методичні рекомендації юридична техніка

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
"КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ"
ФАКУЛЬТЕТ СОЦІОЛОГІЇ І ПРАВА

Юридична техніка
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
ДО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ
для студентів
напряму підготовки 6.030401 "Правознавство"
денна форма навчання

Рекомендовано Вченою радою
факультету соціології і права НТУУ "КПІ"
Київ - 2016 рік

Юридична техніка: Методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів напряму підготовки 6.030401 "Правознавство". Денна форма навчання/ Укладач В.Ю. Пряміцин, 2016 .


НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ
ЮРИДИНА ТЕХНІКА
Методичні рекомендації
до вивчення дисципліни
для студентів напряму підготовки 6.030401 "Правознавство"
денна форма навчання
Укладач Пряміцин Вячеслав ЮрійовичЗміст
1. Загальні відомості.......................................................................................... 4
2. Мета та завдання дисципліни...................................................................... 7
3. Тематичний план......................................................................................... 10
3.1.Розподіл навчального часу..............................................................10
3.2.Зміст лекційного матеріалу за темами.............................................11
3.3.Плани семінарських занять.............................................................13
4. Матеріал самостійної роботи студентів ......................................................16
5. Індивідуальні завдання.................................................................................19
6. Контрольні роботи.......................................................................................25
7.Список рекомендованої літератури..............................................................28
Додаток. Рейтингова система оцінювання результатів
навчання з дисципліни Юридична техніка”...................................................33
1. Загальні відомості

Програму розроблено відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів напряму 6.030401 "Правознавство".
Навчальна дисципліна належить до циклу професійної та практичної підготовки.
Предмет навчальної дисципліни правові відносини щодо прийняття, розробки та реалізації нормативно-правових актів.
Навчальна дисципліна "Міжнародне приватне право" побудована таким чином, щоб забезпечити послідовне і логічне викладення матеріалу, розкрити зміст основних категорій даної галузі права. Системою дисципліни передбачено засвоєння матеріалу від простого до більш складного.
Відбувається паралельне вивчення різних питань теми на лекційних та семінарських заняттях, при чому на семінарських заняттях проходить навчання за допомогою освоєння практики.

Зміст навчальної дисципліни
Розділ 1. Юридична техніка як галузь наукових знань
Функції і значення юридичної техніки як галузі наукових знань. Місце теорії юридичної техніки в загальній теорії права. Поняття та ознаки юридичної техніки. Структура юридичної техніки. Загальна характеристика правотворчої, правореалізаційної та інтерпретаційної техніки. Загальна та галузева юридична техніка. Особливості юридичної техніки в різних правових системах сучасності. Стан юридичної техніки в Україні та перспективи її вдосконалення.
Поняття юридичної мови. Поняття юридичного терміна та термінології. Основні вимоги до використання юридичних термінів. Правила використання та формулювання юридичних термінів. Поняття та загальна характеристика засобів та способів юридичної техніки. Поняття та значення юридичної конструкції. Основні підходи до поняття юридичної презумпції. Значення юридичних фікцій як специфічних засобів юридичної техніки. Значення юридичних аксіом у законодавчій, правозастосовній та інтерпретаційній діяльності. Поняття та ознаки юридичної преюдиції. Юридичні символи та застереження.
Основні правила підготовки нормативно-правового акта. Загальні вимоги до логіки, мови, стилю, форми та структури нормативно-правового акта. Способи і прийоми викладу приписів норм права у статтях нормативно-правового акта. Правила оформлення посилань у нормативно-правових актах. Правила внесення змін та доповнень до нормативно-правових актів. Вимоги до змісту нормативно-правових актів. Основні способи і прийоми формування змісту нормативно-правових актів. Відповідність нормативного акта загальним принципам системи законодавства.
Поняття та види правотворчості. Загальна характеристика правотворчого процесу. Поняття та ознаки концепції нормативно-правового акта. Зміст та структура концепції нормативно-правового акта. Правила підготовки концепції нормативно-правового акта. Поняття, зміст та необхідність правової експертизи проектів нормативно-правових актів. Види експертизи проектів нормативно-правових актів. Техніко-юридичні засоби, які використовуються в експертній діяльності.
Порядок викладення матеріалу в нормативно-правових актах. Правила побудови структури нормативно-правового акта. Система структурних одиниць нормативно-правових актів: заголовок, зміст, преамбула, структурні одиниці тексту, примітки, прикінцеві положення, додатки. Структурні одиниці тексту нормативно-правових актів: частина, розділ, глава, стаття, параграф, пункт, підпункт, абзац. Вибір зовнішньої форми нормативно-правового акта. Реквізитні вимоги стосовно форми нормативно-правових актів: вид нормативно-правового акта, найменування нормативно-правового акта, дата прийняття нормативно-правового акта, реєстраційний номер, дата підписання.
Розділ 2. Особливості юридичної техніки в діяльності юриста
Поняття та значення законодавчої техніки. Поняття законодавчого процесу та його стадії. Поняття та суб’єкти законодавчої ініціативи. Підготовка законопроекту (законодавчої пропозиції) та внесення його до Верховної Ради України. Способи розробки законопроектів. Супровідні документи до законопроекту. Справа законопроекту. Попередній розгляд законопроектів у комітетах Верховної Ради України. Обговорення законопроекту на пленарних засіданнях Верховної Ради України з його наступним прийняттям або відхиленням (повністю чи частково). Санкціонування, промульгація й опублікування закону.
Правореалізаційна техніка і правозастосовна техніка: поняття, співвідношення, значення. Основні техніко-юридичні вимоги до правозастосовної діяльності. Види правореалізаційних актів. Техніка створення правореалізаційних актів. Використання техніко-юридичних засобів у процесі підготовки правореалізаційних актів. Техніка ведення договірної роботи. Договір як основний вид правореалізаційних документів. Техніко-юридичні особливості договорів. Типова структура договору. Акт застосування норм права як різновид правореалізаційного акта. Зміст та структура актів правозастосування. Особливості юридико-технічної будови структури документа, мови актів правозастосування. Мова, стиль та термінологія актів правозастосування та вимоги юридико-технічного характеру. Судова діяльність як різновид правозастосування. Види судових актів. Вимоги до змісту судових актів. Структура судових актів. Мовні правила створення судових актів.
Поняття і необхідність тлумачення норм права. З’ясування змісту правових норм. Способи тлумачення норм права. Поняття інтерпретаційного акта. Види інтерпретаційних актів. Техніко-юридичні вимоги до структури та змісту актів тлумачення норм права. Прийоми і способи юридичної техніки при підготовці інтерпретаційних актів. Техніка опублікування актів тлумачення норм права. Прогалини в тлумаченні норм права. Шляхи усунення та недопущення інтерпретаційних помилок.
Правове регулювання державної реєстрації НПА. Нормативні акти, що забезпечують державну реєстрацію НПА. Органи, що здійснюють державну реєстрацію НПА. Вимоги до НПА, що подаються на державну реєстрацію. Порядок подання, проведення державної реєстрації НПА та терміни їх реєстрації. Набрання чинності НПА, внесеним до Державного реєстру. Підстави та порядок відмови у державній реєстрації НПА. Скасування рішення про державну реєстрацію НПА. Єдиний державний реєстр НПА. Загальна схема функціонування Державного реєстру. Порядок одержання інформації з Державного реєстру НПА. Умови доступу до Державного реєстру. Запит на НПА з Державного реєстру.

2. Мета та завдання навчальної дисципліни

2.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Юридична техніка» є вдосконалення та поглиблення знань про поняття, особливості, види юридичних документів; формування у студентів уявлення про місце юридичної техніки у правотворчій, правозастосовній та інтерпретаційній діяльності; отримання знань стосовно техніко-юридичних прийомів і засобів та навичок їх використання при роботі з юридичними документами.
2.2. Основні завдання: поглиблене оволодіння знаннями стосовно предмета й методології нормопроектування; підготовка висококваліфікованих спеціалістів у сфері юридичної техніки як засобу досягнення чіткості, точності, стислості, стандартизованості, уніфікованості юридичних документів; формування у студентів уявлення про правила складання, тлумачення, систематизації та застосування нормативно-правових і правозастосовних актів; формування навичок складання якісних юридичних документів відповідно до вимог юридичної техніки з огляду на їх призначення та види,а також у розумінні сутності нормотворчого процесу й особливостей нормотворчої діяльності.
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти після засвоєння навчальної дисципліни мають продемонструвати такі результати навчання:
знання:
головних правил нормотворчої техніки і нормотворчого процесу, правову термінологію, зміст вітчизняної системи нормативно-правових актів;
способів, прийомів, засобів і правил створення та оформлення нормативно-правових актів, техніко-юридичних засобів: юридичну мову, юридичне письмо, юридичні конструкції, правові аксіоми, презумпції, фікції, символи, преюдиції, застереження;
теоретичних та практичних основ складання юридичних документів різного правового спрямування;
поняття, змісту і видів правової експертизи нормативно-правових актів, вимог, що висуваються до неї;
міжнародних стандартів нормопроектування, основних нормативно-правових актів, державних стандартів, що застосовуються при складанні й оформленні відомчих нормативних актів;
видів нормотворчих помилок і розуміння специфіки їх виокремлення в текстах нормативно-правових актів.
вміння:
орієнтуватися у системі чинних нормативно-правових актів та аналізувати правозастосовну практику, працювати над проектами нормативно-правових актів, здійснювати експертизу галузевого законодавства з точки зору його конституційності та володіти навичками роботи із проектами і чинними нормативно-правовими актами;
аналізувати тексти нормативно-правових та правозастосовних актів в аспекті дотримання правових, логічних, структурних, мовностилістичних вимог;
правильно оформлювати і розташовувати реквізити у текстах нормативно-правових та правозастосовних актів;
складати проекти постанов, наказів, ухвал згідно з вимогами юридичної техніки;
правильно використовувати юридичні терміни у текстах нормативно-правових та правозастосовних актів;
складати накази, інструкції, вказівки, розпорядження, положення, правила, статути, директиви, листи, інструкції згідно з вимогами юридичної техніки.
Для вивчення дисципліни "Юридична техніка" передбачено різні форми проведення занять. Центральне місце займають лекції як головне джерело введення в тему. Для цього виділено 18 годин.
Метою семінарських занять є засвоєння теоретичних знань, здобуття у студентів навичок усного викладення матеріалу перед аудиторією. Формою проведення семінарських занять є обговорення питань, обмін думками, дискусія, а також заслуховування повідомлень студентів стосовно особливостей застосування знань юридичної техніки в конкретній юридичній практиці. Навчальним планом відведено 18 годин семінарських занять для студентів денної форми навчання, протягом яких викладач перевіряє рівень засвоєння поданого матеріалу. Готуючись до семінарських занять, необхідно використати лекційні нотатки та рекомендовану літературу
Індивідуальні заняття можуть передбачати різні форми їх проведення, зокрема, написання реферату або виступ на науково-практичній конференції. Важливе значення приділяється самостійній підготовці, метою якої є вироблення у студентів навичок роботи з нормативними актами та навчальною літературою.
З метою перевірки рівня знань студентів передбачений рубіжний контроль у вигляді модульної контрольної роботи та семестровий контроль у вигляді заліку.
Навчальний матеріал занять, на яких студенти були відсутніми, вивчається ними самостійно; контроль засвоєння матеріалу при цьому здійснюється у формі співбесіди в час, призначений для проведення консультації, та в порядку, визначеному положенням про РСО.
Методика оцінювання рівня засвоєння матеріалу навчальної дисципліни передбачає використання рейтингової системи оцінювання. Шкала оцінювання – університетська. . Формою семестрового контролю є усний залік.

3. Тематичний план
3.1. Розподіл навчального часу
Назви розділів і тем
Кількість годин


Всього
у тому числіЛекції
Практичні (семінарські)
СРС

1
2
3
4
6

Тема 1. Юридична техніка: поняття, сутність та зміст


2
2
2

Тема 2. Юридична мова та юридична термінологія

2
2
6

Тема 3. Логічні та методичні засади нормопроектування

2
2
6

Тема 4. Засади правотворчого процесу

2
2
6

Тема 5. Виклад та оформлення проектів нормативно-правових актів

2
2
6

Тема 6. Законодавча техніка


2
6

Тема 7. Правореалізаційна та правозастосовна техніка

2
2
4

Тема 8. Інтерпретаційна техніка


2
6

Тема 9. Державна реєстрація нормативно-правових актів


2
2

Тема 10. Юридична техніка формування структури та компетенції апарату держави

2

2

Тема 11. Юридична техніка судової діяльності

2

2

Тема 12. Юридична техніка ведення договірної роботи

2

2

Разом
86
18
18
50

Залік4

Всього годин
90
18
18
54


3.2.Зміст лекційного матеріалу за темами
№ з/п
Назва теми лекції та перелік основних питань (перелік дидактичних засобів, посилання на літературу та завдання на СРС)

Розділ 1 Юридична техніка в системі правових наук

1

Лекція 1. Загальна характеристика юридичної техніки
Поняття юридичної техніки.
Класифікація юридичної техніки за функціями держави.
Галузева юридична техніка.
Завдання на СРС:
Особливості юридичної техніки в різних правових системах сучасності.
Стан юридичної техніки в Україні та перспективи її вдосконалення.
Література: базова: 15, 17, 18, 22, 23, допоміжна: 17, 20, 21, 27, 28, 37, 40


2
Лекція 2. Юридична техніка формування структури та компетенції апарату держави
Вплив форм правління на юридичну діяльність апарату держави.
Структура та зміст юридичної діяльності державних органів різних гілок влади.
Юридична діяльність державних органів спеціального призначення.
Завдання на СРС:
Види юридичної діяльності.
Зміст юридичної діяльності органів влади.
Принципи формування гілок влади.
Принципи формування компетенції різних органів влади.
Література: базова: 15, 22, 23, допоміжна: 22, 23, 32, 38


Розділ 2 Правотворча та правозастосовча юридична техніка

3
Лекція 3. Нормативно-правові акти
Система права і система законодавства.
Структура та реквізити нормативно-правових актів.
Акти тлумачення норм права.
Систематизація нормативно-правових актів.
Завдання на СРС:
Підзаконні нормативно-правові акти.
Юридична сила нормативно-правових актів.
Література: базова: 1, 2, 4-10, 12 допоміжна: 13, 19, 31.


4
Лекція 4. Юридична техніка правотворчості
Процедура підготовки та експертизи проектів законів.
Процедура прийняття законів.
Опублікування та реєстрація нормативно-правових актів.
Порядок внесення змін та скасування нормативно-правових актів.
Особливості правотворчості на рівні підзаконних нормативно-правових актів.
Завдання на СРС:
Види експертизи проектів нормативно-правових актів.
Техніко-юридичні засоби, які використовуються в експертній діяльності.
Загальна характеристика Регламенту Верховної Ради України.
Література: базова: 1, 2, 4-10, 14, 16, 17, 20, допоміжна: 12, 13, 25, 30


5
Лекція 5. Юридична техніка судової діяльності
Види та структура судових актів.
Діловодство в судах.
Особливості юридичної діяльності в межах процесуального права.
Юридична техніка формування узагальнення судової практики.
Завдання на СРС:
Постанови Пленуму Верховного Суду України.
Особливості діяльності адвоката.
Державний реєстр судових рішень.
Література: базова: 18, 22, 23, допоміжна: 41, 42


6
Лекція 6. Правозастосовча юридична техніка
Індивідуально-правові акти та їх види.
Види та значення правових реєстрів.
Юридична техніка нотаріальної діяльності.
Юридична техніка діяльності прокуратури, слідчих органів та виконавчої служби.
Завдання на СРС:
Система державних реєстрів.
Види нотаріальних документів та порядок їх реєстрації.
Поняття розпорядчих актів.
Література: базова: 11, 20, 21, 22 допоміжна: 5, 12, 17, 32, 33, 35


Розділ 3 Особливості окремих засобів юридичної техніки

7
Лекція 7. Спеціально-юридичні засоби юридичної техніки
Юридичні фікції.
Юридичні презумції.
Юридичні аксіоми.
Юридичні преюдиції.
Правові застереження.
Завдання на СРС:
Види правових фікцій.
Види правових презумпцій.
Література: базова: 1, 12, 13, 16, допоміжна: 16, 17, 18, 21, 25


8
Лекція 8. Юридична техніка ведення договірної роботи
Структура, основний зміст та реквізити договорів.
Особливості укладення договорів у різних правовідносинах.
Зміна, розірвання та припинення договорів.
Завдання на СРС:
Типові договори та їх значення.
Внесення доповнень в договори.
Література: базова: 21, 22, 23 допоміжна: 4, 17


9
Лекція 9. Юридична техніка формування змістовної частини юридичних документів
Юридична мова та юридичні поняття.
Юридична термінологія.
Правові конструкції.
Правові колізії і прогалини та способи їх подолання.
Завдання на СРС:
Галузева термінологія.
Види правових конструкцій.
Оціночні поняття.
Література: базова: 12, 14, 16, 29 допоміжна: 1, 3, 4, 7, 8, 14, 26, 35, 42
3.3.Плани семінарських занять

Семінар 1. Юридична техніка: поняття, сутність та зміст
Поняття та ознаки юридичної техніки.
Структура юридичної техніки.
Загальна характеристика правотворчої, правореалізаційної та інтерпретаційної техніки.
Завдання на СРС:
1. Функції і значення юридичної техніки як галузі наукових знань
Література: базова: 15, 17, 18, 22, 23, допоміжна: 17, 20, 21, 27, 28, 37, 40
Методичні рекомендації: для відповіді на семінарському заннятті студенту необхідно прочитати фахові статті щодо предмету та сутності юридичної техніки, провести науковий аналіз статті. Передбачається робота в малих групах по обговоренню статей та донесення матеріалу до аудиторії. Головні завдання на семінарському занятті - надати дефінцію поняттю "юридична техніка", дослідити види юридичної техніки та опрацювати основні підходи до вивчення юридичної техніки.

Семінар 2. Логічні та методичні засади нормопроектування
Способи і прийоми викладу приписів норм права у статтях нормативно-правового акта.
Вимоги до змісту нормативно-правових актів.
Основні способи і прийоми формування змісту нормативно-правових актів.
Завдання на СРС:
1. Правила оформлення посилань у нормативно-правових актах
2. Правила внесення змін та доповнень до нормативно-правових актів
Література: базова: 13, 16-23, допоміжна: 3, 6, 12-14, 17, 21, 25, 35, 42
Методичні рекомендації: на основі матеріалу лекції та самостійної підготовки студенти повинні підготувати в групах міні-тренінги для всіх студентів по питанням, що винесені на розгляд. Результатом проведення тренінгу є підведення групою підсумків семінарського заняття шляхом складення короткого тезового конспекту.

Семінар 3. Засади правотворчого процесу
Зміст та структура концепції нормативно-правового акта.
Правила підготовки концепції нормативно-правового акта.
Поняття, зміст та необхідність правової експертизи проектів нормативно-правових актів.
Завдання на СРС:
1. Види експертизи нормативно-правових актів
2. Техніко-юридичні засоби, що використовуються в експертній діяльності
Література: базова: 3-5, 10, 11, 17, 23, допоміжна: 6, 13, 15, 22, 28, 30, 33, 38
Методичні рекомендації: необхідним є ознайомлення з Регламентом Верховної Ради України та рекомендаціями міжнародних організацій по розробці нормативно-правових актів, потрібно буде провести експертизу будь-якого Закону України відповідно до Методичних рекомендацій щодо проведення правової експертизи проектів нормативно-правових актів.

Семінар 4. Виклад та оформлення проектів нормативно-правових актів
Система структурних одиниць нормативно-правових актів: заголовок, зміст, преамбула, структурні одиниці тексту, примітки, прикінцеві положення, додатки.
Структурні одиниці тексту нормативно-правових актів: частина, розділ, глава, стаття, параграф, пункт, підпункт, абзац.
Завдання на СРС:
1. Вибір зовнішньої форми нормативно-правового акту
2. Реквізитні вимоги стосовно форми нормативно-правових актів
Література: базова: 13, 17-23, допоміжна: 12, 18-20, 24-26
Методичні рекомендації: ціллю семінарського заняття є розробка проекту закону про внесення змін до закону на основі оформлених викладачем прикладів. Завдання виконується невеликими групами (4-5 осіб). В завдання входить розробка проекту закону, порівняльної таблиці, пояснювальної записки та супроводжувальних документів.

Семінар 5. Законодавча техніка
Способи розробки законопроектів.
Супровідні документи до законопроекту.
Справа законопроекту.
Попередній розгляд законопроектів у комітетах Верховної Ради України.
Завдання на СРС:
1. Обговорення законопроекту на пленарних засіданнях Верховної Ради України з його наступним прийняттям або відхиленням
2. Санкціонування, промульгація й опублікування закону
Література: базова: 1, 2, 5, 14, 17, 22, 23, допоміжна: 13, 18, 22, 26, 28, 34-36
Методичні рекомендації: на основі дослідження Регламенту Верховної Ради України студенти повинні скласти структурно-логічну схему "Законодавчий процес в Україні", також проводиться опитування-тестування по особливостям законодавчого процесу в Україні, основними питання якого є стадії законотворчості, особливості розробки законопроекту та його розгляду в комітетах Верховної Ради, розгляд законопроекту в порядку читань та промульгація закону.

Семінар 6. Правореалізаційна та правозастосовна техніка
Техніка створення правореалізаційних актів.
Використання техніко-юридичних засобів у процесі підготовки правореалізаційних актів.
Техніка ведення договірної роботи.
Зміст та структура актів правозастосування.
Особливості юридико-технічної будови структури документа, мови актів правозастосування.
Вимоги до змісту судових актів. Структура судових актів.
Завдання на СРС:
1. Типова структура договору
2. Мовні правила створення судових актів
Література: базова: 11, 18, 23, допоміжна: 12, 18, 23, 26, 29, 31, 32
Методичні рекомендації: під час семінарського заняття завданням студентів є оформлення будь-якого з видів правозастосовних актів відповідно до опрацьованого матеріалу, враховуючи реквізитні вимоги та вимоги до сутності правозастосовного акту. Студентам бажано користуватись представленими на офіційних сайтах державних органів зразки правозастосовних документів, підлаштовуючи їх до свого конкретного кейсу на основі законодавства України.

Семінар 7. Інтерпретаційна техніка
Техніко-юридичні вимоги до структури та змісту актів тлумачення норм права.
Прийоми і способи юридичної техніки при підготовці інтерпретаційних актів.
Техніка опублікування актів тлумачення норм права.
Завдання на СРС:
1. Шляхи усунення й недопущення судових помилок
Література: базова: 16, 18, 20-23, допоміжна: 10, 11, 19, 31, 39
Методичні рекомендації: студенту необхідно провести дослідження актів Конституційного Суду України, також опрацювати реєстр судових рішень, дослідити будь-яке судове рішення і на його основі сформулювати зверненя або позов.

Семінар 8. Юридична мова та юридична термінологія
Основні вимоги до використання юридичних термінів.
Правила використання та формулювання юридичних термінів.
Поняття та значення юридичної конструкції.
Завдання на СРС:
1. Основні правила юридичної мови та юридичної термінології
Література: базова: 12, 17, 19-21, допоміжна: 1-4, 7-9, 16, 26
Методичні рекомендації: студенту під час семінарського заняття необхідно вияснити зміст таких понять як юридичні терміни, юридичні аксіоми, юридичні застереження, юридичні фікції, юридичні преюдиції, дослідити правила використання юридичної мови та на практиці застосувати ці знання на сонові виправлення помилок в представлених практичних завданнях.

Семінар 9. Державна реєстрація нормативно-правових актів
Вимоги до НПА, що подаються на державну реєстрацію.
Порядок подання, проведення державної реєстрації НПА та терміни їх реєстрації.
Набрання чинності НПА, внесеним до Державного реєстру.
Підстави та порядок відмови у державній реєстрації НПА.
Скасування рішення про державну реєстрацію НПА.
Завдання на СРС:
1. Порядок одержання інформації з Державного реєстру нормативно-правових актів
Література: базова: 6-9, 14, 23, допоміжна: 24, 28
Методичні рекомендації: студенти повинні ознайомитись з сайтом http://www.reestrnpa.gov.ua/ Необхідно опрацювати особливості доступу до інформації з Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів. Студенти також повинні виявити вміння працювати з сайтом http://zakon2.rada.gov.ua/ та ефективно знаходити на ньому необхідну інформацію.

4. Матеріал самостійної роботи студентів
Самостійна робота студентів є невід'ємною складовою навчального процесу. Метою цієї роботи є засвоєння навчального матеріалу, вироблення у студентів навичок роботи з нормативними актами та навчальною літературою. Самостійна робота студентів передбачає опрацювання певного питання лекційного матеріалу, який винесений на самостійне вивчення, опрацювання основної та додаткової літератури. Форма контролю - відповідь на семінарському занятті з питань, винесених на самостійне вивчення. Всі завдання самостійного опрацювання вказані в плані лекцій та в плані семінарських занять.


5. Індивідуальні завдання
У відповідності до навчального плану студентами повинні бути написані реферати за тематикою запропонованою кафедрою.
Виконання реферату допомагає більш глибоко уяснити правові положення, показує здібності студентів до самостійної роботи з літературою, допомагає виробити навички до узагальнення матеріалів правової практики і вірного застосовування норм права.
Виконання рефератів планується у формі практичного завдання виконання одного з видів нормативно-правових актів з використанням засобів юридичної техніки та виконання ситуаційних завдань. Ситуаційні завдання розподіляються викладачем.

Тематика рефератів
Закон України
Указ Президента України
Постанова Кабінету Міністрів України
Рішення органу місцевого самоврядування
Наказ міністерства
Рішення суду в адміністративному провадженні
Рішення суду в господарському провадженні
Вирок суду в кримінальному провадженні
Інтерпретаційний акт Конституційного суду України
Господарсько-правовий договір


Ситуаційні завдання

1. На першій сесії міської ради нового скликання депутатами був затверджений регламент міської ради. Цим документом, зокрема, передбачено, що міська рада може приймати нормативні й інші акти у формі ухвали, доручення, звернення, заяви, процедурного рішення та статуту територіальної громади. Акти міської ради приймаються відкритим або таємним голосуванням більшістю депутатів від загального складу ради, крім випадків, передбачених законом. Двома третинами голосів депутатів рада приймає Статут територіальної громади, затверджує регламент ради, а також приймає процедурні рішення про разове відхилення від встановлених регламентом процедур.
Прийняті акти підписує міський голова, а у разі, якщо вони прийняті на сесії, скликаній депутатами чи постійною комісією ради, – голова постійної комісії міської ради з питань регламенту протягом тридцяти днів.
Прийнятий у такий спосіб Статут територіальної громади міста був направлений на реєстрацію до Міністерства юстиції України.
Надайте юридичну оцінку положенням регламенту міської ради. Який порядок підготовки, прийняття та оприлюднення рішень місцевих рад? Які особливості прийняття статутів територіальних громад?

2. Серед пріоритетних напрямків роботи Міністерства економічного розвитку і торгівлі, закріплених у Плані його роботи, зазначено стимулювання розвитку регіонів шляхом запровадження механізмів цільової підтримки територій та поширення практики договірних засад у відносинах між урядом та органами місцевого самоврядування; активізація розвитку транскордонного співробітництва.
Яким правовим актом мають бути врегульовані вказані правовідносини? Сформулюйте норму правового акта, яка б регламентувала відповідні засади стимулювання розвитку регіонів. Вкажіть, які прийоми Вами використані під час формування норми.

3. У процесі роботи над проектами правових актів, які в подальшому були прийняті, використані такі юридичні конструкції: “ніхто не може бути двічі притягнений до юридичної відповідальності одного виду за одне й те саме правопорушення” (ч. 1 ст. 61 Конституції України); “особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду” (ч. 1 ст. 62 Конституції України); “незнання законів не звільняє відридичної відповідальності” (ч. 2 ст. 68 Конституції України); “вважається, що кожна річ, набута за час шлюбу, крім речей індивідуального користування, є об’єктом права спільної сумісної власності подружжя” (ч. 2 ст. 60 Сімейного кодексу України); “усиновлення визнається недійсним за рішенням суду, якщо усиновлювач не бажав настання прав та обов’язків, які виника-ють у результаті усиновлення” (ч. 2 ст. 236 Сімейного кодексу України).
Вкажіть, які техніко-юридичні прийоми формування правових норм використані у вказаних конструкціях? Обґрунтуйте свою відповідь.

4. Сформулюйте самостійно або наведіть приклади норм статей законодавчих актів, у яких враховані юридичні дефініції, правові презумпції, правові фікції та правові аксіоми.
Відповідь обґрунтуйте. У чому полягають особливості прийомів формування змісту правових актів? Який порядок застосування засобів, правил і прийомів нормопроектувальної техніки?

5. Під час розгляду проекту наказу Міністерства охорони здоров’я України “Про затвердження Порядку скринінгу донорської крові та її компонентів на гемотрансмісивні інфекції” було прийнято рішення про його відхилення та повернення розробнику для доопрацювання.
Підставою для відхилення названо його невідповідність вимогам структури, обов’язковим елементом якої має бути норма, що містить терміни, які використовуються в цьому акті.
Дайте юридичний аналіз ситуації. Які елементи структури проектів правових актів враховуються під час його формування?

6. Міністерство охорони здоров’я України подало для державної реєстрації до Міністерства юстиції України накази про нагородження працівників апарату Міністерства та про організацію виконання постанови Кабінету Міністрів України.
Після сплину 25 днів Міністерство охорони здоров’я України не отримало від Міністерства юстиції відповіді щодо реєстрації чи відмови в реєстрації поданого наказу.
МОЗ України звернулося до Міністра юстиції із скаргою на дії Департаменту реєстрації та систематизації нормативних актів, правоосвітньої діяльності Мінюсту України.
Дайте юридичний аналіз ситуації. Які акти підлягають державній реєстрації? Який порядок державної реєстрації нормативно-правових актів центральних органів виконавчої влади встановлено чинним законодавством?

7. Для державної реєстрації до Міністерства юстиції України були подані накази деяких міністерств, що містили такі конструкції: “забезпечити безпечний розвиток”, “цільове призначення витрат”, “невикористані резерви”, “слідчі органи розслідують”, “комплектуючі для космічних комплексів”, “відшкодування шкоди”, “неповнолітня особа особисто несе відповідальність”, “на підставі безпідставного затримання”, “суперечить інтересам самого підопічного”.
Визначте плеоназми й тавтологію у запропонованих словосполученнях. Які лінгвістичні засоби формування нормативно-правового акта?

8. За результатами гендерно-правової експертизи Кримінально-виконавчого кодексу України, проведеної територіальним управлінням Міністерства юстиції України, було виявлено ознаки статевої дискримінації в окремих його положеннях.
Висновок територіального управління Міністерства юстиції щодо наявності у Кодексі дискримінаційних норм був направлений для ознайомлення до Верховної Ради України як органу, що ухвалив зазначений законодавчий акт з вимогою його скасувати. Верховна Рада відмовилась виконати цю вимогу, вказавши, що він може бути скасований лише в судовому порядку.
Дайте юридичний аналіз ситуації. Назвіть правові засади, на підставі яких здійснюється гендерно-правова експертиза нормативно-правових актів.

9. Обласна державна адміністрація прийняла розпорядження “Про передачу будинку, що є пам’ятником архітектури, приватному підприємству”.
Всеукраїнська громадська організація “Архітектурний дозор” звернулася до адміністративного суду з вимогою визнати розпорядження Облдержадміністрації протиправним. Свої вимоги громадська організація обґрунтовувала тим, що розпорядження винесено без належного обґрунтування, з порушенням порядку підготовки, а саме – без врахування інтересів територіальної громади та без проведення громадської антикорупційної експертизи.
Дайте юридичний аналіз ситуації. Яке рішення повинен прийняти суд? Чи відповідають дії обласної державної адміністрації вимогам законодавства?

10. Наступного дня після прийняття рішення про державну реєстрацію розпорядження голови обласної державної адміністрації державною адміністрацією були подані паперові та електронна копії розпорядження для включення до Єдиного державного реєстру.
Під час опрацювання поданих документів структурним підрозділом управління юстиції були виявлені розбіжності та помилки в електронній копії розпорядження. У зв’язку з цим обласній державній адміністрації було відмовлено у включенні розпорядження до Єдиного державного реєстру. Своє рішення обласне управління юстиції обґрунтувало тим, що відповідно до встановленого порядку за якість поданої інформації відповідає суб’єкт нормотворення.
Чи правомірні дії обласного управління юстиції? Який порядок включення та виключення нормативних актів до Єдиного державного реєстру?

Загальні вимоги до реферату
Реферат виконується по одній з пропонованих тем (за вибором студента). Виконуючи реферат, студенту слід ретельно ознайомитись і засвоїти певні положення навчальної програми. Тому її слід вибирати з урахуванням інтересу до певного питання курсу. Якщо студент виявив бажання написати реферат за темою, яка не вказана у запропонованому переліку, то він має отримати на це дозвіл викладача.
Реферат, виконана з порушенням цих вимог оцінюється «незадовільно».
За загальним правилом реферат студент повинен виконувати власноруч. За погодженням із керівником реферату її можна надрукувати за допомогою комп’ютера.
Реферат має складатися з таких частин: 1) титульний аркуш; 2) план (зміст); 3) вступ з описанням особливостей нормативно-правового акту; 4) нормативно-правовий акт; 5) розв'язання ситуаційної задачі 6) висновки з описанням юридичної техніки виконання нормативно-правового акту; 7) список використаних джерел.
Обсяг реферату становить 10-20 сторінок друкованого тексту .
Реферат з дисципліни «Юридична техніка» здається не пізніше як за тиждень до залікової сесії студентів відповідної форми навчання.
Вимоги до оформлення реферату
Реферат виконується виключно державною мовою. Оцінюється незадовільно реферат, який виконаний на базі підручника та позбавлений елементів самостійності.
Неприпустимо переписувати текст з літературних джерел без посилання на авторів, назву роботи та сторінку де міститься цей текст.
Вид нормативно-правого акту в групі може повторюватись, але кожен нормативно-правовий акт повинен регулювати відмінні суспільні відносини.
Кожне посилання на джерело в тексті реферату зазначається в дужках порядковими номерами, починаючи з першого посилання в роботі й до останнього посилання .
Робота, виконана власноручно, має бути написана чітким, розбірливим почерком на папері формату А4. Сторінки повинні мати поле для зауважень викладача.
За допомогою комп’ютера текст друкується через півтора інтервали між рядками, на одній сторінці білого аркушу паперу формату А4. На сторінці повинно бути не менше тридцяти і не більше тридцяти двох рядків. В одному рядку повинно бути 62-64 знаки (враховуючи пропуски між словами).
Відступи тексту від країв аркуша формату А4 такі: від верха краю – 20-25 мм; від лівого краю – 30 мм; від правого краю 10 мм; від нижнього краю – 20 мм; розмір шрифту – формат 14.
Кожну частину реферату треба починати з нової сторінки.
Сторінки реферату потрібно нумерувати арабськими цифрами без знака №. Першою сторінкою є титульний аркуш, який включають до загальної нумерації сторінок реферату. На титульному аркуші номер сторінки не ставлять.
Титульний аркуш реферату містить:
найменування вищого навчального закладу, факультету та кафедри, де виконано роботу;
назва реферату;
прізвище, ім’я по батькові автора;
номер академічної групи;
прізвище, ім’я по батькові викладача, який перевірятиме роботу, його науковий ступінь, вчене звання;
рік виконання роботи.
План (зміст) реферату подають на його початку. Він містить найменування та номери початкових сторінок структурних елементів реферату.
У списку використаних джерел потрібно вказувати тільки ті джерела, посилання на які є в тексті роботи. Список використаних джерел складають безпосередньо за текстом реферату. Джерела розміщувати треба в алфавітному порядку прізвищ авторів.
Відомості про джерела необхідно давати відповідно до вимог міждержавних і державного стандартів з обов’язковим наведенням назв праць. Відомості про книгу повинні містити: прізвище та ініціали автора, назва книги, місце видання, видавництво, рік видання, кількість сторінок у книзі.

6. Контрольні роботи
З метою вивчення рівня знань студентів із певного боку на останньому лекційному занятті проводиться модульний контроль на основі письмового опитування.

Методика оцінювання контрольної роботи
Письмове опитування для модульного контролю з «Юридична техніка» складаються з одного рівня складності. Опитування вважається складеним на «задовільно», якщо студентами дані правильні відповіді, але неповні або недостатньо обґрунтовані. Робота вважається складеною на «добре», якщо студентом дані відповіді повні і обґрунтовані. Робота вважається складеною на «відмінно», якщо студентом дані відповіді з поглибленими даними та з використанням прикладів та практики.

Питання до контрольної роботи

Поняття, предмет, мета та завдання навчального курсу «Юридична техніка».
Поняття та ознаки юридичної техніки.
Структура юридичної техніки.
Види юридичної техніки. Загальна характеристика правотворчої, правореалізаційної та інтерпретаційної техніки.
Поняття та види правотворчості.
Принципи правотворчості.
Загальна характеристика правотворчого процесу.
Поняття та ознаки концепції нормативно-правового акта.
Правила підготовки концепції нормативно-правового акта.
Поняття та зміст правової експертизи проектів нормативно-правових актів.
Техніко-юридичні засоби, які використовуються в експертній діяльності.
Основні правила підготовки нормативно-правового акта.
Загальні вимоги до логіки, мови, стилю, форми та структури нормативно-правового акта.
Способи і прийоми викладу приписів норм права у статтях нормативно-правового акта.
Правила оформлення посилань у нормативно-правових актах.
Правила внесення змін та доповнень до нормативно-правових актів.
Поняття та значення законодавчої техніки.
Принципи законодавчої діяльності.
Структура законодавчої техніки.
Поняття законодавчого процесу та його стадії.
Поняття та суб’єкти законодавчої ініціативи.
Підготовка законопроекту (законодавчої пропозиції) та внесення його до Верховної Ради України.
Попередній розгляд законопроектів у комітетах Верховної Ради України.
Обговорення законопроекту на пленарних засіданнях Верховної Ради України з його наступним прийняттям або відхиленням (повністю чи частково).
Санкціонування, промульгація й опублікування закону.
Основні способи і прийоми формування змісту нормативно-правових актів.
Застосування правил логіки при створенні нормативно-правових актів.
Порядок викладення матеріалу в нормативно-правових актах.
Відповідність нормативного акта загальним принципам системи законодавства.
Зовнішня та внутрішня форма нормативно-правового акта.
Правила побудови структури нормативно-правового акта.
Структурні одиниці тексту нормативно-правових актів: частина, розділ, глава, стаття, параграф, пункт, підпункт, абзац.
Реквізитні вимоги стосовно форми нормативно-правових актів.
Поняття та ознаки юридичної мови.
Принципи словесної організації нормативних висловлювань. Дотримання правил лексики, граматики й синтаксису української мови.
Вимоги до стилю нормативно-правових актів.
Поняття юридичного терміна та термінології.
Види юридичних термінів.
Поняття та ознаки юридичних дефініцій.
Поняття та загальна характеристика спеціально-юридичних засобів юридичної техніки.
Поняття та значення юридичної конструкції.
Види юридичних конструкцій.
Використання юридичних конструкцій при підготовці текстів юридичних документів.
Поняття та ознаки юридичної презумпції.
Співвідношення юридичних презумпцій з іншими правовими припущеннями.
Класифікація юридичних презумпцій.
Поняття та ознаки юридичної фікції.
Класифікація юридичних фікцій.
Використання юридичних фікцій для усунення юридичного конфлікту.
Поняття та ознаки юридичної аксіоми.
Класифікація юридичних аксіом.
Поняття та ознаки юридичної преюдиції.
Види юридичних преюдицій.
Поняття юридичного застереження.
Види юридичних застережень.
Опублікування нормативних актів: строки, офіційні і неофіційні джерела, мова, обмежувальні грифи.
Порядок набрання чинності нормативно-правовими актами.
Порядок набрання чинності іншими юридичними документами.
Систематизація законодавства як різновид юридичної діяльності.
Поняття правозастосовної діяльності.
Основні техніко-юридичні вимоги до правозастосовної діяльності.
Використання техніко-юридичних засобів у процесі підготовки правореалізаційних актів.
Правореалізаційна техніка і правозастосовна техніка: поняття, співвідношення, значення.
Поняття реалізації норм права. Форми реалізації норм права.
Техніка ведення договірної роботи.
Акт застосування норм права як різновид правореалізаційного акта.
Мова, стиль та термінологія актів правозастосування та вимоги юридико-технічного характеру.
Судова діяльність як різновид правозастосування. Вимоги до змісту судових актів.
Поняття і необхідність тлумачення норм права.
Способи тлумачення норм права.
Офіційне тлумачення та його види.
Основні правила тлумачення норм права.
Поняття інтерпретаційного акта.
Види інтерпретаційних актів.
Техніко-юридичні вимоги до структури та змісту актів тлумачення норм права.
Прийоми і способи юридичної техніки при підготовці інтерпретаційних актів.
Поняття інтерпретаційної помилки.
Види інтерпретаційних помилок.
Поняття правотворчих помилок.
Техніко-юридичні правила попередження і ліквідації колізій і прогалин в законодавстві.
Помилки правореалізаційної діяльності. Основні дефекти правореалізаційних актів.
Поняття, види правозастосовних помилок та методи їх усунення.

7. Рекомендована література

Базова

Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. // Офіційний вісник України. – 2010. – № 72/1. – Ст. 2598.
Про Регламент Верховної Ради України : Закон України від 10.02.2010 р. № 1861-VI [Електронний ресурс].
· Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1861-17
Деякі питання проведення ґендерно-правової експертизи [Електронний ресурс]: наказ Міністерства юстиції України від 12.05.2006 р. № 42/5 – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/v42_5323-06.
Методичні рекомендації щодо здійснення експертизи нормативно-правових актів (їх проектів) на відповідність Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод [Електронний ресурс]: Міністерство юстиції України, Урядовий уповноважений у справах Європейського суду з прав людини; затверджено Урядовим уповноваженим у справах Європейського суду з прав людини 15.08.2006 р. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/n0003323-06.
Методичні рекомендації щодо розроблення проектів законів та дотримання вимог нормопроектної техніки [Електронний ресурс] : схвалено постановою колегії Міністерства юстиції України від 21.11.2000 р. № 41. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0041323-00.
Про вдосконалення порядку державної реєстрації нормативно-правових актів у Міністерстві юстиції України та скасування рішення про державну реєстрацію нормативно-правових актів[Електронний ресурс] : наказ Міністерства юстиції України від 12.04.2005 р. № 34/5.
· Режим доступу :http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0381-05
Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади [Електронний ресурс] : Указ Президента від 3.10.1992 р. № 493/92.
· Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/493/92/card6#Public
Про Єдиний державний реєстр нормативних актів [Електронний ресурс] : Указ Президента України від 27.06.1996 р. № 468/96.
· Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/468/96
Про запровадження Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів та здійснення правової інформатизації України [Електронний ресурс] : постанова Кабінету Міністрів України від 11.12.1996 р. № 1504. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1504-96-п.
Про затвердження Методології проведення антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів [Електронний ресурс] : наказ Міністерства юстиції України від 23.06.2010 р. № 1380/5. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v1380323-10.
Про затвердження Правил підготовки проектів актів Кабінету Міністрів України [Електронний ресурс] : постанова Кабінету Міністрів України від 06.09.2005 р. № 870. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/870-2005-%D0%BF
Артикуца Н. В. Мова права та юридична термінологія. – К., 2012. – 200 с.
Бержерон Р. Український посібник з нормопроектування / Р.Бержерон. – К., 1999. – 204 с.
Довідник парламентаря 01. Основні аспекти законотворчого процесу / Крижанівський В.П., Нечипоренко Л.О., Рахімкулов Е.Р., Чередніченко С.Г. – К.: [ФОП Москаленко О. М.], 2014. – 78 с.
Загальна теорія права: Підручник / За заг. ред. М. І. Козюбри. - К.: Ваіте, 2016. - 392 с.
Збірник тез лекцій з нормопроектування. – К. : Мінюст України. Центр правов. реформи і законопр. робіт, 2005. – 159 с.
Ковальський В.С., Кузінцев І.П. Правотворчість: теоретичні та логічні засади / В. С. Ковальський, І.П. Кузінцев. – К.: Юрінком Інтер, 2005. – 228 с.
Красницька А.В. Юридичні документи: техніка складання, оформлення та редагування : посібник / А.В.Красницька. – 2-ге вид., доповн. і переробл. – К. : Парламентське вид-во, 2006. – 532 с.
Манько Д. Г. Юридична техніка й технології [Текст] : курс лекцій / Манько Денис Григорович ; Міжнар. гуманітар. ун-т, Каф. теорії та історії держави і права. – Херсон : Грінь Д. С. [вид.], 2014. – 191 с.
Справочник по нормотворческой технике. Перевод с немецкого / Пер.: Елисеев Н.Г.; Общ. ред.: Яковлева Т.Ф.. - 2-е изд., перераб. - М.: БЕК, 2002. - 296 c.
Юридическая техника: проблемы теории и методологии [Текст] : монография / М. Л. Давыдова; ГОУ ВПО «ВолГУ». – Волгоград : Изд-во ВолГУ, 2009. – 318 с.
Юридична техніка й технології : навч.-метод. посіб. / Манько Денис Григорович ; Міжнар. гуманіт. ун-т, каф. теорії та історії держави і права. – Херсон : Олді-плюс, 2013. – 202 с.
Юридична техніка : навч. посіб. / Шутак Ілля Дмитрович, Онищук Ігор Ігорович; Івано-Франків. ун-т права ім. короля Данила Галицького, Лаб. академ. дослідж. прав. регулювання та юрид. техніки. – Івано-Франківськ : [б. в.], 2013. – 495 с.

Допоміжна

Балтаджи П.М. До питання удосконалення юридичної мови в контексті мовної політики держави / П.М. Балтаджи // Часопис Київського університету права. – 2011. - №4. – С.27-30.
Бєсєдна Л.Л. До питання особливості законодавчої мови [Електронний ресурс]
· Режим доступу : http://ippi.org.ua/sites/default/files/12bllozm.pdf
Биля-Сабадаш І. О. Мовностилістичні правила вираження змісту нормативних правових актів / І. О. Биля-Сабадаш // Форум права. – 2009. – № 1. – С. 35-42. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2009_1_8.pdf
Бойко Г. І. Юридична конструкція як засіб юридичної техніки [Електронний ресурс]
· Режим доступу : http://www.apdp.in.ua/v73/30.pdf
Буряк Я. Державна реєстрація актів місцевих державних адміністрацій: загальнотеоретичні аспекти / Я. Буряк // Вісник Львівського університету. Серія юридична. Випуск 57. - Львів: Вид. ЛНУ ім. Івана Франка. – 2013. – С.11-18.
Дідич Т.О. Генеза правоутворення // Часопис Київського університету права. – 2010. - №4. – С.20-23.
Дутко А. Функціональна характеристика юридичних конструкцій [Електронний ресурс]
· Режим доступу : http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=vnulpurn_2014_782_31
Зінченко О.В. Юридичні конструкції: класифікація та значення у процесі пізнання правових явищ / О.В. Зінченко // Часопис Київського університету права. – 2011. – 32. – С.55-58.
Зінченко О.В.Функції юридичних конструкцій: теоретико-правовий аналіз / О.В. Зінченко // Часопис Київського університету права. – 2012. - №2. – С.58-62.
Зубенко А. В. Інтерпретаційна техніка актів тлумачення норм права [Електронний ресурс]
· Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/e-journals/FP/2012-4/12zavtnp.pdf
Киця О. С. Методологічна основа дослідження юридичної техніки актів судового тлумачення [Електронний ресурс] / О. С. Киця // Право і суспільство. – 2014. – № 3. – С. 22-29. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pis_2014_3_6
Коментовані зразки документів (за чинним законодавством) : у 3 т. / за заг. ред. В. М. Марченка, О. Д. Чуєвої. – Х. : Страйд, 2010. – 440 с.
Косович В. Закон "Про нормативно-правові акти" як засіб удосконалення нормативно-правових актів України / В. Косович // Вісник Львівського університету. Серія юридична. Випуск 52. - Львів: Вид. ЛНУ ім. Івана Франка. – 2011. – С.10-20.
Косович В. М. Оціночні поняття як засіб юридичної техніки [Текст] : [монографія] / В. М. Косович. – Л. : Тріада-плюс, 2010. – 211 с
Косович В. Міжнародне право як засіб вдосконалення нормативно-правових актів України / В. Косович // Вісник Львівського університету. Серія юридична. Випуск 54. Львів: Вид. ЛНУ ім. Івана Франка. – 2011. – С.16-28.
Косович В. Правові дефініції як засіб забезпечення створення досконалих нормативно-правових актів України / В. Косович // Вісник Львівського університету. Серія юридична. Випуск 57. - Львів: Вид. ЛНУ ім. Івана Франка. – 2013. – С.43-52.
Лебеденко В.І. Юридична техніка: поняття, призначення, методологічні засади застосування [Електронний ресурс]
· Режим доступу : http://ippi.org.ua/sites/default/files/14lvimzz.pdf
Легка О.В. Юридична техніка законодавчих та правозастосовних актів / О. В. Легка // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 1. - С. 101-107. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvdduvs_2012_1_15
Лепіш Н.Я. Окремі аспекти структури актів тлумачення норм права [Електронний ресурс]
· Режим доступу : http://xn--e1aajfpcds8ay4h.com.ua/files/image/konf_13/doklad_13_4_11.pdf
Манько Д. Г. Щодо визначення поняття юридичної техніки і технології [Електронний ресурс] / Д. Г. Манько // Держава і право. Юрид. і політ. науки : зб. наук. пр.
· 2010.
· Вип. 50.
· С. 100-104
· Режим доступу : http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/34684/16-Manko.pdf?sequence=1
Манько Д.Г. Технології формалізації права / Д. Г. Манько // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Юриспруденція» : зб. наук. праць. – Одеса : Фенікс, 2013. – Вип. №5. – С.20-23.
Момот М.О. Діалектика справедливості та гуманізму в правотворчості // Право і суспільство. – 2010. - №3. – С.24-29.
Нормотворча діяльність Президента України та її нормопроектне забезпечення : моногр. / О. В. Скрипнюк, В. Л. Федоренко, Ю. Г. Барабаш, Я. О. Берназюк та ін. – К. : НАДУ, 2011. – 344 c.
Онищук І. І. Проблеми вдосконалення нормативно-правового регулювання вимог до юридичної техніки / І. І. Онищук // Юридична Україна. – К. : Юрінком Інтер, 2011. – № 6 (102). – С. 22-27.
Онищук І. Юридична техніка конструювання норми права / І. Шутак, І. Онищук // Вісник Національної академії прокуратури України. – 2013. – № 2. – С. 39-44.
Онищук І.І. Техніка юридичного письма в нормативно-правових актах [Текст] : монографія / Онищук Ігор Ігорович ; Івано-Франків. ун-т права ім. короля Данила Галицького, Лаб. акад. дослідж. прав. регулювання та юрид. техніки. – Івано-Франківськ : Лаб. акад. дослідж. прав. регулювання та юрид.техніки, 2014. – 225 с.
Оніщенко Н.М. «Територія права» (деякі аспекти дії права в умовах демократичного режиму) // Часопис Київського університету права. – 2008. - №4. – С.307.
Правоутворення в Україні: теоретико-методологічні та прикладні аспекти: монографія / за заг.ред.проф. Бошицького Ю.Л.; Київський університет права НАН України. - К.: Вид-во Європейського ун-ту, 2010, 2010, - 592 с.
Пригара Л. І., Ступник Я. В. Особливості юридичної техніки розпорядчих актів [Електронний ресурс]
· Режим доступу : http://www.pap.in.ua/4_2015/12.pdf
Слинько С.С. Правотворча політика як юридична категорія / С.С. Слинько // Часопис Київського університету права. – 2011. - №.4. – С.110-113.
Стецик Н. Судова правотворчість у континентальному праві: загальнотеоретична характеристика / Н. Стецик // Вісник Львівського університету. Серія юридична. Випуск 51. -Львів: Вид. ЛНУ ім. Івана Франка. – 2010. – С.15-19.
Фатхутдінов В.Г. Особливості нормотворчої діяльності органів внутрішніх справ: теоретико-правовий аналіз // Часопис Київського університету права. – 2008. - №1. – С.17-26.
Чаплюк О.І. Загальні та спеціальні принципи національної правотворчості: поняття, значення та види // Часопис Київського університету права. – 2010. - №1. – С.87-93.
Чернолуцький Р. В. Роль юридичної техніки в законопроектній діяльності [Електронний ресурс] / Р. В. Чернолуцький // Вісник Маріупольського державного університету. Серія : Право. – 2014. – Вип. 7. – С. 118-129. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vmdu_pr_2014_7_16
Шевчук І. Основні види правотворчих помилок у законодавстві України: деякі теоретичні аспекти [Електронний ресурс]
· Режим доступу : http://www1.lnu.edu.ua/publications/bulletins/index.php/law/article/viewFile/307/302
Шутак І. Д. Теоретичний аналіз можливостей формування механізму правового регулювання парламентського лобізму в Україні / І. Д. Шутак // Європейські перспективи. - 2013. - № 12. - С. 5-10. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/evpe_2013_12_3
Шутак І. Концептуальні міркування щодо впровадження навчальної дисципліни «Юридична техніка» [Електронний ресурс] / І. Шутак // Вісник Національної академії правових наук України. – 2015. – № 4. – С. 21-28. – Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/vapny_2015_4_4
Шутак І. Юридична техніка міжнародного права: (загальнотеоретичний аспект) / І. Шутак // Вісник Національної академії прокуратури України. – 2011. – № 2 . – С. 87-92.
Шутак І. Юридична техніка тлумачення норм права [Електронний ресурс]
· Режим доступу : http://visnyk.iful.edu.ua/wp-content/uploads/2015/10/4-11-15.pdf
Шутак І. Юридична техніка як сфера наукових знань і навчальна дисципліна / І. Шутак // Вісник Національної академії правових наук України . – 2013. – № 3. – С. 81-86.
Як і коли можна звернутися до Європейського суду з прав людини? [Електронний ресурс] /Автори-упорядники Р. О. Куйбіда, Т. В. Руда. – Київ, 2011. – 56 с. – Режим доступу: http://www.court.gov.ua/documents/97/7412/Evrop_sud_z_prav_ludyni.pdf
Янишина І. Правотворчі помилки: загальнотеоретичні аспекти / І. Янишина // Вісник Львівського університету. Серія юридична. Випуск 58. - Львів: Вид. ЛНУ ім. Івана Франка. – 2013. – С. 34-35.

Додаток 1
Рейтингова система оцінювання результатів навчання

Семестри
Навчальний час
Розподіл начальних годин
Контрольні заходи


кредити
академ.
години
лекції
семінари
СРС
МКР
реферат
курсова робота
семестрова атестація

3
3
90
18
18
54
1
1
-
залік


Рейтинг студента з дисципліни складається з балів, що він отримує за:
Дев'ять відповідей (кожного студента) на семінарських заняттях;
одну модульну контрольну роботу;
один реферат.

Система рейтингових (вагових) балів та критерії оцінювання
1 . Опрацювання на семінарських заняттях лекційного матеріалу
Ваговий бал – 6 (rk = 6). Максимальна кількість балів на всіх практичних заняттях дорівнює 6 балів х 9 = 54 бала.
Критерії оцінювання відповідей:
6 балів – повна відповідь на поставлене питання; студент вільно орієнтується в лекційному матеріалі, правильно та доречно вживає юридичну термінологію.
3-5 балів – відповідь потребує невеликих уточнень.
1-2 бали – відповідь потребує суттєвих доповнень; студент плутається в юридичній термінології та не може відповісти на уточнюючі запитання через недостатнє опрацювання матеріалу.
0 балів – відповідь не по суті; вкрай обмежена відповідь.
2. Модульна контрольна робота
Ваговий бал – 21 (rk = 21).
Критерії оцінювання:
21 - 15 балів – повна відповідь (не менше 90% потрібної інформації) на всі питання модульної контрольної роботи; студент вільно орієнтується в поданому матеріалі;
14-10 балів – студент надав відповіді на 75% питань модульної контрольної роботи; відповіді на всі питання контрольної потребують уточнень;
9-5 бал – студент надав відповіді на 60% питань модульної контрольної роботи; відповіді потребують суттєвих уточнень, недостатнє володіння матеріалом;
4-0 балів – студент не орієнтується в поданому матеріалі, вкрай обмежена відповідь.
3. Написання реферату
Ваговий бал – 25 (rk = 25).
Критерії оцінювання:
25-20 балів – тема реферату повністю розкрита; студент вільно орієнтується в поданому матеріалі; оформлення реферату відповідає вимогам.
10-19 балів – тема реферату розкрита, але в роботі є невеликі недоліки; окремі питання потребують уточнень.
1 - 9 балів – студент повністю не розкрив подану тему; матеріал потребує суттєвих доповнень та уточнень; є зауваження до оформлення реферату.
0 балів – студент не орієнтується в поданому матеріалі; тема реферату не розкрита.
Штрафні та заохочувальні бали (rs) нараховуються за:
Штрафні бали:
нездача або невчасна здача реферату – мінус 10 та мінус 5 балів.
Заохочувальні бали:
відвідання тренінгів, майстер-класів, шкіл по тематиці дисципліни з письмовим чи усним аналізом та виступом по матеріалу - 10 балів;
реалізація практичного проекту по дисципліні "Юридична техніка" в рамках наукової, громадської чи правореалізаційної роботи - 10 балів
участь у всеукраїнській чи міжнародній конференції з апробацією досліджень по дисципліні – 10 балів.
Викладач може в кінці семестру додати до рейтингу бонус (від 5 до 10 балів) за надзвичайну активність, за наукову активність, за участь в роботі НТСА, за 100% відвідування тощо.
Розрахунок шкали (R) рейтингу:
Сума вагових балів контрольних заходів протягом семестру (семестровий рейтинг Rc ) складає:
Rc =
· rk
Rc = 54+25+21 = 100 балів
5. Відповідь на заліку
Ваговий бал Rc – 40 балів.
Форма заліку - усне опитування по питанням, що винесені на модульну контрольну роботу.
Критерії оцінювання відповіді на заліку:
30 - 40 балів – повна відповідь на питання заліку; студент вільно орієнтується в поданому матеріалі.
20-29балів – відповідь потребує невеликих уточнень.
10 - 19 балів – відповідь потребує доповнень.
1 - 9 балів – недостатнє володіння матеріалом; студент не може відповісти на уточнюючі запитання.
0– відповідь не по суті; вкрай обмежена відповідь.
Стартовий рейтинг студента формується як сума всіх рейтингових балів, отриманих протягом семестру, а також заохочувальних/штрафних балів.
Оцінки (ЕСТS та традиційна) до залікової відомості виставляються згідно з таблицею:

Розрахунок шкали (R) рейтингу:
Сума вагових балів контрольних заходів протягом семестру складає:

RD = 100 балів.

Для отримання студентом відповідних оцінок (ECTS та традиційних) його рейтингова оцінка (RD) переводиться згідно з таблицею:
RD
Оцінка ECTS
Оцінка традиційна

95 – 100
А – відмінно
Відмінно

85 – 94
В – дуже добре
Добре

75 – 84
С – добре


65 – 74
D – задовільно
Задовільно

60 – 64
E – достатньо (задовольняє мінімальні критерії)


RD < 60
FX – незадовільно
Незадовільно

RD < 40
F – незадовільно (потрібна додаткова робота)
Не допущений

13 PAGE \* MERGEFORMAT 14421513 PAGE \* MERGEFORMAT 14415

1

13 PAGE \* MERGEFORMAT 14115Заголовок 215

Приложенные файлы

  • doc 15745688
    Размер файла: 262 kB Загрузок: 2

Добавить комментарий