Методичні рекомендації до лабораторних занять


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.


МІНІСТЕРСТВО

ОСВІТИ

І

НАУКИ

УКРАЇНИ


КИЇВСЬКИЙ

НАЦІОНАЛЬНИЙ

УНІВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГІЙ

ТА

ДИЗАЙНУКафедра технології та конструювання швейних виробів
КВАЛІТОЛОГІЯ

ШВЕЙНОГО

ВИРОБ
НИЦТВА


Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт


для
студентів

дистанц
і
йно
ї форми


навчання


освітньо
-
кваліфікаційного рівня бакалавра


напряму

підготовки

6.051602

Технологія

виробів легкої

промисловості


КИЇВ

201
5КВАЛІТОЛОГІЯ

ШВЕЙНОГО
ВИРОБ
НИЦТВА
.

Методичні

вказівки

до

виконання

лабораторних

робіт

для

студентів

у
сіх

форм

навчання

освітньо
-
кваліфікаційного рівня бакалавра

напряму

підготовки

6.051602

Технологія

виробів

легкої

промисловості,

спеціальності

Конструювання

та

технології

швейних

виробів
/
Упор.

Арабулі

А.Т.,

Бокій

О.В.

К.:КНУТД, 201
5
р.9

с.

Упорядники:А.Т.

Арабулі, к.т.н., доцент

О.В.

Бокій,
ст..викл.


3


ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1.
ТЕХНІЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

ЯКОСТІ ШВЕЙНИХ
ВИРОБІВ. НОРМАТИВНЕ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ


ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №1

Тема:
Нормативна документація в легкій промисловості

Мета роботи:
Набути практичних навичок роботи з нормативни
ми документами та
сферою їх застосування

П
итання

для самоперевірки

1.

Дати визначення термінів:нормативний документ;комплекс (система) стандартів;кодекс усталеної практики;технічний регламент;технічні умови
;технічний опис.

2.

Назвати рівні стандартизації.

3.

Сфера розповсюдження та обов'язковість міжнародних, регіональних,
національних стандартів.

4.

Інформація,

яку несуть
позначки

стандартів

та

нормативних документів.

5.

Об'єкти стандартизації в національних стандартах та у стандартах організацій
України.

Завдання
для виконання роботи

1.

Ознайомитися з видами нормативних документів
,
видами
та категоріями
стандартів України.

2.

Із кожного виду нормативних документів навести приклади документів
різних рівнів стандартизації.

3.

Визначити на прикладах нормативних документів:

-

при
значення документа;

-

сферу використання;

-

ступінь обов'язковості;

-

порядок розроблення та затвердження;

-

термін дії.

4.

Ознайомитися зі стандартами України та навести приклади національних
стандартів та стандартів організацій України, що діють у швейній галузі.

5.

Технічні умови на продукцію та технічний опис на модель.

6.

Ознайомитися із призначенням та сферою дії стандартів організацій України
(СОУ).

Рекомендована л
ітература

1.

Збірник методичних матеріалів до лабораторних (практичних) занять з
дисципліни«
Квалітологія

виробів»

(1, 2, 3, частина)

2.

Березненко С.М., Савчук Н.Г., Бокій О.В. Класифікація продукції та видів
економічної діяльності


К.: КНУТД, 2012.

72 с.

3.

Березненко С.М., Агошков Л.О., Савчук Н.Г., Гордієнко В.П. Нормативні
вимоги до конструкторськ
ої документації. Частина 1


К.: КНУТД, 2004.

220 с.

4.

Березненко С.М., Агошков Л.О., Савчук Н.Г., Гордієнко В.П. Нормативні
вимоги до конструкторської документації. Частина 2


К.: КНУТД, 2004.

220 с.

5.

Березненко С.М., Агошков Л.О., Савчук Н.Г., Гордієнко В.П.

Нормативні
вимоги до конструкторської документації. Частина 3


К.: КНУТД, 2004.

191 с.


4ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №2

Тема:

Вивчення вимог стандартів на продукцію (швейні вироби).

Мета:
Ознайомитися з термінами та визначеннями

виробів

швейних та
трикотажних,
виробничого

одягу, вивчити

вимоги на швейні

вироби

Питання для самоперевірки

1 Стандарти

загально
-
технічних умов, призначення,застосування.

2 Назвати номенклатуру стандартів на продукцію

швейної

галузі

Завдання для виконання

роботи

1.

Ознайомитися

з

стандартизованими

термінами

виробів

швейних

та

трикотажних, виробничого

одягу

та

надати

їх

визначення

згідно

ДСТУ 2023

91,
ДСТУ 2027

92, ДСТУ 2428

94, ДСТУ 3998

2000
.

2.

Визначити

вимоги

стандартів до виготовлення

одягу

масового

виробництва.

3.

Визначити

вимоги

стандартів до виготовлення

одягу за замовленням

населення.

4.

Визначити

вимоги

стандартів

матеріалів для виготовлення

швейних

виробів.

5.

Визначити

вимоги

стандартів до швейних ниток.

Рекомендована література

1.

Савчук Н.Г. Квалітологія

швейного виробництва. Термінологічний довідник
до виконання самостійних робіт для студентів усіх форм навчання за спеціальністю
7.05160202 «Конструювання та технологія швейних виробів»


К.:КНУТД, 2014


452с.

2.

Клименко А.Я., Харько Н.Я. Квалітологія

швейного виробництва.
Лабораторний практикум


К.: Арістей, 2005.

49с.

3.

Березненко С.М., Агошков Л.О., Савчук Н.Г., Гордієнко В.П. Нормативні
вимоги до розроблення та поставлення продукції на виробництво. Технологічне
підготовлення виробництва.


К.: КНУТД,

2004.

167 с.

4.

Березненко

С.М.,

Савчук

Н.Г.,

Арабулі

А.Т.,

Бокій

О.В.

Нормативні

вимоги

до

швейних

виробів масового

виробництва. Довідник.

К.: КНУТД,2012.

160с.

5.

Березненко

С.М.,

Савчук

Н.Г.,

Арабулі

А.Т.,

Бокій

О.В.

Нормативні

вимоги

до

виробів
,

що

виготовля
ю
ться за індивідуальним
и

замовленням
и
. Довідник.

К.:
КНУТД,2012.

52с.

6.

Березненко

С.М.,

Савчук

Н.Г.,

Бокій

О.В.

Нормативні

вимоги

до швейних
ниток. Довідник.

К.: КНУТД,2012.

52с.

7.

Березненко С.М., Савчук Н.Г., Арабулі А.Т., Бокій О.В. Нормативні вим
оги до
матеріалів для швейних виробів
.

Довідник.


К.: КНУТД, 2012.

31
2
с.

8.

Зубкова

Л.І.,

Березненко С.М.,

Савчук Н.Г.,

Арабулі А.Т., Бокій

О.В.

Нормативні

вимоги

до

антропометричних

вимірювань

людського

тіла.

Класифікація

типових фігур та позначення

розмірів

одягу. Довідник.


К.: КНУТД,2012.

312с.


ЛАБОРАТОРНА РОБОТА№3

Тема:

Вивчення

вимог

термінологічних

стандартів

та

стандартів

на

розроблення

і

поставлення

на

виробництво

продукції

легкої

промисловості.

Мета

роботи:

Ознайомитися

з

вимогами

термінологічних

стандартів

і

вивчити

стадії

розроблення

та

поставлення

продукції

та

документації

на виробництво

Питання для самоперевірки

1
.
Дативизначеннятермінів:

-

науково
-
дослідна

робота

над

створенням

продукції

(НДР);


5


-

дослідно
-
конструкторська

робота

(ДКР);

-

технічне

завдання

на науково
-
дослідну роботу

(ТЗ).

2.

Порядок

розроблення

та

поставлення

на

виробництво

науково
-
дослідної

продукції.

Завдання

для виконання

роботи

1.

Ознайомитися

з

стандартизованими

термінами

виробів

швейних

та

трикотажних, виробничого

одягу

та

надати

їх

визначення

згідно

ДСТУ3278

95,

ДСТУ 2960

94
.

2.

Визначити особливості розроблення та поставлення на виробництво продукції
швейної галузі.

Вивчити порядок розроблення і затвердження зразків
-
еталонів.

3.

Встановити

вимоги

до

зразка
-
еталону, йог
о

застосування,термін

зберігання.

4.

Встановити

особливості

поставлення на виробництво

продукції

з технічної

документації

іноземних

фірм.

5.

Визначити

стадії

розроблення

конструкторської

документації

та

етапи

виконання

робіт.

6.

Визначити

стадії

розроблення

технологічної

документації

та

етапи

виконання

робіт.

Рекомендована л
ітература

1.

Савчук Н.Г. Квалітологія швейного виробництва. Термінологічний довідник
до виконання самостійних робіт для студентів усіх форм навчання за спеціальністю
7.05160202 «Конструювання

та технологія швейних виробів»


К.:КНУТД, 2014


452с.

2.

Березненко С.М., Агошков Л.О., Савчук Н.Г., Гордієнко В.П. Нормативні
вимоги до розроблення та поставлення продукції на виробництво. Технологічне
підготовлення виробництва.


К.: КНУТД, 2004.

167 с.


ЛАБОРАТОРНА РОБОТА№
4

Тема:

Системи

організаційно
-
розпоряджувальної,

конструкторської

та

технологічної

документації.

Мета

роботи:

Ознайомитися

з

конструкторською,

зі

складом

технологічної та

організаційно
-
розпоряджувальної

документацією

на

швейному

підприє
мстві.

Питання для самоперевірки

1
.
Дативизначення термінів:

-

конструкторський документ;

-

конструкторська документація;

-

система конструкторської документації (СКД)
;

-

технологічний документ;

-

система технологічної документації (СТД).

2.

Назвати загальні вимоги до
форм та бланків документів
.

3.

Встановити комплект конструкторської документації

та технологічної
документації
, необхідної та достатньої для виготовлення та експлуатації швейного
виробу.

Завдання для виконання роботи

1.

Ознайомитися з класифікацією та позначення
м стандартів єдиної системи
конструкторської документації (ГОСТ 2.001).

2.

Ознайомитися з стандартами системи конструкторської та технологічної
документації (ДСТУ 3321, ДСТУ 2391).

3.

Ознайомитися з класифікацією та позначенням стандартів єдиної системи

6


технолог
ічної документації (
ГОСТ 3.
1
001
)
.

4.

Ознайомитися з видами та комплектністю конструкторсько
ї та технологічної
документацій (ГОСТ 2.102, ГОСТ 3.1102, ДСТУ 2391)

5.

Вивчити вимоги до текстових та

до графічних документів та визначити їх
застосування до розроблення
та оформлення конструкторських та технологічних

документів швейної галузі.

(ДСТУ ГОСТ 2
.104
:2006, ГОСТ 2.105, ГОСТ 2.302,
ГОСТ 2.303
)
.

6.

Вивчити стадії розроблення конструкторської та технологічної документації

(ДСТУ 3974)

7.

Ознайомитися з основними положенням
и державної уніфікованої системи
документації
.

8.

Ознайомитися з

вимогами

до

оформлення

документів (ДСТУ4163

2003)
.

Рекомендована л
ітература

1.

Березненко

С.М.,

Агошков

Л
.О.,

Савчук

Н.Г.

Гордієнко

В.П.

Збірник

стандартів

«Уніфікована система документації» для
студентів денної та заочної
форми навчання спеціальності 7.091801 «Швейні вироби»


К.: КНУТД, 2004.


181с.

2.

Березненко С.М., Агошков Л.О., Савчук Н.Г., Гордієнко В.П. Нормативні
вимоги до конструкторської документації. Частина 1


К.: КНУТД, 2004.

220 с.

3.

Бе
резненко С.М., Агошков Л.О., Савчук Н.Г., Гордієнко В.П. Нормативні
вимоги до конструкторської документації. Частина 2


К.: КНУТД, 2004.

239

с.

4.

Березненко С.М., Агошков Л.О., Савчук Н.Г., Гордієнко В.П. Нормативні
вимоги до конструкторської документації.

Частина 3


К.: КНУТД, 2004.

191

с.

5.

Бере
зненко С.М., Агошков Л.О., Савч
ук Н .Г., Гордієнко В.П. Нормативні
вимоги до
технологічної

док
ументації


К.: КНУТД, 2004.

188

с.


7


ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2.

ТЕХНІЧНИЙ КОНТРОЛЬ П
РОДУКЦІЇ ТА
СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ Я
КІСТЮ


ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №
5

Тема:
Вивчення вимог нормативних документів на контроль якості швейних
виробів

Мета роботи:
Вивчити види контролю та нормативну документацію з контролю
якості на швейних підприємствах

Питання для самоперевірки

1.

Види контролю, які мають

місце в технологічних процесах швейного
підприємства.

2.

Засоби контролю, що використовуються при виготовленні швейних виробів.

3.

Назвати перелік стандартів, що використовуються при контролі якості на
швейних підприємствах

Завдання для виконання роботи

1.

Ознайом
итися та в
ивчити види технічного контролю

(ГОСТ 14.318)
.

2.

Ознайомитися з дефектами швейних виробів та їх різновидами (ДСТУ 2033,
ДСТУ 2916, ДСТУ 2077)
.

3.

Визначити об'єкти, методи та засоби контролю якості виготовлених швейних
виробів (ГОСТ 4103, ГОСТ 23948).

4.

Ознайомитися із правилами приймання виготовлених швейних виробів.

5.

Вивчити правила встановлення

сорт
у

швейного
виробу. Дати перелік
недопустимих дефектів

(ГОСТ 12566)
.


Рекомендована література

1.

Клименко А.Я., Харько Н.Я. Квалітологія

швейного виробництва.
Лабораторний практикум


К.: Арістей, 2005.

49с.

2.

Савчук Н.Г., Гордієнко В.П. Збірник нормативних документів на контроль
якості швейних
виробів

К.: КНУТД,2001.

123с.


ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №6

Тема:
Умовні позначення та марковання

швейних виробів

Мета роботи:
Ознайомитися з вимогами до маркування, пакування,
транспортування і зберігання швейних виробів

Питання для самоперевірки

1.

Види маркування швейних виробів відповідно до асортименту.

2.

Способи транспортування швейних виробів
відповідно до асортименту.

Завдання для виконання роботи

1.

Ознайомитися зі стандартизованими термінами: маркування, маркування,
споживче маркування, товарний ярлик, товарний знак.

2.

Ознайомитися зі стандартизованими назвами натуральних та хімічних волокон
(ДСТ
У ISO
6938, ISO 2076, ДСТУ 2122
)

3.

Вивчити позначення сировини та символи, що позначають способи та умови
догляду за швейним виробом.

4.

Згідно завдання навести скорочене позначення сировини та символи, що
позначають способи та умови догляду за швейним виробом.

5.

Вивчити вимоги до маркування швейних виробів

(ГОСТ 10581, ДСТУ ISO
3635)


8


6.

Вивчити вимоги до заповнення реквізитів товарних ярликів
.

7.

Ознайомитися з класифікацією, умовними та графічними познаками стібків та
швів, які використовують при виготовлені швейних ви
робів (ДСТУ ISO 4519,
ДСТУ ISO 4619).

Рекомендована література

1.

Савчук Н.Г., Садретдінова Н.В., Арабулі А.Т. Методичний посібник до
виконання робіт щодо технічного регулювання якості швейних виробів (тема:
«Марковання, графічні та умовні познаки»)


К.: КНУТД, 2008.


194с.

2.

Клименко А.Я., Харько Н.Я. Квалітологія швейного виробництва.
Лабораторний практикум


К.: Арістей, 2005.

49с.

3.

Савчук Н.Г., Березненко С.М., Березненко М.П. Квалітологія швейного
виробництва. Підручник.


К.: Арістей, 2006.

464с.


Л
АБОРАТОРНА РОБОТА №7

Тема:

Кодування

швейних

виробів

Мета

роботи:

Ознайомлення із

принципами

кодування

швейних

виробів

Питання для самоперевірки

1

Методи

ідентифікації

швейних

виробів, що використовують на швейних

підприємствах

Завдання

для виконання

роботи

1.

Ознайомитися

з

Державним

класифікатором

продукції

та

послуг

ДКПП

016:2010

та

з

Державним

класифікатором

України

009:2010

"Класифікація

видів

економічної

діяльності

(КВЕД)"та

визначити:призначення

цих

документів;структуру

документів.

2.

Вивчити

методику

цифрового

кодування

об'єктів КВЕД.

3.

Виконати

кодування

об'єктів

КВЕД

за

запропонованим

завданням,визначаючи:

секцію, підсекцію, розділ, групу,

клас,

підклас.

4.

Вивчити

методику

цифрового

кодування

продукції

та

послуг

за

ДКПП.

5.

Виконати

кодування

конкретного

ш
вейного

виробу

(за

завданням),

визначаючи:

розділ,

групу, клас, категорію,
під
категорію
, тип

виробу.

Рекомендована література

1.

Савчук Н.Г., Березненко С.М., Березненко М.П. Квалітологія швейного
виробництва. Підручник.


К.: Арістей, 2006.

464с.

2.

Березненко

С.М.,

Савчук

Н.Г.,

Бокій

О.В.

Класифікація

продукції

та

видів

економічної

діяльності

К.: КНУТД, 2012.

72 с.

3.

Клименко

А.Я.,

Харько

Н.Я.

Квалітологія

швейного

виробництва.

Лабораторний

практикум

К.: Арістей, 2005.

49с.


ЛАБОРАТОРНА РОБОТА№8

Тема:

Система

управління

якістю згідно ДСТУ

ISO

серії

9000

Мета

роботи:

Набуття

навичок

роботи

зі

стандартами

для

системи

управління

якістю

Питання для самоперевірки

1.

Дати визначення

термінів:якість

продукції;система

управління

якістю;система

якості;процес;


9
організація;управління;управління якістю;забезпечення якості;коригувальна дія

2.

Сутність циклу

Демінга
-
Шухарта.

3.

Еволюція

філософії

управління

якістю.

Завдання

для виконання

роботи

1.

Ознайомитися

зі

складом

комплексу

стандартів

ДСТУ

ISO

серії

9000:2007,

їх

призначенням

та

сферою застосування.

2.

Ознайомитися

з

принципами

управління

якістю

згідно

стандартів

ДСТУ

ISO

серії

9000.

3.

Ознайомитися з типовими

стадіями

життєвого

циклу

продукції.

4.

Ознайомитися

на прикладі

діючих

підприємств

з

номенклатурою

власних

нормативних

документів

підприємства,що

документують

систему

управління

якістю.

5.

Вивчити вимоги стандарту ДСТУ ISO 19011:2003 до аудиту системи
управління якістю.

Рекомендована література

1.

Клименко

А.Я.,

Харько

Н.Я.

Квалітологія

швейного

виробництва.

Лабораторний

практикум

К.: Арістей, 2005.

49с.

2.

Савчук

Н.Г., Березненко

С.М., Березненко

М.П. Квалітологія

швейного

виробництва.

Підручник.


К.: Арістей, 2006.

464с.

3.

ДСТУ

ISO 9000:2010

Система

управління

якістю.

Основні

положення та
словник

4.

ДСТУ

ISO
9001:2010

Система

управління

якістю.

Вимоги
.

5.

ДСТУ

ISO 9004:2010

Система

управління

якістю.

Настанови щодо поліпшення

якості
.

6.

ДСТУ ISO 19011:2003

Настанови щодо здійснення аудитів систем управління
якістю і/або технологічного управління
.


Приложенные файлы

  • pdf 15746010
    Размер файла: 283 kB Загрузок: 1

Добавить комментарий