Вимоги безпеки


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.
МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ
УКРАЇНИ


ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ НАВЧАНЬ І
ЗАНАТЬ

З БОЙОВОЇ ПІДГОТОВКИ


Київ 2006


Посібник розроблений відділом забезпечення підготовки
Сухопутних військ управління
бойової підготовки Сухопутних військ Збройних Сил України за редакцією генерала
-
лейтенанта Дячука Г.І. і призначений для вивчення та практичного використання під час
проведення занять з бойової підготовки.

У
розробці

брали учас
ть полковник Кравченко В.В.,
підполковник

Геращенко Є.Г.,
підполковник

Бойко І.Є.,
підполковник

Цибик І.І.

1.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


Заходи безпеки направлені на збереження життя військовослужбовців, а також
попередження травмуванн
я та каліцтва особового складу.

Вони досягаються точним визначенням, доведенням всіма категоріями командирів
(начальників) заходів безпеки до особового складу, особистим контролем за їх дотриманням
та виконанням військовослужбовцями у ході бойової підготов
ки. Безпека забезпечується
чіткою організацією заняття, точним і своєчасним виконанням команд керівника заняття і
командирів, дисциплінованістю усіх військовослужбовців.

Заходи безпеки визначенні у статутах Збройних Сил України, положеннях, методичних
посі
бниках та інструкціях.

Методичний посібник розрахований на виконання заходів безпеки при проведенні
навчань і занять в ході бойової підготовки.


1.1.

ОБОВ’ЯЗКИ ПОСАДОВИХ ОСІБ ПО ЗАБЕЗПЕЧЕННЮ ДОТРИМАННЯ
ВИМОГ ЗАХОДІВ БЕЗПЕКИ


Турбота про збереження життя та
здоров’я військовослужбовців


обов’язок кожного
командира (начальника). На них покладається забезпечення дотримання вимог заходів
безпеки під час навчань, занять та інших заходів бойової підготовки.

Командир полку (бригади, корабля 1 рангу)

відповідає за стан пожежної та
екологічної безпеки (ст.66 СВС). Він зобов’язаний:

знати справжній стан військової дисципліни в полку, вживати заходів для запобігання
злочинам та іншим правопорушенням, негайно доповідати старшому командирові
(начальникові)

про злочини, корупційні діяння та надзвичайні події в полку в повідомляти
про них військового прокурора (у разі належності полку до Збройних Сил України
повідомляти також начальника відповідного органу управління Служби правопорядку),
особисто з’ясувати п
ричини катастрофи та інших випадків, пов’язаних із загибеллю людей
чи з іншими тяжкими наслідками;

визначати заходи безпеки і здійснювати контроль за їх додержанням (командирові
корабля, крім того, вживати заходів для забезпечення живучості корабля та безп
еки його
плавання);

піклуватися про здоров’я підлеглих, вживати для їх фізичного зміцнення всіх
необхідних заходів;

вживати заходів для охорони довкілля й раціонального використання природних
ресурсів у районі розташування військової частини, під час прове
дення навчань та інших
заходів бойової підготовки, повсякденної діяльності (ст.67 СВС).

Заступник командира полку (окремого

батальйону)

відповідає за організацію та стан
пожежної безпеки у полку. Він зобов’язаний вживати заходів до запобігання порушенням
п
равил безпеки під час занять, навчань і стрільб (ст.70,71 СВС).

Заступник командира полку (окремого батальйону) з виховної роботи
зобов’язаний:

забезпечувати проведення конкретних заходів щодо зміцнення військової дисципліни та
правопорядку, профілактики п
равопорушень серед особового складу, згуртування
військових колективів;

брати участь у роботі щодо організації занять з якісного опанування і зразкового
утримання військовослужбовцями бойової та іншої техніки, додержання заходів безпеки та
охорони довкілля

(ст.73 СВС).

Заступник командира полку (окремого батальйону) з озброєння (інженерно
-
авіаційної служби)


начальник технічної частини

відповідає за стан пожежної безпеки
підпорядкованих об’єктів (ст.74 СВС). Він зобов’язаний:

організовувати експлуатацію, р
емонт та евакуацію озброєння, бойової та іншої техніки,
забезпечувати їх постійну справність;

систематично перевіряти знання особовим складом правил експлуатації, ремонту та
евакуації озброєння, бойової та іншої техніки;

керувати роботами, пов’язаними з ви
конанням протипожежних заходів, стежити за
станом пристроїв блискавко захисту на об’єктах полку та організовувати періодичну їх
перевірку;

розробляти і здійснювати заходи, спрямовані на запобігання катастрофам, аваріям і
пошкодженням озброєння, бойової та
іншої техніки, аналізувати їх причини, проводити
заходи щодо забезпечення вимог безпеки під час підготовки їх до експлуатації (ст.75 СВС).

Заступник командира полку (окремого батальйону) з тилу
відповідає за
додержанням правил охорони довкілля стан пожеж
ної безпеки безпосередньо
підпорядкованих йому підрозділів і служб (ст. 76 СВС). Він зобов’язаний:

здійснювати контроль за якістю, правильністю застосування і ощадливим витрачанням
пального,мастильних матеріалів і спеціальних рідин та виконанням вимог безп
еки при
поводженні з ними;

розробляти та здійснювати заходи щодо додержання вимог безпеки під час виконання
ремонтно
-
будівельних і господарських робіт та експлуатації техніки в підпорядкованих
підрозділах і службах (ст.77 СВС).

Начальник артилерії полку зо
бов’язаний
вживати заходів для запобігання
порушенням правил безпеки під час занять, навчань і стрільб (ст.79 СВС).

Начальник служби полку

відповідає за забезпечення полку озброєнням, бойовою та
іншою технікою і матеріальними засобами зі своєї служби, їх п
равильне використання та
утримання в порядку і справності; додержання правил охорони довкілля підпорядкованими
підрозділами на об’єктах служби, їх пожежну безпеку і санітарний стан (ст.82 СВС).

Він зобов’язаний:

стежити за справністю озброєння, бойової та
іншої техніки і матеріальних засобів зі
своєї служби в підрозділах полку і на підпорядкованому складі, організовувати їх правильну
експлуатацію (використання) та забезпечувати при цьому виконання вимог безпеки;

вживати заходів для запобігання надзвичайних
подій під час експлуатації озброєння,
бойової та іншої техніки і використання матеріальних засобів зі своєї служби, виявляти
причини цих подій і забезпечувати їх усунення;

здійснювати контроль за виконанням вимог пожежної безпеки в підпорядкованих
підрозді
лах і службі, а також заходи щодо охорони довкілля (ст.83 СВС).

Начальник служби полку за спеціальністю має право припиняти експлуатацію
озброєння, бойової та іншої техніки у разі виявлення недоліків, які можуть призвести до
аварій, поломок або виведення
їх із ладу, а також у разі невиконання вимог безпеки.

Про всі виявлені недоліки і вжиті для їх усунення заходи начальник служби
зобов’язаний письмово доповідати своєму безпосередньому начальникові (ст.84 СВС).

Начальник медичної служби полку зобов’язаний:

брати участь у розробленні заходів щодо захисту особового складу полку від ядерної,
хімічної і біологічної зброї, а також заходів на випадок виникнення аварії на потенційно
небезпечних об’єктах, розміщених у районі розташування полку;

проводи лікувально
-
пр
офілактичні і покладені на медичну службу протиепідемічні
заходи; стежити за виконанням установлених санітарних норм розміщення, харчування,
водопостачання, банно
-
прального обслуговування особового складу;

організовувати медичне забезпечення особового скла
ду полку на заняттях з бойової
підготовки, а також під час проведення спортивних заходів (ст.87 СВС).

Начальник служби ракетно
-
артилерійського озброєння полку зобов’язаний:

систематично перевіряти в підрозділах полку підготовку озброєння та боєприпасів для

стрільби і у разі потреби подавати командирам відповідну допомогу, вести облік втрат та
випадків відмови ракет і боєприпасів на стрільбах, організувати після стрільбі приймання від
підрозділів стріляних гільз, несправних боєприпасів, разом з начальником і
нженерної
служби полку


підрив ракет, снарядів, мін і гранат, що не розірвалися;

не допускати утримання в підрозділах полку не табельних озброєння, боєприпасів і
військово
-
технічного майна, виявляти причини аварій і поломок озброєння, вживати заходів
до
запобігання їм;

забезпечувати виконання вимог безпеки під час ремонту озброєння і боєприпасів (ст. 93
СВС).

Начальник бронетанкової служби полку
зобов’язаний забезпечувати виконання
заходів безпеки під час обслуговування, експлуатації, ремонту та евакуації

бронетанкового
озброєння і техніки, а також проведення протипожежних заходів в парку полку і на машинах
(ст.94 СВС).

Начальник автомобільної служби полку
зобов’язаний:

планувати експлуатацію автомобільної техніки, готувати наряди на щоденне її
використання, здійснювати контроль за своєчасним виходом машин у рейс у справному
стані і за поверненням їх у парк полку;

здійснювати аналіз подій з автомобільною технікою, виявляти причини їх виникнення,
виконувати заходи, спрямовані на запобігання їм;

за
безпечувати виконання заходів безпеки під час експлуатації, обслуговування та
ремонту автомобільної техніки, а також проведення заходів пожежної безпеки у парку полку
і на машинах (ст.95 СВС).

Начальник служби пально
-
мастильних матеріалів полку
відповідає
за виконання
заходів безпеки під час користування пальним, мастильними і спеціальними рідинами та
зобов’язаний організовувати правильну експлуатацію технічних засобів служби, роботу,
пов’язану з прийманням, зберіганням і видачею підрозділам пального, масти
льних
матеріалів, спеціальних рідин і технічних засобів, а також роботу пунктів заправлення,
забезпечуючи при цьому проведення заходів пожежної безпеки і виконання вимог безпеки.

Командир батальйону (корабля 3 рангу)
зобов’язаний здійснювати заходи щодо
за
побігання катастрофам, аваріям, поломкам озброєння і техніки (забезпечення живучості
корабля й безпеки його плавання), а також вимагати додержання заходів безпеки під час
роботи з озброєнням, боєприпасами бойовою та іншою технікою, проведення занять,
стріл
ьбі, навчань і робіт (ст.101 СВС).

Начальник штабу батальйону з
обов’язаний контролювати якість занять з питань
додержання вимог безпеки на заняттях і під час роботи (ст.104 СВС).

Заступник командира батальйону (корабля 3 рангу) з виховної роботи
зобов’язан
ий
брати участь у роботі, пов’язаній із забезпеченням додержання військовослужбовцями
заходів безпеки та охорони довкілля (ст.108 СВС).

Заступник командира батальйону з озброєння (технічної частини)
зобов’язаний:

вживати заходів, спрямованих на запобігання

катастрофам, аваріям і поломкам
озброєння та техніки, аналізувати їх причини, негайно доповідати про них і вжиті заходи
командирові батальйону;

дотримуватися вимог безпеки під час експлуатації, ремонту й евакуації озброєння,
бойової та іншої техніки, а та
кож виконання заходів пожежної безпеки у парку (ст.110 СВС).

Командир роти (корабля 4 рангу)
зобов’язаний:

суворо стежити за виконанням особовим складом заходів безпеки під час проведення
занять і робіт, за поводженням зі зброєю, боєприпасами і технікою, ї
х обслуговуванням та
бойовим застосуванням, за своєчасним здаванням на склад невитрачених боєприпасів та
вибухових речовин;

перевіряти підготовку та стан озброєння і техніки роти (корабля) перед кожним виходом
на навчання чи заняття, а також їх наявність п
ісля повернення із занять та навчань, вживати
заходів до запобігання катастрофам, аваріям і поломкам, втратам зброї та боєприпасів
(командирові корабля, крім того, забезпечувати живучість корабля та безпеку його плавання)
(ст.112 СВС).

Заступник командира роти
зобов’язаний:

стежити за утриманням у чистоті ділянки території, закріпленої за ротою, та за
виконанням особовим складом роти правил пожежної безпеки;

брати участь у підготовці озброєння й техніки до занять і навчань, вживати заход
ів,
спрямованих на запобігання катастрофам, аваріям і поломкам (ст.114 СВС).

Заступник командира роти з виховної роботи
зобов’язаний брати участь у роботі з
організації якісного опанування військовослужбовцями і зразкового збереження ними
озброєння, бойово
ї та іншої техніки, додержання заходів безпеки та охорони довкілля
(ст.116 СВС).

Заступник командира роти з озброєння
зобов’язаний:

особисто керувати роботами, пов’язаними з технічним обслуговуванням озброєння,
бойової та іншої техніки, їх ремонтом силами
екіпажів (водіїв);

перевіряти стан машин, які виходять із парку, допускати до експлуатації лише технічно
справні машини з відміткою про це в дорожньому листі;

вживати заходів для запобігання катастрофам, аваріям і поломкам озброєння, техніки,
негайно допов
ідати про їх причини та вжиті заходи командирові роти; під час організації
роботи і занять з використанням озброєння і техніки доводити до особового складу зміст
заходів безпеки і добиватися їх виконання;

здійснювати заходи пожежної безпеки на ділянці тери
торії, яка відведена роті, у
паркових приміщеннях і на машинах роти, забезпечувати належний порядок (ст. 118 СВС).

Командир взводу (групи, башти)
зобов’язаний:

виховувати особовий склад взводу (групи, башти) в дусі поваги до військової служби,
набутого фах
у, бережливого ставлення до озброєння, бойової техніки й майна взводу (групи,
башти);

неухильно стежити за додержанням військовослужбовцями військової дисципліни у
взводі (групі, башті), їх зовнішнім виглядом, виконанням правил носіння військової форми
одя
гу, правильним припасуванням спорядження, обмундирування, взуття та за додержанням
правил особистої гігієни;

стежити за додержанням заходів безпеки на заняттях,стрільбах, навчаннях і під час
роботи з технікою та озброєнням; перевіряти, щоб після занять, ст
рільбі, навчань у підлеглих
не залишалося боєприпасів, гранат, запалів, вибухових речовин (ст.120 СВС).

Старшина роти
зобов’язаний стежити за додержанням правил опалення печей,
справністю засобів пожежогасіння й додержанням рядовим і сержантським складом р
оти
правил пожежної безпеки (ст.122 СВС).

Командир відділення
зобов’язаний:

стежити за виконанням розпорядку дня, правильним припасуванням спорядження,
додержанням підлеглими правил особистої гігієни, правил безпеки під час користування
зброєю і технікою,
її обслуговуванням і бойового застосування;

перевіряти, щоб після занять, стрільб, навчань у підлеглих не залишалося боєприпасів,
гранат, запалів, вибухових речовин;

постійно знати, де перебувають і що роблять підлеглі (ст.126 СВС).

Рядовий (матрос)
зобов’
язаний неухильно виконувати правила безпеки під час
використання зброї, в роботі з технікою та в інших випадках, а також додержувати правил
пожежної безпеки (ст.128 СВС).


2.

РОБОТА ПОСАДОВИХ ОСІБ З КЕРІВНИЦТВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ
ДОТРИМАННЯ ВИМОГ ЗАХОДІВ БЕЗПЕКИ У

ХОДІ БОЙОВОЇ ПІДГОТОВКИ


2.1.ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ КОМАНДИРОМ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ДОТРИМАННЯ ВИМОГ ЗАХОДІВ БЕЗПЕКИ

Рішення щодо забезпечення дотримання вимог заходів безпеки під час проведення
навчань і занять з бойової підготовки приймається командиром у ході

відпрацювання плану
бойової підготовки (плануванні заходів бойової підготовки).

Рішення уточнюється при зміні умов проведення заходів бойової підготовки, при
надходженні нових керівних та нормативних документів з питань організації та проведення
заходів
бойової підготовки і дотримання вимог заходів безпеки, також в інших необхідних
випадках.

Прийняттю рішення передує
вивчення та усвідомлення вихідних даних, оцінки
обстановки.
У відпрацюванні пропозицій щодо прийняття рішення приймають участь
заступники к
омандира, начальники родів військ та служб, фахівці, які безпосередньо
займаються питаннями забезпечення дотримання вимог заходів безпеки.

Під час вивчення та усвідомлення вихідних даних командир вивчає і усвідомлює вимоги
законодавчих актів України, стату
тів Збройних Сил України, наказів і директив Міністра
оборони України та його заступників, настанов, програм, курсів стрільбі і водіння,
відповідних командуючих (командирів) щодо забезпечення дотримання вимог заходів
бойової підготовки. За результатами ви
вчення та усвідомлення вихідних даних він робить
відповідні висновки, котрі повинні бути враховані у рішенні, що відпрацьовується і
визначає, які дані необхідно підготувати його заступникам, начальникам родів військ та
служб.

Підготовка вихідних даних і
оцінка обстановки
повинні бути спрямовані на виявлення:

небезпечних та шкідливих

факторів, що діють (фактично або потенційно) у процесі
бойової підготовки на особовий склад, озброєння, військову техніку і навчальну
матеріально
-
технічну базу;

небезпечних о
б’єктів у місцях (районах) проведення заходів бойової підготовки та на
маршрутах висування до них (із складанням їх переліку, вказанням розмірів небезпечних зон
об’єкта, ступеню небезпеки);

робіт з підвищеною небезпекою, що здійснюються у процесі бойової п
ідготовки, їх
об’єму, частоти повторень (із складанням їх переліку);

небезпечних фізичних та кліматичних явищ, що представляють потенційну загрозу для
життя і здоров’я особового складу, можливих надзвичайних ситуацій природного та
техногенного характеру в
районах проведення заходів бойової підготовки (з визначенням
завдань по діях під час їх виникнення);

епідеміологічної обстановки в районах проведення заходів бойової підготовки та
сезонних факторів, що викликають її загострювання.

У висновках з оцінки

обс
тановки командир визначає:

конкретний перелік носіїв небезпечних факторів і явищ (вибухові речовини, ядовиті
технічні рідини або гази, електрика та електроустановки, горючі пожежонебезпечні
речовини, гази високого тиску, нейтральні гази, електромагнітні ви
промінювання високої
частоти, вогнепальна зброя і боєприпаси, агрегати, що ріжуть і розпилюють механічне
обладнання для підйому і що рухається, транспорт, що рухається, гаряча вода, пар і інш.), їх
розподіл по підрозділах, об’єктах, місцях несення служби (
вахти), робочих місцях та
бойових постах;

конкретний перелік небезпечних об’єктів з максимальною концентрацією небезпечних
(шкідливих) факторів впливу на особовий склад у ході тактичних навчань та занять з бойової
підготовки;

сезонний розподіл небезпечних

явищ, навчань та занять з підвищеною небезпекою;

результат аналізу потреби і наявності засобів захисту, способи протидії поширенню
небезпечного впливу, порядок надання першої медичної та іншої допомоги;

необхідність зосередження зусиль щодо дотримання вим
ог заходів безпеки за
конкретним напрямком, часу (сезону), категоріям фахівців (місцю, підрозділам або
військовим частинам, типам об’єктів, видам робіт).

На підставі висновків з оцінки обстановки та пропозицій заступників командира штабу,
начальників родів

військ, служб і відділень командир з’єднання (військової частини)
приймає рішення на забезпечення дотримання вимог заходів безпеки при проведенні
тактичних навчань і занять з бойової підготовки.

У
рішенні

командир визначає:

замисел забезпечення дотримання

вимог заходів безпеки;

завдання підлеглим частинам (підрозділам), формуванням та посадовим особам;

порядок забезпечення виконання завдань дотримання вимог заходів безпеки під час
проведення навчань і занять з бойової підготовки;

організацію управління та
взаємодії.

Замисел забезпечення дотримання вимог заходів

безпеки

включає:

загальне завдання;

напрямки зосередження основних зусиль;

порядок виконання загального завдання;

визначення складу сил та засобів, які залучені.

Загальне завдання

пол
я
гає у створенні

умов проведення заходів бойової підготовки, що
забезпечують збереження життя і здоров’я особового складу, попередження загибелі і
травматизму в обстановці наявності або впливу виявлених у з’єднанні (військовій частині)
небезпечних та шкідливих факторів (
повинні бути перераховані в загальному завданні).

Напрямки зосередження основних зусиль визначаються на підставі висновків з оцінки
обстановки з вказівкою:

підлеглих військових частин (підрозділів) з найб
і
льшим зосередженням небезпечних
(шкідливих) фактор
ів і їх загроз, небезпечних об’єктів та робіт з підвищеною небезпекою;

найбільш розповсюджених спеціальностей військовослужбовців, які підд
а
ються впливу
або загрозі впливу небезпечних (шкідливих) факторів;

сезонів і періодів навчального року, яким за завда
ннями і умовами
, щ
о

викону
ються

притаманне збільшення ступеню впливу визначених небезпечних (шкідливих) факторів і
явищ.

Порядок виконання загального завдання

визначається як перелік часткових завдань з
періодичністю їх здійснення. Завдання і заходи, що вк
лючені у перелік, доцільно розділити
на групи:

розробка організаційних документів, функціональних обов’язків посадових осіб і служб,
інструкцій з безпеки, облікових журналів і форм;

підготовка особового складу та окремих категорій військовослужбовців (фахі
вців) до
виконання вимог безпеки у повсякденній діяльності, навчання їх прийомам і способам
безпечної роботи та застосування захисних засобів, діям під час виникнення надзвичайних
ситуацій у районі дислокації, наданню першої медичної допомоги потерпілим, а

також по їх
допуску до самостійної роботи;

медичний контроль за станом здоров’я особового складу та професійних груп фахівців,
вивчення морально
-
психологічного стану військових колективів і впливу на
військовослужбовців соціальних, міжнаціональних і релі
гійних відносин, що в них склалися;

забезпечення військовослужбовців, бойових постів та робочих місць, будівель і споруд
засобами захисту, іншими необхідними технічними і матеріальними засобами, контроль їх
готовності до застосування за призначенням, онов
лення, надання першої медичної
допомоги;

організація робіт з підвищеною небезпекою та контроль їх виконання, нагляд за станом
безпеки використання і функціонування небезпечних об’єктів (будівель і споруд, установок
і систем), контроль порядку допуску до р
оботи в них (на них) особового складу;

узагальнення і аналіз стану дотримання вимог заходів безпеки, доведення результатів до
посадових осіб та особового складу в частині, що їх стосується.

У переліку сил та засобів, що залучаються до рішень завдань забезп
ечення дотримання
вимог

заходів безпеки
, участі у ліквідації надзвичайних ситуацій, вказуються штатні і
нештатні посадові особи і формування (інспектори, комісії, команди та групи), їх кількісний
і посадовий (фаховий) склад, а також їх оснащення.

В завданн
ях підлеглим військовим частинам (підрозділам), формуванням та посадовим
особам

визначаються специфічні завдання службам (відділенням), комісіям (з попередження
загибелі та травматизму, з прийому заліків на допуск військовослужбовців до самостійної
роботи,

з охорони навколишнього середовища та інше), командам (аварійно
-
рятувальним,
пожежним, евакуаційним) і посадовим особам.

Завдання визначаються тільки тим військовим частинам (підрозділам), яким за
призначенням, технічним оснащенням, умовами діяльності та
дислокації притаманні
особливості, що відрізняють їх від інших військових частин (підрозділів) в питаннях
забезпечення безпеки особового складу.

Порядок забезпечення виконання завдань

дотримання вимог заходів безпеки

розробляється на підставі аналізу техні
чної і матеріальної забезпеченості та визначає роботу
служб і фахівців по витребуванню та розподілу матеріальних засобів, підтриманню їх на
рівні, встановленому нормативними документами.

Організація управління та взаємодії

всіх сил і засобів у з’єднанні (в
ійськовій частині).
Підлеглість цих сил, організація зв’язку та оповіщення в аварійних ситуаціях і інших
характерних випадках визначаються з урахуванням організаційно
-
штатної структури, вимог
керівних документів, наявності нештатних посад і формувань, розп
оділу обов’язків серед
заступників командира з’єднання (військової частини).

Завдання забезпечення дотримання вимог заходів безпеки під час проведення тактичних
навчань і занять з бойової підготовки відображаються у загальному рішенні командира на
забезпеч
ення дотримання вимог заходів безпеки.
Загальне рішення оформлюється
текстуально та складається із основної частини і додатків
.

Для максимального скорочення основної частини рішення та зручності роботи в якості
додатків можуть бути використані:

карта (схем
а) дислокації з’єднання (військової частини) з вказівкою;

небезпечних об’єктів у розташуванні частини та прилеглих районах; посадових осіб, які
відповідають за утримання цих об’єктів, і порядок зв’язку з ними; основних маршрутів руху
військової техніки, не
безпечних ділянок для них, залізничних переїздів; зон
розповсюдження шкідливих викидів, розльоту осколків та фрагментів вибухнувших
боєприпасів і інших вражаючих факторів; об’єктів навчальної матеріально
-
технічної бази
з’єднання (військової частини) з вказ
анням їх меж, основного напрямку стрільби, глибини
простору при кінці льоту для кожної системи зброї, зовнішніх меж бокової захисної зони
безпеки% зон дії можливих надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру, а
також інших необхідних даних;

т
аблиця паспортних даних об’єктів за небезпечними і шкідливими факторами, що
включає: проектний шифр (найменування) об’єкту, кількість об’єктів даного типу у
з’єднанні (військовій частині), небезпечні і шкідливі фактори і умови, через які виникає їх
дія на

особовий склад, небезпечні наслідки впливу;

перелік робіт з підвищеною небезпекою, що виконують військовослужбовці, де вказати
найменування (зміст) роботи, місце і умови її проведення;

програма проведення ввідного інструктажу військовослужбовців по вимога
м безпеки з
їх прибуттям у з’єднання (військову частину);

перелік заходів забезпечення завдань щодо дотримання вимог заходів безпеки, в якому
вказати найменування груп і заходів в кожній групі, періодичність їх здійснення;

кількісний і посадовий склад комі
сій, команд і груп по забезпеченню безпеки, який
визначає: найменування формування, посади або фаху осіб, які входять в їх склад, кількість
осіб за кожною посадою або фахом та їх загальна кількість, оснащення команд і груп;

схема управління та взаємодії, в

якій вказати посадових осіб і органи, які здійснюють
управління та взаємодію, об’єкти управління, підпорядкованість, порядок сповіщення в
аварійних ситуаціях і інших екстрених випадках.

На підставі рішення командира з’єднання (військової частини)
розробляються
(уточнюються) спеціальні обов’язки посадових осіб, інструкції, відповідні плануючі
документи, визначаються необхідні заходи та відповідні виконавці, організується робота по
забезпеченню дотримання вимог заходів безпеки.


2.2 МЕТОДИКА РОБОТИ
ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ РОЗСЛІДУВАННЯ ПОДІЙ У ХОДІ
НАВЧАНЬ ТА ПРИ ПРОВЕДЕННІ ЗАНЯТЬ


З БОЙОВОЇ ПІДГОТОВКИ

Обов’язком командира є проведення об’єктивного і детального розслідування випадків
травматизму особового складу. Від тяжкості отриманої травми залежить змі
ст його роботи.

Під час розслідування подій, що потягла за собою працевтрати, командир зобов’язаний:

Отримати рапорт від начальника медичної служби про травмування
військовослужбовця;

Провести службове розслідування (у термін до 7 діб) та прийняти рішення
за його
результатами.


При
відсутності ознак складу злочину

командир
зобов’язаний:

винести постанову про відмову у порушенні карної справи у випадку отримання
військовослужбовцем тяжкої або середньої тяжкості шкоди здоров’ю і направити копію
військовому пр
окурору;

прийняти рішення на усунення причин та умов, що потягли за собою заподіювання
шкоди здоров’ю військовослужбовцю, та про притягнення винних до відповідальності;

підготувати та надати документи у військово
-
страхову компанію у разі страхового
випадку
;

організувати збереження матеріалів адміністративного розслідування у штабі військової
частини на протязі двох років.

При
наявності ознак складу злочину

командир
зобов’язаний:

доповісти безпосередньому командиру (начальнику) за підпорядкованістю;

сповісти
ти військового прокурора;

порушити карну справу, провести дізнання і встановленим порядком передати справу у
військову прокуратуру;

підготувати та надати документи у військово
-
страхову компанію у разі страхового
випадку.

У
випадку загибелі військовослужбов
ця

командир
зобов’язаний:

негайно усно доповісти безпосередньому командиру (начальнику);

сповістити військового прокурора, особисто прийняти участь у розслідуванні події
(злочину);

віддати вказівки про прийняття невідкладних заходів по забезпеченню та прип
иненню
злочинних дій медичної допомоги потерпілим, запобіганню та припиненню злочинних дій
(особливо можливих наслідків подій), виявленню очевидців (свідків), збору даних, що
характеризують потерпілого і правопорушника.

З прибуттям слідчого військової прок
уратури сповістити дані про подію (злочин) і
вжитих заходах, провести пошукові та слідчі дії за дорученням слідчого.

В умовах, що виключають можливість негайного прибуття слідчого військової
прокуратури, а також за вказівкою військового прокурора порушити
карну справу, провести
невідкладні слідчі дії, не пізніше 24 год. Надати військовому прокурору копію постанови
про порушення карної справи та прийнятті її до виконання дізнавачем військової частини,
не пізніше 10 діб передати справу до військової прокурат
ури, потім провести слідчі дії за
цією справою (тільки за дорученням слідчого).

За фактом злочину (події), пов’язаного з загибеллю (смертю) військовослужбовця:

не пізніше трьох діб надати письмову доповідь на адресу безпосереднього командира
(начальника);

вжити заходи по усуненню причин та умов, сприяли скоєнню злочину (події);

у разі страхового випадку, надати документи у військово
-
страхову компанію.

У випадку припинення карної справи за фактом нещасного випадку із смертельним
кінцем призначити адміністрат
ивне розслідування.


3.

ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ НАВЧАНЬ І ЗАНЯТЬ


3.1.ТАКТИЧНІ (ТАКТИКО
-
СПЕЦІАЛЬНІ), КОМАНДНО
-
ШТАБНІ НАВЧАННЯ,
БОЙОВІ СТРІЛЬБИ, ПУСКИ


3.1.1.
Обов’язки керівника навчання

Керівник навчання відповідає за організацію і забезпечення
безпеки дій військ.

Він
зобов’язаний:

розробити заходи безпеки на майбутньому навчанні , виходячи з місцевих умов і задуму
навчання, довести їх до командирів, посередників, імітаційних команд і організувати їх
вивчення з усіма учасниками навчання, прийняти

заліки по знанню заходів безпеки від
кожного військовослужбовця і вимагати їх дотримання в ході проведення навчання;

визначити кількість залізничних переїздів, нафто
-

і газопроводів, систем меліорації,
тіснин, перевалів, проходів, тунелів і інших споруд і

перешкод і порядок пропуску по них
військ;

організувати комендантську службу в місцях, небезпечних для руху військ,
обгороджування небезпечних дільниць місцевості (боліт, озер, обривів), а також очищення
районів від снарядів, що не розірвалися, мін, фугас
ів, бомб, вибухонебезпечних предметів і
імітаційних засобів, а на водних перешкодах рятувально
-
евакуаційну службу;

визначити ділянки місцевості і порядок імітації на них вогню, вибухів і застосування
навчальних рецептур імітації отруйливих речовин противни
ка, а також ділянки, на яких
забороняється ведення вогню з усіх видів зброї, організувати обгородження (оточення) цих
дільниць;

організувати збір або невикористаних імітаційних засобів по закінченні навчання.


3.1.2. Обов’язки командирів, що навчають

Командири підрозділів, що навчають несуть відповідальність за дотримання особовим
складом мір безпеки.

Вони
зобов’яза
ні:

вивчити з усім особовим складом заходи безпеки на майбутньому навчанні і стежити в
ході навчання за суворим їх дотриманням;

з усіма во
діями (механіками
-
водіями ) ретельно відпрацювати прийоми водіння машин
по дорогах і поза ними, в колонах і бойових порядках, особливу увагу звернути на
підготовку водіїв до перевезення особового складу, вибухонебезпечних вантажів, до
завантаження на транс
портні засоби, перевезення і розвантаження та до водіння на плаву і
під водою;

вивчити з усім особовим складом порядок позначення небезпечних напрямків стрільби,
дільниць і полів імітації і інших небезпечних місць;

організувати видачу особовому складу спра
вних боєприпасів, імітаційних засобів і
перевірити, щоб серед холостих патронів не було бойових;

перевірити справність озброєння, що виводяться на навчання, бойової і іншої техніки і
організувати підготовку озброєння до стрільби, особливу увагу звернути на

знання особовим
складом правил поводження зі зброєю і технікою;

перевірити справність і підгонку засобів індивідуального захисту, обмундирування і
спорядження у особового складу з урахуванням кліматичних умов;

перед початком навчання перевірити засвоєння
особовим складом правил і заходів
безпеки на навчанні шляхом прийому заліків з виставленням оцінки (“засвоїв ” або “не
засвоїв


); результати заліків (оцінки) під розпис довести до кожного військовослужбовця і
доповісти старшому начальнику.


3.1.3.
Вимоги б
езпеки

На навчаннях

забороняється:

перевозити особовий склад на необладнаних автомобілях;

долати небезпечні перешкоди танками і іншою технікою на поля імітації, окопи і інші
споруди, зайняті особовим складом;

вести вогонь з танків і БМП

при відкритих люках, а з танків, крім того, при знаходженні
на них десанту;

вести вогонь холостими патронами зі стрілецької зброї по особовому складу,
розташованому не ближче ніж за 100 м, а холостими артилерійськими пострілами не ближче
ніж за 200 м.;

по
силювати заряди холостих патронів, артилерійських пострілів, вибухових пакетів,
освітлювальних і сигнальних патронів, кидати їх в розташування підрозділів, на танки, БМП,
БТР і інші об’єкти, а також поблизу легкозаймистих предметів;

торкати і підбирати сна
ряди, міни, гранати, вибухові пакети, запали, заряди вибухових
речовин, що не розірвалися;

підбирати предмети, заражені навчальними рецептурами імітації отруйливих речовин
противника;

розташовувати і підривати імітаційні поля вогневих фугасів не ближче ніж

за 500 м,
виробляти імітацію ядерного вибуху табельними засобами не ближче ніж за 250 м.,
спалювати навчальні отруйно димові суміші і підривати імітаційні фугаси не ближче ніж за
100 м, а вибухові пакети і імітаційні гранати не ближче ніж за 25 м від особ
ового
складу,легкозаймистих матеріалів, населених пунктів, на річках і водоймищах; виконувати
польоти літаків і вертольотів в районі навчань з підвищеними бомбами, бойовими ракетами
та з зарядженими гарматами і кулеметами поза встановленими коридорами і на
прямами, а
також скидати підвісні баки в не вказаних районах;

рухатися машинами з високо піднятими антенами по населених пунктах і під лініями
електропередач;

розгортати радіо і радіорелейні станції не ближче ніж за 100 м від високовольтних ліній;

розташов
увати особовий склад, розміщувати техніку і укладати проводи
електровибухових мереж не ближче ніж за 300 м від електростанцій (підстанцій),
високовольтних ліній, залізниць і могутніх радіостанцій;

проводити роботи з радіоактивним пилом, з навчальними рецеп
турами імітації
отруйливих речовин без засобів індивідуального захисту, поза навчальними центрами
(полігонів) і спеціально відведених майданчиків;

проводити зараження навчальними радіоактивними речовинами і рецептурами імітації
отруйливих речовин дільниць
місцевості, розташованих від населених пунктів ближче ніж за
3 км, кидати їх в річки і водоймища, викидати тару з під навчальних рецептур імітаційних
засобів і вогневих сумішів у полі, закопувати в землю і залишати без охорони.

Перед початком етапу з бойов
ою стрільбою керівник навчання, його заступники і
помічники, командири, що навчаються зобов’язані указати підлеглим кордони заборонних
зон ведення вогню, організувати службу оточення, показати на місцевості рубежі відкриття і
припинення вогню для танків, а
ртилерії і інших видів зброї, бокові орієнтири, правіше і
лівіше яких стрільба не дозволяється,місця і райони, де заборонено рух танків і іншої
бойової техніки. Організувати контроль виконання заходів безпеки і готовності особового
складу, озброєння, техні
ки і боєприпасів до стрільби.

Для чого перевірити:

наявність і підготовку вогневих посередників в стріляючих підрозділах;

надійність оточення і організацію комендантської служби, готовність до стрільби
мішеневого поля;

видалення середньої траєкторії снаряд
ів і мін від пунктів керівництва, захищеність
командно
-
спостережних пунктів, розташованих над трасами своїх снарядів;

справність стрілецького, артилерійського, зенітно
-
ракетного, авіаційного, інженерного
озброєння і боєприпасів;

знання особовим складом руб
ежів безпеки від розривів артилерійських і авіаційних
боєприпасів, порядку проходження військами вогневих позицій стріляючих батарей,
позначення, свого місцезнаходження для авіації, небезпечних напрямів стрільби і кордонів
бокових захисних зон і рубежів пр
ипинення вогню, єдиного сигналу на зупинення вогню;

позначення напрямів заходу на ціль авіації і готовність запасного полігона для скидання
авіацією боєприпасів;

надійність зв’язку для забезпечення безперервного управління ударами і вогнем всіх сил
і засоб
ів та його припинення у разі необхідності;

організацію заходів безпеки при роботі дослідницьких і контрольних груп, імітаційних,
мішеневих і інших команд, обслуговуючих стрільбу;

готовність до роботи груп по очищенню маршрутів і районів цілей від боєприпас
ів, які
не розірвалися і порядок пропуску військ через дільниці бойової стрільби.

На командному пункті керівника навчання (бойової стрільби) виставляються
спостерігачі з оптичними приладами і організується сигнальний пост із засобами зв’язку і
сигналізаці
ю. Разом з керівником навчання знаходяться його помічник по авіації, а у
військах


центр бойового управління (ЦБУ), група бойового управління (ГБУ) або
представник авіації.

Командир, який проводить навчання з бойовою стрільбою артилерії і пусками
тактичн
их ракет, зобов’язаний організувати контроль точності топогеодезичної прив’язки
бойових порядків і установок для стрільби по цілях (рубежах), по яких буде вестись вогонь.
Через контрольні групи і вогневих посередників перевірити наявність записів небезпечн
их
дальностей і напрямків стрільби на щитах гармат та установку на них обмежувачів.

Місця, які підготовлені до підриву імітаційних зарядів, захищаються і організується їх
охорона, а дільниці місцевості, по яких буде проводитися вогнеметання, обладнуються
с
мугою шириною не менше 2 м. Місця застосування імітаторів ядерного вибуху наносяться
на карту і повідомляються командиру авіаційної частини, підрозділу. Висота польоту літаків,
вертольотів над цими місцями повинна бути не менше 600 м.

Якщо через територію
навчального центру пролітають літаки (вертольоти) ,
організується зв’язок з авіадиспетчерам, керівником польотів, узгоджується час проведення
стрільбі. При проведенні бойовою стрільби потрібно дотримуватись заходів безпеки,
передбачені в Керівництві по слу
жбі навчальних центрів Сухопутних військ, курсах стрільб
(підготовки, вогнеметання) родів військ (спеціальних військ), вказівках по забезпеченню
безпеки польотів літаків (вертольотів) на навчаннях і перевірках бойової готовності.

Крім того,
забороняєтьс
я:

для Сухопутних військ:

змінювати напрямки стрільб;

розташовувати пункти управління керівництва від середньої траєкторії польоту снарядів
ближче польоту снарядів ближче ніж:

для ствольної артилерії


500 м, для реактивної артилерії


800
-
1000 м


для ракетної частини


1500 м;

вести вогонь з танків, гармати прямою наводкою, ПТУР понад своїх підрозділів і в
безпосередній близькості від них, а також з усіх видів зброї по ліхтарях з червоним світлом;

призначити маршрути руху частин і підрозділів бли
жче ніж за 300
-
500 м від вогневих
позицій стріляючих батарей;

вести вогонь із гармати і мінометів без установки обмежувачів небезпечних напрямків і
дальностей стрільби, а також без позначення рубежів безпеки від дільниць (цілей) стрільби,
котрі танкові і
механізовані підрозділи не повинні пройти до припинення (перенесення)
вогню;

вести вогонь з ЗСУ
-
23
-
4 без тих, що страхують і без установки переривника стрільби на
кожну стріляючу установку, а також при відкритих люках;

висувати (розташовувати) ЮБМП (БТР) п
опереду стріляючих танків, а розвідувальні
органи для виконання задач розвідки до закінчення бойової стрільби, забороняється також
обгін ними механізованих, танкових підрозділів до доповіді про розрядження зброї.

При проведенні імітації забороняється
:

зні
мати або переносити імітаційні поля вночі і при обмеженій видимості;

користуватися несправними засобами імітації і джерелами живлення; проводити
імітацію вогневим способом вибуху;

перевищувати вагу і кількість імітаційних зарядів, вказаних в плані
імітації;

допускати на поля імітації сторонніх осіб, залишати без охорони імітаційні засоби і
вибухові речовини;

без команди старшої дільниці імітації вставляти електродетонатори в заряди і
підключать джерела струму;

підходити до зарядів, які не розірвалис
я, з не відключеними джерелами живлення
раніше чим через 15 хвилин.

Крім того, при проведенні імітації необхідно дотримуватися заходів безпеки,
передбачених в Керівництві по підривних роботах.

По закінченні імітації огляд імітаційного поля проводити з доз
волу старшого дільниці.

Ті, хто працюють з навчальними радіоактивними, отруйливими речовинами повинні
добре знати їх властивості і знаходитись в протигазах та загальновійськовому захисному
комплекті.

При діях військ вночі необхідно
:

призначити орієнтири,
добре видимі вночі;

у денний час визначити дільниці імітації організувати їх охорону;

визначити місця проходів у бойових порядках військ і мінно
-
вибухових загородженнях;

на бойовій і іншій техніці мати добре видимі в темряві знаки різного кольору для
кожно
го підрозділу.

При діях військ в горах
:

не допускати дій військ в місцях можливих обвалів, каменепадів, сніжної лавини,
уникати розташування людей і техніки під навислими скелями, сухих руслах рік;

мати додаткові запаси продовольства, води, палива, засобів

обігріву;

імітаційні поля розміщувати так, щоб внизу не було людей;

при визначенні безпечних відстаней враховувати розліт каменів, можливість обвалів,
сніжної лавини;

Стежити за прогнозом погоди.

При діях військ взимку
:

контролювати особовий склад при
розташуванні в траншеях, окопах;

частіше міняти спостерігачів, патрулів, чергових розрахунків;

вживати заходів щодо обігріву особового складу;

негайно розшукувати тих, що заблукали та відстали.

Особовому складу вогнеметних підрозділів і підрозділів, які за
лучаються для імітації
застосування запалювальної зброї,
забороняється:

користуватися відкритим вогнем, палити ближче ніж за 100 м від майданчика для
приготування і розливу запалювальної суміші;

проводити роботи по приготуванню до розливу запалювальної сум
іші у зачиненому
приміщенні;

на дільниці імітації мати горючі матеріали.

Підпалення запалювальної суміші потрібно проводити електрозапалом або факелом з
живцем довжиною не менше 1м.

Роботи на майданчику дозволяються тільки при наявності засобів для гасінн
я пожежі і в
присутності фельдшера або санінструктора.

З метою попередження пожежі
забороняється
:

вести вогонь поблизу сховищ вибухових речовин, пально
-
мастильних матеріалів,
дерев’яних будівель і інших легкозаймистих предметів, розташовувати біля них бой
ову
техніку;

підривати імітаційні засоби , розводити багаття в населених пунктах, у лісі, степу з
висохлою рослинністю.


3.1.

ЗАНЯТТЯ З ТАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ


Безпека забезпечується чіткою організацією заняття, точним дотриманням правил та
заходів безпеки, кома
нд керівника заняття і командирів, високою дисциплінованістю усіх
військовослужбовців.

На заняттях з тактичної підготовки
забороняється:

перевозити особовий склад на необладнаному і технічно несправному транс
по
рті;

на зупинках виходити на ліву сторону
дороги;

знаходитись між машинами і відпочивати під ними;

повертати башту, долати небезпечні перешкоди з десантом на танку;

вести вогонь по особовому складу холостими патронами зі стрілецької зброї ближче ніж
за 100 м, а холостими пострілами


ближче ніж за

200 м;

кидати вибухові пакети, освітлювальні і сигнальні патрони в розташування підрозділів,
на бойову та іншу техніку, а також в напрямки легкозаймистих предметів;

торкати і підбирати снаряди, міни, вибухові пакети, запали, вибухові речовини і
проводити
їх розбирання;

підбирати предмети, заражені навчальними рецептурами імітації отруйливих речовин;

наїжджати і виходити на поля імітації;

наводити квантові далекоміри на людей та тварин;

проводити заняття на несправній техніці і несправному озброєнні;

почин
ати переправу танків під водою, БМП, БТР і іншої техніки на плаву без готової до
роботи евакорятувальної служби;

розташовувати особовий склад, розміщувати техніку не ближче ніж за 300 м від
високовольтних ліній;

прогрівати двигуни машин при зачинених вікн
ах і дверцях, відпочивати у кузовах,
кабінах машин при працюючих двигунах або обігрівальних приладах.

Крім того, необхідно:

при спішуванні стежити, щоб не зачепитися за зовнішні деталі бойових машин
предметами обмундирування, спорядження, засобами хімічног
о захисту;

при виконанні інженерних робіт (відкопуванні окопів, сховищ) стежити, щоб не
зачепити шанцевим інструментом військовослужбовця, що знаходиться рядом;

вночі призначити добре видимі орієнтири на бойових машинах повинні горіти габарити і
баштові лі
хтарі;

при здійсненні маршу на техніці суворо дотримуватися дисципліни маршу;

при поганій видимості і втрати орієнтування припинити рух, дотримуючись правил “Не
бачу


не їду ”;

при низькій температурі організувати взаємне спостереження з метою попередженн
я
обмороження;

при розташуванні на місці, особливо під час відпочинку, суворо дотримуватися
протипожежних заходів, а також вживати заходи проти чаду;

пити воду тільки з перевірених вододжерел.


3.2.

СТРІЛЬБИ (ПУСКИ)


3.3.1. Загальні положення

Безпека при
проведенні стрільбі забезпечується правильною організацією служби,
дотриманням вимог Курсів стрільб, водінь бойових машин і точним виконанням
установлених заходів безпеки особовим складом військ і полігону.

Командири підрозділів, прибувши на полігон, повин
ні вивчити під розпис “Інструкцію
по заходам безпеки на полігоні ”. Вони несуть повну відповідальність за точне дотримання
заходів безпеки і порядку особовим складом підрозділу.

Командири і начальники всіх ступенів повинні твердо знати і суворо дотримувати
ся
правил та заходів безпеки при підготовці і проведенні тактичних навчань, стрільб, водіння
машин та інших занять і вимагати їх виконання від особового складу.

Всі заняття і навчання на полігоні повинні починатися і закінчуватися в суворо
призначений час,

визначений планами проведення.

З метою запобігання нещасних випадків з особовим складом, псування зброї, техніки,
військового майна, загибелі тварин та інших випадків на полігоні проводяться наступні
заходи:

організація і забезпечення заходів безпеки при
підготовці і проведенні навчань, стрільб,
водінь бойових машин та інших занять;

оточення території полігону (об’єкту);

організація спостереження і обліку невибухнувших снарядів, ракет, мін та інших
вибухонебезпечних предметів;

очищення території полігону в
ід вибухонебезпечних предметів та їх підрив;

заходи із захисту особового складу від ураження електрострумом і дотримання заходів
безпеки;

протипожежні заходи;

медичне обслуговування;

Роз’яснювальна робота серед місцевого населення по дотриманню заходів безпеки на
території полігону.

Крім того, що мають виконуватися заходи безпеки, передбачені курсами стрільб, водінь,
настановами та інструкціями для кожного виду озброєння, техніки і обл
аднання.

Навчання, стрільби і заняття повинні бути добре підготовлені, проводитися в суворій
відповідальності з встановленими правилами та заходи безпеки, при високій
дисциплінованості особового складу.

З метою попередження можливості ведення вогню за меж
і простору при кінці льоту і
кордони бокових захисних зон начальник полігону повинен на місцевості вказати керівнику
навчань (стрільбі) орієнтири і знаки, які позначають основний напрямок стрільби та бокові
захисні зони, рубежі відкриття і припинення вогню
.

Керівник навчань, в свою чергу, зобов’язаний вказати тим, хто навчається , кордони
заборонних зон ведення вогню, організувати службу оточення і встановити контроль за її
несенням, проінструктувати офіцерів керівництва і вказати їм на місцевості рубежі ві
дкриття
та припинення вогню, бокові орієнтири, ліворуч і праворуч від яких

ведення вогню не дозволяється, місця та райони, де заборонено рух бойової техніки.

На кожній директрисі (військовому стрільбищі) з урахуванням особливостей та місцевих
умов розробля
ється та вивішується на командному пункті та на дільничних пунктах
управління інструкція щодо заходів безпеки, яку повинен твердо знати особовий склад
підрозділів, що виводяться на стрільбу.

Особовий склад, який не засвоїв правила та заходи безпеки, до ст
рільби та
обслуговування стрільби не допускається.

Кожний військовослужбовець повинен беззаперечно та точно виконувати всі правила та
заходи безпеки під час стрільби.

Командири військових частин та підрозділів несуть повну відповідальність за точне
виконан
ня встановлених правил та заходів безпеки підлеглим особовим складом.

Перед проведенням стрільбі військові частини наказом, а населення через місцеві органи
влади повинні бути сповіщення про час проведення стрільб, про заборону проходу та
проїзду по терито
рії полігону з оформленням запису у журналі оповіщення.

Мішеневе поле перед стрільбою повинно бути оглянуто та з його території повинні бути
вилучені люди, тварини та транспорт.

Для забезпечення безпеки перед кожною стрільбою виставляється очеплення.

Пересування на полігоні дозволяється лише по дорогах та у районах, які позначені
начальником полігону.

Забороняється заходити (заїжджати) на ділянки, де є снаряди, міни, бомби, вибухові
речовини. Ці ділянки є забороненими зонами з відповідними попереджува
льними написами.

Забороняється торкати снаряди, міни, бомби, вибухові речовини, які не розірвалися, та
предмети імітаційного обладнання. Кожний снаряд, міну, бомбу, заряд вибухової речовини,
що не розірвалися, відразу ж після виявлення необхідно позначит
и покажчиками з
попереджувальним написом та повідомляти начальника полігону.

Для контролю за безпекою стрільби та діями бойових машин, що стріляють, та для
своєчасного попередження про появу людей, тварин, та транспорту на мішеневих полях або
у небезпечних

зонах, для засіки вибухів та місць падіння снарядів, що не розірвалися,
організується спостереження. Спостерігачі забезпечуються оптичними приладами
(біноклями, стереотрубами) та планшетами.

Дозвіл на відкриття вогню на директрисі (військовому стрільбищі)

дає старший керівник
стрільби. Ведення вогню дозволяється тільки після підняття на всі ділянках та командному
пункті червоних прапорів (ВСП).

Стрільба негайно припиняється за командою керівника або самостійно кожним екіпажем
(що стріляє) у випадках:

появи

людей, тварин та машин на мішеневому полі, низьколітаючих літаючих літаків та
вертольотів над районом стрільби;

падіння снарядів (гранат) за межами безпечної зони або поблизу бліндажа, в якому
знаходяться люди та втраті зв’язку з бліндажем;

доповіді або п
одання встановленого сигналу з посту очеплення про небезпеку
продовження стрільби;

при піднятому білому прапорі (ВСП), ліхтарі) на командному пункті;

виникненні пожежі на мішеневому полі та на території полігону;

втраті орієнтування тими, хто стріляє;

від
ставання від сусідніх бойових машин більш ніж на 100 м.

Для негайного припинення вогню усіма бойовими машинами (тими, хто стріляє)
подається сигнал “Відбій, а також подається команда по радіо екіпажам, що стріляють:
“Стій. Припинити вогонь ” та виставляєть
ся білий прапор (ВСП, ліхтар) замість червоного.

Для припинення вогню окремої бойової машини подається команда: “Такий
-
то, стій.
Припинити вогонь ”.

За командою “Стій. Припинити вогонь ” ті, хто стріляє, припиняють вогонь, машини
зупиняються. Зброя розрядж
ається та вимикаються тумблери електроспусків, зброї
надається найбільший кут підвищення.

Зброю дозволяється заряджати тільки після проходження рубежу відкриття вогню.
Перед кожним заряджанням гармати необхідно переконатися у відсутності у каналі ствола
ст
оронніх предметів (землі, піску, частин заряду, що не згоріли тощо).

На рубежі припинення вогню зброя розряджається, проводиться контрольні спуски,
вимикаються тумблери електроспусків, зброї надається найбільший кут підвищення, після
чого командири бойови
х машин доповідають керівнику стрільби: “Такий
-
то. Зброю
розряджено ”. У вихідне положення бойові машини повертаються тільки за командою
керівника.

Рух бойових машин до стрільби, під час стрільби і повернення їх у вихідне положення
повинно проводитись у по
рядку, який визначається умовами вправи і керівником стрільби.
При подоланні бойовими машинами, що стріляють, рівчаками, воронок та інших глибоких
перешкод зброї надається найбільший кут підвищення.

Забороняється:

подавати сигнал “Відбій, якщо будь
-
хто зн
аходиться в бойовій машині. Несправності
озброєння усуваються після сигналу “Відбій з дозволу старшого керівника стрільби;

відчиняти люки і виходити з бойової машини до повернення всіх бойових машин у
вихідне положення до подання команди “До машини”.

При в
иконанні вправ стрільбі на плаву екіпажі повинні мати індивідуальні засоби
рятування. Крім того, організовується евакорятівна служба.

Під час стрільби з вертольоту у польоті та із макету вертольоту (тренажера) заряджання
зброї, стрільбу, розряджання та огл
яд проводити при зброї, що встановлена на кронштейні і
за командою (сигналом) керівника стрільби на вертольоті (тренажері). Вставати зі своїх
місць і пересуватись у кабіні вертольоту, без дозволу керівника стрільби, особовому складу
забороняється. Той, хто

стріляє, через вихідні двері повинен обов’язково одягнути
спеціальний страхувальний пояс та прикріпити його до тросу на стелі кабіни вертольоту.

Під час виконання вправи бойовою ручною гранатою з бойової машини (у пішому
порядку) дотримуються таких
заходів безпеки:

гранати та запали видавати тим, хто навчається, безпосередньо перед виконанням
вправи;

особам, які не навчені поводженню з гранатами, бойові гранати видавати
забороняється;


заряджати гранату (вставляти запал) дозволяється лише перед її киданням;

переносити бойові гранати та запали особовому складу дозволяється тільки у гранатних
сумках, при цьому запал повинен бути загорнутий у папір або дрантя;

розбирати бойові гранати та
усувати у них несправності, переносити їх поза сумок
забороняється;

оберігати гранати та запали від сильних поштовхів, ударів, вогню, бруду та вологості.

Категорично забороняється:

заряджати зброю бойовими та холостими патронами, а також бойовими та інерт
ними
гранатами до сигналу “Вогонь” (команда керівника, командира);

направляти зброю на людей, в сторону або у тил стрільбища незалежно від того,
заряджена вона чи ні;

відкривати та вести вогонь з несправної зброї, несправними боєприпасами або
боєприпасами,

які не передбачені таблицями стрільби для даної системи; за межі
небезпечних напрямків стрільби; при піднятому білому прапорі на командному
(дільничному) пункті та укриттях (бліндажах): по бліндажах, незалежно від того,
знаходяться у них люди, чи ні, а та
кож по інших спорудах (вишках, тригонометричних
пунктах та декоративному обладнанню); після утикання гармати у грунт або перешкоду; при
знаходженні людей на бойових машинах або попереду них; при незачинених люках бойових
машин; при утраті зв’язку з керівн
иком стрільби;

залишати, де би то не було заряджену зброю або передавати її іншим особам; залишати
на вогневій позиції (місці для стрільби) індивідуальну зброю без команди керівника
(командира);

знаходитись людям та розміщувати боєприпаси, горючі та вибухо
ві речовини позаду
ручного та станкового гранатомету у секторі 90° та ближче 30 метрів упирати казенний зріз
ствола гранатомета в які
-
небудь предмети або у грунт;

використовувати гранати, які мають зовнішні пошкодження: знімати запобіжний
ковпачок з головн
ої частини підривника бойової гранати під час стрільби у дощ та
сигнальний сніг: у безпосередній близькості попереду місця стрільби не повинні
знаходитись кущі або висока трава; при стрільбі з окопу казенний зріз ствола ручного
протитанкового гранатомету н
е повинен знаходитись ближче 2 м, а станкового гранатомету


7 м від задньої стінки окопу;

проводити стрільбу з автомату з приладом для беззвучної та безполуменевої стрільби
(ПБС0 звичайними патронами.

При проведенні стрільбі додатково керуватися положення
ми щодо заходів безпеки,
викладеними у розділі VI Положення зі служби полігонів СВ ЗС України та Порадника з
навчання подоланню водних перешкод.


3.3.2. Стрільба наземної артилерії

При проведенні тактичних навчань з бойовою стрільбою артилерії і пусками т
актичних
ракет командир, який проводить навчання, зобов’язаний організувати контроль точності
топогеодезичної прив’язки бойових порядків і установок для стрільби по цілям, ділянкам,
ділянкам (рубежам), по яким буде вестись вогонь. На контрольному планшеті

визначити
райони, по яким забороняється ведення вогню, рубежі безпечного віддалення своїх військ
від цілей, ділянки (рубежі), які плануються для вогню, а також небезпечні дальності та
напрямки стрільби для кожної вогневої позиції; нанести ці дані на планш
ет і передати їх у
всі стріляючі підрозділи. Через контрольні групи і вогневих посередників перевірити
наявність записів небезпечних дальностей і напрямків стрільби на щитах гармат і
виставлення по ним обмежувачів.

Підготовка і виставлення імітаційних засо
бів і піротехнічних засобів в районах цілей (на
мішеневих полях) має проводитися імітаційно
-
підривною командою полігону, з
додержанням заходів безпеки.

Командири підрозділів перед стрільбою повинні підготувати гармати, міномети до
стрільби як вдень, так і
вночі; здійснити огляд і перевірку прицільних пристроїв,
розсортувати боєприпаси по партіях пороху і вагових знаках снарядів, вилучити боєприпаси,
заборонені для стрільби, або які мають пошкодження.

Особовий склад, який не окопався, а також автомобілі та б
ойову техніку дозволяється
розташовувати не ближче 500 м перед фронтом артилерійських батарей, які стріляють з
закритих вогневих позицій, а на флангах і в тилу стріляючих батарей, не ближче 200 м.
Траєкторія польоту снарядів (мін) повинна проходити від пун
ктів управління керівника,
який проводить навчання, не ближче ніж:

для ствольної артилерії і мінометів


500 м;

Ведення вогню з мінометів всіх калібрів дозволяється тільки з вогневих позицій,
розташованих на передньому краї в проміжках між підрозділами.

ос
оби, які безпосередньо не приймають участі у стрільбі, повинні знаходитись в окопах
або на безпечній відстані від гармат, мінометів, бойових машин.

В ході стрільбі (навчань з бойовою стрільбою) забороняється вести вогонь:

із зіпсованого озброєння,зіпсовани
ми боєприпасами або боєприпасами,
непередбаченими Таблицями стрільби для даної системи;

із гармати, бойових машин та мінометів без встановлених обмежувачів небезпечних
дальностей та напрямків стрільби;

із ПТКР та гармати прямою наводкою поверх своїх
підрозділів і поблизу їх;

бойовими снарядами із гармати, у дульні гальма яких встановлені пристосування для
стрільби холостими пострілами;

після втикання ствола гармати в грунт;

за межі небезпечних напрямків і дальностей стрільби;

при кутах підвищення ме
нше найменших і більше найбільших, чим це передбачено для
даної системи;

після отримання загального сигналу припинення вогню;

по бліндажах незалежно від того, чи знаходяться в них люди, чи ні, а також по інших
спорудах (вишках, тригонометричних пунктах та
декоративному обладнанні);

якщо піднято білий прапор (ліхтар) на командному пункті, на сховищах (бліндажах), а
також після втрати зв’язку керівника з оточенням;

якщо траєкторія проходить через населені пункти, магістралі електричних мереж
високої напруги,
а також через залізничні шосейні та ґрунтові дороги, що не перекривають
для руху під час стрільби;

по цілях, ділянках (рубежах), розташованих ближче 500 м від військ; що знаходяться не
в сховищах, під час стрільби на дальності до 10 км і ближче 700 м;

під
час стрільби на дальності більше 10 км, а від військ, що знаходяться в сховищах
(броньованих машинах), відповідно 300 і 500 м, для реактивної артилерії


по цілях ближче
1000 м, на всі дальності стрільби;

якщо середня траєкторія проходить від пункту управ
ління керівника навчання ближче як
500 м для ствольної артилерії та 800 м для реактивної артилерії.

При позначенні вогню холостими артилерійськими пострілами забороняється:

стріляти холостими пострілами, якщо особовий склад,війська та техніка розташовані
п
опереду гармат


ближче 200 м;

стріляти з дульним гальмом, який не має пристрою для стрільби холостими пострілами;

посилювати холості артилерійські постріли сторонніми предметами (пижами).

Категорично забороняється:

чіпати знайдені нерозірвані снаряди, мін
и, авіаційні бомби, підривники, трубки, зарядки,
засоби імітації та інші вибухонебезпечні предмети;

заряджати гармати бойовими і холостими пострілами без команди;

перевозити особовий склад на необладнаних машинах, а також разом із боєприпасами;

спалювати п
учки пороху, що лишилися після комплектування зарядів (вони повинні
складатися в ящик, який знаходиться в 5
-
10 м від гармати);

залишити гармату зарядженою з розігрітим стволом більше, як на 3 хвилини;

здійснювати переміщення (марш) з зарядженими гарматами
.

Якщо виявлені нерозірвані снаряди, міни та інші вибухонебезпечні предмети, то той, хто
виявив, повинен доповісти своєму командирові, який організує огородження їх і доповідає
про це за командою керівникові навчання.

Загальний стан припинення вогню подає
ться: при розриві снарядів (мін) в небезпечній
близькості до військ і в захисних зонах; при появі літаків і вертольотів в площині стрільби,
при виникненні пожежі і при отриманні з постів оточення сигналу про небезпеку
проводження стрільби. Загальний сигн
ал припинення вогню негайно виконується всіма
учасниками стрільб (навчань).

Якщо по ходу навчання з бойовою стрільбою військами необхідно зайняти райони цілей,
по яких ведеться арт. вогонь, то командири підрозділів зобов’язані попередити
підпорядкований ос
обовий склад про дотримання заходів безпеки при зайнятті цих районів.
При виявленні снарядів, мін, які не вибухнули та інших вибухонебезпечних предметів,
необхідно доповісти про це своєму командиру, який організує огородження їх і доповідає по
команді кері
внику навчання.

Спостереження за безпекою польотів літаків та гелікоптерів організується також з
вогневих позицій артилерійських підрозділів.


3.3.3. Стрільби (пуски) засобів ППО Сухопутних військ


Перед проведенням бойових стрільбі (пусків)
керівник
стрільби зобов’язаний:

організувати з підлеглим особовим складом вивчення вимог Курсу стрільб, Положення,
обов’язків посадових осіб під час проведення стрільб, заходів безпеки;

провести інструкторсько
-
методичні (показові) заняття з особовим складом частин
та
підрозділів щодо порядку проведення навчань з бойовою стрільбою (пусків, стрільб);

доповісти начальнику полігона про готовність частин до проведення тактичного
навчання з бойовою стрільбою (пусків, стрільбі).

На інструкторсько
-
методичні (показові) занят
тя залучається весь особовий склад частин
(підрозділу, посадові особи, що керують та обслуговують навчання (пуски, стрільби).

До особового складу доводяться і вказуються на місцевості:

рубежі заряджання (розряджання), вогневі рубежі (позиції), сектори стрі
льби, кути
підвищення, азимути та дальності, на яких стрільба заборонена; порядок заїзду на вогневі
(стартові) позиції та виїзду з них, послідовність зміни рубежів ведення стрільби; місця
розташування командних пунктів частин, пунктів управління начальник
ів ППО, батарейні
(взводні) командирські пункті; місця розташування відділення тяги (транспортування),
пункти спостереження та зони, що небезпечні для перебування особового складу.

Напередодні стрільбі керівник навчань (стрільбі) уточнює у начальника поліг
она
порядок проведення стрільбі , за необхідністю, подає уточнену заявку.

Уточнивши порядок проведення стрільбі, керівник навчань (стрільб) повинен зробити
розрахунок часу, поставити задачу командиру підрозділу, що стріляє, та не пізніше ніж:

за 2 години д
о початку стрільбі доповісти на командний пункт полігону про готовність
підрозділів до виконання стрільб (пусків);

за 1,5 години до початку стрільбі доповісти на командний пункт полігона про готовність
до виконання своїх обов’язків посадовими особами, які
керують навчаннями (пусками,
стрільбами) та їх обслуговують, вогневими посередниками, а також тими, хто страхує;

за 1 годину до початку стрільбі на командному пункті полігона начальник полігона або
його заступник, переконавшись, що сектори (директриси) стр
ільби готові до забезпечення та
контролю стрільб, наказує підняти на сигнальних щоглах білі прапори (у ночі


ввімкнути
білі вогні). Ця команда передається на контрольну пару радіолокаторів, пости
спостереження, вогневі (стартові) позиції, командні та спос
тережні пункти командирів
частин та начальників ППО;

за 30 хвилин до початку стрільбі, погодивши з начальником полігона, керівник наказує
замінити білі прапори (вогні) червоними прапорами (вогнями), що означає відкриття сектора
(директриси) стрільби для пр
оведення стрільбі і заборону руху на ньому.

Дозвіл на зайняття та залишення вогневих (стартових) позицій, вихід підрозділів на
рубежі заряджання, відкриття вогню в секторі (директрисі) стрільби має право дати тільки
начальник полігону. Йому ж належить або
через свого посередника на вогневій (стартовій)
позиції, припиняти стрільбу у разі порушення підрозділами, що стріляють, заходів безпеки.

Управління підрозділами, що стріляють, здійснюють начальники ППО з єднань (частин),
командири частин з обладнаних рухо
мих пунктів управління (командних пунктів).

Під час підготовки вогневих (стартових) позицій до стрільби особовий склад підрозділу,
що стріляє, повинен дотримуватися таких вимог:

Після зайняття вогневих (стартових) позицій підрозділами машини та тягачі нега
йно
займають укриття;

розташування гармати та установок (бойових машин, бронетранспортерів) на вогневих
(стартових) позиціях повинне виключити можливий обстріл сусідніх обслуг (екіпажів);

кут підвищення (обмеження) на гарматах (установках) під час відкрит
тя вогню по
низько літаючих цілях, що маневрують та на граничних дальностях повинен забезпечувати
виконання заходів безпеки відповідно до дійсного Положення;

сектор стрільби повинен бути позначений: на вогневих (стартових) позиціях(їх центр і
межі сектору


добре видимими вдень і вночі покажчиками (прапори червоного кольору


1х0,5 м), які обладнані ліхтарями з білим та червоним світлом


на віддалені 50
-
100 м); на
пунктах управління (командних пунктах)


на планшетах та індикаторах кругового огляду
радіоло
каційних станцій


нанесенням секторів стрільби під час стрільби;

на пунктах управління (команд частин повинно бути організовано безперервне
спостереження візуально та за допомогою РЛС за сектором стрільби;

на ЗСУ
-
23
-
4, 2С6 на пульті командира
встановлюється сектор стрільби, а тумблери
аварійної стрільби повинні бути опечатані, до установок підключаються виносні пристрої
для розриву ланцюга стрільби;

для кожної ЗСУ призначається окремий страхаючий, який слідкує, щоб ЗСУ не вийшла
за сектор стріл
ьби;

не допускати рух тягачів, спеціальних машин та підрозділів, перетинання сектору
стрільби поза призначеними для цього місцями, самовільне підключення до електромережі,
ліній зв’язку та сигналізації без дозволу начальника полігона, а також проведення
ін
женерних робіт попереднього узгодження їх із начальником полігона.

Після доповіді керівника стрільби про готовність до виконання стрільб, начальник
полігона посилає свого представника для перевірки:

правильності нанесення сектора стрільби на індикаторі кру
гового огляду;

справності розмикача ланцюга стрільби;

пломбування тумблера “Аварійна стрільба ”;

установки кута обмеження та сектору стрільби.

Установки (бойові машини) представляє керівник стрільби і разом з
представником полігона розписується в журналі в
становленої форми
.

Для виключення випадків обстрілу літаків, начальник полігона у присутності
начальника ППО та командирів військових частин, що стріляють, організовує та проводить
перевірку підготовки батарей (взводів) до стрільби.

При цьому перевіряються
: орієнтування, облік бази, узгодження синхронної передачі,
точність визначення стрільби, нанесення на планшетах та індикаторах кругового огляду
сектора стрільби та небезпечної зони для польотів авіації.

Під час проведення залікових навчальних та бойових
стрільб призначаються технічні
посередники, до обов’язків яких належить контроль та забезпечення дотримання заходів
безпеки під час виконання пусків (стрільб).

Дозвіл на початок стрільбі на об’єктах полігона дає начальник полігона особисто.

Контроль за вик
онанням підрозділами, що стріляють, умов Курсу стрільб, заходів
безпеки, здійснюється начальником полігона особисто та через начальника штабу,
начальника командного пункту, начальників навчальних об’єктів та груп контролю полігона.

У разі наявності помилок

у підготовці матеріальної частини підрозділи до стрільби
допускаються лише після усунення помилок та повторної перевірки.

Заряджання ЗСУ 2С6, ЗСУ 23
-
4 дозволяється тільки на рубежі заряджання при
відключеному електроживленні, а розряджання ЗСУ здійснюєтьс
я тільки на рубежі
розряджання в аналогічному порядку. При цьому контроль за діями екіпажу здійснює
страхаючий, призначений на кожну ЗСУ.

На вогневому рубежі можуть знаходитись лише підрозділи, які стріляють. Розгортання
на вогневому рубежі інших підрозділ
ів з метою тренування (перевірки) під час проведення
бойових стрільбі
забороняється.


Підрозділу для проведення бойової стрільби призначається один бойовий заліт літака
(пари літаків).

Після виходу літака на бойовий курс начальник полігона (сектора стрільб
и) оголошує:
номер заходу, підрозділ, що стріляє, номер задачі. Після цього, керівник стрільби
ставить
вогневу задачу.
Видача цілевказівок підрозділу, що стріляє, а також пошук ті супровід ним
цілі до постановки керівником стрільби вогневої задачі
забороня
ється.

При підході цілі на дальність, яка забезпечує її своєчасне виявлення та відкриття вогню,
начальник полігона подає команду: “ЦІЛЬ НА КУРСІ, ЗАЛІТ БОЙОВИЙ”.

Під час виконання бойових стрільб з короткої зупинки заряджання (подача патрона на
лінію доси
лання, перезарядка) гармат (установок) здійснюється тільки після зупинки для
стрільби піронабоями.

Обстріл цілей ведеться тільки в секторі стрільби. При підході до межі сектора стрільби,
стріляючий подає команду “СТІЙ! НЕ СТРІЛЯТИ” та на виключення приводі
в гармати та
припинення супроводу цілі (зняття з автосупроводу). Супровід цілей підрозділами, що
стріляють, здійснюється тільки за командою керівника стрільби на призначеному для цього
зальоті.

Під час проведення стрільб
забороняється:

супровід цілі РЛС ба
тареї, що стріляє, до оголошення з КП номеру зальоту;

включення приводів гармати (установок) у разі відсутності стійкого автосупроводу цілі
РЛС;

залишати гармати та установки зарядженими у перервах між заїздами (зальотами) під
час виконання бойових стрільб
.

Стрільба припиняється негайно

у випадках:

наближення літака до кордонів сектора стрільби;

при виході цілі за межі сектора стрільби;

після проходження мішенню параметра;

у разі втрати (зриву супроводу) повітряної цілі;

падіння снарядів (ракет, мішеней) в
небезпечній близькості до військ та населених
пунктів, а також за межами сектора (директриси) стрільби;

проходження трас або розривів поблизу літаків (вертольотів);

появи людей, машин або тварин у секторі (директрисі) стрільби;

появи сторонніх літаків
(вертольотів) в межах сектора (директриси) стрільби;

виникнення пожежі;

втрати зв’язку КП полігона із частиною (підрозділом), що стріляє, екіпажем літака
(вертольота), контролюючим розрахунком або оточенням.

Для негайного припинення стрільби з КП полігона
подається звуковий сигнал, на
флагштоках КП та контролюючого розрахунку піднімається білий прапор (вночі
вимикається ліхтар білого світла). Команда на припинення вогню передається по всіх лініях
зв’язку.

За сигналом (командою) з КП полігона керівники стріл
ьби вживають заходів щодо
припинення вогню та супроводу цілі. У випадках якщо дальність до цілі не дозволяє
підрозділам, що стріляють, продовжувати виконання вогневої задачі, керівник стрільби
повинен доповісти на КП полігона дальність до цілі та її азимут
.

Під час проведення пусків ракет
категорично забороняється:

знаходження особового складу, який забезпечує та контролює пуски, ближче ніж 100 м
від стартової позиції та поза укриттями (окопами);

проведення стрільби пр наявності в секторі стрільби фотокон
трастних предметів
(кутових відбивачів), джерел теплового випромінювання;

розміщення агрегатів живлення, БТР, БМП ближче 100 м від стартової позиції.

Під час організації та проведення бойових стрільб по імітатору повітряної цілі
ставляться такі вимоги захо
дів безпеки:

забороняється розміщувати вогневу позицію для пуску імітатора повітряної цілі у
середині сектора стрільби зенітного ракетного комплексу;

до проведення пусків імітатора повітряної цілі допускається особовий склад, який знає
матеріальну частину

пускової установки та твердо засвоїв правила безпеки при її
експлуатації;

на відстані менше ніж 50 м від пускової установки не повинно бути людей та
легкозаймистих матеріалів;

перед пуском імітатора повітряної цілі розрахунок пускової установки повинен
зн
аходитися в укритті;

під час підготовки до бойової роботи пускової установки забороняється наводити її в бік
вогневих (стартових) позицій підрозділів, що стріляють, пересувати пускову установку, яка
заряджена, перевіряти ланцюги трасерів та піронабоїв та з
амінювати їх на стартовій позиції,
проводити стрільбу під час відсутності зв’язку з КП, допускати на стартову позицію
сторонніх осіб.

Під час стрільбі на КП полігона знаходяться:

Начальник полігона;

начальник штабу полігона, керівник польотів;

начальник пу
нкту управління з підпорядкованим йому розрахунком, а також особи, які
призначені начальником полігона для забезпечення роботи КП.

На КП

можуть знаходитись: начальники, яким підпорядкований полігон, начальник
табірного збору, а також особи, які інспектують частини, що стріляють.

Перебування інших осіб на КП полігона під час проведення стрільб не допускається.

Команду на зняття з вогневої

(стартової) позиції після закінчення стрільб (пусків),
здійснення маневру або на переведення техніки в похідне положення керівник стрільби
подає тільки з дозволу з КП після перевірки розряджання гармати та установок.

Керівник стрільби повинен прибути на К
П полігона, доповісти про час виконання та
результати спостереження стрільб, представити картку обліку снарядів (ракет) не вибухнули,
і схему проведення повітряних цілей на батарейному планшеті, письмовий рапорт про
розряджання установок.


3.3.4. Стрільби
зенітної артилерії та ЗРК ЗГРК 2С6 “Тунгуска”

До початку стрільби при огляді установки:

заняття і за
лишен
ня робочих місць через люки проводити тільки при застопорених у
відкритому стані кришках люків;

перевіряти автомати на заряджання необхідно після поста
новки їх на запобіжник при
кутах перевищення від


0
-
50

до
1
-
10

та знеструмленій ЗСУ, чищення стволів зенітних
автоматів проводити тільки при розряджених автоматах.

При завантаженні боєприпасів і заряджанні ракет

:

установку вимкнути, башту застопорити,
автомати застопорити і поставити на
запобіжник;

установку (ЗСУ) і Т ЗМ заземлити;

не знаходитися під вантажем і в зоні дії стріли ТЗМ;

оберігати патрони від ударів виступаючої частини, перед розрядженням ракет зняти з
себе остаточну електроенергію торкаючи

рукою металеві частини ЗСУ та ТЗМ.

При переводі установки в бойове положення та стрільбі
:

не виключати гідроприводи , якщо не піднята антенна СВЦ, а в зоні обмеження стволів
знаходяться люди і зайві предмети, при включених гідроприводах забороняється вими
кати
СЄЖ, переводити башту і автомати в ручне наведення, а також не покидати робоче місце
при вмиканні антени СОЦ і ССЦ переконатися у відсутності людей і зайвих предметів біля
антен;

слідувати
за

справністю вентиляції РПК;

не допускати знаходження людей б
лижче 100 м від ЗСУ;

після інтенсивної стрільби
необхідно

періодично відкривати для вентиляції люки водія,
наводчика і командира установки;

рухатись на марші потрібно тільки з застопореною баштою автоматами чи з
виключеними гідроприводам;

не допускати торк
ання радіостанції енергонесучих частин;

при затримках стрільби вимагається вилучення патронів з каналів стволів та автоматів;

вимкнути ЗСУ і направити стволи в безпечну зону;

застопорити башту і автомати, поставити зенітні автомати на запобіжник уникати
т
оркання кожуха автомата і стволів після стрільб тому, що температура їх може досягати
100°С і більше.


3.3.5. Стрільби ЗСУ


23
-
4 “Шилка”, ЗУ


23
-
23

Перед кожним оглядом необхідно переконатися, що автомати
розряджені.

Забороняється:

досилати патрон за подаючі пальці автомата, якщо
в стволах знаходяться сторонні
предмети або не скинуті заглушки на автоматах
;

стрільба бойовими патронами при наявності на стволах
насадок для холостої стрільби;

виходити на передню частину башти при зарядже
ній гарматі, а також при її заряджанні
та розряджанні;

зняття автомата з ЗСУ та його розбір до усунення всіх видів затримок стрільби і
вилучення патрону з автомата;

проводити навчально
-
тренувальні завдання з бойовими патронами категорично
заборонено;

стріл
яти патронами, які не розряджені спеціальними поршнями і циркулями, мають не
закріплений головний відривник, коливання чи переміщення снаряду у гільзі, дали осічку;

забороняється зняття автоматів та відкриття їх кришок зі зведеними його бойовими
частинами;

виконання робіт при відкритому люці механіка
-
водія.

При завантаження та вивантаженні боєкомплекту, під час руху патронної мотузки по
рукавах та лотках слідує оберігати патрон від ударів виступаючих частин; при зарядженні та
розрядженні електроживлення ЗСУ

повинно бути вимкнуто, а рукоятка “РУЧН.
-

СИЛ”, на
редукторі горизонтального положення наведення повинна знаходитися у положенні
“РУЧН”; при необхідності з’єднання патронної стрічки роботу виконувати тільки машинкою
для заряджання і розряджання патронних
стрічок; при зарядженні та розрядженні піронабоїв
автоматів вимкнути СЄЖ, а також переконатись у відсутності людей в радіусі не менш 30
метрів у колі башти.

Під час заряджання та стрільби вся обслуга повинна знаходитись на штатних місцях,
люки всіх відсіків зачинені, що перемикач граничних кутів поставлений на задану позначку.

При стрільбі з вимикання тумблеру “АВАРІЙНА СТРІЛЬБА” механік
-
водій повинен
бути не
гайно повідомлений і може відчинити свій люк тільки з дозволу командира, бо
блокування по кутах підвищення вимкнуто.

Завантаження збірника виконувати з обережністю, так як разом з ланками може бути
відбиття патрона ручним перезаряджанням, при цьому систему

електроживлення вимкнути,
а башту застопорити. Патрони, які дали осічку і мають пошкодження, після виймання з
ланкозбірника здати на знищення.

При затриманні стрільби витягати патрони зі стволу за допомогою механізму ручного
розряджання і перезаряджання
не раніше п’яти хвилин після виникнення затримки. Якщо у
вказаний час патрон зі стволу не вийнято, перезаряджання дозволяється тільки після
охолодження стволу до температури навколишнього середовища.

При переході з силового управління на ручне вертикальног
о приводу наведення та
навпаки слідкувати за відсутністю особового складу під частиною гармати, що хитається.

На марші та при інтенсивній стрільбі з закритими люками періодично відкривати люки
для вентиляції. Під час руху ЗСУ башта та частина гармати, що
хитається, повинна бути
застопорена. Ручними приводами під час руху користуватись категорично забороняється.
Перед стрільбою переконатись у відсутності ТХП в дульній частині стволу.


3.3.6. Пуски ПЗРК (“ІГЛА”, “ІГЛА
-
1”)

При стрільбі з комплексу необхідно в
иконувати наступні заходи безпеки:

слідкувати за тим, щоб у створі з комплексом позаду нього не знаходились люди,
боєприпаси, вибухові речовини, пальне ближче 6 м (якщо можливий


розліт твердих
частин ґрунту під дійством газового струменя


віддалення людей від комплексу повинно
біти не менш ніж 40 метрів);

не допускати при виконанні пуску, щоб відстань між заднім зрізом труби та перешкоди,
які знаходяться позаду стрілка
-
зенітника

булла не менше 50 см;

Виконувати пуск ракети при стрільбі з положення стоячи при кутах підвищення
20
-
60 градусів, а з положення з коліна


20
-
40 градусів
.

У всіх випадках

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:

виконувати пуск ракети з труби, якщо не зняті задня та передня кришк
и;

нахиляти трубу переднім кінцем униз при нажатому до кінця спусковому крючку;

наводити теплову головку на сонце (з метою запобігання виходу з ладу);

виконувати пуск без надітих захисних окулярах;

допускати до стрільби осіб, які не вивчили устрій комплекс
у та не мають твердих
навичок у виконанні прийомів стрільб.3.3.7. Пуски ЗРК “ОСА
-
АКМ”

При роботі з виробом необхідно виконувати наступні вказівки:

перед включенням СЕП переконатися, що в агрегатному відсіку відсутні сторонні
предмети;

при роботі у русі
обслуга повинна прийняти правильну посадку з упором на спинки
сидінь та закріпитися прив’язаними ременями;

на час переключення перемикача “РОД РОБОТИ” блоку ОО04
-
11М1 натискати кнопку
“ТСЦ” блоку ОС 52
-
14М2;

при огляді апаратури у включеному стані з метою
виявлення несправностей, проводити
операції однією рукою в присутності другого члена обслуги і користуватись тільки
проводами, які мають спеціальні щупи і наконечними. Під час підключення вимірювальних
приладів не торкатися руками металевих предметів;

пам’
ятати, що при натисканні кнопки АПАРАТУРА ВКЛ. на блоці ОО96
-
9М1 на усі
блоки подається напруга 220 В 400 Гц. Для екстреного відключення потрібно користуватися
кнопкою АВАРІЙНЕ ВІДКЛ. СЕП на панелі індикації; пам’ятати, що напруги 110 В, 36 В,
30 В у б
лоці ОО94
-
9М1 включаються при включенні ІВП.

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:

знаходитися на АПУ під час роботи як у русі, так і на стоянці;


знаходитися у моторному відділенні при русі та включеній апаратурі;

знаходитися перед дзеркалами антен та виходити з операторського
відділення під час
роботи передатчиків на випромінення;

знаходитися на відстані ближче 10 м від вихлопного патрубка при роботі газотурбінного
двигуна;

проводити які не будь зміни у схемах блокування блоків, які мають високі напруги з
метою огляду їх під
напругою;

проводити зміну ламп, розрядників, електронно
-
променевих приладів, імпульсивних
панелей при наявності струму у блоках;

знаходитися у радіусі 50 м при роботі в любому з режимів;

оставляти відкритим люки обслуговування і кришки блоків генератора СЕ
П при запуску
та роботі агрегату живлення;

проводити ремонт повітряних систем та відкривати кришки відсіків блока ОО04
-
20М1,
які знаходяться під тиском;

проводити огляд, обслуговування і регулювання агрегатів при працюючих ГТА, СОМ,
ІВП; торкатися частин
СЕП, які проводять струм;

торкатися вихлопного патрубку і камери згорання до їх повного охолодження;

при нахилі виробу при розстопореному стопорі можливий самовільний ухід АПУ за
рахунок неврівноваженості антено
-
пускової установки.


Особливості дотримання
заходів безпеки під час проведення бойових стрільб ЗРК
“ОСА
-
АКМ” на полігоні “Чауда” ДНВЦ ЗС України


Відповідальність за дотримання заходів безпеки покладається на командирів
з’єднань, частин і підрозділів, що беруть участь у навчанні

Персонально кожний в
ійськовослужбовець відповідає за своєчасне й точне виконання
правил і заходів безпеки.

Контроль за дотриманням заходів безпеки при проведенні навчань покладається на
керівника навчань, керівника стрільб, штаб керівництва, старших технічних, технічних
кері
вників, військових посередників і начальників полігона. Усьому особовому складу
військ, що беруть участь у навчанні, вказівки і сигнали щодо заходів безпеки, всіх
вищезазначених осіб та органів управління виконувати негайно.

Дозвіл на бойову стрільбу на по
лігоні надається тільки керівником стрільби.

Основні правила виконання бойових стрільб (пусків) ЗРК “ОСА”.

Сектор стрільби для комплексів Військ ППО ЗС України визначається з урахуванням
заходів безпеки, за попереднім математичним моделюванням, погоджений
з начальником
Управління забезпечення навчань військ ДАНВЦ ЗС України і затверджений
Головнокомандувачем Повітряних Сил України.

Виконання бойових стрільбі ЗРК “ОСА”.


Бойові стрільби військових частин ППО СВ озброєних ЗРК “ОСА” можливо виконувати
з трьох
стартових позицій.

Позиція № 6 з координатами ліворуч N 45°05'09,6 Е 035°44'56, праворуч N 45°05'05.9 E
035°44'04, у своєму складі має обладнанні позиції для виконання стрільбі до шести БМ
“ОСА”. Вона розташована на південний схід від КП полігону на від
стані 1,72 км.

Позиція № 8 з координатами ліворуч N 45°04'44,8 E 035°45'42, праворуч N 45°04'29 E
035°46'06, дозволяє виконувати стрільбу шести БМ “ОСА”. Вона розташована від ВП № 2 на
відстані 100 м.

Позиція № 10 з координатами ліворуч N 45°04'18,9 E
035°46'22,6, праворуч N
45°04'15,9 E 035°46'29,6, у своєму складі має обладнанні позиції для виконання стрільбі до
чотирьох БМ “ОСА”. Вона розташована від ВП №2 на відстані 380 м.

Дозволений сектор стрільби для виконання стрільб військовими частинами та
п
ідрозділами озброєними ЗРК “ОСА” буде складати з позиції №6:

Ліворуч від точки N45°05'09,6 E 035°44'56 азимут 180°;

Праворуч від точки N 45°05'9 E 035°44'04 азимут 198°.

З позиції № 8

Ліворуч від точки N 45°04'44.8 E 035°45'42 азимут 185°

Праворуч від
точки N 45°04'29 E 035°46'06 азимут 203°.


З позиції № 10

Ліворуч від точки N 45°04'18,9 E 035°46'22 азимут 195°;

Праворуч від точки N 45°04'15,9 E 035°46'29.6 азимут 210°.

Пуск ракет проводиться при стійкому супроводженні цілі з урахуванням заходів
б
езпеки, що виключає зриви супроводження до та після пуску ракети.


ЗАГАЛЬНІ ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Керівник стрільби допускає до роботи з озброєнням, ракетами, агрегатами наземного
обладнання, особовий склад, який вивчив матеріальну частину, правила її експлуатаці
ї,
заходи безпеки та успішно склав залік на допуск до бойових стрільб.

Перед початком бойової роботи старший технічний керівник зобов’язаний:

провести інструктаж особового складу бойових обслуг з записом у Журналі обліку
проведення інструктажу особового ск
ладу із заходів безпеки;

постійно контролювати виконання технологічних операцій при підготовці ракет до
пуску та під час проведення пуску;

подавати команди на виконання чергової операції тільки після доповіді про виконання
попередньої.

Забороняється допуск
ати на стартові позиції осіб.

Постійно вести контроль наявності особового складу, що виконує роботи.

При проведенні робіт із ракетами, озброєнням або агрегатами наземного обладнання
перший, хто помітив можливість пошкодження матеріальної частини або небезп
ечну
ситуацію для особового складу, повинен подати команду “СТІЙ”. За цією командою усі
роботи повинні бути негайно припинені. Відновлення робіт повинно продовжуватися після
усунення небезпеки за командою технічного керівника.

Не допускати паління та викор
истання відкритого вогню на СП, ТП, а також у машинах
та поблизу агрегатів. Негайно припинити підготовку ракети до пуску або її пуск при
виникненні аварійної ситуації на СП, вжити заходи щодо її ліквідації та доповісти за
командою.

Для ліквідації аварійних

ситуацій на СП повинна бути сформована аварійна рятувальна
група (АРГ) з особового складу ДАНВЦ ЗС України у складі:

начальник групи;

аварійно
-
рятувальна обслуга 6
-
8 чоловік;

обслуга пожежогасіння 3
-
4 чоловіки;

медична обслуга 2
-
3 чоловіки.

Начальник АРГ

підпорядковується керівнику бойових стрільб.Заходи безпеки при підготовці до бойових стрільб

Обладнання полігону повинно забезпечувати прихованість виконання стрільб, навчань
та інших заходів, які проводяться на полігоні.

Заходи, що проводяться перед
початком бойових стрільб.

Начальник полігона проводить інструктаж із прибуваючими на полігон командирами
частин, в якому повинен визначити:

порядок та особливості проведення тактичного навчання з бойовою стрільбою;

правила поводження особового складу на по
лігоні;

установлені маршрути пересування бойової техніки, транспортних засобів та особового
складу;

заходи щодо забезпечення безпеки при підготовці та проведенні бойових стрільб;

електронної сумісності;

попередженню епідемічних захворювань;

організації сл
ужби військ.

доводити до командирів з’єднань і частин, що прибули на полігон, витяг із плану ПДІТР.

Напередодні проведення бойових стрільбі керівник стрільби (начальник полігона)
доводить наказ, про проведення бойових стрільб керівнику навчання, командирам

стріляючих частин, старшим технічним керівникам. Проводить інструктаж під розпис
начальника оточення та начальника групи спостереження.

Після проведення інструктажу командир стріляючої частини повинен одержати один
екземпляр документації, що регламентує
життєдіяльність підрозділів і особового складу на
території полігона та особисто організувати заняття щодо її, вивчення. При цьому особлива
увага повинна приділятись вивченню та засвоєнню інструкцій та положень заходів безпеки.

Після вивчення документації

командир стріляючої частини повинен доповісти рапортом
начальнику полігона про вивчення особовим складом інструкції щодо заходів безпеки, до
якого повинні додаватися списки з підписами осіб, які вивчили та склали залік із знання
заходів безпеки.

Особи, як
і не склали залік щодо заходів безпеки, до участі в тактичних навчаннях із
бойовою стрільбою не допускаються.

Перед початком бойових стрільбі, але не пізніше ніж за 4 години, з метою недопущення
проникнення сторонніх осіб на територію СП, мішеней та позиці
й ЗРК, встановлюється
оточення. Особовий склад оточення виділяється від стріляючих (базових) частин,
забезпечується транспортом, засобами зв’язку та необхідною кількістю сигнальних ракет за
рахунок стріляючих (базових) частин. Особовий склад оточення повин
ен пройти інструктаж.
Інструктаж проводять особисто командири стріляючих частин, а списки з підписами
проінструктованих повинні здаватись у штаб полігону (керівництва навчань).

Заходи безпеки при виконанні бойових стрільб.

Висування частин на стартові пози
ції проводиться за вказаними маршрутами під
особистим керівництвом частини.

На стартових позиціях та КП керівника стрільб повинні знаходитись тільки штатна
бойова техніка та озброєння, засоби постановки радіолокаційних завад та засоби
об’єктивного контролю
.

Для кращого забезпечення бойової роботи на КП керівника стрільб, рішенням керівника
навчань можуть додатково залучатись РЛС від частин та підрозділів, що прибули на
стрільби. Крім цього, дозволяється в районі КП керівника стрільбі розгортати радіостанції

керівника навчань, а також розміщувати додаткові транспортні засоби у відведеному
начальником КП полігона місці.

Із КП керівнику бойових стрільб доводяться встановлені для бойової роботи команди,
ступені бойової готовності, а також інші команди, пов’язані

із забезпеченням заходів
безпеки.

За командою з КП керівника стрільб
“ГОТОВНІСТЬ 1 ГОДИНА, ДО ЗАРЯЖАННЯ
ПРИСТУПИТИ”
повинні бути виконані наступні заходи:

війська зайняли бойові порядки в позиційному районі;

апаратуру ЗРК частин та РЛС полігона
перевірено;

на індикатори РЛС нанесено сектори стрільби та встановлено вежі на місцевості,
командирами частин через своїх представників перевірено точність їх нанесення та
встановлення;

бойові ракети на транспортних заряджаючих машинах (ТЗМ) доставлено на
стартові
позиції;

технічний зв’язок встановлено та перевірено на функціонування;

технічні керівники знаходяться на своїх місцях;

апаратуру об’єктивного контролю (КЗА) підключено;

протипожежні засоби підготовлено до гасіння пожежі.

За командою з КП керівник
а стрільб через ПУ авіацією видається команда щодо
контролю бойового сектору на предмет відсутності в ньому сторонніх об’єктів, для чого
піднімається в повітря вертоліт бойового дозору із завданням проконтролювати зону
“бойового поля ” акваторії Чорного мо
ря на предмет відсутності в ній сторонніх плавзасобів.

За командою старшого технічного керівника контролюється готовність частин до
проведення бойових стрільб.

При цьому технічний керівник контролює:

перехід бойових підрозділів у готовність № 1;

проведення

особовим складом контролю функціонування апаратури;

готовність апаратури об’єктивного контролю (КЗА) до роботи (запису);

нанесення секторів стрільби на екрани РЛС та виставлення віх на місцевості.

Результати перевірки технічні керівники доповідають старшо
му технічному керівнику
та одержують від нього дозвіл на заряджання ракет.

Заряджання бойових машин ракетами здійснюється під бе
зп
осереднім керівництвом
командира підрозділу і під контролем технічного керівника.

Керівник стрільби, згідно з доповідями з ПУ

авіації та ВМС про готовність “бойового
поля ” до проведення навчань, дає дозвіл на заряджання БМ бойовими ракетами.

За командою з КП керівника стрільб уточнюється час запуску мішені. Мішені повинні
запускатися за встановленим маршрутом. Командир дивізіон
у мішеневих засобів час пуску
мішеней доповідає на КП керівника стрільб.


Підготовка частини до виконання бойової стрільби і апаратури об’єктивного контролю
до запису повинна бути закінчена не пізніше ніж за 30 хв. до старту мішені.

За командою
“ГОТОВНІСТ
Ь 30 ХВИЛИН
” повинні виконуватися наступні заходи:

на КП керівника стрільбі піднімається червоний прапор (уночі вмикається червоне
світло);

особовий склад і техніка, що не приймає участі у бойових стрільбах, виводиться в район
розташування підрозділів забе
зпечення (укриття), який знаходиться на відстані 1000 м від
заряджених бойовими ракетами БМ, позаду сектора стрільби;

усі переміщення особового складу і автотранспорту на стартових позиціях і території
полігона забороняються.

Керівник стрільбі приймає допо
відь від свого представника про готовність бойового
поля та розрахунків до роботи.

За командою з КП керівника стрільб
“ГОТОВНІСТЬ 15 ХВИЛИН”

бойова техніка та
озброєння частин, РЛС та засоби КП полігона переводяться в готовності № 1:

керівник стрільби дає

дозвіл на перевірку ракет;

керівник стрільби через свого представника на ПУ авіації переконується у відсутності в
секторі стрільби сторонніх повітряних суден.

За командою “ГОТОВНІСТЬ 5 ХВИЛИН” з КП керівника стрільб об’являється номер
стріляючої частини,
кількість ракет і мішеней, подається команда на підготовку ракет.

Дозвіл на бойову роботу видається при надходженні доповідей з ПУ авіації і позицій
запуску мішеней про готовність сектора стрільби до роботи і виконанню програми польоту
мішені.

При стрільбі

по мішені дозвіл бойової роботи подається до старту мішені.

Включення апаратури КЗА на запис здійснюється після старту мішені.

Під керівництвом технічних керівників здійснюється контроль:

включення контрольно
-
реєструючої апаратури на землі, пусків ракет,
результатів
стрільб, а також параметрів точки зустрічі ракети з ціллю (координати точки падіння
аварійних ракет);

включення апаратури постановки радіолокаційних завад.

Пости візуального спостереження здійснюють спостереження за положенням ракет на
направля
ючих установок та правильністю орієнтації пускових установок (БМ) у сектор
стрільби, польотом мішеней і ракет, місцем їх падіння.

Заходи безпеки після закінчення бойової стрільби

Після команди з КП керівника стрільб
“БОЙОВА РОБОТА

ЗАБОРОНЕНА”

необхідно про
вести наступні заходи:

ЗРК “ОСА”


вимикається радіолокаційна апаратура та вимикається живлення (ГТД).


ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ КЕРІВНОГО СКЛАДУ ПРИ ПРОВЕДЕННІ ЗАХОДІВ
БОЙОВОЇ ПІДГОТОВКИ З БОЙОВОЮ СТРІЛЬБОЮ

Контроль за дотриманням заходів безпеки на навчанні покл
адається на керівний склад
тактичного навчання.

Відповідальність за порушення правил виконання бойової стрільби, стрільбу поза межи
визначеного району проведення тактичного навчання, стрільбу не по заданій цілі, стрільбу
не передбаченими в керівних докумен
тах та технічній документації боєприпасами та
боєприпасами, що заборонені до стрільби, несуть командир підрозділу та керівник
тактичного навчання.

За всі нещасні випадки, що сталися за умови невиконання встановлених правил
поведінки на полігоні (самовільне

проникнення на територію полігону, порушення меж
небезпечних районів для виконання будь яких робіт, робота у небезпечних зонах у
недозволений час, будь які дії з боєприпасами, що не вибухнули), відповідальність несуть
безпосередньо порушники, а також поса
дові особи, з вини яких це сталося.

Керівник тактичного навчання відповідає за чітку організацію робіт та забезпечення
заходів безпеки під час підготовки та проведення навчання.

Керівник тактичного навчання повинний організувати та забезпечити контроль за
виконанням особовим складом інструкції по заходах безпеки, за справним станом техніки,
приладдя і застосуванням особовим складом індивідуальних засобів захисту.

Він зобов’язаний:

а) до початку навчання:

узгодити питання проведення навчання з начальником по
лігона та подати до штабу
полігона не пізніше ніж за п’ять діб схему мішеневої обстановки, а також підготувати карту
реального вогню у ході проведення навчання та нанести на неї вихідні райони, райони СП,
основні напрямки стрільби з кожної СП, райони цілей
, рубежі відкриття і припинення вогню,
пости оточення і схему зв’язку з ними, схему зв’язку, таблицю позивних посадових осіб та
сигнали оповіщення, межі захисних бокових зон, глибину вильотного простору, дозволені
снаряди, заряди та інші обмеження під час
стрільби;

організувати і провести усі необхідні заходи щодо дотримання заходів безпеки;

вивчити санітарно
-
епідеміологічний стан у районі проведення навчань та розташуванні
підрозділу, який приймає участь у підготовці та проведенні навчань;

вивчити спільн
о з керівним складом навчання і підрозділів, що приймають участь у
роботі, питання взаємодії у ході навчань (стрільбі), порядок і послідовність переміщень,
ведення вогню, порядок припинення вогню;

контролювати проведення та облік інструктажу особового скла
ду по заходах безпеки;

б) при проведенні навчання:

забезпечити суворе дотримання заходів безпеки під час здійснення стрільби;

контролювати дії керівного складу, посадових осіб, а також підрозділів, що приймають
участь в навчанні;

керувати діями контрольної

групи під час контролю точності виконання вогневого
завдання.

в) по закінченні навчання:

ретельно проаналізувати стан виконання заходів безпеки під час проведення навчань,
бойових стрільбі, пусків ракет і порівняти результати об’єктивного контролю із
відп
овідними спостереженнями;

визначити додаткові заходи безпеки для недопущення їх порушення в бойовій
підготовці, бойових стрільбах, пусках ракет та врахування виявлених порушень правил
безпеки, у відповідних планах, інструкціях, пам’ятках;

особисто впевнити
ся щодо розрядженості зброї, здачі невитрачених боєприпасах на
пункти боєпостачання;

організувати очищення району стрільбі від боєприпасів, що не вибухнули, та їх
ліквідацію;

доповісти старшому начальнику (командиру) про завершення проведення заходів,
вияв
лені порушення заходів безпеки і прийняті рішення.

Командир сил огляду і охорони району стрільб відповідає за :

планування заходів щодо огляду і охорони району стрільбі;

підготовку сил і засобів огляду і охорони району стрільбі;

управління силами і засобам
и огляду і охорони району при забезпеченні безпеки
стрільби.

управління силами та засобами командир сил огляду і охорони району стрільб здійснює
з командного пункту керівника навчань.

Командир сил огляду і охорони району стрільб зобов’язаний:

підготувати р
ішення командира сил огляду і охорони району стрільб;

здійснювати контроль за безпосередньою підготовкою сил та засобів, що залучаються
для огляду і охорони району стрільб;

знати вимоги інструкції із заходів безпеки, схему розташування постів оточення,
обо
в’язки кожного поста та порядок підтримання зв’язку з ними;

організувати роботу оперативної групи, спрямованої на контроль за:

1)

діями сил та засобів огляду і охорони на виконання рішення командира сил огляду
і охорони району стрільбі;

2)


своєчасний огляд райо
ну стрільбі, сповіщення про небезпеку усіх об’єктів, що
були виявлені в районі проведення стрільб;

3)


своєчасну доповідь керівнику та
ктичного навчання про відсутніс
ть у районі
стрільб, а також по кожному виявленому сторонньому об’єкту поблизу від нього (або
у його
межах);

4)

своєчасним сповіщенням сил та засобів огляду і охорони про перенесення
керівником тактичного навчання часу виконання стрільб та отримання від них
підтвердження;

контролювати через начальника оточення проведення інструктажу постів оточення щодо
правил використання повітряного та морського простору, вимагати виконання ними
обов’язків щодо слідкування за правильним використанням повітряного та морського
простору, про

негайну доповідь щодо виявлення в районі стрільб людей, машин,
плавзасобів, літаків та вертольотів установленими сигналами начальнику оточення по
засобах зв’язку;

контролювати через начальника оточення виставлення постів оточення, забезпечення їх
сигнальн
ими засобами, встановлення і підтримання безперервного зв’язку з ними, у
випадках відсутності зв’язку негайно доповідати керівнику стрільби та за його вказівкою
організувати перевірку постів оточення, вживати заходів щодо відновлення зв’язку.

Старший техні
чний керівник стрільбі зобов’язаний
:

старший технічний керівник відповідає за організацію проведення бойових стрільб,
повноту, якість та своєчасність подання матеріалів об’єктивного контролю дій повітряних
цілей і станційних вимірювань циклів бойової робот
и та звітної документації.

Він зобов’язаний
:

проводити заняття з особовим складом частин по методиці ведення бойової роботи по
окремим видам стрільб, та заходах безпеки при їх проведенні в умовах полігону;

особисто перевіряти готовність до бойової роботи
тренажно
-
імітаційної апаратури та
засобів об’єктивного контролю;

контролювати виконання заходів безпеки при проведенні стрільб, забороняти стрільбу
(бойову роботу) у випадках, якщо порушення можуть привести до загибелі (травматизму)
особового складу, місце
вого населення, виводу зі строю техніки або озброєння;

брати участь у дешифруванні та аналізі матеріалів об’єктивного контролю, аналізувати
дії бойових обслуг, позитивний досвід і недоліки, доповідати керівнику навчань;

оформляти звітні документи і подават
и їх на затвердження (підпис) начальнику
полігону;

брати участь у роботі комісій по розслідуванню причин невиконання забезпечення
маскування робіт, що проводяться та заходів по ПД ІТР.

а) до початку навчання:

надати пропозиції щодо встановлення додаткових

заходів безпеки при проведенні
стрільбі з урахуванням рівня підготовки особового складу підрозділу, що залучається до
стрільби та довести їх до тих, хто здійснює стрільби;

надати пропозиції по призначенню ділянок, дозволених для проведення бойової
стрільб
и, оцінці їх безпеки з урахуванням метеорологічних умов та пори року;

організувати перевірку та особисто прийняти участь у перевірці стану О і ВТ, перевірку
стану боєприпасів, наявності актів технічного стану;

перевіряти знання особовим складом заходів без
пеки та наявність списків про складання
заліків щодо їх знання;

доповідати начальнику Управління забезпечення навчань військ ДАНВЦ ЗС України ,
керівнику навчання пропозиції допуску частин (підрозділів) до навчання за результатами
перевірок;

інструктувати
особовий склад контрольних груп та посередницького апарату щодо
порядку роботи.

б) пр проведенні навчання:

контролювати суворе дотримання заходів безпеки при проведенні стрільб, забороняти
стрільбу у випадку, якщо порушення можуть привести до загибелі (тр
авматизму) особового
складу, місцевого населення, виводу з ладу О і ВТ, пошкодження іншого майна будь
-
якої
форми власності;

організувати проведення на СП, у вихідному положенні й при всіх переміщеннях та
провести оцінку виконання заходів топогеодезичного з
абезпечення;

організувати контроль та особисто перевіряти правильність визначення топографічних
та вирахуваних установок для стрільби, наведення БМ, особисто надавати пропозиції на
надання дозволу на відкриття вогню;

організувати контроль та особисто пере
вірити правильність визначення метеорологічних
та балістичних даних, які враховуються при стрільбі, та правильність розрахунку поправок;

хронометрувати час виконання вогневого завдання;

своєчасно надавати дані про результати контролю керівнику навчання та
необхідні дані
для проведення розбору;

в) по закінченні навчання:

надати допомогу командиру підрозділу по організованому відбутті з полігону до місця
постійної дислокації;

узагальнити передовий досвід бойової підготовки та нові форми застосування О і ВТ;

брати участь у роботі комісії по розслідуванню причин невиконання завдань стрільб;

Технічний керівник зобов’язаний:

а) до початку навчання:

брати участь у зустрічі підрозділу, що прибули на полігон, та надавати допомогу по його
розміщенню;

знати райони, як
і заборонені для ведення вогню, небезпечні дальності та напрямки
стрільби;

перевірити наявність та якість ведення належних навчально
-
бойових документів, їх
відповідність вимогам статутів та порадників;

брати участь у перевірці рівня підготовки особового ск
ладу підрозділу, що залучається
до навчання, зі спеціальної та технічної підготовки, стрільби та управління вогнем;

брати участь у перевірці стану О і ВТ та приладів підрозділів, допущених до виконання
заходів бойової підготовки, перевірці стану боєприпасі
в, наявності актів технічного стану;

брати участь у перевірці готовності органів управління підрозділу, яке прибуває на
полігон, з питань готовності до проведення навчання, бойових стрільб, перевірки знання
особовим складом заходів безпеки та наявність спи
сків про складання заліків щодо їх
знання;

доповідати загальному керівнику робіт результати перевірок та надавати пропозиції
щодо допуску підрозділів до бойової стрільби;

б) при проведенні навчання:

контролювати суворе дотримання безпеки при проведенні стр
ільбі, доповідати
загальному керівнику робіт або у негайних випадках особисто забороняти стрільбу, якщо
порушення можуть привести до загибелі (травматизму) особового складу, місцевого
населення, виводу з ладу О і ВТ, пошкодження державної та особистої влас
ності;

контролювати результати засічки цілей та оцінювати точність визначення їх координат;

перевіряти правильність визначення топографічних даних та вирахуваних установок для
стрільби;

своєчасно надавати дані про результати контролю загальному керівнику
робіт;

визначити райони падіння боєприпасів, що не розірвалися, та вести їх облік.

в) по закінченні навчань:

надавати доповідь загальному керівнику робіт про результати перевірки розвідувальних
підрозділів;

брати участь у роботі комісії по розслідуванню
причин невиконання завдань стрільб.

Начальник полігону “Чауда” організовує контроль виконання заходів безпеки при
проведенні навчання в межах полігону і несе за це відповідальність.


Начальник полігону зобов’язаний:

знати бойовий та чисельний склад підрозд
ілів, що виведений на навчання та строки
проведення заходів на полігоні;

по прибутті до полігону підрозділу, що залучається на навчання, прийняти доповідь
командира підрозділу про прибуття та узгодити затверджені (підписані) керівником
тактичного навчання
документи щодо виконання заходів бойової підготовки на полігоні;

вказати керівництву навчання межі заборонених зон ведення вогню, бокові орієнтири,
ліворуч і праворуч від яких ведення вогню не дозволяється;

організовувати вивчення заходів безпеки на
полігоні особовим складом полігону та
підрозділу, що прибуло на полігон, проводити інструктаж по заходах безпеки з керівництвом
навчання та керівним складом підрозділу, що прибуло на навчання, під особистий підпис в
книзі інструктажу;

приймати заліки щодо
знання заходів безпеки у командирів підрозділів, що прибули на
полігон, контролювати дотримання заходів безпеки кожним підрозділом та вимагати їх
виконання в ході проведення стрільб;

при виявленні пожежі під час бойових стрільб терміново припинити стрільби
,
мобілізувати весь особовий склад і техніку для його гасіння і повідомити місцеві пожежні
команди;

визначити порядок і строки оповіщення місцевого населення, повідомлення місцевих
органів самоврядування про проведення заходів бойової підготовки, порядок о
рганізації
взаємодії та зв’язку з ними;

постійно підтримувати зв’язок з місцевими органами самоврядування щодо
недопущення появи місцевих мешканців, машин, плавзасобів в районі проведення навчань;

негайно повідомляти місцеві органи самоврядування в разі зм
іни термінів застосування
бойової зброї щодо недопущення появи людей, тварин, машин, плавзасобів в забороненій
зоні.


ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ ПРИ БОЙОВІЙ РОБОТІ РОЗРАХІНКІВ БОЙОВИХ МАШИН
НА ПОЛІГОНІ.

Заходи безпеки на полігоні


це комплекс заходів який проводиться

з метою
попередження виникнення загрози життю та здоров’ю людей, пошкодженню бойової
техніки, нанесення матеріальних витрат та збитків.

Дотримання заходів безпеки досягається якісним та повними знаннями, чітким та
безумовним виконанням вимог керівник доку
ментів, Статутів ЗС України, Інструкції щодо
експлуатації та ремонту виробів, бойових машин, курсу стрільб.

До роботи з озброєнням, ракетами, агрегатами наземного обладнання, а також до
проведення стрільб, бойових пусків допускається особовий склад, який
вивчив матеріальну
частину, правила її експлуатації, заходи безпеки та успішно склав залік на допуск до
бойових стрільб.

Безпосередню перед початком стрільбі на індикатор П
-
19, індикатори 9С482М
наноситься дозволений сектор стрільби , а на індикатор БМ 9К3
3БМ3 дозволений сектор
стрільби та сектор аварійного пуску ракет.

Перед бойовою роботою необхідно переконатися у відсутності людей і технічних
засобів обслуговування в радіусі 100 м від БМ.

При роботі з виробом необхідно виконувати наступні вказівки:

пе
ред включенням СЕП переконатися, що в агрегатному відсіку відсутні сторонні
предмети;

при роботі у русі обслуга повинна прийняти правильну посадку з упором на спинки
сидінь та закріпитися прив’язаними ременями;

на час переключення перемикача “РОД РОБОТИ” б
локу 0004
-
11 М1 натискати кнопку
“ТСЦ” блоку ОС 52
-
14М2;

при огляді апаратури у включеному стані з метою виявлення несправностей, проводити
операції однією рукою в присутності другого члена обслуги і користуватись тільки
проводами, які мають спеціальні щу
пи і наконечники. Під час підключення вимірювальних
приладів не торкатися руками металічних предметів;

пам’ятати, що при натисканні кнопки АПАРАТУРА ВКЛ. на блоці 0096
-
9М1 на усі
блоки подається напруга 220 В 400 Гц. Для екстреного відключення потрібно кор
истуватися
кнопкою АВАРІЙНЕ ВІДКЛ. СЕП на панелі індикації;


пам’ятати, що напруги 11О В, 36 В, ЗО В у блоці 0094
-
9М1 включаються при включенні
ІВП.

Забороняється:

знаходитися на стелі під час робіт ЧК у русі, так і на стоянці;

заходитися у моторному від
діленні при русі та включеної апаратури;

знаходитися перед дзеркалами антен та виходити з операторського відділення під час
роботи передавачів на випромінювання;

знаходитися на відстані ближче 10 м від вихлопного патрубка при роботі газотурбінного
двигуна;

проводити які не будь зміни у схемах блокіровки блоків, які мають високі напруги з
метою огляду їх під напругою;

проводити зміну ламп, розрядників, електронно
-
променевих приладів, імпульсивних
панелей при наявності струму у блоках;

знаходитися в радіусі 5
0 м при роботі в любому з режимів;

оставляти відкритими люки обслуговування і кришки блоків генератора СЕП при
запуску та роботі агрегату живлення;

проводити ремонт повітряних систем та відкривати кришки відсіків блока 0004
-
20М1,
які знаходяться під тиском
;

проводити огляд, обслуговування і регулювання агрегатів при працюючих ГТА, СОМ,
ІВП; торкатися частин СЕП, які проводять струм;

торкатися вихлопного патрубку і камери палення до їх охолодження;

при нахилі виробу при розстопореному стопорі можливий
самовільний ухід АПУ за
рахунок неврівноваженості антенного посту.

У випадках виникнення пожежі на БМ, якщо вогнище не вдалося ліквідувати необхідно
провести аварійне скидання ЗКР 9М33М3 (9М33М2), аварійне скидання проводити тільки в
секторі стрільби.

Вихо
дячи з допустимих норм високочастотного опромінення, необхідно дотримуватися
наступних положень: при роботі передавальної


Системи СВЦ в режимі пошук можна знаходитися поза укриттям не більше 15 хв. На
відстані 50 м від БМ і не більше 2 години на добу на в
ідстані від 50 до 250 м. Більш тривале
знаходження допускається на відстані не менше 370 м.


3.3.8. Пуски ЗРК “СТРІЛА
-
10”

При роботі з виробом необхідно звернути увагу на виконання наступних вимог:

тумблер РЕЖИМ на ПО повинен знаходитися в положенні “НАВЧА
ЛЬНИЙ”. Про
положення тумблера свідчить запалювання відповідного транспаранта на ПО при вмиканні
тумблера 24 В;

перед початком переводу частини, яка обертається, в похідне положення поставити
установку на механічний фіксатор та переконатися у відсутності

людей і предметів на
корпусі машини;

при перевірці наведення по азимуту та куту місця находження людей у зоні обертання не
допускається.

У випадку не сходу виробу 9М37 після натиску кнопки “СЛІДКУВАННЯ
-
ПУСК” до
другого упору необхідно виключати апаратуру
і знаходиться на робочих місцях не менше 15
хвилин. По закінченню 15 хвилинного терміну перевести бойову частину, яка обертається, в
похідне положення і зняти несправний виріб 9М37 у контейнері з направляючих.

При виконанні бойового завдання дозволяється п
роводити пуски виробів, які
залишилися, не знімаючи несправний виріб з частин, яка обертається, у режимі ручного
переключення постів. При цьому обслузі забороняється виходити з машини протягом 15
хвилин з моменту відказу.


3.3.9. Правила поводження з боєпр
ипасами

При зберіганні, транспортуванні боєприпасів, виконанні всіх видів робіт повинні
виконуватися правила безпеки при поводженні з ними, встановлені експлуатаційною
документацією.

Особи, які не засвоїли правил поводження з боєприпасами, до роботи з ними

не
допускаються.

При проведенні робіт з боєприпасами забороняється:

кернити взривачі в снарядах ударом молотка по керну;

зберігати боєприпаси без укупорки, крім випадків утримання їх в боєукладках бойових
машин;

переносити боєприпаси на спині чи плечі;

пе
реносити боєприпаси в несправній укупорці чи кришкою укупорки до низу;

складати укупорки з боєприпасами догори дном чи на бокові стінки;

вкладати боєприпаси в сховищах під електропроводкою чи світильниками;

кантувати, волочити, упускати і кидати ящики з б
оєприпасами (боєприпаси в
циліндричній укупорці перекочувати дозволяється);

застосовувати з метою навчальних експонатів боєприпаси;


проводити розборку боєприпасів.

При проведенні регламентних робіт з ЗКР повинні виконуватися наступні вимоги:

всі огляди і
перевірки снарядів та їх елементів проводяться на спеціальних пунктах,
обладнаних необхідними приладами, інструментом та апаратурою і віддалених від ближніх
споруд не менше ніж на 25 м;

при проведенні робіт користуватися тільки інструментом чи електровимір
ювальними
приладами, передбаченими технічною документацією, що мають паспорти (формуляри), які
засвідчують їх придатність;

встановлювати ракети на підставках, що не передбачені технічною документацією.

При організації робіт з боєприпасами та ЗКР не допуск
ається їх падіння.

Не дозволяється використання ЗКР якщо;

ЗКР не комплектна;

технічні параметри не відповідають вимогам експлуатаційній документації;

не проведені окремі регламентні роботи;

використаний ресурс їх зберігання;

відсутній формуляр;

ЗКР, що отр
имала пошкодження після ударів, падіння, прострілів кулями чи осколками;

розміщувати феромагнітні матеріали на відстані менше 35 мм та магнітні матеріали


менше 70 мм, а також відповідно 50 мм та 100 мм від червоної смуги відсіку № 3;

проводити роботи, що

не обумовлені інструкцією щодо експлуатації для відповідної
ЗКР;

знаходитись на майданчику іншим особам, що не задіяні до робіт із ЗКР;

використовувати вогонь ближче 25 м від ЗКР;

використовувати не штатне обладнання та інструменти у роботах із ЗКР;

знаходитись під ЗКР під час її перевантаження.

Дозволяється транспортування ЗКР після її падіння з висоти не більше 5 м на будь
-
яку
відстань для подальшої її знищення.

З боєприпасами, небезпечними при використанні, забороняється проводити будь
-
які
роботи.
Дозволяється переміщувати їх тільки на носилках чи підресорених візках, на дно
яких укладаються тирса, чи м’яка підстилка. Небезпечними пари використанні є боєприпаси
зі слідами ударів і закопченості.


Про всі виявленні небезпечні боєприпаси негайно допові
дається вищестоячому
начальнику.


3.3.10. Робота з прицілом


далекоміром і приладами, що випромінюють квантову
(лазерну) енергію

Потужний вузькоспрямований світловий імпульс, що випромінюється оптичним
квантовим (лазерним) генератором небезпечний для неза
хищених спеціальними засобами
очей людини.

У зв’язку з цим
категорично забороняється

включати далекомір для випромінювання
особового складу і техніки своїх військ, людей, тварин.

Забороняється

допускати до роботи особовий склад без попереднього вивчення б
удови,
правил експлуатації і техніки безпеки, викладених в інструкціях з експлуатації прицілу
-
далекоміру і відповідного приладу, що випромінює квантову (лазерну) енергію.

Особовий склад, який допущено до роботи з прицілом
-
далекоміром і приладами, що
випром
інюють квантову (лазерну) енергію, перед роботою повинен пройти інструктаж з
заходів безпеки.


3.3.11. Стрільба з танків бронебійно
-
підкаліберними снарядами, керованими по
радіо ракетами і роботі на тренажері 9ф58м та його модифікаціях

Не допускається:

стр
ільба бронебійними підкаліберними снарядами при знаходженні попереду танка не
укритого особовому складу і техніки своїх військ ближче 1000 м у секторі ±5° від напрямку
стрільби;

робота апаратури комплексу танкового керованого озброєння у режимі випромінюва
ння
на антенну, а також на місцях і на напрямках, де не забезпечення заходи радіомаскування;

включення і робота апаратури комплексу керованого озброєння при напрузі бортової
мережі танку, що виходить за межі (27±2,7) В.

Забороняється:

переводити важіль пер
еключення механічного підйомника з положення РУЧН. у
положення АВТ. й назад при русі танка, вимкненому запобіжнику АЗР ГУ
-
Вll на
роздільному щиті і вимикачі батарей (“
масі ”
);

знаходитись особовому складу своїх військ у зоні випромінювання (при станції, що

працює на випромінювання) ближче 100 м від танку;

знаходитись неукритому особовому складу своїх військ у зоні випромінювання, якщо
працює далекомір;

знаходитись людям (десанту) на корпусі танка і у секторі радіуса обмітання гармати при
вимкненому
стабілізаторі;

міняти послідовність вмикання апаратури і приладів, що позначена у посібнику та
інструкції з експлуатації на танк;

вести вогонь із спареного з гарматою кулемету ККТ при встановленій балістиці: “У” на
прицілі
-
далекомірі;

рух танка із застопор
еним (зааретованим) прицілом
-
далекоміром і ввімкненим
ДАЛЕКОМ. або ПЕРЕТВ. на пульті оператора більше 2 хвилин;

залишати приціл
-
далекомір розстопореним при ввімкнених ПЕРЕТВ. І ДА
Л
ЕКОМ. на
пульті оператора більше 2
-
3 хвилин;

наводити центральну прицільну м
арку прицілу
-
далекоміра на сонце;

стопорити гармату тягою по
-
похідному і переводити її з похідного положення у бойове
при русі танка;

рух танка із розстопореною баштою при відкритому люці механіка
-
водія.

При ручному досиланні пострілу у камеру гармати
дозволяється користуватися тільки
дерев’яним досильником. Використовувати з цією метою металеві речі (тягу кріплення
гармати по
-
похідному і т. Ін.) категорично забороняється.

Заходи безпеки при роботі на тренажері

До роботи з тренажером 9Ф68М і його обслуг
овування допускається особовий склад
(інструктор і водій
-
електромеханік), який вивчає будову і правила експлуатації тренажера.

З метою виключення пошкодження тренажеру, травмування й ураження обслуговуючого
персоналу електричним струмом під час роботи з тр
енажером
забороняється:

допускати до роботи з апаратурою тренажера осіб, які не пройшли спеціальну
підготовку і не отримали інструктаж щодо заходів безпеки до початку роботи ( при
щоденній роботі інструктаж проводиться не рідше одного разу на місяць);

вмик
ати апаратуру тренажера під напругою без догляду;

виконувати ремонтні роботи, заміну радіоламп і запобіжників при ввімкненій апаратурі;

проводити перевірку роботи динамічного складу і його регулювання при знаходженні на
платформі кабіни тих, хто навчається
.

При ввімкненій апаратурі у кабіні (кузові) тренажера можуть знаходитися не більше
двох з тих, хто навчається та інструктор. Той, хто навчається, може вмикати апаратуру, що
входить до складу платформи
-
кабіни, тільки з дозволу інструктора.

У випадку виникн
ення пожежі вживаються заходи щодо відключення апаратури
тренажера і ліквідації осередку пожежі з використанням вогнегасників типу ВВ
-
2.

Категорично забороняється:

займати знайдені снаряди, міни, які не вибухнули, підривники, трубки, заряди, засоби
імітац
ії та інші вибухонебезпечні предмети;

заряджати зброю бойовими і холостими боєприпасами до команди керівника та сигналу
“Вогонь”;

направляти зброю на людей, в бік і в тил стрільбища (директриси) належно від того,
заряджена вона чи ні;

залишити де
-
небудь за
ряджену зброю і передавати її іншим особам, залишати на
вогневій позиції індивідуальну зброю, без дозволу керівника стрільби;

використовувати боєприпаси, які мають поверхневі пошкодження;

знімати запобіжний ковпачок з головної частини підривника та безполу
меневої стрільби
(БПС) звичайними патронами;

користуватися позаштатними засобами освітлення при роботі з боєприпасами;

спалювати на вогневих позиціях порох, що залишився;

подавати сигнал “Відбій”, якщо хтось знаходиться у бойових машинах та на них.

При проведенні стрільбі і навчань з бойовою стрільбою
в нічних умовах,
начальник
полігону і керівник стрільб (навчань з бойовою стрільбою) зобов’язані прийняти заходи
щодо огородження заборонених зон, районів установки фугасів, колодязів без наземних
зрубі
в, мостів без перил і т.д., позначити їх добре спостерігаємими вночі знаками
(світловими сигналами).

Після закінчення навчання по загальному сигналу керівника всі підрозділи негайно
розряджають гармати, міномети і стрілецьку зброю.

Якщо зброя може бути роз
ряджена тільки пострілом, то командир підрозділу негайно
доповідає про це по команді керівнику, який прийнявши необхідні заходи безпеки,
визначенні Положенням зі служби полігонів (інструкцією), дозволяє провести розряджання
пострілом по мішені.

Командири п
ідрозділів зобов’язані перевірити здачу бойових патронів і стріляних гільз.

Упевнившись через командирів підрозділів і посередників, що всі гармати,міномети і
стрілецька зброя розряджена, керівник повідомляє начальника полігону про закінчення
навчань(стріл
ьбі), тільки після цього дозволяється знімати оточення.


3.3.

ЗАНЯТТЯ З ГІРСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ


3.3.1.

Загальні положення

Заходи безпеки направлені на збереження життя військовослужбовців, а також
попередження травмування та каліцтва особового складу.

Вони досягаються то
чним визначенням, доведенням всіма категоріями командирів
(начальників) заходів безпеки до особового складу, особистим контролем за їх дотриманням
та виконанням військовослужбовцями у ході бойової підготовки. Безпека забезпечується
чіткою організацією зан
яття, точним і своєчасним виконанням команд керівника заняття і
командирів, дисциплінованістю усіх військовослужбовців.

Заходи безпеки визначенні у статутах Збройних Сил України, положеннях, методичних
посібниках та інструкціях.

Цей методичний посібник ро
зрахований на виконання заходів безпеки при проведенні
занять з гірської підготовки.


3.3.2.

Обов’язки посадових осіб щодо дотримання заходів безпеки при проведенні
занять з гірської підготовки

Керівник заняття з гірської підготовки
відповідає за організацію, мат
еріальне
забезпечення (порядок на гірській ділянці) і дотримання заходів безпеки.

Він зобов’язаний:

вибрати, оглянути і вивчити ділянку з гірськими перешкодами, яка буде застосовуватись
на занятті;

вибрати і попередньо підготувати навчальні місця для
занять;

вивчити з усім особовим складом заходи безпеки на майбутньому занятті і суворо
стежити за їх виконанням в ході заняття;

перед виходом підрозділу на заняття перевірити наявність особового складу, зовнішній
вигляд, форму одягу, зброю, гірське спорядж
ення (індивідуальне і групове);

організувати самостраховку і страховку з використанням гірського спорядження;

вимагати дотриманням техніки подолання гірських перешкод, а також високу
дисципліну усього особового складу.


3.3.3.

Заходи безпеки при проведенні занять

з гірської підготовки

На трав’янистих, сніжних і льодових схилах
ті, кого навчають шикуються на
безпечному місці, по можливості на рівній площадці. При відпрацюванні способу підйому “у
чоло ”

ті, кого навчають, будуються в одну шеренгу з інтервалом у 2
-
3
кроки, командир, що
проводить заняття, знаходиться на відстані 5
-
6 метрів. Підйом “зигзагом” відпрацьовується в
колоні по одному. Місце керівника з боку на відстані 5
-
6 метрів. Щоб уникнути нещасних
випадків і попередження травм не проводити заняття:

Одноч
асно декількома групами, розташованими одні над іншими;

на схилах, що закінчуються обривом;

на схилах, покритих ненадійно лежачими каменями і над який піднімаються скельні
масиви.

На осипах

при підйомі (спуску) вибирати шлях по менш великих уламках, не
під
німатися на велику брилу, не допускати зстрибування вниз.

Забороняється проводити заняття на осипах, де продовжується каменепад, і на осипах,
що оповзають, що закінчуються обривом.

На сніжних схилах

для проведення заняття вибираєте ділянку перемінної круто
сті з
плавним переходом на положистий безпечний у відношенні тріщин, лавин і каменепадів.
Особливу увагу необхідно звертати на правильність прийомів пересування в залежності від
форм і стану сніжної поверхні. Пересуватись по некрутих сніжних схилах з льодо
рубом
напоготові.

Не проводити заняття на сніжних схилах, де не зійшли лавини, над якими маються
стрімкі скелі, що у нижній частині обриваються і стають круче.

Схил, навіть невеликої крутості, на якому багато пухкого снігу, траверсувати
небезпечно.

На льод
ових схилах

підйом “
ялинкою ”

застосовувати на схилі крутістю 30°; підйом
“зигзагом”


на схилах крутістю 40°; траверсування (перетинання) схилу


на ділянках
крутістю 35°; підйом “у
чоло ”на схилах крутістю до 60°.

Відпрацьовування прийомів пересування

по льодовику проводити на положистих
льодових схилах. Навчання по самозатримці проводити на невеликому (2
-
3 м) крутому
схилі.

Не проводити заняття на льодових схилах, над якими знаходяться висячі льодовики і
піднімаються стрімкі скелі, що у нижній частин
і обриваються, мають закриті тріщини.

На скелях

для проведення заняття особовий склад повинний шикуватися в безпечному
місці, обличчям до скель. На групу необхідно підготувати кілька рівнобіжних маршрутів
різних труднощів. На кожен маршрут одночасно виходя
ть двоє: один страхує, а інший
проходить маршрут, потім ті, кого навчають, міняються ролями.

Не проводити заняття на скельних ділянках:

у верхній частині, яких знаходяться стрімкі зруйновані скелі;

які закінчуються обривом;

де немає безпечних місць і
площадок для розміщення особового складу;

одночасно декількома групами, розташованими одні за іншими;

де немає можливості організувати надійну страховку;

для страховки і самостраховки використовувати льодоруб (гірська палка), гірську і
допоміжну мотузку, с
кельні і льодові крюки, кільця з заскочками і гірський молоток.

Самостраховку використовувати як на місці, так і в русі для забезпечення особистої
безпеки.

Самостраховку на місці здійснювати прив’язуванням допоміжної мотузки для скельного
виступу, крюку, в
биту в скелю (лід), льодорубу, закріпленому в снігу і до закріпленої
основної мотузки.

Самостраховку в русі здійснювати за допомогою льодоруба, карабіна і схоплюючого
вузла.

При організації страховки в любому місці і за будь яких умов той, хто страхує
повинен
в першу чергу організувати самостраховку, а потім страхувати товариша, дати дозвіл на
здійснення руху.


3.4.

ЗАНЯТТЯ З ВОДІННЯ БОЙОВИХ МАШИН


3.5.1 Загальні положення

Заходи безпеки направлені на збереження життя військовослужбовців, а також
попередже
ння травмування та каліцтва особового складу.

Вони досягаються точним визначенням, доведенням всіма категоріями командирів
(начальників) заходів безпеки до особового складу, особистим контролем за їх дотриманням
та виконанням військовослужбовцями у ході бо
йової підготовки. Безпека забезпечується
чіткою організацією заняття, точним і своєчасним виконанням команд керівника заняття і
командирів, дисциплінованістю усіх військовослужбовців.

Заходи безпеки визначені у статутах Збройних Сил України, положеннях, ме
тодичних
посібниках та інструкціях.

Цей методичний посібник розрахований на виконання заходів безпеки при проведенні
занять з водіння бойових машин в ході бойової підготовки.


3.5.2. Обов’язки посадових осіб щодо дотримання заходів безпеки при проведенні
занять з водіння бойових машин

Військовослужбовець зобов’язаний

додержуватись вимог безпеки, вживати заходів щодо
запобігання захворювань, травматизму, повсякденно підвищувати фізичне загартованість і
тренованість, утримуватись від шкідливих для здоров’я
звичок (ст. 13 Статут ВС ЗСУ).

Командир (начальник) зобов’язаний:

здійснювати заходи щодо безпеки особового складу військової частини (підрозділу) під
час роботи з озброєнням, бойовою та іншою технікою, обладнанням, проведення стрільбі,
навчань, несення ва
ртової і внутрішньої (чергової та вартової ) служби, виконання інших
військових обов’язків.

Керівник заняття з водіння

відповідає за його організацію, матеріальне забезпечення
(порядок на ділянці водіння) і дотримання заходів безпеки.

Він зобов’язаний:

інс
труктувати особовий склад, який виділений для забезпечення заняття і контролювати
виконання ним своїх обов’язків;

під час заняття вести облік виконання вправи, слідкувати за дотриманням установленого
порядку і заходів безпеки.

Ті, хто навчається, на занятт
ях з водіння зобов’язані:

Знати і виконувати порядок, встановлений на танкодромі;

Дотримуватися заходів безпеки при водінні машин і на навчальних місцях.


3.5.3. Заходи безпеки при водінні бойових машин

Загальні заходи безпеки при водінні бойових машин.

На
дійність і безпека при водінні бойових машин забезпечується постійним виконанням
вимог уставів, посібників, курсів стрільб і водіння, знанням правил дорожнього руху,
сигналів управління і підтримання техніки в справному стані.

При проведенні занять з водін
ня необхідно:

суворо дотримуватись встановленого порядку та правил водіння бойових машин;

не допускати сторонніх осіб та транспорт на ділянки водіння на вихідній лінії та на
маршруті повинна знаходитися суворо обмежена кількість людей, їх завдання, місце
з
находження та порядок переміщення визначається керівником заняття;

визначити порядок та маршрути руху машин, що забезпечують безпеку руху; маршрути
не повинні проходити поблизу танконебезпечних місць; танконебезпечні напрямки та місця
повинні бути огородже
ні та позначені чітко видимими знаками, що забороняють рух;

всі люки повинні бути зачинені та застопорені, а особовий склад знаходитись на своїх
місцях (у випадку необхідності


інструктору за командою керівника заняття дозволяється
відкривати люк);


на вс
і заняття з водіння виділяти чергового лікаря (фельдшера, сан. інструктора) та
санітарну машину;

використовувати для навчання водінню тільки технічно справні машини; ЗІП, що
знаходиться на машинах, повинні бути правильно укладені та закріплені.

Проводити
пуск двигуна та починати рух машини дозволяється тільки за командою
керівника заняття.

Перед пуском двигуна перевіряється положення важеля перемикання передач, який
повинен знаходитися у нейтральному положенні та подається попереджувальний звуковий
сигнал.

Подача звукового сигналу повторюється при рушанні машини з місця.

Команди на рух машин з вихідної лінії повинні подаватися керівником заняття по радіо
чи за допомогою світлофора.

Інструктор (командир машини), знаходячись у машині, повинен мати постійний
зв’язок
по ТПП з тими, хто навчається, та по радіо з керівником заняття.

Під час руху за маршрутом об’їжджати машину, що стоїть попереду, дозволяється
тільки за командою керівника заняття чи інструктора (командира машини).

На машині, що зупинилася внаслідо
к технічних несправностей повинен бути негайно
виставлений добре видимий знак аварійної зупинки (червоний прапорець на башті чи
покрівлі, а вночі


червоне світло). Машина повинна бути у короткий час відведена з
маршруту на відстань, що забезпечує безпеку
руху інших машин.

При водінні вночі екіпаж (механік
-
водій), що зупинився на маршруті машини, повинен
негайно доповісти по радіо керівникові заняття про зупинку та показати місце стоянки
включенням фар, сигнальним ліхтарем, а при необхідності


ракетою.

Для

цієї мети на кожній машині повинні бути 3
-
5 ракет червоного вогню або сигнальний
ліхтар.

Перед подоланням танком перешкод (загороджень), на яких можливе утикання гармати
у грунт, необхідно надати їй необхідний кут підвищення чи розгорнути башту гарматою
н
азад.

Рух машини заднім ходом дозволяється тільки за сигналом, що подається тільки
регулювальником, який знаходиться попереду машини не ближче 10 м, чи за командами
інструктора (командира машини), що подається по ТПП при спостереженні через відкритий
люк.

Рух бронетранспортерів заднім ходом, крім того,дозволяється якщо водій бачить шлях
руху назад через люки чи відчинені двері.

Особовий склад. Призначений для відновлення першкод та для контролю за водінням ,
при проходженні машини повинен знаходитися збоку
від перешкод у позначеному місці
(безпечному), оглядати першкоди тільки після проходження машини. Керівник повинен
мати зв'язок з особовим складом, що знаходиться біля перешкод.

Нагляд, регулювальники та особовий склад на перешкодах повинні знати сигнали

управління машиною та мати прапорці (вночі
-
сигнальні ліхтарі) для зупинки при
необхідності.

На машинах, що знаходяться вночі на маршруті, повинні бути увімкнені габаритні
ліхтарі і, крім того, на баштах танків, БМП, (корпусів бронетранспортерів) встановле
ні
світлові знаки (ліхтарі) з номерами, за якими можна слідкувати за рухом машин.

Забороняється:

сідати в машину, виходити з неї та знаходитися попереду або позаду неї при
працюючому двигуні;

починати рух без команди керівника заняття, інструктора чи сигна
лу регулювальника;

рухатися з не застопореними люками та без подачі попереджувального сигналу;

знаходитись під час руху на корпусі та на башті машини;

зупиняти машину у закритих поворотів;

ремонтувати машину на маршруті та на вихідній лінії;

продовжувати р
ух при відсутності видимості, зв’язку з інструктором (керівником
заняття) та втраті орієнтації.


3.5.4. Заходи безпеки при русі в колоні

Суворо дотримуватись дисципліни маршу, яка включає:

рух машин з визначеною швидкістю і на установлених дистанціях,
додержання свого
місця в колоні;

рух колони тільки по правому боці дороги без перешкод зустрічному транспорту;

спостереження за відданими командами, сигналами регулювальниками, знаки
регулювання дорожнього руху і точне їх виконання;

стан виконання правил с
вітломаскування в ночі та скрите управління військами;

уважне спостереження за дорогою, обстановкою на маршруті і діями попереду машини,
яка рухається;

об’їзд машини тої , що стала, тільки з ліва і відсутності зустрічного руху;

вимушена зупинка несправної
машини повинна бути х виїздом на обочину чи з’їздом з
дороги;

при необхідності повертати башту тільки в правий бік.

При зупинці колони забороняється:

виходити з машини на лівий бік;

виключати вночі габаритні вогні;

зупиняти машину безпосередньо за крутим
закритим поворотом (підйомом).


3.5.5. Заходи безпеки під час руху через залізничні переїзди та мости

Перед залізничними переїздами, що не охороняється, під час руху одиночної машини
механік
-
водій повинен зупинити машину не ближче 5 м до шлагбаума чи світл
офора, а при
їх відсутності


не ближче 10 м до першої рейки, а командир


вийти з неї, оглянути переїзд
та, впевнившись у повній безпеці руху, провести машину через переїзд.

У випадку руху колони командир (начальник колони) повинен за 10 м до переїзду
зуп
инити головну машину, виставити регулювальника, встановити черговий тягач з
буксирним тросом поблизу залізничного переїзду та, впевнившись у повній безпеці, дати
команду на рух через переїзд.

Якщо ділянка залізниці не проглядається, то в обидві сторони від

переїзду на відстані до
1 км на залізниці виставляються спостерігачі із засобами зв’язку та сигналізації, які негайно
доповідають регулювальникам про рух поїзда до переїзду, а при необхідності подають
сигнал для зупинки поїзда.

Через залізничний переїзд м
ашину треба вести під прямим кутом до полотна на одній із
нижчих передач, не змінюючи швидкості руху, без зупинок та поворотів.

Виїжджати на переїзд тільки тоді, коли машина, що йде попереду,зійде з нього. У
випадку зупинки машини на переїзді подає ться
команда спостерігачам про зупинку поїзда
та вживаються заходи для негайної висадки особового складу та евакуації машини з
переїзду.

Забороняється:
виїжджати на переїзд при відсутності видимості, при закритому або
такому, який починає закриватися, шлагбаум
і

та незалежно від положення шлагбаума при
червоних сигналах світлофора або увімкненій звуковій сигналізації, самовільно відкривати
шлагбаум чи об’їжджати його, перетинати залізничні колії у невстановлених місцях.

По мостах рухатися належить на нижчій
передачі, витримуючи встановлену дистанцію
та направляти машину по осі проїжджої частини. Під час руху по мосту уникати поворотів,
перемикання передач, різкого гальмування та зміни частоти обертання валу двигуна, не
робити зупинок чи об’їздів.

Якщо маршрут

руху проходить через міст, по якому можливий зустрічний рух машин,
біля нього виставляється один чи два регулювальника залежно від довжини моста та
інтенсивності руху.


3.5.6. Заходи безпеки при вантаженні на транспортні засоби (залізничні платформи,
авто
мобільні напівпричепи, літаки та десантні судна)

Перед початком вантаження керівник повинен перевірити справність залізничної
платформи (макета платформи) та вантажного майданчика (апарелі), підготовку машин та
платформи до вантаження, звертаючи особливу у
вагу на регулювання приводів управління
механізмами поворотів та гальм, надійність гальмування залізничної платформи башмаками
та шпалами.

Вантаження машин з несправних вантажних майданчиків не несправні, малогабаритні та
недостатньої вантажопідйомності пл
атформи забороняється.

Вантаження і розвантаження машин повинно проводитися на нижчій передачі за
командою командира (інструктора)знаходиться на безпечному віддаленні (не менше 5 м). У
машині повинен знаходитися один з тих, хто навчається. Кришка люка меха
ніка
-
водія
(кришка оглядового люка водія бронетранспортера) повинна бути відкрита і застопорена.

Під час вантаження (розвантаження) на платформі знаходиться тільки командир
(інструктор), що керує вантаженням машин. Ті, хто навчаються і зайняті вантаженням
,
розташовуються на безпечному віддаленні відм ісця вантаження (не менше 10 м).

У нічний час вантажний майданчик (аппарель) та залізнична платформа (макет
платформи) повинні освітлюватися так, щоб було видно межі вантажного майданчика і
платформи, а світло

не повинно сліпити механіка
-
водія.

Гусенична машина, завантажена на залізничну платформу (макет платформ), повинна
бути встановлена симетрично відносно поздовжньої та поперечної осі платформи (з
рівномірним звисанням обох гусениць з бортів) та надійно зак
ріплена.

На машині, встановленій на залізничну платформу, повинні бути повністю затягнені
гальма, увімкнена задня передача, перекриті паливні баки, привід ручної подачі палива
встановлений на нульову подачу, башта та гармата застопорені по
-
похідному, вимкн
ений
вимикач батарей та закриті люки.

При вантаженні машин на автомобільний напівпричіп необхідно:

тягач та напівпричіп встановити на рівний горизонтальний майданчик, загальмувати
гальмами, а під колеса (у передній частині) підкласти противідкатні упори;

командиру підрозділу (машини) керувати вантаженням, знаходячись на передній
частині рами напівпричепа, а при вантаженні за допомогою лебідки тягача


у безпечному
для нього місці;

виїжджати на платформу напівпричіпа після вирівнювання напрямку в’їзду на т
рапи на
першій передачі без зупинок та буксирування. Зупинка машини на похилій частині рами
напівпричіпа закріпити її за гаки у передній і задній частинах рами розтяжками (для
запобігання розриву розтяжок при вертикальних коливаннях машинах під час
транспо
ртування передбачити їх ослаблення);

для уникнення поздовжнього переміщення машини при транспортуванні після її
навантаження під переднюю частину гусениць, підкласти дерев’яні бруски.

вантаження та розвантаження машин при транспортуванні на літаках (геліко
птерах)
проводиться з виконанням послідуючих вимог:

при завантаженні машини особовий склад екіпажів (механіки
-
водії) повинен твердо
вивчити та знати свої обов’язки при виконанні вантажно
-
розвантажувальних робіт;

після закінчення вантаження та перевірки пр
авильності розміщення машин у вантажній
кабіні закріпити її за допомогою швартових тросів та сіток. Швартування повинно повністю
виключати можливість зміщення машини при зльоті, під час польоту та посадки;

при розвантаженні із гелікоптерів дотримуватися за
ходів, які не допускають попадання
людей і машин під працюючий хвостовий гвинт.

При завантаженні забороняється:

заходження членів екіпажу (десанту, механіків
-
водіїв) біля бокових стінок вантажної
кабіни, а при вантаженні за допомогою електролебідки


і поз
аду вантажного люку;

постановка машини з несправними механізмами управління у вантажну кабіну своїм
ходом;

проїзд ближче 5 м від літальних апаратів, що стоять, та проїзд мимо апаратів з
працюючими двигунами зі сторони їх взльоту.

Вантаження і розвантаження

машин, що перевозяться водним транспортом, проводиться
при дотриманні таких вимог:

починати вантаження дозволяється після перевірки готовності рятувально
-
евакуаційної
групи;

пристані повинні бути придатні для зручного та безпечного вантаження і розвантаже
ння
машин;

вантажно
-
розвантажувальні пристрої (містки) та закріплювальний інвентар на судні
повинні бути справними;

машини розміщувати на палубі так, щоб вони не виходили за межі габаритів судна;

машини своїм ходом вантажити тільки за сигналом командира п
ідрозділу, без ривків, на
нижчій передачі та без розвороту на вантажних містках;

кожна машина відразу ж після вантаження на плавзасоби повинна кріпитися розтяжками
(дерев’яними розпірками, брусками);

місця вантажних робіт у темний час доби повинні мати нео
бхідне освітлення;

вивантаження машин з транспортних суден у воду допускається на глибинах з
урахуванням технічних можливостей машин.


3.5.7. Заходи безпеки при подоланні водних перешкод вбрід,

під водою, на плаву, на поромах та по льоду

Подолання водної
перешкоди будь
-
яким способом дозволяється тільки після ретельної її
розвідки, обладнання переправ та організації чітко діючої рятувально
-
евакуаційної служби.

Для організації рятувально
-
евакуаційної служби повинні виділятися необхідні
евакуаційні та рятувал
ьні засоби. До початку переправи вони повинні розміщатися у
вказаних керівником занять (комендантом переправи) місцях, бути готовим до дій щодо
надання допомоги екіпажам.

Якщо водна перешкода,на якій проводяться заняття (навчання), суднохідна, то
виставля
ється верхова та низова річкові застави. Застави забезпечуються засобами зв’язку та
сигналізацією 0а також необхідними переправними засобами (катерами, моторними
човнами, плаваючими бронетранспортерами та інш. для перехоплення та буксування до
берега плав
аючих предметів (плотів), зупинки чи попередження про небезпеку річкових
суден, що проходять.

Віддалення річкових застав від переправ повинно бути таким, щоб вони могли
своєчасно попередити керівника заняття про небезпеку та забезпечити вихід із води маши
н,
що переправляються.

Машини, призначені для водінням по глибокому броду, під водою та на плаву , повинні
бути перевірені на герметичність.

Перед проведенням занять з водіння та тактичними навчаннями з подоланням водних
перешкод керівник повинен перевірит
и знання тими хто навчається (екіпажів), правил їх
подолання, способи дій у аварійних випадках та заходи безпеки, а також готовність машин.

При водінні на плаву з неповним складом десанту чи без нього в машині повинен бути
додатковий вантаж, компенсуючий


масу відсутнього десанту. Вантаж рівномірно
розміщується та закріплюється біля бортів десантного відділення.

При навчанні водінню танків по глибоких бродах та під водою дотримуватися заходів
безпеки, викладених у Пораднику по подоланню водних перешкод танк
ами, БМП, БТР.

До водіння машин на плаву допускаються екіпажі (механіки
-
водії, водії), які вміють
плавати та готувати машини до руху на плаву.

під час подолання водної перешкоди забороняється:

рух машин при відсутності у екіпажа та десанта рятувальних
жилетів, а у кулеметників


рятувальних надувних жилетів;

відкриття люків механіка
-
водія, люків амбразур дверей та кришок верхніх люків
десантного відділення, крім випадків десантування та аварійного виходу через люки
десантного відділення та люки екіпажу;

рух машин на швидкостях, при яких починається перекачування води через верхній край
хвилевідбивного щитка;

запуск двигуна, що зупинився на плаву у випадках не спрацювання клапанів захисту
двигуна;

входження у воду з опущеним хвилевідбивним щитком та опуск
ання його до виходу з
води.

Дозволяється відкривати люк башти машини (командирський люк БТР) тільки під час
руху заднім ходом та при навчанні маневруванню на плаву, а також при необхідності
спостереження за рухом машин, які долають водну перешкоду.

У випа
дку сильного надходження води до машини при входженні у воду необхідно
негайно вивести машину з води на берег.

Під час руху на плаву механік
-
водій повинен слідкувати за кількістю води, що потрапляє
в корпус, та за роботою водовідкачуючих засобів. Роботу на
сосів контролювати за викидом
із водовідкачуючих труб.

У випадку зупинки двигуна під час руху на плаву необхідно:

виключити передачу чи водометні рушії, поставити важелі управління у вихідне
положення;

у термінових випадках, якщо встановлено, що при зупинц
і двигуна спрацювала система
захисту, допускається зробити одну спробу пуску двигуна. Пуск проводити при закритих
клапанах захисту і, як тільки двигун запрацював, відкрити клапани.

категорично забороняється прокручувати двигун стартером чи повітрям без пос
тачання
палива, тому що це може призвести до попадання води у двигун та до гідравлічного удару;

якщо пуск двигуна не вдався, доповісти по радіо керівникові заняття (командиру
підрозділу) про те, що трапилося; вночі, крім того, подати встановлений керівник
ом
світловий сигнал та діяти за вказівками керівника.

При швидкому надходженні води до машини під час руху на плаву та загрозі її
затоплення командир повинен діти команду екіпажу (десанту) на вихід із машини, що
затоплюється, та негайно доповісти по радіо

керівникові заняття.

Під час переправи десанту на плаваючій машині потрібно дотримуватись встановлених
норм вантажопідйомності; особовий склад десанту повинен вміти плавати та знаходитись з
одягненими рятувальними жилетами. Розміщення десанту не повинно п
ерешкоджати
вільному надходженню повітря у повітроприпливи системи охолодження машини.

Командир десанту повинен бути у танковому шоломофоні, який підключається до
системи ТПП для зв’язку з командиром машини.

Вантаження на паром та розвантаження з нього доз
воляється тільки після того, як паром
буде причалений та надійно закріплений на можливо близькій відстані від берега. Під час
вантаження та розвантаження в машині повинен знаходитися тільки один з тих, хто
навчається (механік
-
водій), всі люки повинні бути
відкритими і застопореними. Вантаження
і розвантаження проводиться за командами командира (інструктора) на найнижчій передачі і
малій швидкості без переключення передач, крутих поворотів та різної зміни частоти
обертання валу двигуна.

Танк на поромі повине
н встановлюватися посередині, а бронетранспортери


залежно
від кількості вантажних машин. Після встановлення машин на паром двигун повинен бути
зупинений, гальма повністю затягнені та виключена задня передача.

Під час порому той, хто навчається (механік
-
в
одій) та інструктор (екіпаж) повинні
знаходитися на поромі біля машини. У бойовій обстановці екіпаж при необхідності може
знаходитися у машині та вести вогонь.

Під час навчання переправі на льоду в машині повинен знаходитись тільки той, хто
навчається (мех
анік
-
водій) та інструктор (командир машини) в одягнених рятувальних
жилетах. Люки башти та люк механіка
-
водія повинні бути відкритими. Дистанції між
машинами визначаються залежно від товщини льоду та маси машин, що переправляються.
При буксовані машини, що

зупинилася, довжина тросу повинна бути не меншою
встановленої дистанції між машинами, що переправляються.


3.5.8. Заходи безпеки при евакуації машин

Стан тягових та такелажних засобів, анкерних пристроїв та з’єднувальних деталей перед
їх використанням
повинен бути ретельно перевірений. Навантаження на лебідки, троси та
блоки не повинно перевищувати норм, встановлених для них технічними умовами.

Під час витягування та буксирування машин троси до буксирних гаків, гусениць та
ведучих коліс надійно закріплю
ються при непрацюючих двигунах. Надійність закріплення
тросів та жорстких буксирів на буксирних гаках перевіряються керівником заняття
(інструктором) безпосередньо перед початком витягування чи буксирування.

Всіма діями механіків
-
водіїв тягача та машини, щ
о витягується, керує командир, який
знаходиться у такому місці, звідки він добре їх бачить.

Попереднє натягнення тросів, а також подальше рушання машини з місця у всіх
випадках самовитягнення та буксирування труба проводити плавно, без ривків. Після
попере
днього натягнення тросів перевіряється їх кріплення.


Під час натягнення тросів та буксирування машини люк механіка
-
водія повинен бути
зачиненим, а башта повернена гарматою назад.

Під час витягування та буксирування машин забороняється:

допускати до місця
осіб, які не мають відношення до робіт;

користуватися несправним обладнанням;

стояти біля натягнених тросів та по їх напрямках ближче ніж на відстані довжини тросу;

стояти збоку машини ближче 5 м при витягуванні її за допомогою колоди;

знаходитися під
машиною, якщо під нею не підставлені надійні опори;

робити зупинки машин, що буксируються та тягача на підйомах , спусках біля закритих
поворотів, на перехрестях та мостах.

При навчанні водінню та роботі з навісним (причіпним) обладнанням танка, БМП,
ванта
женні машин на переправні засоби та відпрацюванні інших питань дотримуватися
правил та заходів безпеки, викладених у відповідних порадниках.


3.6.ЗАНЯТТЯ ЗІ СТРОЙОВОЇ ПІДГОТОВКИ.


3.6.1. Загальні положення

Заходи безпеки направлені на збереження життя вій
ськовослужбовців, а також
попередження травмування та каліцтва особового складу.

Виконання заходів безпеки досягається точним визначенням, доведенням всіма
категоріями командирів (начальників) заходів безпеки до особового складу, особистим
контролем за їх
дотриманнями та виконанням військовослужбовцями у ході бойової
підготовки. Безпека забезпечується чіткою організацією занять, точним і своєчасним
виконанням команд керівника заняття і командирів, дисциплінованістю усіх
військовослужбовців.

Заходи безпеки в
изначенні у Військових статутах Збройних Сил України, положеннях,
методичних посібниках та інструкціях.


3.6.2. Обов’язки командирів щодо дотримання заходів безпеки при проведенні
занять зі стройової підготовки

Командир несе відповідальність за дотримання

особовим складом виконання заходів
безпеки та попередження травматизму при проведенні занять зі стройової підготовки.

Він зобов’язаний:

довести заходи безпеки при проведенні занять зі стройової підготовки;

вивчити з особовим складом заходи безпеки та слі
дкувати за їх виконанням;

вивчити з особовим складом маршрути висування на місце проведення занять;

організувати видачу особового складу справного спорядження та зброї;

перевірити знання особовим складом правил поводження зі зброєю та технікою;

перед вихо
дом на заняття командири відділень і заступники командирів взводів повинні
перевіряти наявність підлеглих додержання правил носіння обмундирування з урахуванням
кліматичних умов, правильність припасування спорядження, підгонку засобів
індивідуального захис
ту та
зброю на розрядження:


стежити за порядком під час посадки особового складу на транспортний засіб, а після її
закінчення перевіряє кріплення засувів дверей (люків) і бортів, після чого сідає на визначене
для нього місце;

підрозділ, який перевозиться
десантом, виконує вимоги командира танкового підрозділу
щодо додержання правил посадки особового складу і розміщення його на танку і,
закінчивши посадку, доповідає йому та своєму безпосередньому начальнику;

після закінчення занять командири підрозділів пер
евіряють розрядженість зброї,
наявність і комплектність усього озброєння, бойової та іншої техніки, навчально
-
тренувальних засобів, а також наявність зброї та боєприпасів.


3.6.3. При виконанні стройових прийомів і руху без зброї та зі зброєю:

підготувати

стройовий плац для проведення занять (в зимовий період очистити від снігу
та льоду);

перед початком занять керівник заняття обов’язково повинен перевірити зброю на
розрядженість;

в
имагати від особового складу суворого дотримання заходів безпеки;

с
уворо ви
тримувати інтервали та дистанцію при виконанні стройових прийомів і руху зі
зброєю.


3.6.4. При діях підрозділів в пішому порядку та на машинах:

Перевірити засвоєння особовим складом правил і заходів безпеки шляхом прийому
заліків з виставленням оцінки (“
засвоїв” або “не засвоїв”); результати заліків (оцінки) під
розписку довести до кожного військовослужбовця;

перевірити справність і підгонку засобів індивідуального захисту, обмундирування і
спорядження у особового складу з урахуванням кліматичних умов;

з
усіма водіями (механіками
-
водіями) ретельно відпрацювати прийоми водіння машин
по дорогах та в колонах, особливу увагу звернути на підготовку водіїв щодо перевезення
особового складу, наявність відмітки у військовому квитку;

транспортні засоби (бойові
машини) під час посадки на них особового складу повинні
бути стояти на стояночних гальмах, двигун заглушений;

перед посадкою в бойові машини піхоти та бронетранспортери, а також на автомобілі та
інші машини, в підрозділах у разі потреби проводиться розподі
л військовослужбовців і
матеріальної частини за машинами та визначається спосіб посадки;

перед посадкою особового складу на машини зброя перевіряється на розрядження, а
якщо пересування відбувається із зарядженою зброєю, то чи поставлена вона на запобіжник
,
багнети відмикаються (відкидаються);

у відкритих машинах обов’язково призначити спостерігача, який розміщується в
правому передньому кутку кузова автомобіля для слідкування за сигналами старшого
начальника;

спостереження за машинами, що рухаються позаду,

за буксированою технікою та за
засувами задніх дверей бойової машини піхоти (правим засувом заднього борту автомобіля)
доручається військовослужбовцеві який сидить біля кормової стінки (заднього борту
автомобіля);

на танках десант розміщуються з додержан
ням правил безпеки.

Категорично забороняється:

старшому машини брати на себе керування машиною;

віддавати команди, що можуть призвести до порушення водієм Правил дорожнього руху
та встановленої швидкості руху;

посадка на машини, що знаходяться на правому б
оці дороги, через лівий борт.
3.7. ЗАНЯТТЯ З ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ


3.7.1. Загальні положення

Основними причинами травм при проведенні занять з фізичної підготовки і спортивних
змагань вважаються:

незадовільний стан та підготовка місць занять та змагань;

неякісне обладнання, інвентар та спортивні снаряди;

недостатньо підігнане обмундирування, взуття та спорядження;

недоліки в організації занять (перевантаження спортивних залів, майданчиків,
борівського килима і т.д.);

н
е
справ
н
і макети зброї (автомати,
ножі, пістолети);

недотримання поступовості у навантаженні, послідовності в оволодінні фізичними
вправами, прийомами або діями;

проведення занять без урахування індивідуальних особливостей тих, хто навчаються, їх
психічної і фізичної підготовленості;

непр
авильне і несвоєчасне страхування, відсутність або неповноцінна допомога при
виконанні вправ;

самостійні заняття при відсутності страхування;

недотримання принципу розподілу тих, хто навчаються за рівнем підготовленості,
ваговими категоріями;

наявність у т
их, хто навчається ознак перевтомлення;

відсутність дієвого контролю керівника за тими, хто навчається;

низька вимогливість керівника до тих, хто навчається;

невиконання ними його вказівок і команд;

недисциплінованість тих, хто навчається;

виконання вправ
на місцях, не передбачених для проведення занять;

слабка організація змагань, недотримання правил змагань;

проведення занять або участь в змаганнях (тренуваннях) без попередньої “
розминки ”
;

несприятливі санітарно
-
гігієнічні умови (погане освітлення, низьк
а температура і т.д.)

Основний засіб попередження травм на заняттях з фізичної підготовки і при проведенні
змагань


усунення їх причин.


3.7.2.Обов’язки керівника занять щодо забезпечення заходів безпеки.

Керівники занять зобов’язані вживати всіх заходів
щодо попередження травматизму в
процесі фізичної підготовки.

Проводити заняття відповідно розкладу занять.

Перед початком занять проводити роз’яснювальну роботу та інструктаж тих, хто
навчаються відносно попередження травматизму.

Безпосередньо перед кожним

заняттям уважно перевіряти обладнання спортивних залів
гімнастичних містечок, смуг перешкод, ігрових майданчиків, інші місця занять та приймати
заходи щодо негайного усунення помічених дефектів.

Доповідати про помічені дефекти завідуючому спортивною базо
ю викладачам,
начальнику кафедри (начальнику фізичної підготовки і спорту частини) .

Не перевантажувати спортивні зали, майданчики, містечка та інші місця занять
особовим складом.

Вчити тих, хто займається, як правильно встановлювати та переносити
спортивні
снаряди, інвентар та обладнання.

Організувати надійну страховку, допомогу під час виконання вправ, а також вчити цим
прийомом тих, хто навчаються.

Не допускати до занять та змагань військовослужбовців з порушенням форми одягу,
вимагати ретельної
підгонки взуття та обмундирування, спорядження і зброю.

Суворо дотримуватись вимог щодо організації та методики навчання.

Перед початком занять проводити розминку для підготовки організму тих, хто
займається до наступних навантажень.

Ретельно інструктувати

тих, хто займається і здійснювати контроль за виконанням таких
вправ, неправильне виконання яких може викликати травми.

Не дозволяти тим, хто навчається виконувати вправи, до яких вони не підготовлені.

У спекотну погоду безперервно спостерігати за стано
м тих, хто навчається.

Вимагати надання довідки від лікаря про допуск до занять військовослужбовців, що
перенесли захворювання або були довгий час відсутні на заняттях.

Перевіряти наявність військовослужбовців до входу у воду, під час плавання та
безпосере
дньо після виходу з води.

Особисто проводити заняття з тими, хто не вміє плавати.

Навчання тих, хто не вміє плавати здійснювати за допомогою підтримуючих засобів,
звертаючи при цьому особливу увагу на надійність їх закріплення на тих, хто навчається.

Розп
оділяти військовослужбовців на доріжках водної станції. На кожній доріжці
повинно бути не більше 6 плавців. Для безперервного спостереження за тими, хто
навчається призначати 2
-
3 плавців
-
рятівників.

Забороняти тим, хто навчається входити у воду та виходити

із води без команди
керівника.

Зупиняти заняття у воді, якщо у тих, хто займається з’явилися ознаки сильного
охолодження, остуда, “гусяча
шкіра ”
, посиніння губ.

В холодну пору року проводити заходи проти обмороження особового складу.

Не проводити занят
тя на непідготовлених снарядах, обладнанні та слизьких перешкодах.

Суворо дотримуватись правил застосування імітаційних засобів, слідкувати за
збереженням зброї.

У випадку, якщо ті, хто навчається виявляють недисциплінованість, порушують вимоги
до страхування, негайно закінчувати заняття, проводити роз’яснювальну роботу, а
винуватців притягувати до відповідальності.

Всім надавати першу медичну допомогу при отриман
ні травм


3.7.3. Заняття з різних розділів фізичної підготовки

Заняття з гімнастики.

Гімнастичні вправи характеризуються наявністю різноманітних, складних за
координацією рухів, що виконуються на різних снарядах. Виконання цих вправ потребує від
тих, хто
займається високого рівня технічного виконання, вміння правильно розподілити
свої м’язові зусилля в часі та в просторі. Неспритні, неточні рухи при виконанні
гімнастичних вправ приводять до помилок, зривів, падінь і різноманітних пошкоджень
опорно
-
рухливог
о апарату. З метою своєчасних попереджень можливих травматичних
пошкоджень необхідно знати причини що їх викликають, вміти надавати допомогу та
підтримку, здійснювати страхування і самострахування.

Допомога повинна розглядатись як один із важливіших заході
в попередження
травматизму і як методичний прийом навчання. Вміле і своєчасне надання допомоги
дозволяю тому, хто навчається створити правильне уявлення і рухливі відчуття.

Допомогу потрібно надавати в тій мірі, в якій вона необхідна тому, хто навчається
для
виконання того чи іншого елементу. Допомога може одночасно бути і підтримкою.
Підтримка позитивно впливає на швидкість оволодіння тим чи іншим рухом.

Страхування необхідне на всіх етапах навчання. Прийоми та способи страхування
залежать від характеру
вправи що вивчається. Разом с тим, можна виділити і загальні вимоги
до страхування. Виконуючи обов’язки того, хто страхує необхідно:

знати технік виконання вправ. Це дозволяє своєчасно і правильно визначати місце
страхування і його спосіб при можливих зрив
ах та падіння тих, хто навчається;

на місці страхування стояти твердо, як можна ближче до того, хто навчається, але в той
же час не заважати йому виконувати вправу;

знати і вміти застосовувати найзручніше і правильне захоплення при страхуванні.

Захоплення

і підтримка того, хто навчається виконується з метою не допустити падіння
вниз головою і на руки. З цієї причини страхування здійснюється з захопленнями тільки за
верхні частини тіла: за зап’ястя, за руку вище ліктя, під спину та груди. Падіння із снаряду
,
як правило, виникає несподівано і швидко, тому в деяких випадках доцільно застосовувати
захоплення до виконання вправи;

застосовувати страхування залежно від фізичної та технічної підготовки, тих, хто
навчається і деяких індивідуальних особливостей (сміл
ивості, впевненості, рішучості);

при виконання теми, хто навчається складних гімнастичних вправ необхідно
застосовувати колективне страхування. Для цього необхідно правильно розставити тих, хто
здійснює страхування та чітко визначити їх дії;

Важливе місце

серед заходів, що забезпечують безпеку належить самострахуванню, при
якому використовуються такі положення тіла, які при неточним приземлення тих, хто
навчається, закінчується м’яким перекатом через спину чи живіт положення лежачи. Крім
перекатів, при пад
інні в перед можуть застосовуватись амортизаційні опори ногами чи
руками.

Заняття з подолання перешкод:

скопуванням і засипанням тирсою (піском) місць приземлення під час стрибків з
високих перешкод;

збільшенням інтервалів і дистанцій під час проведення з
анять зі зброєю і в темний час
доби;

винесенням цілей для метання гранат в бік від напрямку бігу;

очисткою від льоду і снігу місць відштовхування і приземлення;

суворим дотриманням правил застосування імітаційних засобів.

Заняття з рукопашного бою:

дотрим
ання встановленої послідовності виконання прийомів, дій і вправ, оптимальних
інтервалів і дистанцій між тими, хто навчаються, при виконанні прийомів зі зброєю в русі;

правильним застосуванням прийомів страховки і само страховки;

застосування ножів (багнет
ів) з надітими на них ножнами чи макетів ножів, піхотних
лопат, автоматів;

проведення прийомів і кидків з підтримкою партнера за руку і виконанням їх від
середини килима (ями з піском) до краю;

проведення больових прийомів, душіння і обеззброєння без засто
сування великої сили;

удари при виконанні прийомів з партнером тільки позначати;

дотримуватись правил застосування імітаційних засобів.

Заняття з прискореного пересування та легкої атлетики:

старанною підготовкою взуття, обмундирування, спорядження і зброї

та безперервним
контролем за станом тих, хто навчається.

Заняття з лижної підготовки:

перевіркою підгону кріплень та взуття, обмундирування, спорядження і зброї;

обліком величини фізичного навантаження;

розучування прийомів гірськолижної техніки на
схилах, вільних від дерев, кущів, пнів,
каменів, ям та інших перешкод;

точною вказівкою напрямку руху і дистанції між військовослужбовцями на підйомах
,спусках, гальмуваннях і поворотах, а також місць шикування після виконання вправи;

спостереженням за
тим
и, хто навчається, їх взаємо
спостереження, наданням негайної
допомоги при прояві ознак обмороження.

Заняття з військово
-
прикладного плавання:

наявністю і готовністю рятувальних засобів і аптечки;

ретельною перевіркою справності поворотних щитів,
розмежувальних доріжок та іншого
обладнання, очищення дна від корчів, палів та інших предметів до початку занять на водній
станції;

перевіркою кількості військовослужбовців до входу у воду, у воді і після виходу з води;

призначенням для спостереженням за н
ими двох
-
трьох плавців;

забороною військовослужбовцями входити в воду і виходити з води без команди;

навчання стартовому стрибку проводити при глибині не менше 1,5 м, а при стрибках у
воду з 3
-
метрової вишки


не менше 3 м;

забороною пірнання і стрибків у
воду військовослужбовцями, які перенесли
захворювання середнього і внутрішнього вуха. Як виключення, допускати їх до занять
тільки в тому разі, якщо слуховий прохід закладено ватою, густо змазаною вазеліном;

забороною плавання біля вишки під час стрибків у

воду і дозволом наступному
військовослужбовцеві стрибати не раніше, ніж попередній відпливе від місця входу у воду
на відстань не менше 5 метрів;

навчання пірнання проводити тільки зі страхувальним кінцем довжиною 5
-
6 метрів з
поплавцем на одному кінці і
ознайомленням перед пірнанням зі способом вирівнювання
тиску на барабанні перетинки;

перевіркою правильності підгону обмундирування, спорядження підтримуючих
предметів, проведення занять з плавання в обмундируванні зі зброєю с початку на глибині
1,0
-
1,5 м.
, а при переході на глибоке місце


вздовж натягнутої мотузки з поплавцями;

припиненням занять у воді, якщо військовослужбовці з’явилися ознаки сильного
охолодження: остуда, “гусяча
шкіра ”
, посиніння губ.

Заняття із спортивних ігор:

перевіркою технічного

стану обладнання та інвентарю;

дотримання правил змагань у двосторонніх іграх.3.7.4. Підготовка місць для занять з фізичної підготовки і перевірка справності
спортивного обладнання та інвентарю.

При підготовці місць занять кожний керівник повинен
провести комплекс заходів щодо
підготовки обладнання та інвентарю до наступної роботи. А саме:

на заняттях з гімнастики:

Перевірити надійність встановлення і кріплення стійок, перекладин, жердин, розтяжок,
ланцюгів, канатів для лазіння, робочі поверхні гім
настичних снарядів; наявність, стан та
укладку гімнастичних матів, містків, ям з піском, наявність наждачного паперу, сухого
ганчір’я та суміші для підготовки рук.

на заняттях з подолання перешкод:

Перевірити справність перешкод, стан місць приземлення, ч
истоту траншей, ровів і
колодязів. Не допускати проведення занять на слизьких перешкодах.

на заняттях з рукопашного бою:

Перевіряти стан покриття спортивних килимів і спеціальних майданчиків. Особливу
увагу звернути на те, щоб на місцях занять не було гост
рих, колючих і ріжучих предметів,
дроту, битого скла, цвяхів і інше. Перевіряти справність макетів зброї, інвентарю та
обладнання.

на заняттях з військово
-
прикладного плавання:

Перевіряти стан та справність стартового та поворотного щитів, розмежувальних
д
оріжок, драбин, трапів та рятувальних засобів.

на заняттях із спортивних ігор:

Перевірити стан майданчиків, якість їх розмітки, установки воріт, волейбольних сіток,
баскетбольних щитів та інше. Не допускати наявності сторонніх предметів на місцях занять.


3.8. ДЕСАНТУВАННЯ


Безпека підготовки до десантування та десантування особового складу і техніки
досягаються проведенням наступних заходів:

забезпеченням частин та підрозділів справною повітряно
-
десантною технікою,
своєчасним і регулярним її обслуговуванн
ям і ремонтом;

систематичним і якісним проведенням занять та тренувань з особовим складом по
навчанню виконання елементів стрибка з парашутом на снарядах і тренажерах повітряно
-
десантного комплекса, підготовці до десантування озброєння, бойової техніки та
вантажів і
завантаженню їх у літаки військово
-
транспортної авіації;

проведенням ретельного контролю всіх етапів укладки десантних парашутів,
багатокупольних і однокупольних парашутних систем і етапів підготовки до десантування
озброєння, бойової техніки та

вантажів;

обов'язковим проведенням інструктажу особового складу з виконання вимог безпеки і
суворим контролем їх дотримання;

чітким плануванням і організацією робіт щодо підготовки озброєння, бойової техніки та
вантажів до десантування;

забезпеченням дост
атньою кількістю засобів механізації вантажно
-
розвантажувальних
робіт, що проводяться з повітряно
-
десантною технікою у процесі підготовки її до
десантування;

правильним вибором і ретельною підготовкою майданчиків приземлення до прийому
десантуємого особово
го складу і техніки;

якісною підготовкою і чітким виконанням своїх обов'язків посадовими особами і
нарядом обслуговування, призначеними для проведення стрибків та забезпечення безпеки;

суворим дотриманням вимог Керівництва з повітряно
-
десантної підготовки
під час
організації та проведення десантування особового складу і бойової техніки.

3.9. ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

І РЕМОНТ ОЗБРОЄННЯ ТА ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ


За безпеку роботи особового складу під час обслуговування і ремонту озброєння та
військової техніки не
суть відповідальність командири і начальники всіх ступенів, а також
особи (фахівці), призначені керівниками робіт.

3.9.1. Мийка та чистка машин

Над територією пункту мийки та чистки не повинно бути ліній електропередачі високої
напруги. В нічний час терито
рія пункту повинна бути освітлена.

Установка машини на естакаду, запуск і зупинка двигуна, з'їзд з естакади здійснюються
тільки за командою (сигналом) командира або керівника робіт. Після установки машини
необхідно вимкнути передачу, зупинити двигун, вимкн
ути вимикач акумуляторних батарей,
увімкнути стояночні гальма, встановити упори під катки або гусеничні стрічки.

Забороняється
залишати машини на естакадах без нагляду, застосовувати для чистки
бензин та інші легкоспалахуючі отруйні рідини.


3.9.2. Перевір
ка експлуатаційних регул
ювань

Під час перевірки
експлуатаційних регулювань

пускати двигун, вмикати

і вимикати
важ
е
лі управління дозволяється тільки за командою командира машини або керівника робіт.

Команда на пуск двигуна подається лише після того, як
командир (керівник робіт)
впевниться у повній безпеці пуску.

Під час регулювання механізмів силової установки двигун повинен бути зупинений,
акумуляторні батареї вимкнені.

Повертати башту дозволяється тільки ручним приводом і за командою керівника робіт.

Після виконання робіт механік
-
водій зобов'язаний весь інструмент зібрати, перевірити і
покласти на свої місця в укладці ЗІП. Ретельно перевірити, чи не залишився інструмент під
тягами приводів управління, у турбіні вентилятору та інших місцях.

Забороняєтьс
я:

виконувати роботи з агрегатами і механізмами силової передачі, якщо радіатор системи
охолодження піднятий і не застопорений;

знаходитися під люками силової установки та силової передачі у момент пуску двигуна;

користуватися нагрівальними приладами та св
ітильниками з відкритим полум'ям при
проведенні робіт усередині машини.


3.9.3. робота з озброєнням танка і БМП

Перед обслуговуванням необхідно впевнитися, що зброя розряджена, електричні
ланцюги стрільби знеструмлені.

Під час технічного огляду гармати нео
бхідно перевірити надійність кріплення всіх
деталей, механізмів, вузлів, кількість рідини і тиск у противідкатних пристоях.

Скидувати клин затвору з зачепів можливо тільки важелем скиду лапок або
досильником. Коли затвор відкритий і з невід'єднаною полуавт
оматикою забороняється
вводити руку в камору ствола. Для ви
й
мання клину затвору треба застосовувати штатну
рукоятку і надійно утримувати клин руками.

При всіх видах обслуговування черв

як підйомного механізму гармати повинен бути
зчеплений з черв

ячним кол
есом. При розчепленому підйомному механізмі гармати членам
екіпажу знаходитися у зоні качання артилерійської системи забороняється. Підйомний
механізм дозволяється розчіпляти тільки за командою командира танку.

Під час знімання і установлення огорожі гарма
ти перевірити надійність фіксації стопору
у похідному та бойовому положеннях.

При обслуговуванні викидаючого механізму та механізму заряджання

виконувати роботи при увімкненому вимикачі батарей;

вмикати механізм заряджання без команди командира танку;

кла
сти руки на лоток у зоні руху ланцюга досилача при увімкненому механізмі
заряджання;

знаходитися на лю
ц
і видачі під час робіт, пов'язаних з завантаженням і видачею, а також
під час перевірки ланцюгів автоматики.

При чищенні каналу ствола гармати хімічним с
пособом необхідно пам'ятати, що розчин
отруйний.

Робота з озброєнням БМП.

Поворот башти, підйом і опускання гармати, увімкнення вимикач
ів

МЗ

і ПРИВОД,
кнопок СПУСК ВАЖІЛІВ і КОНВЕЙЄР дозволяється тільки з місця оператора при
встановленій огорожі сидіння і при зачинених люках.

При увімкнених вимикачах МЗ

і ПРИВОД забороняється проводити роботи та
знаходитися членам екіпажу у зоні дії важелів механізму заряджання, стопорити і знімати
гармату зі стопору, натискати рукою на відбивач при відкритому каналі ствола.


3.9.4. Робота з боєприпасами

Робота з боєприп
асами ведеться на спеціально обладнаному пункті, розташованому від
сховища з боєприпасами на відстані не менше 30 м. Пункт повинен бути забезпечений
засобами для гасіння пожежі. Розвантаження боєприпасів, обслуговування і їх завантаження
здійснюється під к
ерівництвом офіцера.

При обслуговуванні боєприпасів забороняється:

установлювати снаряди, міни, заряди у гільзах і унітарні постріли вертикально;

ударяти по підривачам і капсюльним втулкам, а також ударяти боєприпаси один об
інший;

укладувати боєприпаси бе
з укупорки;

переносити боєприпаси у несправній укупорці, а також у ящиках кришкою донизу;

переносити вручну більше одного боєприпаса калібру понад 57 мм;

переносити без укупорки боєприпаси калібру 152 мм і більше без підтримуючих
пристосувань;

кантувати, в
олочити, упускати і кидати ящики з боєприпасами;

перевіряти стан ланцюгу піропатронів і заглушок зібраних реактивних снарядів
електроприладами;

кернити підривачі і трубки снарядів вручну, ударяючи молотком по керну.


3.9.5. Обслуговування електроспецобладн
ання

Під час знімання і установлення акумуляторних батарей у бойовій машині необхідно:

вимкнути вимикач акумуляторних батарей;

ізолювати кінці (зажими) перемичок, якщо інші кінці цих перемичок з'єднані або
з'єднуються з зажимами АКБ, стежити за справністю
ізоляції електропроводки і контактних
з'єднань, не допускати іскрінь та коротких замикань, виключити одночасне торкання ключем
за
жимів АКБ і корпусу машини.

Лампа освітлювача Л
-
2АГ або Л
-
2АГМ вибухонебезпечна, тому під час заміни витягати
її з патрону тіль
ки за керамічний подовжувач.

Забороняється:

експлуатувати машину з несправними манометрами,
електровимірювальними приладами;

усовувати несправності і роз'єднувати штепсельні роз'єми у ланцюгах, що знаходяться
під напругою;

розбирати агрегат запалювання.

Пе
ред розібранням системи повітряного пуску закріпити запорні вентилі балонів із
стиснутим повітрям.

Під час експлуатації засобів зв'язку, встановлених на машинах,
забороняється:

заміняти запобіжники
, що перегоріли

у блоках живлення радіостанцій при увімкненій
радіостанції;

вставляти дріт, викрутку у гнізда запобіжників;

торкатися струмонесучих частин антенного пристрою, особливо антенного вводу;

установлювати і заміняти антену під час роботи радіостанцій на передач
у.

Роботи по перевірці і регулюванню електричних систем наведення гармати і башти
проводити тільки при закритому люці механіка
-
водія. Під час виконання цих робіт інші
роботи по обслуговуванню машини повинні бути
заборонені.


3.9.6. Ремонт машин

Перед почат
ком ремонтних робіт необхідно впевнитися, що на машині не залишилося
боєприпасів і легкоспалахуючих речовин, гармата і кулемети розряджені, механізми кришок
люків справні. Ставити машини на пости ремонту дозволяється тільки за командою
командира ремонтного

підрозділу.

Під час ремонту
забороняється:

машиною під час вивішування корпусу на козли;

тримати машину на домкратах;

повертати башту і гармату за допомогою електроприводу;

застосовувати приставні драбини.

Обладнання, інструмент та приладдя треба застосов
увати за прямим призначенням.
Піднімати та транспортувати важкі вузли і агрегати тільки за допомогою підйомних кранів і
механізмів.

Під час підйому вузлів і агрегатів:

застосовувати чалочні приладдя без клейма і без бірок, на яких вказані
вантажопідйомніст
ь і дата випробування;

зачалювати агрегати за допомогою нештатних засобів (дроту, ланцюгів, обривків канату
та інше);

знаходитися під піднятим вантажем та під стрілою крану;

відтягувати або вирівнювати агрегат підчас підйому чи переміщення особистою масою
працюючого;

від'єднувати скріплюючі деталі, тяги та прилади під піднятим вузлом чи агрегатом.

Для переміщення вузлів чи агрегатів у горизонтальному напрямку необхідно попередньо
підняти їх на 0,5 м вище
зустрічаючих
ся на шляху предметів.

Переносні лампи повинні мати запобіжні сітки. У сухому критому приміщенні
дозволяється застосовувати напругу до 36 В, у сирих місцях напруга не повинна
перебільшувати 12 В.
Забороняється

застосовувати джерела світла з відкритим полум'ям.

Перед початком роб
оти на підйомному крані або механізмі потрібно перевірити його
справність, надійність дії гальмівних пристроїв і механізмів управління, у випадку
виявлення несправності працювати

на крані (механізмі)
забороняється.


3.10. НАДАННЯ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ ПОТЕРПІЛИМ


Кожний військовослужбовець повинен уміти надавати першу допомогу постраждалому.


3.10.1. Забите місце

На забите місце накладають холодну примочку. Садно змазують настоянкою йоду і
накладають пов'язку, що давить із стерильного бинту. Ознаками забію голови
, грудної
клітини і живота є головний біль, запаморочення, нудота, блювота, кровохаркання, втрата
свідомості, біль у грудях і животі. У цих випадках постраждалого укладають та створюють
цілковитий спокій; за необхідністю направляють його до медичного пункт
у.


3.10.2. Поранення

Для надання першої допомоги при пораненнях необхідно:

оголити місце поранення;

змазати краї рани настоянкою йоду, при цьому стежити, щоб йод не потрапив до рани;

накласти пов'язку із стерильного бинту; не торкатися рани руками, нічим
не промивати,
нічого із неї не видаляти.

При
інтенсивній

кровот
еч
і накласти спеціальний джгут або закрутку з підручних
засобів (брючний ремінь, носова хустинка та інше).

Джгут накладають вище рани на одежу.

Важливо, щоб джгут не був накладений надто слабо

або надто туго. Ступінь
здавлювання кінцівки джгутом визначається по пульсу на артерії нижче місця його
накладення. Після накладення джгуту кінцівку тепло закутують.

Джгут, накладений на кінцівки, неможна тримати більше 2 год
ини

(взимку


більше 1
год
ини
)
, тому під джгутом залишають записку з вказанням часу його накладення.

Після надання першої допомоги постраждалого негайно відправляють до медичного
пункту.


3.10.3. Переломи

Переломи можуть бути відкриті і закриті. У всіх випадках ураженій області надають
зручне положення і накладають і мобілізуючу пов'язку або шину. Для іммобілізації
переломів використовуються стандартні шини або підручні засоби (саперна лопата, дошки,
палки,

фанера і т.і.).

Накладення шин при окремих видах закритих переломів

При переломі фаланг пальців шину (вузьку тріску), обгорнуту ватою чи бинтом,
накладають і прибинтовують бинтом на тильну або долонну поверхню пальця так, щоб вона
йшла за всією довжиною і

далі до променезап'ястного суглобу.

При переломі кісток кисті шину відповідної довжини накладають на кисть та
передпліччя від основання пальців до ліктьового суглобу і прибинтовують її.

При переломі кісток передпліччя шину накладають на зігнуту у лікті пі
д прямим кутом
руку від основання пальців до ліктьового суглобу і фіксують до тулуба за допомогою
косинки, ременю або бинта.

При переломі плеча на зігнуту у лікті руку накладають дві шини: одну


на зовнішню,
іншу


на внутрішню поверхню плеча. Руку підвіш
ують на ремінь або бинт.

При переломах стегна одну шину довжиною від пахв до п'яти накладають ззовні, іншу,
від паху до п'яти


по внутрішній поверхні стегна і гомілки.

При переломах гомілки дві шини довжиною від середини стегна до п'яти накладають на
зовн
ішню і внутрішню поверхню ноги.

При переломі ключиці прибинтовують руку, зігнуту у ліктьовому суглобі, до тулуба.

При переломі ребер туго забинтовують груди, попросивши пораненого видихнути все
повітря із легенів.

При переломі кісток тазу і хребту постражд
алого укладають спиною на жорстку
поверхню, злегка зігнувши ноги у колінних суглобах, підкладають під коліна скатку шинелі,
теплу куртку або плащ
-
намет.

Шини накладають поверх обмундирування. У випадку відсутності шин при переломі
руки її прибинтовують до
тулуба у зігнутому під прямим кутом положенні. При переломах
ніг рекомендується пошкоджену ногу прибинтувати до здорової.

При відкритому переломі необхідно:

оголити місце перелому;

змазати краї рани настоянкою йоду;

накласти на рану пов'язку із стерильного

бинту з ватою або малу асептичну пов'язку;

забезпечити спокій у місті перелому за допомогою шин і пов'язок;

тепло вкрити постраждалого (у холодну пору).

У всіх випадках переломів треба негайно направити постраждалого до медичного
пункту.


3.10.4. Опіки

У
залежності від причини, що викликала опік розрізняють опіки термічні, хімічні та
електричні.

При термічному опіку необхідно обережно оголити місце опіку, нічого не видаляючи з
його поверхні, накласти пов'язку із стерильного бинту або малу асептичну
пов'язку, тепло
вкрити постраждалого.

При хімічному опіку необхідно рясно промити місце опіку струменем води, накласти
стерильну пов'язку.

При опіках кислотою обпалену поверхню шкіри промити 2 % розчином соди, при опіках
лугом
-

2 % розчином борної кислоти
.

При електричному опіку необхідно оголити місце опіку, нічого не видаляючи з його
поверхні, накласти стерильну пов'язку.

Забороняється

торкатися руками обпаленої ділянки, змазати
місце опіку вазеліном,
жирами,
с
к
ривати пухирі.

Після надання першої
допомоги постраждалого необхідно направити до медичного
пункту.


3.10.5. Тепловий та сонячний удар

Ознаками теплового удару є головний біль, запаморочення, нудота, блювота, підвищена
пітливість, поверхневе дихання, біль у спині та ногах, втрата свідомості.

При сонячному
ударі можуть бути втрата свідомості та судороги.

Для надання першої допомоги необхідно:

перенести постраждалого до тіні;

надати йому напівсидячи положення;

розстібнути комір, ремінь, зняти одежу, що стискує;

змочити груди і голову холодною в
одою;

дати пити холодну воду;

при відсутності дихання застосувати штучне дихання.


3.10.6. Ураження електричним струмом

Ознаками ураження електричним струмом є: втрата потерпілим свідомості, занепад
серцевинної діяльності; судорожне скорочення м'язів, опік
и.

У таких випадках необхідно визволити постраждалого від впливу струму. Якщо
неможливо відключити струм вимикачем або рубильником, необхідно перерубати дріт
сокирою або лопатою, що мають сухі дерев'яні ручки; обмотати руки сухою тканиною,
відкинути від по
страждалого дріт дерев'яною палкою чи доскою. Бажано користуватися
гумовими рукавичками і гумовими чоботами.

Якщо у постраждалого зупинилось дихання, застосувати штучне дихання і не
переривати його до відновлення самостійного дихання. При опіках накласти с
терильну
пов'язку.


3.10.7. Відмороження

Ознаками відмороження є почуття голоду, хвороблива сверблячка, поколювання,
побіління шкіри, втрата чутливості шкіри.

При легкому відмороженні достатньо розтерти шкіру долонею чистої руки або
шматочком бинта до поче
рвоніння і відновлення її чутливості. Не треба розтирати шкіру
снігом, брудними рукавицями, жорсткими речами. У випадку появи на шкірі пухирів або
ділянок омертвіння накласти стерильну пов'язку.


3.10.8. Отруєння окисом вуглецю, вуглекислим газом

та отруйн
ими рідинами

Ознаками отруєння окисом вуглецю є сильний головний біль, запаморочення, біль у
скронях, шум у вухах, слабкість у м'язах, нудота, блювота, втрата свідомості, судорожне
скорочення м'язів, задишка і зупинка дихання.

При появі ознак отруєння
необхідно:

винести постраждалого на свіже повітря;

розстібнути комір, ремінь, зняти одежу, що стискує;

при зупинці дихання негайно застосувати штучне дихання;

зігріти постраждалого і тепло вкрити, обкласти флягами з гарячою водою.

При появі ознак отруєння
необхідно під час водіння танків під водою надіти ізолюючі
протигази.

Ознаками отруєння вуглекислим газом є різка задишка, почуття жару, холодний піт,
нудота, блювота, втрата свідомості, переривчасте дихання. Перша допомога надається так
само, як при
отруєнні окисом вуглецю.

При потраплянні кислот і лугів усередину постраждалого необхідно:

негайно прополоскати рот водою;

випити три
-
чотири склянки води (при відсутності можливості промити шлунок зондом);

укласти, захистити постраждалого від холоду, укрит
и, обкласти флягами з гарячою
водою.

Категорично забороняється при отруєнні кислотами і лугами викликати блювоту.


При отруєнні іншими отруйними рідинами постраждалому треба після рясного питва
викликати блювоту. Цю процедуру треба повторити декілька разів
. У проміжках
постраждалому давати пити у великій кількості чисту воду. Укласти постраждалого і тепло
вкрити.

При попаданні на шкіру етилованого бензину і інших отруйних рідин, крім кислот і
лугів, негайно видалити отруйну рідину зі шкіри ганчіркою, змочен
ою гасом, промити це
місце гарячою водою з милом. Якщо отруйна рідина потрапила на одяг та промочила її, одяг
негайно зняти, шкіру обтерти змоченою гасом ватою, вимитися милом, прийняти теплий
душ і надіти чисту білизну.

Після надання першої допомоги пост
раждалого необхідно направити до медичного
пункту.


3.10.9. Утоплення

Порядок надання першої допомоги при утопленні:

витягнути постраждалого з води;

розстібнути у нього комір, брючний та поясний ремні;

очистити рот і глотку від мулу, трави за допомогою пал
ьця, обернутого шматком бинта
або носовою хусткою;

повернути постраждалого лицем донизу і покласти животом на зігнуте коліно

таким
чином, щоб голова і плечі його звисали до низу; надавити долонею на спину постраждалого,
щоб видалити воду із легенів та шлун
ку;

укласти спиною на розстелену шинель (куртку), ковдру;

попередити западання язика;

витягнути язик і закріпити його до підборіддя за допомогою бинта (носової хустки) або
утримувати пальцями, обернутими бинтом (носовою хусткою);

повернути голову набік,
щоб блювотні маси до дихального горла;

застосувати штучне дихання (не переривати його до повного відновлення дихання);

розтерти шкіру, зігріти постраждалого (обкласти тіло флягами з гарячою водою),
періодично підносити до його носу вату, змочену нашатирним

спиртом.

Привівши постраждалого до тями, тепло вкрити, напоїти гарячим чаєм та направити до
медичного пункту.


4. Закінчення

Неухильне дотримання вимог заходів безпеки під час навчань і занять з бойової
підготовки можливе тільки при високому рівні кваліфі
кованого керівництва цим процесом,
докорінним покращенням роботи командуючих (командирів), штабів та органів бойової
підготовки у цьому напрямку.

У цьому посібнику сформульовані конкретні рекомендації командирам і штабам з
найбільш принципових питань керів
ництва і організації цієї роботи, враховуючи досвід,
накопичений у військах у ході бойової підготовки. Крім того, визначені основні вимоги
безпеки під час виконання завдань бойової підготовки у Сухопутних військах Збройних Сил
України.

Осмислене, сумлінне
і творче застосування цих рекомендацій у діяльності посадових
осіб є основою у рішенні цього завдання.
Додаток 1


ЗАТВЕРДЖУЮ


Командир військової частини А000


полковник М.І.ГУБКО“___”_______2006 рокуПЛАН


проведення заняття з особовим складом військової частини А000


по заходах безпеки.

ТЕМА:

Заходи безпеки при проведенні навчань, занять б з бойової підготовки та в ході
повсякденної діяльн
о
ст
і
.

ЗАНЯТТЯ 3
-
5:

Вимоги керівних документів щодо бойової готовності, організації бойової
підготовки, заходів безпеки. Обов’язки ко
мандира і тих, хто навчається, щодо дотримання
заходів безпеки під час поводження з мінами, вибуховими речовинами; під час експлуатації
ОВТ, завантаженні і розвантаженні ОВТ, боєприпасів та матеріально
-
технічних засобів,
поводженні з отруйними і хімічними
рідинами та речовинами, а також з медичними
препаратами і наркотичними засобами; надання першої медичної допомоги потерпілим;
дотримання заходів безпеки під час дій на бронетанковій та автомобільній техніці і
озброєння та під час керування особистим трансп
ортом, під час відпустки та находженні за
межами частини, під час проведення занять з фізичної підготовки; під час несення вартової
служби; під час гасіння пожежі на об’єктах військової частини та при евакуації особового
складу, матеріально
-
технічних засоб
ів та майна, при виконанні господарських, ремонтно
-
відновлювальних та будівельних робіт.

МЕТА:

1. Довести до особового складу частини основні вимоги керівних документів щодо
дотримання заходів безпеки.

2. Розповісти та показати практично порядок дотримання

заходів безпеки та випадки
порушення заходів безпеки і їх наслідки.

3. Навчити особовий склад частини поводженню зі стрілецькою. зброєю,
боєприпасами, отруйними і хімічними рідинами та речовинами, наданню першої медичної
допомоги потерпілим у різних випад
ках, поводженню з вогнегасниками, електричним
струмом, правилам поведінки у відпустці та при несенні служби в добовому наряді.

ЧАС:

3 години

МІСЦЕ
: парк бойових машин та автомобільної техніки, територія військової частини.

МЕТОД:

практичне заняття

КЕРІВ
НИЦТВА:

“Курс водінням машин і
танків ”
, “Курс водінням
автомобілів ”
,
“Настанова з фізичної
підготовки ”
, “Статут гарнізонної та вартової служби Збройних Сил
України”

ХІД ЗАНЯТТЯ


І. ВСТУПНА ЧАСТИНА (5 хв.):

-

приймаю доповідь від командирів підрозділів
про готовність особового складу підрозділів
до проведення заняття;

-

доводжу тему заняття та порядок його проведення, порядок зміни на учбових місцях.

ІІ. ОСНОВНА ЧАСТИНА (170 хв.)
ПОРЯДОК

Організації навчальних місць на заняттях із заходів
безпеки
Навчальне місце №

1


Тема:
Доведення та вивчення вимог7 наказів та
директив Міністра оборони України,
директив ГШ ЗСУ, наказів командувача Сухопутних військ Збройних Укра
їн
и, ін
ш
их
керівних документів з питань безпеки військової служби, аналізу стану безпеки військової
служби у військових частинах.

На цьому навчальному мі
сці повинно бути два плакати (розмір 180х220 мм):

-

План проведення заняття;

-

Схема підготовки особового складу до виконання вимог безпеки у повсякденній
діяльності військ


Навчальне місце № 3

Вимоги безпеки під час
обслуговування і ремонту
ОВТ.

Керівник:

Час
: 15 хвилин

Місце:

парк

Навчальне місце


1

Доведення вимог та
наказів
д
иректив
.

Керівник:

Час:

15 хвилин

Місце
: плац


Навчальне місце № 2

Дотримання
вимог безпеки
під час проведення занять
з БП
.

Керівник:

Час
: 15 хвилин

Місце:

парк

Навчальне місце

№ 5

Вимоги безпеки під час
пересування особового
складу пішим порядком, у
БТ

і

А
Т.

Керівник:

Час
: 15 хвилин

Місце:

парк

Навчальне місце

№ 4

Вимоги безпеки під час
евакуації

та б
укси
рування

т
ехніки
.

Керівник:

Час
: 15 хвилин

Місце:

парк

Навчальне місце

№ 6

Вимоги безпеки під час
проведення господарських
і будівельних робіт
.

Керівник:

Час
: 15 хвилин

Місце:

парк

Навчальне місце


8

Вимоги безпеки під час
поводження з ОТР. Заходи
з попередження отруєнь.

Керівник:

Час
: 15 хвилин

Місце:

парк

Навчальне місце


9

Вимоги безпеки
з
попередження дорожньо
-
транспортних пригод (ДТП).

Керівник:

Час
: 15 хвилин

Місце:

парк

Навчальне
місце


7

Надання першої медичної
допомоги

Керівник:

Час
: 15 хвилин

Місце:

парк

Навчальне місце


11

Вимоги безпеки під час
поводження з
електрообладнанням.

Керівник:

Час
: 15 хвилин

Місце:

парк

Навчальне місце


10

Вимоги
пожежної
безпеки.

Керівник:

Час
: 15 хвилин

Місце:

парк

Навчальне місце


12

Вимоги безпеки під час
несення служби о/с
добового наряду.

Керівник:

Час
: 15 хвилин

Місце:

казарма, штаб

Навчальне місце № 2

Тема:
Дотримання вимог безпеки під час проведення
занять з бойової підготовки.


Навчальна точка №1

Навчальна точка №2

Навчальна точка №3

Тема:

Вимоги безпеки
під час проведення
стрільб зі стрілецької
зброї.

Питання:

1.Вимоги безпеки під
час стрільб зі
стрілецької зброї (ПМ,
П, РПГ, АГС
-
17,ГП
-
25).

2.
Вимоги безпеки під
час поводження з
боєприпасами,
вибухонебезпечними
предметами, у т.ч.
ручними гранатами.

Місце проведення
:
парк

Матеріальне
забезпечення
:

АК
-
74,ПМ,РПК,РПГ,
АГС
-
17,СВД,Ф
-
1.


Тема
: Вимоги безпеки
під час проведення
стрільбі з бойових
машин.

Питання:

1.Вимоги безпеки під
час стрільбі з бойових
машин
(танків,БМП,БТР,САУ).

2. Порядок
розряджання бойових
машин.

3. Вимоги безпеки під
час поводження з
боєприпасами для
бойових машин.

Місце проведення
:
парк

Матеріальне
забезпечення:

Т
-
64, БМП
-
2, БТР
-
80,
БРДМ
-
2, міномети,
Стріла
-
1, Ігла.

Тема:

Вимоги безпеки
під час проведення
занять з водіння і в ході
маршу.

Питання:

1.Вимоги безпеки під
час проведення занять з
водіння бойових
машин.

2. Вимоги безпеки в
ході маршу.

3. Вимоги безпеки під
час вимушено
ї
зупинки.

Місце проведення
:
парк

Матеріальне
забезпечення
:

Т
-
64, БМП
-
2, БТР
-
80,
БРДМ
-
2.


Навчальне місце №

3

Тема:
Вимоги безпеки під час обслуговування і ремонту озброєння та військової
техніки.


Навчальна точка №1

Навчальна точка №2

Навчальна точка №3

Тема
: Вимоги безпеки
під час проведення
обслуговування і
ремонту АТ

Питання:

Вимоги безпеки під час
ремонту та
обслуговування:

-
підвіски, силової
передачі;

-

ходової частини
(заміна коліс, їх
бортування);

-

двигуна

Місце проведення
:
парк

Матеріальне
забезпечення:

ГАЗ
-
66, КамАЗ, Урал,
штатний інструмент і
ЗІП

Тема
: Вимоги безпеки
під час проведення
обслуговування і
ремонту БТТ.

Питання:

1. Вимоги безпеки під
час обслуговування
ходової частини, заміні
траків гус
е
ничних
стрічок, катків.

2. Вимоги безпеки

під
час ремонту та
обслуговування силової
установки.

3. Вимоги безпеки під
час обслуговування
АКБ і
електрообладнання

Місце проведення
:
парк

Матеріальне
забезпечення:

Т
-
64, БМП
-
2, БТР
-
80,
БРДМ
-
2.

Тема:

Вимоги безпеки
під час використання
інструменту і
о
бладнання пунктів
обслуговування та
ремонту.

Питання:

1. Вимоги безпеки під
час використання
інструменту.

2. Вимоги безпеки під
час роботи на
верстатному
обладнанні

3. Вимоги безпеки під
час експлуатації
ковальського і
зварювального
обладнання


Місце прове
дення
:
парк

Матеріальне
забезпечення:

ПТОР, штатний
інструмент і ЗІП.

Навчальне місце №

4

Тема
: Дотримання вимог безпеки під час евакуації та буксирування техніки.


Навчальна точка №1

Навчальна точка №2

Навчальна точка №3

Тема
: Вимоги безпеки
під час
евакуації
техніки.

Питання:

1.Вимоги безпеки під
час евакуації техніки.

Місце проведення
:
парк

Матеріальне
забезпечення
:

Т
-
64, БМП
-
2, БТР
-
80,
БРДМ
-
2, Урал, ГАЗ
-
66

Тема:

Вимоги безпеки
під час буксирування
техніки.

Питання:

1.Вимоги безпеки під
час
зчіплювання тягача
з буксируємою
машиною.

2.Вимоги безпеки під
час буксирування
некерованої гусеничної
машини на жорсткому
зчепленні.

3.Вимоги безпеки під
час буксирування
колісної техніки на
гнучкому зчепленні.

Місце проведення:

парк

Матеріальне
забезпече
ння
:

Т
-
64, БМП
-
2, БТР
-
80,
БРДМ
-
2, Урал, ГАЗ
-
66,
плакати, буксируючі
засоби.

Тема:

Вимоги безпеки
під час буксирування
техніки у парках і
постановці на місце
ремонту.

Мі
с
це проведення: парк

Матеріальне
забезпечення:

Т
-
64, БМП
-
2, БТР
-
80,
БРДМ
-
2, Урал,
ГАЗ
-
66,
плакати, буксируючі
засоби.


Навчальне місце №

5

Тема:

Вимоги безпеки під час пересування особового складу пішим порядком, у бойовій
техніці, на автомобілях.


Навчальна точка №1

Навчальна точка №2

Навчальна точка №3

Тема:

Вимоги безпеки
під час пересування
особового складу
пішим порядком

Питання:

1.Матеріальне
забезпечення та
організація
огородження колон

2.Вимоги безпеки під
час пересування по
дорогах, через
перехрестя, при
зустрічному і
попутному русі
тра
нсп
сорту.

Місце
проведення
:
парк

Матеріальне
забезпечення:

прапорці (ліхтарі).

Тема
: Вимоги безпеки
під час пересування
особового складу
автомобільним
транспортом.

Питання:

1.Обладнання
автомобільної техніки
для перевезення
особового складу.

2.Вимоги безпеки під
час посад
ки (висадки)
особового складу на (з)
автомобільну (ої)
техніку.

3. Вимоги безпеки на
марші.

Місце проведення
:
парк

Матеріальне
забезпечення
: прапорці
(ліхтарі), Урал, ГАЗ
-
66,
КамаЗ.

Тема
: Вимоги безпеки
при пересуванні
особового складу на
БМ (БТР, БМП,
МТЛБВ та ін.).

Питання:

1.Підготовка БМ для
перевезення особового
складу.

2.Дії особового складу
під час посадки
(висадки) в БМ.

3.Вимоги безпеки на
марші.

Місце проведення
:
парк

Матеріальне
забезпечення
:

БМП, МТЛБ, БТР
-
80,
прапорці (ліхтарі).

Навчальне
місце №

6

Тема:

Вимоги безпеки під час проведення господарських і будівельних робіт.

Навчальна точка №1

Навчальна точка№2

Навчальна точка №3

Тема
: вимоги безпеки
під час проведення
вантажно
-
розважувальних робіт.

Питання:

Заходи безпеки під час
проведення вантажно
-
розвантажувальних
робіт;

Місце проведення
:
парк

Матеріальне
забезпечення:


КамАЗ, Урал, ГАЗ
-
66,

Автокран (вантажник).

Тема
: вимоги безпеки
під час проведення
робіт на складах і
будівельних
майданчиках.

Місце проведення
:
парк

Матеріальн
е
забезпечення
:

п
лакати, стенди
документації


Тема
: вимоги безпеки
під час виконання
малярних робіт.

Питання:

1.Вимоги безпеки під
час роботи з вапном.

2.Вимоги безпеки під
час роботи з
токсичними і
лакофарбовими
засобами.

Місце проведення
:
парк

Матеріальн
е
забезпечення:

господарський
інструмент, вапно,
фарбопульт.


Навчальне місце № 7

Тема:

Надання першої медичної допомоги.

Навчальна точка №1

Навчальна точка №2

Навчальна точка №3

Питання
: надання
першої медичної
допомоги у випадку
переломів та кровотечі.

Місце проведення:
парк.

Матеріальне
забезпечення:

Медична сумка.

Питання
: надання
першої медичної
допомоги у випадку
ураження
електрострумом.

Місце забезпечення:
парк

Матеріальне
забезпечення:

Медична сумка.

Питання
: надання
першої медичної
допомоги у
випадку
отруєння чадним газом.

Місце проведення: парк

Мат
еріа
льне
забезпечення:

Медична сумка.


Навчальне місце № 8

Тема:
Вимоги безпеки під час поводження з отруйними технічними рідинами (ОВТ).
Заходи з попередження отруєнь.


Навчальна точка №1

Навчальн
а точка №2

Тема:

вимоги безпеки під час
поводження з ПММ і ОТР.

Питання
: вимоги безпеки під
час заправки техніки пальним:

-

заборона використання ПММ
під час прання обмундирування;

-

вимоги безпеки під час
заправки техніки антифризом;

-

вимоги безпеки
під час
використання гальмівної рідини;

-

вимоги безпеки під час
потрапляння

на відкриті ділянки
шкіри.

Місце проведення
: парк.

Матеріальне забезпечення
:

ПММ,обмундирування, вода і
миючі засоби.

Тема
: вимоги безпеки по
попередженню отруєнь чадним газом.

П
итання:

1.Вимоги безпеки під час топки печей;

2.Вимоги безпеки під час використання
опалювальної системи на техніці;

3.Вимоги безпеки під час роботи в
закритих приміщеннях парку або
гаражах.

Місце проведення
: парк

Матеріальне забезпечення
:

КамАЗ, опалюваль
ні системи, сховища.


Навчальне місце № 9

Тема
: Вимоги безпеки з попередження дорожньо
-
транспортних пригод (ДТП).


Навчальна точка №1

Навчальна точка №2

Навчальна точка №3

Питання
: правила
безпеки водінням в
умовах весняного
періоду, дощів та
ожеледиці.

Місце проведення
:
парк.

Матеріальне
забезпечення:

КамАЗ, плакати.

Питання
: правила руху
через залізничні
переїзди, перехрестя та
під час маневрування.

Місце проведення
:
парк

(клас безпеки руху).

Матеріальне
забезпечення
:

КамАЗ, плакати.

Питання:

доведення
до
особового складу
аналізу експл
у
атації
службового та
особистого транспорту.

Місце проведення
:
парк

Матеріальне
забезпечення
:

плакати


Навчальне місце № 10

Тема:
Вимоги пожежної безпеки
.


Навчальна точка №1

Навчальна точка №2

Навчальна точка №3

Тема
:
вимоги
пожежної безпеки в
частині.

Питання:

доведення
пожежного розрахунку.

Місце проведення
:
парк

Матеріальне
забезпечення:

п
лакати, посібники.

Питання:
правила
користування засобами
пожежогасіння.

Місце проведення:
парк

Матеріальне
забезпечення:

п
лакати,

засоби
пожежогасіння,
вогнегасники,
пожежний щит.

Питання:
вимоги
безпеки під час гасіння
пожежі.

Місце проведення:
парк

Матеріальне
забезпечення:
плакати,
навчальні посібники,
засоби пожежогасіння.


Навчальне місце № 11

Тема:
Вимоги безпеки під час
поводження із джерелами електроживлення та
електрообладнанням.


Навчальна точка №1

Навчальна точка №2

Навчальна точка №3

Тема
: Вимоги безпеки
під час роботи із
джерелами
електроживлення.

Питання
: Вимоги
безпеки під час роботи
із джерелами
електроживлення:

-

електростанціями;

-

трансформаторами;

-

розподільчими
щитами

Місце проведення
:

п
арк.

Матеріальне
забезпечення:

Джерела
електроживлення,
засоби захисту.

Тема
: Вимоги безпеки
під час роботи з
електрообладнанням.

Питання
: Вимоги
безпеки під час роботи
із
електрообладнанням
загального
користування.

Місце проведення
:
парк

Матеріальне
забезпечення:

електрообладнання

Тема:

Вимоги безпеки
під час пересування
особового складу на
електрифікованих
ділянках залізниці.

Місце проведення
:
парк

Матеріальне
забезпеченн
я
:

п
лакати.
Навчальне місце № 12

Тема:
Вимоги безпеки під час несення служби особовим складом добового наряду.


Навчальна точка №1

Навчальна точка №2

Навчальна точка №3

Тема
: Вимоги безпеки
під час несення
особовим складом
вартової служби.

Питання:

1.Порядок заряджання і
розряджання зброї.

2.Обладнгання
вартового приміщення.

3.Обладнання постів.

Місце проведення
:
вартове містечко

Матеріальне
забезпечення:

плакати, навчальні
посібники.

Тема
: Вимоги безпеки
під час несення
внутрішньої служби.

Питання:

1.Вимоги безпеки під
час несення служби у
парках.

2.Вимоги безпеки під
час несення служби
нарядом по штабу.

3.Вимоги безпеки під
час несення служби
нарядом по роті.

Місце проведення
:

п
арк, казарма

Матеріальне
забезпечення:

п
лакати, навчальні
посібники


Тема
: Вимоги безпеки
під час несення служби
нарядом по їдальні.

Питання:

1.Вимоги безпеки під
час роботи з
картоплечисткою.

2.Вимоги безпеки під
час роботи з
ел
е
ктрокотлами.

3.Вимоги безпеки під
час роботи з
електропечами,
плитами, сушарнями та
посудомийн
ими маши
нами.

Місце проведення
:

ї
дальня.

Матеріальне
забезпечення:

п
лакати, навчальні
посібники


ІІІ. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА (5 хв.):

-

нагадую тему заняття;

-

відповідаю на запитання;

-

підводжу підсумки.

-


Керівник заняття:

полковник

Е.Г.ГЕРАЩЕНКО


“___”__________2006 року


Примітка:
На кожне навчальне місце повинен бути призначений керівник заняття з
конспектом, готовий показати методику навчання особового складу дотриманню заходів
безпеки з визначено
го питання з практичним показом наслідків у випадку їх невиконання.

Кожне навчальне місце повинно бути позначено покажчиками із зазначенням номерів
та назв навчальних місць і навчальних точок.

На навчальних точках повинні бути плакати:

-

з

вимогами безпеки з

питань, що вивчаються (стандартний розмір ватману
формату А1


594х840 мм);

-

плакат, на якому зазначено тему, мету заняття, навчальні питання, матеріальне
забезпечення;

-

витяги з керівних документів стосовно дотримання заходів безпеки;

-

пам’ятки з вимогами б
езпеки на кожній навчальній точці розміром формату А5;

-

манекени, макети, тощо.


Додаток 2

ЗАТВЕРДЖУЮ

______________


ПЛАН
-
КОНСПЕКТ

ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬ З ВИВЧЕННЯ ВИМОГ БЕЗПЕКИ

ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬ З ТАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ

(Варіант)

Тема 1. Вимоги безпеки під час проведення занять з тактичної підготовки.

Заняття 1. Вимоги безпеки під час проведення занять з тактичної підготовки, можливі
наслідки їх порушення.

Навчальні цілі: 1 Навчити тих, хто навчається, правильним діям, як
і забезпечують
безпеку під час проведення занять з тактичної підготовки.

2. З досвіду попередніх занять і конкретних прикладів та надати тим, хто навчається,
ясну уяву про можливі наслідки порушень вимог безпеки.

3. Добитися глибокого засвоєння усіма посад
овими особами і особовим складом
положень про відповідальність за порушення вимог безпеки та обов’язків за їх дотриманням.

Час


50 хвилин.

Спосіб


розповідь і показ.

Місце


тактичне навчальне поле для підготовки дрібних підрозділів.

Розрахунок часу:

вві
дна частина


10 хв.;

основна частина


35хв.;

заключна частина


5 хв.


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ


Вимоги безпеки під час висування до місць проведення занять з тактичної підготовки та
повернення в пункт постійної дислокації (ППД0, маршрути висування вивчають п
ри
проходженні батальйону до місця проведення занять за темою №1. При цьому головну увагу
приділяють організації та очіпленню колони, яка висувається, регулюванню місць
пересікання маршруту висування з маршрутами з відпрацюванням питань тактичної
підготовк
и під час висування.

Заняття організовують на двох місцях. Термін заняття на кожному навчальному місці


15 хв. Особовий склад розпод
і
ляють на три навчальні групи, відповідно до штатних
підрозділів. Керівниками на навчальні місця призначають осіб із числа

заступників
командира батальйону; для показу питань, які відпрацьовуються, залучають найбільш
підготовлених військовослужбовців із складу батальйону.

Під час показу на конкретних прикладах можливих наслідків порушень вимог безпеки у
ході занять з тактично
ї підготовки (пробійні можливості холостих патронів до стрілецької
зброї, дій вибух
-
пакетів і т.і.) ті хто навчаються повинні знаходитися на відстані не менше
трьох значень безпечного віддалення, передбаченого відповідними настановами
(керівництвами).

Під
час самостійної підготовки командири підрозділів перевіряють знання особовим
складом вимог безпеки з виставлення оцінок в журнали обліку бойової підготовки взводів. З
особовим складом, який був відсутній на зайняті, а також з тими, які погано засвоїли вим
оги
безпеки, проводять заняття за цією темою у період, перед початком наступних занять з
тактичної підготовки.


ХІД ЗАНЯТТЯ

Ввідна частина


1.

Перевірити наявність особового складу та його готовність до занять.

2.

Керівник заняття доводить до тих хто навчається:

Основні вимоги наказів МОУ, його заступників, командувача Сухопутних військ Збройних
Сил України, командира з’єднання (військової частини) по забезпеченню безпеки військової
служби під час проведення занять з бойової підготовки;

-

обов’язки посадових

осіб,
особового складу з дотриманням вимог безпеки і положення
про відповідальність за їх порушення;

-

порядок проведення заняття та його організацію на навчальних місцях.


Основна частина


Навчальне місц
е

№ 1. Вимоги безпеки під час проведення занять з тактичної підготовки.

Керівник заняття доводить до тих хто навчається підрозділ 3.3 методичного посібника.
Потім на місцевості вказує межі навчального тактичного поля, небезпечні об’єкти на його
території т
а у прилеглих районах, у яких виконують завдання військовослужбовці, розміри
небезпечних зон, степінь небезпеки.

Завершує заняття на навчальній точці показом знаків і покажчиків, які застосовуються
на заняттях з тактичної підготовки.

Керівник заняття довод
ить до тих хто навчається вимоги безпеки при поводженні з
імітаційними засобами.

Забороняється:

знімати або переносити імітаційні поля вночі та при обмеженій видимості;

користуватися несправними засобами імітації і вибуху, джерелами живлення;

проводити імі
тацію вогневим способом підриву;

перевищувати вагу і кількість імітаційних зарядів, вказаних в плані імітації;

допускати на поля імітації сторонніх осіб, залишати без охорони імітаційні засоби і
вибухові речовини;

без команди старшого ділянки імітації вста
вляти електродетонатори в заряди і
підключати джерела струму;

підходити до зарядів, які не вибухнули з не виключеними джерелами живлення раніше
ніж за 15 хвилин.

Керівник заняття показує основні імітаційні засоби, які застосовуються на заняттях з
тактично
ї підготовки, правила поводження з ними, їх дію та наслідки під час необережного
поводження з ними.


Заключна частина


Підбиваючи підсумки, керівник вимагає суворого виконання вимог безпеки, ставить
завдання для самостійної підготовки, визначає порядок
слідування до ППД ( до місць
наступних занять).


Керівник заняття _____________________Додаток 3

ЗАТВЕРДЖУЮ

______________


ПЛАН
-
КОНСПЕКТ

ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬ З ВИВЧЕННЯ ВИМОГ БЕЗПЕКИ

ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬ З
ВОГНЕВОЇ ПІДГОТОВКИ

(Варіант)

Тема1. Вимоги безпеки під час проведення занять з вогневої підготовки, можливі
наслідки їх порушення. Відповідальність та обов’язки відповідальних осіб і особового
складу за дотриманням вимог безпеки.


Навчальні цілі: 1. Довес
ти до тих, хто навчається, вимоги безпеки з вогневої підготовки.

1.Ознайомити особовий склад із випадками порушення вимог безпеки при проведенні
занять з вогневої підготовки. Використовуючи манекени і озброєння (зброю), показати
можливості наслідків поруш
ення вимог безпеки.

2.Вивчити з посадовими особами і особовим складом положення керівних документів
щодо відповідальності військовослужбовців за порушення вимог безпеки.

Навчальні питання:

1. Вимоги безпеки під час використання вогнестрільної зброї і грана
тометів.

2. Вимоги безпеки під час стрільби та обслуговування бойових машин.

3. Вимоги безпеки під час поводження з боєприпасами та імітаційними засобами.

Час


50 хвилин.

Спосіб


розповідь і показ.

Місце


директриса.

Розрахунок часу:

ввідна частина


3
хв.;

основна частина


45 хв.;

заключна частина


2 хв.


Керівництв
а

і посібники:


Матеріальне забезпечення: танки


4 од., БМП


2 од., тягач


1 од., автомобілі


4 од.,
манекени


10 од., плакати, указки
,
червона, черговий автомобіль.
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІ
ВКИ


Заняття організовують на трьох навчальних місцях. Термін заняття на кожному
навчальному місці


15 хв. Особовий склад на три навчальні групи, відповідно до штатних
підрозділів. Керівниками на навчальні місця призначають осіб із числа заступників
командира батальйону; для показу можливих варіантів порушення вимог безпеки залучають
найбільш підготовлених військовослужбовців із складу батальйону.

У ході висування батальйону на директрису командири підрозділів вивчають з особовим
складом маршрут руху
і порядок слідкування до місця проведення занять; при цьому
головну увагу приділяють питанням організації безпеки колони, яка висувається,
регулюванню місць пересікання маршруту колони з маршрутами руху бронетанкової і
автомобільної техніки, чіткому викона
нню команд під час руху.

Варіанти випадків порушення вимог безпеки для показу тим, хто навчається,
розробляється на розсуд керівника заняття. Вони можуть представляти собою фрагменти
зіткнення машин, які не рухаються, розриву тросів і т.і. з елементами тр
авмування чи
загибелі особового складу (при цьому для наочності використовуються манекени, червона
фарба та інші підручні матеріали). Якщо керівник заняття приймає рішення показати
випадки порушення вимог безпеки техніки під час руху, то він повинен розміс
тити тих, хто
навчається, на безпечній відстані.

У години самостійної підготовки командири підрозділів шляхом опитування проводять
перевірку знань особовим складом вимог безпеки з виставленням оцінок в журнали обліку
бойової підготовки взводів.

З особовим
складом, який був відсутній на зайняті, а також з
тими, які погано засв
о
їли вимоги безпеки, проводять додаткове заняття за цією темою у
період, перед початком наступних занять.


ХІД ЗАНЯТТЯ

Ввідна частина

1.

Перевірити наявність особового складу та його гот
овність до занять.

2.


Керівник заняття доводить до тих хто навчається:

основні вимоги наказів МОУ, його заступників, командувача Сухопутних військ
Збройних Сил України, командира з’єднання (військової частини) по забезпеченню безпеки
військової служби під ча
с проведення занять з бойової підготовки;

обов’язки посадових осіб, особового складу з дотримання вимог безпеки і положення
про відповідальність за їх порушення;

порядок проведення заняття.Основна частина


Навчальне місце №1. Вимоги безпеки під час
поводження зі стрілецькою зброєю та
гранатометами.

На навчальному місці займається рота. Керівник заняття доводить до тих, хто навчається
на військовому стрільбищі, під час чищення та змащування стрілецької зброї і виконання
нормативів.

Використовуючи мане
кени, різноманітні зразки зброї, фотокартки, ілюстрації на
о
чно
показує приклади порушення вимог безпеки під поводження зі стрілецькою зброєю,
гранатами та їх можливі наслідки.

Керівник на навчальному місці


заступник командира батальйону


Навчальне місце
№2. Вимоги безпеки під час стрільби та обслуговування озброєння
бойови
х

машин.

На навчальному місці займається рота. Керівник заняття доводить до тих, хто
навчається, вимоги безпеки перед стрільбою, під час стрільби та після її закінчення на
директрисі БМП

і танковій директрисі, а також при обслуговуванні озброєння.

Використовуючи манекени і техніку, наочно показує приклади порушення вимог
безпеки та їх можливі наслідки (порушення порядку розряджання зброї, необережне
поводження зі зброєю, переміщення члені
в екіпажу всередині машини при включеному
стабілізаторі озброєння і т.д.).

Керівник на навчальному місці
-

заступник командира батальйону


Навчальне місце №3. Вимоги безпеки під час поводження з боєприпасами та
імітаційними засобами.

На навчальному місці
займається рота. Керівник заняття доводить до тих, хто
навчається, вимоги безпеки під час поводження з боєприпасами до стрілецької зброї та до
озброєння бойових машин та з імітаційними засобами.

Використовуючи манекени,засоби імітації, наочно показує прикл
ади порушення вимог
безпеки та їх можливі наслідки (розбирання стрілецьких боєприпасів, використання для
підривання імітаційних засобів шнурів, коротших встановленої довжини і т.д.).

Керівник на навчальному місці


заступник командира батальйону


Заключна
частина


Нагадати тему і мету заняття. Звернути увагу всього особового складу на те, що суворе
дотримання вимог безпеки є обов’язковим для всіх. Поставити завдання на самостійну
підготовку. Визначити порядок слідування в пункт постійної д
и
слокації.

Керівни
к заняття ____________________________

Додаток 4

ЗАТВЕРДЖУЮ

______________


ПЛАН
-
КОНСПЕКТ

ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬ З ВИВЧЕННЯ ВИМОГ БЕЗПЕКИ

ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬ З ВОДІННЯ БОЙОВИХ МАШИН

(Варіант)


Тема 1. Вимоги безпеки під час
проведення занять з водіння бойових машин.

Заняття 1. Вимоги безпеки під час проведення занять з водіння бойових машин, можливі
наслідки їх порушення. Відповідальність та обов’язки посадових осіб і особового складу з
дотримання вимог безпеки.

Навчальні ціл
і: 1. Довести тих, хто навчається, правила поведінки, які забезпечують
безпеку на заняттях з водіння бойових машин.

2.Ознайомити особовий склад з випадками порушень вимог безпеки під час водіння
бойових машин. Використовуючи манекени і техніку, показати мо
жливі наслідки порушення
вимог безпеки.

3.Вивчити з посадовими особами і особовим складом положень керівних документів про
відповідальність військовослужбовців за недотримання вимог безпеки.

Час


50 хв.

Спосіб


розповідь і показ.

Місце


танкодром.

Розра
хунок часу:

Ввідна частина


3 хв.;

основна частина


45 хв.;

заняття на навчальних місцях


15 хв.;

заключна частина


2 хв.


Керівництва і посібники:


Матеріальне забезпечення: танки


4 од., БМП2 од., тягач


1 од., автомобілі


4 од.,
комплект такелажного обладнання, манекени


10 од., плакати, указки, фарба червона,
піротехнічні засоби, черговий автомобіль.


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ


У ході висування батальйону на танкодром командири підрозділів
вивчають з особовим
складом маршрут руху і порядок слідування до місця

проведення занять; при цьому головну увагу приділяють питанням організації безпеки
колони, що висувається, регулюванню місць пересікання маршруту колони з маршрутами
руху бронетанкової
та автомобільної техніки, чіткому виконанню команд під час руху.

Варіанти випадків порушення вимог безпеки для показу тим хто навчається
розробляється за рішенням керівника заняття. Вони можуть представляти собою фрагменти
зіткнення машин, які не рухаються
, розриву тросів і т.і. з елементами травмування чи
загибелі особового складу (при цьому для наочності використовуються манекени, червона
фарба та інші підручні матеріали).

Якщо керівник заняття приймає рішення показати випадки порушення вимог безпеки
техн
іки під час руху техніки, то він повинен розмістити тих, хто навчається, на безпечній
відстані.

Заняття з вимог безпеки під час подолання водних перешкод проводять безпосередньо
перед виконанням тими, хто навчається вправ подолання водних перешкод.

У годин
и самостійної підготовки командири підрозділів шляхом опи тування проводять
перевірку знань особовим складом вимог безпеки з виставленням оцінок в журнали обліку
бойової підготовки взводів.

З особовим складом, який був відсутній на занятті, а також з тими
, які погано засвоїли
вимоги безпеки, проводять додаткове заняття за цією темою у період, перед початком
наступних занять.


ХІД ЗАНЯТТЯ


Заняття проводять на трьох навчальних місцях. Термін заняття на кожному навчальному
місці


15 хвилин. Особовий склад
розподіляють на три навчальні групи, відповідно до
штатних підрозділів. Керівників на навчальні місця призначають осіб із числа заступників
командира батальйону; для показу можливих варіантів порушення вимог безпеки залучають
найбільш підготовлених військо
вослужбовців із складу батальйону.


Ввідна частина

1.Перевірити наявність особового складу та його готовність до занять

2.Керівник заняття доводить до тих, хто навчається:

основні вимоги наказів МОУ, його заступників, командувача Сухопутних військ Збройних

Сил України, командира з’єднання (військової частини) по забезпеченню безпеки військової
служби під час проведення занять з бойової підготовки;

обов’язки посадових осіб, особового складу з дотримання вимог безпеки та про
відповідальність військовослужбовц
ів за їх порушення;

порядок проведення заняття.


Основна частина.


Навчальне місце №1. Вимоги безпеки під час виконання вправ з водіння бойових машин.

Матеріальне забезпечення: танк


1од., БМП


1 од., залізнична платформа,
автомобільний напівпричіп, прап
орці, ліхтарик, манекени, червона фарба, плакати, прилади
нічного бачення, піроте
[
нічні засоби.


ХІД ЗАНЯТТЯ


На навчальному місці займається рота. Керівник заняття доводить до тих, хто
навчається, вимоги безпеки під час підготовки машини до руху, виконанн
я вправ з водіння
машин, завантаження бойових машин на залізничну платформу та автомобільний
напівпричіп.

Використовуючи манекени і техніку наочно показує приклади порушення вимог безпеки
та їх можливі наслідки (проведення контрольного огляду танка з викор
истанням
несправного інструменту, пуск двигуна при включенні передачі, початок руху з не
застопореними кришками люків і без шоломофонів, початок руху без команди керівника
заняття, рух в умовах відсутності видимості і т.д.). Особливу увагу звертає на вип
адки
порушення вимог безпеки вночі.

Керівник на навчальному місці


заступник командира батальйону


Навчальне місце №2. Вимоги безпеки під час водіння бойових машин на тактичних
навчаннях та під час стрільби.

Матеріальне забезпечення: танки


2 од., БМП1 од., манекени, червона фарба,
плакати, указки, залі
з
ничний переїзд, обладнання на ґрунті, прилади нічного бачення.


ХІД ЗАНЯТТЯ


На навчальному місці займається рота. Керівник доводить до тих, хто навчається,
вимоги безпеки під час руху в колоні, воді
ння на тактичних навчаннях і стрільби, руху через
залізничний переїзд.

Використовуючи манекени і техніку наочно показує приклади порушення вимог безпеки
та їх можливі наслідки (зупинка машини за крутим поворотом, на підйомі, вночі з
виключеними габаритними

ліхтарями; недотримання заданої швидкості та дистанції під час
руху, наїзд і розворот бойових машин над траншеями та укриттями, зайнятими особовим
складом, наїзд на поля імітації,вогневі позиції, інші об’єкти та небезпечні перешкоди;
ведення вогню зі шта
тного озброєння з невстановленим загородженням, знаходження

перед
машиною особового складу і т.д.). На ділянці з обладнаним залізничним переїздом
рекомендується організувати його показове подолання відповідно з Курсом водіння бойових
машин. Особливу увагу
звертає на випадки порушення вимог безпеки вночі.

Керівник на навчальному місці


заступник командира батальйону


Навчальне місце №3. Вимоги безпеки під час евакуації машин.

Матеріальне забезпечення: танки


2 од., БМП1 од., тягач


1 од., комплект
такелажного обладнання манекени.


ХІД ЗАНЯТТЯ


На навчальному місці займається рота. Керівник доводить до тих, хто навчається,
вимоги безпеки під час евакуації ушкоджених і неспр
а
вних машин та буксирування машин
різноманіт
ними способами.

Використовуючи манекени і техніку, наочно показує приклади порушення вимог
безпеки та їх можливі наслідки (обрив тросу під час буксирування і витяганні машин, що
застрягли, неправильне розміщення особового складу при зчеплені машин для
буксирування, використання несправного такелажного обладнання і т.д.).

Керівник на навчальному місці


заступник командира батальйону


Навчальне місце №3. Вимоги безпеки під час поводження з боєприпасами та
імітаційними засобами.

На навчальному місці займа
ється рота. Керівник заняття доводить до тих, хто
навчається, вимоги безпеки під час поводження з боєприпасами до стрілецької зброї та до
озброєння бойових машин та з імітаційними засобами.

Використовуючи манекени,засоби імітації, наочно показує приклади п
орушення вимог
безпеки та їх можливі наслідки (розбирання стрілецьких боєприпасів, використання для
підривання імітаційних засобів шнурів, коротших встановленої довжини і т.д.). Особливу
увагу звертає на випадки порушення вимог безпеки вночі.

Керівник на н
авчальному місці


заступник командира батальйону


Заключна частина


Нагадати т
е
му і мету заняття. Звернути увагу всього особового складу на те, що суворе
дотримання вимог безпеки є обов’язковим для всіх. Поставити завдання на самостійну
підготовку. Визнач
ити порядок слідування в пункт постійної дислокації.


Керівник заняття ________________

Додаток 5

ЗАТВЕРДЖУЮ

______________


ПЛАН
-
КОНСПЕКТ

ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬ З ВИВЧЕННЯ ВИМОГ БЕЗПЕКИ

ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬ З ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ

(Варіант)


Тема. Забезпечення безпеки і заходів щодо попередження травматизму під час
проведення занять з фізичної підготовки.


Навчальні цілі: 1. Ознайомити військовослужбовців з основними положеннями керівних
документів Міністерства оборони України щодо

забезпечення безпеки військової служби.
Підвищити рівень теоретичних знань і практичних навичок тих, хто навчається, з виконання
прийомів надання допомоги, страхування та самострахування на заняттях з фізичної
підготовки.

2.Відпрацювати єдину методику
забезпечення безпеки і заходів щодо попередження
травматизму під час проведення занять з фізичної підготовки.

3.Визначити рівень методичної і практичної підготовленості тих, хто навчається, з
виконання прийомів надання допомоги і страхування під час провед
ення заняття з фізичної
підготовки.

Час


100 хв.

Місце


спортивний комплекса

Спосіб


інструкторсько
-
методичне заняття

Форма одягу


військова №3

Матеріальне забезпечення


обладнання спортивного комплексу.

Література:


ХІД ЗАНЯТТЯ

Зміст заняття

Час,

хв.

Організаційно
-
методичні вказівки

Ввідна частина

10


Шикування, прийняття рапорту,
перевірка особового складу,
огляд зовнішнього вигляду тих,
хто навчається. Оголосити тему
заняття

3

Ті, хто навчаються, стоять в двошеренговому
строю. Перевірка
здійснюється за іменним
списком

Постановка навчальних завдань

2

Коротко перерахувати завдання

Провести опитування
військовослужбовців зі знань
заходів щодо попередження
травматизму на заняттях з
фізичної підготовки
(НФП
-
87)

5

Опитати 3
-
5 чоловік, після ч
ого уточнити
основні вимоги
(НФП
-
87)

щодо забезпечення
безпеки військовослужбовців під час
проведення занять з фізичної підготовки

Основна частина

80


Ознайомити
військовослужбовців з
основними положеннями
керівних документів
Міністерства оборони України

щодо забезпечення безпеки
військової служби

10

Нагадати тим, хто навчається, основні
положення керівних документів щодо
забезпечення безпеки військової служби:

(керівні документи):

Звернути увагу військовослужбовців на
актуальність питання забезпечення бе
зпеки
військової служби

Практичний показ і методична
70

Для показу і проведення метод
и
чної практики
практика тих, хто навчається, у
проведенні прийомів надання
допомоги, страхування і
самострахування на заняттях з
Фізичної підготовки:

з прискореного пересування;

з гімнастики;

з лижної підготовки

з
подолання перешкод;

з військової
-
прикладного
плавання;

з рукопашного бою;

зі спортивних ігор

10


10

10

10

10


10

10

з метою максимального охоплення тих, хто
навчається, розподіляють за групами
(відповідно до кількості навчальних місць).
Військовослужбовці послідовно проходять всі
навчальні місця. Зміну місць здійснюють за
командою керівника завдання. Кожний
військовослужбовець повинен отримати
методичну практику і має бути оцінений на
всіх навча
льних місцях

Заключна частина

10


Підбиття підсумків

7

Оцінка дій тих, хто навчається

Оголошення результатів перевірки

Дата завдання на самостійну
підготовку

3Керівник заняття ___________________

Додаток
6

ЗАТВЕРДЖУЮ

______________


ПЛАН
-
КОНСПЕКТ

ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬ З ВИВЧЕННЯ ВИМОГ БЕЗПЕКИ

ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ
ЗАНЯТЬ З ПОВІТРЯНОДЕСАНТНОЇ ПІДГОТОВКИ

(Варіант)


Тема. Вимоги безпеки під час проведення занять з повітрянодесантної підготовки.

Навчальні питання:

1.Вимоги безпек
и під час проведення занять з наземного відпрацювання елементів
стрибка з парашутом на снарядах повітрянодесантного комплексу.

2.Вимоги безпеки під час проведення занять з підготовки озброєння, бойової техніки та
вантажів до десантування і завантаження їх
у літаки військово
-
транспортної авіації.

Навчальні цілі:

Вивчити з тими, хто навчається, вимоги безпеки під час проведення занять з
повітрянодесантної підготовки;

Тих, хто навчається, почуття відповідальності під час проведення занять з
повітрянодесантної
підготовки.

Час
-

хв.

Місце


навчальний клас

Література:


ХІД ЗАНЯТТЯ


Ввідна частина ______хв.


Довести до тих, хто навчається, тему заняття, навчальні питання і цілі, які розглядаються
та необхідно досягти.

Навчальне питання №1. Вимоги безпеки під час
проведення занять з наземного
відпрацювання елементів стрибка з парашутом на снарядах повітрянодесантного комплексу
-

______хв.

Вимоги, які пред’являються до обладнання повітрянодесантного комплексу:

т
ериторія повітрянодесантного комплексу має бути
огороджена парканом, який
виключає попадання сторонніх осіб до місця проведення занять, очищена від сторонніх
предметів, мати освітлення для проведення занять вночі;

с
илові електрощити, трансформатори повинні мати загородження, попереджувальні
надписи і за
криті на замки;

м
ережі високої напруги, що проходять через територію повітрянодесантного комплексу,
повинні бути позначені вказівками, снарядами і тренажери


заземлені;

у

кожного снаряда, тренажера обладнують щит з вимог безпеки;

у

формулярі повітрянодеса
нтного комплексу креслять підземні кабельні мережі
електропередачі, а на території їх позначають вказівками;

м
ісця для тренування в приземленні десантників засипають тирсою, яку перед заняттям
розпушують і вирівнюють;

д
оріжки для пересування в ожеледицю
посипають піском, для чого робиться необхідний
його запас у ящиках;

д
ля перевірки справності тренажерів виготовляють надійні пристосування (драбини,
стрем’янки), які забезпечують зручність огляду та ремонту тренажерів;

парашутну вишку, стапелі підвісних с
истем, каретки на
УТП
-
76

і висотних тренажерах 2
рази на рік, а також після установки чи ремонту випробують під навантаженням;

команди з установки нових тренажерів та їх ремонту забезпечують справним
інструментом і засобами ремонту, щоденно інструктують, п
ро що роблять запис у Журнал
інструктажу вимог безпеки;

після закінчення занять і робіт електрообладнання на повітрянодесантному комплексі
виключають рубильником, тренажери закривають.

Вимоги безпеки під час проведення занять на навчальних місцях:

1.З
отриманням макетів парашутів перевіряють справність підвісної системи макетів
парашутів, карабінів здовжувачів і роликів кареток, надійно приєднують всі напівкільця
підвісної системи до карабінів здовжувачів.

Забороняється

торкатися до електрошнурів, елект
рообладнання і пультів управління.

2.На тренажері
УТП
-
76
, висотних макетах літаків і вертольотів:

завести роликову частину каретки в шляхопровід і відвести від отвору, слідкувати, щоб
під час руху каретка на випала із шляхопроводу, ще раз упевнитися в наді
йності приєднання
на півкілець вільних кінців підвісної системи до карабінів здовжувачів;

стрибок здійснювати тільки за командою супроводжуючого із інтервалом, який
виключає сходження парашутистів при встановленій сітці для страхування перед дверима
тренаж
ера;

в місці приземлення двоє тих, хто страхує, використовуючи страхувальний ремінь,
утримують десантника, який приземляється, від падіння;

після приземлення супроводжувати рукою рух каретки по шляхопроводу.

3.На макетах літаків і вертольотів:

місце
приземлення має бути рівним і розпушеним;

перевірити надійність приєднання тросів ПРП та справність сидінь;

згрупуватися перед від’єднанням від літака (вертольота) для уникнення удару головою у
дверний отвір або зачеплення під час від єднання;

від’єднувати
ся від літака (вертольота) за командою при вільному майданчику
приземлення.

4.На стапелях підвісних систем:

упевнитися в надійності зонта до ригеля стапеля, а також тросів до зонта та справності
карабінів;

для виключення обривів зонта за командою «Пішов» н
е стрибати, а спокійно опустися,
прийнявши положення групування, та провести відлік часу;

не розгойдуватися на вільних кінцях підвісної системи;

розвертатися на вільних кінцях підвісної системи не більше ніж на 180 градусів;

від’єднувати підвісну систему в
ід стапелів тільки зав командою керівника заняття.

5.На парашутних трамплінах:

тренування проводити тільки на справних трамплінах, майданчик приземлення
підтримувати розпушеним і рівним;

не здійснювати стрибок за межі позначеного майданчика приземлення;

пр
иземлятися тільки на дві ноги;

під час приземлення не намагатися встояти на ногах, а упасти на бік, дотримуючись
групування;

Забороняється

зіштовхувати будь
-
кого з трампліну.

6.На парашутній вишці:

стрибки проводити при швидкості вітру не більше 4 м після
ретельної перевірки
надійності приєднання купала парашуту до тросу, наявності контр вантажу,справності
драбин, підлоги та огороджень;

на верхній площадці одночасно повинні знаходитися не більше 3 чоловік (керівник, його
помічник і той, хто навчається); при

цьому керівник і помічник


з надітими підвісними
системами і підв’язаними страхувальними ременями за стійку, ті, хто навчаються


по одній
на кожній площадці з надітими підвісними системами;

цеп проходу на верхній площадці відкривати тільки перевірки над
ійного приєднання на
півкілець підвісної системи до карабінів підвісної системи керівника;

для страхування призначити двох чоловік, які повинні після приземлення десантника
допомогти йому від’єднати купол і приєднати купол до напрямного троса для відправк
и
черговому десантнику.

Навчальне питання №2. Вимоги безпеки під час проведення занять з підготовки
озброєння, бойової техніки та вантажів до десантування і завантаження їх у літаки
військово
-
транспортної авіації
-

_____ хв.:

до роботи з підготовки озброєн
ня, бойової техніки і вантажів до десантування допускати
тільки особовий склад, який засвоїв обладнання повітрянодесантної підготовки та порядок її
до десантування;

всі роботи виконувати в суворій відповідності з операційними картами етапів
підготовки;

з
аб
ороняється

виконання робіт під час виявлення несправностей бойової і
повітрянодесантної техніки до усунення їх спеціалістами;

під час виконання робіт використовувати тільки справний інструмент, пристрої та
обладнання, а також вантажопідйомні і транспортні
засоби відповідної вантажопідйомності;

розвантаження засобів десантування проводити з встановленим огородженням справним
павуком при наявності страхувальних розтяжок;

крановик і команда стропальників повинні бути навчені, екіпіровані і допущені наказом
по
частині до виконання робіт;

само розвантаження парашутних платформ проводити під керівництвом командира
підрозділу десантного забезпечення;

під час заїзду техніки на парашутну платформу обслузі знаходитися на віддаленні не
менше 5 м; при цьому під колісний

хід парашутної платформи встановити башмаки № 203, а
парашутні платформи для швартування ГАЗ
-
66 обладнати петлями із швартових ременів №1
і №2;

запускати двигуни машин, здійснювати підйом і опускання катків, а також рушати з
місця дозволяється тільки за к
омандою командира розрахунку;

знімання з машин деталей швартування виконують два чоловіки;

к
атегорично забороняється

курити чи розводити вогонь поблизу техніки, яка
швартується;

під час завантаження, для зняття колісного ходу платформ, установки стяжок
гусениць і
боби шок користуватися підставками;

цепи електротельферів надійно чіпляти за вантажні ролики (крюки) на засобах
десантування (техніці);

утримувати техніку від розгойдування під час підйому (Опускання) за допомогою строп
супроводження;

забороняєт
ься знаходитися особовому складу під вантажем і у створі з вантажолюком до
встановлення техніки на шток замка кріплення до підлоги в літаку ;

ніхто зі складу вантажної обслуги чи присутніх під час завантаження техніки, окрім
керівника завантаження, не має
права подавати будь
-
які команди, окрім команди «Стоп»,
яку може подати людина, що помітила небезпеку під час завантаження.

Заключна частина ________хв.

Перевірити засвоєння матеріалу, задавши декілька контрольних питань. Підбити
підсумок проведеного занятт
я. Поставити завдання для самостійної підготовки


Керівник заняття ___________________З М І С Т

1.
Загальні положення

1.1.Обов

язки посадових осіб по забезпеченню дотримання

вимог заходів безпеки


2.
Робота посадових осіб з керівництва забезпеченням

дотримання вимог заходів безпеки у ході бойової підготовки

2.1.Прийняття рішення командиром щодо забезпечення дотримання вимог заходів безпеки

2.2.Методика роботи під час проведення розслідування подій у х
оді навчань та при
проведення занять з бойової підготовки


3
.
Вимоги безпеки під час проведення навчань і занять

3.1.Тактичні (тактико
-
спеціальні), командно
-
штабні навчання, бойові стрільби, пуски

3.1.1.Обов

язки керівника навчання
я

3.1.2.Обов

язки команди
рів, що навчають

3.1.3.Вимоги безпеки


3.2.Заняття з тактичної підготовки

3.3.Стрільби (пуски)

3.3.1.Загальні положення

3.3.2.Стрільба наземної артилерії

3.3.3.Стрільби (пуски) засобів ППО Сухопутних військ

3.3.4.Стрільби зенітної артилерії та ЗРК ЗГРК 2С6

«Тунгуска»

3.3.5.Стрільби ЗСУ


23
-
4 «Шилка», ЗУ


23
-
2

3.3.6.Пуски ПЗРК («Ігла», «Ігла
-
1»)

3.3.7.Пуски ЗРК «ОСА
-
АКМ»

3.3.8.Пуски ЗРК «Стріла
-
10»


3.3.9.П
равила поводження з боєприпаса

3.3.10.Робота з прицілом


далекоміром і приладами, що випромінюють кв
анто
ву
(лазерну) енергію

3.3.11.Стрільба з танків бронебійно
-
підкаліберними снарядами, керованими по радіо
ракетами і роботі на тренажері 9ф68м та його модифікаціях

3.4.Заняття з гірської підготовки

3.4.1.Загальні положення

3.4.2.Обов

язки посадових осіб
щодо дотримання заходів безпеки при проведенні занять
з гірської підготовки

3.4.3.Заходи безпеки при проведенні занять з гірської підготовки

3.5.Заняття з водіння бойових машин

3.5.1.Загальні положення

3.5.2.Обов

язки посадових осіб щодо дотримання заходів

безпеки при проведенні
занять з водіння бойових машин

3.5.3.Заходи безпеки при водінні бойових машин

3.5
.4
.Заходи безпеки при русі в колоні

3.4.5.Заходи безпеки під час руху через
залізничні переїзди

та мости

3.5.6.Заходи безпеки при вантаженні на
транспортні засоби (залізничні платформи,
автомобільні напівпричепи,


літаки та десантні судна)

3.5.7.Заходи безпеки при подоланні водних перешкод вбрід,

під водою, на плаву, на
поромах по льоду

3.5.8.Заходи безпеки при евакуації маши
н

3.6.Заняття зі строй
ової підготовки

3.6.1.Загальны положення

3
.6.2.Обов

язки командирів щодо дотримання заходів безпеки

при проведенні
занять зі стройової підготовки

3.6.3.При виконанні стройових прийомів і руху без зброї

та зі зброєю

3.6.4.При діях підрозділів в пішому поряд
ку та на машина

3.7.Заняття з фізичної підготовки

3.7.1.Загальні положення

3.7.2.Обов

язки керівника занять щодо забезпечення заходів

безпеки

3.7.3.Заняття з різних розділів фізичної підготов
ки

3.7.4.Підготовки місць для занять з фізичної підготовки в

перевірка справності
спортивного обладнання та

інвентарю


3.8.Десантування

3.9.Технічне обслуговування і ремонт озброєння та військової
т
ехніки

3.9.1.Мийка та чистка машин

3.9.2.Перевірка експлуатаційних регуліровок

3.9.3 Робота з озброєння тан
ка

і БМП

3.9.4.Робота з боєприпа
сами

3.9.5.Обслуговування електроспецобладнання

3.9.6.Ремонт машин

3.10.Надання першої допомоги потерпілим

3.10.1 Забите місце

3.10.2.Поранення

3.10.3.Перелом

3.10.4.Опіки

3.10.5.Тепловий та сонячний
уда
р

3.10.6.Ураження електричним
струм
ом

3.10.7.Відмороження

3.10.8.Отруєння окисом вуглецю, вуглекислим газом та отруйними рідинами

3.10.9.Утоплення

4.Закінчення

Додаток 1 План проведення заняття з особовим складом

військової частини А0000 по
заходах безпеки


Додаток 2 План
-
конспект
проведення заняття з вивчення

вимог безпеки під час
проведення занять з

тактичної підготовки

Додаток 3 План
-
конспект проведення заняття з вивчення

вимог безпеки під час
проведення занять з

вогневої підготовки

Додаток 4 План
-
конспект проведення заняття
з вивчення

вимог безпеки під час
проведення занять з

водіння бойових машин

Додаток 5 План
-
конспект проведення заняття з вивчення

вимог безпеки під час
проведення занять з

фізичної підготовки

Додаток 6 План
-
конспект проведення заняття з вивчення

вимог б
езпеки під час
проведення занять з

повітрянодесантної підготовкиПриложенные файлы

  • pdf 15777642
    Размер файла: 678 kB Загрузок: 1

Добавить комментарий