Моніторинг довкілля

Моніторинг довкілля

1. Виділяють наступні категорії постів спостережень за якістю атмосферного повітря:
1. Стаціонарні, маршрутні;
2. Стаціонарні, маршрутні, підфакельні (пересувні);
3. Стаціонарні, маршрутні, підфакельні (пересувні), автоматизовані.

2. Основні домішки атмосферного повітря, за якими проводиться постійний контроль – це
1. Пил, діоксид сірки, окис вуглецю, бенз(а)пірен;
2. Пил, окис вуглецю, діоксид азоту, свинець;
3. Пил, окис вуглецю, діоксид сірки, діоксид азоту.

3. Максимальна концентрація шкідливої домішки в атмосферному повітрі, віднесена до певного часу осереднення, яка при періодичному впливі або протягом всього життя людини не надає і не надасть шкоди (включаючи віддалені наслідки) на неї і на навколишнє середовище загалом – це.
1. ГДК;
2. ГДВ;
3. ОБРВ.

4. Приземна концентрація домішки в атмосферному повітрі вимірюється на висоті від поверхні землі:
1. До 0,5 м;
2. 0,5 ... 1,5 м;
3. 1,5 ... 2,5 м.

5. Пости спостереження за станом атмосферного повітря, які забезпечують регулярний відбір проб повітря під димовим чи газовим факелом викиду з метою виявлення зони впливу даного джерела на стан атмосферного повітря називаються
1. Маршрутні;
2. Підфакельні;
3. Опорні.

6. Відбір разових проб повітря проводять протягом:
1. 5 – 10 хвилин;
2. 10 – 15 хвилин;
3. 20 – 30 хвилин.

7. Кількість стаціонарних постів спостережень за станом атмосферного повітря залежить від:
1. Кількості підприємств;
2. Кількості населення і площі населеного пункту;
3. Напрямку вітру.

8. Серед стаціонарних постів спостережень виділяють:
1. Опорні і неопорні;
2. Постійні і тимчасові;
3. Фонові і спеціальні.9. До якого періоду осереднення відноситься ГДКмр?
1. 10-20 хв.;
2. 20-30 хв.;
3. 60 хв.

10. Яка умова повинна виконуватись між концентрацією q та ГДК?
1. q > ГДК;
2. q
· ГДК;
3. q = ГДК.

11. Програма моніторингу атмосфери, яка передбачає відбір проб атмосферного повітря щоденно 4 рази, називається
1. Повна;
2. Добова;
3. Спеціальна.

12. До якої ТЗА записуються дані спостережень, виконані за допомогою газоаналізаторів?
1. ТЗА-1;
2. ТЗА-3;
3. ТЗА-4.

13. Які існують види обстеження забруднення атмосфери?
1. Епізодичне, регіональне, глобальне;
2. Локальне, комплексне, оперативне;
3. Епізодичне, комплексне, оперативне.

14. Коли відбираються проби для вивчення забруднення ґрунтів пестицидами?
1. Навесні після сівби;
2. Восени після збору урожаю;
3. а) і б) разом.

15. Мережа моніторингу підземних вод поділяється на:
1. Фонову і регіональну;
2. Фонову, імпактну і спеціалізовану;
3. Фонову, регіональну і спеціалізовану.

16. Забруднення водного середовища мікроорганізмами (у тому числі і патогенними), а також органічними речовинами, здібними до бродіння, називається ...
1. Фізичним забрудненням;
2. Біологічним забрудненням;
3. Хімічним забрудненням.

17. Стійке скорочення кількості води у водному об'єкті називається ...
1. Виснаженням;
2. Засміченням;
3. Забрудненням.

18. Вміст речовин, які мають ефект спільної дії, у водному середовищі повинен відповідати умові:
1. Сi
· ГДК;
2.
·(Сi / ГДК)
· 1;
3. Сi
· ЛК50.
19. Розташування пунктів спостережень за якістю поверхневих вод суші на водних об'єктах, які мають велике народногосподарське призначення, у замикаючих створах великих річок, що впадають у моря, а також на великих озерах і водоймищах називається
1. Територіальною схемою;
2. Об'єктною схемою;
3. Об'єктно-територіальною схемою.

20. На водних об'єктах, які мають важливе народногосподарське призначення, з великим антропогенним впливом розташовують пункти ...
1. Першої категорії;
2. Другої категорії;
3. Третьої категорії.

21. На водотоках фоновий створ встановлюється:
1. На відстані 500 м нижче скидання стічних вод;
2. На відстані 500 м вище скидання стічних вод;
3. Поєднується з місцем скидання стічних вод.

22. У основні фази водного режиму на постах усіх категорій спостереження проводяться по ...
1. Скороченій програмі;
2. Повній програмі;
3. Обов’язковій програмі.

23. При гідробіологічних спостереженнях якість водного середовища і донних відкладень оцінюється по наступних живих організмах:
1. Макрофітах і зоопланктону;
2. Фітобентосу і зообентосу;
3. Зоопланктону, фітопланктону, періфітону і зообентосу.

24. Пункти спостережень за станом поверхневих вод поділяються на:
1. Три категорії;
2. Чотири категорії;
3. П’ять категорій.

25. Гідробіологічні спостереження проводять за програмами:
1. Повною і неповною;
2. Обов’язковою і повною;
3. Повною і скороченою.

26. Для організації спостережень за якістю морської води використовують пункти:
1. Трьох категорій;
2. Чотирьох категорій;
3. П’ятьох категорій.

27. Властивість, спільна для багатьох фізичних об'єктів у якісному аспекті, але різна, індивідуальна для кожного з них - в кількісному називається ...
1. Фізична величина;
2. Похибка вимірювання;
3. Вимірювання.


28. Які існують види вимірювань?
1. Прямі, непрямі;
2. Сукупні та сумісні;
3. Варіанти а і б разом.

29. Які існують методи вимірювань концентрацій домішок в залежності від характеру технічних засобів?
1. Методи автоматичного аналізу;
2. Методи лабораторного та автоматичного аналізу;
3. Методи лабораторного аналізу.

30. Існують види поглинальних пристроїв?
1. Рідинні поглинальні пристрої і тверді сорбенти;
2. Сорбційні трубки і тверді сорбенти;
3. Рідинні поглинальні пристрої і сорбційні трубки.

31. При дослідженні забруднення ґрунтів пестицидами спостереження проводяться на постійних пунктах, які створюються на період:
1. 1 рік;
2. Не менш ніж 5 років;
3. Не менш ніж 10 років.

32. Характеристика хімічного складу мови та фізичних властивостей, які визначають здатність води для конкретних видів водокористування – це ...
1. Забруднення води;
2. Засмічення води;
3. Якість води.

33. Домішка повинна контролюватися на посту контролю якості атмосферного повітря, якщо:
1. ПВті > ПВі;
2. ПВті < ПВі;
3. ПВті = ПВі.

34. Умовний поперечний розріз через водний об’єкт, на якому проводиться комплекс робіт для отримання даних про якість води, називається ...
1. Горизонт;
2. Створ;
3. Вертикаль.

35. Концентрація інгредієнтів у атмосферному повітрі вимірюється:
1. В мг/м3;
2. В г/м3;
3. В кг/м3.

36. Кількість горизонтів на вертикалі визначається з урахуванням:
1. Забруднення вод;
2. Глибини водного об’єкту;
3. Кількості створів.37. Відбір проб атмосферного повітря здійснюється:
1. Аспіраційним засобом шляхом пропускання повітря через поглинальний прилад;
2. Засобом заповнення сосуду обмеженої ємності;
3. Відповіді 1 та 2 разом.

38. Пункти спостережень та контролю за забрудненням ґрунтів важкими металами розташовуються:
1. У біосферних заповідниках;
2. Біля автомагістралей;
3. Біля підприємств-забруднювачів та автомагістралей.

39. Комплектні лабораторії типа “Атмосфера - ІІ” відносяться до:
1. Пересувних лабораторій;
2. Стаціонарних лабораторій;
3. Опорних стаціонарних лабораторій.

40. Автоматизовані системи спостереження і контролю якості атмосферного повітря, оснащені автоматичними системами відбору проб та приладами автоматичного визначення і вимірювання вмісту забруднювальних речовин називаються ...
1. Комплектними лабораторіями;
2. Газоаналізаторами;
3. Індикаторами.

41. Існуючі програми спостережень за якістю поверхневих вод поділяються на:
1. Обов’язкову та скорочену;
2. Обов’язкову 1, обов’язкову 2 та скорочену;
3. Обов’язкову, скорочену 1, скорочену 2 та скорочену 3.

42. Прилади, за допомогою яких реалізується психрометричний метод вимірювання вологості повітря, називаються ...
1. Анемометрами;
2. Психрометрами;
3. Гігрометрами.

43. Дані спостережень за забрудненням атмосферного повітря на мережі постійно діючих стаціонарних та маршрутних постів записуються в таблиці:
1. ТЗА-1;
2. ТЗА-2;
3. ТЗА-3.

44. Прилади, за допомогою яких вимірюється швидкість та напрям повітряного потоку, називаються:
1. Анеморубмометрами.
2. Анемометрами.
3. Анеморумбографами.

45. За ієрархічним принципом фізичні величин поділяються на:
1. Основні і додаткові;
2. Основні і похідні;
3. Додаткові і похідні.


46. Вимірювання, при якому шукане значення фізичної величини знаходять безпосередньо за експериментальними даними, називається ...
1. Прямим;
2. Непрямим;
3. Сукупним.

47. Технічний засіб, який використовується при вимірюваннях і має нормовані метрологічні характеристики, називається ...
1. Вимірювальний прилад;
2. Вимірювальна установка;
3. Засіб вимірювання.

48. На якій відстані від джерела забруднення розташовується перший (фоновий) створ у пунктах спостережень?
1. 1 км;
2. 0,5 км;
3. 0,1 км.

49. Спостереження по яких показниках дозволяють оцінити якість вод як середовища мешкання живих організмів.
1. Гідрохімічних;
2. Гідрофізичних;
3. Гідробіологічних.

50. Пункти спостережень якої категорії встановлюються в районах моря, де надходження забруднювальних речовин відбувається за рахунок міграціонних процесів?
1. Першої;
2. Другої;
3. Третьої.

51. Ефектом сумації володіють такі забруднювальні речовини в атмосферному повітрі:
1. SO2 та NO2;
2. SO2 та СО;
3. NO2 та СО.

52. Місце, де повинні дотримуватись встановлені норми якості води, називається
1. Фоновий створ;
2. Контрольний створ;
3. Умовний створ.

53. Рівень забруднення атмосфери в місцях відпочинку людей (рекреаційних зонах) не повинен перевищувати:
1. 0,5 ГДК;
2. 0,7 ГДК;
3. 0,8 ГДК.

54. Скорочена програма спостережень за станом атмосферного повітря здійснюється в містах, якщо середньомісячна концентрація менше:
1. 1/10 ГДКмр;
2. 1/20 ГДКмр;
3. 1/30 ГДКмр.

55. Рослина-індикатор –це
1. Рослина, у якої ознаки ушкодження виявляються при впливі фітотоксичної концентрації забруднювальних речовин або їх суміші;
2. Рослина, яка не накопичує окремі забруднювальні речовини;
3.Рослина, яка накопичує важкі метали, поглинаючи їх з ґрунту та повітря.

56. Лабораторії типу ПОСТ відносяться до
1. Опорних лабораторій;
2. Стаціонарних лабораторій;
3. Пересувних лабораторій.

57. Обране місце (точка місцевості), на якому розміщають павільйон або автомобіль, обладнаний відповідними приборами, називається
1. Точка спостереження;
2. Станція спостереження;
3. Пост спостереження.

58. Якщо неможливо (недоцільно) встановлювати стаціонарний пост або необхідно більш детально вивчити стан забруднення атмосфери, встановлюють:
1. Маршрутний пост;
2. Пересувний пост;
3. Під факельний пост.

59. Станції комплексного фонового моніторингу розташовуються в
1. Зонах впливу підприємств-забруднювачів;
2. Біосферних заповідниках;
3. Районах з помірним антропогенним навантаженням на навколишнє середовище.

60. Програма спостережень за якістю атмосферного повітря шляхом безперервного відбору проб повітря називається
1. Неповною;
2. Скороченою;
3. Добовою.

61. Відбір проб ґрунту на ріллі треба проводити у шарі:
1. 0 – 5 см;
2. 10 – 20 см;
3. 0 – 20 см.

62. При дослідженні забруднення ґрунтів важкими металами складаються
1. Ґрунтові карти;
2. Ґрунтотехнохімічні карти;
3. Технохімічні карти.

63. До якого періоду осереднення відноситься ГДКрз?
1. Необмежений;
2. 8 год за добу;
3. 16 год за добу.
64. На ділянках, яки віддалені від сільськогосподарського і промислового виробництв, в буферних зонах заповідників створюються пости спостережень
1. Локального забруднення ґрунтів;
2. Фонового забруднення ґрунтів;
3. Максимального забруднення ґрунтів.

65. Відбір проб ґрунту для дослідження забруднення важкими металами здійснюється методом
1. Трикутника;
2. Квадрата;
3. Конверта.

66. Місце на вертикалі по глибині, де проводиться комплекс робіт по отриманню даних про якість водного середовища називається .
1. Створом;
2. Точкою;
3. Горизонтом.

67. Речовини, які при надходженні у водний об’єкт можуть вступати в хімічні реакції та утворювати комплексні сполуки, називаються
1. Консервативними;
2. Неконсервативними;
3. Нестійкими.

68. Для дослідження забруднення ґрунтів протягом одного вегетаційного періоду або року створюються
1. Постійні пункти;
2. Тимчасові пункти;
3. Базові пункти.

69. Концентрація забруднювальних речовин у водному середовищі вимірюється в:
1. мг/дм3;
2. мг/л;
3. мг/м3.

70. Заздалегідь вибрана вузька, прагнуча до лінії смуга земної поверхні, на якій встановлено кореляцію міри забруднення ґрунтів з одним або декількома екологічними факторами, називається
1. Ґрунтовий профіль;
2. Геоморфологічний профіль;
3. Ґрунтово-геоморфологічний профіль.

71. Яке ушкодження виникає у рослин у випадку впливу високої концентрації речовини протягом короткого періоду часу?
1. Гостре;
2. Хронічне;
3. Летальне.

72. В Україні, крім пилу, діоксиду сірки, діоксиду азоту, оксиду вуглецю, до основних забруднювальних речовин рекомендовано віднести:
1. Формальдегід, бенз(а)пірен, свинець;
2. Феноли, формальдегід, свинець;
3. Озон, бенз(а)пірен, свинець.

73. В системі екологічного моніторингу звичайно розрізнюють такі рівні:
1. Фоновий, регіональний, локальний;
2. Базовий, регіональний, локальний;
3. Глобальний, регіональний, локальний.

74. Які існують типи комплектних лабораторій для контролю забруднення атмосферного повітря?
1. Лабораторії типу ПОСТ і Атмосфера;
2. Контрольно-вимірювальні пости;
3. Лабораторії типу Атмосфера.

75. Первинна форма збору результатів спостережень за концентрацією домішок і необхідними метеорологічними і аерологічними характеристиками – це
1. Карти забруднення атмосфери;
2. Таблиці забруднення атмосфери;
3. Дані забруднення атмосфери.

76. Відбір проб води в поверхневому шарі здійснюється на глибині:
1. 0,2 – 0,5 м;
2. 1 – 1,5 м;
3. 1,5 – 2 м.

77. Програми спостережень за якістю підземних вод поділяються на:
1. Повну (А) і скорочену (Б);
2. Повну (А) і неповну (Б);
3. Загальну (А) і спеціальну (Б).

78. Рослини, за допомогою яких здійснюється моніторинг забруднення атмосферного повітря та ґрунтів, називаються:
1. Еталон;
2. Індикатор;
3. Зразок.

79. При наявності в атмосферному повітрі декількох шкідливих речовин, які володіють ефектом сумації, повинно виконуватись наступне співвідношення:
1. 13 EMBED Equation.3 1415;
2. 13 EMBED Equation.3 1415;
3. 13 EMBED Equation.3 1415.

80. Перелік забруднювальних речовин, які підлягають контролю, повинен переглядатися:
1. Кожний рік;
2. 1 раз в 3 роки;
3. 1 раз в 10 років.
№ запитання
Відповідь
№ запитання
Відповідь

1
2
41
3

2
3
42
2

3
1
43
1

4
3
44
1

5
2
45
2

6
3
46
1

7
2
47
3

8
1
48
2

9
2
49
3

10
2
50
2

11
1
51
1

12
3
52
2

13
3
53
3

14
3
54
2

15
3
55
1

16
2
56
2

17
1
57
3

18
2
58
1

19
2
59
2

20
1
60
3

21
2
61
3

22
3
62
2

23
3
63
2

24
2
64
2

25
3
65
3

26
1
66
3

27
1
67
2

28
3
68
2

29
2
69
1

30
3
70
3

31
2
71
1

32
3
72
1

33
1
73
3

34
2
74
1

35
1
75
2

36
2
76
1

37
3
77
3

38
3
78
2

39
1
79
1

40
2
80
2


Root Entry

Приложенные файлы

  • doc 15728960
    Размер файла: 133 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий