Edgar -Kardanayin Poxancum


5. Կարդանային Փոխանցում (Նախաբան)
Ըստ ГОСТ 18667-73 -ի Կարդանային փոխանցումը տրանսմիսիայի մի (տեսակ է) մեխանիզմ է ,որն բաղկացած է մեկ կամ մի քանի կարդանային լիսեռներից և հոդակապերից ,ծառայում է տրանսմիսիայի հանգույցից մյուսին մոմենտ հաղորդելու համար : Կարդանային փոխանցումներն ավտոմոբիլի տրանսմիսիայում մոմենտ են փոխանցում շարժիչից փոխանցման տուփ ,փոխանցման տուփից բաշխիչ տուփ ,փոխանցման տուփից գլխավոր փոխանցում ,բաշխիչ տուփից առջևի և ետևի տանող կամրջակների գլխավոր փոխանցում :Կախված անիվների անվային բանաձևից ,տրանսմիսիայի տարբեր խմբերից ,կարող են օգտագործվել մի քանի առանձին կարդանային փոխանցումներ :5.1 Կարդանաին փոխանցման կինեմատիկան ,կոնստրուկցիայի ընտրությունը և տեղակայման անկյունների որոշումը :Ընտրենք կարդանային փոխանցման սխեմա 4x4 –ի համար :
Անհավասար անկյունային արագության կարդանային փոխանցման ժամանակ տանող եղանիկի հավասարաչափ պտտման դեպքում տարվողը պտտվում է անհավասարաչափ : Եղանիկների պտտման անկյունների և անկյունային արագությունների միջև կա հետևյալ կապը :
tgα1= tgα2*cosγ1-2 ; ω1=(ω2*cosγ1-2) Sin2α+Cos2α*tg2γ12որտեղ α1 և α2 համապատասխանաբար տանող և տարվող եղանիկների պտտման անկյուներն են , ω1 և ω2 անկյունային արագությունները , γ12 տանող և տարվող լիսեռների միջև եղած անկյունն է:Աղյուսակ 5.1-ից ընտրենք УАЗ մակնիշի ավտոմոբիլի կարդանային փոխանցման տեխնիկական բնութագիրը : 1.Կարդանային փոխանցման կողմից հաղորդվող առավելագույն ոլորող մոմենտը ՝
Mոլ=225 ն մ2.Կարդանային լիսեռի թույլատրելի խփոցը՝ = 0,6 մմ3.Կարդանային լիսեռների միջև ամենամեծ թույլատրելի անկյունը ՝ γ12 = 70 :
4.Կարդանային լիսեռի թույլատրելի հավասարակշռությունը՝ = 2,0 ն մմ5. Բազմաերիթային մասի առավելագույն ազատ ընթացքը ՝ fա = 52,0 մմՀիմնական չափերըԿարդանային հոդակապի կենտռօնից մինչև կցաշուրթով եղանիկի ճակատը՝ lM=858 մմԿարդանային հոդակապի կենտրոնից մինչև եղանիկ հոդակապը եղած չափը՝ l=48 մմ6. Կարդանային լիսեռի չափերը ,ներսի տրամագիծը d=45 մմ , պատի հաստությունը՝ S= 2 մմ7. Կարդանային խաչուկի չափերը ՝մատի տրամագիծը՝ d= 16,3 մմ , մատի ճակատների միջև եղած հեռավորությունը ՝ 80 մմ8. Կցաշուրթով եղանիկի նստեցման չափը ՝նստեցման գոտու տրամագիծը ՝ 60 մմ , բարձրությունը ՝ 1,5 մմՀեղյուսների անցքերի կենտրոնների միջև եղած հեռավորությունը ՝ 50 մմ9. Բազմաերիթի տիպը – էվոլվենտային նշանակումը - 44x1,25x34 (մմ)
10. Հիմնական մասերի նյութը ՝
Խողովակ ՝ պողպատ 35x
Խաչուկ ՝ ст 20x
Կցաշուրթ եղանիկ ՝ К4-16 կամ պողպատ ст 30x
Եղանիկ՝ ст 40x
Սահող եղանիկ ՝ ст 30x
Բազմաերիթային լիսեռ ст 40x
Հաշվարկենք կարդանային փոխանցման Օ.Գ.Գ. –ն
η=1-2μd1πlk[lntg(π4+γ1-22)+tgγ1-2] =1-2*0,75*16,33.14*428[lntg(3,144+0,12222)+tg70]=0,84η=0,84>(0,05÷1)-ի սահմանին
որտեղ μ-ը կարդանային հոդակապի շփման գործակիցն է (μ=0,05÷0,1) μ=0,75 d1=16,3 մմ ՝ խաչուկի մատի տրամաիծը ,աղ. 5.1
lk=ln2=8582=428 մմ եղանիկի վրա ազդող շրջանագծային ուժի կիրառման կետի միջև եղած հեռավորությունը : tg70 = 0,1228
γ1-2=70=0,1222 կարդանային լիսեռների միջև եղած անկյունն է . աղ. 5.1
Կարդանային լիսեռի առավելագույն պտուտաթվերը nmax=1000*i`*Vmax2πrk*60=1000*4.717*1102*3.14*0.313*60=4400 պտ/ր nmax=4400 պտ/ր
i=U0*iբ.տ կարդանային լիսեռներից մինչև տանող անիվներն ընկած փոխանցման հարաբերությունն է
i0`= 4,89 iբ.տ =2,08 բաշխիչ տուփ
Vmax=110 կմ/ժ : Ավտոմոբիլի УАЗ 3303-ի առավելագույն արագությունն է ըստ առաջադրանքի : rk=0,313 մ՝ անվադողի գլլորման շառավիղն է ՝(քարշային հաշվարկ ):
Կրիտիկական պտուտաթվերըnկր=1,185*108D2-d2L2=1,185*108492-452858=5500 պտ/ր
Որտեղ d=45 մմ ՝կարդանային լիսեռի ( խողովակ ) –ի ներքին տրամագիծն է ՝ աղ. 5.1
D=d+2S=45+(2*2)=49 մմ ՝ արտաքին տրամագիծ , S=2 մմ՝ պատի հաստությունն է : L=858 լիսեռի խողովակների միջև եղած հեռավորությունն է :
Lընդ=858+2*43=944 մմ ՝ կարդանային լիսեռի ընդհանուր երկարությունն է , աղ. 5.1
Ըստ նկ. 5.2-ի Կարդանային փոխանցման սխեման տեսքը ՝
Եղանիկներն դասավորված են մեկ հարթության մեջկարդանային լիսեռից հաղորդվող մոմենտի մեծությունը `
Mk=Memax* ik1* K0* Kд* Kγ* Kt=172,5*3,7*8,4*1,33*1,25*1,299*1,362= 2077 ն մ
Որտեղ Memax=172,5 ն մ ՝ շարժիչի առավելագույն մոմենտն է : ik1=U1=3,78` առաջին փոխանցման հարաբերությունն է :
K0=1,33 ասեղնավոր առանցկակալի առանց նսխարկությունն հաշվի առնող գործակից է
Kд=1,25 `կարբյուրատորաինի համար շարժիչի տիպն հաշվի առնող գործակիցն է :Kγ=1,299 ,երբ γ1-2=γ1-4=70 աղ. 5.4
Kt=1,362 `կարդանային փոխանցման երկարակեցությունն հաշվի առնող գործակից ,երբ t=7000 ժամ : աղ 5.5
Ավտոմոբիլի շարժման միջին պտուտաթվերը ՝
n=(0,2÷0,5)* nmax=0,35*nmax =0,35*4400 =1540 պտ/ր
5.2 Կարդանային փոխանցման նախագծումն ու հաշվարկը (նկ. 5.7)
5.2.1 Հաշվարկային ելակետային տվյալներ
1. Կարդանային փոխանցման կողմից փոխանցվող պտտող մոմենտի առավելագույն արժեքը՝ Mk=Mk1=2077 Ն մ ,նախորդ հաշվարկից :
2. Կարդանային լիսեռների միջև եղած անկյունն է ՝ γ1-2=γ2-4=703. կարդանային լիսեռի երկարությունը ՝ Lընդ=944 մմ5.2.2 Հաշվարկային ոլորող մոմոնտի որոշումը :Հաշվարկը կատարվում է ստատիկ մոմենտի ազդեցության տակ ,իսկ դինամիկ բեռնվածքի ազդեցությունն հաշվի է առնվում ամրության պաշարի գործակցի միջոցով :
Mk1=Mk=2077 Ն մ տանող լիսեռի պտտող մոմենտը
Mk2=Mk1/ cos γ = 2077/ cos70=2077/0,9925=2092 ն մ ՝տարվող լիսեռի ոլորող մոմենտը:
Եթե տանող կամրջակների թիվն 2 է 4x4 պես,ապա տանող լիսեռի պտտող մոմենտը կլինի Mk1=Memax*ik1*iբտ *λ=2077*2,08*0,6/0,4=6480 ն մՏարվողինը՝ Mk2=Mk1// cos γ = 6480/0,9925=6528 ն , λ= G2/Gա ` բեռնվածքի հարաբերությունն է:
5.2.3 Խաչուկով կարդանային հոդակապի հաշվարկ (նկ. 5.7)
ա) Ազդող ուժերի և մոմենտների որոշումը:
Տանող եղանիկի վրա ազդող ոլորող մոմենտը ՝ Mk1=6480 ն մ
Տարվող եղանիկի վրա ազդող ոլորող մոմենտը ՝ Mk2=Mk1*Sin2α*Cos2γ/Cos2γՈւժերի և մոմենտի մեծություններն որոշում ենք ՝ α=00 և α=900 և γ= γ1-2=γ2-4=70α=00 γ=70
Mk2=Sin2α*Cos2γCos2γ=6480*0*cos70Cos270 =0
Mk1=6480 ն մ
Mk2=0
Տանող և տարվող լիսեռների վրա ազդող ոլորող մոմենտը
Mս31=Mk1*sinα1*tgγ=0
Mս32=Mk1*cosα*sinγ*1+Sin2α*tg2γ=0
Եղանիկի վրա ազդող ոլորող մոմենտները ՝
Mk1=6480 ն մ
Mk2=0
Mս31 =0
Mս32=0
Տանող և տարվող լիսեռների վրա ազդող շրջանային ուժերը կլինեն ՝
P1=Mk1lk =0 P2=Mk2lk * Sin2α+Cos2α*Cos2γcosγ=0
P1=0 P2=0
Բազուկի վրա ազդող գումարային ուժը ՝
Q=Mk1lk*1+Sin2α*tg2γ=0
α=900 γ=70
Mս31=Mk1*sin900*tg70=8489*1*0,1228=1041 ն մ
sin900=1 tg70=0,1228Mս32=Mk1*cos900*sin70*1+Sin2α*tg2γ=1041*0=0
cos900=0 sin70=1219 ն մ
lk=l=858 մմ = 0,858 մ
Mս31=1041 ն մ Mս32=0 ն մ
P1=Mk1lk =10410,858=1213 նP2=1213*Sin2900+cos2α*cos2γ=1213*1+0=1213 ն
Q=Mk1lk*1+Sin2900*tg270 = 12131+1*0,12282 = 1285
Հաշվարկային սխեման (նկ. 5.9)
Եղանիկի վրա ՝ խաչուկի մատի առանցքով ուղղված ազդող ուժերը կլինեն ՝
α=00 γ=70 sin00=0 tg70=0,1228T1=Mk1lk * sin00+tg70=0
T2=Mk1lk cos00*sin701+Sin200*tg270=1213*1*0,1215*1+0*0,1228=148 ն
α=900 γ=70 sin900=1 tg70=0,1228T1=Mk1lk * sin900*tg70=1213*0,1228=149 ն
T2=Mk1lk cos00*sin701+Sin2900*tg270=0
բ) Խաչուկի հաշվարկմատի հիմքի մասում (նկ. 5.7 ա) (Ա-Ա կտրվածք)
ծռման լարումն որոշվում է ՝
σս3=32M1hlkd(H-lk+2h) = 32*6480*1027*16*(80-27+2*10) =156,07 ն/մմ2M1-ի համար ընտրում ենք առավելագույն արժեքովM1=6480 ն մ ոլորող մոմենտԽաչուկի և եղանիկի չափերն ընտրոում ենք աղ. 5.6-ից 3-րդ տեսակաչափH=80 մմ d=16.3մմ H1=60 մմ H2=H1=60 մմB=40 մմ D=70 մմ lk=H-H1+13(H-H1) h=40 մմ b=10 մմԱսեղնավոր առանցքակալ N=0 704702
Ասեղների թիվը ՝ 29
Ասեղի տրամագիծը ՝ 2 մմԱսեղի երկարությունը ՝ 13,8 մմԲեռնադրողականությունը ՝ դինամիկ ՝ C0=7700 ն
C = 6000 ն
lk= 80-60+ (80-603 ) =26,66=27 մմMս3=156,07 ն մ < 150÷300 ն/մմ2Մատի վրա ազդող տեսակարար ճնշումը ՝
P0=2Mշհա *K0*Kд*Kγ*Ktlkd(H-lk+2h) =6,21 ն/մմ2 < 7 ÷ 8 ն/մմ2Որտեղ Mշահ-0,01Memax*Q=0,01*172,5*70=121 ն մ
Q=70 , երբ Gա/Mmax>3,3 ն/ն սմ նկ. 5.8 բ-ի ներքևի գարֆիկիցգ) Եղանիկի հաշվարկՀաշվարկը կատարվում է տանող և տարվող եղանիկների համար : Եղնիկի վրա (նկ. 5.7 բ) ազդող P շրջանագծային ուժն առաջացնում է թաթի ծռում և ոլորում : Ա-Ա վտանգավոր կտրվածքում ծռման և ոլորման լարումներն որոշվում է `
σս3 = P*aW ն/մմ2 ζ = P*cW1 ն/մմ2Որտող օղակաձև կրվածքում a=60 մմ c=30 մմ
Աղ. 5.7-ից W=b*h2/10 = 10*1600/10= 1600 մմ 16* 102 մմ Wρ=b*h/5 = 10*1600/5 = 3200 մմ 32*102 մմՏանող և տարվող եղանիկների համար ՝
Pmax=P1=P2 =1213 ն
σս3 = 1213*601600 = 45,48 ն/մմ2 < 50÷80 ն/մմ2 ζ = 1213*303200 = 12,744 ն/մմ2 < 20÷50 ն/մմ2Եղանիկն կցաշուրթին ամրացնող մեկ հեղյուսի կողմից փոխանցող մեկ շրջանային ուժն կլինի ՝
P=Mkp0,75-0,8*R*n = 20770,8*44*4= 21.61=22 ն
R=40 մմ ՝ հեղյուսների դասավորման շրջանագծի շառավիղը :n=4 `4 հեղյուսհեղյուսների d տրամագիծն որոշվում է ՝ πd24 = 1,35*MkpR*n*[ζ]ср
d2 =4*1,35*MkpπRn[ζ]ср = 11216/18086 = 0,62 սմ = 62 մմ ՝ Ընտրել M6որտեղ [ζ]=0,3 σT=0,3*120=36 ն/մմ2σT=120 ն/մմ2 պողպատ 20-ի հոսունության սահմանը :[ζ]= կտրման լարման թույլատրելի արժեքն է :Ընդունենք հեղյուսներն իրենց անցքերում նստեցված են բացակով :
Հեղյուսներն այս դեպքում աշխատում են ձգման տակ ,որի T=MkRnμ ≤πd24[σp]
T=MkRnμ = 207740*4*0,2 =64,9 ն/մմ2 իսկ πd24[σp] –ից d=σp4 =9,8 մմ[σp]=95 ն/մմ2Պողպատ 20-ի պարուրակի նյութի ձգման լարումն է :Ընդունենք անցքի տրամագիծը 9,5 մմ Հեղյուսը - M8 - 4 հատՄանեկի ձգման մոմենտը
M=0,5*T*dср*tg(φ+ρ` ) = KTd0= 0,07*69,9*6,32=30,61 ն մ <20÷50 նմ –իցՈրտեղ d0=6,2 մմ M8 հեղյուսի ներքին տրամագիծն է ՝ K= 0,07 ՝ աղ. 5.6-ից
Երբ հեղյուսն մշակված է և յուղված ,իսկ բանվորի ձեռքի ձգման ուժն 20÷50 ն մ
դ) Ասեղնավոր առանցքակալների հաշվարկըԱռանցքակալի վրա ազդող ամենամեծ շրջանագծային ուժն կլինի : cos70=0,9925
P=Mk1lk*cosγ=207027*0,9925 =77,25 * 103 ն = 7725 ն
Որոշենք առանցքակալի հոգնածային մաշի որոշումը մաշի չափը ,երբ ավտոմոբիլն կատարում է 1 կմ վազք :
R1n =10-3*i`*(P*Kt*Kδ )3,32π*rk = 43*103 > 70*1032
i`=4,124*2,08 = 8,82 ` Շարժիչից մինչև անիվ (1-ին փոխանցումում ) փոխանցման հարաբերությունն է:
Kt=1 ՝երբ առանցքակալի ջերմաստիճանն չի անցնում 1000 C –ը :Kδ =1÷1,2 ` անվտանգության գործակից :
Առանցքակալի ծառայության ժամկետը ՝
Ln= Kk*C3.33*106R1n =2,1*60003,33*10643*103 =293 միջ, պտույտLn= 293 միջ, պտույտ > 36 միջ, պտույտից ասեղնավոր առանցքակալների համար :
ե) Կարդանային լիսեռի հաշվարկը : - Լիսեռի ոլորման անկյունը ՝
θ = 180*Memax*it*iբտ*L*Kgπ*G*Iкр=180*172,5*4,124*2,08*944*1,1π*8*104*166418 =0,66 =10<30÷150Iкр=0,1(D4-d4)=0,1*(494-454)166418 մմ2 լիսեռի բևեռային իներցիայի մոմենտն :
Լիսեռի ոլորման շոշափող լարումը ՝
τ=Мкр0,2(D3-d3)=2077*1020,2(493-493)=39,13 ն/մմ2
τ=39,13 ն/մմ2
զ) Սահող եղանիկի բազմաերիթային մասի ամրության հաշվարկըըստ. Աղ. 5.1 –ի բազմաերիթը - էվոլվենտային նշանակումը ՝ 44x1,25x34
L=lազ,ընդ.=52 մմD=44 մմ ՝ արտաքին տրամագիծm=1,125 մմ քայլն է
z=34 ` ատամների քանակն է
x=0,55
dc=D 6-2m=44-2*1,25 =41,5 մմ ՝ ներքին տրամագիծն է
L=lազ,ընդ.=52 մմԲաժանարար տրամագիծ ՝ dg=m*z =1,25*34 =42,5 մմԲաժանարար տրամագծում ճնշման անկյունը ՝ α=300Լայնական հատույթում կողային մասերի մակերեսը ՝ F=z[D6-dg2 * (f-r)] =53,55 մմ2
Միջին շառավիղը ՝ rср=D6-dg2=43,25 մմf=2,1m=2,1*1,125=2,3625 մմ `երեսակի չափն բազմաերիթի կողերում :
r=0,47m=0,47*1,125=0,59 մմ ՝ ակոսների ներքին կորացման շառավիղը :
ψ=0,75 `բազմաերիթի մակերևույթի մաքրությունը հաշվի առնող գործակից
Ստուգենք բազմաերիթային մասի ամրությունն ըստ կտրման ուժերի ՝
σս3=Mкрψ*F*rср =2077*1020,75*53,55*43,25=1195 ն/մմ2 <[σср] =1200÷1500 ն/մմ2 պայմանն բավարարում է:

ԲովանդակությունՆերածություն …………………………………………………………………………………..1
Կարդանային փոխանցման կինեմատիկան ,կոնստրուկցիայի ընտրությունը և տեղակայման անկյունների որոշումը ……………………………………………………... 1
Հիմնական չափեր ……………………………………………………………………………. 2Հաշվարկենք կարդանային փոխանցման Օ.Գ.Գ. –ն ………………………………………3
Կրիտիկական պտուտաթվեր ………………………………………………………………..3
Կարդանային փոխանցման նախագծումն ու հաշվարկը ……………………………….. 4
Ազդող ուժերի և մոմենտների որոշումը: …………………………………………………….5
Հաշվարկային սխեմա…………………………………………………………………….. …...7
Եղանիկի հաշվարկ…………………………………………………………………………….. 6
Խաչուկի հաշվարկ …………………………………………………………………………...…6
Ասեղնավոր առանցքակալների հաշվարկ………………………………………………….. 8
Կարդանային լիսեռի հաշվարկ …………………………………………………………………8
Սահող եղանիկի բազմաերիթային մասի ամրության հաշվարկ………………………... 10
Բովանդակություն………………………………………………………………………………11
Գրականություն …………………………………………………………………………………12
Գրականություն1.Մաքսապետյան Հ.Վ. , Ավտոմոբիլ, Երևան, ,,Լույս,, ,1973
2.Քոչինյան Հ.Զ. , Տանող կամրջակների հաշվարկ և նախագծում,
Մեթոդական ցուցումներ , Երևան, 1981
3.Вавуло В.А , Резников К.А. Карданные передачи. Минск,1980
4. Высокий М.С. и др. Грузовые автомобили. М. , Машиностроение,1979
5.Малаховский Я.Э. и др. Карданные переддачи. М. , Машгиз,1962
6.Родионов В.Ф. , Фиттерман Б.М. Легковые автомобили . М. , Машиностроение, 1971
Դետալիրովկա

Приложенные файлы

  • docx 15712955
    Размер файла: 89 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий