / алдыТЈТ“ы камераныТЈ сТ±йыТ›тыТ“ы / Б Т±ршаТ› / шыны тУ™різді дене ! Бас фокус тор Т›абыТ›та орналасТ›ан рефракция Т›алай аталады / Э мметропия / Г иперметропия / М иопия / А стигматизм / П ресбиопсия ! Тљалыпты астигматизмніТЈ сипаттамасы / вертикальды меридиан горизантальдыдан к ТЇштірек сындырады / меридиан баТ“ытында сындыру кТЇші У©зг ермейді / меридиан баТ“ытында сындыру кТЇші У©зг ереді / горизантальды меридиан вертикальдыдан к ТЇ штірек сын дырады / меридианныТЈ біреуінде эмметропия бар ! Тљарапайым астигматизм Т›алай сипатталады / меридианныТЈ біреуінде эмметропия бар / вертикал ьды меридиан горизантальдыдан кТЇштірек сындырады / меридиан баТ“ытында сындыру кТЇші У©зг ермейді / меридиан баТ“ытында сындыру кТЇші У©зг ереді / горизант альды меридиан вертикальдыдан к ТЇ штірек сындырады ! ПресбиопсияныТЈ себебі не / бТ±ршаТ›тыТЈ жасТ›а байланысты созылТ“ ?ыштыТ“ыныТЈ тУ©мендеуі / кірпікті дене бТ±лшыТ›еттерініТЈ жасТ›а байланысты У™лсіреуі / бТ±ршаТ›тыТЈ сындыру кТЇші кУ©рсеткіш ініТЈ азаюы / тор Т›абыТ›тыТЈ ажырату Т›абілетініТЈ жасТ›а байланысты У™лсіреуі ! Пресбиопсия У™детте Т›ай жаста басталады / 40-45 жас / 30-35 жас / 35-40 жас / 45-50 жас ! Гиперм етропияныТЈ Т›аншаТ“а дейінгі диоптрийлік деТЈгейі У™лсіз деп есептелінеді / 2,0 / 1,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 ! Гиперметроп ияныТЈ Т›аншаТ“а дейінгі диоптрийлік деТЈгейі орташа деп есептеліне ді / 5,0 / 1,0 / 2,0 / 3,0 / 4,0 ! Гиперметроп ияныТЈ Т›аншаТ“а дейінгі диоптрийлік деТЈгейі жоТ“ары деп есептелі неді / 5,0 / 1,0 / 2,0 / 3,0 / 4,0 ! МиопияныТЈ Т›аншаТ“а дейінгі диоптрийл ік деТЈгейі У™лсіз деп есептелінеді / 3,0 / 1,0 / 2,0 / 4,0 / 5,0 ! МиопияныТЈ Т›аншаТ“а дейінгі диоптрийл ік деТЈгейі орташа деп есептелінеді / 3,0 / 1,0 / 2,0 / 4,0 / 6,0 ! МиопияныТЈ жоТ“арТ“ы деТЈгейі саналад ы,егерде рефракция диоптрийден кУ©п болса... / 6,0 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 ! Анизометрия дегеніміз не / екі кУ©зде де рефракция деТЈгейі бірдей е местігі / екі кУ©зде де кУ©з тТЇбініТЈ заттардыТЈ ? кУ©ріністері У™р тТЇрлі кУ©лемді / бір кУ©здегі У™р тТЇрлі мер и диандаТ“ы бірдей еме с рефракция / кУ©здіТЈ бір меридиан баТ“ытындаТ“ы У© згермелі рефракция ! Анизейкония дегеніміз не / екі кУ©зде де рефракция деТЈгейі бірдей е местігі / екі кУ©здіТЈ тТЇбінде заттардыТЈ У™р т ТЇрлі кУ©лемдегі кУ©ріністері / бір кУ©здегі У™р тТЇрлі мер и диандаТ“ы бірдей еме с рефракция / кУ©здіТЈ бір меридиан баТ“ытындаТ“ы У© згермелі рефракция ! Тор Т›абыТ›тыТЈ Т›ай бУ©лігі кУ©ру У© ткірлігін аса жоТ“ары кУ©рсетуін Т›амтамасыз етеді / сары даТ›тыТЈ орталыТ› шТ±ТЈТ›ыр аймаТ“ы / барлыТ› Т›ашыТ›тыТ›таТ“ы сары даТ› / кУ©ру нер ві д искісініТЈ аймаТ“ы / тор Т›абыТ›тыТЈ барлыТ› бУ©лігінде visis б ірдей ! Тексерілуші 5 метр Т›ашыТ›тыТ›та Сивцев кестес ініТЈ тек бірінші Т›атарын Т“ана оТ›ыды, оныТЈ кУ©ру У©ткірлігі Т›а ндай / 0,1 / 0,2 / 0,5 / 1,0 ! Тор Т›абыТ›тыТЈ анатомиялыТ› элементт ерініТЈ Т›айсысы жарыТ› рецепторлары болып табылады / С ауытшалар / Т аяТ›шалар / ганглиозды клеткалар / биполярлы клеткалар / пигментті эпителийдіТЈ клеткалары ! ДТ±рыс жарыТ› сезудіТЈ аты Т›андай / Т›алыпты трихромазия / аномальді трихромазия / Д ихромазия / М онохромазия ! СоТ›ыр даТ› ? дегеніміз не / тор Т›абыТ› тамырларыныТЈ кУ©ру маТЈындаТ“ы аТ›ауы / кУ©ру нерв дискісініТЈ кУ©ру алаТЈын даТ“ы проек циясы / соТ›ыр даТ›тыТЈ кУ©ру алаТЈындаТ“ы проекциясы / кУ©ру алаТЈыныТЈ кез келген бУ©лігінде гі шектелген скотома ! КУ©рсетілг е н тУ™сілде рдіТЈ ішінен кУ©ру алаТЈын тексеру тУ™сілдерін к У© рсетіТЈіз / Периметрия / В изометрия / А номалоскоп ия / Г ониоскопия / Б иомикроскопия / офтальмоскопия биометрия ! Тор Т›абыТ› ?тыТЈ Т›ай элементтері Т›араТЈТ“ылыТ› кУ©руді Т›амтамасыз етеді / Т аяТ›шалар / ганглиозды клеткалар / биполярлы клеткалар / пигментті эпителийдіТЈ клеткалары ! ФотопиялыТ› кУ©ру дегеніміз не / кТЇндізгі к У©ру / аТ›шам (кешкі) кУ©ру / тТЇнгі кУ©ру / перифериялыТ› кУ©ру / орталыТ› кУ©ру ! МезопиялыТ› ? кУ©ру терминінде нені тТЇсінуге болады кТЇндізде кУ©ру / аТ›шам (кешкі) кУ©ру / тТЇнгі кУ©ру / перифериялыТ› кУ©ру / орталыТ› кУ©ру ! СкотопиялыТ› кУ©ру дегеніміз не / тТЇнде кУ©ру / аТ›шам (кешкі) кУ©ру / кТЇндіз кУ©ру / тауыТ› соТ›ыр ! КУ©ру У©тк ірлігін аныТ›таТЈыз, егер де тексерілуші 2,5м Т›ашыТ›тыТ›та саусаТ›та рын санаса / 0,05 / 0,025 / 0,25 / 0,5 ! КУ©ру У©ткірлігі Т›андай, егер де кестен іТЈ бірінші Т›атары 3 метрден оТ›ылса / 0,06 / 0,03 / 0,3 ! СаусаТ›тарын 50см Т›ашыТ›тыТ›та санайты н тексерілушініТЈ кУ©ру У©ткірлігі Т›андай / 0,005 / 0,01 / 0,05 ! Тексерілуш і тек жарыТ›ты кУ©реді , біраТ› ол тек 3 ба Т“ытта Т“ана локализациялайды, кУ©ру У©ткірлігі теТЈ: / P.L.incerta / P.L.certa ! КУ©здіТЈ сыртТ›ы (фиброзды,белоктыТ›) Т› ?абыТ“ы айтылады / склера деп / белокты деп / конъюктива деп / эпителий деп ! СклераныТЈ негізгі Т›ызметтері деп сана лады / кУ©зініТЈ формасын Т›амтамасыз ету, тургорын реттеу, ішкі структуран ы Т›орТ“ау, кУ©з Т›озТ“алтТ›ыш бТ±лшыТ› еттердіТЈ беку орны / тонусты Т›амтамасыз ету, ішкі Т›абыТ›та рды Т›орТ“ау / кУ©з бТ±лшыТ› еттерініТЈ беку орны жане ішкі структураныТЈ, кориоретинальді структу р аныТЈ трофикасын Т› амтамасыз ету, сындыру ортасын Т›орТ“ау ! СклераныТЈ ортаТЈТ“ы Т›алыТЈдыТ“ы Т›Т±райды / 1,0мм / 0,3мм / / 2,0мм ! Склерит тер жУ™не эписклериттер жиі пайда болады / жТЇиелі ауруларда, аллергиялыТ› кУ©ріні стерде, вирусты заТ›ымдануларда, организмніТЈ созылмалы спецификалы Т› инфекцияларында / травмалыТ› заТ›ымдануларда, сУ™улелік кТЇюлерде, Т›абынудыТЈ ? айналасындаТ“ы тіндерге У©ткенде (кУ©з шарасыныТЈ ф легмонасы, коньюктивит, кератит, дакриоцистит / саТЈырауТ›Т±лаТ›ты инфекция, жергілікті гормон альді дисбаланста ! Эписклерит кезінде науТ›астар шаТ“ымданады / кУ©здіТЈ Т›ызТ“ылттануына, У™лсіз ауыр сынуына, жарыТ›тан Т›орТ›у / кУ©здегі айТ›ын ауырсынуТ“а, жас аТ›Т›ыштыТ› жУ™ не жарыТ›тан Т›орТ›у, кУ©ру У©ткірлігініТЈ тУ©мендеуіне / кУ©здіТЈ Т›ызаруы,Т›артар тартылуы,кіл егей іріТЈді бУ©ліну ! Коньюктива ныТЈ негізгі бУ©лімдері Т›алай аталады / Т›абаТ›тардыТЈ коньюктивасы,ауыспалы Т›ыртыстар жУ™не кУ©з алмасы / Т›абаТ›тардыТЈ коньюктивасы,кУ©з алма сы жУ™не мТЇйізді Т›абыТ› / Т›абаТ› тардыТЈ коньюкти васы,жарты айлы Т›ыртыс тар жУ™не кУ©з алмасы / Т›абаТ›тардыТЈ коньюктивасы,жас Т›алт асы,кУ©з алмасы ! Ко н ью н ктива Т›андай физиол огиялыТ› функцияларды орындайды / барлыТ› аталТ“андар / Т›орТ“аныс / трофикалыТ› / ылТ“алдылыТ› / барьерлік ! Коньюктива Т›абынула рыныТЈ Т›айсысыныТЈ табиТ“а ты хламидиялыТ› болып саналады / трахома / эпидемиялыТ› геморагиялыТ› конъю н ктивит / эпидемиялыТ› кератоконъюктивит / фаринго конюктивальды лихорадка / К оха-У икстіТЈ жедел эпидемиялыТ› конью н ктивиті ангулярлы конью н ктивит і ! Трахоматозды процесс аТ“ымын канша дУ™р ежеге бУ©лу Т›абылданТ“ан / 4 / 3 / 2 / 5 ! Трихиаз дегеніміз не / кірпіктердіТЈ дТ±рыс емес У©суі / Т›абаТ›тардыТЈ бТ±ралуы / Т›абаТ›тардыТЈ конъю н ктивасы жУ™не кУ©з а лмасыныТЈ ажырауы / конъюктиваныТЈ жУ™не мТЇйізді Т›абыТ› тыТЈ кебуі ! КУ©рсетілг ен конъюктивит ауруларыныТЈ ішінен алергиялыТ› емес / конъю н ктивит т і таТЈдаТЈыз / фарингоконъюнктивальды лихорадка / дУ™рілік конъю н ктивит / поллинозды конъю н ктивит / кУ©ктемгі конъю н ктивит ! Пингвекула дегеніміз не / кУ©з алмасыныТЈ сарТ“ыш тТЇсті конъюкт ивасыныТЈ Т›абынусыз шектеліп Т›алыТЈдауын айтамыз / мТЇйізді Т›абыТ›тыТЈ бТ±лт тУ™різді б Т±лыТЈТ“ырлануы / мТЇйізді Т›абыТ›тыТЈ жаТ›сы кУ©рінет ін ошаТ›ты бТ±лыТЈТ“ырлануы ! Птериги ум дегені міз не / мТЇйізді Т›абыТ›тыТЈ ішінен У©скен ко нъюктиваныТЈ ТЇшбТ±рышты васкуляризацияланТ“ан Т›ыртысы / кУ©з алмасыныТЈ сарТ“ыш тТЇсті конъюкт ивасыныТЈ Т›абынусыз шектеліп Т›алыТЈдауын айтамыз / мТЇйізді Т›абыТ›тыТЈ бТ±лт тУ™різді бТ±лыТЈТ“ ырлануы / мТЇйізді Т›абыТ›тыТЈ жаТ›сы кУ©рінет ін ошаТ›ты бТ±лыТЈТ“ырлануы ! УЁрістемел і птериг и ум ды Т›алай емде й ді / хирургиялыТ› жою / Т›абынуТ“а Т›арсы / ем Т›ажет емес ! 11 ж астаТ“ы б ала мынадай шаТ“ымдармен: тамаТ›та ауырс ыну,дене температурасыныТЈ жоТ“ар ы лауы,екікУ©зде де Т›абаТ›тардыТЈ жабысуы. АуырТ“анына 1 кТЇн бол Т“ан.Обективті Т›араТ“анда дене температурасы 37,8 с,таТЈдайдыТЈ жене ж Т±тТ›ыншаТ›тыТЈ кілегей Т›абаты гипермияланТ“ан,ісінген,фолик улалар кТЇшті Т±лТ“айТ“ан,сапалыТ›,кУ©ле мдік жаТ“ынан сіздіТЈ диагнозыТЈыз. / аденовирусты конъюктивит / жедел бактериальды конъюктивит / конъюнктива дифтериясы / эпидемиялыТ› кератоконъюктивит ! ТљасаТЈ Т›абыТ›тыТЈ Т›абыну ауруын ай тамыз / кератит / корнеит / коньюктивальды ин фекция / циклит ! Кератиттерге тУ™н / перикорнеальды иньекция / коньюктив ал ьды инфекция / перикорнеальды иньекция аралас инфекция / іркілістік инфекция ! ТљасаТЈ Т›абыТ›таТ“ы Т›абыну ошаТ“ын не деп ата ймыз / И нфильтрат / абцесс / флегмона / жара ! Кератитке тУ™н шаТ“ы мдарды атаТЈыз / жарыТ›тан жасТ›ану, жасаурау, блефаросп азм, жоТ“арТ“ы Т›абаТ›тарда бУ©где зат тТ±рТ“андай сезіну, кУ©ру У© ?ткірлігініТЈ тУ©мендеуі / жарыТ›тан Т›орТ›у,жарыТ› бУ©лігіне Т› араТ“анда сыздап ауырсыну,Т›араТ“ан кезде / тТ±ман болу жУ™не кУ©зде жаТ“ымсыз сезі нулердіТЈ болуы / жасаТ›Т›ыштыТ›,кТЇйдіру сезім жУ™не Т› ?абаТ›тардыТЈ былшыТ›т ануы,азанда Т›а баТ›тардыТЈ бірігуі ! Беткей жаТЈ ?а тТЇзілістегі тамырлар / ашыТ› Т›ызТ“ыш тТЇсті жУ™не тал бТ±та Т“ы тТЇрі тУ™різді болады / Т›ара Т›ызТ“ыш тТЇсті Т›ылшыТ›танып кУ©рінеді / ашыТ› Т›ызыл тТЇсті Т›ылшыТ›танып кУ©рінеді / Т›ара Т›ызТ“ыш тТЇсті жУ™не тал бТ±та Т“ы тТЇрі т У™різді болады ! ВаскуляризацияныТЈ тер е ТЈдігі тУ™уелді / Т›асаТЈ Т›абыТ›тыТЈ заТ›ымдану тереТЈдігіне / инфильтрат кУ©леміне / инфекциялыТ› агенттіТЈ сипатына / сезімтал нер в талшыТ›тарыныТЈ заТ›ымдану деТЈгей іне ! ТљасаТЈ Т› абыТ›тыТЈ сезімталдыТ“ыныТЈ аса кУ©п жоТ“алтуы тУ™н / герпестік кератитке / бактериальды кератитке / туберкулездік кератитке ! ІріТЈді кератит т іТЈ консервативті ем ініТЈ принциптері / белсенді антибиотикті ем, жараларды тазалау, эпителизацияны Т›уаттандыру , иридоциклитті тазалау. / антибактериальді ем / Т›абынуТ“а Т›арсы ем ! ІріТЈді кер атит кезінде антибактериальды препараттардыТЈ Т›айсысы кТЇшті У™се р етеді / Т›Т±рамында гентамицині бар кУ©здіТЈ дУ™рілік пленкасын салу / 30 % сульфацил ь натриимен инстиляциялау / 5% левомицетин майын жаТ“у / субконъю н ктивальды ин ь екциялар с трептомицин сТ±йыТ›тыТ“ын салу ! МТЇйізді Т›абыТ› дефектін стимуляцияла у ТЇшін Т›олданылады / gelle Actovegini (солкос ерил) 20% / инстиляциялар 1% дионин ерітіндісі / субконъюктивальды инь екциялар 0 .5% гидрокорти зон ерітіндісі ! ТљасаТЈ Т›абыТ›тыТЈ іріТЈді жарасыныТЈ хирург иялыТ› емі / парацентез (Т›асаТЈ Т›абыТ›ты тесу) алд ыТЈТ“ы камераны гипопионын антибиотиктермен жуу / сау тіндердіТЈ маТЈайын абайлап микроск альпелмен мТЇйізді Т›абыТ› жарасын кесу / дУ™некер Т›абыТ› немесе аТ›Т›абыТ› ке сіндісімен Т›асаТЈ Т›абыТ›тыТЈ дефектісін бітеу блефаро р а фия ! Туберкулезді кератитердіТЈ емін жТЇргі зеді / офтальмолог-фтизиатр / емхананыТЈ окулисті / отбасы дУ™рігері / хирургиялыТ› клиниканыТЈ офтальмологы ! МТЇйізді Т› ?абыТ›тыТЈ жи і тамырлыТ› бТ±лыТЈТ“ыр лануы ашыТ› тТЇсті 3-4 дУ™режесі ,оныТЈ алаТЈыныТЈ к У©п бУ©лігін алатын жУ™не бір затТ›а Т›араТ“анда кУ©рудіТЈ тУ©мендеуімен сипатталатын м ТЇйізді Т›абыТ› ауруын не деп айтамыз / мТЇйізді Т›абыТ›тыТЈ бТ±лыТЈТ“ырлануы (бельмо) / васкуляризация деп / тыртыТ› деп / даТ› деп ! Иридоцикли т кезінде / перикорнеальды инфекция, Т›асаТЈ Т›абыТ›тыТЈ артТ›ы бетінде преци питтар бар, Т›арашыТ› жеТЈішке, кУ©з іші Т›ысымы Т›алыпты / Т›арашыТ› сТ±р тТЇсті,кУ©з тТЇбінде ре флекс жоТ›,кУ©з іші Т›ысымы Т›алыпты, перикорнеальды инфекция,мТЇйізді Т›абы Т›тыТЈ артТ›ы бетіндепреципитаттар, Т›арашыТ› жеТЈішке / Т›арашыТ› сТ±р тТЇсті,тексергенде жарыТ› У©ткен ж ерде Т›ара сызыТ›тар,кУ©з іші Т›ысымы Т›алыпты ! Жедел иридо циклитке тУ™н ша Т“ымдарТ“а жатады / жарыТ›тан Т›орТ›у, жарыТ› кУ©зіне Т›ара Т“ан кезде сыздап ауырсыну,кУ©зде жаТ“ымсыз сезіну, Т›араТ“анда алдынан тТ±мандану / жас аТ›Т›ыштыТ›,шаншу сезіну,жасаТ“у / жарыТ›тан Т›орТ›у,биефароспазм,кУ©ру У© ?ткірлігініТЈ тУ©мендеуі ! Жас ерекше лігіне ба йланысты жетілген катарактаТ“а тУ™н / Т›арашыТ› сТ±р тТЇсті,кУ©з тТЇбінде ре флекс жоТ›,кУ©з іші Т›ысымы Т›алыпты, перикорнеал ьды ин ь екци я, Т›асаТЈ Т›абыТ›тыТЈ артТ›ы бетінде преципитаттар,Т›арашыТ› тыТЈ тарылуы / перикорнеальды инфекция ,мТЇйізді Т›абы Т›тыТЈ артТ›ы бетінде преципиттар бар,Т›арашыТ› жеТЈішке,кУ©з іші Т›ысымы Т›алыпты / Т›арашыТ› сТ±р тТЇсті,тексергенде жарыТ› У©ткен ж ерде Т›ара сызыТ›тар,кУ©з іші Т›ысымы Т›алыпты ! Жас ерекшелігіне бай ланысты бастапТ›ы катарактаТ“а тУ™н / Т›арашыТ› сТ±р тТЇсті,тексергенде жарыТ› У©ткен жерде Т›ара сызыТ›тар,кУ©з іш і Т›ысымы Т›алыпты / Т›арашыТ› сТ±р тТЇсті,кУ©з тТЇбінде рефлекс жоТ› ?,кУ©з іші Т›ысымы Т›алыпты,перикорнеальды инфекция,мТЇйізді Т›абы Т›тыТЈ артТ›ы бетіндепреципитаттар,Т›арашыТ› жеТЈішке / перикорнеальды инфекция ,мТЇйізді Т›абы Т›тыТЈ артТ›ы бетінде преципиттар бар,Т›арашыТ› жеТЈішке,кУ©з іші Т›ысымы Т›алыпты ! Тапсырма.Т®лкен гипертоник кісі бірден н ен оТЈ кУ©з інде кУ©руі тУ©мендеген.ОсыТ“ан дейін осы кУ©зініТЈ аздап кУ©руі тУ©мендегенін байТ›аТ“ан,біраТ› кУ© ?руі Т›айта Т›алыптасТ›ан. КУ©з тТЇбінде кору нерв дискісі тТЇрлі шекарада то р Т›абыТ› ісінген. Макула аймаТ“ында «жылас сТЇйегі»кУ©рінеді.Артер иялар жеТЈішке.БТ±л Т›андай ауру / тор Т›абыТ›тыТЈ орталыТ› артериясыныТЈ жедел У©тімсіздігі / глаукоманыТЈ жедел Т±стамасы / жедел орталыТ› хо риоретинит / М акулодистрофия ! Тапсырма.Т®лкен Т›арт апа ешТ›андай шаТ“ ?ымдарынсыз екі тУ™улік бойы сол кУ©зініТЈ 0,5 ке дейін тУ©мендегенін б айТ›аТ“ан.КУ©ргеннен кейін Т›алыпты,кУ©з іші Т›ысымы Т›алыпты.Тља рашыТ›тыТЈ диаметрі 3 мм,жарыТ›Т›а реакциясы жаТ›сы. Диагнозы Т›андай / тор Т›абыТ›тыТЈ орталыТ› венасыныТЈ жедел У©тімсіздігі / глаукоманыТЈ жедел Т±стамасы / тор Т›абыТ›тыТЈ орталыТ› артериясыныТЈ ? жедел У©тімсіздігі / жедел орталыТ› хориоретинит / макулодистрофия ! КУ©з іші сТ±йыТ›тыТ› тТЇзіледі: / Цилиларлы денеден / Хореоидеядан / Шыны тУ™різді денеден / НТ±рлы Т›аб ы Т›тан ! НТ±рлы Т›а быТ› пластинкасыныТЈ айналасындаТ“ы жарыТ› кУ©зі Т›ай кезде пайда болады. / Коньюнктивитте, жабыТ› бТ±рышты глаукомада / Коньюнктивитте, тор Т›абыТ› ісігінде / ЖабыТ› бТ±рышты глаукомада, тор Т›абыТ› ісігінде ! Глаукоманы ТЈ жедел Т±стамасында Т›арашыТ› У©згерісі / КеТЈ жУ™не жарыТ›Т›а реакциясы жоТ› / КеТЈ жУ™не жарыТ›Т›а реакциясы бар / ЖіТЈішке жУ™не жарыТ›Т›а реакциясы бар / ЖіТЈішке жУ™не жарыТ›Т›а реакциясы жо Т› ! КУ©з іші Т› ысымыныТЈ Т›алы п ты тонометрлік деТЈгейі: / 18-26 мм.с.б. / 14-22 мм.с.б. / 16-24 мм.с.б. / 20-28 мм.с.б. / 2-36 мм.с.б. ! Маклаковты ТЈ кУ©з іші Т›ысымын У©лшеуде Т›олданылатын тонометрдіТЈ салмаТ“ы: / 10.0 гр / 5.0 гр / 7.5 гр / 15.0 гр ! КУ©здіТЈ дренаждыТ› жТЇйесіне кіретін анатомиялыТ› Т›Т±рылымды а таТЈыз: / Трабекулдар, шлеммов каналы, склераныТЈ коллекторлы каналдары, в арикозды веналар / Трабекулдар, склераныТЈ коллекторлы кан алдары, варикозды веналар, / Шлеммов каналы, склераныТЈ коллекторлы к аналдары, варикозды веналар ! АшыТ› бТ±р ышты глпаукоманыТЈ обьективті белгілері: / НТ±рлы Т›абыТ›тыТЈ дистрофиялыТ› У©згерістері, кУ©ру нервісініТЈ глаукомато зды экскавациясы, кУ©з ішілік Т›ысымныТЈ жоТ“арылауы, трабекулярлы а ймаТ›тыТЈ пигментациясы / НТ±рлы Т›абыТ›тыТЈ дистрофиялыТ› У©згерістері, к У©ру нервісініТЈ гла у коматозды экскавациясы / НТ±рлы Т›абыТ›тыТЈ дистрофиялыТ› У©згерістері, к У©ру нервісініТЈ гла у коматозды экскавациясы, кУ©з ішілік Т›ысымныТЈ жо Т“арылауы, / НТ±рлы Т›абыТ›тыТЈ дистрофиялыТ› У©згерістері, к У©ру нервісініТЈ гла у коматозды экскавациясы, кУ©з ішілік Т›ысымныТЈ жо Т“арылауы, трабекулярлы аймаТ›тыТЈ пигментациясы, макулярлы аймаТ›т ыТЈ пигментациясы ! Ашы Т› бТ±рышт ы глаукомада Т›андай операция Т›олданылады? / Фистулизирленген (трабекулэктомия) / ПерифериялыТ› иридэктомия / Кератотомия ! Жабы Т› бТ±рышты глаукомада Т›андай операция жасалынады? / ПерифериялыТ› иридэктомия / Фистулизирленген (трабекулэктомия) / Кератотомия ! Ашы Т› бТ±рышты глаукоманыТЈ негізгі патогенездік тізбегі: / КУ©здіТЈ дренаждыТ› жТЇйесініТЈ дистрофиялыТ› У©згерістері / НТ±рлы Т›абыТ› тТЇбірімен алдыТЈТ“ы Т±ТЈТ“ыл бТ±рышын блокадалау / АлдыТЈТ“ы камера бТ±рышында мезодермальды эмбриональды тінд ердіТЈ толыТ› сіТЈбеуі ! Жабы Т› бТ±рышты глаукоманыТЈ негізгі патогенездік тізбегі: / НТ±рлы Т›абыТ› тТЇбірімен алдыТЈТ“ы Т±ТЈТ“ыл бТ±рышын блокадалау / КУ©здіТЈ дренаждыТ› жТЇйесініТЈ дистр офиялыТ› У©згерістері / АлдыТЈТ“ы камера бТ±рышында мезодермальды эмбриональды тінд ердіТЈ толыТ› сіТЈбеуі ! Sol.Pilocarpini 1% жУ™не Sol.Timololi 0.5% екеуін бір мезгілде Т›олданТ“анда: / кУ©з іші сТ±йыТ›тыТ› аТ“ысы кТЇшееді, кУ©з іші сТ±йыТ›тыТ› У©німі тУ©мендейді / кУ©з іші сТ±йыТ›тыТ› аТ“ысы кТЇшейеді, кУ©зіші сТ±йыТ›тыТ› У©німі кТЇшееді / кУ©з іші сТ±йыТ›тыТ› аТ“ысы азаяды, кУ© ?з іші сТ±йыТ›тыТ› У©німі кТЇшееді / кУ©з іші сТ±йыТ›тыТ› аТ“ысы азаяды, кУ© ?з іші сТ±йыТ›тыТ› У©німі азаяды ! Глау комаТ“а тУ™н белгіні кУ©рсетіТЈіз: / КУ©з іші Т›ысымныТЈ жоТ“арылауы / БТ±ршаТ›тыТЈ бТ±лыТЈТ“ырлануы / МакуланыТЈ аймаТ›тыТ› заТ›ымдануы ! ГлаукомаТ“а тУ™н кУ©ру алаТЈыныТЈ перифери ялыТ› шекарасыныТЈ У©згерістері: / Ішкі жартысыныТЈ тарылуы / СыртТ›ы жартысыныТЈ тарылуы / ЖоТ“ары жартысыныТЈ тарылуы ! Глау комаТ“а тУ™н кУ©ру нервісініТЈ У©згерісі: / атрофия жУ™не экскавация / атрофия / атрофия, экскавация жУ™не кУ©ру шекарала рыныТЈ бТ±зылысы ! Глау команыТЈ алТ“ашТ›ы дУ™режесіндегі кУ©ру алаТЈы: / Т›алыпты / аныТ›талмайды / бекіген нТЇктесінен 50-ден 15 градусТ›а дейін тарылТ“а н / бекіген нТЇктесінен 15 градус тУ©мен. ! ГлаукоманыТЈ даму дУ™режесінде кУ©ру алаТЈы: / бекіген нТЇктесінен 50-ден 15 градусТ›а дейін тарылТ“ан / Т›алыпты / аныТ›талмайды / бекіген нТЇктесінен 15 градус тУ©мен. ! Глау кома дУ™режесін аныТ›тайтын критерийлері: / КУ©ру нерв дискісініТЈ жаТ“дайы, кУ©ру алаТЈы / КУ©з іші Т›ысымныТЈ кУ©ру деТЈгейі, кУ© ?ру У©ткірлігі / АурудыТЈ Т±заТ›тыТ“ы, кУ©з іші Т›ысым деТЈгейі / КУ©ру нерв дискісініТЈ жаТ“дайы, кУ©ру алаТЈы ! Глау комада соТ›ырлыТ›Т›а алып келеді: / КУ©ру нервісініТЈ атрофиясы / Тор Т›абыТ›тыТЈ дистрофиясы / БТ±ршаТ›тыТЈ бТ±лыТЈТ“ырлануы / МТЇйізді Т›абыТ› бТ±лыТЈТ“ырлануы ! Ашы Т› бТ±рышты глаукомада : / КУ©з тыныш, Т›арашыТ› Т›ара тТЇсті, кУ©з тТЇбінде атрофия, жУ™не кУ© ру нерві дискініТЈ экскавациясы, кУ©з іші Т›ысым жоТ“арылаТ“ан. / ТљарашыТ› сТ±р тТЇсті, кУ©з тТЇбінде р ефлекс жоТ›, кУ©з іші Т›ысымы Т›алыпты / Перикорнеальды иньекция, мТЇйізді Т›абы Т›ты ТЈ артТ›ы бетінде преципитаттар, Т›арашыТ› тарылТ“ан, кУ©зіші Т›ысымы Т› ?алыпты / КУ©з алмасыныТЈ іркілген иньекциясы, алд ыТЈТ“ы камера кіші, Т›арашыТ› кеТЈ, кУ©з іші Т›ысымы жоТ“ары / ТљарашыТ› сТ±р тТЇсті, жарыТ› У©ткен ж ерде Т›ара сызыТ›тар кУ©рінеді ! Глау команыТЈ жедел Т±стамасында : / КУ©з алмасыныТЈ іркілген иньекциясы, алдыТЈТ“ы камера кіші, Т›арашыТ› кеТЈ, кУ©з іші Т›ысымы жоТ“ары / ТљарашыТ› сТ±р тТЇсті, кУ©з тТЇбінде р ефлекс жоТ›, кУ©з іші Т›ысымы Т›алыпты / Перикорнеальды иньекция, мТЇйізді Т›абы Т›тыТЈ артТ›ы бетінде преципитаттар, Т›арашыТ› тарылТ“ан, кУ©зіші Т›ысымы Т› ?алыпты / КУ©з тыныш, Т›арашыТ› Т›ара тТЇсті, кУ© з тТЇбінде атрофия, жУ™не кУ©ру нерві дискініТЈ экскавациясыкУ©з іші Т›ысым жоТ“арылаТ“ан. / ТљарашыТ› сТ±р тТЇсті, жарыТ› У©ткен ж ерде Т›ара сызыТ›тар кУ©рінеді ! Ирид оциклит кезінде: / Перикорнеальды иньекция, мТЇйізді Т›абыТ›тыТЈ артТ›ы бетінде преци питаттар, Т› арашыТ› тарылТ“ан, кУ©з іші Т›ысымы Т›алыпты / ТљарашыТ› сТ±р тТЇсті, кУ©з тТЇбінде р ефлекс жоТ›, кУ©з іші Т›ысымы Т›алыпты / КУ©з тыныш, Т›арашыТ› Т›ара тТЇсті, кУ© з тТЇбінде атрофия, жУ™не кУ©ру нерві дискініТЈ экскавациясыкУ©з іші Т›ысым жоТ“арылаТ“ан. / КУ©з алмасыныТЈ іркілген иньекциясы, алд ыТЈТ“ы камера кіші, Т›арашыТ› кеТЈ, кУ©з іші Т›ысымы жоТ“ары / ТљарашыТ› сТ±р тТЇсті, жарыТ› У©ткен ж ерде Т›ара сызыТ›тар кУ©рінеді ! Жас ерекшелікке байланысты к а таракта тУ™н: / ТљарашыТ› сТ±р тТЇсті, кУ©з тТЇбінде р ефлекс жоТ›, кУ©з іші Т›ысым Т›алыпты / Перикорнеальды иньекция, Т›арашыТ› тары лТ“ан, кУ©зіші Т›ысымы Т›алыпты / КУ©з тыныш, кУ©з тТЇбінде атрофия, жУ™не кУ©ру нерві дискініТЈ экскавациясы / КУ©з алмасыныТЈ іркілген иньекциясы, алд ыТЈТ“ы камера кіші, Т›арашыТ› кеТЈ, кУ©з іші Т›ысымы жоТ“ары ! КУ© здіТЈ жеТЈ іл жараТ›атында Т›асаТЈ Т›абыТ›тыТЈ заТ›ымдалуы Т›андай болады ? / Эрозия, жараТ›аттыТ› кератит, корнеосклеральды жарылу / Эрозия, абсцесс, корнеосклеральды жарылу / Эрозия, жараТ›аттыТ› кератит, строманыТЈ ? жарылуы ! КУ©здіТЈ жеТЈіл жараТ›атында склераны ТЈ заТ›ымдану белгілері: / Лимбте, экватор аймаТ“ында жУ™не кУ©ру нервісініТЈ шыТ“ысында / Лимбте, экватор аймаТ“ында жУ™не тісті с ызыТ› маТЈында / Лимбте, тісті сызыТ› маТЈында жУ™не кУ© ру нерві аймаТ“ында ! А л дыТЈТ“ы камерада Т›анныТЈ жиналуын айтамыз / Гифема / Гемофтальм / Гемианопсия ! Шыны тУ™різді денеде Т›анныТЈ жиналуын айтамыз / Гемофтальм / Гифема / Гемианопсия ! КУ©здіТЈ жеТЈіл жараТ›атында гифеманыТЈ себебі неніТЈ бТЇтіндігініТЈ бТ±з ылысынан болады. / НТ±рлы Т›абыТ› жУ™не кірпікті дене / ТљасаТЈ жУ™не нТ±рлы Т›абыТ› / Кірпікті дене жУ™не Т›асаТЈ Т›абыТ› ! КУ©здіТЈ к онтузиясынан бТ±ршаТ›тыТЈ заТ›ымдалуынан мынадай У©згері с тер болуы мТЇмкін . / Катаракта, бТ±ршаТ›тыТЈ шыТ“уы, екіншіл ік глаукома / Катаракта, бТ±ршаТ›тыТЈ шыТ“уы, гипотон ия / Катаракта, бТ±ршаТ›тыТЈ шыТ“уы, гемофта льм ! КУ©здіТЈ к онтузиясынан шыны тУ™різді дененіТЈ мынадай У©згерістері болуы мТЇмкін. / Гемофтальм, шыны тУ™різді дененіТЈ кТЇйдіруі, бТ±лыТЈТ“ырлану / Гемофтальм, шыны тУ™різді дененіТЈ кТЇй діруі, шыныУ™різді дененіТЈ дислокациясы / Гемофтальм, бТ±лыТЈТ“ырлану, гипотония ! Кірпікті дененіТЈ контузиясынан мынадай У©згерістер болады / ЖараТ›аттыТ› циклит,аккомодацияныТЈ па резі жУ™не параличі / ЖараТ›аттыТ› ирит,аккомодацияныТЈ паре зі жУ™не параличі / ЖараТ›аттыТ› миоз,аккомодацияныТЈ паре зі жУ™не параличі ! Кірпікті дененіТЈ контузиясынан мынада й У©згерітер болады. / Гемофтальм, гифема, циклодиализ,гипотония немесе гипертония / Гемофтальм, гифема, циклодиализ, жараТ›ат тыТ› ирит / Гемофтальм, гифема, циклодиализ, жараТ›ат тыТ› мидриаз / Гемофтальм, гифема, циклодиализ,гипотония немесе гипертония ! Тор Т›абыТ›тыТЈ контузиясынан мынадай У©згері с те р болуы мТЇмкін / Ісік, Т›ан Т›Т±йылу, жарылу, шиыршыТ›тар / Некроз, Т›ан Т›Т±йылу, жарылу, бУ©лінділ ер / Гипертензия, Т›ан Т›Т±йылу, жарылу, шиырш ыТ›тар ! Жас аТ“уды ТЈ еТЈ жиі себебіне жатады: / БарлыТ“ы дТ±рыс / Жас каналдарыныТЈ Т›абынуы / Жас Т›алташасыныТЈ Т›абынуы / Жас мТ±рын каналыныТЈ Т›абынуы / Жас У©тетін жолдардыТЈ кез келгенініТЈ бітелуі немесе тарылуы ! КаналдыТ› с ынама оТЈ деп есептелінеді, егер де кУ©з алмасына 3% колларгол ерітіндісін тамызТ“а ннан кейін жарыТ›тануы ........ болса / 1-2 минутта / 3-5 минутта / 5-10 минутта / 10-15 минутта / 15-20 минутта ! МТ±рындыТ› сынама оТЈ деп есептелінеді, егер де кУ©з алмасына 3% коллар гол ерітінд ісін тамызТ“аннан кейін мТ±рынТ“а ........ уаТ›ытта тТЇссе / 3-5 минутта / 1-2 минутта / 5-10 минутта / 10-15 минутта / 15-20 минутта ! Жас мТ±рын сынамасында Т›андай бояТ“ыш затты Т›олд анылады / 3% Колларгол / 1:5000 Фурациллин / 5% Иод / 1% Бриллиант кУ©гініТЈ спиртті ерітіндіс і ! Жедел дакриоаденитте патологиялыТ› процесс Т›айда орналасады / ЖоТ“арТ“ы Т›абаТ›тыТЈ сыртТ›ы бУ©ліг інде / ЖоТ“арТ“ы Т›абаТ›тыТЈ ішкі бУ©лігінд е / ТУ©менгі Т›абаТ›тыТЈ сыртТ›ы бУ©лігі нде / ТУ©менгі Т›абаТ›тыТЈ ішкі бУ©лігінде / Кез келген орында болуы мТЇмкін ! Дакриоаден ит жалпы инфекциялардыТЈ асТ›ынуы болып табылады. / АталТ“ан аурулардыТЈ кез келгені болуы мТЇмкін / ТТ±маудыТЈ / АнгинаныТЈ / Іш сТЇзегініТЈ / ЭпидемиялыТ› паротиттіТЈ ! ДакриоциститтіТЈ себебі болады: / Жас мТ±рын каналдарыныТЈ стенозы / Жас каналдарыныТЈ стенозы / Созылмалы коньюнктивит / Созылмалы мейбомит ! СыртТ›ы теріскен бТ±л: / Кірпік тТЇбініТЈ шашты Т›алтасыныТЈ жедел іріТЈді Т›абынуы / ТљабаТ›тыТЈ Т›алыТЈдыТ“ындаТ“ы инфи льтрат / Сілекей безініТЈ созылмалы ауруы / Мейбомий безініТЈ жедел Т›абынуы ! СыртТ›ы теріскен жиі Т›айсы инфекциямен шаТ›ырылады / стафилакокк / диплококк / пневмакокк / стрептококк ! T еріскен дам уына себепкер болатындар / Авитаминоз, инфекциядан кейінгі организм ніТЈ У™лсіреуі / Т®шкіл нерв парезі / Нервтік стресс / Т°заТ› жТ±сыс жасау, аккомодацияныТЈ т У©мендеуі ! СыртТ›ы теріскенніТЈ негізгі шаТ“ымы / ТљабаТ›тыТЈ жергілікті ауырсынуы / ЖарыТ›тан Т›орТ›у / Жас аТ“у / Коньюктива Т›уысынан іріТЈді бУ©ліндін іТЈ аТ“уы

Приложенные файлы

  • rtf 15826733
    Размер файла: 366 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий