15._Інтеграція_знань_в_Інтернеті_end


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.
ІНТЕГРАЦІЯ ЗНАНЬ В

Сучасний стан доступу до інформації
Сьогодні
існує
величезна
кількість
масивів
інформації
можна
називати
електронними
бібліотеками
(ЕБ)
Внаслідок
того,
що
вони
розподілені
серед
багатьох
мереж,
центрів,
університетів,
фірм
тощо,
інформаційні
системи,
підтримують
їх,
мають
інтероперабельність
доступ
основному
за
допомогою

Передача даних між компютерами. Web
сайти
Основою
передачі
даних
між
комп’ютерами
взаємодія
клієнта
сервера
протоколом
FTP
Transfer
Protocol
побудована
за
схемою
"клієнт
сервер"
TCP
Transmission
Control
Protocol
Прот
кол
керув
перед
чею
один
основних
мережевих
протоколів
Інтернету,
призначений
для
управління
передачею
даних
мережах
підмережах
TCP
Сайт
Website
web
павутина,
мережа»
site
місце»,
буквально
«місце,
сегмент,
частина
мережі»)
сукупність
електронних
документів
(файлів)
компьютерній
мережі,
об'єднаних
під
однією
адресою
(доменним
ім'ям
або
адресою
Отже,
Web
сайт
це
набір
логічно
взаємозв’язаних
сторінок,
доступних
по
протоколу
НТТР
сукупність
програмних,
інформаційних,
також
медійних
засобів,
логічно
пов'язаних
між
собою
Основоположні
технології
Web
HTTP,
URI/URL
HTML


Протокол передачі
HTTP
HyperText
Transfer
Protocol
протокол
передачі
гіпертексту
прото
кол
прикладного
рівня
передачі
даних
основі
технології
«клієнт
сервер»
Обмін
повідомленнями
йде
за
звичайною
схемою
«запит
відповідь»
Для
ідентифікації
ресурсів
HTTP
використовує
глобальні
URI
HTTP
зберігає
свого
стану
сам
протокол
обізнаний
про
попередні
запити
відповіді,
ньому
передбачена
внутрішня
підтримка
стану,
нього
пред'являються
вимоги
Програмне
забезпечення
для
роботи
протоколом
HTTP
розділяється
на
три
категорії
Сервери як основні постачальники послуг зберігання та обробки інформації
(забезпечують обробку запитів).
Клієнти
кінцеві
споживачі
послуг
сервера
(забезпечують
відправлення
запитів)
Проксі
для виконання транспортних операцій.
Один
той
програмний
продукт
може
одночасно
виконувати
функції
клієн
сервера
або
посередника
залежно
поставлених
завдань
специфікаціях
протоколу
HTTP
детально
описується
поведінка
для
кожної
цих
ролей
Основними реалізаціями клієнтів є браузери. Віртуальні атласи , такі як
Google
Планета Земля
NASA World Wind
, також використовують HTTP


Мова розмітки
web
сторінок в Інтернеті
Більшість
web
сторінок
створюються
за
допомогою
мови
HTML
(або
XHTML)
HTML
(HyperText
Markup
Language
Мова
розмітки
гіпертексту
стандартна
мова
розмітки
web
сторінок
Інтернеті
Документ
HTML
оброблюється
браузером
відтворюється
екрані
зви
чному
для
користувача
вигляді
HTML
похідною
мовою
SGML,
успадкувавши
від
неї
визначення
типу
доку
менту
ідеологію
структурної
розмітки
тексту
HTML разом із каскадними таблицями стилів та вбудованими скриптами
це
три основні технології побудови
web
сторінок .
HTML впроваджує засоби для:
створення структурованого документу шляхом позначення структурно
го складу тексту: заголовки, абзаци, списки, таблиці, цитати тощо;
отримання інформації із Всесвітньої мережі через гіперпосилання;
створення інтерактивних форм;
включення зображень, звуку, відео, та інших об'єктів до тексту.

Ідентифікатори
Web
Уніфікований
ідентифікатор
ресурсів
Uniform
Resource
Identifier
компактна
послідовність
символів,
однозначно
ідентифікує
окремий
ресурс
визначає
загальний
синтаксис
URI
спосіб
дозволу
URI
посилання,
можуть
бути
відносній
формі,
поряд
керівними
принципами
міркуванням
безпеки)
застосовані
для
використання
Інтернеті
Уніфікований
локатор
ресурсів
або
адреса
ресурсу
Uniform
Resource
Locator
єдиний
вказівник
ресурс
URL
стандартизована
адреса
певного
ресурсу
(такого
документ,
чи
зображення)
Інтернеті
(чи
деінде)
Придуманий
для
використання
WWW,
сучасні
форми
описуються
RFC
Включає
себе
назву
протоколу
доступу
HTTP
FTP
тощо)
власне,
шлях
ресурсу,
формат
якого
залежить
схеми
доступу
[[<протокол>
//<сервер>[
<порт>][/<шлях>][/<файл>[#<розділ>]]
Приклади
URL
адрес
//www
syhiv
com/pub/files/school
html
адреса
файлу
school
html,
розміще
ного
каталозі
pub/files
сервері
www
syhiv
com
Доступ
сервера
здійсню
ється
за
протоколом
HTTP
ftp
//ftp
syhiv
com/pub/files/school
txt
адреса
файлу
school
txt,
розміщеного
каталозі
pub/files
сервері
ftp
syhiv
com
Доступ
сервера
здійснюється
за
протоколом
FTP

Web
портал
Web
портал
Web
сайт
який
надає
широкий
набір
функцій,
тому
числі
доступ
різних
ресурсів
Основними
функціями
портал
інтеграція
інформаційних
джерел
пошук
інформації
Функціональність
порталу
реалізується
основі
деякої
архітектури,
значає
узгодження
функціональних
модулів
порталу,
стандартних
систем,
що
використовуються
для
реалізації,
протоколів
взаємодії
Узагальнена
архітектура
сучасних
Web
порталів
містить
рівні
інтерфейсу
користувачів
бізнес
логіки
даних
рівні
інтерфейсу
користувачів
правило,
використовується
тонкий
клі
єнт
Web
браузер
здатний
візуалізувати
графічні
представлення,
описані
мовою
НТМL
Для
реалізації
інфраструктури
порталу
застосовується
широко
відомих
програмних
систем
технологій
Сховищами
даних
реляційні
бази
даних

Проект
Semantic Web
Тенденція
розвитку
сучасного
Інтернет
перехід
документів,
що
читаю
ться
комп'ютером,
документів,
що
розуміються
комп‘ютером
Велика роль в цьому процесі відводиться
онтологіям
Найбільш
значимий
розвиток
онтологічних
моделей
основі
логік
відбуває
ться
рамках
розробки
Semantic
Web
розширення
наявного
Web
якому
інформація
надається
добре
визначеним
значенням,
краще
дозволяє
комп'ютерам
людям
працювати
разом
Метою
авторів концепції було
сформувати інформаційний простір, безпосере
дній і інтуїтивний доступ до якого
(і не тільки для перегляду інформації, але і
для її створення)
має кожний
. Машини стають здатними аналізувати всі дані
Web
контенті, зв'язки і транзакції між людьми і комп'ютерами.
Для
досягнення
мети
Semantic
Web
перетворення
всієї
сукупності
Web
єдину
базу
знань,
використовувати
яку
можуть
люди,
так
програмні
продукти
необхідні


забезпечення
кожного
ресурсу
описом
його
семантики
кошти
для
автоматизованої
обробки
цих
описів
подання
знань
них


Підходи
Semantic Web
Основним
елементом
обробки
Semantic
Web
стають
дані,
не
документ
дозволяє
описувати
семантику
різних
фрагментів
складних
документів
(напр
порталів)
здійснювати
пошук
усередині
цих
документів
Крім
того,
можна
явно
вказувати
семантичні
зв'язки,
придатні
для
комп'ютерної
обробки,
між
різними
наборами
даних
(наприклад,
можна
встановити
зв'язок
між
малюнком,
вставленим
один
документ,
фрагментом
тексту
іншого
документа
полем
бази
даних,
що
характеризують
саму
абстрактну
концепцію
відомості
про
людину)
Такий
підхід
дозволяє
автоматично
інтегрувати
дані
безлічі
різних
джерел
рамках
проекту
Semantic
Web
задіяні
технології
агентно
орієнтованого
підходу
програмуванні
проект
DAML+OIL
DARPA
Agent
Markup
Language
The
Ontology
Inference
Layer
онтології,
XML,
RDF
тощо
В основі Semantic Web лежать наступні технології
програмні
агенти
для
представлення
реальних
об'єктів
задач
імені
їхнього
власника,
онтології
для
семантичного
розширення
інформації,
якою
обміню
ються
обробляють
Web
застосування,
Web
сервіси
як обчислювальні засоби, доступні через Інтернет.
Стандарти
Semantic Web
Традиційний
Web
базується
на
мові
розмітки
документів
HTML
HyperText
Markup
Language
мова
гіпертекстової
розмітки
був
задуманий
створе
ний
засіб
структурування
форматування
документів
без
прив'язки
засобів
відтворення
(відображення
Текстові
документи,
що
містять
розмітку
мові,
обробляються
спеціальними
додатками
«браузерами»),
відображають
документ
його
форматованому
вигляді
HTML
сторінка
описує,
представити
інформацію
візуально
браузері
однак
вона
важко
піддається
змістовному
аналізу
для
комп’ютерів
Зокрема,
ній
неможливо
автоматизувати
навіть
тривіальні
задачі
такі,
знаход
ження
людей,
проектів,
програм
Інтернеті
Усі
спроби
реалізації
Semantic
Web
побудовані
на
двох
стандартах
(Консорціуму
специфікація
для
обміну
даними,
яка
забезпечує
стандартний
синтаксис
для
представлення
даних
стандартна
модель
даних
для
подання
структури
семантики
контенту
Web

Web
стандарти: XMI
(eXtensible
Markup
Language
розширена
мова
розмітки
метамова,
яка
походить
SGML
(Standard
General
Markup
Language
стандартної
узагальненої
мови
розмітки)
Вона
була
розроблена
Консорціумом
для
простоти
реалізації
інтероперабельності
SGML
HTML
Головними перевагами XML
, як мови для Web
простота аналізу;
добре визначений синтаксис;
вона підходить для людського сприйняття

Оскільки
XML
широко
використовується,
розроблено
багато
програмних
інструментальних
засобів
для
синтаксичного
аналізу
керування
нею
XML
дозволяє
користувачам
визначати
свої
власні
атрибути,
визначати
структури
даних
(вкладаючи
їх),
витягати
дані
документів
Безпосередньо
XML
має
ніяких
спеціальних
можливостей
для
специфікації
онтологій,
оскільки
пропонує
усього
лише
простий,
але
дієвий
спосіб
визначити
синтаксис
для
мови
специфікацій
онтологій
XML
може
використовуватися
для
забезпечення
синтаксису
набору
мов
(таких
XOL
або
OIL),
для
покриття
потреб
обміну
онтологіями

Web
стандарти: RDF
(Resource
Description
Framework)
специфікація,
визначає
модель
пред
ставлення
світу
синтаксис
для
серіалізації
обміну
цієї
моделі
розроблений
для
створення
метаданих,
що
описують
ресурси
Web
дає
можливість
специфікації
семантики
даних,
заснованих
XML,
стандартизованим,
інтероперабельним
способом
Модель
даних
не
забезпечена
механізмами
визначення
відношень
між
властивостями
(атрибутами)
ресурсами
складається
трьох
типів
об'єктів


ресурсів
об'єкти, що посилаються на адресу в Web;
властивостей
що
визначають
певні
аспекти,
характеристики,
атрибу
відношення
використовувані
для
опису
ресурсу
інструкцій
, що призначають значення для властивості у певному ресурсі.
Консорціум
всесвітньої
мережі
World
Wide
Web
Consortium
скор
розробив
XML
серіалізацію
для
RDF
XML
стандартний
формат
обміну
для
RDF
семантичній
мережі,
хоча
він
єдиним
Наприклад,
Notation
відмінна
тестова
альтернативна
серіалізація
RDF
забезпечує
послідовний
стандартний
спосіб
опису
роботи
практично
будь
якими
інтернет
ресурсами
текстових
сторінок
графіків
аудіо
файлів
відео
кліпів
Він
пропонує
синтаксичні
можливості
для
взаємодії
мереж
формує
базовий
шар
для
створення
семантичної
мережі
RDF
Schema
Schema
(RDF
Schema
Specification
language)
декларативна
мова,
що
використовується
для
визначення
RDF
схем
заснована
ідеях
представлення
знань
(семантичних
мережах,
фреймах
логіці
предикатів),
але
набагато
більш
проста
реалізації
(але
менш
виразна),
ніж
повні
мови
числень
предикатів,
CycL
KIF
Основні
класи
клас,
ресурс
властивість
крім
того
можуть
бути
визначені
ієрархії
обмеження
типів
базові
обмеження
також
визначені
Система
класів
властивостей
Schema
схожа
систему
типів
мов
об'єктно
орієнтованого
програмування,
таких,
наприклад,
Java
але
відрізняється
багатьох
інших
систем
Так,
описова
мова
словника
RDF
визначає
властивості
термінах
того
класу
ресурсів,
якого
ці
властивості
відносятся
Інші
системи
описують
клас
термінах
властивостей
його
елементів
Для
онтологічних
визначень
Schema
вистачає
функцій
аксіом,
але
можуть
бути
легко
визначені
концепти,
відношення
екземпляри
RDF
RDFS
базуються
XML
схемі
XML
Існування
стандартів
для
опису
даних
атрибутів
Schema
дозволяє
створювати
пакети
легко
досту
пних
інструментів
для
читання
використання
даних
численних
джерел
Мови, засновані на стандартах
W3C
OIL
(Ontology
Interchange
Language
перша
мова
представлення
онтологій
призначена
для
формування
онтологій
формальною
семантикою
рвісами
міркування,
що
забезпечуються
дескриптивною
логікою
OIL
онтологія
структура,
що
складається
декількох
компонентів,
органі
зованих
рівні
об'єктний
рівень
(який
має
справу
екземплярами)
перший
мета
рівень
(який
містить
визначення
онтологій)
другий
мета
рівень
або
онтологічний
контейнер
(який,
містить
інформацію
щодо
особливостей
онтології,
авторство)
Концепти,
відношення,
функції
аксіоми
можуть
бути
визначені,
використо
вуючи
онтологічні
визначення
OIL
DAML+OIL
(DARPA
Agent
Markup
Language+OIL)
була
розроблена
для
надання
семантичної
інтероперабельності
XML
Вона
являє
собою
результат
злиття
мов
DAML
OIL
сформована
ранніх
стандартах
таких
RDF
RDF
Schema
розширюючи
більш
багатими
примітивами
моделювання
Ця модель була запланована як основа для
Web Ontology Language (OWL).
Мови онтологій , засновані на стандартах
W3C
SHOE
(Simple
HTML
Ontology
Extension)
перше
розширення
HTML
метою
вклю
чення
зрозумілого
для
машин
семантичного
знання
HTML
або
інші
документи
Web
адаптована
для
підтримки
XML
Мета
зробити
можливим
збір
інфор
мації
відносно
Web
сторінок
документів,
поліпшуючи
механізми
пошуку
збір
знань
Цей
процес
складається
визначення
онтології,
також
анотування
HTML
сторінки
онтологічною
інформацією
для
опису
себе
інших
сторінок
OML (Ontology Markup Language)
частково заснована на
SHOE
OML
SHOE
ма
ють багато однакових особливостей. Існує чотири різних рівні
OML
ядро OML
, зв'язане з логічними аспектами мови, його включають всі інші
рівні;
простий OML
, що безпосередньо відображається у
RDF Schem
скорочений OML
, який включає концептуальні графічні можливості;
стандартний OML
найбільш виразна версія
OML
OWL
(Web
Ontology
Language)
розширює
RDF
RDF
Schema
забезпечуючи
поряд
формальною
семантикою
додатковий
словник,
закладений
основу
DAML
OIL
також
убудовану
підтримку
відображення
онтології
OWL
має
три
“діалек
OWL
Lite
OWL
OWL
Full
Вони
відрізняються
складністю
можуть
бути
використані
різних
прикладних
програмах
залежності
необхідності
або
простоти
виводу,
або
формальності
описів
Ontology Working Language (OWL)
Онтологічна
мова
Web
(Web
Ontology
Language),
рекомендована
консорціумом
забезпечує
вираження
онтологій
Робоча
онтологічна
мова
Ontology
Working
Language,
OWL
надає
більше
сло
вникових
можливостей
для
опису
властивостей
класів,
ніж
RDF
або
RDF
Онтологічна
мова
Web
основі
OWL
розроблена
для
використання
додатка
ми
повинні
працювати
зі
змістом
інформації,
просто
надавати
кори
стувачеві
Завдяки
тому,
що
OWL
надає
додаткові
словникові
можливості
разом
форма
льною
семантикою,
вона
покращує
можливості
автоматичної
інтерпретації
інформації
отримується
Інтернету,
порівняно
тим,
що
можуть
забезпечити
XML
RDF
схема
RDF
OWL
включає
підмови
повний
OWL
OWL
Full
OWL
полегшений
OWL
OWL
Lite
Основні
компоненти
OWL
включають
класи
властивості
індивідуальні
елементи
Класи, властивості, індивідуальні
елементи
Класи
основні
блоки
онтології
OWL
Клас
концепція
домені
Класи
звичай
утворюють
таксономічну
ієрархію
(тобто
систему
підклас
надклас)
OWL
підтримує
шість
основних
способів
опису
класів
Найпростіший
клас
іменем
(named)
Інші
типи
це
класи
перетинів
(intersection),
об'єднань
on),
доповнень
(complement),
обмежень
(restrictions)
перерахувань
(enumerated)
Властивості
включають
основні
категорії
властивості
об'єкта
(Object
properties),
зв'язують
індивідуальні
елементи
між
собою
властивості
типів
даних
(Datatype
properties),
зв'язують
індивідуальні
елементи
зі
значеннями
типів
даних,
такими
цілі
числа
плаваючою
комою,
рядка
Для
визначення
типів
даних
OWL
використовує
схему
XML
Індивідуальні
елементи
елементи
класів
властивості
можуть
зв'язува
один
одним
Наприклад,
індивідуальний
елемент
Smith
може
бути
описаний
елемент,
що
належить
класу
Person
(індивідуум)
Властивість
hasEmployer
(має
працедавця)
може
зв'язувати
його
іншим
індивідуальним
елементом
Webify
Solutions,
вказуючи,
чином,
що
Smith
працює
компанії
Webify
Solutions
Підходи до створення
Semantic Web
Semantic
Web
розширення
Web,
якому
інформації
надається
певна
семантика,
дозволяючи
людям
машинам
працювати
разом
Semantic
Web
логічним
продовженням
роз
итку
Web
гіпертекстових
сторінок
XML
даних,
XML
машинної
інтерпретації
даних
об'єднання
розкиданої
Web
інформації
побудувати
Semantic
Web
необхідно
Сформувати
синтаксичні
засоби
подання
знань
використанням
онтоло
гій
RDF
Створити
мови
опису
онтології
ОWL
Розробити
мови
опису
Web
сервісів
OWL
Розробити
інструментальні
засоби
для
роботи
документами
Web
онтологіями
Створити
мови
запитів
баз
знань,
подані
форматі
RDF
SPARQL
Сформувати
інструментальні
засоби,
що
підтримують
логічне
виведення
знаннях
Створити
пошукову
систему,
що
функціонує
семантичному
рівні
Базова модель SеmMnPic Web
Базова модель Sеmantic Web включає такі компоненти:
URI/IRI
універсальний індикатор ресурсів;
розширювана мова розміток (
XML
загальна схема опису ресурсів
RDF
метадані і схема
RDF Schema
RDFS
онтології і мови їх опису
(OWL: OWL Lina, OWL DL, OWL
метадані та схема
OWL Schema
OWLS
мова запитів
SPAR
RDF
сховищ ;
агенти/сервіси
і схеми
й ін
Архітектура Semantic Web
Semantic
Wiki
дним
широко
відомих
застосувань
Semantic
Web
Semantic
Wiki
розширення
традиційної
Wiki
технології
надає
користувачу
можливість
для
додавання
семантичної
розмітки
контент
Необхідні
колекції
семантичних
даних
SMW
поповнюються
користувачами,
вони
можуть
додати
анотації
Wiki
текстів
статей
за
допомогою
спеціальної
розмітки
Семантична
розмітка
дозволяє
значно
спростити
всю
структуру
Wiki
допомагає
користувачам
швидше
знаходити
потрібну
інформацію
Основні
переваги
Semantic
Wikі
значна
частина
інформації
Вікіпедії
може
бути
подана
виді
списків
вихідними
даними
для
різні
статті
відновленні
таких
статей
Семантична
Вікіпедія
автоматично
обновляє
похідні
списків
результуючі
дані
використання
метаданих
дозволяє
краще
структурувати
інформацію
метадані
дозволяють
установити
зв'язку
між
аналогічними
статтями
різних
мовах
що
дозволить
актуалізувати
дані
знаходити
невідповідності
між
ними
такий
спосіб
Вікіпедія
перетворюється
простого
сховища
даних
розподілену
базу
знань
Лекцію закінчено
Дякую за увагу!

Приложенные файлы

  • pdf 15755155
    Размер файла: 1 MB Загрузок: 2

Добавить комментарий