МВ з дипломної ДДП

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ і науки УКРАЇНИ
ЛЬВІВСЬКИЙ ПОЛІГРАФІЧНИЙ КОЛЕДЖ УАД
Г. В. ОТЧИЧ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
до виконання дипломної РОБОТИ
для студентів спеціальності
5. 05150104 «Дизайн друкованої продукції»

Львів–2012

Г. В. Отчич. Методичні рекомендації до виконання дипломної роботи для студентів спеціальності 5.05150104 «Дизайн друкованої продукції».

Рецензенти: В. І. Сава, доцент кафедри «Книжкова графіка та дизайн друкованої продукції» Української академії друкарства, член спілки дизайнерів України.
О. М. Борисенко, старший викладач кафедри «Книжкова графіка та дизайн друкованої продукції» Української академії друкарства, член спілки дизайнерів України.Методичні вказівки містять вимоги до тематики дипломних робіт, етапи виконання, структури, оформлення роботи, обсягу та підготовки до захисту.
Для студентів спеціальності 5.05150104 «Дизайн друкованої продукції»
Розглянуто і рекомендовано до друку на засіданні циклової комісії спеціальності «Комп’ютерна обробка текстової, графічної та образної інформації». Протокол №1 від 12.09 2012 р.
Голова циклової комісії Цвик Н.П.

Зміст
Пояснювальна записка 4
1. Тематика дипломних робіт  6
2. Структура дипломної роботи 7
3. Загальні вимоги до змісту дипломної роботи  7
4.  Пояснювальна записка дипломної роботи 8
5. Графічна частина дипломної роботи  9
6. Загальні вимоги до виконання дипломної роботи  10
7. Дизайн композиція і макетування друкованої продукції 11
8. Порядок проведення захисту дипломної роботи  13
9. Критерії оцінювання захисту дипломної роботи 15
Список використаної літератури  17
Додаток 1  18
Додаток 2 19

Пояснювальна записка

Дипломна робота завершає навчальний процес студента спеціальності «Дизайн друкованої продукції». Це творча, самостійна робота, під час якої студент систематизує, закріплює та поглиблює набуті знання; демонструє володіння зображальними засобами для створення дизайну поліграфічної продукції; реалізовує набуті художні вміння в індивідуальному творчому самовираженні та використовує програмне забезпечення для обробки графічних зображень та верстання, показує вміння працювати із літературою.
Основними завданнями дипломної роботи є:
узагальнення, закріплення та розширення знань, отриманих у результаті вивчення спеціальних дисциплін, засвоєних під час навчання на ІІ-IV курсах, зокрема: «Основи композиції», «Рукописні, друкарські та комп’ютерні шрифти» «Комп’ютеризація художньо-видавничого процесу», «Основи макетування», «Образно-графічна реклама», «Комп’ютеризація художньо-видавничого процесу», «Конструювання, оформлення та ілюстрування друкованої продукції», «Дизайн друкованої продукції» та ін;
формування художньо-образного мислення, вдосконалення художнього бачення через здобуття знань і художньо-естетичних навичок;
поглиблення знань та навичок художнього конструювання та оформлення, складання і макетування друкованої продукції;
розширення навичок самостійної роботи з додатковою літературою;
вміння самостійно виконувати дизайн друкованої продукції.
Завдання на дипломну роботу затверджує голова циклової комісії. Календарний графік виконання дипломної роботи студент отримує від керівника.
Дипломна робота виконується впродовж двох місяців. Під час роботи студенти зобов’язані згідно з погодженим календарним графіком відвідувати консультації та виконувати завдання керівника дипломної роботи.
Керівник дипломної роботи спрямовує і контролює самостійну роботу студента, рекомендує необхідні матеріали, вказує на помилки. Виконуючи дипломну роботу студент не повинен обмежуватись знаннями, отриманими під час навчання, а зобов’язаний додатково опрацювати світову та вітчизняну фахову літературу, періодичні та нормативні видання, електронні інформаційні джерела та систематизувати матеріал, що стосується теми дипломної роботи.
Дипломна робота містить наступні складові:
демонстраційний макет видання;
роздруковане видання;
пояснювальна записка;
DVD-диск із макетом видання в форматі програми верстки та в PDF-форматі.
Керівник дипломної роботи перевіряє оформлення роботи та підписує пояснювальну записку. За якість дипломної роботи відповідає студент.
1. Тематика дипломних робіт.
Дипломна робота молодшого спеціаліста це проектна розробка, для напрямку спеціальності 5.05150104 «Дизайн друкованої продукції» за такими темами:
1. фірмовий стиль (товарний знак, візитка, конверт, марка, фірмовий бланк, папка для документів).
2. книжкове видання (макет, що містить обов’язкові наступні елементи: обкладинка/палітурка, титул, шмуцтитули, ілюстративно-текстові розвороти):
художня література;
дитяча література.
3. макет журналу:
науково-популярний;
дитячий;
4. макет газети;
5. проспект (макет 8-12 стор.);
4. серія рекламних, інформаційних та соціальних плакатів, афіш (4 афіш, формат А3);
5. календарі (макет);
6. каталог (макет, що містить обов’язкові наступні елементи: обкладинка, титул, спусковий розворот, ілюстративні розвороти);
7.  альбом фотографій, альбом-монографії (макет, що містить обов’язкові наступні елементи: обкладинка/палітурка, форзац, титул, ілюстративно-текстові розвороти);
8. серія ілюстрацій (8 ілюстрацій на задану тему);
9. серія листівок (8 листівок на задану тему);
10. упаковка та етикетка (розгортка-креслення, розгортка з внутрішнім і зовнішнім оформленнями, оригінал-макет упаковки):
для кондитерських виробів;
для товарів народного вжитку;
для косметичних виробів;
для харчових виробів та напоїв.
Вимоги до змісту, обсягу і структури дипломної роботи визначаються навчальним закладом на підставі Державного освітнього стандарту для напрямку підготовки молодших спеціалістів спеціальності 5.05150104 «Дизайн друкованої продукції» та даних методичних рекомендацій.
Тема дипломної роботи затверджується студенту після представлення концептуальних ескізів та обґрунтування.

2. Структура дипломної роботи
Дипломна робота складається з пояснювальної записки і графічної частини (оригінали, макет тощо).
Пояснювальна записка має таку структуру:
обкладинка;
титульний аркуш;
завдання;
зміст;
вступ;
1. Теоретична частина
1.1. Концепція роботи;
1. 2. Функція дизайн-видання;
1. 3. Комп’ютерна обробка видання;
2. Графічна частина складається із додатків:
Додаток 1 <назва додатку>;
Додаток 2 <назва додатку> і т. д.
Висновки;
Бібліографічний список (список використаної літератури);

3. Загальні вимоги до змісту дипломної роботи
Титульний аркуш пояснювальної записки оформляється на аркуші формату А4, чорним кольором (Додаток 1).
Завдання на дипломну роботу видається на спеціальному бланку (Додаток 2). В завданні чітко вказується тема дипломної роботи, обсяг видання, рекомендований формат видання, рекомендовані програми для обробки текстової, графічної інформації, програма комп’ютерного верстання, терміни її виконання та рекомендована література.
Зміст містить послідовний перелік заголовків усіх розділів, підрозділів, пунктів і додатків із вказаною нумерацією сторінок, на яких вони розміщені.

4. Пояснювальна записка
1. Вступ. У вступі потрібно обґрунтувати актуальність вибраної теми, окреслити мету і завдання роботи, навести основні характеристики обраної до виконання видавничо-поліграфічної продукції.
У вступній частині слід виконати огляд аналогів дизайну подібної поліграфічної продукції з додаванням ілюстрацій до них (ілюстрації розміщаються в графічній частині). Текст пояснювальної записки повинен містити посилання на відповідні додатки та літературні джерела. Посилання в тексті на використані літературні джерела потрібно зазначати порядковим номером зі списку використаної літератури ( виділити квадратними дужками, наприклад: «згідно вимог, наведених у [5]».
2. Теоретична частина. Опис роботи створення дизайн-видання передбачає висвітлення таких питань:
відомості про концепцію роботи: форма, конструкція або формат;
композиційне рішення, оформлення;
колірне вирішення;
вибір шрифтів;
верстання тексту, технологічний процес виготовлення тощо.
відомості про призначення роботи;
додаткову інформацію до роботи:
способи, методи виготовлення дизайнерської роботи,
відомості про матеріали для його виготовлення і т. д.
опис обраних програм для обробки графічного матеріалу, імпорт та розміщення текстового матеріалу;
форматування текстового матеріалу;
формати графічних файлів, використані в дипломній роботі;
опис обраних програм для обробки текстового і графічного матеріалу, програми макетування та програми, обраної для верстання.
3. Графічна частина.
Додаток 1 – додаткова ілюстративна інформація, яка висвітлює вступну частину;
Додаток 2 – візуальний ряд розробки дизайну видання (ескізні варіанти, макети, розгортки, креслення, малюнки,
4. Висновки до курсової роботи вміщують короткий аналіз виконаної роботи, рекомендації з використання дизайн-продукту з наведеною оцінкою його ефективності.
5. Бібліографічний список (список використаної літератури) формується в алфавітному порядку згідно вимог (Додаток 3).
У списку використаної літератури наводяться всі літературні джерела, використані під час виконання курсової роботи.
5. Графічна частина
Додатки до графічної частини включають весь додатковий ілюстративний матеріал. Додатки необхідно розміщувати впорядковано згідно порядку розташування посилань у тексті пояснювальної записки.
Додатки графічної частини містять:
Ескізи дизайн-продукту в довільній техніці (олівець, фломастер, акварель та ін.), формат А4;
Ескізи креслень, розгорток, малюнків на аркушах формату А4;
Концептуальне рішення (залежно від призначення майбутнього видання чи виробу вибирається форма, колір, взаємозв’язок елементів композиції, особливості стилю, із декількох пропонованих варіантів вибирається кращий);
Оригінал-макет, виконаний з урахуванням технологічних процесів виготовлення видання чи виробу і вибору матеріалу (пропонується на вибір можливість виготовлення оригінал-макету вручну або віддрукованого у виробничих майстернях).

6. Загальні вимоги до оформлення дипломної роботи
6.1 Оформлення пояснювальної записки
Пояснювальна записка оформляється на аркушах формату А4. Обсяг пояснювальної записки 50–60 аркушів.. Для основного тексту повинен використовуватися шрифт (гарнітура) текстового редактора Microsoft Word Times New Roman, кегель 14 пт; міжрядковий інтервал 1,5; вирівнювання по ширині сторінки. Текст пояснювальної записки розташовується з полями: ліве  25 мм, праве 15 мм, верхнє 15 мм, нижнє  15 мм
Пояснювальна записка повинна мати наскрізну нумерацію. Колонцифра розміщена по центру внизу сторінки. Текст пояснювальної записки складається із розділів. Розділи можна поділити на пункти або підрозділи і пункти. Пункти, за необхідності, можуть містити підпункти.
При поділі тексту документа на пункти і підпункти необхідно, щоб кожний пункт, підпункт мав логічно завершену інформацію.
Назви розділів складають напівжирним шрифтом
·, кегель якого 16 пт, всі літери прописні, назви підрозділів 14 пт (напівжирний, всі літери рядкові, крім першої). Якщо назви розділів (підрозділів) складаються із двох речень, їх відокремлюють крапкою.
Розділи, підрозділи, пункти та підпункти слід нумерувати арабськими цифрами і друкувати з абзацного відступу. Розділи повинні мати нумерацію в межах всього тексту за винятком Додатків.
Нумеруються розділи арабськими цифрами 1, 2, 3. Після цифр ставляться крапки.
Приклад:
1. Теоретична частина
2. Графічна частина
Номер підрозділу включає номер розділу і порядковий номер підрозділу, відокремленого крапкою.
Приклад:
(Розділ) 1. Теоретична частина
(Підрозділ) 1.1. Концепція роботи
Номер підпункту включає номер розділу, підрозділу, пункту і підпункту, відокремлені крапкою.
Приклад:
(Розділ) 1. Теоретична частина
(Підрозділ) 1.1. Концепція роботи
(Пункт) 1.1.1. Перший варіант розробки дизайну.
У середині пунктів можуть бути наведені переліки. Перед кожною позицією переліку слід ставити дефіс (-).

6.2. Оформлення графічного матеріалу
(рисунків, ілюстрацій)
У тексті пояснювальної записки обов’язково зазначається джерело (посилання) для використаного графічного матеріалу.
Рисунки у пояснювальній записці мають бути розміщені безпосередньо після тексту.
Графічний матеріал повинен мати тематичну назву, яку розміщують під рисунком, діаграмою та наскрізну нумерацію. За необхідності під графічним матеріалом розміщують пояснення.

7. Дизайн-композиція та макетування друкованої продукції
Макетування один із найголовніших методів художнього проектування, дизайну видання. В графічному дизайні макетування використовується для створення оригінал-макетів візуальних рядів.
Оригінал-макет це завершена композиція візуального ряду, сформована, довершена ідея, відтворена в матеріалі. Вся діяльність дизайнера друкованої продукції безпосередньо пов’язана з макетуванням - створенням авторських робіт  оригіналів, призначених для подальшого тиражування. Копії цих оригіналів можна створювати за допомогою малої поліграфії та комп’ютерних технологій.
Завдання студента - зуміти визначитись із засобами виразності дизайну, що відповідають власному відчуттю, настрою, вірно добирати їх та відтворювати графічно. Оригінал-макети можуть складатися одночасно із фотозображення, графічних рисунків і тексту (шрифтові композиції).

7.1. Етапи створення оригінал-макету
Робота починається після отримання завдання для виготовлення оригінал-макету, на основі якого визначається концепція дизайну видання.
На етапі аналізу потрібно визначити функцію та призначення майбутнього дизайнерського виробу, виявити суть інформаційного повідомлення, вибрати можливу форму рішення та необхідні засоби його реалізації.
На етапі попередньої розробки оригінал-макету пропонуються ескізи варіантів. Ескіз повинен органічно поєднувати змістове завдання, образне вираження, зміст і форму. Розробляючи структуру макету (дизайн) потрібно створювати серію ескізів, використовуючи процес комп’ютерного макетування. Пропонуються ескізи від зарисовок до ретельно відпрацьованої і виконаної композиції. Вибір оптимального варіанту оригінал-макету це вибір варіанту, що найбільш точно відповідає поставленому завданню.
Завершальний процес - формування макету дизайн-продукту. Тут відбувається практична реалізація основних законів композиції, відшліфовується загальний концепт проекту, втілюються авторські задуми, виконується кінцеве компонування текстових та графічних елементів композиції.
На основі кінцевої композиції макету створюється робота в матеріалі реальний дизайнерський продукт виконаний в натуральну величину (книжка, брошура, каталог, буклет, альбом, плакат, афіша, листівка, етикетка). Мета створення авторського оригінал-макету полягає в тиражуванні. Комп’ютерне макетування значно скорочує час на проектування, дає можливість дизайнеру створити на моніторі дво- або тривимірну форму спроектованого об’єкту, уточнити його конструкцію, змоделювати та матеріалізувати у цифровій формі різні матеріали. Найкраща дизайн-концепція роздруковується на вибраних поліграфічних матеріалах.

8. Порядок проведення захисту дипломної роботи
Захист дипломної роботи відбувається на відкритому засіданні спеціальної комісії, склад якої затверджується наказом директора коледжу.
Під час захисту студент виступає із доповіддю, в якій розкриває тематику роботи, основні результати, висвітлює прийняті рішення щодо розробки та реалізації макету видання, відповідає на запитання членів комісії.
Тривалість захисту однієї дипломної роботи 15 хвилин. Захист проводиться державною мовою.
На закритому засіданні комісія виносить рішення про оцінку за роботу відповідно до критеріїв оцінювання.

9. Критерії оцінювання захисту дипломної роботи

Оцінку дипломної роботи визначають наступні показники:
- оцінка дизайну макету видання, створеного студентом;
- оцінка захисту;
- оцінка оформлених до захисту документів;
Відповідно до цих складових вироблені наступні критерії оцінки дипломної роботи:
Робота оцінюється на «відмінно», якщо
1. при реалізації макету видання:
створено власний стиль видання;
використано сучасні програми для обробки текстової і графічної інформації та макетування;
макет виконано з урахуванням теорії дизайну;
використано поглиблені знання з однієї або декількох професійно-орієнтованих дисциплін («Дизайн друкованої продукції», «Основи макетування», «Комп’ютеризація художньо-видавничого процесу», «Конструювання, ілюстрування та оформлення друкованої продукції», «Образно графічна реклама» та «Теорія кольору та кольоровідтворення»);
2. на захисті студент:
чітко і повно доповідає про мету дипломної роботи і задачі, розв’язані в ній;
чітко і обґрунтовано описує концептуальне рішення і авторську ідею;
описує етапи складання і верстання текстового матеріалу та розміщення ілюстрацій;
грамотно представляє використані шрифти;
обґрунтовує використання комп’ютерних програм;
пояснює суть використаних методів розв’язання задачі та обґрунтовує їх вибір;
вільно демонструє і пояснює ключові моменти створення макету видання і результати розв’язання всіх поставлених задач.
3. до дипломної роботи додається пояснювальна записка, у якій:
зміст цілком відповідає завданню;
матеріал добре структурований, викладений повно, чітко і грамотно;
оформлення суворо відповідає нормативним вимогам.
Робота оцінюється на «добре», якщо
1. при реалізації макету видання:
використано сучасні комп’ютерні програми;
враховані правила дизайну друкованої продукції;
використано знання й уміння, отримані при вивченні однієї з професійно-орієнтованих дисциплін.
2. на захисті студент:
доповідає про виконану роботу так само, як зазначено у критеріях на оцінку «відмінно», але допускає несуттєві помилки і неточності;
вміє професійно відстоювати власну точку зору;
на питання відповідає загалом правильно, але допускає несуттєві помилки і неточності.
3. до дипломної роботи додається пояснювальна записка, у якій:
зміст цілком відповідає завданню;
матеріал не зовсім вдало структурований;
матеріал викладений чітко і лаконічно, але мають місце стилістичні похибки;
в оформленні присутні незначні відхилення від нормативних вимог.
Робота оцінюється на «задовільно», якщо
не достатньо використано знання й уміння, отримані при вивченні однієї з професійно-орієнтованих дисциплін.
невдале розміщення текстового і графічного матеріалу;
підбір шрифтів не відповідає задачам видання;
правила дизайну не враховані.
На захисті студент:
доповідає загалом правильно, однак доповідь побудована нелогічно, нечітко, містить неточності;
на питання відповідає неповно, допускає помилки і неточності.
До дипломної роботи додається пояснювальна записка, у якій:
зміст відповідає завданню. але матеріал невдало структурований, викладений нечітко, мають місце граматичні помилки;
в оформленні присутні відхилення від нормативних вимог.

Студент не допускається до захисту дипломної роботи, якщо:
представлений макет видання і пояснювальна записка не відповідає вимогам, поставленим у завданні;
пояснювальна записка до дипломної роботи оформлена з грубими порушенням нормативних вимог;
Список рекомендованої літератури:
Дурняк Б. Розробка і дизайн рекламних видань: навчальний посібник [Текст]: навчальний посібник/Дурняк Б., Батюк А Львів: УАД, 2005. 304 с.: іл.
Куленко М., Основи графічного дизайну: підручник для студентів ВНЗ [Текст]підручник/Куленко М К., 2007. 496 с.:іл.
Михайленко В., Основи композиції. Геометричні аспекти художнього формотворення [Текст] навчальний посібник, 2-е видання/Михайленко В., Яковлєв М К.: Каравела, 2008. 304 с: іл.
Овчінніков В. Історія книги. Еволюція книжкової структури [Текст] навчальний посібник/Овчінніков В. Львів: Світ, 2005. 420 с.: іл..
Сава В. І. Художньо-технічне оформлення книги [Текст] навчальний посібник/Сава В.І. Львів: Оріяна-Нова, 2003 168 с.
Сава В. Основи техніки творення книги [Текст] навчальний посібник/Сава В.І. Львів: Каменяр, 2000 136с.
Хмельовський О. Графічний дизайн [Текст] навчальний посібник/ Хмельницький О. Луцьк: Терен, 2008. 160 с.:іл..

Додаток 1


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ЛЬВІВСЬКИЙ ПОЛІГРАФІЧНИЙ КОЛЕДЖ УАД


Дипломна робота

на тему:

Розробка настінного календаря «Пори року»
ЛПК. Д.5. 05150104 «Дизайн друкованої продукції»Керівник дипломної роботи:
Г.В. Отчич
20.06.2013

Розробив студент групи 48:
І. В. Васильківська
20.06.2013

ЛЬВІВ-2013
Додаток 2

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ЛЬВІВСЬКИЙ ПОЛІГРАФІЧНИЙ КОЛЕДЖ УАД


Денне відділення

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Заст. директора з навч. роботи _____________СЛОЦЯК М. В.
«______»___________2013 р. Спеціальність 5. 0515104
«Дизайн друкованої продукції»
ЗАВДАННЯ

для дипломної роботи
студентки групи 48
Васильківської Ірини Борисівни
спеціальність: 5.0515104
Тема дипломної роботи:
Розробка настінного календаря «Пори року».
Вихідні дані до роботи:
№ позиції
Назва
продукції
Розмір, мм
Кількість сторінок

1
Календар
205х290
13Дипломна робота повинна складатися з таких частин:
Вступ.
1. Теоретична частина:
1.1. Концепт видання;
1.2. Функції видання;
1.3. Комп’ютерна обробка видання;
2. Графічна частина;
2.1 Додаток 1
2.2. Додаток 2
Висновки;
Список використаної літератури.

Керівник дипломної роботи _________________ Г.В. Отчич

Розглянуто і схвалено цикловою комісією спеціальності «Комп’ютерна обробка текстової та образної інформації»
Протокол № _________ від_________2013 р.

Голова циклової комісії Н.П. Цвик
13PAGE 15


13PAGE 14915

Приложенные файлы

  • doc 15812530
    Размер файла: 154 kB Загрузок: 1

Добавить комментарий