облік в зарубіжних країнах


|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
Питання №: 1
Які рахунки промислового плану рахунків Німеччини систематизовані в класі 9?

Відповіді:
№1(Вибрано)
Забалансові рахунки.
№2
Балансові рахунки.

№3(Вірна)
Рахунки управлінської бухгалтерії

№4
Рахунки витрати-випуск.

Питання №: 2
Який з резервів у Франції включає суми по гарантіях?

Відповіді:
№1(Вибрано)
- Договірний резерв.
№2(Вірна)
- Провізорний резерв

№3
- Податковий резерв.

№4
- Амортизаційний резерв.

Питання №: 3
Який з резервів у Франції включає суми з тривалих судових розглядів?

Відповіді:
№1(Вибрано)
- Договірний резерв.
№2(Вірна)
- Провізорний резерв

№3
- Податковий резерв.

№4
- Амортизаційний резерв.

Питання №: 4
Капітал представлений звичайними чи привілейованими акціями за їх номінальною вартістю і
капіталом, оплаченим понад номіналом - це...

Відповіді:
№1(Вибрано)
- Додатковий капітал.
№2
- Реінвестований капітал.

№3
- Пайовий капітал.

№4(Вірна)
- Авансований капітал

Питання №: 5
Яку нумерацію в країнах англо-американської системи обліку мають рахунки витрат?

Відповіді:
№1(Вибрано)(Вірна)
500-599
№2
300-399

№3
200-299

№4
400-499

Питання №: 6
Які рахунки бухгалтерського обліку зарубіжних країн відносять до рахунків балансу?

Відповіді:
№1(Вибрано)
Рахунки доходів.
№2
Рахунки фінансових результатів.

№3(Вірна)
Рахунки капіталу

№4
Рахунки витрат.

Питання №: 7
До міжнародних стандартів, що стосуються питань обліку власного капіталу належать:

Відповіді:
№1(Вибрано)
- МСФЗ 39 "Фінансові інструменти: визнання та оцінка".
№2
- МСФЗ 10 "Події після дати балансу".

№3(Вірна)
- МСФЗ 1 "Подання фінансових звітів"

№4
- МСФЗ 14 "Звітність за сегментами".

Питання №: 8
В якому з наведених журналів в зарубіжній практиці бухгалтерського обліку відображаються
операції з надходження грошових коштів за реалізовану продукцію?


Відповіді:
№1(Вибрано)
Журнал обліку неоплачених придбань у постачальників.
№2(Вірна)
Журнал обліку платежів

№3
Журнал обліку продаж.

№4
Журнал обліку надходжень грошових коштів.

Питання №: 9
Яку нумерацію в країнах англо-американської системи обліку мають рахунки власного
капіталу і вилучень?

Відповіді:
№1(Вибрано)
500-599
№2
200-299

№3
400-499

№4(Вірна)
300-399

Питання №: 10
Які з наведених господарських операцій в практиці зарубіжних підприємств відображають в
Журналі обліку надходжень грошових коштів?

Відповіді:
№1(Вибрано)(Вірна)
Операції по дебету рахунка "Грошові кошти"
№2
Операції по кредиту рахунка "Грошові кошти".

№3
Оплата заборгованості.

№4
Операції по кредиту рахунка "Реалізація товарів".

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
Питання №: 1
Які рахунки промислового плану рахунків Німеччини систематизовані в класі 2?

Відповіді:
№1(Вибрано)
Забалансові рахунки.
№2
Рахунки витрати-випуск.

№3
Рахунки управлінської бухгалтерії.

№4(Вірна)
Балансові рахунки

Питання №: 2
Поточне групування фактів господарської діяльності - це етап облікового циклу, при якому

Відповіді:
№1(Вибрано)
Проводиться складання пробного балансу.
№2
Складаються або приймаються від інших організацій первинні документи, що
відображають всі здійснені фінансово-господарські операції та їх результат
(квитанції, рахунки, накладні тощо).

№3
Проводять складання розробного зошита-таблиці.

№4(Вірна)
Розноситься інформація з Головного реєстраційного журналу (книги) або з
спеціальних журналів (книг), у зведені журнали (книги) синтетичних
бухгалтерських рахунків

Питання №: 3
Яка з наведених побудов плану рахунків використовується в Росії?

Відповіді:
№1(Вибрано)
Лінійна побудова плану рахунків.
№2(Вірна)
Ієрархічна побудова плану рахунків

№3
Матрічна побудова плану рахунків.

№4
Розноситься інформація з Головного реєстраційного журналу (книги) або з
спеціальних журналів (книг), у зведені журнали (книги) синтетичних
бухгалтерських рахунків

Питання №: 4
Яку нумерацію в країнах англо-американської системи обліку мають рахунки пасивів?

Відповіді:
№1(Вибрано)
100-199
№2
300-399

№3
400-499

№4(Вірна)
200-299

Питання №: 5
Які рахунки промислового плану рахунків Німеччини систематизовані в класі 8?

Відповіді:
№1(Вибрано)(Вірна)
Рахунки витрати-випуск
№2
Рахунки управлінської бухгалтерії.

№3
Балансові рахунки.

№4
Забалансові рахунки.

Питання №: 6
Які з наведених фактів господарського життя підприємств характеризуються як двосторонні
операції?

Відповіді:
№1(Вибрано)
Надзвичайні витрати.
№2
Регулюючі проводки.

№3
Накопичення сум по відсотках.

№4(Вірна)
Операції надання позики

Питання №: 7
В якій з наведених країн існують єдині загальнонаціональні плани рахунків бухгалтерського
обліку?

Відповіді:
№1(Вибрано)
Канада.
№2
Японія.

№3
Великобританія.

№4(Вірна)
Португалія

Питання №: 8
Документальне оформлення операцій - це етап облікового циклу, при якому

Відповіді:
№1(Вибрано)
Господарська операція відображається в бухгалтерському обліку, якщо
визначено час її здійснення, зміст та вартісний вимір.
№2
Інформація первинних документів про господарську операцію відображається
відповідно до системи рахунків бухгалтерського обліку.

№3(Вірна)
Первинні документи перевіряються за формою та за сутністю і реєструються

№4
Аналізуються факти господарської діяльності, що відбулися, і поділяються на
окремі господарські операції.

Питання №: 9
В Франції викуплені власні акції підприємств...

Відповіді:
№1(Вибрано)(Вірна)
- відображаються в Балансі як актив
№2
- відображаються в Звіті про фінансові результати.

№3
- не відображаються в звітності.

№4
- відображаються в Балансі як пасив.

Питання №: 10
Який з резервів у Франції включає резервування пенсійних зобов'язань?

Відповіді:
№1(Вибрано)
- Податковий резерв.
№2
- Договірний резерв.

№3(Вірна)
- Провізорний резерв

№4
- Амортизаційний резерв.

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
Питання №: 1
Які рахунки промислового плану рахунків Німеччини систематизовані в класі 2?

Відповіді:
№1(Вибрано)
Забалансові рахунки.
№2
Рахунки витрати-випуск.

№3
Рахунки управлінської бухгалтерії.

№4(Вірна)
Балансові рахунки

Питання №: 2
Яку назву має клас 8 промислового плану рахунків Німеччини?

Відповіді:
№1(Вибрано)
Інші витрати.
№2
Доходи.

№3
Виробничі витрати.

№4(Вірна)
Розрахунок результатів

Питання №: 3
Спосіб відображення господарських операцій в системі обліку, це

Відповіді:
№1(Вибрано)(Вірна)
Облікова процедура
№2
Процедура.

№3
Цикл.

№4
Обліковий цикл.

Питання №: 4
Яку нумерацію в країнах англо-американської системи обліку мають рахунки активів?

Відповіді:
№1(Вибрано)
200-299
№2
300-399

№3(Вірна)
100-199

№4
400-499

Питання №: 5
В якій з наведених країн відсутній єдиний план рахунків бухгалтерського обліку?

Відповіді:
№1(Вибрано)
Франція.
№2(Вірна)
Канада

№3
Іспанія.

№4
Німеччина.

Питання №: 6
В якій формі річного фінансового звіту відповідно до Торгового Кодексу Німеччини
розкривається інформація бухгалтерських рахунків класу 5 "Доходи"?

Відповіді:
№1(Вибрано)(Вірна)
- Звіт про прибутки та збитки
№2
- Баланс - пасив.

№3
- Не включається у річний звіт.

№4
- Баланс - актив.

Питання №: 7
Дати визначення поняттю "резерви".

Відповіді:
№1(Вибрано)
- різниця (підвищенний курс або зниження) між ціною випуску та номінальною
вартістю випущених паїв та акцій.
№2
- це частина активів підприємства, що залишається після вирахування всіх його
зобов'язань.

№3(Вірна)
- суми, що в майбутньому підлягають зарахуванню на витрати виробництва і обігу
або на прибуток підприємства для покриття непередбачених втрат і збитків

№4
- виділення із номінальної величини акціонерного капіталу показників: прибуток на
акції, резерв на переоцінку, інші резерви (законодавчі, договірні, регульовані на
доходи від капіталу, інші), нерозподілений прибуток, а також прибуток і збиток за
період.

Питання №: 8
Поточне групування фактів господарської діяльності - це етап облікового циклу, при якому

Відповіді:
№1(Вибрано)(Вірна)
Визначається бухгалтерська проводка і операція за методом подвійного запису,
яка заноситься до облікових документів згідно обраної форми бухгалтерського
обліку
№2
Складаються або приймаються від інших організацій первинні документи, що
відображають всі здійснені фінансово-господарські операції та їх результат
(квитанції, рахунки, накладні тощо).

№3
Проводиться складання регулюючих бухгалтерських записів (проводок).

№4
Аналізуються факти господарської діяльності, що відбулися, і поділяються на
окремі господарські операції.

Питання №: 9
Офіційно встановлений порядок дій при обговоренні, веденні будь-якої справи, це

Відповіді:
№1(Вибрано)
Цикл.
№2(Вірна)
Процедура

№3
Обліковий цикл.

№4
Облікова процедура.

Питання №: 10
Які з наведених фактів господарського життя підприємств характеризуються як двосторонні
операції?

Відповіді:
№1
Надзвичайні витрати.
№2
Регулюючі проводки.

№3(Вибрано)
Накопичення сум по відсотках.

№4(Вірна)
Операції погашення позики

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
Питання №: 1
Рахунки якої категорії призначені для визначення та аналізу результатів роботи у розрізі
центрів відповідальності?

Відповіді:
№1
- Балансові рахунки.
№2
- Рахунки "затрати-випуск".

№3(Вибрано)(Вірна)
- Рахунки управлінської бухгалтерії

№4
Операції погашення позики

Питання №: 2
В практиці ведення бухгалтерського обліку в США до тимчасових рахунків належать:

Відповіді:
№1(Вірна)
Рахунки доходів
№2
Рахунки пасивів.

№3(Вибрано)
Рахунки капіталу акціонерів.

№4
Рахунки активів.

Питання №: 3
Яку нумерацію в країнах англо-американської системи обліку мають рахунки доходів?

Відповіді:
№1
300-399
№2(Вірна)
400-499

№3(Вибрано)
500-599

№4
200-299

Питання №: 4
Які рахунки промислового плану рахунків Німеччини систематизовані в класі 2?

Відповіді:
№1(Вибрано)
Рахунки витрати-випуск.
№2
Забалансові рахунки.

№3
Рахунки управлінської бухгалтерії.

№4(Вірна)
Балансові рахунки

Питання №: 5
Документальне оформлення операцій - це етап облікового циклу, при якому

Відповіді:
№1
Аналізуються факти господарської діяльності, що відбулися, і поділяються на
окремі господарські операції.
№2(Вибрано)
Господарська операція відображається в бухгалтерському обліку, якщо
визначено час її здійснення, зміст та вартісний вимір.

№3(Вірна)
Первинні документи перевіряються за формою та за сутністю і реєструються

№4
Інформація первинних документів про господарську операцію відображається
відповідно до системи рахунків бухгалтерського обліку.

Питання №: 6
В практиці ведення бухгалтерського обліку в США до постійних рахунків належать:


Відповіді:
№1
Рахунки прибутків та збитків.
№2(Вірна)
Рахунки пасивів

№3(Вибрано)
Рахунки доходів.

№4
Рахунки витрат.

Питання №: 7
Визначення та складові капіталу в Росії:

Відповіді:
№1
- Капітал власників - це фактична чиста вартість підприємства.
№2(Вибрано)
- Власний капітал складається з початкового внеску або акціонерного капіталу,
який виступає постійною заборгованістю по відношенню до вкладника, результату,
резервів.

№3(Вірна)
- Власний капітал включає в себе статутний, додатковий, резервний капітали,
фонди накопичення та споживання, нерозподілений прибуток минулих років та
звітного року

№4
- Власний або акціонерний капітал по звичайних акціях складається з суми
акціонерного капіталу по звичайних акціях, резервів та довгострокової
заборгованості.

Питання №: 8
В якому з наведених документів в зарубіжній практиці формується пробний підготовчий
баланс?

Відповіді:
№1(Вибрано)
Зведений журнал синтетичних бухгалтерських рахунків.
№2
Первинні документи.

№3(Вірна)
Розроблювальна зошит-таблиця

№4
Головний реєстраційний журнал.

Питання №: 9
На які підкласи поділяють необоротні активи в Німеччині?

Відповіді:
№1
- нематеріальні активи, матеріальні активи, інвестиції.
№2
- нематеріальні активи, основні засоби та доходні вкладення в матеріальні цінності.

№3(Вибрано)
- матеріальні та нематеріальні.

№4(Вірна)
- основний капітал та фінансові активи.

Питання №: 10
Який з наведених регістрів обліку в зарубіжній практиці заповнюється на підставі первинних
документів?

Відповіді:
№1
Розроблювальна зошит-таблиця.
№2(Вибрано)
Журнал-ордер.

№3(Вірна)
Головний реєстраційний журнал

№4
Зведений журнал синтетичних бухгалтерських рахунків.

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
Питання №: 1
Рахунки якої категорії призначені для визначення та аналізу результатів роботи у розрізі
центрів відповідальності?

Відповіді:
№1
- Балансові рахунки.
№2
- Рахунки "затрати-випуск".

№3(Вибрано)(Вірна)
- Рахунки управлінської бухгалтерії

№4
Операції погашення позики

Питання №: 2
В практиці ведення бухгалтерського обліку в США до тимчасових рахунків належать:

Відповіді:
№1(Вірна)
Рахунки доходів
№2
Рахунки пасивів.

№3(Вибрано)
Рахунки капіталу акціонерів.

№4
Рахунки активів.

Питання №: 3
Яку нумерацію в країнах англо-американської системи обліку мають рахунки доходів?

Відповіді:
№1
300-399
№2(Вірна)
400-499

№3(Вибрано)
500-599

№4
200-299

Питання №: 4
Які рахунки промислового плану рахунків Німеччини систематизовані в класі 2?

Відповіді:
№1(Вибрано)
Рахунки витрати-випуск.
№2
Забалансові рахунки.

№3
Рахунки управлінської бухгалтерії.

№4(Вірна)
Балансові рахунки

Питання №: 5
Документальне оформлення операцій - це етап облікового циклу, при якому

Відповіді:
№1
Аналізуються факти господарської діяльності, що відбулися, і поділяються на
окремі господарські операції.
№2(Вибрано)
Господарська операція відображається в бухгалтерському обліку, якщо
визначено час її здійснення, зміст та вартісний вимір.

№3(Вірна)
Первинні документи перевіряються за формою та за сутністю і реєструються

№4
Інформація первинних документів про господарську операцію відображається
відповідно до системи рахунків бухгалтерського обліку.

Питання №: 6
В практиці ведення бухгалтерського обліку в США до постійних рахунків належать:


Відповіді:
№1
Рахунки прибутків та збитків.
№2(Вірна)
Рахунки пасивів

№3(Вибрано)
Рахунки доходів.

№4
Рахунки витрат.

Питання №: 7
Визначення та складові капіталу в Росії:

Відповіді:
№1
- Капітал власників - це фактична чиста вартість підприємства.
№2(Вибрано)
- Власний капітал складається з початкового внеску або акціонерного капіталу,
який виступає постійною заборгованістю по відношенню до вкладника, результату,
резервів.

№3(Вірна)
- Власний капітал включає в себе статутний, додатковий, резервний капітали,
фонди накопичення та споживання, нерозподілений прибуток минулих років та
звітного року

№4
- Власний або акціонерний капітал по звичайних акціях складається з суми
акціонерного капіталу по звичайних акціях, резервів та довгострокової
заборгованості.

Питання №: 8
В якому з наведених документів в зарубіжній практиці формується пробний підготовчий
баланс?

Відповіді:
№1(Вибрано)
Зведений журнал синтетичних бухгалтерських рахунків.
№2
Первинні документи.

№3(Вірна)
Розроблювальна зошит-таблиця

№4
Головний реєстраційний журнал.

Питання №: 9
На які підкласи поділяють необоротні активи в Німеччині?

Відповіді:
№1
- нематеріальні активи, матеріальні активи, інвестиції.
№2
- нематеріальні активи, основні засоби та доходні вкладення в матеріальні цінності.

№3(Вибрано)
- матеріальні та нематеріальні.

№4(Вірна)
- основний капітал та фінансові активи.

Питання №: 10
Який з наведених регістрів обліку в зарубіжній практиці заповнюється на підставі первинних
документів?

Відповіді:
№1
Розроблювальна зошит-таблиця.
№2(Вибрано)
Журнал-ордер.

№3(Вірна)
Головний реєстраційний журнал

№4
Зведений журнал синтетичних бухгалтерських рахунків.

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
Питання №: 1
Перевищення суми витрат над сумою доходу, для отримання якого були здійснені ці витрати -
це...

Відповіді:
№1(Вибрано)
- Прибуток.
№2
- Ажіо.

№3(Вірна)
- Збиток

№4
- Чиста ситуація.

Питання №: 2
До якого з типу необоротних активів відносять конструкції будинків?

Відповіді:
№1(Вибрано)
- інкорпоративні засоби.
№2
- фінансові засоби.

№3(Вірна)
- корпоративні засоби.

№4
- Чиста ситуація.

Питання №: 3
Які з наведених груп рахунків в зарубіжному обліку відносять до групи номінальних рахунків?

Відповіді:
№1(Вибрано)
Рахунки активів.
№2
Рахунки зобов'язань.

№3(Вірна)
Рахунки витрат

№4
Рахунки капіталу.

Питання №: 4
В якій формі річного фінансового звіту відповідно до Торгового Кодексу Німеччини
розкривається інформація бухгалтерських рахунків класу 9 "Облік витрат на виробництво та
виробничих доходів"?

Відповіді:
№1(Вірна)
- Не включається у річний звіт
№2(Вибрано)
- Баланс - актив.

№3
- Звіт про прибутки та збитки.

№4
- Баланс - пасив.

Питання №: 5
В якій з наведених країн відсутній єдиний план рахунків бухгалтерського обліку?

Відповіді:
№1
Іспанія.
№2(Вибрано)
Німеччина.

№3(Вірна)
США

№4
Португалія.

Питання №: 6
До якого з типу необоротних активів відносять землю, власником якої є підприємство?

Відповіді:
№1(Вибрано)
- фінансові засоби.
№2(Вірна)
- корпоративні засоби.

№3
- інкорпоративні засоби.

№4
Португалія.

Питання №: 7
Документальне оформлення операцій - це етап облікового циклу, при якому

Відповіді:
№1(Вибрано)
Аналізуються факти господарської діяльності, що відбулися, і поділяються на
окремі господарські операції.
№2
Господарська операція відображається в бухгалтерському обліку, якщо
визначено час її здійснення, зміст та вартісний вимір.

№3(Вірна)
Первинні документи перевіряються за формою та за сутністю і реєструються

№4
Інформація первинних документів про господарську операцію відображається
відповідно до системи рахунків бухгалтерського обліку.

Питання №: 8
В якій з наведених країн необоротні активи в активі балансу об'єднані в обду групу - основні
засоби?

Відповіді:
№1(Вибрано)
- Росії.
№2
- Німеччині.

№3(Вірна)
- Швейцарії

№4
- США.

Питання №: 9
Які рахунки бухгалтерського обліку зарубіжних країн відносять до рахунків балансу?

Відповіді:
№1(Вибрано)(Вірна)
Рахунки зобов'язань
№2
Рахунки доходів.

№3
Рахунки витрат.

№4
Рахунки фінансових результатів.

Питання №: 10
До якого з типу необоротних активів належать довгострокові інвестиції?

Відповіді:
№1
- інкорпоративні засоби.
№2(Вибрано)
- корпоративні засоби.

№3(Вірна)
- фінансові засоби.

№4
Рахунки фінансових результатів.

Питання №: 1
Яку назву має клас 0 промислового плану рахунків Німеччини?

Відповіді:
№1(Вибрано)
Забалансові рахунки.
№2(Вірна)
Нематеріальні активи, споруди та устаткування

№3
Власний капітал та відрахування.

№4
Оборотні засоби та активні статті, що розмежовують витрати та доходи по
суміжних звітних періодах.

Питання №: 2
До міжнародних стандартів, що стосуються питань обліку власного капіталу належать:

Відповіді:
№1(Вибрано)
- МСФЗ 10 "Події після дати балансу".
№2
- МСФЗ 14 "Звітність за сегментами".

№3(Вірна)
- МСФЗ 1 "Подання фінансових звітів"

№4
- МСФЗ 39 "Фінансові інструменти: визнання та оцінка".

Питання №: 3
Які рахунки бухгалтерського обліку зарубіжних країн відносять до рахунків звіту про прибутки
та збитки?

Відповіді:
№1
Рахунки капіталу.
№2(Вибрано)(Вірна)
Рахунки доходів

№3
Рахунки активів.

№4
Рахунки зобов'язань.

Питання №: 4
В якій з наведених країн існують єдині загальнонаціональні плани рахунків бухгалтерського
обліку?

Відповіді:
№1
Канада.
№2
Японія.

№3(Вибрано)
Великобританія.

№4(Вірна)
Франція

Питання №: 5
Вкажіть правильну послідовність відображення облікової інформації в регістрах обліку у
зарубіжних країнах.

Відповіді:
№1(Вибрано)
Первинні документи а Розроблювальна зошит-таблиця а Зведені журнали
синтетичних бухгалтерських рахунків а Головний реєстраційний журнал та
спеціальні реєстраційні журнали а Основні форми фінансової звітності.
№2(Вірна)
Первинні документи а Головний реєстраційний журнал та спеціальні реєстраційні
журнали а Зведені журнали синтетичних бухгалтерських рахунків а
Розроблювальна зошит-таблиця а Основні форми фінансової звітності

№3
Первинні документи а Розроблювальна зошит-таблиця а Головний реєстраційний
журнал та спеціальні реєстраційні журнали а Зведені журнали синтетичних
бухгалтерських рахунків а Основні форми фінансової звітності

№4
Первинні документи а Зведені журнали синтетичних бухгалтерських рахунків а
Головний реєстраційний журнал та спеціальні реєстраційні журнали а
Розроблювальна зошит-таблиця а Основні форми фінансової звітності.

Питання №: 6
Яку нумерацію в країнах англо-американської системи обліку мають рахунки активів?

Відповіді:
№1
200-299
№2(Вибрано)
400-499

№3
300-399

№4(Вірна)
100-199

Питання №: 7
Рахунки якої категорії призначені для визначення результату в цілому по підприємству за
видами діяльності?

Відповіді:
№1(Вибрано)(Вірна)
- Рахунки "затрати-випуск"
№2
- Рахунки управлінської бухгалтерії.

№3
- Рахунки маржинальної бухгалтерії.

№4
- Балансові рахунки.

Питання №: 8
Рахунки якої категорії призначені для визначення та аналізу собівартості?

Відповіді:
№1(Вибрано)
- Рахунки "затрати-випуск".
№2
- Балансові рахунки.

№3(Вірна)
- Рахунки управлінської бухгалтерії

№4
- Балансові рахунки.

Питання №: 9
В якій з наведених країн всі необоротні активи в балансі представлені в розділі основного
капіталу та поділяються на нематеріальні, матеріальні активи та інвестиції?

Відповіді:
№1(Вибрано)
- США.
№2
- Німеччині.

№3(Вірна)
- Великобританія

№4
- Франції.

Питання №: 10
Які необоротні активи називають корпоративними засобами?

Відповіді:
№1(Вибрано)(Вірна)
- відчутні активи або реальний основний капітал.
№2
- невідчутні активи.

№3
- довгострокові інвестиції.

№4
- Франції.

Питання №: 1
В якому з наведених журналів в зарубіжній практиці бухгалтерського обліку відображаються
операції по кредиту рахунку "Реалізація товарів"?

Відповіді:
№1(Вибрано)
Журнал обліку платежів.
№2(Вірна)
Журнал обліку продаж

№3
Журнал обліку неоплачених придбань у постачальників.

№4
Журнал обліку надходжень грошових коштів.

Питання №: 2
Вказати найбільш читке визначення поняттю "процедура"

Відповіді:
№1(Вибрано)
сукупність взаємопов'язаних явищ, процесів, робіт, що утворюють закінчене коло
протягом певного періоду часу.
№2(Вірна)
це офіційно встановлений порядок дій при обговоренні, веденні будь-якої справи

№3
це певна послідовність формування первинної, зведеної та звітної інформації в
рамках єдиної системи бухгалтерського обліку при реалізації необхідних
облікових процедур.

№4
це спосіб відображення господарських операцій в системі обліку.

Питання №: 3
Які з наведених фактів господарського життя підприємств характеризуються як односторонні
операції?

Відповіді:
№1(Вибрано)(Вірна)
Відображення в обліку надзвичайних витрат
№2
Операції придбання та реалізації продукції (товарів).

№3
Операції сплати заборгованності.

№4
Операції надання та погашення позики.

Питання №: 4
Які рахунки промислового плану рахунків Німеччини систематизовані в класі 4?

Відповіді:
№1(Вибрано)(Вірна)
Балансові рахунки
№2
Рахунки управлінської бухгалтерії.

№3
Забалансові рахунки.

№4
Рахунки витрати-випуск.

Питання №: 5
Які рахунки промислового плану рахунків Німеччини систематизовані в класі 8?

Відповіді:
№1
Балансові рахунки.
№2(Вибрано)(Вірна)
Рахунки витрати-випуск

№3
Забалансові рахунки.

№4
Рахунки управлінської бухгалтерії.

Питання №: 6
В якій формі річного фінансового звіту відповідно до Торгового Кодексу Німеччини
розкривається інформація бухгалтерських рахунків класу 4 "Зобов'язання та пасивні статті, що
розмежовують витрати та доходи по суміжних періодах"?

Відповіді:
№1
- Звіт про прибутки та збитки.
№2(Вибрано)(Вірна)
- Баланс - пасив

№3
- Не включається у річний звіт.

№4
- Баланс - актив.

Питання №: 7
Підсумкове узагальнення фактів господарської діяльності - це етап облікового циклу, під час
якого

Відповіді:
№1(Вибрано)(Вірна)
Проводиться складання регулюючих бухгалтерських записів (проводок)
№2
Розноситься інформація з Головного реєстраційного журналу (книги) або з
спеціальних журналів (книг), у зведені журнали (книги) синтетичних
бухгалтерських рахунків.

№3
Складаються або приймаються від інших організацій первинні документи, що
відображають всі здійснені фінансово-господарські операції та їх результат
(квитанції, рахунки, накладні тощо).

№4
Визначається бухгалтерська проводка і операція за методом подвійного запису,
яка заноситься до облікових документів згідно обраної форми бухгалтерського
обліку.

Питання №: 8
Які з наведених господарських операцій в практиці зарубіжних підприємств відображають в
Журналі обліку платежів?

Відповіді:
№1(Вибрано)
Відоюраження неоплаченої кредиторської заборгованості.
№2
Операції по кредиту рахунка "Реалізація товарів".

№3
Операції по дебету рахунка "Грошові кошти".

№4(Вірна)
Операції по кредиту рахунка "Грошові кошти"

Питання №: 9
Яку назву має клас 3 промислового плану рахунків Німеччини?

Відповіді:
№1
Фінансові вкладення.
№2(Вибрано)(Вірна)
Власний капітал та відрахування

№3
Оборотні засоби та активні статті, що розмежовують витрати та доходи по
суміжних звітних періодах.

№4
Нематеріальні активи, споруди та устаткування.

Питання №: 10
В якій формі річного фінансового звіту відповідно до Торгового Кодексу Німеччини
розкривається інформація бухгалтерських рахунків класу 9 "Облік витрат на виробництво та
виробничих доходів"?

Відповіді:
№1(Вибрано)
- Звіт про прибутки та збитки.
№2(Вірна)
- Не включається у річний звіт

№3
- Баланс - пасив.

№4
- Баланс - актив.

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
Питання №: 1
Документальне оформлення операцій - це етап облікового циклу, при якому

Відповіді:
№1(Вибрано)(Вірна)
Первинні документи перевіряються за формою та за сутністю і реєструються
№2
Господарська операція відображається в бухгалтерському обліку, якщо
визначено час її здійснення, зміст та вартісний вимір.

№3
Інформація первинних документів про господарську операцію відображається
відповідно до системи рахунків бухгалтерського обліку.

№4
Аналізуються факти господарської діяльності, що відбулися, і поділяються на
окремі господарські операції.

Питання №: 2
Які з наведених фактів господарського життя підприємств характеризуються як двосторонні
операції?

Відповіді:
№1(Вибрано)(Вірна)
Операції придбання продукції (товарів)
№2
Накопичення сум по відсотках.

№3
Регулюючі проводки.

№4
Надзвичайні витрати.

Питання №: 3
В практиці ведення бухгалтерського обліку в США до постійних рахунків належать:


Відповіді:
№1(Вибрано)
Рахунки доходів.
№2
Рахунки витрат.

№3(Вірна)
Рахунки пасивів

№4
Рахунки прибутків та збитків.

Питання №: 4
В якій формі річного фінансового звіту відповідно до Торгового Кодексу Німеччини
розкривається інформація бухгалтерських рахунків класу 9 "Облік витрат на виробництво та
виробничих доходів"?

Відповіді:
№1(Вибрано)
- Баланс - актив.
№2
- Баланс - пасив.

№3(Вірна)
- Не включається у річний звіт

№4
- Звіт про прибутки та збитки.

Питання №: 5
В якій формі річного фінансового звіту відповідно до Торгового Кодексу Німеччини
розкривається інформація бухгалтерських рахунків класу 2 "Оборотні засоби та активні статті,
що розмежовують витрати та доходи по суміжних звітних періодах"?

Відповіді:
№1(Вірна)
- Баланс - актив
№2(Вибрано)
- Звіт про прибутки та збитки.

№3
- Не включається у річний звіт.

№4
- Баланс - пасив.

Питання №: 6
Які рахунки промислового плану рахунків Німеччини систематизовані в класі 7?

Відповіді:
№1(Вибрано)
Рахунки управлінської бухгалтерії.
№2
Балансові рахунки.

№3
Забалансові рахунки.

№4(Вірна)
Рахунки витрати-випуск

Питання №: 7
Поточне групування фактів господарської діяльності - це етап облікового циклу, при якому

Відповіді:
№1(Вірна)
Розноситься інформація з Головного реєстраційного журналу (книги) або з
спеціальних журналів (книг), у зведені журнали (книги) синтетичних
бухгалтерських рахунків
№2
Проводять складання розробного зошита-таблиці.

№3(Вибрано)
Складаються або приймаються від інших організацій первинні документи, що
відображають всі здійснені фінансово-господарські операції та їх результат
(квитанції, рахунки, накладні тощо).

№4
Проводиться складання пробного балансу.

Питання №: 8
Який з резервів у Франції включає суми з тривалих судових розглядів?

Відповіді:
№1(Вибрано)
- Договірний резерв.
№2
- Амортизаційний резерв.

№3
- Податковий резерв.

№4(Вірна)
- Провізорний резерв

Питання №: 9
До якого з типу необоротних активів належать права на оренду?

Відповіді:
№1
- фінансові засоби.
№2(Вибрано)
- корпоративні засоби.

№3(Вірна)
- інкорпоративні засоби.

№4
- Провізорний резерв

Питання №: 10
Визначення та складові капіталу в Росії:

Відповіді:
№1(Вибрано)
- Власний капітал складається з початкового внеску або акціонерного капіталу,
який виступає постійною заборгованістю по відношенню до вкладника, результату,
резервів.
№2(Вірна)
- Власний капітал включає в себе статутний, додатковий, резервний капітали,
фонди накопичення та споживання, нерозподілений прибуток минулих років та
звітного року

№3
- Власний або акціонерний капітал по звичайних акціях складається з суми
акціонерного капіталу по звичайних акціях, резервів та довгострокової
заборгованості.

№4
- Капітал власників - це фактична чиста вартість підприємства.

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
Питання №: 1
До якого з типу необоротних активів відносять системи опалення, власником яких не є
підприємство?

Відповіді:
№1(Вибрано)(Вірна)
- корпоративні засоби.
№2
- інкорпоративні засоби.

№3
- фінансові засоби.

№4
- Капітал власників - це фактична чиста вартість підприємства.

Питання №: 2
Дати визначення поняттю "власний капітал".

Відповіді:
№1(Вибрано)(Вірна)
- це частина активів підприємства, що залишається після вирахування всіх його
зобов'язань
№2
- суми, що в майбутньому підлягають зарахуванню на витрати виробництва і обігу
або на прибуток підприємства для покриття непередбачених втрат і збитків.

№3
- виділення із номінальної величини акціонерного капіталу показників: прибуток на
акції, резерв на переоцінку, інші резерви (законодавчі, договірні, регульовані на
доходи від капіталу, інші), нерозподілений прибуток, а також прибуток і збиток за
період.

№4
- різниця (підвищенний курс або зниження) між ціною випуску та номінальною
вартістю випущених паїв та акцій.

Питання №: 3
Які рахунки бухгалтерського обліку зарубіжних країн відносять до рахунків балансу?

Відповіді:
№1
Рахунки витрат.
№2(Вибрано)(Вірна)
Рахунки активів

№3
Рахунки фінансових результатів.

№4
Рахунки доходів.

Питання №: 4
Які рахунки промислового плану рахунків Німеччини систематизовані в класі 7?

Відповіді:
№1(Вибрано)
Рахунки управлінської бухгалтерії.
№2
Забалансові рахунки.

№3
Балансові рахунки.

№4(Вірна)
Рахунки витрати-випуск

Питання №: 5
В якій з наведених країн необоротні активи визначаються як позаоборотні активи та
включають нематеріальні активи, основні засоби та доходні вкладення в матеріальні цінності?

Відповіді:
№1(Вибрано)
- Франції.
№2
- США.

№3(Вірна)
- Росії

№4
- Німеччині.

Питання №: 6
В практиці ведення бухгалтерського обліку в США до тимчасових рахунків належать:

Відповіді:
№1(Вибрано)
Рахунки капіталу акціонерів.
№2(Вірна)
Рахунки прибутків

№3
Рахунки активів.

№4
Рахунки пасивів.

Питання №: 7
Яку назву має клас 7 промислового плану рахунків Німеччини?

Відповіді:
№1(Вибрано)
Доходи.
№2(Вірна)
Інші витрати

№3
Розрахунок результатів.

№4
Виробничі витрати.

Питання №: 8
Які необоротні активи називають інкорпоративними засобами?

Відповіді:
№1(Вибрано)
- довгострокові інвестиції.
№2
- відчутні активи або реальний основний капітал.

№3(Вірна)
- невідчутні активи.

№4
Виробничі витрати.

Питання №: 9
Визначення та складові капіталу в Великобританії:

Відповіді:
№1
- Капітал власників - це фактична чиста вартість підприємства.
№2(Вибрано)
- Власний капітал складається з початкового внеску або акціонерного капіталу,
який виступає постійною заборгованістю по відношенню до вкладника, результату,
резервів.

№3(Вірна)
- Власний або акціонерний капітал по звичайних акціях складається з суми
акціонерного капіталу по звичайних акціях, резервів та довгострокової
заборгованості

№4
- Власний капітал включає в себе статутний, додатковий, резервний капітали,
фонди накопичення та споживання, нерозподілений прибуток минулих років та
звітного року.

Питання №: 10
Які рахунки промислового плану рахунків Німеччини систематизовані в класі 5?

Відповіді:
№1(Вірна)
Рахунки витрати-випуск
№2(Вибрано)
Рахунки управлінської бухгалтерії.

№3
Балансові рахунки.

№4
Забалансові рахунки.

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
Питання №: 1
Які з наведених господарських операцій в практиці зарубіжних підприємств відображають в
Журналі обліку платежів?

Відповіді:
№1(Вибрано)
Відоюраження неоплаченої кредиторської заборгованості.
№2
Операції по кредиту рахунка "Реалізація товарів".

№3(Вірна)
Операції по кредиту рахунка "Грошові кошти"

№4
Операції по дебету рахунка "Грошові кошти".

Питання №: 2
Вказати найбільш читке визначення поняттю "обліковий цикл"

Відповіді:
№1(Вибрано)
- сукупність взаємопов'язаних явищ, процесів, робіт, що утворюють закінчене
коло протягом певного періоду часу.
№2
- це спосіб відображення господарських операцій в системі обліку.

№3(Вірна)
- це певна послідовність формування первинної, зведеної та звітної інформації в
рамках єдиної системи бухгалтерського обліку при реалізації необхідних
облікових процедур.

№4
- це офіційно встановлений порядок дій при обговоренні, веденні будь-якої справи.

Питання №: 3
Яку нумерацію в країнах англо-американської системи обліку мають рахунки пасивів?

Відповіді:
№1
100-199
№2
300-399

№3(Вибрано)
400-499

№4(Вірна)
200-299

Питання №: 4
Поточне групування фактів господарської діяльності - це етап облікового циклу, при якому

Відповіді:
№1
Проводять складання розробного зошита-таблиці.
№2(Вибрано)
Складаються або приймаються від інших організацій первинні документи, що
відображають всі здійснені фінансово-господарські операції та їх результат
(квитанції, рахунки, накладні тощо).

№3(Вірна)
Розноситься інформація з Головного реєстраційного журналу (книги) або з
спеціальних журналів (книг), у зведені журнали (книги) синтетичних
бухгалтерських рахунків

№4
Проводиться складання пробного балансу.

Питання №: 5
До якого з типу необоротних активів відносять виробничий інвентар?

Відповіді:
№1
- інкорпоративні засоби.
№2
- фінансові засоби.

№3(Вибрано)(Вірна)
- корпоративні засоби.

№4
Проводиться складання пробного балансу.

Питання №: 6
До якого з типу необоротних активів належать довгострокові інвестиції?

Відповіді:
№1(Вибрано)
- інкорпоративні засоби.
№2
- корпоративні засоби.

№3(Вірна)
- фінансові засоби.

№4
Проводиться складання пробного балансу.

Питання №: 7
В якій з наведених країн необоротні активи визначаються як позаоборотні активи та
включають нематеріальні активи, основні засоби та доходні вкладення в матеріальні цінності?

Відповіді:
№1(Вибрано)
- Німеччині.
№2
- Франції.

№3
- США.

№4(Вірна)
- Росії

Питання №: 8
В якому з наведених журналів в зарубіжній практиці бухгалтерського обліку відображається
неоплачена кредиторська заборгованість?

Відповіді:
№1
Журнал обліку надходжень грошових коштів.
№2(Вибрано)(Вірна)
Журнал обліку неоплачених придбань у постачальників

№3
Журнал обліку продаж.

№4
Журнал обліку платежів.

Питання №: 9
В якій формі річного фінансового звіту відповідно до Торгового Кодексу Німеччини
розкривається інформація бухгалтерських рахунків класу 4 "Зобов'язання та пасивні статті, що
розмежовують витрати та доходи по суміжних періодах"?

Відповіді:
№1
- Баланс - актив.
№2
- Звіт про прибутки та збитки.

№3(Вибрано)(Вірна)
- Баланс - пасив

№4
- Не включається у річний звіт.

Питання №: 10
В практиці ведення бухгалтерського обліку в США до тимчасових рахунків належать:

Відповіді:
№1(Вибрано)(Вірна)
Рахунки доходів
№2
Рахунки пасивів.

№3
Рахунки капіталу акціонерів.

№4
Рахунки активів.

Питання №: 1
Підсумкове узагальнення фактів господарської діяльності - це етап облікового циклу, під час
якого

Відповіді:
№1(Вибрано)(Вірна)
Проводиться складання регулюючих бухгалтерських записів (проводок)
№2
Визначається бухгалтерська проводка і операція за методом подвійного запису,
яка заноситься до облікових документів згідно обраної форми бухгалтерського
обліку.

№3
Складаються або приймаються від інших організацій первинні документи, що
відображають всі здійснені фінансово-господарські операції та їх результат
(квитанції, рахунки, накладні тощо).

№4
Розноситься інформація з Головного реєстраційного журналу (книги) або з
спеціальних журналів (книг), у зведені журнали (книги) синтетичних
бухгалтерських рахунків.

Питання №: 2
В якій з наведених країн відсутній єдиний план рахунків бухгалтерського обліку?

Відповіді:
№1(Вибрано)
Німеччина.
№2
Франція.

№3(Вірна)
Канада

№4
Іспанія.

Питання №: 3
В якій формі річного фінансового звіту відповідно до Торгового Кодексу Німеччини
розкривається інформація бухгалтерських рахунків класу 3 "Власний капітал та відрахування"?

Відповіді:
№1(Вибрано)
- Звіт про прибутки та збитки.
№2
- Не включається у річний звіт.

№3(Вірна)
- Баланс - пасив

№4
- Баланс - актив.

Питання №: 4
Форми первинних документів в зарубіжних країнах

Відповіді:
№1(Вибрано)
Законодавчо регламентовані.
№2(Вірна)
Не регламентуються, окрім розрахунково-банківських документів

№3
Рекомендовані професійними організаціями бухгалтерів.

№4
Використовуються всіма підприємствами в довільній формі.

Питання №: 5
Які рахунки промислового плану рахунків Німеччини систематизовані в класі 9?

Відповіді:
№1(Вибрано)
Балансові рахунки.
№2(Вірна)
Рахунки управлінської бухгалтерії

№3
Забалансові рахунки.

№4
Рахунки витрати-випуск.

Питання №: 6
Послідовний виклад номенклатури синтетичних рахунків, зведених у групи - це:


Відповіді:
№1(Вибрано)
Матрічна побудова плану рахунків.
№2(Вірна)
Лінійна побудова плану рахунків

№3
Ієрархічна побудова плану рахунків.

№4
Рахунки витрати-випуск.

Питання №: 7
В якій формі річного фінансового звіту відповідно до Торгового Кодексу Німеччини
розкривається інформація бухгалтерських рахунків класу 1 "Фінансові вкладення"?

Відповіді:
№1(Вибрано)(Вірна)
- Баланс - актив
№2
- Баланс - пасив.

№3
- Звіт про прибутки та збитки.

№4
- Не включається у річний звіт.

Питання №: 8
В якому з балансів Франції всі необоротні активи представлені як іммобілізації?

Відповіді:
№1(Вибрано)(Вірна)
- Функціональний баланс.
№2
- Ліквідний (майновий радикальний) баланс.

№3
- Майновий (лояльний) баланс.

№4
- Не включається у річний звіт.

Питання №: 9
В якій з наведених країн резерви призначені в основному для покриття можливих збитків або
збільшення статутного капіталу?

Відповіді:
№1(Вірна)
- Німеччина
№2(Вибрано)
- Великобританія.

№3
- Росія.

№4
- Франція.

Питання №: 10
Поточне групування фактів господарської діяльності - це етап облікового циклу, при якому

Відповіді:
№1(Вибрано)
Складаються або приймаються від інших організацій первинні документи, що
відображають всі здійснені фінансово-господарські операції та їх результат
(квитанції, рахунки, накладні тощо).
№2(Вірна)
Розноситься інформація з Головного реєстраційного журналу (книги) або з
спеціальних журналів (книг), у зведені журнали (книги) синтетичних
бухгалтерських рахунків

№3
Проводиться складання пробного балансу.

№4
Проводять складання розробного зошита-таблиці.

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
Питання №: 1
В якій з наведених країн існують єдині загальнонаціональні плани рахунків бухгалтерського
обліку?

Відповіді:
№1
Японія.
№2(Вірна)
Португалія

№3(Вибрано)
Канада.

№4
Великобританія.

Питання №: 2
В якій з наведених країн для акціонерних товариств та товариств з обмеженою
відповідальністю законом обумовлені права викупу власних акцій?

Відповіді:
№1
- Великобританія.
№2(Вірна)
- Німеччина

№3(Вибрано)
- США.

№4
- Франція.

Питання №: 3
В практиці ведення бухгалтерського обліку в США до постійних рахунків належать:


Відповіді:
№1(Вибрано)
Рахунки доходів.
№2
Рахунки прибутків та збитків.

№3(Вірна)
Рахунки пасивів

№4
Рахунки витрат.

Питання №: 4
На які підкласи поділяють необоротні активи в Австралії?

Відповіді:
№1(Вірна)
- нематеріальні активи, матеріальні активи, інвестиції.
№2
- основний капітал та фінансові активи.

№3(Вибрано)
- матеріальні та нематеріальні.

№4
- нематеріальні активи, основні засоби та доходні вкладення в матеріальні цінності.

Питання №: 5
Які з наведених фактів господарського життя підприємств характеризуються як односторонні
операції?

Відповіді:
№1
Операції сплати заборгованності.
№2(Вибрано)
Операції придбання та реалізації продукції (товарів).

№3(Вірна)
Відображення в обліку операцій, що корегуються регулюючими проводками

№4
Операції надання та погашення позики.

Питання №: 6
Підсумкове узагальнення фактів господарської діяльності - це етап облікового циклу, під час
якого

Відповіді:
№1
Визначається бухгалтерська проводка і операція за методом подвійного запису,
яка заноситься до облікових документів згідно обраної форми бухгалтерського
обліку.
№2
Складаються або приймаються від інших організацій первинні документи, що
відображають всі здійснені фінансово-господарські операції та їх результат
(квитанції, рахунки, накладні тощо).

№3(Вибрано)(Вірна)
Проводиться складання регулюючих бухгалтерських записів (проводок)

№4
Розноситься інформація з Головного реєстраційного журналу (книги) або з
спеціальних журналів (книг), у зведені журнали (книги) синтетичних
бухгалтерських рахунків.

Питання №: 7
Які рахунки промислового плану рахунків Німеччини систематизовані в класі 7?

Відповіді:
№1
Балансові рахунки.
№2(Вибрано)
Рахунки управлінської бухгалтерії.

№3
Забалансові рахунки.

№4(Вірна)
Рахунки витрати-випуск

Питання №: 8
В якій формі річного фінансового звіту відповідно до Торгового Кодексу Німеччини
розкривається інформація бухгалтерських рахунків класу 3 "Власний капітал та відрахування"?

Відповіді:
№1
- Не включається у річний звіт.
№2(Вірна)
- Баланс - пасив

№3
- Баланс - актив.

№4(Вибрано)
- Звіт про прибутки та збитки.

Питання №: 9
Яку нумерацію в країнах англо-американської системи обліку мають рахунки витрат?

Відповіді:
№1(Вірна)
500-599
№2(Вибрано)
300-399

№3
400-499

№4
200-299

Питання №: 10
Первинне спостереження - це етап облікового циклу, при якому:

Відповіді:
№1
Складаються або приймаються від інших організацій первинні документи, що
відображають всі здійснені фінансово-господарські операції та їх результат
(квитанції, рахунки, накладні тощо).
№2(Вірна)
Аналізуються факти господарської діяльності, що відбулися, і поділяються на
окремі господарські операції

№3(Вибрано)
Первинні документи перевіряються за формою та за сутністю і реєструються.

№4
Оформлюються відповідні первинні документи, що підтверджують фактичне
здійснення господарської операції.

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
Питання №: 1
До якого з типу необоротних активів відносять будівлі, власником яких не є підприємство?

Відповіді:
№1(Вибрано)(Вірна)
- корпоративні засоби.
№2
- інкорпоративні засоби.

№3
- фінансові засоби.

№4
Оформлюються відповідні первинні документи, що підтверджують фактичне
здійснення господарської операції.

Питання №: 2
Дати визначення поняттю "резерви".

Відповіді:
№1(Вибрано)
- виділення із номінальної величини акціонерного капіталу показників: прибуток на
акції, резерв на переоцінку, інші резерви (законодавчі, договірні, регульовані на
доходи від капіталу, інші), нерозподілений прибуток, а також прибуток і збиток за
період.
№2(Вірна)
- суми, що в майбутньому підлягають зарахуванню на витрати виробництва і обігу
або на прибуток підприємства для покриття непередбачених втрат і збитків

№3
- різниця (підвищенний курс або зниження) між ціною випуску та номінальною
вартістю випущених паїв та акцій.

№4
- це частина активів підприємства, що залишається після вирахування всіх його
зобов'язань.

Питання №: 3
Які з наведених фактів господарського життя підприємств характеризуються як односторонні
операції?

Відповіді:
№1(Вибрано)
Операції надання та погашення позики.
№2(Вірна)
Відображення в обліку фарс-мажорних обставин

№3
Операції сплати заборгованності.

№4
Операції придбання та реалізації продукції (товарів).

Питання №: 4
В практиці ведення бухгалтерського обліку в США до тимчасових рахунків належать:

Відповіді:
№1(Вибрано)
Рахунки пасивів.
№2(Вірна)
Рахунки доходів

№3
Рахунки капіталу акціонерів.

№4
Рахунки активів.

Питання №: 5
Підсумкове узагальнення фактів господарської діяльності - це етап облікового циклу, під час
якого

Відповіді:
№1(Вибрано)
Складаються або приймаються від інших організацій первинні документи, що
відображають всі здійснені фінансово-господарські операції та їх результат
(квитанції, рахунки, накладні тощо).
№2
Розноситься інформація з Головного реєстраційного журналу (книги) або з
спеціальних журналів (книг), у зведені журнали (книги) синтетичних
бухгалтерських рахунків.

№3
Визначається бухгалтерська проводка і операція за методом подвійного запису,
яка заноситься до облікових документів згідно обраної форми бухгалтерського
обліку.

№4(Вірна)
Проводиться складання пробного балансу

Питання №: 6
На які групи поділяють бухгалтерські рахунки в зарубіжних країнах?

Відповіді:
№1
Рахунки активів, рахунки зобов'язань, рахунки власного капіталу, регулюючі
рахунки.
№2(Вірна)
Рахунки активів, зобов'язань, капіталу, доходів, витрат

№3(Вибрано)
Активні рахунки, рахунки зобов'язань, рахунки власного капіталу.

№4
Активні рахунки, пасивні рахунки, активно-пасивні рахунки.

Питання №: 7
Скільки класів рахунків налічує промислова номенклатура рахунків Німеччини?

Відповіді:
№1
0 - 4
№2
0 - 8

№3(Вибрано)(Вірна)
0 - 9

№4
1 - 8

Питання №: 8
Які необоротні активи називають інкорпоративними засобами?

Відповіді:
№1(Вірна)
- невідчутні активи.
№2(Вибрано)
- відчутні активи або реальний основний капітал.

№3
- довгострокові інвестиції.

№4
1 - 8

Питання №: 9
В якому з наведених журналів в зарубіжній практиці бухгалтерського обліку відображається
оплата заборгованості?

Відповіді:
№1
Журнал обліку надходжень грошових коштів.
№2(Вибрано)(Вірна)
Журнал обліку платежів

№3
Журнал обліку продаж.

№4
Журнал обліку неоплачених придбань у постачальників.

Питання №: 10
До якого з типу необоротних активів відносять землю, власником якої є підприємство?

Відповіді:
№1(Вибрано)(Вірна)
- корпоративні засоби.
№2
- інкорпоративні засоби.

№3
- фінансові засоби.

№4
Журнал обліку неоплачених придбань у постачальників.

Питання №: 1
Підсумкове узагальнення фактів господарської діяльності - це етап облікового циклу, під час
якого

Відповіді:
№1(Вибрано)
Розноситься інформація з Головного реєстраційного журналу (книги) або з
спеціальних журналів (книг), у зведені журнали (книги) синтетичних
бухгалтерських рахунків.
№2
Визначається бухгалтерська проводка і операція за методом подвійного запису,
яка заноситься до облікових документів згідно обраної форми бухгалтерського
обліку.

№3(Вірна)
Проводиться закриття рахунків доходів та витрат (проводки)

№4
Складаються або приймаються від інших організацій первинні документи, що
відображають всі здійснені фінансово-господарські операції та їх результат
(квитанції, рахунки, накладні тощо).

Питання №: 2
В якій з країн капітал містить деякі особливості по відношенню до класифікації в інших країнах:
інвестиційні гранти і спеціальні податкові знижки?

Відповіді:
№1(Вибрано)(Вірна)
- Франція
№2
- Росія.

№3
- Великобританія.

№4
- Німеччина.

Питання №: 3
Капітал представлений звичайними чи привілейованими акціями за їх номінальною вартістю і
капіталом, оплаченим понад номіналом - це...

Відповіді:
№1(Вибрано)
- Реінвестований капітал.
№2
- Додатковий капітал.

№3(Вірна)
- Авансований капітал

№4
- Пайовий капітал.

Питання №: 4
До якого з типу необоротних активів відносять обладнання?

Відповіді:
№1(Вибрано)(Вірна)
- корпоративні засоби.
№2
- інкорпоративні засоби.

№3
- фінансові засоби.

№4
- Пайовий капітал.

Питання №: 5
Вказати найбільш вірну характеристику ієрархічній побудові плану рахунків.


Відповіді:
№1(Вибрано)(Вірна)
Увага приділяється використанню інформаційних можливостей субрахунків
№2
Всі рахунки поділяються на класи і групи, в яких виділяють підкласи, групи
рахунків та самі рахунки.

№3
Послідовний виклад номенклатури синтетичних рахунків, зведених у групи.

№4
- Пайовий капітал.

Питання №: 6
Вкажіть правильну послідовність відображення облікової інформації в регістрах обліку у
зарубіжних країнах.

Відповіді:
№1(Вибрано)
Первинні документи а Розроблювальна зошит-таблиця а Головний реєстраційний
журнал та спеціальні реєстраційні журнали а Зведені журнали синтетичних
бухгалтерських рахунків а Основні форми фінансової звітності
№2(Вірна)
Первинні документи а Головний реєстраційний журнал та спеціальні реєстраційні
журнали а Зведені журнали синтетичних бухгалтерських рахунків а
Розроблювальна зошит-таблиця а Основні форми фінансової звітності

№3
Первинні документи а Зведені журнали синтетичних бухгалтерських рахунків а
Головний реєстраційний журнал та спеціальні реєстраційні журнали а
Розроблювальна зошит-таблиця а Основні форми фінансової звітності.

№4
Первинні документи а Розроблювальна зошит-таблиця а Зведені журнали
синтетичних бухгалтерських рахунків а Головний реєстраційний журнал та
спеціальні реєстраційні журнали а Основні форми фінансової звітності.

Питання №: 7
Які з первинних документів регламентуються в зарубіжних країнах?


Відповіді:
№1
Первинні документи надходження та руху необоротних активів.

№2(Вибрано)
Первинні документи надходження та руху запасів.

№3(Вірна)
Розрахунково-банківські первинні документи

№4
Первинні документи надходження та руху готової продукції.

Питання №: 8
Поточне групування фактів господарської діяльності - це етап облікового циклу, при якому

Відповіді:
№1(Вибрано)
Складаються або приймаються від інших організацій первинні документи, що
відображають всі здійснені фінансово-господарські операції та їх результат
(квитанції, рахунки, накладні тощо).
№2(Вірна)
Визначається бухгалтерська проводка і операція за методом подвійного запису,
яка заноситься до облікових документів згідно обраної форми бухгалтерського
обліку

№3
Проводиться складання регулюючих бухгалтерських записів (проводок).

№4
Аналізуються факти господарської діяльності, що відбулися, і поділяються на
окремі господарські операції.

Питання №: 9
В якій з наведених країн по нематеріальних активах не ведеться контррахунок накопиченої
амортизації?

Відповіді:
№1
- Франції.
№2(Вірна)
- США

№3(Вибрано)
- Німеччині.

№4
- Росії.

Питання №: 10
Визначення та складові капіталу в США:

Відповіді:
№1(Вибрано)(Вірна)
- Капітал власників - це фактична чиста вартість підприємства
№2
- Власний капітал включає в себе статутний, додатковий, резервний капітали,
фонди накопичення та споживання, нерозподілений прибуток минулих років та
звітного року.

№3
- Власний капітал складається з початкового внеску або акціонерного капіталу,
який виступає постійною заборгованістю по відношенню до вкладника, результату,
резервів.

№4
- Власний або акціонерний капітал по звичайних акціях складається з суми
акціонерного капіталу по звичайних акціях, резервів та довгострокової
заборгованості.

Питання №: 1
Які з наведених фактів господарського життя підприємств характеризуються як односторонні
операції?

Відповіді:
№1(Вибрано)
Операції придбання та реалізації продукції (товарів).
№2
Операції надання та погашення позики.

№3
Операції сплати заборгованності.

№4(Вірна)
Відображення в обліку операцій, що корегуються регулюючими проводками

Питання №: 2
Яку назву має клас 2 промислового плану рахунків Німеччини?

Відповіді:
№1(Вибрано)
Нематеріальні активи, споруди та устаткування.
№2
Власний капітал та відрахування.

№3(Вірна)
Оборотні засоби та активні статті, що розмежовують витрати та доходи по
суміжних звітних періодах

№4
Фінансові вкладення.

Питання №: 3
Яку нумерацію в країнах англо-американської системи обліку мають рахунки активів?

Відповіді:
№1(Вибрано)
300-399
№2
400-499

№3(Вірна)
100-199

№4
200-299

Питання №: 4
Який з резервів у Франції включає суми з тривалих судових розглядів?

Відповіді:
№1(Вибрано)
- Договірний резерв.
№2(Вірна)
- Провізорний резерв

№3
- Амортизаційний резерв.

№4
- Податковий резерв.

Питання №: 5
До якого з типу необоротних активів належать витрати на ліцензії?

Відповіді:
№1(Вірна)
- інкорпоративні засоби.
№2(Вибрано)
- корпоративні засоби.

№3
- фінансові засоби.

№4
- Податковий резерв.

Питання №: 6
Процес закриття рахунків в зарубіжній практиці бухгалтерського обліку здійснюється в три
етапи. Третій етап - це ...


Відповіді:
№1
Закриття рахунків витрат.
№2(Вибрано)
Закриття рахунків доходів.

№3(Вірна)
Визначення фінансового результату і закриття "Зведеного рахунку доходів та
витрат"

№4
- Податковий резерв.

Питання №: 7
До якого з типу необоротних активів відносять будівлі, власником яких не є підприємство?

Відповіді:
№1(Вірна)
- корпоративні засоби.
№2(Вибрано)
- інкорпоративні засоби.

№3
- фінансові засоби.

№4
- Податковий резерв.

Питання №: 8
В якій з наведених країн всі необоротні активи в балансі представлені в розділі основного
капіталу та поділяються на нематеріальні, матеріальні активи та інвестиції?

Відповіді:
№1(Вибрано)(Вірна)
- Великобританія
№2
- Німеччині.

№3
- Франції.

№4
- США.

Питання №: 9
Які з наведених груп рахунків в зарубіжному обліку відносять до групи реальних рахунків?

Відповіді:
№1
Рахунки доходів.
№2(Вибрано)
Рахунки витрат.

№3(Вірна)
Рахунки активів

№4
- США.

Питання №: 10
В практиці ведення бухгалтерського обліку в США до постійних рахунків належать:

Відповіді:
№1(Вірна)
Рахунки капіталу акціонерів
№2(Вибрано)
Рахунки витрат.

№3
Рахунки прибутків та збитків.

№4
Рахунки доходів.

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
Питання №: 1
До якого з типу необоротних активів відносять будівлі, власником яких не є підприємство?

Відповіді:
№1(Вибрано)(Вірна)
- корпоративні засоби.
№2
- інкорпоративні засоби.

№3
- фінансові засоби.

№4
Рахунки доходів.

Питання №: 2
Дати визначення поняттю "власний капітал".

Відповіді:
№1(Вибрано)
- виділення із номінальної величини акціонерного капіталу показників: прибуток на
акції, резерв на переоцінку, інші резерви (законодавчі, договірні, регульовані на
доходи від капіталу, інші), нерозподілений прибуток, а також прибуток і збиток за
період.
№2(Вірна)
- це частина активів підприємства, що залишається після вирахування всіх його
зобов'язань

№3
- різниця (підвищенний курс або зниження) між ціною випуску та номінальною
вартістю випущених паїв та акцій.

№4
- суми, що в майбутньому підлягають зарахуванню на витрати виробництва і обігу
або на прибуток підприємства для покриття непередбачених втрат і збитків.

Питання №: 3
В якій з наведених країн нарахований знос нематеріальних активів зазначається у примітках
до фінансових звітів?

Відповіді:
№1(Вибрано)(Вірна)
- США
№2
- Росії.

№3
- Франції.

№4
- Німеччині.

Питання №: 4
Після якого документу, відповідно до послідовності відображення облікової інформації в
зарубіжній практиці бухгалтерського обліку, складається трансформаційна відомість?

Відповіді:
№1(Вибрано)(Вірна)
Після складання пробного (перевірочного) балансу
№2
Після складання спеціальних реєстраційних журналів.

№3
Після складання основних форм фінансової звітності для складання податкових
звітів.

№4
Після складання головного реєстраційного журналу.

Питання №: 5
Які рахунки промислового плану рахунків Німеччини систематизовані в класі 6?

Відповіді:
№1(Вибрано)
Рахунки управлінської бухгалтерії.
№2
Балансові рахунки.

№3
Забалансові рахунки.

№4(Вірна)
Рахунки витрати-випуск

Питання №: 6
Які рахунки бухгалтерського обліку зарубіжних країн відносять до рахунків балансу?

Відповіді:
№1(Вибрано)(Вірна)
Рахунки зобов'язань
№2
Рахунки витрат.

№3
Рахунки фінансових результатів.

№4
Рахунки доходів.

Питання №: 7
В якій з наведених країн існують єдині загальнонаціональні плани рахунків бухгалтерського
обліку?

Відповіді:
№1(Вибрано)
Великобританія.
№2
Канада.

№3(Вірна)
Португалія

№4
Японія.

Питання №: 8
В Франції викуплені власні акції підприємств...

Відповіді:
№1(Вибрано)(Вірна)
- відображаються в Балансі як актив
№2
- відображаються в Звіті про фінансові результати.

№3
- не відображаються в звітності.

№4
- відображаються в Балансі як пасив.

Питання №: 9
Яку назву має клас 9 промислового плану рахунків Німеччини?

Відповіді:
№1(Вибрано)
Виробничі витрати.
№2(Вірна)
Облік витрат на виробництво та виробничих доходів

№3
Розрахунок результатів.

№4
Інші витрати.

Питання №: 10
Вказати найбільш читке визначення поняттю "обліковий цикл"

Відповіді:
№1(Вибрано)
- сукупність взаємопов'язаних явищ, процесів, робіт, що утворюють закінчене
коло протягом певного періоду часу.
№2(Вірна)
- це певна послідовність формування первинної, зведеної та звітної інформації в
рамках єдиної системи бухгалтерського обліку при реалізації необхідних
облікових процедур.

№3
- це офіційно встановлений порядок дій при обговоренні, веденні будь-якої справи.

№4
- це спосіб відображення господарських операцій в системі обліку.

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
Питання №: 1
В якій формі річного фінансового звіту відповідно до Торгового Кодексу Німеччини
розкривається інформація бухгалтерських рахунків класу 7 "Інші витрати"?

Відповіді:
№1(Вибрано)
- Не включається у річний звіт.
№2(Вірна)
- Звіт про прибутки та збитки

№3
- Баланс - актив.

№4
- Баланс - пасив.

Питання №: 2
Поточне групування фактів господарської діяльності - це етап облікового циклу, при якому

Відповіді:
№1(Вибрано)(Вірна)
Розноситься інформація з Головного реєстраційного журналу (книги) або з
спеціальних журналів (книг), у зведені журнали (книги) синтетичних
бухгалтерських рахунків
№2
Проводиться складання пробного балансу.

№3
Складаються або приймаються від інших організацій первинні документи, що
відображають всі здійснені фінансово-господарські операції та їх результат
(квитанції, рахунки, накладні тощо).

№4
Проводять складання розробного зошита-таблиці.

Питання №: 3
Які з наведених груп рахунків в зарубіжному обліку відносять до групи номінальних рахунків?

Відповіді:
№1(Вибрано)(Вірна)
Рахунки витрат
№2
Рахунки зобов'язань.

№3
Рахунки капіталу.

№4
Рахунки активів.

Питання №: 4
Яку назву має клас 2 промислового плану рахунків Німеччини?

Відповіді:
№1(Вірна)
Оборотні засоби та активні статті, що розмежовують витрати та доходи по
суміжних звітних періодах
№2(Вибрано)
Власний капітал та відрахування.

№3
Фінансові вкладення.

№4
Нематеріальні активи, споруди та устаткування.

Питання №: 5
В якій з наведених країн відсутній єдиний план рахунків бухгалтерського обліку?

Відповіді:
№1
Молдова.
№2
Франція.

№3(Вибрано)
Португалія.

№4(Вірна)
Великобританія

Питання №: 6
В якій формі річного фінансового звіту відповідно до Торгового Кодексу Німеччини
розкривається інформація бухгалтерських рахунків класу 0 "Нематеріальні активи, споруди та
устаткування"?

Відповіді:
№1
- Звіт про прибутки та збитки.
№2
- Баланс - пасив.

№3(Вибрано)
- Не включається у річний звіт.

№4(Вірна)
- Баланс - актив

Питання №: 7
Які з наведених груп рахунків в зарубіжному обліку відносять до групи реальних рахунків?

Відповіді:
№1(Вірна)
Рахунки активів
№2(Вибрано)
Рахунки доходів.

№3
Рахунки витрат.

№4
- Баланс - актив

Питання №: 8
Які з наведених фактів господарського життя підприємств характеризуються як односторонні
операції?

Відповіді:
№1(Вибрано)
Операції придбання та реалізації продукції (товарів).
№2
Операції сплати заборгованності.

№3(Вірна)
Відображення в обліку фарс-мажорних обставин

№4
Операції надання та погашення позики.

Питання №: 9
Рахунки якої категорії призначені для визначення та аналізу собівартості?

Відповіді:
№1
- Балансові рахунки.
№2(Вибрано)(Вірна)
- Рахунки управлінської бухгалтерії

№3
- Рахунки "затрати-випуск".

№4
Операції надання та погашення позики.

Питання №: 10
В яких класах промислового плану рахунків Німеччини систематизовані балансові рахунки?

Відповіді:
№1(Вибрано)(Вірна)
0 - 4
№2
9

№3
0 - 6

№4
5 - 8

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
Питання №: 1
В якій формі річного фінансового звіту відповідно до Торгового Кодексу Німеччини
розкривається інформація бухгалтерських рахунків класу 9 "Облік витрат на виробництво та
виробничих доходів"?

Відповіді:
№1
- Звіт про прибутки та збитки.
№2(Вибрано)(Вірна)
- Не включається у річний звіт

№3
- Баланс - пасив.

№4
- Баланс - актив.

Питання №: 2
Які з наведених фактів господарського життя підприємств характеризуються як двосторонні
операції?

Відповіді:
№1
Надзвичайні витрати.
№2
Регулюючі проводки.

№3(Вибрано)
Накопичення сум по відсотках.

№4(Вірна)
Операції погашення позики

Питання №: 3
Які з наведених фактів господарського життя підприємств характеризуються як односторонні
операції?

Відповіді:
№1(Вибрано)
Операції придбання та реалізації продукції (товарів).
№2
Операції надання та погашення позики.

№3
Операції сплати заборгованності.

№4(Вірна)
Відображення в обліку фарс-мажорних обставин

Питання №: 4
В практиці ведення бухгалтерського обліку в США до постійних рахунків належать:

Відповіді:
№1(Вірна)
Рахунки капіталу акціонерів
№2(Вибрано)
Рахунки витрат.

№3
Рахунки прибутків та збитків.

№4
Рахунки доходів.

Питання №: 5
Яка з наведених побудов плану рахунків використовується в Росії?

Відповіді:
№1(Вибрано)
Лінійна побудова плану рахунків.
№2(Вірна)
Ієрархічна побудова плану рахунків

№3
Матрічна побудова плану рахунків.

№4
Рахунки доходів.

Питання №: 6
До якого з типу необоротних активів належать витрати на організацію підприємства?

Відповіді:
№1(Вірна)
- інкорпоративні засоби.
№2(Вибрано)
- корпоративні засоби.

№3
- фінансові засоби.

№4
Рахунки доходів.

Питання №: 7
В якій з наведених країн відсутній єдиний план рахунків бухгалтерського обліку?

Відповіді:
№1
Франція.
№2(Вірна)
Великобританія

№3(Вибрано)
Молдова.

№4
Португалія.

Питання №: 8
Рахунки якої категорії призначені для визначення та аналізу результатів роботи у розрізі
центрів відповідальності?

Відповіді:
№1(Вибрано)
- Рахунки "затрати-випуск".
№2
- Балансові рахунки.

№3(Вірна)
- Рахунки управлінської бухгалтерії

№4
Португалія.

Питання №: 9
До якого з типу необоротних активів відносять обладнання?

Відповіді:
№1(Вибрано)(Вірна)
- корпоративні засоби.
№2
- інкорпоративні засоби.

№3
- фінансові засоби.

№4
Португалія.

Питання №: 10
В якій формі річного фінансового звіту відповідно до Торгового Кодексу Німеччини
розкривається інформація бухгалтерських рахунків класу 6 "Виробничі витрати"?

Відповіді:
№1(Вірна)
- Звіт про прибутки та збитки
№2
- Баланс - пасив.

№3(Вибрано)
- Не включається у річний звіт.

№4
- Баланс - актив.


Приложенные файлы

  • docx 15795597
    Размер файла: 96 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий