Pitannya_DEK


Магістри 2014


1.Поняття цивільного права. Співвідношення цивільного, приватного та публічного права.
Проблеми визначення місця сімейного права в системі права України. Імперативне та диспозитивне регулювання майнових та особистих немайнових відносин в сім'ї.
Предмет та методи міжнародного приватного права.
Основні проблеми у визначенні предмету цивільно-правового регулювання.
Співвідношення Цивільного кодексу України і сімейного законодавства. 6. Поняття, структура та види колізійних норм.
7 Судові прецеденти та звичаї як джерела цивільного права.
8. Характеристика і правове значення постанов Пленуму Верховного Суду України, що стосуються сімейних відносин.
9. Угода сторін про вибір права (порядок укладення, форма, зміст).
Основні правові системи сучасності. Монізм і дуалізм у приватному праві.
Договірне регулювання сімейних відносин у Сімейному кодексі України. Місце сімейно-правових договорів у договірній системі України
12.Звичай як джерело міжнародного приватного права.
Сучасні наукові школи цивільного права в Україні.
Поняття та види сімейних правовідносин.
Міжнародний договір як джерело міжнародного приватного права.
Поняття та кваліфікація юридичних фактів у цивільному праві.
Правовий статус дитини за сімейним законодавством України.
18. Способи визначення права, що має найбільш тісний зв'язок правовідносинами
19. Вчення про цивільні правовідносини.
20. Поняття шлюбу. Теорії, що визначають правову природу шлюбу. Недійсність шлюбу в судовій практиці..
21 Особливості застосування норм іноземного права (підходи до розуміння іноземного права, порядок встановлення змісту, наслідки неможливості встановити зміст іноземного права).
22.Підстави та умови цивільно-правової відповідальності. Проблема вини в доктрині цивільного права.
23. Недійсність шлюбу. Наслідки недійсності шлюбу.
24.Публічний порядок як обмежуючий фактор у застосуванні норм іноземного права.
25.Форми та способи захисту цивільних прав. Поняття самозахисту. 26.Поняття та класифікація особистих немайнових прав та обов'язків подружжя.
27.Регулювання цивільно-правового статусу фізичних осіб за Законом України «Про міжнародне приватне право» від 23 березня 2005 р. та Договором між Україною та Республікою Грузія про правову допомогу та правові відносини у цивільних справах та кримінальних справах від 09 січня 1995 р.
28 Регулювання цивільної правосуб'єктності фізичної особи в ЦК України.
Поняття та види правового режиму майна подружжя.
Форми діяльності іноземних юридичних осіб в Україні.
Класифікація цивільно-правових договорів.
Спірні питання права спільної сумісної власності подружжя: теоретичні та практичні аспекти.
33.Гарантії захисту прав та інтересів інвестора за Угодою між Урядом України та Урядом Фінляндської Республіки про сприяння та взаємний захист інвестицій від 07 жовтня 2004
34.Теорії сутності юридичної особи в радянському цивільному праві.
Поняття та характеристика аліментних відносин.
Загальна характеристика Принципів міжнародних комерційних договорів (Принципів УНДРУА) ВННННІсФеРа ДІ'1' порядок укладення договору, тлумачення змісту договору, виконання договору, наслідки невиконання договору).
Поняття шлюбного договору та його види
Загальна характеристика Уніфікованих правил тлумачення торговельних термінів Міжнародної торгової палати (ІНКОТЕРМС) у редакції 2010 року. Обов'язки продавця та покупця за термінами EXW, СІР, DDP.
Особливості вирішення судами спорів про розірвання шлюбу. Загальна характеристика договорів, що укладаються при розірванні шлюбу.
40.Сфера дії Конвенції ООН про договори міжнародної купівлі-продажу товарів від 11 квітня 1980 року.
Особливості вирішення судами спорів про стягнення аліментів на дітей.
Засоби правового захисту покупця та продавця за Конвенцією ООН про договори міжнародної купівлі-продажу товарів від 11 квітня 1980 року.

Загальна характеристика договірних конструкцій, передбачених у Сімейному кодексі України.
Звільнення від відповідальності за Конвенцією ООН про договори міжнародної купівлі-продажу товарів від 11 квітня 1980 року.
Особливості встановлення батьківства (материнства) при застосуванні штучних методів репродукції людини.
Особливості відповідальності перевізника за договором міжнародного залізничного перевезення за Єдиними правилами до договору про міжнародне залізничне перевезення пасажирів та багажу (ЦІВ - Додаток А до Конвенції про міжнародні залізничні перевезення (КОТІФ) Єдиними правилами до договору про міжнародне перевезення вантажу (ЦІМ -Додаток В до Конвенції про міжнародні залізничні перевезення (КОТІФ) від 09 травня 1980 згідно з текстом Протоколу змін 03 червня 1999)
47. Оспорювання батьківства (материнства).
48.Система міжнародно-правової охорони об'єктів авторського права.
49. Основні теоретичні підходи до визначення та класифікації способів забезпечення виконання зобов'язань.
Майнові договори подружжя: поняття та види.
Регулювання спадкових відносин за Законом України «Про міжнародне приватне право» від 23 березня 2005 р. 342 2709, із змінами та Договором між Україною та Литовською Республікою про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах від 07 липня 1993 р.
Фактичні шлюбні відносини у Сімейному кодексі України. Договори осіб, що проживають однією сім'єю без реєстрації шлюбу.

Регулювання сімейних відносин за Законом України «Про міжнародне приватне право» від 23 березня 2005р. № 2709, із змінами та Договором між Україною та Чеською Республікою про правову допомогу у цивільних справах від 28 травня 2001р. із змінами, внесеними Протоколом від 14 вересня 2007р.
Форми влаштування дітей, що зашилися без батьківського піклування. Договірне регулювання у цій сфері.
Джерела правового регулювання договірних зобов'язань з іноземним елементом. Найбільш поширені колізійні прив'язки у сфері деліктних правовідносин з іноземним елементом.
Особливості захисту сімейних прав. Форми та способи захисту сімейних прав.
Поняття та види колізійних прив'язок (формул прикріплення).
Договірне регулювання відносин батьків і дітей.
Підстави звільнення від відповідальності за Віденською Конвенцією ООН про договори міжнародної купівлі-продажу товарів.
60. Загальна характеристика сімейних спорів, що виникають між подружжям. Проблематика вирішення справ про поділ спільного майна подружжя.
Підстави відповідальності перевізника за Конвенцією для уніфікації деяких правил, що стосуються міжнародних повітряних перевезень, підписаної у Монреалі 28 травня 1999 р.
Умови позадоговірної (деліктної) відповідальності.
Порядок встановлення та припинення опіки та піклування.
Поняття, види, джерела правового регулювання міжнародного комерційного арбітражу. Загальна характеристика Закону України «Про міжнародний комерційний арбітраж».

Інтелектуальна власність та інформаційні відносини
Умови прийнятності скарг Європейським судом з прав людини.
Рішення Європейського суду з прав людини, як джерело цивільного права
Захист прав фізичної особи у зв'язку із проведенням її фото, відео та кінозйомки.
Цивільно-правові способи захисту в разі поширення неправдивої інформації про особу.
Юрисдикційна і неюрисдикційна форма захисту права інтелектуальної власності. їх схожість та відмінність між собою.
Порядок звернення власника прав інтелектуальної власності до суду, щодо захисту порушених прав.
Особливості захисту авторського права в мережі Інтернет
Договірне регулювання відносин в авторському праві.
Правова охороно добре відомих торговельних марок в Україні.
Співвідношення правової охорони винаходів та корисних моделей.
Поняття^ основні напрямки і види діяльності юриста. Професійна діяльність юриста як соціальний інститут. Юридична практика.
Правові консультації, правові пропозиції і правові рішення. Види правових консультацій, пропозицій, рішень. їх структура і форма. Аргументація суджень юриста.

 
·

Приложенные файлы

  • doc 15789510
    Размер файла: 45 kB Загрузок: 2

Добавить комментарий