28.Ссудалық пайыздың экономикалық мәні. Ссудалы..

СсудалыK пайыз тауарлары ™ндіріс жаCдайында ж‰не KоCамда несие Kатынастары дамыCанда пайда болды. Несие болмаCан жерде ссудалыK пайыз болмайды.
СсудалыK пайыз несие ретінде-ссудаCа уаKытша пайдалануCа берілген KaнныS баCасын білдіретін объективті экономикалыK категория. СсудалыK пайыздыS м‰ні мыналарды білдіреді:
СсудаCа берілген Kaнды пайдаланCаны _шін т™ленетін т™лемді;
Несиеге Kосылатын _стемені;
Несие берушініS шыCыстарыныS орнын толтыру ‰дістерін.
СсудалыK пайыздыS к™зінен Kарыз алушыныS несиені ™німді айдалануына оныS ссудаCа берілген Kaнды пайдаланудыS н‰тижесінде алCан пайда жатады. Сол себепті де ссудалыK Kaнды aсынушы несие мен оны пайдаланатын Kарыз алушыныS арасындаCы экономикалыK м_дделердіS KайшылыCы aдайы болып тaрады.

Приложенные файлы

  • doc 15723252
    Размер файла: 25 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий