Құқық негіздері пәні бойынша есептер

JaKыK негіздері п‰ні бойынша есептер
1. Сарсенбаева Лязат JанатKызы 2009 жылдан бастап, нотариаттыK Kызметпен айналысып келеді. Отбасы жаCдайларына байланысты Сарсенбаева Л.J. шет елге к™шуге м‰жб_р болады. Шетелге к™шкеннен кейін Сарсенбаева ™зініS нотариаттыK Kызметін жалCастыра алады ма?
2. Каменова мен Бекбосынов некеде тaрCан кезде т™рт б™лмелі _й сатып алады. Бір жылдан кейін Каменова Kатты науKастанып ауруханаCа жатып Kалады. Сол кезде оныS жолдасы ‰йелім Каменова ‰рекет Kабілетсіз деп, т™рт б™лмелі п‰терді сатып жібереді. Осы м‰мілені ку‰ландырCан нотариустыS ‰рекеті заSды ма?
3. Жетпіс екі жасар ^сенова Нояновпен жасасKан ™мір бойы асыраудв aстау шартын бaзу ж™нінде нотариусKа шаCымданады. ^сенова жеке меншіктегі тaрCын _йін ешкімніS меншігіне берілмейтінін, ™йткені оныS тaрCын _йі жоK немере Kызына ™сиет бойынша беруге ниеті барын к™рсетеді. Ал, ™мір бойына асырау шартын оныS жиені Серіков оCан айтпастан жасасKан. НотариустыS ‰рекеті Kандай болуы тиіс?
4. Сарманов Астанадан АлматыCа к™шу _шін Алматыдан п‰тер іздеуді ™зініS жаKын туысы Jалиевке тапсырады. ^й алCаннан кейін сол _йдіS Kaнынан оCан 2% к™леміндегі соманы т™леуге міндеттенеді. Jалиев бір екі айдан соS КелімжанованыS _ш б™лмелі п‰тері СармановKа aнайды деген оймен Келімжановамен жазбаша шарт жасап ™з Kаражаты есебінен кепіл пaл ретінде _йдіS 20% к™лемінде сомасын т™леп, СармановKа хабарласады. БіраK, Сарманов АлматыCа к™шпейтінін ж‰не оныS шыCындарын ™теуден бас тартады. Осы дауCа байланысты Jалиев нотариусKа барады. Нотариус бaл жаCдайды Kалай шешу керек?
5. Ата анасыныS ™лімінен кейін асырауында екі кішкентай Kарындасы KалCан АсKаров ауыр материалдыK мaKтажыK к™ргендіктен ‰кесінен мaраCа KалCан _ш б™лмелі п‰терді Т_гелбаевKа сатады. Сатудан т_скен аKшаCа АсKаров пен оныS Kарындастары екі б™лмелі п‰тер сатып алады. Бір жылдан кейін АсKаров оныS сатKан п‰терініS нарыKтыK баCасы Т_гелбаевтыS т™легенінен екі есе жоCары екенін аныKтап м‰мілені бaзу _шін нотариусKа барады. Нотариус істі Kалай шешеді?
6. ^сенов ™зініS кемтарлыCына, яCни соKыр болуына байланысты к™ршісі Армановты ^сеновтыS атынан шартKа Kол Kоюуын сaрайды, ол шарт бойынша ол Болатбаевтан 100 мыS теSге KарызCа алады. Шартта KарастырылCан мерзім ™ткен соS Болатбаев Kарыз сомасын Kайтаруды талап етеді. БіраK, шарттаCы ^сеновтыS Kолы ку‰ландырылмаCан ж‰не ™зініS Kалада жоKтыCын айтып алCан аKшасын Kайтарудан бас тартады. Болатбаев мaнжай жаCдайда не істеу керек еді?
7. АKыл есі кем Ш™мішбаев ортаK бірлескен меншігіндегі авток™лігін сату _шін СауыKбаевпен нотариусKа барады. Нотариус екі тарап арасындаCы м‰мілені ку‰ландырып береді. Екі к_ннен кейін Ш™мішбаевтыS ‰йелі оныS жолдасыныS аKыл есініS кемдігі туралы нотариусKа айтып, м‰мілені жарамсыз деп тануды талап етеді. Іс Kалай шешілуі тиіс?
8. Демалыс паркінде жaмыс уаKытынан кейін жасаCан aсаK бaзаKылыK _шін трамвай ж_ргізушісі Сулейменовты он бес т‰улікке сот KамауCа алды. Жазаны ™тегеннен кейін, жазаны ™тегеннен кейін Сулейменов ™зін, JР ЕК 54-бабыныS 1-тармаCыныS 6-тармаKшасы бойынша, жaмысKа келмегені _шін жaмыстан шыCарылCанын білді. Жaмыстан шыCару к‰сіподаKпен келісілмеген. Сулейменов жaмыстан дaрыс босатылды ма?
9. Дауылбаева нотариус лицензиясын алу _шін €ділет органдарына тиісті Kaжаттарды тапсырып, нотариустыS Kызмет ету аумаCына с‰йкес, жеке практикамен айналысатын нотариустан таCылымдамадан ™теді. €ділет органдарына аттестациядан ™тіп, емтихан тапсырады. БіраK, ‰ділет органдары оCан лицензияны беруден бас тартады. ДауылбаеваныS таCылымдамадан ™ту _шін кеткен шыCыны оCан Kайтарылуы тиіс пе?
10. Жеке практикамен айналысатын нотариус Байжанов Ержан Jайратaлы ™з Kызметін атKару кезінде, м‰мілелерді ку‰ландырCан кезде делдал Kызметін атKарады. Сонымен Kатар, нотариаттыK іс ‰рекеттер жасаCан _шін т™ленетін т™лем аKыларды асыра алады. Осы ‰рекеттердіS н‰тижесінде оCан нотариаттыK палатаCа шаCым т_скен. НотариаттыK палата Kандай шешім Kабылдауы тиіс?
11. ШыCарCан ™німніS жарамсыздыCы _шін МейрамовKа KатаS с™гіс жариялады. ОCан Kоса, ‰кімшілік оны ай сайынCы 50% сыйаKыдан айырды, себебі ‰кімшіліктіS сыйаKы беру туралы ережесіне с‰йкес, ™ндірістік Kателік _шін Kызметкерді ішінара немесе толыK сыйаKыдан айыруCа KaKыK береді. ОныS _стіне ‰кімшлік МейрамовтыS кін‰сінан келтірілген зиянныS орнын ішінара толтыру _шін, 2/3 орташа айлыK табысынан aстап Kалсын деген aйCарым берді. Мейрамов к‰сіподаKKа ж_гінді. ОныS ойынша, сыйаKыны айыру м™лшері тым _лкен ж‰не жарамсыздыK _шін жалаKыдан aстап Kалу дaрыс емес, себебі ішкі еSбек т‰ртібі ережелерініS 29 тармаCына с‰йкес, бір еSбек т‰ртібін бaзCаны _шін бір Cана жаза Kолданылады. К‰сіподаK комитетініS шешімі Kандай болуы тиіс?
12. Зауыт жатаKханасында тaратын электромонтер Кустидинов босаCан б™лмеге ™з еркімен кіріп алды. Бaл _шін зауыт директоры оCан с™гіс жариялады. Екі айдан кейін, Кустидинов кезекшілікке мас к_йінде келді, сондыKтан ‰кімшлік оны еSбек т‰ртібін ж_йелі т_рде бaзCаны _шін жaмыстан шыCарды. Жaмыстан шыCару _шін ‰кімшілік к‰сіподаK келісімін алCан жоK. Кустидинов сотKа ™тінішпен ж_гініп, онда жaмысKа мас к_йінде келгенін мойындап, біраK еSбек т‰ртібін ж_йелі т_рде бaзбаCандыCын к™рсетті. СондыKтан жaмысKа Kайта Kабылдануын сaрады. Сот Kандай шешім шыCаруы тиіс?
13. Шоссе жолы мен автомобиль транспорт KызметкерлерініS к‰сіподаCына автошаруашылыKтыS ж_ргізушілер тобыныS шаCымы т_сті. АвтошаруашылыK бастыCы жaмыс уаKытыныS жиынтыK есебін белгіледі, соCан с‰йкес, азыK-т_лікпен Kамтамасыз ету бойынша жaмыс жасайтын ж_ргізушілер сенбі, тіпті демалыс к_ндері де кесте бойынша жaмыс жасауы керек. Автомобильдік транспортта жaмыс уаKытныS жиынтыK есебі бола ма? Жaмыс уаKытыныS жиынтыK есебініS к_нделікті есебінен, жaмыс к_ні мен жaмыс ауысымыныS айырмашлыCы Kандай?
14. ТaрмыстыK Kызмет к™рсету комбинатыныS ‰кімшілігі м_ліктіS саKталуын Kамтамасыз ету ж‰не халыKKа Kызмет к™рсетудіS Kажеттілігін негізге ала отырып, Kызметкерлерге ™зініS бaйрыCымен тaраKты кешкі кезекшілікті енгізді. Кезекшілікке к‰мелетке толмаCан Kызметкерлер, аяCы ауыр ‰йелдер, кішкентай балалары бар ‰йелдер тартылCан. Комбинат ‰кімшілігініS бaйрыCы заSда ма?
15. К‰сіпорынды бес к_ндік жaмыс аптасына ауыстыру барысында директордыS бaйрыCымен к‰мелетке толмаCан жaмыскерлер мен зиянды еSбек жаCдайында жaмыс жасайтындарCа 8 саCаттан ауысым белгіленген кесте бекітілді. Жaмыс уаKытыныS нормасынан жaмыс жасауды болдырмау маKсатында, бірінші аптада 15 жастан 16 жасKа дейін к‰мелетке толмаCан Kызметкерлерге 4 к_н демалыс, ал зиянды еSбек жаCдайында жaмыс жасайтын жaмыскерлерге 6 к_н демалыс берілді. JaKыKтыK инспектор ауысым кестесін Kайта Kарауды сaрады. JaKыKтыK инспектордыS талабы заSды ма? Кезекшілікке тартудыS т‰ртібін реттейтін нормативтік акт бар ма?
16. Бір университетте 0,5 ставкада жaмыс істеген Дауылбаеваны кадр б™лімініS бастыCы еSбек кітапшасы сол ЖОО жатKанына ж‰не басKа жерде жaмыс ‰стемеуіне Kарамастан Kоса атKарушы ретінде р‰сімдеді. С‰уір айында Дауылбаева ж_ктілік пен босануCа байланысты аKылы еSбек демалысына шыKты. Демалыс аяKталCан соS Дауылбаева жaмысKа шыKса, кадр б™лімініS бастыCы, оны еSбек шартыныS мерзімініS аяKталуына байланысты жaмыстан шыCарды. Кадр б™лімі бастыCыныS ‰рекеттері заSды ма
17. Демалыс паркінде жaмыс уаKытынан кейін жасаCан aсаK бaзаKылыK _шін трамвай ж_ргізушісі Сулейменовты он бес т‰улікке сот KамауCа алды. Жазаны ™тегеннен кейін, жазаны ™тегеннен кейін Сулейменов ™зін, JР ЕК 54-бабыныS 1-тармаCыныS 6-тармаKшасы бойынша, жaмысKа келмегені _шін жaмыстан шыCарылCанын білді.
Жaмыстан шыCару к‰сіподаKпен келісілмеген. Сулейменов жaмыстан дaрыс босатылды ма?
18. €кімшілік пен к‰сіподаK шешімімен «Нaрсая» АJ-ныS ішкі еSбек т‰ртібі ережесіне шарт енгізілді. ОCан с‰йкес, ‰кімшілік бір айда аKауды Kайталап жіберген тaлCаларCа, басKа шаралармен Kоса, 10мыS теSге м™лшерінде айыппaл салуCа KaKылы болды. Сонымен Kатар, _ш ай мерзім ішінде аKау жібермеген шебер жaмыскерлерге, 25 мыS теSге м™лшерінде сыйаKы берілу керектігі к™зделген. Ішкі еSбек т‰ртібі ережесіне енгізілген Kосымшалар заSды ма?
19. Оспанов жыл сайынCы аKылы еSбек демалысынан кейін жaмысKа шыKпай, жaмыс берушініS телефон соCуларына жауап бермеді. Алайда, жaмыста болмаCан мерзім ішінде ол к‰сіподаK т™раCасына телефон шалCандыCы белгілі болды. Жaмыс беруші Оспановты Kaжаттамамен р‰сімделген жaмыста болмаCан к_ндері _шін жaмыстан шыCара ала ма?
20. Локоматив машинасі Муратовты, тыйым салынCан дабылдарCа Kарамай, ж_йткіп ™ткені _шін, локомативті ж_ргізу KaKыCынан айырды ж‰не бір жыл мерзімге от жаCушы Kызметіне ауыстырды. МуратовKа таCайындалCан т‰ртіптік жаза дaрыс па? Бір жылдан кейін Муратовты бaрынCы жaмысына ауыстыруCа болады ма?
21. Жеке к‰сіпкер И. Оразбаев 15 тамызCа дейін Васенковтан жанар-жаCар май сатып алу _шін 80 мыS теSге KарызCа алады. Jарыз мерзімінде Kайтарылмайды, ал 27 Kырк_йекте Васенков В. АяK астынан Kайтыс болады. Jайтыс болCанныS барлыK м_лкі оныS aлы Анатолийге к™шеді. МіндеттеменіS орындалуы тоKталды ма? Егер де сіз Оразбаев И. Kарызды KайтаруCа міндетті деп есептесеSіз, онда кімге ж‰не Kандай сомада? Васенков В. емес, Оразбаев И. Kайтыс болса жауап ™згерер ме еді?
22. Жеке к‰сіпкер Акулов А. ™зіне тиесілі наубайхананы інісі Крымов К-Cа тaраKты рента шарты бойынша береді. Осыдан бір жарым жыл ™ткеннен кейін Акулов А. Kайтыс болады. ШарттыS ‰рекет етуі тоKталды ма? СіздіS ойыSызша Акулов А. емес, Крымов К. Jайтыс болса жаCдай ™згерер ме еді? ЖоCарыда келтірілген екі сaраKKа да жауап егер бaл CaмырлыK рента болса Kалай болар еді? Ал, егер ™мір бойы асырауда aстау шарты болса ше?
23. «Юность» тігін фабрикасы балалар кешенді д_кеніне 1 тамызCа дейін KыздарCа арналCан мектеп киімін жалпы м™лшері 500 нысанада жеткізуге міндеттенеді. Алайда шартта белгіленген мерзімде ж‰не одан кейін тапсырылCан киім жеткізілмейді, н‰тижесінде кешенді д_кен шыCынCа aшырайды. Шартты бaзудыS себебі тігін фабрикасында Kажетті матаныS болмай Kалуы болады. Мата маKта фабрикасында Kажетті жіптіS болмауынан ™ндірілмейді.
24. Тігін фабрикасы кешенді д_кен алдында ™з міндеттемесін орындамаCаны _шін жауап берді ме? Бaл сaраKтыS жауабына фабрикада матаныS болмау фактісі мен себебі ‰сер ете ме? Егер фабрика д_кен алдындаCы шыCындарды ™тесе, бaл оны сол тауарды болашаKта жеткізу міндетінен босата ма? Берілген сaраKты шешуге тапсырысKа берілген тауар кешенді д_кенге бір де бір рет жеткізілмегеніS маSызы бар ма?
25. А.JайдаровтардыS отбасындаCы фермерлік шаруашылыCыныS меншігінде: жер телімі, шараушылыKты ж_ргізу _йі, сиыр, Kaс, жеSіл ж‰не ж_к к™лігі, ауыл шаруашылыCы техникалары ж‰не таCы басKа болды. ОныS _лкен aлы Самат _йленгеннен кейін фермерлік шаруашылыKтаCы ™зініS _лесін шаруашылыK ашуына байланысты беруді талап етеді. СаматтыS бaл ‰рекеті KaKыKKа сай ма?
26. Жеке к‰сіпкер ретінде С.Рахманов JР ‰ділет органдарына тіркелуге барады. €ділет органы тіркеуден бас тарады. Осы ‰рекет заSды ма, жеке к‰сіпкер ретінде Kандай мемлекеттік органCа тіркелуге болады.
27. Мемлекеттік демелыс орны коммерциялыK банктен т™мен баCаCа бау – баKша жерін сатып алып, оCан жеке тaлCаларCа сату _шін _й салуCа Kарыз аKша алады. Кірген табыстыS бір б™лігін демалыс орнынынS ж™ндеу жaмысына ж‰не _й жиjаздарын ж‰не т.б. сатып алады. БіраK (Мемлекеттік орган) демалыс орныныS меншік иесі бaл Kызметке тыйым салады, оныS себебі мемлекеттік мекеменіS коммерциялыK Kызметпен айлалысуCа KaKыCыныS жоKтыCы ‰сер етеді. Істі шешіSіз?
28. Мемлекеттік орта білім беру орныныS директоры J.Дулатов аKылы негізде аптасында екі реті би _йірмесін ™ткізетін орын мен спорт залын жалCа береді. ОныS ‰рекетіне мемлекеттік органдар тарапынан KарсылыKтар туындайды. Ол KарсылыKтыS KaKыKтыK салдары Kандай. ДиректордыS ол орындарды жалCа беруге KaKыCы бар ма? БіраK мемлекеттік оKу орны мен жеке оKу орындарыныS арасындаCы жасалынCан шарт KaKыKтыK м‰нге ие.
29. Т™мендегі оKиCалар бойынша міндеттеменіS тоKтатылу жаCдайын к™рсетіSіз:
а) Асанов КаримовтыS к™мегімен Kыс айында бау-баKша сатып алады. К™ктем айында ол жеррді пайдалану м_мкін болмайды, себебі ол жерге су толып кеткен. СудыS кебуіне кем дегенде т™рт апта уаKыт Kажет екенін біледі;
б) 72 жастаCы Jaрманов мемлекеттік бажды т™леуді азайту _шін шет елдік к™лігін сатып алу сату шартын жасасу арKылы KызыныS атына береді.
30. Семей цемент заводы Астана Kаласына тасымалдау шарты бойынша екінші кварталда 100 вагон цемент жеткізуге шарт жасасады. ОныS жеткізілгені наKты 80 вагон. Тапсырыс берген жаK шарт бойынша Kажетті зат толыK жетпеуі салдарынан, артыK аKшаны Kайтаруды талап етеді. Ал завод болса айыппaл т™легендігі _шін одан бас тартады. JойылCан талап дaрыс па? Шартта к™рсетілмеген айыппaлды тапсырысшыныS есебінен т™леу дaрыс па? Егер завод тапсырысшыныS берген тапсырысынан артыK ‰келсе, оCан аKша т™леуге KaKыCы бар ма?


Приложенные файлы

  • doc 15723819
    Размер файла: 58 kB Загрузок: 2

Добавить комментарий