Қазақ лексикографиясы пәні бойынша емтихан сұра..

JазаK лексикографиясы п‰ні бойынша емтихан сaраKтары
1. Аударма с™здіктер, олардыS тарихы.
2. «Лексикография» aCымыныS м‰ні мен мазмaны.
3. JазаK лексикографиясыныS зерттелу тарихы.
4. ОрфоэпиялыK с™здіктердіS т_рлері, жіктелуі.
5. Т_сіндірме с™здіктіS Kaрылысы.
6. М. JашKаридіS «Диуани лaCат-ат т_рік» атты салыстырмалы – тарихи с™здігі – энциклопедиялыK еSбек.
7. ЭтимологиялыK лексикография Kaрылымы.
8. АймаKтыK с™здіктер, олардыS тарихы.
9. ХХ CасырдаCы KазаK с™здіктерініS тарихы.
10. ЭнциклопедиялыK с™здіктер.
11. ФразеологиялыK с™здіктердіS Kaрылысы.
12. С™здіктердіS жанрлыK-типологиялыK типтері.
13. Синонимдік с™здіктердіS жасалу тарихы.
14. ФразеологиялыK с™здіктер.
15. Типтес лексикография.
16. Жеке аKын-жазушылардыS шыCармаларыныS с™здігі.
17. «Кодекс Куманикус» – KазаK ‰деби тілініS лексикографиялыK арнасы.
18. С™здік шыCармашылыK.
19. Абай тілі с™здігініS Kaрылысы.
20. АлCашKы терминологиялыK с™здіктер.
21. Лексикография саласы, оныS зерттеу нысаны.
22. Абай тілі с™здігініS жасалу тарихы.
23. ЛингвистикалыK с™здіктердіS т_рлері.
24. С™здіктердіS типологиясы.
25. СоSCы емле с™здігіндегі ™згерістер.
26. Т_ркі тілдерініS с™здіктері.
27. ЛексикографиялыK Kaрастырма.
28. Тіл_йренім лексикографиясы.
29. С™здіктердіS ж_йесі.
30. JазаK лексикографиясындаCы с™здіктердіS т_зілім тарихы.


JазаK паремиологиясы п‰ні бойынша емтихан сaраKтары
1. Паремиология п‰ні туралы т_сінік.

2. МаKал, м‰тел, наKыл с™з aCымдарына т_сініктеме беру.

3. Паремиология мен тіл білімініS басKа салалары арасындаCы байланыс.

4. JазаK паремияларыныS бастау к™здері.

5. Орта CасырдардаCы наKыл с™з _лгілері мен KазаK паремияларыныS aKсастыCы.

6. JазаK тіліндегі паремиялардыS жинаKталуы.
·

7. JазаK маKал-м‰телдерініS басKа т_ркі тілдес халыKтардыS паремияларымен ортаKтыCы.

8. JазаK маKал-м‰телдерініS туыс емес халыKтардыS паремияларымен ортаKтыCы.

9. МаKал-м‰телдерді топтастырудыS KаCдалары.

10. €. Jайдар aсынCан «Адам», «JоCам», «ТабиCат» aстанымы.

11. JазаK паремиологиясындаCы негізгі баCыттар.

12. Паремиялар мен фразеологизмдердіS айырым-aKсастыCы.

13. ПаремиологиядаCы зерттеу баCыттары.

14. Салыстармалы паремиология туралы т_сінік.

15. Паремиология ж‰не этнолингвистика.

16. ПаремиялардыS этнолингвистикалыK сипаты.

17. JазаK паремияларыныS негізгі маCыналыK топтары.
18. МаKал-м‰телдердіS белгілі бір маCыналыK тобын талдау.
19. ПаремиялардыS этнолингвистикалыK у‰жі дегенді Kалай т_сінесіз?
20. ПаремиялардыS KaрылымдыK ерекшеліктері Kандай?
21. Афоризмдер мен маKалдардыS aKсастыK, айырмашылыKтары.
22. ПаремиялардыS авторлыK инварианттары туралы не білесіз?
23. «€йел» aCымына Kатысты паремиялар сипаты.
24. «Ер адам» aCымына Kатысты паремиялар сипаты.
25. МаKал-м‰телдердіS т‰рбиелік м‰ні неде?
26.МаKал-м‰телдердегі дидактикалыK сарын.
27. АймаKтыK паремиялардыS Kалыптасу негіздері.
28. Диалектілік маKал-м‰телдердіS KaрылымдыK ерекшеліктері Kандай?
29. МаKал-м‰телдердегі халыKтыK психологияныS к™рінісі.
30. ПаремиялардыS этнографиялыK сипаты.


15

Приложенные файлы

  • doc 15723530
    Размер файла: 39 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий