казакстан тарихы


Ретсаны:  
Сабақтың тақырыбы:  
Сағат
саны:  
Өтілетін күні:  
Негізгі ұғымдар:  
Білім мен білік бағдысы:  
Әдіс-тәсілдер:  
Көрнекі-
лігі: Қосымша пайдаланыла-тын әдебиеттер:  
Сынып жұмысы:  
Үй
тапсыр-масы:  
Қайта-лау:
5А 5Ә 3 Жазбаша жәдігерлер 1 Жазбаша тарих-тың дамуы. Пиктография. Иеороглифтер. Шумерлік және египеттік жазба-лар. Финиктер. Жазбаша жәдігерлер-дің маңызын ұғындыру Кестемен жұмыс, сұрақ-жауап Кесте«Қазақстан тарихы». Тарих ата.
  Деректер-мен жұмыс &3 4 Заттай жәдігерлер 1 Археология ғылы -мы. Археология-лық түсінік. Этно-графия және этнология. Зерт-теулер. Заттай деректерге сүйеніп зерттеу туралы баяндау  Материалдармен жұмыс Тарихи жәдігерлер суреттері«Қазақстан тарихы». Тарих ата.
  Суреттермен жұмыс &4 5 Өлкетану дегеніміз не? 1 Тарихи өлкетану, география, демография. Мұрағаттану.
  Өлке тарихымен таныстыруПікір алмасуКесте, венн диаграм-масыБаспасөз материал-дарыКартамен жұмыс &5 6 Тарихи уақыт 1 Уақыт есептеу. Жыл қайыру. Күнтізбелер. Тарихи уақытты санауды үйрету Кестемен жұмыс Кесте«Қазақстан тарихы»
1 том Сызбалар-мен жұмыс &6 7 Тарих және кеңістік 1 Кеңістік туралы түсінік. Кеңістік туралы ұғымдар. Қазақы ұғым. Кеңістік туралы ұғымдарды түсіндіру
  Видео-материал-дармен жұмыс СызбаларХронология-лық талицамен жұмыс &7 8 Тарихи карта 1 Қалыптасуы, жетілуі. Еж. Қытай мен Грек карталары. Ұлы географиялық ашылулар. Карта авторлары. Картамен жұмыс жасауды үйрету Картамен жұмыс КарталарАтлас
ҚР картасыДүние жүзінің саяси картасыКартамен жұмыс &8 9 Қазақстанның тұрғындары 1 Қазақстанда тұра
-тын халықтар тарихы. Келу кезеңдері мен себептері. ҚР ұлт саясаты. Мемлекеттік тіл. Қазақстан-ның тұрғын-дарының құрамын баяндау, себептерін ұғындыру Пікір-талас, ойталқы Суреттер, карта, пефокарта-ларҚазақстан Республика-сының
саяси картасыКестемен жұмыс &9,10,11 10 Қазақстан қалалары 1 Құрылу тарихы. Ірі қалалар. Облыс орталық-тары. Қалалар тарихын баяндауКартамен, кестемен жұмыс ҚР картасы, суреттерҚазақстан Республика-сының
саяси картасыКестемен жұмыс &12 11 Қайталау 1 Тарихи деректер. Тарихи уақыт. Қазақстан халқы. Қалалар. Өлке-тану. Тест жұмысы Тест парақша-лары«Қазақстан тарихы»
І том Тест &10,11 ШолуІІ. ТАРИХҚА САЯХАТ
12 Адамды кім жаратты? 1 Адамның шығу тегі. Аңыздар. Ғылыми көз-қарастар. Саналы адам. Археолог-тардың ашулары. Адамның пайда болуы туралы ой-пікірді дамыту. Ойлауға машықтан-дыру Пікір-таласСызбалар, кесте, суреттер«Қазақстан тарихы»
І том Венн диаграм-масы&13 13 Қазақстан территориясындағы тас дәуірі 1 Палеолит. Мезолит.
Неолит. Тәс дәуірі ерекшелік-терін түсіндіру
  Суретпен, картамен жұмыстар Суреттер«Қазақстан тарихы»
І том Суреттерде-гі жағдайды баяндау&14 14 Қазақстан территориясындағы қола дәуірі 1 Алғашқы метал-дар. Андронов мәдениеті. Тайпа-лар. Шаруашы-лық.
  Қола дәуірі туралы мағлұмат беру, білімді толықтыру Хроноло-гиялық таблица-лармен жұмыс Хроноло-гиялық таблица, суреттер«Қазақстан тарихы»
І том Суреттерде-гі жағдайды баяндау&15 15 Сақ тайпалары1 Сақтар. Олар туралы жазбалар. Тұрмысы. Салт-дәстүрі. Мал шаруашылығы. Сақ тайпалары туралы пікір қалыптас-тыру Түсіндіру Суреттер, ҚР картасы«Сақтар» Әңгімелеу &16 16 Сақ билеушілері1 Сақ патшалары, олардың әлеуметтік статустары. Халық пен патшаСақ билеу-шілері тура-лы әңгіме-леу арқылы ұлттық рух-ты дамыту  Сұрақ-жауап Суреттер«Сақтар» Әңгімелеу &17 17 Сақтардың тәуелсіздік үшін күрестері 1 Тәуелсіздік жол-ындағы күрес. Кир, Дари, Александр Македоскимен күрес Сақтардың тәуелсіздік-ке ұмтылуы-ның мәнін түсіндіру Түсіндіру Карта, суреттер«Сақтар» Әңгімелеу &17,18

Приложенные файлы

  • docx 15826210
    Размер файла: 26 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий