Заданне ФЗО Дз знос 111-111г


Паважаныя студэнты!
Перад Вамі заданні для самастойнай работы –
пералік тем рэфератаў і заданняў для выступлення
на семінарскіх і практычных (лабараторных) занятках,
пытанні да экзамену (заліку) і літаратура па курсу
“Дзелавыя зносіны”
(ФК і ФЗН менеджмент СКД)
Уважаемые, студенты!
Перед вами задания:
список тем рефератов и заданий для выступлений
на семинарских и практических занятиях,
вопросы к экзамену и литература по курсу
“Деловые отношения”
(ФК и ФЗО менеджмент СКД).
Каждому студенту необходимо выбрать тему реферата
и записаться у старосты,
а также ознакомиться с заданиями для самостоятельной работы
и своевременно выполнить их (для ФЗО ниже указаны сессии)
(Возможен вариант, когда староста группы распределяет темы (рефератов) выступлений в соответствии с алфавитным порядком списка группы)
Можно скачать задание:
адрас электронной почты [email protected] (пароль manager)
или найти его на электронном ящике группы, куда отправят задание старосты академических групп (файл называецца ЗаданнеФЗО Дз знос111-102г)
Задания для самостоятельной работы
Выделенные задания (№ 2,3,4,5,6,7) должны быть подготовлены к сессии и обязательно представлены на цифровых носителях и в бумажном варианте, а также подготовлены для устных выступлений на занятиях.
1.Правесці самакарэкцыю іміджа з мэтай фарміравання іміджу дзелавога чалавека (заданне выконваецца па жаданню студэнта)
Схема самааналізу
Я сёння
Знешні выгляд
Псіхафізічны стан
Культура мовы
Манеры
Адзенне
Прафесійная кампетэнтнасць
Сацыяльны статус
Матэрыяльны статус
Інш.. Мэты Я ў будучым Что мне для гэтага трэба
Падрыхтаваць да зімовай сесіі (для ФЗН)
2. Падрыхтаваць рэферат па абранай тэме (см. ніжэй “Тэмы для выступленняў…” и дадатак 1 “Афармленне рэферата”) і выступіць на занятках (рэгламент – 5-7 хвілін, у пісьмовай форме - да 10 стр. , фармат А-4, шрыфт 14пт, 1-1,5 інт. У канцы даецца спасылка на літаратуру, выкарыстаныя крыніцы і інтернет-сайты).
3.Скласці сваё рэзюмэ для работадацеля з фота (памерам - 1 стр. фармат А-4, указаць абавязкова на якую вакансію у сферы культуры вы прэтэндуеце), прывесці бумажны варыянт і выслаць на адрас электронай пошты [email protected] (файл назваць ФЗО, нумар группы, прозвішча: ФЗО111 Боброва) для стварэння банка дадзеных кафедры.
4.Распрацаваць на 2-3-хвіліны самапрэзентацыю для выступлення і знаёмства са сваёй акадэмічнай групай ці адпаведных сітуацый прадстаўлення сваёй асобы, напр., для кастынгу (напр. вядучых телепраграмы); прыёма на работуі інш. (Можна напісать у творчай форме (вершаваную ці з гумарам), але не больш 1 стр., магчыма дадатковая прэзентацыя ў праграме Power point).
5.Стварыць культурныя асімілятары (пісьмова, самастойна) - апісать сітуацыі з розным разуменнем нацыянальных этыкетных асаблівасцей). Прыклады культурных асімілятараў глядзіце у Патрабаваннях да экзаменаў (заліку ФЗН) (Прыклады білетаў).
Зрабіць падборку цікавых матэрыялаў і анегдотаў, звязаных з этыкетнымі нормамі паводзінаў у розных краінах (па жаданню студэнта).
Падрыхтаваць да вясновай сесіі (для ФЗН)
6. Стварыць “гістарычнае пісьмо” (пісьмо, загад, дакумент і інш.) з выкарвыстаннем адпаведнай абранаму гістарычнаму перыяду стылістыкай мовы і прынятымі зваротамі таго часу (памерам 0,5-1 стр.)
7. Падрыхтавацца да кароткай прамовы (1-3 хвіліны ці 1 стр.) і выступіць перад аудыторыяй акадэмічнай групы (выступленне) на тэму “Не магу маўчаць!” на рускай ці беларускай мове (абраць тэму выступлення –праблема якая Вас хвалюе; вызначыць мэту прамовы – агітацыйная, забаўляльная, інфармацыйная, пераканаўчая і інш; сабраць неабходны аргументацыйны, статыстычны, факталагічны і інш. матэрыял, выкарыстаць рытарычныя прыёмы (звароты, цытаты, рытарычныя пытанні, параўнанні і г.д.) Заданне прадстаўляецца як пісьмова, так і ў форме публічнага выступлення (чытанне з ліста).
8. Падрыхтавацца да адказу на пытанні экзамену (заліку для ФЗН) па курсу “Дзелавыя зносіны”.

Загадзя дзякую!
З павагай, выкладчык дысцыпліны–
Калашнікова Анжаліка Валер’еўна –
дацэнт кафедры менеджмента СКД
Тэмы для выступленняў на семінарах (практычных)
***Выделенные темы обязательно должны быть подготовлены и доложены на занятиях в порядке представленной последовательности
Дзелавыя зносіны і іх асаблівасці (нарады, перагаворны працэс і г.д.)
Працэс прыняцця кіраўніцкіх рашенняў:паняцце, этапы, выпрацоўка альтэрнатыў.
Дзелавая бяседа як асноўная форма дзелавых зносін, тэхніка і тактыка аргументавання.
Спрэчка, культура і палеміка (паходжанне і псіхалагічныя асаблівасці).
Законы логікі і рытарычныя прыемы ў публічнай прамове.
Прыём замежнай дэлегацыі і арганізацыя культурнай праграмы ў РБ.
Гісторыя этыкету. (Антычнасць. Сярэднявечча. Расія. Беларусь.)
Парадак прадстаўленняў і знаёмства (службовы этыкет, прыём гасцей).
Паводзіны за сталом (севіроўка, паводзіны).
Паводзіны ў грамадстве (тэатр, выстава, кіно і т.д., транспарт, камандзіроўка, грамадскія ўстановы і т.д.)
Віды афіцыйных прыёмаў і этыкет на афицыйных мерапрыемствах (+аддзенне).
Рассадка гасцей на афіцыйных мерапрыемствах і ў працэсе делавых перамоў.
Лісты ў арганізацыі і правілы дзелавой перапіскі.
Візітныя карткі і запрашэнні і іх роля ў дзелавых зносінах
Прэзентацыі і іх арганізацыя, асаблівасці вусных выступленняў на прэзентацыі.
Невербальныя зносіны і ўздеянне на іх прасторавых фактараў памяшкання офіса (жесты і позы, арганізацыя рабочай прасторы, фен-шуй офіса і працоўнага месца)
Сучаснае справаводства і этыкет у інтэрнеце
Танец як сродак камунікацыі і паводзіны на танцах.
Касцюм як сродак дзелавой камунікацыі і мода як сучасная і форма сацыяльнай рэгуляцыі.
Этыка бизнесу. Сувеніры і падарункі ў дзелавых зносінах.
Сям’я як сістэма сацыяльнага функцыяніравания чаловека і сфера прафесійных інтарэсаў менеджэра СКД.
Культура курэння.
Культура спажывання напояў (тосты і прамовы на дзелавых мерапрыемствах).
Дыстанцыйныя формы дзелавых зносін і этыкет дзелавой телефоннай размовы
Нацыянальная стылі вядзення перегавораў (Усход, Захад).
Імідж краіны і яго роля ў турыстычным бізнесу
Нацыянальныя святы і іх роля ў фарміраванні нацыянальнай ідэнтычнасці
Карпаратыўная культура і іміджбілдынг арганізацый сацыякультурнай сферы..
Тэхналогія пабудовы іміжу зорак.
Тэхналогія пабудовы іміджу палітычнага лідэра.
Імідж рэкламных персанажаў.
Этыкет на пахавальных цэрэмоніях.
Этыкет сямейных і родасных зносінаў (сямейная іерархія, сямейныя святы)
Арганізацыя нефармальных дзелавых зносін (цімбілдынг, паводзіны ў рэстаранах, казіно, клубах).
Дзелавы імідж жанчыны.
Дзелавы імідж мужчыны.
Вопросы к семинарским занятиям
(для ФК дневной формы обучения)
Какая деятельность в деловой сфере является самой распространённой?
В чём выражается регламентированность речевого взаимодействия в служебной сфере?
Каковы функции языка и социальные формы его существования?
Раскройте понятие и функции делового этикета.
Какие проблемы речи стали особенно актуальны в последнее десятилетие?
Какие социально-культурные процессы в обществе определяют изменения в значениях слов?
Назовите элементы техники и культуры речи?
Какой выход из создавшегося положения можно предложить для повышения культуры речи в обществе?
Что такое «коммуникативная компетентность» и какие коммуникативные качества необходимы менеджеру СКД (менеджеру МКС)?
Какие существуют контексты деловой коммуникации?
Охарактеризуйте структуру и стили общения.
Какие существуют устные и письменные формы современного делового общения и в чём их особенности?
Какие формы группового общения существуют в служебной сфере?
Какие существуют формы проведения спора и как классифицируются споры?
Каковы особенности подготовки и проведения деловых бесед и переговоров?
Что такое документирование и как классифицируются документы?
Раскройте понятие «управленческое решение» и охарактеризуйте решение как мыслительный процесс
По каким критериям классифицируются управленческие решения?
Какие существуют методы выработки и оценки альтернатив?
Выявите значение риторики в современной речевой коммуникации?
Охарактеризуйте разделы классической риторики
Какова жанрово-тематическая типология речей?
Какие персоналии в истории ораторского искусства вам известны?
Какие мастера красноречия вам известны в истории риторики Беларуси?
Каков вклад гомилетики и судебного красноречия в развитие теории и практики красноречия в России?
Какие существуют элементы речевой выразительности?
Кто развивал художественное чтение как самостоятельный вид искусства?
В чём особенности неориторики?
Какие существуют приёмы установления обратной связи с аудиторией?
Охарактеризуйте виды аргументации и методы аргументирования.
Какие приёмы и способы, призваны активизировать внимание аудитории?
Какие подходы выделяют в изучении имиджа?
Какие компоненты включает габидарный имидж делового человека?
Какое влияние оказывает имидж на процесс деловых бесед и переговоров?
Что такое имиджевая культура и какова её роль в политике государства?
Какие факторы оказывают влияние на формирование имиджевой культуры Республики Беларусь
Какова роль культурных различий в процессе установления деловых контактов?
Как классифицируются культуры мира?
Раскройте основные положения этики бизнеса и этикета международного общения.
Каковы этапы организации приёма зарубежной делегации?
Каковы особенности невербальных (кинестика, такесика) отношений в процессе межкультурной коммуникации.
Каковы проксимические особенности деловых отношений? Роль проксимики в процессе межкультурной коммуникации.
Какие существуют социальные институты?
Какие существуют подходы к изучению понятия семья?
Какие признаки семьи как социального института и какова типология семейных структур?
Каковы факторы стабильности современной семьи?
Какие качества необходимы лидеру и какие семейные ценности влияют на формирование профессиональной успешности человека?
Что такое семейный бизнес и в каких сферах деятельности он развит?
Какие формы организации семейного досуга существуют и каковы перспективы развития этого направления КДД?
Какие существуют формы капиталов?
Какие формы капитала представляются наиболее важными для эффективной деятельности менеджера СКД (МКС)?
Пытанні да экзамену (заліку)
“Дзелавыя зносіны”
Дзелавыя зносіны, іх структура, віды і формы
Спрэчка, дыскусія і палеміка (паходжанне і псіхалагічныя асаблівасці, культура спрэчкі)
Стылі і бакі зносінаў. Нарады і перагаворы як асноўная форма групавых зносін у службовай сферы
Дзелавыя зносіны як працэсс каммунікацыі: дакументаванне кіраўніцкай дзейнасці
Характарыстыка працэсу прыняцця кіраўніцкіх рашэнняў і асноўныя метады вапрацоўкі альтэрнатыў
Этапы развіцця аратарскага майстэрства і віды сучаснай славеснасці
Характарыстыка класічных раздзелаў рыторыкі і жанрава-тэматычная класіфікацыя прамоў
Асноўныя законы логікі і рытарычныя прыёмы ў публічнай прамове
Развіццё іміджалогіі як навуковай галіны, функцыі іміджалогіі
Паняцце “імідж”, структурная арганізацыя іміджу і падыходы да даследвання іміджу
Асаблівасці стварэння іміджу поп-зорак
Адрозненні ў пабудове іміджу палітыка і бізнесмена
Кампаненты іміджу дзелавога чалавека і асаблівасці пабудовы іміджу менеджэра СКД
Складаючыя іміджбілдынгу арганізацый сацыяльна-культурнай феры культуры
Паняцце “этыкет”, яго функцыі і віды, асаблівасці этыкету этыкету ў службовай сферы
Гісторыя развіцця этыкету і ўзнікненне пратакольнай практыкі ў Расіі і на Беларусі.
Беларускі менталітэт, этыкетныя нормы беларусаў і шляхі фарміравання беларусскай індэнтычнасці
Каштоўнасныя арыентацыі сучаснага дзелавога чалавека. Талерантнасць – характарыстыка мульцікультурнай адукаванасці менеджэра СКД.
Рэспубліка Беларусь у кантэксце мiжнародных культурных зносiн на сучасным этапе: актуальныя формы міжкультурнага супрацоўніцтва
Культурная разнастайнасць свету (культурнае вымярэнне “індывідуалізм-каллектывізм”) і яе улік пры падрыхтоўцы розных форм дзелавой камунікацыі
Культурныя адрозненні (класіфікацыя Р. Льюіса) і іх уздзеянне на працэс дзелавых зносін
Нацыянальныя стылі вядзення дзелавых перамоў. Элементы культуры, якія садзейнічаюць устанаўленню пазітыўнага міжкультурнага дыялога
Невярбальныя і паралінгвістычныя асаблівасці дзелавых зносін у працэсе міжкультурнай камунікацыі
Менталітэт палякаў і асаблівасці дзелавога этыкету ў Польшчы і
Немецкі нацыянальны характар і этыкет, прыняты ў дзелавым асяроддзі
Англійскі дзелавы этыкет і асаблівасці нацыянальная псіхалогіі англічан
Традыцыі дзелавога этыкету Францыі і яго уздзеянне на фарміраванне дыпламатычнага пратаколу.
Асблівасці дзелавога этыкету ў Італіі.
Патрабаванні да этыкету ў мусульман і абсавіны, якія неабходна ўлічваць пры падрыхтоўцы праграмы візіта арабскіх делегацый
Асаблівасці нацыянальнай псіхалогіі і дзелавой этыкі амерыканцаў.
Нацыянальны характар японцаў і яго ўздзеянне на правілы паводзінаў у дзелавой сферы.
Характэрныя рысы кітайцаў і абсавіны, якія неабходна ўлічваць пры наладжванні дзелавых сувязяў з делегацый Кітая.
Састаўленне Праграмы прыбыцця замежных гасцей і забеспячэнне прыёму замежнай дэлегацыіПрывітанні і звароты, прынятыя ў пратакольнай практыцы, іх роля ва ўмацаванні дзелавых зносінаў
Віды афіцыйных прыёмаў і ўмовы іх арганізацыіі
Віды прэзентацый і іх арганізацыя, асаблівасці вусных выступленняў на прэзентацыі (тыпы аудыторыі).
Праксемічныя асаблівасці дзелавых зносінаў (асабістая прастора,афіцыйная прастора, грамадская адлегласць) і роля прасторавага фактара ў арганізацыіі дзелавых мерапрыемстваў (разсадка гасцей).
Этапы міжкультурнай адаптацыі да іншай культуры. Характарыстыка працэсу міжкультурнай адаптаціі (V-крывая, W-крывая)
Пісьмовыя і дыстанцыйныя віды дзелавых зносінаў. Скарачэнні, прынятыя ў пратакольнай практыцы
Сямейны бізнес і сям’я як сфера прафесійных інтарэсаў менеджэра СКД
Нацыянальныя святы і іх роля ў міжкультурнай камунікацыі
Уздзеянне якасцей асобы на эффектыўнасць дзелавых зносін (класіфікацыя тэмпераменту асобы)
Патрабаванні да экзамену(заліку)
“Дзелавыя зносіны”
Для допуску да экзамену (заліку) студэнту неабходна:
-наведвать лекцыі і іншыя формы заняткаў;
-выконваць заданні (тэсты, даклады, дыскуссі, асімілятары, аналіз сітуацыі) і прадстаўляць іх у пазначаныя выкладчыкам тэрміны;
- выканаць заданні па самастойнай рабоце і прадставіць у пазначаныя выкладчыкам тэрміны.
У працеэссе вывучэння курса выкарыстоўваецца рэйтынгавая сістэма ацэнкі ведаў студэнта.
Экзамен (залік)складаецца з адказу на пытанні білета і аналізу прапанаванай выкладчыкам сітуацыі, якая адпавядае тэмам, якія вывучаюцца ў праграме курса “Дзелавыя зносіны”: (этыкет дзелавых зносінаў, культура мовы ў службовых зносінах, культура міжнародных зносінаў, культурныя асімілятары, дыпламатычны этыкет і пратакол і г.д.);
Экзамен (залік) можа праводзіцца ў форме тэсціравання (пытанні адпавядаюць тэматычнаму плану праграмы курса);
Прыклад А :
Білет 1
Паняцце “імідж”. Падыходы да даследвання іміджу і развіццё іміджалогіі.
Прывітанні і звароты, прынятыя ў пратакольнай практыцы, іх роля ва ўмацаванні дзелавых зносінаў.
Заданне да білета1: Вызнычыце правільны адказ на культурны асімілятар і дайце характарыстыку этыкетным асаблівасцям прадстаўленай краіны:
Англия
Во время своего делового визита директор стеклозавода “Нёман” преподнёс членам английской делегации в качестве сувенира дорогие хрустальные вазы. Эксклюзивные изделия являлись своеобразной визитной карточкой стеклозавода и их вручение партнёрам являлось неотъемлимой частью любой деловой встречи. Однако, вручив сувениры англичанам, директор заметил скептические взгляды зарубежных коллег. В дальнейшем деловая встреча проходила в холодной и настороженной обстановке. В итоге двухсторонний договор подписан не был. Каковы причины?
Ответы:
1.Англичанам не понравилось,что все вазы были одинаковые и при дарении не был учтён статус главы принимающей стороны.
2.В Англии деловые подарки расцениваются как давление. Это подрывает доверие к партнёрам.
3.Предыдущие делегации уже дарили англичанам вазы и их было уже слишком много в качестве сувениров. Белорусы не были оригинальны в выборе подарка.
4.В Англии не принято дарить вазы на деловой встрече.
5.В Англии не принято дарить вазы без цветов.
Прыклад Б :
Білет 2
Гісторыя развіцця этыкету і ўзнікненне пратакольнай практыкі.
Патрабаванні да этыкету ў мусульман і абсавіны, якія неабходна ўлічваць пры падрыхтоўцы праграмы візіта арабскіх делегацый.
Заданне да білета №2: Якія схемы рассадкі афіцыйнай дэлегаціі выкарыстоўваюцца ў перагаворных працэсах, калі прысутнічаюць толькі мужчыны. (Намалюйце схемы, якія Вам вядомы і растлумачце).
ЛІТАРАТУРА
Асноўная
Бонцевич, Н.В. Делопроизводство и деловые отношения: учеб. пособ. / Н.В. Бонцевич, И.С. Врублевский, М.И. Котова; под ред. Н.В. Бонцевич. – Гомель, 2003. – 142с.
Бороздина, Г.В. Психология делового общения: учебное пособие / Г.В. Бороздина.– Москва: ИНФРА-М, 2000, - 224с.
Брасс, А.А. Методология принятия управленческих решений: курс лекций / А.А. Брасс. – Минск: Акад. упр. При Президенте Респ. Беларусь, 2009. – 59с.
Ваше преуспевание - в ваших руках: Фрагменты работ классиков менеджмента / Д. Карнеги [и др.]. – М.: Республика, 1993. - 258с.
Володько, О.М. Имидж менеджера: пособие для вузов / О. М. Володько.- Минск: Амалфея, 2008. - 307 с.
Зубра, А.С. Управленческая культура современного руководителя: учебное пособие / А.С. Зубра. - Минск: Академия управления при Президенте Республики Беларусь, 2004. – 425с.
Карнеги, Д. Как приобретать друзей и оказывать влияние на других людей: Пер. с англ. Д. Карнеги. – Киев: Наукова думка, 1993. – 492с.
Калачёва, И.И. Молодёжь и поликультурное образование в высшей школе Беларуси / И.И.Калачёва. – Минск: Тесей, 2003. - 158с.
Лойко, Л.В. Приём зарубежной делегации. Организационно-протокольное обеспечение. Практическое пособие / Л.В. Лойко, Г.Н. Михалькевич. - Минск: Издательско-методический центр РИВШ БГУ, 2001. - 132с. (С. 4-53)
Льюис, Р.Д. Деловые культуры в международном бзнесе. От столкновения к пониманию. Пер. с англ. / Р.Д. Льюис. – М.: Дело, 1999. – 364с.
Михалькевич, Т.Н. Протокол и этикет международного общения / Т.Н. Михалькевич. – Минск: БГУ, 2003. – 513с.
Мокшанцев, Р.И. Психология рекламы: учеб. пособие / Р.И. Мокшанцев; науч. ред. М.В. Удальцова. – М.: ИНФРА-М, Новосибирск: Сибирское соглашение, 2002. – 230с.
Молодежь XXI века: толерантность как способ мировосприятия / под общ. ред. З.Х. Саралиевой. – Н.Новгород: НИСОЦ, 2001. - 309 с.
Мусаткова, Н. М. Деловая документация: учеб. пособие / Н.И. Мусаткова. – Минск: Беларус. Энцыкл. Імя П. Броўкі, 2009. – 128с.
Панасюк, А.Ю. Формирование имиджа: стратегия, психотехнологии, психотехники / А.Ю. Панасюк –Москва: Издательство “Омега” – Л, 2007. – 266с.
Пиз, А. Язык телодвижений. Пер. с англ / А. Пиз. – Нижний новгород: Ай Кью, 1992. – 198с.
Почепцов, Г.Г. Имиджелогия / Г.Г. Почепцов. - М.: Реф-бук, 2004.– 404 с.
Пташник,Т.М. Всё о резюме / Т.М. Пташник. – 2-е изд. Испр. – Минск: Высш. Шк., 2007. – 47с.
Рудь, Л.Г. Культура речи: учеб. пособие / Л.Г. Рудь, И.П. Кудреватых, В.Д. Стариченок; под ред. В.Д. Стариченка. – Минск: Вышэйшая школа, 2005. – 271 с.
Савицкая, А.В. Современный этикет / А.В. Савицкая, Ю. В. Савицкая. – М.: Новое знание, 2004. – 69с.
Соловьёв, Э.Я. Этикет делового человека: Организация встреч, приёмов презентаций / Э.Я. Соловьёв. – Минск: ПКИП “Асар”, 2004. – 87с.
Управленине персоналом / Т.Ю. Базаров [и др.]. – Минск: Юнити, 2000. –160с.
Ушакова, Н.В. Имиджелогия: учебное пособие / Н.В. Ушакова, А.Ф. Стрижова. – М.: Издательско-торговая корпорация “Дашков и К°”, 2009.-280с.
Ханин, М.И. Практикум по культуре речи / М.И. Ханин. – М.: Новое знание, 2009. – 167с.
Честара, Д. Деловой этикет. Настольная книга бизнесмена / Д.Честара. – М.: Дело, 1999. – 356с.
Шейнов, В.П. Практические приёмы менеджмента / В.П. Шейнов. – Минск: Амалфея, 2003. – 308с.
Шепель, В.М. Имиджелогия: секреты личного обояния / В.В. Шепель. – Ростов н/Д: Феникс, 2005. – 472с.
ДадатковаяБасаков, А. Управление персоналом. Конспект лекций / А. Басаков. – Ростов н/Д: Феникс, 2004. - 87с.
Бондырева, С.К. Толерантность (введение в проблему) / С.К. Бондырева, Д.А. Колесов. – М.: Московский психолого-социальный институт, 2003. –240с.
Вундт, В. Проблемы психологии народов / В. Вундт - М.: Институт психологии РАН, 1998. – 467с.
Гавриленко,С.Д. Письма в организации: практическое пособие / С.Д. Гавриленко. – Минск: Амалфея, 2005. – 52с.
Глинская, Е. Магия в современном бизнесе / Е. Глинская. – Минск: Книжный дом, 2004.-320с.
Душков, Б.А. Психология полов, личности, народов, эпох / Б.А.Душков. - Екатернбург: Берег, 2001. – 360с.
Законодательство Республики Беларусь о беженцах и другие нормативные правовые документы по вопросам миграции / Сост. Л.М.Серкова. – Минск: Тесей, 2000. – 107с.
Зритнева Е.И. Социология семьи: учеб. пособие для студентов вузов / Е.И. Зритнева. – М.: Гуманитар. Изд. Центр ВЛАДОС, 2006. – 150с.
Коханенко, А.И. Имидж рекламных персонажей / А.И. Коханенко. - Ростов н/Д: Издательский центр «Март», 2004. –144с.
Лысикова, О.В. Имиджелогия и паблик рилейшнз в социокультурной сфере: учеб. пособие / О.В. Лысикова, Н.П. Лысикова. – М.: Флинта: МПСИ, 2006. – 168 с.
Почепцов, Г.Г. Профессия имиджмейкер / Г.Г. Почепцов. - 2-е изд. - Киев: ИМСО МО Украины, НВФ «Студцентр», 1998. - 256с.
Роузтри,Р. Язык мимики и жестов, аура человека / Р. Роузтри. –СПб.: Питер, 2010. – 288с.
Тер-Минасова С.Г. Язык и межкультурная коммуникация / С.Г. Тер-Минасова. – М.: Слово, 2000. – 420с.
Тульчинский, Г.Л. Менеджмент в сфере культуры. Л.Г. Тульчинский. – СПб.: Лань, 2001. – 384с.
Хорсанд-Мавроматис, Д. Фен – шуй офиса и рабочего места / Д. Хорсанд-Мавроматис. – М.: АСТ; СПб.: Астрель-СПб, 2005. – 61с.
Цыганова, Е.В. Практическое пособие по Фэн-Шуй / Е.В. Цыганова. – М.: Изд. Дом МСП, 2005. -128с.
Цыпкин, Ю.А. Управление персоналом / Ю.А.Цыпкин. – М.: Юнити, 2001. – 155с.
Южин,В.И.Энцклопедия этикета / В.И. Южин. – М.: РИПОЛ классик, 2008. - 640с.
Матэрыялы сайтаў
http://www.students-shop.narod.ru
www.etiket A.T.ruwww.MEGABOOK.ruwww.КМ.ruЛітаратура
у бібліятэцы
БДУ КіМ
Книги наOz.by Панасюк А.Ю. Формирование имиджа: стратегия, психотехнологии, психотехники/ А.Ю. Панасюк –Москва: Издательство “Омега” – Л, 2007. – 266с.
329318
Баксаков А. Управление персоналом.
Конспект лекций – Ростов на Дону: Фенікс, 2004. –154с.
Почепцов Г.Г. Имиджелогия.- М.: Реф-бук, 2004. – 404 с.
Имиджелогия: секреты личного обояния/ В.В. Шепель – Ростов н/Д: Феникс, 2005 – 472с.
Толерантность (введение в проблему)/
С.К. Бондырева, Д.А. Колесов – М.: Изд. Московского
психолого-социального института, --2003. –240с.
Душков Б.А. Психология полов, личности, народов, эпох. – Екатеринбург, 2001. – 201с.
Котович, О. Золотые правила народной культуры/ Оксана Котович, Янка Крук. – Минск: Адукацыя і выхаванне,2007. – 584с.
Молодежь XXI века: толерантность как способ мировосприятия / под общ. ред. З.Х. Саралиевой. – Н.Новгород: НИСОЦ, 2001. - 309 с.
Ким Гросс, Джефф Стоун
Дресс-код. Путеводитель по деловому стилю для успешных мужчин
Ричард Гестеланд
Кросс-культурное поведение в бизнесе. Маркетинговыее исследования, ведение переговоров, менеджмент в различных культурах
Cross-Cultural Business Behavior. Marketing, Negotiating, Sourcing and Managing Across Cultures
276 стр. 2004 г. Издательство: Баланс Бизнес Букс.
Аудиокнига
Дресс-код для деловых женщин
1 CD. AudioCD.
2007 г. Издательство: СиДиКом.
И. Н. Кузнецов
Эффективное деловое общение
Современный этикет
1000 способов расположить к себе собеседника. Как вести переговоры. Как выступать публично. Как побеждать в спорах. Как убеждать оппонентов
Корпоративная этика и др.
Далее подбор литературы для студентов стационарной формы обучения,
выполняющих задания по самостоятельной работе.
Для заочной формы можно познакомиться с тематическим подбором литературы
для выполнения заданий.
Літаратура
для падрыхтоўкі заданняў
кіруемай самастойнай работы студэнтаў (СРС)
(ФК)
Тэма 1. Іміджалогія як навука законах камунікацыі ў сучасным грамадстве
Колькасць гадзін- 2
Заданні: кантэнт-аналіз матэрыялаў СМІ, падбор сітуацый па матэрыялам СМІ на тэму: “Імідж палітычнага дзеяча і яго складаючыя”,
“Імідж зоркі і тэхналогія яго пабудовы”,
“Асаблівасці пабудовы іміджу менеджэра СКД”,
“Імідж краіны і яго роля ў турыстычным бізнэсе”.
Літаратура
Асноўная:
Почепцов Г.Г. Имиджелогия.- М.: Реф-бук, 2004. – 404 с.
Имиджелогия: секреты личного обояния/ В.В. Шепель – Ростов н/Д: Феникс, 2005 – 472с.
Дадатковая:
Баксаков А. Управление персоналом. Конспект лекций – Ростов на Дону: Фенікс, 2004. –154с.
Глушаков, В.Е. Современные технологии менеджмента, маркетинга и практической психологии / В. Глушаков, Т. Глушакова. – Минск, 2000. – 440с.
Тэма 2. Асноўныя накірункі фарміравання асобы дзелавога чалавека
Колькасць гадзін- 2
Заданні: самастойнае стварэнне рэзюмэ, самапрэзентацыі (магчымы мультымедыйны варыянт)
Літаратура
Асноўная:
Зубра А.С. Управленческая культура современного руководителя: Учебное пособие. -- Мн: Академия управления при Президенте Республики Беларусь, 2004.
Панасюк А.Ю. Формирование имиджа: стратегия, психотехнологии, психотехники/ А.Ю. Панасюк –Москва: Издательство “Омега” – Л, 2007. – 266с.
Дадатковая:
Тульчинский Г.Л. Менеджменнт в сфере культуры. – СПб.: Издательство “Лань”, 2001. – 384с.—(Учебники для\ вузов. Специальная литература.)
Глушаков, В.Е. Современные технологии управления персоналом / В.Е. Глушаков // Мультимедийный учебник. – Минск, 2006. – 300с.
Тэма 3. Іміджалогія і этыкет. Суадносіны і ўзаемасувязь
Колькасць гадзін- 2
Заданні:
рэпетыцыі сітуацый, вязаных з этыкутам ,
самааналіз па схеме:
Я сёння Мэты Я ў будучым Что мне для гэтага трэба
Літаратура
Асноўная:
Бороздина Г.В. Психология делового общения: Учебное пособие. –М.: ИНФРА-М, 2000, -224с.
Почепцов Г.Г. Имиджелогия.- М.: Реф-бук, 2004. – 404 с.
И. Н. Кузнецов
Эффективное деловое общение
Современный этикет
1000 способов расположить к себе собеседника. Как вести переговоры. Как выступать публично. Как побеждать в спорах. Как убеждать оппонентов
Дадатковая:
Ваше преуспевание -- в ваших руках: Фрагменты работ классиков менеджмента / Д.Карнеги, Л.Питер, С.Паркинсон, А.Блох. – М.: Республика, 1993.
Аудиокнига Дресс-код для деловых женщин, 1 CD. AudioCD. 2007 г. Издательство: СиДиКом.
Ким Гросс, Джефф Стоун, Дресс-код. Путеводитель по деловому стилю для успешных мужчин
Тэма 4. Роля культурных традыцый ў фарміраванні іміджавай стратэгіі дзяржавы
Колькасць гадзін- 2
Заданні:
падбор літаратуры на тему “Імідж краіны і яго роля ў турыстычным бізнэсе” (розныя краіны, ўключаючы Рэспубліку беларусь),
састаўленне культурных асімілятараў.
Літаратура
Асноўная:
Толерантность (введение в проблему)/ С.К. Бондырева, Д.А. Колесов – М.: Изд. Московского психолого-социального института, --2003. –240с.
Душков Б.А. Психология полов, личности, народов, эпох. – Екатеринбург, 2001. – 201с.
Дадатковая:
Молодежь XXI века: толерантность как способ мировосприятия / под общ. ред. З.Х. Саралиевой. – Н.Новгород: НИСОЦ, 2001. - 309 с.
Тэма 5. Дзелавыя зносіны ў міжкультурнай камунікацыі
Колькасць гадзін- 2
Заданні:
саматрэнінг,
малюнак (макет абложкі часопіса на тэму Талерантнасць”, які уключае назву; тэму, выражаную дэвізам, сімвал (лагатып), анонс артыкулаў ),
выкананне тэстаў
Літаратура
Асноўная:
Бороздина Г.В. Психология делового общения: Учебное пособие. –М.: ИНФРА-М, 2000, -224с.
Глушаков, В.Е. Современные технологии менеджмента, маркетинга и практической психологии / В. Глушаков, Т. Глушакова. – Минск, 2000. – 440с.
Дадатковая:
Котович, О. Золотые правила народной культуры/ Оксана Котович, Янка Крук. – Минск: Адукацыя і выхаванне,2007. – 584с.
Льюис Р.Д. Деловые культуры в международном бзнесе. От столкновения к пониманию. Пер. с англ. – М.: Дело, 1999.
Тэма 6. Арганізацыйна-пратакольнае забеспячэнне прыему замежнай дэлегацыі
Колькасць гадзін- 2
Заданні:
азнаёміцца з праграмамі прыбыцця замежнай дэлегацыі (прадстаўленымі выкладчыкам);
прааналізаваць па самастойна выпрацаваным крытэрыям.
Літаратура
Асноўная:
Лойко Л.В., Михалькевич Т.Н. Приём зарубежной делегации. Организационно-протокольное обеспечение. Практическое пособие. -- Мн.: Издательско-методический центр РВШ БГУ, 2001.
Михалькевич Т.Н. Протокол и этикет международного общения. – Мн.:БГУ, 2003.
Новаторов, В.Е. Менеджер социально-культурной деятельности: поступление, обучение, карьера / В.Е. Новаторов (авт.-сост.). - Издание третье, переработанное и дополненное. - Омск: ОмГУ, 2004. - 115 с.
Дадатковая:
Глушаков, В.Е. Общий менеджмент: пособие для преподавателей и специалистов системы образования / В.Е. Глушаков. – Минск: РИВШ, 2007. – 108с.
Друкер, П. Практика менеджмента / П. Друкер. – СПб., 2002 – 224с.
Гончаров, В.И. Менеджмент. Учеб. Пособ. / В.И. Гончаров. – Мн.: Мисанта, 2003. - 624 с.
Дадатак
Приложение1 Оформление реферата: титульний лист и содержание работы
Приложение2 Критерии оценки внешнего облика оратора (выступающего перед аудиторией)
Приложение 3 Формы капиталов
Приложение 1
Учреждение образования
«Белорусский государственный университет культуры и искусств»
Кафедра менеджмента социально-культурной деятельности
Реферат
по курсу “ Технологии СКД: деловые отношения”
Тема:
«КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ТУРИСТИЧЕСКИХ АГЕНТСТВ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ»


Выполнила:
студентка 111 гр. ФЗО
Борисевич Татьяна Валентиновна
Научный руководитель:
доцент кафедры менеджмента СКД
Калашникова Анжелика Валерьевна

Минск, 2010
СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………………….......3
1. РЕКЛАМА КАК СРЕДСТВО ПРОДВИЖЕНИЯ
ТУРИСТИЧЕСКОГО ПРОДУКТА…………………………………..….4
2. ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТУРИСТИЧЕСКИХ АГЕНТСТВ………………….6
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ………………………………………………………………….8
СПИСОК БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКОВ…………………….….9
ПРИЛОЖЕНИЕ ………………………………………………………………..10
Приложение 2

Приложение 3
Формы капиталов
(Радаев В.В.)
Формы капиталов
Экономи-
ческийКультурный Челове-ческийСоциаль--ныйАдминист-ративныйПолити-ческийСимволи-ческийФизи-ческийИнкорпо-рированноесостояние
(диспозиции,способности) Производство
прибыли
Максимальная ликвидность Практическое знание.
Навыки социализации Профес-
сиональ-
ные знания, умения
навыки Соблюдение обязательств, без санкций доверия Регулированиедоступа к ресурсам
и деятельности
Мобилизация
коллективно-
го действия, репрезентация интересов Производство мнений, лигитимная компетенция Способность к труду
Объек-тивированное состояние Средства
производства
товары,
деньги Узнаваемые
знаки, символы Обуча-
ющие тексты
и прак-
тики Сетевые связи Корпора-
тивныеоргани-
зацииПартии, обществен-ные движения Программные идеологические тексты Физические и психические качества
Институ-ционализи-рованное состояние Права
собственности Статусные
группы Дипломы, разряды, патенты, лицензии Социальные
круги,
списки,
контакты Должност-ные структуры Структуры лидерства Авторитеты с правами
номинации Медицинские заключения
Стратифи-кационное состояние Клас-
соваяКультурно-норма-
тивнаяСоциально-профес-
сиональнаяСетевая Корпора-тивнаяПолитическая Культурно-символическая Физико-генетическая
Способы передачи Обмен,
наследование Воспитание Образование Знакомство Назначение Выдвижение Объяснение Генетика
Способы изменения Денежная
оценка,
физические единицы Уровень престижа, среда,
время социа-
лизацииВремя, затраченное на образование Включен-
ность
в сети, их
характе-ристикиДолжностной уровень,
масштаб корпорации Включенность в коллективные движения, активность Репутация, оценка пубичного влияния Уровень здоровья и трудоспособности
Все виды капитала могут в той или иной форме конвертироваться в экономический капитал, в том числе его денежную форму.

Приложенные файлы

  • docx 15768481
    Размер файла: 156 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий