amangeldi shahyr-yurek dil acanda..


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.
1


Sözbaşy

Adam özüniň şahyr bolandygyny, onda
-
da hakyky
şahyr bolandygyny nädip bilmelikä.Menä ony
dogrusyny aýtsam bilemok. Ýöne men size bir başdan
geçiren wakamy gürrüň bereýin. Bu gürrüň meniň ak
mekdebiň gapysyndan 10
-
njy synp okuwçysy bolup
gatnaýan
döwrümden.Men mekdepden boş wagtlarym goşgy ýazmany
halaýardym. Diňe bir boş wagtlarym däl eýsem
mekdepde sapak arasynda bolsada ýadyma düşen
jümleleri belläp alýardym. Meniň bu häsiyetim 6
-
7
-
nji
synplarda başlapdy. Soň soňlar bu endigim hasam
ýitileşdi
. Ýazýan goşgularymyň aglabasy söýgi
temasyndady. Goşgy ýazmagy halansoň esasanam
edebiýat sapagyny gaty gowy görýardim. Şol
döwürlerde bizi bu sapakdan mekdebimiziň, hatda
etrabymyzyň sylanýan mugallymy Orazsyltan
mugallym okadýardy. Orazsyltan mugallym
örän
dogruçyl,göni gepleýän, bir sözli, kän zat bilýän
mugallymdy. Edebiýat mugallymy bolansoň ol örän
söze çeper mugallymdy. Şonuň üçinem ol wagt
-
wagt
goşgam ýazardy.

Ine, indi hakyky wakamyza göz

aýlalyň. Bir gün
Orazsyltan mu
gallym sapaga gelip:Akyl alan danamsyň,


Kän zatlary öwrendim,

-
diýip,

2


-
Şu setirleriň yzyna özüňizden goşup bir küplet goşgy
ýazyň

-
diydi. Her kim oturan ýerinden galam kagyz alyp pikire
batyp başlady. Men hem derrew kagyz alyp aklyma
gelen birinji jüm
-

leler
imi ýazdym. Onam haýal etmän mugallyma berdim.
Mugal
-

lym ony okap biraz ýylgyrdy
-
da:

-
Sen ýazarsyňam diýdimle şeýle setiri, berekella!

-
diýdi. Ol ýerinden turup heniz ýazmaga başlamadyk
okuwçylara garap:

-
Ine hakyky şahyr

-
diýdi. Men şol wagt özümi şeýle
bir beýik, şeýle bir
buýsançly duýdym welin aýaklarym ýer tutanokdy.

Ine şu günden soň men hasam goşgy goşmaga
höweslenip başladym.


Dogrudanam, ýaňky iki setir goşgynyň dowamyna
nahili söz
-

leri goşandygymy aýdaýynmy?


Akyl ala
n danamsyň,


Kän zatlary öwrendim.


Öwrenmedik nadandyr,


Nadanlygy ýigrendim.

3


Ýürek dil açanda...


Gulak goýgul, saňa aýdýan sözlerme,

Ýürek dil açanda aýdýandyr şuny.

Kalbyň bilen diňle bakyp gözlerme,

Ýürek dil açanda aýdýandyr şuny.


Gürleýär ol:‟‟Allajanym bu name.

Janym bilen ýakyp barýarla meni.

Bu gözeli saldyň meniň dünýame‟‟

Ýürek dil açanda aýdýandyr şuny


Köp zatlary aýtýar joşan mahaly

Saňa garşy goşgy goşan
mahaly

,,bile durmuş guraly biz sapaly‟‟

Ýürek dil açanda aýdýandyr şany


Emma bu pikire seniň garaýşyň

Düýbünden başgaça tersine bolýar

,,Garaşýaryn,maýyl etýär ýöreýşiň

Ýürek dil açanda aýdýandyr şunyy


,,Bir gezejik menem bagtly bolaýsam,

Ýaryň süýji
sözlerinden doýaýsam

Mähirli keşbini synlap doýaýsam

Ýürek dil açanda aýdýandyr şuny


4Söýse ýürek köp zatlary aýdýandyr,

Näçe köp aýtsa
-
da bäden gaýdýandyr,

Wah, söýsemem söýmeýändir öýdýändir,

Ýürek dil açanda aýdýandyr şony.


Amangeldi aýdar
diňläň sözlerim,

Ýürek dil açanda açýar gözleriň

“birje bagra bassam ýaryň ellerin”

Ýürek dil açanda aýdýandyr şuny
.5Gözel gyz

.

A gyz, dursana!

Birje gezek maňa nazar salsana.

Ýüregimde iki ýana urunýan,

Şu söýgimi çaltyrajyk duýsana.

Hiç kime bermedim kalbymy heniz,

Eşitýarmiň, gözel gyz!


A gyz, sen şeýle bir owadan,

Gözelligiň bolsa jan goşýar jana.

Hüýrler kimin ýaradypdyr Ýaradan,

Bar yhlasyn saňa beren hamana.

Seniň deý gözeli görmedim heniz.

Eşitýärmiň, gözel gyz.


A gyz, sen şeý
le bir asylly,

Saňa öwüt
-
ündew bermek gerek däl.

Saňa ogryn
-
ogryn gözlemelem däl.

Gözelligiň her bir ýana saçylgy.

Köňlümde mydamalyk galdy yz.

Eşitýärmiň, gözel gyz!


Seniň gözleriň,

Seniň gaşyň,

Kirpigiň.

Älemgoşar deýin gülden hem näzik.

Saňa duşan
ýigitleriň, gerçegiň,

Gyýa bakmagy hem ullakan ýazyk.

Duşan pursadymyz undamok heniz.

Eşitýärmiň, gözel gyz!


6


Kim biler niçeleri ugruňda,

Agladyp, eňredip şeýle har etdiň.

Indem bolsa gezek maňa ýetdimi,

Eýýämden ýürek
-
bagrym gan etdiň.

Saňa bolan söýgim
duýaňok heniz.

Eşitýärmiň, gözel gyz!


Kimler durmaz wadasynda,

Kimler söýgi adasynda.

Kimler deýin irmedim men,

Saňa garaşyp ýadasamda.

Saňa bolan söýgim duýaňok heniz.

Eşitýärmiň, gözel gyz!
7


Azat eýlesin
.

Ynsan bu dünýäde geçip barýan
ýolagçy.Şonuň üçi hem
ynsan dünýä gelip durmuşyň hözürini görüp
ýetişmänkä, bu ýagty jahan bilen hoşlaşmaly bolýar. Şu
gysga wagtyň içinde hem yn
-
san başyna „‟söýgi‟‟ diýen
bir üýtgeşik duýgy aralaşýar. Emma bu duygy hemmä
oňyp durmaýar.Käbir adamlar şeýle

bir bagtly bolýarlar,
olaryň gözüne bu pany şeýle bir owadan, şeýle bir
ajaýyp. Käbirleri bolsa „‟söýgi‟‟ diýen şol ajaýyp
duýgynyň salan derdinden akly çaşyp, dünýäsi garalýar.
Olar üçin bolsa, bu dünýä şeýle bir zalym,haýpsyz.
Şonuň üçin Alldan dilegim
bu derdiň gurbanlaryny öz
bagtyna gowuşdyrsyn.


Dünýä inip ýaňy ýaşym ýetende.


Söýgi diýen bir hasrata uçradym.


Durmuş ýüregime ajy gatanda.


Gurşun deýin her bir ýana syçradym.


Men näme üçin iller ýaly bolamok.


Aşyk b
olup aşyk deýin gülemok.

Başga zadyň agyrsyny duýamok.

Allam yşk derdinden azat eýlesin.


Günä hiçkimde däl, belki söýende,

Magşuk bolup, belki söýlip ýörende,

Her gezekde yşgyň oky degende,

Allam yşk derdinden azat eýlesin.

8Göýä dünýe meniň tersime ýaly.

Gijede gündizde ah çekýän zary.

Söýgi gazabyna duş eden çagy.

Allam yşk derdinden azat eýlesin.
Göreýin

Sähra çyk bilbilim kepderi kimin,

Men seniň owadan keşbiň göreýin.

Seni görüp ýüregim dilim
-
dilim,

Seniň bilen bile döwran
süreýin.


Bu kalbymda saňa bolan söýgim bar,

Saňa söýgim derýa kimin tolkunýar,

Seni görsem ýaraly kalp silkinýär

Sähra çyk aý keşbiňi göreýin.


Sen ýüregimi alypdyň bir bakyşda,

Keşbiň görsem ikimiz yşk ataşda.

Senden özge ýene gözel sataşsa,

Diňe seniň
aý keşbiňi göreýin.


Sen bir asman aýy men saňa haýran.

Sen bir älemgoşar men sende seýran.

Sen bir melek peri bolaý maňa ýar.

Sähra çyk aý keşbiňi göreýin.

9Men saňa bagş etdim elde barymy,

Sypalasym gelýär saçyň taryny,

Söýüp süreli biz söýgi bagyny,


hra çyk aý keşbiňi göreýin.


Sensiz urmaz meniň zaryn ýüregim

Bu dünýäde diňe sensiň geregim

Ýalňyzlyk halymda bolýaň deregim

Sähra çyk aý keşbiňi göreýin.Janyma deger.

Seniň keşbiň ýüregime ýaraşýar,

Bu ýüregim diňe saňa garaşýar,

Ykbal mydam maňa ýow
uz daraşýar,

Seniň ajy sözüň janyma deger.


Diýerler‟‟çyn söýgi gahardan dörär‟‟,

Gahar gazap seniň gül ýüzüň bezär,

Seniň gamgyn halyň ýüregim erär,

Gussaly gözleriň janyma deger.


Göwnüň ýykylmasyn, eger ýykylsa,

Boýnuňa özgeden tumar dakylsa,

Gözleriňden ak damjalar dökülse,

Seniň ýaşly gözüň janyma deger.

10Janseregim seni görsem her ýerde,

Alla bizi ýaradypdyr bir günde,

Göýä başga biri bar dek göwnüňde,

Gözleň sowa geçýär, janyma deger.Näzli ýar


Kimse düşmez halyma,ýarym düşse ýadyma.

Ýan
yp,bişip,köýmese ,däli hijran oduna.

Sabyr takat gutardy,ýetiş indi dadyma,

Sensiz halym harapdyr,ýetişersiň näzli ýar.


Bu ne ajap gözellik, ýakyberdi howruna

Ýakyp hijran oduny, basyberdi bagryma.

Ýoklugyňa çydaman, gapylar göz nuruna.

Ýeke halym harapd
yr, ýetişersiň, näzli ýar.


Almak isleňýäň menden Allaň beren janyny.

Muny özüňem duýýaň ýakyp ýörsüň ýaryňy

Päk ýüregim dil açýar aýtmak isläp baryny

Sensiz halym harapdyr, ýetişersiň näzli ýar.


Gündüzler gün batmaýar, gijeler daň atmaýar

Bu nä boluş
gözleriň maňa garşy bakmaýar

Iller meniň adyma „‟diwanaly‟‟ dakdy yar.

Bilseň halym harapdyr, ýetişsene, näzli ýar.

11Gel bakayyn zar eyleme owadanja gozlerne

Yanyp duran atash bardyr gulak salsan sozlerme

Biraz togtat azabyny indi artyk goyberme

Beytsen h


Alyar menin janymy sensizligin gussasy

Kalbym sana baglap galdym boldy soyhin hassasy

Bosh gujagym seni gorip bir bagryna bassady

Söý meni

Ýüregime söz geçirip bilmeýän,

Hüýr kamatly näzli ýarym söý meni.

Bu göwnümiň agrysyny bilmeýäň.

Aglan çagyň gözýaşyňa ez meni.


Ilkinji gez seniň bilen duşamda.

Tüweleýler turdy meniň başymda.

Üznüksiz söýüşdük gije düýşümde

Huşymda
-
da düýşüm ýaly söý m
eni.


Mekdep ýyllarymda saýladym seni.

Yşkyň bilen doýursana sen meni .

Sen näzik owadan aý bölek peri.

Hüýr kamatly,näzli ýarym,söý meni.

12Iller görüp bizi ýüzüne sylsyn.

Ol näzijek keşbiň elmydam gülsün.

Kalbymdaky şu sögümi bir bilseň.

Janajanym,ýeketäg
im söý meni.Näzli ýaryň yşgynda
.

Köp hasratdan geçdim senden geçmedim.

Özge gülüň yşk suwundan içmedim.

Perwana men arman göge uçmadym.

Diwana men näzli ýaryň yşgynda.


Öwrenşipdir seniň güler ýüzüňe.

Alma deýin ýaňagyňa hem gözüňe.

Hüwdi deýin seniň
her bir sözüňe

Haýrana men näzli ýaryň yşgynda.


Durmuş gözel seniň bilen bir bolsam.

Mylaýym, mähirli gujagňa dolsam.

Birje gezek gara gözüňe garasam.

Sergezdan men näzli ýaryň yşgynda.


Saňa göwün beren kalbymdan çykýan.

Şu sözlere seniň ünsüňi çekýän.

„‟Ömürlik ýanyňdan aýrylman hiç ýan‟‟.

Perwana men näzli ýaryň yşgynda.

13


Garaşma dost.


Eý sen aşyk ýigit, nurana ýigit.

Näme beýle gama batyp otyrsyň.

Içiňdäki söýgiň hakykatyny.

Äşgär etmän gam gussanyň gatyny,

Hemmesini özüň çekip ýatyrsyň.


Ýürekdäki pä
k söýgiň aýt duýgyň aýt,

Kalbyňdaky beslänlerňi aýt oňa.

Garaşma dost nämä saklanyp dursyň,

Gijikmegi mümkin bu dünýä gursun.

Wagtyň barka şükür, kaýyl bol şoňa.


Eliňden gidirme tapan söýgiňi,

Alladan iki elläp gapan söýgiňi.

Gadyr gymmatyn bil her bir
minudyň,

Başyňa getirme hiç wagt gaýgyny.

Yşk heseri basyp galan duýgyňy.


Paýlaş iller bilen bilbiller bilen,

Ýetişdirler ýara geň diller bilen.

Başarmasaň suwlara aýt arzyňy.

Äkiderler, hak aşyk, siller bilen,

Seni aklaýan dürli deliller bilen.14


Garaşma

dost söýgiň ýarsyn daglary.

Diňläninde goý gülletsin baglary.

Ýaz ýagyşy damjasyndan dolduryp,

Çöle dönen suwsyz gury çaýlary
.Ýüregimiň taýy.

Dostumyň adyndan ýazýan şulary.

Ýatdan zyňyp gidip bolmaz bulary.


Söýgi diýen zada duşmok heniz.

Duşmagam
islämok,islämok heniz.


Olam bir gün geler geçer deňimden.

Hakykysy balsa çykar öňümden.


Meniň şu wagt bar pikrim okuwda.

Pikrim kitap arasynda satuwda.


Ilki bilen kär eýesi bolaýyn.

Söýgi onsoň daş däl,ynha golaýym.


Gerek bolsam özi geler ýanyma.

Ýüreg
i päk gyz getirer janyma.


Meniň isleýän zadym şulardyr eje.

Şulaň aladasy gündizler
-
gije.

15Ilki okuw soňra söýgi bolsunda.

Şeýdip durmuş bize garşy gülsünde.


-
Wah oglum aýdýanlaryň dogrula.

Ýöne ýaşyň ýetdi,meňkem dogruda.


Özüňe taý gyz tapaýsaň
niçik bor.

Bizem agtyk söýsek şeýle ajap bor.


Kakaň pahyr seň bagtyňy görmedi.

Alla oňa has uzak ýaş bermedi.Ölsem armanym ýok bir agtyk görsem.

Bagtly ene bolup o dünýä barsam.


Myrat oglum,eger isleseň hüýri.

Rugsat ber taparyn mynasyp gyzy.


-
Bolýar

eje, seň aýdanyň parzdyrla.

Onzuzam jan pursatlarym karzdyrla.


Günler aýlanyp dur,durman geçip dur.

Sadap eje gelin küýne düşüp dur.


Bir gün Myrat kitaphana baranda.

Kitap almak üçin bir az duranda.

16Gapydan bir gözel girdi içerik.

Myradyň söýgüsi çykdy

daşaryk.


Henize çen söýgä duşmadyk Myrat.

Yşkyň ody degip bolaýdy bir zat.


Içini gürledip duran ýerinden.

Kän pikirler aýlady ol serinden.


-
Bä,bir bakyşda söýgi diýilýän zada.

Meni gurşap aldy eýýam şu bada.


Kimkä bu,nirdenkä,kimdenkä?

Haýsy
maşgalanyň ter gülündenkä?


Şeýleräk pikirler edip durşuna

Şol gözele bakyp boýnun burşuna.


Entek yşk diýýäni görmedik aşyk,

Birden aşyk boldy akyly çaşyp.


Birde barjak bolýar gyzyň ýanyna.

Birde bolsa gorkup gaýdýar yzyna.


-
Ýok,ýok,men näme edýänle.

B
irden ýüzümden alar öýdýänle.

17Tanyş bolsam kemä bolup durmazdy.

Adyny sorasam maňa boýun burmazdy.


Hawa,howa,oň ýanyna baraýyn.

Medenýetli bolup adyn soraýyn.


Durla,üst başym bir düzüwmi?

Şu gürleýän hakykatdan özümmi?


Utanyp, uýalyp ,ýana baranda.


Elindäki kitap gaçdy duranda.


-
Aý,hazan urmuş,şu wagt wagtymy.

Gyz ýüregi garaňkymy ýagtymy.


Näme pikir etdikä,‟‟samsykmyka bu‟‟.

Ýa maňa dolan aşykmaka bu.


Ay,ýokla beýle pikir etmezle.

Ünsem beren däldirle,intek gitmezle.


Özüm dürsäp, wagt gidirmän

baraýyn.


Belkem mähri yssy gyzdyr göreýin.


Eline kitabyn alyp ýöredi.

Diňe,diňe gyza garady.

18Bir bahana tapyp lak atjak boldy.

Ýalan sorag berip aldatjak boldy.


Entek gyzlar bilen söhbet gurmadyk.

Hatda bir gyz bilen tanşyp görmedik.


-
Agyz şu kitaby
okadyňyzmy?

Içindäkileri dokadyňyzmy?


Otyran gözel gyz bir hili bolup.

Içini gürletdi biraz oturup.


-
Kimkä bu salamsyz, seliksiz oglan,

Haýsy maşgalada, nirede doglan.


Näme niýeti bar sowaly barmy,

Ýa bolman tanyşmak hyýaly bamy?!


Ýok okamok niçün
soradyň,

Ýaňam gözüň gyýtagyndan garadyň.


-
aý ýöne, özüm sorap göräýdim.

Şonuň üçin şu sowaly beräýdim.


Bagyşlaň salamam bermändirin size,

Duşmandym men beýle ajaýyp göze.

19Men beýle zatlara kän bir tanyş däl,

Gürleşýän gyzlarym onçakly köp däl.


Dogruja
my aýtsam entekler entek,

Tanyşyp görmändim özümem alçak.


-
Aý bolýa,ýalňyşyňy aňan bolsaň eýýämden,

Düzetmage wagt tapdyrar bir çenden.


-
Siziň adyňyza kimdir aýtsaňyz,

Belki tanyş bolarys wagt tapsaňyz.


-
Meniň adym Aýbölek, size kim diýrler,

Haýsy köçäň

niresinden diýerler.


-
Myrat diýip tutarlar meň adyma.

Kitapdan başga zat düşmez ýadyma.


Iki juwan şeýdip tanyşyp gitdi,

Gün günden olaňky dostluga ýetdi.


Günaşa ol kitaphanaň öňünde

Aýbölege garaşdy her daňynda


Bir gün Myrat kitaphana gelende,

Gyzyl a
l
-
güllerden bardy elinde.

20


Bu owadan güller nämä gerekkä

Olaň gözelligi kalby eredýär


Bu gün Myrat üçin örän manyly

Günleriň biridi gelse ahyry


Sebäp häzir ýigit çykyp öňüne

Gyza köp zat aýtjak garap gözüne


Esasy zat söýýänligiň aýtmakda

Gorkman, aljyr
aman öňe gitmekde


Gyz geldi ýigdimiz öňünden çykdy

Sözün başlamanka damagyn kakdy


Aýbölek myratdan öňürti bolup

Içginläp sorady haýranlar galyp


-
Myrat, bu gülleri näme üçin getirdiň

Meniň şatlygyma şatlyk ýetirdiň


-
Aýbölek,bu owadan gülleri seniň
ýanyňa

Getirdim söýgimi duýsaň janyma


Sözlerin tamamlap aşak seretdi

Gyzyň gara gözi ýigidi eretdi


21Hiç hili jogap ýok, eşidilýän söz ýok

Nähili pikir bar, ony bilýän ýok


-
senden beýle zada garaşmandym men

Söýgi derýasynyň geçmän deňinden


Myrat, indi g
örüşmesek gowydyr

Meniň diýjeklerim şulaň barydyr,


Ýigidiň gözi kör bolana döndide

Öýüne ugrady,, bolýar‟‟ diýdide


,,bolýar‟‟ diýip söýgisinden dänmedi

Şondan soň hiç kitaphana dönmedi


Bar pikiri söýgisine baglydy

Gyzyň diýenleri bagryn daglady.


Şol
wagtda Sadap eje hassalap

Ýagdaýy agyrdy sesi assalap,


Ogluny çagyrdy emaý seslenip

Azajyk ýerinden galdy eplenip


Myrat ylgap ejesiniň ýanyna

Baryp dyza çökdi Allaň baryna

22


-
oglum, görýän bolyn şu wagta

Kazam dolup barýar, bu bir bagtda


Allajandan yrzala

men her demde

Şu ömrümi bagş eýledi elimde


Indi senden etjek birje haýyşym

Sen meniň dünýäde gözüm hem gaşym


Saýlap seçen ýaryň getir ýanyma

Soňky gezek seredeýin boýuna


Şeýle gürrüňden soň ylgap öýünden

Çykyp gaýtdy kitap taşlap elinden


Howsalaly
geldi gyzyň öýüne

Diýmäge başlady garap ýüzüne


-
däliräp ýalbarýan söýmegiň üçin

Ilki ejem üçin, soň özüm üçin


Göz ýaşlary sil bolupdy sözlände

Sözi bilen gyz söýgisin gözländeÝüregi daglanan aýbölek nalaç

,,bolýar‟‟ diýip ýigdimize boldy täç


23


Gyzy aly
p gitdi jananym diýip

Ejesi bir eýýäm imanym diýip


Jan beripdir mähirli ýüz saralyp

Myradyň durmuşy galdy garalyp


Ejesini gören Myrat däliräp.

Huşyny ýitirdi ýüregi eräp.


-
Bu hasrat agyrlyk salýar janyma.

Ejemi getiriň meniň ýanyma.


Bu sözleri
gaýta
-
gaýta sözledi.

Diňe ejesiniň mährin gözledi.


Aradan bir ýyllyk wagt geçipdi.

Ýaş juwanlar bagt toýun tutupdy.


Gün
-
günden ysnyşýar biri birlerne,

„‟Aňyrda dur‟‟ didirýär dünýäň hüýrlerne.


Aýbölek hem çenden söýüp Myrady,

Aklyna getirmän başga hiç

zady.


-
Men puşman edemok saňa duşanma,

Alla şükür etýän duşan günüme.


24


Bir
-
birege mydam ynamly garaly,

Şeýdip bu dünýäde bagtly bolaly.


-
Adyňda hem Aý bar şeýle owadan.

Seni maňa bagş eýledi Ýaradan.


Süýji sözler aralykda gaýnady,

Bular diňe az wagtlyk

bolmady.


Goşa
-
gumry ýaly owadan bular,

Görenleri haýran galdyrýar olar.


Agzybir ýaşlara Alla seretdi,

B
ulara ömürlik bagt sowgat etdi.
25


Aşygyň arzy.


Gör niçik sen owadan ,

Ýöne näme ýaşyrýaň.

Iň soňkyňa ýadaman,

Kösemage baş
urýaň.

Seniň etýän oýnuňa,

Şu aklymy çaşyrýaň.


Barsam,


Görsem,


Sypasam.

Gara saçyň taryny.

Öz eliňde bu zatlar.

Ýatyşdyr meň zarymy.

Ýogsam ölüp barýan men,

Tapa bilmän ýolumy.


Saga gitsemmi, sola?!

işim bilemok.

Gel, gel, gel men saňa zar men,

Ýürekdäki ýaramy ,

Entek
-
entek bileňok,

Aşyklygym duýaňok.
26


Dünýäm sensiň sen barym,

Aşygyň men hem zaryň.

Bagtym diýýärin saňa.

Arzuwym bolsam ýaryň.

Eger isläýseň bir zat.

Aýlanyp taparyn Ýer şaryn,


Diňle
aşyk arzyny meniň halap söýdügim,

Halap söýüp jandan eziz gördügim,

Mätäç menem mähriňe...

Gijelerine düýşümde bile ýördügim.
Aşygyma söz.

Yşk bagymyñ bir owadan gunçasy,

Heý barmyka, ýok, tapylmaz sençesi ,

Alla meniñ elimde erk bersedi,

Seni Arşyñ
gämisinde aylardym


Ömür boýy bir ýassyga baş goýsak.

Baldan şirin, şeker sözlerden doýsak.

Zeminiñ iñ süýji söýgisin dadyp,

Bu beýik söýgini dünýäge ýaýsak.


Ellermiz ýapyşyp aýrylman dursun.

Goý, bu dünýe seni söýýänim bilsin.

Aýdylýan sözlermiz daş ýazg
y ýaly,

Ömür undylmasyn, ömürlik bolsun.

27Boýnumyñ borjydyr, ýylgyrtmak seni.

Başga zat gerekmez söýseñle meni.

Arş aýlap durynça çarhypelegin,

Bizi gorap gezsin Allamyñ eli.


Özge diýip söýmen, saýaryn özim.

Muny dilde aýtman, aýdýandyr gözim.

Ynan janym
söýgim hiç wagt tükenmez,

Bular diñe saña , aşygma sözim.
„‟Aşyk‟‟ bolsaň dostlarym
.

Göýä bu panyda yşgyň derdini,

Çekmeýän ýalydyr senden özgesi.

Juwanlygyň bolar sögiň ezmesi

Eger bir gün „‟aşyk‟‟ bolsaň dostlarym.


Gijesine, gündizine şol mydam,

Nirde bolsaň ýadyňdadyr elmydam,


Eger bir gün „‟aşyk‟‟ bolsaň doslaryň.


Sütem eder şübheleriň ýüregiňe,

Ömür ýetilmejek ýaly geregiňe,

Ynamsyzlyk dolar ynam deregne,

Eger bir gün „‟aşyk‟‟ bolsaň doslarym.

28

Aşyk eýlediň.

Ýadyňa düşýärmi gül ýüzli ýarym,

Geçen ýyl şu wagt alypdyň janym.

Şondan ba=äri boşan ýaly bir ýanym,

Bihabar sen, şu zatlary bilmediň.

Bilseň,


Bilseň meni aşyk eýlediň


Şol günki wakany aýdaýyn saňa,

Näçe ýada salsam hezildir maňa.

Garaz
aşyk boldum düşün sen şuňa,

Mendäki söýgini asla duýmadyň.

Bilseň, şonda meni aşyk eýlediň.


Ýagyşly harasat gopýardy şonda,

Birden gözüm düşdi gözleriň ýolda,

Assa
-
assa ýöräp ýana barsamda,

Ýana baranlygmy asla duýmadyň,

Bilseň, şol wagt meni aşyk eýlediň
.


Sowuk şemal urup durdy ýüzüňe,

Şol näzijek ýaşdan dolan gözüňe,

Meniň saňa garşy sözlän sözüme,

Eşitmeýän ýaly jogap bermerdiň,

Bilseň, şonda meni aşyk eýlediň.2
9


Soňra bolsa eginleriňi gyrdyryp

Ýüzüňem galdyrman dolanjak bolsaň

Menem garşy çykyp gaşyňa

geçip

Nämeler bolýanny biläýjek boldum

Ýöne hiç zatlary aýda bilmediň

Bilseň şonda meni,aşyk eýlediň


Seniň meni däli eden gözleriň.

Şol pursatda öz günüme goýmady.

Soňras assa çykýan bölek sözleriň,

Düşünmage mümkinçilik bermedi.

Gör otursam üç sany söz
sözläpsiň,

Bilseň, şonda meni aşyk eýlediň,


Şol üç sözde dünýäm ýykyldy birden

Gulagym gapyldy, gözlem ýapyldy,

Beýle diýip pikir geçmedi serden.

Durmuşyma ýene ajy gatyldy.

Şol sözleri beýan etsem goşguda,

„‟öz bagtyma garaşýan‟‟ diýip geçdi
-
de

Öz
ýoluna dowam edip ugrady,

Gara gözlem oň yzyyndan garady.


Şeýleräk geçipdigöz öňümden bagt,

Ýüregimwe öçmejek ot salypdy.

Az wagtlyk bolan bolsa
-
da şol wagt,

Iň ajy we iň süýji gün bolupdy.

30


Atsyz goşgy

Dostdur diýip syryň açýan adamyň

Yzyňda syryňdan gyba
t ýasaýar.

Ýasan gybatyny dünýäge ýaýyp,

Indiki gybata nobat ýasaýar.


Gybat bolup bilmez söýgi hiç wagt.

Ony har eýlemek edepsizlikdir.

Sebäp diýseň söýgi Alla tarapdan,

Jahana inderlen mukaddeslikdir.


Ony har eýlänler düşerler oda,

Janyňdan jyda sen
edil şol bada.

Şonuň üçin boluň sadadan sada.

Şeýdip eýe boluň keremli ada.


Bagta badak atýan yalňyz her wagt,

Söýgüde taýyny tapmaz hiç wagt

Eger aşyklara komek etseňiz,

Sizäm mähri bilen gujaklar bagt.

Amangeldi diýer atsyz bu goşgym,

Dost ýarsyz, ýaky
n ýatsyz bu goşgym.

Owazy ayrylyp zyňylan ýaly,

Sözleri bar emma sazsyz bu goşgym.
31


Bagtym sen.

Durmuşymda ýene täze sahypany açdyň sen,

Ol sahypaň ýüzüne bagtdan nur saçdyň sen,

Kalbyma has sen ýakyn, öz
-
özime daşdym
men,

Gara gözlim, şirin
dillim,gutarmajak bagtym
sen.


Gözleriňe seretsem azaşýar meň gözlerim,

Diliň şeýle bir süýji, maýyl edýär sözleriň,

Öziň şeýle bir sada ýat bolupdyr näzleriň,

Gara gözlim, şirin dillim, ýetilmejek bagtym
sen.


Gaşyň gara saçyňdan, saçyň gara gaşyňdan.

Kir
pikleriň ok kimin, aýlandyrýar daşyndan.

Ilki gören badyma aklym gitdi başymdan.

Gara gözlim, şirin dillim, tutulmajakbagtym
sen.


Ol nazijek ýüziňde hallaryň tans oýnaýar.

Dodaklaryň enaýy naçe öpsem doýmaýan.

Erkimä aldyň elden, öz erkime goýmaýaň.

Gara
gözlim,şirin dillim, açylmadyk bagtym
sen.32


Pamyk ele görk berýär uzyn inçe barmaklar,

Oňa sazlaşyp gidýär, aýlanyp dur dyrnaklaň,

Ozal nirde boldyň sen, ýadadym ah urmakdan ,

Inçe billim, şirin dillim öçülmejek bagtym sen.


Bagtyña guwan!


Bu gün durmuş toýuñ , bu gün bagt toýuñ,


Ýgitleñ içinde sen bagty çüwen,


Saýlapsyñ gül deýin owadan gyzy,


Öýlenýan yigdimiz bagtyña guwan!Ak lybasda gelniñ seniñ ýanyñda.


Elinden tut, janym
-
janym saýyñda.


Ýar
-
ýarlar gowuşsyn seniñ toýuñda,


Öýlen
ýän ýigdimiz bagtyña guwan!Saýladyñ näzenin owadan peri,


Göýä bir altyndan ownajak zeri,


Indi biraz gowşat egin gerdeni,


Öýlenýän ýigdimiz bagtyña guwan!Durmuşyñ mundanam owadan bolsyn,


Gelniñ ojak bolup törüñe dolsun,


Toýñyzda bagt guşy deýin tagt gonsun,


Öýlenýän ýigdimiz bagtyña guwan!

33

Bu aýly gijäniñ şuglasy bilen.


Agzybirlik goýup gitsin her gelen.


Janym
-

janym diýip sakla gelniñem,


Öýlenýän ýigdimiz bagtyña guwan!
Jahanyñ aýydyr Aýjahan gelin


Toýly !

Agam ýürek bilen ber eliñ.


Şu goşgym toýñyza gutlagym meniñ


Öýlenýan ýigdimiz bagtyña guwan.Başlamanka gutaran söýgim...Men ony obamyza daýzalarynyňka gelende
görüpdim. Bir gün men gapdalymyzdaky dükana
baranymda ol hem şol wagt dükanda dur eken. Men ony
görüp bu ýere nätanyş gyzdygyny derrew bildim.Ol
almaly zatlaryny aldy
-
da dükandan çykyp gitdi. Men
bolsa oňa haýrana gal
an gözlerim bilen yzyndan garap
galdym. Dükanda
-
da işleýän meniň gyz jigimdi. Onsaň
men jigimden şol gyzy tanap bermegini haýyş etdim.
Onsab bir
-

iki gün geçensoň ol dükana ýene gelipdir.
Onsaň gyz jigimem onuň bilen biraz söhbetdeşlik
gurupdyr. Ynha, şon
dan soň hem meb onuň
daýzalarynyňka gezelenje gelenini bildim. Soň
-
soňlar ol
34


meniň jigim bilen jora ýaly bolupdyrlar. Men ony
birinji gezek görenimde aşyk gözler oýanypdy. Men ony
gaty halapdym ýöne her nämede bolsa men onuň bilen
bir gezegem gürleşip gör
mändim. Bir günem men
jigimden ol gyzyň nomerni alyp bermegini haýyş etdim.
Onsan şeydip men onuň nomerinem aldym.

Ilki bada men oň jaň etmänem başarmadym. Sebäbi
mende hiç hili bahana ýokdy. Men oňa näme diýeýin.
Ahyr men bir karara geldim.: Men oňa jaň
edip ýalňyş
düşen ýaly bolaýyn şeýdibem gürrüň uzarlaý
-

diýip jaň
etdim. Men birbada gaty aljyradym ýöne soň özimi
tanadandan soň bir az öwrenişdim. Ynha şeýdibem biz
tanyşyp gitdik. Onuň ady Gunçady.

Men indi her gün diýen ýaly oňa jaň edip gürleşip
başl
adym. Biz gaty ýakyn dost bolupdyk. Aslynda
meňji dostlugam däldi. Hawa ol söýgidi ýöne men ony
hiç ýüregimden dile berip daşyma çykaryp bilmänsoň
ony Gunça nirden bilsin.

Soň ol öýlerine ejesiniň
ýanyna gitdi. Biz şonda
-
da günde jaňlaşýardyk. Meniň
göwn
üme biz gün günden bir birimize öwrenişýän ýaly
bolýardyk. Ol hakykatdanda şeýledi. Sebäbi biz ikimiz
bir ýerde bolmasagam ähli syrlarmyzy bir birimize
aýdýardyk. Begenjimizi gyna
njymyzy iki bolup
paýlaşýardyk.

Käwagtlar men oňa şeýle bir süýji sözler
bile
n sms ýazýardym welin ol ony okap hokman jogap
ýazardy. Biziňki birhili assaýuwaş söýgä tarap barýan
ýalydy. Ine bir günem men Gunça jaň etdim:

35


-

Alo

-

Alo ! Salam Gunça

-

Salam Kowus gowmy ýagdaýlar.

-

Gowy Gunça öziň gowmy

-

Hawa ýaman dal.

Şeýdip biz

ýaňy gürrüňe başlanda Gunça:

-

Kowus men ertir daýzamlar barýan nesip bolsa

-

Çynyňmy Gunça gelýäňmi ?

-

Howa howa nesip bolsa.

-

Bolýa sagamanja gel hokman garaşaryn gelerňe

-

Bolýa habarlaşaryn.


Howa ertir Gunça gelýär. Meniň ol gün ukym gelmedi.
Sebä
bi men onuň geljegine gaty garaşýardym.


Ertesi günem men onuň ýoluna garap otyrdym.


Gunça daýzalarynyňka geldi. Men şol gün gije Gunça
oňa bolan söýgimi duýdurmak niýetim bardy.


Agşam düşdi men Gunça bilen habarlaşaýyn diýip köça
tarap çykdymam welin Gunça ýanynda bir nätanyş
oglan bilen dükandan çykyp gitdi. Men şeýle ses
çykarman yzlaryndan seredip galdym. Menin içim it
ýyrtýady:

-
Ol kimdi? Gunça ol oglanyň ýanynda näme işläp
ý
örkä
-

diýip pikir edip men däli boldum. Meniň
ýüregimde bir hili gorky döredi.


Men ahyr çydaman Gunça jaň etdim:

-
Gunça salam.

-

Salam Kowus.

36Men entek hal ahwal soraşmankam howugyp soradym:

-

Gunça ýaňky ýanyňdaky oglan kimdi tanamadym nä
tanyş eken. Bu

ýerden dälmi?

-

Ýok Kowus olllllllllll

-
Howa ol kim ol

-

Kowus ol meniň halaşýan oglanymdy. Men ony saňa
öň aýtmandym.

-

diýdi. Men eşiden sözlerime ynanman özimi duýman
başladym .

Gunçanyň telefony goýanyny hem bilmändir.


Howa soň görip otyrsam ol hakyk
atdan hem Gunçanyň
halaşýan oglany eken. Ol Gunçanyň yzyndan gelipdir
ony görmek uçin.

Şol günden soň meniň kellänmde bir topar soraglar ýüze
çykyp beýnimi iýdi.

Sebäbi men Gunçany gaty söýüpdim. Birinji gezek
gören wagtym "Ine meniň bagtym boljak gyz" di
ýip öz
özime gürrüň beripdim .

Ine bu gün bolsa meniň hemme arzuwlam puç boldy.

Meniň söýgim başlaman gutardy.

Ýöne meniň bir düşünmedik zadym , biz öň Gunça bilen
biri birimize hemme syrlarymyzy aýdýarkak ol näme
üçin maňa halaşýanynyň bardygyny aýtmady.

Onuň
niýeti nämedikä. Sebäbi ol men aýtmasamam meniň ony
söýýändigimi azajygam bolsa bilendir ahyr.37


Gözleriň aýdýar.

Seniň meň ugrymda ýanyp köýýänňi,

Zöhre, Züleýha dek aşa söýýänňi,

Ýöne aýda bilmän dymyp gezýänňi,

Maňa sözleriň däl, gözleriň aýdýar


Näçe ýüzüň sowup inkär etseňem,

Inkär edip ýürek bagrym deşseňem,

Durmuşda geljekde etsem pessemiň,

Maňa sözleriň däl, gözleriň aýdýar.


Gözler mydam hakykada ylgaýar,

Sözleň bolsa oňa gabat gelmeýär.

Bir
-
birine garşy başyn galgaýar,

Muny sözleriň däl, gö
zleriň aýdýar.


Dilleň maňa garşy sözläp başlanda,

Badak çalýar, gara gözleň gaşlaňda,

Tolkun atyp şol arada saçlaňda,

Maňa sözleriň däl gözleriň aýdýar.


Diýýäň; „‟mende saňa söýgi ýok‟‟

Gözleň diýýär; „‟seň baryňda gaýgy ýok‟‟

Nämä gizläp ýörsiň söýmäň a
ýby ýok.

Muny sözleriň däl, gözleriň aýdýar.38


Näziňe sözüm ýok bolubam bilmez.

Senden özge gözel hiç göze ilmez.

„‟Men seniňki bolsam dünýe dar bolmaz‟‟

Muny sözleriň däl gözleriň aýdýar.
39


Meniň samsyk ýüregim ! ( Gyz durmuşyndan)Wah men onuň ozal başga bir durmuşyň bardygyny
nabileýin.


Gyz başyma kän uzak ýola gidibem ýöremokdym. Bir
gün bazara baranymda telefonumy oňartmak maksady
bilen telefon ussahanasyna bardym . Ol ýerde üç sany
ýaş oglan işlap dur eken.


-

Şubtelefony görüp beräýiňdä.

-

diýenimden oglanlaryň biri ýanyma gelio telefony
aldy.

-

Bir az wagtdan gelaýiň oňa çenli oňaryp goýaryn
-
diýdi. Menem biraz bazara aýlanyp az wagtdan
telefonymy alamak üçin ussahana bardym. Barsam
telefony oňarypdyr. Ýöne

ýaňky oglan ýerinde däldi.
Men teli alyp öýe geldim.Biraz dynjymy alyp otyrkam maňa jaň geldi. Men
telefony aldym. Ýöne maňa jaň edýän adamy hiç tanap
bilmedim. Görüp otyrsak jaň edýän hälki ussahanadaky
telefonymy oňaran oglan eken. Ol meniň nomerimi

alyp
galypdyr. Men onuň bilen kän bir gürleşmedim. Ýöne
ol soň soňlar günde jaň edip başlady. Ahyr men onuň
bilen günde biraz gürleşen bolup tanyşyp gidipdiris.
Muny meniň özimem duýman galypdyryn. Ol maňa
ýöne ýerden jaň edenokdy. Ol maňa diňe " Men se
ni bir
gezek gördim şonda
-
da söýdim"
-

diýerdi.

40
Men nädeýin men ony entek tanamok. Ol nähili
oglan , nirede ýaşaýa. Ýöne nätjek. Söýgi diýen zat ol
meseleleri diňleýärmi näme?!Gündr bir gezek gürleşip meniň özimem oňa
öwrenişäýipdirin. Göawnüme bolm
asa men ony söýdim.


Hawa men ony söýdim. Olam men diýip ölüp ýatyr.
Biz günde gije gündiz jaňlaşardyk. Wagt wagt ol meni
görmek ücin biziň oba gelerdi. Biz şeýdip 1 ýyla golaý
halaşdym. Men ony şeýle bir söýdim . Men oňa gaty
ozimi aldyrdym. Biz biri biri
mizi gaty sylap
hormatlaýardyk. Meniň ýeketäk dilegim Allajanyň bize
gutarmajak bagt berip bizi bir birimize gowşurmagydy.


Bir günem men etrap çäginde geçýän mekdepler
arasyndaky aýdym ýaryşyna gatnaşmak maksady bilen

Ol ýerde et
rabyň hemme ýerinden ýaş gyzlar bardy.
Şol ýerde biz üç dört sany gyz bolup gürrüňdeş bolup
durkak bir gyz meniň halaşýan oglanym Gurbanyň
obadaşy bolup çykdy. Men ol gyz bilen ikiçäk galansoň
Gurbanyň suratyny görkezip ol hakda maglumat almak
isledim. Ý
öne, ýöne şol wagt men öldigim boldy. Maňa
ol gyzyň Gurban hakynda aýdan zatlary meni şeýle bir
çuňdan ýaralady welin men uzak wagtlap özime gelip
bilmedim. Bilýäňizmi ol maňa näme diýdi. Meniň
janymdan ezizläp özimden beter söýen oglanym Gurban
öýlenen bo
lup çyksa nätjek. Hawa ol hakykatdan hem
şeýle eken. Onuň başga bir durmuşy bar eken . Häli dört
41


aýlygam bäbejigi bar eken. Men şol pursat aklymy
ýitiräýjek boldym. Şeýle ýagdaýa düşenim üçin men
özimi şeýle bir ýigrendim. Men basleşik başlamanka
öýe gaýt
dym. Ýol boýy aglap gözim çişip gitdi.
Ýüregime agyrlyk çöküp başlady. Men zordan öýe
baryp ýetdim . Näme etjegimi bilemokdym.

Meniň bilesim gelýän zat Gurbanyň näme üçin
beýle ýalan sözler bilen meni aldanlygydy. Men haýal
etmän derrew. Bu zatlary bilenli
gimi. Hemme zady sms
bilen Gurbana ugratdym. Gurbam derrew yzyna jaň


-
Alo Selbi.

-

Näme Gurban nä ýüzüň bilen maňa jaň etdiň . Näme
üçin meniň päk söýgim bilen oýun etdin
-
diýenimden
men telefony zyňyp goýberdim. Onuň sesini hem
eşidesim gelenokdy. M
eniň aglamakdan göz ýaşlarym
gutaryp gitdi. Kime derdiňi aýtjak. Kim saňa ýakyn.

Meniň içimi ýakýan zadam men henizem Gurbany
söýýärdim . Hawa men ony ýatdan çykarmaly ýöne
nädip. Men bilýän şuwagt siziň gaharyňyz gelýändir
meniň beýle samsyklygyma . Ýöne

ony unydyp bilemokdym. Sebäbi men Gurbany ilkinji
päk söýgim bilen ýüregim bilen söýipdim.

Bir günem meniň telefonyma sms geldi. Ol
Gurbandandy. Ony okap görsem ol hatda hemme zady
gürrüň beripdir.

42


-

Selbi şuwagt seniň meni ýigrenýäniňi

men bilýän.
Ýöne sen bir zat bil. Men seni erwet niýet bilen
söýmedim. Men saňa aşyk boldum. Dogry meniň
maşgalam bar ýöne men halaşyp durmuş gurmadym
belli bir sebäpler bardy. Sen meni isle ýigren . Ýöne
men seni ömrüm ötýänçäm söýerin.


Men haty okap b
ir özimi bir Gurbany

ýigrendim.

Ýöne men henizem söýýän Gurbany. Emma indi
Gurban meniň ýadyma düşse onuň gapdalynda onuň
gapdalynda onuň maşgalasam gözime dürtilip dur. Men
mundan beýläk Gurbany ýadymdan çykarmaly ýöne
nädip.43


Sergezdany
men.Janymyñ jany sen ömrümiñ aýy,


Sen maña Allanyñ jennetden paýy,


Mydama ýüregim señ söýgiñ zary,


Sen owadan periñ sergezdany men.Bala meñzeş sözleýärsiñ dillenip,


Birden gaýyp bolaýmagyn gizlenip,


Janym gurban ýöreýşiñe uzlanyp,


Sen owadan periñ sergezdany men.Bagtym diýip gujak açdym yşk bilen,


Bagş eýläýin saña tagty köşk bilen,


Ýalkym saçýañ ýüregime müşk bilen,


Sen owadan periñ sergezdany men.Kalbyñ doly söýgi bilen mähirden,


Jennet ýaly arassa sen säherden,


Eliñden içeýin awu zäherden,


Sen owadan periñ sergezdany men.Aklymda durandyr owadan keşbiñ,


Meniñ bu sözlerim aşyklar eştsin,


Söýen ýürek senden niçün ýüz geçsin,


Sen owadan periñ sergezdany men.


44


Toýuñ gülküsi.


Halk bu gün ýylgyrýar, halk bu gün

gülýär.

Ýaş juwanlañ toýna gelýär her kişi.

Edil ýaz güninden ýadigär ýaly,

Toýuñ şagalañy, toýuñ gülküsi.


Gazanlar atarlyp otlar ýakylsyn,

Başa mydam toý ýaglygy atylsyn,

Zemin joşup çar tarapdan bakylsyn,

Toýuñ şagalañy, toýuñ gülküsi.


Bu gün uly
-
kiçi

hemmeler üýşsin.

Saçak giñden açyk myhmanlar geçsin.

Asmandan nur ýagyp diýsinler " düýşmiñ"

Toýuñ şagalañy, toýuñ gülküsi.


Tansa çykyñ , şeýdip üýşmeleñ gurnañ,

Bu gün toýdur, gury bir ýerde durmañ,

Köñülde gussany aýyrsyn birýan,

Toýuñ şagalañy ,
toýuñ gülküsi
.

45


Ýürek daglan pursat.


... Şol wagt agşam bolup agrañky özini görkezipdi.
Men bolsa işden çykyp göni öýe garşy gelýärdim.
Telefonuñ aýdymlaryna gümenip saga
-

sola garañjaklap
ýöräp gelşime ýoluñ gyrasynda bir ses eşitdim. Ol ses
gowy sesä

däldi. Sebäbi ol bir gyz maşgalanyñ aglaýan
sesidi. Men şol sese garşy seretsem ol ýerde hakykatdan
hem bir gyz maşgala aglap otyrdy. Men içimden:


-
Allajan , bu näme boldygy men bu bendäniñ halyny
soraman gitsem birhilä bolar. Belki ol kömege mätäçdir.
B
elki ol bir zadyny ýitirendir.


Men içimi gürledip durşuma derrew onuñ ýanyna
bardym:


-

Salam

-

diýip biraz durdum,ýöne ondan hiç hili jogap
çykmady. Ol diñe içgin
-

içgin aglaýardy. Bu bolsa
meni gitdigiçe bimaza edip barýardy. Sebäbi aýal
maşgalanyñ agl
amagy meniñ iñ ejiz bolýan ýerimdi.
Birdenem ol:


-

Telefonuñyz bolsa beräýiñdä. Bir yere jañ edip
alaýynda
-
diýdi.

Men az salym eglenmän jübimden telefonymy çykaryp
oña uzatdym. Ol görgüliniñ aglamakdan ýaña haly
gaçypdyr. Onuñ hiç hili aýak üstünde durm
ana ýagdaýy
ýokdy. Ol eglenmän birine jañ etdi
-
de menden biraz
uzaklaşdy. Men onuñ kim bilen näme gürrüñ edenini
bilmedim. Ýöne ol gürläninden köp aglaýardy.

46
-

Sagboluñ, Alla ýalkasyn
-
diýip bir gapdala ýöräp
ugrady
. Men ony bu ýagdaýda goýbermäne niýetli
däldim. Sebäbi belki meniñ oña kömegim degip bilerdi.
Men haýal etmän onuñ yzyndan baryp:

-

Dursañyzlañ


-

diýip gygyrdym.


Men onuñ öñüne geçip:

-

Meni bagyşlañ ýöne men sizi bu ýagdaýda goýberip
biljek däl . Han
y aýdyñ, size näme boldy. Kim sizi
beýle ýagdaýa saldy. Belki kömegim deger hä...


-
diýip sakladym. Onuñ gözlerinden örän uly gorky
bardy. Ol birinden ýa
-
da bir zatdan gaty gorkýardy.
Şonuñ üçinem ol wagtal
-
wagtal yzyna garanjaklaýardy.
Ol birdenem:

-

Hi
ç zadam bolanok. Haýyş edýän gidäýiñdä. Ýogsam
siz üçin erwet bolar. Ol häzir geler
-

diýip howsalaly
gürledi.

-

Kim ol gelmeli, siz ondan näme üçin gacýañyz
-

diýip
men içginläp soradym. Ýönr ol hiç zat aýtmady diñe "
gidiñ " diýmekden başga zat aýtmady.
Ahyr soñy meni
gitmejegmi bilendirdä görgüli:

-

Häzir ýoldaşym geler bar gidiñ
-

diýdi. Men depämden
gaýnag suw dökülene döndim. Görip otyrsam ol ýaş
gelin eken. Ýöne başynda ýaglygy bolmansoñ men oñ
gyz maşgalamyka öýdipdirin .Ynha men indi biraz
bolan za
tlara düşündim:

47


-

Görýän welin bularyñ maşgalasynda bir bolmasyz zat
bolaýypdyr öýdýän.Men samsyk bu görgülini gyssap
durun
-

diýip içimi gürletdim. Ýöne meniñ bar niýetim
oña kömek etmekdi. Belki biraz kömegim degse onuñ
gözündäki gorky gidip bilerdi.


Ahyr soñy men oña :


-

Men sizi öz güniñizd goýaryn. Ýöne ilki siz aýdyñ
hany men size näme kömek edip bilerin! Hiç hili
çekinmäñ aýdyñ! Gaýta men bu ýagdaýda gitsem sizi
alada edip ýatyp bilmeýän. Aýdaýyń haýyş!
-

diýip
ýalbaryp durdyn. Ahyr ol meniñ git
mejegimi bilendirdä
:


Men oba gitmeli . Daýymlara barmaly . Ýoldaşym
günde öýe içgili ýagdaýda gelip, öýi bulaýar. Meniñ
kiçijek oglym bardy. Ahyr soñy men çydaman " oglum
bir ezýet görmesim " diýip ony düýn daýymlara
ugratdym. Bu günem ýoldaşym gelip og
lumy
ugradanym üçin....

-

diýip içigip aglamana başlady. Men onuñ söziniñ
soñynyñ nirä barjakdygyny bildim. Ol görgüliniñ ene
-

atasy ýok yetim eken. Onuñ bu haly meniñ ýüregmi
paralap taşlady. Men derrew bir taksis dosduma jañ edip
onuñam eline pul berip

ony obasyna ugratmaly karara
geldim. Ol muny kabul etmezdi. Sebäbi ol gaty arly
-

namysly maşgala eken. Ýöne men şonda
-
da ony bu
karara boýun edip , ony obasyna ugratdym. Olaryn
48


obasy şäherden bir sagatlyk uzakda eken. Bir az
wagtdanam dosdum maña jañ edip
:


-

Dostjan gelnejäni öýüne düşürendirin
-

diýdi . Şol
wagtam ol gelin dosdymyñ telefonundan :

-

Dogan , köp sagboluñ. Eden kömegiñize Alla ýalkasyn
-

diýip telefony goýdy.


Ynha şundan soñ meniñ ýüregime suw sepilen ýaly
bolup rahatlandym. Az salymlyk bo
lan bu pursat meniñ
durmuşymda uly orny eýelär. Sebäbi ol gelniñ ýagdaýy
meni düýbi bilen awundyrdy. Onuñ derege gećmejek
Hudaýdan daş düşen ýoldaşyna
-
da bir gün Allanyñ özi
jeza berer. Bu dünýede hasapsyz zat ýok ahyry..

Amangeldi shahyr49


Alaçsyzdym...


Men onuň bilen bir obada ýaşaýardym. Biz çagalykdan
bir
-
birimizi tanap dost bolduk. Wagt gecdi, ikimizem
boý ýaş bolypdyk. Biz bir
-
birimizi şeyle gowy
tanaýardyk. Sebabi indi 12 ýyla golaý bolupdy
gatnaşyp ýörenimiz. Onuň kakasy bilen meniň

kakam
işdeşdiler hem dostdylar. Ana şol iki dostlygam bizi
tanyşdyrypdy.

Onuň şeýle bir obadan ady bardy. Ony beýleki
gyzlardan tapawutlandyrýanam şol adyty. Belki ol
meniň göwnüme şeýledir.

Hawa onuň ady Mähirli. Ilki başda men onuň adyna
"Mähirli" diý
ip ýüzlenenlerinde özini alyp barşyna
seredip aýdýandyrlar öýdýardim. Sebäbi ol şeýle bir dili
süýji, nurana ýüzli, gaty mähirlije gyzdy. Meniň ony
dostlyk söýgisinden geçirip aşyk bolmagyma ýetirenem
onuň häsiýetidi.

Men oňa bolan söýgimi bir bada aýtmana

gorkup
"birden menden ömürlik ýüz öwüräýse näderin" diýip
aýtman gezdim. Ahyr soňy meniň Mähirlä bolan söýgim
ýüregime sygman başlady. "Birinden eşider" diýibem
hiç kime ýüregimdäkini aýtman gezdim . Bir gü ol bir
baýramçylyk gutlaşmaga bize gelipdir. Eje
m dagy bilen
baýramlaşandan soň:

-
Sona daýza, hany Mergen nirede? Köp wagt bäri ondan
habar ýokla
-

diýip ejemden sorady. Men onuň ejem
50


bilen boan gürrüňini eşidip otyrdym. Ýöne onuň ýanyna
barmaga çekinip:

-

Birden men onuň ýanyna barsam men onuň bilen uza
k
gürleşip bilmerin. Ol meniň oňa bolan söýgimi
gözimden aňar
-

diýip gorkdym. Birdenem öz
-
özime:

-
Mergen sen beýdip gaçyp ýörseň Mähirli seniň oňa
bolan söýgiňi nadip duýsyn. Name bolsa bolsun aýdyp
bir ýüregiňe sowuk suw ur

-
diýip ejem dagyň ýanyna bard
ym. Şol barmana
-
da
ejem mallara seredeýin diýip daş çykdy. Men Mähirli
bilen ikiçäk galdym.

Ana şol pursatda dymyşlyk möwç urup başlady.
Hijimizdenem ses çykanokdy.


Ine birdenem meni kellame bir pikir geldi. Beýdip
utanyp durşumyza bizden ses cykjak däl
di. Ahyr soňy
meni bir kagyz aldymda oňa "Mähirlim, indi men
ýüregimdäkini mundan artyk saklap biljek däl. Meniň
ýüregimde bir üýtgeşik ses bar. Men ol sese gulak
salsam " Mahirli" sözinden başga zat aýdanok.

Hawa Mähirli meniň sende göwnüm bar. Nädeýi
n belki
sen menden gaty görersiň ýöne men indi mundan artyk
ýüregimdakini saklap biljek däl" diýip ýazdymda haty
Mähirlä berip, ol ony okamanka öýden çykyp gaýtdym.
Sebäbi Mähirli haty okan mahaly onuň başyndan
geçirýän duýgularyny gözüm bilen görip durar
ýaly
mende gaýrat ýokdy. Hawa indi habary Mähirliden
alalyň.

51


Ol haty okansoň nahili duýgyny başdan geçirenini
bilemok ýöne ine bir gün meniň elime bir hat gelip
gowuşdy:


-
Mergen , näme üçin ýüregiňde bar zady diliň bilen
aýtmadyň. Egerde diliň bilen aýda
n bolan bolsaňam
men saňa şarpyk çalyp durmazdym.

Hawa Mergen , beýle etmezdim. Sebäbi meniňem
ýüregimde saňa garşy bir zatlar bardy
-

diýen sözler
ýazylan ak kagyz meniň elimde doňup galdy. Çünki şol
pursat meniň kalbymdaky begenjimiň çagi ýer bilen
ölçär

ýaly daldi. Meniň ýüregim öňkisinden iki esse çalt
urup başlady.


Ynha aradan bir naçe gün geçdi biz aram
-

aram
duşuşyp durardyk. Men oňa söýgi sözlerim bilen
ýüregimde diňe " Mähirli "diýen gyzdan başga zat
ýokdygyny aýdardym. Olam edil maňa şeýle sözl
er
aýdardy. Biz şeýdip iki ýyl halaşyp gezdik . Biziň
aramyzda hiçhili öýke kine bolmazdy. Sebäbi biz bir
-

birimizi ýüregimiz bilen söýýärdik.

Ine bir günem meniň telefonyma Mähirliden jaň geldi.
Men teli aldym:

-

Alo Mähirlim!

-
Gowmy Mergen

-
Gowy öziň
nähili, janym ýagdaýlaryň gowymy?

Ynha birdenem Mähirli aglamana başlady.

-
Mähirlim näme boldy. Näme üćin aglaýaň, kim
göwnüňe degdi.
-

52


-
Mergen men gidýän.

-

Waý nira gidýäň?

-

Şähere gidýän

-
Onda näme üçin aglaýaň derrewjik gelersiňä

-
Ufffffff, Mergen men mydamalyk gidýän
-

diýip,
telefony goýdy.


Meniň başymdan gaýnag suw guýlan ýaly boldy. Edil
ýüregim ýarylyp barýardy. Men näme etjegimi bilmän
yere çökdim. Mähirliniň eline jaň etsemem öçürilen
berdi. Ahyr men nätjegmi bilmän kiçijik

gyz jigimi
olaryň öýine ýolladym.


Jigim baryp görse Mähirliniň ejesi dagy eýýäm
goşlaryny ýygnap bolupdyrlar. Jigim baryp:

-

Käbe gelneje Mähirli ýokdymy?

-
diýip sorapdyr.

-

Ýok gyzym Mähirli joralary bilen sagbollaşmana gitdi
biz şähere göçüp barýas, k
akasy ýokary işe çagyryldy
-

diýipdir.

Hawa gyz jigimiň aýdanlaryny eşidip men haýal etmän
Mähirliniň öýlerine tarap ylgadym. Ýol boýy kellämde
Mähirli bardy.

-
Allajanym bu näme boldygy. Gitmänkäler bir ýetişsem
-

diýip, aýaklarym bir
-
birine oraşýardy, göz
lerimden
boýur
-
boýur ýaş gelýärdi.

Men olara baryp ýetende weli olaryň öýinde adam
garasy ýokdy. Meniň bagtlylyk bilen başlan söýgi
ýolum şol ýerde tamamlanan ýalydy.

53


Sebabi men olaryň nirä göçenini adresini bilemokdym.

Ýöne men şonda
-
da umydymy üzmedim. Ö
nki
gürleşýän nomerimize diňe jaň ederdim. Ýöne meniň
bu aladalarym yň bary biderekdi. Sebäbi käwagtlar men
öz içimden " Men näme üçin beýle alada galýarkam,
meni söýmedik gyz üçin özimi näme üçin harlaýarkam .
Ol meni söýýän bolsa meniň bilen gürleşerdi
ahyry"
diýen sözleri köp gaýtalaýardym. Ýöne natjek bir gezek
söýen ýürek hiç zat etmän otyryp bilýärmi.

Meniň içim içime syganokdy. Ýüregim howlugyp, aram
aram däliraýjak bolýardym. Meniň esasy bilesim gelýän
zadymam Mähirliniň hiç zat ýok ýerinden özini

beýle
alyp baryp, meni taşlap gideniniň sebäbidi.


-
Bilmedim ne sebäp boldy giderňe,


Meniň söýgim bilen oýyn ederňe


Aradan wagt geçip dur. Ýöne näçe wagt geçsede meniň
ýüregimiň alawy diňmeýärdi, gaýta güýjeýärdi. Ýöne
henizem Mähirliden birje habara
m ýokdy.

Ynha şeýdip günlerem geçip durdy. Men bir gün işden
öýe gelenimde ejem:


-
Oglum seniň adyňa birindenä hat gelipdir, daşynda at
zadama ýok
-

diyip haty elime berdi. Meniň ýüregim şol
bada ýerinden gozgandy.

-
Bu hat Mahirlimden bolaýmasyn
-

diýip içi
mi
gürletdimde sesimi çykarman haty alyp öz otagyma
garşy girdim. Elim aýagym saňňyldap haty açyp
okamana howlugýardym.

54


Hawa haty açdym. Men hakykatdanam ýüregim
syzypdyr. Ol hat Mähirliden eken. Men entek haty okap
başlamankam

-

hatda näme ýazylan bolsad
a indi men gynanjak dal.
Sebäbi Mähirlim meni ýadyndan çykarmandyr
-

diýip
öz özime göwünlik berdim. Haty okap başlanymda
welin, meniň gözlerimden akýan ýaşlardan ýaňa hatyň
ýüzi okar ýaly bolmady. Ol durşuna suw boldy durdy.

Hawa hatda hemme zat düşündir
ilen eken. Bar bolan
zatlaryň sebäbi hatda görkezilen. Elbetde şuwagt siz
"hatda nämeler ýazylanka" diýip bilesiňiz gelýändir
şeýle dälmi. Men ony size okap bereýin:


"Mergen men bu zatlary saňa öň aýtmalydym men
ony bilýän. Ýöne men başarmadym. Men
bilýän şuwagt
seniň ýüregiňde nahili agrynyň bardygyny. Ýöne men
alaçsyzdym Mergen. Bu zatlary saňa aýtsadym belki sen
meni taşlardyňam. Sebäbi, sebäbi bilýäňmi men saňa
jaň edip seniň bilen hoşlaşan wagtym." Biz şähere
gidýäs " diýdim . Sen jigiň ejem oňa
:

-
kakasy ýokar işe göterildi , göçüp barýas
-
diýipdir.
Hawa göçdük. Ýöne ol sebäden däldi. Kakam işinden
daşary bir biderek işe şärik bolupdyr. Onuňam üsti
açylyp kakamy ýygnadylar. Ony hiç kime aýtmadyk
gizledik. Sebäbi kakamyň gitmänkä soňky haýyşy
şold
y. Onsaň bizem näme etjegimizi bilmän , şähere
daýymlaryň ýanyna gitmeli boldyk. Hawa diňe
kakamyň ýoluny bozanlygyny ile bildirmejek bolup
55


şeýtdik. Men bulary saňa aýdyp bilerdim, ýöne kakama
beren sözimiz bardy. Men näme etjegiki bilmedim.
Meniň başga çä
räm ýokdy. Ahyram biz gitdik . Onsaň
men aňyrdakamam saňa bu zatlary jaň edip aýtjak
boldym ýöne mende ýüz ýokdy. Sebäbi men seni taşlap
gaýdypdym. Seniň adyňy tutmagada meniň hakym
ýokdy. Günler geçip dur men seni belki unudarynla
öýtdim. Ýöne unutmak nir
de?!


Gaýta men sensizligiň ajysy bilen hemem saňa
biwepalygymyň wyźdany bilen ot bolup ýanýardym. Ine
, ine
-
de ahyr men çydaman " eden günämi bir düzedeýin
" diýip hat ýazdym. Hawa, Mergen indi sen hemme
zady bilýäň. Belki sen şuwagt meni söýýänem dälsiň.

Sebäbi men saňa beren söýgi sözlerimiň yzynda durup
bilmedim.

Mergen men bu zatlary giç bolsada gürrüň berdim,
sebäbi men seni henizem päk söýgim bilen söýýän.


Ine şeýle sözler bilen Mähirli sözlerini jemläpdir. Ýöne
hatyň arka ýüzinde bir zatlar . H
awa ol ýerde Mähirliniň
bolýan ýeriniň edresi bardy. Belki ol maňa garaşýany
üçin ýazandyr olary.


Ynha indi meniň şundan soň näme etmeli. Durmuş
dowam etýär. Haty okandan soň men biraz özime
geldim. Mergen öňki Mergen bolup başlady. Indi meniň
öňimde ull
akan wezipe ýatyr. Olam Mähirliniň ýanyna
gidip ,meniňem ony henizem söýýänligmi aýdyp,
söýgimize eýe çykmaly.

56Wahhhh. Mähirli, bu zatlary öň aýdan bolsadyň!
Nätjek meni seniň alaçsyzdym diýen söziň gaýdyp
BAGYŞLA MENI!

Dur! Gitme gülüm,
nirä bärýäň sen?

Däliräp mejnun deý söýdüm gyz seni.

Ara tow düşmesin belki ulalar,

Azajyk aýak çek, bagyşla meni!


Ýalňyşsyz adam ýok söýgiň ýolunda,

Gereksiz ýalňyşlyk bolýar ekeni.

Esasy zat ýalňyşyňa düşünmek,

Menem ony bildim bagyşla meni!


Ol enaýy ý
üze gam
-
gussa barsa,

Eger ýylgyrýan ýüz birdenem solsa,

Onuň sebäpkäräm ýigidiň bolsa,

Nätjek söýgim üçin bagyşla meni!


Gorkýan belki elden gidersiň diýip.

Senden başgasyny bilmerin söýüp.

Bu ýalňyz aşygňy gitme sen goýup.

Dyza çökdüm, ýalbarýan, bagyşla
meni!


57


Söz berýärin ýeke gezek aglatman.

Ýalan söýgi bilen seni aldatman.

Söýgiňe wepamdan hiç özgä bakman.

Boýuňa döneýin bagyşla meni!Sana bolan soygim bir duyup bilsen

Gije uky gelmez aglap hiç göze.

Ötmeseň günämi dönerin köze.

Ünsüňi çekýärin şu
iki söze,

Bagyşla jananym , bagyşla meni!

.

Barmy seň ýaly.

Ýürek depderçäme ýazýan her sözüň,

Seniň ýok wagtyňda okarym ýaly.

Ýürek ejizlände ýadyma düşüp,

Sözleňden göwünlik taparym ýaly.


Saçyňdan bir taryn alyp gizledim,

Kä wagt elim degrip syparym
ýaly.

Mydama garaşyp ýolyň yzladym,

Nazarym üzülmez keşbiňe sary.Ogurladym, saçyňa dakylan gülden,

Her gezek küýsämde ysgarym ýaly.

Mähir aldym aýtman gara gözüňden,

Heý, barmy, seň ýaly, barmy seň ýaly.

58Gözleriňe baksam kalbym nurlanar,

Edil giň äleme gün düşen ýaly.

Sesiň şeýle süýji şeýle owadan,

Käte gülden ýaly, kä baldan ýaly.


Bir Allahym şaýat, birde men şaýat.

Söýginiň hasraty düşse merdeme,

Döz gelinmez gaýgy salýar her deme,

Meniň bu dünýäde çekýän derdime,

Bir Allahym şaýat,
birde men şaýat.


Dertli hasrat berdiň elmydam maňa,

Janymdan hem geçip ýalbardym saňa,

Ýöne duýýan dälsiň, bulara diňe,

Bir Allahym şaýat, birde men şaýat,


Men seni söýmekde birje gezegem,

Gyssanmadym, gysganmadym söýgimi.

Hemme herekedim boldy seň bilen
,

Emma, ajy yşkdan gördüm görgümi.


Geçýär günler gözläp seniň sapany,

Kalbym açdyr, yzlar seniň wepaňy,

Bilmermiň sen çekýän jebri
-
jepamy,

Maňa Alla şayat, birde men şaýat.


59


Amangeldi sözlär basyp bagryna,

Mydam ýüzüň gülsin, sen hiç garrama,

Döz gelerin,

yeke, dünýäň zarbyna,

Onsan Alla şaýat, birem men şaýat.


Duşuşyk.

Ejeňden gizlenip ýanyma gelýäň.

Sen meni ýar kimin söýeniň bilýän.

Kä ýylgyryp, kä aglap yşk oda salýaň.

Gelersiňmi, nesip etse duşuşyk.


Ol gün ýadymdan çykmaýar meniň,

Çagyrsaň ýanyňa b
araýyn seniň.

Sen owadan, meň açylan ter gülüm,

Duşuşaly nesip etse duşuşyk.


Köçäňiziň seýlinde men garaşýan,

Gülmek saňa berlen ýaly ýaraşýar.

Seýkin basyp, seýle gelsene, sen ýar,

Gürleşeli nesip etse duşuşyk.


Birde seni ýatlap oýa bataýýan,

Ikimizi b
ir bütewi ýar saýýan.

Meni beýle ýakmasana sen janam,

Sözleşeli nesip etse duşuşyk.60


Agşam boldy, çagyrýan, sen gelsediň,

Saňa bolan söýgim sen bir bilsediň,

Gelensoňam gyýa bakyp gülsediň,

Gülersiňmi nesip etse duşuşyk.Wagtym boldy diýip gitjek
bolaýsaň,

Ýüregim el bermez, synlap doýaýsam,

Ýene bir az meň ýanymda galaýsaň,

Galarmyň sen nesip etse duşuşyk.


Duýýaňmy gülüm?!

Durmuşymyň gözelligine sebäp sen,

Meniň şatlygymy duýýaňmy gülüm ?!

Seň baryňda ýüregimi bezäp men,

Kalbym gözeldigini görýä
ňmi gülüm?!


Geçirýän wagtymyn manysyn duýýan,

Söz bermänkäň beýle däldi men bilýän,

Ajap görküň bilen dünýäme girýäň ,

Berýän gözelligňi duýýaňmy gülüm?!


Iň bagytly adam saýýan özümi,

Arzym alyp güldürdüň meň ýüzümi,

Saňa bagş eýleýän aýdýan sözümi,

Aýdýan sözlerimi duýýaňmy gülüm?!

61Bu gün seniň baýramyňy gutlaýan,

Hyýalyňy arzuwyňy ýatlaýan,

Hasyl bolmagyny jandan isleýän,

Meniň islegimi duýýaňmy gülüm?!


Allam aýyrmasyn seni gaşymdan,

Saýlap göwün beren köňül joşumdan,

Şatlygyma gözden akan
ýaşymdan,

Ýürek joşgunymy duýýaňmy gülüm?!


Söýgiňe gark bolup ýaşaýyn mydam,

Ýüregimiz bir bolsun mydam aýrylman,

O dünýä, bu dünýä, arman ýadaman,

Ýaşaly bileje söýýärin gülüm?!


Gara galam gaşly ýar.

Saçyň dökülgi döşüňe,

Sazlaşyp dur gaşyňa,

Jepa berm
e aşyga,

Gara galam gaşly ýar.


Sen bir näzik gözel sen,

Aýdym saz sen, gazal sen,

Köňül köşgime bezeg sen,

Gara galam gaşly ýar.

62


Baksaň maňa bir gezek,

Bolýanla men jan serek,

Maňa diňe sen gerek,

Gara galam gaşly ýar,


Eliň goýsaň elime,

Zyban geler
dilime,

Ýagty saçýaň ýoluma,

Gara galam gaşly ýar.


Sensiz gülmez hiç ýüzüm,

Janymy alýar gözüň,

Diňläňokmy, hiç sözüm,

Gara galam gaşly ýar.


Garaşýan saña.( gyz ýüreginden)


Ýolagçy etdimde indi sensiz men.


Ýöne men gelinçäñ garaşýan saña .


Iki ýyl ti
z geçer, belki haýalrak.


Janym gaýgy etme garaşýan saña.Yzyñdan arkaýyn bolup gal mydam.
Kalbymda sen janym , señkidir pidam.


Şonda
-
da jananym garaşýan saña.


63Hat ýazyp dur wagt
-
wagt ýatlañda.


Hat ýazanda ýürek urşyñ batlansa.


Diñe söýýän bolsun ýazan hatlañda.


Ezizim jan diýip garaşýan saña.Gözleriñ garasy huşumda galdy.


Elleriñ aýasy düýşimde galdy.


Ikimiz bir bolsak bu dünýe darmy.


Dar bolmaz ezizim garaşýan saña.G
elsene bäri.

Ýüregim sen diýip urýar gijeler,

Meň ýüregim haçan haçan ynjalar,

Seni görsem meniň söýgim güýç alar,

Gelsene ezizim, gelsene bäri.


Gara saçyň sypalaýyn men baryp,

Öçmez söýgümizi ýüregme salyp,

Gün
-
günden söýgümiz bar ýar ot alyp,

Gelsene
ezizim, gelsene bäri.


Joralaňdan soraýaryn halyňy,

Gerek diýseň bereýin men janymy,

Şatlyga öwürdiň ahy
-
nalamy,

Gelsene ezizim, gelsene bäri.


64


Gel ganaýyn seniň güler ýüzüňden.

Owadan sen ýazyň gyzyl gülünden.

Adyňy goýmaryn hiç wagt dilimden.

Gelsene
ezizim, gelsene bäri.


Gursagymda yşk ataşy gaýnaýar.

Seniň söýgiň öz erkime goýmaýar.

Gara didäm hiç mähriňi duýmaýar.

Gelsene ezizim, gelsene bäriGyz menden
.

Söýgi bilen agladym söýgi bilen güldüm men.

Söýgüniň nämedigini diňe sende bildim men
.

Bahar wagty açylan bir näzijek güldüň sen.

Indi ne döw çalypdyr ýüzüň sowduň gyz menden.


Näme gamlar ýatypdyr seniň güler ýüzüňe,

Tiken güller batypdyr aýdýan her bir sözüňe,

Üýtgän sözüň gözüň däl, näme boldy özüňe,

Indi ne döw çalypdyr , ýüzüň sowduň
gyz menden.


Ýa bolmasa yşk gunçaňa özge bilbil gondumy,

Ol bilbilem kalbyňda synmajak tagt gurdumy,

Ýa
-
da bolsa özgäni öz ýüregiň söýdümi,

Bilmen ne döw çalypdyr ýüzüň sowduň gyz
menden.

65Näme bolduka saňa menä ony bilmedim,

Ýaralarmy baglardyň indi nämä
gelmediň,

Günde görşüp durardyk, bu gün göze ilmediň,

Be ,ne döw çaldyka ýüzüň sowduň gyz menden.Gyzlaryň söýgä sarpasymy şu ?

Arada şähere bir iş bilen barmaly boldym . Onsaň
işler biraz uzady. Şeýdip men aňyrda iki gün galmaly
boldum. Şol ýerde meniň
bir dosdym ýokary okuw
jaýynda okap ýördi. Ol okuwa girenden bäri biz onuň
bilen kän görüşip bilmedik.

-

Gel şähere gelenime görä dosdumam görüp
gideýinle . Näçe wagt boldy görüşip bilmedik
-

diýip
men dosdyma jaň etdim. Şol wagt günem batyp garaňky
ýaňy
özini götkezipdi. Şeýdip men dosdym bilen
jaňlaşyp görişmeli boldym.

Onsaň biz bir kafede oturyp çörek iýdik, hal ahbal
soraşdyk. Hemme zat gowy. Ýöne meniň dosdymyň
ýüzünde birhili buruklyk bardy. Ol 10 ýyllap ýaryndan
aýra galan adama meňzeýärdi. Men on
da bir meseläniň
bardygyny bildim hem soradym. Ol bir bada hiç zat
aýtmajak boldy ýöne meniň yňňyrdyma çydaman
gürrüň berip başlady. Menem iii gulagym onda
diňledim:

66


-

Dostjan başdan geçiren wakalarym hiç ugruna
bolmady
-
da. Bilýäňmi men Humaý diýen bir gy
zy
halaýardym. Men ol gyzy gaty söýdim dosdym. Ilki
ilkiler ol meni söýmeýandigini aýdardy ýöne wagt
geçdigiçe assa ýuwaş olam maňa bolan söýgisini beýan
etdi. Şeýlelikde biz üç ýyl halaşdyk. Durmyş ýöne
söýgi söýgi bolup dur . Bu zatlar ýöne ýerden däl e
ken.
Öz söýen gyzyň bilen halaşyp gezmek, onda
-
da ilkinji
söýeniň bilen söýgi ýolunda ýöremek gaty üýtgeşik zat
eken.

Bilýäňmi dostjan?! Men iki ýyl mundan ozal
ýokary okuw jaýyna okuwa girmänkäm men Humaý
bilen günde diýen ýaly görüşýärdim. Görüşmedik
w
agtym telefon arkaly sesimizi eşitdirerdik biri
-
birimize. Men ony şeýle bir eý görýärdim welin , wah
dosdum....

Hawa, soň men okuwa gaýtdym . Men ilki günler
gaty kösendim . Sebäbi indi maňa okuwda günde
Humaýy görmek ýokdy. Ýöne her nämede bolsa biz
ara
m
-

aram jaňlaşyp durardyk. Men onuň bir gün sesini
eşitmesem keýpim bolmazdy. Kä wagtlar meniň
ýüzimde gam
-
gussadan nyşan bolsa talyp kursdaşlarym
derrew aňardylar." Ýigit ,näme düýn gije Humaýyň
sesini eşitmediňmi" diýip degişerdiler. Wagtam geçip
dur. Me
n birinji okuwyň birinji ýarymy gutaryp öýe
dynç alyşa bardym. Öýe baransoňam meniň bir ýerde
67


durasym gelenokdy. "Çaltyrak Humaýy bir görsem "
diýip agşamlyk garaňky düşere garaşdym.

Hawa garaňkam düşdi. Men Humaý bilen ozal duşuşýan
ýerimize baryp Humaýy

çagyrdym.


Aňyrdan Humaýyň gelýänini gören gözlem begenip ,
aýagym tolgunmakdan ýaňa saňňyldap başlady.


-

Humaý salam .

-

Salam gowmy Hemra.


Janymyň sesine döneýin. Men Humaýy bagryma basyp
bir salym durdym. Onsan biz bir az gürrüňe gyzyp
gyzmankak H
umaý:


-
Hemra men saňa bir zat aýtmaly gaharlanmasaň.


-

Humaý meni gorkuzmada aýt hany jan saglykmy özi.

-

Hawala hemme zat gowluk ýöneeeee...

-

Aýtda Humaý ýönäň näme.

-

Hemra meniň okuwa giresim gelýä dokumentlerimi
taýynlap başladym.

-

Waý , Humaý
oňarypsyň ýöne munda gaharlanmana
zat ýok ahyry. Gaýta menä begenjek okuwa girip bilseň.
Oň bolsun.

-

Wah Hemra esasy ýeri bada . Men daşary ýurda
okuwa gitjek bolýan.


Bu sözleri eşidip meniň gözüm garalyp bäş minudyň
içinde hemme zat göz öňümden geçdi. Ol daşary ýurda
gitse nen bu ýerde nädip oňaýyn.

-

Humaý seniň diýýän zadyň näme. O nämäniň daşary
ýurdy? Bu ýerde okasaň bolmaýarmy?

68


-

Aýý....

-

Näme aý Humaý. Men sen
iň okamak höwesiňe
garşylygym ýok. Ýöne daşary ýurt bolsa dälde. Menä
muňa razylygmy berip biljek däl Humaý.


Şeýle diýensoň Humaý sesini çykarmady. Ine
derrewem ejesi çagyryp ol gitmeli boldy. Men bolsa
onuň gowy gözlerine seredip sözleşibem bilman
galdym
.

-

Bolýala Hemra telefonda gürleşeris.

-

diýip ol derrew gözden gaýyp gitdi.

Ertesi gün men Humaýyň eline jaň etdim. Onuň bilen
okuw meselesini doly düşünişmek üçin. Men ýenede
oňa düşündirip aýtdym:

-
Humaý gowja edip oka şu ýerde girseň okuwa meniň
gar
şylygym ýok . Eger bu ýyl geçip bilmeseň indiki ýyl
geçersiň nesibäňde bolsa.

Ol ýenede "daşary ýurt " diýip başlady.

Men ahyr:

-
Humaý goýalylaý şu gürrüňi. Indi menä yadadymlaý
saňa aýtmakdan.

-

diýip telefony goýdym. Şondan soň men eýýäm 3
günden ýene ok
uwma gitmelidim.


Humaýa birzatlara bolýady. Ol birhili indi meni
söýmeýän ýaly hereket edýärdi.

Hawa, meniň dynç alyş günlerimem gutardy. Men ertir
okuwa gitmeli. Şonuň üçinem men " garaňkam düşen
wagt giç bolmanka sagbollaşyp gaýdaýyn "
-
diýip
69


Humaý bil
en öň duşuşýan ýerimize baryp men oňa jaň

-

Humaý salam!

-

Salam Hemra gowmy?

-

Gowy gowy. Nemelaý Humaý. Men ertir okuwa ugrap
barýan bir görüşip "sagbollaşyp gidäýin" diýdim . Men
garaşyp durun geljekmi.

-

Hemra bagyşla meniň ýanymda myhman bar b
aryp
bilmeýän.

-

diýip bahana tapyp ol meniň bilen hoşlaşmaga
-
da
gelmedi. Ine bulam Humaýyň birhili häsýetiniň
üýtgändiginiň subutnamasy boldy.

Hawa şeýdip men Humaýyň gara gözlerine zar bolup
okuwa gitmeli boldum. Men gaýdanymda onuň bilen
görüşip bilmän
soň ýüregimde bir uly gussa bardy.

Günler geçip dur. Meniň bar gorkym Humaýyň daşary
ýura okuwa gitmesidi. Sebäbi men hergün telefonda
sesini eşidip duransoň men oňa şeýle hir owrenişipdirin
welin indi men onsuz herekedem edip bilemok.
Agşamlyk bolýaram
welin men oňa jan edip gürleşip
başlaýan.

Ýöne ine indi men dynç alyşa baryp gaýdanymdan bäri
Humaý menden birhili sowukdy. Munuň sebäbem onuň
okuw höwesidi. Men oňa gowy düşünýädim. Ýöne
Humaý maňa bolan söýgüsini okuwa çalyşmaga
taýyndy.

70Sebäbi men i
ndi onun bilen jaňlaşamda ol öňkisi ýaly
höwesli gürleşenokdy.

Ol diňe daşary ýurda gitjek diýärdi. Men ahyr oňa:

-

Humaý men okuwymy gutarandan soň hem sen okuwa
girsenem men saň 5 ýyl okuwyňy gutarýançaň
garaşmaga taýyn ýöne şu ýerde okasaň bolýar

-

di
ýdim.

Ýöne ol diňe:


-

Hemra men daşary ýurda gitjek . Meniň okasym
gelýär

-

diýärdi. Okuw dowam edip dur. Ýöne mende birhili
hiç zada höwes ýokdy. Sebäbi Humaý indi telefonda
-
da
meniň bilen mähirli gürleşenokdy. Öňler bolsa men
okuwda wagt tapdygym oňa
jaň edip uzak wagtlap
süýji süýji gürleşerdik. Indi bolsa beýle däl. Bularyň bar
sebäbem Humaýyň meselesidi .

Wagt geçip dur. Men okuwymyň birinji ýylyny
tamamlap, bir aýlyk dynç alyş üçin oba geldim.

Meniň bar niýetim Humaý bilen aramyzdaky meseläni
çal
tyrak çözüp öňkimiz ýaly ýolumyza bileje dowam


Ýöne ol bolmady . Humaý bir aýyň içinde meniň bilen
bir gezegem duşuşmaga çykmady.Her gezegem jaň
edenimde bahana baryny tapýardy. Ine ertirem men
ýene okuwyma gitmeli. Ol meniň bilen sagbollaşmana
-
da çykmady.

71Men okuwa bardym. Okuw dowam edýär. Öňki ýalam
bolmasa
-
da aram
-

aram Humaý bilen telefonlaşýardym.
Bir günem men agyr syrkawlap hassahana girdim. Men
ol ýerde 10 gün ýatmaly boldym. Hassahanada ýatan
wagtym Humaýjanyň sesini eşidesim gelip men

oňa jaň

-

Alo

-

Alo Humaý gowmy ýagdaýyň?

-

Gowy öziň nähili?

-

Aý bizem gowulaý
-


diýip men oňa hassahanadadygymy aýtmadym
"ýüregini agyrtnaýyn". Ol birdenem:

-

Hemra men şäherde
-


diýdi .

-

Nirde şäherde Aşgabatdamyň?

-

Hawa

-

Baýbow bu ýere
näme iş bilen geldiň ýa meni görmäne
gelaýdyňmy?
-

diýip men gülümjiräp soradym.Ol bolsa

-

Hemra men daşary ýurda dokument oňaryp ýörün
okuwa gitmeli
-

diydi.

Görüp otursam ol ýörite Asgabada gelipdir dokument
üçin . Ol hakykatdanam gitjek bolýa. Ahyr men:

-

Humaý men saňa iň soňky gezek aýtjak. Meni söýýan
bolsa gaýratcet gitme şu ýerde okaý
-

diýdim. Ol şonda
-
da razy bolman:

-

Ýok Hemra men gitjek
-

telefony goýdy diýip . Onuň
bu boşuna meniň gaty gaharym gelýärdi .

72


-
Aý oýun edýändirlaý gitmezlaý
-

diýip ö
z özime
göwünlik beren bolýadym.

Aradan bir aý wagt geçdi.Bir günem maňa bir dosdym
jaň etdi:

-

Dostjan gowmy ýagdaýlaryn bamyň senem?

-

Gowy dost badyrys öziň nahili?

-

Aý bizem gowy. Näme dost Humaýam ugradyp içiň
gysyp otyrmyň onsaň?

-

diydi. Men onuň
näme diýänine düşünmän :


-

Näme diýäň dost . Nirä ugradypdyryn Humaýy?

-

Näme dost Humaýyň daşary ýurda gideninden
habarsyza däliňä?
-

diýdi. Meniň ýüregme naýza çümen
ýaly boldy. Elim saňňyldap telefon ýere gaçdy. Men
dyza çöküp gözümi ýumdum. Bu eşiden
zatlaryma
düýşimdir öýtdim.

Emma beýle däl eken. Humaý hakykatdan hem daşary
ýurda okuwyna gidipdir . Özem maňa aýtmandyr. Şol
pursat meniň durmuşymyň gutaran pursady boldy. Men
däliraýjak boldum. Öz etýän zatlaryma özüm düşünman
başladym.

Men näme etjegi
mi bilemokdym. Aradan bir hepde
geçdi. Ýöne ol bir hepde meniň durmuşymda bolan iň
ajy agyr geçen günlerdi.


Günler geçip durdy. Men gaty Humaýymy göresim
gelip başlady. Bir tarapda onuň meni bihabar taşlap
gidişi bir tarapdada meniň oňa bolan söýgimdi .

73


Bir gün men onuň joralaryndan daşary ýurtda ulanyp
ýören nomerini alyp jaň etdim. Men aglap başladym .
Ol aglamady ýöne men agladym. Bilemok birhili güýc
meniň gözlerimden ajy düwmeleri dökdürdi.Men oňa bu
bolan zatlaryň sebäbimi sorasam ol gaýta meni
günä
kärlap goýdy. Ahyr men çydamadym:


Humaý saňa men gerekmi ýa okuw

-

diýdim. Ol


-

Ikisem gerekdi ýöne indi giýç
-


diýdi. Görüp otursam ol menden bir eýýam ýüregni
sowaşdyrypdyr.

Ynha şeýdibem biziň söýgi ýolumyz birdenem gutardy .


Men şu bolan zatlara
henizem ynanman ýörün. Men
henizem ony söýýän. Ýöne

indi boldy mundan beýläk özimi ezdirip bilmen. Bu
beýik söýgimiň gutaranyna men ynanamok . Janym
agyrýar. Her günim ýyldanam haýal geçýär.

Meniň henizem bilesim gelýän bir zat bar. Humaý näme
üçin maňa aý
tman gitdi. Belki ol aýdan bolsa hemme
zat başkaça bolardy. Belki bu beýik söýgi synmazdy .
"Söýýän" diýän adam nädip öz söýgisini başga bir zat
üçin syndyrýarka.

-
Dosdym ynha meniň ýüzümdaki ahbalyň sebäbi . Hany
aýt şu ýerde kim günali
-

diýip dosdym ýa
şly gözleri
bilen maňa içginlap sorag berdi.

Hany aýdyn men oňa näme jogap bereýin!


74


Harlanan söýgi.

Entek yaş wagtynda başlapdyr söýgi,

Başlandan soň ony gurşapdyr gaýgy.


Kalby bilen söýdi halan gyzyny,

Şondan soňam köp gez urdy dyzyny.


Sebäp diýseň
söýgi ony harlady,

Oň ýuregi gyz ýüregne baglydy.


Ýöne gyzda oňa garşy söýgi ýok,

Emma şondan özge gözne görnenok.


Bir taraply söýgi gynaýar ony,

Belki agyr durmuş synaýar ony.


Her deminde şol gyz diyip zeýrenýär,

Näme üçinkä gyz oglany ýigrenýär.


Okuw
dan ünsini sowdy bir ýana,

Diňe şol gyz diyip gelýär heýjana.


Dukuz ýyllyl okuwçylyk döwründe,

Kalby ýara aldy şol bir öwrümde.


Bir damjada gyzdan oňa mähirden,

Zat berlenok başga ajy gahardan.

75Her gören ýerinde kemsitdi ony,

Nähili ajy bu bilýärin muny
.


Her gije ýatanda şol gyz düýşinde,

Bir zatlar samrayar gündiz huşynda.


Şeýle bir sadady ýüregi onuň ,

Ýar diýip atyrýar her gije daňyn.


Okuwam gutardy, indi durmuşda,

Jogapkärli yeri başlady ýaşda,


Öňki ýaly gunde gyzy görenok,

Iň bolmanda sesini hem

duýanok.


Suraýdy ýürekden söýenniň ady,

Aklyna salmaýar özgäni ýady.


Ine bir gün gybat bolup eşidildi,

Gyz başga ýarmyşyn, dowzah başlandy.


Söýen ýürek zaryn zaryn aglaýar,

Gören wagtyň ýüregiňi daglaýar.


Içini gürledýär her gündiz gije,

Hic kime
gerek däl bu agyr bije.

76Hudaýa sygynyp nalynýar indi,

Aglaýyp gözlerniň ýaşlary diňdi.


-
Allajanym niçün saldyň bu derde,

Meň ýalyň söýgüsi galarmy ýerde.


Söýülmage mynasybam dalmi men

Kalbym gan aglaýar ser salyp görseň
-


Şeýdip agyr derdi çekmeli
boldy,

Şonda
-
da ýüregi Suraýdy, şoldy.


Umydyn üzmedi hiç wagt ondan,

Şol garaşyp ýörşi gelerne birden.


Surayam söýipdi bagty dal puly,

Pul diýip bolupdy bir ýigdiň guly.


Bir gün duşuşyga gidende gije,

Bir ýerlere bardy bular bileje.


Otyrdylar köne jaýy
ň içinde,

Hiç kimler ýok gyz namysdan gaçanda.


Ýitirdiler özin wagtlaýyn keype,

Bularyň soragy bolmazmy erte,

77Namysyndan jyda düşdi bir eýýäm,

Oglandan habar ýok gaçypdyr bir ýan.


Şeýdip taşlandy ol aldanyp pula,

Bolan zatlar eýýäm eşdildi çala.


Gürrüň
ler ýaýrady dumlydan duşa,

Suraýyň ýüregi garaldy aşa.


Gybatlardan gaçmak üçin çaltyrak

-

Wi, söýdä meni kalby tämiz yagtyrak


Häzirem söýýän diýsem bolarla

Maňa ynanyp aýdan sözim alarla
-


Şeýdip derrew ýigdimize hat ýazyp ,

Ýollady birinden durmuşdan
azyp.


"Söýýän" sözin okan ýigit tolgunyp,

Habar gatdy gyza sesi ýaňlanyp.


Habary ýok Suraý ony harlaýar,

Etmişlerni gizläp yigdi horlaýar.


Ýöne ýigit şeýle ynanjaň sada,

Kalbynda orun ýok başga hiç zada.

78Gürrüňleri eşitsede illerden,

Ynanmaýar gaça dur
ýar dillerden.


Ynanýar ol gyzyň herbir sözine,

Beýik söýgi diwar gurdy gözüne.


Emma bu dünýede adalat bardyr,

Kalbyn gara bolsa jezalar yardyr.


Aradan bir aylyk wagt gecende ,

Yigdimiz talyplyk dowrin acanda.


Suray bilen gyzgyn hoşlaşyp gidýär,

Okuwdan gelinçä garaşar öýdýär.


Onsan şeýdip aradaşlyk döreýär,

Bir gün habar gelip ýigit ereýär.


Gör otyrsak Suraý eýýäm gaçypdyr,

Ýene bir nadana gujak açypdyr.


Ýigit özin duýman başlady birden,

Damjalar döküldi garaja gözden.


-
Näme üçin bagt maňa ga
ranok,

Meniň söýgim hiç bir derde ýaranok.

79Haçan duşar maňa wepaly boljak,

Kim wepaly bolsa şony hem aljak.


Ýadadym men indi sadalygymdan

Zyýan çekýän günde wadalarymdan
-


Şeydip ah uryp dur zeýrenip Hakdan

Bir gün dosdy gelýär "dosdym sen saklan"


Biraz

giňlik berip gidýär ýüregne

Diyip gidýär " ýetersiň sen geregňe"


Şeýdip dowam edýär durmuş ýoluna,

Okuwynda kuwwat gelýär goluna.


Ösüp gidýär okuw bilen bad alyp,

Günbe günden abraý bilen ad alyp.


Duşýar bir gün oňa näzenin peri ,

Ýörände mährinden
ýagtyldýar ýeri.


Kalby şeyle tämiz şeýle arassa.

Ýigdimiz şol diýip boldy bir hassa.


Gyzam söýdi ony "jananym diyip"

Yigidem wepaly " halanym diýip"

80Ajap durmuş gujak gersin bulara,

Görelde bolsunlar has soňkylara.Suraýdan habary alyp galalyň,

Poemaň

soňyny bilip galalyň.


Etmişini bilip baran ýoldaşy,

Masgara eýledi töwerek daşy.


Itden beter edip kowup öýinden,

Çykaryp goýberdi köne ilinden.


Şeýdip hemme zadam tapdy ýerini,

Ýigdimiz ýaşatsyn bagt gülini.


Harlanan söýgisi hic ýerde galmaz,

Söýgini
harlasaň hiç kim ýol almaz.81Janym alýar gözleriň.


Barmak isleýärin seniň ýanyňa,

Jellat kimin janym alýar,gözleriň.

Henizem,şol nurun döküberenok.

Gamaşdyryp,zarym alýar,gözleriň.


Mydama ýanymda eşdilsin sesiň.

Eliňden tutamda aýra bilme se
n.

Dilleriň sözleýşin ýürek diňlesin.

Mähribanym,janym alýar gözleriň.


Her bir aýdýan sözüň bir goşga sebäp.

Saňa ylham joşup şygyrlar döräp,

Bakanda gözleriň ýüregim eräp,

Jana
-
janym,janym alýar gözleriň.
82


Jemalym.

Ýürek seni ezizläp adyňa
goýdy janym,

Jandan hem eziz görýän güle meňzeş jenanym.

Dünýädäki daýanjym dinim hem
-
de imanym,

Gursagymda ömürlik ornuň bardyr Jemalym.


Şu goşgyny ýazýaryn saňa bolan söýgimden,

Saýlap seçip sözleri iň inçejik duýgymdan,

Nirde bolsam seň bile azat
bolýan gaýgymdan,

Kalbymdaky yşk tagtynyň şasy sensiň Jemalym.


Her giz seni bagra basyp gujaklasym gelip dur.

Begenjimiň çägi ýok, göz ýaşlarym damyp dur.

Şol ýaşlaryň sebäpkäri dünýäme nur salyp dur.

Daýanjym sen, bu dünýäde ýeke tägim Jemalym.


Güler ýü
züň solmasyn, bir gün solaýsa eger,

Saňa berlen ýüregime ölümden beter deger.

Allamjandan dileýän bize bagt berse meger,

Ömür baky bir
-
birege daýanç bolsak, Jemalym.


Janym diýen sözüňe müň ömür bagş eýlener,

Bagş eýleýän ömrüme sözleriň nagş eýlener.

Meniň bar pikrim, aklym seniň bilen saýlanar,

Saýlanmaga sebäpkärim, ýürek tarym Jemalym.


83


Kalbyn owadan

Aýdan hem zyýada gulden hem nazik,

Menin nazeninim kalbyn owadan.

Birje gezek nazar salaýsan barik,

Menin nazeninim kalbyn owadan.


Senin gozelligiňe
duçar bolaýsam,

Mylaýym gujakda ýatyp galaýsam,

Biçäre aşyk men, meni söýäýseň,

Meniň näzeninim kalbyň owadan.


Şol gara gözüňe düsende gözüm,

Aljyrap bir birne çolasýar sözüm,

Ýadymdan çykmaýar gül çeçek ýüzüň,

Menin hüýr jemallym kalbyň owadan.


Diýýäň; „‟ýigit men başgany söýýän „‟

Ýöne her aýdaňda ýalandyr diýýän,

Sensiz durmuş ýokdyr özüňem duýýaň,

Meniň nazeninim kalbyn owadan.84


Mähriň ber
.

Ýüregim ýenede seni soraýar,

Näme diýip aldajagymy bilemok,

Dillerim titredýän mylaýym keşbiň,

Näme üçindir göz öňümden gidenok.


Sataşamdan bäri şol ajap sene,

Çykanok ýadymdan gelmezmi ýene,

Garaşyp dur, bärde zaryň çekýäne,

Mylaýymdan şol ajaýyp mähriň ber.


Göýä bir lukman dek degýär janyma,

Owazly näziňden berseň ýaryňa,

Öwürsem men seni din
-
im
anyma,

Owadandan şol ajaýyp mähriň ber.


Asmanda guş bolsaň ýelegiň bolaryn,

Yşk doly gämiňde küregiň bolaryn,

Seni baky ýaşatjak ýüregiň bolaryn,

Mylaýymja,gel, ajaýyp mähriň ber.


85


Medinejan

( dosdumyň gyzyna ýazylan gosgy)Ojagmyza bagt getirdiň,


Nuruň bilen tagt getirdiň,


Başymyz göge ýetirdiň,


Bal çagajyk Medinejan,Agzybybirlik açary sen,


Gülseň şatlyk saçarsyň sen,


Ýaşdan göziň dolsa birden,


Gül çagajyk Medinejan.
Eneň söýer balam diýip ,


Iň eýjejik çagam diýip,


P
äpelerňi çyksaň geýip,


Gel çagajyk Medinejan.Başlan wagtyň ýörjen bolup,


Babaň bilen durjaň bolup,


Aýlar seni jan
-
jan bolup


Ýör çagajyk Medinejan.Hüwdilese ejeň seni,


Käte üwrär kakaň seni,


Hemmäň gözi üstüňdemi,


Şol balajyk Medinejan.

86
Dil bitende ýaňy saňa,


"Gyzym , kaka" diý maňa,


Şeýdip ýeter gije daňa,


Ejeň bilen Medinejan.Her geçen gün tapyp birzat,


Gülüp bolar halyň harap,


Seň şanyňa babaň şerap,


Içer bugün Medinejan.
Alar seni herkim elne,


Sylarlar nurly ýüzne,


Bag
tdan gülki dolsun göziňe,


Hoş hoş onda Medinejan.


87


Men mynasyp dälmi?!

Menemä Hudaýyñ garyp bendesi,

Onsañ meñ söýmäge hakym ýokmudyr?

Seniñ bu söýgime salýan oýunlañ,

Yşk ýolunda ýalynmy ýa otmydyr?


Men nynasyp dälmi gara göziñden,

Gözleriñe ot geçirip söýmäge.

Ýa
-
da seniñ baldan süýji lebiñden,

Dodaklarma teşne suwun bermäge.


Ezýet baryn berip köseýäñ meni.

Belki şeýtsen göwnüñ galkyp galýandyr.

Ýöne seniñ gözel göwnüñ galanda,

Sowrup köki bilen janym alýandyr.


Bilýän men göwnüñem

ýetenok maña,

Ýöne näme üçin bilemok heniz.

Bir zady aklyñdan çykarma senem.

Seni ýaşadaryn kalbymda hergiz.


Arzuw bar mende
-
de her kişi ýaly.

Ol arzuw ýekeje seniñ söýgiñdir.

Haçan gulagyñda owaz ýañlansa,

Ol hem meniñ saña bolan duýgymdyr.


88


Belki sen
söýýärsiñ owadanlygy,

Tapasyñ gelýändir öziñe deñi.

Emma saña bir taý boljak bolsañam,

Alla bermelidir bar gözelligi.


Näme edeýin söýdürmäge özimi?

Ýa men söýülmäge mynasyp dälmi?!

Esasy zat ýürekdedir, ýürekde.

Seniñ bu edýäniñ arassa pälmi?!

Name üçin.

Ilki söýýän diýdiň maňa hat bilen.

Indi näme üçin söýemok diýäň.

Günlerimi geçirýän men ýas bilen,

Geläý näme üçin söýemok diýýaň.


Sen ýadyma düşsaň ýürek aglaýar,

Näme üçin sen meniň bagrym daglaýaň.

Agyr durmuş meni gaty horlaýar,

Gel sen näme üçin söýemok diýýäň.


Söýgiň üçin taýyndym men ölmäge.

Enaýy näziňe janym bermäge.

And içipdik bile durmuş gurmaga.

Indi näme üçin söýemok diýýäň.


89


Ýa başga birine berdiňmi göwün,

Ýa menden kalbyňda galdymy dügün,

“Söýýan” diýipdiňä bilýaňmi
şo gün,

Indi näme üçin söýemok diýýäňNirde sen...

Näme üçindir bu gün meniň hiç zada höwesim ýok.Men
özimi gaty ysgynsyz duýýan.Halym agyr.

Bu zatlaryň näme üçin bolýandygyny özim gowy bilýän
welin,bildigimçe ýüregme agyrlyk çökýär, gözüm
garalýar.

Bir
güniň içinde men öňkimden 10 esse garran ýaly
boldum. Ýüzümiň nury gidip, öň seniň şanyňa goşgy
ýazmaly bolanda, öňüme gelen ak kagyzy saňa bolan
söýgim hakdaky goşgulardan dolduran ellerim bu gün
titräp, galam tutmaga
-
da ýagdaýy ýok.

Seniň ýanyňa gitmeli

bolanda edil ýyldyrym ýaly
ýöreýän aýaklarym dikelmäne ýagdaýy ýok.

Bu zatlaryň sebäpleri bolsa, uffff, şu sözüň yzyny
aýtmak gaty kyn. Sebäp diýseň bu sözüň yzynda meni
düýpgöter üýtgeden ynsan ýatyr. Men seniň adyňy
ýadyma salmagada gorkýan. Sebäbi ind
i seniň adyňa däl
baş harpyny ýadyma salsamam kalbymda goýup giden
ýaralaryň üstüne duz sepilen ýaly bolýar.

90


Sen şuwagt nirede men ony bilemok. Ýöne men
henizem şu ýaraly ýürek bilen seniň üçin däli diwana.


Balam sen nirede. Ozal seniň bir ajy söziňi eş
idende
namys oduna gowrulyp yanan ýüregim indi bolsa, şol
ajy sözleriň ýekejesi üçinem dowzah odunda ýanmana
taýyn.

Ýekeje zat, seni birje gezek görsem bolýa.Belki Hudaý
meniň ahy
-
nalamy eşidip seni meniň garşyma çykarar.
Belki....Janymyň jany nirde sen
!


Nirede sen.

Näme üçindir bu gün meniň hiç zada höwesim
ýok. Men özümi gaty ysgynsyz, ruhypes
duýýan. Halym agyr. Nirede sen...Bu zatlar näme üçin bolýandygyny özüm
gowy bilýän welin, bildigimçe ýüregime
agyrlyk çökýär, gözüm garalýar. Bir günüň
içinde men öňkimden on esse garran ýaly
boldum. Ýüzümiň nury gidip,öň seniň şanyňa
goşgy ýazmaly bolanda, öňüme gelen ak
kagyzy saňa bolan söýgim hakyndaky
goşgulardan doldurýan ellerim bu gün titräp
galam galam tutmaga ýagdaýy ýok.

91
Seniň ýanyňa gitmeli
bolanymda edil
ýyldyrym çaltlygynda ýöreýän aýaklarymyň
galmana ýagdaýy ýok.


Bu zatlaryň sebäpkäri bolsa, bolsaaaa...Şu sözüň yzyny aýtmak gaty kyn. Sebäbi
bu sözüň yzynda meni düýpgöter, başdan aýak
üýtgeden ynsan bar. Ýöne indi bolsa ol meniň
ýanymda

däl.Maňa seniň adyňy tutmagam gaty agyr
degýar. Sebäp diýseň haçanda men seniň
adyňy tutanymda, meniň seniň bilen geçiren
günlerimiň barjasy ýadyma düşýar, onsaň men
gaty erbet bolýan. Çünki sen indi ýanymda
ýök ahyry.Seniň meni ýalňyz goýup giden
güniň
henizem meniň ýadymdan çykanok.


Käwagt adamlardan “seniň ýatdan çykmajak
günüň haýsy” diýip soraýarlar. Eger bir gün
mendenem bu soraga jogap gözleseler, men
ony aýtmasamam ony bilip bilerler. Sebäbi
me
-

92


niň daşymdan seredip, meniň üçin seniň meni
t
aşlap giden güniňdigini aňsatlyk bilen görüp
bolýar. Dogry , “ýatdan çykmajak gün”
diýlende begençli, şatlykly gün aýdylýar.
Ýöne mende bolsa beýle däl...Sen şuwagt nirede men ony bilemok. Ýöne
, ýöne men henizem seni söýän.Mähribanym, sen nirede?Sen nirede bolsaňam bol, men mydama
saňa garaşýan. Men hiç haçanam senden
umydymy üzmedim. Belki bir gün sen gelip
meniň “ýatdan çykmajak günümiň “ seni tapan
günümdigini bütin äleme äşgär edersiň .

Nur bolsun!.

Ärleriñ äridiñ , ýigitleñ

ýigdi.

Ýaşajyk ömrüñde şeýle zor bolduñ.

Zalym dünýe seni bizde aýyrdy.

Gerçek ýigit ýatan ýeriñ nur bolsun.


Ýürekler daglandy sen gitdiñ diýip.

Gözlermiz baglandy ýaşlardan doýup.

9
3


Allam saña iman baýlygny berip.

Gerçek ýigit ýatan ýeriñ nur bolsun.

Ýylgyrardyñ mydam mähir ýüz bile.

Sensizlik çekerden agyrdyr bize.

Guburuñ bezelsin owadan güle.

Gerçek ýigit ýatan ýeriñ nur bolsun.


Zalym dünýe aýyrdyla gerekden.

Ýas tutup dur bütin oba ýürekden.

Gelniñ aglap " sensiz dünýe gerekmez"

Gerçek ýigit ýatan

ýeriñ nur bolsun.


Ejeñjan aglaýar gerçegim diýip.

Kakañ ýere urýar bagryna berip.

Nurana ýüzüñden bilmedik doýup

Gerçek ýigit ýatan ýeriñ nur bolsun.


Jaýyñ jennet bolup ýatansyñ emma.

Henizem köñülde gussa hem gam bar.

Her ýatlanda gözler sil bolup damý
ar.

Gerçek ýigit ýatan ýeriñ nur bolsun.


Hiç kime bermesin Alla bu bagty.

Perişdeler salsyn jaýyña ýagty.

Durmuş señ baryñda şeýle bir balty.

Gerçek ýigit ýatan ýeriñ nur bolsun.


94


Şeýdip aldy ajal janserek bir jan.

Ýadigärlik bolar keşbiñ elmydam.

Han
oguldyñ, Babajan däl, Babahan.

Gerçek ýatan ýeriñ nur bolsun.


Obamdaky gözel gyz.

Gör ,howa ne açyk bu gün,

Müşki ysa galkýar göwün,

Jana şypa mähri bilen,

Ne gahar galýar,ne dügün.


Ýöräp barýan ýol bilen,

Ýagdaýym orta hal bilen,

Ýüregime ýar siňen,

Obamdaky gözel gyz.


Ine, hanha ýene ol.

Garşysynda bolsa oňa taýyn gul.

Gider diýip pikir geçmez serdenem,

Gaýyp bolýar birdenem,


Yzyndan gitsemmi gaýtsammy yza,

Başymda pikir ýok,haýran ol gyza,

Oýlanyşym uçup gidýär,

Gyza garşy gaçyp gidýär,

Ol gyz bo
lsa her ýörände,

Nurun ýere saçyp gidýär .


95Seň üçin.


Ýadygärlik suratyňa seredip,

Arzuw edýän ýarym diňe seň üçin.

Waspyň taryplaýyp goşgy döredip.

Şygyr ýazýan,ýadigärlik seň üçin.


Ýaglygyň görk berýär nurana ýüze.

Nogta saçlar
ýetýer inçe biliňe.

Kebelekler gonup güllerden güle.

Aýdym aýdar näzlim diňe seň üçin.


Tupan turup, gözüm çaňdan dolanda,


Gözüm ýaşy buljuraşyp duranda,

Uzak wagtlap ýeke özüm galanda,

Şygyr ýazýan ýarym diňe seň üçin.


Gaýtalaýan adyň dilimden goýman.

Gaty ir tanadym şonda
-
da doýman.

Senden özge gyzy ýadyma salman.

Gazal ýazýan ýarym diňe seň üçin.

96Sen ýalan.

Ömür boýy ýürek ajysyn duýdum.

Men duýdugym sen duýmadyň söýdügim.

Gözde ýaşym sil bolubär gördigim.

Şonuň üçin meň gördügim sen ýalan.


Ajy
sözleriňi ýüregme gömdüm.

Aýralykda ýaşlar bolup men damdym.

Näçe gynansamda bir seni söýdüm,

Şonuň üçin ýeke söýgim sen ýalan.


Senden islän zadym bir damja söýgi,

Oňa derek bolsa, berdiň müň gaýgy.

Entägem söýgim bar saňa bir duýgy,

Şonda
-
da islemen gülü
m sen ýalan.


Yşkşynasa öwrüldim men saýaňda,

Rugsat berseň saklajakdym aýamda.

Mydam sen bolupdyň edep haýamda.

Indi giç bolarly söýgim sen ýalan.

97Sen.


Bu gün señ şanyña aýdylýan sözler,

Gulagyñda owaz bolup ýañlansyn.

Meni aşyk eden ol gara gözler,

Şirin
-

şeker aýdym bolup hiñlensin.


Janseregim ýürekdäki duýgymy,

Dyza çöküp aýan edýän, bilsen sen.

Gözelligiñ bilen doýryp söýgimi,

Owadanja bir enaýy gülseñ sen.


Burma saçyñ tarypyna bu goşgym,

Dilden dile geçip, aýdylsy
n her dem.

Iller güli söýer men bolsa seni ,

Sebäp güllerdenem owadansyñ sen.


Aşak bakyp uýaljyrap ýöräñde.

Gysgandyrýañ söýgä öziñi bilseñ

Hiç kimiñ nazary saña düşmesin,

Ýaman gözlere bilen harlanmagyn sen

98Serwi boýlym.

Ganatym ýok
pelpelläýin yşgyňda

Geljegimi görýän seniň keşbiňde

Baky ornyň bardyr köňül köşgümde

Mydamalyk galsaň gel serwi boýlymSeslen ýarym güller bilen baryaryn

Seslen janyn yeller bilen baraýyn

Seňin näziň gozlerinňe garayyn

Ýar arzuwym sensiň, gel ,serwi
boýlym


Sürme gaşyn sypap
-
sypap ogşasam

Sypan wagtym hiňlener yşk bagşysam

Bag seyline çagyramda her agşam

Garaşdyrman derrew gel serwi boýlym .


Isleseň şygrymdan okap bereyin

Seň ugruňa şirin janym sereyin

Ýöne welin yanymda seni göreyin

Islemen öz
gäni gel serwi boýlym.


Saňa duşşak bolup menziller aşyp,

Ýanardaglar ýanýar kalbymda joşup ,

Amangeldi diyer saňa han aşyp,

Boldum men bir eýýäm,eý,serwi boýlym .


99Şol düşende ýadyma.


Kalbym gelýär heýjana,

Şol düşende ýadyma.

Ýat girmesin hiç ara,

Şol
düşende ýadyma.


Dünýäm bolýar ýaz ýaly,

Göýä aýdym
-
saz ýaly,

Kölde guwa gaz ýaly,

Şol düşende ýadyma.


Zyban joşup şat bolar,

Öňkisinden bat alar,

Owaz bolup joşular,

Şol düşende ýadyma.


Sowuk ýanym ýaz bolar,

Kalbymda gam azalar,

Şol hem maňa az bolar,

Şol düşende ýadyma.


Bar,bar diýip goýanok,

Ýürek urnup duranok,

Sagmyň diýip soranok,

Şol düşende ýadyma.


100


Şol näzlä men intizar.

Bir bakyşda jan alan,

Şol näzlä men intizar.

Ady ýürekde galan,

Ol näzlä men intizar.


Eýledi meni şeýda,

Onsuz ýok jandan
peýda,

Aşygyny goýan derde,

Hol näzlä men intizar.


Birje gezek garasa,

Gujakda saçyn darasa,

Halym gelip sorasa,

Şol näzlä men intizar.


Küýseýän gara gözün,

Gül çeçege taý ýüzün,

Gelse, menem aýtsam sözüm,

Şol näzlä men intizar,


Arzuw baryn besleýän,

On
dan umyt kesmeýän,

Hiç ýadymdan çykmaýan,

Ol näzlä men intizar.


101Söýgim sen.

Säher şemal ysy bilen galkamda,

Ilki bilen sen düşýärsiň ýadyma,

Ýüpek saçyň sagdan sola ogsanda,

Durmuşdaky ilki yeke soygim sen.


Gözlerimden ýaşlar bolup ineýin,

Seniň gözel syratyňa döneýin,

Jadylaýjy päk söýgiňden ganaýyn,

Ilki,soňky, ömür boýy söýgim sen.


Jemalyň görmäge zar etme meni,

Däliräp ýürekden söýdim gyz seni,

Gel gol berip bile seýran edeli,

Dünýä diregim sen däli
söýgim sen.


Senden öňler yaşadymmy bilmedim,

Senden özgesine göwnüm bermedim,

Allajanym görkezmesin erbedin,

Ýaşamaga umyt beren söýgim sen.102Söýgülim.

Kalbymdaky bu söýgi,sen gülüňki,

Durmuşymyň manysysyň söýgülim.

Ýürekdäki ý
akan oduň özüňki,

Hasratlaryma tesellisiň söýgülim.


Sen perwana,men diwana yşgyňda,

Sen bir peri,men hyzmatkär gaşyňda.

Söýgä uçradym men juwan ýaşymda,

Ýaş ýüregime hasrat salma söýgülim.


Wagt bilen göreş gurdum jahanda,

Näz kereşme gözler bilen
bakaňda.

Ýüregim gan aglar gitseň haçanda,

Söwer ýaryň oda ýakma söýgülim.


103Söýgüniň dili.

Kimler wasp edip yşgy aýdymda,

Kimler bolsa şirin
-
şirin saz bilen.

Men bolsa söýgüni ýazýan şygrymda,

Kä wagtlar iki setir söz bilen.


Güýçli

bolan çagy beýan etmegiň,

Dymyp gürlä bilmän aýan etmegiň,

Aljyrap seňseläp birýan gitmegiň,

Dürli haly bolýar söýgiň dilinde.


Eger bir wagt söýgä bir dil bitsedi,

Çynmy ýalandygny sözläp gitsedi,

Ikimiziň adyn bile tutsady,

Arzym äşgär etsem söýgiň
dilinde.


Belli bir dili ýok söýgiň özünde.

Ol adam ýüregniň urşuna bagly,

Näçe güýçli ursa şonçada süýji,

Sözleri gürledýär şahyrlar ýaly.


Türkmen bolsun özbek bolsun parhy ýok,

Söýgüde roly duýgy oýnaýar,

Duýgudan söz bolup eşidilýän owaz.

Aşyklaryň
ýüreginde gaýnaýar.


104


Söýülmedik ýürek.


Entegem ses üýn ýok söýgi babatda,

Birje gezek dogry garap bakmadyň.

Bakmaga beýlede dursun, hatda.

Şu köňlimiň gapysyny kakmadyň.


Henize çen söýülmedik ýürek bu,

Seret seň ugruňda perwana boldy.

Sen ne gözel niçik
beýle ajaýyp,

Başdan görme saňa haýrana galdy.


Bu ýürekde saňa bagly zat kändir,

Kändir diýmekýetmez azlyk etýändir,

Çünki bu ýüregiň içi hem daşy,

Yşgyň bilen azap baryn çekýändir.


Gel sen birje gezek söýgimi alsaň,

Meniň söýgim bilen ýeketäk galsaň,

Ady älem dolan dessanlar deýin,

“Diwana aşyk bu” diýen at alsam.


Söýülmedik ýürek dillenýän saňa,

Jandan eý görmäge rugsat ber maňa,

Her gije gündizi goşa gumry dek,

Arzuw gämisinde ýetirsek daňa.


105


Ysgyndan dolduryp yurek deryamy

Sen bilen bezesem gulde
n her yany

Name menden yuzun owrulip dursun

Ya menden ozgeler aşa soyyami


Soyulmedik yurek birje gezegem

Hic ganyp bilmezmi senin soyginden

Mahrin goya jana şypa dermandyr

Birje gulsen zyyat bolardym gaygymdanToýly bolsun!


Giñden açyñ desterhany.


Ondan uly gudrat barmy.


Günde baýram şowhun ýaly,


Diýarymyz toýly bolsun!Aýlaw gurap at çapylsyn.


Pälwana serpaý ýapylsyn.


Täze çaga at dakylsyn.


Diýarymyz toýly bolsun!Iki juwan soýşer bolsa.


Alla oñlap gowşar bolsa.


Sähetli gün il oñlasa.


Diýarymyz toýly bolsun!

106
Oglan gyza kalbyn berer.


Gyz oglana ömrin berer.


Ähli zady hormat ýeñer.


Diýarymyz toýly bolsun!Toýçylyk bir ajap zatdyr.


Her kim gelse ýakyn
-

ýatdyr.


Kim ýol alsa kalby akdyr.


Diýarymyz toýly bolsun!Bagşy aýdym aýdar
bu gün.


Aýdym diñläp hoşlar göwün.


Azaşanlar çözsin dügün.


Diýarymyz toýly bolsun!


Toýly gije şowly bolsun!


107Umytsyzlyk.


Ynha ýene ýalňyzlykda bir özüm.

Bil baglara hiç bir sebäp ýok mende.

Ne goldag bar ne
-
de bir umyt

bar,

Bir özüme galan umytsyzlyk bar.


Ummytsyzlyk diýmek bir ajy zat bu.

Howlugara,garaşara ünji ýok.

Bir Allaha sygnyp ýalbaraýmasaň.

Başga ýalbarmaga bardyr öýdemok.


Gaty agyr eken umytsyz bolmak.

Söýgiň ummanynda bir özüň galmak.

Suwa mätäç galan ýeke

gül ýaly.

Söýgüniň oduna saralyp solmak.


Derdiň paýlaşmasaň derdiň ýeňlemez.

Bu ýoly sökenler gülüp geňlemez.

Söýmedikler çyn ýürekden diňlemez.


Umytsyzlyk başa düşen günüňde.

108


Wah şol duralga...Biz iki dost bolup bir gyzy söýüpdik . Nätjek
durmuşda, ilki ikimizem bir birimize aýdamyzokduk.
Okuwda bile klasdaş bolup 10 ýyl okadyk. Okuw döwri
bilmedim Jahanyň Beglini söýýändigini .


Wah bilen bolsan şol wagtlar ýüregmi üzerdim welin.
Olam bolmady
. Jahanyň dosdymy söýýändigini menem
tötänleýin biläýdim. Bir gün men gijiräk işden
gelýärdim welin duralgada Jahan bilen meniň jan ýaly
eý görýän dosdum Batyr dur. Men bir hilek bolup
gitdim . Sebäbi Batyrda Jahana bolan söýginiň
bardygyny men bilýärdim
ýöne "Jahanam ony
söýýändir " diýip kän kellämede gelenokdy. "Jahany
men ýaly söýýän adam ýokdurlaý"
-

diýip gezerdim.
Ynha birdenem meniň didelerim Jahanyň eline düşdi.
Men ol eli görüp tisginip gitdim. Sebäbi ol el , meniň
jan ýaly dosdym Batyryň elind
edi. Ýagny olar el
tutuşyp duralgada durdular. Şol pursat meniň ýüregimde
şeýle bir ullakan gop turdy. Men edil oýunjagy elinden
alynan çaga ýaly bolup göze ýaş aýlap durdum.
Birdenem Batyryň gözi maňa düşdi. Ol hasanaklap
maňa garşy ýöräp gaýtdy. Hä diýmä
n ol meniň ýanyma
gelip:

-
Dostjan gowmy ýagdaýlaryň,näme bu ýerde bir öziň
dursuň. Ýördä biziň ugrumyz birä gitjek dälimi
-

diýdi
.Onuň şol wagt meniň ýüregimde näme otlaryň
ýanýandygyny bilmeýärdi.

109Çünki esasy zat ol meniň Jahana bolan söýgim hakda
bir z
adam bilenokdy. Dogry ol hiç zat bilenokdy. Sebäbi
biz ony bir birimize aýtmandyk. Ýöne Batyryň Jahana
bolan söýgüsini men bilýärdim. Men onyonuň
gürleýşinden, herekedinden aňýardym. Nätjek şonda
-
da
men ony bilsemem hiç hili sesimi çykaryp:

-

Jahany menem

söýýän dosdym
-

diýip bilemokdum.


"Birden dosdumyň göwnüne degegerin " öýdip dymyp
gezýärdim. Ýöne meniň ýüregimdäki bu gizlenip duran
söýgini bir adam bilýärdi. Jahan!


Howa Jahan meniň oňa bolan söýgimi bilýärdi .
Nädeýin ol meniň dosduma göwün bildir
ipdir.


Men şol pursat olary duralgada bile görýänçäm Jahanyň
söýgüsinden bir azajygam bolsa umydym bardy.


Indi bolsa mende ol umyt ýok. Ol umytlar bir sekundyň
içinde shol duralganyň aşagynda uçup gitdi.


Şol pursat aňyrdan naýynjar gözleri bilen maň
a
sereden Jahan meniň ýüregimdäki harasady azajygam
bolsa aňandyr. Ol onuň gözlerinden bellidi.


Ahyram men:

-

Dosdum sen arkaýyn gaýdyber meniň biraz işim bar
-

diýip ony uzadyo goýberdim. Şeýtmesem mende
alaçýoga. Men nädip janymdan eý gören dosdymyn
el
inde ilkinji söýen gyzym Jahanyň elini durandygny
görübem olar bilen bile ýöräýin. Ah şol duralga. Meniň
durmuşumdaky iň üýtgeşik ajyly pursadym şol
duralgada bolup gecendir. Sebäbi garaşylmadyk
110


ýagdaýda söýen gyzyny başgalaryň ýanynda görmek
gaty ajy zat
. Bu pursady görenler bilýändir.

Ýakdyň sen.


Namysyň odunda diri gowurdyň.

Özga göwün berip meni ýakdyň sen.

Ýürekdäki baky söýgim sowurdyň.

Menden ýüz döndirip, ýada bakdyň sen


Durmuşda mydama çekdim men jebir.

Çydamaz ýüregim gutardy
sabyr.

Jan çykmanka bu jahan boldy gabyr.

Baýlyk üçin meni pula satdyň sen.


Perwana deý sende aýlandym ýördüm.

Bu ýalançy dünýäň zulumyn gördüm.

Weplylyk söýgä wadaňy berdiň.

Ynanan sözlerim ýere dykdyň sen.


Aglap dünýä geldim aglap ýaşadym.

Seni pikir e
dip aklym çaşyrdym.

Söýgimiziň ýekeje bir pursadyn.

Maňa bagş eýlemän näme kasdyň seň.111Ýandym.

Seýkin basyp gelsene sen ýanyma,

Bitmez ýaralary saldyň janyma.

Gyýa bakmasana seret halyma

Seniň üçin men yşk oduna ýandym.


Ýüregimiň
owazyn duýaý gelsene,

Mundan artyk ýakmasa
-
na sen ýene.

Seň ugruňda ýanýan diwana menä,

Seniň üçin men yşk oduna ýandym.


Almaly enarly gözel baglarda,

Ýatlaýan ikimiz gezen çaglarda.

Seň adyňy goşýan setirde,sazda

Ýarym üçin men yşk oduna ýandym.Ýürek gysgynç bolýar sansiz çaglarym.

Söýgimizi seniň bilen bagladym.

Aýralyk gelende ýeke agladym ,

Seniň üçin men yşk oduna ýandym.


112Ýar saña.

Bu gün meniñ ýüregim nämüçindir gysyp dur.

Göýe bir güýç ýüregme otly körük basyp
dur.

Sebäp diýseñ seniñ näme ýüziñ beýle asyk dur.

Nämeler boldy janym, dillensene , ýar saña.


Edil öñki bolşuñ ýaly mydam gülip dursadyñ.

Bilýän şeýle gülen wagtyñ yşkdan dolýar
gursagym.

Gel ýanyma, gel hany, söýgim beýdip
durmasyn.

Näme boldy, jananym,

dillensene ýar saña113Y
ashap ýören öli ýürek.

Adamzat durmusy wakalara bay
.

Kopüsi showsuzdyr käsi göwne jay
.


Sholaryñ icinde in saylanyany
,

"söygi " olam hemma deñ paylanyamy
.


Bir yash gelin gelip menin yanyma
,

Diymage bashlady Allan baryna
.


Dillenip bashlanda
sh
ahyrlyk duygym
,

Ejizlap dyz çökdi gurshady gaygy
.


Ola gürrüñ berdi menem dinledim
,

Diñlanden son hic ozüme gelmedim
.


Dillenip otyrka gozunde yaslar
,

Yrgyldap baslady goz bilen gashlar
.


Yadyna salmagam agyr degyade
,

Shondada saginma
n gurrun beryade
.


Ses cykarman otyrn menem gyrada
,

Gyz yuregi seyle uly yarada
.


,

Ducar bolaymasyn yaman gozlere
.

114Akyagyz yuzleri boary syrdam
,

Seyle bir owadan gozleri nurdan
.


Mydam geyyan koynekleri yenlije
,

Dodajygnyn cep gyrasy hallyja
.


Ajayyp enayy otyryp turshy
,

Gozleri mahirden dolupdyr durshy
.


Goýa huyrler bilen denecer yaly
,

Sozleysi gurleysi edil bal yaly
.


Gozelligi yagty sacyar her yana
,

Gorenleri galdyryp yor hayrana
.


Heniz yash wagtynda gorupdir

jebri
,

Onam gürrüñ berdi gutaryp sabry
.


Bäsh gerçegin uyalary bu
gozel,

Dag
l
anmandy kalbym bular dek ozal
.


,

Ylhamym joshmayar sozlerim yitdi
.


Soyga duchar bolmak nesip etmandir
,

Yuregi yaraly heniz bitmandir
.

115Edepli ekr
amly sheyle asylly
,

.


Kabir gyzlar yaly oyden chykmandyr
.

Gerekmejek wagty dasha bakmandyr
.


Shonda
-
da yigitlen gozleri onda
,

Diysen uly tasir galdyrdy mende
.


Ine bir gun yanky gyzymyz yolda
,

Garashyp dur taksa sumkasy golda
.


Yanynda
-
da garyndashy bir gyz bar
,

Iki bolup birinin toyuna baryar
.


Bir mashyn denilap geldi yanyna
,

Olaram ylgasyp howsa halyna
.


"Plan yere" diyip mundi mashyna
,

Yorap ugradylar garap dashyna
.


Shopuram yashyrak oglan ekeni
,

Köp seretyar gyza yurek
yekemi
.


Yol boýy gozlerin ayyrman bakdy
,

Ýüreginde yshgyñ oduny ýakdy
.

116Barmaly yerlerne gelip dushdiler
.

Ondan soñam toy törüne geçdiler
.


Shopur henizem dur gözün aýyrman
.

Mashynyn oçürip aýyrdy bir yan
.


Kopçülikde gaýyp boldy gyzymyz
.

Diydi"indi
tapmarsyñ sen yzymyz
”.


Ine shundan soñam sopuram yza
.

Dolandy garasyp yankyja gyza
.


Toýda hemman gözi gyzyñ üstünde.

Sebap seyle gözel ajap aslynda
.


Goren gozler gamasyp dur bakanda
,

Bakan gozler yshgyn odyn yakanda
.


Gyzymyz toydan soñ öyune gaytdy
,

Yadaw halda gelip arkanlan yatdy
.


Aradan birnace günler gecipdi
,

Gyzymyzyñ gowni seyle açykdy
.


Ýone ine bu gun bir nätanysdan
,

Hat geldi eline yalan ashykdan
.

117Hatda beyan tapyar oglan soýgüsi
,

Haty okap gyzyn arty gaygysy
.


Hatyñ soñuna çen howlugyar ýu
rek
.

"haty kim ugratdy bilmegem gerek"


Hatyn in sonunda tanatyar ozun
,

Ana shondan sonam sonlayar sozun
.


Kimin haty gelyardi on bilesi,

Toydaky shopurmysh

hatyn eyesi.


Haty okap yyrtyshdyryp zynypdyr
,

Ona garshy pak yuregi donupdyr
.


Gyzymyz birhili
howsala dushdi
,

Yuregi onkije yerinden
s
uyshdi
.


Kellesinde mun gornushli pikir bar
,

.


-
be oglan meni bir gezejik gorupda
,

Bir gezek gorende olup
soyup
na
.


Menin salgymy ha nirden bilyarka
,

Gonshylarymyz meni zordan gory
arka
,

118Yuz berjek dal nache hatlar yazsada
.

Yeke hat dal innede guyy gazsada
.


Bu oglanyn nirdenligi belli dal
,

Belki soyyan diyip mana saldy al
.


Yazar yazar goyar jogap tapmasa
,

Menin soygi deryam shol yan akmasa
.-
shu sozleri kan gezekler sozledi
,

"oz

soyenim chykar" diyip gozledi
.


Yone yigit günde oña soz aytyar
,

Yuregne kän dushse gyz soyer öytyär
,


Naçe jan etsede basha barmayar
,

Mähriban gyzymyz sozün almayar
.


Duruñ duruñ, gyzymyzyn adyny
,

Aytmak ýatdan çykypdyra yadymy
.


Abadan diýýarler onun
adyna
,

Her kim ashyk bolyar goren badyna
.


Günlerem aýlanyar öwrülyar geçyar
,

Abadan oglandan arany acyar
.

119Hat gelsede okajagam bolmayar
.

Yone yere elinede almayar
.


Yone ine indi gunlerin biri
,

Abadanyn yakyn garyndash yeri
.


Toý tutyar çagyryp dosty hwm

yary
,

Hokmanam barmaly garyndash bary
.


Abadanam oña gitmeli bolýar .

Kalbyndaky gorky aý
a
ga galýar
.


-
be,toya gitsem birden olam baraysa
,

Dashdan mana ogryn ogryn garaysa
.


.

Yone toya gitmesemem bolanok
.


Seydip içgin
-
içgin

pikire batyp
.

Gidyar toya gorkusyn içine atyp
.


Agalarna aytmanada utanyar
.

Bir zat diyip käýar diyip çekinýar
.


Köça çykyp toýa garsy eñende
.

Bir masyn güpürdap durdy deñinde
.

120Masynyn içinden dort oglan çykyp
.

Gyzy äkitdiler masyna dykyp
.


Alyp gaçmak
däbi bilen Abadan
.

Garsylasdy shopur bilen yañadan
.


Näzijek gül çabalanyp urunyar
.

Toweregne komek sorap garanyar
.


Aglap aglap göz yaslary sil boldy
.

Peydasy yok oglan ojagna bardy
.


Eyyam toýun aladasy baslandy
.

Gyz ýuregi harap bolup tashlandy
.


Nätjek

alaç yokda gyzda gaytmana
.

Utanyar eje sozun gayta aytmana
.


Seylelikde Hudayjana sygynyp
,

Otyrdy nazik gul oyde saralyp
.


Toy sahedi bellenipdir bir eyyam
.

Çakylyk aydyldy duyuldy her yan
.


Namys ody bilen yandy pak yurek
,

Pikir edin bu ykbal haysuna ger
ek
.

121Onsan eyyam durmus yoly baslandy
.

Gelin gelen oyun gowni hoshlandy
.


Gunler gecdi aylar gecdi aradan
,

Abadanam habar berdi çagadan
.


Ay bolegi yaly bir ogly boldy
.

Oydakileñ arzuw islegem sholdy
.Ilki gunler gelnim diyip yapyshdy
,

Sonra yene basga
gyza satasdy
.


Yigdimiz shunlukda yolun yitirdi
,

.


Bulasdy seydibem gul yaly ojak
,

Abadan yashlykda saralyp soljak
.


Gadyrly okyjylar bu poemanyn dowamyny belli
Yone men bir
zady bilyan Abadan shol wakadan soñ oz
ene oýüne gaydyp ozünin iki sany garagoz ogly bilen
taze durmusha gadam basyar.Ol durmusha seyle bir
ykjam mertlerce yapyshyae welin dashyndan goren
adamlar oña hayran galyar. Sebabi ol dine iki çagasyny
durmushy üçin

hem eje hem kaka hokmylünde duryar.

122Dogurdanam bu dunyade hasapsyz zat yok ahyry
urduryp durmusy bulasyp sandan cykyar. Edenini
gorersin ahyr.....

Ylham guşuma oýlanma

Seret, yüregimiň ýarysy, ömrümiň bary
sy. Ýadyňa
düşýärmi?

Bir wagtlar sen maňa “ýyldyzlar nähili owadan”
diýerdiň.

Ýöne olar gaýýar welin, olardan nam
-
nyşan galmaýar.

Emma

seniň meniň ýüregime salyp

goýan yzyň entegem
seretseň gö
züňi gamaşdyryp barýar. Solmakdan geçen
ol gaýta ýitileşýär.


Görýäňmi, ýyldyzlar owad
an eken emma, olardanam
sen owa
dan.seniň meniň ýüregime ornaşdyran yzyňy
söýýän adamlaryň ählisi görüp biler. Çünki söýgi kere
-
de,köre
-
de,lala
-
da düşnikli

zat.

Sen meniň ylham guşum.Çünki sen ýok wagtyň
meniň kellämdäki bar pikir d
argap, sözlerim
azaşýar.Onsaň men ne goşgy ýazyp bilýän,ne
-
de ba
şga
zada ünsümi berip bilýän.Ha
çanda sen meniň ýanymda
b
olanyňda bolsa, meniň barmakla
rym herekede gelip,
ol diňe ýazmak bilen bolýar.Şol wagt ak

kagyza geçýän
sözler şeýle bir owadan, şeýle
bir täsirli bolýar welin,
ony okan adam özüni edil jennetiň söýgi
meýdançasynda ýaly duýýar.


123Ýolda duşan garagöz.


Geýnip çykdym Aşgabada ugradym.

Otlynyñ içinde üç sany gözel.

Ol gözler içinde örän owadan.

Biri bardy, gözel görmandim ozal.


Men sere
tdim, ol seretdi bakyşdyk.

Belki nesibedir bile sataşdyk.

Meni ýakyp barýan bu yşk ataşmy.

Aklym aldy ýolda duşan garagöz.


Bir bakyşda söýgi urdy serimi.

Ýürejigmiñ iñ owadan ýerini.

Nirden geldi peýkermi ol, perimi.

Aklym aldy ýolda duşan garagöz.


Mähirli gözleri çekýär özine.

Henizem gelemok asyl özime.

Nur çaýylan ýaly Aýdan ýüzüne.

Aklym aldy ýolda duşan garagöz.


Özine çekip dur asylly durşy.

Onda
-
da barmyka ýa maña garşy.

Aýdanym edenok kalbymyñ bolşy.

Aklym aldy ýolda duşan garagöz.


124


Bir lak a
typ söz sözlesem bolarmy.

Meniñ berjek sözlerimi alarmy.

Şeýtsem belki mende göwni galarmy.

Aklym aldy ýolda duşan garagöz.


Wagt azalýar belki bararys menzile.

Şol gyz atdy meni söýgiñ deñzine.

Çalt aýdaýyn " aşyk boldum men size"

Aklym aldy ýolda duşan g
aragöz.


Emaý bilen bardym onuñ ýanyna.

Aljyrañlyk siñdi meniñ ganyma.

Wah döneýin onuñ şirin janyna.

Aklym aldy ýolda duşan garagöz.


Dil barmady hiç söýýärin diýmäge.

Taýyn ýöne oña janym bermäge.

Ol islese otdan köýnek geýmäge .

Aklym aldy ýolda duşan
garagöz.125Ýürek ýoly.

Ýene ýagyş ýagýar, däli yşk ýagýar,

Ot tutaşan ýüregime meşk ýagýar,

Seniň gülden näzik dodaklaryňdan,

Jana derman hoşboý ysly müşk ýagýar.Eý! sen ýar kalbyna gönüden göni,

Aýlawsyz çatryksyz göni
barýan ýol,

Uzakdaky ýara ýetişdir meni,

Azaşyp ýörmäýin maňa ýoldaş bol.


Belki uzak däldir ädim ýakyndyr,

Emma onuň göwnün awlamak kyndyr,

Ýyllar boldy heniz awlap bilemok,

Ýa gowuşdyr ýada ömürlik dyndyr.


Öňler gysga diýip gitdigim ýollar,

Meni
daşlaşdyrdy ýar ýüreginden.

Eý siz, maňa ýakyn görnen eller,

Ýar ýolyny kesmäň zar ýüregimden.


Eý! siz ýary ýara gowuşdyrýan ýol,

Meni äkidiň şol näzliniň goýnuna,

Näzik ellerinden doýup ganaýyn

Seredeýin syratyna boýyna.

Emma onuň göwnün awlamak kyndyr

Ýyllar boldy heniz aw

126Ýylgyrşyň

Ýüregimi keşbiň bilen bezdim

Eý,perizat maýyl etdi ýylgyrşyň.

Seniň deý gözeli men hiç görmedim.

Gül perizat,aşyk etdi ýylgyrşyň.


Gadam bassak bile täze durmuşa,

Daşlar gül açarlar yşgyňdan joşa.

Allam bag
t eçilsin goşadan
-
goşa,

Eý,perizat maýyl etdi ýylgyrşyň.


Sana durmuş aşyk saňa men aşyk,

Şu namany ýazdym ýürekden joşup.

Gara gözleň gözlem bilen halaşyp,

Eý,perizat maýyl etdi ýylgyrşyň.


Tarypyňa hatarlaýyn sözleri,

Alla uzak etsin ýaman gözleri.

Jennetden ajaýyp bahar ýazlary,

Güljüredip aşyk etýär ýyjgyrşyň.


127Zar boldum.

Iki ýyllap gulluk diýip gidemde.

Seniň gülden näzik ýüzüňe zar boldum

Ýalňyzlykda alýan her bir demimde.

Seniň şirin sözleriňe zar boldum.


Wagt geçmeýär sen
siz günlem sanasam.

Seni küýsäp ýeke özüm aglasam.

Her ýaramy özüň gelip baglasaň.

Seniň näzik elleriňe zar boldum.


Sen diýip tümlüge girsem azaşman.

Senden özge güller bilen halaşman.

Sensiz başlan ädimimde ýol aşman.

Seniň gara saçlaryňa zar boldum.


Şu

wagta çen başga güli söýmedim.

Senden başga ýüregimi bermedim.

Näme üçindir beýle bolýar bilmedim.

Seniň gara gözleriňe zar boldum.


128
Bu dünýäde iki ömür berilse.

Ikisinem seň ugruňa bagş etjek.

Seniň maňa aýdýan süýji söz
leriň.

Ýädygärlik ýüregime nagş etjek.


Söýgiň nämedigine sende düşündim.

Yşgyňda ýandyryp meni har etme.

Gaýgyň nämedigne indi düşündüm.

Jemalyňy bir görmäge zar etme.


Gijeler geçmezek gündüzler uzak .

Senden özge gözlerime görnenok.

Seniň söýgiň, yşgyň
maňa uzagrak.

Jemalyňy bir görmäge zar etme.


Ýatlasam, ýatlasam, seni ýatlasam,

Seniň söýgim üçin bagrym otlasam,

Bir göremde ýüregime ot basan.

Jemalyňy bir görmäge zar etme.


129


Mahrum etme gözleňden.

Men bu gün aljyrap aýdýan söýgimi,

Seniň şol owadan

gara gözleriňe.

Sen bolsa hamana eşitmeýän dek,

Dymyp dursuň, bakyp gara gözlerime.

Dymmaň hem owadan ajy sözleňden,

Mahrum etme gözleňden.


Ses çykarman näçe wagt dursaňda,

Saňa çyndan aşyklygym bilýärsiň.

Özüň maňa bi mynasyp görseňde,

Aşak bakyp çala
-
ç
ala gülýärsiň.

Gülmäň şeýle ajap ajy sözleňden,

Mahrum etme gözleňden.


Utanyp saçlaryň towlasaň taryn,

Ýürekde beslänleň aýdaýsaň baryn,

Maňa gahar edip ýöne sen janym,

Söýemok men diýip ýakýarsyň ýaryň.

Ýakmaň biraz oňat ajy sözleňden,

gözleňden.


Kä wagt bolsa diliň ballanan ýaly,

Emaý bilen yşk gapymy kakýarsyň.

Dilleriň aýdýanny gözleriňe berip,

Gara gözüň gyýtagyndan bakýarsyň.

Bakmaňam şeýle ajap ajy sözleňden,

Mahrum etme gözleňden.

130Söhbet gurmak üçin biraz senbilen,

Ýürekde barym
y sözläp açýardym.

Emma, gulak asman meniň sözlerime,

Assa
-
assa,emaý
-
emaý gaçýarsyň.

Gaçmaňam ajapdyr ajy sözleňden,

Mahrum etme gözleňden,Ylham guşum okuwa gelmedik güni ýazylan goşgy.


Men bu gün okuwda goşgy ýazamok.

Çünki bu gün seniň ýoklugyň men
de.

Döretmeýär süýji süýji sözleri.

“nadýär” diýen pikir barmyka sende


Name boldy saňa niçün gelmediň?

Ya hassalap janyň bimar boldumy?

Belkem başga
-
başga sebäpler bilen,

Gara gözleriňe ýaşlar doldumy?


Belki janyň sagat keýpiňem kökdür,

Emma mendäki
keýp seňki deý ýokdur,

Sebäp meniň bar umydym arzuwym,

Diňe gülden näzik keşbiň görmekdir.


131


Jaň kakylýar kyrk bäş mintden her gezek,

Ýöne ol kyrk bäşler kyrk bäş asyrlap,

Gutarmajak yaly meniň göwnüme,

Soňky jaňa ýetsem diýip hasyrdap.


Bir minut görmesem
seniň keşbiňi,

Ýüzümden müň şatlyk dökülýär birden.

Emma birje gezek garaýsam eger,

Şatlykdan milionlar dökülýär gözden.


Ýekeje pursat hem geçmesin aýry,

Senden zyýat bolsam gurşaýar gaýgy,

Bize garaşyp dur söýginiň baýry,

Bir bolup göreşsek ýakyndyr,dostdyr,


ýardyr
söýgi.


Bir goşga sebäpkär her bir dem alşyň,

Her bir hereketiň her bir ser salşyň.

Aşyk ýigdiň ýazar seniň şanyňa,

Nirde bolsaň
gelde, gör meniň bolşum.

132
Приложенные файлы

  • pdf 15824354
    Размер файла: 3 MB Загрузок: 0

Добавить комментарий