тбк


эпитеза- сөздің соңына дыбыс қосылады
түбірге аффикстер жал/у арқылы гр/қ мағ ның берілу тісілі-аффиксация тәсілі
лексикалық жағынан гөрі гр/қ жағы басым әрі грамматикалық мағынаны беру тәсілі қандай сөздер арқ беріледі -көмекші сөздер
жалғау/р, септеуліктер, демеу., артикльдер арқ. берілетін грам /қ мағына жасалатын тәсіл -- комекші сөздер тәсілі
синтетикалық тәсілдер-- аффиксация, ішкі флексия, екпін қосарлану
бурят, қалмақ тілдері жатады--монгол тілдері
қазақ тілі түркі тілдерінің қай тобына кіреді--түркі тілдері
түркі тілдерін батыс хун, шығыс хун деп бөлген ғалым--н. а. баскаков
памятники древнетюркской древности кітабының авторы--
түркі тілдегі жазба ескерткіштер жазылған тілдер--орхон, көне-ұйғыр жазулары
басқа сөз таптарының сын есімге айналуы- адъективтену
баска сөз тап/ң есімдіккке айналуы--прономиналдану
сан есімнің прономиналдануы--
туркі тілдерінде сөз тіркесі қурамындағы бағыныңқы сөз ұйытқы сөзбен қатар тұруы арқ байланысуы--қабысу
сөз тіркесінің құрамындағы ұйытқы сөз бағыныңқы сөздің жанама септіктің бірінде тұруын керек етеді--меңгеру
есім сөздің бір-бірімен қатысын н/е олардың басқа бір сөзге қатысын білдіру қыз/де жұм/н категория--септік категориясы
модальдық ұғымымен тығыз байланысты категория--рай категориясы
қимыл іс-әрекеттің объектіге /е субге бағыттылығын , субъектінің объектімен өзара қатынасын айқындайтын--етіс категориясы
біртектес, бірыңғайлас гр/қ мағ/ны білдіретін грамм/қ форманың жиынтығы--грамматикалық категория
қимыл іс-әрекеттің басқа өз субъектісіне баска бір субъект катысы бар категория--өзгелік етіс
түркі тілдерінде бірнеше аффикс кабаттасып келгенде алдымен қай морфема жалғанады--көмекші морфемалар
түбір мен аффикстердің кіріге қосылуына аффикс/ң жалғануына байланысты түбірдің дыбыстық құрам өзгеруі--фузия
грамматикалық мағынаны түбірдің дыбыстық құрамының өзгеруі арқылы білдіру тәсілі-ішкі флексия
жазудың ең алғаш пайда болған түрі-пиктографиялық
даралаушы типтегі тілдер--вьетнам, бирма, қытай, таи, тибет, малая- полинезей
аглютинативті тілдер тобы-түркі, монгол, угро-фин
полисинтетикалық тілдер--америкалық индеецтер, полеазият -чукот, коряк, ительмен, нивх
генетикалық классификациясы бойынша ундиевропа тілдерінің қурамына енбейтін--фин-угор
жылысу--сөз құрамындағы морфемалардың бірінің элементі екіншісіне ауысып, морфемалардың бұрыныгы ара жігінің өзгеруі
сіңісу--сөз курамындағы морфема/ң мағыналары жойылып бір-біріне кірігіп кетеді кунгирттеніп.....
курделену--бастапқы туынды емес негіз , туынды нег айналып, морфемаларга мушеленеді
декореляция--морфемалар/ң ара катынасыда саны да орны да өзгермейді тек мағынасы ен сипаты озгереді
диффузия--сөз курам/ғы морфема/ң арасындағы біркелкі дауыстылырдыңнемесе біркелкі дауыссыз/ң өзгеріске ұшырауы
түркі тілдерінде аглютинативті принцип бойынша аффикстердің бірінің устіне бірі жалғануы--белгілі бір заңдылықтармен
еркін сөз тіркестері-- калың кітап, шалқасынан жату тб
сөз тіркесінің басты белгісі- толық мағыналы екі сөзден құралуы
сөйлем құрауға негіз болатын басты сөйлем мушесі---бастауыш ,баяндауыш
қай сөйлемнің бағыныңқы сөйлемі басыңқы сөйлеммен байланысады--жарыспалы сабақтас
табу сөзінің пайда болу себебі--қате түсінік, дінге сенушілік тен
айтылуы жағынан бір ғана екпінге бағытталған екпін--квантативті
тілдің даму тарихи даму барысында әртүрлі екі фонетикалық бір фонеманың бойына сіңісуі - сіңісу құбылысы
Көне түбірмен афикстің бір-бірімен кірігуінен байланысатын морфема қалай аталады? сіңіскен түбірлер
лексикалық мағынаны білдіретін мағына білдіретін морфема - түбір морфема
көне түбір мен афикстердің бір біріне кірігуінен бөлшектеуге келмейтін біртұтас морфема - сіңіскен
ғасырлар бойы қолданылып келе жатқан сөздер - көнерген сөздер
ономистика зерттейді - жалқы есімдеді
морфология принцип бойынша жазылған сөзді тап - жалқы, жалғыз, жалаң; қайт, қайыр; өксі, өкір; оят, оян, ояу; жоқ, жой; тоқ, той, тол; тімтін, тіміскі, тінт; шұнақ, шұнти, шұңтаң; қисық, қисай,қисаң, қиқай, қиғаш, қыңыр;
дәстүрлі принцип бойынша жазылған сөз - мөлдір,
мөлдір, мөлтең, мөлейген; ұзақ, ұзат тарихы қалай белгіленеді - дәстүрлі принциптер(қазақтың барынғы сөздері бұрын қалай жазылса, қазірде сол қалыптасқан күйінде жазылады)
орыс тіліндегі суффикстер қалай аталады - жұрнақ
сөз тудырушы аффикстердің мағынасы - деревация
сөздердің морфологиялық құрылымының өзгеруіне әкелетінін зерттеген ғалым- Богородицкий
қазақ тіліне шет тілмен енген термин -
дифтонг деген не? Екі дауыстының қатар келуі (мысалы: зоология, теология)
айтылатын және естілетін тілдік құбылыс - дыбыс
дыбыстар немен таңбаланады - әріппен
алфавит деген не? әріптердің рет-ретімен жиыны
монғол тілінен енген сөздер - қолбашы, әскербасы, нөкер
көпшіліктің назарын аудару қай стиль мақсаты - публицистикалық стиль
морфология саласына қатысты термин - еліктеу
сингорманизм қай тілден енген - грек
сөздік қор тіл білімінің қай саласын анықтайды - лексикология
қосарлы дыбысты тап - я,э,ю,е,
дауысты дыбысқа негіз құбылыс - буын
қай сөзге екпін түспейді - туынды, түбір,....

«Еңбек айқайы» теориясын жасаған кім? НУАРЕ
«Памятники древней писменности» еңбегінің авторы: С.Е.Малов
Агглютинативті типтік тілдерге қандай тілдер жатады: Түркі тілдері, монғол тілдері, фин-угор тілдері
Агглютинативті тілдердің қатарына жататын тілдерді анықтаңыз: Монғол, түркі, угро-фин
Айтылатын, естілетін дәрежедегі тілдік құбылыс: Дыбыс
Айтылғанда бір-бірінен ажыратылатын сөздер: Омограф
Айтылу жағынан бір ғана екпінге бағынатын сөз тіркесіндегі екпін қалай аталады? Фразалық екпін
Алфавит деген не? Әріптердің жиынтығы
Аналитикалық форма қай сөз табына тән? Етістік
Аномопоэтикалық басқаша қалай аталады? Дыбысқа еліктеу теориясы
Аномастика зерттейді: жалқы есімдерді (жануар, жер-су атаулары)
Антонимді табыңыз: ит арқасы қиянда – таяқ тастам жерде
Анықтауыш пен анықталушы қатысатын сөз тіркесі: қабысу
Аспектуалдық ұғымдық категория мәнін анықтаңыз: әрекеттің басталуы, созылуы
Алғашқыда морфемаларға ажыратылмаған сөз, кейіннен морфемаларға мүшеленетін процесс қалай аталады? Күрделену процесіӘдеби тілде бұрыннан бар сөздер арқылы жасалаған термин: Тырнақша, айналым
Әдеби тілдің лесикасынан тыс жатқан бірақ жергілікті тармақ: диалектологиялық сөздік
Басқа сөз табының есімдікке айналуы. Прономилдану
Басқа тілден енген сөздерге қабылдаушы тілдің қосымша сөз жалғанып, төл сөз сияқты қолданылуы қандай процесс? Грамматикалық жақтан игерілед
Басқа тілден енген сөздердің грамматикалық жақтан игерілуі қалай: Редакциялау-редакторлы
Бастапқы буындағы ерін дауыстының ыңғайына қарай соңғы дыбыстың: Ерін үндестігі немесе лабиальдық сингормонизм
Белгілі бір тілдегі сөздің екінші тілге үшінші тіл арқылы ауысуы: Жанама
Белгілі бір форма грамматикалық форма ретінде танылу үшін қандай мағына білдіру керек: Грамматикалық
Биллабиаль дауыссыздар: б,п,м,т,н
Бүтіннің орнына бөлшекті, бөлшектің орнына бүтінді білдіреді: Синекдоха
Біліп ал, айта бер қандай форма:аналитикалық
Біртектес, бірыңғайлас грамматикалық мағыналарды білдіретін, грамматикалық формалар жиынтығынан құралатын категория: грамматикалық категория
Бурят, қалмақ тілдері қай топқа енеді: монғол
Бір грамматикалық категорияға бағынбай тұрған сөз: Оқулықтар
Бір грамматикалық категорияға енетін, біртектес грамматикалық мағыналар қандай дәрежеде болады? Өзара шарттас
Біркелкі айтылып, түрліше жазылатын: Омофон
Басқа сөз таптарының сын есімге айналу процесі. Адъективтену
Біркелкі жазылып, фузияға байланысты әр түрлі айтылатын. Омограф
Біркелі немесе өзара ұқсас дыбыстардың әр басқа ұқсастық дыбыстық өзгеруі қалай аталады? Диссемиляция
Вербалдану мағынасы: етістікке ауысу құбылысы
Вулгаризм терминінің мағынасы: Дөрекі сөйлеу
Грамматика салалары: Лексика, морфология
Грамматикалық бірлікті анықтаңыз: Сөз тіркесі
Грамматикалық мағынаның түбірдің дыбыстық құрамының өзгеруі арқылы білдіру қалай аталады? Ішкі флекция
Грамматикалық мағына үстейтін қосымша форма қалай аталады? Сөз формасы
Грамматикалық мағынаны білдіретін грамматикалық формалар жиынтығы қалай аталады? Грамматикалық категория
Генетикалық классификация бойынша үнді-еуропа тілдерінің құрамына енбейтін топ: Фин-угор
Ғасырлар бойы қолданылып келе жатқан сөздер қалай аталады? Сөздік қор
Полисинтетикалық тілдерге қай тілдер жатады? Америкалық индеец тілдері, чукот пен коряк
Дауыссыз дыбыстар басқаша қалай аталады? Консонантизм
Дауысты дыбыс жүйесі: вокализм
Дауысты дыбысқа негіделген құбылыс қайсысы? Буын
Дауыстылардың созылыңқы түрі қай мағына береді? Мағыналары ажыратылады, мағыналық
Дауыстың келте, созылыңқы айтылуы қандай жағдайға байланысты емес: лексика-грамматикалық
Дәстүрлі принцип бойынша жазылған сөз: хайуанат, кейуана т.б.
Демеулік шылау – көмекші сөздер тәсіліне жатады
Даралаушы типтік тілдерге қандай тілдфер жатады? Вьетнам, Қытай, Тай,Бирма
Денталь, амбиоз, дауыссыздар қандай топқа енеді? Тіл алды дауыссыздар
Диссимиляция .......
Дифтонг деген не? Қосарлы дыбыс Дауыстылардың айрықша бір түрі. Дифтонг деген термин екі дауысты деген мағынаны білдіреді. Оның артикуляциясы да күрделі болады. Әрбір дифтонг дауысты дыбыстың элементінен басталып, дауыстының элементімен аякталады да екі дауыстының тіркесінен құралыды. Мысал: те-о-ре-ма, зо-о-ло-ги-я(логикамен қарайсындар) Дифференцияцияға тән сипат қандай? Топтау, біріктіру
Дүниежүзілік тілдер қандай белгілерге қарай топтастырылады? Шығу тегіне, генеологиялық
Дыбысқа еліктеу теориясын ұсынған кім? Августин
Дыбысты немен таңбалайды? Әріппен
Дыбыстың созылыңқы айтылу қызметі
Егер жеке дыбыс мағынамен байланысса, оның мәні неде? Көмекші морфема
Ең ірі фонетикалық единица: Фраза
Еркін тіркес қайсысы?ат cату
Етістіктегі бұйрық райының аналитикалық формасын анықта: Айта көрме, барушы болма
Етістіктерге тән мағына: вербалдану
Есім сөздердің бір-бірімен қатысын немесе басқа бір сөздерге қатысын білдіру қызметінде жұмсалады: септік категориясы
Жазудың ең алғашқы суретке негізделген түрі қалай аталады: Пиктография
Жалғау мен грамматикалық мағынаның бірлігінен тұратын зат пен құбылыс арасындағы категория? Септік
Жалғаулықтар, септеулік, демеулік, артикль арқылы берілетін грамматикалық тәсіл: көмекші сөздер тәсілі
Жинақтық, жалпылық мағынасын білдіретін қосарлану тәсілі қайсысы?он-он бес
Заттанған сын есімнен жасалған толықтауыш: Жаманға сөз айтсаң, ақыл таппас жауап айтады
Идеограммалық жазу: неограмма
Интеграция жазуларының таңбалануы қалай аталады? Логограмма
Калька тәсілімен жасалған сөзді табыңыз: Ұшқыш, қолжазба
Кеудесіне нан пісу: фразеологиялық тұтастық
Коммуникативтік қызметімен сипатталатын синтаксистік единица: Сөйлем
Көмекші сөздер қай белгі арқылы ажыратылады? Аналитикалық
Көмекші сөздерге тән емес белгі: Грамматикалық мағына
Қазақ тілі түркі тілінің қай тобына жатады: Қыпшақ
Қосарлы дыбысты табыңыз: Ю
Көне түбір мен аффикстің бір-біріне кірігуінен, бөлшектеуге келмейтін біртұтас морфема қалай аталады? Сіңіскен түбір
Көнерген сөздер – историзм
Қазақ тіліне шет тілінен енген терминді анықтаңыз: Әліпби
Көнерген сөздерге жатады: историзм
Көпшіліктің мағынасын аудару қай стилге тән: Публицистикалық
Күрделену процесі бойынша бастапқы туынды емес негіз туынды негізге айналып, осының нәтижесінде алғашында негізделеді. Мысалы: Фляшка,лекция, книжка т.б.
Қабылдаушы тілдің фонетикалық заңдылықтарға сәйкес қабылдау қалай аталады? Фонетикалық
Қазіргі түркі тілдерін батыс хун, шығыс хун бұтағы деп бөлген кім: Н.А.Баскаков
Қазіргі тілдегі сөздердің мағынасын түсіндіріп, қолдану жайында түсінік береді: Түсіндірме сөзді
Қай сөзге екпін түспейді? Көмекші сөзге
Қай септіктің жалғауы буын үндестігіне бағынбайды? Көмектес септік
Қай сөзде дыбыс пен әріп санында айырмашылық бар? Қоюлану
Қай сөзде қате бар? Орыны
Қай сөйлемнің бағыныңқы сөйлемдері басыңқы сөйлеммен тікелей байланысады? Жарыспалы көп бағыныңқылы сабақтасҚосарлама қос сөз: Ауыл-аймақ
Қимыл іс-әрекеттің өз субъектісіне басқа бір субъектінің қатысын білдіретін категория түрі: Өзгелік етіс
Қимыл, іс-әрекеттің объектіге немесе субъектіге бағытталғандығын білдіретін категория түрі: етіс категориясы
Қызмет ет, жәрдем қыл қандай етістік? Күрделі
Қырғыз тілі қай топқа енеді? Түркі тілдер (қырғыз қыпшақ тобы)
Қырық, көтерем деген сөздің синонимі: Арық
Лексикалық мағынаны білдіретін морфема қалай аталады? Түбір немесе негізгі
Лексико-грамматикалық жартылай омонимді көрсет: Балаға қара, қара шаш
Лексикалық жағынан гөрі грамматикалық жағы басым: көмекші сөздер
Морфемаларға ажыратылмаған сөз морфемаларға мүшеленетін болады. Марфемаларға ажыратылмайтын кейбір сөздер,
Модальділік ұғыммен тығыз байланысты категория түрі: рай категориясы
Моңғол-түркі тілдерін анықтаңыз: Бурят
Морфология саласына қатысты терминді табыңыз: еліктеуіш сөздер
Морфологиялық қай құбылыстың ықпалы бар: жақ, жалын, сексен, апар: сіңісу
Морфологиялық принцип бойынша жазылған сөзді табыңыз:көзқарас
Морфологиялық сіңісу процесінің нәтижесінде о баста түбір мен аффикске мүшеленген негіздің қазіргі тілде морфемаға қатысы қандай? Ажыратылмайды
Мөлдір, мөлтең, мөлиген сияқты түбір морфемалардың тарихи белгісі қалай белгіленген? Сіңіскен түбірлер
Моңғол тілінен енген сөздерді анықтаңыз: ұлыс, аймақ
Мына құрылымның сипатын анықта: оқып отыр, тұра бер: Сөздердің аналитикалық формасы
Мына сөздер қандй принцип бойынша жазылған: сары. Жылысу
Мына сөздердің жасалу жолын анықтаңыз: Жауды қырды-қазан түбіндегі қаспақты қырды: Толық омоним
Мына сөздердің сипатын анықтаңыз: бәйгі-бәйге, суару-суғару: Фонетикалық байланыс
Мырза жігіт, кенже балам: Табу сөздер
Оморфты, флективті тілдердің жіктемесін ұсынған ғалым: Шлегер
Ономастика зерттейтін сала: Астрономика және космоним
Ономатопоэтикалық теориясы басқаша қалай аталады? Дыбысқа еліктеу
Ономопоэтика басқаша қалай аталады? Дыбысқа еліктеу
Орыс тіліндегі суффикс қазақ тіліндегі қай терминге сәйкес келеді? Жұрнақ
Өзге тілден енген синонимдік қатар: Рахмет-алғыс
Өздігінен сөйлем мүшесі бола алмайтын: Көмекші сөздер
Өзінің құрамындағы дауыстылардың созылыңқы айтылуына байланысты болатын екпін: Квантотивті
Пленоназм сөзді анықтаңыз: Думан да, сауық та жоқ әуел баста,самал жел
Позициялы реңк, комбинаторлы реңк ұғымын анықтайды: фонеманың реңкі
Пысықтауыш пен баяндауыш қатысқан сөз тіркесі: жанасу
Редукцияға ұшыраған сөз: халқы-көркі
Рет-ретімен орналасқан әріптер жиыны: Алфавит
Сан есімнің прономиналдануын көрсет: біреу (біреу келіп кетті)
Сабақтастықтың қай түріне жатады: Екпей егін бітпес, үйренбей білім бітпес? Шартты бағыныңқы
Сан-мөлшер категориясы сан есімге тән бе? Жок, зат есімге
Сапалық сын есімнен жасалған етістік: Отан – оттан да ыстық
Септік категориясындағы негізгі форма қайсысы? Атау
Сингармонизм қай тілден енген сөз? Грек
Сөз тудырушы аффикстің мағынасы қалай аталады? Деривациялық мағына
Синтетикалық форма арқылы берілген сөзді анықтаңыз: Әншілерге
Сипаттама грамматиканың зерттеу нысаны: тілдің өмір сүріп тұрған дәуіріндегі қалпын қарастырады
Сөз құрамындағы дыбыстардың орын алмасуы: Метатеза
Синтетикалық тәсілге жатады: аффиксация, ішкі флекция, екпін, қосарлама тәсілдер
Сөз құрамындағы морфемалардың арасындағы біркелкі дыбыстардың тұтасуының нәтижесінде морфемалардың ажыратылу мүмкіндігі қандай құбылыс? Диффузия
Сөз құрамындағы морфемалардың арасындағы біркелкі дауыстылардың немесе бір келкі дауыссыздардың өзгеріске ұшырауы атап айтқанда ондай дыбыстардың тұтасуы нәтижесінде марфемалардың даралану, ажыратылу мүмкіндігі әлсірейді Мысалы:қара ат, қара ала, приду, разевать
Сіңісу дегеніміз не? Сөз құрамындағы марфемалардың мағыналары жойылып олардың бір біріне кірігіп кетуіне соның нәтижесінде сөздің морфемалық жігінің әбден күңгірттеніп марфемаларға мүшеленбейіне әкелетін морфологиялық процес Мысал: забыть, вкус, тіміскіле, тімтін, сексен, тоқсан, апар, әкел т.б.
Сөз мағынасын әрі тарихи тұрғыдан, әрі туыстас тілдердің мағыналарымен салыстыру: семантика
Сөз мағынасының, сөздің жігін ажырататын дыбыстар: Фонема
Сөз таптарының синтетикалық белгісі қандай? Сөз табының сөйлем мүшесі болуы
Сөз тудырудың морфологиялық тәсілі арқылы жасалған сөз: Өнім-өндіріс, досыма
Сөз тіркесі құрамаындағы ұйтқы сөз бағыныңқы сөз жанама септіктердің бірінде тұруын керек етеді: Меңгеру
Сөз тіркесіне тән белгіні анықтаңыз: Синтаксистік қатынастар сақталады
Сөз тіркесінің белгісі қайсысы: Толық мағыналы екі сөздің тіркесі
Сөз ішіндегі қарама-қарсылық мағына: Энантосемия
Сөздер жиынтығы – сөздің құрам
Сөздердің аналитикалық формасы қалай жасалады? Көмекші сөздер арқылы
Сөздердің әр түрлі форма арқылы қанша түрлендірсе де, өзгеріссіз қалатын : Лексикалық
Сөздердің байланысу тәсіліне жатпайтын белгі: Түбір
Сөздердің белгілі бір формасында бірнеше грамматикалық категория элементтері ұшырасады, артығын көрсет: кітаппен
Сөздердің жалғаулықтар, септеуліктер, демеуліктер арқылы берілуі: көмекші сөздер тәсілі
Сөздердің морфологиялық құрылымының өзгеруіне әкелетін грамматикалық процесті белгілеген ғалым кім? БогородицкийСөздік құрамды зерттейтін: лексикография
Сөздің бағыныңқы, басыңқы байланысы: Бір сөздің басқа сөзге грамматикалық бағыныштылығы
Сөздің грамматикалық мағынасы..... ұйтқы
Сөздің қос тілділігін қай сала анықтайды? Лексика
Сөздің морфемалық жігінің әбден күңгірттеніп, морфемалардың мүшеленбеуіне әкелетін морфологиялық процесс қалай аталады? Сіңісу құбылысы
Сөздің о баста морфемалық құрамында морфемалардың ара қатысы өзгермей, керісінше сипаты мен мағынасы өзгеретін процесс қалай аталады? Декорреляция процесі
Сөздің шығу тегі мен семантикалық дамуын қай сала зерттейді? Этимология
Сөзуар деген эвфемизмге сәйкес келетін сөз: мылжың
Сөйлем құрауға негіз болатын сөйлем мүшесі: Баяндауыш
Сөйлемнің құрылымдығының үлгісі қандай: Бастауыш, баяндауыш
Сөйлемнің қызметі: коммуникативтік
Сын есімдер тобына қандай мағына тән? Атрибутивтілік
Темперальді ұғымды категория: Осы шақ, өткен шақ
Табу сөздердің пайда болу себебі неде? Ырым-наным, дінге сенушілік
Түбір сөздердегі дауыстылардың қосымша дауыс/ды өзіне бағындыруы: лингвальді сингармонизм
Түбірге аффикстердің жалғануы арқылы берілетін грамматикалық мағыналар типі: аглютинативті
Түркі тілдерінде жазба ескерткіштерінде қазір сақталған қандай тілдер енеді? Көне ұйғыр,орхон, шағатай, қыпшақ Түркі тілдерін батыс және шығыс хун тармағы деп бөлген: Баскаков.
Түркі тілдерінде агглютинация принципі бойынша аффикстердің бірінің үстіне бірі қандай тәртіппен жалғанады? Белгілі бір заңдылық бойынша
Тіл дыбыстарының физикалық дыбыстардан өзгешелігі неде? Сөйлесу құралы болуы
Түбірге аффикстер жалғану арқылы грамматикалық мағынаның берілуі: аффиксация құбылысы
Түркі тілдерінде бірнеше аффикстік қабатта келгенде түбірге алдымен қай форма жалғанады? Жұрнақ
Түбір мен аффикстердің кіріге қосылуына және аффикстердің жалғануына байланысты түбірдің дыбыстық құрамының өзгеруі қалай аталады? Фузия құбылысы
Түркі тілдерінде қиылыса байланысатын синтаксистік бірлік қалай аталады? Сөйлем
Түркі тілдерінде сөз тіркесінің құрамында бағыныңқы сөз ұйытқы сөзбен қатар тұруы арқылы байланысса, қандай байланыс болады? Қабысу
Түркі тілдеріндегі батыс хун бұтағы, вунгар тобына енетін тіл: Чуваш
Түркі тілдеріндегі септік категория негізінен қай сөз табына тән: Зат есім, есімдік
Түсіндіретін сөздік: түсіндірме сөздік
Тыйым салынып, басқаша айтылатын сөздер қалай аталады: табу
Тілдегі құбылыстарды бір-бірімен ажыратуды үш түрлі өлшемді таяныш етеміз: Мазмұн, форма, қызмет
Тілдегі ұғымдық категориялардың білдіретін сөздер қайсысы? Темперальді шақ, персональдік жақ
Тілдің даму барысында сөз құрамындағы морфемалардың бірінің элементі екіншісіне ауысып, ара-қатысының өзгеруі қалай аталады? Жылысу құбылысы
Тілді тарихи даму барысында әр түрлі екі фонеманың бір фонеманың бойына сіңісуі, ұласуы қалай аталады: Конвергенция может диффузия
Тілдің дыбыстық жүйесінде де, грамматикалық құрылымында да, лексикасында да болатын: құрылымдық даму
Тілдің тарихи тұрғысынан алғанда мына сөздердің морфемалық құрамына қандай процестің ықпалы бар: баяғыда, қапыда, босқа, текке? Декорреляция
Тіл-тілде дауытының созылыңқы не келте айтылуы қай жағдайға байл.емес: лексикалық – грамматикалық жағдайға
Тіл-тілдегі сөз формалары қайсысы? Синтетикалық форма, аналитикалық форма
Тіл-тілдің ғылым, техникасында қолданылатын сөздер: термин
Тіліміздегі белгілі бір сөздердің барлық жиынтығы: Сөздік құрам
Ұғымдық категорияның бир катарын белгилениз ұқсастық
Фин-угор тілін белгілеңіз: Венгр
Флективті, аморф.ұсынған ғалым: А.Шлегель
Фонема теориясының негізін қалаған қазақ ғаламы: Жұбанов
Фонема теориясының негізін қалаған орыс ғаламы: Бодуэн де Куртане
Фонетикалық өзгеріске ұшырау арқылы жасалатын омоним қайсысы? Ер-егер
Фонетикалық принцип бойынша жазылған сөз: Амангелді
Фразаның бірлікке бағынған бөлшегі қалай аталады? Такт
Шартты-бағыныңқы форма: Қыс келсе, қар жауады
Шет тілдерден жолма-жол аудару нәтижесінде пайда болған жаңа сөз: Калька
Эвфемизмге жататын тұрақты тіркес қайсысы? Қолының жымысқысы ба
Эпентеза бойынша жазылған сөз: Тырактор,тырамбай
Эпитеза құбылысы – сөздің соңына дыбыс қосылу арқылы (киоскі, танкі).
ХVIII-XIX ғ. Тілдегі эмоциялық теория авторы: Руссо
ХVІІІ ғ.тілдердің шығуы туралы эмоционал ұғымын енгізген ғалым: Жан Жак Руссо


қай септіктің жалғауы буын үндестігіне бағынбайды - көмектес септік
тырық, көтерем - арық
Эффемизм - кейбір нәрсенің не құбылыстың атын тікелей айту дөрекілеу, қолайсыздау ьолып көрінгенде, олар басқа сыпайы, майда сөздермен ауыстырылып айтылады.
сөзуар эффемизммен айтылуы - мылжың
грамматикалық мағына қосымша үстейді -
септік категориядағы негізгі форма -
тіл-тілдегі сөз формаларының түрлері - сентетикалық және аналитикалық
синтетикалық форма - 1) аффиксация 2) дыбыс алмасу арқылы жасалады
монғол тілдері - бурят, халха монғол, қалмақ
қазақ тілі қай топқа жатады - қыпшақ тобы
қырғыз тобы қай топқа жатады - қырым - татар
фин-угор тіліне жатады - венгер, макси, ханты, фин, вепс, ежор, удмурд, марий, ками-зырян
дүние жүзілік тілдер белгіге қарай жасалады?
коммуникативті қызметімен сыйпатталатын единица - сөйлем
сөйлемнің құрылымы - бастауыш пен баяндауыш
сөйлемнің қызметі - каммуникативті
сөздің бағыныңқы-басыңқы болу бағыныңқылығы - сөздердің бағыныңқы басыңқы байланысы
түркі тілінде сөздердің қиыса байланысуын ........................................................
көмекші сөздерге тән емес - дербісек
мына сөздердің сипатын анықта "бәйге,суару" -
фонетикалық өзгеріске ұшырау арқылы жасалатын сөздер -
мына сөздердің жасалуын анықта:жауды қырды, қаспақ қырды - омоним
лексика-грамматикалық жартлай омонимді анықта -


Приложенные файлы

  • docx 15743005
    Размер файла: 35 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий