Методичні рекомендації Логопедичні технології


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ХЕРСОНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Кафедра корекційної освіти
Затверджено
Вченою радою ХДУ
Протокол № від
Глущенко І.І
Логопедичні технології
Навчально-методичні рекомендації до лабораторних занять
для студентів 5 курсу СВО «магістр»
спеціальності 016. Спеціальна освіта
денної та заочної форм навчання вищих навчальних закладах
Херсон – 2017
Глущенко І.І
Логопедичні технології: Навчально-методичні рекомендації до лабораторних занять для студентів 5 курсу СВО «магістр» спеціальності 016. Спеціальна освіта денної та заочної форм навчання вищих навчальних закладів / І.І. Глущенко. – Херсон: ПП Вишемирский В.С., 2017. -
Укладач: кандидат педагогічних наук Глущенко І.І
Рецензенти: Кандидат педагогічних наук доцент кафедри соціальної роботи і соціальної педагогіки ХДУ Лопатко Л.А
Рекомендовано до друку Вченою радою ХДУ
Протокол № від
Схвалено науково-методичною радою ХДУ
Протокол № від
Розглянуто на засіданні НМР факультету природознавства здоровя людини і туризму
Протокол № від
Обговорено на засіданні кафедри корекційної освіти
Протокол № від
ЗМІСТ
TOC \o "1-3" \h \z \u ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА PAGEREF _Toc477041595 \h 3ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ PAGEREF _Toc477041596 \h 5ТЕМАТИКА ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ PAGEREF _Toc477041597 \h 6Лабораторне заняття № 1 PAGEREF _Toc477041598 \h 7Лабораторне заняття № 2 PAGEREF _Toc477041599 \h 8Лабораторне заняття № 3 PAGEREF _Toc477041600 \h 10Лабораторне заняття № 4 PAGEREF _Toc477041601 \h 11Лабораторне заняття № 5 PAGEREF _Toc477041602 \h 13Лабораторне заняття № 6 PAGEREF _Toc477041603 \h 15Лабораторне заняття № 7 PAGEREF _Toc477041604 \h 16Лабораторне заняття № 8 PAGEREF _Toc477041605 \h 18КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ PAGEREF _Toc477041606 \h 20РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА PAGEREF _Toc477041607 \h 22

ВСТУП
Програма курсу «Логопедичні технології».передбачена для студентів 5 курсу спеціальності 016 Спеціальна освіта для студентів денної та заочної форми навчання.
Метою навчальної дисципліни є підготовка майбутніх логопедів у теоретичному і практичному плані до вивчення структури функціонування мовлення, до ознайомлення з процесами розвитку мовлення. Навчитися використовувати сучасні логопедичні технології впри роботі з дітьми з вадами мовлення.
Основними завданнями вивчення дисципліни є:
- ознайомити майбутніх учителів логопедів із системою спеціальної освіти України, принципами її побудови;
- розкрити предмет і значення логопедії к науки, її зв’язки із суміжними науками;
- дати поняття про форму мовленнєвих порушень, етіологію, симптоматику, класифікацію, структуру і корекцію мовленнєвих вад;
- познайомити з організацією логопедичної допомоги в Україні, принципами і методами логопедичного впливу;
- охарактеризувати особистість логопеда і сприяти становленню та розвитку у студентів професійної компетенції.
Метою самостійної роботи є вивчення студентами спеціальної літератури, підготовка рефератів, апробування отриманих знань у власній корекційно-педагогічної діяльності.
Вивчення курсу передбачає формування у студентів знань про:
предмет, об’єкт, принципи, значення логопедії як навчального предмета;
сутність, природу, види, функції і значення такого компоненту психіка як мовлення;
психолінгвістичну структуру мовленнєвої діяльності та механізми її формування як у нормі, так і у дітей різної структури дефекту;
розвиток мовлення дитини на різних стадіях онтогенезу;
критерії педагогічного, психологічного, лінгвістичного і клінічного характеру при визначені порушень мовлення у дітей різного віку.
сучасні класифікації мовленнєвих порушень;
сучасні психолого-педагогічні методи діагностики мовленнєвих особливостей та порушень мовленнєвого розвитку у дітей з вадами інтелекту;
навчання плануванню і проведенню корекційної роботи по формуванню правильного мовлення;
вплив логопедичного масажу на роз;
новітні сучасні нетрадиційні методи роботи;
вимоги до мовленнєвої культури особистості.
Студент повинен вміти:
визначати і розуміти значення мовлення як компоненту психіки;
орієнтуватись в особливостях формування фонетичної і лексичної сторін мовлення, а також граматичної будови мовлення;
визначати особливості різних видів і форм мовлення;
виділяти і диференціювати характерні вияви мовленнєвих порушень;
визначати місце конкретного мовленнєвого порушення в клініко-педагогічній і психолого- педагогічній класифікації.
Студент повинен володіти навичками:
розмежування нормально розвиненого і порушеного мовлення;
виділення диференційованих ознак мовленнєвих порушень в розвитку дитини;
здійснювати діагностичне обстеження мовлення дітей різного вікової групи і з різними мовленнєвими вадами розвитку;
аналізувати симптоматику порушень усного і писемного мовлення з використанням основних етапів послідовної корекційно - педагогічної роботи;
визначати найбільш ефективні шляхи корекції розвитку мови, мовлення, мовленнєвої діяльності, адекватно відбирати шляхи організації педагогічного процесу навчання мови та розвитку мовлення розумово відсталих дітей;
розуміти необхідність урахування у навчальному процесі загальних закономірностей, особливостей, своєрідності й механізмів мовленнєвого розвитку розумово відсталих осіб;
орієнтуватись у теоретичних підходах до вивчення мовлення і мовленнєвої діяльності, уміти розрізняти наукові школи і наукові підходи.

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИОсобливості використання сучасних логопедичних технологій при роботі з дітьми логопатами.
Оволодіння сучасними напрямами логопедичної роботи з дітьми дошкільного віку при вадах фонетико - фонематичної та смислової сторони мовлення. Розробка індивідуальної програми діагностики і усунення вад мовлення дітей із психофізичними порушеннями. Напрямки діагностики та корекційно - розвивального впливу на дитину із затримкою мовленнєвого розвитку (ЗМР).
Складання індивідуальної програми діагностики і корекції дітей дошкільного та молодшого шкільного віку із тяжкими вадами мовлення. Навчитися підбирати мовленнєвий та наочний матеріал для обстеження лексики, граматики, зв'язного мовлення дітей дошкільного віку. Визначити критерії оцінювання при обстеженні порушень усного та писемного мовлення.
Основні вимоги та показники для проведення зондового та пальцьового логопедичного масажу(за Новіковою О. В.). Показники для проведення масажу біологічно активних точок. Навчитися підбирати діагностичні вправи, виконання яких дозволить логопеду визначити стан мімічних та артикуляційних м'язів при різних видах мовленнєвої патології. Оволодіння технікою різних видів логопедичного масажу.
Види, форми нетрадиційних методів роботи в логопедії. Визначити мовленнєві порушення при яких використовуються такі нетрадиційні методи роботи з дітьми логопатами: фітотерапія, аромотерапія, музикотерапія, хромотерапія, пісочна терапія, лялько терапія. Визначити і записати терапевтичну дію нетрадиційних методів на організм і мовлення дітей – логопатів.
Складання індивідуальної логопедичної роботи з використання сучасних комп’ютерних технологій з корекції. звукової сторони мовлення, фонематичних процесів, порушень просодичної сторони мовлення та недосконалістю писемного мовлення дітей різних вікових груп.
ТЕМАТИКА ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬЛогопедичний масаж в системі логопедичної роботи (теоретичний аспект).
Логопедичний масаж мімічних м'язів та артикуляційна гімнастика.
Зондовий логопедичний масаж (за Новіковою О. В.).
Характеристика нетрадиційних методів роботи з дітьми-логопатами.
Складання індивідуальної логопедичної програми для дітей-логопатів дошкільного віку, спрямованої на корекцію порушень фонетико-фонематичної сторони мовлення.
Складання індивідуальної логопедичної програми для дітей-логопатів дошкільного віку, спрямованої на корекцію порушень смислової сторони мовлення.
Діагностика на напрямки корекції при затримці мовленнєвого розвитку. Психолого-педагогічна характеристика дітей із затримкою мовленнєвого розвитку (ЗМР).
Сучасні комп'ютерні технології в логопедичній роботі.
Лабораторне заняття № 1Тема: Логопедичний масаж в системі логопедичної роботи (теоретичний аспект).
Мета: Проаналізувати основні вимоги та показники для проведення логопедичного масажу.
Завдання для самостійної роботи на занятті:
1. Дати характеристику мовленнєвим вадам, при корекції яких доцільно використовувати логопедичний масаж. Оформити у вигляді таблиці.
Таблиця 1
Вплив логопедичного масажу на стан м’язів артикуляційного апарату при корекції різних мовленнєвих патологій
Вади мовлення Вид масажу Фізіологічний вплив прийомів масажу на стан артикуляційних м’язів
2. Визначити записати основні умови проведення логопедичного масажу.
3. Визначити та проаналізувати основні напрямки обстеження стану м'язів рухомих органів артикуляції з метою проведення логопедичного масажу. Записати у зошит діагностичні вправи, виконання яких дозволить логопеду визначити стан мімічних та артикуляційних м'язів.
Питання для самопідготовки та контролю:
1. Дати визначення логопедичному масажу.
2. Визначитиосновні види логопедичного масажу, що використовується в логопедичній практиці.
3. Дати характеристику кожному виду логопедичного масажу.
4. Протипоказання до проведення логопедичного масажу.
5. Показання для проведення логопедичного масажу.
6. Обладнання логопедичного кабінету для проведення масажу.
7. Визначте мету і спосіб застосування точкового масажу.
8. Визначте мету і спосіб застосування розслаблюючого масажу.
9. Визначте мету і спосіб застосування стимулюючого масажу.
Література:
1. Волкова Л. С. Логопедия: Методическое наследие: Кн. I: Ч. 1: Нарушения голоса. Дислалия / Л. С. Волкова. – М.: Владос, 2007, - 224 с.
2. Лалаева Р.И. Логопедия в таблицях и схемах: Учебное пособие для студентов дефектологических факультетов педагогических вузов по курсу «Логопедия» / Р.И. Лалаева, Л. Г. Парамонова, С.Н. Шаховская. – М.: Образование, 2012. – 216 с.
3. Ревуцька О. Розвиток вчення про мовленнєві порушення та їх подолання / О. Ревуцька // Імідж сучасного педагога. Корекційно-педагогічна допомога дітям. - 2009. -№ 6-7 (95-96). - С. 80-82.
4. Сергеєва І. В. Логопедична допомога в системі освіти України / І. В. Сергеєва // Хрестоматія з логопедії: навчальний посібник / Уклад.: М. К. Шеремет, І. В. Мартиненко. -К.: КНТ, 2006. - С. 33-37.
5. Тарасун В. В. Логодидактика / В. В. Тарасун - [Навчальний посібник для вищі навчальних закладів.]. - К.: Видавництво Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, 2004. - 348 с.
Теми для самостійного опрацювання:
1. Вивчіть особливості проведення тонізуючого та розслаблюючого видів масажу при дизартричних розладах.
Лабораторне заняття № 2Тема: Логопедичний масаж мімічних м'язів та артикуляційна гімнастика.
Мета: Проаналізувати основні вимоги та показники для проведення логопедичного масажу мімічних м'язів.
Завдання для самостійної роботи на занятті:
1. Практично відпрацювати основні прийоми ручного класичного логопедичного масажу та самомасажу, з визначенням фізіологічного впливу кожного прийому на стан м'язів артикуляційного апарату.
2. Схематично замалювати схему логопедичного масажу мімічних м'язів без урахування форми і ступеню мовленнєвого дефекту (напрямки рухів, тип рухів).
3. Практично відпрацювати і схематично замалювати вправи для самомасажу губ.
4. Розробити і записати масажний комплекс для дитини дошкільного віку з вадами мовлення (дизартрія, дислалія, заїкування) використовуючи різноманітні види масажу.
5. Записати у зошит схему логопедичного масажу мускулатури язика (без використання логопедичних зондів) з визначенням напрямку та типу рухів.
6. Розробити і записати рекомендації батькам у випадку самостійного проведення логопедичного масажу мімічних м'язів.
Питання для самопідготовки та контролю:
1. При яких патологічних мовленнєвих станах рекомендовано використовувати масаж мімічних м'язів.
2. При яких мовленнєвих порушеннях рекомендовано використовувати масаж біологічно активних точок.
3. Вимоги до проведення масажу мімічних м'язів.
4. Протипоказання для проведення масажу мімічних м'язів.
5. Поради батькам при проведенні масажу мімічних м'язів
6. Обладнання кабінету масажу
7. Гігієнічні вимоги до масажу.
Література:
1. Друзь В. В. Логопедичний масаж – запорука успіху корекції звуковимови за стертої форми дизартрії / В. В. Друзь // Логопед. – Х.: Основа, 2014. - №9. – С. 11-14.
2. Мелешко Н. М. Подолання заїкання в дітей / Н. М. Мелешко // Логопед. – Х.: Основа, 2012. - №2. – С. 7-9.
3. Памонова Л.Г. Логопедия для всех / Л. Г. Парамонова. – СПб.: Питер, 2004. – 352 с.
4. Правдина Е.Н. Современное состояние проблемы дизартрии / Е. Н. Правдина. - М.: Просвещение, 2002. – 283с.
5. Сигур П. Лечение заикания и других голосовых нарушений / П. Сигур // Директор школы Украины. – К.: Пед. пресса, 2011. - №5. – С. 34-38.
6. Чиркина Г.В. Дети с нарушениями артикуляционного апарата / Г. В. Чиркина. – М.: ВЛАДОС, 2000. - 351 с.
Теми для самостійного опрацювання:
1. Проаналізувати використання точкового масажу при різних формах дизартрії

Лабораторне заняття № 3Тема: Зондовий логопедичний масаж (за Новіковою О. В.).
Мета: Проаналізувати основні вимоги та показники для проведення зондового логопедичного масажу. Визначити та проаналізувати види, форми нетрадиційних методів роботи в логопедії.
Завдання для самостійної роботи на занятті:
1. Схематично замалювати масажні логопедичні зонди і визначити призначення кожного.
2. Схематично замалювати в зошиті основні напрямки рухів зондами по «умовному» язику.
3. Схематично замалювати в зошиті основні напрямки рухів зондами під час «умовного» масажу мімічних м'язів.
4. Продемонструвати техніку володіння логопедичними зондом (використовуючи муляж) дотримуючись певної послідовності (за Новиковою).
Питання для самопідготовки та контролю:
1. При яких патологічних мовленнєвих станах рекомендовано використовувати зондовий логопедичний масаж.
2. Вимоги до проведення зондового логопедичного масажу.
3. Протипоказання для проведення зондового масажу.
4. Поради батькам при проведенні масажу мімічних м'язів
5. Обладнання кабінету масажу
6. Гігієнічні вимоги до масажу.
Література:
1. Друзь В. В. Логопедичний масаж – запорука успіху корекції звуковимови за стертої форми дизартрії / В. В. Друзь // Логопед. – Х.: Основа, 2014. - №9. – С. 11-14.
2. Расстройства речи у детей и подростков / Под ред. С.С. Ляпидевского – М.: Просвещение, 2004.- 200 с.
3. Ревуцька О. Розвиток вчення про мовленнєві порушення та їх подолання / О. Ревуцька // Імідж сучасного педагога. Корекційно-педагогічна допомога дітям.-2009.-№6-7 (95-96).-С. 80-82.
4. Сергеєва І. В. Логопедична допомога в системі освіти України / І. В. Сергеєва // Хрестоматія з логопедії: навчальний посібник / Уклад.: М. К. Шеремет, І. В. Мартиненко. -К.: КНГ, 2006. -С. 33-37.
5. Хватцев М.Е. Логопедическая работа с детьми дошкольного возраста / М. Е. Хватцев. - М.: «Учпедгиз», 2001. - 356 с.
6. Хрестоматия по логопедии / Под ред. Селиверстова В.И. и Волковой Л.С. - М.: Просвещение, 2002. - 450 с.
7. Чиркина Г.В. К проблеме раннего распознавания и коррекции отклонений речевого развития у детей/ Г. В. Чиркина // Проблемы младенчества. – М.: Пресса, 2001 – С. 17-27.
Теми для самостійного опрацювання:
1. Розробіть рекомендації батькам для проведення масажу при еластичності чи розслаблені м'язів дітей з різними формами дизартрії.
Лабораторне заняття № 4Тема: Характеристика нетрадиційних методів роботи з дітьми-логопатами.
Мета: Визначити та проаналізувати види, форми нетрадиційних методів роботи в логопедії. Визначити вплив нетрадиційних методів логопедичного впливу на психічний та мовленнєвий розвиток дитини – логопата.
Завдання для самостійної роботи на занятті:
1. Заповнити порівняльну (таблицю 2 ) нетрадиційних методів роботи в логопедії.
Таблиця 2
Порівняльна таблиця нетрадиційних методів корекції
Характеристика Су-джок терапія Пісочна терапія Аромотерапія Музикотерапія Лялькотерапія
Визначення Мета Принципи Завдання 2. Визначити мовленнєві порушення при яких використовуються такі нетрадиційні методи роботи з дітьми логопатами: фітотерапія, аромотерапія, музикотерапія, хромотерапія, пісочна терапія, лялько терапія.
3. Визначити і записати терапевтичну дію кольору на організм дитини (синій, блакитний, фіолетовий, червоний, зелений, рожевий, жовтий).
4. Скласти бесіду з батька на тему «Нетрадиційні методи роботи з дітьми з порушенням мовлення».
Питання для самопідготовки та контролю:
1. Розкажіть про основні положення апітерапії.
2. Пісочна терапія, принципи, методи роботи з піском.
3. Розкажіть про розслаблюючу і тонізуючу дію аромомасел.
4. Вплив музикотерапії на організм дитини.
5. В чому полягає корекційна дія кольору на організм дитини. При яких мовленнєвих вадах доцільно вибирати той чи інший вид кольору?
6. Розкажіть про стоунотерапію. Види масажів каменем.
7. Прийоми су-джок терапії для розвитку дрібної моторики.
Література:
1. Бабина Е. С. Нетрадиционные методы терапии в логопедической работе // Логопед. - 2008. - № 1. - С. 41-48.
2. Битова А. Л. Специальные занятия музыкой, ориентированной на стимуляцию экспрессивной речи у детей с тяжелыми нарушениями речевого развития / Битова А. Л., Липес Ю. В. // Особый ребенок. Вып. 4. - М., 2001. - С. 78-85.
3. Горячкина Е. В. Музыкотерапия в релаксационных упражнениях для детей с заиканием / Е. В. Горячкина // Логопед. – Х.: Основа, 2014. - №1. – С. 118-123.
4. Панфилова Н. К логопеду или в песочницу? : [терапия песком] III Обруч. - 2005. - № 5. - С. 39-41 Величко И. В. О музыкальном воспитании детей с речевым недоразвитием // Логопед в дет. саду. - 2006. - № 1. - С. 44- 48.
5. Савельева Н. Песочная терапия в коррекционной работе с детьми с нарушениями речи // Дошк. образование. - 2002. - № 1. - С. 21
6. Танетова Е. В. Сказка в логопедической работе с детьми раннего возраста // Логопед. - 2008. - № 6. - С. 42-44.
7. Фаустова И. В. Использование метода куклотерапии в логопедической работе с дошкольниками // Логопед в дет. саду. - 2008. - № 9/10. – 89 с.
Тема для самостійного опрацювання:
1. Розробити презентацію «Корекція мовленнєвих порушень за допомогою інноваційних технологій». Захворювання за вибором.

Лабораторне заняття № 5Тема: Складання індивідуальної логопедичної програми для дітей-логопатів дошкільного віку, спрямованої на корекцію порушень фонетико-фонематичної сторони мовлення..
Мета: Проаналізувати основні напрямки логопедичної роботи з дітьми дошкільного віку при вадах звуковимови та фонематичного слуху. Навчитися складати індивідуальну програму усунення мовленнєвих порушення у дітей дошкільного віку.
Завдання для самостійної роботи на занятті:
1. Визначити основні напрямки логопедичної роботи при усуненні вад фонетико-фонематичного розвитку у дітей дошкільного віку з урахуванням онтогенезу мовленнєвого розвитку.
2. Визначити та записати завдання на виявлення вміння диференціювати на слух фонеми у відповідності з етапами формування фонематичних процесів.
3. Записати прийоми, за допомогою яких логопед формує в дитини операції звукового аналізу та синтезу. Підібрати мовленнєвий та наочний матеріал.
4. Скласти індивідуальну програму усунення вад звукової сторони мовлення у дітей дошкільного віку.
5. Розв'язати логопедичні задачі:
А) Хлопчик Василь на прохання промовити «Шипить комиш» вимовляє звук «Ш» спотворено і промовляння речення звучить як «Хипить комих», що звучить дещо хрипло, неприємно. А його подружка Оленка такі слова як «жук», «жабеня», промовляє як «шук», «шапеня».
Визначте вид порушення, причину виникнення та методи подолання мовленнєвих порушень. Чи потрібна консультація з іншими спеціалістами?
Б) Дівчинка Іринка має дефекти промовляння звука «Р». При промовлянні вібрація відбувається біля кутніх зубів. А її подруга з дитячого садка замість слів «рак», «кран», «комар» промовляє «ряк», «крян», «комарь».
Визначте вид порушення, причину виникнення та методи подолання мовленнєвих порушень. Чи потрібна консультація з іншими спеціалістами?
В) Дві сестри Маша і Даша мають дефекти промовляння звука «Л». При промовлянні речення «Ластівка на гілку сіла», вимова Маші звучить як «Вастівка на гівку сіва», при цьому язик залишається нерухомим, а змичка утворюється в іншому місці.
Даша промовляє речення наступним чином: «Настівка на гінку сіна». При вимові цих слів порушений звук є дещо неприємний, інколи звучить як «нг».
Визначте вид порушення, причину виникнення та методи подолання мовленнєвих порушень. Чи потрібна консультація з іншими спеціалістами?
Питання для самопідготовки та контролю:
1. Назвати основні етапи логопедичної роботи при усуненні вад звуковимови у дітей дошкільного віку та визначити їх мету.
2. Проаналізувати зміст підготовчого етапу корекції.
3. Назвати методи постановки звуків, які використовуються для дітей дошкільного віку.
4. Зміст етапу автоматизації набутих вмінь та навичок (особливості мовленнєвого матеріалу)
5. Основні напрямки роботи на етапі диференціації звуку.
6. Послідовність логопедичної роботи на етапі введення раніше порушеного звуку в мовлення дітей.
7. Особливість роботи з батьками.
8. Особливості медичного та психологічного впливу на дитину – логопата.
9. Вплив ігрової діяльності при корекції фонетико-фонемтичної сторони мовлення.
Література:
1. Волкова Г.А. Методика психолого-логопедического обследования детей с нарушениями речи / Г.А. Волкова. – М.:Детство-Пресс, 2005. – 305 с.
2. Волкова Л.С. Нарушение голоса и произносительной стороны речи II часть Ринолалия, Дизартрия / Л. С. Волкова. - М.: Просвещение, 2008.-265 с.
3. Ермакова И.И Коррекция речи и голоса у детей и подростков / И. И. Ермакова.- М.: Просвещение, 2005. – 340 с.
4. Іванюк Н. Корекційна робота вчителя-логопеда з дітьми, що мають порушення усного і писемного мовлення / Н. Іванюк // Дефектолог. – К.: Шкільний світ, 2013. - №7. – С. 4-9.
5. Лалаева Р.И. Логопедия в таблицях и схемах: Учебное пособие для студентов дефектологических факультетов педагогических вузов по курсу «Логопедия» / Р.И. Лалаева, Л. Г. Парамонова, С.Н. Шаховская. – М.: Образование, 2012. – 216 с
6. Лопатина Л. В. Преодоление речевых нарушений у дошкольников (коррекция стертой дизартрии): учебное пособие / Л. В.Лопатина, Н. В. Серебрякова. — СПб.: СОЮЗ, 2000. - 192 с.
7. Ревуцька О. Розвиток вчення про мовленнєві порушення та їх подолання / О. Ревуцька // Імідж сучасного педагога. Корекційно-педагогічна допомога дітям. - 2009. - № 6-7 (95-96). - С. 80-82.
8. Соботович Є. Ф. Концепція стандарту спеціальної освіти дітей дошкільного віку з порушеннями мовленнєвого розвитку / Є. Ф. Соботович // Дефектолгія. -2002. -№ 1. - С. 2-7.
Лабораторне заняття № 6Тема: Складання індивідуальної логопедичної програми для дітей-логопатів дошкільного віку, спрямованої на корекцію порушень смислової сторони мовлення..
Мета: Проаналізувати основні напрямки логопедичної роботи з дітьми дошкільного віку при порушеннях смислової сторони мовлення. Навчитися складати індивідуальну програму спрямовану на корекцію лексики, граматики, зв'язного мовлення.
Завдання для самостійної роботи на занятті:
1. Визначити основні напрямки логопедичної роботи при усуненні порушень смислової сторони мовлення у дітей дошкільного віку з урахуванням онтогенезу мовленнєвого розвитку.
2. Підібрати мовленнєвий та наочний матеріал для обстеження лексики, граматики, зв'язного мовлення дітей дошкільного віку. Зазначити критерії оцінювання при обстеженні порушень смислової сторони мовлення.
3. Розробити конспект логопедичного заняття з обстеження лексико- граматичної сторони мовлення.
4. Розробити конспект логопедичного заняття з розвитку зв’язного мовлення дітей старшого дошкільного віку.
Питання для самопідготовки та контролю:
1. Розвиток лексики та граматики в онтогенезі.
2. Порушення лексики при мовленнєвих порушеннях (на прикладі ЗНМ).
3. Порушення формування граматичного ладу.
4. Основні напрямки корекції порушень лексико-граматичної сторони та зв'язного мовлення.
5. Дидактичні ігри та завдання з розвитку лексико-граматичної сторони у дітей-логопатів дошкільного віку.
6. Методи логопедичної роботи для формування словоутворення.
7. Методи логопедичної для формування словозміни.
8. Особливість роботи з батьками.
9. Особливості медичного та психологічного впливу на дитину – логопата.
10. Дидактичні ігри та завдання з розвитку зв’язного мовлення дітей-логопатів дошкільного віку.
Література:
1. Агранович З. Е. Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям для преодоления лексико-грамматического недоразвития речи у дошкольников с ОНР / 3. Е. Агранович. - СПб.: «ДЕТСІВО-ПРЕОС», 2003,- 128 с.
2. Глущенко 1.1. Корекція лексичної сторони мовлення на логопедичних заняттях у молодших школярів із затримкою психічного розвитку. - Херсон: ППВишемирський, 2014.- 104 с.
3. Лалаева Р. И. Коррекция общего недоразвития речи у дошкольников (формирование лексики и грамматического строя) / Р. И. Лалаева, Н. В. Серебрякова. - СПб.: СОЮЗ, 1999. — 160 с.
4. Лалаева Р. И. Формирование правильной разговорной речи у дошкольников / Р. И. Лалаева, Н. В. Серебрякова. - Ростов н/Д: «Феникс», СПб: «СОЮЗ», 2004.-224 с.
5. Смирнова И. А. Логопедический альбом для обследования лексико- грамматического строя и связной речи / И. А. Смирнова. - СПб.: «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2006. - 50 с.
6. Соботович Є. Ф. Концепція стандарту спеціальної освіти дітей дошкільного віку з порушеннями мовленнєвого розвитку / Є. Ф. Соботович // Дефектолгія. -2002. -№ 1. - С. 2-7.
Лабораторне заняття № 7Тема: Діагностика на напрямки корекції усного мовлення дітей раннього дошкільного віку при затримці мовленнєвого розвитку (ЗМР).
Мета: Визначити та проаналізувати онтогенез формування мовлення дитини в нормі та визначити ознаки затримки мовленнєвого розвитку. Визначити напрямки діагностики та корекційно-розвивального впливу на дитину із ЗМР. Проаналізувати психолого-педагогічну характеристику дітей із затримкою мовленнєвого розвитку (ЗМР).
Завдання для самостійної роботи на занятті:
1. Визначити і записати у зошит онтогенез розвитку активного мовлення дитини та розвитку розуміння дитиною мовлення інших людей.
2. Записати у зошит класифікація причин виникнення та основні прояви ЗМР.
3. Охарактеризувати психолого-педагогічні особливості дитини із ЗМР.
4. Записати основні напрямки обстеження стану активного та пасивного словника дитини із ЗМР. Скласти мовленнєву картку.
5. Підібрати вправи для діагностики та розвитку загальної та дрібної моторики розвитку мовленнєвого дихання та артикуляційної моторики у дітей із ЗМР.
6. Написати конспект заняття з розвитку мовлення для дітей із ЗМР різної вікової групи.
Питання для самопідготовки та контролю:
1. Дати визначення поняттю «затримка мовленнєвого розвитку». Розмежуйте поняття «затримка мовленнєвого розвитку» та «затримка психічного розвитку».
2. Чи може затримка мовленнєвого розвитку свідчити про інтелектуальні порушення?
3. Які органічні причини можуть сприяти виникненню ЗМР?
4. Несприятливий вплив мікросоціального середовища на виникнення ЗМР.
5. Охарактеризуйте критичні періоди розвитку мовлення дитини та їх значення.
6. Гіпо- та гіперопіка як сприятливі фактори для виникнення ЗМР.
7. Які поради ви б могли надати батькам для правильного мовленнєвого виховання дитини.
8. Ознайомитись та проаналізувати програму «Маленькі сходинки».
9. Визначте методи та прийоми розвитку слухового та зорового сприйняття дітей із ЗМР.
10. Від яких чинників залежить обсяг корекційної допомоги дітям із ЗМР.
11. Прогноз та профілактика виникнення ЗМР.
12. Чи потрібна при ЗМР консультація з іншими спеціалістами. Відповідь обґрунтуйте.
13. В чому полягає особливість підбору дидактичного матеріалу для роботи з дітьми із ЗМР?
14. Розробити профілактичну роботу з батьками щодо гармонійного розвитку дитини із ЗМР в найближчому соціальному оточенні.
15. Основні напрямки роботи з формування фонематичного слуху у дітей із ЗМР.
Література:
1. Волкова Г.А. Методика психолого-логопедического обследования детей с нарушениями речи / Г.А. Волкова, − Детство-Пресс, 2005.
2. Логопедия: Учебник для студентов дефектол. фак. пед. вузов / Под ред. Л.С. Волковой, С.Н. Шаховской.- М.: Гуманит.изд. центр ВЛАДОС, 2003. - 680 с.
3. Основы логопедической работы с детьми. / ред.. Г.В. Чиркина. - М.: Основа, 2002. – 376 с.
4. Памонова Л.Г. Логопедия для всех / Л. Г. Парамонова. – СПб.: Питер, 2004. – 352 с.
5. Хватцев М.Е. Логопедическая работа с детьми дошкольного возраста / М. Е. Хватцев. - М.: «Учпедгиз», 2001. - 356 с.
6. Хрестоматия по логопедии / Под ред. Селиверстова В.И. и Волковой Л.С. - М.: Просвещение, 1999. - 450 с.
Теми для самостійного опрацювання:
1. Розробити план - конспект бесіди з батьками «Профілактика мовленнєвих порушень».
2. Складання папки логопедичних ігор для обстеження та розвитку дитини із ЗМР.
Лабораторне заняття № 8Тема: Сучасні комп'ютерні технології в логопедичній роботі.
Мета: Ознайомитися з використанням сучасних комп'ютерних програм при різноманітних мовленнєвих порушеннях. Визначити вплив комп’ютерних технологій на мовленнєву діяльність дітей – логопатів.
Завдання для самостійної роботи на занятті:
1. Ознайомитись та дати характеристику комп'ютерних програм для виявлення наступних порушень:
фонаційного оформлення при складних мовленнєвих вадах;
структурно-семантичного оформлення;
писемного мовлення.
2. Ознайомитись та дати характеристику комп'ютерних програм, що використовують для корекції:
звукової сторони мовлення;
фонематичних процесів;
просодичної сторони мовлення;
зв'язного мовлення;
дислексії;
дисграфії.
3. Зазначити особливості, мету і значення використання комп'ютерних програм в логопедичній роботі з дітьми дошкільного віку.
Питання для самопідготовки та контролю:
1. Проаналізувати переваги використання комп'ютерних технологій при проведенні діагностики порушень мовлення;
2. Проаналізувати переваги використання комп'ютерних програм під час корекційної роботи з дітьми-логопатами;
3. Комп'ютерна гра як логопедична технологія;
4. Приклади логопедичних програм, спрямованих на обстеження та корекцію всіх компонентів мовлення.
5. Приклади логопедичних програм, спрямованих на розвиток зв’язного мовлення обстеження та корекцію всіх компонентів мовлення.
Література:
1. Гаркуша Ю.Ф., Черлина НА., Манина Е.В. Новые информационные технологии в логопедической работе/ Ю.Ф. Гаркуша. НА. Черлина, ЕВ.Манина // Логопед. - 2004. - № 2. - С. 22-29.
2. Горвиц Ю.М., Чайнова Л.Д., Подьякова H.H., Зворыгина Е.В. и др. Новые информационные технологии в дошкольном образовании / Ю.М. Горвиц., Л.Д.Чайнова, H.H. Подьякова, Е.В. Зворыгина. и др. - М.:ЛННКА- ПРЕСС, 1998.
3. Левина Е.В. Использование компьютерных технологий на индивидуальных логопедических занятиях / Е.ВЛевина // Логопед. - 2011.- № 3. -С. 68-73.
4. Лизунова РЛ. Компьютерная технология коррекции общего недоразвития речи «Игры для Тигры». Учебно-методическое пособие РЛ. Лизунова-Пермь: 2009.
Теми для самостійного опрацювання:
1. Комп'ютерні технології як один з ефективних засобів підготовки дітей з мовленнєвими вадами до школи.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ1. Дати визначення поняттю логопедичного масажу.
2. Визначити основні види логопедичного масажу, що використовується в логопедичній практиці.
3. Дати характеристику кожному виду логопедичного масажу.
4. Протипоказання до проведення логопедичного масажу.
5. Показання для проведення логопедичного масажу.
6. Обладнання логопедичного кабінету для проведення масажу.
7. При яких патологічних мовленнєвих станах рекомендовано використовувати масаж мімічних м'язів.
8. При яких мовленнєвих порушеннях рекомендовано використовувати масаж біологічно активних точок.
9. Вимоги до проведення масажу мімічних м'язів.
10. Протипоказання для проведення масажу мімічних м'язів.
11. При яких патологічних мовленнєвих станах рекомендовано використовувати зондовий логопедичний масаж.
12. Вимоги до проведення зондового логопедичного масажу.
13. Протипоказання для проведення зондового масажу.
14. Основні положення апітерапії.
15. Пісочна терапія, принципи, методи роботи з піском.
16. Розкажіть про розслаблюючу і тонізуючу дію аромомасел.
17. Вплив музикотерапії на організм дитини.
18. Корекційна дія кольору на організм дитини.
19. Стоунотерапію. Види масажів каменем.
20. Прийоми су-джок терапії для розвитку дрібної моторики.
21. Основні етапи логопедичної роботи при усуненні вад звуковимови у дітей дошкільного віку та визначити їх мету.
22. Проаналізувати зміст підготовчого етапу корекції.
23. Назвати методи постановки звуків, які використовуються для дітей дошкільного віку.
24. Зміст етапу автоматизації набутих вмінь та навичок (особливості мовленнєвого матеріалу).
25. Основні напрямки роботи на етапі диференціації звуку у дітей з вадами психофізичного розвитку.
26. Послідовність логопедичної роботи на етапі введення раніше порушеного звуку в мовлення у дітей з вадами психофізичного розвитку.
27. Розвиток лексики та граматики в онтогенезі.
28. Порушення лексики при мовленнєвих порушеннях (на прикладі ЗНМ).
29. Порушення формування граматичного ладу у дітей з вадами психофізичного розвитку. .
30. Основні напрямки корекції порушень лексико-граматичної сторони та зв'язного мовлення . у дітей з вадами психофізичного розвитку.
31. Дидактичні ігри та завдання з розвитку лексико-граматичної сторони у дітей-логопатів дошкільного віку.
32. Методи логопедичної роботи для формування словоутворення.
33. Методи логопедичної для формування словозміни у дітей з тяжкими вадами мовлення. (ТВМ)
34. Розмежуйте поняття затримка мовленнєвого розвитку(ЗМР) та затримка психічного розвитку(ЗПР).
35. Чи може затримка мовленнєвого розвитку (ЗМР) свідчити про інтелектуальні порушення.
36. Які органічні причини можуть сприяти виникненню ЗМР.
37. Несприятливий вплив мікросоціального середовища на виникнення ЗМР.
38. Критичні періоди розвитку мовлення дитини та їх значення.
39. Гіпо- та гіперопіка як сприятливі фактори для виникнення ЗМР.
40. Визначте методи та прийоми розвитку зорового і слухового сприйняття дітей із ЗМР.
41. Від яких чинників залежить обсяг корекційної допомоги дітям із ЗМР?
42. Прогноз та профілактика виникнення ЗМР.
43. Особливість підбору дидактичного матеріалу для роботи з дітьми із ЗМР.
44. Переваги використання комп'ютерних технологій при проведенні діагностики порушень мовлення;
45. Переваги використання комп'ютерних програм під час корекційної роботи з дітьми-логопатами;
46. Комп'ютерна гра як логопедична технологія;
47. Приклади логопедичних програм, спрямованих на обстеження та корекцію всіх компонентів мовлення.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА1. Асатиани Н.М., Белякова Л.И., Калачева И.О. и др. Данные клинико-физиологического исследования детей дошкольного возраста, страдающих заиканием // Дефектология. - 1978. - №1. - С.25-30.
2. Агранович З. Е. Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям для преодоления лексико-грамматического недоразвития речи у дошкольников с ОНР / 3. Е. Агранович. - СПб.: «ДЕТСІВО-ПРЕОС», 2003,- 128 с.
3. Андрусишина Л. І. Стан сформованості загальнофункціональних механізмів мовлення у старших дошкільників із ЗНМ / Л. І. Андрусишина // Дефектологія. – 2006. – №3. – С. 33-34.
4. Бабина Е. С. Нетрадиционные методы терапии в логопедической работе//Логопед. - 2008. - № 1.- С. 41-48.
5. Битова А. Л. Специальные занятия музыкой, ориентированной на стимуляцию экспрессивной речи у детей с тяжелыми нарушениями речевого развития / Битова А. Л., Липес Ю. В. // Особый ребенок. Вып. 4. - М., 2001. - С.78-85.
6. Богуш А. М. Мовленнєва активність у структурі пізнавальної діяльності дітей // Науковий вісник ПДПУ ім. К. Д. Ушинського: Зб. наук. праць., випуск 4 / А. М. Богуш – Одеса, 1998. – С. 8-11.
7. Богуш А. М. Мовна підготовка дітей до школи. // Дошкільна лінгводидактика: Хрестоматія: У 2 ч . : [Посібник] / Упоряд. Богуш А. М. – К . : Вища шк., 1999. – 211 с., С. 282-183.
8. Богуш А. М. Теорія і методика розвитку мовлення дітей раннього віку / А. М. Богуш.– Київ: Видавничий Дім „Слово”, 2003. – 344.с. ( Навчальний посібник).
9. Волкова Г.А. Методика психолого-логопедического обследования детей с нарушениями речи / Г.А. Волкова, − Детство-Пресс, 2005.
10. Гаркуша Ю.Ф., Черлина НА., Манина Е.В. Новые информационные технологии в логопедической работе/ Ю.Ф. Гаркуша. НА. Черлина, ЕВ.Манина // Логопед. - 2004. - № 2. - С. 22-29.
11. Гладковская Л. М. Использование песка и воды в индивидуальной работе с заикающимися детьми 5-7 лет /7 Логопед. - 2008. - № 1. - С. 49-56.
12. Глущенко 1.1. Корекція лексичної сторони мовлення на логопедичних заняттях у молодших школярів із затримкою психічного розвитку. - Херсон: ППВишемирський, 2014.- 104 с.
13. Горвиц Ю.М., Чайнова Л.Д., Подьякова H.H., Зворыгина Е.В. и др. Новые информационные технологии в дошкольном образовании / Ю.М. Горвиц., Л.Д.Чайнова, H.H. Подьякова, Е.В. Зворыгина. и др. - М.:ЛННКА- ПРЕСС, 1998.
14. Гревцева Е. В. Логопедический тренинг/ Е. В. Гревцева// − сПб: Спецлит, 2002. – 144 с.
15. Лалаева Р. И. Коррекция общего недоразвития речи у дошкольников (формирование лексики и грамматического строя) / Р. И. Лалаева, Н. В. Серебрякова. - СПб.: СОЮЗ, 1999. — 160 с.
16. Лалаева Р. И. Формирование правильной разговорной речи у дошкольников / Р. И. Лалаева, Н. В. Серебрякова. - Ростов н/Д: «Феникс», СПб: «СОЮЗ», 2004.-224 с.
17. Левина Е. В. Использование компьютерных технологий на индивидуальных логопедических занятиях / Е.ВЛевина // Логопед. - 2011.- № 3. -С. 68-73.
18. Лизунова Р. Л. Компьютерная технология коррекции общего недоразвития речи «Игры для Тигры». Учебно-методическое пособие РЛ. Лизунова-Пермь: 2009.
19. Логопедия: Учебник для студентов дефектол. фак. пед. вузов / Под ред. Л.С. Волковой, С.Н. Шаховской.- М.: Гуманит.изд. центр ВЛАДОС, 2003. - 680 с.
20. Лопатина Л. В. Преодоление речевых нарушений у дошкольников (коррекция стертой дизартрии): учебное пособие / Л. В.Лопатина, Н. В. Серебрякова. — СПб.: СОЮЗ, 2000. - 192 с.
21. Основы логопедической работы с детьми. / ред.. Г.В. Чиркина. - М.: Основа, 2002. – 376 с.
22. Памонова Л. Г. Логопедия для всех / Л. Г. Парамонова. – СПб.: Питер, 2004. – 352 с.
23. Панфилова Н. К логопеду или в песочницу? : [терапия песком] III Обруч. - 2005. - № 5. - С. 39-41 Величко И. В. О музыкальном воспитании детей с речевым недоразвитием // Логопед в дет. саду. - 2006. - № 1. - С. 44- 48.
24. Пятница Т. В. Логопедия в таблицах и схемах / Т. В. Пятница. - Минск: Аверсзв, 2006. - (В помощь логопеду).
25. Ревуцька О. Розвиток вчення про мовленнєві порушення та їх подолання / О. Ревуцька // Імідж сучасного педагога. Корекційно-педагогічна допомога дітям. - 2009. -№ 6-7 (95-96). - С. 80-82.
26. Савельева Н. Песочная терапия в коррекционной работе с детьми с нарушениями речи // Дошк. образование. - 2002. - № 1. - С. 21
27. Сергеєва І. В. Логопедична допомога в системі освіти України / І. В. Сергеєва // Хрестоматія з логопедії: навчальний посібник / Уклад.: М. К. Шеремет, І. В. Мартиненко. -К.: КНГ, 2006. - С. 33-37.
28. Смирнова И. А. Логопедический альбом для обследования лексико- грамматического строя и связной речи / И. А. Смирнова. - СПб.: «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2006. - 50 с.
29. Соботович Є. Ф. Концепція стандарту спеціальної освіти дітей дошкільного віку з порушеннями мовленнєвого розвитку / Є. Ф. Соботович // Дефектолгія. - 2002. - № 1. - С. 2-7.
30. Танетова Е. В. Сказка в логопедической работе с детьми раннего возраста // Логопед. - 2008. - № 6. - С. 42-44.
31. Тарасун В. В. Логодидактика / В. В. Тарасун - [Навчальний посібник для вищі навчальних закладів.]. - К: Видавництво Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, 2004. - 348 с.
32. Фаустова И. В. Использование метода куклотерапии в логопедической работе с дошкольниками // Логопед в дет. саду. - 2008. - № 9/10. - С. 71-77.
33. Хватцев М.Е. Логопедическая работа с детьми дошкольного возраста / М. Е. Хватцев. - М.: «Учпедгиз», 2001. - 356 с.
34. Хрестоматия по логопедии / Под ред. Селиверстова В.И. и Волковой Л.С. - М.: Просвещение, 1999. - 450 с.

Приложенные файлы

  • docx 15745539
    Размер файла: 65 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий