Пед техн. для студентів

Практичні заняття з курсу
„Педагогічні технології у початковій школі”

Практичне заняття № 1

Тема: Загальні засади технологічного підходу в освіті. Особистісно орієнтована освіта і технологія.

Теоретичні питання:
У чому полягає суть технологічності в освіті?
Історичні аспекти педагогічної технології.
Класифікація педагогічних технологій.
Розкрийте зміст поняття „особистісно орієнтоване навчання”. Які моделі особистісно орієнтованої педагогіки (за І.С.Якиманською) вам відомі?
Яку роль в особистісно орієнтованому навчанні відіграє рефлексія?
Перелічіть освітні технології, які сьогодні прийнято відносити до особистісно орієнтованих.

Практичні завдання:
1. Визначте спільне і відмінне у поняттях „педагогічна система”, „методика”, „педагогічна технологія”. Результати співставлення внесіть у таблицю.

Аналіз дидактичних понять
Поняття
Спільне
Відмінне

„Педагогічна система”„Методика”„Педагогічна технологія”
2. Дайте тлумачення поняття „особистісно орієнтована ситуація”. Наведіть приклади з урахуванням специфіки навчального предмета, який ви викладатимете в початковій школі.

Література:
Адлер А. Практика и теория индивидуальной психологии. М.: Фонд за экономическую грамотность, 1995. 296 с.
Атутов П.Р. Технология и современное образование // Педагогика. 1996. №2.
Беспалько В.П. Слагаемые педагогической технологии. М.,1989.
Боголюбов В.И. Педагогическая технология: эволюция понятия. Педагогика. 1991. №9. С. 123.
Бордовский Г.А., Извозчиков В.А. Новые технологии обучення: Вопросы терминологии //Педагогика. 1993. №5.
Балл Г.А. Концепция самоактуализации личности в гуманис-тической психологии. К.: Донецк, 1993.
Бернс Р. Развитие Я-концепции и воспитание. М., 1986.
Бех І.Д. Особистісно зорієнтоване виховання: Науково-метод. посібник. К.: ІЗМН, 1998. 204 с.
Джеймс У. Психология / Под ред. Л.А.Петровской. - М.: Педагогика, 1991. 367 с.
Концептуальні засади демократизації та реформування освіти в Україні (Педагогічні концепції). К., 1997.
Костюк Г.С Навчально-виховний процес і психічний розвиток особистості. К., 1989.
Кларин М.В. Инновации в мировой педагогике. М., 1995.
Левитес Д.Г. Практика обучения: современные образовательные технологии. М.: Воронеж, 1998.
Монахов В.М. Технологические основы проектирования и конструирования учебного процесса. Волгоград, 1995.

Практичне заняття № 2

Тема: Антропософські школи Р. Штейнера.

Теоретичні питання:
Що є спільного і відмінного між кармовідповідністю і природо -відповідністю у вихованні?
Розкрийте своєрідність антропософської теорії розвитку людини.
Наскільки узгоджуються між собою теорія життєвих ритмів Р. Штейнера і традиційний педагогічний принцип урахування вікових особливостей дитини?
У чому полягають особливості організації педагогічного процесу вальдорфських шкіл і дитячих садків?
Які переваги і слабкі сторони з погляду сучасної дидактики має заглиблення через періодичну систему навчальних епох?
Як співвідносяться слово, думка, символ у вальдорфській педагогіці?
Розкрийте значення евритмії у формуванні особистості дитини.
Як ви розумієте слова Р. Штейнера: „Архітектура школи повинна відображати рух людської душі і відкривати „диктатуру прямого кута”?

Практичні завдання:
Першокласникам на уроці письма пропонують завдання: „Намалюйте живі літери”. Придумайте завдання з інших предметів і тем із застосуванням методу „уживання і проживання”.
Математика на антропософських засадах вивчаєься як зв’язок математичних і людських дій: „Віднімання, ділення – щедрість. Додавання, множення – скупість, егоїзм”. Наведіть подібні приклади з інших дисциплін початкової школи.
У старших ласах школярів вчать „бачити думкою”, наприклад, вивчення центру тяжіння на фізиці – це навчання загляданню в середину предметів. Звук – застигла у предметах мелодія, яку можна звільнити, наприклад, легким ударом по струні. Світло помирає у землі і воскресає у рослинах, у людині. Осмислюється глибока, зникаюча сутність електрики: прилади вимірюють не саму електрику, а лише її перетворення у тепло, поворот стрілки тощо.

Розробіть завдання для молодших школярів із застосуванням методу мислительного бачення.

Література:
Абашкіна Н.В. Організація навчально-виховного процесу у вальдорфській школі (Німеччина) // Почат. школа. 1993. №7.С. 41.
Абашкіна Н.В. Принципи розвитку професійної освіти в Німеччині. К., 1998.
Ахмаваора У. Обучение письму и чтению в штайнеровских школах // Частная школа, 1995. №6. С. 12.
Вентцель К. Теория свободного воспитания и идеальный детский сад. М., 1995.
Горохова Т. Маленький принц в вальдорфской школе // Народ. образ. 1994. №1. С. 4245.
Іонова О. Евритмія і малювання форм у вальдорфській школі // Рідна школа. 1999. №11. С. 54.
Існева О. Зміст вальдорфської освіти. - Засіб розвитку особистості учня // Рідна школа. 1999. № 7, 8. С. 3740.
Мальцева А. Асоціація вальдорфських ініціатив в Україні (вальдорфська педагогіка) // Шкільний світ. 1999. №11(43). Червень.
Мостова Т. Вальдорфська педагогіка // Освіта України. 1999. №1,2 (125). С . 11.
Муравенко М. "Астр" означає "початок'" (вальдорфська педагогіка) // Шкільний світ. 1999. №11(43). Червень.
Прокопенко І.Ф., Євдокимов В.І. Педагогічна технологія. Харків, 1995. С. 4551.
Ронкин В. Призрак вальдорфской педагогики // Частная школа. 1994. №3. С. 42.
Черкасова О. Педагогические основы вальдорфской школы. Самара: СГУ, 1995.

Практичне заняття № 3

Тема: Технологія саморозвитку М. Монтессорі.

Теоретичні питання:
У чому полягає своєрідність і привабливість ідей і технології М. Монтессорі?
Розкрийте сутність понять „духовний зародок”, „всотуючий розум”, „здатність до самобудівництва”.
Охарактеризуйте сенситивні періоди розвитку (за М. Монтессорі).
З’ясуйте суть феномену „підготовлене середовище”.
Яку роль відведено педагогу в технології М. Монтессорі?
Розкрийте особливості використання дидактичного матеріалу М. Монтессорі.
Прокоментуйте твердження М. Монтессорі: : „Дитина сама знає основні шляхи до саморозкриття особистості. Головне не заважати їй у цьому”.

Практичні завдання:
Вчителька Є.П. Потапова розробила методику навчання дітей письму за допомогою буквених трафаретів Монтессорі. В основі цієї методики наступні елементи: малювання інженерною лінійкою довільних фігурок з наступним штрихуванням (зліва направо, згори вниз і знизу вгору); запам’ятовування правопису букв за допомогою зорового сприйняття і ощупування вирізаних з тонкого наждачного паперу літер; багаторазове написання букв спочатку через трафарет, потім без нього. Перенесіть подібний підхід до навчання математиці та природознавству, запропонуйте ідеї створення відповідних дидактичних засобів для навчання цим предметам.
Порівняйте заняття на тему „Сіль” (вік дітей – 8-9 років), яке проводили за двома різними дидактичними системами: Монтессорі та Дьюї. За обома системами пізнання світу відбувається шляхом експерименту, через практичну діяльність дітей. Але, якщо у школі Монтессорі провідна ідея – це розвиток почуттів, то у школі Дьюї – розвиток активності, прагматичного сприйняття навчання. Доповніть таблицю характеристиками елементів заняття на одну тему в різних системах навчання:

Порівняння дидактичних систем


Система Монтессорі
Система Дьюї

Цілі заняття
Забезпечити естетичне сприйняття дітьми кристаликів солі, дати можливість відчути процес їх вирощування, виявити турботу про них.


Мотиви учнівЗавдання учням

Виростіть кристалики солі на ниточці з насиченого розчину повареної солі.

Діяльність учнів
Учні індивідуально спостерігають за процесами, що відбуваються у своїй посудині, роблять замальовки. Торкаються кристаликів, що утворюються, нюхають їх, намагаються лизнути. Порівнюють форму кристалів з об’ємними геометричними фігурами, які знаходяться поряд. Коли кристалики вже виросли, дивляться на них, любуються тим, як вони грають на сонці.
Учні працюють в парах або групах. Періодично виймають кристалики з розчину і вимірюють їх розміри. Досліджують реакцію кристалів на зміну умов середовища – концентрацію, температуру розчину. Обговорюють результати і створюють найбільш сприятливі умови для їх росту. Ведуть лабораторні записи. Обговорюють перспективи застосування виконаної роботи.

Діяльність учителяРезультати заняття

Знаходження умов, де можна з користю застосовувати проведений дослід.

Література:

Монтессори М. –Значение среды в воспитании // Частная школа. – 1995. - №4. – С. 122 – 127.
Борисова З., СемерниковаР. Спадщину Марії Монтессорі – сучасним дошкільним закладам. // Дошк. виховання. – 1996. - №5. С. 14,15; №6. – с.14,15; - №8. – с. 12,13; - №9. – С. 6,7.
Володин С. П.П. Блонский о Марии Монтессори // Дошкольное воспитание. 1994. №10. С. 5664.
Глазунова Л. Золоті зерна "буржуазної" педагогіки зійшли і на нашому ґрунті: Школа Монтессорі // Освіта. 1993. 8 квітня.
Глазунова Л. "Чистий тип" з національними ознаками: Школа Монтессорі // Освіта. 1993. 16 квітня.
Городня О. Без покарань і заохочень вчаться діти в єдиному поки що в Україні навчальному закладі школі Монтессорі. // Сім’я. 1997. №2. С. 11, 12.
Дичківська І. Через свободу і самостійність: розвиток і індивідуальності дитини в теорії і практиці М.Монтессорї // Дошк. виховання 1993. №5. С. 6.
Жидкова Е. Первые шаги в педагогике М.Монтессори // Дошк. воспитание 1995. №9. С. 86.
Корнетов Г. Метод Монтессори // Частная школа. 1995. С. 117121.
Кулик Ф. Монтессори-лицей // 1 сент. 1994. №36 (9 апреля ). -С. 2.
Михальчук Т. Сім'я в системі Монтессорі // Освіта. 1994. - 4649 (6 липня). С. 5.
Стрюк К. Система Марії Монтессорі нове чи старе? // Дошк. виховання. 1996. №3. С. 10, 11.

Практичне заняття № 4

Тема: Технології розвивального навчання.

Теоретичні питання:
У чому виявляється взаємозв’язок навчання і розвитку? Проаналізуйте відмінність між розвитком психіки і розвитком особистості.
У чому полягає інноваційність технологій розвивального навчання?
Охарактеризуйте ключові ідеї розвивального навчання.
З’ясуйте суть концепції змістового узагальнення у навчанні.
Чому вміння розв’язувати навчальні завдання настільки важливі для формування цілеспрямованої діяльності?
Назвіть ключові ідеї гуманістичної педагогіки Ш. Амонашвілі.

Практичні завдання:
Визначте спільні і відмінні особливості технологій розвивального навчання Л. Занкова та Ельконіна-Давидова. Відповідь оформіть у вигляді таблиці.
Проведіть аналіз різних підходів до навчання дітей у початковій школі та відобразіть свою думку у третьому стовпці поданої таблиці.
Підходи до навчання дітей у початковій школі
Навчання на високому рівні складності
Навчання від простого до складного
Мій підхід

Провідна роль теоретичних знань
Провідна роль практичної діяльності


Швидкий темп вивчення матеріалу
Індивідуальний темп вивчення матеріалу


Усвідомлення школярами процесу учіння
Усвідомлення навчального результату під час його аналізу може призвести до втрати його цілісного образу, що властиво сприйняттю дітей


Неприпустимий розподіл дітей за здібностями
Навчання відбувається диференційовано


Основним компонентом змісту освіти є система наукових понять
Зміст освіти – весь навколишній світ


Основним методом навчання виступає спосіб сходження думки учня від абстрактного до конкретного
Основним методом навчання виступає чуттєве пізнання реального об’єкту з наступною фіксацією винайдених фактів і їх взаємозв’язків


Школярі не створюють освітніх продуктів, а присвоюють їх у процесі навчальної діяльності
Школярі створюють освітні продукти на можливому для себе рівні і порівнюють їх із загальновідомими


Література:
Александрова Е. И. Наброски типологии уроков в системе развивающего обучения // Феникс. Инф.-метод. журнал. М., 1995. №3.
Ващенко Г. Загальні методи навчання. Підручник для педагогів К.: Українська видавнича спілка. 1997. 441с.
Воронцов А.Б. Анонс к книге "Внутришкольный контроль"// Феникс. Инф.-метод. журнал. М., 1994. № 1.
Выготский Л.С. Собрание сочинений. М., 1991. Т.1.
Давыдов В. В. О понятии развивающего обучения // Педаго-гика. - 1995. - №1.
Дусавицкий А. К. Концепция школы развития личности // Феникс. Инф.-метод. журнал. М., 1994. № 1.
Дьяченко В. К. Новая педагогическая технология в действии // Начальная школа. 1994. № 4.
Зайченко І. В. Деякі проблеми розвитку української національної школи в педагогічній спадщині С. Русової // Вісник акад. пед. наук України. 1993. № 1.
Занков Л. В. Дидактика и жизнь. М., 1968.
Ильенков Э, В. Учиться мыслить // Феникс. Инф.-метод, журнал. М„ 1994. № 1.
Мороз О. Г., Омеляненко В. Л. Перші кроки до майстерності. К: Товариство "Знання" України, № 46. 1992. 112 с.
Пряникова В.Г., Равкин З.Й. История образования и педагоги-ческой мысли. Учебник-справочник // Новая школа. М., 1995.
Рубинштейн С.Л. Проблемы общей психологии. М., 1976.
Савенкова Л. Ініціатива у спілкуванні з учнем // Початкова школа. 1998. № 5.
Фридман Л.М. Проблема обучения и развития в современных условиях в психологическом образовании // Феникс. Инф.-метод. журнал. М-, 1995. №3.
Фурман А.В. Методологический анализ систем развивающего обучения // Педагогика и психология. М., 1995. №1.
Черниш. 3. Дбаємо про нові технології // Освіта і управління, №1, т. 1. 1997. С. 147149.
Эльконин Д.Б. Избранные психологические труды М., 1989.
Якиманская И.С. Развивающее обучение. М., 1979.

Практичне заняття № 5-6

Тема: Технології раннього навчання.

Теоретичні питання:
Охарактеризуйте розвивальне, навчальне й виховне значення технологій М. Зайцева.
Розкрийте особливості технології навчання дітей читання з використанням „Кубиків Зайцева”. Обґрунтуйте ефективність грамоти співу у навчанні дітей. Чому головним дидактичним засобом технології Зайцева є кубики?
У чому полягають переваги гри-посібника „Столік” для математичного розвитку дітей?
Розкрийте особливості технології перспективно-випереджувального навчання з використанням схем-опор при коментованому управлінні навчальним процесом С. Лисенкової.
У чому полягає мета раннього розвитку і виховання дітей за системою Г. Домана? Наскільки ви поділяєте концептуальні погляди Г. Домана щодо раннього навчання дітей?
Розкрийте особливості технологій навчання читання і математики за Г. Доманом. Які з них ви використали б у своїй практиці?
Обґрунтуйте значення енциклопедичності у ранньому навчанні дітей.
Які особливості технологій Г. Домана забезпечують розвивальний ефект у ранньому віці?

Практичні завдання:
Розробіть кілька „бітів знань”, обравши на свій розсуд розділ і категорію знань.
Розробіть фрагмент уроку із застосуванням методу С.М. Лисенкової.

Література:
Доман Г. Гармоничное развитие ребенка (Как развить умственные и физические способности ребенка) / Пер. с англ. М., 1996.
Доман Г. Дошкольное обучение ребенка (Как дать ребенку энциклопедические знания. Как обучить ребенка математике. Как научить ребенка читать) / Пер. с англ. - М., 1995.
Жерносек I. Педагогічний досвід: головні ознаки і критерії // Рідна школа. 1999. № 9.
Зайцев Н. А. Письмо. Чтение. Счет. СПб., 1997.
Лысенкова С.Н. Методом опережающего обучения. – М.: Просвещение, 1988.
Лысенкова С.Н. Когда легко учиться. – М.: Педагогика, 1985.
Лысенкова С.Н.Опорные схемы и повышение еффективности обучения. - М.: МГИУУ, 1972.
Лысенкова С.Н. Жизнь моя – школа или право на творчество. – М.: Изд-во «Новая школа», 1995.
Лысенкова С.Н. Я читаю, я считаю, я пишу. – М.: Изд-во «Школа-пресс», 1997.
Лысенкова С.Н. Проблемы методов обучения в современной общеобразовательной школе. – М.: Педагогика, 1980.
Лысенкова С.Н. Педагогика наших дней. – Краснодар: Краснодарское книжное изд-во, 1989.


Практичне заняття № 7

Тема: Педагогічна технологія „Створення ситуації успіху”
(за А.С. Белкіним).

Теоретичні питання:
Які основні концептуальні положення педагогічної технології „Створення ситуації успіху”? У чому ви бачите відмінність описаної технології від традиційних підходів та прийомів виховання?
На роботу з якими категоріями учнів орієнтована дана технологія? Чому цю технологію можна зарахувати до особистісно орієнтованої?
Які прийоми технології ви знаєте? Які ідеї , прийоми ви використовуватиме в своїй професійній діяльності після ознайомлення з педагогічною технологією?
Які риси повинен мати вчитель, користуючись у роботі технологією „Створення ситуації успіху”? Удосконаленням яких рис своєї особистості у зв’язку з цим необхідно буде зайнятися?

Практичні завдання:
Дайте визначення поняттям „успіх”, „ситуація успіху” (письмово).
Наведіть приклади ефективності технології з педагогічної літератури, педагогічної практики або власного життя.

Література:
Белкии А.С. Ситуация успеха. Как ее создать: Кн. для учителя. М.: Просвещение, 1991. 176 с.
Глассер У. Школы без неудачников / Общ. ред. и предисл.
В.Я. Пилиповского. М.: Прогресс, 1991. 184 с.
Щуркова Н.Е., Питюков В.Ю., Савченко А.Ц., Осипова Е.А. Новые технологии воспитательного процесса. - М.: Новая школа, 1993. 112с.
Крупенин А.Л., Кроха И.М. Эффективный учитель. Практическая психология для педагогов. Ростов-на-Дону: Феникс, 1995. 480 с.
Демакова И.Д. С верою в ученика: Особенности воспитат. работы клас. руководителя: Кн. для учителя: Из опыта работы. – М.: Просвещение, 1989. 207 с.
Кондратенко А.Е. Труд и талант учителя: Встречи. Факты. Мысли: Кн. для учителя. 2-е изд., испр. и доп. М.: Просвещение, 1989. 208 с.
Черных А.С. Открыть человека. М.: Просвещение, 1991. - 208 с.
Львова Ю.Л, Педагогические этюды: Кн. для учителя. – М.: Просвещение, 1990. 63 с.
Натанзон З.Ш. Приемы педагогического воздействия. Учеб. пособие для студентов пед. ин-тов. Изд. 2-е, испр. и доп. – М.: Просвещение, 1972. 215 с.
Ротенберг В.С., Бондаренко С.М. Мозг. Обучение. Здоровье:Кн. для учителя. – М.: Просвещение, 1989. 239 с.: ил.

Практичне заняття № 8

Тема: Технологія навчання як дослідження.

Теоретичні питання:
Що ви розумієте під технологією навчання як дослідження? Що є головним для організації роботи з цією технологією?
Які етапи підготовки до використання дослідницької технології в навчанні школярів? Виконання якої умови є обов’язковим під час організації навчання за технологічним варіантом?
Які види мотивації дослідницької діяльності учнів?
Який зміст діяльності педагога в організації навчання на основі дослідницької технології?
Який зміст навчально-дослідницької діяльності учнів за умов орієнтації школи на дослідницьку технологію?

Практичні завдання:
Розробіть фрагмент уроку із застосуванням окремих дослідницьких прийомів за даною педагогічною технологією, обравши навчальну дисципліну і тему на свій розсуд.

Література:
Абульханова-Славская К. А. Деятельность и психология личности. М.: Наука, 1980. 336 с.
Алексюк А. М. Загальні методи навчання в школі. К.: Рад. шк., 1981. 205 с.
Ананьев Б. Г. Психология чувственного познания. М.: Изд-во АПН РСФСР, 1960. 187 с.
Андреев В. И. Опредедение границ применения исследовательского метода учения на основе оценок уровней сформированности исследовательских умений и способностей учащихся. В кн.: Вос-питание познавательной активности и самостоятельности школьников. Казань, 1975. - 314 с.
Блейхер В. М., Бурлачук Л. Ф. Психологическая диагносгика интелекта и личносги. К.: Вища шк., 1978. - 143 с.
Брунер Дж. Процесс обучения М.: Изд-во АПН РСФСР, 1962. 193 с.
Вилькеев Д. В. Методы научного познания в школьном обучении Казань, 1975. - 164 с.
Гильбух Ю. 3. Розумово обдарована дитина: Психологія, діагностика, педагогіка. - К.: Віпол, 1993. 75 с.
Горелик Ф.Б. Некоторые приемы применения исследовательского метода в обучении истории. Сб.: За повышение эфективности уроков истории и обществоведения в средней школе. М.: Просвещение, 1964. С. 6976.
Жариков Е. С. Золотов А. Б. Как приблизить час открытий. Введение в психологию научного труда. – Кишинев: Штиница, 1990. – 336.
Кларин М. В. Педагогическая технология в учебном процессе (Анализ зарубежного опыта). М.: Знание, 1989. 89 с.
Киктенко А.И. Исследовательская технология в школьном обучении. Збірник статей „Освітні технології у школі та ВНЗ”. - Миколаїв, 1999. С. 8286.
Левитес Д.Г. Практика обучения: современные образовательные технологии. – М.: Изд-во «Институт практической психологии», 1998. – 288 с.
Рибалка В.В. Психологія розвитку творчої особистості: Навч. посіб. К.: ІЗИН. 1996. 236 с.
Шапоринский С. А. Методы науки и методы обучения. М.: Педагогика, 1976. С. 4261.


Практичне заняття № 9

Тема: Проектна технологія.

Теоретичні питання:
Кому належить створення методу проектів? Хто розвинув ідеї автора? Чи мало проектування успіх у Росії та в Україні?
Які ідеї лежали в основі навчального проектування? Що притягує у проектній технології педагогів?
Які сучасні вимоги до проектної технології? Що може стати проектною технологією?
Які види проектів вам відомі? За якими ознаками можна класифікувати проекти?
Які типи проектів можна виділити за домінуючим у них методом?
Назвіть типи і приклади проектів за характером контактів.
Які типи проектів можна виділити за кількістю учасників і тривалістю проведення? Наведіть приклади таких проектів.
Як здійснюється зовнішня оцінка проекту?

Практичні завдання:
Запропонуйте теми проектів для учнів початкової школи. Виберіть одну і обґрунтуйте цей вибір. Сформулюйте ідею проекту. Визначте тип проекту. Позначте знання з інших галузей, які будуть потрібні у роботі над проектом. Покажіть варіанти оформлення проекту. Запропонуйте можливі результати проекту.

Література:
1. Кручинина Т.Г. Проектная деятельность. – Вестник НМЛ Международного детского центра «Артек». – 1998. - №1. – С. 4-7.
Левитес Д.Г. Практика обучения: современные образовательные технологии. – М.: Воронеж, 1998.
Новые педагогические и информационные технологии в системе образования / Под ред. Е.С. Полат. – М., 1999.
Селевко Г.К. Современные образовательные технологии. – М., 1998.

Практичне заняття № 10

Тема: Технологія розвитку творчої особистості Г. Альтшуллера.

Теоретичні питання:
Наскільки доцільне , на ваш погляд, перенесення методів технічних наук у педагогічну практику?
Розкрийте особливості змісту технології Г. Альтшуллера.
Який з видів аналогій найпридатніший для використання у роботі з дітьми?
Як можна використовувати ТРВЗ в організації дозвілля дітей?
Використовуючи елемент „суперечність”, дайте оцінку понять „школа” і „вчитель” із двох протилежних позицій.
Обґрунтуйте своє ставлення до висловлювання академіка В.Вернадського: „Звичайно, математика залишається універсальною мовою науки. Але не можна забувати, що природа навіть у своїх найпростіших проявах незмірно складніша за наші схеми, що враховують найчастіше якусь частковість. Ми не в силах передати всіма доступними нам способами хоча б один день свого власного життя з усіма його звуками, фарбами, подіями, миттєвими враженнями, неясними відчуттями, думками... Живе життя незмірно різноманітніше і складніше за будь-які наші схеми, що відображають його”.

Практичні завдання:
Побудуйте ланцюжок асоціацій зі словами „прогулянка”, „заняття”, „урок”.
Розробіть конспект заняття з елементами ТРВЗ на обрану вами тему.

Література:
Альтшуллер Г.С. Найти идею. Введение в теорию решения изобретательских задач. – Новосибирск, 1986.
Альтшуллер Г.С. Верткин И.М. Как стать гением: Жизн. Стратегия творч. Личности. – Мн.: Беларусь, 1994. – 479с.

Практичне заняття № 11

Тема: Технологія організації групової навчальної діяльності школярів.


Теоретичні питання:
У чому особливість групової навчальної діяльності порівняно з індивідуальною та фронтальною? Яке місце посідає групова навчальна діяльність у цілісній системі навчальної діяльності учнів?
Назвіть види групової навчальної діяльності. Дайте їм визначення.
Яким вимогам повинна відповідати організація групової навчальної діяльності? Назвіть основні етапи організації групової навчальної діяльності.
Подумайте, ускладнює чи полегшує шлях до педагогічної майстерності вчителя те , що в дидактиці існують різні форми навчання.
Деякі вчені (І.М. Чередов, С. Френче, В. Оконь та інші) вважають, що основний тягар проведення вчителем групової навчальної діяльності лягає на його попередню домашню підготовку. Як ви думаєте, чи мають вони рацію?

Практичні завдання:
Допишіть речення: „Групова форма навчальної діяльності – це...”.
Охарактеризуйте недоліки і переваги групової навчальної діяльності. Відобразіть свою думку у таблиці.

Аналіз групової навчальної діяльності
Недоліки
Переваги

1. ...
2. ...
3. ...
1. ...
2. ...
3. ...


Література:
Ананьев Б. Г. Человек как предмет познания. Л.: Изд-во Ленингр. ун.-та, 1968. 336 с.
Буева Л. П. Человек: деятедьность, общение. М.: Мысль, 1978. 216 с.
Бурлака Я. І., Вихрущ В. О. Про форми організації навчальної діяльності школярів // Рад. школа. - 1984. №5 С. 3944.
Витковская И. М. Как организовать групповую учебную работу младших школьников // Нач. школа. 1997. - №12. С. 53 - 56.
Выготский Л. С. Избранные психологические исследования. М.: Изд-во АПН СССР, 1956. 320 с.
Дашевская Л. Б. Организация групповой работы при повторении материала по математике // Нач. школа. 1990. №2. С. 37-42.
Десев. Л Психология малых групп. М.: Прогресс, 1979. 208 с
Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность. М.: Политиздат, 1977. - 304 с.
Лийметс X. Й. Групповая работа на уроке. М.: Знание, 1975. 62 с.
Нор Е. Ф. Технология организации групповой учебной деятельности. Николаев, 1998. 75 с.
Нор К.Ф., Бабаян Ю. О. Співробітництво в малих групах як засіб розвитку молодшого школяра /36. науково-методичних вправ: Актуальні проблеми розбудови національної освіти. Херсон, 1997. С. 120123.
Педагогіка / За ред. М. Д. Ярмаченка. К: Вища школа, 1986 543 с.
Петровский А. В. Деятельность. Коллектив. М.: Политиздат, 1982. 255 с.
Савченко О. Я. Дидактика початкової школи. К., 1997. - С. 256 310.
Форми навчання в школі: Книга для вчителя / За ред. Ю. І. Мальованого. К.: Освіта, 1992. 160 с.
Цукерман Г. А. Формы учебной кооперации в работе с младшими школьниками / Под ред. В.В Давыдова. М., 1983.
Цукерман Г. А. Зачем детям учиться вместе? М., 1985.


Практичне заняття № 12

Тема: Технологія навчання на основі багаторазового підкріплення
(за В. Шаталовим).

Теоретичні питання:
Яка закономірність засвоєння нового матеріалу покладена в основу технології, розробленої В. Шаталовим? Назвіть етапи цієї технології навчання.
Які позитивні і негативні риси запропонованої технології навчання?
Для якого учителя дана технологія може виявитись оптимальною? Дайте характеристику його професійних якостей.
Оцініть можливість інтеграції даної технології з іншими відомими вам технологіями навчання. З якими вона поєднується краще, з якими менше?

Практичні завдання:
Розробіть опорний конспект з обраної вами теми уроку. Під час складання конспекту дотримуйтесь наступних рекомендацій:
весь конспект повинен вміститися в одну сторінку зошита;
знайдіть влучну і яскраву назву теми конспекту та найкраще
місце для неї на сторінці (не обов’язково вгорі, можна наприклад, посередині сторінки);
визначте 5-7 ключових елементів теми і знайдіть (придумайте) для кожного з них опорний асоціативний сигнал;
пошукайте принцип розміщення опорних сигналів на сторінці, це може бути хронологічна послідовність, діагонально-динамічна, заснована на фоновом малюнку тощо;
зобразіть на сторінці опорні сигнали в їх взаємозв’язку, пошукайте оптимальну композицію;
проробіть графічне, кольорове та мовленнєве вирішення опорного конспекту.
Виготовте кінцевий варіант конспекту на великому аркуші паперу.

Література:
Меженко Ю.С. Опорные конспекты на уроках языка // Русский язык и литература в средних учебных заведениях. – 1990, №1-12.
Педагогический поиск / И.Н. Баженова. – М.: Педагогика, 1988. – С. 141 – 204.
Шаталов В.Ф. Куда и как исчезли тройки. – М.: Педагогика, 1979.
Шаталов В.Ф. Опорные конспекты по кинематике и динамике. – М.: Просвещение, 1989.
Шаталов В.Ф. Педагогическая проза. – М.: Педагогика, 1980.
Шаталов В.Ф. Психологические контакты. – М., 1992.
Шевченко С.Д. Школьный урок: как научить каждого. – М.: Просвещение, 1991.


Зміст
самостійної роботи студентів

Тема 1: Технологічний підхід в освіті (6 год.)

Завдання для самостійної роботи:
1. З’ясуйте які причини кризи в освіті. У рамках яких стратегій існують сучасні системи освіти.
Охарактеризуйте етапи розвитку технологічного підходу в освіті.
Наповніть змістом терміни: „освітні технології”, „педагогічні технології”, „технології навчання”, „технології виховання”, „персоніфіковані технології”.
Наведіть приклади вітчизняних персоніфікованих технологій.

Методичні рекомендації:
Спочатку педагогічну технологію пов’язували тільки з застосуванням у навчанні технічних засобів та програмованого навчання („технічні засоби навчання”). Останнім часом педагогічну технологію розуміють як нові наукові підходи до аналізу та організації навчального процесу („технологія навчання”, або „технологія навчального процесу”). Таким чином, педагогічна технологія включає в себе дві групи питань, перша з яких пов’язана з застосуванням технічних засобів у навчальному процесі, друга – з його організацією.
Маючи на увазі технічні засоби, говорять про апаратуру, за допомогою якої демонструються матеріали, спеціально розроблені для неї.
Інша галузь „педагогічної технології” – „технологія навчального процесу” – об’єднує широке коло проблем, пов’язаних з аналізом навчального матеріалу та організацією навчальної діяльності педагога й учнів. Бурхливий розвиток технологічної думки з приводу нових засобів навчання виявив відставання власне педагогічної думки. Звідси виникло завдання „узгодити педагогічні методи з технічною винахідливістю”.
Таким чином, перша галузь пов’язана з реалізацією досягнень техніки в навчальних засобах, а друга – з розвитком педагогічної теорії. Об’єднувати їх повинні положення загальної теорії організації, тобто системного підходу до питань освіти.
Потрібно виділити у „педагогічній технології” спеціальну галузь, яка б досліджувала весь навчальний процес у цілому, розглядаючи його як систему. Таким чином, „педагогічна технологія” об’єднує і нові концепції процесу навчання, і проблему взаємовпливу нових засобів та методів навчання, і використання системного підходу до організації навчання. Сюди належить також вивчення психологічних теорій навчання, проблеми загальної теорії систем та їх застосування у педагогіці.Література:
Атутов П.Р. Технология и современное образование // Педагогика. 1996. №2.
Беспалько В.П. Слагаемые педагогической технологии. М., 1989.
Боголюбов В.И. Педагогическая технология: эволюция понятия Педагогика. 1991. №9. С. 123.
Бордовский Г.А., Извозчиков В.А. Новые технологии обучения: Вопросы терминологии // Педагогика. 1993. №5.
Гальперин П.Я. Методы обучения и умственное развитие. М., 1985.
Давыдов В.В. Теория развивающего обучения. М., 1996.
Дреер А. Преподавание в средней школе США. М., 1983.
.Ильина Т.А. Понятие "педагогическая технология" в современной буржуазной педагогике. Сов. пед. 1971. №9. С. 123.
Кларин М.В. Инновации в мировой педагогике. М., 1995.
Кларин М.В. Педагогическая технология. М., 1989.
Кларк М. Технология образования или педагогическая технология? // Перспективы. Вопросы образования. М., 1983. №2. С. 78.
Левитес Д.Г. Практика обучения: современные образовательные технологии. М.; Воронеж, 1998.


Тема 2: Особистісно орієнтована освіта і технології (6 год.)

Завдання для самостійної роботи:
Проаналізуйте шлях розвитку гуманістичної традиції в науці. Кому з вітчизняних педагогів належать праці з яскраво вираженою гуманістичною спрямованістю?
Наведіть приклади різних точок зору на особистісно орієнтовану освіту.
З’ясуйте, які вимоги висуває до технології особистісно орієнтоване навчання. Чи відрізняються за результатами традиційне і особистісно орієнтоване навчання?
Дайте тлумачення поняття „особистісно орієнтована ситуація”. Наведіть приклади з урахуванням специфіки навчального предмета, який ви викладатимете в початковій школі.
Який зміст вкладають вчені в поняття „особистість”, чим воно відрізняється від понять „індивід” і „суб’єкт”? Результати співставлення внесіть в таблицю.

Аналіз психолого-педагогічних понять
Особистість
Індивід
Суб’єкт


Методичні рекомендації:
Метою особистісно орієнтованого навчання є процес психолого-педагогічної допомоги дитині в становленні її суб’єктності, культурної ідентифікації, соціалізації, життєвому самовизначенні. Особистісно орієнтований підхід поєднує виховання та освіту в єдиний процес допомоги, підтримки, соціально-педагогічного захисту, розвитку дитини, підготовки її до життєтворчості тощо. Навчальний процес насичений знаннями, які повинен засвоїти учень, а повинен бути насичений розумінням (А.Н. Леонтьєв).
Як головні - можна виділити такі завдання:
розвинути індивідуальні пізнавальні здібності кожної дитини;
максимально виявити, ініціювати, використати, „окультурити” індивідуальний (суб’єктний) досвід дитини;
допомогти особистості пізнати себе, самовизначитись та самореалізуватись, а не формувати попередньо задані якості;
сформувати в особистості культуру життєдіяльності, яка дає можливість продуктивно будувати своє повсякденне життя, правильно визначати лінії життя.
Формування культури життєдіяльності особистості є найвищою метою особистісно орієнтованих систем та технологій.Адлер А. Практика и теория индивидуальной психологии. М.: Фонд за економическую грамотность, 1995. 296 с.
Балл Г.А. Концепция самоактуализации личности в гуманис-тической психологии. К.: Донецк, 1993.
Бернс Р. Развитие Я-концепции и воспитание. М., 1986.
Бех І.Д. Особистісно зоріентоване виховання: Науково-метод. посібник. К.: ІЗМН, 1998. 204 с.
Джеймс У. Психология / Под ред. Л.А.Петровской. - М.: Педагогика, 1991. 367 с.
Концептуальні засади демократизації та реформування освіти в Україні (Педагогічні концепції). К., 1997.
Костюк Г.С. Навчально-виховний процес і психічний розвиток особистості. К., 1989.
Левитес Д.Г. Практика обучения: современные образовательные технологии. – М.: Институт практической психологии: Воронеж: НПО «Модэк», 1998. – 288 с.
Мистецтво життєтворчої особистості: У 2 ч. – К., 1997.
Непомнящая Н.И. Основные компоненты психологической структуры личности // Опыт системного исследования личности ребенка. – М., 1975.
Новые педагогические и информационные технологии в системе образования: Учеб. пособие для студ. пед вузов и системы повыш. квалиф. пед кадров / Е.С. Полат, М.Ю. Бухаркина и др.; Под ред. Е.С. Полат. – М.: Академия, 199. – 224 с.
Орлов А.Б. Психология личности и сущности человека: перадигмы, проекции, практики: Пособие для студентов психолог. Фак-тов. – М.: Логос, 1995.


Тема 3: Технологія „Йєна - план” П. Петерсена (6 год.)

Завдання для самостійної роботи:
Охарактеризуйте сутнісні ознаки педагогіки общинності.
Проаналізуйте запропоновані П. Петерсеном шляхи формування гуманістичних взаємин у шкільній громаді.
У чому полягає виховна роль різновікової групи та інституту ”хрещених” у Йєна-план-школах?
З’ясуйте сутність інтеграції шкільного та сімейного дому як складової частини педагогіки общинності.
Розкрийте значення завдань-проектів як методу організації навчальної діяльності в Йєна-план-школах.
Обгрунтуйте актуальність педагогічних ідей П. Петерсена в сучасних умовах.

Методичні рекомендації:
Педагогіка П. Петерсена сприяє формуванню особистості учня в „шкільній общині”, у спільній діяльності й спілкуванні. Для цієї педагогіки є характерною орієнтація на гармонійний розвиток особистості. Методи навчання тут можна охарактеризувати як ненав’язливі, м’які. Учні об’єднуються у різновікові групи. Зміст і темп навчання індивідуальний, учні переважно визначають їх самостійно. Основні методи занять – ігри, читання, бесіди з педагогами, індивідуальна робота, технічні та мистецькі заняття. Упродовж дня органічно поєднуються гра, учіння, спілкування, відпочинок, праця. Оцінок у балах немає.


Література:
Бим-Бад Б.М. Педагогические течения в начале двадцатого века. – М., 1994.
Богуславский М.В. Образ школы Петера Петерсена // Учительская газета. – 1992. - № 26-27.
Джуринский А. Н. Зарубежная школа: история и современность. М., 1992.
Йена-план П. Петерсена // Новые пути зарубежной педагогики / Под ред. С. В. Иванова, Н. Н. Иорданского. М., 1927.
Помелов В. Б. Петер Петерсен и его „Йена-план” // Педагогика. 1997. № 3.
Фреденталь-Люттер С. Вот К. Йена-план // Учительская газета. 1992. № 2627.

Тема 4: Педагогічна технологія „Школа успіху і радості ” С. Френе (6 год.)

Завдання для самостійної роботи:
З’ясуйте, у чому полягає альтернативність педагогічної технології С. Френе щодо традиційних форм навчання й виховання.
Охарактеризуйте головні засоби реалізації мети педагогічної технології С. Френе.
Розкрийте суть концептуальної ідеї технології С. Френе про опори-бар’єри.
Проаналізуйте систему планування та оцінювання навчальної роботи у школах С. Френе.

Методичні рекомендації:
Сучасна школа та педагогіка, засновані С. Френе (1896-1966) – французьким педагогом, фундатором і керівником „Міжнародної федерації прихильників нової школи”. Метою виховання тут є розвиток у суб’єкта учіння здатності до взаємодії, самоуправління, кооперації, розвитку індивідуальності, соціальної компетентності, відповідальності. Основний принцип „нової школи„ Френе – здійснення навчання через самодіяльність учнів, основна форма цієї самодіяльності – вільний виклад (усний, а потім письмовий) ними своїх вражень і думок (так званий вільний текст). Навчальний процес організовується за типом виробничого, який передбачає розподіл праці та взаємодії. Навчання проходить у шкільній друкарні яка видає журнал. Цей журнал готують самі суб’єкти учіння від початку до кінця.
Вчителі шкіл Френе дотримуються думки, „акцентування уваги на помилках, поганих вчинках, незадовільній успішності створює негативну моральну атмосферу: деякі діти бундючаться від успіхів, а інші переживають гіркоту невдач, у них розвивається комплекс неповноцінності. Завдання ж школи полягає в культивації успіху, необхідного для самоствердження особистості”. Педагогічні ідеї Френе засвоєні школами Франції, Італії, Латинської Америки.

Література:
Вульфсон Б.Л. Выдающийся французский педагог-гуманист: К 100-летию со дня рождения С. Френе // Педагогика. – 1996. - №3.
Кларин М. В. Инновационные модели обучения в зарубежных педагогических поисках. М., 1994.
Сиротенко Г. О. Педагогіка Френе (техніка Френе) // Постметодика. 1996. № 4.
Сухомлинська О. В. С. Френе і В. Сухомлинський: спільне й відмінне у вихованні // Шлях освіти. 1996. № 2.
Френе С. Избранные педагогические сочинения. М., 1990.

Тема 5: Педагогічна технологія „Школа для життя, через життя”
Ж.-О. Декролі (6 год.)

Завдання для самостійної роботи:
Розкрийте суть принципу антропоцентризму як концептуальної основи педагогічної технології Ж.-О. Декролі.
Обґрунтуйте новизну й оригінальність технології ознайомлення з довкіллям.
Проаналізуйте ідею центрів інтересів. Чи можна її застосувати в освітніх закладах України?
Розкрийте освітню та виховну роль ігор і карткових завдань у педагогічній технології Ж.-О. Декролі.

Методичні рекомендації:
Основою педагогічної технології Ж.-О. Декролі є принцип антропоцентризму, який наприкінці XIX – на початку XX ст. сприяв новому осмисленню поняття „виховання”. Відповідно до нього виховання розглядалось як процес розвитку дитини, що враховує її індивідуальні потреби, можливості, мотиви та інтереси. Декролі проголосив дитину центром своєї системи навчання і виховання: „Я маю на меті створити зв’язок між всіма науками, примусити їх зійтися в одному центрі. Цей центр – дитина, до якого все сходиться, від якого все розходиться”. У проголошенні цієї ідеї він не був першим, адже вся гуманістична педагогіка, започаткована Я.-А. Коменським, Ж.-Ж. Руссо, Й.-Г. Песталоцці, теж була зорієнтована на особистість дитини, а організаційно-педагогічне і методичне забезпечення конструювала з урахуванням її потреб і можливостей, дбаючи про максимальний розвиток творчих сил і здібностей кожної дитини.

Література:
Декроли О. Возбуждение интеллектуальной и двигательной активности посредством воспитательных игр // История зарубежной дошкольной педагогики: Хрестоматия. М., 1986. С. 419427.
Декроли О. Школа и воспитание // Новые пути зарубежной педагогики / Под ред. С. В. Иванова, Н. Н. Иорданского. М., 1927. С. 112131.
Кларин М. В. Инновационные модели обучения в зарубежных педагогических поисках. М., 1994.
Поляк Г. Б. Новая школа на Западе. Педагогическая система О. Декроли. М., 1928.
Юсуфбекова Н. Р. Общие основы педагогической инноватики. Опыт разработки теории инновационных процессов в образовании. М., 1991.

Тема 6: Педагогічна технологія
„Школа діалогу культур” В. Біблера (6 год.)

Завдання для самостійної роботи:
Розкрийте всі аспекти змісту поняття „діалог”.
Проаналізуйте, на яких засадах ґрунтується навчання у „Школі діалогу культур”.
Запропонуйте методичні прийоми організації навчальних діалогів щодо різних предметів.
Охарактеризуйте роль учителя в організації уроку-діалогу.
Обґрунтуйте необхідність створення „точок подиву” в навчальному матеріалі.

Методичні рекомендації:
Зміст освіти у „Школі діалогу культур” передбачає зовсім інші, порівняно з традиційними, педагогічні принципи. Передусім це стосується позиції вчителя на уроці. Найхарактернішою особливістю такого уроку є діалог педагога і дитини, під час якого дитина виявляє свою неповторну й відповідальну позицію, а не просто засвоює пропоновані їй знання, а педагог не є „транслятором” незалежного від нього та учнів знання, не розв’язує він і проблеми „вирівнювання” дітей. Кожна дитина із властивими тільки їй особливостями мислення, способу бачення світу реалізує власну культурну позицію. Основним навчальним матеріалом у „Школі діалогу культур” є не підручник, а антологія найвидатніших текстів конкретної культури. Робота учнів полягає у створенні авторських текстів-творів у контексті діалогу з цією культурою і міжкультурного діалогу. Так, у початкових класах предметом навчання є не окремі цілісні культури, а навчальний діалог, у ході якого звична навчальна дія (наприклад, звуковий аналіз або додавання натуральних чисел) піддається сумніву: „Що таке число?”, „Що таке додавання?”, „Що таке окремий звук?”, „Як виникають звуки музики?”, „Чи є термометр живим?”, „Як зроблена чарівна казка?” тощо.

Література:
Библер В.С. Мышление как творчество. – М., 1977.
Библер В.С. Школа диалога культур // Сов. Педагогика. – 1988. – № 4,11.
Бим-Бад Б.М. Педагогические течения в начале двадцатого века. – М., 1994.
Курганов С. Ю. Ребенок и взрослый в учебном диалоге. М., 1989.
Морозов Е. П., Пидкасистый П. И. Подготовка учителей к инновационной деятельности // Сов. педагогика. 1991. № 10.

Тема 7: Сугестивна технологія (6 год.)

Завдання для самостійної роботи:
Розкрийте зміст понять „навіювання”, „релаксація”.
З’ясуйте який метод використовується в сугестопедії для навчання інтенсивними методами.
Визначте, що становить основу психосаморегуляції.
Охарактеризуйте, які вимоги висуваються до особистості вчителя для успіху в майстерності подання навчального матеріалу.

Методичні рекомендації:
Сугестивна технологія це навчання на основі емоційного навіювання в стані неспання, що спричиняє надзапам'ятовування. Воно передбачає комплексне використання всіх вербальних і невербальних, зовнішніх і внутрішніх засобів сугестії (навіювання). Реалізація цієї концепції передбачає створення особливих психолого-педагогічних умов навчання людини. Для викладача це означає:
високий авторитет: широка обізнаність, видатні особисті якості, сила переконання тощо;
інфантилізація встановлення природного середовища довіри, коли учень ніби доручає себе викладачеві;
двоплановість при введенні нового матеріалу: кожне слово, яке несе самостійне смислове навантаження, супроводжується відповідною інтонацією, жестом, мімікою тощо.
Для учня необхідно:
формування віри в здійсненність навчальних завдань;
постійне позитивне емоційне підкріплення за рахунок естетичних і комфортних умов;
навіювання думки про величезні можливості інтелекту учнів; демонстрації швидкого поступу у вивченні дисципліни тощо;
"занурення" в навчальну дисципліну, концентроване вивчення матеріалу: щодня тільки одна навчальна дисципліна по 4-6 годин упродовж 2-3 місяців тощо.

Література:
Бехтерев В. М. Внушешие и его роль в общественной жизни. Изд. 2. СПб., 1908.
Лозанов Г. Основы суггестологии. София, 1973.
Селевко В. Г. Современные образовательные технологии, 1998.
Моисеев Б. К. Тезисы докладов 1988 г. Пермский пединститут.
Ромен А. С. Самовнушение и его влияние на организм
Человека. – Алма-Ата, 1970.
6. Буль П. И. Основы психотерапии. Л., 1974.
7. Слободяник А.П. Психотерапия. Внушение. Гипноз. К.:Здоровье, 1977.
8. Гримак Л. П. Резервы человеческой психики. М.: Политиздат, 1989.
9. Фрейд 3. Психология безсознательного. М.: Просвещение, 1989.
10. Дубов А.П., Пушкин В. Н. Парапсихология и современное естествознание. М.: Соваминко, 1989.
11. Востриков А. А. Методическая разработка по курсу "Суггестивная педагогика". Проблемы теории суггестивного обучения в свете критики концепции Г. Лозанова, 1978.
12. Экспериментальное изучение педагогического внушения Пермь, 1973.
13. Моргун В. Ф. "Суггестия" в свете современной психологии учения. Советская педагогика, 1978. № 1.
14. Кандыба В.М. Загадки и феномены. СПб., 1998.Тема 8: Технологія фізичного виховання дітей М. Єфименка
„Театр фізичного розвитку та оздоровлення дітей”(6 год.)

Завдання для самостійної роботи:
Охарактеризуйте нетрадиційні підходи до організації занять-ігор у педагогічній технології „Театр фізичного розвитку та оздоровленні дітей”.
Розкрийте найголовніші характеристики заняття-спектаклю.
З’ясуйте, яку роль відіграє поєднання рухової та мовленнєвої діяльності у фізичному вихованні дітей.
Обґрунтуйте вимоги до музичного та колірного супроводу в педагогіці (на прикладі фізичного виховання).
Розкрийте, які можливості для розвитку особистості дитини передбачає технологія фізичного виховання М. Єфименка.

Методичні рекомендації:
Технологія фізичного виховання дітей М. Єфименка «Театр фізичного розвитку та оздоровлення дітей» розрахована на дітей дошкільного та молодшого шкільного віку. Автор назвав її ще «тотальним ігровим методом», втіливши у цих словах своє педагогічне кредо «грати щодня, грати постійно, грати завжди». Ґрунтується ця технологія на таких десяти професійних положеннях:
Йти за логікою природи (педагогіка повинна бути природною).
Фізичне виховання дітей повинно здійснюватися по спіралі, нове поєднуючи з відомим.
Педагогічний спідометр, або так звані загальнорозвивальні вправи (підбирати підготовчу частину заняття уроку згідно з «еволюційною гімнастикою»).
Поділ заняття на три частини за фізіологічною суттю.
Театр фізичного виховання дітей (граючи оздоровлювати, граючи виховувати, граючи розвивати, граючи навчати).
Позитивна, світла енергія радості і задоволення (фізичне виховання повинно заряджати дітей позитивними емоціями).
Руховий портрет дитини «малює» методика ігрового тестування.
Створи тренажери сам!
Здоров'я здорових вимагає профілактики та корекції.
Через рухи та гру до виховання Людини майбутнього.
У системі фізичного виховання дітей Єфименко виокремлює такі основні рухові режими: плавальний, лежачий, повзальний, сидячий, стоячий, ходьбовий, лазальний, біговий, стрибковий. Їх назви свідчать про те, яким основним рухам надають перевагу на конкретному занятті.

Література:
Єфименко М. За принципом «Не зашкодь!»// Дошкільне виховання. 1999. № 7.
Єфименко М. Хлопці козаки, а двчатка квіточки... Статева культура у фізичному вихованні дошкільнят // Дошкільне виховання. 2000. № 9.
Жерносек I. Педагогічний досвід: головні ознаки і критерії // Рідна школа. 1999. № 9.
Підласий I. П., Трипольська С. А. Формування професійного потенціалу як мета підготовки вчителя // Рідна школа. 1998. № 1.
Попова О. В. Становлення і розвиток інноваційних педагогічних ідей в Україні у ХХ столітті. Харків, 2001.Тема 9: Нові інформаційні технології навчання (6 год.)

Завдання для самостійної роботи:
З’ясуйте, що таке нові інформаційні технології навчання. Визначте, які інформаційні технології є предметом вивчення на уроках інформатики в школі.
З’ясуйте, що таке телекомунікаційні технології.
Сформулюйте мету та завдання НІТ навчання.
Розкрийте основні складові НІТ навчання.
Опишіть педагогічні можливості НІТ при вивченні предметів шкільного циклу.
Охарактеризуйте програмно-педагогічні засоби. Які різновиди навчальних комп’ютерних програм ви знаєте?

Методичні рекомендації:
Основною метою НІ навчання є підготовка учнів до повноцінної життєдіяльності в умовах інформаційного суспільства.
Педагогічні завдання НІТ навчання:
інтенсифікація всіх рівнів навчально-виховного процесу, підвищення його ефективності та якості;
побудова відкритої системи освіти, що забезпечує кожній дитині і дорослому власну траєкторію самоосвіти;
системна інтеграція предметних галузей знань;
розвиток творчого потенціалу учня, його здібностей до комунікативних дій;
розвиток умінь експериментально-дослідницької діяльності та культури навчальної діяльності;
формування інформаційної культури учнів;
реалізація соціального замовлення, обумовленого інформатизацією сучасного суспільства (підготовка фахівців у галузі інформатики та обчислювальної техніки; підготовка користувача засобів нових інформаційних технологій).

Література:
Бордовский Г.А., Извозчиков В.А., Исаев Ю.В., Морозов В.В. Информатика в понятиях и терминах: Книга для учащихся старших классов средней школы. - М.: Просвещение, 1991. 208 с.
Жалдак М. И. Система подготовки учителя к использованию информационных технологий в учебном процессе. М., 1989. 48 с.
3. Концепция информатизации образования // Информатика и образование. 1988. № 6. С. 3-31.
4. Крылова Е.С., Горячев А.В. Проект программы по информатике. // Информатика и образозание. 1996. № 1. С. 1116.
5. Логико-психологические основы использования компьютерных учебных средств в процессе обучения // Информатика и образование,1989. № 3. С. 512.
6. Основи нових інформаційних технологій навчання: Посіб. для вчителів / Авт. кол.; За ред. Ю. І. Машбіца. К.; ТЗМН, 1997. - 264 с.
7. Пейперт С. Переворот в сознании: Дети, компьютеры и плодотворные идеи: Пер. с англ. М.: Педагогика, 1989. 224 с.
8. Политика в области образования и новые информационные технологии: Национальный доклад Российской Федерации на II Международном конгрессе ЮНЕСКО "Образование и информатика". - М.: Просвещение, 1996. 34 с.
9. Ракитов А.И. Философия компьютерной революции. М., 1991.
10. Роберт И.В. Современные информационные технологии в образовании: дидактические проблемы, перспективы использования. М., 1994.
11. Сергеева Т.А. Новые информационные технологии и содержание обучения // Информатика и образование. - 1991. №1. С. 3-10.
12. Системы обработки информации. Компьютерная технология обучения: определение терминов. К., 1993.
Тема 10: Інноваційна діяльність педагога (6 год.)

Завдання для самостійної роботи:
Охарактеризуйте особливості інноваційної діяльності.
Проаналізуйте рівні сформованості готовності до інноваційної педагогічної діяльності.
Охарактеризуйте компоненти готовності педагога до інноваційної діяльності.
Запропонуйте шляхи формування індивідуального стилю діяльності педагога.
Розкрийте значення управління інноваційними освітніми процесами на науковій основі.

Методичні рекомендації:
При формуванні інноваційної поведінки педагога важливо врахувати такі принципи:
1. Принцип рефлексії педагога на власний психолого-педагогічний досвід. Для цього необхідно освоїти способи аналізу і варіювання умов, факторів, які їх супроводжують, і результатів локальних і масштабних педагогічних ситуацій з інших (насамперед, психологічних) позицій. Гнучкий підхід до педагогічного досвіду педагога, кваліфікований аналіз і вибірково-оцінне ставлення до раніше засвоєних методів у поєднані із засвоєнням нових психологічних знань забезпечують продуктивний синтез психолого-педагогічних знань, новий рівень професійної компетентності.
Рефлексія розкривається у використанні аналізу педагогічної діяльності та її результатів, що охоплює оцінювання професійного рівня, прогнозування професійної успішності, організацію самопізнання та самодіагностики, підтримання стійкого оперативного зворотного зв'язку (від вихованців, колег, адміністрації).
Принцип формування орієнтувально-пошукової позиції педагога щодо будь-яких аспектів свого і «чужого» (запозиченого) педагогічного досвіду. Сформованість такої позиції забезпечує обґрунтований підхід до оцінювання можливостей і особливостей реалізації конкретних способів педагогічної взаємодії, визначення умов і меж їх застосування.
Принцип формування цілісного підходу до аналізу проблемних педагогічних ситуацій. Особливість таких ситуацій в освітньому процесі полягає у наявності великої кількості учасників зі своїми ролями, способами взаємодії та інтересами. Тому спроби розв'язати проблемну ситуацію, спираючись лише на локальні ознаки, можуть бути невдалими.
Принцип формування уміння розв'язувати завдання колегіально з іншими учасниками (вихованцями, колегами). Це забезпечує можливість зіставлення своїх поглядів з поглядами колег, батьків, пошуку оптимальних рішень не лише завдяки відстоюванню власних позицій, а й за допомогою аналізу інших пропозицій, спільного їх генерування.
Реалізація цих принципів забезпечує системність у підготовці педагога до інноваційної діяльності як у період вузівського навчання, так і на етапі післявузівської освіти та в процесі методичного удосконалення педагогічної майстерності.

Література:
Балл Г.А. Концепция самоактуализации личносги в гуманистической психологии. : Киев; Донецк, 1993.
Бердяев Н.А. Самопознание (опыт философской автобиографии). М., 1990.
Бернс Р. Развитие Я-концепции и воспитание. М., 1986.
Битянова Н. Р. Психология личностного роста. М., 1995.
Борисова Е. М., Логинова Г. П. Индивидуальность и профессия. "Знание", 1991, № 11.
Данилова В. Л. Как стать собой. Психотехника индивидуальности. X., 1994.
Елканов С. Б. Основы профессионального самовоспитания будущего учителя. - М., 1989.
Завадова Н. Д., Ломов В. Ф. Пономаренко В. А. Образ в системе психической регуляции деятельности. М., 1986.
Кан-Калик В. А., Никандров Н. Д. Педагогическое творчество. М., 1990.
Кон И.С. В поисках себя: личность и ее самосознание. – М., 1984.
Кузьмина М.В. Очерки психологии труда учителя. – Л., 1967.
Маркова А.К. Психология труда учителя. – М., 1993.

15

Приложенные файлы

  • doc 15817598
    Размер файла: 323 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий