Жануарлар экологиясы для студ_050608_2к_1РК

«Жануарлар экологиясы» п‰ні бойынша бірінші рубеждік баKылау тест сaраKтары
2 курс студенттеріне арналCан
МамандыCы : «050608 » – экология
Jартбаева Г.Т.

Орта факторларына Kайсы жатады?
E) абиотикалыK, биотикалыK, антропогендік
****
Аутоэкология нені зерттейді?
A) особьтар экологиясын
*****
ПопуляциялыK экология нені зерттейді?
E) Kaрылымын, динамикасын
*****
Биосфера деген не?
D) тірі Kабат
*****
Экож_йе терминін aсынCан?
A) А.Г. Тенсли
*****
Синэкология нені зерттейді?
B) биогеноценолгия
*****
ТемператураCа Kатысты?
A) стено- эвритермді
*****
ЖылуCа Kатысты?
A) термофил
*****
ЫлCалCа Kатысты?
A) гигрофил
*****
ЖарыKKа Kатысты?
D) фотофоб
*****
ЗоофагтарCа не жатады?
E) жыртKыштар
*****
СапрофагтарCа не жатады?
A) Kaрттар,улиткалар
*****
Эксременттермен Kоректенетіндерді Kалай атайды?
B) копрофаг
*****
Кемірушілер KайсыCан жатады?
A) фитофаг
*****
Монофаг деп нені айтамыз?
A) KоректіS 1 т_рімен
*****
ОлигофагтарCа не жатады?
A) насекомдар, aсаK Kaстар
*****
ЕврифагтарCа нелер жатады?
A) жыртKыш Kaстар
*****
Суда тіршілік ететін организмдер Kалай аталады?
C) гидробионттар
*****
СуKойманыS органикалыK ™те к_шті ластануын
A) полисапробтты
*****
Оттегіні ™те Kажет ететіндер
A) оксифилдер-стеноксибионттар
*****
Жануар экологиясыныS негізгі маKсаты
В) тірі организмдер саны ж‰не оныS динамикасы
*****
Биоценоз aCымын кім ендірді
А) К. Мебиус
*****
Орта деп нені айтамыз
Д) барлыK KоршаCан организмдерді
*****
ТaраKты факторлар оларCа
С) тартылыс к_ші, к_н, атмосфера Kaрамы
*****
Гомотермді жануарларCа жатады
В) с_тKоректілер, Kaстар
*****
Пойкилотермді жануарларCа жатады
Е) бауырмен жорCалаушылар
*****
ЭкологияныS Kай б™лімі бірлестіктерді зерттейді?
B) Синэкология
*****
Каннибализм Kандай т_рлерге т‰н
A) маса дерн‰сілдеріне
C) балыKтарCа
*****
Монофагия Kандай т_рлерге т‰н
A) эндопаразиттерге
*****
С_тKоректілерде KоректенудіS Kай т_рі сирек кездеседі
A) еврифагия
B) полифагия
C) пантофагия
D) олигофагия
Е) монофагия
*****
Су ортасыныS химиялыK Kaрамына т™зімділер
C) пойкилоосмотикалыK
*****
Гетеротермділерге нелер жатады
A) aйKыCа кететін с_тKоректілер
*****
Jарды aнатпайтын жануарлар
A) хионофоб
*****
БиологиялыK расалар деп атайды
A) Kоректену бойынша ажыратылатын бір т_рдіS особтар жиынтыCын
B) ‰р т_рлі экологиялыK Kатарларды
C) биологиялыK Kaбылысты
D) т_рішілік биологиялыK формалар
Е) Kоректену адаптациялары
*****
Антибиоз ол
A) антогонистік Kарым-Kатынас
*****
Микроклимат деп
А) метеорологиялыK элементтердіS режимдерініS ерекшеліктері
*****
Жануарлар экологиясыныS негізгі проблемаларыныS бірі
A) биомасса ж‰не оныS динамикасы
*****
АзыKтыK режимдердіS негізгі _ш типі:
A) зоофагия, фито-детритофагия
*****
ПопуляцияныS еS маSызды Kасиеті
B) тыCыздыK
*****
Каннибализм Kандай жануарларCа т‰н
C) алабaCа
*****
Паразит пен иесініS, жыртKыш пен жемтіктіS ™зара байланыстары неге т‰уелді болады.
B) тыCыздыKка
*****
Экож_йе кaрамына енеді
A) биогеоценоз
*****
Жерде тіршіліктіS пайда болуы
A) 1,5-2 ден 3-4 млрд.
*****
БиосфераныS жоCарCы шегі
D) 10-15 км
*****
JaрлыKта тіршілік ететіндердіS негізгі массасы
A) 50-100 м
*****
БиосфераныS т™менгі Kабаты литосферада
A) 1км
B) 2-3 км
C) 50-100м
D) 4-5
E) 6-7
*****
Гидросферада максимальді тереSдік
A) 11 км
*****
Биоценоздарды (биогеоценоздарды) зерттеу аспектілері
E) аталCан барлыK аспектілер
*****
Пассивті Kоректену Kандай жануарларCа т‰н
A) т™менгі су жануарларына
*****
Мидия моллюскасы саCатына неше куб суды с_зеді (отфильтровывает)
A) 1000 см3
*****
ЖыртKыш с_тKоректілер (ит, аю,бaлCын) жануарлар Kоректенеді
A) жануарлартектестермен
B) ™сімдіктектестермен
C) аралас
D) жидектермен
E) жаSCаKтармен
*****
Жордан ережесі
B) морфологиялыK ™згеріске т_су
*****
Организмдер арасындаCы тиімді Kатынас
B) мутуализм
*****
Бірге тіршілік ету
D) синойкий
*****
Бірбіріне байланыссыз Kарым Kатынаста болуы
A) нейтрализм
*****
Бір баCытта Kысым жасау
E) аменсализм
*****
Реофильді фаунаCа Kайсылар жатады
A) оксифилдер, стеноксибионттар
*****
Фотокинез
A) жарыK с‰улесі к_шейгенде жануарлардыS баCытсыз KозCалысы
*****
Фототаксис бaл
B) жарыKKа Kарай немесе жарыKтан
баCытты KозCалыс
*****
Су жануарларынан Kайсылар эвритермділерге жатады
A) планктонды жануарлар, ™ткінші балыKтар
*****
Криофилдер олар
E) суыKKанды жануарлар
*****
Реотаксис ол
C) аCынCа Kарсы жануарлардыS KозCалысы
*****
ЖелдіS Kандай жануарлар _шін маSызы бар
B) KaрлыK жануарлары _шін
*****
Сигмотаксис ол
A) Kажетті субстратты белсенді іздеу
*****
ХионевфорларCа не жатады
E) аK Kоян, аK Kaр т.б.
*****
Хионофилдерге не жатады
B) тaяKтылар
*****
Т‰уліктік цикл ол
D) тыныштыK к_й мен белсенділіктіS ритмді ауысуы
*****
Палеоэкология нені зерттейді
C) Kазба жануарларды
*****
Зоогеграфия нені зерттейді
A) жануарлардыS таралуын
*****
Жануарлар экологиясы Cылым ретінде Kашан дамыды
B) XIX
*****
Еврибионтты деп
A) аса т™зімділерді
*****
К™белектердіS ішегінде Kайсы фермент болады
C) инвертаза
*****
Насеком маллофагта Kайсысы болады
D) кератиназа
*****
ГипертоникалыK жануарлар
A) т™менгі су жануарларында
*****
К™пжемділік Kалай аталады
C) пантофаг
*****
Jай жануардыS денесі 95% судан тaрады
A) медуза
*****
ГипотоникалыK жануарлар
A) т™менгі су жануарлары
*****
Аллен ережесі
A) Тропиктерге Kарай жылы KандылардыS морфологиялыK ™згеруі
*****
Глогер ережесі
A) Тропиктерге Kарай жылы KандылардыS морфологиялыK ™згеруі
D) ЫлCалды жерлерді мекендейтін омыртKалылардыS т_сі
*****
Биомасса деп
A) KауымдастыKтаCы барлыK тірі организмдердіS массасыныS жиынтыCы
*****
Биотоп деп
B) биоценоздаCы бейорганикалыK орта, бірдей жаCдайдаCы кеSістік
*****
Инквилинизм ол
D) иесі жасаCан пананы пайдалана отырып, иесін ж‰не оныS Kоректік Kорын Kaрту
*****
Мимезия ол
C) KоршаCан ортамен жануарлардыS aKсастыCы
*****
Миметизм деп
A) жеуге жарамайтын болып немесе жануардыS KорCануы
*****
Прайд ол
B) арыстандардыS саныныS тaраKты тобы
*****
Отар
E) бір т_рге жататын жануарлардыS тобы
*****
^йір
D) жануарлардыS уаKытша бірігуі (мекендерініS ортаKтыCына немесе к™беюге Kатысты)
*****
Синзоохория
C) жануарлардыS жеген жемістері мен д‰ндерін таратуы
*****
Эндозоохория
E) KорытылмаCан жемістер мен д‰ндердіS жануарлардыS асKорыту жолы арKылы ™туі
*****
ДисклимаксKа не жатады
B) ш™лдік KауымдастыKтар
*****
50 жануардыS тіршілігі, саны еS алCашKы Kандай жазбадан белгілі
A) Рамаяна, Махабхарата
*****
Жануарларды KaрылыKтыK ж‰не су жануарлары деп алCаш рет б™лген Cалым
D) Аристотель
*****
Особьтар экологиясын зерттейді
A) аутоэкология
*****
Jaрылымын, динамикасын зерттейді?
E) популяциялыK экология
*****
Тірі Kабат деген не?
D) биосфера
*****
Эктозоохория ол
B) ТaKымдар мен спораларды денесіне жабыстыру арKылы тарату
*****Приложенные файлы

  • doc 15735190
    Размер файла: 75 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий