Тема 4. Правопорушення на транспорті та юридична відповідальність

Тема 4. Правопорушення на транспорті та юридична відповідальність
Поняття та види правопорушень на транспорті.
Транспортні злочини та особливості кримінальної відповідальності.
Адміністративні проступки на транспорті та особливості адміністративної відповідальності за них.
Особливості цивільно-правової відповідальності за порушення транспортних зобов’язань.

1. Поняття та види правопорушень на транспорті.
Транспорт є однією з важливих галузей суспільного виробництва і покликаний задовольняти потреби населення і суспільного виробництва у перевезеннях.
Вступаючи в процес транспортування, його учасники тією чи іншою мірою можуть впливати на стан транспортних суспільних відносин, змінювати зв'язки між собою, сприяти чи, навпаки, гальмувати нормальним процес взаємодії. У такій формі бере свій початок в широкому розумінні правова поведінка на транспорті, яка може мати два прояви корисності та шкідливості.
Правова поведінка виявляється у формі дій чи бездіяльності, які впливають на відносини між суб'єктами. Правова поведінка на транспорті є одним із видів юридичних фактів, тих конкретних життєвих обставин, за якими норми транспортного права пов'язують виникнення, зміну чи припинення транспортних правових відносин.
У правової поведінки є два різновиди: правомірна та протиправна.
Для правомірної поведінки характерні: соціальна корисність; відповідність тим чи іншим чинникам, які зазначені в правових нормах; наслідки, що настають від такої поведінки, є позитивними. До протиправної поведінки можна віднести суспільне шкідливий, протиправний вчинок, вчинення якого обумовлює настання юридичної відповідальності і визнається як правопорушення.
Правопорушення це соціальне небезпечне або шкідливе, протиправне, винне діяння деліктоздатного суб'єкта, яке передбачено чинним законодавством і за яке встановлена юридична відповідальність.
Враховуючи транспортну специфіку і особливості транспортного права вважається доцільним зазначити, що законодавець не випадково виділяє всі транспортні правопорушення, як у кримінальному кодексі, так і в адміністративному, у відокремлені самостійні групи.
Характерною особливістю цих правопорушень є те. що їх вчинення відбувається у певній сфері діяльності, де взаємодія людини з транспортним засобом являє (складає) собою джерело підвищеної небезпеки.
1. Об’єктом транспортних правопорушень є суспільні відносини у сфері безпеки руху і експлуатації транспорту та своєчасного, гарантованого переміщення пасажирів, вантажів і багажу. Причому безпека руху транспорту тісно пов'язана з громадською безпекою.
2. Суб'єктами правопорушень на транспорті можуть бути фізичні особи, які досягли 16-річного віку. ,і в окремих випадках особи, яким виповнилося 14 років, а також посадові особи . Суб'єктами цивільно-правових порушень можуть бути й юридичні особи, у випадках прямо передбачених законодавством юридичні особи можуть бути суб'єктами і адміністративних правопорушень (проступків).
Теорія права визначає відповідну класифікацію, за якою всі правопорушення поділяють на дві групи: злочини та проступки. Проступки, у свою чергу, класифікуються на адміністративні, цивільно-правові та дисциплінарні.
За правопорушення на транспорті законодавством України передбачена кримінальна, адміністративна та цивільно-правова відповідальність.
2. Транспортні злочини та особливості кримінальної відповідальності.
Транспортні злочини та особливості кримінальної відповідальності.
Розділ 2 Кримінального кодексу України визначає такі види транспортних злочинів:
Порушення правил безпеки руху та експлуатації
Пошкодження шляхів сполучення і транспортних засобів
Угон або захоплення залізничного рухомого складу, повітряного, морського чи річкового судна
Блокування транспортних комунікацій, а також захоплення транспортного підприємства
Примушування працівника транспорту до невиконання своїх службових обов'язків
Порушення пілотом чи іншою особою, яка не є працівником повітряного транспорту
Порушення правил використання повітряного простору
Самовільне без нагальної потреби зупинення поїзда
Ненадання допомоги судну та особам, що зазнали лиха
Неповідомлення капітаном назви свого судна при зіткненні суден
Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами
Випуск в експлуатацію технічно несправних транспортних засобів або інше порушення їх експлуатації
Порушення правил, норм і стандартів, що стосуються убезпечення дорожнього руху
Незаконне заволодіння транспортним засобом
Знищення, підробка або заміна номерів вузлів та агрегатів транспортного засобу
Порушення чинних на транспорті правил
Пошкодження об'єктів магістральних нафто- газо- та нафтопродуктопроводів.
Види кримінальної відповідальності за злочини на транспорті:
Штраф
Виправні роботи
Арешт
Обмеження волі
Позбавлення волі
Позбавленняя аправа займати певні помвди та керувати ТЗ

3. Адміністративні проступки на транспорті та особливості адміністративної відповідальності за них.
Законом визначено, що адміністративним проступком визнається протиправна вина (умисна або необережна) дія чи бездіяльність, яка посягає на власність, права і обов'язки громадян, на державний або громадський порядок, на встановлений порядок управління і за яку законодавством України передбачено адміністративну відповідальність.
Загально-правові ознаки, які властиві адміністративному проступку:
По-перше, це виключно вчинок, тобто дія (наприклад, куріння в автобусах, маршрутних таксі, тролейбусах або трамваях)
По-друге, антигромадська спрямованість адміністративного проступку, яка характеризується суспільною шкідливістю.
По-третє, - протиправність, а саме, заборона транспортно-правовою нормою вчинку як такого, що завдає шкоди чи загрожує небезпекою.
По-четверте, - винність, яка виражається як прояв волі і свідомості особи, її психічного ставлення до відповідного вчинку і його наслідків. Діяння має бути вчинено умисно або з необережності.
По-п'яте, - адміністративна карність, тобто протиправне, винне діяння буде визнано адміністративним проступком тільки тоді, коли за його вчинення передбачена адміністративна відповідальність.
Об'єктом адміністративних проступків на транспорті є суспільні відносини у сфері порушення правил охорони порядку і безпеки руху на транспорті, які утворюються в процесі експлуатації і користування різними видами транспорту.
Всі проступки на транспорті можна класифікувати за ознаками об'єктів як:
порушення правил по охороні порядку і безпеки руху на залізничному, повітряному, морському, річковому транспорті
порушення водіями правил безпеки руху і експлуатації транспортних засобів (на автомобільному транспорті
керування транспортними засобами або суднами особами, що не мають на це права керування
керування транспортними засобами або суднами, а також допуск до керування ними осіб, які перебувають у стані сп'яніння
керування транспортними засобами або суднами, не за реєстрованими в установленому порядку, з підробленими номерними знаками та експлуатація транспортних засобів зі знищеними або підробленими номерами агрегатів
випуск на лінію технічно несправних транспортних засобів, а також випуск у плавання суден з несправностями, з якими заборонено їх експлуатацію
порушення правил утримання споруд для стоянки суден, утримання доріг, норм і стандартів стосовно забезпечення безпеки дорожнього руху, пошкодження магістральних трубопроводів, доріг, залізничних переїздів та інших споруд
порушення правил руху пішоходами та іншими учасниками дорожнього руху
порушення правил пожежної безпеки на залізничному, морському, повітряному та річковому транспорті
порушення правил громадського порядку і громадської безпеки на транспорті
порушення правил, спрямованих на забезпечення схоронності вантажів та іншого майна
Загальним суб'єктом транспортних проступків буде особа 16-річного віку, звичайно осудна (деліктоздатна).
Особливими суб'єктами є: неповнолітні; військовослужбовці і призвані на збори військовозобов'язані; рядовий і начальницький склад органів внутрішніх справ; депутати; інваліди.
За вчинення адміністративних проступків на транспорті застосовуються такі стягнення як:
Попередження
Штраф
Оплатне вилучення ТЗ
Позбавлення права користування ТЗ

4. Особливості цивільно-правової відповідальності за порушення транспортних зобов’язань
Аналіз норм цивільно-правової відповідальності за порушення транспортних зобов'язань дозволяє виділити таке:
1. Цивільно-правова відповідальність є негативним для порушника (боржника) наслідком і полягає у застосуванні до нього в інтересах іншої особи (кредитора) встановлених законом або договором санкцій майнового характеру відшкодування збитків, виплату неустойки (штрафу, пені).
2. Цивільно-правова відповідальність у сфері транспортних правовідносин носить компенсаційний характер, оскільки її метою є відновлення порушених майнових прав учасників правовідносин, а тому розмір відшкодування не може перевищувати розміру завданих збитків (ст. 114 Статуту залізниць України, ст. 179 КТМ, ст, 93 Повітряного кодексу України, ст. 68 Закону України «Про автомобільний транспорт»), однак ця відповідальність залишається обмеженою, бо неодержані доходи не відшкодовуються.
3. Однією з особливостей цивільно-правової відповідальності у сфері транспортної діяльності є те, що умови відповідальності перевозочного процесу неоднакові. Перевізнику всіх випадках, крім шкоди, заподіяної внаслідок загибелі або ушкодження здоров'я пасажира, несе відповідальність за правилами транспортного законодавства. Вантажовідправник перед перевізником несе відповідальність за нормами транспортного законодавства, а перед вантажоодержувачем за нормами цивільною законодавства. Зазначене породжує і особливий порядок розгляду майнових спорів на транспорті.
4. І остання особливість цивільно-правової відповідальності полягає в тому, що транспортним відносинам притаманний особливий, відмінний від усталеного для вирішення інших господарських спорів, претензійний порядок здійснення задоволення вимог.
Цивільно-правову відповідальність на транспорті бажано розглядати за цими двома ознаками:
1. відповідальність за невиконання плану перевезень;
2. відповідальність за несхоронність перевозимих вантажів.

Контрольні питання:
Укажіть ознаки правопорушення на транспорті.
Визначте склад транспортного правопорушення.
Які види правопорушень мають місце на транспорті?
Укажіть кваліфікуючі ознаки транспортних злочинів.
Зробіть визначення транспортних засобів.
Особливості адміністративної відповідальності за проступки на транспорті.
Назвіть органи, які мають право розглядати справи про адміністративні правопорушення та накладати адміністративні стягнення.
Визначте особливості цивільно-правової відповідальності на транспорті.

15

Приложенные файлы

  • doc 15715311
    Размер файла: 61 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий