дентальді имплантология 100каз.тест


«Дентальді имплантация» бойынша емтихан тесттері 2012-2013 о.ж.
1.Біркезеңді титан имплантаттың мойынын иіуге болады
30°қа
10° қа
45°тан көпемес
15° қадейін
иіугеболмайды +
2. Имплантатциялық құрал жабдықтар жиынтығын стерильдеу жолы
автоклавта +
құрғақауалыстерилизаторда
автоклавтанемесеқұрғақауалышкафта
химиялықәдіспен
жоғарыдакөрсетілгендердіңбәрі
3.Имплантацияны қолдану көрсеткіші болып табылады
тістердіңтолықболмауы
тісқатарыныңекіжақтыақауы
біртістіңболмауы
алмалысалмалыпротездіңдұрысбекімеуі
жоғарыдакөрсетілгендердіңбәрі+
4.Екікезеңді сүйекішілік имплантаттарды жүргізу мақсаты
остеоинтеграциянәтижелерінежетуүшін +
операцияданкейінгіжарақаттыазайтуүшін
фиброздыинтеграцияныңалдыналуүшін
сүйектіндерініңрегенерациясыныңтөменболғанкезінде
функциональдынәтижесінжоғарлатуүшін
5.Сүйек ішілік имплантацияны жақсүйегінің қай бөліктеріне бекітуге болады?
тек альвеолдыөсінді
жоғарғыжәнетөменгіжақтыңфронтальдыбөлігі
жақсүйегініңбарлық имплантат орналастыруға болатын бөліктерінде анатомиялық құрылымдарға зақым келтірмей +
жақсүйегініңтісқатарыорналасқанбазальдыбөліктері
жоғарғыжәнетөменгіжақтың тек дистальдыбөлігі
6.Имплантацияның қарсы көрсеткіштері
қантдиабеті
остеопороз
мерез
АИТВ
жоғарыдакөрсетілгендердіңбарлығы +
7.Сүйекті тескенде қызуына әсер етеді
бордыңтүрі
бордыңмөлшері
бордыңөткірлігі
тескендегіқысымға
аталғанфакторлардығбарлығы +
8. Жақсүйегін тескенде қыздырып алмау үшін қандай әдісті қолданған дұрыс?
сыртқысалқындататынәдіс
сырттанауаүрлеуарқылы
бор ішіарқылысұйықтықтыжіберу+
барлықәдістердұрыс
тістеуқырынасалқындататынсұйықтықжіберуарқылы
9. Температураны шамадан тыс жоғарылатқанда сүйек тінінде қандай өзгеріс болады?
гиперемия
ісік
инфильтрация
некроз +
пролиферация
10.Сүектінінің некрозы қандай температурада болады
45°С
40°С
50°Сжоғары+
70°Сжоғары
65°С
11.Сүйектітескенде температура жоғарламауыкерек
20°
30°
37°+
47°
50°
12.Остеобластар қызметі болып табылады
сүйектінініңтүзілуі +
сүйекрезорбциясы
иммунитет қызметі
қантүзуқызметі
белгіліқызметатқармайды
13.Остеокластар қызметі болып табылдаы
сүйектінініңтүзілуі
сүйекрезорбциясы +
иммунитет қызметі
қантүзуқызметі
белгіліқызметатқармайды
14.Имплантациядан кейінгі асқынуларға жатады
тігістіңашылуы
имплантаттыңқозғалуы
жоғарғыжақсинусыныңперфорациясы
төменгіжақнервісініңзақымдануы
жоғарыдаайтылғандардыңбарлығы +
15.Төменгіжаққа имплантация жасаған кезде қандай анатомиялық құрылымды ескерген жөн?
жоғарғыжақсинусын
күректістесігін
бет сүйекөсіндісін
маңдайөсіндісін
иектесігін +
16.Жоғарғыжаққа имплантация жасаған кезде қандай анатомиялық құрылымды ескерген жөн?
буынөсіндісін
жоғарғыжақпазухаларын +
тәждіөсіндісін
ішкіқиғашсызықты
сыртқықиғашсызықты
17.Сүйекті егеупроцессіне әсер етеді
егеугеометриясы
айналымжиілігі
түсетінқысым
егеутереңдігі
жоғарыдаайтылғанбарлықфакторлар +
18.Имплантацияның асқынуларына біреуінен БАСҚАСЫ:
жоғарғыжақсинусыныңтүбініңперфорациясы
имплантаттыңашылуы
төменгіжақканалыныңперфорациясы
тігістердіңашылуы
альволит +
19.Имплантатқа түсетін күштің тиімдісі
вертикальдыкүш +
имплантат осібойымен
мойынбөлігіндегібүйірліккүш
мойынбасынатүсетінбүйірліккүш
имплантақатікқырментүсетінкүш
20. Пластиналы имплантаттардың қайсысы сүйекте дұрыс орналасырылған ?
имплантат йықтарысүйекке 2мм тереғдіккеенгізілген,
имплантат йықтарыкортикальды пластинка денгейінде +
имплантаттың басы кортикальдыпластинкағатіреледі
имплантат иықтары 0.5 мм кортикальдыпластинкаданжоғарыорналасқан
имплантат басы шырыштықабатбетіндеорналасқан

21. Ортопантограмманы оқығаннан кейін ауыз қуысын имплант арқылы протездеуге тиімді хирургиялық дайындық жоспарын құрыңыз:
бірден имплантация
біркезеңдік имплантация
синус лифтингсіз имплантация
синус лифтинг (ашық,жабық)+
имплантатты 6-8 айдан кейін орнату
22.Науқас 48 жаста рентгенологиялық тексеруден кейін оң жақтағы жоғарғы жақ қуысы тұсында альвеолярлы өсіндінің биіктігі мен қалыңдығы 6 мм анықталды.
Барлық көрсетілген имплантация жоспарлары дұрыс біреуінен БАСҚАСЫ .
жабық синус лифтинг бір кезеңдік имплантациямен
ашық синус лифтинг бір кезеңдік имплантациямен
гайморотомия+
ашық синус лифтинг, имплантатты 6-8 айдан кейін орнатумен.
жабық синус лифтинг, имплантатты 6-8 айдан кейін орнатумен.
23.Жоғарғы жақ қуысын рентгендік тексеруден кейін жоғарғы жақ қуысының тұсында альвеолды өсіндінің биіктігі 15 мм, ені 9мм.
Имплантацияның ең ТИІМДІ түрін таңдаңыз.
жабық синус лифтинг бір кезеңдік имплантациямен
ашық синус лифтинг бір кезеңдік имплантациямен
Имплантация синус лифтингсіз+
ашық синус лифтинг, имплантатты 6-8 айдан кейін орнатумен.
жабық синус лифтинг, имплантатты 6-8 айдан кейін орнатумен.
24.Қарап тексергенде: төменгі жақтың бір жақты ақауы, шырышты қабат біраз борпылдақ, Науқастың жасы 60-тАртериальдықысымы 125/85.ГипертериозҚандай қарсы көрсеткештір имплантацияға бар?
Шырышты қабат борпылдақ
гипертиреоз+
жасы 60 т
Артериальдықысым 125/85.
25. Қарап тексергенде: төменгі жақтың бір жақты ақауы, шырышты қабат біраз борпылдақ,ауыз қуысы санацияланған Науқастың жасы 60-тАртериальдықысымы 125/85.Анамнезінен шизофрениямен псих.диспансерде тіркеуде екені анықталды.Қандай қарсы көрсеткештір имплантацияға бар?
Бір жақты ақау аздап
Борпылдақ шырышты қабат
Психикалық жағдайы+
Жасы 60 т
Артериальдықысымы 125/85.
26. Ер адам 45 жаста стоматологиялықклиникағапротездеу мақсатымен келді. Объективті:төменгі жақтығ бір жақты ақауы. Гигиеналық индекстер Ю.А.Федорова және В.В.Володкина бойыншГИ = 1.0 пломбалары қалыпты. Ортопедиялық конструкциялар клиникалық талаптарға сай. Емдеу жоспары – имплантация жасап соңынан протездеу. Қандай имплантацияға қарсы көрсеткіштер бар?
Ауыз қуысы гигиенасы нашар
Ортопедическиялық конструкциялар
Біржақты ақау
Ауыздағы пломбалар
Қарсы көрсеткіштер жоқ+
27.Ер адам 45 жаста стоматологиялықклиникаға протездеу мақсатымен келген. Объективті: төменгі жақтың бір жақты ақауы. ГИ = 0,1. Периостит 37тістен. Ортопедиялық конструкциялар клиникалық талаптарға сай . Емдеу жоспары – имплантация жасап соңынан протездеу. Қандай имплантацияға қарсы көрсеткіштер бар?
Ауыз қуысы гигиенасы нашар
Ортопедиялық конструкциялар
Бір жақты ақау
Периостит+
Қарсы көрсеткіш жоқ
28. Ер адам 45 жаста стоматологиялық клиникаға протездеу мақсатымен келген. Объективті: төменгі жақтың бір жақты ақауы. 38 тістің қиналып жарып шығуы. Ортопедиялық конструкциялар клиникалық талаптарға сай . Емдеу жоспары – имплантация жасап соңынан протездеу. Қандай имплантацияға қарсы көрсеткіштер бар?
Ауыз қуысы гигиенасы нашар
Қиналып жарып шығу+
Пломбаның болуы
Біржақты ақау
Қарсы көрсеткіш жоқ
29.Стоматологиялық клиникаға 45 жастағы ер адам 2жыл бұрын қойылған дентальды имплантаттың қозғалғыштығына шағымданып келді . Қарап тексергенде: имплантат тұсында шырышты қабат гиперемияланған, ісіген, пальпация ауырады, имплантат тұсында патологиялық қалта бар.
Көрсетілген алдынала диагноздардың қайсысы дұрыс?
Перикоронорит
Периимплантит+
Периодонтит
Парадонтит
Пародонтоз
30.Дәрігер3.5 тіс тұсына имплантат орнату кезінде оң жақ алдынғы жағына тұрды. Науқас жартылай отырып басын оңға бұрды. Дәрігер туберальды анестезия жасады. Шырышты-сүйек үсті лоскутты ажыратты. Имплантатты орнатты. Тігіс салды. Науқасқа ақыл-кеңес берді.
Дәрігер қандай қателік жіберді?
Дәрігердің орналасқан жері дұрыс емес
Науқас дұрыс отырмады
Анестезия дұрыс жасалмады+
Шырышты-сүйек үсті лоскуты дұрыс ажыратылмады
Барлығы дұрыс
31. Альвеолярлы өсіндінің көлемін ұлғайтудың негізгі көрсеткіштерін атаңыз:
науқастыңқалауымен
Эстетиканыңтөмендігі;
Ауырпародонтитте;
созылмалыинфекциялықаурулар;
Егератрофияпротездеунәтижесінекеріәсерінберсе; +
32. Зиберт (Seibert (1983) бойынша альвеолды өсіндінің I класс атрофиясының анықтамасы қандай:
сүйектіңеніменбиіктігініңсемуі;
альвеолдыөсіндініңенінжоғалтуы;
сүйектіңтекфронтальдыбөліктесемуі ;
қырдыңенісақталыпбиіктігініңсемуі;
қырдыңбиіктігісақталыпенініңсемуі; +
33. Зиберт (Seibert (1983) бойынша альвеолды өсіндінің II класс атрофиясының анықтамасы қандай:
сүйектіңеніменбиіктігініңсемуі;
альвеолдыөсіндініңенінжоғалтуы;
сүйектіңтекфронтальдыбөліктесемуі ;
қырдыңенісақталыпбиіктігініңсемуі;+
қырдыңбиіктігісақталыпенініңсемуі;
34. Зиберт (Seibert (1983) бойынша альвеолды өсіндінің III класс атрофиясының анықтамасы қандай:
сүйектіңеніменбиіктігініңсемуі;+
альвеолдыөсіндініңенінжоғалтуы;
сүйектіңтекфронтальдыбөліктесемуі ;
қырдыңенісақталыпбиіктігініңсемуі;
қырдыңбиіктігісақталыпенініңсемуі;
35.Зиберт (Seibert (1983)бойыншаальвеолдыөсіндініңсемуі қаншағажіктеледі:
˅;
II;
I˅;
Д.˅I;
III. +
36.СуреттеЗиберт (Seibert (1983) бойыншаақаудыңқайсытүрікөрсетілген ?

I; +
II;
III;
I˅;
˅I.
37. СуреттеЗиберт (Seibert (1983) бойыншаақаудыңқайсытүрікөрсетілген

I;
II; +
III;
I˅;
˅I.
38. СуреттеЗиберт (Seibert (1983) бойыншаақаудыңқайсытүрікөрсетілген

I;
II;
III; +
I˅;
˅I.
39. Тістіжұлғаннанкейінұяшығыныңостеоидтыбіліктерментолумерзімінкөрсетіңіз :
3-4 күн;
7-8 күн;
45 тәулік;
2 аптадан соң+;
бірінші айдың соңында.
40. Қай мерзімде имплантация операциясынан кейін сорылмайтын тігіс материалыналу қажет?
3 күн;
7 күн; +
2 күн;
2 аптада;
1,5 аптад
41. Екікезеңдік имплантацияда бірінші мен екінші кезең арасындағы уақыт құрайды?
30 күн;
45 күн;
3 айдан 6 айға дейін; +
1,5 жылдан 2 жылға дейін;
6 айдан 1,5 жылға дейін.
42. «Имплантаттыңбіріншіліктұрақтылығы»-терминіненібілдіреді?
Имплантаттың физиологиялық қозғалғыштығы;
операциядан кейін 1-ші күн – қозғалғыштық жоқ; +
операциядан кейін 21-ші күн – қозғалғыштық жоқ;
операциядан кейін 14-ші күн – қозғалғыштық жоқ;
операциядан кейін қабынудың анықталуы;
43. «Имплантаттың екіншілік тұрақталуы»-термин қандай мағына береді?
Имплантаттың физиологиялық қозғалғыштығы ;
операциядан кейін 1-ші күн – қозғалғыштық жоқ;
операциядан кейін 21-ші күн – қозғалғыштық жоқ;+
операциядан кейін 14-ші күн – қозғалғыштық жоқ;
операциядан кейін қабынудың анықталуы;
44. Имплантат мойны аймағында қызылиек қалтасының тереңдігі қанша болу қажет?
3 мм+
5 мм
0,5 мм
1,5 мм
1 мм;
45. Суреттеимплантаттыңқайтүрікөрсетілген?

Субмукозды имплантат;
Энодоссальды имплантат; +
Кілегейішілік имплантат;
Субпериостальды имплантат;
Эндоссальды-субпериостальды имплантат.
46. Суреттеимплантаттыңқайбөлігікөрсетілген?

Абатмент;
Винт-жабушы;+
имлантат денесі;
имплантат басы;
абатмент пен имплант денесін байланыстыратын бекітуші винт.
47. Суретте имплантаттың қай бөлігі көрсетілген?

Абатмент;
Винт-жабушы;
имлантат денесі;
имплантат басы;
абатмент пен имплант денесін байланыстыратын бекітуші винт.+
48. Остеоинтеграция үрдісіне қандай жергілікті себептер әсер етеді?
қан кету;
жансыздандыру түрі;
науқас көңіл-күйі;
имплантолог қолының хирургиялық өңдеуі;
сүйектің қызып кетуі, біріншілік стабилділік+
49. Суретте имплантаттың қай бөлігі көрсетілген?

Абатмент;
Винт-жабушы;
имлантат денесі;+
имплантат басы;
абатмент пен имплант денесін байланыстыратын бекітуші винт.
50. Имплантаттың біріншілік элементі:
Абатмент;
Винт-жабушы;
имлантат денесі;+
имплантат басы;
абатмент пен имплант денесін байланыстыратын бекітуші винт.
51. Имплантацияда Винт-жабушы не үшін қолданылады?
бекітетін винт ретінде қолданылады;
сүйек ішінде бекіту үшін қолданылады;
абатментпен бекіту үшін қолданылады;
екіншілік хирургиялық кезеңде қолданылады;
имплантаттың орта тесігін жабу үшін +;
52. Винт-жабушыны қай мерзімде алады?
имплантациядан кейін;
қызылиекті қалпына келтіруші құрылымды орнату алдында+;
абатмент орнатқаннан кейін;
абатмент қойғаннан 2 аптадан кейін;
абатмент қойғаннан 3 аптадан кейін.
53. Имплантацияда абатмент не үшін қолданылады?
винтті бекітуші ретінде;
сүйек ішінде бекіту үшін;
имплантатты протезбен біріктіру үшін+;
имплантат басының орта тесігін жабу үшін;
біріншілік хирургиялық кезеңде;
54. Бұрыштық абатмент артықшылығы:
арзандығы;
сапалы адгезия;
жоғары эстетикалық;
параллельдік беру+;
протездің шайылмалы аймағын құру;
55. Имплантологияда Винт-жабушы құрылымды қолдану мақсаты:
Сүйек пен имплантат арасында тірек-байланыстырушы элемент болып табылады;
Имплантаттың ішкі бөлігіне сүйектің өсуіне қарсы әсер етеді+;
Қызылиек контурын қалыпқа келтіру үшін имплантатқа уақытша орнату үшін;
Ауыз қуысы мен имплантат арасында байланыстырушы элемент болып табылады
Мүсін дайындау үшін имплантаттан қалып алу үшін
56. Имплантологияда қызылиекті қалпына келтіруші құрылымын қолдану мақсаты:
Сүйек пен имплантат арасында тірек-байланыстырушы элемент болып табылады;
Имплантаттың ішкі бөлігіне сүйектің өсуіне қарсы әсер етеді;
Қызылиек контурын қалыпқа келтіру үшін имплантатқа уақытша орнату үшін+;
Протезбен имплантат арасында байланыстырушы элемент болып табылады+
Мүсін дайындау үшін имплантаттан қалып алу үшін
57. Имплантологияда қалып алушы трансфер құрылымын қолдану мақсаты:
Сүйек пен имплантат арасында тірек-байланыстырушы элемент болып табылады;
Имплантаттың ішкі бөлігіне сүйектің өсуіне қарсы әсер етеді;
Қызылиек контурын қалыпқа келтіру үшін имплантатқа уақытша орнату үшін;
Протезбен имплантат арасында байланыстырушы элемент болып табылады
Мүсін дайындау үшін имплантаттан қалып алу үшін+
58. Тіссіз жоғарғы жақтағы, имплантат орнатудағы ескеретін анатомиялық құрылымдар?
төменгі тістер;
жоғарғы ерін жүгеншесі;
ауыз кіре беріс терендігі;
күрек тістік өзек,орта бекінуші құрылым+;
Жоғарғы шайнау тістері;
59. Имплантат аралығындағы ең аз болатын аралық:
2 мм;
3 мм; +
4 мм;
5 мм;
6 мм.
60. Екікезендікимпланттардыңеңкішіұзындығы:
4 мм;
6 мм;+
3,3 мм;
8 мм;
10,5 мм.
61. Екікезендікимпланттардыңеңкішідиаметрі:
4 мм;
6 мм;
3,3 мм+;
3,75 мм;
5-5,5 мм.
62. Сүйек қатты қабық астына имплант орнату көрсеткіштері:
По желанию пациента;
При не значительной атрофии кости;
При любых случаях, ведь он универсален;
Когда кость отторгает эндооссальные имплантаты;
При значительной атрофии алвеолярного отроска+
63. Қайтемператураданбастапсүйектінірепаративтілікқасиетінжояды?
25°С;
30°С;
50°С;+
67°С;
70°
64.Имплантацияоталаукезіндеқайсұйықтықпенсуытутиімдірек?
Сутегініңасқынтотығы-3%;
Минеральді су;
Линкомицинніңәлсізсұйықтығы;
Калииперманганатыныңәлсізсұйықтығы;
Изотоникалықсұйықтық 0.9%.+
65. Орнатылғанимплантат пен төменгі жақ нервіне және жоғарғы жақ қуысына дейінгі аралық неше милиметрден кіші болмау керек:
1 мм;
5 мм;
1,5 мм;
2-3 мм; +
4-5 мм.
66. Төмендегікөрсеткіштердіңқарсысыабсолюттіқарсыкөрсеткішкежатады?
Дисменорея;
Авитаминоз;
Жуктілік;
Сәулеліауру; +
Бронхит.
67. Төмендегікөрсеткіштердіңқарсысыабсолюттіқарсыкөрсеткішкежатады?
Дисменорея;
Авитаминоз;
Жуктілік;
Қатерлі ісік+
Бронхит
68. Төмендегі көрсеткіштердің қарсысы абсолютті салыстырмалы қарсы көрсеткішке жатады?
Эндокринді аурулар;
Жүктілік; +
Алкоголизм, бауыр циррозы;
Аутоиммундіаурулар;
Қатерлі ісік болуы.
69. Имплантациялықоталукезіндееңтиімдіқосымшатексеружолы?
ЭОД;
УЗИ;
Рентгенография; +
Окклюзиограмма;
миография.
70. Төменгі жақта орнатылған импланттарды қай мезгілде ашып екінші кезеңге кіріскен дұрыс?
1 жыл;
1,5 жыл;
3 апта;
3 ай;+
15 ай.
71. Имплантация оталау кезінде физдиспенсорді қандай жылдамдықта қолданған дұрыс?
500-800об/мин;+
1000 об/мин;
2000 об/мин;
3000 об/мин;
5000 об/мин.
72 Тіссіз жоғарғы жақта тұрақты протез салу үшін ең аз қолданатын имплант саны:
2 имплантата;
4 имплантата;
5 имплантата;
6 имплантата+;
10 имплантата
73. Тіссіз төменгі жақта алмалы протез салу үшін ең аз қолданатын винт тәрізді имплант саны:
2 имплантата;
4 имплантата;
5 имплантата;
6 имплантата;+
10 имплантата.
74.Дентальды имплантация жүргізуге қарсы көрсеткішінің НЕҒҰРЛЫМ дұрыс жауабын атаңыз:
Остеопороз+
Остеосклероз
Науқас жасы
Жыныстық ерекшелігі
Барлық тістерінің болмауы
75.Дентальды имплантацияның дәстүрлі протездеуден НЕҒҰРЛЫМ артықшылығы:
Жақ сүйек тінінің резорбциясының төмендеуі+
Жақ сүйекке жүктеменің ұлғайуы
Буынға жүктемені ұлғайтады
Біркелкі емес резорбцияға қабілетті
Науқас тістемі биіктейді
76.Остеоинтеграцияның негізгі белгілерінің біреуін рентгенде көрсетіңіз:
Имплант айналасындағы сүйектің сорылуының болмауы+
Имплант айналасындағы сүйектің еруі
Имплант аймағындағы сүйектің біркелкі емес резорбциясы
Имплант аймағындағы сүйектің біркелкі емес тығыздалуы
Имплант айналасындағы кең саңылау болуы
77.Остеинтеграция сапасы неге байланысты
Науқас жасы және мінезі
Науқас жасы және жынысы
Импланттың санына
Тіс салу әдісіне байланысты
Имплант құрылысы мен сапасына+
78.Имплантация сапасы НЕҒҰРЛЫМ неге байланысты:
Науқас жасы және мінезі
Науқас жасы және жынысы
Импланттың санына
Еш нәрсеге байланысты емес
Оталауұқыптылығына+
79. Имплантацияның қандай әдісі кең таралған:
Трансдентальды
Субпериостальды
Мукозды
Нитромукозды
Эндоосальды+
80.Имплантаттың қай түрі кең таралған:
Трансдентальды
Субпериостальды
Мукозды
Итромукозды
Винт тәрізді+
81.Сүйекішілік имплантқа қойылатын талаптың НЕҒҰРЛЫМ дұрыс жауабын көрсетіңіз
Жылтыратылған беткей
Ұзын құрылым
Мықты құрылым
Беткейі жылтыр
Ұсақ кеуекті және бұдырлы беткей+
82.Имплант бетіне бұдырлы беткей жасаудың НЕҒҰРЛЫМ дұрыс әдісін көрсетіңіз:
Құмсепкіш аппаратпен өңдеу+
Наждакпен өңдеу
Пышақпен өңдеу
Ас содасымен өңдеу
Фрезамен өңдеу
83.Имплант бетіне бұдырлы беткей жасаудың НЕҒҰРЛЫМ дұрыс әдісін көрсетіңіз:
Қышқылмен өңдеу+
Наждакпен өңдеу
Пышақпен өңдеу
Ас содасымен өңдеу
Фрезамен өңдеу
84.Имплант бетіне бұдырлы беткей жасаудың НЕҒҰРЛЫМ дұрыс әдісін көрсетіңіз:
Арнайы лазермен өңдеу+
Наждакпен өңдеу
Пышақпен өңдеу
Ас содасымен өңдеу
Фрезамен өңдеу
85. Имплант бетіне бұдырлы беткей жасаудың НЕҒҰРЛЫМ дұрыс әдісін көрсетіңіз:
Қосарланған өңдеу(қышқыл+құммен)+
Наждакпен өңдеу
Пышақпен өңдеу
Ас содасымен өңдеу
Фрезамен өңдеу
86.Имплант беткейіне сүйек тіні жайылуынатиімді болуы үшін қандай жағдай болуы керек:
Имплант жиегінің сорылуы
Дистанты және контактты остеогенез+
Имплант айналасының қабынуы және сорылуы
Грануляцияылық тіннің дамуы
Фиброзды тіннің дамуы
87.Дистантты остеогенездің маңызы неде:
Бар сүйектің үстіне жаңа сүйек қалыптасады имплантқа жанаса +
Сүйекқабы астылық жаңа сүйек қалыптасады
Альвеолярлы өсіндінің сырқы беткейіне жаңа сүйек қалыптасады
Тәж өсіндісі аймағына жаңа сүйек қалыптасады
Айдаршық өсіндісі аймағына жаңа сүйек қалыптасады
88.Контактты остеогенездің маңызы неде:
Имплант беткейінде жаңа сүйек түзіледі+
Сүйекқабы астылық жаңа сүйек қалыптасады
Альвеолярлы өсіндінің сырқы беткейіне жаңа сүйек қалыптасады
Тәж өсіндісі аймағына жаңа сүйек қалыптасады
Айдаршық өсіндісі аймағына жаңа сүйек қалыптасады
89.Дентальды имплантация түрлері:
Тез және бір мезгілдік
Бір кезеңдік және екі кезеңдік+
Кейінге қалдырылған және созылған
Тездетілген
Үш кезеңдік және тездетілген
90. Дентальды имплантацияның қарсы көрсеткіштерінің неғұрлым дұрыс жауабын көрсетіңіз:
Ер адам
Әйел адам
гемофилия+
Асқынусыз созылмалы гастрит
Асқынусыз созылмалы холецистит
91. Имплантарды қандай жағдайда орналастырады:
Бар тістерге параллельді,жақ сүйек құрылысын ескере+
Бар тістерге 35° бұрышпен
Бар тістерге 25° бұрышпен
Бар тістерге 15° бұрышпен
Алвеолді өсіндігепаралелді
92. Импланттар арасындағы ең аз арақашықтық қаншаға тең:
1 см
3 мм+
4 см
5 см
0.7 мм
93. Дентальды имплантология алдындағы рентгенологиялық зерттеу әдістерінің қайсысы НЕҒҰРЛЫМ тиімді:
Ауызішілік рентгенография
Фас проекциясындағы бет скелетін
Ортопантомография+
Ауыз қуысы түбінің рентгенографиясы
Бүйір проекциясындағы рентгенография
94. Дентальды имплантология алдындағы жақсүйектерінің қатты сорылуын зерттеу әдістерінің қайсысы НЕҒҰРЛЫМ тиімді:
Ауызішілік рентгенография
Тік бағыттағы зерттеу
Компьютерлік томография 3д форматта+
Ауыз қуысы түбінің рентгенографиясы
Бүйір проекциясындағы рентгенография
95. Синус лифтинг кезінде имплантарды орнату үшінең аз болатын биіктік, шарттары:
Жоғарғы жақ қуысына дейінгі сүйек тіні биіктігі 10 мм құрайды
Жоғарғы жақ қуысына дейінгі сүйек тіні биіктігі 5 мм құрайды+
Жоғарғы жақ қуысына дейінгі жанаса жабатын шырышты қабат
Жоғарғы жақ қуысына дейінгі сүйек тіні биіктігі 2 мм құрайды
Жоғарғы жақ қуысына дейінгі альвеоларлы қыр атрофиясы 1мм
96. Импланттардың дереу жүктемелердің негізгі шарттары:
Қалған тістердің интактті пародонты
Импланттың ұзындығы 14 мм кем емес болуы керек
Импланттың жоғарғы біріншілік тұрақтылығы+
Альвеоларлы қырдың қалыңдығы 6 мм кем емес болуы керек
Ағзаның созылмалы ауруларының болмауы
97. Жұлынған тістің ұяшығына имплантация алдындағы қойылатын негізгі шарттар:
Ұяшықтың вестибулярлы қабырғасын сақтау
Жұлынған тіс пародонтында қабыну белгілерінің болмауы+
Альвеолярлы ұяшықты тереңдету үшін сүйек тінінің бар болуы
Тісаралық сүйек қалқанының резорбциясының болмауы
Қалған тістердің қуысында тісжегілік қуыстың болуы
98. Сүйек тінінің көлемін ұлғайту үшін НЕҒҰРЛЫМ кең таралған технология:
Сүйектік аутоблоктармен альвеолярлы қырды ұлғайту
Сүйек тінінің дистракциясы
Сүйек тінін блогымен бірге түбірлерін ортодонтиялық жылжыту
Остеопластикалық материалдарды мембраналар қолдана отырып, альвеолярлық қырды ұлғайту+
Остеопластикалық материалдарды сүйекқабымен жауып, альвеолярлық қырды ұлғайу
99.Атрофияланған альвеолярлы өсіндіні ұлғайту үшін қолданылады
каучук
гидроксилапатит +
полиуритан
нейлон
метилметакрилат
100.Имплантациядан кейінгі алыс тексеру уақыты қандай?
ай сайын
жылына2 рет
жылына бір рет +
жылына 4 рет
жылына 5 рет

Приложенные файлы

  • docx 15813673
    Размер файла: 851 kB Загрузок: 1

Добавить комментарий