Programa_DEK_-_PP_-_2013 (2)

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені Бориса Грінченка

Інститут психології та соціальної педагогіки

Кафедра практичної психології


«ПОГОДЖЕНО»

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Проректор з навчально-методичної роботи

Вченою радою Інституту психології та соціальної педагогіки

_____________О.Б. Жильцов

Протокол №1 від 27.08.2012 р

«___»_____________ 2012 р.

Учений секретар
__________ Мельніченко Т.В.ПРОГРАМА

ДЕРЖАВНИХ ЕКЗАМЕНІВ

Напрям підготовки: 0101 «Педагічна освіта»
Спеціальність: 6.010100, 7.010107, 8.010107 «Практична психологія»

Освітньо-кваліфікаційний рівень : «бакалавр», «спеціаліст», «магістр»
Схвалено на засіданні кафедри практичної психології
Протокол № 8 від 01.04. 2013 р.

Зав.кафедрою _____________ Лозова О.М.Київ – 2013
Програма державних екзаменів для спеціальності «Практична психологія», ОКР «бакалавр», «спеціаліст», «магістр» / Укл. О.М. Лозова, Л.І. Подшивайлова. – К.: Київський університет імені Бориса Грінченка, 2010

Укладачі програми:

Лозова Ольга Миколаївна – завідувач кафедри практичної психології, доктор психологічних наук, професор;
Подшивайлова Лідія Іванівна – кандидат психологічних наук, доцент кафедри практичної психології

© О.М. Лозова, Л.І. Подшивайлова, 2012,
© Київський університет імені Бориса Грінченка, 2012.
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Сучасна підготовка фахівців за напрямом 0101 «Педагогічна освіта» зі спеціальості 6.010100, 7.010107, 8.010107 «Практична психологія» як галузі науково-теоретичних досліджень та розробки і впровадження практичних психотехнологій і психотехнік у роботі в системі „людина–людина” ґрунтується на інтеграції навчальних планів та програм, які спрямовані на забезпечення високої ефективності майбутньої професійної діяльності в закладах освіти. Досить актуальним є дотримання співвідношення в процесі підготовки майбутніх практичних психологів теоретичного компоненту, що проявляється у формуванні знань, умінь і навичок, та практичного, який передбачає врахування багатьох аспектів. Зокрема, професійна підготовка вимагає сформованості не тільки практичних умінь і навичок у співвідношенні з отриманими теоретичними знаннями, але й сформованості особистісних якостей (професійного мислення, професійної самосвідомості, професійної компетентності, структурного компоненту „Я-концепції” („Я – психолог” та ін.) та наявності професійних здібностей до впровадження практичної діяльності психолога.
Отримання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», «спеціаліст» і «магістр» зі спеціальності «Практична психологія» базується на визначенні рівня підготовки випускників із нормативних дисциплін циклу професійно-практичної підготовки відповідного навчального плану та захистом дипломної (ОКР «спеціаліст») та магістерської (ОКР «магістр») роботи.
Чинними навчальними планами передбачено такі форми держаної атестації:
Спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень
Форма держаної атестації

6.010100 «Практична психологія», ОКР «бакалавр»
Комплексний екзамен із психології

7.010107 «Практична психологія», ОКР «спеціаліст»
Захист дипломної роботи


Державний іспит із практичної психології

8.010107 «Практична психологія», ОКР «магістр»
Захист магістерської роботи


Екзамен із методики викладання психологічних дисциплін

Питання до державних екзаменів відповідають змісту робочих навчальних програм дисциплін, які виносяться на державну атестацію згідно з ухвалою кафедри практичної психології (Протокол № 9 від 05.04. 2012 р)
Випускники спеціальності „Практична психологія” повинні мати теоретичні знання та практичні навички з нормативних дисциплін циклу професійно-практичнціаліст»ої підготовки відповідно до освітньо-кваліфікаційних характеристик фахівців освітньо-кваліфікаціного рівня «бакалавр», «спеціаліст» і «магістр».
ПРОГРАМА
комплексного екзамену з психології
для спеціальності 6.010100 «Практична психологія», освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»

Загальна психологія
Предмет та завдання загальної психології. Поняття про психіку та її природу. Психіка як властивість високоорганізованої живої матерії. Свідомість як вищий рівень психічного відображення і саморегуляції людини. Самосвідомість і “Я-концепція”. Поняття про особистість та її структуру. Активність особистості та її джерела.Загальна психологічна характеристика діяльності, її структура і види. Поняття про відчуття. Фізіологічні механізми відчуття. Класифікація відчуттів. Основні властивості відчуттів.Поняття про сприйняття. Фізіологічні механізми сприйняття. Основні властивості срийняття. Пам’ять як психічний процес. Основні види і процеси пам’яті.Типи запам’ятовування. Прийоми ефективного запам’ятовування.Поняття про уяву. Види уяви. Механізми створення образів уяви. Поняття про мислення. Природа мислення та його різновиди. Розумові дії та операції мислення. Форми мислення. Поняття про увагу. Основні види уваги. Характеристика властивостей уваги. Поняття про волю. Вольові властивості особистості. Фізіологічні і мотиваційні аспекти вольових дій. Структура вольової дії та аналіз її компонентів. Поняття про емоції та почуття. Види емоцій. Види почуттів. Поняття про спрямованість особистості. Компоненти спрямованості особистості. Поняття про здібності людини. Класифікація здібностей. Рівні розвитку здібностей. Задатки і здібності. Обдарованість. Майстерність. Талант. Геніальність. Поняття про темперамент. Фізіологічні основи темпераменту. Типи темпераменту. Поняття про характер. Закономірності формування характеру. Взаємозв’язок характеру і темпераменту.

Рекомендована література:
Максименко С. Д. Загальна психологія: навч. посібник / С.Д. Максименко, В.О. Соловієнко; Міжрегіональна академія управління персоналом. – 3-тє вид., стер. – К. : МАУП, 2007. – 256 c.
М'ясоїд П. А. Загальна психологія: Навч. посіб. для студ. вищих пед. навч. закл. / П.А. М'ясоїд. – 3-тє вид., випр. – К. : Вища школа, 2004. – 487 с.
Основи психології: Підручник для студ. вищих навч. закл. / О. В. Киричук (заг.ред.), В.А. Роменець (заг.ред.). – 6-те вид., стер. – К. : Либідь, 2006. – 632с.
Психологія: Підручник для пед. вузів. – вид. 3-є, доп. / За ред. Г. С. Костюка. – К.: Вид-во „Рад. школа”, 1968. – 572 с.
Скрипченко О. В. Загальна психологія: Навч. Посібник / О.В. Скрипченко, Л.В. Долинська, З.В. Огороднійчук та ін. – К. : Просвіта, 2005. – 464 с.
Абрамова Г. С. Практическая психология: Учеб. для студ. вузов / Г.С. Абрамова. – 4-е изд., перераб. и доп. – Екатеринбург : Деловая книга, 1999. – 512с.
Брушлинский А. В. Введение в психологию: Учебник для высш. шк. / А.В. Петровский (ред.); А.В. Брушлинский, В.П. Зинченко, Т.П. Зинченко та др. – М. : Academia, 1996. – 496 с.
Краткий психологический словарь / А.В. Петровский (ред.), Л.А. Карпенко (ред.-сост.), М.Г. Ярошевский (ред.). – 2-е изд., расшир., испр. и доп. – Ростов н/Д : Феникс, 1998. – 512 с.
Немов Р. С. Психология: Учебник для студ. высших пед. учеб. заведений: В 3 кн. / Р.С. Немов. – 4-е изд. – М. : Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000.–Кн. 1 : Общие основы психологии. – 688 с.
Общая психология: Словарь / А. В. Петровский (ред.). – М. : ПЕРСЭ, 2005. – 250с. (Серия словарей "Психологический лексикон").
Столяренко Л. Д. Основы психологии: Учеб. пособие для студ. Вузов / Л.Д. Столяренко. – 2-е изд., перераб. и доп. – Ростов-на-Дону : Феникс, 1997. – 736 с.

Вікова та педагогічна психологія
Поняття про психічний розвиток особистості та його закономірності. Біогенетичні підходи до дослідження психіки дитини. Психоаналітичні теорії розвитку особистості.Теорія соціального научіння. Когнітивно-генетична теорія психічного розвитку. Концепція діалектичного характеру розвитку Г.С. Костюка. Епігенетична теорія розвитку особистості Е. Еріксона. Теорія розвитку вищих психічних функцій Л.С. Виготського. Психічний розвиток і навчання. Роль діяльності в психічному розвитку людини. Провідна діяльність та її види. Основні критерії та показники психологічного віку. Різні підходи до вікової періодизації психічного розвитку. Періодизація вікового розвитку Д.Б. Ельконіна. Психологічні особливості дітей немовлячого віку. Соціальна ситуація розвитку та провідна діяльність у ранньому дитинстві. Криза трьох років. Психічний і особистісний розвиток дитини в дошкільному віці. Рольова гра як провідна діяльність дошкільника. Психологічна готовність дошкільника до навчання в школі. Психологічна характеристика дітей молодшого шкільного віку. Загальна характеристика психічного та особистісного розвитку підлітка. Криза підліткового віку. Психічний розвиток у ранній юності. Особистісне та професійне самовизначення старшокласників. Криза ідентичності. Загальні психологічні особливості пізньої юності. Загальна психологічна характеристика зрілого віку. проблема самореалізації дорослої людини та її життєві кризи.
Мета, принципи і зміст педагогічного процесу. Структура педагогічного процесу. Навчальна ситуація – основний компонент навчальної діяльності. Навчальні задачі. Мотивація навчальної діяльності учнів: види мотивації, її динаміка. Структура педагогічної діяльності. Педагогічні здібності як умова успішної педагогічної діяльності. Мотивація педагогічної діяльності. Розвиток професійної “Я-концепції” педагога. Суть педагогічного спілкування. Типи педагогічної комунікації. Схема психологічного аналізу уроку.

Рекомендована література:
Лисянська Т. М. Педагогічна психологія: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Т.М. Лисянська; Національний педагогічний ун-т ім. М.П.Драгоманова. – К., 2002. – 210 с.
Поліщук В. М. Вікова і педагогічна психологія: навч. посіб. для студ. ВНЗ / В.М. Поліщук; Глухівський держ. педагогічний ун-т. – Суми : Університетська книга, 2007. – 330 с.
Савчин М. В. Вікова психологія: навч. Посібник / М.В. Савчин, Л.П. Василенко. – 2-ге вид., стер. – К. : Академвидав, 2009. – 359 с. – (Серія "Альма-матер").
Савчин М. В. Педагогічна психологія: навч. посібник / М.В. Савчин. – К. : Академвидав, 2007. – 422 с. – (Серія "Альма-матер").
Скрипченко О.В. Вікова та педагогічна психологія: навч. посіб. для студ. ВНЗ / О.В. Скрипченко, Л.В. Долинська, З.В. Огороднійчук та ін. – Вид. 2-ге, доп. – К. : Каравела, 2008. – 399 с. – (Серія "Вища освіта в Україні").
Абрамова Г. С. Возрастная психология: Учеб. пособие для студ. вузов / Г.С. Абрамова. – М. : Академический Проект, 2000. – 624с. – (Gaudeamus).
Аверин В. А. Психология человека от рождения до смерти. Младенчество. Детство. Юность. Взрослость. Старость: Полный курс психологии развития:Учеб. пособие для студ. вузов, обучающихся по направлению и специальностям психологии / А. А. Реан (ред.); В.А. Аверин, Ж.К. Дандарова, А.А. Деркач та др. – 2-е изд. – СПб. : прайм-ЕВРОЗНАК, 2003. – 411 с. : ил. – (Серия "Психологическая энциклопедия").
Крайг Грэйс. Психология развития / Н. Мальгина (пер.с англ.). – 7-е изд., междунар. – СПб. : Питер, 2003. – 988 с. : рис. – (Серия "Мастера психологии").
Кулагина И. Ю. Возрастная психология. Развитие человека от рождения до поздней зрелости: учеб. пособие для студ. высш. спец. учеб. заведений / И.Ю. Кулагина, В.Н. Колюцкий. – 2-е изд. – М. : Творческий центр "Сфера", 2008. – 464 с. – (Учебное пособие).
Максименко С. Д. Генетическая психология: Методологическая рефлексия проблем развития в психологии / С.Д. Максименко. – М. : Рефл-бук, 2000. – 319 с.
Немов Р. С. Психология: Учебник для студ. высших пед. учеб. заведений: В 3 кн. / Р.С. немов. – 4-е изд. – М. : Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000.– Кн. 2 : Психология образования. – 608 с.
Обухова Л. Ф. Детская возрастная психология: Учеб. пособие для студ. вузов / Л.Ф. Обухова. – 3-е изд. – М. : Педагогическое общество России, 2000. – 444 с.

Соціальна психологія
Психологія спілкування. Спілкування як форма вияву активності особистості. Бар’єри спілкування. Психологічні впливи в процесі спілкування. Проблема конфлікту в соціальній психології. Соціальна психологія груп. Характеристика великих соціальних груп. Психологія малих соціальних груп і структура взаємин у них. Групові норми і нормативна поведінка. Концепція референтних груп особистості. Лідерство і керівництво в малих групах. Стадії та умови формування учнівського колективу. Структура міжособистісних стосунків в учнівському колективі.

Рекомендована література:
Волянська О. В. Соціальна психологія: навч. посібник / О. В. Волянська, А.М. Ніколаєвська. – К. : Знання, 2008. – 275 с. – (Серія "Вища освіта XXI століття").
Корнєв М. Н. Соціальна психологія: Підручник для студ. вузів / М.Н. Корнєв, А.Б. Коваленко. – К., 1995. – 304 с.
Москаленко В. В. Соціальна психологія: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. / В.В. Москаленко; АПН України; Інститут психології ім. Г.С.Костюка. – К. : Центр навчальної літератури, 2005. – 624 с. : рис.
Орбан-Лембрик Л. Е. Соціальна психологія: Навч. посібник / Орбан-Лембрик Л. Е. – К. : Академвидав, 2005. – 448 с. – (Альма-матер).
Соціальна психологія в Україні: Довідник / АПН України; Інститут соціальної та політичної психології / М. М. Слюсаревський (ред.)Л.П. Булах (упоряд.). – К. : Міленіум, 2004. – 195 с.
Андреева Г. М. Зарубежная социальная психология XX столетия. Теоретические подходы: Учеб. пособие для вузов, обучающ. по спец. "Психология" / Г.М. Андреева, Н.Н. Богомолова, Л.А. Петровская. – М. : Аспект Пресс, 2002. – 286 с.
Андреева Г. М. Социальная психология: Учеб. для вузов / Г.М. Андреева. – М. : Аспект Пресс, 2000. – 375 с.
Аронсон Элиот. Социальная психология: Психологические законы поведения человека в социуме / Аронсон Эллиот, Уилсон Тим, Эйкерт Робин; В. Волохонский (пер.с англ.). – 5-е междунар. изд., доп. и расшир. – СПб. : Прайм-ЕВРОЗНАК, 2004. – 558с. : рис., табл. – (Проект "Психологическая энциклопедия").
Майерс Дэвид. Социальная психология: Учебник / В. Усманов (гл.ред.), С. Гаврилов (пер.с англ.). – 2-е изд., испр. – СПб. : ЗАО "Издательство "Питер", 1999. – 684 с. : ил. – (Мастера психологии).
Реан А.А. Социальная педагогическая психология: Учеб. пособие для студ. и аспирантов психолог. фак., а также слушателей курсов психол. дисциплин на гуманит. фак. вузов РФ / Реан А.А., Коломинский Я.Л. – С.Пб.: Питер, 1999. – 416 с. – (Мастера психологии).
Шихирев П. Н. Современная социальная психология: Учеб. пособие для вузов / П.Н. Шихирев. – М. : Институт психологии РАН; КСП+, 2000. – 446 с. – (Библиотека социальной психологии).

Основи психотерапії
Предмет та завдання психотерапії. Класифікація психотерапевтичних методів.. Психотерапевтичний контракт. Психодинамічний напрям у психотерапії. Гуманістичний напрям психотерапії. Поведінкова психотерапія. Сутність групової психотерапії. Особистість психотерапевта. Показання, успішність застосування методу арттерапії. Клієнтцентрована психотерапія. Організація групової психотерапії. Терапевтичні чинники групової психотерапії. Фази розвитку групи у груповій психотерапії. Основні положення логотерапії В.Франкла. Розвиток психотерапії в Україні. Особливості дитячої психотерапії. Складові трансактного аналізу: аналіз структури особистості, аналіз трансакцій, аналіз психологічних ігор, аналіз індивідуального життєвого сценарію.

Рекомендована література:
Бондаренко А. Ф. Психологическая помощь: теория и практика: Учеб. пособие для студ. старших курсов психол. фак. и отделений ун-тов / А.Ф. Бондаренко. – М. : Издательство "Института психотерапии", 2000. – 353 с.
Бурлачук Л. Ф. Основы психотерапии: Учеб. пособие для студ. вузов, которые обуч. по спец. "Психология" и "Социальная педагогика" / Бурлачук Л. Ф., Грабская И. А., Кочарян А. С. – 2-е изд. – К. : Ника-Центр, 2001. – 320 с.
Бурлачук Л. Ф. Психотерапия. Психологические модели: учебник для вузов / Л. Ф. Бурлачук (науч.ред.), Кочарян А. С., Жидко М. Е.. – 2-е изд., стер. – СПб. [и др.] : Питер, 2007. – 480 с. : ил. – (Серия "Учебник для вузов").
Вайнер И. Основы психотерапии / Вайнер Ирвинг. – 2-е междунар. изд. – СПб. ; М. ; Х. ; Минск : Питер, 2002. – 288 с. – (Серия "Золотой фонд психотерапии").
Введение в психотерапию / Под ред. С. Блоха. – Амстердам; К.: Сфера, 1997.
Зубалий Н. П. Основы психотерапии: Учеб. пособие / Зубалий Н. П., Левочкина А. М.; Межрегиональная Академия управления персоналом. – К. : МАУП, 2001. – 158 с.
Калина Н.Ф. Основы психотерапии. – М.: Реал-бук; К: Ваклер, 1997.
Психотерапевтическая энциклопедия / Б.Д. Карвасарский (ред.). – СПб. и др. : Питер Ком, 1999. – 743 с. – (Мастера психологии).
Психотерапія – нова наука про людину / Альфред Пріц (ред.)Ю. Прохасько (пер.з нім.). – Львів : Електрон, 1998. – 391с.
Романин А. Н. Гуманистическая психология и психотерапия: Учеб. пособие / А.Н. Романин. – М. : КНОРУС, 2005. – 207 с.
Рудестам Кьел. Групповая психотерапия / А. Голубев (пер.с англ.). – 2-е междунар. изд. – СПб. ; М. ; Нижний Новгород ; Воронеж ; Ростов н/Д : Питер, 2006. – 384 с. : рис. – (Серия "Золотой фонд психотерапии").
Шліппе Аріст фон. Системна психотерапія та консультування: Навч. посіб. для психіатрів, психотерапевтів, психологів / Шліппе Аріст фон, Швайцер Йохен; О. Фільц (пер.з нім.). – Л. : ВНТЛ-Класика, 2004. – 320с. : іл

Патопсихологія
Принципи, методи та організація патопсихологічного дослідження. Порушення пам’яті та уваги. Методи їх вивчення. Розлади мислення та мовлення; методи їх дослідження. Порушення свідомості та самосвідомості. Розлади емоційної сфери людини. Розлади перцепції. Розлади відчуттів та сприймання. Розлади волі та потягів. Розлади свідомості. Типології акцентуйованих особистостей за К. Леонгардом та А.Є. Лічком. Девіантна поведінка підлітків: діагностика, причини виникнення, засоби корекції.

Рекомендована література:
Зейгарник Б. В. Патопсихология: учеб. пособие для студ. вузов / Зейгарник Блюма Вульфовна. 4-е изд., стер. М. : Академия, 2006. 208с. (Серия "Классическая учебная книга"; Высшее образование).
Максимова Н.Ю. Основы детской патопсихологии: Учебное пособие / Н.Ю. Максимова, Е.Л. Милютина, В.М. Пискун – К .: НПЦ Перспектива, 1999. – 432 с.
Мэш Э. Детская патопсихология. Нарушения психики ребенка / Э. Мэш, Д. Вольф. СПб.: ПРАЙМ-ЕВРОЗНАК, 2003. 384 с.

Психодіагностика
Психодіагностика, її предмет, завдання і функції. Вимоги до психодіагностичних методик. Етичні аспекти психодіагностики. Тест як метод психодіагностики. Класифікація тестів. Розробка психодіагностичного тесту та вимоги до нього. Поняття шкали у психології. Класифікація шкал. Діагностичні можливості соціометричного методу та процедури проведення соціометрії. Тест К. Леонгарда. Засоби психодіагностики психологічної готовності до шкільного навчання. Тести діагностики інтелекту. Діагностичні методи, які застосовуються в сімейному консультуванні. Малюнок сім’ї. Оцінювання емоційного стану особистості за допомогою тестів (в тому числі проективних). Методики діагностики рис особистості. Діагностика когнітивного розвитку дитини в молодшому шкільному віці. Методи психодіагностики психічного розвитку дошкільників. Засоби діагностики функціональних станів людини. Методи діагностики самосвідомості. Методи діагностики мотиваційної сфери.

Рекомендована література:
Корольчук М. С. Психодіагностика: Навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. / М. С. Корольчук (заг.ред.), В.І. Осьодло. – К. : Ельга; Ніка-Центр, 2004. – 399 с. : рис., табл.
Психодіагностика / Л. Терлецька (упоряд.), О. Главник (упоряд.). – К. : Шкільний світ, 2002. – 112 с. – (Психолог; Вип.1).
Скребець В. О. Основи психодіагностики: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В.О. Скребець. – К. : Слово, 2003. – 192 с.
Терлецька Л. Г. Шкільна психодіагностика / Л.Г. Терлецька. – К.: Редакції загальнопедагогічних газет, 2003. – 117 с. : іл., табл. – (Бібліотека "Шкільного світу").
Анастази А. Психологическое тестирование / Анастази Анна, Урбина Сьюзан. – 7-е изд., междунар. – СПб. : Питер, 2003. – 687 с. : рис. – (Мастера психологии).
Бодалев А. А. Общая психодиагностика / Бодалев А. А., Столин В. В., Аванесов В. С. И др. – СПб. : Речь, 2003. – 439 с. : рис., табл. – (Психология).
Бурлачук Л. Ф. Психодиагностика: Учеб. для вузов / Л.Ф. Бурлачук. – СПб. и др. : Питер, 2003. – 350 с. : рис. – (Серия "Учебник нового века").
Дружинин В. Н. Психодиагностика общих способностей / В.Н. Дружинин; РАН; Институт психологии {Москва}. – М. : Academia, 1996. – 224 с.
Немов Р. С. Психология: Учебник для студ. высших пед. учеб. заведений: В 3 кн. / Р.С. Немов. – 4-е изд. – М. : Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000.– Кн. 3 : Психодиагностика. Введение в научное психологическое исследование с элементами математической статистики. – 640 с.
Основы психодиагностики / А.Г. Шмелев (ред.). – Ростов-на-Дону : Феникс, 1996. – 544 с.
Реан А. А. Психодиагностика личности в педагогическом процессе: Учеб. пособие / А.А. Реан; Ленинградский гос. областной ун-т. – С.Пб., 1996. – 109 с.
Шевандрин Н. И. Психодиагностика, коррекция и развитие личности / Н.И. Шевандрин. – М. : Владос, 1998. – 512 с. : ил.
Энциклопедия психодиагностики. Психодиагностика детей / Д.Я. Райгородский (ред.-сост.). – Самара : Бахрах-М, 2008. – 623 с.

Основи психологічного консультування
Поняття, принципи та завдання психологічного консультування. Методи та організація психологічного консультування Види та техніки психологічного консультування. Етапи психологічного консультування. Загальні вимоги до особистості консультанта. Консультативний контакт та його складники. Консультування з проблем емоційно-особистісного розвитку дитини. Особливості сімейного консультування. Основні психологічні причини порушень у родинному вихованні, шляхи їх корекції. Синдром емоційного (професійного) вигорання та способи його подолання. Консультування з проблем подолання кризових станів. Психокорекційна робота із дітьми. Особливості комунікації в психологічному консультуванні.

Рекомендована література:
Айві Ален. Цілеспрямоване інтерв'ювання і консультування: Сприяння розвитку клієнта: Навч. посібник / О. Абесонова (пер.). – К. : Сфера, 1998. – 342 с.
Васьківська С. В. Основи психологічного консультування: Навч. посібник. – К. : Четверта хвиля, 2004. – 255 с. : рис.
Карамушка Л. М. Основи психолого-управлінського консультування: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Карамушка Л. М., Коломінський Н. Л., Войтович М. В. та ін. Міжрегіональна академія управління персоналом / Л. М. Карамушка (ред.). – К. : МАУП, 2002. – 136 с. : рис.
Кузікова С. Б. Теорія і практика вікової психокорекції: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл./ С.Б. Кузікова. – Суми : Університетська книга, 2006. – 384 с. : рис.
Осадько О. Ю. Технології психологічного консультування / О.Ю. Осадько. – К. : Редакції загальнопедагогічних газет, 2005. – 128 с. – (Бібліотека "Шкільного світу").
Титаренко Т. М. Життєві кризи: технології консультування: навч. посіб. / Т.М. Титаренко. – К. : Главник, 2007. – 144с. – (Серія "Психологічний інструментарій"). – Ч. 1. – 144с.
Титаренко Т. М. Життєві кризи: технології консультування: навч. посіб. / Т.М. Титаренко. – К. : Главник, 2007. – 176 с. – (Серія "Психологічний інструментарій").–Ч. 2. – 176 с.
Хомич Г. О. Основи психологічного консультування: Навч. посібник / Г.О. Хомич, Р. М. Ткач Міжрегіональна академія управління персоналом. – К. : МАУП, 2004. – 150 с.
Цимбалюк І. М. Психологічне консультування та корекція: Навч. посіб./ І.М. Цимбалюк. – Рівне : ЦНТІ, 2001. – 111 с.
Шліппе Аріст фон. Системна психотерапія та консультування: Навч. посіб. для психіатрів, психотерапевтів, психологів / Шліппе Аріст фон, Швайцер Йохен; О. Фільц (пер.з нім.). – Л. : ВНТЛ-Класика, 2004. – 320 с. : іл. – (Класика психотерапії).
Яценко Т. С. Основи глибинної психокорекції: феноменологія, теорія і практика: Навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / Т.С. Яценко. – К. : Вища школа, 2006. – 382 с. : мал.
Горностай П. П. Теория и практика психологического консультирования: Проблемный подход / П.П. Горностай, С.В. Васьковская. – К. : Наук. думка, 1995. – 128 с.
Кочюнас Р. Психологическое консультирование и групповая психотерапия: учеб. пособие для высшей школы / Кочюнас Римантас. – 6-е изд. – М. : Трикста; Академический Проект, 2008. – 462 с. – (Серия "Gaudeamus").
Мэй Ролло. Искусство психологического консультирования / Т.К. Круглова (пер.). – М. : Независимая фирма "Класс", 2001. – 133 с. – (Библиотека психологии и психотерапии; Вып.6).
Немов Р. С. Основы психологического консультирования: Учебник для студ. вузов, обуч. по спец. "Психология" / Р.С. Немов. – М. : Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 1999. – 528 с. – (Учебник для вузов).
Осипова А. А. Общая психокоррекция: Учеб. пособие для студ. спец. вузов / А.А. Осипова. – М. : Творческий Центр "Сфера", 2001. – 508 с. – (Учебное пособие).
Петрушин С. В. Мастерская психологического консультирования / С.В. Петрушин. – М. : Per Se, 2003. – 142 с. – (Библиотека психотерапии и консультирования).

ПРОГРАМА
Державного іспиту з практичної психології

для спеціальності 7.010107 «Практична психологія», освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»

Психологія особистості
Предмет і завдання психології особистості. Сутність поняття “особистість” у психології. Психофізіологічні властивості та соціально-психологічна характеристика особистості. Поняття активності та діяльності особистості. Потреби і мотиви як джерело активності особистості. Розвиток ціннісно-мотиваційної сфери особистості.Методи дослідження особистості. Умови становлення і розвитку особистості в гуманістичній психології. Критерії психологічно зрілої особистості з позиції гуманістичної психології. Аналіз визначень індивіда, особистості, суб'єкта діяльності, індивідуальності в концепції особистості Б.Г. Ананьєва. Поняття «психологічно зріла особистість» з позиції вітчизняної психології. Аналіз структури особистості за К.Г. Юнгом. Сутність поняття психологічне зростання (індивідуація) у теорії К.Г Юнга. Специфіка структурного та динамічного підходів у психології особистості як основні моделі особистості. Проілюструйте відоме вам застосування структурного та динамічного підходів до вивчення особистості.

Рекомендована література
Аверин В.А. Психология личности: Учебное пособие. - СПб,. 2001.
Ананьев Б.Г. Человек как предмет познания. - СПб., 2001.
Ананьев Б. Г. О проблемах современного человекознания. 2-е изд. СПб.: Питер, 2001. 263 с.
Асмолов А. Г. Психология личности. Принципы общепсихологического анализа. М.: Изд-во МГУ, 1990. 367 с.
Бернс Р. Развитие я-концепциии воспитание. М.: Прогресс, 1986. 422 с.
Бодалев А. А. Психология общения. М.; Воронеж, 1996. 256 с.
Божович Л. И. Избранные психологические труды: проблемы формирования личности. М.: Междунар. пед. акад., 1995. 209 с.
Бурлачук Л. Р. Психодиагностика личности. К.: Здоровье, 1989. 168 с.
Варій М.Й. Психологія особистості: Навч.посіб.-К.:Центр учбової літератури, 2008.-592с.
Елисеев О. П. Практикум по психологии личности. СПб.: Питер, 2001. 560 с.
Зейгарник Б. В. Теории личности в зарубежой психологии. М.: Изд-во МГУ, 1982. 172 с.
Кон И. С. В поисках себя: личность и ее самосознание. М.: Политиздат, 1984. 334 с.
Корнев М. Н., Коваленко А. Б. Соціальна психологія. К.: Вид-во Київ. нац. ун-туім. Т. Шевченка, 1995. 248 с
. Копець Л.В. Психологія особистості: Навч. Посіб.для студ.вищ.навч. закл.-К.:Вид.дім «Києво-Могилянська академія»,2007.-460с.
Левин К. Теории поля в социальных науках. М.: ЭКСМО-пресс, 2000. 344 с.
Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. - М., 1977.
Леонтьев А. Н. Избранные психологические произведения: В 2 т. М.: Педагогика, 1983. Т. 1. 381 с.; Т. 2. 318 с.
Ліфарєва Н.В. Психологія особистості: Навч. посіб.-Київ: Центр навчальної літератури, 2003.-240с.
Мерлин В. С. Психология индивидуальности: Избр. психол. тр. М.: Ин-т практич. психологии; Воронеж: НПО “МОДЭК”, 1996. 446 с.
Орлов Ю. М. Восхождение к индивидуальности. М.: Просвещение, 1991. 287 с. 15. Основи психології / За ред. О. В. Киричука, В. А. Роменця. 2-ге вид. К.: Либідь, 1996. 544 с.
Первин Л., Джон О. Психология личности: Теория и исследования/Пер. С англ. М.С. Жамкочьян под ред. .С. Магуна. - М.: Аспект - Пресс, 2001. - 607 с.
Психологія особистості: Словарь - довідник / За ред. П. П. Горностая, Т. М. Титаренко.- К.: Рута, 2001. – 320 с.
Психология личности. В 2-х т. Хрестоматия. - Самара: Издательский Дом "БАХРАХ", 1999.
Психология развивающейся личности / Под. ред. А. В. Петровского. М.: Педагогика, 1987.
Психология самосознания. Хрестоматия. - Самара: Издательский Дом "БАХРАХ - М", 2000. - 672 с.
Развитие личности ребенка / Под. ред. А. И. Фонарева. М.: Прогресс, 1987. С. 62–144.
Рибалка В.В.Теорії особистості у вітчизняній психології та педагогіці :Навч.посіб.,-Одесса,2009.-575с.
Роджерс К. Консультирование и психотерапия. М.: ЭКСМОпресс, 2000. 289 с.
Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. - СПб., 1999.
Самосознание и защитные механизмы личности. Хрестоматия. - Самара: Издательский Дом "БАХРАХ - М", 2000. - 656 с.
Семиченко В. А. Психологія особистості. К.: Вид. О. М. Ешке, 2001. 427 с.
Фрейджер Р., Фейдмен Дж. Личность: теории, эксперименты, упражнения. - СПб.: Прайм - ЕВРОЗНАК, 2002. - 864 с.
Хекхаузен Х. Мотивация и деятельность: В 2 т. М.: Педагогика, 1986. Т. 1. 407 с.; Т. 2. 392 с.
Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности. СПб.: Питер Ком, 1998. 608 с.


Теоретико-методологічні проблеми психології
Поняття про методологію психології, її зв’язок із загальнонауковою методологією. Структура методологічного знання. Співвідношення емпіричного, теоретичного і методологічного знання. Теоретична психологія як новий розділ психології, її предмет і значення. Основні напрями наукових досліджень теоретико-методологічних проблем психологічної науки в Україні. Типи психологічного знання за різними його підставами: об'єкт, предмет, мета, інструмент і результат пізнання. Пояснювальні принципи психології. Принцип детермінізму. Види психічного детермінізму. Методологічний аналіз у психології. Основні поняття науки: гіпотеза, закон, метод, наукова концепція. Методологічні принципи реалізації категоріального аналізу, обґрунтовані М.Г.Ярошевським. Базисні категорії і метапсихологічні категорії, взаємозв’язок між ними. Основні поняття системного підходу. Загальнометодологічні процедури, що розробляються системним підходом. Проілюструйте відоме вам застосування системного підходу до вивчення психічних явищ. Класифікація наукових проблем в психології: відкриття нових властивостей у відомих психічних явищах; відкриття нових закономірностей. Основні теоретико-методологічні проблеми психології: психофізична, психофізіологічна, психогностична проблема. Спілкування як координати наукової діяльності. Поняття про наукову школу. Дискусія як форма наукового спілкування. Опонентне коло і наукове відкриття. Загальна характеристика розвитку психологічних ідей у ХХ ст. Причини та загальна характеристика ситуації «методологічної кризи» у психології ХХ ст. Основні ідеї вчинкового підходу в українській психології. Вчинок як осередок психічного та логіка його визначення. Вчинок і діяльність. Поняття «практична психологія»: окремі підходи до розуміння. Світоглядне обґрунтування практичної психології. Проблеми методології та методу в практичній психології. Характеристики і три складові психологічної технології. Психотехнічне знання, його предмет. Співвідношення предмета й методу у психотехнічній теорії. Концепція психотехнічної теорії Ф.Є. Василюка.

Рекомендована література

Асмолов А. Г. По ту сторону сознания: методологические проблемы неклассической психологии: Учеб. пособие для студ. вузов., обуч. по спец. "Психология". – М. : Смысл, 2002. – 480 с.
Василюк Ф. Е. Методологический анализ в психологии. М.: МГППУ; Смысл, 2003.240 с.
Дорфман Л. Я. Методологические основы эмпирической психологии: от понимания к технологии: Учеб. пособие для студ. вузов, обучающихся по направлению и спец. психологии. М. : Смысл; Издательский центр "Академия", 2005. 287с.
Корольчук М. С. Методологічні та теоретичні проблеми психології: навч. посіб. для слухачів та студ. вищ. навч. закл. / М.С. Корольчук М. С., Ю.Л. Трофімов Ю. Л., В.І. Осьодло та ін.. – К. : Ніка-Центр, 2008. – 336c.
Ломов Б. Ф. Методологические и теоретические проблемы психологи. – М. Наука, 1984. – 445 с.
Лубовский Д. В. Введение в методологические основы психологии : учеб. пособие / Д.В. Лубовский ; Рос. акад. образования, Моск. психол.-соц. ин-т. – М. : Изд-во Моск. психолого-социального ин-та ; Воронеж : МОДЭК, 2005. - 223 с.
Маланов С. В. Методологические и теоретические основы психологии : учеб. пособие / С.В. Маланов ; Моск. психол.-соц. ин-т. – М. : Изд-во Моск. психолого-социального ин-та : МОДЭК, 2005. - 333 с.
Маланов С.В. Метологические и теоретические основы психологии. – М.- Воронеж, 1985. – 318 с.
Рибалка В. В. Методологічні питання наукової психології (досвід особистісно центрованої систематизації категоріально-поняттєвого апарату): Навч.- метод. посіб. / АПН України; Інститут педагогіки і психології професійної освіти. К. : Ніка-Центр, 2003. 204с.
Степанов О.М. Методологічні і теоретичні проблеми психології: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. освіти. – Тернопіль: ТПНУ, 2007. – 74 с.


Психологія самосвідомості
Співвідношення понять свідомість та самосвідомість. Проблема самосвідомості в вітчизняній теорії діяльності (С.Л.Рубінштейн, К.К.Платонов, І.І.Чеснокова та інші). Роль емоційної, мотиваційної сфер особистості та спрямованості особистості у формуванні Я Психолого-педагогічний аспект проблеми Я (І.Д.Бех, О.Л. Кононко). Загальна характеристика становлення і розвитку самосвідомості у дітей дошкільного віку.. Загальна характеристика факторів формування та функціонування самосвідомості. Вплив соціального оточення на формуванні та функціонування самосвідомості особистості. Структура самосвідомості за І.І. Чесноковою. Структура та особливості самооцінки. Структура Я-концепції за Р. Бернсом. Методи та методики діагностики складових самосвідомості в дитячому віці.

Рекомендована література
Бернс Р. Развитие Я-концепции и воспитание / Пер. с англ./ Общ. ред. В.Я. Пилиповского. – М.: Прогресс, 1986. – 422 с.
Грановская Р.М. Элементы практической психологии. – М.: ЛГУ, 1988. – 564 с.
Гуменюк О. Є. Психологія Я-концепції: Навчальний посібник. – Тернопіль: Економічна думка, 2004. – 310 с.
Кон И. С. В поисках себя: Личность и её самосознание. – М.: Политиздат, 1987. – 350 с.
Кон И. С. Открытие «Я». – М.: Политиздат, 1978. – 367 с.
Липкина А.И. Самооценка школьника. – М.: Знание, 1976. – 64 с.
Маслоу А. Психология Батия. / Пер. с англ. – М.: Рефл-бук, К.: Ваклер. – 1997. – 304 с.
Мерлин В. С. Структура личности: характер, способности, самосознание: Учеб. пособие к спецкурсу. – Пермь: ПГПИ, 1990. – 107 с.
Налчаджян А.А. «Я-концепция» // Психология самосознания. – Самара: Издат. Дом “Бахрах-М”, 20003. – С. 270 – 332.
Налчаджян А.А. Психологические защитные механизмы // Самосознание и защитные механизмы личности. – Самара: Издат. Дом «Бахрах-М», 2003. – С. 395 – 481.
Пантилеев С.Р. Самоотношение как емоционально-оценочная система. – М.: МГУ, 1989. – 322 с.
Психология самосознания. Хрестоматия. - Самара: Бахрах-М, 2000. - 672 с.
Психология человека от рождения до смерти / Под ред. А.А. Реана. – СПб.: прайм-ЕВРОЗНАК, 2006. – 651 с.
Психологія: Підручник. / За ред. Ю.Л. Трофімова. – К.: Либідь, 1999. – 558 с.
Самосознание и защитные механизмы личности: Хрестоматия. – Самара: БАХРАХ-М,2003. – 656 с.
Сарджвеладзе Н.И. Личность и ее взаимодействие с социальной средой. – Тбилиси: Мецниереба, 1989. – 97 с.
Сарджвеладзе Н.И. Самоотношение личности // Психология самосознания. – Самара: Издат. Дом «Бахрах-М», 2003. – С. 174 – 207.
Соколова Е.Т. Самосознание и самооценка при аномалиях личности. – М.: Изд-во МГУ, 1989. – 214 с.
Спиркин А.Г. Сознание и самосознание. – М.: Политиздат, 1972. – 303 с.
Столин В. В. Самосознание личности. – М., Изд-во МГУ, 1983. – 284 с.
Тихомиров О.К. Психология мышления: Учебное пособие для студентов обуч. по спец.: «Психология». – М.: Узд-во Моск. ун-та, 1984. – 270 с.
Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности. – СПб.: Питер, 1998. – 608 с.
Чамата П.Р. Самосвідомість та її розвиток у дітей. – К.: Знання, 1965. – 48 с.
Чеснокова И.И. Особенности развития самосознания в онтогенезе // Принцип развития в психологии. – М., 1978. – С. 316 – 337.
Чеснокова И.И. Проблемы самосознания в психологии. – М.: Наука, 1977. – 144 с.
Шибутани Т. Социальная психология. – М.: Прогресс, 1969. – 535 с.
Шибутани Т. Я-Концепция // Психология самосознания. – Самара: Издат. Дом «Бахрах-М», 2003. – С. 245 – 269.

Основи психосоматики
Картина особистості при психосоматичних порушеннях органів дихання. Методи психотерапії, що застосуються при лікуванні психосоматичних захворювань органів дихання. Нервова анорексія і булімія. Психосоматичні особливості. Методи психотерапевтичної роботи. Психосоматичний аспект ожиріння. Особливості психотерапевтичної роботи з такими клієнтами. Види головного болю (головний біль напруги, мігрень). Особливості особистості та механізм формування больових відчуттів. Методи психотерапії, що застосовуються при функціональних головних болях. Особливості особистості при психосоматичних захворюваннях шлунково-кишкового тракту (виразка шлунку і дванадцятипалої кишки, закріплення та емоційна діарея, „синдром дратівливої кишки”, виразковий коліт і хвороба Крона, порушення ковтання). Психотерапія при психосоматичних захворюваннях шлунково-кишкового тракту. Психосоматичні аспекти депресивних розладів. Картина особистості та особливості психотерапевтичної роботи з різними формами депресивних розладів. Психосоматичні аспекти хвороб щитовидної залози (гіпотиреоз, гіпертиреоз). Картина особистості. Види і методики психотерапії, що використовуються в роботі з цими пацієнтами. Цукровий діабет: картина особистості і види психотерапії. Психосоматичні захворювання опорно-рухової системи (ревматичні порушення м’яких тканин, остеохондроз і ревматоїдний артрит). Психотерапія при захворюваннях опорно-рухової системи. Психосоматичні захворювання серцево-судинної системи (есенціальна гіпертонія, ішемічна хвороба серця, кардіофобічний невроз і порушення серцевого ритму). Особливості психотерапії при захворюваннях серцево-судинної системи.

Рекомендована література

Малкина-Пых И.Г. Психосоматика: Справочник практического психолога. – М.: Изд-во Эксмо, 2005. – 992 с.
Любан-Плоцца Б., Пельдингер В., Крегер Ф. Психосоматический больной на приеме у врача / Пер. с нем. – С-Пб., 1996. – 256 с.
Исаев Д.Н. Психосоматическая медицина детского возраста. – СПб: Специальная литература, 1996. – 454 с.
Бурлачук Л.Ф., Грабская И.А., Кочерян А.С. Основы психотерапии: Учебн. пособие для студентов вузов, которые обучаются по спец. «Психология», «Соц. педагогика». – К.: Ника-Центр, М.: Алетейа, 1999. – 320 с.
Сыропятов О.Г., Дзеружинская Н.А. Фитотерапия психосоматических расстройств. – К.: ВЕАП, 2001. – 88 с.

Основи короткотривалої психотерапії

Поняття про короткотривалу психотерапію. Важливість розвитку групи напрямків короткотривалої терапії в соціальному контексті. Основні принципи психотерапії, орієнтованої на вирішення. Методи, прийоми та техніки короткотривалої психотерапії. Вплив професійної творчості Мілтона Еріксона на розвиток методів короткотривалої психотерапії. Нейро-лінгвистічне програмування та короткотривала психотерапія. Використання метафор у короткотривалій психотерапії. Переваги та обмеження короткотривалої психотерапії з точки зору розвитку особистості клієнта. Провокативна психотерапія Ф.Фареллі. Використання метафор у короткотривалій психотерапії. Вплив професійної творчості Мілтона Еріксона на розвиток методів короткотривалої психотерапії.


Рекомендована література
1. Ахола Т., Фурман Б., Ялов А.М. Краткосрочная позитивная психотерапия. – М.: Речь, 2000. – 220 с.
2. Баркер Ф. Использование метафор в психотерапии. – Воронеж: МОДЭК, 1995 – 204 с.
3. Бретт Д. Жила была девочка, похожая на тебя. Психотерапевтические истории для детей. – М.: Класс, 1996. – 224 с.
4. Бурлачук Л.Ф., Кочарян А.С., Жидко М.Е. Психотерапия. Учебник для вузов. – СПб.: Питер, 2003. – 380 с.
5. Гарфилд С. Практика краткосрочной психотерапии. – СПб: Питер, 2002. – 256 с.
6. Гиллиген С. Терапевтические трансы. Руководство по эриксоновской гипнотерапии. – М.: Класс, 1999. – 416 с.
7. Гинзбург М. Р., Яковлева Е.Л. Эриксоновский гипноз: систематический курс. – М.: Московский психолого-социальный институт, 2008. – 312 с.
8. Гордон Д. Терапевтические метафоры. – СПб., 1995. – 88 с.
9. Гордон Д., Майерс-Андерсон М. Терапевтические паттерны Милтона Эриксона. – СПб.: прайм-ЕВРОЗНАК, 2004. 192 с.
10. Гриндер Дж., Бєндлер Р. Формирование транса. – М.: Каас, 194. – 272 с.
11. Зейг Дж. К. Испытание Эриксоном: Личность мастера и его работа – М.:  Класс, 1999. – 192 с
12. Каппони В.; Новак Т. Сам себе психолог. – 2-е изд. – СПб.: Питер Пресс, 1996.
13. Кейд Б., О'Хэнлон В. Кратосрочная психотерапия. – М.: Институт общегуманитарных исследований, 2001. – 240 с.
 14. Лазарус А. Краткосрочная мультимодальная психотерапия. – М.: Речь, 2001. – 256 с.
15. Нардонэ Дж., Вацлавик П. Искусство быстрых изменений. Краткосрочная стратегическая терапия: Пер. сит. – М.: Изд-во Института психотерапии. 2006. – 192 с.
16. Спаркс М. Начальные навыки эриксонианского гипноза. – Новосибирск, Имидж-контакт, 1991. – 80 с.
17. Уикс Дж., Л’Абат Л. Психотехника парадокса. Практическое руководство по использованию парадоксов в психотерапии. Методические материалы для слушателей курса «Психотерапия». Москва, 2002. – 278 стр.
18. Фарелли Ф. Провокативная психотерапия. – Екатеринбург: изд-во "Екатеринбург". – 1996. – 94 с.
19. Фурман Б., Ахола Т. Психотерапевтическое консультирование. Беседа, направленная на решение. – М.: Речь, 2001. – 160 с.
20. Хейли Дж. Необычайная психотерапия (Психотерапевтические техники Милтона Эриксона). – СПб.: Белый кролик, 1995. – 384 с.
20. Хейли Дж. Терапия испытанием: Необычные способы менять поведение – М.: Класс, 1998. – 208 с.


ПРОГРАМА
Державного екзамен із методики викладання психологічних дисциплін

для спеціальності 8.010107 «Практична психологія», освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр»

Методика викладання психології у вищій школі
Мета та основні завдання курсу «Методика викладання психології у вищій школі». Цілі, завдання та принципи викладання психології. Особливості підготовки психологів в Україні. Кваліфікаційні рівні. Базова психологічна освіта. Післядипломна педагогічна освіта. Поняття про навчальні плани та навчальні програми у контексті викладання курсу психології у ВНЗ. Загальна характеристика основних видів аудиторних занять із вивчення психології у ВНЗ. Лекція як вид навчальної діяльності: сутність, види, вимоги до організації та проведення лекції з психології. Семінарські заняття з психології: сутність та основні вимоги до організації і проведення. Практичні заняття з психології: сутність та основні вимоги до організації і проведення. Консультації з психології: сутність та основні вимоги до організації та проведення. Самостійна робота студентів: сутність та основні вимоги до організації та проведення. Організація роботи зі студентами з підготовки курсових та дипломних робіт з психології. Практика з психології: сутність та основні вимоги до організації та проведення. Словесні методи навчання: сутність, види, вимоги до застосування. Наочні методи: сутність, види, вимоги до застосування. Практичні методи навчання: сутність, види, вимоги до застосування. Особливості планування навчальних занять та складання планів-конспектів. Активізація навчання як психолого-педагогічна проблема. Сутність інтерактивного навчання. Тренінг як форма комплексного використання інтерактивних методів. Види, функції, форми та основні принципи перевірки та оцінки знань студентів із психології. Організація процесу перевірки та оцінювання знань студентів у навчанні психології. Вимоги до знань, умінь та навичок викладача психології.

Рекомендована література:
Бадмаев Б.Ц. Методика преподавания психологии: Учеб.-метод. пособ. для преподавателей и аспирантов вузов. - М.: ВЛАДОС, 1999.
Герасимова В.С. Методика преподавания психологии: Курс лекций. – 3-е изд., перер. и доп. – М.: Ось – 89, 2007. – 144с.
Давидюк Н. М. Методика викладання психології. – Чернівці : Технодрук, 2006. – 236с.
Двіжона О. В., Руснак І. С. Методика викладання психології: Навч. посіб. / Чернівецький національний ун- т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Рута, 2006. – 232 с.
Карандашев В.Н. Методика преподавания психологии: Учебное пособие. – СПб.: Питер, 2007. – 250с.
Кушнаренко Н.М. Колумбет О.М. Організація та методика науково-дослідної діяльності: Підр. – К.: КМПУ, 2007.
Соколков Е. А. Психология познания: методология и методика преподавания: учеб. пособие для студ. вузов, получающих образование по направлениям (спец.) в обл. психологии и педагогики. – М. : Логос, 2007. – 379 с.

Психологія вищої школи
Предмет психології вищої школи, її завдання та основні категорії. Характеристика студентського віку як особливого періоду соціального розвитку людини. Суперечності студентського віку та шляхи їх розв’язання. Адаптація студента-першокурсника до навчання у вищій школі, її види та умови ефективності. Механізми та джерела соціалізації особистості студента в умовах вищої школи. Формування «Я-концепції» студента як показника його особистісного зростання протягом навчання у ВНЗ. Формування професійної спрямованості особистості студента. Розвиток професійної ідентичності. Самовиховання і саморозвиток майбутніх фахівців з вищою освітою. Психологічні засади педагогічного управління навчальним процесом у вищій школі. Навчально-професійна діяльність як провідна діяльність студентів, її психологічні особливості, структура і функції. Мотивація учіння студентів, її види, розвиток та вплив на процес навчання. Академічна успішність студентів, її критерії та умови ефективності. Причини неуспішності та їх подолання. Психологічні особливості студентської академічної групи та її структура. Рівні розвитку студентської академічної групи та шляхи формування студентського колективу. Професійно-педагогічне спілкування та його особливості в умовах вищого навчального закладу. Протиріччя та бар’єри професійно-педагогічного спілкування, їхні причини та шляхи подолання. Взаємини «викладач – студент» як чинник становлення і розвитку особистості майбутнього фахівця та їх оптимізація. Роль авторитету викладача. Педагогічний конфлікт у взаєминах «студент–викладач», «викладач–студентська академічна група», його особливості, причини виникнення та моделі конструктивного розв’язання. Особливості змісту і структури науково-педагогічної діяльності викладача та психологічні передумови її ефективності. Роль настанов і особливостей «Я-концепції» викладача. Шляхи формування педагогічної майстерності і підвищення рівня професіоналізму викладача вищої школи.
Рекомендована література:
Барнс Л.Б. Преподавание и метод конкретных ситуаций (конкретные ситуации и дополнительная литература): Пер. с англ. / Л.Б. Барнс, К.Р. Кристенсен, Э.Д. Хансен. – М.: Гардарики, 2000. – 501 с.
Дьяченко М.И. Психология высшей школы: Учеб. пособие / М.И. Дьяченко, Л.А. Кандыбович, С.Л. Кандыбович. – Мн.: Харвест, 2006. – 416 с.
Мащенко Н. І. Основи педагогіки і психології вищої школи: Курс лекцій. - 2-е вид., доп. й перероб. – Кременчук, 2006. – 272 с.
Мороз О.Г. Викладач вищої школи: психолого-педагогічні основи підготовки / О.Г. Мороз, О.С. Падалка, В.І. Юрченко; за заг. ред. О.Г. Мороза. – К.: НПУ, 2006. – 206 с.
Мороз О.Г. Педагогіка і психологія вищої школи / О.Г. Мороз, О.С. Падалка, В.І. Юрченко; за заг. ред. О.Г. Мороза . – К.: НПУ, 2003. – 267 с.
Навчальний процес у вищій педагогічній школі / За ред. акад. О.Г. Мороза – К.: НПУ, 2000. – 337 с.
Педагогика и психология высшей школы: Учеб. пособие / Отв. ред. М.В. Буланова-Топоркова. – 3-е изд., перераб. и доп. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2006. – 512 с.
Пидкасистый П.И. Психолого-дидактический справочник преподавателя высшей школы. – М.: Педагогическое общество России, 1999. – 354 с.
Подоляк Л.Г. Психологія вищої школи. Практикум: Навч. посібник / Л.Г. Подоляк, В.І. Юрченко. – К.: Каравела, 2007. – 336 с.
Подоляк Л.Г. Психологія вищої школи: Навч. посібник для магістрантів і аспірантів / Л.Г. Подоляк, В.І. Юрченко. – К.: ТОВ «Філ-студія», 2006. – 320 с.
Слєпкань З.І. Наукові засади педагогічного процесу у вищій школі. - К.: Вища школа, 2005. – 240 с.
Смирнов С.Д. Педагогика и психология высшего образования: от деятельности к личности: Учеб. пособие. – М.: Издательский центр «Академия», 2005. – 400 с.
Чернілевський Д.В. Педагогіка та психологія вищої школи: Навч. посібник / Д.В. Чернілевський, М.І. Томчук. – Вінниця: Вінницький соціально-економічний ін-т ун-ту «Україна», 2006. – 402 с.
Юрченко В.І. Психологія вищої школи: Курс лекцій / В.В. Кудіна, В.І. Юрченко. – К.: КСУ, 2004. – 176 с.

Педагогіка вищої школи
Педагогіка вищої школи як наука. Місце педагогіки вищої школи в системі педагогічних наук та її зв'язок з іншими науками. Зміст, мета та завдання вищої освіти в Україні. Основні принципи вищої освіти в Україні. Стратегія реформування вищої освіти в Україні: завдання, напрями та основні підходи до реалізації. Основні види вищих навчальних закладів в Україні, їх характеристика. Принципи навчання у вищій школі. Організаційні форми роботи у вищому навчальному закладі. Організація педагогічного процесу у вищих навчальних закладах України: нормативно-правова база. Кредитно-модульна система організації навчального процесу у вищих навчальних закладах України. Методи навчання у вищій школі. Лекція у вищому навчальному закладі: переваги, недоліки, основні функції. Методика підготовки до лекції. Критерії оцінювання якості лекції. Семінарські та практичні заняття у вищих навчальних закладах. Основи педагогічного контролю у вищих навчальних закладах. Функції оцінювання навчальних досягнень та педагогічні вимоги до контролю успішності студентів. Види педагогічного контролю у вищій школі. Словесна форма бальної оцінки знань, умінь і навичок студентів в Україні. Модульно-рейтингова система оцінювання навчальних досягнень студентів. Мета, зміст і напрями виховної роботи зі студентами. Форми і методи виховної роботи зі студентами. Самоменеджмент у професійній діяльності. Структура підготовки фахівців у вищому навчальному закладі. Напрями підготовки, основні спеціалізації (на прикладі ВНЗ, у якому навчається студент).

Рекомендована література:
Кудіна В. В., Соловей М. І., Спіцин Є. С. Педагогіка вищої школи: навч. посібник для студ. вищих навч. закл. – 2-ге вид., доп. і переробл. – К. : Ленвіт, 2007. – 194с.
Кузьмінський А. І. Педагогіка вищої школи: навч. посіб. – К. : Знання, 2005. – 486 с.
Мащенко Н. І. Основи педагогіки і психології вищої школи: Курс лекцій. - 2-е вид., доп. й перероб. – Кременчук, 2006. – 272 с.
Мороз О.Г. Педагогіка і психологія вищої школи / О.Г. Мороз, О.С. Падалка, В.І. Юрченко; за заг. ред. О.Г. Мороза . – К.: НПУ, 2003. – 267 с.
Навчальний процес у вищій педагогічній школі / За ред. акад. О.Г. Мороза – К.: НПУ, 2000. – 337 с.
Педагогика и психология высшей школы: Учеб. пособие / Отв. ред. М.В. Буланова-Топоркова. – 3-е изд., перераб. и доп. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2006. – 512 с.
Руснак І. С., Іванчук М. Г Педагогіка і психологія вищої школи: навч.-метод. посіб. / Чернівецький національний ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Рута, 2008. – 176c.
Слєпкань З.І. Наукові засади педагогічного процесу у вищій школі. - К.: Вища школа, 2005. – 240 с.
Смирнов С.Д. Педагогика и психология высшего образования: от деятельности к личности: Учеб. пособие. – М.: Издательский центр «Академия», 2005. – 400 с.
Фіцула М. М. Педагогіка вищої школи: Навч. посіб.. – К. : Академвидав, 2006. – 352 с.
Чернілевський Д.В. Педагогіка та психологія вищої школи: Навч. посібник / Д.В. Чернілевський, М.І. Томчук. – Вінниця: Вінницький соціально-економічний ін-т ун-ту «Україна», 2006. – 402 с.
13PAGE 15


13PAGE 14315
15

Приложенные файлы

  • doc 15789294
    Размер файла: 224 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий