тести для студентів модуль2 2016


Перелік тестових питань для модульного контролю №2
* Хто з названих філософів був основоположником позитивізму?
* Визначіть, який із напрямів “наукової філософії” ХІХ ст. наполягав на тому, що філософія повинна вивчати мову та логіку науки:
* Фрейдизм – це:
* Засновником екзистенціалізму був:
* Центром світогляду К. Маркса рахується:
* „Філософія життя – це філософський напрямок, який зосереджений на:
* Яке завдання ставить перед собою аналітична філософія?
* У герменевтиці основне завдання філософії, за Гадамером – це:
* Що є істина з точки зору прагматизму?
* Хто є основоположником психоаналізу?
* Яке поняття лежить в основі методу феноменології?
* Згідно екзистенціаліста Сартра „Свобода для людини – це”:
* До якого напрямку філософії відносяться позитивізм ХХ ст.:
* Який метод є ключовим для філософської герменевтики:
* Кого вважають предтечою екзистенціалізму?
* Основна категорія вчення Фрейда про „несвідоме”:
* Яка основна ознака філософії ХХ-ХХІ ст.:
* Засновником філософії християнського еволюціонізму був:
* Яка філософська течія поставила своїм завданням сформувати мистецтво тлумачення текстів для вірного розуміння закладеної в неї інформації:
* Виділіть світоглядний напрямок, характерний для філософії постмодернізму:
* За Марксом, в основі розвитку суспільства лежить розвиток:
* Всі форми людської життєдіяльності та руху історії за Шопенгауером є проявом:
* Поняття „колективне несвідоме” ввів науковий обіг:
* Хто є творцем „діалектичного матеріалізму”?
* Хто із філософів розробив основні положення позитивізму?
* Філософська антропологія – це:
* Який філософський напрямок можна назвати атеїстичним?
* Чим характеризується ірраціоналізм як визначальна риса філософії ХХ-ХХІ ст.
* В глибинній психології К.Г. Юнга колективне несвідоме в психиці людини не включає:
* Який філософський напрямок сучасної західної філософії обґрунтовує тезу гармонії віри і знання:
* У філософії Ф. Ніцше основним поняттям є:
* Філософська феноменологія – слово, що походить від давньогрецького словосполучення:
* У психоаналізі серед прихованих основ душі людини немає інстинкту:
* Згідно психоаналітичному вченню З. Фрейда життя в цілому і більшість конкретних вчинків людини визначається:
* Яку антропологічну мету ставив перед людством Ф. Ніцше, формувати:
* Яка філософська течія розглядає людину як кінцеву істоту, життя якої є трагічним і навіть абсурдним:
* Від якого поняття походить назва філософської школи екзистенціалізму:
* Хто з названих філософів є автором теорії історичного матеріалізму?
* Згідно психоаналізу, культура людства будується:
* Якою була назва основного документу Кирило-Мефодіївського братства:
* Перший академічним вищим навчальним закладом на теренах України вважається:
* Яке із перерахованих етноментальних рис східно-слов’янських народів є специфічно українською:
* У чому полягає специфіка філософії і світогляду українського романтизму:
* Автором концепції ноосфери був:
* До представників української „філософії серця” слід віднести наступного філософа:
* В якому творі Лесі Українки описано міфологічне світовідчуття українського народу:
* Кому належать концепція „сродної праці”:
* Ідею історичного прогресу вперше ґрунтовно обґрунтовано:
* Виділіть серед представників філософії космізму її українського представника:
* Яка праця належить перу Винниченка:
* Хто є автором праці „Слово про Закон і Благодать”
* Хто із українських філософів і мислителів є фундатором національної ідеї:
* Філософію мови в Україні вперше обґрунтував:
* Автором історіофілософської концепції в Україні був:
* Ідею інтегрально-радикального націоналізму обґрунтував:
* Назвіть серед перелічених філософів представника української класичної філософії?
* Сковороду називали:
* Назвіть основні риси української філософії:
* Ноосфера, за визначенням В. Вернадського це:
* Хто із українських мислителів, метафоричною відтворив у своїх творах специфіку міфологічного світовідчуття українського народу:
* Виділіть із провідних українських філософів представника Києво-Могилянської академії:
* Хто із перерахованих українських мислителів входив до Острозького культурно-освітнього центру:
* Основною ідеєю філософії П. Юркевича є:
* Яка із приведених етноментальних рис української філософії визначає екоцентричний характер національної свідомості:
* До якого типу розуміння сутності буття схиляється Г. Сковорода:
* Як характеризується світогляд Т.Г. Шевченка?
* Виділіть основну рису язичницького світогляду древнього руського народу:
* У чому полягає онтологічний поворот у філософії:
* Проблема буття вивчається такою філософською дисципліною:
* Філософська концепція, згідно якої в основі світу лежить одна субстанція це:
* Які з визначень матерії є філософськими?
* Що означає час як філософська категорія?
* Що характеризує простір як філософську категорію?
* Що означає термін „онтологія”?
* До характеристик матеріального буття не належить:
* Що означає поняття „матерія”?
* Термін „деїзм” в історії філософії означає:
* Із проведених визначень виберіть вірне:
* Для якої філософської позиції характерне твердження “буття визначає свідомість”?
* Яка філософська тенденція стверджує незалежне існування матеріального і духовного начала?
* Яке із перелічених понять виступає по відношенню до інших, як загальне?
* Яка світоглядна позиція стверджує ідею багатомірності світу
* Назва підходу до реальності, що перебуває за межами людського буття, свідомості і перевищує їх:
* Яке із приведених вище визначень матерії є діалектико-матеріалістичним?
* Для якої філософської концепції типове твердження: "Оточуючий нас світ не існує об‘єктивно, він є комплекс наших відчуттів"?
* Яка із перелічених властивостей характеризує одну із визначальних рис соціального часу?
* Який термін відображає принцип у відповідності з яким Бог із ніщо створив неживу і живу природу?
* Який погляд на природу буття стверджує паралельне і незалежне існування матерії і свідомості?
* Яка історична форма філософії орієнтовна на осягнення природи в її цілісності в взаємозв’язку?
* Серед перелічених концепцій виникнення життя виділіть релігійну
* Яке із перелічених сфер буття людини є завершальним етапом її еволюції?
* В якому судженні виражена діалектична концепція форми?
* Вкажіть, в якому суджені дається вірне визначення поняття система:
* Який із законів діалектичної концепції розвитку описує механізм розвитку?
* Люба зміна, перетворення, процес це:
* Діалектика – це метод філософського дослідження, який зорієнтований на те, щоб:
* Яке із приведених визначень є вірним?
* Яке з даних суджень адекватно відображає сутність руху?
* Яке із нижче приведених понять фіксують незворотній цілеспрямований характерний зміст матеріальних об’єктів?
* Які із перерахованих процесів зв’язані як причина і наслідок?
* Які із перелічених явищ являють собою систему?
* Серед вказаних визначень виділіть фрейдистське визначення природи людини:
* Особистість в філософії визначається як:
* Важливе місце в історії за Гегелем займають „всесвітні діючі індивіди”, якими являються:
* Поняття „особа” позначає:
* Виділіть із чотирьох позицій відносно проблеми цінності особистості персоналістську:
* Вид у біологічній класифікації розумної духовної істоти, що має принципові відмінності від усіх інших істот це:
* Окремо взятий представник людського роду, це:
* Знайдіть найбільш точне визначення особистості:
* Виберіть правильну відповідь про співвідношення понять „індивід” і „особа”:
* Виділіть структурний елемент свідомості в основі якого лежить людська оцінка сприйнятого:
* Кожна національна мова є унікальною оскільки вона:
* Передбачення діяльності і її результатів з точки зору вироблення ідеалів рішень, програм, норм і плану майбутньої діяльності є:
* Серед приведених властивостей психіки виділіть ознаку, яка характеризує її свідомий стан:
* Релігійна концепція походження свідомості передбачає, що свідомість
* Самосвідомість – це
* Який із перелічених структурних елементів психіки слід віднести до несвідомого її рівня
* Онтологічною первинною основою свідомості є:
* Людській свідомості притаманне:
* Формою існування свідомості є:
* Назвіть форму суспільної свідомості в якій пізнавальна функція є основною:
* Для архаїчних форм суспільного розвитку найважливішу роль відіграє така форма суспільної свідомості:
* Як називається спосіб міркування, в ході якого із загальних посилок витікає висновок?
* Перевірена гіпотеза стає:
* Якщо вважати, що істина є тільки об’єктивною, це призводить до:
* Головним критерієм істини є:
* З позиції релятивізму істина це знання:
* Що із переліченого не належить до законів правильного мислення:
* Об’єктивність істини означає:
* Спільність людей, що формується завдяки єдності територіальних, етнічних, економічних, загальнокультурних психологічних засад, це:
* Яка з вказаних властивостей притаманна лише суспільству в цілому, а не окремим його сферам?
* Яке із перелічених понять зв’язане з культивуванням національної вищості одних рас і націй щодо інших?
* Соціум – це особливий спосіб життя людей, головними чинниками якого є:
* В якому із зазначених суспільств поєднується як головні їх ознаки: сфера послуг – провідна галузь знання – мета діяльності і основа добробуту, масовий клас – менеджери?
* У чому полягає онтологічний поворот у філософії?
* Яке із суджень виражає теологічну концепцію?
* Концепція детермінізму ґрунтується:
* Закони діалектики відносять до:
* Противагою догматизму є:
* Етимологічно діалектика означає:
* Поняття “діалектика” вперше застосував:
* Конкретна єдність одиничного та загального в певному явищі фіксується категорією:
* Якщо розглядати діалектику як логіку, то однією з її альтернатив є:
* Якщо розглядати діалектику як теорію пізнання, то однією з її альтернатив є:
* Якщо розглядати діалектику як теорію розвитку, то одним з її антиподів є:
* Хто з названих філософів розвивав ідеї “негативної діалектики”?
* Знайдіть помилку:
* Екзистенціальна діалектика бере свій початок від діалектично-психологічних прозрінь релігійного мислителя ХІХ ст. :
* Термін “метафізика” був уперше застосований:
* Знайдіть помилку:
* Діалектичне заперечення:
* Відновлення знятої якості в оновленій формі в діалектиці називається:
* Потенційне існування речей, явищ, процесів:
* Категорія класичної філософії, протилежна категорії необхідності в аспекті людського вибору:
* В різних сферах діяльності перевага надається формі а не змісту:
* Учення про первинність цілого і вторинність частин:
* Яке визначення суб’єкта пізнання є найбільш правильним?
* Що є метою пізнання?
*Що таке агностицизм?
*У чому полягає найважливіша мета творчості?
* За своїм найпершим значенням пізнання це:
* Гносеологія та епістемологія – це:
* Рушійною силою пізнання є:
* Чуттєве пізнання як рівень пізнання характеризується:
* Виявіть серед наведених суджень правильне:
* Пізнання як форма діяльності здійснюється в:
* Як називається базисне вчення в науці?
* Що виходить за межі методологічного знання?
* Дедукція – це:
* Хто з філософів порівнював метод з ліхтарем, що освітлює шлях тому, хто йде?
* Виникнення науки як цілісної системи знань пов’язують з її відокремленням від традиційної філософії в:
* Проблема – це:
* Кому належать слова: “Тому, хто не осяг науку добра, будь-яка наука приносить лише шкоду”?
* Яке визначення людського буття є найбільш глибоким?
* Чим є суспільство стосовно природи?
* Кому з названих філософів належить авторство цивілізаційної парадигма у філософії історії?
* Хто з названих філософів вважав розвиток матеріального виробництва основою прогресу суспільства?
* Що визначається в суспільстві через процедуру визнання?
* Який елемент не належить до політичної системи?
* Що не є формою суспільної свідомості?
* Чи залежить майбутнє людства від наших рішень і вчинків?
* Згода з яким положенням веде до географічного детермінізму?
* Урбанізація – це:
* Поняття “ноосфери” було вперше введено:
* Які поняття істини дає прагматизм?
* Як прагматизм розглядає науку?
* В чому Ж. П. Сартр бачить специфіку буття людини?
* Як Ж. П. Сартр визначає свободу?
* Які почуття, переживання викликають у людини її буття у світі речей, згідно М. Хайдеггера?
* Які відчуття , переживання викликає у людини її «буття до смерті» згідно М. Хайдеггера?
* Як М. Хайдеггер розглядає буття людини?
* У чому М. Хайдеггер вбачає особливість буття людини в світі речей?
* Коли проявляється сутність людини згідно Ж. П. Сартра?
* У чому А. Камю вбачає джерела абсурду?
* З чого складається новизна екзистенціалізму в розумінні людини?
* В чому З. Фрейд виділяв сутність несвідомого?
* Які частини в структурі особистості виділяв З. Фрейд?
* Який сенс має поняття «психоаналіз»?
* Що таке сублімація?
* В чому психоаналіз бачить витоки культури?
* Що таке лібідо?
* У чому герменевтика вбачає основну задачу філософії?
* Що таке герменевтика?
* Що складає суть принципу фальсифікації у постпозитивізмі?
* Що складає суть філософського поняття буття?
* Що складає суть філософського поняття матерії?
* На які форми поділяється буття за способом існування?
* Що складає суть філософського поняття субстанції?
* Що складає суть філософського поняття простору?
* Що складає суть філософського поняття часу?
* Що складає суть філософського поняття розвитку?
* Що складає суть закону заперечення заперечень?
* Що складає суть закону переходу кількісних змін у якісні?
* Що складає суть закону єдності та боротьби протилежностей?
* Що складає суть філософської категорії явищ?
* Що складає вміст філософської категорії «сутності»?
* Що складає сутність філософської категорії змісту
* Що складає сутність філософської категорії форми?
* Що складає суть філософської категорії причини?
* Що складає сутність філософської категорії наслідок?
* Що складає сутність філософської категорії необхідності?
* Що складає сутність філософської категорії випадковості?
* Що складає сутність філософської категорії можливості?
* Що складає сутність філософської категорії дійсності?
* Як називається процес активного, цілеспрямованого відображення світу в ідеальних образах?
* В яких формах здійснюється чуттєве пізнання?
* В яких формах здійснюється раціональне пізнання?
* Як називається форма знань, що відображає окремі зовнішні властивості об’єкту?
* Як називається форма знань, що відображає предмет у сукупності всіх його зовнішніх властивостей?
* Як називається форма знань, що відтворює предмет, сприйнятий раніше?
* Як називаються знання, що відображають світ таким, який він є у дійсності?
* Як називається істина, зміст якої не залежить від людини?
* Як називається істина, що відображає предмет не у повному об’ємі?
* Як називається істина, що відображає предмет у повному об’ємі?
* Що марксистська філософія вважає критерієм істини?
* Як називається рівень наукового пізнання, основу якого складають досвід, спостереження?
* Як називається рівень наукового пізнання, який узагальнює дані досвіду і виводить із них концепції?
* Як називається сукупність принципів, прийомів, правил, якими треба керуватися у процесі пізнання?
* Кому належить думка про те, що істина – продукт діалогічного мислення і що вона не існує сама по собі, а народжується в спорі між людьми?
* Вкажіть філософську школу, яка ставила думку (про щось) вище від наукового знання про світ, припускаючи можливість численних точок зору щодо однієї проблеми?
* Ніцшеанська Надлюдина більше всього прагнула:
* Три фази розвитку людства (теологічна, метафізична, позитивна) були сформульовані:
* Хто запровадив у науку поняття "колективного несвідомого"?

Приложенные файлы

  • docx 15817657
    Размер файла: 41 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий