fakultatuv nim_ fran

Рекомендовано МОН України
Програма
факультативного курсу
«Іноземна мова за три роки»
(«Німецька мова за три роки»)
(матеріалирозміщено«Іноземнімови» №6, 2010 )
Програма факультативного курсу «Іноземна мова за три роки»
(«Німецька мова за три роки»)

Пояснювальна записка
Якісні зміни характеру міжнародних відносин України роблять іноземну мову дійсно потрібною в практичній діяльності людини.На сучасному етапі розвитку суспільства знання іноземних мов є необхідною складовою життя та важливою передумовою для особистих,культурних, професійних та економічних контактів. Тому навчальні заклади є головною ланкою у вивченні іноземних мов, ланкою, яка дає можливість вивчати дві або три іноземні мови.
Дана програма розрахована на факультативне вивчення мови як другої або третьої іноземної.
Повний курс розрахований на 210 годин.
Основою факультативного курсу повинна бути висока мотивація активної, свідомої, творчої діяльності підлітка, що, у свою чергу, стане надійною базою для подальшого вивчення іноземної мови у вищих навчальних закладах, на мовних курсах, самостійно або для безпосереднього застосування в практичній діяльності випускника.
Головна мета факультативного курсу полягає в оволодінні учнями основ іншомовного спілкування, які зумовлюють досягнення учнями мінімально-достатнього рівня комунікативної компетенції. Курс спрямовано в першу чергу на розширення світогляду, формування культури спілкування та загальний розвиток мовленнєвої та соціокультурної компетенції учнів.
Основними комунікативними уміннями є
уміння здійснювати усне спілкування в типових ситуаціях навчально-трудової, побутової та культурної сфер спілкування на базовому рівні;
уміння сприймати на слух та розуміти основний зміст нескладних автентичних текстів;
уміння читати й розуміти нескладні автентичні тексти різних жанрів;
уміння зафіксувати й передати письмово елементарну інформацію;
уміння використовувати в разі необхідності невербальні засоби спілкування.
Вивчення іноземної мови за програмою факультативного курсу передбачає комплексну реалізацію освітніх, виховних й розвиваючихцілей.
Освітня мета досягається шляхом навчання учнів засобами іноземної мови, що у свою чергу передбачає
усвідомлення учнями суті мовних явищ, іншої системи понять, через яку може сприйматися дійсність;
розуміння особливостей свого мислення;
порівняння явищ іноземної мови з рідною мовою;
оволодіння знаннями про культуру, історію, реалії та традиції країни, мова якої вивчається;
уміння вчитися (працювати з підручником, додатковою літературою, словниками тощо).
Виховна мета реалізується через особисте ставлення до нової культури в процесі оволодіння цією культурою. Передбачено виховання в учнів
культури спілкування, прийнятої в сучасному світі;
ціннісних орієнтацій, адекватних почуттів та емоцій;
позитивного ставлення до іноземної мови, культури народу, який розмовляє цією мовою;
розуміння важливості оволодіння іноземною мовою і потреби користування нею як засобом спілкування;
таких рис характеру як толерантність, доброзичливість, активність, працьовитість.
Розвиваючамета реалізується в процесі оволодіння учнями досвідом творчості, пошукової діяльності, усвідомлення явищ як своєї, так і іншої дійсності, їх подібності та розбіжності.
Передбачено розвиток в учнів
умінь переносу знань та навичок у нову ситуацію на основі здійснення проблемно-пошукової діяльності;
мовленнєвих здібностей (фонетичного та інтонаційного слуху, мовної здогадки, імітації тощо);
інтелектуальних і пізнавальних здібностей;
готовності до подальшої самоосвіти в галузі володіння іноземною мовою.
У навчанні виховні й освітні цілі реалізуються в процесі практичного оволодіння мовою. Навчальний процес організовується в такий спосіб, щоб сприяти формуванню в учнів умінь і навичок говоріння, аудіювання, читання та письма. Процес навчання всіх видів мовленнєвої діяльності має здійснюватися паралельно й взаємопов’язано. Фонетичний аспект мовлення має засвоюватися безпосередньо в практичній діяльності під час оволодіння лексичним і граматичним матеріалом. Робота над вимовою здійснюється постійно впродовж усього курсу навчання. Усі вправи й завдання мають бути комунікативно спрямованими.
Під час викладання даного курсу рекомендовано використовувати аудіо- та відеоматеріали, Internet-ресурси, презентації в PowerPoint тощо.
Навчання усного й писемного спілкування відбувається в межах тем, передбачених програмою. Тематика курсу відповідає віковим особливостям учнів, дає можливість порівнювати побут та звичаї українського народу та народу, мова якого вивчається.
Дана програма може бути використана для викладання факультативного або елективного курсу «Іноземна мова за три роки» в загальноосвітніх закладах, школах з поглибленим вивченням іноземних мов, ліцеях та гімназіях.
Програма з курсу «Німецька мова за три роки»
Перший рік навчання

Сфери (тематика спілкування)
Мовленнєва компетенція
Мовна компетенція
Соціокультурна / соціолінгвістична компетенція
Стратегічна компетенція


Мовленнєві функції
Мовленнєві зразки
Лексика
Граматика
ФонетикаIchund du
Я і ти
Привітатися.

Попрощатися.
Познайомитися.
Спитати та розповісти про вік.
Спитати про справи, відповісти на запитання.
Запитувати про походження.
Hallo! Guten Morgen / Tag / Abend!
Auf Wiedersehen! Tschьs!
Wie heiЯt du? Ich heiЯe Wie alt bist du?
Ich bin Jahre alt.
Wie geht’s?
Danke, es geht mir gut / nicht so gut / super
Woher kommst du?
Вік.
Кількісні числівники від 1 до 100.
Іменник: однина й множина іменників. Відмінювання іменників.
Артикль: означений, неозначений, нульовий. Відмінювання артикля.
Дієслово: теперішній час слабких і сильних дієслів (Prдsens).
Спонукальна форма дієслів (Imperativ).
Минулий час слабких і сильних дієслів (Perfekt). Модальні дієслова в теперішньому часі (Prдsens).
Прикметник: коротка форма прикметників.
Ступені порівняння прикметників jung, alt, gut.
Прислівник: ступені порівняння прислівника gern.
Займенник: особові займенники. Присвійні займенники.
Числівники: кількісні числівники 1-1000. Порядкові числівники.
Прийменники: прийменники місця з Dat. таAkk.
Заперечення: kein / keine.
Речення: стверджувальні, заперечні, спонукальні. Питальні речення з питальними словами та без них.

Усі звуки німецької мови.
Алфавіт.
Дифтонги.
Буквосполучення.
Довгі та короткі голосні.
Приглушення приголосних у кінці складу й слова.
Інтонація в розповідних (стверджувальних та заперечних) спонукальних та питальних (з питальними словами, та без них) реченнях.

Вірно обирати та вживати форми привітання та звертання.
Уміти зав’язувати знайомства.
Розуміти вказівки, ставити питання та відповідати на запитання.
Вчитися толерантно ставитися до оточуючих, їх уподобань та звичок.
Порівнювати структуру німецької мови з рідною.
Порівнювати особливості побуту в Німеччині та Україні.

Зберігати увагу під час уроку.
Розуміти завдання.
Бути здатним працювати самостійно, в парі, в групі.
Уміти контролювати свої дії, об’єктивно оцінювати їх.
Звертатися по допомогу, додаткові пояснення до вчителя.
Узагальнювати отриману інформацію, оцінювати прослухане, прочитане.
Інсценізувати діалоги.
Докладно читати і перекладати невеликі за обсягом тексти.


MeineFamilieundFreunde
Моя родина та друзі
Представляти й називати членів родини й друзів.
Ставити запитання й відповідати на них.
Давати елементарну характеристику комусь / чомусь.
Спитати та розповісти про професії батьків.
Meine
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·Члени родини. Професії. Зовнішність.
Хобі.

EssenundTrinken
Їжа та напої
Привітатися з продавцем, розпитати про ціну, замовити необхідну кількість товару.
Просити повторити інформацію.
Замовляти страви в ресторані.
Обговорювати свої уподобання в їжі.

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
Назви продуктів, страв, грошей, міри ваги.
Кількісні числівники від 1 до 1000.

MeineWohnung
Моя квартира
Запитувати та розповідати про житло, місцезнаходження меблів у кімнаті.
Wir haben eine zwei / Dreizimmerwohnung. Unsere Wohnung liegt im ersten / Stock. Mein Zimmer ist groЯ und hell. Im Zimmer gibt es einen Tisch, ein Bett, eine Kommode Der Tisch steht links an der Wand / vor dem Fenster Mein Zimmer gefдllt mir gut / nicht besonders gut.
Назви кімнат, меблів.

Der Alltag
Повсякденне життя
Розповідати про розклад дня, про щоденну діяльність зранку, вдень, ввечері. Називати час доби. Домовлятися про зустріч.
Ich stehe um 8 Uhr auf. Um Uhr frьhstьcke ich / esse ich zu Mittag / zu Abend. Ich habe 6-7 Stunden pro Tag. Wie spдt ist es?
Was machst du am Abend nach der Schule? Treffen wir uns um 7 Uhr an der Schule!
Дні тижня. Щоденні обов’язки та звички.

Freizeit
Вільний час
Розповідати про види діяльності у вільний час. Розпитувати та розповідати про хобі. Домовлятися про зустріч та скасовувати домовленість. Пропонувати щось, приймати та відхиляти пропозицію.
WasmachstduinderFreizeit? Was sind deine Hobbys? Ich mцchte einen Sprachkurs machen.
Tut mir leid, heute habe ich keine Zeit, ich habe Gдste zu Besuch.

Види діяльності у вільний час.
Модальні дієслова.

NaturundUmwelt
Природа та довкілля
Називати пори року, місяці. Розповідати про погоду в різні пори року.
Робити прогноз погоди на наступний день, тиждень.
Коригувати свої плани згідно з прогнозом погоди.
ImWinteristesgewцhnlichkalt. Es schneit oft. Die Temperatur ist 10-15Grad unter Null.
Am Mittwoch sind es 8 bis 13 Grad. Es regnet. Der wind ist stark.
Das Wetter ist nicht schцn. Bleiben wir heute besser zu Hause!
Пори року, місяці, природні явища, сторони світу.

Schule
Школа
Розуміти та виконувати завдання та вказівки вчителя на уроці.

Описувати класну кімнату.Описувати діяльність на уроці.

Розповісти про розклад занять та улюблений предмет.
Macht die Bьcher in der Seite auf! Schreibt die Wцrter in die Wцrterhefte!
L
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
Назви шкільних меблів та шкільного приладдя.
Види діяльності на уроці.
Назви шкільних предметів. Використання при цьому всіх видів запитань (загальних, спеціальних, альтернативних).


Мовленнєва компетенція
На кінець першого року навчання учні
Аудіювання
Говоріння
Читання
Письмо


Монологічне мовлення
Діалогічне мовлення- розуміють мовлення вчителя: короткі тексти, діалоги, вірші, які побудовані на вивченому мовному матеріалі й звучать у нормальному темпі;
- розумють інформацію, яка представлена опосередковано (тексти, діалоги, вірші, пісні) у записі на касеті або диску;
- уміють відокремлювати важливу для розуміння загального змісту інформацію.
Аудіотексти можуть містити до 2% невідомих слів та граматичних явищ, зрозумілих із контексту або неважливих для загального розуміння поданої інформації.
Тривалість звучання – до 2 хвилин.
уміють:
- робити короткі повідомлення про певні події та факти;
- передавати зміст прочитаного або прослуханого тексту;
- описувати явища та об’єкти;
- переконати співрозмовника в чомусь;
- висловлювати свою думку та своє ставлення до предмета мовлення;
- робити підготовлене повідомлення, самостійно добираючи матеріал і використовуючи додаткові відомості.
Обсяг висловлювання – не менше 10 фраз, побудованих на відомому мовному матеріалі й правильно оформлених у мовному відношенні.
уміють:
- починати розмову, використовуючи ініціативну репліку;
- правильно й швидко реагувати на репліку співрозмовника;
- вести різні типи діалогів у стандартних ситуаціях спілкування (діалог-розпитування, діалог-домовленість, діалог-обмін думками);
- звертатися до партнера з проханням повторити фразу, висловити думку інакше;
- створити мікродіалог, виступаючи в певних ролях;
- використовувати всі види запитань (загальні, спеціальні, альтернативні).
Висловлювання кожного співрозмовника має бути побудоване на вивченому матеріалі та повинно містити не менше 8 реплік, правильно оформлених у мовному відношенні.
- уміють читати мовчки (з повним розумінням) тексти, побудовані на засвоєному мовному матеріалі (обсяг 1200 друкованих знаків);
- розуміють нескладні автентичні різнопланові тексти (значення незнайомих слів розкриваються на основі здогадки, малюнка, схожості з рідною мовою; тексти можуть містити до 3% невідомих слів, які пояснюються в коментарі або зрозумілі з контексту, а також до 2% нових слів, які не перешкоджають розумінню тексту в цілому);
- розуміють інформацію під час читання адекватно його цілям (повне, точне, глибоке розуміння, ознайомлення зі змістом, перегляд тексту тощо);
- визначають головну думку (ідею) тексту, виявляють основні й другорядні факти, аналізують, за необхідності використовуючи словник.
уміти:
- писати короткий твір на тему (обсяг – до 15 фраз) і стисло передавати в письмовій формі зміст почутого чи прочитаного;
- письмово передавати інформацію адекватно до цілей, завдань спілкування та комунікативного портрету адресата, правильно оформлюючи повідомлення залежно від його форми (лист, листівка);
- складати й записувати план тексту й робити короткі записи стосовно прочитаного чи прослуханого.Програма з курсу «Німецька мова за три роки »
Другий рік навчання

Сфери (тематика спілкування)
Мовленнєва компетенція
Мовна компетенція
Соціокультурна / соціолінгвістична компетенція
Стратегічна компетенція


Мовленнєві функції
Мовленнєві зразки
Лексика
Граматика
ФонетикаBeruf und Arbeit
Професія й робота
Розповідати та розпитувати про професії.
Розуміти оголошення.

Was sind Sie von Beruf`?
Ich bin Journalist (von Beruf).
Ich habe einen Job / eine Stelle als
Ich mache eine Ausbildung als
Ich studiere noch.
Ich arbeite noch nicht.
Ich bin zurzeit arbeitslos.
Seitwann? Wie lange?
Fьr ein Jahr / einen Monat
Назви професій.
Освіта.
Позначення часових відрізків.
Іменник: іменники у всіх відмінках (однина й множина). Утворення складних і похідних іменників.
Артикль: означений, неозначений, нульовий. Відмінювання артикля.
Дієслово: теперішній час слабких і сильних дієслів(Prдsens).
Спонукальна форма дієслів (Imperativ).
Минулий час слабких і сильних дієслів (Perfekt).
Мин
·улий час слабких і сильних дієслів (Imperfekt).
Модальні дієслова в Prдsens.
Прикметник: коротка форма прикметників.
Ступені порівняння прикметників. Прислівник: прислівники, які виражають самопочуття.
Займенник: особові займенники. Присвійні займенники. Безособовий займенник man.
Числівники: кількісні числівники 1-1000. Порядкові числівники.
Прийменники: прийменники місця з Dat. таAkk.
Заперечення:kein / keine.
Речення: стверджувальні, заперечні, спонукальні речення. Питальні речення без питального слова й з питальними словами.
Усі звуки німецької мови. Особливості німецької вимови. Інтонація розповідних та питальних речень. Логічний наголос у поширених реченнях. Емоційне мовлення.
Вірно обирати та вживати форми привітання та звертання.
Розуміти вказівки, ставити питання та відповідати на запитання.
Отримувати потрібну інформацію в довідкових бюро.
Звертатися по допомогу або пораду в магазині, готелі, лікарні, на вулиці.
Володіти понятійно-термінологічним апаратом відповідно до даної теми.
Вчитися толерантно ставитися до оточуючих, їх уподобань та звичок.
Порівнювати структуру німецької мови з рідною.
Порівнювати особливості побуту в Німеччині та Україні.

Розуміти завдання.
Бути здатним працювати самостійно, в парі, в групі.
Уміти контролювати свої дії, об’єктивно оцінювати їх.
Звертатися по допомогу, додаткові пояснення до вчителя.
Узагальнювати отриману інформацію, оцінювати прослухане, прочитане.
Складати план та усно й письмово формулювати основну ідею тексту.
Уміти логічно висловлювати свої думки, реагувати на висловлювання співрозмовника, наводити аргументи, робити висновки.


IneinerfremdenStadt
У незнайомому місті (екскурсії, визначні місця)
Уміти отримувати інформацію в довідковому бюро, замовляти номер у готелі, квитки, домовлятися про екскурсію.
Розуміти назви будівель, визначних місць.
KцnnenSiemirhelfen?
Haben Sie noch ein Doppelzimmer frei? Was kostet eine Ьbernachtung mit Frьhstьck?
Ich mцchte fьr heute Abend Theaterkarten kaufen.
Gibt es am Samstagabend eint Fьhrung?
Назви визначних місць, будівель.
Назви кімнат та послуг у готелі.

Gesundheit
Здоров’я
Уміти називати частини тіла, хвороби.

Домовлятися про прийом у лікаря.
Розуміти рекомендації лікаря.
Mein Bein Tut (sehr) weh.
Ich habe (starke) Ohren- / Hals- / Bauchschmerzen.
Ich brauche einen Termin.

Bleiben Sie im Bett.
Nehmen Sie das hier. Das hilft gegen die Schmerzen.
Sie sollen drei Tabletten nehmen!
Назви частин тіла та хвороб.


InderStadtunterwegs
Орієнтування в місті
Розпитати про шлях та описати його.

Wie komme ich zum Goetheplatz?
Kann ich dahin zu FuЯ gehen?
Gehen Sie zuerst geradeaus und dann in die zweite StraЯe rechts.
Назви напрямків руху, транспорту.

Auf dem Bahnhof.
На вокзалі
Отримати інформацію в довідковому бюро на вокзалі.

Купити квитки та розпитати про відправлення потяга.
Entschuldigen Sie, ich brauche eine Auskunft.
Wann geht der nдchste Zug nach?
Was kostet eine Fahrkarte nach ?
Auf welchem Gleis fдhrt der Zug ab?
Орієнтування на вокзалі.

NeueKleider
Новий одяг
Називати та оцінювати предмети одягу. Висловлювати свої уподобання щодо одягу.
Попросити про пораду або допомогу в магазині.
Haben Sie den Rock auch in GrцЯe?
Die Hose ist zu klein / zu groЯ. Ich brauche GrцЯe
Wo kann ich das bezahlen?
Wo finde ich Damenkleidung?
Gibt es die Bluse auch in Blau?
Welcher Pullover steht mir besser?
Назви одягу, його якостей.
Назви відділків у магазині.

Feste
Свята
Називати свята.
Вітати зі святом.
Розуміти запрошення й запрошувати в усній та письмовій формі.
Alles Gute zum Geburtstag / zur Hochzeit / im neuen Jahr!
Viel Glьck im neuen Jahr!
Frohe / Schцne Ostern!
Ich gratuliere zum Geburtstag /
Ich habe Geburtstag und mache eine Party. Kannst du kommen?
Назви свят.
Мовленнєві кліше привітань.


Мовленнєва компетенція
На кінець другого року навчання учні

Аудіювання
Говоріння
Читання
Письмо


Монологічне мовлення
Діалогічне мовлення- уміють сприймати найголовніші моменти дискусії, що відбувається в присутності учня, за умови, що вона ведеться мовою, характерною для повсякденної розмови, а учень має можливість попросити повторити деякі слова чи фрази;
- розуміють основний зміст текстів різного характеру (оголошення, інтерв’ю тощо), які подані опосередковано (з касети або диска;
- уміють вибрати потрібну інформацію з почутого.
Аудіотексти можуть містити до 2% невідомих слів та граматичних явищ, зрозумілих із контексту, і до 1% невідомих слів, які не заважають розумінню тексту.
Тривалість звучання – до 3 хвилин.
уміють
- обговорювати теми в межах сфер спілкування, зазначених програмою;
- висловлювати своє переконання, думку, згоду або незгоду тощо;
- відстоювати власну точку зору, обґрунтовуючи її;
- переказувати прочитаний або прослуханий текст згідно з планом.
Обсяг висловлювання – не менше 15 фраз, побудованих на відомому мовному матеріалі й правильно оформлених у мовному відношенні.
Уміють
- без попередньої підготовки вести бесіду з однією чи кількома особами в контексті заданої ситуації або на базі прочитаного;
- логічно реагувати на зміни мовної поведінки співрозмовника;
- вести групове обговорення без опори на зразок, використовуючи елементи полеміки та дискусії.
Висловлювання кожного співрозмовника має бути побудоване на вивченому матеріалі й повинно містити не менше 8 реплік, правильно оформлених у мовному відношенні.
- уміють читати мовчки (з повним розумінням) тексти, побудовані на засвоєному мовному матеріалі (обсяг 1250 друкованих знаків);
- розуміють нескладні автентичні різнопланові тексти (значення незнайомих слів розкриваються на основі здогадки, малюнка, схожості з рідною мовою;
- уміють складати план до прочитаного тексту;
- уміють використовувати лінгвістичну й контекстуальну здогадку з метою кращого усвідомлення сутності прочитаного.
Тексти можуть містити до 3% невідомих слів, які пояснюються в коментарі або зрозумілі з контексту, а також до 2% нових слів, які не перешкоджають розумінню тексту в цілому);
- розуміють інформацію під час читання адекватно його цілям (повне, точне, глибоке розуміння, ознайомлення зі змістом, перегляд тексту тощо);
- визначають головну думку (ідею) тексту, виявляють основні й другорядні факти, аналізують, за необхідності використовуючи словник.
уміють
- писати короткий твір на тему (обсяг – до 20 фраз) і стисло передавати в письмовій формі зміст почутого чи прочитаного;
- письмово передавати інформацію адекватно до цілей, завдань спілкування та комунікативного портрету адресата, правильно оформлюючи повідомлення залежно від його форми (лист, листівка);
- складати й записувати план тексту й робити короткі записи стосовно прочитаного чи прослуханого;
- заповнювати формуляр чи анкету з основними відомостями про себе;
- складати оголошення, запрошення, привітання.

Програма з курсу «Німецька мова за три роки »
Третій рік навчання

Сфери (тематика спілкування)
Мовленнєва компетенція
Мовна компетенція
Соціокультурна / соціолінгвістична компетенція
Стратегічна компетенція


Мовленнєві функції
Мовленнєві зразки
Лексика
Граматика
ФонетикаKennenlernen
Знайомство
Запитувати та розповідати про сімейний стан. Характеризувати та оцінювати когось / щось.
Розповідати про причини вчинків, подій.
HastdueineSchwдgerin? – Ja, meinBruderistverheiratet, baldbekommtereinBaby.
MeinNeffekannnichtkommen, weilersehrbeschдftigtist.
Родичі.
Позначення сімейного стану.
Іменник: віддієслівні іменники. Іменники в Genetiv. Genetiv власних назв.
Дієслово: зворотні дієслова. Керування дієслів. Минулий час (Perfekt) дієслів з префіксами, що відокремлюються / не відокремлюються. Минулий час (Prдteritum) модальних дієслів.
KonjunktivII дієслова sollen.
Прикметник: відмінювання прикметників.
Займенник:
присвійні займенники. Безособовий займенник man.
Речення: складнопідрядні речення.
Удосконалення знань, навичок і вмінь, набутих у попередні роки навчання.
Вірно обирати та вживати форми привітання та звертання.
Розуміти інформацію, ставити питання та відповідати на них у межах запропонованої тематики ситуативного спілкування.
Володіти понятійно-термінологічним апаратом відповідно до даної теми.
Вчитися толерантно ставитися до оточуючих, їх уподобань та звичок.
Порівнювати структуру німецької мови з рідною.
Порівнювати особливості побуту та культури в Німеччині та Україні.


Розуміти завдання.
Бути здатним працювати самостійно, в парі, в групі.
Уміти контролювати свої дії, об’єктивно оцінювати їх.
Звертатися по допомогу, додаткові пояснення до вчителя.
Узагальнювати отриману інформацію, оцінювати прослухане, прочитане.
Уміти усно й письмово формулювати основну ідею тексту.
Уміти логічно висловлювати свої думки, реагувати на висловлювання співрозмовника, наводити аргументи, робити висновки.
Уміти активно використовувати мову, що вивчається.


ZuHause
Вдома
Запитувати та розповідати про квартиру / дім, місцезнаходження речей у помешканні.
Розуміти та складати повідомлення.
Уміти звернутись по допомогу в господарстві.
WoliegtderTeppich? – ErliegtaufdemBoden.
Stell die Fotos auf den Tisch!
Kцnntet ihr bitte meine Blumen gieЯen?
Назви кімнат, меблів, речей у кімнатах.

EssenundTrinken
Їжа та напої
Розповідати про кулінарні традиції та національні страви. Уміти запрошувати гостей додому та до ресторану, підтримувати бесіду під час прийому.
Уміти складати кулінарні рецепти.
Greifen Sie bitte zu!
Was mцchtet ihr trinken?
Mцchtest du noch etwas? Bleibt doch noch ein bisschen!
Ich mцchte bitte bestellen. Die Rechnung, bitte.
Kцnnen wir bitte zahlen?
Kannst du mir das Rezept geben?
Назви посуду, продуктів, національних страв.


Beruf und Arbeit
Професія й робота
Уміти розповідати про професійні обов’язки; отримувати необхідну інформацію по телефону; попросити про пораду та давати пораду щодо вибору професії.

Mansollteimmergutzuhцrenundpьnktlichsein. Kцnnten Sie mich bitte mit Herrn verbinden?
Kцnnen Sie ihm / ihr bitte etwas ausrichten?
Kцnnten Sie vielleicht spдter noch einmal anrufen?
Назви професій, професійні обов’язки.

Sport
Спорт
Називати різні види спорту та розповідати про них.
Уміти розпитати про спортивні курси та записатися на них.
Gymnastik! DaraufhabeichkeineLust?
WoraufhastdudannLust? AufSchwimmen?
Fьr welche Sportarten interessieren Sie sich?
Назви видів спорту та видів спортивної діяльності.

Schulleben
Шкільне життя
Називати шкільні предмети та розповідати про них.
Порівнювати шкільні системи в Німеччині та в Україні.
Розповідати про професію своєї мрії.
MeinLieblingsfach / MeinLieblingslehrerist
DieLehrersindbeiunssehrstreng.
Ich mцchte gern werden.
Ich mцchte gern als arbeiten.
Назви шкільних предметів та видів діяльності на уроках.

Feste und Geschenke
Свята та подарунки
Називати свята.
Уміти описувати підготовку до свят та святкування. Висловлювати своє ставлення до свята.
Meiner Mutter schenke ich eine Kette. Sie liebt Schmuck.
Packen Sie bitte diese Puppe als Geschenk!
Eine Party darf nicht zu groЯ sein.
Ich finde toll, wenn
Mir ist wichtig, dass
Назви свят, подарунків, видів розваг.Мовленнєва компетенція
На кінець третього року навчання учні
Аудіювання
Говоріння
Читання
Письмо


Монологічне мовлення
Діалогічне мовлення- розуміють тривалу дискусію, що відбувається в присутності учня, за умови, що вона ведеться мовою, характерною для повсякденної розмови, а учень має можливість попросити повторити деякі слова чи фрази;
- розуміють основний зміст текстів різного характеру (радіо- та телепередачі, телефонні розмови, повідомлення на автовідповідачу тощо), які подані опосередковано (з касети або диска);
- уміють вибрати потрібну інформацію з почутого.
Аудіотексти можуть містити до 2% невідомих слів та граматичних явищ, зрозумілих із контексту, і до 1% невідомих слів, які не заважають розумінню тексту.
Тривалість звучання – до 5 хвилин.

- уміють обговорювати теми в межах сфер спілкування, зазначених програмою;
- уміють висловлювати своє переконання, думку, згоду або незгоду тощо;
- уміють відстоювати власну точку зору, обґрунтовуючи її;
- уміють розповідати про події в минулому, пояснювати причини своїх вчинків, висловлювати свої почуття;
- уміють переказувати прочитаний або прослуханий текст згідно з планом.
Обсяг висловлювання – не менше 18 фраз, побудованих на відомому мовному матеріалі й правильно оформлених у мовному відношенні.
- уміють без попередньої підготовки вести бесіду з однією чи кількома особами в контексті заданої ситуації або на базі прочитаного / прослуханого;
- уміють давати поради, вести телефонну розмову з метою отримання необхідної інформації;
- уміють логічно реагувати на зміни мовної поведінки співрозмовника;
- ведуть групове обговорення без опори на зразок, використовуючи елементи полеміки та дискусії.
Висловлювання кожного співрозмовника має бути побудоване на вивченому матеріалі й містити не менше 12 реплік, правильно оформлених у мовному відношенні.
- уміють читати мовчки (з повним розумінням) тексти, побудовані на засвоєному мовному матеріалі (обсяг 1300 друкованих знаків);
- розуміють нескладні автентичні різнопланові тексти (замітки в газеті, листи та повідомлення);
значення незнайомих слів розкриваються на основі здогадки, малюнка, схожості з рідною мовою);
- використовують лінгвістичну й контекстуальну здогадку з метою кращого усвідомлення сутності прочитаного;
- розуміють інформацію під час читання адекватно його цілям (повне, точне, глибоке розуміння, ознайомлення зі змістом, перегляд тексту тощо);
- визначають головну думку (ідею) тексту, виявляють основні й другорядні факти, аналізують, за необхідності використовуючи словник.
Тексти можуть містити до 3% невідомих слів, які пояснюються в коментарі або зрозумілі з контексту, а також до 2% нових слів, які не перешкоджають розумінню тексту в цілому.
уміють
- писати твір на задану тематику (обсяг – до 20 фраз) і стисло передавати в письмовій формі зміст почутого чи прочитаного;
- письмово передавати інформацію адекватно до цілей, завдань спілкування та комунікативного портрету адресата, правильно оформлюючи повідомлення залежно від його форми (записка, лист, листівка, запрошення, привітання);
- складати й записувати план тексту й робити короткі записи стосовно прочитаного чи прослуханого;
- заповнювати формуляр чи анкету з основними відомостями про себе;
- складати оголошення, запрошення, привітання.

15

Приложенные файлы

  • doc 15814148
    Размер файла: 149 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий