6 Засоби діагностики навчальних досягнень студентів


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.
ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ Н
АВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ
СТУДЕНТІВ


1.

КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ


Модульна контрольна робота № 1

Варіант 1

1.

Засоби дослідження у менеджменті організації.

2.

Менеджмент як система наукових знань.

3.

Класифікація принципів менеджменту організації.

Варіант

2

1.

Історичні етапи розвитку менеджменту.

2.

Зовнішнє та внутрішнє середовище організації.

3.

Класифікація принципів менеджменту організації.

Варіант 3

1.

Зовнішнє та внутрішнє середовище організації.

2.

Визначення ефективності діяльності менеджера.

3.

Засоби дослідження
у менеджменті організації.

Варіант 4

1.

Характеристика складових елементів управлінського процесу.

2.

Засоби дослідження у менеджменті організації.

3.

Поняття та складові елементи системи управління.

Варіант 5

1.

Характеристика складових елементів організації.

2.

Закони
та закономірності менеджменту організації.

3.

Складові блоки діяльності організації та особливості їх взаємодії.

Варіант 6

1.

Класифікація принципів менеджменту організації.

2.

Засоби дослідження у менеджменті організації.

3.

Принципи менеджменту та їх взаємозв'язок

В
аріант 7

1.

Визначення сучасних технологій соціального управління.

2.

Зовнішнє та внутрішнє середовище організації.

3.

Закони та закономірності менеджменту організації..

Варіант 8

1.

Визначення сучасних технологій соціального управління.

2.

Закони та закономірності
менеджменту організації.

3.

Зовнішнє та внутрішнє середовище організації.

Варіант 9

1.

Управління інформаційними ресурсами в менеджменті.

2.

Класичні та сучасні функції менеджменту.

3.

Принципи менеджменту та їх взаємозв'язок

Варіант 10

1.

Закони та закономірності менедж
менту організації.

2.

Класифікація принципів менеджменту організації.

3.

Характеристика складових елементів організації.


Модульна контрольна робота № 2

Варіант 1

1.

Характеристика основних організаційних підсистем.

2.

Поняття та характеристика конкурентоспроможності
організації.

3.

Методи управління фінансово
-
економічною підсистемою організації.

Варіант 2

1.

Поняття влади та особливості формування влади.

2.

Сутність та основні параметри організаційних перетворень

3.

Поняття та характеристика конкурентоспроможності організації.

Ва
ріант 3

1.

Поняття та характеристика конкурентоспроможності організації.

2.

Основи стратегічного управління діяльністю організації.

3.

Контроль та управління по цілям.

Варіант 4

1.

Управлінське консультування : методи, засоби та різновиди.

2.

Вплив стилю управління на
реалізацію організаційної стратегії розвитку.

3.

Визначення місії організації та її особливості.

Варіант 5

1.

Поняття та складові елементи стилів керівництва.

2.

Основи стратегічного управління діяльністю організації.

3.

Класифікація цілей організації. Дерево цілей.

В
аріант 6

1.

Функції кадрової служби організації..

2.

Основи стратегічного управління діяльністю організації.

3.

Сутність та основні параметри організаційних перетворень

Варіант 7

1.

Методи управління фінансово
-
економічною підсистемою організації.

2.

Функції кадрової
служби організації.

3.

Особливості та поняття переговорного процесу.

Варіант 8

1.

Сутність та основні параметри організаційних перетворень

2.

Управлінське консультування : методи, засоби та різновиди

3.

Поняття та характеристика конкурентоспроможності організації.

Варіант 9

1.

Управлінське консультування : методи, засоби та різновиди

2.

Функції кадрової служби організації.

3.

Види та взаємозв'язок особистих та міжособистісних конфліктів.

Варіант 10

1.

Сутність та основні параметри організаційних перетворень

2.

Функції кадрової
служби організації.

3.

Методи управління фінансово
-
економічною підсистемою організації.


2.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1.

Сутність поняття «управління» та «менеджмент».

2.

Різниця між поняттями «менеджер» та «підприємець».

3.

Рівні управління та сфера менеджменту
організації.

4.

Засоби дослідження у менеджменті організації.

5.

Закони та закономірності менеджменту організації.

6.

Принципи менеджменту організації, сутність та роль.

7.

Класифікація принципів менеджменту організації.

8.

Взаємозв’язок принципів менеджме
нту організації.

9.


Історія управлінської думки у світі.

10. Історія розвитку менеджменту в Україні.

11. Передумови виникнення менеджменту організації .

12. Школа наукового управління.

13. Класична (адміністративна) школа.

14.

Школа людських відносин.

15.

Школа поведінкових наук.

16.

Емпірична школа.

17.

Школа соціальних систем.

18.

Нова школа.

19.

Поняття та ознаки організації.

20.

Зовнішнє та внутрішнє середовище організації.

21.

Види організації.

22.

Закони організації.

23.

Культура і типи організації в

Україні.

24.

Процес управління в менеджменті.

25.

Організаційна структура управління.

26.

Види організаційних структур управління.

27.

Принципи побудови організаційних структур.

28. Кризові ситуації, ії поява та типологія

29. Санація та банкрутство
організації.

30. Фінансово економічне управління організацією.

31. Доходи та прибутки організації.

32. Ефективність управління організацією.

33. Конкурентоспроможність організації.

34. Основи стратегічного управління діяльністю організації.

35. Еволюція уп
равління організаційним середовищем.

36. Етапи процесу планування стратегій діяльності підприємства.

37. Характеристика основних організаційних підсистем.

38. Порядок заснування підприємств та об'єднань

39. Зовнішнє середовище організації
:
фактори прямої т
а непрямої дії.

40. Особливості державної підтримки інноваційної діяльності.

41. Особливості управлінського циклу та його етапи.

42. Особливості м
оделювання процесу організаційних перетворень

43. Методи управління фінансово
-
економічною підсистемою організ
ації.

44. Характеристика процесу управління обіговими активами.

45. Соціальні та економічні аспекти ефективної діяльності організації.

46. Створення цільових програм управління продуктивністю та розвитком.

47. Особливості процесу централізації та децентр
алізації в менеджменті
організацій.

48. Поняття та характеристика конкурентоспроможності організації.

49. Методи оцінки та управління конкурентоспроможністю організації.

50. Програми розвитку організації в умовах конкурентного середовища.

51. Функції кадрової служби організації.

52. Внутрішньо фірмове навчання персоналу організації.

53.
Мета управлінського процесу, його учасники, предмет, засоби здійснення.

54. Ефект масштабу організації.

55.
Сутність та основні параметри організаційних
перетворень.

56. Управлінське консультування : методи, засоби та різновиди.

57. Горизонтальна координація: взаємні комунікації, тимчасові робочі групи,
комісії

58. Поняття та вибір стратегії консультаційної фірми.

59. Стан українського ринку консультацій
них послуг.

60.
Динамічний взаємозв’язок конкретних і загальних функцій менеджменті
організацій.

3.

ТЕМИ РЕФЕРАТІВ ТА МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЇХ
НАПИСАННЯ


Теми рефератів

1.

Розвиток менеджменту організацій у ХХ столітті.

2.

Методологічні основи менеджменту

організацій.

3.

Світовий досвід управління організацією.

4.

Історія розвитку наукових поглядів щодо аналізу систем управління.

5.

Методологічні основи менеджменту організацій.

6.

Закони менеджменту організації: теорія та практика.

7.

Взаємозв'язок принципів менеджменту
організацій.

8.

Історія розвитку менеджменту організацій.

9.

Особливості моделей менеджменту.

10.

Розвиток управлінської думки в Україні.

11.

Головні концепції менеджменту організацій ХХ століття.

12.

Особливості регулювання взаємодії організації з зовнішнім середовищем.

13.

Шляхи оптимізації взаємодії зовнішнього та внутрішнього середовища
організації.

14.

Види інформаційних ресурсів та їх класифікація.

15.

Управління організаційною культурою сучасних організацій: сутність та
значення.

16.

Управління операційною підсистемою організації н
а сучасному етапі.

17.

Методи реалізації зовнішніх та внутрішніх стратегій управління в сучасному
менеджменті організацій.

18.

Оцінка стану правового середовища регулювання діяльності підприємств в
Україні.

19.

Класифікація організацій за правовим статусом в Україні.

20.

Особливості управління організаціями різних форм власності та
організаційно
-
правових форм.

21.

Галузеві особливості функціонального управління організаціями.

22.

Сучасні підходи до впровадження методів кризового менеджменту
організацій.

23.

Особливості управління орг
анізацією в період реорганізації: світовий досвід.

24.

Управління маркетинговою діяльністю як задача менеджменту організацій.

25.

Етапи створення та види маркетингових стратегій.

26.

Особливості використання SWOT
-
аналізу в маркетинговому позиціонуванні.

27.

Методи та стра
тегії сучасних маркетингових війн.

28.

Організаційна функція маркетингової служби підприємств.

29.

Стратегічне планування як функція менеджменту організації.

30.

Характеристика етапів розробки та прийняття стратегій організаційного
розвитку.

31.

Аналіз факторів зовнішньог
о та внутрішнього середовища в менеджменті
організації що впливають на стратегічне планування.

32.

Вибір критеріїв оцінки ефективності стратегічного управління організацією.

33.

Проблеми вибору методів управління в сучасному стратегічному
менеджменті.

34.

Організаційні перетворення та процес управління операційною діяльністю.

35.

Методи подолання опору організаційним перетворенням.

36.

Сутність комплексного підходу до управління організаційними змінами.

37.

Природа та функції організаційних перетворень.

38.

Кадрова політик
а організації: етапи, форми, види.

39.

Еволюція підходів до управління персоналом організації.

40.

Впровадження сучасних методів оцінки та навчання персоналу організацій.

41.

Міжнародний досвід організації роботи кадрових служб та служб
управління людськими ресурсами.

42.

Фінансова політика підприємства: методи функції, етапи реалізації та
контролю.

43.

Методика фінансового аналізу стану підприємства.

44.

Управління інвестиційними процесами в сучасному менеджменті
організацій.

45.

Структура та різновиди фінансових планів організації:
значення та
особливості.

Методичні вказівки до написання рефератів

Написання реферату є важливим напрямк
ом самостійної роботи студента.
Працюючи над

рефератом, студент має можливість більш глибоко дослідити
той чи інший аспект курсу, що

вивч
ається. Виконання реферативного
дослідження передбачає роботу з великою кількістю

літературних джерел, тому
реферат допомагає студенту навчитися самостійно працювати з

останніми. В
тексті реферату необхідно робити посилання на літературні джерела.


При роз
гляді конкретної проблемної ситуації крім

наведення поглядів
провідних науковців

студентам рекомендується висловлювати своє бачення
рішення проблеми.

При написанні реферату необхідно дотримуватися наступних вимог:

Структура

Титульний
лист

Оформлюється за

стандартною формою

Зміст

Містить перелік питань, що будуть розкриті в

рефераті

Вступ

Розкривається актуальність та необхідність
вивчення

обраної теми, ступінь її
дослідженості, предмет та

об’єкт, мета та
завдання дослідження.

Основна
частина

Розкриваються теоретичні аспекти питань, що

вивчаються, наводяться приклади з вітчизняної
та

зарубіжної практики
страхування.
Рекомендується не

тільки наводити окремі
факти, але й використовувати

елементи аналізу (наприклад, якщо в рефераті

наводяться табл
иці чи графіки, то необхідно їх

описати і прокоментувати).

Висновок

Наводяться основні результати реферативного

дослідження

Список

використаної

літератури

Містить джерела, використані студентом при

написанні реферату (законодавчі та нормативні
акти,

підручники, періодичні видання,
монографії).

Літературні джерела вказуються в
алфавітному

порядку.

Оформлення

Реферат оформлюється та здається в друкованому вигляді на
аркушах

формату А4. Шрифт 14. Поля: верхнє, нижнє, ліве


по 20 мм,
праве


10

мм.

Обсяг

10


18 сторінок


Реферат вважається виконаним і допускається до захисту, якщо він написаний
та

оформлений з додержанням всіх вищенаведених вимог.
Приложенные файлы

  • pdf 15817445
    Размер файла: 254 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий