metodichka_DEK

Ізмаїльський технікум економіки і права


"Затверджую"
Заступник директора
з навчальної роботи
__________В.І. Кулик
"___"____________2014 р.Методичні вказівки

до складання комплексного державного іспиту
з дисциплін “Теорія держави і права”,
“Цивільне та сімейне право”, “Кримінальне право”.

галузь знань 0304 "Право"

спеціальність 5.03040101 "Правознавство"

Розглянуто
на засіданні циклової
комісії правових дисциплін
протокол № 01
від "29" серпня 2014 р.
Голова циклової комісії
__________В.І.Пашковський


Зміст.

Вступ. 4
1. Підготовка і проведення державного іспиту. 4
2.Методичні рекомендації до матеріалу що виноситься на
комплексний державний іспит. 5
2.1. Методичні рекомендації з дисципліни “Теорія держави і права”. 5
2.2.Методичні рекомендації з дисципліни
“Цивільне та сімейне право”. 15
2.3. Методичні рекомендації з дисципліни “Кримінальне право”. 27
3.Перелік питань, що виносяться на тестування при
проведені державного іспиту. 41
3.1. “Теорія держави і права”. 41
3.2. “Цивільне та сімейне право” 46
3.3. “Кримінальне право” 51
4. Перелік теоретичних питань 56
4.1. Теоретичні питання з дисципліни “Теорія держави і права” 56
4.2. Теоретичні питання з дисципліни “Цивільне та сімейне право” 57
4.3. Теоретичні питання з дисципліни “Кримінальне право” 58
5.Практичні завдання комплексного державного екзамену. 59
5.1.Загальні методичні вказівки виконання практичних завдань. 59
5.2.Практичні завдання з дисципліни ”Цивільне та сімейне право” 60
5.3.Практичні завдання з дисципліни ”Кримінальне право” 67
6.Критерії оцінки рівня підготовки молодших спеціалістів
спеціальності “Правознавство”. 72
Список літератури. 74Вступ.
З метою перевірки і оцінки науково-теоретичної та практичної підготовки студентів, які закінчують технікум, з метою встановлення відповідності їх освітнього та кваліфікаційного рівнів до вимог стандарту якості освіти, положень про вищий навчальний заклад України і ступеневу систему освіти проводиться державна атестація.
У відповідності до типової освітньо-професійної програми підготовки молодших спеціалістів та навчального плану державна атестація триває два тижні і передбачає комплексний державний екзамен з дисциплін: “Теорія держави і права”, “Цивільне та сімейне право”, “Кримінальне право”.
Згідно кваліфікаційної характеристики та вимог стандарту освіти, змісту діяльності фахівців по вирішенню професійних завдань, видів діяльності та посад, кваліфікаційних вимог до молодшого спеціаліста циклова комісія із спеціальності встановлює вимоги та методичні поради до підготовки й складання комплексного державного іспиту, затверджує перелік питань, які виносяться на державний іспит. Комплексний державний іспит складається з шести частин: тестування, теоретичні питання з дисциплін “Теорії держави і права”, “Цивільне та сімейне право”, “Кримінальне право” та двох практичних завдань з дисциплін “Цивільне та сімейне право”, “Кримінальне право”, які забезпечують теоретичну та практичну спеціальну підготовку, формують базові знання фахового спрямування майбутнього молодшого спеціаліста – з права.

1. Підготовка і проведення державного іспиту.
У відповідності до Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах державна атестація студента здійснюється державною екзаменаційною комісією після завершення навчання на певному освітньому рівні з метою встановлення фактичної відповідності рівня освітньої (кваліфікаційної) підготовки вимогам освітньої (кваліфікаційної) характеристики.
Присвоєння кваліфікації молодшого спеціаліста здійснює державна кваліфікаційна комісія.
Державна комісія перевіряє науково – теоретичну та практичну підготовку випускників, вирішує питання про присвоєння їм відповідного освітнього рівня (кваліфікації), видання державного документа про освіту (кваліфікацію), опрацьовує пропозиції щодо поліпшення якості освітньо - професійної підготовки спеціалістів у вищому навчальному закладі.
До складу комісії входять голова і члени комісії. Голова комісії призначається міністерствами, відомствами, яким підпорядкований вищий навчальний заклад.
У присутності державної комісії студенти, які закінчують виший навчальний заклад , складають комплексний державний іспит.
До складання державного іспиту допускаються студенти , які виконали всі вимоги навчального плану.
Державній комісії перед початком державного іспиту подають такі документи: зведена відомість про виконання студентами навчального плану і про отримані ними оцінки з теоретичних дисциплін, курсових робіт, практик.
Державний екзамен проводиться як комплексна перевірка знань студентів з дисциплін: “Теорія держави і права”, “Цивільне та сімейне право”, “Кримінальне право”.
Державний екзамен проводиться за білетами, складеними у повній відповідності до навчальних програм за методикою, визначеною вищим навчальним закладом. Білети до комплексного державного іспиту спеціальності “Правознавство” підготовлені відповідними викладачами відділення права та затверджені на засіданні циклової комісії з правових дисциплін .
Кожен білет містить в собі шість питань: варіант тестового опитування з усіх дисциплін, з яких складається комплексний екзамен; теоретичні питання з дисциплін “Теорія держави і права”, “Цивільне та сімейне право” та “Кримінальне право”; практичні завдання з дисциплін “Цивільне та сімейне право” та “Кримінальне право”.
Студенту для підготовки відповіді згідно білету надається 60 хвилин.
Виявлення рівня знань студента проводиться шляхом аналізу його відповідей на кожне питання білету. Всі члени комісії можуть ставити додаткові питання, які виходять за межі екзаменаційного білету. Причиною додаткових питань можуть бути некомпетентність студента, неповнота його відповіді, наявність помилок, невміння зв’язати зміст питання з практикою.
Тестування студентів проводиться з використанням комп'ютерної тест-програми, складеної викладачами – екзаменаторами, питання тесту охоплюють теоретичний матеріал трьох дисциплін що виводяться на державний іспит. Результати тестування виводяться на монітор та роздруковуються для пред’явлення їх членам державної комісії. Практичні завдання з дисциплін “Цивільне та сімейне право”, “Кримінальне право” виконуються на робочих місцях. Практичні завдання комплексного екзамену потребують аналізу та знань з фахових дисциплін спеціальності “Правознавство”. Результати виконання практичних завдань обов’язково демонструються членам екзаменаційної комісії.
Успіх державного іспиту залежить від систематичного та сумлінного вивчення навчального матеріалу на протязі всього часу навчання, від вміння правильно організувати підготовку до державного іспиту.

2.Методичні рекомендації до матеріалу що виноситься на комплексний державний іспит.

Комплексний державний іспит має ряд особливостей , які потрібно врахувати при підготовці і складанні його.
2.1. Методичні рекомендації з дисципліни “Теорія держави і права”.

Предмет й метод теорії держави і права.
Розглядаючи питання теми, необхідно дати визначення теорії держави і права як юридичної науки, відзначити роль Конституції у розвитку суверенної, демократичної, правової держави. Необхідно звернути увагу на суспільний характер юридичної й загальнотеоретичної науки теорія держави і права, класифікація її як історико-теоретичної науки, відносну самостійність у групі юридичних наук. Варто назвати завдання науки, визначити серед них головне завдання - вивчення закономірностей розвитку й функціонування держави і права. При розгляді питання про функції теорії держави і права дати їм характеристику.
Знати визначення предмета й методу науки, окреслити коло досліджуваних питань і сукупність способів, за допомогою яких досліджується предмет. Дати визначення методології.
Дати характеристику загальному, загальнонауковому і частково-науковому методам, особливу увагу приділити формально-юридичному методу.
Обумовити місце й роль науки теорія держави і права в системі інших наук.
Виникнення держави і права.
Розкриваючи питання про походження держави, необхідно розповісти про те, що з'явилося основою організації первісного устрою. Студент повинний знати, що це була громада; рід, плем'я – їхні об'єднання. Родова громада була заснована на кровному спорідненні, і всі інтереси концентрувалися біля родинних зв'язків. Рід – це особистий, а не територіальний союз. Родові збори були органами суспільної влади.
Студентам необхідно проаналізувати фактори, що вплинули на виникнення держави. Це три суспільних поділи праці, приватна власність, завоювання одних народів іншими, демографічні фактори, антропологічні фактори, психологічні фактори.
Студент повинний знати закономірності виникнення держави і права в Україні, пам'ятати дату, коли виникла Київська Русь, де існував організаційний адміністративний апарат, укладались договори на основі законів, коли з'явилася система писаного права (санкціоновані звичаї і судові прецеденти). Пізніше з'явилися “Статус”, “Руський Закон”, “Руська Правда” Х1 століття, “Статус” Мономаха.. Необхідно звернути увагу на боротьбу українського народу за розвиток державності, права й мови.
Студент повинний навчитися пізнавати сутність держави. Усі типи держав являють собою складну систему найважливіших сторін і властивостей. Необхідно знати, що існують два підходи до типологізації поняття держава: формаційний і цивілізований.
В основі марксистської теорії лежить формаційний критерій, за яким існують такі типи держави: рабовласницька, феодальна, буржуазна, соціалістична, яка переростає в комуністичне самоврядування. На відміну від марксистської теорії, новий цивілізований підхід пов'язаний із представленням про виникнення понад двадцятьох цивілізацій, що відрізняються типом, культурою тощо (давньоєгипетська, китайська, шумерська, індійська, ісламська).
Необхідно, щоб студент розумів класову теорію походження держави (держава виникла внаслідок дії об'єктивних процесів економічного розвитку суспільства, поділу праці, приватної власності, розколу класів).
Загальна теорія держави
Студентам необхідно знати ознаки держави, давати визначення учених про державу, розкрити взаємовідносини держави й суспільства, ознаки суспільства й форми його організації. Необхідно знати, що держава - один з елементів системи органів і організацій, що здійснюють політичну владу.
Дати визначення політичної влади, розкрити сутність діяльності демократичної держави.
Необхідно зрозуміти, що головне в діяльності демократичної держави - забезпечення загальносоціальних інтересів, захист прав і свобод особи. Наявність соціальних груп і різних інтересів викликає необхідність надати можливість різним групам і органам брати участь у формуванні представницьких органів.
Розкрити визначення політична система суспільства. Необхідно знати, що держава – елемент політичної системи.
Дати характеристику правової держави, соціальної й конституційної держави. Перелічити основні ознаки правової держави.
Студент повинний знати, що держава і представники його є суб'єктами правових відносин у багатьох галузях права. Навести приклади держав як суб'єктів на міжнародній арені.
Дати визначення влади. Перелічити види влади в залежності від суб'єкта. Дати поняття державної влади, соціальної влади і політичної влади. Перелічити ознаки державної влади.
Дати конкретні визначення статей Конституції про владу й указати форми обмеження влади. Знати теорію поділу влади Шарля Монтеск'є.
Дати визначення соціального конфлікту. Знати класифікацію конфліктів, механізм влади, його елементи й принципи організації. Перелічити всі елементи механізму влади, їхні співвідношення й взаємозв'язок між собою.
Розкрити призначення державної влади в демократичному суспільстві, перелічити її завдання.
Дати визначення політичної влади, характеристику взаємовідносин між державою й народом, суспільством і правом. Перелічити суб'єкти політичної влади в нашій країні.
Загальна теорія права
Студентам необхідно ознайомитися з основними концепціями праворозуміння: природного, позитивного права, нормативистської, соціологічної, історичної, психологічної й класової теорій. Важливо знати, що концепції сформувалися в різних соціально-історичних умовах.
При формулюванні поняття права варто зупинитися на різних концепціях праворозуміння, на необхідності функціонування держави, юридичної практики. Необхідно детально проаналізувати основні ознаки права як соціального інституту: нормативність, системність, гарантованість держави. Важливо показати, у чому полягає соціальна сутність, міра свободи й рівноправності людей у суспільстві.
Необхідно розглянути два взаємозалежні аспекти розуміння права: право в суб'єктивному й об'єктивному значенні.
Студенти повинні розуміти значення прав і свобод людини й громадянина, їх роль у формуванні цивілізованої правосвідомості. Варто сформулювати загальнотеоретичне поняття прав і свобод, розглянути їхні характерні риси, класифікацію, особливості. Чітко сформулювати поняття про функції права й обумовити його вплив на суспільні відносини. Навести приклад із поточного законодавства.
Дати поняття правової системи. Охарактеризувати основні правові системи за критеріями понять правової норми, основних джерел права, поділу на приватне й публічне право, пріоритету матеріального права і процесуальних форм. Необхідно показати причини формування кожної із систем і розкрити основні тенденції їхнього розвитку
Розглядаючи питання про форми права, акцентувати увагу на їхній органічній єдності внутрішнього й зовнішнього змісту. Охарактеризувати правовий прецедент, нормативно-правовий акт, нормативний договір.
Рабовласницькі й феодальні держави й право
Студенти повинні знати форми правління рабовласницьких держав, характерні риси цих правлінь, дві стадії розвитку рабовласницької держави, обумовлювати економічну основу суспільства.
Слід усвідомити механізм дії феодальної держави, визначити роль армії, поліції у рішенні завдань держави, роль знаті, жерців в апараті державної влади. Студентам необхідно навчитися давати характеристику рабовласницькій державі з погляду її функціонування (на прикладі Давнього Єгипту).
Студенти повинні уміти визначати задачі, характер права, його давні джерела.. Слід особливо зазначити роль Римського права, його форм (звичаїв, законів, едиктів магістратів), роль правового звичаю.
Студенти повинні знати історію виникнення феодальної держави, розуміти й знати структуру державного механізму, його завдання і характерні риси, визначати внутрішні й зовнішні функції держави.
Необхідно знати особливості феодального права, роль канонічного права, роль церковних сановників, знати складові частини права (кріпацьке, міське, канонічне), звернути увагу на вплив римського права на правові системи європейських країн («Салічна правда»), на значення приватних збірників звичаїв і опису судової практики. Як приклад підтримки пануючого класу надати характеристику правовому документу Англії «Велика хартія вільностей».
Загальна характеристика сучасної держави і права
Студентам необхідно знати характер умов, що сприяли виникненню сучасних капіталістичних держав, їхні економічні основи, основні джерела накопичення власності, структуру суспільства і її характеристику, знати види, основні форми й джерела буржуазного права.
Особливу увагу варто звернути на наукову концепцію “перехідної державності”, що виникає в ході національної визвольної
боротьби. Студентам потрібно вивчити концепцію “загального благоденства”, теорію “конвергенції”.
При вивченні романо-германської, англосаксонської, мусульманської правових систем необхідно звернути увагу на їхні історичні і правові основи, необхідно знати головні джерела цих правових систем
Радянський етап розвитку держави і права
Студентам необхідно знати об'єктивні й суб'єктивні передумови утворення Радянської держави, етапи її розвитку.
Потрібно знати сім вихідних положень марксистського вчення про соціалістичну державу й право, шляхи виникнення соціалістичної держави, розуміти сутність диктатури пролетаріату, усвідомити зв'язок права і соціалістичної держави, визначення форми правління, соціалістичного права (його ознаки і подальша доля).
Вивчаючи форми соціалістичного правління, необхідно звернути увагу на характеристику трьох його форм.
Студентам необхідно знати передумови виникнення тоталітарного режиму в державі, обумовити закономірності його виникнення, усвідомити причини зрощування партійного апарату і структур влади і управління в 60-80-х роках, причини політичного банкрутства КПРС, вміти аналізувати причини і хід кризи в СРСР.
Держава, право, особистість
Студентам необхідно вміти оперувати основними поняттями теми: особистість, свобода особи, права особистості, правовий статус особистості. При вивченні питань теми потрібно вміти давати характеристику системі прав, свобод і обов'язків особистості, елементам правового статусу особистості, аналізувати взаємини держави й особистості, характеризувати систему міжнародного захисту прав людини.
Держава, право і цивільне суспільство
Студентам необхідно знати, що таке суспільство й держава, визначати роль держави в суспільстві, розповідати про структуру цивільного суспільства і його ознаки, характеризувати місце особистості в цивільному суспільстві, розкривати значення права в регулюванні відношень у цивільному суспільстві, значення правового статусу громадянина.
Сучасний державний апарат.
Розглядаючи питання про держапарат та його місце в механізмі держави, необхідно розкрити поняття про держапарат, державний механізм, коротко охарактеризувати особливість кожного елемента механізму держави, відрізняючи поняття державного механізму від держапарату. Студентам необхідно знати ієрархічну систематизацію держапарату, давати характеристику державним органам, їх компетенції та повноваженням, характеристику статусу державних службовців і посадових осіб, докладно розглянути класифікацію державних органів, знати відмінності між функціями місцевого самоврядування і державних органів.
Студенти повинні знати принципи організації й діяльності держапарату і давати їм характеристику. Необхідно обґрунтувати такі принципи організації й діяльності держапарату, як підпорядкування інтересам народу, пріоритет прав і свобод людини й громадянина, демократизм, законність, підконтрольність, відповідальність, відкритість, ефективність, законність, розподіл функцій і повноважень, рівноправність громадян при надходженні на службу.
Особливу увагу варто приділити розподілу функцій і повноважень як принципу організації діяльності держапарату. Треба розуміти необхідність, мету й особливість роботи держапарату.
Спираючись на Конституцію 1996 р., охарактеризувати принцип поділу функцій і повноважень державної влади в Україні, функції й компетенції органів законодавчої, виконавчої і судової влади.
Держава в політичній системі суспільства
Студентам слід уміти розкривати сутність поняття політична система, розуміти її структуру.
Необхідно визначити місце держави в політичній системі.
Студент повинний розуміти, що держава виступає як єдиний представник всього народу за ознакою громадянства, є єдиним носієм суверенітету, володіє спецапаратом, силовими структурами, монополією на правотворчість. Необхідно зупинитися на проблемі відносин держави з цивільним суспільством.
При відповіді на питання про місце й роль держави в політичній системі студенту необхідно розповісти про вісім функцій держави.
Економіка, право, політика
Студенти повинні розуміти сутність понять економіка, політика, право, їхній взаємозв’язок, розповісти про різні наукові трактування співвідношень цих понять, показати вплив права на економіку й економіки на право в умовах дійсного часу, роль права, що закріплює сформовані відносини і викликає до життя нові.
Студентам необхідно знати концепції і теорії розуміння права, вміти давати характеристику нормативістській, марксистській, соціологічній, історичній, а також психологічній теоріям права.
Принципи права, основні функції права.
Студенти повинні розуміти й оперувати поняттями принципи права, функції права, знати їхню класифікацію за всіма ознаками. Треба пам'ятати, що принципи права беруть участь у регулюванні суспільних відносин, визначають загальні напрямки правового впливу.
Слід приділити увагу загальносоціальним функціям, їх класифікації, соціально-юридичним функціям (регулятивній й охоронній), характеризувати взаємозв'язок права з державою й вплив права на економіку, політику, культуру, використовуючи нормативний підхід.
Право в системі соціальних норм.
Студенти повинні знати й розуміти важливе значення соціальних норм у регулюванні суспільних відносин. Необхідно вміти класифікувати ці норми по способах установлення й забезпечення, за змістом. Слід докладно зупинитися на нормах моралі. Студентам необхідно розуміти сутність співвідношень норм права й норм моралі, відмінності між ними.
Студентам слід розуміти сутність технічних норм, їх призначення, значення у суспільному житті, особливо в побудові правової держави, відзначити, що відноситься до технограм, що вони регулюють і в чому полягає їх специфіка.
Норми права. Система норм права.
Студенти повинні розуміти й уміти оперувати основними поняттями норм права, знати ознаки норм, структуру й види норм (за всіма класифікаціями), наводити приклади.
При вивченні питання про співвідношення норми права зі статтею нормативно-правового акту треба пам'ятати, що стаття - це письмове правило поведінки. За способами викладу існують три варіанти співвідношення норми права й статті нормативно-правового акту:
прямий спосіб;
відсильний;
бланкетний.
Джерела права. Межі дії нормативно-правових актів
Студентам необхідно розуміти поняття права й форми права, співвідношення понять форма права й джерела права, знати чотири основних форми права, види нормативно-правових актів, наводити приклади.
Вивчаючи питання про нормативно-правовий акт, студентам слід визначити його місце в системі правових актів, знати, як розділяються за юридичною чинністю закони і підзаконні акти.
Готуючи питання про поняття і основні ознаки закону, студентам слід згадати визначення поняття закон, а потім уже аналізувати ознаки закону. Необхідно знати класифікацію законів за різними ознаками. Підзаконні акти: ознаки й характеристика, на практичному прикладі показати їхню дію.
Студентам треба знати, чим обумовлена дія нормативних актів у часі, у просторі, по колу осіб, наводити приклади.
Правотворчість. Систематизація законодавства
Студенти повинні розкрити поняття правотворчості як особливої форми діяльності компетентних органів, уповноважених державою громадських організацій і всього народу, дати характеристику видам правотворчості. Тут необхідно відзначити владну діяльність держави у створенні нормативно-правових актів. Приділити увагу нормативно-правовому акту, розкрити ознаки правотворчості, знати функції та принципи правотворчості.
Готуючи теоретичні питання теми, студентам слід згадати марксистсько-ленінську теорію про право й дати свою оцінку цій теорії, знати 5 стадій прийняття законів України, наводити приклади; слід уміти систематизувати типи нормативних актів, різновиди інкорпорацій, розуміти принципи кодифікації законодавства.
Правовідносини і юридичні факти
Під час підготовки питань теми варто звернути увагу на сутність правових відносин і їх місце в механізмі правового регулювання. Необхідно дати визначення правових відносин і охарактеризувати їхні головні ознаки. Необхідно не тільки назвати елементи правових відносин (об'єкт, суб'єкт, юридичний зміст), але й дати характеристику кожного з них.
Розглядаючи питання про види правовідносин, необхідно знати, що вони класифікуються за різними ознаками.
Студентам слід знати передумови виникнення правовідносин. Розкриваючи питання про взаємодію норм права й правовідносин, необхідно дати визначення норми права й правовідносин.
Розглядаючи питання про види суб’єктів правовідносин, студентам слід засвоїти сутність індивідуальних і колективних суб'єктів правовідносин.
Студенти повинні усвідомити сутність юридичного факту (народження, смерть, хвороба тощо), вміти наводити приклади класифікації юридичних фактів.
Реалізація норм права.
Студентам слід розуміти сутність реалізації норм права, роз’яснювати поняття про реалізацію, розкривати її соціальну природу, виділяти специфічні особливості. Студенту варто знати, що реалізація права – це єдиний процес, що складається з особливих відносин і взаємозалежних дій; слід вміти характеризувати основні стадії реалізації.
Студентам необхідно вміти формулювати загальні вимоги для правильного застосування права, давати визначення акту застосування права, показати основні ознаки, елементи структури, що характеризують кожен вид нормативного акта, знати класифікацію видів правозастосування, наводити приклади актів застосування норм права.
Студентам необхідно знати класифікацію юридичних фактів, розуміти такі поняття, як вада у праві, аналогія права, аналогія закону.
Механізм правового регулювання
Студенти повинні розуміти механізм правового регулювання і його ціль – забезпечення безперешкодного руху інтересів суб'єкта до цінностей, виділяти елементи механізму правового регулювання, знати загальну характеристику механізму правового регулювання як системи юридичних способів, за допомогою яких забезпечується регулювання суспільних відносин, охарактеризувати взаємини між механізмом правового регулювання і правовою системою.
Розглядаючи питання про правові форми діяльності, треба знати загальну характеристику правових форм діяльності органів держави й інших уповноважених суб'єктів, показати значення кожної з них у різних стадіях механізму правового регулювання.
Розкриваючи питання про ефективність правового регулювання й шляхи їхнього розвитку, необхідно провести аналіз різних факторів (соціальних, психологічних, юридичних), що впливають на ефективність правового регулювання суспільних відносин, дати оцінку ефективності правового регулювання в Україні.
Тлумачення норм права
При розгляді питання про тлумачення норм права варто визначити саме поняття тлумачення норм права і з'ясувати значення тлумачення для правового регулювання суспільних відносин. Характеристика поняття повинна бути спрямована на розкриття таких елементів, як зміст юридичних норм і роз'яснення норм права. Важливо вказати на взаємозв'язок їхніх двох сторін:
- з'ясування для себе;
- роз'яснення для інших.
Розглядаючи способи тлумачення, важливо спиратися на традиційні в науці способи тлумачення: історичний, логічний, системний, спеціально-юридичний. Можна використовувати дані юридичної практики, граматичний спосіб (за допомогою мовних засобів).
Розглядаючи питання про види тлумачення, можна зупинитися на офіційному й неофіційному тлумаченні, назвати види неофіційного тлумачення. Варто зупинитися на трьох видах тлумачення в залежності від тексту й змісту: буквальному, обмеженому й поширювальному.
Стосуючись питання актів тлумачення, треба дати визначення актів і особливостей актів тлумачення, розкрити види тлумачення права за критеріями (підставами), формою, змістом, у залежності від органів, типів, предмета правового регулювання.
Правосвідомість і правова культура.
Розглядаючи питання про правосвідомість, необхідно роз’яснити поняття про правосвідомість як сутність одного з явищ духовного життя, а також назвати елементи, що воно містить. У структуру правосвідомості входять правова ідеологія і правова психологія; необхідно розкрити їхнє призначення і дати характеристику їхнього змісту, показати відмінності між ними. Потрібно проаналізувати пізнавальну, оцінну, регулятивну функції правосвідомості, показати критерії її класифікації, їхній специфічний характер (індивідуальна, колективна і суспільна свідомість).
Головне при відповіді про співвідношення права й правосвідомості - показати їхню взаємодію як взаємодію двох взаємозалежних явищ. Необхідно розкрити вплив правової поінформованості на правотворчу діяльність. Аналогічно показати роль правосвідомості в правореалізаційній діяльності.
Розкриваючи поняття правової культури, необхідно приділити увагу характеристиці її елементів, громадян, посадових осіб, осмисленню ними права як великої цінності, значення права для суспільства в цілому. Необхідно розповісти про правову культуру суспільства в цілому.
При характеристиці правового нігілізму необхідно назвати історичні причини, що призвели до цього явища в українському суспільстві. Варто розкрити форми прояву нігілізму: у порушенні прав людини, конфронтації представницькі й виконавчі структури влади на всіх рівнях, підміні законності політикою.
Правомірна поведінка і правопорушення
Відповідаючи на перше питання, необхідно розкрити поняття про правомірне поводження як діяння суб'єктів відповідно нормам права і соціально-корисним цілям, назвати ознаки правомірного поводження, розповісти про його вплив на суспільні відносини. Варто привести класифікацію правомірного поводження, дати характеристику кожного виду.
При підготовці питання про структуру правомірного поводження необхідно назвати чотири елементи структури і дати коротку характеристику кожного елемента.
Студентам необхідно розуміти поняття правопорушення, давати характеристику психологічних, соціальних і інших властивостей і юридичних ознак правопорушень, знати й розуміти поняття протиправність, винність і караність як ознаки правопорушення. Слід уміти оперувати поняттями необережна провина, і непрямий намір. Навести приклад їхньої юридичної практики.
Студент повинний вміти відрізняти провину від злочину, розкривати поняття злочину, давати класифікацію провин.
Юридична відповідальність: поняття й види
Розглядаючи питання про юридичну відповідальність, необхідно розкрити саме поняття , вказати основні ознаки. Варто знати й відрізняти цей вид відповідальності від інших примусових заходів.
Студенти повинні знати функції та мету юридичної відповідальності.
Готуючи відповідь на питання про принципи, необхідно відзначити, що вони повно характеризують юридичну відповідальність, дати характеристику принципам.
Студентам необхідно знати класифікацію видів юридичної відповідальності за різними ознаками, характеризувати усі види. Навести приклади юридичної відповідальності по кожному виду.
При відповіді на питання про обставини, що виключають юридичну відповідальність, необхідно назвати 9 обставин: неосудність, необхідна оборона, затримка, крайня необхідність, фізичний і психічний примус, обґрунтований ризик, виконання наказу, малозначність, казус. Навести приклад із юридичної чи життєвої практики.
Законність і правопорядок.
Готуючи відповідь на питання про принципи законності, треба розкрити поняття про законність як багатоаспектне суспільно-правове явище, перелічити всі принципи законності і дати окремо характеристику кожного принципу.
Розглядаючи питання про гарантію законності, необхідно дати визначення законності й поняттю гарантії законності, перелічити види гарантій законності.
При підготовці питання про правопорядок варто дати визначення правопорядку і визначити його особливості. Дати визначення суспільного порядку і співвідношення його з законністю й демократією. Навести приклад із юридичної практики, де важливе місце займає дотримання законності й правопорядку, приклади норм конституції, що регулюють дотримання законності.
Правова держава
При розгляді першого питання потрібно згадати автора «Утопії» Т. Мора, Платона, Аристотеля, Цицерона, Сенеку, Монтеск'є, Локка, Радищева, Герцена і їхні висловлення про державу. Необхідно дати визначення правової держави, відзначити два принципи правової держави, охарактеризувати їх.
Готуючись до відповіді на питання про Україну, необхідно розповісти про негативні явища в розвитку соціалістичної держави, про умови, що сприяли закономірному переходу від соціалістичної до соціально-демократичної форми держави. Розкрити зміст поняття держава соціальної демократії.
2.2.Методичні рекомендації з дисципліни “Цивільне та сімейне право”.

Цивільне право як галузь українського права. Цивільне законодавство.
При вивченні цих тем слід звернути особливу увагу на те, що відносини, які регулюються цивільним правом, є найважливішими серед усіх. Студентам слід знати засади цивільного права згідно ст.3 Цивільного Кодексу України ( в подальшому ЦКУ), його функції, звернути увагу на цивільно-правовий метод регулювання суспільних відносин, джерела цивільного права та важливість цивільно-правових відносин у суспільному житті. Також студент повинен усвідомити співвідношення цивільного законодавства з іншими галузями законодавства. Слід пам’ятати, що основою розвитку цивільного законодавства є Конституція України, що цивільні правовідношення регулюються не лише Цивільним Кодексом, а й великою кількістю як законів так і підзаконних актів, а також що деякі чинні міжнародні договори є частиною національного законодавства України. Студенту потрібно відрізняти джерела цивільного права і цивільного законодавства, а також аналогію права і аналогію закону. При розгляді питання про значення судової практики необхідно звернути увагу, що поняття “судова практика” має декілька аспектів.
Цивільно-правові відносини.
Перш за все студентам необхідно засвоїти поняття цивільних правовідносин, навести приклади цивільних правовідносин, детально пояснити, що являють собою склад цих правовідносин.
Особливу увагу слід приділити суб’єктам і об’єктам цивільних правовідносин.
Функціональне призначення поняття цивільних правовідносин полягає у відповіді на питання про суб’єктивне право і правоздатність, про цивільну правоздатність та дієздатність. Студент, вивчаючи цю тему, повинен зрозуміти, як впливає предмет регулювання на особливості цивільних правовідносин, знати, що підставою виникнення трансформації та припинення цивільних правовідносин є юридичні факти, уміти класифікувати цивільні правовідносини.
Фізична особа, як суб'єкт цивільного права.
Необхідно мати на увазі, що суб’єктом цивільних прав є фізична особа, а до фізичних осіб належать громадяни України, іноземці та особи без громадянства. Слід знати особливості правового статусу цих осіб у цивільно-правових відносинах.
Студентам слід розуміти сутність поняття цивільної правоздатності та її зміст, поняття дієздатності, її елементів, обсяг дієздатності різних категорій фізичних осіб, підстави і порядок обмеження дієздатності.
Студенту необхідно знати про виникнення і припинення правоздатності фізичних осіб, умови визнання особи недієздатною, що таке обмеження дієздатності фізичних осіб, знати умови і правові наслідки визнання фізичної особи безвісно відсутньою і оголошення померлою. Також студенту необхідно знати порядок призначення опікунів і піклувальників, їх правовий статус, а також правовий статус помічника і фізичної особи підприємця.
Юридичні особи.
При вивчені теми необхідно усвідомити поняття юридичної особи, її ознаки та роль у цивільному праві. Слід звернути увагу на такі питання, як правоздатність і дієздатність юридичних осіб, момент їх виникнення, місцезнаходження та найменування юридичної особи. Особливо важливим є питання про види юридичних осіб. Потрібно вміти розрізняти юридичні особи залежно від виду форм власності (приватні, комунальні, державні та спільні), мети створення (комерційні, некомерційні), підстав фінансування (госпрозрахункові і бюджетні), кількості засновників (унітарні і створені кількома засновниками), типу правосуб’єктності і функціями (публічного і приватного права), організаційно-правової форми( господарські товариства, установи, об’єднання громадян, об’єднання юридичних осіб). Треба також з’ясувати існуючий порядок утворення юридичних осіб і порядок припинення їх діяльності.
Особливі суб'єкти цивільного права. Об'єкти цивільних прав.
Вивчаючи ці теми, треба врахувати, що держава Україна, Автономна Республіка Крим і територіальні громади відносяться до суб’єктів публічного права і тому їх правосуб’єктність і участь в цивільних правовідносинах має певні особливості в порівнянні з фізичними і юридичними особами. Студенту необхідно знати в чому полягають ці особливості, а також як держава, Автономна Республіка Крим і територіальні громади беруть участь у внутрішньому і зовнішньому обігу і яка відповідальність виникає в зв’язку з порушенням зобов’язань.
Студенти також повинні знати сутність поняття об’єктів цивільного права, їх види. Необхідно детально зупинитися на тому, що об’єктами цивільних прав є речі, гроші, цінні папери, продукти творчої діяльності. Слід вміти розкривати сутність поняття особистих немайнових благ як об’єктів цивільних прав і пам’ятати, що послуги та інші дії теж є об’єктами цивільних прав. Слід розрізняти поняття об’єкта і предмета.
Правочини.
Вивчаючи тему, необхідно перш за все розкрити поняття правочину як різновиду юридичних фактів, з'ясувати відмінність його від інших юридичних фактів: події, правопорушення, адміністративного акту, вчинку. При цьому слід проаналізувати ст. 11 Цивільного Кодексу України, визначивши місце і правове значення правочину в системі юридичних фактів. Особливо слід зупинитися на значенні волі і засобах її вираження, питанні про класифікацію правочинів. Основну увагу слід звернути на дотримання вимог при здійсненні правочинів юридичними особами. Воля юридичної особи формується її органом, а в окремих випадках вона проявляється через дії представника.
Також треба розкрити сутність поняття та види недійсних правочинів, а також знати в чому відмінність нікчемного і оспорюваного недійсного правочину. Необхідно визначити загальні наслідки недійсності правочинів (реституція) та додаткових (наприклад, відшкодування збитків потерпілій стороні).


Здійснення цивільних прав та виконання обов'язків. Представництво.
Студенту треба знати поняття, принципи і способи здійснення цивільних прав та необхідність виконання обов’язків. При здійснені своїх прав суб’єкт повинен дотримуватись положень закону, договору і моральних принципів суспільства, а також не зловживати правом. Здійснювати своє право уповноважена особа може шляхом юридичних чи фактичних дій, при цьому вона діє на свій власний розсуд. Також слід пам’ятати, що деякі права можуть водночас бути і обов’язком. Слід пам’ятати, що представництво це правовідношення, у якому одна сторона зобов’язана або має право вчинити правочин від імені іншої сторони, яку вона представляє. Студенту треба знати підстави представництва (договір, закон, акт органу юридичної особи), його склад (суб’єкт, об’єкт та зміст, тобто права і обов’язки сторін), види (добровільне /договірне/, обов’язкове /закон/ та змішане /подружжя/), передовіреність, а також що таке довіреність її зміст, форма, строк, види.
Захист цивільних прав. Строки та терміни в цивільному праві. Позовна давність.
Студент повинен знати, що підставами для захисту цивільних прав є його порушення, невизнання або оспорювання. Захист цивільних прав здійснюється судом, адміністративними органами, нотаріусом. Право на звернення про захист має особа, яка має матеріально-правову заінтересованість у справі. Особа також має право захищати свої права і інтереси своїми власними діями тобто має право на самозахист. Суб’єкт цивільного права може обрати один або декілька способів захисту. Студентам треба знати, способи захисту прав та інтересів судом, адміністративними органами, нотаріусом, а також умови, при яких допускається самозахист, форми самозахисту, поняття збитків і моральної шкоди.
Строки та терміни – це різновиди юридичних фактів (подій). Слід звернути увагу на сутність поняття і значення позовної давності, на поділ її на загальну і спеціальну, на початок перебігу строку, на особливості його обчислення в абсолютних і відносних правовідносинах, на співвідношення строків позовної давності з претензійними строками, пропуск яких припиняє саме суб’єктивне право. Необхідно вивчити наслідки закінчення позовної давності, а також правила зупинення, переривання і поновлення позовної давності.
Особисті немайнові права фізичної особи.
При вивченні даної теми слід уяснити сутність поняття немайнових прав, і їх основних ознак, звернути увагу на різницю між майновими та немайновими правами. Студенту треба знати, що до особистих немайнових прав, що забезпечують природне існування фізичної особи належать право на життя, репродуктивні права, право на здоров’я, право на безпечне довкілля, право на свободу та особисту недоторканість, право на сім’ю, опіку та піклування; а до особистих немайнових прав, що забезпечують соціальне буття фізичної особи належать право на ім’я, право на гідність, честь і ділову репутацію, право на індивідуальність, право на особисте життя, право на інформацію, право на свободу творчості та вибір роду занять, право на місце проживання та недоторканість житла, право на свободу пересування, право на свободу об’єднань та мирні зібрання. Також потрібно знати, що змістом права на захист особистих немайнових прав є такі повноваження : вимагати непорушення цих прав, вимагати припинення всіх діянь, які порушують ці права, вимагати відновлення цих прав у разі порушення. Для захисту особистих немайнових прав застосовуються як загальні способи захисту прав (глава 3 ЦКУ) так і спеціальні. До спеціальних способів відносяться: поновлення порушеного особистого немайнового права, спростування неправдивої інформації, заборона поширення інформації, якою порушено особисті немайнові права.
Право власності. Види власності. Питання про поняття власності і права власності є одним з найважливіших і складних в науці цивільного права. При розкритті теми слід виходити з того, що правове регулювання власності зазнало суттєвих змін у зв'язку зі змінами в соціально-економічному розвитку країни, які знайшли своє відображення в Конституції України, Цивільному Кодексі України і багатьох інших Законах прийнятих після 1991 року (зокрема, було введено поняття приватна власність). Треба дати аналіз власності як юридичних відносин, виходячи при цьому з положень, що право власності є центральним інститутом цивільно-правової системи.
Студент повинен знати, що право власності відноситься до основних речових прав і в цивілістиці розрізняють право власності в об’єктивному і суб’єктивному сенсі.
Слід пам’ятати, що традиційно поділ права власності на види проводиться за формами власності, тобто на приватну, державну і комунальну. В Конституції України також передбачається право власності українського народу. Необхідно звернути увагу на рівноправність форм власності і відсутність переваг однієї форми перед іншою.
Інші речові права.
Вивчаючи запропоновану тему слід пам’ятати, що речовим правом є право, яке забезпечує задоволення інтересів правомочної особи шляхом безпосереднього впливу на річ, що знаходиться у сфері її господарського відання. . Речове право належить до абсолютних і його захист забезпечується за допомогою речових позовів. Речове право є протилежністю зобов’язання. Речове право поділяється на основні (первинні – право власності, права на чужі речі) та вторинні (право повного господарського відання, право оперативного управління).
Студент повинен знати поняття права на чужі речі та його характерні ознаки і розкрити кожний із видів цих прав, розуміти різницю між законним і незаконним володінням, добросовісним і недобросовісним. Слід також звернути увагу на те, що право володіння чужим майном, на відміну від володіння (посідання), стосується лише випадків законного володіння, а володіння (посідання) може бути як законним так і незаконним добросовісним. Звідси і різні підстави виникнення і припинення володіння (посідання) і права володіння чужим майном. Також треба ці два поняття відрізняти і від елементу змісту права власності – права володіння. При розгляді питань пов’язаних з сервітутами, емфітевзисом та суперфіцієм слід звернути увагу на підстави їх виникнення та припинення. Розглядаючи питання права повного господарського відання і права оперативного управління слід пам’ятати, що ці речові права вторинного характеру і не можуть існувати самостійно, а є засобом реалізації права власності.
Захист права власності та інших речових прав.
При вивченні теми треба мати на увазі, що право власності охороняється не тільки нормами цивільного права, але й нормами кримінального, адміністративного, державного і інших галузей права. Студенти повинні знати цивільно-правові засоби захисту права власності, їх класифікацію, пояснити речово-правові засоби захисту права власності, звернути увагу на захист прав власника від порушень, які не поєднані з позбавленням володіння, а також знати зобов’язально правові засоби захисту права власності і засоби захисту речових прав на чуже майно.
Треба звернути увагу і проаналізувати вимоги до захисту інтересів власника при неправомірному втручанні державних органів у здійсненні ним своїх повноважень, а також вимоги про визнання недійсними актів державного органу управління, які порушують права власника.
Право інтелектуальної власності.
При вивченні теми треба мати на увазі, що право інтелектуальної власності може вживатися в суб’єктивному і об’єктивному розумінні. Також потрібно відрізняти право власності і право інтелектуальної власності. Студенти повинні знати суб’єкти, об’єкти, види права інтелектуальної власності. Слід також звернути увагу на те, що право інтелектуальної власності може виникати (створення літературних, художніх творів) і набуватися (шляхом правонаступництва або передачі автором). Зміст права інтелектуальної власності становлять особисті немайнові і майнові права суб’єктів права інтелектуальної власності і суб’єктивне право творця, яке містить три складових: 1) можливість певної власної поведінки (здійснення права); 2) можливість вимагати певної поведінки від інших осіб; 3) можливість вимагати захисту від суду чи інших державних органів. Здійснення права інтелектуальної власності відбувається шляхом реалізації права володіння, права користування і права розпорядження і права легітимації. Треба пам’ятати, що порушення права інтелектуальної власності можливе у формі дії, бездіяльності і змішаній формі. Захист можливий як загальними способами, визначеними в главі 3 ЦК України, так і спеціальними встановленими ст.432 ЦК України. При самостійній роботі по даній темі студентам необхідно звернути на особливості окремих видів права інтелектуальної власності, зокрема на авторське право, суміжні права і право промислової власності (так зване “патентне право”).
Загальні положення про зобов’язання.
При вивчені даної теми студентам необхідно зрозуміти сутність поняття зобов’язальне право, його структуру, а також загальне поняття про зобов’язання і з яких елементів зобов’язання складається. Необхідно звернути увагу, що в кожній із сторін зобов’язання (кредитор чи боржник) може бути декілька осіб, а також що об’єктом зобов’язання є певна поведінка боржника, і об’єкт потрібно відрізняти від предмета зобов’язання. Предмет зобов’язання це ті речі або майно, нематеріальні блага, стосовно яких існує інтерес учасників цього правовідношення. При вивчені видів зобов’язання слід пам’ятати, що їх класифікація може бути проведена за різними критеріями. Необхідно знати, чому права та обов’язки сторін у зобов’язанні є важливою умовою укладання договору.
Також студент повинен зрозуміти поняття і засади виконання зобов’язань. Студент повинен знати, що місце виконання зобов’язання передбачається законом, договором або виходить з самого зобов’язання. Необхідно також з’ясувати, що відноситься до строків виконання зобов’язань. Треба також розкрити сутність підстав, за яких зобов’язання припиняються, пам’ятаючи, що закон не містить вичерпного переліку підстав припинення зобов’язань.
Студентам також необхідно показати значення способів забезпечення виконання зобов’язань і розкрити поняття неустойки (штрафу, пені), застави, поруки. При розгляданні сутності поняття про поруку треба зупинитися на правах та відповідальності поручителя. Студент має розуміти, що таке гарантія, притримання та завдаток, і знати відмінності між завдатком і авансом.
Цивільно-правовий договір.
При вивчені даної теми треба пам’ятати, що за своєю природою цивільно-правовий договір є правочином і одним із видів зобов’язання, тому положення про двосторонні правочини і договірні зобов’язання поширюються на цивільно-правовий договір. Студент повинен уяснити сутність поняття цивільно-правового договору та його значення у цивільно-правових відносинах, розуміти сутність і зміст видів договорів. Також треба знати різницю між істотними, звичайними і випадковими умовами договору, знати етапи укладення договору, підстави для зміни та розірвання договору, правові наслідки зміни і розірвання договору. Від розірвання(зміни)договору треба відрізняти повну або часткову відмову від договору, яка можлива лише у випадках, прямо передбачених договором чи законом.
Зобов’язання щодо передачі майна у власність чи інше речове право.
При вивчені цієї теми студентам слід звернути увагу на те, що є два види зобов’язань по передачі майна: по першому виду майно передається у власність, а по другому - у користування. До першого виду відносяться договір купівлі-продажу і його різновиди, договір дарування, договір ренти і договір довічного утримання(догляду). До другого виду відносяться договір найму (оренди) і його різновиди, договір прокату, договір лізингу і договір позички. При вивченні різних видів договорів ( і не лише по даній темі, а і в наступних чотирьох) треба звертати увагу на юридичні ознаки договору (односторонній чи взаємний, консенсуальний чи реальний, оплатний чи безоплатний), сторони договору, їх права та обов’язки, предмет договору, істотні умови, форму договору, відповідальність сторін за неналежне виконання договору та інші особливості договору.
Зобов’язання щодо виконання робіт.
Вивчаючи тему, студентам необхідно передусім усвідомити сутність поняття договору підряду та підстави для укладення договору підряду. Відносини, які регулюються договорами підряду, поділяються на дві групи. Перша з них охоплює відносини, пов’язані із забезпеченням різноманітних потреб (наприклад, договір на переробку сировини, договір на капітальний ремонт будівель та споруд, обладнання тощо); друга – відносини, пов’язані із задоволенням потреб громадян, де особливої уваги потребує договір побутового підряду.
Будівельний підряд – окремий різновид підрядного договору. В силу своїх особливостей цей договір є самостійним видом договору підрядного значення, і його правове регулювання має свою специфіку. Характеризуючи будівельний підряд, слід з’ясувати особливості формування договірних (контрактних) відносин, структуру цих відносин і зв’язків між контрагентами, права та обов’язки сторін, особливості майнової відповідальності учасників договірних відносин будівельного підряду.
Зобов’язання підрядного типу регулюють економічні відносини з надання послуг. Розповідаючи про виконання договору підряду, треба розкрити поняття ризику підрядчика, а також висвітлити відповідальність сторін за невиконання (неналежне виконання) договору.
Зобов’язання щодо надання послуг.
Вивчаючи дану тему слід пам’ятати, що головною особливістю договорів про надання послуг є те, що надання послуг невіддільне від діяльності особи, яка надає послуги. Насамперед, потрібно з’ясувати, що являє собою послуга як правова категорія, сутність зобов’язань з надання послуг.
Так звані транспортні договори поділяються за різними критеріями: за об’єктом перевезення (на договори перевезення вантажу, пасажирів, багажу і пошти), за видом транспорту перевізника (договори перевезення залізничним транспортом, морським і внутрішнім водним, повітряним, автомобільним транспортом), та ін. Треба також звернути увагу на те, що Цивільним Кодексом України визначаються лише загальні умови перевезення, а більш детально іншими законами, транспортними Кодексами та Статутами, підзаконними актами. Особливо ретельно треба розглянути зміст, порядок укладення та оформлення договорів перевезення, з’ясувати особливості відповідальності сторін за невиконання своїх обов’язків, підстави і межу відповідальності за втрату, нестачу або псування вантажу. Необхідно показати зв’язок транспортних договорів з договором транспортного експедирування.
Слід пам’ятати, що права, обов’язки, межі відповідальності сторін за договором зберігання відрізняються залежно від того, чи є організація професійним зберігачем. Також треба уяснити сутність поняття товарного складу, особливості зберігання на ньому, розглянути спеціальні види зберігання.
При вивченні теми страхування необхідно звернути увагу на те, що цей правовий інститут займає особливе місце в системі зобов’язального права. Страхування проводиться з метою захисту особистих та майнових інтересів фізичних та юридичних осіб, тому підлягає особливому контролю з боку держави як галузь підприємницької діяльності, що має важливе суспільне значення. Студентам слід розуміти сутність та мету страхування, метод страхування, зміст загальних понять страхового права (страховий ризик, страховий випадок, страхова виплата та страхова винагорода).
Вивчаючи правове значення договору страхування, необхідно розкрити його юридичну природу та ознаки як самостійного інституту цивільного права. Особливу увагу потрібно зосередити на правах та обов’язках учасників страхових правовідносин, підставах для відмови у виплаті страхових сум (страхового відшкодування), а також на припиненні дії договору страхування. Треба детально уяснити поняття та ознаки страхового зобов’язання, особливості його правової природи. Страхове зобов’язання може виникати на підставі укладеного договору страхування або на підставі безпосередньо норми закону. В залежності від підстав виникнення страхового зобов’язання страхування поділяється на добровільне та обов’язкове. Необхідно розглянути відмінності між цими двома формами страхування.
Студентам також слід зосередити увагу на таких питаннях: поняття розрахункових і кредитних відносин, основні принципи розрахункових і кредитних відносин, форми розрахунків, види кредитів, які видаються фізичним та юридичним особам. Треба розуміти сутність і зміст договору позики, поняття, сторони в договорі, відповідальність за договором позики. Головною метою при вивченні даної теми є необхідність визначити, що зобов’язання зробити розрахунки за цивільно-правовим договором є елементом складного цивільно-правового зобов’язання у всіх випадках, але не трансформується в розрахункові правовідносини, в результаті посередницької діяльності банку або будь-якої іншої особи.
Студентам необхідно знати правову природу договору банківського рахунку. У зв'язку з масовими затримками перерахування коштів, втрати документів проблема відповідальності сторін за договором банківського рахунку набуває не тільки теоретичного, але й практичного значення. За порушення правил виконання розрахункових операцій банк несе відповідальність у формі відшкодування збитків та виплати неустойки.
Необхідно також знати види банківського кредитування, при цьому зупинитися на правовій природі міжбанківських кредитів, на питанні про сторони, зміст та форму кредитного договору, дослідити проблему відповідальності за порушення зобов’язань по кредитному договору.
Зобов’язання щодо придбання та використання прав інтелектуальної власності і зобов’язання щодо спільної діяльності.
Вивчаючи ці теми слід звернути увагу на те, що творець не може передавати особисті немайнові права не пов’язані с майновими, а може передавати лише майнові права будь-якій іншій особі повістю або частково. Студенту слід пам’ятати, що передача майнових прав автора оформляється авторським договором, який буває двох видів: авторського договору про передачу виключного права на використання твору і авторського договору про передачу невиключного права на використання твору. Також є авторський договір замовлення в якому автор зобов’язується створити в майбутньому твір відповідно до умов цього договору і передати його замовникові.
Майнові права виробників фонограм і виробників відеограм (суміжні права) можуть передаватися іншим особам на підставі договору про передачу суміжних прав.
Студентам слід звернути увагу, що договори у сфері створення і використання досягнень науки і техніки мають специфічні ознаки і також декілька видів. Основними видами договорів розпорядження майновими правами інтелектуальної власності є ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності, ліцензійний договір, договір про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності і договір про передачу виключних майнових прав інтелектуальної власності.
Треба мати на увазі, що метою договору концесії є створення широкої мережі однорідних підприємств, котрі мають знак для товарів і послуг, що об’єднує багатьох підприємців, які дотримуються однакових умов стилю, методів та форм продажу товарів і надання послуг, а в деяких випадках і виробництва товарів.
Також слід звернути увагу на те, що цивільне законодавство передбачає, що спільна діяльність без створення юридичної особи може здійснюватися на основі об’єднання вкладів учасників (просте товариство) або без об’єднання вкладів.
Відповідальність у цивільному праві.
Розглядаючи цю тему слід звернути перш за все увагу на існування двох видів відповідальності в цивільному праві на договірну і недоговірну або як ще її називають деліктну, тобто відповідальність внаслідок спричинення шкоди. В той же час договірна відповідальність теж існує двох видів: за невиконання і за неналежне виконання договірних зобов’язань, в зв’язку з чим існують і різні наслідки. Студент вивчаючи цю тему повинен знати підстави (умови) цивільно- правової відповідальності, склад цивільного правопорушення, особливості цього складу, вміти розрізняти поняття “шкода” “збитки”, знати що таке реальні збитки і упущена вигода, в чому полягає моральна шкода. Студенту слід пам’ятати, що стягнення збитків можливе без спеціальної згадки в договорі. Студент повинен відрізняти часткову, солідарну і субсидіарну відповідальність, знати в яких випадках способи забезпечення зобов’язань (неустойка, завдаток, поручительство) стають способами відповідальності, а також випадки коли настає обмежена відповідальність, а також відповідальність за дії тpeтix oci6 і відповідальність незалежно від вини. Також студент повинен знати підстави звільнення від відповідальності (непереборна сила, випадок., вина кредитора).
Зобов’язання, щодо відшкодування шкоди.
При розгляді цієї теми особливої уваги потребують такі питання: поняття зобов’язання, щодо відшкодування шкоди, умови виникнення таких зобов’язань, відповідальність за шкоду, заподіяну джерелом підвищеної небезпеки, відповідальність за шкоду завдану каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю, відшкодування шкоди завданої малолітньою, неповнолітньою або недієздатною особою, підстави звільнення від обов’язку відшкодування шкоди.
Підготовку цього питання варто розпочати з аналізу загальних умов виникнення зобов’язань, що виникають внаслідок заподіяної шкоди, поняття можливості відшкодування моральної шкоди, причинний зв’язок між протиправною поведінкою того, хто завдав шкоду, і заподіяною шкодою, розуміти сутність вини людини, що завдала шкоду. Необхідно з’ясувати, коли застосовується ст. 1166 ЦК України, а коли відповідальність за заподіяння шкоди настає за спеціальними нормами права.Інші недоговірні зобов’язання.
Вивчаючи тему, слід уяснити в чому різниця між публічною обіцянкою винагороди без оголошення конкурсу і публічною обіцянкою нагороди за результатами конкурсу, звернувши увагу на умови цих зобов’язань. Зміст зобов’язань по вчиненню дій в майнових інтересах іншої особи без її доручення полягає в тому, що особа яка діє в майнових інтересах іншої особи без її доручення, має право вимагати від останньої відшкодування у межах фактично зазнаних витрат, якщо вони були виправдані обставинами, за яких були вчинені дії.
При вивчені зобов'язань, що виникають внаслідок рятування здоров'я та життя фізичної особи треба пам’ятати, що шкода, завдана особі при рятуванні здоров'я і життя фізичної особи повністю відшкодовується державою, а для зобов'язань, що виникають у зв'язку з рятуванням майна іншої особи передбачені окремі правила.
Студент також повинен знати які права має фізична чи юридична особа у разі неусунення загрози їх майну чи життю, здоров'ю фізичної особи, а також в яких випадках виникають зобов'язання у зв'язку з набуттям, збереженням майна без достатньої правової підстави і які наслідки наступають по цих зобов’язаннях.
Житлове право.
При вивченні теми студентам слід ознайомитися з конституційним правом громадян України на житло, його змістом та гарантіями, необхідно знати сутність і зміст житлових відносин як предмета правового регулювання, житлового законодавства, житлового фонду та його складових частин, призначення житлових будинків та жилих приміщень, виключення з житлового фонду житлових будинків та жилих приміщень.
Слід звернути увагу на такі питання: управління громадянами жилими приміщеннями, облік громадян, що потребують поліпшення житлових умов, норми житлової площі та її юридичне значення, право на додаткову житлову площу, ордер на жиле приміщення та його юридичне значення, особливості надання службових жилих приміщень та місць у гуртожитках, договір найму жилого приміщення в будинках різних фондів, укладення договору найму жилого приміщення, форми договору та його термін, сторони договору найму жилого приміщення.
Особливу увагу слід приділити питанням про предмет договору найму жилого приміщення, права та обов’язки сторін, право наймача на вселення родичів та інших осіб на правах членів сім’ї, плату за користування жилим приміщенням і за комунальні послуги, безплатне користування жилим приміщенням, збереження житлового приміщення за тимчасово відсутніми громадянами, обмін жилих приміщень, зміну договору найму жилого приміщення, виселення з жилих приміщень у будинках державного та комунального житлового фонду, особливості виселення із службових жилих приміщень та гуртожитків, користування жилими приміщеннями у будинках приватного житлового фонду. Розкриваючи сутність питання про виселення з жилих приміщень, необхідно знати, яким нормам повинно відповідати одержане при виселенні жиле приміщення та сам процес виселення з жилих приміщень з наданням іншого житлового приміщення.
Спадкове право.
При підготовці до цього заняття студентам необхідно звернути увагу на питання про поняття та підстави спадкування, час та місце відкриття спадщини, а також питання про об’єкти та суб’єкти спадкових відносин. Потрібно розглянути коло спадкоємців за законом і визначити чергу закликання їх до спадкування. Також слід з’ясувати, як здійснюється успадкування за законом. Слід детально зупинитися на питанні про час прийняття спадщини, про перехід права на прийняття спадщини, знати, яке місце у спадковому праві займає відмова від спадщини.
Також студентам необхідно звернути увагу на поняття заповіту та на права заповідача, а також на форму заповіту, на осіб, які мають право посвідчувати заповіт і на умови при яких можуть посвідчувати заповіт різні особи. Необхідно звернути увагу на те, що заповідач має право на скасування та зміну заповіту. При вивчені теми необхідно уяснити поняття обов’язкової частки у спадщині і заповідального відказу і в чому різниця цих понять. Також необхідно звернути увагу на складання різних видів заповіту (подружжя, з умовою, секретного) і спадкового договору, і знати різницю між заповітом і спадковим договором.
Загальні положення сімейного права України.
Вивчаючи дану тему, слід насамперед засвоїти поняття сімейного права як самостійної галузі права і знати історію його розвитку, розкрити сутність природного процесу утворення сім’ї на підставі роботи Ф.Енгельса “Походження сім'ї, приватної власності і держави”.
Шлюбно-сімейні відносини виникають із спорідненості, шлюбу, усиновлення, і всі майнові відносини випливають з особистих. Ці правовідносини пов’язують не сторонніх, а близьких осіб – родичів, подружжя. Слід пам’ятати, що сімейні права та сімейні обов’язки не можна відчужувати, передавати, купувати та дарувати. Студент повинен знати, що елементами сімейних правовідносин є суб’єкт, об’єкт, та суб’єктивні сімейні права і суб’єктивні сімейні обов’язки, які мають свої особливості в порівнянні з цивільними правовідносинами. Для сімейного права характерно те, що сімейні правовідносини регулюються не тільки правовими нормами, але й нормами моралі.
Порядок та умови укладання і припинення шлюбу.
У процесі розглядання питання про шлюб треба розкрити поняття шлюбу в сімейному праві, порядок реєстрації шлюбу та її юридичне значення, знати умови вступу до шлюбу, перешкоди до вступу у шлюб, порядок припинення шлюбу внаслідок смерті одного з подружжя або оголошення одного з подружжя померлим, порядок припинення шлюбу шляхом його розірвання. Студентам слід вміти вирішувати питання шлюбно-розлучного процесу, знати правові наслідки припинення шлюбу, підстави визнання шлюбу недійсним.
Правовідносини подружжя.
При вивченні даної теми слід звернути увагу на такі питання: правове значення фактичних шлюбних відносин, немайнові права та обов’язки подружжя (їхній зміст та особливості захисту), рівність особистих прав і обов’язків подружжя, прізвище подружжя, місце проживання подружжя, вибір занять і професій, рівність прав і обов’язків у вихованні дітей та інші особисті права і обов’язки. Треба визначити, в чому полягає принцип спільності майна подружжя, чи поширюється він на майно, придбане до шлюбу або після його розірвання. Важливо також розкрити сутність права подружжя на укладення шлюбного договору. Слід звернути увагу і на аліментні зобов’язання подружжя. Студентам необхідно навчитися вирішувати суперечки між подружжям з питань виховання дітей.
Правовідносини батьків і дітей.
Студентам слід уяснити, які підстави існують для встановлення батьківства, звертаючи увагу на те, що встановлення батьківства здійснюється у судовому порядку. При встановленні батьківства суд бере до уваги деякі обставини. Треба розкрити зміст цих обставин, та підкреслити, що право на судове встановлення батьківства строком позовної давності не обмежується.
Студентам необхідно звернути увагу на питання про відповідальність батьків за виховання дітей, про позбавлення і поновлення батьківських прав, про відібрання дитини без позбавлення батьківських прав.
Розглядаючи майнові відносини, треба звернути увагу на питання про роздільність майна батьків і дітей, обов’язки батьків, розмір аліментів. Студентам слід знати види заробітної плати (прибутку), які підлягають обліку при утриманні аліментів, порядок і підстави зниження розміру частки заробітної плати (прибутку), стягнутої на утримання неповнолітніх дітей, порядок звільнення батьків від оплати аліментів, порядок визначення розміру аліментів у випадках присудження їх за кількома рішеннями суду або постановою судді. При вивченні теми слід звернути увагу на такі питання: участь батьків у додаткових витратах на дітей, утримання дітей, влаштованих у дитячі заклади, обов’язки батьків щодо утримання непрацездатних повнолітніх дітей, обов’язки дітей стосовно батьків, звільнення дітей від обов’язків утримання батьків.
Усиновлення.
Насамперед треба зрозуміти поняття усиновлення. Згідно з діючим законодавством правові наслідки усиновлення наступають з моменту винесення рішення суду про усиновлення. Студенту треба розкрити зміст цих наслідків, прав та обов’язків, які виникають при усиновлені. Студенту слід знати, які особи не можуть бути усиновлені і усиновлювачами, хто має переважне право на усиновлення, які особливості для усиновлення іноземцями, умови усиновлення та порядок його здійснення, а також в яких випадках усиновлення признається недійсним і коли може бути скасованим і в чому різниця.
Опіка та піклування над дітьми.
Вивчаючи цю тему слід звернути увагу, що органи опіки і піклування створені державою перш за все для вирішення питань, пов’язаних з утриманням і вихованням дітей, які опинились у несприятливих умовах. Студент повинен знати порядок встановлення опіки і піклування, права і обов’язки опікунів і піклувальників, осіб які не можуть бути опікунами і піклувальниками, порядок припинення опіки і піклування. Також студент повинен вміти розрізняти опіку і піклування від патронату. Слід пам’ятати , що договір про патронат над дітьми не відноситься до цивільно-правових договорів, тому що предметом цього договору є діяльність пов’язана з вихованням та утриманням дітей (сфера регулювання сімейного права), за невиконання умов договору не встановлена відповідальність у вигляді відшкодування збитків і інших майнових санкцій, і права та обов’язки патронатного вихователя встановлені не умовами договору, а нормами сімейного і адміністративного права.

2.3.Методичні рекомендації з дисципліни “Кримінальне право”.

Поняття, завдання, система кримінального права. Кримінальний закон
Розглядаючи питання про поняття, задачі карного права, необхідно пригадати статтю 1 Конституції України, яка закріплює положення про те, що держава є суверенною, незалежною, соціальною, правовою, демократичною. Реалізація цих конституційних положень зв'язана з законами, що охороняють права і свободи людини, власність, суспільний порядок, безпеку, конституційний лад. Необхідно розкрити сутність поняття кримінальний кодекс, його завдань, зазначених у статті 1 КК України, указати, що визначається Кримінальним Кодексом для здійснення цієї задачі.
При розгляді питання про систему карного права необхідно вказати, що кодекс являє собою систематизовану сукупність юридичних норм, установлених Верховною Радою України, і регулює суспільні відносини, що виникають між державою й особою у випадку здійснення злочину. Потрібно відзначити, що система карного права складається з двох частин: Загальної й Особливої. Слід охарактеризувати ці частини, указати, що вони складаються з розділів і статей.
Вивчаючи питання про принципи карного права, потрібно назвати принцип законності й інші принципи, що розглядаються як керівництво до дії, коротко їх охарактеризувати.
Особливу увагу необхідно звернути на основи карного права, зазначені в статті 2 КК, і на презумпцію невинності, передбачену статтями 61 і 62 Конституції.
Студентам в першу чергу слід засвоїти питання про поняття і значення карного закону. З цією метою необхідно ознайомитися з КК, розібратися в системі Кодексу, засвоїти структуру його статей. Далі, вивчаючи питання про діючий кримінальний кодекс у відношенні дій, скоєних на території України, потрібно вивчити положення ст. 4 - 9 КК України й особливу увагу звернути на такі поняття, як місце здійснення злочину, територія України і на принципи чинності карного закону в просторі.
Вивчаючи питання про чинність карного закону в часі, необхідно з'ясувати питання про час здійснення злочину, звернути увагу на порядок вступу карного закону в силу, на питання зворотної сили закону (ст. 4-5 КК). Розкрити сутність поняття зворотна сила закону, навести приклади, коли закон має зворотну силу і коли не має.
Злочин. Склад злочину
Для вивчення цієї теми потрібно засвоїти поняття злочину, його ознаки (суспільна небезпека, протиправність, винність і караність) і розкрити їхній зміст. Особливу увагу слід приділити ознакам злочину як суспільній небезпеці, з якою тісно зв'язана матеріальна сторона злочину в кримінальному праві.
Студент повинен засвоїти ст. 11 КК, а також ст. 12 КК, де дається поняття тяжкого злочину.
Розглядаючи питання класифікації, необхідно охарактеризувати поняття класифікація злочину, указати групи, на які поділяються злочини в залежності від характеру і ступеня суспільної небезпеки. У питанні про множинність злочинів необхідно розкрити сутність поняття, вказати ознаки множинності, розкрити відмінності множинних злочинів від одиничних.
Треба пам'ятати, що існують два види множинності злочинів: повторність, сукупність злочинів.
Розглядаючи питання про склад злочину, необхідно ще раз вивчити ст. 2, 11, 18-25 КК, оскільки ознаки, зазначені в цих статтях, є загальними для всіх злочинів. Треба пам'ятати, що кримінальний закон не дає поняття складу злочину, він дається наукою кримінального права, виходячи з загальних положень кримінального закону: склад злочину - це сукупність встановлених у законі об'єктивних і суб'єктивних ознак, що визначають скоєне суспільно-небезпечне діяння як злочин.
Щодо питання про ознаки складу злочину, слід пам’ятати, що у науці їх більш 30 і підрозділяються вони на дві групи: суб'єктивні й об'єктивні ознаки складу.
У питанні про елементи складу злочину необхідно перелічити всі чотири елементи і охарактеризувати кожний з них. Необхідно звернути увагу на те, що ознаки підрозділяються на обов'язкові і факультативні. Види злочинів класифікуються за ознаками залежності від суспільної небезпеки та характером їхньої структури. Слід розкрити сутність понять простий склад, кваліфікований склад, формальний склад, матеріальний та усічений склад злочину.
Вивчаючи питання про кваліфікацію, треба розкрити сутність поняття, розповісти про вимоги до неї (обґрунтованість, точність, повнота), навести приклади наслідків неправильної кваліфікації.
Розглядаючи питання про об'єкт, треба звернутися до ст. 11 КК, де міститься перелік значимих суспільних відносин. Студентам необхідно знати визначення об'єкту, його класифікацію, а також визначення предмету і розкрити відмінності предмету від об'єкту злочину.
Розкриваючи питання про об'єктивну сторону злочину, необхідно дати її характеристику, перелічити ознаки, розкрити її значення. Слід зупинитися на діянні (дії і бездіяльності), назвати обов'язкові і факультативні ознаки об'єктивної сторони, ознаки діяння, розкрити значення нездоланної сили фізичного і психічного примуса для рішення питання про кримінальну відповідальність.
Студентам необхідно знати суспільно-небезпечні наслідки діяння: поняття, види і злочини з формальним і матеріальним складом. Слід зупинитися на питанні про причинний зв'язок в карному праві та його значення. Кожен студент повинний знати обов'язкові та факультативні ознаки об'єктивної сторони, поняття суб'єкта злочину, його ознаки (осудність і досягнення віку кримінальної відповідальності), поняття неосудності, відповідальності осіб, що занедужали щиросердечною хворобою, вплив сп'яніння на відповідальність за зроблений злочин, відповідальність неповнолітніх і поняття спеціального суб'єкта.
Розглядаючи питання неосудності, потрібно засвоїти, що це поняття складається з юридичного (психологічного) і медичного (біологічного) критеріїв неосудності.
Необхідно дати поняття неосудності згідно зі ст. 19 КК, розкрити суть понять хронічна щиросердечна хвороба, слабоумство, тимчасовий розлад щиросердечної діяльності, хворобливий стан, указати порядок і підстави призначення мір примусового медичного характеру, особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх.
Вивчаючи питання про суб'єктивну сторону, необхідно зрозуміти сутність поняття наміру як форми провини, указати види наміру, докладно зупинитися на питанні про необережну форму провини і змішаної для чого слід вивчити ст. 23-25 КК, переписати в зошит схему прямої і необережної форми провини і вивчити її.
Необхідно пам'ятати, що змішана провина – це поєднання двох форм провини (наміру і необережності).
Необхідно також розкрити сутність поняття мотиву і мети здійснення злочину як факультативних ознак суб'єктивної сторони. Студент повинний навести приклади, де до складу злочину входять мотиви і мети злочину.
Розглядаючи питання про казус (випадок), треба знати, що це – невинне заподіяння шкоди і його відмінність від злочинної недбалості. При казусі суб'єктивна сторона злочину відсутня (немає ні наміру, ні обережності), чим і відрізняється від недбалості.
У питанні про помилки треба навести види помилок (помилка в об'єкті, в об'єктивній стороні, у знаряддях і засобах) .
Стадії скоєння злочину
Студенти повинні знати ознаки стадій скоєння злочину, назвати й охарактеризувати види стадій здійснення злочинів, поняття кінчений злочин, усічений склад злочину.
З питання готування і замаху на злочин слід дати поняття цих стадій, їхні види, охарактеризувати підшукання і пристосування засобів і знарядь, зменшене створення умов для здійснення злочину. Тут же слід дати визначення відповідальності за готування і замах при альтернативному і невизначеному намірі.
Вивчаючи питання добровільного відмовлення від здійснення злочину, необхідно розкрити сутність добровільного відмовлення від здійснення злочину, розкрити його відмінність від добровільного каяття. Для цього слід дати визначення добровільного каяття і добровільного відмовлення від здійснення злочину.
Співучасть у злочині
При вивченні питання про співучасть і його ознаки необхідно ознайомитися зі ст. 26 КК і після цього визначити ознаки співучасті, використовуючи ст. 19 і 22 КК, визначити інші ознаки. Необхідно знати, яка провина може бути присутньою у співучасті.
Розглядаючи питання про види співучасті, треба ознайомитися зі ст. 27 КК, дати характеристику кожного виду, визначити, чи є співучастю не обіцяне раніше приховання злочинця і факту здійснення злочину, і хто може бути притягнутий до кримінальної відповідальності за це діяння.
Необхідно звернути увагу на те, що в питанні про форми співучасті законодавство уперше визначило чотири форми співучасті (ст. 28 КК), дати характеристику і навести приклади форм співучасті.
Досліджуючи питання про кримінальну відповідальність співучасників, потрібно докладно розповісти про відповідальність виконавця, організатора, підбурювача і пособника, використовуючи ст. 29 КК України, а також указати, у яких випадках співучасники не підлягають кримінальній відповідальності.
При вивченні питання про добровільне відмовлення співучасників необхідно вивчити ст. 31 КК і усвідомити, хто не підлягає кримінальній відповідальності при добровільному відмовленні, вказати обставини, за яких особи не притягуються до кримінальної відповідальності. Крім того, потрібно показати, чи можна притягти до кримінальної відповідальності виконавця, якщо добровільно відмовився хто-небудь зі співучасників.
По питанню про ексцес виконавця потрібно відзначити, хто відповідає за злочинне діяння, визначити якісний і кількісний ексцес, навести приклади.
Обставини, що виключають суспільну небезпеку та протиправність діяння
Вивчаючи тему, варто зрозуміти, що необхідна оборона, крайня необхідність і затримка злочинця, про які йде мова в ст. 36-39 КК України, при наявності зазначених у законі умов виключають кримінальну відповідальність і є правомірними і суспільно-корисними діями. Для правильного застосування цих статей КК необхідно засвоїти умови правомірності дій у стані необхідної оборони, крайньої необхідності і затримки злочинця.
Розглядаючи питання про необхідну оборону, варто знати, що це – невід'ємне право кожного громадянина України й інститут необхідної оборони, покликаний забезпечити участь населення в боротьбі зі злочинністю.
Особливу увагу необхідно звернути на ч. 3 ст. 36 КК України, де сформульовані ознаки перевищення необхідної оборони. Необхідно чітко усвідомити, що відповідальність за перевищення меж необхідної оборони настає лише у випадках, зазначених у ст. 36-39 КК.
Студентам слід знати відмінності між необхідною обороною і крайньою необхідністю, розкрити поняття затримка злочинця, дати характеристику умовам затримки злочинця та її відмінностям від необхідної оборони.
По питанню про обставини, що виключають відповідальність, варто зупинитися на виконанні наказу, виробничому ризику.
Звільнення від кримінальної відповідальності
Студентам слід знати сутність поняття про звільнення від кримінальної відповідальності як відмовлення компетентних органів держави від застосування мір кримінально-правового характеру у відношенні особи, що скоїла суспільно-небезпечне діяння, давати загальну характеристику підставам звільнення від кримінальної відповідальності, які зазначені в ст. 45-49 КК України. Студент повинен уміти застосовувати ст. 45-49 КК при розгляді конкретних задач.
З питання про звільнення від кримінальної відповідальності унаслідок відпадання суспільної небезпеки діяння або внаслідок того, що особа, яка скоїла це діяння, перестала бути суспільно-небезпечною, студенти повинні будувати відповідь на диспозиції ст. 48 КК, виділивши дві підстави звільнення від кримінальної відповідальності особи, яка скоїла суспільно-небезпечне діяння. Слід охарактеризувати кожну з двох основ звільнення від кримінальної відповідальності.
При відповіді на питання про звільнення від кримінальної відповідальності з діяльним каяттям студент повинен дати загальну характеристику підстави звільнення особи від кримінальної відповідальності, вказати особливості такого звільнення, назвати умови, що перешкоджають ухваленню рішення про звільнення від кримінальної відповідальності.
З питання про звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з примиренням винного з потерпілим слід дати загальну характеристику звільнення від кримінальної відповідальності особи, яка скоїла суспільно-небезпечне діяння, що містить ознаки злочину, назвати дві умови, за яких виникає можливість звільнення від кримінальної відповідальності, дати розгорнуту характеристику цих умов, указати причини неможливості припинення справи.
Розкриваючи сутність питання про звільнення від кримінальної відповідальності з передачею особи на поруки громадської організації або трудовому колективу, необхідно вказати, в чому полягає сутність цього виду звільнення, вказати умови можливості передачі особи на поруки колективу, які документи необхідні для цього.
Для відповіді на питання про звільнення від кримінальної відповідальності із застосуванням примусових мір виховного характеру необхідно назвати особи, у відношенні яких може застосовуватися такий вид звільнення, дати розгорнуту характеристику мір виховного характеру, застосовуваних судом у відповідності зі ст. 105 КК.
У питанні про звільнення від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених ст. 111, 114, 175, 212, 255, 258, 260, 263, 289, 307, 309, 311, 364 КК необхідно дати характеристику звільнення від кримінальної відповідальності кожного з випадків, передбачених статтями КК, розкрити специфіку звільнення від кримінальної відповідальності на підставі названих статей КК України, чим ці випадки відрізняються від добровільного відмовлення від здійснення злочину, діяльного каяття, принесенням каяття, у зв’язку з передачею на поруки, зі зміною обставин, із закінченням терміну давності.
Перш, ніж відповісти на питання про звільнення від кримінальної відповідальності унаслідок закінчення термінів давнини притягання до кримінальної відповідальності, студент повинен розкрити поняття залучення до кримінальної відповідальності, поняття терміни давнини (диференційовані та загальні). Необхідно розкрити питання про порядок закінчення терміну давнини, обчислення терміну давнини залучення до кримінальної відповідальності при здійсненні триваючих злочинів або готуванні замаху, навести приклади. Слід звернути увагу на призупинення термінів давнини та умови призупинення, навести приклади. Необхідно знати, в яких випадках законодавство передбачає застосування термінів давнини.
Поняття і мета покарання
Необхідно приділити серйозну увагу таким питанням, як покарання, показати його відмінність від примусових заходів, розкрити сутність цілей покарання, зупинитися на питаннях виправлення і перевиховання засуджених, попередження здійснення нових злочинів як засудженими, так і іншими особами, сприяння нейтралізації злочинності.
Розглядаючи питання про ознаки, які характеризують покарання, необхідно назвати і розкрити сутність ознак, які характеризують покарання.
При відповіді на питання про систему і види покарань слід розкрити поняття система покарань, охарактеризувати види покарань (пов'язані та не пов’язані і непов’язані з виправно-трудовим впливом на засуджених, позбавлення волі і його види, виправні роботи, направлення у дисциплінарний батальйон, позбавлення права займати визначені посади і займатися визначеною діяльністю, штраф, порядок призначення штрафу, громадські роботи, службові обмеження для військовослужбовців, обмеження волі, ув'язнення, конфіскація майна, позбавлення військових спеціальних знань, кваліфікаційних класів).
При відповіді на питання про призначення покарань необхідно послатися на Конституцію України, де говориться про презумпцію невинності. Необхідно назвати загальні покарання за кримінальним правом України, дати визначення і охарактеризувати обставини, які пом'якшують і обтяжують відповідальність.
При індивідуалізації покарання необхідно враховувати характер, суспільну небезпеку, особистість винного, стан здоров'я, утворення, відношення до праці, наявність минулих судимостей.
При відповіді на питання про обставини, які пом'якшують відповідальність треба вивчити ст. 66 КК, де перераховані основні обставини і вивчити ст. 67 КК, де перераховані обтяжуючі обставини. Необхідно пам'ятати, що це не вичерпний перелік обставин і при призначенні покарань можуть враховуватися й інші обставини.
Розглядаючи питання про призначення покарання за сукупністю злочинів необхідно назвати його етапи. Необхідно звернути увагу на те, що, призначаючи покарання за кожен злочин, суд керується загальними основами покарання (ст. 65 КК).
Необхідно назвати принципи призначення остаточного покарання: принцип поглинання менш суворого покарання більш суворим, принцип повного або часткового додавання призначених покарань у межах установлених статтею закону, що передбачає більш суворе покарання.
Розглядаючи питання про призначення покарань за декількома вироками, необхідно розглянути до ст. 71 КК і врахувати, що при додаванні покарань загальний термін не повинний перевищувати максимального терміну встановленого для даного виду покарань (для позбавлення волі – 15-25 років, для виправних робіт – 2 роки). Необхідно назвати положення, яке застосовується при додаванні різних основних покарань, визначити етапи призначення покарань за декількома вироками.
Розглядаючи питання про сукупність вироків, слід вказати, що суд може призначити покарання, виходячи за межі максимуму статті КК, яка передбачає найбільш тяжке зі злочинів, що входять до складу сукупності (але не понад максимальну межу для даного виду покарань).
Звільнення від покарання
Вивчення даної теми необхідно починати з ознайомлення зі статтями 75-84 КК України. Далі необхідно засвоїти наступні питання: порядок і умови, підстави застосування звільнення від покарання з випробуванням (ст. 75 КК України).
При опрацюванні літературних джерел і нормативних матеріалів по даній темі варто звернути увагу на відмінність звільнення від покарання, звільнення від відбування покарання, твердо засвоїти види звільнення від відбування покарання. Потрібно знати правове положення суджених, засвоїти всі положення карного законодавства про судимість, її погашенні і знятті.
Необхідно пам'ятати, що умовно-дострокове звільнення від покарання і заміна не відбутої частини більш м'яким покаранням, застосовуються після відбуття не менш половини призначеного терміну. Неповнолітні можуть бути звільнені умовно достроково, якщо відбули не менш 1/3 частини покарання і 1/2 частини, якщо вже раніше відбував покарання за навмисний злочин і до погашення судимості знову скоїв злочин.
Слід пам'ятати, що амністія поширюється на конкретні, індивідуальні категорії осіб, а помилування – на одну особу чи групу осіб. Слід знати відмінності між погашенням судимості і зняттям судимості.
Розглядаючи питання про поняття звільнення від відбування покарання з випробуванням необхідно відзначити, що перш, ніж застосувати умовний осуд, суд повинний визнати особу винною і визначити конкретну міру покарання у виді позбавлення волі або виправних робіт. Обвинувальний вирок – не саме покарання, в ньому виражена оцінка скоєного злочину. Юридична природа виявляється у відмітних властивостях і ознаках. Ці ознаки – обов'язкове позбавлення волі чи виправні роботи, використання судом умовності незастосування призначеного покарання, невелика суспільна небезпека діяння й особистості, встановлення випробувального терміну, наявність визначених вимог до засудженого (ст. 75 КК). Підстави – ретельний облік обставин справи й особистості винного (невелика суспільна небезпека). Випробувальний термін – невід'ємна ознака умовного осуду.
Якщо міри адміністративної відповідальності, дисциплінарні стягнення не дали результатів, особа не виправдала довіри колективу і знов учинила злочин, судом виноситься рішення про відправку її в місця позбавлення волі або виноситься вирок, до якого приєднується частково чи цілком строк випробувального терміну.
Розглядаючи питання про звільнення від відбування покарання, необхідно знати, які існують види відстрочки й умови застосування відстрочки виконання вироку. Треба знати, що вперше засуджуваним до позбавлення волі до 5 років з урахуванням ступеня суспільної небезпеки й особистості застосовується відстрочка 1-2 роки. Додаткові покарання: у виді конфіскації, позбавлення права займати визначені посади, позбавлення батьківських прав і військового звання.
Якщо засуджений порушує й ухиляється від покладених на нього обов'язків, суд може своїм визначенням скасувати випробувальний термін і направити особу в місця позбавлення волі.
Слід звернути увагу на питання про звільнення від покарання вагітних жінок і жінок, які мають дітей до 3-х років (ст. 83, 79 КК України).
Студентам необхідно законспектувати ст. 80 КК України.
Треба знати, що існують чотири терміни, по закінченні яких виключається виконання вироку, знати, коли переривається термін давнини, коли він обчислюється, пам'ятати, що обвинувальний вирок не може бути приведений у виконання, якщо пройшло 15 років і давнина не була перервана здійсненням нового злочину.
По другому питанню необхідно засвоїти, що можуть бути звільнені в місцях позбавлення волі особи, що занедужали хронічною, сердечною чи іншою тяжкою хворобою, яка перешкоджає відбуванню покарання.
Студентам слід пам'ятати, що важко хворий значно утрачає свою суспільну небезпеку і позбавляється можливості знову вчиняти злочин і що є важкі хвороби, які не перешкоджають відбувати покарання (цей вид застосовується, якщо особа занедужала під час відбування покарання).
Студентам необхідно ознайомитися з Постановою Пленуму ВР України від 28 вересня 1973 р. "Про практику застосування судами законодавства про звільнення від відбування покарання засуджених, що захворіли важкою хворобою". Слід пам'ятати: для звільнення від відбування покарання необхідною умовою є хронічність захворювання, висновок про це надає лікарська комісія.
Студент повинний знати, що умов застосування ст. 85 повинно бути три: 1) представлення адміністрації, 2) засуджена має можливість самостійно забезпечити належні умови виховання, 3) наявність сім’ї або родичів.
Студенти повинні звернути увагу на скасування відстрочки і на закінчення терміну відстрочки виконання покарання. Міський відділ УМВС оформлює представлення, а суд визначає звільнення засудженої від відбування покарання або заміни покарання більш м'яким покаранням.
Поняття і значення особливої частини кримінального права
При вивченні даної теми необхідно знати, що являє собою Особлива частина карного права, її зміст, види норм Особливої частини і вміти давати їм характеристику. Необхідно у відповіді відзначити значення вивчення Особливої частини.
Розглядаючи систему Особливої частини карного права, потрібно знати порядок угруповання злочинів і розміщення їх за істотними ознаками, визначити основні ознаки Особливої частини, для чого потрібно згадати, що називається родовим об'єктом.
При вивченні питання про правила кваліфікації злочину необхідно відзначити, що головне в змісті і призначенні Особливої частини – кваліфікація злочинів. Потрібно знати зміст поняття кваліфікація злочинів, її види, визначити етапи і стадії кваліфікації злочинів, назвати ряд правил кваліфікації, виділити серед них головні. Тут же потрібно звернути увагу на значення правильної кваліфікації злочинів для розслідування (тобто встановлення об'єктивної істини), на наслідки неправильної кваліфікації.
Особливо небезпечні злочини проти основ національної безпеки України та у сфері охорони державної таємниці
Розглядаючи питання про зазіхання на безпеку держави, потрібно дати загальну характеристику цих злочинів і загального об'єкта – безпеки держави. Усі зазіхання спрямовані на заподіяння шкоди Україні. Тут потрібно визначити, які зазіхання носять формальний, а які – нейтральний склад. Розглядаючи конкретні злочини, необхідно дати характеристику складу злочину кожного з них. Так, розглядаючи питання про зазіхання на територіальну цілісність (ст. 110 КК), необхідно визначити об'єкт, суб'єкт, об'єктивну сторону складу злочину. У такий же спосіб потрібно охарактеризувати ст. 111 КК “Державна зрада”.
Розглядаючи питання про зазіхання на конституційні основи, необхідно ознайомитися зі ст. 109 КК, де розглядається об'єкт політичної системи, функціонування конституційних органів влади. Питання про зазіхання в сфері державної влади розглядається в ст. 112 КК України. Додатковим об'єктом може бути життя і здоров'я людини.
Питання про шпигунство розглядається в ст. 114 КК України. Об'єктом тут може виступати державна таємниця в економічній, політичній і військовій сферах.
Вивчаючи питання про злочин у сфері державної таємниці, необхідно звернутися до ст. 328-337 КК України й ознайомитися з Законом “Про державну таємницю” від 21.09.99 р.
Одне з важливих питань: яка провина міститься в діях винного – чи намір необережність? Хто є суб'єктом злочинів?
Злочини проти життя та здоров’я
Розглядаючи перше питання потрібно відзначити, що це просте убивство, і зроблено може бути як із прямим, так і з непрямим наміром.
Необхідно знати, що до цієї статті відносяться убивства на ґрунті особистих неприязних відносин, убивство з помсти під час сварки, бійки з особою, що охороняє майно, з жалості до потерпілого на прохання самого потерпілого.
Розглядаючи питання про навмисне тяжке тілесне ушкодження і відмінності від навмисного і необережного убивства, необхідно відзначити, що розрізняти потрібно по суб'єктивній стороні злочину. При навмисному убивстві - смерть потерпілого охоплюється прямим і непрямим наміром винного, а при навмисному заподіянні тілесних ушкоджень, що привели до смерті, відношення до смерті необережне. Необхідно враховувати: життєво важливі органи, що піддалися ушкодженням, знаряддя, спосіб здійснення, силу ударів, причину припинення злочинних дій.
Від необережного убивства відрізняється тим, що у винного відсутній намір на заподіяння тяжкого тілесного ушкодження. При необережному убивстві винний не оцінює здатність дій спричинити смерть і тяжкі ушкодження. По відношенні до заподіяння тяжкого тілесного ушкодження в суб'єкта мається провина у формі прямого чи непрямого наміру.
По четвертому питанню приділити увага видам тілесних ушкоджень і ознакам: по небезпеці для життя в момент заподіяння, настання конкретних наслідків, тривалості розладу здоров'я і ступені стійкої втрати працездатності.
Привести "Правила судово-медичного визначення ступеня важкості тілесних ушкоджень", затверджених Мінохорони здоров'я від 17.01.95 р, де дана єдина класифікація тілесних ушкоджень.
По питанню "Залишення в небезпеці" - знати, що виявляється в бездіяльності при можливості зробити допомогу. Привести приклад матері одинака, що залишила дитини на ґанку будинку чужих людей.
По питанню про наклеп знати, що ганебні зведення, необхідно показати ознаки об'єктивної сторони і суб'єктивної сторони злочину. Вивчити Постанова пленуму ВР України від 31 березня 1995 р. "Про судову практику по відшкодуванню морального збитку"
Злочини проти виборчих та трудових прав
Вивчаючи питання про злочини проти виборчих прав, необхідно звернутися до Конституції України (ст. 38, 71), до Законів України «Про вибори Президента (від 05.07.91) і «Про вибори народних депутатів» (від 24.09.97). Студентам варто вказати, що є об'єктом злочину (ст. 157-160 КК України), і в яких випадках вони вважаються кінченими, що є суб'єктивною стороною і суб'єктом злочину. Необхідно приділити увагу кваліфікуючим ознакам цих статей.
Розглядаючи питання про порушення законодавства про працю, необхідно вивчити ст. 172, 173 КК України, ст. 43 Конституції України. Студентам варто звернути увагу на одну з ознак (ст. 172 КК) – на особисту ворожість, помсту, користь і т.д. – при звільненні з ініціативи власника, ознайомитися з кваліфікуючими ознаками цих злочинів і указати всі ознаки складу злочину.
При розгляді питання про зазіхання на інші права і волі людини можна зупинитися на питанні невиплати заробітної плати, пенсії (ст. 175 КК), порушенні недоторканності приватного життя, відхиленні від сплати аліментів на зміст дітей (ст. 164 КК України), порушенні недоторканності житла (ст. 162 КК). На прикладі одного злочину варто розглянути ознаки складу злочину.
Злочини проти власності
Розглядаючи перше і друге питання теми, необхідно перелічити по видовому об'єкту в КК усі форми і способи розкрадання. Освоїти поняття "розкрадання" і "види розкрадання", що кваліфікують ознаки цих злочинів.
Розглядаючи питання про предмет розкрадання, студент повинний знати, що не може бути предметом розкрадання /електрика, газ, річ, що не має вартості, списана майно, природні багатства, земля, надра, ліс на корені, риба у воді/.
Не може бути і майно, отримане як позику, авансу, спецодягу.
Предметом розкрадання може бути річ, що має цінність.
Варто звернути увагу на відмежування однієї форми розкрадання від іншої.
По питанню розходження між грабіж і крадіжкою, необхідно пам'ятати, що крадіжка - таємне, а грабіж - відкрите розкрадання. Треба проводити відмінність по об'єктивних і суб'єктивних ознаках.
Повинні знати, що при грабежі, винний повинний усвідомлювати, що діє на очах у людей, і люди бачать його дії.
Насильство повинне бути не небезпечне для життя.
У відношенні розходження між розкраданням шляхом обману і заподіяння майнового збитку, учні повинні знати, що заподіяння збитку - корисливий злочин, але не розкрадання. Заподіяний майновий збиток складається з вартості використання майна, витраченого майнового збитку у виді упущеної вигоди, відхилення від обов'язкових платежів, звертання особою платежів, що повинні надійти від юридичних і фізичних осіб.
У питанні відмінності розбою від грабежу звернути увагу, що розбій завжди сполучений з насильством до особи, що підверглася нападу, тоді як грабіж може бути і насильницьким. При грабежі об'єкт - здоров'я при розбої - здоров'я і життя. Відмінність у способі вилучення /грабіж завжди відкритий.
У характері насильства: легені тілесні ушкодження при розбої відсутні, може бути і смерть потерпілого. Розбій - з усіченим складом і кінчено з моменту нападу, грабіж з матеріальним /майно вилучене і можливість розпорядитися/.
При розгляді розкрадання з проникненням у приміщення і сховище - треба врахувати, що сховище - ділянка території для тимчасового збереження матеріальних цінностей, обладнана огорожею, охороною, стіна, забір /ця перешкода вільному доступу/.
Приміщення - для розміщення людей і майна /постійне, тимчасове, пересувне /завод, цех, корабель, театр, музей, церква/.
Господарські та посадові злочини
При вивченні необхідно звернутися до ст. 68 Конституції України, а також до Закону України "Про підприємництво" від 7 лютого 91 р. Необхідно вивчити систему й інші склади господарських злочинів, звертаючи увагу на питання кваліфікації ухиляння від сплати податків у підприємствах і організаціях, обману покупців, незаконної торгової діяльності, чи випуску реалізації недоброякісних товарів.
Розбираючи питання про випуск чи реалізацію недоброякісних товарів, необхідно в першу чергу ознайомитися з Законом "Про захист прав споживача" від 12 травня 91 р. /Закон України тім 1, де вказується права споживача вимагати якість товару./. Далі вказати предмет злочину /некомплектна і неякісна продукція/.
Вказати об'єктивну сторону злочину, її обов'язкові ознаки, з якого моменту вважається кінченим злочин.
Суб'єктивна сторона злочину можлива у формі наміру і необережності. Треба врахувати, що психічне відношення повинне бути встановлене до факту її випуску і реалізації.
У частині ухиляння від сплати податків, необхідно вказати саме діяння, наслідки, у виді матеріального збитку і причинний зв'язок. Вказати і на способи ухиляння від сплати податків. Необхідно вказати обов'язкові ознаки об'єктивної сторони заподіяння збитку. Суб'єктивна сторона - тільки корисливий мотив і прямої намір. Указати суб'єкт злочину і кваліфікуючі ознаки.
По питанню визначення посадової особи треба звернутися до ст. 164 КК України, до Закону "Про державну службу" від 16 грудня 93 р. про розмір істотної шкоди. Необхідно знати, що таке зловживання службовим становищем і владою.
Розглядаючи питання про зловживання посадовим положенням і владою, необхідно дати характеристику об'єктивній, суб'єктивній стороні злочину, а також суб'єкту. Визначити, що таке інтереси третіх осіб і інша особиста зацікавленість.
З кваліфікуючих ознак можна відзначити тяжкі наслідки, наприклад, збиток тобто в 25 разів і більш перевищуючий неоподатковуваний податком мінімум доходів громадян. Визначити що таке тяжкого наслідку.
У питанні дачі хабара необхідно звернутися до Постанови Пленуму Верховного суду від 7.10.94 р. "Про судову практику, про хабарництво". Тут же визначити суб'єкта хабара, об'єктивну сторону злочину, предмет хабара. Кваліфікуючі ознаки: повторність.
Крім цього треба знать, при яких обставинах звільняється від кримінальної відповідальності особа, що дала хабар посадовій особі.
У частині недбалості треба пам'ятати, що тільки чи невиконання неналежне виконання своїх обов'язків, у наслідок недбалості заподіяв істотну шкоду. Зупинитися на істотній шкоді /розмір його/. Треба пам'ятати, що суб'єкт тільки посадова особа.
У відношенні посадової підробки, що тільки посадова особа може бути суб'єктом. Треба знати, що таке "офіційні документи" і що таке "внесення свідомо помилкових зведень", що таке "підробка документа". Знати обтяжуючі обставини. Знати що таке "тяжкого наслідку" /розмір збитку, банкрутство, підробка бюлетенів і т.д./.
Злочини проти громадської безпеки та ін.
При вивченні даної теми варто звернутися до Конституції до ст. 68, що зобов'язує дотримувати Конституції України і закони України, не зазіхати на права, волі, честь і достоїнства інших громадян.
Пленуму Верховного суду України від 28 червня 1991 р. "Про судову практику по справах про хуліганство", Пленуму Верховного суду України від 23.11.83 р. "Про залучення неповнолітніх у злочинну діяльність від 24.11.82 р.". "Про практику застосування судами законодавства про автотранспортні злочини".
Для заглибленого вивчення даної теми, крім загальної рекомендованої літератури пропонується робота Тихого В.П. "Відповідальність за злочини проти суспільної безпеки".
Розглядаючи перше питання, необхідно зупинитися на видах злочинів, об'єднаних у главу 10 Особливої частини КК. Цей розподіл проводиться по безпосередньому об'єкті /суспільна безпека, суспільний порядок, народне здоров'я/. Родовим об'єктом є сукупність суспільних відносин, що забезпечують безпечні умови життєдіяльності людей.
Дати загальну характеристику усіх видів в Основній частині КК, що входять у визначені види злочинів.
Розглядаючи питання про порушення правил безпеки руху, необхідно чітко знати об'єкт - суспільна безпека в частині забезпечення безпечного руху/ додатковий об'єкт - здоров'я і життя громадян. Дати ознаки об'єктивної сторони /порушення правил безпеки руху, настання суспільно-небезпечних наслідків у виді заподіяння шкоди здоров'ю і смерті, причинний зв'язок/. Чітко знати, що таке порушення правил безпеки руху й експлуатації транспорту, чим регламентуються ці правила.
Що треба віднести до транспортних засобів /обсяг циліндра не менш 50 см3, знати кваліфікуючі ознаки цього злочину. Склад злочину завжди матеріальний, а чому? Тому, що злочин вважається кінченим з моменту настання наслідків, передбачених законом. Можна додати, що відбувається з необережною провиною. Студент повинний відповісти, яке відношення може бути до порушення правил безпеки руху і до наслідків. Суб'єкт повинний досягти 16 років.
Під час обговорення пожежної безпеки ст. 220 -1 КК треба вказати, що стаття відсилає нас до правил, установленим Законом "Про пожежну безпеку" від 17 грудня 1993. Дати характеристику об'єктивної сторони /порушення, наслідки, причинний зв'язок/. Обов'язковою ознакою - заподіяння шкоди здоров'ю і майновому збитку у великому розмірі. У частині незаконного збереження, носіння, придбання холодної зброї і т.д. Необхідно перелічити всі ознаки об'єктивної сторони і ч. 3 ст. 222 КК. Необхідно знати, що така вогнепальна зброя і холодна зброя? Чому не можна носити зброя і що для цього треба, щоб це було законним. Можна вказати, що ст. 222 КК припускає звільнення особи від кримінальної відповідальності.
Розбираючи питання про хуліганство /ст. 206 КК/, треба зупинитися на видах хуліганства і дати їм оцінку. Визначити різницю між простим і особливо злісним хуліганством. Перелічити ознаки об'єктивної сторони і розшифрувати: винятковий цинізм, особлива зухвалість, опір, предметів пристосованих для нанесення тілесних ушкоджень. Що таке застосування і спроба застосування цих предметів?
Обговорюючи питання про залучення неповнолітніх у злочинну діяльність /ст. 208/ дати ознаки об'єктивної сторони, що характеризують, залучення в злочин, пияцтво, жебрацтво, проституцію, азартними іграми і дати докладну характеристику їх. Визначити коли воно вважається кінченим?
У питанні викрадення транспортних засобів /215 -3 КК/, треба знати ознаки об'єктивної сторони: відкрите чи таємне заволодіння чужим транспортом, поїздка на ньому чи переміщення. Момент закінчення - викрадення транспортних засобів.
Під час обговорення і рішенні задач з питання придбання, чи збуту свідомо добутого злочинним шляхом майна /ст. 213 КК/ визначити ознаки об'єктивної сторони: придбання, збереження, збут і дати їхню характеристику. Треба пам'ятати, що об'єктивна сторона ч. 3 є заздалегідь не обіцяне придбання, збереження з метою збуту, і збут майна, добутого злочинним шляхом.
Студент повинний відповісти на запитання, а якщо заздалегідь обіцяне придбання і збут майна, добутого злочинним шляхом, як повинно кваліфікуватися злочин?
Злочини проти громадського порядку та ін.
Вивчаючи питання про пожежну безпеку, слід звернутися до ст. 133 КК України, до Закону “Про пожежну безпеку” від 17 січня 1993 р.
З питання про незаконне збереження, носіння зброї необхідно ознайомитися зі ст. 263 КК України.
З питання про викрадення транспортних засобів доцільно ознайомитися зі ст. 289 КК України.
З питань теми студентам необхідно знати сутність основних положень і понять (створення злочинної організації; бандитизм; терористичний акт; незаконне володіння зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами; викрадання, присвоєння, вимагання вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин; порушення вимог законодавства про охорону праці; порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою; порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами; випуск в експлуатацію технічно несправних транспортних засобів або інше порушення їх експлуатації; незаконне заволодіння транспортним засобом; забруднення атмосферного повітря; незаконна охота; незаконне заняття рибним, звіриним та іншими видами добувного промислу), знати характеристику кожного виду злочинів.
Злочини проти авторитету органів державної влади, місцевого самоврядування
Вивчаючи тему, студентам необхідно насамперед ознайомитися зі змістом статей 342, 345, 348, 354, 356, 361 КК України.
Студентам слід знати сутність основних понять теми (наруга над державною символікою, організація й доля в групових діях, що порушують суспільний порядок, порушення порядку організації і проведення зборів, вуличних ходів і демонстрацій, захоплення державних і суспільних будинків, створення не передбачених воєнізованих формувань або груп, доля в збройних конфліктах, порушення законодавства про об'єднання, загроза або насильство у відношенні посадової особи або громадянина, який виконує свій громадський обов'язок, опір представнику влади, представнику громадськості, образа, погроза, насильство у відношенні представника влади, отримання незаконної винагороди особою, яка працює на державному підприємстві, в установі, викрадення або ушкодження документів, штампів, печаток, підробка документів, печаток і збут їх, використання підробленого документа, порушення правил експлуатації автоматизованих електронно-обчислювальних систем), уміти давати їм характеристику, знати види злочинів, досліджуваних у цій темі.
По питанню про опір представнику правоохоронних органів і органів влади потрібно звернути увагу на поняття опір, знати ознаки, що його характеризують.
Злочини проти правосуддя
Перш ніж приступити до занять безпосередньо, необхідно зупинитися на Конституції України, де говориться про органи правосуддя,
Крім цього згадати закони: "Про прокуратуру" від 14.10.2014 р., "Про судоустрій і статус суддів" від 07.07.2010р., "Про Конституційний суд" від 03.0619.92 р.
Після цього переходити до розгляду питання. Необхідно засвоїти, що безпосереднім об'єктом цих злочинів є нормальне функціонування окремих структур системи правосуддя.
Додатковим об'єктом - здоров'я, честь, достоїнство, тілесна недоторканність людини. Підготувати відповідь, у чому виражається сторона цих злочинів? Чому ці злочини з формальним складом, підготувати аналіз суб'єктивної сторони злочинів. Потрібно вказати, хто є суб'єктом злочинів.
Розглядаючи питання про незаконне затримання, потрібно дати аналіз всім елементам складу злочину. Треба пам'ятати, що затримання повинне бути незаконним, тобто повинні бути проведені такі дії, які порушують норми КПК, відсутність складу злочину.
Тут же пояснити, що відбуваються злочини з прямим наміром.
По питанню примуса до дачі показань варто сказати, що домагаються показань незаконним шляхом фізичного впливу - це психічний вплив: погроза, обман, приниження честі, задобрювання. Момент закінчення - здійснення незаконної дії.
Розглядаючи питання про завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину, необхідно знати всі ознаки складу злочину і врахувати, що свідомо помилкове - це чи цілком частково помилкові зведення.
Знати, що є моментом закінчення злочину. У суб'єктивній стороні злочину необхідно врахувати, що особа усвідомить суспільну небезпеку повідомлення помилкових зведень і бажає зробити ці дії. Розповісти і про кваліфікуючі ознаках злочину.
Говорячи про недонесення і приховування, тут необхідно вивчити відповідну статтю КК і знати відмітні ознаки одного складу від іншого. Приховування - це заздалегідь не обіцяне приховування, а якщо воно обіцяне, те можливо співучасть.
Необхідно знати ознаки і приклади приховування.
Недонесення - неповідомлення органам про зробленому чи злочин, що готується. Особа повинна вірогідно знати про злочин, тобто бути інформоване про злочин.
Військові злочини
Студентам слід знати сутність поняття і загальну характеристику військових злочинів і злочинів проти миру і безпеки людства, вміти характеризувати основні види військових злочинів: непокора, невиконання наказу, самовільне залишення військової частини чи місця служби, дезертирство, військові посадові злочини, злочини проти миру і безпеки людства, добровільна здача в полон, піратство, наймання, пропаганда війни. Для цього слід ознайомитися з відповідними статтями КК України.

3.Перелік питань, що виносяться на тестування при проведені державного іспиту.

3.1. “Теорія держави і права.”
Назвіть структурний елемент правосвідомості:
суспільна правосвідомість
правова психологія
структурно-функціональний зріз
Змістом правової культури особистості є:
правомірне поводження
соціальна культура
професійна правова культура
Одним із джерел права в Україні є:
нормативно-правовий акт
правовий звичай
релігійні норми
Родіна прецедентного права:
США
Франція
Англія
У структуру правовідносини входить:
санкція
об'єкт
дієздатність
Об'єктом правовідносини є:
поводження людей
права людей
законні інтереси особистості
Юридичні факти, що відбуваються незалежно від волі людей, називаються:
дії
події
казус
Принципом права є:
принцип невідворотності
принцип змагальності
принцип рівноправності
Серед функцій права виділяють:
основну
регулятивну
постійну
Засновником соціологічного підходу сучасного праворозуміння був:
Эрлих
Кельзен
Локк
Право – це:
основні вихідні положення, що юридично закріплюють об'єктивні закономірності громадського життя
юридичний вплив на суспільні відносини
система норм, установлених чи визнаних державою як регулятор суспільних відносин
У юридичному змісті право має одне зі значень:
об'єктивне
загальнообов'язкове
вольове
Яке з перерахованих понять має більш широке значення:
державний апарат
державний механізм
державний орган
Один по одному здійснення компетенції державні органи бувають:
єдиноначальними
правоохоронними
постійними
Однієї з функцій законодавчої влади є:
охоронна
розпорядницька функція
установча функція
Правозастосувальний акт матеріальної відповідальності:
наказ
постанова
рішення
Підстава, що виключає юридичну відповідальність, є:
алкогольне сп'яніння
вагітність
стан необхідної оборони
До приватних методів науки теорії держави і права відносять:
системно-структурний
конкретно-соціологічний
кібернетичний
Територіальна ознака держави породжує:
адміністративно-територіальний розподіл
громадянство
суверенітет
Держава – це:
політична організація
громадська організація
цивільне суспільство
Чим пояснює виникнення держави матеріалістична теорія:
завоюваннями одних народів іншими
корінними змінами в економічній сфері
необхідністю самозбереження і саморозвитку суспільства
За формою державного устрою держава може бути:
унітарне
президентське
демократичне
Що таке політичний режим:
внутрішній розподіл держави на складові частини
порядок утворення вищих державних органів
сукупність методів і способів здійснення в країні державної влади і керування
Вкажіть одне з політичних прав громадянина:
право брати участь у керуванні справами держави
право визначати свою національність
право волі совісті
У цивільне суспільство входять:
державні підприємства
суспільні об'єднання
держава
Який з перерахованих принципів стосується основ організації цивільного суспільства в Україні:
унітаризм
воля економічної діяльності
незалежний суд
Що з перерахованого не входить у поняття державного механізму:
політичні партії
органи державної влади
в'язниці
Яку відповідальність несуть державні службовці за винне порушення службової дисципліни:
матеріальну
дисциплінарну
адміністративну
У політичну систему входять:
цивільне суспільство
церква
держава
Що таке політична система суспільства:
ряд політичних партій, що поєднуються
сукупність державних і суспільних органів і організацій, що беруть участь у політичному житті суспільства
політичні партії разом із суспільними органами й організаціями
Яке місце в політичній системі суспільства займає держава:
держава не входить у політичну систему суспільства
держава – основа політичної системи суспільства
державі в політичній системі суспільства приділяється другорядне місце після політичних партій
Де знаходять своє відображення принципи права:
у механізмі правового регулювання
у мотивах поводження людей
у нормах права
Правила дорожнього руху є:
технічними нормами
соціальними нормами
нормами права
У структуру норм права входить:
преамбула
правове положення
диспозиція
Норми права мають ознаку:
правонаступництво
зобов'язуючий характер
правосуб'єктність
По технічних прийомах норми права поділяються на:
зобов'язуючі
розпорядницькі
банкетні
Чи є джерелом права керівні роз'яснення пленумів Верховного суду України:
так, тому що створюють прецеденти
ні, вони є актами тлумачення норм права
так, у залежності від обставин
Які межі дії нормативних актів мають значення для практиків:
дія по колу осіб
дія по об'єктах регулювання
дія по суб'єктивній стороні

Укажіть, що характерно для норм моралі:
формальна визначеність
суспільна думка
чіткість правил регулювання
Укажіть юридичний факт – подія:
вступ у шлюб
призначення пенсії
народження дитини
У чому виражається виконання норм права:
у здійсненні учасниками правовідносин своїх суб'єктивних прав
у стримуванні від дій, заборонених законом
в активному здійсненні покладених на нього обов'язків
У чому виражається використання норм права:
у здійсненні учасниками правовідносин своїх суб'єктивних прав
у стримуванні від дій, заборонених законом
в активному здійсненні покладених на нього обов'язків
У чому виражається дотримання норм права:
у здійсненні учасниками правовідносин своїх суб'єктивних прав
у стримуванні від дій, заборонених законом
в активному здійсненні покладених на нього обов'язків
Один з елементів механізму правового регулювання:
санкція
уладне рішення
юридичний факт
Яке значення для правозастосування має тлумачення законів:
дозволяє ефективніше використовувати правові норми
допомагає усувати пробіли в праві
допомагає усвідомити зміст норми права
У юридичний состав правопорушення входить:
суб'єкт
норма права
санкція
Які положення зв'язані з встановленням істини при вирішенні суперечок:
відповідальність настає тільки за провину, усякий сумнів на користь обвинувачуваного
закон не має зворотної сили, закон – це те, що встановлює державу від імені народу
ніхто не може бути визнаний винним інакше, як по вироку суду
Об'єктивна сторона правопорушення складається з:
гіпотези
діяння
санкції
Що є об'єктом правового впливу:
політика
нормативно-правові акти
суспільні відносини
Укажіть з перерахованих державних способів нормотворчості основний:
нормотворчість судових органів
нормотворчість уряду
нормотворчість органів місцевого самоврядування

3.2. “Цивільне та сімейне право”
Предметом цивільного права є :
тільки особисті немайнові відносини
особисті немайнові відносини і майнові відносини
тільки майнові відносини
Помічника, згідно Цивільного Кодексу України, має право собі обрати :
неповнолітній
недієздатний
дієздатний, який за станом свого здоров’я не може самостійно здійснювати свої права і виконувати обов’язки
Юридична особа вважається створеною :
з моменту розробки установчих документів
з моменту державної реєстрації
з моменту видачі печатки і відкриття рахунку в банку
Дія особи, спрямована на набуття, зміну або припинення цивільних прав і обов'язків, це:
право власності
спадкування
право чин
Об'єктом права власності є:
будь-яка річ
тільки індивідуально-визначена річ
тільки річ з родовими ознаками
Відступлення права вимоги (цесія), це :
заміна боржника в зобов'язанні
виконання зобов'язання третьою особою
заміна кредитора в зобов'язанні
Шкода, завдана особі, яка без відповідних повноважень рятувала здоров'я та життя фізичної особи від реальної загрози для неї, відшкодовується :
особою, яку врятували
державою
територіальною громадою
Держава згідно Цивільного Кодексу України :
не може бути взагалі спадкоємцем
може бути спадкоємцем тільки за заповітом
може бути спадкоємцем при відсутності спадкоємців за законом
Договір, по якому права й обов'язки в сторін виникають з моменту передачі речі, це:
публічний договір
реальний договір
консенсуальный договір
Сімейний Кодекс України визнає шлюбом (з настанням відповідних правових наслідків):
шлюб, зареєстрований в органах РАЦСу
релігійний обряд шлюбу
спільне проживання чоловіка і жінки
Акт цивільного законодавства зворотної дії у часі :
ніколи не має
завжди має
має, коли він пом'якшує або скасовує цивільну відповідальність особи
Здатність особи мати цивільні права й обов'язки, це:
правочиноздатність
правоздатність
дієздатність
Недієздатною визнається особа, яка:
зловживає спиртними напоями, наркотичними засобами, токсичними речовинами і тим ставить себе і свою сім'ю у важке матеріальне становище
внаслідок хронічного, стійкого психічного розладу не здатна усвідомлювати значення своїх дій та (або) керувати ними
страждає на психічний розлад, що істотно впливає на її здатність усвідомлювати значення своїх дій та (або) керувати ними
Строк, у межах якого особа може звернутися до суду з вимогою про захист свого цивільного права чи інтересу, це:
позовна давність
претензійний строк
гарантійний строк
Ризик випадкового знищення та випадкового пошкодження (псування) майна згідно Цивільного Кодексу України несе його :
добросовісний володілець
недобросовісний володілець
власник

Зобов'язально-правовим засобом забезпечення виконання зобов'язань є :
застава
неустойка
завдаток
Шкода, завдана малолітньою особою :
не відшкодовується ніким
відшкодовується малолітнім
відшкодовується її батьками чи іншими особами, які здійснюють виховання малолітньої особи
Договір, по якому одна сторона має лише права, а друга лише обов'язки, це:
взаємний договір
двосторонній договір
односторонній договір
Підставою цивільно-правової відповідальності є :
склад злочину
склад цивільного правопорушення
склад правопорушення
Скільки черг існує при взятті на квартирний облік відповідно до Житлового Кодексу України:
одна черга
дві черги
три черги
Здатність особи своїми діями набувати цивільні права і самостійно їх здійснювати, а також здатність своїми діями створювати для себе цивільні обов'язки, самостійно їх виконувати та нести відповідальність у разі невиконання це:
бізнесдієздатність
правоздатність
дієздатність
Які вимоги, згідно Цивільного Кодексу України, ставляться до фізичної особи-підприємця:
зобов'язаний бути одруженим, мати повну цивільну дієздатність, зобов'язаний здійснити державну реєстрацію
його діяльність не повинна бути заборонена законом, він повинен мати повну цивільну дієздатність, зобов'язаний здійснити державну реєстрацію
він повинен мати майна на суму не менш 1000 розмірів не оподаткованого податком мінімуму доходів громадян, мати повну цивільну дієздатність; його діяльність не повинна бути заборонена законом
Юридична особа, це:
просте товариство
організація чи підприємство
особа, що має юридичну освіту
Недійсний правочин, недійсність якого встановлена і зазначена в законі, це:
нікчемний правочин
оспорюваний правочин
фіктивний правочин
Позов про витребування майна з чужого незаконного володіння, це :
віндикаційний позов
негаторний позов
прогібіторний позов
Переведення боргу (делегація), це :
заміна боржника в зобов'язанні
виконання зобов'язання третьою особою
заміна кредитора в зобов'язанні
Шкода, завдана майну особи, яка без відповідних повноважень рятувала від реальної загрози майно іншої особи, яке має істотну цінність, відшкодовується :
державою
власником (володільцем) цього майна
територіальною громадою
Скільки черг існує при спадкуванні за законом відповідно до Цивільного Кодексу України:
дві черги
три черги
п'ять черг
При відсутності яких умов договір не може вважатися укладеним?
звичайних умов
випадкових умов
істотних умов
Прийняття усиновлювачем дитини в сім’ю здійснюється на підставі рішення:
органу опіки і піклування
Центру з усиновлення дітей
суду
Учасник цивільного правовідношення, що має права, називається:
зобов'язаною особою
уповноваженою особою
боржником
Частковою цивільною дієздатністю володіють особи:
недієздатні
неповнолітні
малолітні
Філією юридичної особи є його відокремлений підрозділ, що:
розташований в місці її знаходження
лише здійснює її представництво і захист інтересів
виконує всі чи частину її функцій
Форма довіреності повинна:
бути письмовою
бути нотаріальною
відповідати формі, в якій відповідно до закону має вчинятися правочин
Позов про усунення перешкод у здійсненні власником правомочностей користування і розпорядження своїм майном це :
віндикаційний позов
негаторний позов
прогібіторний позов
Речово-правовим засобом забезпечення виконання зобов'язань є :
застава
неустойка
порука
Умови про предмет договору, умови, що визначені законом як істотні або є необхідними для договорів даного виду, а також усі ті умови, щодо яких за заявою хоча б однієї із сторін має бути досягнуто згоди, називаються :
істотними умовами
звичайними умовами
випадковими умовами
Склад цивільного правопорушення складається з наступних елементів :
об'єкт, суб'єкт і зміст
шкода, протиправна дія (бездіяльність), причинний зв'язок між протиправною дією (бездіяльністю) і шкодою, вина
об'єкт, суб'єкт, об'єктивна і суб'єктивна сторона
Шкода, завдана джерелом підвищеної небезпеки :
відшкодовується особою, яка на відповідній правовій підставі володіє джерелом підвищеної небезпеки
не відшкодовується ніким
особою, яка безпосередньо працює (керує) джерелом підвищеної небезпеки
Особисті немайнові права фізичної особи :
не можуть передаватися, тісно пов'язані з фізичною особою, належать їй довічно, не мають економічного змісту
тісно пов'язані з фізичною особою, можуть бути передані іншій особі чи позбавлені їх, не мають економічного змісту
тісно пов'язані з фізичною особою, належать їй довічно, не можуть передаватися, мають економічний зміст
Міра можливої поведінки уповноваженої особи, якій відповідає міра належної поведінки зобов'язаної особи, це:
суб'єктивне цивільне право
цивільна правоздатність
цивільна правосуб'єктність
Якщо протягом одного року в місці постійного проживання особи немає відомостей про місце її перебування, ця особа:
оголошується в розшук
визнається безвісно відсутньою
оголошується померлою
Представництвом юридичної особи є його відокремлений підрозділ, що:
розташований в місці її знаходження
здійснює її представництво і захист інтересів
виконує всі чи частину її функцій
Правочин, дійсність якого заперечується зацікавленою стороною на підставах, встановлених законом, і він може бути визнаним недійсним це:
нікчемний правочин
фіктивний правочин
оспорюваний правочин
Загальна позовна давність встановлюється Цивільним Кодексом України тривалістю в :
один рік
три роки
Право користування чужим майном, це :
сервітут
емфітевзис
суперфіцій
Об'єктом авторського права є :
акти органів державної влади й органів місцевого самоврядування (закони, укази, постанови і т.п.)
комп'ютерні програми
фонограми
Шкода, завдана незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю посадової або службової особи органу державної влади при здійсненні нею своїх повноважень:
відшкодовується цією посадовою чи службовою особою
відшкодовується державою
не відшкодовується ніким
Який строк для прийняття спадщини встановлений Цивільним Кодексом України:
не встановлений
шість місяців
три роки
Згідно Сімейного Кодексу України право на утримання мають:
тільки один з подружжя в період шлюбу
тільки один з подружжя після розірвання шлюбу
один з подружжя як в період шлюбу, так і після розірвання шлюбу, а також чоловік і жінка, які в шлюбі не знаходились

3.3. “Кримінальне право».

Вкажіть види санкцій, які існують в чинному кримінальному законі.
абсолютно-невизначені
абсолютно-визначені, альтернативні
відносно-визначені
Який злочин вважається вчиненим на території України?
той, який містить всі ознаки злочину, передбаченого відповідною нормою Особливої частини КК
той, який розпочато, продовжено або закінчено на території України, а також, якщо хоча б один із співучасників злочину діяв на території України

Визначить час, який слід вважати часом вчинення злочину.
час вчинення, передбаченої законом про кримінальну відповідальність, суспільне небезпечної дії або бездіяльності і настання, передбачених тим самим законом, суспільне небезпечних наслідків
час звернення потерпілого в компетентні органи із заявою про вчинення злочину
час, коли про факт вчинення злочину стало відомо компетентним органам
Який кримінальний закон має зворотну силу? (вкажіть найповнішу відповідь).
який змінює кримінальний закон
який зменшує строки покарання
який скасовує злочинність діяння або пом'якшує кримінальну відповідальність

Вкажіть фактори, які визначають малозначність діяння.
відсутність суспільне небезпечних наслідків
наявність винятково позитивної характеристики суб'єкту злочину
протиправна поведінка потерпілого
Що таке "кваліфікація злочину"?
визначення ознак конкретного діяння як злочинного па підставі встановлення відповідності його ознакам, визначеним конкретною Особливої частини КК та закріплення цього у встановленій кримінально-процесуальним законом формі
встановлення тотожності ознак конкретного діяння ознакам, визначеним нормою Особливої частини КК та закріплення цього у визначеній кримінально-процесуальним законом формі
кримінально-правова оцінка вчиненого діяння на підставі встановлення тотожності його ознак з ознаками відповідного складу злочину, визначеного відповідною нормою Особливої частини КК та правове закріплення цього у встановленій законом формі
Які стадії вчинення злочину визначені чинним кримінальним законом?
виявлення умислу
формальний злочин
замах па злочин, закінчений злочин
Чи можливе готування до необережних злочинів?
так
ні
можливе виключно у злочинах, які вчиняються із злочинною самовпевненістю.
За готування до яких злочинів передбачена кримінальна відповідальність?
за готування до будь-яких злочинів
за готування до вчинення злочинів невеликої тяжкості
за готування до вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів
Які форми співучасті виділяються за суб'єктивною ознакою?
співвинність
співучасть без попередньої домовленості, співучасть з попередньою домовленістю, злочинна організація
банда
Що таке ексцес виконавця?
вчинення виконавцем злочинного діяння, яке не охоплювалось умислом інших співучасників
не вчинення виконавцем злочинного діяння, яке було обумовлено співучасниками злочину
Вкажіть види повторності тотожних злочинів.
не однократність, систематичність, злочинний промисел
багатократність
системність
Які види рецидиву злочинів виділяє теорія кримінального права?
загальний рецидив злочинів, спеціальний рецидив злочинів, пенітенціарний рецидив злочинів, рецидив тяжких та особливо тяжких злочинів
родовий рецидив злочинів
спеціальний рецидив злочинів
За яких умов особа може бути звільнена від кримінальної відповідальності у зв'язку із дійовим каяттям?
при вчиненні злочину вперше
при вчиненні злочину невеликої тяжкості
при вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості
при вчиненні злочину вперше невеликої тяжкості
Вкажіть умови, які дозволяють звільнити від кримінальної відповідальності у зв'язку із примиренням винного з потерпілим.
вчинення злочину вперше незалежно від форми вини
вчинення злочину невеликої або середньої тяжкості
при вчиненні злочину вперше невеликої тяжкості
Які строки давності притягнення до кримінальної відповідальності передбачені ст. 49 КК?
п'ять років, п'ятнадцять років
сім років
двадцять п'ять років
При вчиненні яких дій зупиняється перебіг давності притягнення до кримінальної відповідальності?
учиненням адміністративного правопорушення
учиненням злочину незалежно від форми вини
учиненням злочину середньої тяжкості, тяжкого або особливо тяжкого злочину
Вкажіть, які види покарання застосовуються виключно як основні.
позбавлення спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу, арешт
конфіскація майна
арешт, позбавлення волі, обмеження волі, виправні роботи, довічне позбавлення волі
Які види покарання можуть застосовуватись виключно в якості додаткових?
громадські роботи
службові обмеження для військовослужбовців
конфіскація майна
обмеження волі
Який строк виправних робіт без позбавлення волі передбачений СТ.57 КК?
від 2 місяців до одного року
від 6 місяців до двох років
від 6 місяців до трьох років
Який строк обмеження волі передбачений ст. 61 КК?
від 1 до 3 років
від 1 до 5 років
від 2 до 3 років
від 2 до 5 років

Які строки передбачені ст. 63 КК для позбавлення волі на певний строк?
від 1 до 10 років
від 1 до 15 років
від 1 до 25 років
від 2 до 20 років
Вкажіть методи призначення покарання за сукупністю злочинів.
часткове складання покарань, призначених за кожний злочин окремо
поглинання більш суворим покаранням менш суворого покарання
Який максимальний строк покарання може бути призначений за сукупністю вироків?
максимальний строк визначений нормою Особливої частини КК, яка регламентує даний вид покарання, 25 років позбавлення волі, якщо хоча б один із злочинів належить до категорії тяжких або особливо тяжких
20 років позбавлення волі, якщо хоча б один із злочинів належить до категорії тяжких або особливо тяжких
При призначенні яких видів покарання суд може застосувати звільнення від відбування покарання з випробуванням?
громадські роботи
виправні роботи, обмеження волі
арешт
утримання в дисциплінарному батальйоні
Які обов'язки можуть бути покладені на особу судом при звільненні її від відбування покарання з випробуванням?
попросити публічно або в іншій формі пробачення у потерпілого, повідомляти органи кримінально-виконавчої системи про зміну місця проживання, роботи або навчання, пройти курс лікування від алкоголізму, наркоманії або захворювання, що становить небезпеку для здоров'я інших осіб
відшкодувати заподіяну шкоду
продовжити навчання або влаштуватись на роботу
До яких категорій вагітних жінок та жінок, які мають дітей віком до семи років не може бути застосовано звільнення від відбування покарання?
до жінок, які вчинили тяжкі і особливо тяжкі злочини та засуджені на строк позбавлення волі, що перевищує 5 років
до жінок, які вчинили умисні злочини і засуджені до позбавлення волі на строк, що перевищує 5 років
до жінок, які засуджені на строк, що перевищує 5 років позбавлення волі, незалежно від форми умислу, яким характеризується вчинений злочин
Після відбування якого строку призначеного покарання може бути застосовано умовно-дострокове звільнення від відбування покарання?
не менше однієї четвертої за злочини невеликої тяжкості
не менше однієї третини строку покарання призначеного судом за злочини середньої тяжкості
не менше половини строку покарання призначеного за злочини невеликої та середньої тяжкості, не менше двох третин строку покарання, призначеного судом
До яких категорій осіб можуть бути застосовані примусові заходи медичного характеру?
до осіб, які після відбування покарання захворіли на психічну хворобу
до осіб, які вчинили суспільно небезпечні діяння у стані неосудності, до осіб, які вчинили злочини у стані осудності, але захворілі на психічну хворобу до постановленим вироку або під час відбування покарання
до осіб, які вчинили злочини у стані осудності, але захворілі на психічну хворобу до постановленим вироку або під час відбування покарання
Вкажіть види примусових заходів медичного характеру, які передбачені КК України.
надання амбулаторної психіатричної допомоги

госпіталізація до психіатричного закладу із звичайним, посиленим, суворим наглядом
госпіталізація до психіатричного закладу із особливим наглядом
Які види покарання можуть застосовуватись щодо неповнолітніх?
штраф, громадські роботи, виправні роботи, арешт, позбавлення волі на певний строк
конфіскація майна
обмеження волі
При засудженні до яких видів покарання можливе застосування звільнення неповнолітніх від відбування покарання з випробуванням ?
громадські роботи
обмеження волі
тримання в дисциплінарному батальйоні
позбавлення волі на певний строк
Вкажіть строки давності звільнення від кримінальної відповідальності та відбування покарання неповнолітніх.
два роки, п'ять років, сім років, десять років
три роки
п’ятнадцять років при вивчення особливо тяжкого злочину пов'язаного з умисним позбавленням життя людини
Який нормативний акт визначає поняття злочину?
Загальна декларація прав людини ООН від 10 грудня 1948 p., яка в цій частині імплантована в національне законодавство України
Європейська Конвенція "Про захист прав людини та основних свобод" від 4 листопада 1950 р. (ст. 7), яка в цій частині імплантована в національне законодавство України.
поняття злочину визначено Конституцією України та в повному обсязі введено в ст. 11 чинного КК України. 4.ст. 11 КК України.
всі відповіді вірні
Які злочини за моментом закінчення визначає теорія кримінального права?
матеріальні злочини
фізичні злочини
моральні злочини
В якій ситуації при здійсненні необхідної оборони допустиме застосування зброї або інших засобів чи предметів?
у будь-якій ситуації реалізації права на необхідну оборону
при здійсненні оборони від незаконного проникнення в житло чи інше приміщення, при захисті від нападу групи озброєних осіб
Вкажіть умови правомірності спричинення шкоди при затриманні злочинця?
в ситуації, коли спричинення шкоди є єдиним методом затримання злочинця
з метою доставки злочинця в органи влади
при відсутності перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця
затримання допускається безпосередньо після вчинення злочину
Визначить умови, при яких КК допускає можливість звільнення від кримінальної відповідальності з передачею особи на поруки.
при вчиненні злочину вперше
при вчинення вперше умисного злочину
при вчинення вперше злочину невеликої або середньої тяжкості
Які методи призначення покарання за сукупністю вироків передбачені КК України?
повного приєднання до покарання призначеного за новим вироком, невідбутої частини покарання за попереднім вироком
повного складання призначених покарань
часткового складання призначених покарань

4. Перелік теоретичних питань
4.1. Теоретичні питання з дисципліни “Теорія держави і права”
Предмет і метод теорії держави і права.
Основні теорії походження держави.
Поняття держави, його ознаки і сутність.
Форми держави.
Поняття права, його ознаки і сутність.
Співвідношення держави і цивільного суспільства.
Поняття й ознаки державного апарату.
Політична система суспільства і держави.
Право й економіка.
Принципи права.
Види соціальних норм.
Поняття і структура норм права.
Джерела права.
Юридичні факти.
Дія нормативно-правових актів у часі, у просторі і по колу осіб.
Тлумачення правових норм.
Поняття і види правової культури.
Поняття і види правопорушень.
Поняття і види юридичної відповідальності.
Основні принципи законності.
Поняття й ознаки правової держави.
Правовий статус особистості.
Система права.
Поняття і види правотворчості.
Механізм правового регулювання.
Функції держави.
Правомірне поводження.
Взаємодія держави й особистості.
Принципи правотворчості.
Поняття правовідносин, їх основні ознаки.

4.2. Теоретичні питання з дисципліни “Цивільне та сімейне право”
Поняття цивільного права, його предмет, метод правового регулювання та принципи.
Поняття і особливості цивільних правовідносин.
Фізичні особи як суб'єкт цивільних правовідносин.
Юридичні особи як суб'єкт цивільних правовідносин.
Об'єкти цивільних правовідносин. Їх види.
Поняття і ознаки правочину. Вимоги, додержання яких є необхідним для чинності правочину.
Форми правочину. Правові наслідки недодержання форми правочину.
Недійсність правочину. Відмінність нікчемного правочину від оспорюваного.
Опіка та піклування в цивільному та сімейному праві.
Поняття, підстави виникнення та види представництва в цивільному праві.
Захист цивільних прав та інтересів.
Строки захисту цивільних прав. Позовна давність.
Поняття власності та права власності. Виникнення та припинення права власності.
Суб'єкти, об'єкти та зміст права інтелектуальної власності.
Захист права власності і права інтелектуальної власності.
Поняття особистих немайнових прав фізичної особи, їх види.
Поняття і ознаки зобов'язань. Заміна осіб в зобов'язаннях.
Виконання зобов'язань. Забезпечення виконання зобов'язань.
Поняття та підстави цивільно-правової відповідальності.
Підстави звільнення від цивільно-правової відповідальності.
Цивільно-правовий договір. Поняття та види. Зміст договору.
Зобов'язання, які виникають внаслідок заподіяння шкоди. Особливості відшкодування шкоди, завданої джерелом підвищеної небезпеки, малолітньою, неповнолітньою або недієздатною особою.
Поняття спадкування. Відкриття спадщини, прийняття (відмова), перехід права на прийняття спадщини, “відумерлість спадщини”.
Відмінність спадкування за заповітом від спадкування за законом.
Поняття сімейного права і сім’ї. Особливості сімейних правовідносин.
Поняття шлюбу і порядок його укладення. Відмінність припинення шлюбу від визнання шлюбу недійсним.
Майнові відносини подружжя. Режим власності подружжя.
Специфіка майнових правовідносин батьків та дітей.
Поняття та умови усиновлення. Відмінність скасування усиновлення від визнання усиновлення недійсним.
Аліментні правовідносини.

4.3. Теоретичні питання з дисципліни “Кримінальне право”

Дія кримінального закону в часі. Зворотна сила закону.


Поняття і ознаки злочину з кримінального права України.


Поняття, елементи і значення складу злочину.


Поняття і види об'єктів злочину.


Поняття, ознаки і значення об'єктивної сторони злочину.


Намір і його види.


Необережність і її види.


Поняття суб'єкта злочину, його ознаки. Спеціальний суб’єкт.


Вік, по досягненню якого особа підлягає кримінальній відповідальності. Особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх.


Затримка особи, яка скоїла злочин.


Неосудність. Фізичний та психічний примус, виконання наказу.


Необхідна й мнима оборона. Поняття, підстави і її ознаки.


Перевищення заходів необхідної оборони. Діяння, пов’язані з ризиком, і виконання спецзавдання з розкриття злочину.


Крайня необхідність. Поняття і підстави.


Поняття і види, стадії здійснення злочину.


Приготування до злочину, його види. Підстави і межі відповідальності за приготування до злочину.


Замах на злочин. Підстави і межі відповідальності за замах на злочин.


Поняття співучасті, її ознаки і значення.


Види співучасників. Підстави і межі відповідальності співучасників.


Ексцес виконувача, його види.


Форми співучасті в кримінальному праві.


Поняття і види множинності злочинів.


Поняття і види сукупності злочинів.


Поняття рецидиву злочинів, його види і кримінально-правове значення.


Поняття і ознаки покарання в кримінальному праві. Основні і додаткові покарання в кримінальному праві.


Позбавлення свободи: поняття, зміст, обмеження волі, довічне позбавлення волі.


Поняття і зміст позбавлення права займати визначені посади або займатися визначеною діяльністю, позбавлення військового, спеціального звання, чину.


Виправні і громадські: зміст, терміни, порядок їх призначення.


Обставини, які пом'якшують і обтяжують відповідальність, їхнє кримінально-правове значення.


Призначення покарання при здійсненні декількох злочинів.5.Практичні завдання комплексного державного екзамену.
5.1.Загальні методичні вказівки виконання практичних завдань.
В основу завдань встановлені конкретні кримінальні справи з практики Верховного суду України, а також з місцевої слідчо-судової практики.
Для освоєння питань кожної теми і правильного виконання завдання необхідно взяти до уваги діючі методичні вказівки.
Важливо вивчити фактичні обставини завдання, зрозуміти його зміст і суть запропонованих питань. Рекомендується зробити аналіз обставин завдання з використанням конкретних норм КК. На кожне завдання необхідно виконати рішення у письмовій формі.
Рішення повинне бути мотивоване, і відповідати нормам закону.
При виконанні практичних завдань студент докладає обставини завдання і своє рішення, в якому обов'язково повинен послатися на відповідний закон, інакше рішення буде не кваліфікованим.
Як повинні виконуватися завдання.
Завдання з дисципліни „Кримінальне право”.
Кузнецова засудили по ст. 140 КК України за те, що він разом з іншими особами, засудженими по справі, неодноразово брав участь в квартирних крадіжках. Згідно залученої до справи копії свідоцтва про народження видно, що на час здійснення останньої крадіжки йому виповнилося 13 років 11 міс. 6 днів.
Чи правильно був засуджений Кузнецов?

Рішення: З умови задачі видно, що воно розраховане на знання питань про вік по досягненню якого, можлива кримінальна відповідальність, як обов'язкової ознаки суб'єкта злочину. Це питання регулюється ч 2 ст. 10 КК України, що передбачає кримінальну відповідальність неповнолітніх. У даній статті мовиться, що кримінальній відповідальності за крадіжку підлягають особи, які вчинили даний злочин у віці від 14 років. Кузнецову, як видно з матеріалів справи, на момент здійснення крадіжки не виконалося 14 років.
У зв'язку з цим Кузнецов не досяг віку кримінальної відповідальності, і засудили його за крадіжку неправильно, і вирок повинен бути відмінний, а справа припинена і до нього повинні бути застосовані примусові заходи виховного характеру.
Рішення задач по окремих темах повинні відповідати вимогам:
1. Необхідно встановити наявність або відсутність складу злочину в діянні осіб, які вказані в задачі.
2. Якщо немає складу злочину, слід сказати, які ознаки відсутні.
При кваліфікації приготування, замах на злочин і співучасть необхідний посилатися на ст. 17 або 19 КК України.
Деякі питання кваліфікації дані в Постановах Пленуму Верховного суду України, на які повинні послатися.
3. Кваліфікація злочину повинна бути детально мотивована шляхом юридичного аналізу складу злочину, характеристикою об'єкту, суб'єкта об'єктивною і суб'єктивною стороною злочину.
Цей аналіз повинен відповідати і відповідати фактичним ознакам суспільно-небезпечного діяння, яке описане в задачі і всім ознакам складу злочину, передбаченого законом.
Тут же слід вказати на родовий безпосередній об'єкт злочину, а також предмет злочину і його види.
Аналізуючи ознаки об'єктивної сторони, слід сказати, в чому виражається в даному випадку дія чи бездіяльність, дати характеристику їх обов'язкових і факультативних ознак, показати їх значення.
При аналізі суб'єктивної сторони вказати форму і види злочинного діяння, розкрити зміст інтелектуального і вольового моменту. Слід розглянути факультативні ознаки суб'єктивної сторони злочину. Характеризуючи суб'єкт злочину, слід звернутися до ст. 10 КК і назвати 3 обов'язкові ознаки, а також ознаки спеціального суб'єкта, які передбачені Особливою частиною КК. Коли встановлені кваліфікуючі ознаки - треба розкрити їх зміст.

5.2.Практичні завдання з дисципліни ”Цивільне та сімейне право”

Завдання № 1.
Заваров просив звільнити його від обов’язку сплачувати аліменти на утримання доньки від першого шлюбу. Доньці Заварова 17 років, вона навчається на 1 курсі Педагогічного університету і отримує стипендію. Крім того, вона нещодавно вийшла заміж за працівника державної автоінспекції, який отримує зарплату в розмірі 2750 грн. Заваров же повинен ще утримувати непрацездатну дружину і 75-річну тещу, а його заробіток дорівнює лише 2440 грн. на місяць.
Яке рішення повинен винести суд?

Завдання № 2.
Анушкін, скориставшись тим, що шофер таксомоторного парку Жуваков залишив без догляду автомобіль з ключем в замку запалення, сів за кермо і, проїхавши 450 метрів, здійснив наїзд на автомашину Веркової. Веркова подала до таксомоторного парку і Анушкіна позов про відшкодування шкоди у сумі 4600 гривень. Суд звільнив таксомоторний парк від відповідальності і стягнув зазначену суму тільки з Анушкіна, вважаючи, що він, як володілець джерела підвищеної небезпеки винен у заподіянні шкоди. Веркова подала апеляційну скаргу з вимогою покласти матеріальну відповідальність на таксомоторний парк.
Як слід вирішити справу? Чи змінилося б рішення суду, якби Анушкін незаконно заволодів автомобілем, який знаходився на стоянці у таксомоторному парку?
Завдання № 3.
Член житлово-будівельного кооперативу “Весна” Митрофанов вирішив продати свою квартиру Попову. Вони звернулися до нотаріуса для посвідчення угоди купівлі-продажу, але нотаріус відмовив їм у цьому, мотивуючи, що квартира спочатку повинна бути Митрофановим приватизована.
Чи правильні аргументи нотаріуса?
Завдання № 4.
До банку звернувся голова правління товариства з обмеженою відповідальністю “Весна” із заявою про відкриття розрахункового рахунку. Управляючий банком у відкритті рахунку відмовив, посилаючись на те, що у статуті товариства нічого не сказано про можливість відкриття розрахункового рахунку. Крім того, він звернув увагу на те, що голова правління не має довіреності на укладення договору розрахункового рахунку з банком.
Чи правомірна ця відмова?

Завдання № 5.
8 січня 2014 р. Кротова, яка знаходилась у будинку-інтернаті для людей похилого віку, склала заповіт на користь своєї сусідки по кімнаті Павлової, який був посвідчений державним нотаріусом, а 10 серпня 2014 р. вона померла. Після її смерті стало відомо, що є заповіт Кротової на користь будинку-інтернату, посвідчений 7 травня 2014 р. директором цього будинку-інтернату. Павлова подала позов до суду про визнання другого заповіту недійсним, вважаючи, що чинне законодавство не передбачає можливості посвідчувати заповіт директором будинку-інтернату на користь установи, керівником якої він виступає.
Яке рішення повинен прийняти суд?

Завдання № 6.
Подружжя Анікєєвих вирішили припинити шлюб і склали письмову угоду про те, що Анікєєв К. не буде претендувати на розподіл квартири, виїде з Одеси і буде постійно проживати разом з матір’ю у Херсоні. Анікєєва О., з свого боку, зобов’язалась не укладати новий шлюб до закінчення інституту їх дочкою – студенткою першого курсу. За посвідченням досягнутої угоди Анікєєви звернулися до нотаріуса. Останній відмовив в посвідченні такої угоди.
Чи правомірні дії нотаріуса і чому ?
Завдання №7.
Кінодраматург Смирнов уклав з телестудією “РУТ” договір на написання сценарію для науково-публіцистичної передачі. Сценарій було здано автором і після розгляду прийнято студією. Авторові була виплачена сума у розмірі 50% від суми, зазначеної в договорі. Потім фактичні відносини автора зі студією були припинені. Автор нічого не знав про долю свого сценарію. Пізніше автор довідався, що передача вийшла в ефір, і дикторський текс було написано редактором студії. Автор подав свої претензії до студії щодо змін в його сценарії, а також вимагав виплати повну винагороду і відшкодувати збитки, завдані зміною сценарію.
Яке рішення слід прийняти? Який порядок зміни прийнятого за договором об’єкта авторського права?
Завдання № 8.
Антонов їздив містом на мотоциклі, не маючи свідоцтва на його управління, і був затриманий інспектором ДАІ і працівником міліції. Мотоцикл було поставлено на стоянку перед райвідділом міліції, звідки потім було украдено.
Хто повинен відшкодувати шкоду Антонову?

Завдання № 9.
Гончарова уклала із Шлапаковим договір підряду на ремонт даху приналежного їй дому. З метою забезпечення договору Гончарова передала Шлапакову завдаток у сумі 500 гривень. Проте в обумовлений у договорі день Шлапаков не з’явився і дах не відремонтував. Наступного дня був сильний дощ, і будинок Гончарової був затоплений водою. У результаті цього були зіпсовані м'які меблі і музичний центр, а також виникла необхідність у проведенні косметичного ремонту. Гончарова звернулася до суду із позовом до Шлапакова про відшкодування матеріальної і моральної шкоди, посилаючись на ст.ст. 1166 і 1167 Цивільного Кодексу.
Чи правомірні вимоги Гончарової? Як повинен бути вирішений спір?
Завдання № 10.
Деревопереробне підприємство “Лісоруб” уклало договір поставки з меблевою фабрикою “Імперія”, згідно якого підприємство зобов’язалося поставляти свою продукцію на підставі затверджених графіків поставок. Але у зв’язку з постійними простроченнями оплати на 30-50 діб, підприємство зупинило відвантаження своєї продукції. У листі до фабрики зазначалося, що відвантаження поновиться лише після погашення заборгованості.
Чи законне рішення прийняло керівництво підприємства?

Завдання № 11.
Андреєва Світлана, у 12 років залишилась сиротою. Її взяв до себе дядько – Петровський (брат матері), у якого був син - Ігор. Дітей виховували разом. Коли діти виросли, вони покохали один одного і вирішили одружитися. Батьки Ігоря категорично заперечили проти цього шлюбу. Молодим також відмовили в районному відділі РАЦСу, оскільки вважали перепоною те, що вони є близькими родичами, та заперечення батьків.
Чи правильні дії працівників РАЦСу?
Завдання № 12.
Під час переправи через річку несподівано тріснув лід і автомобіль разом з його власником Хмельовим почав повільно сповзати під лід. Знаходячись поруч Югов і Тімін намагалися утримати машину, завдяки чому Хмельов встиг з неї виплигнути. Тімін же намагався утримати автомашину, підсковзнувся, провалився під лід та відморозив собі ногу, яку пізніше довелося ампутувати. З цієї нагоди Тімін звернувся до суду з позовом до Хмельова про відшкодування шкоди. Останній проти позову заперечував, посилаючись на те, що автомобіль все одно урятувати не вдалось.
Як належить вирішити справу ?

Завдання № 13.
Рішенням місцевого суду було розірвано шлюб між подружжям Сидорових, при цьому судовий збір склав 30 грн. із кожного. Сидоров В. сплатив судовий збір, зареєстрував розірвання шлюбу і одержав у відділі РАЦСу посвідчення про це. Через рік Сидоров В. загинув у автокатастрофі. Колишня дружина Сидорова Л. звернулася до нотаріальної контори з проханням видати свідоцтво про право на спадщину на жилий будинок, який був приватною власністю Сидорова В. В нотаріальну контору прийшла також сестра померлого і пред’явила свідоцтво, видане відділом РАЦСу про розірвання шлюбу. Інших осіб, які могли б претендувати на спадщину, не було. Нотаріус відмовився видати свідоцтво Сидоровій Л. Остання звернулася до суду з позовом про визнання її спадкоємницею, посилаючись на те, що вона не оформляла розірвання шлюбу у РАЦСі.
Яке рішення повинен винести суд?

Завдання № 14.
Після смерті Антонова його спадщину прийняв брат, який проживав разом із померлим. Повнолітній непрацездатний син померлого, який жив окремо від батька в іншому місті, подав позов. На його думку, він має право на обов’язкову частку.
Чи підлягає позов задоволенню? Чи змінилося б рішення суду, якби Антонов склав заповіт на користь брата?

Завдання № 15.
Опалінська опублікувала в місцевій газеті оголошення про виплату грошової винагороди в сумі 300 грн. тому, хто знайде її зниклу собаку. Собаку знайшла і доставила за зазначеною в газеті адресою Сурікова.
Чи виникло цивільне правовідношення? Якщо так, то що є підставою його виникнення?

Завдання № 16.
Бондаренко придбав по договору купівлі-продажу жилий будинок. Через два місяці після продажу будинку попередній власник Дроздов звернувся до Бондаренко з проханням передати шафу, яку він власноручно зробив в одній з кімнат. Бондаренко відмовився це зробити, посилаючись на те, що шафа є невіддільною частиною будинку і неможливо демонтувати її без суттєвих пошкодження стін та стелі у кімнаті. Дроздов заперечував, що він продав будинок, а не шафу.
Вирішіть спір.

Завдання № 17.
Машкова звернулася до суду с заявою про оголошення померлим її чоловіка. В заяві вона пояснила, що Машков був членом риболовецького підприємства і працював на сейнері мастером по обробленню риби. Дев’ять місяців назад він, знаходячись у стані алкогольного сп’яніння, випав із шлюпки і потонув. До заяви додавалися акт про нещасний випадок та постанова слідчого про закриття кримінального провадження по факту загибелі Машкова. Заявниця мотивувала своє прохання тим, що органи РАЦСу відмовляють у реєстрації смерті її чоловіка без рішення суду.
Як повинен вчинити суд ?
Завдання № 18.
Борисов, керуючи власним автомобілем, збив Титова, якому у зв'язку з цим було заподіяно шкоду. Пізніше Титов звернувся до суду з вимогою про відшкодування йому шкоди. Борисов пояснив, що його визнано невинним в кримінальному проваджені ( не мав технічної можливості відвернути наїзд) і звільнено від відповідальності, а також, що він не може бути притягнений до цивільно-правової відповідальності, бо ст.1166 ЦК України передбачає вину як обов'язкову умову відповідальності. На це адвокат Титова зауважив, що в даній ситуації треба користуватися не загальною, а спеціальною нормою тобто ст. 1187 ЦК України, відповідно до якої Борисов має нести відповідальність за скоєні ним дії.
Як співвідносяться загальні і спеціальні норми цивільного законодавства? Вирішіть справу.

Завдання № 19.
При укладенні шлюбу між Іриною Прокопенко та Валерієм Побережець-Соколовським майбутнє подружжя не змогло обрати спільне прізвище. І. Прокопенко запропонувала приєднати до свого прізвища прізвище свого майбутнього чоловіка. Співробітники органу РАЦСу відмовилися з'єднувати прізвища пояснивши, що потрібно обрати прізвище одного з подружжя як їх спільне прізвище.
Вирішіть спір.

Завдання № 20.
Стародубцев продав Марченку телевізор. За домовленістю сторін Марченко повинен був забрати телевізор через два дні. Вночі в квартирі Стародубцева трапилась пожежа в результаті якої згорів зазначений телевізор. Стародубцев відмовився повернути Марченку отриману за телевізор грошову суму посилаючись на те, що Марченко як власник телевізора несе ризик випадкової загибелі речі. Марченко звернувся до суду.
Вирішіть спір.

Завдання № 21.
Третьяк продав Соломонову телевізор та магнітолу. Дізнавшись про це, колишня дружина Третьяка, звернулась до суду з позовом до Соломонова та Третьяка про визнання укладеної між ними угоди недійсною. Вона привела такі доводи: продане Соломонову майно є їх з чоловіком спільним майном і було придбано за період їх шлюбу з Третьяком; згоди на продаж речей вона не давала, бо не знала про таку; поділ спільного майна після припинення шлюбу не відбувся. Третьяк на суді це не заперечував.
Чи повинен суд задовольнити вимоги дружини Третьяк?
Завдання № 22.
Сергій Шамов з приводу закінчення школи отримав від бабусі подарунок – магнітофон. Через деякий час він спитав бабусю чи не буде вона заперечувати проти того, щоб він обміняв магнітофон на відеокамеру, яка належить його товаришу Нєстєрову. Бабуся не суперечила й письмово оформила свою згоду на укладання правочину. Обмін відбувся. Батько Сергія дізнавшись про обмін, звернувся до Нєстєрова з вимогою повернути магнітофон і забрати відеокамеру, оскільки він своєї згоди на обмін не давав. Нєстєров відмовився і пояснив, що наскільки йому відомо, магнітофон подарував Сергію не батько, а бабуся, яка дала письмову згоду на укладання угоди. При таких обставинах, як вважав Нєстєров, неповнолітній Сергій не потребує згоди батька на укладання угоди.
Хто правий у цьому спорі ? Чи переміниться рішення, якщо мати Сергія дасть згоду на обмін по проханню бабусі?

Завдання № 23.
Дванадцятирічний Олександр Василів брав участь у зйомках художнього фільму, за що йому було виплачена винагорода в сумі 5 тис. грн. На ці гроші він придбав канцелярські приналежності: авторучку за 75грн., пенал за 40 грн. і дорогу записну книжку за 350 грн. Батьки Олександра вважали, що він нерозумно потратив гроші, віднесли товар назад у магазин і вимагали від директора прийняти його назад. Директор відмовився задовольнити вимогу батьків, оскільки із розмови з хлопчиком він довідався, що Олександр купив товар за зароблені ним гроші, а своїм заробітком яв він знає неповнолітні можуть розпоряджатись самі.
Хто правий у суперечці, що виникла? Чи зміниться рішення, якщо винагорода була отримана батьком Олександра Василіва, який передав гроші сину із словами: „Можеш сам розпорядитись своїм заробітком”?

Завдання № 24.
Водій вантажної автомашини заводу Крилов після закінчення робочого дня, не повертаючись у гараж, самовільно виїхав на машині у своїх особистих справах. Перебуваючи в нетверезому стані, він порушив правила дорожнього руху і вчинив наїзд на тролейбус. Заподіяна трамвайно-тролейбусному управлінню шкода склала 8500 грн.
Хто повинен відшкодувати шкоду трамвайно-тролейбусному управлінню? Чи зміниться рішення, якщо буде встановлено, що Крилов заподіяв наїзд у робочий час при виконанні завдання заводу?

Завдання № 25.
Капелюшна, яка є власницею 1/2 будинку у передмісті, звернулася до нотаріальної контори з проханням посвідчити договір дарування, на підставі якого вона дарує свою частину будинку Сеновій, а обдарована поступається на користь Капелюшної правом користування житловою площею в будинку державного житлового фонду.
Чи має право нотаріус посвідчити таку угоду? Чи можливе укладання договору, якби обдарована поступалася правом власності на свій будинок?

Завдання № 26.
Потапова зробила в ательє мод замовлення на виготовлення жіночого плаття. Термін виконання замовлення – один місяць, але виконано воно було лише через шість місяців. За цей час фасон плаття вийшов з моди, у зв’язку з чим Потапова заявила про розірвання договору побутового підряду і про відшкодування витрат, пов’язаних із цим. Представник підрядчика заперечив проти вимог Потапової, звертаючи увагу на те, що Потапова має право лише на відповідну сплату за прострочення виконання замовлення.
Чи є підстави для задоволення вимог Потапової? Чи повинен підрядчик виконувати замовлення після того, як обумовлений термін його виконання вичерпано?

Завдання № 27.
Донька померлого Петрунькіна звернулася до нотаріальної контори із заявою про видачу свідоцтва про спадщину на все майно, оскільки інша спадкоємиця - дружина - є вбивцею спадкодавця. Нотаріус, познайомившись з документами, видав заявникові свідоцтво про право на спадщину на Ѕ спадкового майна, оскільки суд визнав дружину Петрунькіна очманілою на момент здійснення вбивства, внаслідок чого вона не втратила спадкового права.
Дайте характеристику діям нотаріуса.

Завдання № 28.
17-річний Іванов, який після закінчення училища працював токарем у виробничому об єднанні, уклав договір позики на суму, еквівалентну 10 тис. дол.. США. Дізнавшись про це батьки Іванова вимагали розірвання договору, який був укладений без їхньої згоди. Позикодавець Краснов відмовився розірвати договір, посилаючись на те, що Іванов має самостійний заробіток, працює за трудовим договором і повинен вважатись повністю дієздатним. У спір втрутився орган опіки і піклування. На думку якого, батькам Іванова потрібно погодитись на емансипацію. Якщо ж вони не погодяться, то Краснову рекомендували звернутись з позовом у суд про визнання Іванова повністю дієздатним. Не досягнувши згоди, сторони звернулись за роз’ясненням до юриста.
Яке пояснення їм потрібно дати?

Завдання № 29.
16-річний Олексій Синіцин пішов на роботу у товариство з обмеженою відповідальністю. Через декілька місяців до директора Товариства прийшов батько Синіцина і розповів, що Олексій нерозумно витрачає свій заробіток: купляє дуже дорогі речі, відвідує ресторани і т.д. У той же час сім я зараз знаходиться у скрутному матеріальному становищі, оскільки, крім Олексія в сім’ї є ще двоє малолітніх дітей. До того ж мати Олексія є недієздатною у зв’язку із станом здоров’я. Директор із розумінням віднісся до проблем сім’ї і погодився видавати Олексію на руки тільки частину заробітної плати, а іншу частину видавати його батькам.
Чи правильно поступив директор?

Завдання № 30.
Визнаний у встановленому законом порядку недієздатним громадянин Бєлов протягом декількох місяців купляв по одній авторучці в день у одному і тому ж магазині. Призначена його опікуном жінка принесла у магазин всі придбані ним авторучки і вимагала від директора магазину повернути виплачені за них гроші. Директор магазину відмовився виконати вимогу жінки Бєлова, посилаючись на те, що Бєлов здійснював дрібні побутові правочини, які будь-який громадянин має право вчиняти самостійно.
Хто правий у даній суперечці?


5.3.Практичні завдання з дисципліни ”Кримінальне право”

Завдання№1.
Гр. Леоненко, перебуваючи у нетверезому стані, сів за кермо власного автомобіля. Їдучи, не впорався з управлінням, виїхав на пішохідну частину вулиці на тролейбусній зупинці. В результаті порушення правил безпеки дорожнього руху двоє людей були смертельно травмовані і двоє отримали тяжкі тілесні ушкодження. Леоненко засуджений за ч. 3 ст. 286 КК до 10 років позбавлення волі.
Який злочин за степенем тяжкості вчинив Леоненко?


Завдання№2.
Гр. Халупов, перебуваючи у нетверезому стані на вулиці, "причепився" до незнайомої йому жінки Толкунової, безпідставно стверджуючи, що вона вкрала у нього гроші. Толкунова відштовхнула Халупова, той упав, вдарився головою об тротуар, від чого стався перелом кісток склепіння та основи черепа, що причинило смерть потерпілого.
Кваліфікуйте дії Толкунової.


Завдання№3.
Гр. Кухаренко завагітніла від випадкового статевого акту. Утримувати дитину не мала можливості і вирішила вбити її одразу після пологів. До лікарів не зверталася, дитину народила вдома. Заздалегідь приготувала відро з водою, в якому і втопила новонародженого. Вранці труп викинула у колектор.
Як треба кваліфікувати дії Кухаренко?


Завдання№4.
Гр. Суржик, отримавши відмову від Яроцької на його пропозицію вступити з ним у статевий зв’язок, вирішив її убити. З цією метою він сів у службову автомашину і, дочекавшись, коли Яроцька підійшла до свого будинку, наїхав на неї. Від отриманих травм потерпла померла.
Назвіть об’єкт злочину. Чи є в цьому разі знаряддя посягання?


Завдання№5.
Директор загальноосвітньої середньої школи Хекало сфальсифікував свідоцтво про закінчення школи учнем Супруном, виставивши у ньому відмінні оцінки, хоча Супрун на іспитах їх не отримував. За це батьки Супруна передали Хекалові стокілограмового кабанчика.
Ознайомтесь зі ст. 364, 366, 368 КК і дайте оцінку діям Хекала.


Завдання№6.
У шкільному басейні проводився урок плавання учнів другого класу. Викладач Макуха залишив басейн, бо йому терміново було потрібно зателефонувати. За час його відсутності школяр Таратута захлинувся і потонув.
Охарактеризуйте об’єктивну сторону злочину. Чи перебувають тяжкі наслідки у причинному зв’язку зі службовою діяльністю Макухи?


Завдання№7.

Гр. Колотило було притягнуто 15 вересня 2001 р. до кримінальної відповідальності за ст. 174 КК. Заперечуючи свою вину, Колотило заявив, що ці дії він вчинив на початку січня 2001 р., тоді як кримінальна відповідальність за ст. 174 КК була встановлена з 1 вересня 2001 р., тобто з дня, коли набрав чинності новий КК.
Як треба вирішити справу?


Завдання№8.
Міліціонер Полохно із розмови з гр. Чипалом у РВВС довідався, що слідчим Червонюком його притягнуто до кримінальної відповідальності за хуліганство. Полохно, видавши себе за родича Червонюка, запропонував Чипалові через нього передати слідчому 500 дол. Для закриття справи. Чипало дав гроші, але Полохно їх слідчому не віддав, навіть нічого не сказав йому про цей факт.
Кваліфікуйте ці дії.


Завдання№9.

Студенти вищого навчального закладу Кривун, Шашлов і Петров не були готові складати іспит викладачеві Сидоренку, тож склалися на 100 грн і, знаючи, що Сидоренко "не байдужий" до холодної зброї, придбали і піднесли йому фінський ніж, у зв’язку з чим і отримали позитивні оцінки без опитування.
Кваліфікуйте ці дії.


Завдання№10.
Гр. Целуйко прийшов додому у нетверезому стані. Сокирою почав рубати меблі, дружина намагалася перешкодити цьому, але він побив її, підпалив запальничкою її волосся, вигнав з дитиною, неодягненою, на мороз. Сусіди намагалися втрутитися, але Цілуйко бігав за ними з сокирою з криками:" Уб'ю! Заріжу!" Коли вони викликали наряд міліції, Цілуйко вчинив опір: плював в обличчя міліціонерам, при спробі надіти йому наручники, вдарив міліціонера ногою в живіт.
Кваліфікуйте дії Цілуйка.

Завдання№11.
Гр. Ковальчук приніс додому відеофільм, на якому були зняті кадри задоволення статевої пристрасті неприродним способом, а також злягання людей з тваринами. Касету ковальчук заховав у шафі, але її там знайшов його 15-річний син і зробив "перегляд" зі своїми однокласниками у школі.
У своїх поясненнях Ковальчук твердив, що фільм є не порнографічним, а еротичним.
Дайте правову оцінку ситуації.


Завдання№12.
Гр. Турчин підмовив гр. Павлова, якому виповнилося 16 років, вчинити крадіжку з квартири. Після їх затримання виявилося, що Турчину на момент вчинення злочину виповнилося 17 років і 11 місяців.
Кваліфікуйте дії цих осіб.

Завдання№13.
Гр. Ковальов, побачивши біля будинку легкову автомашину, двері якої не були зачинені власником, сів у неї і поїхав. Увесь день він катав по місту і за містом знайомих дівчат, а коли побачив, що бензин у баках закінчується, доїхав до того місця, де заволодів автомашиною, поставив її і пішов.
Кваліфікуйте дії Ковальова.


Завдання№14.
Гр. Пасько їхав на велосипеді, не зупинився на червоне світло світлофора і наїхав на пішохода, в результаті чого завдав йому тяжких тілесних ушкоджень
Кваліфікуйте дії Паська.


Завдання№15.
Гр, Тараненко підробив цифровий номінал п'яти однодоларових купюр так, що вони стали мати вигляд 100-доларових і, познайомившись з гр. Кичком, запропонував йому придбати їх як справжні по 500 грн за штуку. Кичко, будучи введений в оману, придбав фальшиві купюри, але був затриманий під час розрахунку.
Дайте кримінально-правову оцінку ситуації.


Завдання№16.
Слюсар Присядько прийшов за викликом на квартиру до гр. Петрова для ремонту сантехніки. Петров у цей час вийшов до крамниці за сигаретами, не зачинивши двері. Зайшовши до квартири і нікого у ній не побачивши, Присядько зняв зі стіни годинника і пішов.
Кваліфікуйте ці дії.

Завдання№17.
Головний бухгалтер, його заступник і касир РВНО за попередньою змовою займалися привласненням бюджетних коштів, які були виділені для заробітної платні вчителям та іншим працівникам школи. Підробляючи документи і свідомо вносячи неправдиві дані до заявок на видачу заробітної платні персоналу шкіл району, зазначені особи привласнили 115 тис. грн.
Кваліфікуйте дії зазначених осіб.


Завдання№18.
Гр. Рябко, прийшовши додому до свого випадкового знайомого Картеля вирішив заволодіти цінностями, які він там побачив. Несподівано вдарив Картеля ножем і вбив його. Потім прихопив цінності, речі і гроші, виходячи, підпалив квартиру, яка до прибуття пожежників вигоріла вщент.
Кваліфікуйте дії Рябка.


Завдання№19.
Гр. Сендак таємно проник у чужу квартиру і став складати цінні речі у сумку. Саме зайшов господар, який зробив спробу затримати злодія. Сендак ножем, що був при ньому, ударив господаря у живіт і зник з викраденими речами.
Кваліфікуйте дії Сендака.


Завдання№20.
Громадяни Іваненко, Петренко і Сидоренко зорганізувалися метою нападу на водіїв на автотранспорті. Для успішного здійснення цих злочинів вони вирішили використати дві гладкоствольні мисливські рушниці. Для зручності стволи рушниць вони обрізали, зробивши так звані обрізи.
Чи можна розглядати цю групу як банду?


Завдання№21.
Гр. Сидорук, навчаючись на військовій кафедрі вищого навчального закладу, викрав там навчальний пістолет "ПМ" і вдома привів його в придатний для використання за призначенням стан. Пістолет зберігався у шафі, де його знайшов малолітній син Сидорука і, бавлячись з ним, випадковим пострілом позбавив себе життя.
Кваліфікуйте дії Сидорука.


Завдання№22.
Водій Перетятько возив на персональній державній автомашині посадовця Сторунька. Якось останній, перебуваючи в нетверезому стані, сказав Перетятькові, щоб той дав йому "покерувати автомашиною". Водій відповів, що не може цього зробити, адже Сторунька "під чаркою" і не має посвідчення на право керування автомашиною. На це Сторунько сказав: "Поговориш вилетиш з роботи". Після цього Перетятько передав управління Сторунькові, який порушили правила дорожнього руху і смертельно травмував людину.
Дайте кримінально-правову кваліфікацію цьому випадку.


Завдання№23.
Громадяни Опришко і Говоров у лісі розклали багаття. Повертаючись додому, не загасили його, бо сподівалися, що це зробить дощ, який саме розпочався. Одначе вітер перекинув полум'я на дерева, внаслідок чого згоріло 15 га лісу.
Визначте форму вини суб'єктів цього злочину.

Завдання№24.
Лікар-гінеколог Савка робила аборти у себе вдома. Під час одного з абортів у вагітної почалися кровотеча, ускладнення, які закінчилися смертю, бо Савка не викликала "швидку", хоча й намагалася сама запобігти смерті.
Визначте форму вини Савки у відношенні проведення аборту і настання смерті потерпілої.

Завдання№25.
Гр. Насреддинов, працюючи начальником цеху на заводі газової апаратури, дозволив працювати на пресах з однокнопковим вмиканням замість обов'язкового двокнопкового. Через деякий час він, порушуючи вимоги, допустив до роботи на пресі ученицю Тимко, 17 років. Працюючи на пресі, Тимко отримала травму: її ліва рука потрапила під прес і була ампутована.
Кваліфікуйте дії Насреддинова.

Завдання№26.
Громадянин Швеції Ларсен, який працював штурманом на танкері, який плавав під ліберійським прапором, був затриманий у порту Миколаєва при спробі реалізації "тяжкого" наркотику.
Чи буде притягнутий Ларсен до кримінальної відповідальності за кримінальним законом України?
Завдання№27.
Карлів знаходився у ворожих стосунках із своєю тещею Боднаровою. Після чергової сварки він вирішив її отруїти. З цією метою в незнайомого чоловіка він прибав отруту, яку підсипав в їжу тещі. Однак смерть не настала. Пізніш було з’ясовано, що під видом отрути Карліву було продано порошок крейди.
Чи підлягає Карлів кримінальній відповідальності?
Завдання№28.
Миколайчук скоїв розбійний напад на Фоміна, який повертався ввечері з роботи. Погрожуючи йому ножем, він вимагав від нього грошей. В цю хвилину біля них проїжджала машина. Фомін кинувся до неї і зупинив її. Миколайчук спробував втекти, але був затриманий.
Визначив стадію скоєння злочину.
Завдання№29.
Шістнадцятирічний Валентин Авдєєв домовився зі своїм повнолітнім братом Володимиром скоїти квартирну крадіжку. Вони проникла в квартиру Міхєєвої, де зв’язали господиню і викрали найбільш цінні речі. Після цього Валентин зайшов у кімнату, де знаходилась Міхєєва, та зґвалтував її.
Визначить форму співучасті та види співучасників. Вирішить питання про їх відповідальність.
Завдання№30.
Вавілова була засуджена на крадіжку індивідуального майна на 7 років позбавлення волі. Під час відбування покарання у виправно-трудовій колонії вони написала з’явлення із знанням, в якому повідомила про вчинення нею ще однієї квартирної крадіжки.
За якими правилами має діяти суд, обираючи Вавіловій остаточне покарання?
6. Критерії оцінювання
знань, умінь і навичок студентів на комплексному державному екзамені
1.Основні положення.
Критерії оцінок містять в собі вимоги до оцінки рівня підготовки молодших спеціалістів спеціальності “Правознавство” з дисциплін “Теорія держави і права”, “Цивільне та сімейне право”, “ “Кримінальне право” і дають змогу зробити висновки про якість і рівень професійної підготовки майбутнього фахівця з дисциплін.
Оцінка набутих знань з дисциплін включає:
знання теоретичного матеріалу;
практичне використання теоретичного матеріалу при виконанні практичного завдання ;
логіку викладання матеріалу (послідовність, виділення основного, доведення, висновки і узагальнення);
використання знань, отриманих при вивченні спеціальних та інших предметів, різних джерел знань ( навчальної, спеціальної, науково- популярної та іншої літератури).
Рівень необхідних теоретичних та практичних знань з дисциплін оцінюється за середнім балом виконання всіх завдань комплексного державного іспиту (комп'ютерного тесту, відповідей на теоретичні питання з дисципліни “Теорія держави і права”, “Цивільне та сімейне право”, “Кримінальне право”, виконання практичних завдань) згідно з існуючим положенням за чотирьохбальною системою.
Оцінювання знань студентів здійснюється за національною шкалою („відмінно”, „добре”, „задовільно”, „незадовільно”)
2.Норми оцінки.
Перше завдання – теоретичне питання з навчальної дисципліни «Теорія держави і права» .
Друге завдання – теоретичне питання з навчальної дисципліни «Цивільне та сімейне право» .
Третє завдання – теоретичне питання з навчальної дисципліни «Кримінальне право» .
Відповіді на теоретичні питання передбачає наявність у студентів фундаментальних знань з дисциплін, вміння грамотно побудувати свою відповідь, обґрунтувати наведені приклади та оцінюється за такими критеріями:
Оцінка "5" ("відмінно") ставиться, якщо:
матеріал засвоєний в повному обсязі, викладений логічно, без помилок, не вимагає додаткових запитань;
відповідь базується на глибоких теоретичних знаннях, застосовуються вміння, необхідні для повної та змістовної відповіді – вміння вільно орієнтуватися у чинному законодавстві, користуватися додатковою літературою та ін.
можливі одна – дві неточності при викладенні питання, які не тягнуть за собою помилкових висновків.
Оцінка "4" ("добре") ставиться, якщо:
студент показує міцні знання й розуміння основних питань та положень даної теми, але при цьому припускає одну-дві неточності при відповіді на основне питання;
студент відповідає самостійно, проте викладання матеріалу недостатньо систематизоване й послідовне, допущені мовні недоліки, відсутнє точне формулювання, визначення понять, категорій, термінів правової науки.
Оцінка "3" ("задовільно") ставиться, якщо:
студент розуміє вивчений матеріал, знає основні питання з теорії, але не вміє достатньо користуватися цими знаннями для підтвердження своїх думок або для вирішення практичного завдання, не завжди вміє пояснити взаємозв'язок подій, фактів, відсутнє точне формулювання правових понять та категорій.
студент викладає матеріал непослідовно, поверхово, при відповіді спирається на переказ підручника, простежується механічне вивчення матеріалу;
мають місце суттєві помилки, недоліки, окремі прогалини в знаннях.
Оцінка "2" ("незадовільно") ставиться, якщо:
студент не висвітлює основного змісту питання;
у відповіді є суттєві помилки, студент не може визначити зміст основних категорій та термінів правової науки, не спроможний обґрунтувати свої думки, навести приклади;
студент не може визначити головне в питанні, не розуміє змісту завдання або потребує допомоги екзаменатора.
Четверте та пґяте завдання - практичні. Їх виконання передбачає застосування набутих студентами вмінь і навичок для правильного застосовування норм матеріального та процесуального права, надання правильної кваліфікації правовідносин, визначенні правового становища суб'єктів та об’єктів цивільних правовідносин, визначенні підстави кримінальної відповідальності та форми їх реалізації, правильне застосування нормативних документів, самостійно робити висновки за результатами аналізу.
Оцінювання якості виконання тестових завдань здійснюється за допомогою коефіцієнту засвоєння: 13 EMBED Equation.3 1415,
де 13 EMBED Equation.3 1415 - правильно виконані істотні операції рішення (відповіді); 13 EMBED Equation.3 1415 – загальна кількість визначених істотних операцій еталону рішення (відповіді).
Критеріями визначення оцінок приймається
«відмінно» - 13 EMBED Equation.3 1415;
«добре» - 13 EMBED Equation.3 1415;
«задовільно» - 13 EMBED Equation.3 1415
«незадовільно» - 13 EMBED Equation.3 1415.
Загальна оцінка. Для виведення загальної оцінки за комплексний державний екзамен необхідно скористатися формулою
Rс.е. = (R1 + R2 + R3 + R4+R5+R6)/6
де Rс.е. – загальна кількість балів екзамен;
R1 – кількість балів за перше завдання;
R2 - кількість балів за друге завдання;
R3 - кількість балів за третє завдання;
R4 - кількість балів за четверте завдання;
R5 - кількість балів за пґяте завдання;
R4 - кількість балів за шостезавдання.

Список літератури.
Базова

Атамась Г.О. Правознавство: Навч. посібник Л.: Вид.нац.унів., 2004
Венгеров А.Б. Теория государства и права: часть 2. Теория права. Т.1.: Уч. пособие. М.: Юристъ, 1996
Венгеров А.Б. Теория государства и права: часть 2. Теория права. Т.2.: Уч. пособие. М.: Юристъ, 1996
Венгеров А.Б. Теория государства и права: часть 2. Теория права. Т.2 М.: Юристъ, 1997
Волинка К. Г.; Теорія держави і права: Навч. посіб.; К.: МАУП, 2003.
Дрожжина С.В. Основы правоведения. Учебно-метод. пособие Донецк: Академия, 1997
Дрожжина С.В. Правоведение. Сто задач: Учебное пособие Донецк: Центр подготовки абитуриентов, 1998
Ківалов С.В. та ін. Основи правознавства України: Навч. посібник Х.: Одіссей, 2002
Копєйчикова В.В. Загальна теорія держави і права: Навч. посібник М.: Юрінком Інтер, 1998
Кравчук М.В. Теорія держави і права: Навч.посібник Тернопіль: Карт-Бланш, 2002
Кравчук М.В. Проблеми теорії держави і права: Навч. посібник К.: ВД “Професіонал”, 2004
Борисова В.I, Жилiнкова I.В. Сiмейне право України : пiдручник. - К. : Юрiнком Iнтер, 2009.*
Житлове право України: Навчальний посібник / за ред. Харитонова Е.О.- К.: Кондор, 2008.*
Житловий кодекс Української РСР: Науково-практичний коментар – К.: Видавець Фурса С.Я., КНТ, 2008. – 1280 с.
Заіка Ю. О., Рябоконь Є. О. Спадкове право : навч. посіб. К.: Юрінком Інтер, 2009.352 с.
Коссак В.М., Якубівський І.Є. Право інтелектуальної власності: Підручник. – К.: Істина, 2007.
Сімейний кодекс України : Науково-практичний коментар / за заг. ред. С. Я. Фурси. –К. : Видавець Фурса С. Я. : КНТ, 2008. – 1248 с.
Харитонов Є.О.,Харитонова О.І., Старцев О.В. Цивільне право України: Підручник. - К.: Істина, 2011 – 808с. *
Вереша Р.В. Кримінальне право України Загальна частина Навчальний посібник. К:«Центр учбової літератури», 2012
Стрельцов Є.О. Кримінальне право України. Загальна частина: Підручник Х.: ООО “Одиссей”, 2009
Стрельцов Є.О. Кримінальне право України. Особлива частина: Підручник Х.: ООО “Одиссей”, 2009
Александров Ю.В. Кримінальне право України. Практикум К.: МАУП, 2002
Андрусів Г.В. та ін. Кримінальне право України. Загальна частина К.: Вид. Паливода, 2002
Коржанський М.Й. Науковий коментар кримінального кодексу України К.: Атіка, 2001
Кримінальне право України. Загальна частина: Підручник/ За ред. М.І. Бажанова та ін. К.-Х.: Юрінком-Інтер-Право, 2002
Кримінальне право України. Навчальний посібник/ За ред. С.С.Яценка К.: Юрінком-Інтер, 2002
Кримінальне право України. Особлива частина: Підручник/ За ред. В.В.Сташиса, В.Я.Тація. К.: Юрінком Інтер, 2007
Кримінальне право України. Особлива частина: Підручник/ За ред. М.І. Бажанова та ін. К.-Х.: Юрінком-Інтер-Право, 2002
Кримінальний кодекс України .Офіційний текст К.: Юрінком Інтер, 2002
Кримінальний кодекс України. Кримінально-процесуальний кодекс України/ За ред. С.Т.Маляренка К.: Юрінком Інтер, 2001
Кузнецов В. В., Савченко А. В. Кримінальне право України: Навчальний посібник. К: «Центр учбової літератури», 2011
Мельник М. І.,. Хавронюк М. І Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України. К.: Юридична думка, 2007
Науково-практичний коментар до кримінального кодексу України. Особлива частина/ Під ред. М.О. Потебенька К.: Форум, 2001
Науково-практичний коментар до кримінального кодексу України.Загальна частина/ Під ред. М.О. Потебенька К.: Форум, 2001
Науково-практичний коментар до кримінального кодексу України/ Відп. ред. С.С.Яценко К.: А.С.К., 2002
Новий кримінальний кодекс України. Питання застосування і вивчення/ Ред.В.В.Сташис К.-Х.: Юрінком Інтер, 2002
Сташис В.В. Кримінальне право України. Загальна частина: Підручник К.-Х.: Юрінком Інтер, 2007
Фріс П.Л. Кримінальне право України. Загальна частина К.: Центр навч. літератури, 2004
Допоміжна

Малько А.В. Теория государства и права в вопросах и ответах: Уч.-метод. пособие М.: Юристъ, 1999
Михайленко О.Р. Основи держави і права: Навч.посібник К.: Феміна, 1995
Молдаван В.В. Основи держави і права. Опорні конспекти: Навч. посібник К.: Юмана, 1997
Наровлянський О.Д. Дидактичні матеріали з основ правознавства: Навч.посібник К.: Юрінком Інтер, 1999
Наровлянський О.Д. Основи правознавства: Підручник К.: Магістр-S, 1998
Нечитайленко А.А. Основы теории права: Уч. пособие
Х.: «Консум», 1998
Основы правоведения: Учебник/ Под ред. И.Б. Усенко К.: Ирпень, 1997
Правознавство: Навч. посібник/За ред. Гончаренка В.Г. К.: Укр. інформац.-прав. центр, 2002
Короткий Т.Р. Теория государства и права. Вводный курс: Учебное пособие Одесса: МПП Інтер Біо, 1997
Скакун О.Ф. Теория государства и права: Учебник Харьков: Консум,
ун-т внутр. дел, 2000
Скакун О.Ф. Теорія держави і права: Підручник Х.: Консум, 2001
Скакун О.Ф.; Теорія держави і права: Підручник; Х.: Консум, 2001
Скакун О.Ф.; Теорія держави і права/ 2-го вид. перероблене і доповнене: Підручник; Еспада, 2009
Скакун О. Ф.; Теорія права і держави: Підручник.; К.: Алерта; КНТ ; ЦУЛ, 2009
Сухонос В.В.; Теорія держави і права: Навчальний. посібник.; Суми: Академія. 2005
Тодоров І.Я. Основи правознавства: Підручник Донецьк:”БАО”, 1997
Федоров Г.К. Теория государства и права: Учебник Кишинев: Pressa, 1998
Цвік М. В.; Загальна теорія держави і права: Підручник ; Харків: Право, 2009.
Цвіка М. В.; Загальна теорія держави і права: Підручник ; Харків: Право, 2011.
Якушев А.В. Теория государства и права. Конспект лекций М.: Изд-во «Приор», 1999

Багрий-Шахматов Л.В. Социально-правовые проблемы уголовной ответственности и форм ее реализации. Общая часть: Курс лекций: Учебн. пособие Одесса: АО Бахва, 1998
Биленчук П.Д., Еркенов С.Е., Кофанов А.В. Транснациональная преступность: состояние и трансформация: Уч. Пособие К.: Атика, 1999
Баранник Н.М., Синельник А.П. Наследство. Наследники. Наследование: Учебно – практическое пособие. Изд. 2-е, перераб. и доп. –Харьков: Эспада, 2011.
Безклубий І.А. Цивільне право України : Навчально-методичний посібник.- К. : КНУ, 2011*
Білоусов Ю.В., Вартас В.А., Гринько С.Д. Цивільне право України. Навчальний посібник.- К.: «Правова єдність», 2009*
Васильченко В.В. Коментар та постатейні матеріали до законодавства України про спадкування. – Х. «Одіссей». – 2007– 480 с.
Венедиктова И.В. Охраняемый законом интерес в гражданском праве: монография.-Х.:Право, 2012.-508с.
Галянтич М.К., Дрішлюк А.І., Лічман Л.Г. Здійснення та судовий захист суб’єктивних житлових прав: Монографія. - Київ-Тернопіль: Підручники і посібники, 2009. - 496 с.
Галянтич М.К., Коваленко Г.І. Житлове право України. Курс лекцій. – Київ.: Юрінком Інтер, 2004.*
Горіславська І. В. Цивільне та сімейне право. Навчально-методичний посібник.- К: Юрінком Інтер, 2011.*
Гуйван П.Д. Позовна давність: монографія .-Х.: Право, 2012.-448с.
Договір дарування. - К.: Вид-ць Фурса С.Я., 2005. - 52 с.
Договір довічного утримання (догляду). - К.: Вид-ць Фурса С.Я., 2006. - 40 с.
Жилинкова И. В. Расторжение брака– Харьков : Ксилон, 2006. –88с.
Житлові спори у судовій практиці. Спеціальний курс. Навчально-методичний посібник/ Під заг.ред. Луця В.В. - Одеса, 2008. – 145 с.
Канзафарова І.С. Теорія цивільно-правової відповідальності: Монографія. – Одеса, 2006.
Комментарий к Правилам учета граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий и предоставлении им жилых помещений в Украинской ССР / М. А. Голодный и др. К., 1989.
Кучеренко І.М. Організаційно-правові форми юридичних осіб приватного права: Монографія. – К., 2004.
Лепех С. М. Сімейне право України : навчальний посібник / С. М. Лепех. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 318 с.
Майданик Р. А. Договори про утримання подружжя та дітей: навч.-практ. посіб. / відп. ред. Р. А. Майданик. – К. : Юстініан, 2007. – 912 с.
Мічурін Є.О. Правочини з житлом. - X.: Юрсвіт, 2007. - 536 с.
Морозова С. Є. Розвиток опіки та піклування у цивільному законодавстві / кол. монографія / за ред. Я. М. Шевченко. – К. : Юридична думка, 2007. – 340 с.
Мудра О.М. Житлове право: Навч.-метод. посібник. - К: КНЕУ, 2006. - 147 с.
Науково-практичний коментар Сімейного кодексу України. / За ред. Ю.С. Червоного. - К.: Істина, 2004.*
Олюха В.Г. Договір підряду: навчальний посібник. – Кривий Ріг: Видавничий дім, 2010. – 182 с.
Приватизація житла та її скасування. - К.: Вид-ць Фурса С.Я., 2007.- 152 с.
Радзієвська Л. К., Пасічник С. Г. Нотаріат в Україні: Навч. посіб. К., 2001
Ромовська З. В. Українське цивільне право. Спадкове право: Підручник. – К. : Алерта; КНТ; ЦУЛ, 2009. 264 с.
Сімейне право України : підручник / за заг. ред. В. І. Борисової та І. В. Жилінкової.– К. : Юрінком Інтер, 2009. – 288 с.
Сімейне право України: Підручник/ За ред. Ю.С. Червоного - К.: Істина, 2004. - 400 с.*
Стефанчук Р. О. Особисті немайнові права фізичних осіб: монографія – К. : КНТ, 2008. – 626с.
Ташян Р.І. Односторонні правочини у цивільному праві.: монографія.-Х.: Право, 2010, 256с.
Харитонов Є.О. Цивільні правовідносини.: монографія/ Є.О Харитонов, О.І.Харитонова.-2-ге вид., перероб. і доп. –Одеса.: Фенікс, 2011.- 456с.
Цивільне право України. Підручник: У 2 – х т. / За заг. ред. В.І.Борисової. - К.: Юрінком Інтер, 2004.*
Цивільне право України: Академічний курс: Підручник: У 2 – х т. / За заг. ред. Я.М. Шевченко. – Вид. 2-ге. доп. і перероб. / К.: Вид. дім «Ін Юре». – 2010.
Цивільне право України: в 2-х томах . Підручник / за ред. Є.О.Харитонова, Н.Ю. Голубєвої.- Х.: ТОВ «Одіссей», 2008.
Цивільне право України: Курс лекцій / За ред. Р.Б. Шишки: У 2 – х т. – X.: Еспада, 2004.*
Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. / за ред. О.В. Дзери, Н.С.Кузнєцової. - К.: Юрінком Інтер, 2009.
Цивільне право: підручник: у 2т. / за ред.. В.І.Борисової, І.В., Спасибо-Фатєєвої, Л. Яроцького. -Х.: Право,-2011.
Цивільний кодекс України Постатейний коментар у двох частинах. / Керівники авторського колективу та відповідальні редактори А.С. Довгерт, Н.С. Кузнєцова. – К.: Юстиніан, 2010.
Цивільний кодекс України: Науковий-практичний коментар / За заг. ред. Є.О. Харитонова, О.І. Харитонової, Н.Ю. Голубєвої. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців „правова єдність”, 2008. – 740 с.
Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар / За ред. розробників проекту ЦКУ. – К.: Істина, 2004.*
Цюра В.В. Речові права на чуже майно: Науково-практичний посібник. – К.: КНТ, 2006.
Яроцький В.Л. Цінні папери в механізмі правового регулювання майнових відносин. Монографія. – Харків: Право, 2006.
Гуторова Н.А. Уголовное право Украины. Особенная часть: Конспект лекций: Уч. пособие Х.: “Гарнитура Таймс”, 1999
Законодательство Украины о борьбе с преступностью Х.: ООО “Одиссей”, 1999
Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України в кримінальних справах Х.: “Одісей”, 2000
Коржанський М.Й. Кримінальне право України. Частина загальна. Курс лекцій: Навч. Посібник. К.: Наукова думка, 1996
Коржанський М.Й. Кримінальне право України. Частина особлива. Курс лекцій: Навч. посібник К.: Генеза, 1998
Кримінальне право України. Завдання до семінарських і практичних занять: Навч. посібник/ За ред. П.С.Матишевськог. К.: Юрінком, 1996
Кримінальне право України. Загальна частина: Підручник/ За ред. П.С. Матишевського К.: Юрінком Інтер, 1999
Кримінальне право України. Особлива частина: Підручник/ За ред. П.С. Матишевського. К.: Юрінком Інтер, 1999
Кримінальний кодекс України (довідк. вид.) К.: Вид-во “Сірін”, 1998
Новый уголовный кодекс Украины (вступил в силу с 01.09.2001 г.) (справочн. изд.). Симферополь: “Реноме”, 2001
Тертышник В.М., Слинько С.В. Теория доказательств: Уч. Пособие. Х.: Арсис, 1998
Уголовное право Украины. Общая часть: Учебник/ Под. ред. М.И. Бажанова и др. Х.: Право, 1999
Уголовный кодекс Украины. Справ. Издание. Х.: ООО “Одиссей”, 1998
Уголовный кодекс Украины/ Сост. Тютюгин В.И. Х.: Одиссей, 2001
Уголовный кодекс Украины/Сост.Сунцов В.В. Х.: Консум, 2001
Уголовный кодекс Украины: Научно-практич. комментарий К.: А.С.К., 1999
Харченко В.Б. Уголовное право Украины. Общая часть (в вопросах и ответах): Учебн. пособие Х.: Торсинг, 2000

Інформаційні ресурси


http://www.dtk.com.ua
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
http://pidruchniki.com/1584072058311/pravo/kriminalniy_protsesualniy_kodeks_ukrayini_naukovo-praktichniy_komenta[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
http://pidruchniki.com/1584072050461/pravo/kriminalniy_protsesualniy_kodeks_ukrayini_naukovo-praktichniy_komentar_t2
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
http://pidruchniki.com/1074011055907/pravo/kriminalne _pravo
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
www.internet-law.ru/info/law-inf/
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
www.zipsites.ru/books/teoriya_gos_prava_uch/
www.lawlibrary.ru 
www.vyatsu.ru/studentu-1/nauka-i...2/kafedra-politologii.html.html
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].

13PAGE 15


13PAGE 142015
Заголовок 1 Заголовок 2 Заголовок 3 Заголовок 4 Заголовок 5 Заголовок 6 Заголовок 7 Заголовок 8 Заголовок 915

Приложенные файлы

  • doc 15789006
    Размер файла: 624 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий