Жануарлар экологиясы тест 2014


"Тірі" заттардың қалыптасуы және қайта құрылуы басталды
А)цианобактерия, көк жасыл балдырлар (прокариоттар)
В)алғашқы анаэробты прокариоттар
С)алғашқы қарапайымдылар
Д)алғашқы эукариоттар
Е)күн сәулесі
2.Жыртқыш-жемтік, паразит-ие қарым-қатынастар түзілетін процесс
А) Коэволюция
В) оқшаулану
С) Мутация
Д) Миграция
Е) Мимикрия
3.Ересек формада болмайтын, ұрық немесе дернәсіл стадияларындағы бейімділік белгілер болуы -
А) Ценогенез
В) Палингенез
С) Метагенез
Д) Филогенез
Е) Онтогенез
4.Аң тәрізді рептилийлер байланыстыратын жануарлар топтары
А) Рептилийлер - сүтқоректілер
В) Рептилийлер - құстар
С) құстар-сүтқоректілер
Д) балықтар-рептилийлер
Е) балықтар-қосмекенділер
5.Паразит пен иенің ілесті эволюциясын зерттейді-
А) Паразитологиялық әдіс
В) Физиологиялық әдіс
С) Биохимиялық әдіс
Д) Филогенетикалық әдіс
Е) Морфологиялық әдіс
6.Әртүрлі ағзаларда зат алмасу ерекшеліктерін салыстыруға негізделген эволюция процесін зерттейтін әдіс -
А) Физиологиялық әдіс
В) Морфологиялықәдіс
С) Биологиялықәдіс
Д) Экологиялықәдіс
Е) Биохимиялықәдіс
7.Климаттың әсерінен құстардың өзгеруі туралы жазған неміс зоологі-
А)К.Глогер
В) А.Гумбольдт
С) К.Рулье
Д) К.Бергман
Е) П.Паллас
8.Түр популяцияларын және олардың бірлестігін табиғи ортада зерттеу –
А) Далалық зерттеу әдісі
В) Экспериментті
С) Лабораторияда
Д) Математикалық
Е) Моделдеу
9.Жануарлардың бір түр дараларының, түрлер тобының немесе тұтас бірлестіктің кеңістік бірлігіне шаққандағы массасы-
А) Зоомасса
В) Биомасса
С) Фитомасса
Д) Геомасса
Е) Гидромасса
10.Белгілі кезеңде түр организмдерінің немесе барлық бірлестіктің биомассасының өсімі-
А) Өнімділік
В)Сандық динамика
С) Кездесу жиілігі
Д) Басымдылық
Е) Геомасса
11.Тірі организмдерді қоршайтын және онымен тікелей өзара әрекетте болатын табиғат бөлігі-
А) мекен орта
В) орта факторы
С) табиғи бірлестік
Д) басқа организмдербірлестігі
Е) құрлық -ауа
12.Организмнің өсіп-өну, көбею, ұрпақтарын жалғастыруға қолайлы тарихи қалыптасқан-
А) тіршілік орта
В) тіршілік жағдай
С) тіршілік процесс
Д)тіршілік деңгей
Е) Тірі дүние
13.Даралардың қорекке мұқтаждығын анықтайтын
А) зат алмасу деңгейі
В) даралардың дене мөлшері
С) даралардың сан мөлшері
Д) даралардың таралу деңгейі
Е) Қорек мөлшері
14.Омыртқалы жануарларға қоректен басқа учаска мөлшеріне әсер етеді
А) Паналар, ұя салу, ін қазу, т.б. орындар
В) бос кеңістік, жазықтық
С) жер бедері,
Д) жануар мінез-құлқы
Е) климат
15.Жануарлардың қорекпен қамтамасыз ету және қорек іздеуге аз энергия жұмсауға бейімділігі
А) топты тіршілік ету
В) жалғыздан тіршілік ету
С) жұппен тіршілік ету
Д) кең таралу
Е) тіршілігін жою
16.Тұрғын жасайтын, қорек қорын жинайтын жануаралр
А) отырықшы
В) көшпелі
С) маусымды
Д) аралас
Е) Мінез-құлқы күрделі
17.Жоғарғы сатыдағы сүтқоректілердің көбі территорияны таңбалайды
А) иіспен
В) дыбыс арқылы
С) ізбен
Д) визуальды
Е) әдейі таңбамен
18.Құстар территорияны таңбалайды
А) акустика арқылы
В) иіс арқылы
С) ізбен
Д) визуальды
Е) әдейі таңбамен
19.Дене температурасы тұрақты жануарлар
А) гомойтермді
В) гетеротермді
С) пойкилотермді
Д) мезотермді
Е) стенотермді
20.Бір түрдің басқа түрге орта түзуі-
А) Топикалық байланыс
В) Форикті байланыс
С) Трофикалық байланыс
Д) Бейтарапты байланыс
Е) Фабрикті байланыс
21.Жануар өлімтігімен қоректенетіндер -
А) Некрофагтар
В) Фитофагтар
С) Зоофагтар
Д) Капрофагтар
Е) Полифагтар
22.Жануарлардың өсімдік тұқымдарын таратуы-
А) Форикті байланыс
В) Трофикалық байланыс
С) Топикалық байланыс
Д) Бейтарапты байланыс
Е) Фабрикті байланыс
23.Өсімдіктің ыдыраған қалдықтарымен қоректенетіндер-
А) Сапрофагтар
В) Фитофагтар
С) Монофагтар
Д) Полифагтар
Е) Зоофагтар
24.Құстардың ұя салу үшін жануар түктерін, мамығын, өсімдік бұталарын т.б. пайдалануы-
А) Фабрикті байланыс
В) Бейтарапты байланыс
С) Трофикалық байланыс
Д) Форикті байланыс
Е) Топикалық байланыс
25.Бір түрге «оң», екіншіге «теріс» әсер ететін қатынас:
А) Жыртқыш-жемтік
В) Фабрикті
С) Топикалық
Д) Форикті
Е) Фабрикті байланыс
26.Аңшылық мінез тән, қорегін ұстап, өлтіріп қоректенетін жануарлар
А) Жыртқыштар
В) Паразиттер
С) Фитофагтар
Д) Сапрофагтар
Е) Детрифагтар
27.Безгек қоздырғышының иелері
А) адам мен масса
В) адам мен ит
С) ит пен маса
Д) маса мен мүк
Е) адам мен мүк
28.Паразитизм мәселелерін зерттейтін ғылым
А) Паразитология
В) Биология
С) Экология
Д) Экожүйе
Е) Ботаника
29.Симбиоз терминін ұсынған ғалым
А) Де Бари
В) Шарль Бонэ
С) Жорж Кювье
Д) Ж.Б.Ламарк
Е) Чарлз Дарвин
30. Эхинокок ауруы қоздырғышының иелері
А)Адам мен ит
В) ит пен маймыл
С) маса
Д) мүк
Е) маймыл
31.Жылу алмасудың неше түрі ба
А) 2
В) 3
С) 4
Д) 5
Е) 6
32.Жарыққа байланысты болатын экологиялық топтар
А) Жарық сүйгіштер, көлеңке сүйгіштер, көлеңкеге төзімділер
В) Криофилді, жарық сүйгіштеркөлеңкегке төзімділер
С) Криофилді,көлеңке сүйгіштер, көлеңкегке төзімділер
Д) Термофилді,жарық сүйгіштер, көлеңке сүйгіштер
Е) Термофилді, криофилді, жарық сүйгіштер
33. Қандай орта температураның, жарықтың және ылғалдылықтың өзгерісімен сипатталады:
A) Жер беті–ауа ортасы.
B) Топырақ ортасы.
C) Организмдік орта.
Д) Су ортасы.
E) Ауа ортасы.
34. Жоғарғы температураның ауытқуына шыдамайтын организмдерді атайды:
A) Стенотермді.
B) Пластикалық.
C) Эвритермді.
Д) Стенофонт.
E ) Эврибионт.
35. Температура тербелісіне шыдамды организмдерді атаңыз:
A) Эвритермді.
B) Стенотермді.
C) Эврифотты.
Д) Стенофотты.
E) Эвригигробионтты.
36. Температураның белгілі бір аумағына ғана шыдамды организмдер:
A) Стенотермдер.
B) Эвритермдер
C) Эврифоттар.
Д) Стенофоттар.
E) Эврибионттар.
37. Тіршілік үшін қажетті температура мөлшері қандай?
А) 0-; +50°С
В)30°С
С) 25-65°С
Д)60-70°С
Е)10-45°С
38. Ортаның температурасы төмендеген жағдайда жауап ретінде жылу бөлуді ұлғайту:
A) Химиялық реттеу
B) Физикалық реттеу
C) Ағзалардың өзін-өзі көрсетуі
Д) Организмдер мінез-құлқы
E) Барлығы дұрыс
39. Пойкилотермді жануарлар гомойотермділерге қарағанда зат алмасу процесі қалай жүреді?
A) Баяу
B) Тез
C) Жылдам
Д) Бірқалыпты
E) Жылдамырақ
40. Жылу беру дәрежесінің өзгеруі, жылуды ұстап қалу немесе артығын ысырап ету:
A) Физикалық реттеу
B) Химиялық реттеу
C) Ағзалардың өзін-өзі көрсетуі
Д) Организмдер мінез-құлқы
E) Барлығы дұрыс
41. Суықты қажет ететін түрлер:
A) Криофилдер
B) Термофидер
C) Мезофиттер
Д) Ксерофиттер
E) Гигрофиттер
42. Денесінде жоғары температура заттар алмасу нәтижесінде іштегі жылудың сақталуы арқылы түзілетін жануарлар:
A) Эндотермді
B) Экзотермді
C) Ксирофилдер
Д) Мезофиттер
E)Термофилдер
43. Организмдегі зат алмасу процестерінің интенсивтлігіне әсер ететін аса маңызды экологиялық факторлардың бірі-
A) Температура
B) Ауа
C) Су
Д) Топырақ
E)Жарық
44. Жылу алмасу түріне байланысты жануарлардың экологиялық неше типі бар?
A) 2
B) 3
C) 5
Д) 4
E) 8
45. Зат алмасу денгейі жоғары және тұрақты, зат алмасу нәтижесінде жылу реттелуі жүзеге асырылатын организмдерді қалай атайды?
A) Гомойотермді
B) Пойкилотермді
C) Термофилді
Д) Ксерофилді
E) Гигрофиттер
46. Зат алмасу деңгейі, денесінің температурасы тұрақсыз, жылу реттеу механизмдері жоқ организмдерді қалай атайды?
A) Пойкилотермді
B) Ксерофилді
C) Гомойотермді
Д) Гигрофиттер
E) Термофилді
47. Әдетте сыртқы ортадан, мысалы, күннің көзінен жылуды пайдаланатын жануарларды:
A) Экзотермді
B) Эндотермді
C) Ксирофилдер
Д) Мезофиттер
E) Термофилдер
48. Сулы ортада мекендеушілер қалай аталады
А) Гидробионттар
В) Педобионттар
С) Эвробионттар
Д) Стенобионттар
Е) Аэробионттар
49. Жеке организмнің тіршілік үшін күресте сақталуына, ұрпақ қалдыруына көмектесетін морфологиялық, физиологиялық және этиологиялық ерекшеліктері:
A) Жануарлардың қорғаныш бейімділігі
B) Жануарлардың қыстап шығуы
C) Жануарлардың ұшуы
Д) Жануарлардың ұйқысы
E) Жануарлардың жүзуі
50. Жыртқыш жануарлардың өз қорегін есту арқылы ұстауы қалай аталады?A) Акустикалық
B) Терморецепция
C) Химиялық
Д) Эхолокация
E) Гидроакустика
51. Жылықанды жануарлардың қолайсыз жыл мезгілдеріне бейімделуі қалай аталады?
A) Жануарлардың ұйқысы
B) Жануарлардың қыстап шығуы
C) Жануарлардың ұшуы
Д) Жануарлардың қорғаныш бейімділігі
E) Жануарлардың жүзуі
52. Жануарлардың жеке органдарының, орган жүйелерінің және организмнің бітімі (формасы) мен құрылысы туралы ғылым
A) Жануарлар анатомиясы
B) Жануарлардың қыстап шығуы
C) Жануарлардың ұшуы
Д) Жануарлардың қорғаныш бейімділігі
E) Жануарлардың жүзуі
53. Кез келген организмнің өсіп-өніп, көбеюіне, ұрпақтарын жалғастыруға қолайлы табиғи, тарихи қалыптасқан орта
A) тіршілік ортасы
B) табиғи орта
C) қоршаған орта
Д) барлығы дұрыс
E) Биотоп
54. Бірлесіп тіршілік етуші және ағзалардың өзара байланысы қалай аталады?
A) Биоценоз
B) Биотоп
C) Биогеоценоз
Д) Фитоценоз
E) Зооценоз
55. Бірлестіктің өзгеруі қалай аталады?
A) сукцессия
B) Биотоп
C) Биогеоценоз
Д) Фитоценоз
E) Зооценоз
56. Тірі ағзалар жиынтығының қоректену, өсу және ұрпақ беру мақсатында белгілі бір тіршілік ету кеңістігін бірлесе пайдалануының тарихи қалыптасқан жүйесі:
A) Экожүйе
B) Зооценоз
C) Биотоп
Д) Биогеоценоз
E) Фитоценоз
57. Дайын органикалық затпен қоректенетін организмдер:
A) Гетеротрофтылар.
B) Автотрофтылар.
C) Продуценттер.
Д) Хемотрофтылар.
E) Фототрофтылар.
58. Қандай орта температураның, жарықтың және ылғалдылықтың өзгерісімен сипатталады:
A) Жер беті–ауа ортасы
B) Топырақ ортасы.
C) Организмдік орта.
Д) Су ортасы.
E) Ауа ортасы.
59. Мекен ету ортасына керекті элементтер жиынтығы:
A) Тіршілік жағдайы.
B) Орта.
C) Биотоп.
Д) Экологиялық фактор.
E) Биогеоценоз.
60. 1977 жылы К.Мебиус келесі ұғымдардың бірін енгізген:
A) Биоценоз.
B) Экожүйе.
C) Биогеоценоз.
Д) Агроценоз.
E) Биотоп.
61. Популяциядағы даралардың бір-бірімен әрекеттесуі барысында оқшауланып тіршілік етуі аталады:
A) Жалғыздық.
B) Ата-аналық жұп.
C) Қауымдық.
Д) Жанұялық.
E) Үйірлілік.
62. Бір популяциядағы жануарлардың уақытша бірігуін биологиялық пайдалы ұйымдасу ретінде атайды:
A) Үйір.
B) Қауым.
C) Табын.
Д) Биоценоз.
E) Бірлестік.
63. Балықтардың топтасып тіршілік етуін атайды:
A) Күрделі қауым.
B) Көшбасшысы бар үйір.
C) Көшбасшысыз үйір.
Д) Қарапайым қауым.
E) Үйір.
64. Бай биоценоздарда (мысалы, тропика ормандарында) түрлердің көпшілігі:
A) Көп санды.
B) Құруп кету қауіпінде
C) Аз санды.
Д) Азаюда.
E) Сирек кездеседі.
65. Жануарлардың қауымдастығы аталады:
A) Зооценоз.
B) Микробиоценоз.
C) Фитоценоз.
Д) Биотоп.
E) Экотоп.
66. Әр түрге жататын организмдердің белгілі бір физикалық ортада өмір сүру жағдайын атайды:
A) Биогеоценоз.
B) Биотоп.
C) Экоценоз.
Д) Биоценоз.
E) Экотоп.
67. Микроорганизмдердің қауымдастығы аталады:
A) Микробиоценоз.
B) Зооценоз.
C) Фитоценоз.
Д) Биотоп.
E) Экотоп.
68. Биоценозда түрдің кездесуінің жиілігін сипаттайды:
A) Түрдің біркелкі және біркелкісіз таралуы.
B) Түрлердің тұрақтылығы және тұрақсыздығы.
C) Территорияны алып жатқан түрлер саны
Д) Түрлердің түрлік құрылымы.
E) Түрлердің сандық қатынасы және оның биомассасы.
69. Даралардың өз түрін жеуі, (жоюы) аталады:
A) Каннибализм.
B) Түраралық конкуренция.
C) Түрішілік конкуренция.
Д) Түрішілік паразитизм.
E) Түраралақ паразитизм
70. Экологияның қай саласы биоценозды оқытады:
A) Синэкология.
B) Демэкология.
C) Аутэкология.
Д) Ғаламдық экология.
E) Географиялық экология.
71. Симбиоз – дегеніміз:
A) Мутуализм.
B) Аменсализм.
C) Комменсализм.
Д) Нейтрализм.
E) Жыртқыш-жемтік қатынасы.
72. Тұрақты түрлер биоценозда келесі жиілікпен кездеседі:
A) Көбірек 50 пайыз.
B) 25-50 пайыз.
C) Азырақ 25 пайыз.
Д) 10 пайыз.
E) 100 пайыз.
73. Өсімдік қауымдастығы аталады:
A) Фитоценоз.
B) Микробиоценоз.
C) Зооценоз.
Д) Биотоп.
E) Экотоп.
74. Биоценозда түрлердің жиі кездесуі сипаттайды:
A) Түрлердің анықталуының біртектілігі немесе біртексіздігін
B) Түрлердің тұрақты немесе тұрақсыздығын.
C) Территорияда орналасқан түрлер санын.
Д) Түрдің құрылымының түрлерін.
E) Түрлер санының қарым-қатынасы немесе олардың биомассасын.
75. Шөп қоректі жануарлар – бұл:
A) І-ші ретті консументтер.
B) ІІ-ші ретті консументтер.
C) Редуценттер.
Д) Продуценттер.
E) І-ші ретті продуценттер
76. Арыстан мен жолбарыстар бір трофтық деңгейде орналасуы келесіге байланысты:
A) Шөп қоректілермен қоректенуі.
B) Екеуі бір табиғат жағдайында өмір сүруі.
C) Дене пішіндері бірдей.
Д) Азықтың бір болуына байланысты.
E) Жанұяларымен тірішілік етеді.
77. Бір түрдің таралуына екіші түрдің қатысуын атаймыз:
A) Форикалық байланыс.
B) Физикалақ байланыс.
C) Трофикалақ байланыс.
Д) Фабрикалық байланыс.
E) Топикалық байланыс.
78. Қорғанудың келесі түрі белсенді типке жатады:
A) Алдау қылығы.
B) Инелер.
C) Тікенектер.
Д) Түрдің түрлік құрылымы.
E) Қатты сауыттар.
79. Жәндіктердің бірлесіп бірігуі бұл:
A) Жай қауым.
B) Көшбасшысыз үйір.
C) Үйір көшбасшысымен.
Д) Күрделі қауым.
E) Үйір.
80. Бір популяцияға жататын отырықшы жануарлардың тобы қалай аталады:
A) Қауым.
B) Табын.
C) Үйір.
Д) Биоценоз.
E) Бірігу.
81. Құмырсқа илеуінің топтанып тіршілік етуі аталады:
A) Күрделі қауым.
B) Көшбасшысы бар үйір.
C) Көшбасшысыз үйір.
Д) Қарапайым қауым.
E) Үйір.
82. Ағзалардың тіршілігіне қолайлы экологиялық фактордың қарқындылығы аталады:
A) Оптимум.
B) Пессимум.
C) Эврибионт.
Д) Стенобионт.
E) Экологиялық пластикалық.
83. Популяцияның санының өсуі қай заңдылыққа бағынады:
A) Геометриялық прогрессияB) арифметикаC) биологиялық ырғақД) І прогрессияE) тіршілік циклі
84. Динамикалық тепе-теңдік дегеніміз не
A) популяция санының белгілі бір орташа шама шекарасында ауытқуыB) белгілі бір орташа шамасында тығыздығының мөлшеріC) белгілі бір орташа шамасыД) белгілі бір орташа шамада санының мөлшеріE) белгілі бір орташа шамада таралуы
85. Популяцияның экологиялық тығыздығына анықтама беріңіз.
A) аудан немесе көлем бірлігіндегі даралардың орташа саныB) көлеміC) ауданыД) сан мөлшеріE) тығыздығы
86.Жануарлар мен өсімдіктердің маусымдық өзгерістерге ұшырауының негізгі себебі
A) күн ұзақтығыB) маусымдық өзгерісіC) түнде ұйықтауыД) қоректенуіE) тіршілік етуі
87.Жаңа түрлер немесе түршелердің географиялық немесе экологиялық жағдайда түзілу процесі
A) микроэволюцияB) макроэволюцияC) эволюцияД) фотпериодизмE) популяция
88.Жаңа түрлердің түзілуі
A) дивергенцияB) конвергенцияC) микроэволюцияД) макроэволюцияE) популяция
89.Түр дарақтарының аудан өлшем бірлігіндегі немесе көлем өлшем бірлігіндегі мөлшері
A) популяция тығыздығыB) саныC) мөлшеріД) ауданыE) қысымы
90.Түр төзімділігінің шегінен шығып кететін фактор қалай аталады?
A) шектеуші факторB) сыртқы факторларC) ішкі факторларД) орта факторларE) биотикалық факторлар
91.Түрдің критерилеріне жатпайтын
A) цитогенетикалықB) генетикалықC) молекулалықД) биологиялықE) географиялық
92.Түрдің таралуы, оның таралу аймағы және дәл сол ағза мүдделігіндегі табиғи жағдаайлар жиынтығының қамтылуы түрдің мына өлшеміне жатады
A) эволюциялық-гоеграфиялықB) географиялық-биологиялықC) биологиялық-эволюциялықД) эволюциялық-молекулалықE) географиялық-молекулалық
93.Түрдің тіршілігін жалғастырып сақтап қалуды қамтамасыз ететін физиологиялық процестердің жиынтығы.
A) көбеюB) таралуC) қоректенуД) зат алмасуE) өзі-өзін реттеу
94.Түрлі тіршілік иелерінің негізгі қасиеті – экологиялық жүйеде бірлесіп тіршілік ету, бірін-бірі толық жоймай, белгілі деңгейде сақталу. Сол қасиет қалай аталады?
A) Өзін-өзі реттеуB) көбеюC) қоректенуД) зат алмасуE) таралу
95.Халықаралық Адам және биосфера бағдарламасына қатысушы мемлекеттер-
A) Биосфералық қорықтар ұйымдастырадыB) қоршаған ортаны ұйымдастырадыC) Географиялық популяциялардың жиынтығын қарайды.Д) Биотикалық бірлестіктің бөлігі ретінде әрекет ететін және белгілі бір кеңістікті бақылайтын бір жанұяның дараларының жиынтығын қарастырады.E) жас даралардың жиынтығын ұйымдастыырады.
96.Экологияның келесі бөлімі түр ішілік қарым – қатынасты зерттейді:
A) Демэкология.
B) Ауэкология.
C) Синэкология.
Д) Ғаламдық экология.
E) Географиялық экология.
97. Экологияның келесі бөлімі түр аралық қарым – қатынасты зерттейді:
A) Дэмэкология.
B) Ауэкология.
C) Синэкология.
Д) Ғаламдық экология.
E) Географиялық экология.
98. Экологиялық популяция – бұл:
A) Географиялық популяциялардың жиынтығы.
B) Элементарлық популяциялардың жиынтығы.
C) Берілген популяциядағы барлық даралардың жиынтығы.
Д) Репродуктивті даралардың жиынтығы.
E) Пререпродуктивті даралардың жиынтығы.
99. Популяциядағы даралардың бір-бірімен әрекеттесуі барысында оқшауланып тіршілік етуі аталады:
A) Жалғыздық.
B) Қауымдық.
C) Ата-аналық жұп.
Д) Жанұялық.
E) Үйірлілік.
100. Бір популяциядағы жануарлардың уақытша бірігуін биологиялық пайдалы ұйымдасу ретінде атайды:
A) Қауым.
B) Үйір.
C) Табын.
Д) Биоценоз.
E) Бірлестік.
101. Популяция мынадай ерекшеліктермен сипатталады:
A) Туылымы, өлімі.
B) Түраралық қарым-қатынастар.
C) Биоценоздың кеністіктік құрылымы.
Д) Биоценоздың түрлік құрлымы.
E) Биосфераның құрлымы.
102. Популяцияда даралардың таралуының келесі типі сирек кездеседі:
A) Біркелкі.
B) Топтық.
C) Кездейсоқ.
Д) Экологиялық.
E) Абсолюттік.
103 Популяция – бұл:
A) Биотикалық бірлестіктің бөлігі ретінде әрекет ететін және белгілі бір кеңістікті бақылайтын бір жанұяның дараларының жиынтығы.
B) Биотикалық бірлестіктің бөлігі және белгілі бір кеңістікті алып жатқан әр түрдің даралары.
C) Биотикалық бірлестіктің бөлігі ретінде әрекет жасайтын даралардың жиынтығы.
Д) Биотикалық бірлестіктің бөлігі және белгілі бір кеңістікті алып жатқан бір түрдің даралары.
E) Пайдалы ұйымдасқан әрекет ететін әр түрге жататын даралар.
104. Популяцияда даралардың таралуының келесідей типтері белгілі:
A) Экологиялық, географиялық және элементарлық.
B) Элементарлық, топтық және географиялық.
C) Біркелкі, үзілмелі және топтық.
Д) Біркелкі, кездейсоқ және элементарлық.
E) Топтық, кездейсоқ және экологиялық.
105. Саны жоғарылайтын популяцияда үлесі көп болады:
A) Пострепродуктивті дарлар.
B) Пререпродуктивті және пострепродуктивті даралар.
C) Репродуктивті даралар.
Д) Репродуктивті және пострепродуктивті.
E) Аталық.
106. Популяцияда екі дараның ұзақ немесе аз уақытқа, кейде өмір бойына бірігуін қалай атайды:
A) Ата-аналық жұп.
B) Жалғыздық.
C) Қауым.
Д) Жанұялық.
E) Үйір.
107.Абсолютті өлім сипаттайды:
A) Жас даралардың өлімінің өлімінің жоғарылауы.
B) Дара мен дараның бір мезгілде өлуі.
C) Барлық жастағы даралардың біркелкі өлуі.
Д) Бір уақытта өлген жануарлар саны.
E) Кәрі даралардың өлімінің жоғарылауы.
108. Үйір сипатталады:
A) Дараларың ортақ іс-әрекет нәтижесінде уақытша бірігуін.
B) Бұл тұрақты бірігу, негізінде басымдылық қарым – қатынасы жатыр.
C) Екі дараның бір немесе екі маусымға бірігуін.
Д) Бұл бір – бірінен бөлінген даралар.
E) Бұл қосбасшысы болмайтын бірігу.
109. Белгілі-бір аудан бірлігіндегі даралар саны және санының көлемі:
A) Популяцияның тығыздығы.
B) Ұрпақтылық.
C) Түрлердің әртүрлілігі.
Д) Өлімі.
E) Туылымы.
110. Жәндіктердің бірлесіп бірігуі бұл:
A) Жай қауым.
B) Көшбасшысыз үйір.
C) Үйір көшбасшысымен.
Д) Күрделі қауым.
E) Үйір
111. Бір популяцияға жататын отырықшы жануарлардың тобы қалай аталады:
A) Қауым.
B) Табын.
C) Үйір.
Д) Биоценоз.
E) Бірігу.
112. Популяцияның әрі қарай өсуінде маңыздырақ болатын:
A) Аталық және аналықтың жалпы саны.
B) Көбеюші аналықтар саны.
C) Көбеюші аталықтар саны.
Д) Аталықтардың кемуі.
E) Аналықтардың көбекюі.
113. Популяция бұл:
A) Әртүрлі даралар бөлігі.
B) Ағзалар тобының әртүрлілігі.
C) Бір түрге жататын даралар тобы.
Д) Бір отбасы дараларының бөлігі.
E) Әртүрлі организмдердің топтары.
114. Популяцияның үлкен бөлігін пострепродуктивті даралар құрайды, өйткені:
A) Жылдам көбею.
B) Тұрақты қалыпта болуы.
C) Санының түсуіне байланысты.
Д) Санның өсуінің бақыланбауы.
E) Баяю көбею.
115. Географиялық популяция бұл:
A) Экологиялық популяцияның жиынтығы.
B) Элементарлық популяция бөлігі.
C) Берілген популяцияның барлық дара бөліктері.
Д) Репродуктивті дара бөлігі.
E) Перерепродуктивті дара бөлігі.
116. Қандай жағдайда дара өзінен күштілеріне бағына отырып, әлсіздеуіне, екіншісі үшіншісіне, үшіншісі төртіншісіне басымдылық білдіреді:
A) Сызықтық.
B) Үшбұрыштық.
C) Диспотиялық.
Д) Сопақша.
E) Домалақ.
117. Өлімнің келесі типі көпшілік тірі организмдерге тән:
A) Кәрі даралардың өлімінің жоғарылауы.
B) Дамудың ерте стадиясында өлімнің жоғарылауы.
C) Барлық жаста бірдей өлім.
Д) Абсолютті.
E) Ерекшеленген.
118. Ақбөкендер тобы – бұл:
A) Қарапайым колония.
B) Күрделі колония.
C) Көшбасшысыз үйір.
Д) Көшбасшымен үйір.
E) Табын.
119. Бір түрдің дараларының қырып кетуімен ерекшеленетін қарым-қатынасты атайды:
A) Түрішілік бәсекелестік.
B) Түрішілік паразитизм.
C) Агрессия.
Д) Эктопаразитизм.
E) Эндопаразитизм.
120. Бір популяцияның көп уақыт және әрдайым бірігіп тіршілік ету формасын атайды:
A) Колония.
B) Үйір.
C) Табын.
Д) Биоценоз.
E) Қауымдастық.
121. Ата-анасының ұрпаққа қамқорлық көрсетіп тіршілк ету формасын атайды:
A). Отбасылық өмір сүру.
B) Жалғыз өмір сүру.
C) Колония.
Д) Ата-аналық жұп
E) Үйір.
122. Бір дараның топтағы барлық дарларды басқаруы келесі әдіспен жүзеге асады:
A) Үшбұрыштық.
B) Сызықтық.
C) Деспотиялық.
Д) Сопақша.
E) Домалақ.
123. Даралардың өз түрін жеуі, (жоюы) аталады:
A) Каннибализм.
B) Түраралық конкуренция.
C) Түрішілік паразитизм.
Д) Түрішілік конкуренция.
E) Түраралақ паразитизм.
124. Қауымдастықтағы түрдің әртүрлілігі аталады:
A) Адаптациялық формасы.
B) Жергілікті формасының әртүрлілігі.
C) Биоценоздық әртүрлілік.
Д) Биоценоз құрылымының әртүрлілігі.
E) Тіршілік формасының әртүрлілігі.
125.Табиғатты қорғаудың келесі түрі қалдықсыз технологияны құрумен айналысады:
A) Технологиялық-техникалық.
B) Құқықтық.
C) Экология-экономикалық.
Д) Ғылыми- танымдық.
E) Әлеуметтік-гигеналық.
126. Табиғатты қорғаудың келесі түрі биологиялық алуан түрлілікті сақтаумен айналысады:
A) Әлеуметтік-гигиеналық.
B) Құқықтық.
C) Техникалық-техногендік.
Д) Ғылыми- танымдық.
E) Экология-экономикалақ.
127. Қоршаған ортаны қорғау заңдарын анықтаумен қоршаған ортаның келесі түрі айналысады:
A) Экология-экономикалық.
B) Саяси-құқықтық.
C) Техникалық-технологиялық.
Д) Ғылыми- танымдық.
E) Әлеуметтік-гигеналық.
128. Түр санының төмендеуінің себебі:
A) Биосфералық апат.
B) Шамадан тыс пайдалану.
C) Систематиканың жаңа критерийлерінің пайда болуы.
Д) Экожүйелік қатынастан.
E) Бір түрдің біртіндеп екінші түрге айналуы.
129. Түрлердің орташа өмір ұзақтығы:
A) 10-30 жыл
B) 10-30 мың жыл.
C) 10-30 млн жыл.
Д) 100-300 млрд жыл.
E) 10-30 млрд жыл.
130. Түр әртүрлігінің азаюының салдары:
A) Бір түрдің жойылып, жаңа түрдің пайда болуына себеп болады.
B) Бір түрдің жойылып кетуі жаңа ұрпақтардың дамуына әкеледі.
C) Бір түрдің жойылуы популяциядағы осы түрдің көбеюіне әкеп соғады.
Д) Бір түрдің жойылуы 4-5 түрдің өмір сүруіне қауіп тудырады.
E) Бір түрдің жойылуы, оның азықтық қажетілігімен қамтамасыз етуіне әкеледі.
131.Жарыққа байланысты болатын экологиялық топтар
А) Жарық сүйгіштер, көлеңке сүйгіштер, көлеңкегке төзімділер
В) Криофилді, жарық сүйгіштеркөлеңкегке төзімділер
С) Криофилді,көлеңке сүйгіштер, көлеңкегке төзімділер
Д) Термофилді,жарық сүйгіштер, көлеңке сүйгіштер
Е) Термофилді, криофилді, жарық сүйгіштер
132.Жануарлар үшін жарықтың маңызы
А) Кеңістікте бағытты бақылауға көруге ғана қажет
В) Басекелестік үшін
С) түр іші тіршілік үшін күрес
Д) трофикалық басеке
Е) экожүйе
133.Суықты қажет ететін түрлер
А) Криофилді
В) Термофилді және ксерофилді
С) Термофилді
Д) Ксерофилді
Е) Мезофилді
134.Жануарлардың темпператураға адаптациялануы нешеге бөлінеді
А) 3
В) 2
С) 6
Д) 5
Е) 1
135.Жоғары температураны қажет ететуші түрлер
А) Термофилді
В) Ксерофилді
С) Термофилді және ксерофилді
Д) Мезофилді
Е) Криофилді

136.Жануарларды бағдарлаудың неше түрі бар
А) 4
В) 5
С) 6
Д) 3
Е) 2
137.Жарық сүйгіш жануарлар
А) Фотофильді
В) Фотофобты
С) Ксерофилді
Д) Мезофилді
Е) Стенофотты
138.Жарық күшінің мезгілдік өзгеруі
А) Жануарлардың географиялық таралуына әсеріне тигізеді
В) Жануарларға әсері мүлдем жоқ
С) Жарық күші жануарларға байланысты емес
Д) Көру мүшелерін жақсартады
Д) Мулдем дұрыс жауап жоқ
139.Жарық факторы жануарлардың қандай қасиеттеріне әсерін тигізеді
А) Морфологиясына, физиологиясына
В) Филогениясына
С) Фотопериодизміне
Д) Таралуына
Е) Дамуына
140.Жарықты өзгеру процесін қабылдау қасиеті
А) Фотопериодизм
В) Стенофотты
С) Эврифотты
Д) Фотофобты
Е) Фотофильді
141.Қараңғы сүйгіш жануарлар
А) Фотофобты
В) Фотофильді
С) Стенофотты
Д) Эврифотты
Е) Фотопериодизм
142.Эврифотты бұл-
А) Жарықтың әсер ету диапазоны кең түрде қабылдайтын жануарлар
В) Жарық күшімен әсеріне көп төзбейтін организмдер
С) Жарық сүйгіш жануарлар
Д) Қараңғы сүйгіш жануарлар
Е) Салқын сүйгіш жануарлар
143.Жарық күшімен әсеріне көп төзбейтін организмдер
А) Стенофотты
В) Эврифотты
С) Фотофильді
Д) Фотофобты
Е) Фотопериодизм
144.Жануарлардың мінез-құлқын неше топқа бөлінеді
А) 3
В) 5
С) 2
Д) 6
Е) 1
145. Антроморфизм ілімінің негізін салушы
А) Джон Ромес
В) Аристотель
С) И.Павлов
Д) Жан Гебб
Е) Джон Уотсон
146.Ч.Дарвин жануарлардың психикасын зерттеуде қандай әдісті қолданды
А) Эксперементальды және салыстырмалы әдіс
В) Анатомиялық әдіс
С) Физиологиялық әдіс
Д) Салыстырмалы және анатомиялық әдіс
Е) Эксперементальді және физиологиялық әдіс
147.Механизм ілімінің негізін салушылар
А) Жан Гебб,Джон Уотсон,И.Павлов
В) Джон Уотсон,И.Павлов
С) Жан Гебб,Джон Уотсон
Д) И.Павлов,Аристотель
Е) Ч.Дарвин,И.Павлов
148.Өрмекшілер 1см қашықтықтағы қозғалып бара жатқан затты қалай ажырата алады
А) Контурын ғана бейнелей алады
В) Мүлдем ажырата алмайды
С) Көру қабілеті дамымаған
Д) Пигменттер арқылы ажырата алады
Е) Барлығы дұрыс
149.Омыртқалы жануарлардың көру мүшелері қалай дамыған
А) Жақсы дамыған
В) Нашар дамыған
С) Мүлдем дамымаған
Д) Орташа дамыған
Е) Жоғары дәрежеде дамыған
150.Ч.Дарвиннен кейін мінез-құлық неше бағытта дамыды
А) 2
В) 6
С) 4
Д) 3
Е) 1
151.Тірі организмдер дүниесіндегі бірінші топ
А) Жануарлар
Б) Өсімдііктер
В) Балдырлар
Д) Құстар
Е) Қосмекенділер
152.Жарықүшін қарағайлар арасында -
А) Түр іші тіршілік үшін күрес
В) Бәсекелестік үшін күрес
С) Жыртқыштық
Д) Жыртқыштық және түр іші тіршілік үшін күрес
Е) Түр іші тіршілік жәнебәсекелестік үшін күрес
153.Зат алмасу және энергия ағымы жүреді
А) Экожүйе.
В) Биоценоз
С) Экология
Д) Биоэкология
Е) Биоценоз және аутоэкология
154.Паризит нешеге бөлінеді
А) 2
В) 3
С) 4
Д) 5
Е) 6
155.Паразит организмнің сыртында тіршілік етсе ол ккалай аталады
А) Эктопаразит
В) Эндопаразит
С) Фитопаразит
Д) Паразитизм
Е) Вирустар
156.Эндопаразит бұл-
А) Ішкі органдар мен тін,ұлпаларда тіршілік ететін паразит
В) Организмнің сыртында тіршілік ететін паразит
С) Организнің барлық жерінде тіршілік ететін паразит
Д) Паразиттер қатарына жатпайтын организм
Е) Барлық жауап дұрыс
157.Паразиттер қалай бөлінеді
А) Облигатты және Факультативті
В) Араматтық
С) Вирустар
Д) Вирустар және араматтық
Е) Облигатты және вирустар
158.Паразиттің даму сатысының бір кезеңі иесі организмінде өтетін болса оны….
А) Уақытша паразитизм
В) Өтпелі паразитизм
С) Тұрақты паразитизм
Д) Вирустық паразитизм
Е) Паразитизм
159.Дамуының көпшілік уақыты иесі организмінде өтетін болса оны……
А) Тұрақты паразитизм
В) Өтпелі паразитизм
С) Тұрақты паразитизм
Д) Вирустық паразитизм
Е) Паразитизм
160.Популяцияда табиғи сұрыптаудың қандай формасы жаңа түр түзілуге әкеледі
А) қозғаушы сұрыптау
В) тұрақтандырушы сұрыптау
С) қолдан сұрыптау
Д) жеке сұрыптау
Е) жынысты сұрыптау
161.Жануарлар экологиясының негізін қалаған:
А) А.Л.Шмарда
В) Б.Шарль Бонэ
С) Чарлз Дарвин
Д) Ж.Б.Ламарк
Е) Жорж Кювье
162.Жануарлардың тіршілік ортасына бейімділігі:
А) табиғи сұрыптау нәтижесі
В) Қолдан сұрыптау нәтижесі
С) Жасандыс ұрыптау нәтижесі
Д) табиғи және жасанды сұрыптау нәтижесі
Е) Қолдан сұрыптау мен табиғи сұрыптау нәтижесі
163. Май денелердің маңызы -
А) Қор заттар қоры және зат алмасу өнімдерін сіңіреді
В) Май, ақуыз, су қорыС) Май, ақуыз, көмірсутек, су қорыД) Микроорганизмдер, зат алмасу өнімдері жиналадыЕ) Көмірсутек және ақуыз қоры

164. Ас қорыту жүйесін түзетін ұрық жапырақтары:
А) Эктодерма, энтодерма
В) МезодермаС) ЭнтодермаД) Мезодерма, эктодермаЕ) Эктодерма, мезодерма
165. Қоректі заттар (ақуыз, май, көмірсутек) гидролизін жүзеге асырады-
А) Биологиялық катализатор(ферменттер): протеаза, липаза, карбогидраза
В) Амилаза, пиктаза, липазаС) Липаза, карбогидраза, амилазаД) Протеаза, липаза, фруктозаЕ) Амилаза, фруктаза
166. Ақуызды ыдырататын фермент -
А) Протеаза
В) ЛипазаС) АмилазаД) КарбогидразаЕ) Фруктаза
167. Майды ыдырататын фермент -
А) Липаза
В) ПротеазаС) АмилазаД) КарбогидразаЕ) Фруктаза
168. Қазақстанның алғашқы Қызыл кітабы шыққын жыл
А) 1978 ж.
В) 1976жС) 1982жД) 1996жЕ) 1963ж
169. Дүниежүзінің Қызыл кітабы шыққын жыл
А) 1963ж
В) 1976жС) 1982жД) 1996жЕ) 1978 ж
170. Организмге тартылу күшінің, жер бедерінің әсері -
А) Абиотикалық фактор
В) Биотикалық факторС) Эдафикалық факторД) Гидрологиялық факторЕ) Антропогендік фактор
171. Жануарлардың қоректену тәсілі
А) гетеротрофты
В) автотрофтыС) миксотрофтыД) голофиттіЕ) аралас
172. Жануар клетакасының өсімдік клеткасынан айырмашылығы:
А) клетка қабықшасында жасұнықтың болмауы
В) ядро, цитоплазмаС) митохондрия, рибосомаД) митозЕ) мейоз
173. Биосферадағы зат айналымда жануарлардың алатын орны:
А) консументтер
В) продуценттерС) редуценттерД) продуценттер, редуценттерЕ) редуценттер, консументтер
174. Жануарлар дүниесінің түрлік құрамы -
А) 1,5 - 2 млн
В) 1,0 - 1,5 млнС) 0,5 - 1,0 млнД) 2 - 3 млн Е) 2,5-3,0 млн
175. Жануарлардың құрылысын зерттейтін ғылым -
А) морфология
В) физиологияС) систематикаД) палеонтологияЕ) эмбриология
176. Жануардың ішкі мүшелер жүйесінің құрылысын зерттейтін ғылым
А) анатомия
В) гистологияС) морфологияД) эмбриологияЕ) цитология
177. Жануарлардың қоршаған ортамен қарым - қатынасын зерттейтін ғылым -
А) экология
В) физиологияС) анатомияД) морфологияЕ) биология
178. Жануарлардың жеке дамуы
А) онтогенез
В) филогенезС) сперматогенезД) овогенезЕ) гаметогенез
179. Жануарлардың тарихи дамуы туралы ғылым-
А) филогенез
В) онтогенезС) овогенезД) гаметогенезЕ) сперматогенез
180. Жануарлар популяцияларының экологиясы-
А) зооценология
В) молекулярлы биологияС) зоологияД) зоогеографияЕ) биогеография
181. Энтодермадан түзілетін жануар мүшелері:
А) ортаңғы ішек және асқорыту бездері
В) алдыңғы және артқы ішекС) тері және сезім мүшелеріД) жүйке және бұлшыұет жүйесіЕ) қаңқа, қан айналу жүйесі
182. Жануарлардың жарық шығару қабілетін қалай атайды:
А) биолюминисценсия
В) жарық люминисценсияС) термолюминисценсияД) гигролюминисценсияЕ) ксеролюминисценсия
183. Аюдың қысқы ұйқыға кетуі:
А) Маусымдық өзгеріс
В) Тәуліктік өзгерісС) Көп жылдық өзгерісД) Биологиялық сағатЕ) Сукцессия
184. Жеке ағзалардың қоршаған ортамен өзара қарым-қатынасын зерттейтін экологияның бір бөлігі:
А) аутэкология
В) жалпы экологияС) геоэкологияД) демэкологияЕ) биологиялық экология
185. Су қабатында қалықтап тіршілік ететін жануарлар:
А) планктон
В) нейстонС) нектонД) бентосЕ) жорғалап тіршілік ететіндер
186. Су түбінде тіршілік ететін жануарлар
А) бентос
В) нейстонС) планктонД) нектонЕ) қалықтап тіршілік ететіндер
187. Жануарлар өсімдіктің споралары мен тұқымдарын тасымалдайды, бұл түраралық қатынастың қайсысына жатады:
А) зоохория
В) симбиозС) аллелопатияД) комменсализмЕ) форезия
188. Сыртқы немесе ішкі әсерге жауап қайтара алу дегеніміз?
А) тітіркену
В) қозуС) қозғалысД) көбеюЕ) бөліну
189. Тіршілік туралы: «жандылар да, жансыздар да материядан құралған» деген ғалым кім?
А) Аристотель
В) Демокрит С) ЭнгельсД) ДарвинЕ) Морган
190. Қай ғасырларда өсімдіктер мен жануарлар түрлері жөнінде көптеген деректер жиналды?
А) XV-XVI ғғ.
В) Х-ХІІ ғғ.С) XIX-XX ғғ.Д) IX-X ғғ.Е) V-VI ғғ.
191. 1670 ж. жануардың қозғалу механизмін сипаттап, дамуына жол ашқан итальян ғалымы:
А) Бореллей
В) ВизалийС) Леонардо до ВинчиД) ГарвейЕ) Аристотель
192. Табиғатта жарықтың маусымдық ырғағының әсері:
А) тәуліктік және маусымдық
В) тәуліктік және жылдықС) жылдық және тәуліктікД) маусымдық және жылдықЕ) күндізгі және түнгі
193. Жануарлар бірлестігін қалай атайды:
А) зооценоз
В) фитоценозС) биоценозД) биогеоценозЕ) микробоценоз
194. Териология, немесе маммалогия зерттейді-
А) сүтқоректілерді
В) құстардыС) бауырымен жорғалаушылардыД) қосмекенділердіЕ) қарапайымдыларды
195. Бұрын кең тараған флора және фаунадан сақталған түрлер-
А) Реликт
В) доминантС) Мүлдем жойылғанД) ЖергіліктіЕ) Рецессивті
196. Биосферада заттар айналымын жүзеге асыратын ағзалар түзеді -
А) Қорек тізбегі
В) БиологиялықС) Аймақты байланысД) Жынысты байланысЕ) Экологиялық байланыс
197. 2500-3000 А диапазонда стеролдан антирахиттік қандай витамин түзіледі:
А) Д
В) АС) КД) СЕ) Е
198. Көзге көрінетін сәулелер:
А) 3900-7700 А
В) 500-1000АС) 3000 АД) 2500-3000 АЕ) 3250 А
199. Төсемік дегеніміз:
А) Ағзалардың дамуы мен тіршілік ету ортасы
В) Көбейетін мекені С) Тіршілігін тоқтату аймағыД) ядролы ағзаларЕ) жануарлардың орын ауыстыруы
200. «Жануарлар тарихы» деп аталатын еңбектің авторы:
А) Аристотель
В) ГераклитС) ГиппократД) Т.ЭрезийскийЕ) А.Великий


Приложенные файлы

  • docx 15735143
    Размер файла: 45 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий