СТЕРЕОТИПИ ТА УПЕРЕДЖЕННЯ — 11 кл.


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.
1


СТЕРЕОТИПИ ТА УПЕРЕДЖЕННЯ

11 кл.
-

Л
юдина
і

С
віт
.

МЕТА:

-

Розвивати

в учнів критичне ставлення щодо стереотипів, успадкованих нами з життя,
культури та щодо образів, тиражованих ЗМІ; розвивати

готовність і потребу учнів до
самопізнання і самореалізації своєї особистості; визначити сутність понять «сте
реотипи»,
«толерантність», «ксенофобія», «расизм»;

проаналізувати поширені у суспільстві
упередження про те, що означає бути чоловіком чи жінкою;

-

формувати вміння застосовувати знан
ня

з різних навчальних курсів і власного життєвого
досвіду для розв'язання навчальних практичних завдань;

-

сприяти формуван
ню в учнів активної життєвої позиції.


ПІСЛЯ УРОКУ УЧНІ ЗМОЖУТЬ:

-

тлумачити

поняття «стереотипи
;

-

висловлювати

свою думку щодо ролі стереотипів в житті людини і суспільства;

-

аналізувати

позитивні, нейтральні та негативні стереотипи;

-

розуміти

та

застосовувати

соціальний досвід для подолання ґендерних стереотипів;

-

розуміти

суть поняття «дискримінація», «ксенофобія», «расизм»;

-

класифікувати

групи упереджень та характери
зувати їх вплив на суспільну думку;

-

оцінювати

вплив традицій та звичаїв на виник
нення передсудів, забобонів та
упереджень;

-

характеризувати

толерантніст
ь як основну якість громадянина.

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ:

стереотипи, упередження, ксенофобія, расизм, дискримінація

НАВЧАЛЬНО
-
МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УРОКУ:
підручники, роздавальні
матеріали, дошка, крейда.

ТИП УРОКУ:

комбінований.

Хід уроку:

І. Організаційний м
омент.

ІІ. Актуалізація опорних знань учнів.

ПРЕЗЕНТАЦІЇ

учнів «Молодіжна субкультура»

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів.

А. МІКРОФОН:

Учитель зачитує вирази:

-

освіта робить людину розумною;

-

чоловіки не плачуть;

-

борщ і сало


улюблена їжа
українців;

-

німці пунктуальні;

-

цигани завжди обманюють.

ПУ:

1. Чи завжди наведені твердження є істинними? Чому?


2. Чому, на вашу думку, виникають такі твердження?

Б. УЧИТЕЛЬ:
Вислови, наведені у вправі, є прикладами стереотипів. Слово
"сте
реотип" у

перекладі з грецької означає "твердий відбиток".
Стерео
тип


стійкий і спрощений образ чи уявлення про явище, подію, людину або
групу людей
. Часто це впевненість у тому, що всім чле
нам цієї групи
притаманні схожі якості. У своїй крайній формі стереотип
ґрунтується на
переконанні, що всі члени певної групи однакові й нічим не відрізняються
один від одного. Припустимо, ви зустріли мешканця планети Марс, який
розмовляв з вами зверх
ньо. Висновком, ґрунтованим на стереотипі, буде:
"Всі мешканці Марса


зухва
лі". Але що ви знаєте про інших мешканців
2


плане
ти? Чи всі вони невиховані та зухвалі? Напевно, ні. Дехто з них може
бути саме таким, а дехто


іншим.

І
V
. Оголошення теми, мети, плану уроку.

А. ПЛАН.

1. Стереотипи.

2. Упередження (забобони)

3.
Толерантність.

4. Ксенофобія і расизм.

Б. ЗАПИС ТА ПОЯСНЕННЯ Д/З.

V
. Вивчення нового матеріалу.

Не все однаково придатне для всіх.


Римський поет Проперцій

ПУ:

Як ви розумієте епіграф до уроку? Якою є його мета?

1. Стереотипи.

А. ПОНЯТТЯ.

Стереотип

-

стійкий і спрощений образ чи уявлення про явище, подію,
людину або групу людей
.

Б. РОБОТА В ПАРАХ.

Ми зустрічаємося зі стереотипами щодня.

Наприклад, яким є стереотипне уявлення про:гарну ученицю;

-

поганого учня;

-

вчительку;
-

хлопця
вашого віку;
-

дівчину
вашого віку;

-

"нового українця";
-

бомжа;
-

ділову жінку?

1)

Виберіть 2 стереотипи і стисло (3
-
4 реченнями) запишіть їхні характерні риси.

2)

Об'єднайтеся в пари або четвірки, обміняйтеся своїми характеристиками.

В. ОБГОВОРЕННЯ:

1.

Ч
и в

усіх були однакові стереотипи?

Якщо так, чому? Якщо ні, чому?

2.

Чому у вас виникли такі стереотипи?


3.

Під впливом яких чинників формуються стерео
типи у суспільстві?

Г.

УЧИТЕЛЬ:

Стереотипи можуть виникати через недостатність інформації, під
впливом певної си
туації, особистого досвіду й уявлень, прийнятих у
суспільстві. Деякі стереотипи передаються з покоління в покоління, їх
приймають на віру і не перевіряють. Часто вони є підставою для жартів та
анекдотів про представників різних рас і народів. Ані ті, хто р
озказує, ані
слухачі не замислюються над тим, що сміючись, вони створюють і
поширюють неповагу, а інколи і нетер
пимість до представників певної групи
чи нації.

Звичайно, у кожної людини є риси схожості й відмінності з інши
ми.
Стереотипи та пов'язані з ни
ми

упередження

насамперед скла
даються
внаслідок перебільшення відмінностей та недооцінювання схожості.
Стереотипи призводять до спрощення реальності:
"вони всі такі...":

працівники ДАІ беруть хабарі; відмінниці


зануди; студенти


жартівники; начальники


тирани, грузини


емоцій
ні, чоловіки


мовчазні; жінки


пліткарки.

Стереотипи інколи є неправдою, а інколи


правдою, але найчастіше вони
перебільшу
ють негативні риси.

3


За

змістом

стереотипи поділяються на:

-

позитивні,
ознакою яких є те, що позитивні
риси одного чи кількох
представників групи, наці
ональності, держави у перебільшеному вигляді
пе
реносять на всю групу, національність чи держа
ву. Наприклад
: у нашій
школі


найкращі учні.


-

негативні,
коли негативні риси одного чи кі
лькох представників г
рупи,
нації, держави пере
носяться на всю групу, націю чи державу (в сусід
ній
школі немає ніч
ого цікавого)


-

нейтральні


такий тип стереотипів ґрун
тується на нейтральному (ані
негативному, ані по
зитивному) враженні про різні категорії людей.
Напри
клад:
усі українці люблять борщ
.

Д.
МОЗКОВИЙ ШТУРМ.

заповніть таблицю прикладами позитивних, негативних і нейтральних
стереотипів
.
Прогнозована відповідь:


«+» стереотипи


-
» стереотипи

нейтральні


моя кохана дівчина


найвродливіша, наша
дер
жава


наймогут

ніша.

в селі люди мало
освічені; французи
розбещені, араби
войовничі; всі афри

канські країни нерозви

нені);


всі іспан
ці дивляться
кориду, всі англійці


пунктуальні тощо.Д


1:

ОБГОВОРЕННЯ:

1.

Я
ку роль у нашому житті відіграють негативні стереотипи?

2.

Який вплив на наше мислення і поведінку справ
ляють позитивні
стереотипи?

3.

Чи можете ви навес
ти приклад, коли позитивний стереотип відіграв
негативну роль у вашому житті або в житті ваших знайомих?

Е.

УЧИТЕЛЬ:

Факт наявності стереотипів у людини не є чимо
сь позитивним чи
негативним. Людина використовує стереотипи в різних ситуаціях.
Наприклад, потрапивши в новий колектив (клас чи групу одноліт
ків), ви,
виходячи з набутих за своє життя стереотипів, прогнозуєте, хто найближчий
вам за інтересами. Якщо ви нам
агаєтеся триматись якомога далі від імовірно
небезпечних людей, уникаєте перебування на вулиці пізно вночі, перелічуєте
гроші, не відходячи від каси,


ви теж дієте за стереотипами. Стереотипи є
корисними ще й тому, що вони допомагають

систематизувати

уявл
ення про
світ.

Але нерідко користування стереотипами веде до

спрощення

і

пе
-
рекручення

дійсності. Наприклад, група, яка оцінюється за стерео
типами,
здається незнайомою, негативною (вони не такі, як ми); люди поділяються на
"наших" і "не наших". Через
негативні сте
реотипи щодо іншої групи людей
можна не помітити недоліків у власній групі. Наявність стереотипів
4


спричиняє ситуацію, коли люди помічають тільки те, що відповідає
стереотипу, і відкидають інфор
мацію, що йому суперечить.

Стереотипи не завжди
хибні. Чимало їх містять достовірну інформацію.
Але інколи люди схильні вважати, що зерна істини, вмі
щені в стереотипах


це вся істина. Тоді судження, оцінки перебу
вають під впливом того, що
люди, приміром, вважають спосіб жит
тя, культуру свого народу
єдино
правильною, найкращою, свої цін
ності


універсальними. Інші культури
видаються екзотичними, не викликають поваги, не сприймаються як
рівноцінні.

Стереотипи


це

переконання,

які впливають на нашу поведінку. Тому
конче важливо навчитися кри
тично ана
лізувати свої та чужі переконання і
водно
час бути терпимими, толерантними до переконань інших. Інакше вони
можуть стати коротким шляхом до виникнення конфліктних ситуацій як у
особисто
му житті, так і на рівні суспільства.


Одним із різновидів стереотипі
в є ґендерні стереотипи.


Ж. МІКРОФОН:

ДЛЯ ХЛОПЦІВ

-

що означає поводитися як чоловік ( слово або фраза)


чоловіки ніколи не плачуть

ДЛЯ ДІВЧАТщо означає поводитися як жінкажінка завжди лагідна і
ніжна

-

що таке ґендерні ролі?

-

назвіть ролі, виконання яких залежить від статі
( чоловік


дружина;
батько


мати)

З. УЧИТЕЛЬ
:
Оцінюємо ґендерні стереотипи
.

1.

Прошу підняти руку тих хлопців, що жодного разу не плакали.
(Твердження «Чоловіки не плачуть»

взято зі списку стереотип
них
ч
оловічих рис. Якщо учні не запропонували таку фразу під
час
«Мозкового штурму», вибираємо

іншу запропоновану ними фразу.)

2.
Чи означає це, що ті з вас, хто не погоджується з цим, тупі або нездари?

3.
А зараз питання до дівчат. Хто з вас хоче бути лагідною

і ніж
ною

у будь
-
якій ситуації
?

4.
Чи означає це, що ті з вас, хто не погоджується з цим, тупі або нездари?

Суть у тому, що стереотипи вирізняються руйнівною дією, оскільки вони
обмежують наш потенціал! Проте ми знаємо, що чи
мало людей прагнуть
поводитис
ь відповідно до стереотипів. Скіль
ки ми з вами втрачаємо через це!
Хлопчики не народжуються для того, щоб бути жорстокими чи дуже погано
ставитися до дівчат. Ми вчимося такого ставлення і поведінки через
стереотипи, через уявлення суспільства про те, як м
ає поводитись справжній
чоло
вік. Ми можемо позбутись обмежень, нав'язаних стереотипами, як
тільки зрозуміємо, що маємо справу з недосяжними ідеалами. Із цього
починається процес змін.

Тому не варто говорити, що захоплення дівчат спортом або тех
нікою, а
х
лопців вишивкою чи кулінарією


це погано. Стереотип посилює
5


переконання в тому, що якщо ти чоловік або жінка, то маєш поводитись
певним чином, виконувати певну роль. Таке пе
реконання позбавляє нас
особистого вибору у визначенні власних інтересів і навичо
к. Воно також
заважає чоловікам спробувати себе в «жіночій» ролі, такій, наприклад, як
складання композицій з живих квітів, або обмежує можливості жінок у
виборі ролей, які тра
диційно вважаються чоловічими .


2. Упередження (забобони)

А. УЧИТЕЛЬ:

Упередженняце думки, найчастіше негативні, про
явища, людину або групу людей, що формуються без всебічного знайомст
-
ва з ними.

Наприклад, група хлопців збирається грати у футбол після уроків,
вони кличуть усіх, крім Павла. Вони не збираються запрошувати його, бо він
нещодавно приїхав. Хло
пці не поважають Павла і ставляться до нього
зневажливо, бо він наймолодший у класі і не вчи
вся з ними з першого класу.


Передсуди складають підґрунтя традиційних за
бобонів та упереджень.
Напевно, всі ви чули від інших, а може й самі говорили:
"Понеділок


ва
-
жкий день", "Якщо чорна кішка перейшла дорогу


буде лихо".
Такі складові
суспільної п
сихології пов'язані з рівнем розвитку суспільства та його
духовними цінностями.
Передсуди, упередження


це погляди, які
"випереджують" розум, сприйма
ються некритично, не

перевірені на
досвіді й емо
ційно забарвлені.

Якщо стереотипи


це переконання, то уп
ередження


це

емо
-
ційне ставлення,

яке зазвичай пов'язане з існуючими стереотипа
ми або
формується на їх підставі.

Існує багато сфер життя, з приводу яких ми розмірковуємо, й
відповідно може складатись велика кількість упереджень. Напри
клад, на
формуванн
я нашої думки про якусь

етнічну меншину

(тоб
то спільноту
людей, споріднених історичним походженням, мовою спілкування,
територією проживання, культурою, які відрізняють
ся від більшості
населення держави), можуть впливати засоби ма
сової інформації, ставл
ення
найближчого оточення і наш власний життєвий досвід.

Існує чимало упереджень:

-

етнічні
, пов'язані з належністю людини до певної етнічної групи і,
відповідно, до її звичаїв, культури, одягу, мови, їжі тощо;

-

національні
, які можуть виникати, коли хтось
упереджено ставиться до
осіб, що належать до іншого народу;

-

расові
, коли ставлення до інших залежить від кольору шкіри або інших
характерних ознак раси;

-

релігійні
, зумовлені релігійними переконаннями;

-

статеві
, якщо ставлення людини до інших залежить від їх
ньої статі;

-

вікові
, коли ставлення до інших зумовлене їхнім віком;

-

пов'язані із
зовнішністю

або фізичними вадами, виникають, коли хтось
формує своє ставлення до інших залежно від того, як вони виглядають і
які фізичні або інші проблеми мають.

6Б.
ЗАЛІЗНИЧНИЙ ЕКСПРЕС.

КРОК 1
.
Уявіть, що ви сідаєте в поїзд, щоб здійснити тривалу подорож з Києва до Санкт
-
Петербурга. Ви їдете в купе вагона, в якому їхатимуть ще три осо
би. З ким із перелічених
далі пасажирів ви б хотіли їхати в одному купе:демобілізований з лав армії

солдат;диск
-
жокей, імовірно з грішми;чорношкірий турист з Центральноафрикансь
кої республіки;молодий художник,ВіЛ
-
інфікований;дівчина з вадами зору;циганка середнього віку з маленькою дитиною;репер із магнітофоном;молод
ий чоловік, схильний до алкоголю;уболівальник з Росії, котрий повертається з футбольного матчу;жінка, яка везе кошик з надзвичайно аромат
ними квітами;біженець з Чечні;працівник банку;мусульманин похилого віку;жінка, хвора на рак?


КРОК 2
.
Оберіть
індивідуально зі списку пасажирів трьох осіб, з якими б ви їхали в
поїзді, і трьох осіб, присут
ність яких в одному купе була б для вас небажаною.


ОБГОВОРЕННЯ У ВЕЛИКОМУ КОЛІ:
Обдумайте:Чи є ситуація, описана у вправі, життєвою?Чи важко було зробити
вибір? Чому?Чим ви керувалися, здійснюючи вибір?Чи вплинули ваші стереотипи та упередження на вибір пасажирів? Які
саме?Що б ви відчули, якби ніхто не захотів їхати в одному купе з вами?Що може вплинути на зміну вашого вибору?


КРОК 3
.
Об'єднайтеся в
групи по 4
-
5 осіб і підготуйте спільний список пасажирів. Для

цього візьміть окре
мий аркуш з переліком пасажирів, по черзі поставте знак "плюс" проти
тих осіб, з якими б ви їхали, і знак "мінус" проти тих, кого б не хотіли мати су
путником.Підготуйте від
групи презентацію висновків з аргументацією щодо зробленого
вибору. Щоб зробити висновки, скористайтеся запитаннями:

-

Проти кого з перелічених осіб найбільше плю
сів? Чому?

-

Проти кого з
перелічених осіб найбільше міну
сів? Чому?

-

Чи є особи в списку, з якими
б хотіли їхати всі? Чому?

-

Чи є в списку особи, з якими б ніхто не хотів їхати? Чому?


КРОК 4.

Представте свої результати у класі.


КРОК 5
. П
одумай
те стосовно кожного випадку, п
роти якого стоїть знак "мінус":
Як
можна подолати стереотипи щодо цього
випадку?


3. Толерантність.

7


А. УЧИТЕЛЬ:
Сучасна культурна людина


це не лише освічена людина.
Цьо
го замало. Це людина, що
має почуття самоповаги і поважає ото
чуючих
.
Толерантність вважається ознакою високого духовного та інтелектуального
розвитку
індивідуума, групи людей, усього сус
пільства в цілому.

Генеральною конференцією ЮНЕСКО
1995 р.

була прийнята
Декларація

толерантності
. Відповідно до Декларації принципів то
лерантності, ми
розуміємо, що
«толерантність означає повагу, при
йняття і правильн
е
розуміння багатого розмаїття культур нашого світу, наших форм
самовираження і способів прояву людської ін
дивідуальності... це гармонія в
різноманітті, це чеснота, яка робить можливим досягнення миру і сприяє
заміні культури війни куль
турою миру... У св
оєму житті ми спілкуємося з
представниками різних національностей, культур, світів, соціальних верств...
то
му треба вміти поважати куль
турні цінності як свого народу, так
і
представників іншої культури, релігії, навчитися знаходити точ
ки
дотикання».

До то
го ж толерантність як якість особистості, допомагає лю
дині
адаптуватися в іншому се
редовищі до несподівано нових для

нього умов
життя. Люди, що не мають цієї якості, виявляють кате
горичність, нездатні до
змін, яких вимагає від нас життя.

Значення слова
«толерантність» у різних народів відчутно різ
ниться:

-

Іспанською це означає здатність визнавати відмінні від власних ідеї або
думки;

-

французькою


ставлення, за якого допускається, що інші мо
жуть
думати чи діяти інакше, ніж ти сам;

-

англійською


готовніс
ть бути терпимим, поблажливим;

-

китайською


дозволяти, сприймати, бути великодушним що
до інших;

-

арабською


прощення, поблажливість, м'якість, милосердя, співчуття,
прихильність, терпіння, прихильність до інших;

-

українською


здатність терпіти щось і
від когось (бути витри
маним,
витривалим, стійким, вміти миритися з існуванням будь
-
чого і будь
-
кого).

Б. БЕСІДАЯке з визначень вам імпонує найбільше?Чому, на ваш погляд, у різних країнах ці визначення значно різняться?А що є спільного у цих
визначеннях?Чому толерантність дуже актуальна в наш час?

В. САМОСТІЙНО

З
акінчити речення «Бути толерантним


це означає...»:

Прогнозована відповідь:
бути терпимим до оточуючих; поважати людей,
їхні думки, релігію; сприймати інших такими, якими вони є; роз
уміти
різноманіття культур нашого світу.

Г. МІКРОФОН:

1.

Чи притаманні вам якості, що характеризують толерантну лю
дину?

8


2.

Чи вважаєте ви себе толерантною особистістю?


Д. ТАБЛИЦЯ

Ознайомтеся із змістом запропонованої таблиці і зробіть висновки.


Толерантна
особистість

Інтолерантна особистість

Поважне ставлення до думки інших

Нерозуміння

Д
оброзичливість

Ігнорування

Б
ажання будь
-
що робити разом

Егоїзм

Р
озуміння і сприйняття

Нетерпимість

Чуйність

Виявлення зневаги

Допитливість

Дратівливість

Поблажливість

Байдужість

Довіра

Цинізм

Гуманізм

Невмотивована агресія

Е. ВИСНОВКИ:
Таким чином, не існує абсолютно толерантних та
абсолютно інтолерантних

людей. Так само в сучасному світі немає
прикладів абсолютно толерантних суспільств, оскільки людство так і не
виро
било імунітету проти інтолерантності. Сьогодні важливо, чи є в нас
прагнення до толерантних відносин, бажання повноцінно реалізу
вати свої
з
дібності, спираючись на стійкі життєві позиції, цінності та ідеали.

Чому толерантність настільки актуальна в наш час? Тому, що ми часто
чуємо такі слова, як «біженець», «жертва насильства», «екстремізм»,
«конфлікт», «агресія», «тероризм»; тому, що у під
лі
тковому та молодіжному
середовищі спостерігається катастро
фічне поширення всіляких форм
антигромадської поведінки; тому, що зростає кількість антигромадських
молодіжних організацій ра
дикального спрямування.


4. Ксенофобія і расизм.

А. ПОНЯТТЯ.

Ксенофобія

(від

грецьких слів (ксенос)


«чужи
нець», «незнайомець»,
та

(фобос)


«страх»)

певний стан

людини, що виявляється у
нав'язливому страху щодо чужинців чи просто чогось незнайомого або
страх перед чужоземцями та ненависть до них.

Б. ЛЕКЦІЯ.

Уперше зустрічається у словнику Вебстера, виданого 1841 р. у США. Такі
визначення засвідчують, що головним об'єктом ксе
нофобії завжди були
незнайомці або чужинці

(хепозсторонні,

іноземці). Причини тут прості:
історично так склалося, що поява чужинців з
азвичай не віщувало нічого
доброго, оскільки всі вони претендували на поля і пасовища, на майно, на
дружин.

У кращо
му випадку їхній вплив

був неруйнівним і нерідко змінював
уста
лений спосіб життя.

9


Розрізняють
дві основні форми

ксенофобії. Перша
спрямован
а на групу
всередині суспільства
, яку вважають чужою і шкідливою для суспільства,
наприклад, нові іммігранти, біженці, трудові мі
гранти, євреї, цигани,
гомосексуалісти. Об'єктом
іншої форми ксе
нофобії є переважно культурні
елементи, що вважаються чужими.

Усі культури зазнають чужоземного
впливу, але культурна ксено
фобія є часто вузькоспрямованою на певні
прояви такого впливу, наприклад, поширення нетрадиційної для певної
країни релігії.

Расизм

у загальному випадку розглядають як одну із форм ксе
нофобії


віри в те, що об'єкт ворожості є чужим.

З точки зору біосоціології, ксенофобія є суспільною проекцією ін
стинкту
самозбереження певної національно
-
економічної формації.

Незначні прояви ксенофобії є цілком природними і нешкідли
вими для
суспільства загало
м, але таке твердження дехто піддає сумніву.

ПОНЯТТЯ:

Расизм


світогляд, а також політичні теорії і практики, що
ґрунтуються на расовій дискримінації, на уявленні про поділ людей на
біологічно різні групи (раси) на основі види
мих особл
ивостей
зовнішнього вигляду, як
т
о
: колір шкіри, структура та колір волосся,
риси обличчя, будова тіла тощо і різному ставленні до людей та їх
спільнот залежно від їх приналежності до цих груп (рас).

Згідно з расистськими теоріями, люди різних рас розрізня
ють
ся за
соціально
-
біологічною поведінкою. Тобто до зовнішніх ознак
«прив'язуються» важливі психологічні, розумові та фізичні особ
ливості або
роблять антинаукові, неправдиві узагальнення на зра
зок:
«усі негри ліниві»,
«усі жиди жадібні»

тощо. Ця різниця
, як стверджують послідовники
расистських теорій, зумовлена меха
нізмами спадковості і не зникає повністю
у результаті виховання, соціалізації та інших культурних процесів.

Расова дискримінація означає будь
-
яке розрізнення, виняток, обмеження чи
перевагу,
засновані на ознаках раси, кольору шкіри, родового, національного
чи етнічного походження, метою або на
слідком яких є знищення або
п
рименшення прав людини та
основ
них

свобод у політичній, економічній,
соціальній, культурній чи будь
-
яких інших галузях сусп
ільного життя.

Поняття «расової дискримінації» не застосовується до відмін
ностей,
винятків, обмежень чи переваг, що їх держави
-
учасниці Міжнародної
конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримі
нації проводять чи
роблять між громадянами і
негромадянами.

V
І. Рефлексія.

1.

Чи був урок корисним?

2.

До яких висновків прийшли сьогодні?

УЧИТЕЛЬ:
Основна шкода від суспільних стереотипів в тому, що вони у
суспільній свідомості зводять штучні кордони, і, відповідно, об
межують
можливості для її діяльності

виключно бажаними для суспільства
варіантами. Будь
-
яке відкриття та винахід, взагалі, будь
-
яка принципово нова
10


думка


це подолання якогось стерео
типу; будь
-
яка творчість у рамках
стереотипів неможлива.

Мені б хотілося, щоб із сьогоднішнього нашого уроку

ви ви
несли для себе
декілька правил. ТРЕБА:

-

бути свідомим того, що спроби відповідати стереотипам потен
ційно
небезпечні і можуть призвести до насильства і жорстоко
сті як щодо
самого себе, так і щодо інших;

-

розуміти, що бути, як усі, значить жертвувати
своїми власними
принципами (розрізняти фантазії (те, що пропагують по телеба
ченню, в
кіно та рекламі) і реальністю (те що відбувається в ре
альному житті));

-

розуміти, що досконалість, нав'язана ґендерними стереотипа
ми, ілюзорна
і нереальна;

-

розуміти марн
ість і шкідливість прагнення досягти доскона
лості за
шаблоном;

-

цінувати переваги своєї індивідуальності.

V
ІІ. Оцінювання роботи учнів на уроці.

V
ІІІ. Домашнє завдання.
Есе* «Вплив стереотипів на життя сучасної молоді»


С.А.Антіповаспеціаліст вищої категорії, учитель
-
методист, учитель
суспільствознавчих дисциплін КЗ «СЗШ 3 37 м.Дніпродзержинська»11

ДО УРОКУ «СТЕРЕОТИПИ ТА УПЕРЕДЖЕННЯ»


РОБОТА В ПАРАХ.

Ми зустрічаємося зі стереотипами щодня.

Наприклад,
яким є стереотипне уявлення про:гарну ученицю;

-

поганого учня;

-

вчительку;
-

хлопця вашого віку;
-

дівчину
вашого віку;

-

"нового українця";
-

бомжа;
-

ділову жінку?

1)

Виберіть 2 стереотипи і стисло (3
-
4 реченнями) запишіть їхні
характерні риси.

2)

Об'єднайтеся в пари або четвірки, обміняйтеся своїми характеристиками.ЗАЛІЗНИЧНИЙ ЕКСПРЕС.

КРОК 1
.
Уявіть, що ви сідаєте в поїзд, щоб здійснити тривалу подорож з Києва до Санкт
-
Петербурга. Ви їдете в купе вагона, в якому їхатимуть ще
три осо
би. З ким із перелічених
далі пасажирів ви б хотіли їхати в одному купе:демобілізований з лав армії

солдат;диск
-
жокей, імовірно з грішми;чорношкірий турист з Центральноафрикансь
кої республіки;молодий художник,ВіЛ
-
інфікований;дівчина з вадам
и зору;циганка середнього віку з маленькою дитиною;репер із магнітофоном;молодий чоловік, схильний до алкоголю;уболівальник з Росії, котрий повертається з футбольного матчу;жінка, яка везе кошик з надзвичайно аромат
ними квітами;біженець з Чечні;працівник банку;мусульманин похилого віку;жінка, хвора на рак?


КРОК 2
.
Оберіть індивідуально зі списку пасажирів трьох осіб, з якими б ви їхали в
поїзді, і трьох осіб, присут
ність яких в одному купе була б для вас небажаною.


КРОК 3
.
Об'єднайтеся в
групи по 4
-
5 осіб і підготуйте спільний список пасажирів. Для

цього візьміть окре
мий аркуш з переліком пасажирів, по черзі поставте знак "плюс" проти
тих осіб, з якими б ви їхали, і знак "мінус" проти тих, кого б не хотіли мати су
путником.Підготуйте від
групи презентацію висновків з аргументацією щодо зробленого
вибору. Щоб зробити висновки, скористайтеся запитаннями:

-

Проти кого з перелічених осіб найбільше плю
сів? Чому?

-

Проти кого з
перелічених осіб найбільше міну
сів? Чому?

-

Чи є особи в списку, з якими
б хотіли їхати всі? Чому?

-

Чи є в списку особи, з якими б ніхто не хотів їхати? Чому?


КРОК 4.

Представте свої результати у класі.


КРОК 5
. П
одумай
те стосовно кожного випадку, п
роти якого стоїть знак "мінус":
Як
можна подолати стереотипи щодо цього випадку
?

12Значення слова «толерантність» у різних народів відчутно різ
ниться:

-

Іспанською це означає здатність визнавати відмінні від власних ідеї або думки;

-

французькою


ставлення, за якого допускається, що інші мо
жуть думати чи діяти
інакше, ніж ти сам;

-

англійською


готовність бути терпимим, поблажливим;

-

китайською


дозволяти, сприймати, бути великодушним що
до інших;

-

арабською


прощення, поблажливість, м'якість, милосердя, співчуття, прихильність,
терпіння, прихильність до інших;

-

українською


здатн
ість терпіти щось і від когось (бути витри
маним, витривалим,
стійким, вміти миритися з існуванням будь
-
чого і будь
-
кого).

Завдання:Яке з визначень вам імпонує найбільше?Чому, на ваш погляд, у різних країнах ці визначення значно різняться?А що є спільно
го у цих визначеннях?Чому толерантність дуже актуальна в наш час?ТАБЛИЦЯ

Ознайомтеся із змістом запропонованої таблиці і зробіть висновки.


Толерантна особистість

Інтолерантна особистість

Поважне ставлення до думки інших

Нерозуміння

Д
оброзичливість

Ігнорування

Б
ажання будь
-
що робити разом

Егоїзм

Р
озуміння і сприйняття

Нетерпимість

Чуйність

Виявлення зневаги

Допитливість

Дратівливість

Поблажливість

Байдужість

Довіра

Цинізм

Гуманізм

Невмотивована агресіяПриложенные файлы

  • pdf 15726025
    Размер файла: 378 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий