Тарих ГОС


ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ ЖӘНЕ ӘЛЕУМЕТТІК ДАМУ МИНИСТРЛІГІ
«МАРАТ ОСПАНОВ АТЫНДАҒЫ БАТЫС ҚАЗАҚСТАН
МЕМЛЕКЕТТІК МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ» ШЖҚ РМК

БАҚЫЛАУ-ӨЛШЕУ ҚҰРАЛДАРЫ
ЕМТИХАН СҰРАҚТАРЫ
Мамандығы: Жалпы медицина, Стоматология

Мамандығының коды: 5В130100, 5В130200

Пән: Қазақстанның қазіргі заманғы тарихы

Пәннің коды: SІК 1101

Кафедра: Қазақстан тарихы және қоғамдық –гуманитарлық пәндер мен психология және педагогика

Оқу сағаттарының/кредиттер* көлемі : 135

Курс : 1

Семестр: 1, 2

Құрастырған:
_____________Аға оқытушы,магистр Калманова Г.Т.

Ақтөбе, 2016
Кафедра отырысында талқыланды және бекітілді:
Хаттама № _____
____ _________ 2016 ж.
Кафедра (курс) жетекшісінің м.а. ____________________Мухамбетгалиева А.К.
Рецензент: Марат Оспанов атындағы БҚММУ ф.ғ.д., профессор_____________ Тайжанов А.Т.
Рецензент: Қ.Жұбанов атындағы АӨМУ т.ғ.к. ___________________ А.Б.Аман.
Жалпы білім беру пәндері бойынша ББК отырысында талқыланды және бекітілді
№ ___хаттама
"____" ______ 2016 ж.
Жалпы білім беру пәндері бойынша ББК төрайымы
PhD докторы_____________Г.М. Жармаханова
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ ЖӘНЕ ӘЛЕУМЕТТІК ДАМУ МИНИСТРЛІГІ
«МАРАТ ОСПАНОВ АТЫНДАҒЫ БАТЫС ҚАЗАҚСТАН
МЕМЛЕКЕТТІК МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ» ШЖҚ РМК

БАҚЫЛАУ-ӨЛШЕУ ҚҰРАЛДАРЫ
ЕМТИХАН СҰРАҚТАРЫ
Мамандығы: Медико-профилактика ісі

Мамандығының коды: 5В110400

Пән: Қазақстанның қазіргі заманғы тарихы

Пәннің коды: SІК 1101

Кафедра: Қазақстан тарихы және қоғамдық –гуманитарлық пәндер мен психология және педагогика

Оқу сағаттарының/кредиттер* көлемі : 135

Курс : 1

Семестр: 1, 2

Құрастырған:
_____________Аға оқытушы,магистр Калманова Г.Т.

Ақтөбе, 2016

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ ЖӘНЕ ӘЛЕУМЕТТІК ДАМУ МИНИСТРЛІГІ
«МАРАТ ОСПАНОВ АТЫНДАҒЫ БАТЫС ҚАЗАҚСТАН
МЕМЛЕКЕТТІК МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ» ШЖҚ РМК

БАҚЫЛАУ-ӨЛШЕУ ҚҰРАЛДАРЫ
ЕМТИХАН СҰРАҚТАРЫ
Мамандығы: Мейргер ісі, Қоғамдық денсаулық сақтау, Фармация

Мамандығының коды: 5В110100, 5В110200, 5В110300

Пән: Қазақстанның қазіргі заманғы тарихы

Пәннің коды: SІК 1101

Кафедра: Қазақстан тарихы және қоғамдық –гуманитарлық пәндер мен психология және педагогика

Оқу сағаттарының/кредиттер* көлемі : 135

Курс : 1

Семестр: 1, 2

Құрастырған:
_____________Аға оқытушы,магистр Калманова Г.Т.

Ақтөбе, 2016
Барлық факультеттердің І-ші курс студенттеріне арналған
«Қазақстанның қазіргі заманғы тарихы» пәнінен мемлекеттік емтихан сұрақтары

«Қазақстанның қазіргі заманғы тарихы» пәні, оны оқытудың мақсаттары мен міндеттері.
Қазіргі Қазақстан тарихы әлемдік-тарих кеңістігінде
«ҚР –да тарихи сананың қалыптасуы концепциясы» (1995 ж.)
Қазақстанның қазіргі заманғы тарихының кезеңделуі. Қазіргі заманғы тарихты оқытудың негізгі әдістері
Ұлттық қозғалыстың типологиясы туралы М.Хроханың тұжырымдамасы
Қазақ зиялыларының қалыптасуы: әлеуметтік құрамы, білімі, қызметі.
Джадидтік - ресей мұсылмандарының ағартушылық идеологиясының кезеңі. Жәдидтіктің ағартушылық ойларының Қазақ Даласына ықпалы.
Бірінші орыс революциясының қоғамдық-саяси қозғалысқа әсері.
Империяның түрік-мұсылман халықтарының консолидациясындағы «Иттифак-эль-муслиминнің» (Мұсылмандар одағы) рөлі.
Қазақтардың Ресейдің І – ІІ Мемлекеттік Думаларының жұмысына қатысуы.
Қазақ саяси элитасының (А.Ә.Бөкейханов, М.Дулатов, А.Байтұрсынов, ағайынды Досмұхамедовтер, Ш.Құдайбердіұлы, және т.б.) қазақ халқының тарихы мен мәдениетін зерттеудегі үлесі.
ХХ ғасырдың басындағы ұлттық баспасөз және Қазақстанның қоғамдық-саяси жағдайына әсері («Қазақ», «Айқап» және т.б.).
Бірінші дүниежүзілік соғыс жылдарындағы Қазақ өлкесі.
1916 жылғы ұлт-азаттық көтеріліс, оның себептері, қозғаушы күштері, басталуы, барысы және негізгі кезеңдері.
1916 жылғы көтеріліске қазақ зиялыларының көзқарасы. Тәуелсіз Қазақстан тарихнамасында 1916 ж. көтерілісті бағалауға жаңаша көзқарас.
Ресейдегі ақпан буржуазиялық-демократиялық революциясы және оның Қазақстанға ықпалының ерекшелігі.
Қазақстандағы қосөкімет және оның ерекшеліктері.
Қазан революциясы және Азамат соғысы тарихының зерттелуі.
Кеңестік Қазақстан тарихының батыс тарихнамасынан көрініс табуы.
Саяси партиялар: большевиктер, кадеттер, эсерлер, «Алаш», «Үш жүз», «Шуро-и-ислам», «Шуро-и-иулемия» және т.б.
Жаңа заман дәуіріндегі ұлттық идея, ұлттық мемлекеттіктің эволюциясы.
1917 ж. шілдедегі I - жалпықазақ съезі. «Алаш» партиясы және оның бағдарламасы.
Қазан төңкерісі және Қазақстанның саяси өмірі.
Қазақстанды кеңестендіру ерекшеліктері.
1917 ж. желтоқсанындағы ІІ – ші жалпы қазақ съезі. «Алашорда» өкіметінің құрылуы.
1917 ж. қараша ІV –ші мұсылмандардың төтенше съезі. «Түркістан» автономиясының құрылуы.
Азаматтық қарсыласу жылдарындағы Қазақстан. Соғыс жылдарындағы Қазақстанның әлеуметтік-экономикалық және саяси жағдайы.
«Әскери коммунизм» саясатының қазақ өлкесіндегі арандату әрекеттері.
Қырғыз (Қазақ) революциялық комитетінің ұлттық мемлекет құру идеясын күйретуі.
«Қырғыз (Қазақ) Кеңестік Социалистік Автономиялық республикасы» құрылуы. (26 тамыз 1920ж)
1921-1922 ж.ж. ашаршылық және оның салдары.
Қазақстандағы жер-су реформасының мақсаты
Қазақстандағы жаңа экономикалық саясат (ЖЭС). ЖЭС-ке көшудің әлеуметтік-экономикалық және саяси негіздері.
ЖЭС-тің сипаты және қиыншылықтары.
Қазақ жерлерінің ҚКАСР құрамына біріктірілуі (1924-1925 жж).
Ф.И.Голощекиннің «Кіші Қазан» идеясы және оның қатерлі мазмұны.
Индустриялизация: масштабы, екпіні.
Қазақстанды индустрияландыру идеясының отаршылдық мазмұны.
Т.Рыскұловтың мемлекеттік және саяси қызметі.
Қазақ ауылын кеңестендіру –дәстүрлі қазақ қоғамын талқандау.
1928 ж. тәркілеу саясаты және оның саяси-экономикалық салдары.
Ауыл шаруашылығын жаппай ұжымдастыруға көшу. Ұжымдастырудың әдістері, түрлері, қарқыны.
Қазақстандағы 1929-1931 ж.ж. көтерілістер.
Сталиншілдік және голощекиншілдік геноциді: қазақтардың аштан қырылуы.
Қазақ мүддесін қорғаушылар - С.Сәдуақасовтың, С.Қожановтың және Ж.Мыңбаевтың ұстанымындағы теориялық-саяси мәселелер.
Қазақ АКСР-ның одақтас республикаға айналуы. Әлеуметтік-экономикалық, этнодемографиялық және саяси жағдай.
Алаш зиялыларына қарсы қуғын-сүргін – қазақ ұлтын рухсыздандырудың және мәңгүрттендірудің бастауы (1937-1938 жж).
Қазақстандағы ГУЛАГ.
Қиыр Шығыстағы корейлердің Қазақстанға еріксіз қоныс аударылуы - адам құқығының аяқасты етілуі.
М.Шоқайдың эмиграциядағы саяси қызметі – түрік халықтарының рухани жаңаруына жасалған елеулі қадам.
Қазақстандағы кеңестік мәдени модернизация.
Қазақстан жазушылары мен композиторларының шығармашылық қызметі (XXғ. 20-30 жж.)
Кеңес өкіметінің білім және ғылым саласындағы реформаларындағы қайшылықтар.
КСРО ҒА-ның Қазақстандық базасының КСРО ҒА-ның Қазақ филиалы болып қайта құрылуы.
Екінші дүниежүзілік соғыс қарсаңындағы кеңестік биліктің сыртқы және ішкі саясатының негізгі бағыттары.
Отан қорғау соғысы қарсаңындағы Қазақстандағы қоғамдық-саяси, әлеуметтік-экономикалық және мәдени-рухани жағдай.
КСРО территориясында фашистерден Отанды қорғау соғысының басталуы.
Республика экономикасын соғысқа қарай бейімдеу (1941-1942 жж).
Қазақстан жерінде жасақталған әскери бөлімдердің ірі шайқастарға қатысуы және ғажап ерліктері.
Кеңес Одағының батыры атанған қазақстандықтар мен қатардағы жауынгерлердің ерліктері - ата-баба қаһармандығының жалғасы.
Қазақстандықтар -партизан қозғалысына дем берушілер.
Фашистердің «Түркістан» легионын құру әрекеті.
Соғыс жылдарындағы ұлт саясаты. Қазақстандағы депортация.
Соғыс кезінде жеңісті жақындату жолындағы тыл еңбеккерлерінің еңбектегі ерен ерлігі.
Екінші дүниежүзілік соғыстың ащы қорытындылары мен ауыр сабақтары.
Соғыс жылдарындағы ғылым, мәдениет және халыққа білім беру қызметі.
Соғыстан кейінгі жылдағы Қазақстандағы ауыр ахуал. Бейбіт құрылысқа бейімделу ауыртпалықтары.
Әскери-өнеркәсіптік базаны жеделдету бағытын қолға алу. Қазақстан халық шаруашылығындағы қиыншылықтар мен проблемалар.
Республика өңіріндегі ядролық полигондар және олардың зардаптары.
Қоғамдық өмірдегі адам құқын шектеуге бағытталған партиялық бақылаудың күшеюі. Е.Б.Бекмахановтың, Қ.И.Сәтбаевтың, Б.Сүлейменовтың т.б еңбектерінен «қылмыстық» істерді іздестіру.
1940-1950 жж. білім беру, ғылым, мәдениет.
Қазақстан Ғылым Академиясының құрылуы.
Партиялық-мемлекеттік басқару жүйесіндегі Хрущевтің реформасы және оның тиянақсыздығы.
Тың және тыңайған жерлерді игеру: артықшылықтары мен қиыншылықтары.
Экономиканы басқару саласындағы тиянақсыз реформалар (1953-1964 жж).
1958 ж. Теміртау оқиғасы.
Л.Брежнев бастаған топтың билікке келуі. 1965 – 1966 жж экономикалық реформалардың аяқсыз қалуы.
Қазақстанның КСРО-ның өнеркәсібін өркендетуге үлесі.
ХХ ғасырдың 60-70 жж. экологиялық дағдарыстар.
Қазақстандағы мәдениет пен ғылым (1960 ж. ІІ-жартысы мен 1980 ж. І-жартысы).
Д.А.Қонаевтың өмірі мен қоғамдық-саяси қызметі.
ХХ ғ. 70-80 жж. Қазақстандағы экологиялық жағдай.
1978 ж. КазКСР Конституциясы.
Ұлт саясатындағы әділетсіз бұрмалаушылықтардың асқынуы. 1979 ж. Целиноград оқиғасы.
Қазақ диаспорасының көші-қон тарихы.
КОКП ОК көкек (апрель) Пленумы (1985 ж.) бағыттары. Қайта құру.
1985-1990 жж. Қазақстандағы қоғамдық-саяси ахуал.
1986 ж. Алматыдағы Желтоқсан оқиғаcы.
Экономиканың, тоталитарлық жүйенің дағдарысы. КСРО-нің құлауы (1990-1991 жж).
1986-1991 ж.ж. тәуелсіз ұйымдар мен партиялар, қозғалыстар және олардың қызметі мен бағдарламалары
Тіл туралы заңның қабылдануы мен оның маңызы.
Қазақ КСР жоғарғы Кеңесінің заң шығару қызметі. Президенттік басқарудың енгізілуі.
Мемлекеттің егемендігі туралы декларацияның жариялануы (1990 ж.).
1991 жылғы Алматы декларациясы. ТМД –ның құрылуы
Мемлекеттік құрылыс (ҚР басқару формасы, президет институты.)
«ҚР мемлекеттік тәуелсіздігі туралы» заңы.
ҚР жаңа мемлекеттік символдары жөніндегі заңдары.
Тәуелсіз Қазақстан дамуының мемлекеттік стратегиясын айқындау.
Қазақстан Республикасының Конституциясы (Негізгі заң).
Қазақстан экономикасының нарыққа өту кезеңдері және оның сипаты.
Президент Н.Ә.Назарбаевтың «Ұлттық валютаны енгізу туралы» Жарлығы және оның маңызы.
Қазіргі кезеңдегі Қазақстанның халықаралық байланыстары мен сыртқы саясаты.
Қазіргі кезеңдегі Қазақстандағы әлеуметтік-саясаты мен әлеуметтік-демографиялық процестері .
Қазақстан Республикасының мемлекеттік шекарасын анықтау. Ұлттық қауіпсіздікті нығайту.
Н.Ә.Назарбаевтың «Қазақстанның егемен мемлекет ретінде қалыптасуы мен дамуының стратегиясы» еңбегінің маңызы.
Қазақстан Республикасы президенті Н. Назарбаевтың халққа жолдауы. Қазақстан-2030. Барлық қазақстандықтардың өсіп - өркендеуі, қауіпсіздігі және әл-ауқатының артуы (Алматы, желтоқсан 1997 ж.)
Құқық қорғау жүйесін оңтайландыру.Азаматтардың құқығы мен бостандығын қорғауды нығайту.
ҚР-ның «Сыбайлас жемқорлықпен күрес туралы» Заңы және оның нәтижелері.
«Қазақстан – 2050» стратегиясы: қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» ҚР Президенті-Н.Ә. Назарбаевтың Қазақстан халқына Жолдауы.
«Қазақстан жолы-2050: Бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ» атты ҚР Президенті Н.Ә. Назарбаевтың Қазақстан халқына Жолдауы.
Қазақстан Президенті Нурсултан Назарбаевтың «Ұлт жоспары – қазақстандық арманға жол» мақаласы - қазақстандықтар үшін қуатты іс-әрекет көзі.
Қазақстанды экономикалық қайта құрудың жасампаздық кезеңі және олардың нәтижелері
.).
113. Республиканың мұнай-газ секторында акционерлік қоғамдар мен біслескен кәсіпорындардың құрылуы.
Президенттің ел халқына Жолдауы «Бәсекеге қабілетті Қазақстан үшін, бәсекеге қабілетті экономика үшін, бәсекеге қабілетті халық үшін» және оның маңызы.( 19.03.2004 ж)
Индустриалдық-инновациялық дамудың мемлекеттік бағдарламасы, оны жүзеге асырудың алғашқы табыстары.
2011 жылғы 28 ақпандағы ҚР Президентінің Қазақстан халқына Жолдауы «Жеделдетілген экономикалық жаңару – үдемелі инновациялық индустрияландыру Бағдарламасының жалғасы».
ЭКСПО-2017 өткізудің Қазақстан үшін маңызы.
«Нұрлы Жол – болашаққа жол» жаңа экономикалық саясаты – Қазақстанның жаһандануға берген жауабы.
Әлеуметтік реформалар және әлеуметтік жаңару: кедейшілікті еңсеру, халықты еңбекпен қамтуды көтеру, жастарды, студенттерді қолдау жөніндегі мемлекеттік бағдарламалар, зейнетақы мен жәрдемақыны арттыру реформасы
2008 жылғы 6 ақпандағы Қазақстан Республикасы Президентінің Қазақстан халқына Жолдауы «Қазақстан халқының әл-ауқатын арттыру – мемлекеттік саясаттың басты мақсаты»
Денсаулық сақтау, спорт және дене шынықтыруды дамыту.
Салауатты өмір салты - ұлт болашағын қалыптастырудың негізі.
Қазіргі білім жүйесін жаңартудың өзекті мақсаттары мен міндеттері
2005-2010 жылдардағы Қазақстан Республикасының білім беруді дамытудың мемлекеттік бағдарламаларының нәтижесі.
2010 жылы Қазақстанның Болон үрдісіне қосылуы және Болон декларациясына қол қою.
Президенттің «Интеллектуалды ұлт-2020» бағдарламасы және оның маңызы
Қазақстанның егемен мемлекет ретінде қалыптасу міндеттеріне сәйкес ғылымның дамуына және ҒТҮ-ті басқаруға жаңа көзқарас қалыптастыру.
«Нұрлы көш» бағдарламасы және отандастардың қайтып оралуы
Егемендік жағдайындағы алғашқы халық санағы, оның қорытындылары. 2009 жылғы Қазақстандағы халық санағы, халықтың этникалық және әлеуметтік құрылымындағы өзгерістер
ҚР «Қазақстан халқы ассамблеясы туралы» заңы
ҚР «Мәдениет туралы» заңы
Қазақстан Республикасы мемлекеттілігінің біртұтастық тұжырымдамасы
Мемлекет Басшысының «Қазақстанның әлеуметтік жаңғыруы: Жалпыға бірдей Еңбек Қоғамына жиырма қадам» мақаласы.
ҚР-ндағы қоғамдық қозғалыстар мен саяси партиялар. «Нұр Отан» ХДП - жетекші әлеуметтік-саяси күш ретінде.
Қазақтардың І-ші дүниежүзілік құрылтайы және оның маңызы.
Қазақстан халқы келісімі мен бірлігінің қоғамдық институты - Қазақстан халқы Ассамблеясының (ҚХА) құрылуы
ҚР-ның ақпараттық саясаты, БАҚ-тың дамуы.
Демократияландыру және азаматтық қоғам мәселелері бойынша Ұлттық комиссияның қызметі.
Құқық қорғау және сот органдарының қызметін жетілдіру. 2003 жылғы 2 желтоқсандағы азаматтық және саяси құқықтар туралы пакт және оны жүзеге асыру.
Қазақстандық бірегейлік пен бірлікті нығайту және дамыту тұжырымдамасы: мақсаты мен міндеттері.
Президент Н.Ә.Назарбаевтың Қазақстан халқына Жолдауы «Қазақстан экономикалық, әлеуметтік және саяси жедел жаңару жолында». (2005 ж.)
Жастар істері бойынша саясаттың негізгі бағыттары. «Нұр Отанның» жастар қанатының қызметі
2004 жылғы «Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік жастар саясаты туралы» заңы.
Дін тұту бостандығының заңмен қамтамасыз етілуі және Қазақстандағы конфессияаралық келісім.
ҚР-ның жастар саясаты туралы «Қазақстан – 2020» даму бағдарламасы.
Астанадағы (2003 ж.) әлемдік және дәстүрлі діндер көшбасшыларының 1-ші съезі
Әлемдік және дәстүрлі діндер көшбасшыларының 2006 ж. 12-13 қыркүйектегі ІІ съезі, 2009 ж. 1-2 шілдедегі ІІІ съезі.
ҚР Президенті Н.Ә.Назарбаевтың «Халық тарих толқынында» еңбегіндегі ұлттық тарихты зерделеудің көрінісі.
«Мәдени мұра» Мемлекеттік бағдарламасы және оның мақсаты және жүзеге асырудың негізгі бағыттары
«Мәңгілік ел» ұлттық идеясының мәні мен маңызы.
Қазіргі кезеңдегі тарихи және сәулет ескерткіштерін жаңғырту.
Мәдени мұраны зерделеудің біртұтас жүйесін құру – фольклор, дәстүр, әдет-ғұрыптар. (2005-2010жж.)
Шанхай ынтымақтастық ұйымы - ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету факторларының бірі.
«Тәуелсіздік толғауы» атты Елбасының 2014 жылғы 15 желтоқсанындағы сөйлеген сөзінің маңызы»
«Халық тарих толқынында» атты Елбасы бағдарламасының жаңа тарихи сананы қалыптастырудағы маңызы.
Н.Ә.Назарбаев еңбектерінде Қазақ хандығының – ұлттық мемлекеттіліктің бастауы ретінде бағалануы.
Мұхаммед Хайдар Дулатидің, Қадырғали Қасым ұлы Жалайридің аса көрнекті еңбектерінің маңызының жаңаша бағалануы.
Әлемдік қауымдастықтың Қазақстанның егемендігін тануы, оны БҰҰ - на қабылдауы
Қазақстанның сыртқы саяси қатынастар саласындағы басымдықтары. Қазақстанның сыртқы саясатының қалыптасуы.
Қазақстан Республикасының бітімгерлік миссиясы. Қазақстанның Батыс-Шығыс мәдениаралық және өркениетаралық диалогты дамытуға қосқан үлесі.
Тәуелсіз Қазақстанның сыртқы саясатының көпбағыттылығы.
Сыртқы экономикалық ынтымақтастық және инвестициялық қызмет
Жаңа геосаяси жағдайдағыҚазақстан Республикасының бағыты - халықаралық қатынастарда қауіп -қатерді азайтуға ұмтылу.
ҚР-ның Азияда өзара іс-қимыл және сенім шаралары жөніндегі Кеңесті (АӨСШК, 1992 ж.) ұйымдастыру бойынша бастамасы.
Қазақстанның ЕҚЫҰ-ға төрағалығы және оның нәтижелері. 2010 жылғы 1-2 желтоқсандағы Астанадағы Саммит – дүниежүзілік маңызы бар оқиға.
Еуразия идеясының ҚР Президенті Н.Ә.Назарбаевтың заманауи түсінігінше дамуы.
Қазақстан, Ресей, Белоруссия: Кедендік одағының құрылуы және қызметінің басталуы, оның маңызы
Қазақстанның Еуразия экономикалық одағына кірудегі перспективалары.
Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаевтың «ХХІ ғасырдағы жаһандық тұрақты дамудың энергоэкологиялық стратегиясы» кітабы.
Әлемнің және ЕурАзЭҚ-тың ғаламдық энергетикалық және экологиялық қауіпсіз дамуын құру проблемалары
Қазақстан Республикасы дін туралы заңы
ҚР Президенті Н. Назарбаевтың халыққа жолдауы. (Астана, 30.11.2015 ж.)
ҚР шекара туралы заңы
Қазіргі кезеңдегі Қазақстан мен Ресей арасындағы байланыстар
Қазіргі кезеңдегі Қазақстан мен Қытай арасындағы байланыстар
Жаңа әлеуметтік-экономикалық жағдайдағы ғылым (2001-2010 жж.)
«Мәңгілік елдің негізгі кезеңдері: ұлттық мемлекетті құру және халықты біріктіру идеясының пайда болуы
Сабырлылық сана мен рухани келісімді қалыптастыру (2005-2006 жж.)
Қазіргі кезеңдегі халықтың рухани жандануы
Қазақстандағы және шекаралас аймақтардағы Ұлттық қауіпсіздік мәселелері.

Приложенные файлы

  • docx 15825963
    Размер файла: 41 kB Загрузок: 4

Добавить комментарий