Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт для студентів дистанційної форми навчання


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ
І
НАУКИ УКРАЇНИ


КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГІЙ

ТА
ДИЗАЙНУКафедра технології та конструювання швейних виробів
КВАЛІТОЛОГ
ІЯ ШВЕЙНОГО
ВИРОБ
НИЦТВА


Методичні вказівки до виконання контрольних робіт


для
студент
ів заочної
та дистанц
і
йно
ї

форм

навчання


освітньо
-
кваліфікаційного рівня бакалавра


напряму підготовки 6.051602
Технологія
виробів легкої промисловості

КИЇВ
201
5

2


КВАЛІТОЛОГІЯ ШВЕЙНОГ
О
ВИРОБНИЦТВА.
Методичні вказівки
до виконання
контроль
них робіт студе
нтів
заочної та дистанційної форм

навчання напряму підготовки 6.051602
Технологія
виробів легкої
промисловості, спеціальності Конструювання
та
технології швейних
виробів
/
Упор. Арабулі А.Т., Бокій О.В.

К.:КНУТД, 2015р.7

с.

Упорядники:А.Т. Арабул
і, к.т.н., доцент

О.В. Бокій, ст..викл.


3


Робочим навчальним планом для студентів заочної форми навчання
передбачено виконання контрольної роботи.

Контрольна робота з дисципліни «
Квалітологія

швейного
вироб
ництва
»
призначена для кращого засвоєння теоретич
ного та практичного матеріалу. Під
час виконання роботи студент показує рівень засвоєння теоретичного матеріалу
і вміння використовувати набуті знання під час виконання практичних завдань.

Для виконання контрольної роботи розроблені варіанти завдання. Вар
іант
контрольної роботи вибирають згідно останнього номера залікової книжки.
Роботу слід виконувати на аркушах паперу формату А4 або в зошиті. Робота
може бути виконана як в рукописному
,

так і в машинописному вигляді.
Оформляти роботу необхідно у відповідн
ості з вимогами ДСТУ 3008.


4ЗАВДАННЯ ДЛЯ
ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНО
Ї
РОБОТИ


Варіант 1

1.1.

Концепція якості у ХХІ сторіччі.

1.2.

Український класифікатор нормативних документів; його структура та
застосовуваність.

1.3.

Стандарти на процеси.

1.4.

Дати т
лумачення познаці ДСТУ 1.12:2004.

1.5.

Навести скорочене позначення сировини та символи, що позначають
способи та умови догляду за швейним виробом, що виготовлений з вовни та
поліакрілонітрильного волокна. Вихідні дані: виріб не підлягає пранню;
температура ниж
ньої плити праски не більше 110
0
С; не підлягає вибілюванню
засобами, які виділяють хлор; хімічне чищення може здійснюватись із
застосуванням усіх загально прийнятих розчинників.

1.6.

Принципи управління якістю згідно з ДСТУ ІSO серії 9000.

1.7.

Навести код швейного
виробу (за власним вибором) згідно ДКПП.


Варіант 2

2.1.

Терміни “якість” та “рівень якості”, їх взаємозв’язок та особливості
вживання.

2.2.

Фактична та офіційна стандартизація. Закон України “Про
стандартизацію”.

2.3.

Комплекс стандартів “Єдина система технологічної док
ументації”.

2.4.

Дати тлумачення познаці ДСТУ

П2852:2003.

2.5.

Навести скорочене позначення сировини та символи, що позначають
способи та умови догляду за швейним виробом, що виготовлений з вовни та
поліефірного волокна. Вихідні дані: виріб не підлягає пранню; темпе
ратура
нижньої плити праски не більше 110
0
С; не підлягає вибілюванню засобами, які
виділяють хлор; хімічне чищення може здійснюватись із застосуванням усіх
загально прийнятих розчинників.

2.6.

Процес
ний підхід у системі управління якістю згідно ДСТУ ІSO серії
9
000.

2.7.

Навести код швейного виробу (за власним вибором) згідно ДКПП.


Варіант 3

3.1.

Еволюція поняття “якість” та його тлумачення.

3.2.

Рівні стандартизації. Позначення стандартів різного статусу.

3.3.

Комплекс стандартів “Уніфіковані системи документації” та “Система
пока
зників якості”.

3.4.

Дати тлумачення познаці ТУУ 18.1

18534421

2001.

3.5.

Навести скорочене позначення сировини та символи, що позначають
способи та умови догляду за швейним виробом, що виготовлений з бавовни та
віскозного волокна. Вихідні дані: виріб може підлягати

машинному пранню при
температурі не більше 60
0
С; температура нижньої плити праски не більше
5


150
0
С; не підлягає вибілюванню засобами, які виділяють хлор; хімічне чищення
може здійснюватись із застосуванням усіх загально прийнятих розчинників.

3.6.

Склад станда
ртів ДСТУ ІSO серії 9000.

3.7.

Навести код швейного виробу (за власним вибором) згідно ДКПП.


Варіант 4

4.1.

Складові якості життя. Концепція захисту прав споживачів.

4.2.

Міжнародні організації з стандартизації.

4.3.

Комплекс стандартів “Єдина система конструкторської докуме
нтації”.

4.4.

Дати тлумачення познаці ДСТУ 4580.2

2000.

4.5.

Навести скорочене позначення сировини та символи, що позначають
способи та умови догляду за швейним виробом, що виготовлений з вовни та
поліамідного волокна. Вихідні дані: виріб не підлягає пранню; темпера
тура
нижньої плити праски не більше 110
0
С; не підлягає вибілюванню засобами, які
виділяють хлор; хімічне чищення може здійснюватись із застосуванням усіх
загально прийнятих розчинників.

4.6.

Управління якістю в США.

4.7.

Навести код швейного виробу (за власним вибор
ом) згідно ДКПП.


Варіант 5

5.1.

Формування якості продукції у сфері виробництва. Принципи
відображення якості.

5.2.

Організація робіт з стандартизації в Україні.

5.3.

Стандарти на методи контролювання.

5.4.

Дати тлумачення познаці ДСТУ ІSO 4880

2001, ІDТ.

5.5.

Навести скорочене позначення сировини та символи, що позначають
способи та умови догляду за швейним виробом, що виготовлений з
поліамідного та ацетатного волокон. Вихідні дані: виріб може підлягати
машинному пранню при температурі не більше 40
0
С; температ
ура нижньої
плити праски не більше 110
0
С; не підлягає вибілюванню засобами, які
виділяють хлор; хімічне чищення може здійснюватись із застосуванням усіх
загально прийнятих розчинників).

5.6.

Управління якістю в Японії.

5.7.

Навести код швейного виробу (за власним ви
бором) згідно ДКПП.


Варіант 6

6.1.

Вимоги та їх типи. Споживчі та виробничі вимоги до швейних виробів.

6.2.

Технічне регулювання якості швейних виробів; його сутність та складові.

6.3.

Комплекси стандартів “Державна система забезпечення єдності
вимірювань” та “Стандарти

системи безпеки праці”.

6.4.

Дати тлумачення познаці ДСТУ ІSO 8950:2004, MОD.


6.5.

Навести скорочене позначення сировини та символи, що позначають
способи та умови догляду за швейним виробом, що виготовлений з
поліакрилонітрильного

та поліефірного волокон. Вихідні

дані: виріб може
підлягати машинному пранню при температурі не більше 40
0
С; температура
6


нижньої плити праски не більше 150
0
С; не підлягає вибілюванню засобами, які
виділяють хлор; хімічне чищення тільки уайт
-
спиртом.

6.6.

Вимірювання та моніторинг.

6.7.

Навести ко
д швейного виробу (за власним вибором) згідно ДКПП.Варіант

7

7.1.

Технічний рівень. Розподіл на групи вимог щодо якості швейних виробів.

7.2.

Розроблення державних стандартів України; основні стадії виконання
робіт.

7.3.

Стандарти на продукцію.

7.4.

Дати тлумачення познаці

ДСТУ EN 5385:2004, NEQ.

7.5.

Навести скорочене позначення сировини та символи, що позначають
способи та умови догляду за швейним виробом, що виготовлений з льону та
поліефірного волокна. Вихідні дані: виріб може підлягати машинному пранню
при температурі не бі
льше 40
0
С; температура нижньої плити праски не більше
150
0
С; не підлягає вибілюванню засобами, які виділяють хлор; хімічне чищення
може здійснюватись із застосуванням усіх загально прийнятих розчинників.

7.6.

Функції системи управління якістю на різних етапах ж
иттєвого циклу
продукції.

7.7.

Навести код швейного виробу (за власним вибором) згідно ДКПП.


Варіант 8

8.1.

Терміни “якість” та “рівень якості”, їх взаємозв’язок та особливості
вживання.

8.2.

Нормативні документи, що мають рівень стандартів; їх різновиди та
позначення.

8.3.

Комплекс стандартів “Національна стандартизація”.

8.4.

Дати тлумачення познаці ДСТУ 3658.3

2001.

8.5.

Навести скорочене позначення сировини та символи, що позначають
способи та умови догляду за швейним виробом, що виготовлений з льону.
Вихідні дані: виріб може підля
гати кип’ятінню; температура нижньої плити
праски не більше 200
0
С; може підлягати вибілюванню засобами, які виділяють
хлор; хімічне чищення може здійснюватись із застосуванням усіх загально
прийнятих розчинників.

8.6.

Документація у системі управління якістю.

8.7.

Н
авести код швейного виробу (за власним вибором) згідно ДКПП.


Варіант 9

9.1.

Якість швейних виробів. Класифікаційні угрупування вимог до якості.

9.2.

Вимоги до змісту та побудови технічного опису.

9.3.

Комплекс стандартів “Система розроблення і поставлення продукції на
в
иробництво”.

9.4.

Дати тлумачення познаці ГОСТ 2.105

95.

7


9.5.

Навести скорочене позначення сировини та символи, що позначають
способи та умови догляду за швейним виробом, що виготовлений з бавовни та
поліефірного волокна. Вихідні дані: виріб може підлягати машинному

пранню
при температурі не більше 40
0
С; температура нижньої плити праски не більше
150
0
С; не підлягає вибілюванню засобами, які виділяють хлор; хімічне чищення
може здійснюватись із застосуванням усіх загально прийнятих розчинників.

9.6.

Концепція “всеохоплююч
ого управління якістю”.

9.7.

Навести код швейного виробу (за власним вибором) згідно ДКПП.Варіант 10

10.1.

Концепція якості у ХХІ сторіччі.

10.2.

Нормативні документи, що мають рівень стандартів; їх різновиди та
позначення.

10.3.

Комплекс стандартів “Єдина система технологічн
ого підготовлення
виробництва”.

10.4.

Дати тлумачення познаці ДСТУ ГОСТ ІSO/TR 11050

2002.

10.5.

Навести скорочене позначення сировини та символи, що позначають
способи та умови догляду за швейним виробом, що виготовлений з шовку
натурального. Вихідні дані: виріб може

підлягати машинному пранню при
температурі не більше 40
0
С; температура нижньої плити праски не більше
150
0
С; не підлягає вибілюванню засобами, які виділяють хлор; хімічне чищення
може здійснюватись із застосуванням усіх загально прийнятих розчинників.

10.6.

Нац
іональні та міжнародні нагороди з якості
.

10.7.

Навести код швейного виробу (за власним вибором) згідно ДКПП.Приложенные файлы

  • pdf 15746011
    Размер файла: 167 kB Загрузок: 1

Добавить комментарий