банк вопросов Ф2


1. Электромагниттік тербелістер мен толқындар. Еркін электрмагниттік тербелістер. Айнымалы электр тогы. Электромагниттік толқындар. Электрмагниттік толқындар шкаласы. Радиобайланыс принциптері.
2. Заттың толқындық қасиеттері. Луи де Бройль формуласы.
3. Бірінші реттік дифракциялық көріністің центрден ара қашықтығы 2,43 см, ал тор экраннан 1 м аралықта орналасқан. Жарық толқынының ұзындығы 486 нм болса, тордың периодын анықтаңыз.
4. Магнит өрісі. Магнит өрісінің сипаттамалары. Био-Савар-Лаплас заңы.
5. Ньютон сақиналары.
6. Кейбір металл үшін фотоэффектінің қызыл шегі 2750 Å-ге тең. Мыналарды: 1) электронның осы металдан шығу жұмысын, 2) толқын ұзындығы 1800 Å жарықтың металдан жұлып шығаратын электрондарының максималь жылдамдығы
7. Био-Савар-Лаплас заңының магнит өрісін есептеу үшін қолдану. Суперпозиция принципі.
8. Жарықтың дифракциясы. Гюйгенс-Френель принципі. Френельдің зоналар әдісі. Френельдің дөнгелек саңылаудағы дифракциясы.
9. Екі β-ыдыраудан және бір α-ыдыраудан кейін 92U238-нан қандай изотоп пайда болады?
10. Параллеь токтардың өзара әсері. Ампер заңы.
11. Фраунгоффердің дифракциялық тордағы дифракциясы. Рентгенқұрылымдық талдау негізі. Голография бойынша түсінік.
12. Қараңғыда көп болған адамның көзі жаттыққан соң, сәуле толқындарының ұзындығы 500 нм, ал қуаты 2,110-17 Вт жарық қабылдайды. Көздің торына 1 с-та түскен фотон санын анықтаңыз (с = 3108 м/с; h = 6,6210-34 Джс)
13. Магнит индукция векторының ағыны. Магнит өрісі үшін Гаусс теоремасы.
14. Жарықтың поляризациясы. Табиғи және поляризацияланған жарық. Малюс заңы. Екі диэлектрик шекарасынан жарықтын өтуі. Жарық сәулесінің қосарланып сынуы. Поляризацияланған жарықты шығару.
15. Сфералық ойыс айнаның қисықтық радиусы 20 см-ге тең. Айнадан 30 см қашықтықта биіктігі 1 см нәрсе қойылған. Кескіннің орны мен биіктігі табу керек.
16. Магнит өрісіндегі тогы бар контур. Магнит өрісінде тогы бар өткізгіштің орын ауыстыруындағы орындалатын жұмыс.
17. Сәулеленудің кванттық табиғаты. Комптон эффектісі.
18. Электронның металдан шығу жұмысы 2,5 эВ тең болса, шыққан электронның жылдамдығын анықтау керек. Оның кинетикалық энергиясы 10∙10-19 Дж-ға тең.
19. Магнит өрісінің қозғалушы зарядқа әсері. Лоренц күші. Магнит өрісіндегі зарядталған бөлшектің қозғалысы.
20. Жарықтың дисперсиясы. Жарықтың заттағы таралуының микроскопиялық бейнесі. Сызықты оптикалық осциллятор.
21. Термелбелі контурда Конденсатордағы кернеу Ue=50cos500πt+π3В заңдылығы бойынша өзгереді. Конденсатор сыйымдылығы 12 мкФ болғанда, контурдағы ток күшінің амплитудасы кандай?
22. Магнит өрісіндегі зарядталған бөлшектің қозғалысы. Холл эффектісі.
23. Жылулық сәуле шығару. Заттың сәуле шығару және жұту қабілеттері мен олардың қатынастары. Абсолют қара дененің моделі. Стефан-Больцман заңы, Вин ығысу формуласы. Рэлей-Джинс формуласы.
24. Импульстары 0,10, 1,0 және 10 ГэВ/с -қа тең протонның кинетикалық энергиясын есептеңіз.
25. Электромагниттік индукция құбылысы. Ленц заңы. Электромагниттік индукцияның сақталу заңы.
26. Жарықтың шашырауы. Жарықтың молекулалық шашырауы. Шашыраған жарық интенсивтілігінің жиілікке тәуелділігі (Рэлей формуласы) және шашыратудың бұрыштық диаграммасы.
27. Комптон эффектісі бойынша электронмен соқтығысқаннан кейін 900-қа шашырайды. Шашырағын фотонның энергиясы 4·10-5 эВ. Фотонның шашырағанға дейінгі энергиясын табу керек.
28. Өзара және өзіндік индукция құбылысы. Индуктивтілік.
29+. Люминесценция құбылысы: негізгі заңдылықтары, спектрлік және уақыттық сипаттамалары, кванттық ұғымдар тұрғысынан интерпретациясы. Фотолюминесценция. Фотоэффект.
30. Жіңішке өткізгіш қабырғалары a = 10 см квадрат түріндегі тұйық контурды құрайды. Контурды деформациялап тік бұрышты үшбұрыш түріне келтіреді. Контурдан I = 1 A тұрақты ток ағып өтуде және B = 0,1 Тл магнит өрісінде орналасқан болып, индукция векторы контур жазықтығына ортогональді. Тогы бар өткізгішьің магнит өрісінде қозғалғанда қандай жұмыс орындалады?
31. Тізбекті қосу және үзу кезіндегі экстратоктар. Магнит өрісінің энергиясы мен энергия тығздығы.
32. Фотондар мен олардың қасиеттері. Фотондар қатысатын процестердегі энергия мен импульстың сақталу заңдары. Комптон эффектісі.
33. Кварцтың сындыру көресткішінің дисперсиясы λ = 486,1 мм сәйкес n=15497 тең. Осыған сәйкес фазалық жылдамдығының группалық жылдамдыққа қатынасын анықтаңыз.
34. Диа-, пара- және ферромагнетиктер. Гисторезис тұзағы.
35. Ядроның массалар ақауы және байланыс энергиясы.
36. Бірінші ретті спектрдегі 6,68·10-7 м ұшін берілген дифракциялық решетканың бұрыштық дисперсиясын анықтау керек.
37. Айнымалы электр тогы. Актив және рекатив кедергілер және оларды жалғау түрлері.
38. Жарық толқындарының интерференциясы
39. Толқын ұзындығы 400 нм жарықты цезийге түсірсек, одан шыққан электрондардың ең үлкен жылдамдығы 6,5·105 м/сек. Фотоэффектінің қызыл шекарасын табу керек.
40. Толық ток заңы және оны тороид пен соленоид өрістерін есептеу үшін қолдану
41. Ядролық реакциялар.Жасанды радиоактивтілік
42. Қарамен боялған бетке нормаль бағытта толқын үзындығы 0,65 мкм монохромат жарық түсіп, оған 0,5·10-5 Па қысым түсіріледі. 1 м2 ауданға 1 с уақыт ішінде түсіп жатқан фотондардың санын және концентрациясын табу керек.
43. Электромагниттік өріс үшін Максвеллдің теңдеулер жүйесі.
44. Жылулық сәулелену. Жылулық сәулелену, оның сипаттамалары. Қара дене. Кирхгоф заңы. Абсолют қара дененің сәуле шығару заңдары. Фотоэффект. Сыртқы фотоэффект зандары.
45. Жылдамдығы 30 км/с протон электр және магнит өрістеріне индукция векторының бағытына перпендикуляр ұшып келеді. Егер магнит өрісінің индукция векторы 0,4 Тл, ал протонның өрістегі үдеуі 21012 м/с2 және оның зарядының массасына қатынасы равным 108 Кл/кг болса, элек р өрісінің кернеулігін (кВ/м) анықтаңыз.
46. Фотондардың энергиясы мен импульсі. Жарықтың қысымы. Комптон эффекті. Жарықтың екі жақтылығы.
47 Спектрлік сипаттамалар. Бор постулаттары. Бор жасаған сутегі атомының моделі.
48. Қисықтық радиусы 30 см және сыну көрсеткіші 1,5 жазық-дөңес линза нәрсенің кескінін екіге тең үлкейтіп береді. Нәрсенің және кескіннің линзадан қашықтығын табу керек.
49. Кванттық механиканың негізі. Де Бройль гипотезасы. Толқындық функция, оның физикалық қасиеттері. Гейзенбергтің анықталмағандықтар қатынасы.
50. Физикалық шамалар операторлары. Шредингер теңдеуі. Потенциалдық шұңқырдағы электрон. Шредингер теңдеуін сутегі атомына қолдану. Кванттық сандар.
51. Магнитостатика. Токтардың магнит өрісі. Магнит индукциясы. Токтың магнит моменті. Магнит өрісінің кернеулігі. Био-Савар-Лаплас заңы. Ампер күші. Параллель токтардың өзара әсерлері. Магнит ағыны.
52. Ньютон сақиналары.
53. Магнит өрісіндегі механикалық жұмыс. Қозғалыстағы зарядтың магнит өрісі. Лоренц күші.Магнит индукция векторының вакуумдегі циркуляциясы. Құйынды магнит өрісі. Соленоидтың магнит өрісі.
54. Бор теориясы. Атом құрылысының Томсон және Резерфорд модельдері.
55. Заттың магниттік қасиетгері. Магнетиктер. Диамагнетизм парамагнетизм, ферромагнетизм. Электрмагниттік индукция, Максвелл теңдеулері.
56. α-бөлшектердің шашырауына Резерфорд тәжірибесі. Ядроның электр заряды. Массалық сан. Изотоптар мен изобаралар. Ядроның массасы. Ядроның байланыс энергиясы.
57. Электрмагниттік индукция. Фарадей-Ленц заңы. Өздік және өзара индукция. Магнит ерісінің энергиясы. Ығысу тогы.
53. Атом ядроларының нықсыздығының негізгі себептері. Табиғи және жасанды радиоактивтілік. Радиоактивтіліктің статистикалық сипаты. Радиоактивтік ыдырау заңы.
59 Жарығы барлық бағытта біркелті тарайтын киноэкранның жарықталыну Е, жарықтылық В және жарқырау R шамасын анықтаңыз. Егер киноаппараттың (кинолентасыз) объективінен экранға түсірілген жарық ағыны 1,75·103 лм болса. Экранның өлшемі 5 х 3,6 м, шағылу коэффициенті ρ=0,75.
60. Ядролық реакциялар. Тізбекті реакциялар. термоядролық реакциялар.
61. Элементар бөлшектер. Лептондар, адрондар. Бөлшектердің электрмагниттік, күшті және әлсіз әрекеттесу.
62. Кванттық механика негіздері. Толқындық функция
63. Жарық толқындарының интерференциясы
64. Ядролық реакциялар.Жасанды радиоактивтілік
65. Жарықтың шағылу сыну кезіндегі поляризациялануы
66. Жарықтың дифракциясы
67. Радиоактивтілік. Радиоактивті ыдырау заңы
68. Жарықтың дисперсиясы
69. Гейзенберт анықталмағандық принципі.
70. Оптиканың негізгі заңдары. Жарық сәулесі
71. Ядролық реакциялар
72. Толқындық фукция. Шредингер теңдеуі
73. Атом құрлысы. Сутек атомының теориясы
74.Сыртқы фотоэффект құбылысы және оның заңдары
75.Кванттық сандар. Спиндік кванттық сан
76.Ұқсас бөлшектердің ажыратылмаушылық принципі Паули принципі
77. Ядроның массалар дефектісі және байланыс энергиясы
78. Ядроның спині мен магнит моменті
79. Атомның еріксіз сәуле шығаруы .
80. Рентген спектрі
81. Атом ядросының құрлысы мен қасиеттері
82. Дифракциялық торлар. Френель дифракциясы
83. Термоядролық реакциялар. Тізбекті реакциялар

Приложенные файлы

  • docx 15787782
    Размер файла: 20 kB Загрузок: 2

Добавить комментарий