5.Методичні рекомендації для самост роботиДокум..


Міністерство освіти і науки України
Львівський інститут економіки і туризму
Островська Г.В.
“Бізнес-планування в ресторанномугосподарстві ”
Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи для студентів заочної форми навчання
спеціальності «Технологія харчування»
Львів-2013

Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи для студентів заочної форми навчання спеціальності «Технологія харчування»
Укладач: ст.викладач Островська Г.В.
Рецензент: к.е.н.Лащик І.П.
Розглянуто і схвалено на
засіданні кафедри економіки і маркетингу
Протокол №4 від вересня 2013 року
Зав.кафедрою:д.е.н.,проф..
Васильчак С.В.
1. Загальні рекомендації щодо самостійної роботи студента.
Становлення і розвиток ринкових відносин в Україні потребують нових підходів до управління підприємницькою діяльністю у різних сферах бізнесу. Практична реалізація певної підприємницької ідеї розпочинається із складання бізнес-плану, який є важливим інструментом ринкового механізму господарювання.
Бізнес-план, як письмовий документ є не лише дієвим важелем управління підприємницькою діяльністю, а й засобом необхідного фінансування для започаткування нового або розширення діючого бізнесу.
Бізнес-планування в готельно-ресторанній індустрії має свої особливості, які пов’язані із специфікою роботи туристичних підприємств, сфери туристично-рекреаційних послуг, іншими чинниками.
Після вивчення курсу „Бізнес –планування в готельно-ресторанній індустрії ” студенти повинні знати:
-правові та економічні основи планування підприємницьких проектів у готельно-ресторанній індустрії;
-загальну технологію організації розробки бізнес-плану в готельно-ресторанній індустрії і;
- методи дослідження готельно-ресторанного і туристичного ринку і особливості маркетингової стратегії ;
-сучасну структуру і зміст бізнес плану;
-методику проведення необхідних техніко-економічних розрахунків при розробці окремих розділів бізнес-плану в готельно-ресторанній індустрії і в туризмі. Після вивчення курсу „Бізнес-планування в готельно-ресторанній індустрії ” студенти повинні засвоїти цілі, завдання та можливості використання бізнес-плану в готельно-ресторанній індустрії , мати чітке уявлення про порядок його складання, оволодіти практичними засобами та методами розробки в готельно-ресторанній індустрії .
Самостійна робота студента є важливою складовою навчального процесу, яка спонукає студента поглиблювати і узагальнювати свої знання в даній сфері, закріплювати вивчений матеріал, вирішувати певні ситуаційні та практичні завдання, перевіряти степінь засвоєння матеріалу. Також самостійна робота дає можливість студентові належним чином підготуватися до підсумкового модульного контролю з даної дисципліни.
Завдання для самостійної роботи студент обирає самостійно за такою схемою:
1. десять будь-яких тестових завдань;
2.на підставі свого порядкового номеру в журналі обліку відвідувань теоретичне питання;
3.практичне завдання за останньою цифрою порядкового номеру студента в журналі відвідувань.
Самостійна робота студента виконується письмово, з подальшим усним представленням і захистом у викладача і оцінюється максимально в 10 балів.
2. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ТА РОЗПОДІЛ ГОДИН
з курсу “Бізнес-планування в ресторанному господарстві ” (90 год.)_- заочна
для спеціальності ,”ЗТХ" (5 курс,10 семестр)

теми Назва теми Лекції Практичні Самостійна робота Практичні
заняття Самост. заняття
Год. бали Год. бали год Бал. Год. Бал. Год.
Модуль 1 (50 бали) 1. Тема 1. Бізнес-план у системі господарювання. 2 2 4 2 - - 8
2. Тема 2. Підготовча стадія розробки бізнес-плану в туризмі 2 3 6 2 - - 8
3. Тема 3. Структура, розробка та оформлення бізнес-плану. 8 2 - - 8
4. Тема4. Маркетинговий та виробничий план
2 5 8 2 - - 8
5. Тема 5. Організаційний та фінансовий план 4 5 10 6. Тема 6. Презентація бізнес-плану в туризмі 8 2 - - 8
РАЗОМ ПО МОДУЛЮ 1 6 5 4 10 44 12 - - 48
Підсумковий контроль №1 30
Модуль №2
“КОНТРОЛЬНА РОБОТА”
30
Модуль №3
“ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА”
15
101
Модуль №4
“САМОСТІЙНА РОБОТА”
10
ВСЬОГО ПО КУРСУ 100
Самостійна робота для денної та заочної форми навчання.

з/п Назва теми Кількість
годин
1 Тема 1. Бізнес-план у системі господарювання.
Інформаційне забезпечення процесу планування в готельно-ресторанній індустрії
Предмет і зміст бізнес-планування, його роль в ринковій економіці України.
Соціально-економічна сутність бізнес-плану.
Учасники процесу бізнес-планування.
Основні функції бізнес-планування діяльності готельно-ресторанній індустрії : для розробки загальної концепції, генеральної стратегії розвитку підприємства, функція планування, залучення грошових коштів, залучення потенційних партнерів.
Основні типи зовнішніх бізнес-планів.
2
2 Тема 2. . Підготовча стадія розробки бізнес-плану в готельно-ресторанній індустрії
Структура та стандарти, загальні вимоги, пропоновані до бізнес-планів у галузі готельно-ресторанній індустрії .Типові помилки та недоліки при здійсненні бізнес-планування.
Програмне забезпечення процесу бізнес-планування.
Контроллінг у системі бізнес-планування.
Організація бізнес-планування діяльності в готельно-ресторанній індустрії .Підготовка до розробки та складання бізнес-плану. Структура проекту.
Визначення суті проекту (профіль компанії, продукти і послуги).
Бізнес-ідея проекту. Порядок проведення передпроектних досліджень.
Аналіз можливостей та перешкод (аналіз галузі, аналіз клієнтів, аналіз ринку).
Розробка стратегії (маркетинг, виробничий план, фінансовий план).
Облік стану і зміни факторів макро- та мікро середовища в плануванні.
Основні розділи бізнес-плану, інвестиційного проекту в готельно-ресторанній індустрії .Аналіз інформаційного змісту розділів бізнес-плану.
Поняття та визначення концепції та стратегії діяльності підприємства готельно-ресторанного господарства.
3
Тема 3 Структура, розробка та оформлення бізнес-плану.
Поняття «резюме» бізнес-плану в ресторанній індустрії та елементи його складання.
Визначення основних інвестиційних характеристик та можливостей підприємства ресторанного господарства . 
Порядок викладу основних характеристик ресторанного підприємства: місцезнаходження фірми, галузь, організаційно-правова форма, напрямок діяльності.
Формулювання мети бізнесу, місії підприємства.
Опис конкурентних переваг , видів діяльності підприєства. 
Аналіз ринків надання готельно-ресторанних послуг.
Визначення основних конкурентів галузі на внутрішньому та зовнішньому ринку.
Порядок визначення та характеристики споживачів послуг за основними напрямками.
Оцінка внутрішнього стану в готельно-ресторанного підприємства. Визначення необхідності змін: трансформації, реорганізації, санації, ліквідації.
3
Тема 4. Маркетинговий та виробничий план
Розробка програми діяльності ресторанного підприємства (стратегічне планування).
Вибір джерел інформації. Сутність первинної інформації, проблематика збору. План формування первинної інформації. Збір даних з проблеми. Аналіз і представлення даних.
Елементи та етапи проведення аналізу внутрішнього та міжнародного ринку готельно-ресторанних послуг.
Аналіз факторів розвитку ринку послуг.
Аналіз вимог та динаміки попиту на ринку готельно-ресторанних послуг.
Основні критерії сегментування: географічний, демографічний, соціально-економічний, психографічний.
Визначення стану конкуренції на внутрішньому ринку. Конкурентні переваги ресторанних підприємствХарактеристики ринку надання послуг підприємства: потенційна ємкість, обсяг послуг, сегментація ринку, характеристики споживачів.
Аналіз цінової політки та тарифів на ресторанні послуги.
Принципи формування послуг та їхня доставка до споживачем.
Прогнозування впливу факторів зовнішнього оточення на розвиток проекту ресторанного підприємствва.
4
Тема 5. Організаційний і фінансовий план
Визначення та розрахунок виробничої потужності РП. Виробнича програма РП,
Технологічні аспекти формування ресторанних послуг.
Планування виробничої програми РП.
Організація розрахунків із клієнтами РП.
Організація менеджменту просування ресторанного продукту фірми.
Контроллінг діяльності ресторанного підприємства.
Розробка організаційного плану РП. Організаційно-правова форма РП.
Кадрова служба РП.
Визначення потреби у трудових ресурсах РП.
Організація служи менеджменту на РП. Вимоги до менеджерів.
Методи підбору персоналу РП. 
Планування організації праці на РП. Взаємини із суб’єктами сфери туризму.
Планування розвитку та реструктуризації персоналу.
Визначення фонду заробітної плати на РП.
Визначення прибутку та показників рентабельності РП від реалізації .Оцінка економічної ефективності проекту. Визначення можливості та розробка графіку погашення кредиту РП. 
Розробка фінансового плану підприємства та визначення економічної ефективності власного проекту.
Аналіз та визначення показників чуттєвості проекту.
Види ризиків у ресторанному господарстві та діяльності.
Внутрішні та міжнародні ризики впливу на діяльність РП.
Визначення та оцінка ризиків проекту.
Оцінка втрат РП від ризиків.
Методи запобігання виникнення ризиків та впливу на діяльність РП.
Страхування туристичної діяльності підприємства за напрямками.
Вибір методів страхування.
Нормативно-правова база туристичної діяльності.
Ліцензування ресторанних послуг. Сертифікація послуг готелів і послуг харчування. 
4
Тема 6. Презентація бізнес-плану в ресторанному господарстві.
Пошук цікавих ідей для кращої презентації бізнес плану ресторанного підприємства чи фірми.
Оформлення та представлення бізнес-плану.
Способи підвищення активізації процесу презентації бізнес-плану.
2
3.Зміст тем дисципліни
Тема 1. Бізнес-план у системі господарювання.
Сутність та характеристика бізнес-плану та бізнес-планування. Цілі розробки бізнес-плану. Види бізнес-планів та їх класифікація.
Формування інформаційного поля для розробки бізнес-плану в туризмі Види інформації, яка необхідна для складання бізнес-плану в туризмі та методи її вивчення.
Загальна методологія розробки бізнес-плану в туризмі, особливості бізнес планування туристичних операторів та туристичних агенств, методика ЮНІДО.
Основні етапи розробки бізнес-плану: підготовчий, розроблення основних розділів бізнес-плану, презентація бізнес-плану.Тема 2. Підготовча стадія розробки бізнес-плану в туризмі.
Особливості підприємницької діяльності в туристичній сфері. Характеристика турагентської і туроператорської діяльності.
Основні і додаткові послуги, які надаються в туристичному підприємстві.
Логіка процесу стратегічного планування на підготовчій стадії. Економічний аналіз як засіб для обгрунтування планів. Визначення місії фірми. Формулювання цілей діяльності фірми. Аналіз стратегічних альтернатив і вибір стратегій підприємництва в туризмі.
Види аналізу та особливості їх застосування в туризмі. Методи і прийоми економічного аналізу для дослідження конкурентоспроможності туристичного підприємства.
SWOT-аналіз як засіб для оцінки факторів зовнішнього і внутрішнього середовища туристичного підприємства та обґрунтування стратегії підприємства .

Тема 3. Структура, розробка та оформлення бізнес-плану.
Ком’ютерні засоби підтримки розробки бізне-плану: універсальні офісні програми, спеціалізовані програмні документи.
Структура бізнес-плану. Характеристика змісту основних розділів бізнес-плану та загальні вимоги до їх написання: титульна сторінка та інформація, яка має бути представлена на ній; зміст; резюме; характиристика підприємства; характеристика послуг, що надаються туристичним підприємством; дослідження і аналіз ринку турисичних послуг; виробний план; маркетинговий план; організаційний план; фінансовий план; оцінка ризиків; додатки.
Поняття резюме, а також вимоги, які ставляться до його складання.
Основні принципи, які використовуються при розробці бізнес-планів: неперервність, багатоваріантність, науковість, збалансованість,оптимальність, системність, послідовність, гнучкість.
Вимоги до написання та оформлення бізнес-плану. Вибір стилю написання бізнес-плану;.використання реальних припущень, ілюстративного матеріалу, вибір оптимального обсягу бізнес-плану.


Тема 4. Основна стадія розробки бізнес-плану в готельній і ресторанній індустрії . Вимоги до змісту та методика розробки окремих розділів бізнес-плану

Цілі розробки та структура розділу бізнес-плану „Галузь, підприємство та його продукція, послуги”. Характеристика сфери готельної і ресторанної індустрії та послуг, підприємств сфери туризму, Методичні підходи до відображення окремих змістових характеристик у бізнес-плані.
Завдання, вимоги та рекомендації щодо підготовки розділу „Аналіз туристичного ринку ”. Загальні параметри ринку, показники розвитку туризму в регіоні та Україні, в світі , тип ринку, поточні тенденції розвитку ринку, цільовий ринок, сегментація ринку, частка ринку,
Завдання й складові виробничої програми в туризмі, методичні підходи до обґрунтування точки беззбитковості, кількості внутрішніх, в’їзних та виїзних турів. Методичні підходи щодо розрахунку потреби в основних засобах, оборотних коштах в туризмі. Методичні підходи до розрахунку амортизаційних відрахувань, потреби в оборотних коштах .
Маркетинг-план. Мета й логіка розробки маркетинг плану. Стратегія маркетингу та її обґрунтування на основі стадії життєвого циклу туристичного підприємства. Види основних і додаткових послуг в туризмі. Стратегія збуту та реалізації послуг фірми. Формування цінової політики, використання засобів реклами, форми стимулювання попиту.
Методичні підходи до обґрунтування обсягів реалізації основних і додаткових туристичних послуг. Складання кошторису витрат на рекламу.
Цілі і структура оганізаційного плану. Основні розділи організаційного плану. Вибір організаційної форми бізнесу та сплати податків. Формування організаційної структури управління туристичним підприємством. Складання штатного розпису працівників. Обгрунтування чисельності працівників та фонду оплати праці.
Фінансовий план. Значення, зміст і технологія розробки фінансового плану. Обгрунтування калькуляції собівартості та ціни туру. Складання кошторису витрат. План доходів і видатків. Моделювання грошових потоків. Розрахунок фінансових результатів та терміну окупності проекту. Плановий баланс. Розрахунок потреби в інвестиціях. Очікувані фінансові коефіцієнти.
Вимоги та рекомендації щодо змісту розділу „Оцінка ризиків та способи їх передбачення”. Основні види ризиків та заходи для нейтралізації та зменшення ризиків в туризмі.
Тема практичного заняття:
Обґрунтування показників маркетингового та виробничого планів.- 2 год.
1.Методичні підходи до обґрунтування показників виробничої програми і обсягів реалізації туристичних послуг.
2.Методичні підходи до обґрунтування показників виробничого плану.

Тема практичного заняття:
Організаційний та фінансовий плани. 2год.
1.Методичні підходи до обґрунтування чисельності працівників.
2. Значення, зміст і послідовність розробки фінансового плану.
3. Складання кошторису витрат, калькуляції собівартості і ціни туру.
4. Прогноз фінансових результатів.
5. Формування джерел фінансування і розрахунок потреби в додаткових інвестиціях.

Тема5. Презентація бізнес-плану в готельній і ресторанній індустрії.
Цілі та завдання презентації бізнес-плану. Організація проведення презентації бізнес-плану. Способи підвищення ефективності презентації бізнес-плану в туристичній сфері: використання засобів наочності, мультимедіа, демонстрації турів, макетів, оснащення номерів, анімаційних та розважальних програм, тощо. Використання та залучення засобів реклами та масової інформації до презентації бізнес-планів.

4. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
(МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ)
4.1.Виконати тести

1. Планування – це :1.претворення мети підприємства в прогнози і плани;
2.порівняння нормативних і фактичних значень показників;
3.аналіз інформації про зовнішні і внутрішні умови роботи підприємства.
2. Фінансовий план включає: 1. план виробництва продукції;
2. прогнозний баланс;
3. штатний розклад;
3. Бізнес план – це
1.стандартний документ, що пропонується інвестору;
2.план виробництва і продажу продукції;
3.план заходів для одержання прибутку;
4.Метою розробки бізнес плану може бути:
1. приватизація підприємства;
2. представлення в галузеве міністерство;
3. економічне обґрунтування створення і функціонування підприємства;
5. Зміст і структура бізнес плану законодавчо визначена:
1. Кабінетом Міністрів України;
2. не регламентується;
3. Верховною Радою.
6.Стратегія підприємства – це:
1.поточна ситуація на ринку;
2.генеральна програма дій, що визначає головні цілі підприємства;
3.план підприємства щодо охоплення певної частки ринку,
7.Маркетинговий план регламентує:1.основні технологічні процеси виробництва торговельних послуг;
2.організаційну структуру торгової фірми;
3.план по продажу споживчих товарів та рекламних заходів.
8.Вихідною інформацією для розробки бізнес-плану в туризмі є:1.дослідження ринку споживчих товарів і послуг;
2.дослідження ринку туристичних товарів;
3.дослідження ринку туристичних продуктів, товарів і послуг;

9.Організаційний план включає: 1. план виробництва продукції;
2. прогнозний баланс;
3. штатний розклад;
10.Одним з основних розділів бізнес-плану є:1.юридичний план;
2.план заходів по техніці безпеки;
3.організаційний план.

11.Стратегія підприємства – це:
1.поточна ситуація на ринку;
2.генеральна програма дій, що визначає головні цілі підприємства;
3.план підприємства щодо охоплення певної частки ринку,
12.Бізнес-план розробляється :1.на 1 рік;
2.на 3-5 років;
3.на 10 – 15 років.
13. Організаційний план включає такі елементи:
1. план виробничо-комерційної діяльності і додаткових послуг;
2. прогнозний баланс підприємства;
3. організаційну структуру, штатний розклад фірми;
14. У маркетинговому плані фірми описується:
1. стратегія збуту товарів та формування каналів просування товарів;
2. технологія обслуговування і реалізації споживчих товарів;
3. кошторис витрат і ціни послуги.
15.Складовим елементом фінансового плану при бізнес-плануванні є:1. план рекламних заходів;
2. плановий баланс фірми;
3. плановий штатний розклад фірми.
16. Основна частина бізнес плану включає такі розділи:
1. план соціального розвитку колективу;
2. план по зовнішньоекономічній діяльності;
3. маркетинговий план.
17.У бізнес-плані описується:
1.стан країни в цілому;
2.обраний вид діяльності;
3.стан охорони праці на підприємстві.
18.Бізнес-план складається у випадку
1.ліквідації підприємства;
2.створення підприємства;
3.пошуку інвестора.
19.Робота над бізнес-планом проходить в три стадії:
1.зародження. розквіт, занепад;
2.підготовча, основна, презентація;
3.зростання; розвиток, спад.
20.Бізнес-план – це письмовий документ, в якому:
1.описується внутрішнє і зовнішнє середовище бізнесу;
2.описується підприємницька ідея та засоби її реалізації;
3.описується можливий ризик від реалізації підприємницького проекту.
21.До джерел зовнішньої інформації при бізнес-плануванні належить:
1. форми бухгалтерської і статистичної звітності фірми;
2. маркетингове обстеження ринку;
3. оперативні звіти про роботу підприємства.
22.До джерел внутрішньої інформації при бізнес-плануванні належить
1.форми бухгалтерської і статистичної звітності фірми;
2.маркетингове обстеження ринку;
3.оперативні звіти про роботу підприємства.
23. Бізнес-план виконує такі функції:
1.інформаційну і організаційну;
2.зовнішню і внутрішню;
3.перспективну і поточну.
24.Бізнес-план складається у випадку
1.ліквідації підприємства;
2.реабілітації підприємства;
3.пошуку кредитора.
25.Основними принципами при бізнес-плануванні є:1. системність, альтернативність, послідовність;
2. оперативність, директивність, гнучкість;
3. багатоваріантність, одноваріантність.
26.Систиматичне визначення взаємоузгоджених довгострокових цілей та напрямків діяльності підприємства це:
1.поточне планування;
2.стратегічне планування
3.оператино-тактичне планування.
27.Мета існування підприємства, яка має бути досягнута у плановому періоді називається:
1. ціллю діяльності підприємства;
2. місією підприємства;
3. завданням підприємства.
28. SWOT – аналіз перекладається як:
1.сила, слабкість, перевага, засторога;
2.сила, слабкість, можливість, загроза;
3.системність, пріоритетність, можливість, загроза;
29.Внутрішнє середовище підприємства – це :
1. фактори макросеередовища, які об’єктивно діють на ринку;
2. фактори мікросередовища, на які підприємець може впливати;
3. сукупність факторів, які підприємець не може змінити
30. Які розділи не відносяться до бізнес-плану:
1.вступ;
2.резюме;
3. висновки.
31.Що є стислою версією бізнес-плану:
1. зміст;
2. резюме;
3.вступ;
4.основні розділи.
32. На якій стадії розробки бізнес –плану складається резюме:
1. на початку;;
2.в середині;
3.в кінці.
4.після підписання угоди з інвестором.
33. Якими принципами слід керуватися при складанні бізнес-плану .
1.послідовності;
2.системності;
3.гнучкості
4. всі відповіді правильні
5. всі відповіді неправильні

34.Виявлення сильних і слабких сторін підприємства є метою:
1. аналізу зовнішнього середовища;
2.оперативного реагування на дії конкурентів;
3.аналізу внутрішнього середовища

35.Слабкі сторони включають:
1. збільшення частки ринку
2.зменшення частки ринку
3.переваги в сфері витрат

36.Сильні сторони діяльності підприємства включають
1.відповідні фінансові ресурси
2.застаріле обладнання
3. повністю замортизоване обладнання

37. Обсяг бізнес-плану має не перевищувати:
1. 3-5 сторінок;
2. 10-25 сторінок
3. більше 100сторінок.

38.У додатки включаються:
1.Копії ліцензій та авторських прав, договорів;
2.Баланси і звіти підприємства
3.фотографії;
4. всі відповіді правильні
5. всі відповіді неправильні

39. Основні ризики пов’зані із:
1.обгрунтуванням попиту на продукцію, послуги;
2.обгрунтуванням витрат
3.обгрунтуванням прибутків.
40. Бізнес-план обов’язково має мати:
1. додатки;
2.титульний аркуш
3.висновки.
41.Прогнозування обсягів продажу може здійснюватися:
1. за часом;
2.за окремими видами продукції, послуг;
3. за сегментами ринку;
4.за видами діяльності.

42. Що не входить в розділ бізнес-плану „План маркетингу”
1.ціноутворення;
2.система збуту товарів чи послуг;
3.реклама;
4.всі відповіді правильні;
5. всі відповіді не правильні;

43.Потреба в машинах і обладнанні визначається на основі:
1.попиту і пропозиції товару чи послуг;
2. визначення потреби в сировині і матеріалах;
3.виробничої технології;
44.Вибір оптимального обсягу виробництва здійснюється на основі:
1.появи нових технологій;
2.обгрунтування точки беззбитковості виробництва;
3.стратегії збуту товарів чи послуг;

45.Вихідними даними для розрахунку потреби в матеріальних ресурсах є: 1.попит на певні ресурси;
2.ціна;
3.норми ресурсів на одиницю продукції;

46.Потреба в матеріальних ресурсах визначається методом:
1.прямих розрахунків;
2.факторного аналізу;
3.екстраполяції;
47. Організаційна структура підприємства відображає:
1.виробничу програму підприємства;
2. систему контролю якості виготовленої продукції чи послуг;
3.основні підрозділи підприємства і взаємодію між ними;
48. До господарських товариств відносять:
1. приватне підприємство;
2.сімейне підприємство;
3.товариство з обмеженою відповідальністю;
4. акціонерне товариство;

49. Розмір контрольного пакету акцій становить:
1.34%;
2.51%
3.70%
50.Документ, в якому відображається чисельність працівників підприємства за професіями і кваліфікацією називається:
1.план потреби в персоналі;
2. штатний розклад;
3.посадова інструкція;
51. Банківські установи надають кредити переважно під:
1.створення нового підприємства;
2. розширення діючого підприємства;
3.фінансове оздоровлення;
4.реорганізацію підприємства;

52. Система заходів для вирішення питань щодо потреб підприємства у персоналі називається:
1. кадровою стратегією;
2.кадровою політикою;
3.кадровою тактикою;

53.Основними видами організаційних структур підприємства є:
1.лінійна;
2.функціональна;
3. профільна;
4.технологічна;

54.Для реєстрації підприємства необхідно сформувати:
1. пакет засновницьких документів;
2.пакет додатків до бізнес-плану;
3. бізнес-план з додатками;

55.Одним із завдань фінансового плану є:1.Планування обсягів виробництва товарів чи послуг;
2.визначення потреби у фінансових ресурсах;
3.визначення потреби в основних і оборотних фондах;
56.план доходів і витрат підприємства складається для:
1.визначення потреби в готівці;
2.визначення можливого прибутку підприємства;
3.визначення терміну окупності інвестицій;
57. Рентабельність – це показник, що характеризує:1. рівень витратності бізнес-плану
2.рівень прибутковості бізнес-плану;
3.обсяг виробництва, що забезпечує беззбитковість;
58. Інтереси власників капіталу відображають показники:
1.ліквідності;
2. платоспроможності;
3.рентабельності;
59. Презентація бізнес-плану має тривати в середньому:
1. 2 години;
2. приблизно 20 хвилин;
3. 45 хвилин;
60.Презентація бізнес-плану спрямована на:
1.кредиторів;
2.інвесторів;
3.бізнес –центри;
4.органи державної влади;
5.всі відповіді правильні;
61. Презентація бізнес-плану проводиться:
1.керівником підприємства;
2.менеджером підприємства;
3.секретар-референтом підприємства;
62.У виробничому плані розглядаються такі фактори ризику як:
1.інфляція;
2.поява нових технологій;
3.страхування підприємства;
63.Вибір місця розташування підприємства залежить від:
1.економічної вигоди;
2.економічної доцільності;
3.соціального ефекту;
64.Точка беззбитковості показує нам:
1.обсяг виробництва при якому витрати покриваються за рахунок доходів;
2.обсяг виробництва або реалізації при якому бізнес стає прибутковим;
3.обсяг виробництва приякому одержуємо мінімальний прибуток;
65. Плановий баланс відображає:1. майно підприємства та джерела його утворення;
2. прибуток, який одержить підприємство згідно бізнес-плану;
3.рух готівки і кошти, які потрібні для забезпечення платоспроможності;
66. Кредитори в першу чергу цікавляться:
1.регулярністю сплати відсотків за кредитом;
2.зміцненням позиції підприємства на ринку;
3.прибутковістю бізнес проекту;
67. Інвестори в першу чергу цікавляться:
1.регулярністю сплати відсотків за кредитом;
2.зміцненням позиції підприємства на ринку;
3.прибутковістю бізнес проекту;
4.спроможністю підприємства повернути борги;
68. Для інвесторів найважливішим є питання:
1. форми організації бізнесу;
2.термінів реалізації бізнес-плану;
3.термінів окупності бізнес-плану;
69.Презентація бізнес плану підвищується за допомогою:
1. залучення до неї багатьох фахівців;
2.використання наочного матеріалу;
3.представлення команди менеджерів;
70. У фінансовому плані розраховуються такі показники:
1.виробнича програма підприємства;
2.виробнича потужність устаткування;
3.кошторису витрат підприємства;
5.2. Питання для самостійного вивчення
1. Сутність та характеристика бізнес-плану. Цілі розробки бізнес-плану.
2. Формування інформаційного поля бізнес-плану
3. Загальна методологія розробки бізнес-плану в туризмі.
4. Логіка процесу стратегічного планування на підготовчій стадії.
5. SWOT – аналіз.
6. Визначення місії туристичної фірми.
7. Формулювання цілей діяльності фірми
8. Аналіз стратегічних альтернатив і вибір стратегій підприємств сфери туризму
9. Структура бізнес-плану.
10. Розробка бізнес плану, написання та його оформлення.
11. Маркетинг-план.
12. Мета й логіка розробки маркетинг плану.
13. Стратегія маркетингу.
14. Стратегія збуту та реалізації послуг фірми.
15. Прогнозовані обсяги продажу.
16. Виробничий план.
17. Завдання й складові виробничого плану.
18. Зміст виробничого плану.
19. Організаційний план.
20. Цілі і структура організаційного плану.
21. Основні розділи організаційного плану.
22. Фінансовий план.
23. Значення, зміст розробки фінансового плану.
24. План доходів і видатків.
25. Плановий баланс.
26. Очікувані фінансові коефіцієнти.
27. Цілі та завдання презентації бізнес-плану.
28. Організація проведення презентації бізнес-плану.
29. Способи підвищення ефективності презентації бізнес-плану в туристичному бізнесі.
30. Засоби комп’терної підтримки бізнес-планування.
4.3.Практичні завдання

1.Задача. Розрахувати витрати на рекламу на рік, якщо вартість вивіски 12 тис.грн., вартість друкованих листівок 350 грн., витрати на оформлення однієї вітрини становлять 60 грн , а кількість вітрин 8шт.вітрини оформлятимуться раз в квартал; вартість оголошень по радіо 25 грн.; в місяць буде замовлено 8 оголошень. . Телевізійна реклама 300грн на місяць.
2.Задача . Розрахувати первісну (балансову) вартість устаткування по бізнес-плану та суму амортизаційних відрахувань методом рівномірної амортизації на три роки, якщо вартість устаткування 165тис грн. Доставка і монтаж 5% від вартості майна, ліквідаційна вартість 10% від балансової вартості устаткування, термін служби 10 років.
3. Задача. Визначити обсяг товарообороту по бізнес-плану на плановий рік на підставі показників товарообороту на одного працівника, якщо площа торгового залу 392кв.м., норма обслуговування на одного працівника 52 кв.м. Середньоденний виробіток на одного працівника залу 245 грн. Підприємство працюватиме без вихідних.
4. Задача. Розрахувати витрати на заробітну плату фірми по штатному розкладу на два роки згідно бізнес плану, якщо заробітна плата штатного персоналу на місяць становить 12600грн. , премії і доплати 10% від основної заробітної плати; відрахування у пенсійний фонд та фонди соціального страхування 36%. У другому році передбачається зростання заробітної плати штатних працівників на 5%. Інші показники залишаться незмінними.
5.Задача.Визначити фінансовий результат ( прибуток) і показники рентабельності по бізнес-плану за два роки.
Показники Перший рік Зміна в другому році, +,- Другий рік
1. Виручка від реалізації, тис.грн. 850,0 + 5% 2. Собівартість реалізованих турпродуктів, тис.грн. 580,0 - 3% 3. Витрати від звичайної діяльності, тис.грн. 210,0 + 2% 4. Прибуток, тис.грн 4. Власний капітал, тис.грн. 140,0 + прибуток 5. Рентабельність власного капіталу,% 6.Задача . Розрахувати потребу в оборотних коштах необхідних для формування виробничих запасів сировини і продуктів згідно виробничої програми по бізнес-плану. Виробнича програма на плановий рік становить 18000страв, із них І страви 20%; ІІ – 30%; ІІІ- 30%, ІУ-20%. Середня норма витрат м’яса на приготування перших страв 100г; других страв 300г, третіх страв і закусок 120г. Частота завозу м’яса 5 днів. Середня ціна 1 кг м’яса 45грн. за 1 кг .
7.Задача. Визначити обсяг товарообороту підприємства ресторанного господарства по бізнес плану на рік і розподілити його покварталах, якщо середньоденний виробіток на одного працівника становить 220 грн. Чисельність працівників 12 осіб. Підприємство працюватиме без вихідних. Товарооборот по кварталах розподілити в таким чином: питома вага І кварталу – 26%; ІІ кв. – 24%; ІІІ кв. – 20%; ІУ кв. -30%.
8.Задача. Обґрунтувати пропускну спроможність обіднього залу підприємства харчування за зміну, місяць, квартал, рік, якщо обсяг товарообороту в середньому за місяць становить 45 тис.грн. середня вартість покупки на одного відвідувача становить 18 грн. Підприємство працюватиме без вихідних.
9. Задача. Скласти плановий баланс. Визначити і пояснити потребу в кредитних ресурсах чи інвестиціях.
1.Виручка від реалізації товарів – 760 тис.грн.
2.Сплачується ПДВ 20%.
3.Собівартість реалізованих товарів – 348 тис.грн.
3.Витрати від операційної діяльності – 245 тис.грн.
4.Активи підприємства– 385 тис.грн. в тому числі основні засоби 295 тис.грн., оборотні кошти 90тис.грн
5.Власний капітал – 180 тис.грн.
10. Задача. Розрахувати витрати на сировину на приготування 100 порцій піци м’ясної, якщо витрати на сировину на 1 порцію в грамах за 1 кілограм становлять: борошно 250г\3,5 грн., молоко 100г\7грн., м’ясо 90г\47грн., яйце1шт.\ 1,2грн, сир твердий 90г\45грн. ,олія 4г\12грн., сіль 3г\1,75грн., приправи 2г\180грн.
11.Задача. Визначити доходи від реалізації товарів.
Показники Звітній рік Зміна в плановому році, +,- Плановий рік
1.Середня ціна закупівлі, грн. 29 + 10 % 2.Середня ціна реалізації, грн. 38 + 8 % 3.Кількість реалізації, тис.од. 120 - 5 % 4.Товарооборот, тис.грн. 5.Доходи від реалізації: сума, тис.грн.
рівень, % 12.Задача. Визначити обсяг роздрібного товарообороту.
1.Кількість робочих днів – 313
2.Тривалість робочого дня – 12 годин.
3.Середньогодинний виробіток на одного працівника залу – 95 грн.
4.Площа – 700 кв.м в тому числі залу 56%,
5.Середня норма площі залу на одне робоче місце – 20 кв.м.
13. Задача. Визначити обсяг товарообороту по бізнес-плану на плановий рік на підставі показників товарообороту на одного працівника, якщо площа обіднього залу 192кв.м., норма обслуговування на одного працівника 2 4кв.м. Середньоденний виробіток на одного працівника залу 220 грн. Підприємство працюватиме без вихідних.
14.Задача. Обґрунтувати пропускну спроможність обіднього залу підприємства харчування за зміну, місяць, квартал, рік, якщо обсяг товарообороту в середньому за місяць становить 35 тис.грн. середня вартість покупки на одного відвідувача становить 25 грн. Підприємство працюватиме без вихідних.
15. Задача. Визначити обсяг товарообороту підприємства ресторанного господарства по бізнес плану на рік і розподілити його покварталах, якщо середньоденний виробіток на одного працівника становить 245 грн. Чисельність працівників 10 осіб. Підприємство працюватиме без вихідних. Товарооборот по кварталах розподілити в таким чином: питома вага І кварталу – 28%; ІІ кв. – 24%; ІІІ кв. – 21%; ІУ кв. -27%
16. Задача. Визначити обсяг товарообороту по бізнес-плану на плановий рік на підставі показників товарообороту на одного працівника, якщо площа обіднього залу 232кв.м., норма обслуговування на одного працівника 30 кв.м. Середньоденний виробіток на одного працівника залу 225 грн. Підприємство працюватиме без вихідних.
Задача. Розрахувати обсяг товарообороту ПРГ та його структуру, якщо заплановано виготовити 350 тис.страв: із них І страв 35%; ІІ страв –45%; ІІІ страв 20 % . Середня ціна І страви 8,6 грн., ІІ страви 15,2грн., ІІІ страви 9,8грн. Оборот по купованих товарах звітного року 235 тис.грн. У плановому році передбачається його зростання на 12%.
5. ЛІТЕРАТУРА (основна)
1. Господарський кодекс України. – Харків: РВХ Арсіс, ЛТД, 2003. – 222 с.
2. Закон України “Про податок на додану вартість”
3. Закон України “Про акцизний збір”
4. Закон України “Про оподаткування прибутку підприємств”
5. Закон України “Про систему оподаткування”
6. Закон України “Про єдиний митний тариф”
7. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку 16 Витрати
8. Котлер Ф., Амстронг Г. Основи маркетинга – М.: Вильямс, 1999..
9. Економічна енциклопедія.-К, Академія, 2000.
10. Мальська М.П., Бордун О.Ю. Планування діяльності туристичних підприємств: Навч. посіб. – К.: Знання, 2005. – 241 с.
11. Дядечко Л.П. Економіка туристичного бізнесу. Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 224 с.
12. Основи митної справи. За ред. Корнічука О.Т. – Хмельницький, 1996
13. Покропивний С.Ф. Економіка підприємства – Вид 2-ге переробл. Та доповн. – К.: КНЕУ, 2001 с.528.
14. Економіка підприємства: структурно-логічний навч. посібник/за ред. проф. Покропивного С.Ф. – К.: КНЕУ, 2001 с.437.
15. Поліщук Л.П. Маркетинг и ценообразование.- М.: 1999
16. П’ятницька Г.Т., П’ятницька Н.О. Менеджмент громадського харчування: Підр. для вузів. – К.: Київський національний торгово-економічний ун-т, 2001. – 655 с.
17.Нечаюк Л.І., Нечаюк Н.О. Готельно-ресторанний бізнес: менеджмент. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 348 с.
18.Агафонова Л.Г., Агафонова О.Є. Туризм, готельний і ресторанний бізнес: ціноутворення, конкуренція, державне регулювання / Навч. посібник. – К.: Вид-во “Знання України”, 2002. – 358 с.
19.Загородній А.Г., Павлішевський П.В. Бізнес-план. – Львів: ІНВТ “Політекс”, 1993. – 40 с.
20.Навчально-методичний відділ. Розроблення бізнес-плану підприємств. Методичні реокмендації. – Львів, ЛІЕТ, 2006. – 20 с.
21.Мазаракі А.А. Економіка торговельного підприємства. – К.: Хрещатик,1999.-800с.
22. Марцин П.Р. Економіка торгівлі. - Навч. Посібник. – К.: Вид-во “Знання України”, 2006. – 358 с.
23.Покропивний С.Ф., Соболь С.М., Швиданенко Г.О. Бізнес – план: технологія розробки та обґрунтування: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 1999. – 208с.
24. Положення про типовий бізнес-план: Затверд. Наказом Фонду державного майна України від 26.05.94. № 30 // Підприємництво і ринок України. – 1994. № 11.
25.Розроблення бізнес-плану підприємств. – Методичні рекомендації. ЛІЕТ, 2006.
26.Тарасюк Г.М.Бізнес-план: розробка,обґрунтування та аналіз.Навч. посібник. К.: Каравела, 2008.- 280с.
27.КучеренкоР.В., КарповВ.А. Маркітан О.Н. Бізнес-планування фірми. Навч.посібник. К.Знання, 2006.- 423с.
28. Македон С.В. Бізнес-план. Навчальний посібник К.: 2009. – 233с.
29. Піратовський Ю.П. Бізнес-план. Опорний конспект лекцій.- К.: КНТЕУ, 2009. 154с.
30.Островська Г.В. Бізнес-планування в туризмі. – Опорний конспект лекцій для студентів денної та заочної форми навчання. – ЛІЕТ , 2010. 32с.
Додаткова література
1. Журавльова І.В. Фінансовий аспект оцінки інтелектуального капіталу // Фінанси України. – 2002. - № 10. – С. 103-109.
2. Інвестиційна діяльність: Розробка бізнес-плану інвестиційного проекту з залученням коштів іноземного інвестора: Методичні рекомендації. – Суми: Ініціатива, 1998. – 34с.
3. Корнута О., Коваль М. Концепція управління ефективністю персоналу // Економіст. – 2002. - № 10. – С.72-75.
4. Латынов Г.Д. Как составить бизнес-план: рекомендации // США: Экономика, политика, идеология. – 1993. - № 8. – С. 63-72.
5. Липсиц И.В. Ваша путеводная звезла – бізнес-план // Экономика и жизнь. – 1991. - № 33.
6. Методическое пособие по разработке бизнес-плана инвестиционного проекта. – Ростов-на-Дону: Ростовский региональный информационно-консалтинговый центр «Инфо-Консульт», 1996. – 96с.
7. Петкокси Дж., Дмитриев Р. Методологическая записка: Как составить бизнес-план. Сер. по упр. Предприятием в процессе его перестройки и приватизации. – Всемирный банк, 1992. – 48с.
8. Славов М. Бізнес-план як запорука залучення інвестицій // Економіст. – 2002. - № 10. – С. 36-41.
9. Черненко Є. Найкращий спосіб фінансування бізнесу – в умовах пільгового інвестування // Економіст. – 2003. - № 3. – С. 88-89.Приложенные файлы

  • docx 15746304
    Размер файла: 60 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий