Копия Інноваційні технології навчання у вищій ш..


Чтобы посмотреть презентацию с картинками, оформлением и слайдами, скачайте ее файл и откройте в PowerPoint на своем компьютере.
Текстовое содержимое слайдов презентации:

Інноваційні технології навчання у вищій школі Особливості навчальної діяльності студентів за умов переходу до кредитно-модульної системи навчання Перехід ряду вітчизняних ВНЗ до кредитно-модульної системи навчання: грунтується на поєднанні модульних технологій навчання та залікових освітніх одиниць (кредитів) Модуль та кредит ??? Модуль – це відносно цілісний комплекс навчальних елементів, що складається з окремих чи інтегрованих дисциплін або їх розділів… , що об’єднані навколо формування чітко визначених компетенцій. Модуль та кредит ??? Кредит – це одиниця виміру навчального навантаження студента, необхідного для засвоєння певного модуля.Навчальний рік еквівалентний 60 кредитам.У додатку до диплому записуються не години, а кредитиЦена кредиту складає 36 академічних годин Нововведення Прегляд змісту навчання і навчального навантаження студентівМодульний розподіл дисциплінВибір студентами індивідуальної траекторії навчанняЗбільшення частки самостійної роботиВдосконалення індивідуально-консультативної роботиЗапровадження інноваційних методів навчання та рейтингової системи оцінюванняВідміна заліків і перехід до поточно-модульного контролю Цілі доповіді Здійснити огляд сучасних інноваційних технологій навчанняПоказати можливості і проблеми їх використання у вищій професійній підготовці Основні питання сутність та значення інноваційно-зорієнтованого підходу в освітіособливості інноваційного навчання готовність викладачів й студентів до інноваційного навчання технології інноваційного навчання Питання 1 Сутність і значення інноваційно-зорієнтованого підходу в освіті «Інноваційний розвиток освіти гальмується неготовністю багатьох педагогів та керівників до інноваційної освітньої діяльності, сприйняття та застосування інновацій. Ця проблема стає надзвичайно актуальною останнім часом, коли набули поширення нові інноваційні освітні технології, застосування яких відповідає потребам і запитам сучасної учнівської молоді, надає певні конкурентні переваги навчальним закладам. Вимогою часу є інноваційна освіта, що базується на інтеграції найбільш сучасних і ефективних технологій з інтенсивною науковою діяльністю відповідно до потреб економіки і культури суспільства» Олійник В., Болюбаш Я., Даниленко Л. та ін. Система педагогічної освіти та педагогічні інновації: Програма підтримки вироблення стратегії реформування освіти. – К., 2001. Підходи до навчання запропоновані групою вчених у доповіді римського клубу (1978) традиційне навчання – орієнтоване на збереження і відтворення культури, забезпечує стабільність у соціумі за рахунок переважно репродуктивної діяльності учня, формування виконавських здібностей, розвиток уваги і пам'яті. інноваційне навчання - стимулює новаторські зміни в культурі, соціальному середовищі; орієнтоване на формування готовності особистості до динамічних змін у соціумі за рахунок розвитку здібностей до творчості, різноманітних форм мислення, а також здатності до співробітництва з іншими людьми. Складові процесу навчання Традиційний підхід Інноваційний підхід Мета передача знань, ознайомлення з культурою, засвоєння соціального досвіду сприяння самореалізації і самоствердженню особистості, культурний обмін Зміст знання, вміння, навички, розрізнені предмети цінності, компетенції, інтегровані курси, модулі Форми і методи індивідуальна чи фронтальна робота, репродуктивні, пояснювально-ілюстративні методи. різноманітні форми спільної діяльності, самостійна робота, продуктивні, творчо-пошукові, дослідницькі методи Управління учень – об’єкт виховних впливів, вчитель - службовець, транслятор знань, авторитарно-репресивний стиль управління учень – суб’єкт навчання, вчитель - друг, гуманіст, помічник, демократичний, заохочувальний стиль управління Контроль переважно зовнішній, операційний переважно внутрішній, цілісний Результати безініціативна, малоактивна, мало адаптована до життя особистість, з окремими уривками знань активна, ініціативна, розвинута, розкута, впевнена в собі, життєстійка особистість, що довіряє собі і оточуючим Підходи до інновацій (за М.П.Кларіним) інновації-модернізації, що модернізують навчальний процес, спрямовані на досягнення гарантованих результатів у межах його традиційної репродуктивної орієнтації;інновації-трансформації, що перетворюють традиційний навчальний процес, спрямовані на забезпечення його дослідницького характеру, організацію пошукової навчально-пізнавальної діяльності. Результати опитувань педагогічних працівників різних категорій Потреба в інноваціях для сучасної освіти: висока – 96 % посередня – 4 % низька – 0 % Самооцінка готовності до інновацій: висока – 25 % посередня – 75 % низька – 0 % Ставлення педагогів до інновацій: позитивне – 52 % обережне – 48 % негативне – 0 % Виразність інноваційного підходу висока - 31 %посередня - 58 %низька - 11 % Виразність інноваційного підходу: висока – 31 % посередня – 58 % низька – 11 % Найбільша інноваційність – цілі, цінності Посередня інноваційність – зміст, форми, методи, умови навчання й контролю Найменша інноваційність – управління, взаємовідносини Класифікація суб’єктів, що освоюють нове (за Е.Роджерсом): ІННОВАЦІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ Інноваційна компетентність педагога – система мотивів, знань, умінь і навичок, особистісних якостей педагога, що забезпечує ефективність використання нових педагогічних технологій у роботі з тими, хто навчається. Компонентипоінформованість про інноваційні педагогічні технології, належне володіння їх змістом і методикою, висока культура використання інновацій у навчально-виховній роботі, особиста переконаність у необхідності застосування інноваційних педагогічних технологій ІННОВАЦІЙНІСТЬ Інноваційність розглядають не тільки як налаштованість на сприйняття, продукування і застосування нового, а насамперед як відкритість:відкритість вихователя до діалогічної взаємодії з вихованцями, яка передбачає рівність психологічних позицій обох сторін;відкритість культурі й суспільству, яка виявляється у прагненні педагога змінити дійсність, дослідити проблеми та обрати оптимальні способи їх розв’язання;відкритість свого «Я», власного внутрішнього світу, тобто організація такого педагогічного середовища, яке сприяло б формуванню і розвитку образу «Я». ІННОВАЦІЙНІ ВЛАСТИВОСТІ ОСОБИСТОСТІ (за М.П.Кларіним) гнучкість – уміння вчителя швидко орієнтуватися в змінних обставинах навчального процесу;щирий інтерес до учня – терпляче вислуховування учня, зацікавлена увага; прагнення пізнати його точку зору;широта – уміння в умовах обговорення вільно висловлювати свою думку, не тиснучи при цьому на оточуючих; терпимість – спокійне сприйняття можливих помилок у фактах, логіці міркувань;конструктивність – вміння бачити за нескладним виразом ідей самостійну живу роботу думки;доброзичливість – позитивне ставлення до особистості дитини. Антіінноваційні бар’єри (О.І.Пригожин): « Це у нас вже є / було» «Це у нас не вийде»«Це не вирішує головних проблем»«Це вимагає доопрацювання»«Тут не все рівноцінне /раціональне / ефективне»«Є і інші пропозиції» Інноваційні навчальні технології інтерактивна лекціякооперативні технології навчанняметоди дискусіїаналіз конкретних ситуацій «сase studies»технології ігрового навчаннятехнології розвитку критичного мисленняпроектне навчання технології розвитку креативностімультімедійні технології Ну що, спробуємо ??? Завдання Побудувати проект інноваційного навчального закладу (в мікрогрупах) відповідно до обраної освітньо-вікової групи навчання План проекту Вікова група, назва, девіз, фірмовий знак навчального закладуЦінності, ідеали, на яких будується Ваш навчальний закладВимоги до педагогічного складуВимоги до умов організації навчального процесу (де знаходиться, яке приміщення)Підходи до добору змісту (лекцій), методів і форм навчанняСутність інновацій Критерії оцінки навчального закладу Відтворення всіх пунктів плану;Оригінальність, інноваційність проекту;Якість презентації;Реальність здійснення.Чи віддав би я свою дитину в даний заклад ? Педагогічні інновації – покращення чи погіршення ??? Від англ. іnnovation - нововведення – це ЗМІНИ в навчально виховному процесі з метою його оновлення, покращення, вдосконаленняСьогодні назва “інноваційні” часто надається всім тим навчальним закладам, що починають вводити нововведення або їх елементи Ознаки неінноваційних та інноваційних навчальних закладів Неінноваційні н/зВизначенняРоками не практикують нововведень, окрім тих, що вимагаються вищими органами управління Інноваціні н/зВизначенняВпроваджують нововведення за власною ініціативою Ознаки неінноваційних та інноваційних навчальних закладів Неінноваційні н/зПризначенняПередача знань, засвоєння соц. досвіду. Ідеологія, політика, держава визначають цілі і статус н/з Інноваціні н/зПризначенняСприяння самореалізації і самоствердженню особистості, гуманізація стосунків. Цілі і статус визначаються особистими вимогами. Ознаки неінноваційних та інноваційних навчальних закладів Неінноваційні н/зЦільЗасвоєння предметно-дисциплінарних знаньЗмістРозрізнені предмети Інноваціні н/зЦільРозвиток особистоості, попередження тупиків розвиткуЗмістІнтегровані курси Ознаки неінноваційних та інноваційних навчальних закладів Неінноваційні н/з Навчальний процесПереважання фронтальних форм і репродуктивних знань, дії за зразком Інноваціні н/зНавчальний процесПереважання індивідуально-диференційованих форм, творчого підходу Ознаки неінноваційних та інноваційних навчальних закладів Неінноваційній н/зСтильАвторитарно-репресивнийУченьОб’єкт впливу. Цілі діяльності задаються вчителем. Інноваційній н/зСтильДемократичний, заохочуючийУченьДжерело власного розвитку. Суб’єкт діяльності. Ознаки неінноваційних та інноваційних навчальних закладів Неінноваційній н/зВчительТранслятор знань.КонтрольЗовнішній, операційний. Інноваційній н/зВчительДруг. Гуманіст.КонтрольВнутрішній, цілісний. Ознаки неінноваційних та інноваційних навчальних закладів Неінноваційній н/зРезультатиБезініціативна, малоактивна, малоадаптована до життя особистість, з окремими уривками знань. Інноваційній н/зРезультати Активна, ініціативна, розвинута, розкута, життєстійка особистість, що довіряє собі і оточуючим, впевнена в собі. Критерії інноваційності навчальних закладів Н/в процес базується на принципі природної доцільності і підпорядкованих йому принципах класичної педагогіки.Педагогічна система еволюціонує в гуманістичному напряму.Організація н/п не веде до перенавантажування учнів і педагогів. Критерії інноваційності навчальних закладів Високі результати н/в процесу досягаються не за рахунок селекції (відбору) учнів і викладачів, а за рахунок використання нерозкритих і незадіяних можливостей системи.Продуктивність н/в процесу не є прямим наслідком впровадження дорогих засобів і медіа систем. Ну що, спробуємо ??? Додатки:Структура пояснювально-ілюстративного навчання Дії вчителя Дії учня 1.Інформує про нові знання.2. Організовує: - осмислення навчальної інформації; - узагальнення знань; - закріплення навчального матеріалу; - застосування знань.3. Оцінює рівень засвоєння знань. 1. Сприймає інформацію, демонструючи первинне розуміння.2. Обмірковує, поглиблює розуміння навчального матеріалу.3. Узагальнює засвоєний матеріал.4. Закріплює вивчене шляхом повторення.5. Застосовує вивчене у вправах, завданнях тощо Структура проблемного навчання Дії вчителя Дії учня 1. Створює проблемну ситуацію.2. Організовує: - обдумування проблеми та її формулювання; - пошук гіпотези; - перевірку гіпотези; - узагальнення результатів та їх застосування 1. Усвідомлює суперечності у проблемі, що вивчається.2. Формулює гіпотезу.3. Висуває гіпотезу, що пояснює явище.4. Перевіряє гіпотезу шляхом проведення експерименту, розв’язання задачі тощо.5. Аналізує результати, робить висновки, застосовує отримані знання. Структура програмованого навчання Дії вчителя Дії учня 1. Подає перший блок матеріалу.2. Пояснює перший блок.3. Ставить контрольні запитання.4. Якщо знання засвоєнні правильно, то вчитель переходить до наступного блоку, якщо ні, то повертається до попереднього. 1. Сприймає інформацію.2. Виконує операції щодо засвоєння першого блоку.3.Відповідає на питання.4. Переходить до вивчення наступного блоку або повертається до попереднього. Для того, щоб дидактична теорія «запрацювала», дала істотний реальний педагогічний ефект, її необхідно трансформувати в певну методику навчання, а ще краще – у педагогічну технологію. Педагогічна технологія – це більш-менш жорстко запрограмований (алгоритмізований) процес взаємодії викладача і учня, який гарантує досягнення поставленої мети. Педагогічні технології Технологія навчання – більш-менш жорстко запрограмований процес взаємодії вчителя та учнів у процесі навчання, який гарантує досягнення поставлених цілей Порівняльний аналіз методик і технологій навчання Критерії порівняння Характерні особливості Методика навчання Технології навчання Цілеспрямованість Цілі часто досить розмиті та недостатньо визначені Чітке формулювання цілей, їхня діагностичність Концептуальність Часто теорія недостатньо глибоко та різнобічно розроблена Спирається на ґрунтовно розроблену теорію Системність Не завжди досить високий рівень системності Високий рівень системних зв'язків між цілями, змістом, формами, методами і результатом Діагностичність Середня, часто низька Висока, постійна Гарантованість Не завжди стабільно висока Стійка, висока Новизна Не завжди спирається на новітні досягнення педагогіки та методики навчання Спирається на інновації Педагогічна інноватика – це сфера науки, що вивчає нові технології, процеси розвитку школи, нову практику освіти та виховання.Педагогічна інновація (з лат. “in” – в, “novus” – новий, оновлений, зміна) – це введення нового в цілі, зміст, методи і форми навчання та виховання, в організацію спільної діяльності вчителя й учня

Приложенные файлы

  • ppt 15731158
    Размер файла: 2 MB Загрузок: 0

Добавить комментарий