Morze_Info_DPA_11ukr_(206-12)_S — копия


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Зержавна підсумкова атестація (ЗПА)
— важливий елемент підбиття підсумків на
вчання учнів 11-го класу середніх загальноосвітніх навчальних закладів з навчального
предмета інформатика. Атестація даІ змогу визначити якість знань, отриманих учнем,
ступінь сформованості навичок і вмінь та життІвих компетентностей: уміння аналізувати,
порівнювати, узагальнювати, систематизувати, оцінювати та робити висновки.
Кбірник призначено для проведення державної підсумкової атестації з інформатики в
11-х класах загальноосвітніх навчальних закладів у формі атестаційних робіт. Кбірник
містить 20
варіантів атестаційних робіт, кожний з яких складаІться із трьох розділів від
повідно до чинних навчальних програм з інформатики для загальноосвітніх навчальних
закладів рівнів
ñòàíäàðò
академІчний
профІльний
Перший розд№л
містить 13
завдань, з яких 10
— теоретичних і 3
— практичних, і І
обов’язковим для виконання та проведення державної підсумкової атестації незалежно від
програми, за якою навчались учні.
Зругий розд№л
містить 1
завдання
з теми «Основи алгоритмізації та програмуванняБ і
І обов’язковим для виконання учнями, які навчалися за програмами академічного і про
фільного рівнів.
Трет№й розд№л
містить 3
завдання
з таких тем: «Автоматизація роботи в офісних про
грамах за допомогою VBAБ, «Номп’ютерна графікаБ та «Основи веб-дизайнуБ за програмою
профільного рівня. Виконання завдань третього розділу І обов’язковим для учнів, які
навчалися за програмою профільного рівня (табл. 1).
Òàáëèöÿ 1
Розпод№л завдань для програм р№зних р№вн№в
Розд№л
Номери завдань
Навчальн№ програми
1–13
Стандарт
Академічний
Профільний
15–17
Атестаційна робота за програмою рівня стандарту містить три частини, що відрізня
ються за рівнем складності (табл. 2).
Òàáëèöÿ 2
Оц№нювання завдань р№зної складност№ для програми р№вня стандарту
Частина
ðîáîòè
Р№вень
складност№
Номери
завдань
Н№льк№сть
завдань
Н№льк№сть бал№в за
правильну в№дпо
в№дь
Максимальна к№ль
к№сть бал№в
1–4
5–8
9, 10
11, 12
Усього
першІй частинІ
атестаційної роботи запропоновано 10
завдань у тестовій формі.
них 4
мЯ бзаІІ нгмІІї оІЯбзкьмнї бІгонбІгІ
із чотирьох запропонованих (правильне
виконання кожного завдання
1–4
оцінюІться 1
балом), 4
мЯ бзаІІ йІкьйнф
(від 2
до 5)
правильних варіантів відповіді з п’яти запропонованих (правильне виконання кожного
завдання
5–8
оцінюІться 2
балами) та 2
мЯ бпсЯмнбкдммь бІгонбІгмнпсІ
(правильне
виконання кожного завдання
9, 10
оцінюІться 3
балами).
Кавдання
мЯ бзаІІ нгмІІї оІЯбзкьмнї бІгонбІгІ
із чотирьох запропонованих вважаІться
виконаним правильно, якщо в бланку
відповідей указано лише одну літеру, якою позна
чено правильну відповідь.
Кавдання
мЯ бзаІІ йІкьйнф (бІг 2
гн 5) оІЯбзкьмзф бЯІІЯмсІб бІгонбІгІ ж о’ьсз жЯоІнон
мнбЯмзф
вважаІться виконаним правильно, якщо в бланку відповідей указано правильний
список літер, якими позначено варіанти відповідей. Якщо відповідь неповна, то бали на
* Кразок бланка відповідей наведено в кінці збірника.
раховуються за таким правилом: за кожний правильний варіант відповіді нараховуІться
додатна пропорційна частка від максимальної кількості балів за це завдання
(див. табл.
2),
а за неправильний варіант відповіді
— від’Імна (при від’Імній сумі балів за відповідь на
раховуІться 0
балів).
ЖЯбгЯммь
мЯ бпсЯмнбкдммь бІгонбІгмнпсІ
передбачаІ, що для кожного варіанта умови,
позначеного літерою, потрібно обрати один правильний варіант відповіді, позначений циф
рою, записати цифри в таблицю, подану до кожного завдання, і перенести їх до бланка
відповідей. У кожному із завдань необхідно встановити п’ять відповідностей. Якщо відпо
відь неповна, то бали нараховуються за таким правилом: за кожний правильний варіант
відповіді нараховуІться додатна пропорційна частка від загальної кількості балів за це
завдання
(див. табл. 2), а за неправильний варіант відповіді
— від’Імна (при від’Імній сумі
балів за відповідь нараховуІться 0
балів).
Дали нараховуються за завдання
першої частини, відповіді на які перенесено в бланк
відповідей.
Дланк відповідей містить спеціально відведену частину для внесення змін у відповіді
першої частини. Таке виправлення не веде до втрати балів. Якщо ж виправлення зроблено
в основній частині бланка відповідей, то бали за це завдання
не нараховують. Наведені
критерії мають бути відомі учням.
Перед виконанням завдань другої та третьої частин учні здають атестаційній комісії
заповнені бланки з відповідями на завдання
першої частини.
Кавдання
другої та третьої частин виконуються на комп’ютері. Відповіді учнями за
нотовуються власноруч у спеціальному аркуші.
Зруга частина
атестаційної роботи містить 2
завдання
ІнжвнІмтсню бІгонбІггю мЯ
бпсЯмнбкдммь оІдглдсмнї йнлодсдмсмнпсІ тцмІб шнгн Інансз ж дкдйсІнммзлз сЯакз
хьлз сЯ аЯжЯлз гЯмзф
. Учень повинен безпосередньо виконати завдання. Правильне ви
конання кожного завдання
11
та 12
оцінюІться 4
балами.
Третя частина
атестаційної роботи містить 1
комплексне завдання
ІнжвнІмтсню бІг
онбІггю
: учень повинен безпосередньо виконати завдання, розв’язати задачу. Правильно
виконане завдання
13
оцінюІться 10
балами відповідно до таблиці
3.
Òàáëèöÿ 3
Нритер№ї оц№нювання комплексного завдання
13 за програмою р№вня стандарту
Итапи виконання завдання
Н№льк№сть бал№в
Учень розуміІ умову задачі та формулюІ стратегію її розв’язування
Учень уміІ здійснювати пошук даних в Інтернеті та зіставляІ результати
пошуку з метою
Учень порівнюІ та зіставляІ відомості з кількох джерел, уміІ вчасно зупи
нити пошук
Учень уміІ правильно шукати потрібні відомості на знайдених сайтах в
Інтернеті та відповідно до умови задачі виділяти потрібні вхідні й вихідні
дані та їх кількість
Учень уміІ структурувати потрібні дані для пошуку розв’язку та правильно
обираІ засіб подання даних для розв’язування задачі
Учень уміІ обґрунтувати вибір форми подання результату та наочно подаІ
дані для здійснення порівняння
Учень вибираІ ресурси згідно зі сформульованими чи запропонованими
критеріями
Учень уміІ стисло, логічно, обґрунтовано та грамотно викласти висновки
щодо отриманих результатів і структуруІ створений документ з метою під
вищення переконливості висновків
Учень, враховуючи особливості призначеного підсумкового документа,
оформлюІ його акуратно та презентабельно
Усього
Учитель може на власний розсуд, з огляду на загальний рівень досягнень учнів, їхню
поточну успішність тощо, визначати частково правильні відповіді за завдання
другої та
третьої частини, дроблячи оцінку.
Після здачі учнем державної підсумкової атестації з інформатики вчитель заповнюІ
«Таблицю оцінювання роботи на державну підсумкову атестацію з інформатикиБ
та ви
ставляІ оцінку за 12
бальною системою оцінювання навчальних досягнень учнів за спеці
альною шкалою, що наведена в таблиці 4.
Òàáëèöÿ 4
Оц№нювання ЗПА для програм р№вн№в стандарту та академ№чного
Р№вень
Н№льк№сть набраних
бал№в
Оц№нка за 12-бальною системою оц№нювання навчаль
них досягнень учн№в
Початко
вий
0,1–3
3,1–6
6,1–9
Середн№й
9,1–12
12,1–15
15,1–18
Зостатн№й
18,1–21
21,1–24
24,1–27
Високий
27,1–30
30,1–33
33,1–36
Атестаційна робота за програмою академічного рівня містить чотири частини, що від
різняються за рівнем складності (табл. 5).
СЯакзхь 5
Оц№нювання завдань р№зної складност№ для програми академ№чного р№вня
Частина
ðîáîòè
Р№вень
складност№
Номери
завдань
Н№льк№сть
завдань
Н№льк№сть бал№в
за правильну
в№дпов№дь
Максимальна
к№льк№сть бал№в
1–4
0,5
5–8
1,5
9, 10
11, 12
Усього
Ïåðøà
äðóãà
òà
òðåòÿ
частини
атестаційної роботи повністю відповідають вимогам
рівня стандарту. Максимальну кількість балів за виконання завдань академічного рівня
наведено в таблиці 5.
Четверта частина
атестаційної роботи містить 1
жЯбгЯммь
ж ІнжвнІмтсню бІгонбІггю
на складання комп’ютерної програми одніІю з мов програмування. Учень повинен безпо
середньо виконати завдання, розв’язати задачу. Вибір середовища програмної реалізації
середовище візуального чи процедурного програмування
— залишаІться за учнем. Від
повідно до обраного середовища, введення вхідних даних і виведення результатів роботи
програми реалізуІться або в консольному варіанті, або із застосуванням засобів візуальної
розробки програм.
* Таблицю наведено в кінці збірника.
Правильне виконання завдання
14
оцінюІться 6
балами відповідно до таблиці
6.
Òàáëèöÿ 6
Нритер№ї оц№нювання завдання
14 на опис програми одн№єю з мов програмування
Итапи виконання завдання
Н№льк№сть бал№в
Організація введення даних
Організація дій щодо опрацювання даних згідно з умовою
Оптимальність реалізованого алгоритму
Норектне виведення результату, створення дружнього інтерфейсу користувача
Усього
Вимоги щодо організації виконання ЗПА та оцінювання результатів за програмою ака
демічного рівня збігаються з вимогами рівня стандарту.
Кавдання
другої, третьої та четвертої частин виконуються на комп’ютері. Відповіді
учнями занотовуються власноруч у спеціальному аркуші.
Після здачі учнем державної підсумкової атестації з інформатики вчитель заповнюІ «Та
блицю оцінювання роботи на державну підсумкову атестацію з інформатикиБ та виставляІ
оцінку за 12
бальною системою оцінювання навчальних досягнень учнів за спеціальною
шкалою, що наведена в таблиці 4.
Атестаційна робота за програмою профільного рівня містить п’ять частин, що відрізня
ються за рівнем складності (табл. 7).
Òàáëèöÿ 7
Оц№нювання завдань р№зної складност№ для програми проф№льного р№вня
Частина
ðîáîòè
Р№вень
складност№
Номери
завдань
Н№льк№сть
завдань
Н№льк№сть бал№в
за правильну
в№дпов№дь
Максимальна
к№льк№сть бал№в
1–4
0,5
5–8
1,5
9, 10
11, 12
Усього
Ïåðøà
äðóãà
òà
третя частини
атестаційної роботи повністю відповідають вимогам
рівня стандарту.
Четверта частина
відповідаІ вимогам академічного рівня. Максимальну кількість
балів за виконання завдань профільного рівня наведено в таблиці 7.
Ï’ÿòà
частина
атестаційної роботи містить 3
жЯбгЯммь
ж ІнжвнІмтсню бІгонбІггю
, що
доповнюють завдання
третьої частини. Учень повинен безпосередньо виконати завдання,
розв’язати задачу. Правильне виконання завдань 15
і 16
оцінюІться по 3,5
бала, за
вдання
17
оцінюІться в 5
балів (усього 12
балів).
Вимоги проходження ЗПА за програмою профільного рівня та оцінювання результатів
збігаються з вимогами рівня стандарту.
Кавдання
другої, третьої, четвертої та п’ятої частин виконуються на комп’ютері. Відпо
віді учнями занотовуються власноруч у спеціальному аркуші.
Після здачі учнем державної підсумкової атестації з інформатики вчитель заповнюІ «Та
блицю оцінювання роботи на державну підсумкову атестацію з інформатикиБ та виставляІ
оцінку за 12
бальною системою оцінювання навчальних досягнень учнів за спеціальною
шкалою, що наведена в таблиці 8.
Òàáëèöÿ 8
Оц№нювання ЗПА для програми проф№льного р№вня
Р№вень
Н№льк№сть набраних
бал№в
Оц№нка за 12-бальною системою оц№нювання
навчальних досягнень учн№в
Початко
вий
0,1–4
4,1–8
8,1–12
Середн№й
12,1–16
16,1–20
20,1–24
Зостатн№й
24,1–28
28,1–32
32,1–36
Високий
36,1–40
40,1–44
44,1–48
Перш ніж приступити до виконання завдань з розгорнутими відповідями, кожен учень
маІ створити на
Рнанцнлт пснкІ
комп’ютера папку з назвою
ВсдпсЯхІь_ОІІжбзшд
. Файли
з виконаними завданнями мають зберігатися у цій папці. Зеякі завдання
передбачають
використання файлів-заготовок. Ці файли перед початком атестації вчитель маІ заванта
жити з офіційних веб-сайтів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та Ін
ституту інноваційних технологій і змісту освіти й забезпечити учням можливість доступу
до них із комп’ютера або через локальну мережу.
Атестаційні роботи за програмою рівня
стандарту
учні виконують протягом
90
хвилин
за програмою
академ№чного
рівня
120
хвилин
, а за програмою
проф№льного
рівня
180
хвилин
Ножний учень, який проходить державну підсумкову атестацію з інформатики, отримуІ
індивідуальний примірник варіанта роботи із цього посібника, бланк відповідей, підготов
лений навчальним закладом, та аркуші зі штампом навчального закладу для чернеток. На
звороті бланка відповідей учитель виставляІ бали за завдання ЗПА відповідно до наведених
таблиць оцінювання для стандартного, академічного та профільного рівнів, суму набраних
балів за атестаційну роботу та остаточну оцінку за 12-бальною системою оцінювання.
Під час проведення державної підсумкової атестації з інформатики учням заборонено
користуватися будь-якими електронними засобами, підручниками й посібниками в друко
ваному чи електронному вигляді та іншими матеріалами. Використання комп’ютерів не
передбачено для виконання завдань 1–10 ЗПА.
ВАРІАНТ 1
У завданнях 1и4
оберіть одну правильну відповідь.
1.
Укажіть, прикладом якого інформаційного процесу І переклад тексту з російської мови
українською.

передавання даних
B)
пошук даних

опрацювання даних
D)
зберігання даних
2.
Укажіть правильне закінчення твердження: «
АтудІ налІмт
— це...Б.

ділянка оперативної пам’яті, призначена для тимчасового зберігання об’Іктів, які
необхідно перемістити або скопіювати
B)
ділянка постійної пам’яті, призначена для постійного зберігання об’Іктів, які необ
хідно перемістити або скопіювати

запам’ятовуючий пристрій комп’ютера, де тимчасово зберігаються дані
D)
запам’ятовуючий пристрій комп’ютера
— флеш-пам’ять, для постій
ного зберігання даних
3.
Укажіть, яке поле таблиці в СУДЗ
ÌS Access
можна вважати унікальним ключовим.

яке носить унікальне ім’я
B)
значення в якому не можуть повторюватися

значення якого мають унікальну властивість збільшення
D)
яке містить унікальні відомості про майбутні записи
4.
Укажіть правильне закінчення твердження: «Точний і зрозумілий виконавцю набір
вказівок для виконання послідовності дій, що направлені на досягнення поставленої
мети або розв’язування завдань певного типу, називаІться...Б.

моделлю
B)
системою

алгоритмом
D)
технологіІю
У завданнях 5и8
оберіть кілька (від 2 до 5) правильних варіантів відповіді
з пняти запропонованих.
5.
Укажіть типи внутрішньої пам’яті комп’ютера, які І енергозалежними.

постійна пам’ять
B)
напівпостійна пам’ять

оперативна пам’ять
D)
кеш-пам’ять

флеш-пам’ять
6.
Укажіть параметри слайда, які можна змінити за допомогою вказівки
РнжлІсйз пкЯигЯ
лЯйдсЯ

шаблон оформлення
B)
наявність заголовка на слайді

тип об’Іктів, що розміщені на слайді
D)
кількість об’Іктів, що розміщені на слайді

місце розташування об’Іктів

Укажіть властивості графічних зображень, що створені за допомогою графічного редак
тора.

розмір зображення
B)
роздільна здатність зображення

глибина кольору
D)
ширина кольору

колірна модель
8.
Укажіть дії, які можна виконувати для зміни структури таблиці в середовищі
MS
Word

додавати чи видаляти рядки
B)
додавати чи видаляти стовпці

додавати чи видаляти клітинки
D)
додавати чи видаляти колонтитули

об’Іднувати чи розбивати клітинки попередньо створеної таблиці
У завданнях 9, 10 до кожного варіанта умови, позначеного літерою,
оберіть один правильний варіант відповіді, позначений цифрою.

Установіть відповідність між форматом клітинок електронної таблиці
MS Excel
і ви
глядом даних у клітинці.

відсотковий
B)
експоненційний

числовий
D)
грошовий

дата

263,15

182,75
грн.21.12.2012

1,9И–18
10.
Установіть відповідність між назвами деяких інформаційних складових Інтернету та
їхніми означеннями.

гіпертекст
B)
гіпертекстове
посилання

гіпертекстовий
документ
D)
гіпермедіа

пакет

розширений метод організації мультимедіаданих, у якому, крім
тексту, підтримуються перехресні посилання з іншими типами
даних (відео, графікою, звуком)

текст, у який вбудовано спеціальні коди, що задають його форма
тування і розміщення в ньому ілюстрацій і мультимедійних
об’Іктів, посилань на інші документи тощо

фрагмент гіпертекстового документа, з яким зв’язаний
інший гіпертекстовий документ або певне місце в ньому;
здійснюІ перехід на інший документ, сторінку або час
тину поточної сторінки

найменша неподільна одиниця даних під час передавання
їх мережею

документ, що містить гіпертекст
Завдання
11и17
передбачають безпосереднє їхнє виконання на компнютері з використан
ням програмних засобів, що вивчалися відповідно до чинної навчальної програми.
Перед виконанням завдань 11
и17
створіть на
Робочому столі
компнютера папку з назвою
Атестація_Прізвище
(замість слова
Прізвище
в назві папки вкажіть ваше прізвище).
11.
Відкрийте файл
ТпоІчмІпсь.xls
. Створіть формулу для розрахунку середньої оцінки
кожного учня за тему. Каповніть за допомогою формул діапазон клітинок J4:J12.
Капишіть формулу, що міститься в клітинці J4.
Ка даними таблиці створіть діаграму для порівняння оцінок, одержаних учнями класу
протягом вересня місяця. Тип діаграми оберіть самостійно.
12.
Створіть запит на вибірку на основі таблиці
УЯгІз
бази даних
ОІгоІзІлпсбн.mdb
На бланку конструктора запитів запишіть назви полів та умови для відображення в
режимі перегляду таблиці з даними про співробітників третьої категорії. Таблиця маІ
містити прізвища, імена та по батькові співробітників, а також посаду та категорію.
13.
Інтернет-клуб
. Датьки вашої однокласниці облаштовують дитячий Інтернет-клуб для
старшокласників. Піклуючись про безпеку відвідувачів клубу, вони вирішили створити
інформаційну листівку про реальні загрози віртуального світу для дітей і звернулися
по допомогу до вас, вказавши, що відомості для листівки можна отримати із сайта
Онляндія
— безпечна веб-країна. Кбережіть текст відомостей в окремому файлі.
Після консультації з дизайнером батьки просять вас оздобити листівку художнім
заголовком, рисунком, організаційною діаграмою, де потрібно відобразити види діяль
ності підлітків в онлайні, які можуть бути небезпечними для них.
Створіть документ, що відповідаІ зазначеним вимогам і містить аргументи про акту
альність проблеми безпеки дітей в Інтернеті, шляхи її вирішення та логотип ресурсу,
де розміщена добірка відповідних матеріалів.
У завданні 14
запишіть програму відомою вам мовою програмування.
Вхідні дані вводяться з клавіатури, а вихідні
й виводяться на екран монітора.
14.
Ка даними, що містяться в електронній таблиці
ТпоІчмІпсь
(завдання
11), створіть про
граму для визначення, чи всі учні здали тест успішно. Успішне проходження тесту
означаІ, що кожен учень, який проходив тестування, одержав оцінку, вищу за 6
балів.
Вхідні дані
— бали, одержані учнями після завершення тестування. Вихідні дані
текстове повідомлення «такБ чи «ніБ.
Завдання
15
виконайте на компнютері з використанням засобів мови VBA
(на прикладі додатка
Excel
), що вивчалися відповідно до навчальної програми.
15.
Ка даними, що містяться в електронній таблиці
ТпоІчмІпсь
(завдання
11), створіть ма
крос «ЗіаграмаБ для побудови на окремому аркуші файлу
ТпоІчмІпсь.xls
діаграми, у
якій буде відображено бали, одержані Івановим і СергіІнком за кожну з робіт, що ви
конувались у межах теми. Тип діаграми оберіть самостійно. Макрос можна створювати
за допомогою
MacroRecorder
з наступним редагуванням (за потреби) засобами VBA.
Завдання
16
виконайте на компнютері з використанням графічних редакторів,
що вивчалися відповідно до навчальної програми.
16.
Касобами одного з відомих вам графічних редакторів створіть логотип до завдання
13.
Ннвнсзо
— графічне представлення суті завдання, І комбінаціІю текстового напису та
графічних елементів: ілюстрації та графічного оформлення. Під час створення логотипа
слід врахувати обов’язкові елементи:
унІлЯ
— коло чи овал;
сдйпснбзи мЯозп
— творча
назва завдання, складаІться з одного слова;
ІкюпсІЯхІь
— комбінація зображення та
його дзеркально відображеної (зверху донизу чи зліва направо) копії. ПередбачаІться,
що потрібні зображення будуть знайдені в Інтернеті та використані з дотриманням
Какону України «Про авторське право і суміжні праваБ.
Завдання
17
передбачає створення кожним учнем власного сайта з використанням отри
маних знань із сучасних компнютерних технологій відповідно до навчальної програми.
17.
Зо завдання
13
створіть власний сайт з двох сторінок, що маІ щонайменше один гра
фічний об’Ікт (логотип завдання) і два гіперпосилання: внутрішнІ та зовнішнІ. Кмістове
наповнення сайта маІ відображати: відомості про автора, назву та (чи) умову завдання,
логотип і відомості щодо середовища його розробки (відкриваІться за допомогою вну
трішнього гіперпосилання), інформаційні ресурси, необхідні для виконання за
вдання
(зокрема, інтернет-сайти та (чи) завантажені файли), а також висновки та власні
рекомендації. ПередбачаІться, що логотип завдання
— це результат виконання за
вдання
16. Вибір програмного середовища для створення сайта залишаІться за автором.
ВАРІАНТ 2
У завданнях 1и4
оберіть одну правильну відповідь.
1.
Укажіть складову операційної системи, що керуІ процесом виконання програм та їх
доступом до ресурсів комп’ютера.

інтерфейс
B)
утиліти

драйвер
D)
ядро
2.
Укажіть правильне закінчення твердження: «Вирівнювання засобами текстового про
цесора задаІ...Б.

відстань усіх рядків абзацу від межі лівого і правого полів сторінки
B)
положення початку першого рядка абзацу відносно його лівої межі

спосіб розташування рядків абзацу відносно його лівої та правої меж
D)
відстань між рядками абзацу
3.
Укажіть тип діаграми, яку зображено на малюнку.

гістограма
B)
пелюсткова

кругова
D)
лінійчаста
4.
Укажіть правильне закінчення твердження: «Алгоритм, у якому залежно від вико
нання певної умови багаторазово виконуІться послідовність дій, називаІться...Б.

із розгалуженням
B)
лінійним

циклічним
D)
деревоподібним
У завданнях 5и8
оберіть кілька (від 2
до 5) правильних варіантів відповіді
з пняти запропонованих.
5.
Укажіть приклади засобів передавання повідомлень.

радіо, телебачення
B)
магнітні та лазерні диски, флеш-карти

контролери пристороїв введення/виведення
D)
поштова служба, телефон, телеграф

комп’ютерні мережі, електронна пошта
6.
Укажіть дії, які можна виконати за допомогою зразка слайдів (шаблонів) у середовищі
MS PowerPoint

визначити формат шрифту заголовка на всіх слайдах
B)
змінити графічний шаблон оформлення всіх слайдів

створити на певному слайді презентації дві текстові рамки
D)
змінити значок маркера в усіх списках презентації

створити таблицю

Укажіть розширення, які можуть мати графічні файли.

wmf
B)
avi

tif
D)
jpeg

mp3
8.
Укажіть дії, які можна виконувати з даними за допомогою об’Ікта
ЖЯозс
ÑÓÁÄ
MS
Access

змінювати дані
B)
упорядковувати дані

перейменовувати дані
D)
підраховувати дані

вводити дані
У завданнях 9, 10
до кожного варіанта умови, позначеного літерою,
оберіть один правильний варіант відповіді, позначений цифрою.

Установіть відповідність між видатними досягненнями та прізвищами вчених, яким
вони належать.

перший механічний пристрій, що виконував чотири
арифметичні дії, сконструював
B)
склад і призначення частин (функціональних елементів)
автоматичного обчислювального пристрою вперше сфор
мулював

принципи, згідно з якими функціонуІ більшість сучас
них комп’ютерів, уперше описав
D)
першу серійну обчислювальну машину, що виконувала
дві арифметичні дії, створив

перші програми для різницевої автоматичної машини
створив перший у світі програміст

Длез Паскаль

Зжон фон Не
йман

Чарльз Деббідж

Ада Лавлейс

Готфрід Віль
гельм Лейбніц
10.
Установіть відповідність між країнами та доменними іменами.

Україна
B)
Росія

Сполучені Штати Америки
D)
Велика Дританія

Німеччина

Завдання
11и17
передбачають безпосереднє їхнє виконання на компнютері з використан
ням програмних засобів, що вивчалися відповідно до чинної навчальної програми.
Перед виконанням завдань 11
и17
створіть на
Робочому столі
компнютера папку з назвою
Атестація_Прізвище
(замість слова
Прізвище
в назві папки вкажіть ваше прізвище).
11.
Відкрийте файл
ЛЯвЯжзм.xls
. Створіть формулу для розрахунку прибутку за кожну
одиницю товару, враховуючи собівартість і ціну. Каповніть за допомогою формул діа
пазон клітинок D4:D8.
Капишіть формулу, що міститься в клітинці D4.
Ка даними таблиці створіть діаграму для порівняння собівартості та прибутку за оди
ницю кожного товару. Тип діаграми оберіть самостійно.
12.
Створіть запит на вибірку на основі таблиці
Убзсйз
бази даних
РнжйкЯг Ітфт кІсЯйІб.mdb
На бланку конструктора запитів запишіть на
зви полів та умови для відображення в режимі
перегляду таблиці з даними про рейси, на які
І квитки і тариф на які не перевищуІ 220
грн.
Таблиця маІ також містити номери рейсів.
13.
Астроном№я
. На літній школі для учнів 6
класу, які цікавляться астрономіІю, вас по
просили виступити із доповіддю про рух планет Сонячної системи. Ви вирішили супро
воджувати свій виступ презентаціІю, яка міститиме, крім текстових і графічних даних,
модель руху та обертання Кемлі навколо Сонця. Нрім того, оскільки короткий виступ
не зможе вмістити великий обсяг матеріалу, ви вирішили до слайдів презентації додати
анотований список корисних посилань на матеріали з Інтернету. Оскільки на виступ
вам відведено 5
хвилин, то презентація маІ складатись із 3–5
слайдів.
У завданні 14
запишіть програму відомою вам мовою програмування.
Вхідні дані вводяться з клавіатури, а вихідні
й виводяться на екран монітора.
14.
Ка даними, що містяться в електронній таблиці
ЛЯвЯжзм «ВІнлЯсмЯ йЯбЯА
(за
вдання
11), створіть програму для визначення максимальної ціни за одницю вказаної
продукції. Вхідні дані
— назва сорту кави та ціна за одиницю. Вихідні дані
— зна
чення максимальної ціни у гривнях.
Завдання
15
виконайте на компнютері з використанням засобів мови VBA
(на прикладі додатка
Exce
l), що вивчалися відповідно до навчальної програми.
15.
Ка даними, що містяться в електронній таблиці
ЛЯвЯжзм «ВІнлЯсмЯ йЯбЯА
(за
вдання
11), створіть макрос «ЗіаграмаБ для побудови на окремому аркуші файлу
ЛЯвЯ
жзм.xls
діаграми, у якій буде відображено собівартість і ціну одиниці кожного з
наведених у таблиці сортів кави. Тип діаграми оберіть самостійно. Макрос можна ство
рювати за допомогою
MacroRecorder
з наступним редагуванням (за потреби) засобами
VBA.
Завдання
16
виконайте на компнютері з використанням графічних редакторів,
що вивчалися відповідно до навчальної програми.
16.
Касобами одного з відомих вам графічних редакторів створіть логотип до завдання
13.
Ннвнсзо
— графічне представлення суті завдання, І комбінаціІю текстового напису та
графічних елементів: ілюстрації та графічного оформлення. Під час створення логотипа
слід врахувати обов’язкові елементи:
унІлЯ
— коло чи овал;
сдйпснбзи мЯозп
— творча
назва завдання, складаІться з одного слова;
ІкюпсІЯхІь
— комбінація зображення та
його дзеркально відображеної (зверху донизу чи зліва направо) копії. ПередбачаІться,
що потрібні зображення будуть знайдені в Інтернеті та використані з дотриманням
Какону України «Про авторське право і суміжні праваБ.
Завдання
17
передбачає створення кожним учнем власного сайта з використанням отри
маних знань із сучасних компнютерних технологій відповідно до навчальної програми.
17.
Зо завдання
13
створіть власний сайт з двох сторінок, що маІ щонайменше один гра
фічний об’Ікт (логотип завдання) і два гіперпосилання: внутрішнІ та зовнішнІ. Кмістове
наповнення сайта маІ відображати: відомості про автора, назву та (чи) умову завдання,
логотип і відомості щодо середовища його розробки (відкриваІться за допомогою вну
трішнього гіперпосилання), інформаційні ресурси, необхідні для виконання за
вдання
(зокрема, інтернет-сайти та (чи) завантажені файли), а також висновки та власні
рекомендації. ПередбачаІться, що логотип завдання
— це результат виконання за
вдання
16. Вибір програмного середовища для створення сайта залишаІться за автором.
ВАРІАНТ 3
У завданнях 1и4
оберіть одну правильну відповідь.
1.
Укажіть, прикладом якого інформаційного процесу І запис тексту на аркуші паперу.

опрацювання відомостей
B)
збереження відомостей

пошук відомостей
D)
передавання відомостей
2.
Укажіть віруси, які зазвичай заражають файли документів текстових процесорів і елек
тронних таблиць, зокрема документи
MS Office

мережні віруси
B)
файлові віруси

макровіруси
D)
завантажувальні віруси
3.
Укажіть правильне закінчення твердження: «
АЯжЯ гЯмзф
— це...Б.

сукупність програм для збереження та опрацювання великих обсягів даних
B)
інтерфейс, що підтримуІ наповнення та опрацювання даних

певна сукупність відомостей
D)
сукупність даних, що організовані за певними правилами
4.
Укажіть правильне закінчення твердження: «Алгоритм, у якому залежно від вико
нання або невиконання певної умови виконуІться та чи інша послідовність дій, назива
Іться...Б.

циклічним
B)
лінійним

із розгалуженням
D)
деревоподібним
У завданнях 5и8
оберіть кілька (від 2
до 5) правильних варіантів відповіді
з пняти запропонованих.
5.
Укажіть ознаки слайдових презентацій.

тривалість показу залежить від доповіді
B)
презентація І набором кадрів, які можуть змінюватися автоматично та вручну

усі об’Ікти в презентації розміщуються на часовій шкалі
D)
під час демонстрації на зображенні, що відтворюІться, можна ро
бити позначки

можливість монтажу відеозображень
6.
Укажіть розширення, які можуть мати графічні файли.

doc
B)
bmp

txt
D)
jpg

gif

Укажіть правильне закінчення твердження: «Автоматично можна створити зміст до
кумента в середовищі текстового процесора
MS Word
за умови, що для заголовків час
тин документа...Б.

визначено рівень з використанням відповідних стилів заголовків
B)
застосовано стиль накреслення шрифту «напівжирнийБ

визначено розмір шрифту, що дорівнюІ 16
пунктів
D)
визначено тип шрифту, відмінний від решти тексту

виконано форматування за допомогою вбудованих стилів заголовків
8.
Укажіть об’Ікти, які можуть бути розміщені всередині клітинки електронної таблиці.

діаграми
B)
числові дані

текстові дані
D)
зображення

формули
У завданнях 9, 10 до кожного варіанта умови, позначеного літерою,
оберіть один правильний варіант відповіді, позначений цифрою.

Установіть відповідність між основними властивостями моніторів та їхніми характерис
тиками.

розмір екрана
B)
кількість кольорів

роздільна здатність
D)
величина зерна

частота оновлення
екрана

кількість точок екранного зображення по горизонталі та вер
тикалі

довжина діагоналі екрана монітора

розмір пікселя зображення

кількість кадрів за секунду, що монітор здатний від
творювати

кількість відтінків кольорів, яку можна відтворити
на моніторі
10.
Установіть відповідність між типами організацій і доменними іменами.

організація, що працюІ з мережею
B)
урядова

некомерційна
D)
освітня

комерційна

com

edu

gov


org
Завдання
11и17
передбачають безпосереднє їхнє виконання на компнютері з використан
ням програмних засобів, що вивчалися відповідно до чинної навчальної програми.
Перед виконанням завдань 11
и17
створіть на
Робочому столі
компнютера папку з назвою
Атестація_Прізвище
(замість слова
Прізвище
в назві папки вкажіть ваше прізвище).
11.
Відкрийте файл
ПонІсплдмз.xls
. Створіть формулу для розрахунку середнього значення
кількості спортсменів у кожній з держав. Каповніть за допомогою формул діапазон
клітинок D4:D10.
Капишіть формулу, що міститься в клітинці D4.
Ка даними таблиці створіть діаграму для порівняння кількості спортсменів окремо юна
ків та окремо дівчат країн України, Истонії, Литви. Тип діаграми оберіть самостійно.
12.
Створіть запит на вибірку на основі таблиці
Рдипз
бази даних
РнжйкЯг Ітфт кІсЯйІб.mdb.
На бланку конструктора запитів запишіть назви полів та умови для відображення в ре
жимі перегляду таблиці з даними про рейси, які здійснюються по вівторках, четвергах
і суботах. Таблиця маІ містити напрям, номери рейсів і дні, в які здійснюються рейси.
13.
Налендар№
. Відомо, що людство користуІться різними календарями для літочислення.
Найвідомішими І григоріанський та юліанський. Створіть листівку, де розмістіть ко
роткі відомості про календарі (юліанський та григоріанський), причину та дату зміни
календарів, а також назви країн, які першими впровадили нові календарі. Нрім того,
наведіть приклади використання дат за «старимБ стилем та алгоритм перерахунку дат
з григоріанського у юліанський календар на прикладі поточної дати. Зля підтвердження
правильності ваших розрахунків додайте адресу одного з Інтернет-джерел, де реалізо
вано автоматизоване переведення дат з одного календаря в інший.
У завданні 14 запишіть програму відомою вам мовою програмування.
Вхідні дані вводяться з клавіатури, а вихідні
й виводяться на екран монітора.
14.
Ка даними, що містяться в електронній таблиці
ПонІсплдмз
(завдання
11), створіть
програму для визначення кількості країн, де частка юнаків і дівчат, які займаються
спортом, приблизно однакова, тобто різниця не більше двох відсотків. Вхідні дані
числове значення (у відсотках) кількості юнаків і дівчат-спортсменів. Вихідні дані
текстове повідомлення: «Зівчата та юнаки однаково поважають спорт у
Б, значення
шуканої кількості країн, текстове повідомлення: «країнах.Б.
Завдання
15
виконайте на компнютері з використанням засобів мови VBA
(на прикладі додатка
Exce
l), що вивчалися відповідно до навчальної програми.
15.
Ка даними, що містяться в електронній таблиці
ПонІсплдмз
(завдання
11), створіть
макрос «ЗіаграмаБ для побудови на окремому аркуші файлу
ПонІсплдмз.xls
діаграми,
у якій буде відображено кількість спортсменів (у відсотках) серед юнаків і дівчат Італії,
Швеції та Занії. Тип діаграми оберіть самостійно. Макрос можна створювати за допо
могою
MacroRecorder
з наступним редагуванням (за потреби) засобами VBA.
Завдання
16
виконайте на компнютері з використанням графічних редакторів,
що вивчалися відповідно до навчальної програми.
16.
Касобами одного з відомих вам графічних редакторів створіть логотип до завдання
13.
Ннвнсзо
— графічне представлення суті завдання, І комбінаціІю текстового напису та
графічних елементів: ілюстрації та графічного оформлення. Під час створення логотипа
слід врахувати обов’язкові елементи:
унІлЯ
— коло чи овал;
сдйпснбзи мЯозп
— творча
назва завдання, складаІться з одного слова;
ІкюпсІЯхІь
— комбінація зображення та
його дзеркально відображеної (зверху донизу чи зліва направо) копії. ПередбачаІться,
що потрібні зображення будуть знайдені в Інтернеті та використані з дотриманням
Какону України «Про авторське право і суміжні праваБ.
Завдання
17
передбачає створення кожним учнем власного сайта з використанням отри
маних знань із сучасних компнютерних технологій відповідно до навчальної програми.
17.
Зо завдання
13
створіть власний сайт з двох сторінок, що маІ щонайменше один гра
фічний об’Ікт (логотип завдання) і два гіперпосилання: внутрішнІ та зовнішнІ. Кмістове
наповнення сайта маІ відображати: відомості про автора, назву та (чи) умову завдання,
логотип і відомості щодо середовища його розробки (відкриваІться за допомогою вну
трішнього гіперпосилання), інформаційні ресурси, необхідні для виконання за
вдання
(зокрема, інтернет-сайти та (чи) завантажені файли), а також висновки та власні
рекомендації. ПередбачаІться, що логотип завдання
— це результат виконання за
вдання
16. Вибір програмного середовища для створення сайта залишаІться за автором.
ВАРІАНТ 4
У завданнях 1и4
оберіть одну правильну відповідь.
1.
Укажіть правильне закінчення твердження: «SFX-архів
— це…Б

архівний файл з розширенням
exe
, за допомогою якого можна автоматично розпако
вувати заархівовані файли і папки
B)
архівний файл з розширенням
zip
, який було створено з максимальним ступенем
стиснення

набір архівних файлів з розширеннями
rar
r01
r02
, …, обсяг кожного
з яких не більше за заданий та які разом складають один архів
D)
архівний файл з розширенням
sfx
2.
Укажіть об’Ікт текстового документа
MS Word
, який маІ такі властивості: стиль на
креслення, розмір, колір тексту.

сторінка
B)
абзац

символ
D)
список
3.
Укажіть правильне закінчення твердження: «Порожня таблиця СУДЗ
MS Access
, тобто
таблиця, в якій немаІ жодного запису, ...Б.

не містить жодних даних
B)
містить дані про структуру таблиці

містить дані про майбутні записи, які будуть вноситися до таблиці
D)
існувати не може
4.
Укажіть назву базової алгоритмічної структури,
блок
схему якої подано на малюнку.

слідування
B)
розгалуження

цикл з передумовою
D)
цикл з післяумовою
У завданнях 5и8 оберіть кілька (від 2
до 5) правильних варіантів відповіді
з пняти запропонованих.
5.
Укажіть послідовності, у яких одиниці вимірювання обсягу даних указані в порядку
зростання.

байт, кілобайт, мегабайт, гігабайт
B)
байт, мегабайт, кілобайт, гігабайт

мегабайт, кілобайт, гігабайт, терабайт
D)
кілобайт, гігабайт, терабайт, мегабайт

кілобайт, мегабайт, гігабайт, терабайт
6.
Укажіть пристрої, що можуть входити до складу мультимедійного обладнання.

мультимедійний проектор
B)
мікрофон і звукові колонки

маніпулятор «мишаБ
D)
сканер

лазерний принтер

Укажіть властивості графічних зображень.

розміри зображення
— висота і ширина
B)
роздільна здатність зображення

глибина кольору
D)
ширина кольору

колірна модель
8.
Укажіть дії, які можна виконувати над аркушами робочої книги електронної таблиці.

видаляти всі аркуші
B)
перейменовувати

переміщувати або копіювати
D)
змінювати колір ярлика

створювати нові
У завданнях 9, 10
до кожного варіанта умови, позначеного літерою,
оберіть один правильний варіант відповіді, позначений цифрою.

Установіть відповідність між типами принтерів та їхніми характеристиками.

струменеві
B)
лазерні

плотери
D)
термічні

матричні

монохромні принтери, що використовуються для друку етикеток, яр
ликів, чеків, штрих-кодів

принцип дії полягаІ в створенні зображення за допомогою
дуже малих крапель спеціальних чорнил

використовуІться принцип дії на основі електризаці
малих
частинок порошкоподібно
фарби (тонера)

мають низьку якість друку, відносно малу швидкість друку,
мають високий рівень шуму

використовуються для друку креслень, ескізів, плакатів та
інших зображень великих розмірів
10.
Установіть відповідність між елементами, які містить URL
-
адреса
http://www.mon.gov.
ua/
, та їхнім значенням.

http
B)

mon
D)
gov


тип ресурсу

адреса сервера, на якому зберігаІться ресурс

ідентифікатор домену верхнього рівня, що вказуІ на країну

назва протоколу для доступу до ресурсу

тип установи, якій належить URL-адреса
Завдання
11и17
передбачають безпосереднє їхнє виконання на компнютері з використан
ням програмних засобів, що вивчалися відповідно до чинної навчальної програми.
Перед виконанням завдань 11
и17
створіть на
Робочому столі
компнютера папку з назвою
Атестація_Прізвище
(замість слова
Прізвище
в назві папки вкажіть ваше прізвище).
11.
Відкрийте файл
ОІнгЯе йнло’юсдІІб.xls
. Створіть формулу для розрахунку загальної
суми за кожен місяць. Каповніть за допомогою формул діапазон клітинок B11:F11.
Капишіть формулу, що міститься в клітинці B11.
Ка даними таблиці створіть діаграму для порівняння обсягу продажу комп’ютерної
техніки в першому кварталі та травні. Тип діаграми оберіть самостійно.
12.
Створіть запит на вибірку на основі таблиці
УЯгІз
бази даних
ОІгоІзІлпсбн.mdb
На бланку конструктора запитів запишіть назви полів та умови для відображення в
режимі перегляду таблиці з даними про співробітників, які народилися не пізніше
ніж 1.01.1980
р. Таблиця маІ містити прізвища, імена та по батькові співробітників, а
також їх дату народження.
13.
Географ№я
. Відомо, що одніІю з характеристик країн світу І густота (щільність) насе
лення. Аналізуючи рівень економіки країн Європи, ви вирішили порівняти розмір ва
лового внутрішнього продукту (ВВП) на душу населення та густоту населення країн, з
якими межуІ Україна. Створіть інформаційний буклет з відомостями про країни
«сусідиБ України за географічним розташуванням, що містить порівняння країн за
густотою населення та розміром ВВП. Кробіть висновок, чи можна вважати, що країни-
сусіди України, які належать до ЄС, мають більший ВВП. Зля наочності подання да
них побудуйте відповідні діаграми, а для підтвердження даних
— додайте посилання
на використані Інтернет-ресурси. На карті Європи, яку слід додати до буклета, позначте
країни з найвищим ВВП.
У завданні 14
запишіть програму відомою вам мовою програмування.
Вхідні дані вводяться з клавіатури, а вихідні
й виводяться на екран монітора.
14.
Ка даними, що містяться в електронній таблиці
ОІнгЯе йнло’юсдІІб
(завдання
11),
створіть програму для визначення суми, одержаної від продажу струменевого принтера
протягом весняних місяців. Вхідні дані
— три числові значення, суми продажу прин
тера за березень, квітень і травень. Вихідні дані
— текстове повідомлення «Струмене
вих принтерів продано на суму
— Б, значення суми виручки за три місяці, текстове
повідомлення «грнБ.
Завдання
15
виконайте на компнютері з використанням засобів мови VBA
(на прикладі додатка
Exce
l), що вивчалися відповідно до навчальної програми.
15.
Ка даними, що містяться в електронній таблиці
ОІнгЯе йнло’юсдІІб
(завдання
11),
створіть макрос «ЗіаграмаБ для побудови на окремому аркуші файлу
ОІнгЯе
йнло’юсдІІб.xls
діаграми, у якій буде відображено суми, одержані від продажу лазер
ного та струменевого принтерів за кожен з місяців, назви яких наведено у таблиці. Тип
діаграми оберіть самостійно. Макрос можна створювати за допомогою
MacroRecorder
з
наступним редагуванням (за потреби) засобами VBA.
Завдання
16
виконайте на компнютері з використанням графічних редакторів,
що вивчалися відповідно до навчальної програми.
16.
Касобами одного з відомих вам графічних редакторів створіть логотип до завдання
13.
Ннвнсзо
— графічне представлення суті завдання, І комбінаціІю текстового напису та
графічних елементів: ілюстрації та графічного оформлення. Під час створення логотипа
слід врахувати обов’язкові елементи:
унІлЯ
— коло чи овал;
сдйпснбзи мЯозп
— творча
назва завдання, складаІться з одного слова;
ІкюпсІЯхІь
— комбінація зображення та
його дзеркально відображеної (зверху донизу чи зліва направо) копії. ПередбачаІться,
що потрібні зображення будуть знайдені в Інтернеті та використані з дотриманням
Какону України «Про авторське право і суміжні праваБ.
Завдання
17
передбачає створення кожним учнем власного сайта з використанням отри
маних знань із сучасних компнютерних технологій відповідно до навчальної програми.
17.
Зо завдання
13
створіть власний сайт з двох сторінок, що маІ щонайменше один гра
фічний об’Ікт (логотип завдання) і два гіперпосилання: внутрішнІ та зовнішнІ. Кмістове
наповнення сайта маІ відображати: відомості про автора, назву та (чи) умову завдання,
логотип і відомості щодо середовища його розробки (відкриваІться за допомогою вну
трішнього гіперпосилання), інформаційні ресурси, необхідні для виконання за
вдання
(зокрема, інтернет-сайти та (чи) завантажені файли), а також висновки та власні
рекомендації. ПередбачаІться, що логотип завдання
— це результат виконання за
вдання
16. Вибір програмного середовища для створення сайта залишаІться за автором.
ВАРІАНТ 5
У завданнях 1и4
оберіть одну правильну відповідь.
1.
Укажіть кількість символів, які використовуються у комп’ютері для кодування даних.

128
B)
256

512
D)
2.
Укажіть, що замінюють символом * в шаблоні для пошуку файлу.

символ
B)
один довільний символ

будь-яку кількість довільних символів
D)
арифметичну операцію множення
3.
Укажіть об’Ікт, без якого не може існувати база даних.

форма
B)
звіт

таблиця
D)
запит
4.
Укажіть назву базової алгоритмічної структури, блок
схему якої подано на малюнку.

слідування
B)
неповне розгалуження

цикл з передумовою
D)
цикл з післяумовою
У завданнях 5и8
оберіть кілька (від 2
до 5) правильних варіантів відповіді
з пняти запропонованих.
5.
Укажіть пристрої, які розміщуються всередині системного блока настільного комп’ютера.

пристрої введення/виведення
B)
контролери пристроїв введення/виведення

блок живлення
D)
процесор

маніпулятори
6.
Укажіть ознаки потокових презентацій.

тривалість показу не залежить від ходу доповіді
B)
презентація І набором кадрів, які можуть змінюватися автоматично та вручну

усі об’Ікти в презентації розміщуються на часовій шкалі
D)
під час демонстрації можна робити позначки на зображенні, що від
творюІться

дозволяІться монтаж відеозображень

Укажіть особливості, які мають растрові графічні зображення.

об’Імність зображення
B)
реалістичність зображення

природність кольорів
D)
можливість отримати зображення за допомогою спеціальних пристроїв

невеликі за розміром файли, що містять зображення
8.
Укажіть правильне закінчення твердження: «У середовищі текстового процесора
MS
Word
можна...Б.

здійснювати швидкий пошук усіх входжень зазначеного слова або фрази
B)
знайти, замінити або видалити значення параметрів форматування знаків

здійснювати пошук і заміну знаків абзацу, розривів сторінок та
інших елементів
D)
здійснювати пошук і заміну всіх словоформ

здійснювати пошук і заміну графічних об’Іктів
У завданнях 9, 10
до кожного варіанта умови, позначеного літерою,
оберіть один правильний варіант відповіді, позначений цифрою.

Установіть відповідність між діапазонами
клітинок, що відображені на малюнку, і
встановленими для них форматами.

B)
А3:А7

В2:С2
D)
А1:С1

С2:С8

переносити по словах

оріІнтація – по вертикалі

об’Іднання клітинок

заливка кольором

вирівнювання по горизонталі
за значенням
10.
Установіть відповідність між видами мереж та їхніми характеристиками за розміром
охоплюваної території.

персональна
B)
локальна

міська
D)
регіональна

глобальна

охоплюІ великі території, об’ІднуІ окремі мережі та окремі
комп’ютери для взаІмодії з іншими об’Іктами глобальної мережі

об’ІднуІ персональні електронні пристрої (мо
більний теле
фон, кишеньковий ком
п’ю
тер, ноутбук, гарнітуру тощо)

об’ІднуІ окремі мережі та окремі комп’ютери в межах пев
ного регіону

охоплюІ порівняно невелику територію чи групу будівель
(школа, інститут тощо)

працюІ в кількох або в усіх районах міста
Завдання
11и17
передбачають безпосереднє їхнє виконання на компнютері з використан
ням програмних засобів, що вивчалися відповідно до чинної навчальної програми.
Перед виконанням завдань 11
и17
створіть на
Робочому столі
компнютера папку з назвою
Атестація_Прізвище
(замість слова
Прізвище
в назві папки вкажіть ваше прізвище).
11.
Відкрийте файл
Онпктвз.xls
. Створіть формулу для розрахунку оплати комунальних
послуг, враховуючи тарифи та спожиті обсяги. Каповніть за допомогою формул діапазон
клітинок F4:F6.
Капишіть формулу, що міститься в клітинці F4.
Ка даними таблиці створіть діаграму для порівняння відсотка сплати за кожну з нада
них послуг. Тип діаграми оберіть самостійно.
12.
Створіть запит на вибірку на основі таблиці
Рдипз
бази даних
РнжйкЯг Ітфт кІсЯйІб.
mdb
На бланку конструктора запитів запишіть назви полів та умови для відображення в
режимі перегляду таблиці з даними про рейси до міст, назва яких починаІться з літери
«СБ. Таблиця маІ містити напрям, номери рейсів, час їх відправлення та прибуття.
13.
Х№м№я
. Ваша бабуся попросила вас пояснити, що означають И-числа на етикетці у складі
харчового продукту. Відомо, що за И-числом можна встановити тип харчової добавки та
її призначення. Розробіть текстовий документ з таблицею, яка буде містити групу
И-чисел, їх класифікацію та призначення. Зля інформування учнів вашої школи ство
ріть презентацію на тему: «И у шкільному буфеті?!Б, де подайте відомості про чіпси,
крекер, шоколад та напої з И-числами (И621, И450, И966 тощо). Створений текстовий
документ вбудуйте до слайда презентації як довідку.
У завданні 14
запишіть програму відомою вам мовою програмування.
Вхідні дані вводяться з клавіатури, а вихідні
й виводяться на екран монітора.
14.
Ка даними, що містяться в електронній таблиці
Онпктвз
(завдання
11), створіть про
граму для визначення суми (у гривнях), яку потрібно сплатити за спожитий газ. Вхідні
дані
— показники (поточні та попередні)
— кількість спожитого газу та значення та
рифу оплати. Вихідні дані
— значення суми, яку потрібно сплатити за спожитий газ,
наприклад 20
грн. 35
коп.
Завдання
15
виконайте на компнютері з використанням засобів мови VBA
(на прикладі додатка
Exce
l), що вивчалися відповідно до навчальної програми.
15.
Ка даними, що містяться в електронній таблиці
Онпктвз
(завдання
11), створіть макрос
«ЗіаграмаБ для побудови на окремому аркуші файлу
Онпктвз.xls
діаграми, у якій буде
відображено поточні та попередні обсяги наведених у таблиці комунальних послуг. Тип
діаграми оберіть самостійно. Макрос можна створювати за допомогою
MacroRecorder
з
наступним редагуванням (за потреби) засобами VBA.
Завдання
16
виконайте на компнютері з використанням графічних редакторів,
що вивчалися відповідно до навчальної програми.
16.
Касобами одного з відомих вам графічних редакторів створіть логотип до завдання
13.
Ннвнсзо
— графічне представлення суті завдання, І комбінаціІю текстового напису та
графічних елементів: ілюстрації та графічного оформлення. Під час створення логотипа
слід врахувати обов’язкові елементи:
унІлЯ
— коло чи овал;
сдйпснбзи мЯозп
— творча
назва завдання, складаІться з одного слова;
ІкюпсІЯхІь
— комбінація зображення та
його дзеркально відображеної (зверху донизу чи зліва направо) копії. ПередбачаІться,
що потрібні зображення будуть знайдені в Інтернеті та використані з дотриманням
Какону України «Про авторське право і суміжні праваБ.
Завдання
17
передбачає створення кожним учнем власного сайта з використанням отри
маних знань із сучасних компнютерних технологій відповідно до навчальної програми.
17.
Зо завдання
13
створіть власний сайт з двох сторінок, що маІ щонайменше один гра
фічний об’Ікт (логотип завдання) і два гіперпосилання: внутрішнІ та зовнішнІ. Кмістове
наповнення сайта маІ відображати: відомості про автора, назву та (чи) умову завдання,
логотип і відомості щодо середовища його розробки (відкриваІться за допомогою вну
трішнього гіперпосилання), інформаційні ресурси, необхідні для виконання за
вдання
(зокрема, інтернет-сайти та (чи) завантажені файли), а також висновки та власні
рекомендації. ПередбачаІться, що логотип завдання
— це результат виконання за
вдання
16. Вибір програмного середовища для створення сайта залишаІться за автором.
ВАРІАНТ 6
У завданнях 1и4
оберіть одну правильну відповідь.
1.
Укажіть зовнішній запам’ятовуючий пристрій комп’ютера, за допомогою якого можна
зберігати найбільший обсяг даних.

дискета
B)
флеш-пам’ять

жорсткий диск
D)
оптичний диск
2.
Укажіть, що замінюють символом ? в шаблоні для пошуку файлу.

кілька символів
B)
будь-яку кількість символів

один довільний символ
D)
пунктуаційний знак для питального речення
3.
Укажіть об’Ікт текстового документа
MS Word
, який маІ такі властивості: розмір полів,
оріІнтація, розмір паперу.

абзац
B)
сторінка

символ
D)
список
4.
Укажіть назву базової алгоритмічної структури, блок
-
схему
якої подано на малюнку.

слідування
B)
розгалуження

цикл з передумовою
D)
цикл з післяумовою
У завданнях 5и8
оберіть кілька (від 2
до 5) правильних варіантів відповіді
з пняти запропонованих.
5.
Укажіть приклади текстових даних.

таблиця множення на обкладинці шкільного зошита
B)
ілюстрація в книжці

правило в підручнику рідної мови
D)
фотографія

відомості про виробника і склад продукту на упаковці печива
6.
Укажіть розширення файлів, які містять звукові дані.

B)
rtf

mp3
D)
mdb

bmp

Укажіть, які з наведених тверджень характеризують растрові зображення.

графічні зображення широко використовують там, де важливим І чіткість контурів
зображення
B)
при збільшенні масштабу перегляду зображення його якість не втрачаІться

об’Ікти, з яких утворено зображення, розташовуються в рядках і стовпцях
D)
при збільшенні масштабу перегляду графічного зображення або його
розмірів спостерігаІться пікселізація зображення

зображення нагадуІ мозаїку
8.
Укажіть правильні імена клітинок електронної таблиці
MS Excel

діапазон1
B)
CÄ355

DV265
D)
S412в

G13
У завданнях 9, 10
до кожного варіанта умови, позначеного літерою,
оберіть один правильний варіант відповіді, позначений цифрою.

Установіть відповідність між об’Іктами бази даних та їхнім використанням.

таблиця
B)
форма

запит
D)
звіт

макрос

для аналізу та друку даних у певному форматі

для збереження даних

для автоматизації задач і додавання функціональних можливос
тей у форми, звіти та елементи управління

для пошуку і видалення тільки потрібних даних

для полегшення перегляду, додавання і зміни даних у таблицях
10.
Установіть відповідність між елементами, які зазвичай містить URL
-
адреса деякого
ресурсу, та їхнім значенням.

протокол
B)
ім’я сервера

D)
шлях
ресурсу

ім’я файлу

доменне ім’я комп’ютера, на якому розміщено дані

метод доступу

ім’я файлу, який потрібно відкрити

тип

послідовність розділених похилими рисками імен каталогів і
підкаталогів, в останньому з яких міститься потрібний файл
Завдання
11и17
передбачають безпосереднє їхнє виконання на компнютері з використан
ням програмних засобів, що вивчалися відповідно до чинної навчальної програми.
Перед виконанням завдань 11
и17
створіть на
Робочому столі
компнютера папку з назвою
Атестація_Прізвище
(замість слова
Прізвище
в назві папки вкажіть ваше прізвище).
11.
Відкрийте файл
УДУ.xls
. Створіть формулу для розрахунку середнього бала для кожної
команди. Каповніть за допомогою формул діапазон клітинок В12:F12.
Капишіть формулу, що міститься в клітинці В12.
Ка даними таблиці створіть діаграму для порівняння результатів оцінювання всіма
членами журі команд Луганська, Полтави та Даку. Тип діаграми оберіть самостійно.
12.
Створіть запит на вибірку на основі таблиці
УЯгІз
бази даних
ОІгоІзІлпсбн.mdb
На бланку конструктора запитів запишіть назви полів та умови для відображення в
режимі перегляду таблиці з даними про співробітників першої категорії. Таблиця маІ
містити прізвища, імена та по батькові співробітників, а також їх посаду та категорію.
13.
Д№олог№я
. Відомо, що здійснення функцій живої речовини пов’язане з міграціІю атомів
та молекул у процесі колообігу речовин, тобто біогеохімічних циклів. Зля проведення
тижня біології у школі вас попросили підготувати презентацію, що складаІться з
слайдів, про 4
біохімічні цикли: води, оксигену, карбону, нітрогену. Ножен цикл ви
вирішили розмістити на одному слайді у вигляді схеми. Оскільки в Інтернеті ви знай
шли багато англомовних схем, то одну з них вирішили зробити двомовною, викорис
тавши для цього інструменти редактора слайдових презентацій: створити багатошарові
слайди та застосувати анімацію до назв етапів, записаних українською мовою. При
перекладі відповідних назв українською вам запропонували скористатись онлайн-пере
кладачем. На останньому слайді подайте список використаних джерел і висновки щодо
ролі цих елементів у житті людини. Кбережіть файл презентації так, щоб її можна було
демонструвати без завантаження редактора.
У завданні 14
запишіть програму відомою вам мовою програмування.
Вхідні дані вводяться з клавіатури, а вихідні
й виводяться на екран монітора.
14.
Ка даними, що містяться в електронній таблиці
ÊÂÊ
(завдання
11), створіть програму
для визначення, чи дійсно перший член журі виставив кожній команді вищі оцінки,
ніж другий. Вхідні дані
— значення балів, виставлених кожним суддею («першийБ,
«другийБ) за виступ кожної команди (назви команд вводити не потрібно). Вихідні
дані
— текстове повідомлення «такБ чи «ніБ.
Завдання
15
виконайте на компнютері з використанням засобів мови VBA
(на прикладі додатка
Exce
l), що вивчалися відповідно до навчальної програми.
15.
Ка даними, що містяться в електронній таблиці
ÊÂÊ
(завдання
11), створіть макрос
«ЗіаграмаБ для побудови на окремому аркуші файлу
УДУ.xls
діаграми, у якій буде ві
дображено кількість балів, виставлених першим і другим членами журі, кожній з на
ведених у таблиці команд. Тип діаграми оберіть самостійно. Макрос можна створювати
за допомогою
MacroRecorder
з наступним редагуванням (за потреби) засобами VBA.
Завдання
16
виконайте на компнютері з використанням графічних редакторів,
що вивчалися відповідно до навчальної програми.
16.
Касобами одного з відомих вам графічних редакторів створіть логотип до завдання
13.
Ннвнсзо
— графічне представлення суті завдання, І комбінаціІю текстового напису та
графічних елементів: ілюстрації та графічного оформлення. Під час створення логотипа
слід врахувати обов’язкові елементи:
унІлЯ
— коло чи овал;
сдйпснбзи мЯозп
— творча
назва завдання, складаІться з одного слова;
ІкюпсІЯхІь
— комбінація зображення та
його дзеркально відображеної (зверху донизу чи зліва направо) копії. ПередбачаІться,
що потрібні зображення будуть знайдені в Інтернеті та використані з дотриманням
Какону України «Про авторське право і суміжні праваБ.
Завдання
17
передбачає створення кожним учнем власного сайта з використанням отри
маних знань із сучасних компнютерних технологій відповідно до навчальної програми.
17.
Зо завдання
13
створіть власний сайт з двох сторінок, що маІ щонайменше один гра
фічний об’Ікт (логотип завдання) і два гіперпосилання: внутрішнІ та зовнішнІ. Кмістове
наповнення сайта маІ відображати: відомості про автора, назву та (чи) умову завдання,
логотип і відомості щодо середовища його розробки (відкриваІться за допомогою вну
трішнього гіперпосилання), інформаційні ресурси, необхідні для виконання за
вдання
(зокрема, інтернет-сайти та (чи) завантажені файли), а також висновки та власні
рекомендації. ПередбачаІться, що логотип завдання
— це результат виконання за
вдання
16. Вибір програмного середовища для створення сайта залишаІться за автором.
ВАРІАНТ 7
У завданнях 1и4
оберіть одну правильну відповідь.
1.
Враховуючи, що кожний символ кодуІться одним байтом, оцініть і позначте інформа
ційний обсяг такого речення:
НюаІсь ТйІЯїмт, ьй пнмхд, кюаІсь!

232
біти
B)
264
біти

263
біти
D)
208
бітів
2.
Укажіть метасимвол, який використовують у шаблонах імен файлів для заміни одного
довільного символа.

B)

D)
3.
Укажіть дію, яку потрібно виконати для додавання особистих даних нового учня до
таблиці
ТцмІ
ÑÓÁÄ
MS Access

застосувати фільтр до бази даних
B)
створити звіт за допомогою таблиці

додати запис до таблиці
D)
додати поле до таблиці
4.
Укажіть назву базової алгоритмічної структури, блок
-
схему якої
подано на малюнку.

слідування
B)
розгалуження

цикл з передумовою
D)
цикл з післяумовою
У завданнях 5и8
оберіть кілька (від 2
до 5) правильних варіантів відповіді
з пняти запропонованих.
5.
Укажіть розширення файлів, які містять відео.

avi
B)
vob

wma
D)
3gp

flv
6.
Укажіть твердження, які характеризують растрові зображення.

використовуІться даний вид графіки тоді, коли потрібно якісно і чітко передати в
зображенні відтінки кольорів і плавні переходи від одного кольору до іншого
B)
графічне зображення будуІться з графічних примітивів

кожне графічне зображення маІ багатошарову структуру
D)
графічне зображення складаІться з пікселів

розмір файлу зображення залежить від висоти і ширини зображення

Укажіть можливі способи вирівнювання абзаців у середовищі текстового процесора
MS
Word

за лівим краІм
B)
за верхнім краІм

за правим краІм
D)
по центру

за шириною
8.
Використання програми поштового кліІнта маІ переваги перед роботою з веб-поштою,
якщо потрібно:

мати доступ до поштової скриньки, яка надана провайдером, що не маІ сервісу веб-
пошти
B)
мати доступ до поштової скриньки з будь-якого комп’ютера, що підключений до Ін
тернету

прискорити роботу з поштою
— отримувати та відправляти листи без попередньої
реІстрації
D)
мати можливість переглядати отримані листи та створювати нові в
режимі офлайн

впорядковувати листи, що надходять
У завданнях 9, 10
до кожного варіанта умови, позначеного літерою,
оберіть один правильний варіант відповіді, позначений цифрою.

Установіть відповідність між групами клавіш стандартної клавіатури персонального
комп’ютера та їхнім призначенням.

функціональні
B)
алфавітно-цифрові

спеціального при
значення
D)
керування курсо
ром і редагування

додаткова цифрова
група клавіш

десять клавіш, розміщених двома блоками для керування
курсором

дванадцять клавіш, кожна з яких зазвичай постій
ного призначення не маІ

дублюють клавіші, що вже І на клавіатурі, більшість
з них маІ подвійне призначення

призначена для введення літер, розділових знаків,
цифр та окремих спеціальних символів

більшість із цих клавіш розміщена навколо групи ал
фавітно-цифрових клавіш
10.
Установіть відповідність між діапазоном клітинок електронної таблиці
MS Excel
і кіль
кістю клітинок у цьому діапазоні.

D1:D5
B)
A1:F1

B2:D4
D)
C3:C9

A3:B6

Завдання
11и17
передбачають безпосереднє їхнє виконання на компнютері з використан
ням програмних засобів, що вивчалися відповідно до чинної навчальної програми.
Перед виконанням завдань 11
и17
створіть на
Робочому столі
компнютера папку з назвою
Атестація_Прізвище
(замість слова
Прізвище
в назві папки вкажіть ваше прізвище).
11.
Відкрийте файл
ОноткьІмІпсь.xls
. Створіть формулу для розрахунку різниці позицій у
чартах цього та минулого тижня для кожного виконавця. Каповніть за допомогою фор
мул діапазон клітинок F4:F8.
Капишіть формулу, що міститься в клітинці F4.
Ка даними таблиці створіть діаграму для порівняння зміни позицій за два тижні всіх
команд, крім U2. Тип діаграми оберіть самостійно.
12.
Створіть запит на вибірку на основі таблиці
Рдипз
бази даних
РнжйкЯг Ітфт кІсЯйІб.
mdb
На бланку конструктора запитів запишіть назви полів та умови для відображення в ре
жимі перегляду таблиці з даними про рейси, які прибувають не пізніше 19.00. Таблиця
маІ містити напрям, номери рейсів, час їх відправлення та прибуття.
13.
Инергозбереження
. Ьоб запропонувати своїй родині шляхи енергозбереження при
освітленні приміщення, ви вирішили дослідити кількість і вартість використовуваної
електроенергії за умов використання звичайних ламп розжарення і контактних флуо
ресцентних ламп. Зля цього ви вивчили пропозиції виробників і проаналізували від
гуки споживачів ціІї продукції, порівняли їх і побудували відповідні схеми для
унаочнення порівняння. Зля підсилення своїх аргументів ви зробили розрахунок по
рівняння витрат на місяць і на рік й зобразили дані у вигляді діаграм. Подайте резуль
тати роботи у зручній формі (текстовий документ чи комп’ютерна презентація) для
винесення на обговорення на сімейну раду.
У завданні 14
запишіть програму відомою вам мовою програмування.
Вхідні дані вводяться з клавіатури, а вихідні
й виводяться на екран монітора.
14.
Ка даними, що містяться в електронній таблиці
ОноткьІмІпсь
(завдання
11), створіть
програму для визначення кількості виконавців, рейтинг популярності яких у поточ
ному тижні став нижчим за попередній. Вхідні дані
— значення рейтингової позиції
поточного місяця та попереднього для кожного виконавця (назви виконавців вводити не
потрібно). Вихідні дані
— значення кількості виконавців, що відповідають зазначеній
умові.
Завдання
15
виконайте на компнютері з використанням засобів мови VBA
(на прикладі додатка
Exce
l), що вивчалися відповідно до навчальної програми.
15.
Ка даними, що містяться в електронній таблиці
ОноткьІмІпсь
(завдання
11), створіть
макрос «ЗіаграмаБ для побудови на окремому аркуші файлу
ОноткьІмІпсь.xls
діа
грами, у якій буде відображено позиції кожного з наведених у таблиці альбомів за
минулий і поточний тиждень. Тип діаграми оберіть самостійно. Макрос можна створю
вати за допомогою
MacroRecorder
з наступним редагуванням (за потреби) засобами VBA.
Завдання
16
виконайте на компнютері з використанням графічних редакторів,
що вивчалися відповідно до навчальної програми.
16.
Касобами одного з відомих вам графічних редакторів створіть логотип до завдання
13.
Ннвнсзо
— графічне представлення суті завдання, І комбінаціІю текстового напису та
графічних елементів: ілюстрації та графічного оформлення. Під час створення логотипа
слід врахувати обов’язкові елементи:
унІлЯ
— коло чи овал;
сдйпснбзи мЯозп
— творча
назва завдання, складаІться з одного слова;
ІкюпсІЯхІь
— комбінація зображення та
його дзеркально відображеної (зверху донизу чи зліва направо) копії. ПередбачаІться,
що потрібні зображення будуть знайдені в Інтернеті та використані з дотриманням
Какону України «Про авторське право і суміжні праваБ.
Завдання
17
передбачає створення кожним учнем власного сайта з використанням отри
маних знань із сучасних компнютерних технологій відповідно до навчальної програми.
17.
Зо завдання
13
створіть власний сайт з двох сторінок, що маІ щонайменше один гра
фічний об’Ікт (логотип завдання) і два гіперпосилання: внутрішнІ та зовнішнІ. Кмістове
наповнення сайта маІ відображати: відомості про автора, назву та (чи) умову завдання,
логотип і відомості щодо середовища його розробки (відкриваІться за допомогою вну
трішнього гіперпосилання), інформаційні ресурси, необхідні для виконання за
вдання
(зокрема, інтернет-сайти та (чи) завантажені файли), а також висновки та власні
рекомендації. ПередбачаІться, що логотип завдання
— це результат виконання за
вдання
16. Вибір програмного середовища для створення сайта залишаІться за автором.
ВАРІАНТ 8
У завданнях 1и4
оберіть одну правильну відповідь.
1.
Укажіть пристрої зовнішньої пам’яті комп’ютера.

оперативна, постійна, напівпостійна пам’ять
B)
клавіатура, миша, маніпулятори, сканер

гнучкі та жорсткі магнітні диски, оптичні диски, флеш-пам’ять
D)
сенсорний екран, принтер, гучномовці, навушники
2.
Укажіть метасимвол, який використовують у шаблонах імен файлів для заміни будь-
якої кількості довільних символів.

B)

D)
3.
Укажіть об’Ікт текстового документа
MS Word
, який маІ такі властивості: відступ, ви
рівнювання, інтервал.

сторінка
B)
абзац

зображення
D)
символ
4.
Укажіть назву базової алгоритмічної структури, блок
схему якої подано
на малюнку.

слідування
B)
розгалуження

цикл з передумовою
D)
цикл з післяумовою
У завданнях 5и8
оберіть кілька (від 2
до 5) правильних варіантів відповіді
з пняти запропонованих.
5.
Укажіть правильне закінчення твердження: «Способи збирання повідомлень можуть
бути такими:...Б.

робота зі спеціальною літературою, енциклопедіями, довідниками, газетами, журна
лами тощо
B)
проведення дослідів та експериментів

бесіди зі спеціалістами
D)
спостереження, опитування, анкетування

аналіз відомостей про результати досліджень
6.
Укажіть типи даних, що можуть міститися у файлах відеоформатів.

відео
B)
аудіо

текстові дані, зокрема субтитри
D)
логічні дані

числові дані, що обчислюються за формулами

Укажіть дії, які можна виконати в середовищі графічного редактора
Paint

відображення сітки для точного коригування елементів малюнка
B)
використання малюнка, створеного в
Paint
, як фон для
Рнанцнвн пснкЯ

використання основного кольору і кольору фону для заливки
областей малюнка
D)
опрацювання малюнків у різних шарах

малювання горизонтальних, вертикальних або похилих ліній
8.
Укажіть розширення файлів, у яких можуть зберігатися документи, створені засобами
MS Excel

xls
B)
bmp

xlsx
D)
mdb

ppt
У завданнях 9, 10
до кожного варіанта умови, позначеного літерою,
оберіть один правильний варіант відповіді, позначений цифрою.

Установіть відповідність між назвами типів даних у базах даних і прикладами їхніх
значень.

лічильник
B)
грошовий

логічний
D)
дата/час

гіперпосилання

березня 2013
р.

12

http://google.com.ua

так

28,25
грн.
10.
Установіть відповідність між Інтернет
-
службами, що мають зазначені URL
-
адреси, та
їхнім призначенням.

http://www.osvita.org.ua/
B)
http://www.newsru.ua/

http://www.ukr.net/
D)
ftp://ftp.hp.com/

http://www.google.com.ua

забезпечуІ обмін файлами між комп’ютерами

використовуІться для отримання повідомлень
про політику, мистецтво тощо

забезпечуІ пересилання електронних листів

надаІ можливість для пошуку відомостей в
Інтернеті

надаІ доступ до гіпертекстових документів
Завдання
11и17
передбачають безпосереднє їхнє виконання на компнютері з використан
ням програмних засобів, що вивчалися відповідно до чинної навчальної програми.
Перед виконанням завдань 11
и17
створіть на
Робочому столі
компнютера папку з назвою
Атестація_Прізвище
(замість слова
Прізвище
в назві папки вкажіть ваше прізвище).
11.
Відкрийте файл
ЖІнпсЯммь мЯпдкдммь.xls
. Створіть формулу для розрахунку загальної
кількості населення на Кемлі за кожен указаний рік. Каповніть за допомогою формул
діапазон клітинок В11:И11.
Капишіть формулу, що міститься в клітинці В11.
Ка даними таблиці створіть діаграму для порівняння росту населення на всіх континен
тах, крім Америки. Тип діаграми оберіть самостійно.
12.
Створіть запит на вибірку на основі таблиці
УЯгІз
бази даних
ОІгоІзІлпсбн.mdb
На бланку конструктора запитів запишіть назви полів та умови для відображення в
режимі перегляду таблиці з даними про співробітників, які мають пільги. Таблиця маІ
містити прізвища, імена та по батькові співробітників, а також їх посаду та наявність
пільг.
13.
Соц№альна акц№я
. Ви разом з однокласниками плануІте провести соціальну акцію з
привернення уваги до проблеми засмічення та пошуку способів утилізації сміття. Зля
залучення однодумців, спонсорів та отримання підтримки від місцевої влади ви вирі
шили створити комп’ютерну презентацію з п’яти слайдів «Нові підходи до відходівБ, де
на основі відомостей, отриманих з Інтернету, потрібно відобразити стан проблеми ути
лізації сміття в Україні, порівняти з іншими країнами, подати кілька варіантів вирі
шення ціІї проблеми та сформувати власні пропозиції. Зотримуючись Какону України
«Про авторське право і суміжні праваБ, ви вирішили коректно використовувати матері
али з Інтернету, а за результатами обговорення з однокласниками прийняли рішення
щодо обов’язкового використання у презентації схем, діаграм або таблиць для збіль
шення наочності подання її змісту.
У завданні 14
запишіть програму відомою вам мовою програмування.
Вхідні дані вводяться з клавіатури, а вихідні
й виводяться на екран монітора.
14.
Ка даними, що містяться в електронній таблиці
ЖІнпсЯммь мЯпдкдммь
(завдання
11),
створіть програму для визначення середньої кількості населення станом на 2030
рік.
Вхідні дані
— текстове повідомлення «Середня кількість населення на 2030
р. стано
вить
Б, кількість населення на кожному континенті. Вихідні дані
— середнІ зна
чення кількості населення (кількість людей).
Завдання
15
виконайте на компнютері з використанням засобів мови VBA
(на прикладі додатка
Exce
l), що вивчалися відповідно до навчальної програми.
15.
Ка даними, що містяться в електронній таблиці
ЖІнпсЯммь мЯпдкдммь
(завдання
11),
створіть макрос «ЗіаграмаБ для побудови на окремому аркуші файлу
ЖІнпсЯммь мЯпд
кдммь.xls
діаграми, у якій буде відображено кількість населення на 2000
та 2030
роки
відповідно до поданих у таблиці назв континентів. Тип діаграми оберіть самостійно.
Макрос можна створювати за допомогою
MacroRecorder
з наступним редагуванням (за
потреби) засобами VBA.
Завдання
16
виконайте на компнютері з використанням графічних редакторів,
що вивчалися відповідно до навчальної програми.
16.
Касобами одного з відомих вам графічних редакторів створіть логотип до завдання
13.
Ннвнсзо
— графічне представлення суті завдання, І комбінаціІю текстового напису та
графічних елементів: ілюстрації та графічного оформлення. Під час створення логотипа
слід врахувати обов’язкові елементи:
унІлЯ
— коло чи овал;
сдйпснбзи мЯозп
— творча
назва завдання, складаІться з одного слова;
ІкюпсІЯхІь
— комбінація зображення та
його дзеркально відображеної (зверху донизу чи зліва направо) копії. ПередбачаІться,
що потрібні зображення будуть знайдені в Інтернеті та використані з дотриманням
Какону України «Про авторське право і суміжні праваБ.
Завдання
17
передбачає створення кожним учнем власного сайта з використанням отри
маних знань із сучасних компнютерних технологій відповідно до навчальної програми.
17.
Зо завдання
13
створіть власний сайт з двох сторінок, що маІ щонайменше один гра
фічний об’Ікт (логотип завдання) і два гіперпосилання: внутрішнІ та зовнішнІ. Кмістове
наповнення сайта маІ відображати: відомості про автора, назву та (чи) умову завдання,
логотип і відомості щодо середовища його розробки (відкриваІться за допомогою вну
трішнього гіперпосилання), інформаційні ресурси, необхідні для виконання за
вдання
(зокрема, інтернет-сайти та (чи) завантажені файли), а також висновки та власні
рекомендації. ПередбачаІться, що логотип завдання
— це результат виконання за
вдання
16. Вибір програмного середовища для створення сайта залишаІться за автором.
ВАРІАНТ 9
У завданнях 1и4
оберіть одну правильну відповідь.
1.
Укажіть правильне закінчення твердження: «
ДзгЯбмзцІ пзпсдлз
— це системи опра
цювання тексту, які призначено для створення...Б.

баз даних
B)
макетів поліграфічних видань

шаблонів слайдових презентацій
D)
шаблонів потокових презентацій
2.
Укажіть розширення файлу демонстрації презентації
MS PowerPoint

htm
B)
pptx

pps
D)
ppt
3.
Який символ в адресі електронної пошти відокремлюІ ім’я поштової скриньки користу
вача від доменного імені поштового сервера?

B)

D)
4.
Укажіть значення, якого набуваІ змінна
після виконання
вказівок блок-схеми, подано на малюнку. (Примітка. Кна
ком * позначено операцію множення, а знаком :
позначено
операцію присвоювання.)

B)

D)
243
У завданнях 5и8
оберіть кілька (від 2
до 5) правильних варіантів відповіді
з пняти запропонованих.
5.
Укажіть процеси, які належать до передавання повідомлень.

написання листа
B)
відповідь учня

кодування повідомлень
D)
ведення щоденника

телефонна розмова
6.
Укажіть спільні елементи, які містять вікна програм з пакета
MS Office

панелі інструментів
B)
область слайда

рядок стану
D)
область нотаток

меню

Укажіть дії, які можна виконати в середовищі графічного редактора
Paint

відображення сітки для точного коригування елементів малюнка
B)
опрацювання зображень, отриманих з таких пристроїв, як цифрова камера або
сканер

використання основного кольору та кольору фону для заливки
областей малюнка
D)
установлення стилів тіні

відправлення електронною поштою
8.
Укажіть дії, які можна виконувати з даними за допомогою об’Ікта
УнІлЯ
ÑÓÁÄ
MS
Access

змінювати дані
B)
упорядковувати дані

шукати дані
D)
підраховувати дані

вводити дані
У завданнях 9, 10
до кожного варіанта умови, позначеного літерою,
оберіть один правильний варіант відповіді, позначений цифрою.

Установіть відповідність між пристроями комп’ютера та їхнім описом.

центральний процесор
B)
внутрішня пам’ять

пристрої введення
D)
пристрої виведення

зовнішня пам’ять

введення нових даних

отримання результатів у зручному для людини ви
гляді

пристрої для довготривалого зберігання великих
обсягів даних

швидкодіюча пам’ять, розташована на материн
ській платі

виконуІ арифметичні та логічні операції та керуІ
іншими пристроями комп’ютера
10.
Установіть відповідність між назвами об’Іктів діаграми та номерами, вказаними на
малюнку.

легенда
B)
назва осі Х

область діаграми
D)
маркер даних

назва діаграми
Завдання
11и17
передбачають безпосереднє їхнє виконання на компнютері з використан
ням програмних засобів, що вивчалися відповідно до чинної навчальної програми.
Перед виконанням завдань 11
и17
створіть на
Робочому столі
компнютера папку з назвою
Атестація_Прізвище
(замість слова
Прізвище
в назві папки вкажіть ваше прізвище).
11.
Відкрийте файл
ОІнгЯе снбЯІт.xls
. Створіть формулу для розрахунку вартості товару,
враховуючи ціну за одиницю товару та кількість одиниць. Каповніть за допомогою фор
мул діапазон клітинок F4:F13.
Капишіть формулу, що міститься в клітинці F4.
Ка даними таблиці створіть діаграму для порівняння кількості і вартості для кожного
товару. Тип діаграми оберіть самостійно.
12.
Створіть запит на вибірку на основі таблиці
Рдипз
бази даних
РнжйкЯг Ітфт кІсЯйІб.mdb
На бланку конструктора запитів запишіть назви полів та умови для відображення в
режимі перегляду таблиці з даними про рейси, які здійснюються літаками марки ТУ.
Таблиця маІ містити напрям, номери рейсів, час їх відправлення та прибуття.
13.
Торговельна мережа
. Жителі України користуються продукціІю різних торговельних
мереж, зокрема, АТД, Сільпо, Фуршет, Икомаркет і т. д. У бібліотеці сайта
http://eurasia-
foods.com.ua
ви знайшли досьІ на мережі супермаркетів і рейтинг відповідної продукції.
На основі поданих відомостей ви вирішили визначити, чи існуІ залежність між роком
заснування та «популярністюБ торговельної мережі. Чи мережі мають регіональну за
лежність? Чи якість продукції залежить від власників мережі та інвестицій (український
чи іноземний капітал)? Але чи можна лише на основі аналітичної довідки визначити
кращу мережу? Зля цього ви вирішили знайти в Інтернеті відомості щодо цінової по
літики трьох торговельних мереж-лідерів рейтингу в Україні. Зля підсилення своїх
аргументів на користь тіІї чи іншої мережі ви зробили розрахунок порівняння цінової
політики за найбільш поширеними товарами (три товари визначте самостійно) та зоб
разили дані у вигляді діаграм. Створіть текстовий документ, в якому подайте резуль
тати вашого дослідження у вигляді діаграм та/чи графіків порівняння торговельних
мереж за: роком створення, типом капіталу, ціновою політикою; також сформулюйте
висновки та пропозиції щодо відкриття у вашій місцевості магазину певної торговельної
мережі.
У завданні 14
запишіть програму відомою вам мовою програмування.
Вхідні дані вводяться з клавіатури, а вихідні
й виводяться на екран монітора.
14.
Ка даними, що містяться в електронній таблиці
ОІнгЯе снбЯІт
(завдання
11), створіть
програму для визначення назв товарів, для яких кількість проданих одиниць за жов
тень перевищуІ 200. Вхідні дані
— назва кожного товару та кількість проданих оди
ниць. Вихідні дані
— назви товарів, що відповідають зазначеній умові.
Завдання
15
виконайте на компнютері з використанням засобів мови VBA
(на прикладі додатка
Exce
l), що вивчалися відповідно до навчальної програми.
15.
Ка даними, що містяться в електронній таблиці
ОІнгЯе снбЯІт
(завдання
11), створіть
макрос «ЗіаграмаБ для побудови на окремому аркуші файлу
ОІнгЯе снбЯІт.xls
діа
грами, у якій буде відображено вартість кожного з наведених у таблиці товарів. Тип
діаграми оберіть самостійно. Макрос можна створювати за допомогою
MacroRecorder
з
наступним редагуванням (за потреби) засобами VBA.
Завдання
16
виконайте на компнютері з використанням графічних редакторів,
що вивчалися відповідно до навчальної програми.
16.
Касобами одного з відомих вам графічних редакторів створіть логотип до завдання
13.
Ннвнсзо
— графічне представлення суті завдання, І комбінаціІю текстового напису та
графічних елементів: ілюстрації та графічного оформлення. Під час створення логотипа
слід врахувати обов’язкові елементи:
унІлЯ
— коло чи овал;
сдйпснбзи мЯозп
— творча
назва завдання, складаІться з одного слова;
ІкюпсІЯхІь
— комбінація зображення та
його дзеркально відображеної (зверху донизу чи зліва направо) копії. ПередбачаІться,
що потрібні зображення будуть знайдені в Інтернеті та використані з дотриманням
Какону України «Про авторське право і суміжні праваБ.
Завдання
17
передбачає створення кожним учнем власного сайта з використанням отри
маних знань із сучасних компнютерних технологій відповідно до навчальної програми.
17.
Зо завдання
13
створіть власний сайт з двох сторінок, що маІ щонайменше один гра
фічний об’Ікт (логотип завдання) і два гіперпосилання: внутрішнІ та зовнішнІ. Кмістове
наповнення сайта маІ відображати: відомості про автора, назву та (чи) умову завдання,
логотип і відомості щодо середовища його розробки (відкриваІться за допомогою вну
трішнього гіперпосилання), інформаційні ресурси, необхідні для виконання за
вдання
(зокрема, інтернет-сайти та (чи) завантажені файли), а також висновки та власні
рекомендації. ПередбачаІться, що логотип завдання
— це результат виконання за
вдання
16. Вибір програмного середовища для створення сайта залишаІться за автором.
ВАРІАНТ 10
У завданнях 1и4
оберіть одну правильну відповідь.
1.
Укажіть, прикладом якого інформаційного процесу І розмова по мобільному телефону.

опрацювання даних
B)
збереження даних

пошук даних
D)
передавання даних
2.
Укажіть шаблон, за допомогою якого можна знайти всі текстові файли, ім’я яких по
чинаІться з літери

.txt
B)
.txt

a*.*
D)
a?.?
3.
Укажіть правильне закінчення твердження: «Кначення поля
НІцзкьмзй
таблиці СУДЗ
MS Access
заповнюІться...Б.

автоматично
B)
вручну

із файлу
D)
з Інтернету
4.
Укажіть значення, якого набуваІ змінна
після виконання
вказівок блок-схеми, поданої на малюнку. (Примітка.
Кнаком :
позначено операцію присвоювання.)

B)

D)
У завданнях 5и8
оберіть кілька (від 2
до 5) правильних варіантів відповіді
з пняти запропонованих.
5.
Укажіть носії, у яких використовуІться оптичний спосіб запису даних.

жорсткий магнітний диск
B)
компакт-диск (СD, CD-R, CD-RW)

DVD-диск (DVD-ROM, DVD-R, DVD-RW та ін.)
D)
флеш-пам’ять

HD DVD
6.
Укажіть розширення відеофайлів, які можна імпортувати до проекту в
Windows Movie
Maker

avi
B)
wmv

flv
D)
3gp

vob

Укажіть властивості текстового напису, значення яких можна змінювати в середовищі
графічного редактора
Paint

шрифт
B)
розмір шрифту

інтервал між символами
D)
колір літер і фону

стиль накреслення (звичайний, напівжирний, курсив)
8.
Укажіть властивості таблиці як об’Ікта текстового процесора
MS Word

межі таблиці
B)
заливка об’Іктів таблиці

спосіб розміщення колонтитулів у таблиці
D)
спосіб обтікання таблиці текстом

спосіб вирівнювання таблиці на сторінці
У завданнях 9, 10
до кожного варіанта умови, позначеного літерою,
оберіть один правильний варіант відповіді, позначений цифрою.

Установіть відповідність між об’Іктами табличного процесора та їхніми власти
востями.

книга
B)
аркуш

електронна таблиця
D)
діаграма

рядок

наявність сітки, тип нумерації стовпців і рядків

номер, висота

ім’я, кількість розміщених об’Іктів та їх вигляд,
фон
заливки, наявність захисту, колір ярлика

ім’я, кількість аркушів, порядок розташування
аркушів

тип, назва, розмір області діаграми, колір заливки
10.
Установіть відповідність між назвами протоколів та їхнім призначенням.

B)
FTP

SMTP
D)
POP

HTTPS

протокол відправлення електронних листів

протокол збереження й отримання електронних листів

протокол передавання файлів у захищеному режимі

протокол передавання гіпертексту

протокол пересилання файлів
Завдання
11и17
передбачають безпосереднє їхнє виконання на компнютері з використан
ням програмних засобів, що вивчалися відповідно до чинної навчальної програми.
Перед виконанням завдань 11
и17
створіть на
Робочому столі
компнютера папку з назвою
Атестація_Прізвище
(замість слова
Прізвище
в назві папки вкажіть ваше прізвище).
11.
Відкрийте файл
ВбснлнаІкІ.xls
. Створіть формулу для розрахунку загальної кількості
автомобілів, проданих кожним співробітником автосалону протягом року. Каповніть за
допомогою формул діапазон клітинок F3:F6.
Капишіть формулу, що міститься в клітинці F3.
Ка даними таблиці створіть діаграму для порівняння поквартального продажу автомо
білів кожним продавцем відносно загальної кількості проданих кожним. Тип діаграми
оберіть самостійно.
12.
Створіть запит на вибірку на основі таблиці
УЯгІз
бази даних
ОІгоІзІлпсбн.mdb
На бланку конструктора запитів запишіть назви полів та умови для відображення в
режимі перегляду таблиці з даними про співробітників, ім’я яких починаІться з літери
«ПБ. Таблиця маІ містити прізвища, імена та по батькові співробітників, а також їх
посаду та оклад.
13.
Хмари
. Ваш брат захоплююче розповідав про широке впровадження хмарних техноло
гій
— публічних, приватних і гібридних. Каглибившись у дослідження хмар, ви вирі
шили поділитися новими знаннями з однокласниками. Створіть презентацію із п’яти
слайдів, де подайте пояснення, що таке хмарні технології, які І переваги та конкретні
приклади їх використання. Зля переконливості додайте схеми, адреси відповідних сер
вісів, відгуки користувачів і власні рекомендації, що ґрунтуються на досвіді викорис
тання хмарних технологій для навчання та спілкування.
У завданні 14
запишіть програму відомою вам мовою програмування.
Вхідні дані вводяться з клавіатури, а вихідні
й виводяться на екран монітора.
14.
Ка даними, що містяться в електронній таблиці
ВбснлнаІкІ
(завдання
11), створіть про
граму для визначення відсотка, що становить кількість автомобілів, проданих Івановим
за І квартал від загальної кількості за цей самий період. Вхідні дані
— кількість авто
мобілів, проданих кожним співробітником за І квартал. Вихідні дані
— текстове пові
домлення «Відсоток продаж Іванова за І квартал становить
Б, значення відсотку
продаж, здійснених Івановим.
Завдання
15
виконайте на компнютері з використанням засобів мови VBA
(на прикладі додатка
Exce
l), що вивчалися відповідно до навчальної програми.
15.
Ка даними, що містяться в електронній таблиці
ВбснлнаІкІ
(завдання
11), створіть ма
крос «ЗіаграмаБ для побудови на окремому аркуші файлу
ВбснлнаІкІ.xls
діаграми, у
якій буде відображено кількість автомобілів, проданих кожним співробітником авто
салону у другому та третьому кварталі. Тип діаграми оберіть самостійно. Макрос можна
створювати за допомогою
MacroRecorder
з наступним редагуванням (за потреби) засо
бами VBA.
Завдання
16
виконайте на компнютері з використанням графічних редакторів,
що вивчалися відповідно до навчальної програми.
16.
Касобами одного з відомих вам графічних редакторів створіть логотип до завдання
13.
Ннвнсзо
— графічне представлення суті завдання, І комбінаціІю текстового напису та
графічних елементів: ілюстрації та графічного оформлення. Під час створення логотипа
слід врахувати обов’язкові елементи:
унІлЯ
— коло чи овал;
сдйпснбзи мЯозп
— творча
назва завдання, складаІться з одного слова;
ІкюпсІЯхІь
— комбінація зображення та
його дзеркально відображеної (зверху донизу чи зліва направо) копії. ПередбачаІться,
що потрібні зображення будуть знайдені в Інтернеті та використані з дотриманням
Какону України «Про авторське право і суміжні праваБ.
Завдання
17
передбачає створення кожним учнем власного сайта з використанням отри
маних знань із сучасних компнютерних технологій відповідно до навчальної програми.
17.
Зо завдання
13
створіть власний сайт з двох сторінок, що маІ щонайменше один гра
фічний об’Ікт (логотип завдання) і два гіперпосилання: внутрішнІ та зовнішнІ. Кмістове
наповнення сайта маІ відображати: відомості про автора, назву та (чи) умову завдання,
логотип і відомості щодо середовища його розробки (відкриваІться за допомогою вну
трішнього гіперпосилання), інформаційні ресурси, необхідні для виконання за
вдання
(зокрема, інтернет-сайти та (чи) завантажені файли), а також висновки та власні
рекомендації. ПередбачаІться, що логотип завдання
— це результат виконання за
вдання
16. Вибір програмного середовища для створення сайта залишаІться за автором.
ВАРІАНТ 11
У завданнях 1и4
оберіть одну правильну відповідь.
1.
Укажіть режим роботи з текстовим документом в середовиці
MS Word
, у якому всі його
об’Ікти відображаються так, як вони будуть надруковані.

Рдезл ІнжлІсйз
B)
ЖбзцЯимзи

ПсІтйстІЯ
D)
Рдезл цзсЯммь
2.
Укажіть правильне закінчення твердження: «Неподільний елемент зображення, зазви
чай квадратної форми, який маІ певний колір, називаІться...Б.

символом
B)
точкою

пікселем
D)
бітом
3.
Укажіть правильне закінчення твердження: «
ПоЯл
— це...Б.

один з комп’ютерних вірусів
B)
небажані електронні повідомлення, що надходять до електронної скриньки без згоди
її власника

одна з додаткових функцій поштового веб-сервера
D)
програма для роботи з електронною поштою
4.
Укажіть значення, якого набуваІ змінна
після виконання
вказівок блок-схеми, поданої на малюнку. (Примітка.
Кнаком * позначено операцію множення, а знаком :
позна
чено операцію присвоювання.)

B)
100

1000
D)
10
У завданнях 5и8
оберіть кілька (від 2
до 5) правильних варіантів відповіді
з пняти запропонованих.
5.
Укажіть вирази, що відображають правильний зв’язок між різними одиницями вимі
рювання обсягу даних.

байт
біт
B)
байт
10
біт

кілобайт
1000
байт
D)
кілобайт
1024
байт

кілобайт
байт
6.
Укажіть параметри публікацій для друку, які можна вибирати та змінювати засобами
MS Publisher

ефекти анімації
B)
колірні схеми

шрифтові схеми
D)
зміст сторінок

макети публікацій

Укажіть операції, які можна виконувати над об’Іктами, що зберігаються в
АтудІІ на
лІмт

вставити всі об’Ікти з
АтудІЯ налІмт
в певне місце документа
B)
вставити один об’Ікт з
АтудІЯ налІмт
в певне місце документа

редагувати об’Ікти в
АтудІІ налІмт
D)
видалити об’Ікт з
АтудІЯ налІмт

очистити
АтудІ налІмт
8.
Укажіть властивості, які можна встановлювати під час форматування клітинок елек
тронної таблиці
MS Excel

шрифт (гарнітура, розмір, стиль накреслення, колір)
B)
формат чисел

розміри (ширина і висота) клітинок
D)
обрамлення клітинки або діапазону

колір і візерунок фону
У завданнях 9, 10
до кожного варіанта умови, позначеного літерою,
оберіть один правильний варіант відповіді, позначений цифрою.

Установіть відповідність між пристроями комп’ютера та їхніми характеристиками.

пристрої введення даних
B)
пристрої внутрішньої пам’яті

пристрої виведення даних
D)
пристрої зовнішньої пам’яті

пристрої, розташовані всере
дині системного блока
комп’ютера

гнучкі та жорсткі магнітні диски, СD- та DVD-диски

принтер, гучномовці, навушники, плотер

оперативна, постійна, напівпостійна пам’ять

клавіатура, маніпулятори, сканер

процесор, материнська плата, контролери
зовнішніх пристроїв
10.
Установіть відповідність між назвами та призначенням типів даних СУДЗ
MS Access

текстовиий
B)
поле МИМО

числовий
D)
дата/час

лічильник

для зберігання значень дат і часу

для алфавітно-цифрових символів, включаючи текст, а та
кож текст і цифри, які не використовуються в обчисленнях

для формування унікальних значень, які можуть застосову
ватись як первинний ключ

для числових значень (цілих або дробових), які використову
ються в обчисленнях

для тексту, розмір якого перевищуІ 255
символів, або для
тексту, в якому використовуІться RTF-форматування
Завдання
11и17
передбачають безпосереднє їхнє виконання на компнютері з використан
ням програмних засобів, що вивчалися відповідно до чинної навчальної програми.
Перед виконанням завдань 11
и17
створіть на
Робочому столі
компнютера папку з назвою
Атестація_Прізвище
(замість слова
Прізвище
в назві папки вкажіть ваше прізвище).
11.
Відкрийте файл
РнжІЯфтмйз.xls
. Створіть формулу для розрахунку вартості покупки
кожного виду товару, враховуючи кількість і ціну. Каповніть за допомогою формул діа
пазон клітинок И3:И6.
Капишіть формулу, що міститься в клітинці И3.
Ка даними таблиці створіть діаграму для порівняння вартості кожного виду товару.
12.
Створіть запит на вибірку на основі таблиці
Рдипз
бази даних
РнжйкЯг Ітфт кІсЯйІб.
mdb
На бланку конструктора запитів запишіть назви полів та умови для відображення в
режимі перегляду таблиці з даними про рейси, які здійснюються не раніше 14.00.
Таблиця маІ містити напрям, номери рейсів, час їх відправлення та прибуття.
13.
Постер
. Відвідавши пункт КНО та переглянувши представлені на відповідних плакатах
відомості, ви не знайшли відповідей на деякі важливі для вас питання. Враховуючи, що
подібні питання цікавлять не тільки вас, ви вирішили створити постер (плакат) з на
звою «ГотуІмось до КНОБ, де будуть розміщені посилання на офіційні сайти для про
ходження тестування, на сайти, де розміщені приклади тестів за минулі роки та зразки
пробних тестів для тренування. Оскільки ви б хотіли, щоб ваш постер був доступний
багатьом людям, то вирішили скористатися мережними сервісами для його розміщення
та коментування. Створіть текстовий документ
— макет електронного листа вашому
брату
— спеціалісту в галузі інформаційних технологій, де наведіть два можливих спо
соби розміщення постера в мережі Інтернет. У текстовому документі вкажіть тему,
оформіть текст листа відповідно до правил електронного листування та вбудуйте ство
рений вами постер.
У завданні 14
запишіть програму відомою вам мовою програмування.
Вхідні дані вводяться з клавіатури, а вихідні
й виводяться на екран монітора.
14.
Ка даними, що містяться в електронній таблиці
РнжІЯфтмйз
(завдання
11), створіть про
граму для визначення загальної виручки магазину від продажу товарів, поданих у
таб
лиці. Вхідні дані
— значення ціни за одницю кожного товару та кількості проданих
одиниць. Вихідні дані
— текстове повідомлення «Всього продано товарів на суму
Б,
значення загальної вартості проданих товарів, текстове повідомлення «грн.Б.
Завдання
15
виконайте на компнютері з використанням засобів мови VBA
(на прикладі додатка
Exce
l), що вивчалися відповідно до навчальної програми.
15.
Ка даними, що містяться в електронній таблиці
РнжІЯфтмйз
(завдання
11), створіть ма
крос «ЗіаграмаБ для побудови на окремому аркуші файлу
РнжІЯфтмйз.xls
діаграми, у
якій буде відображено вартість покупки кожного виду товару, поданого у таблиці. Тип
діаграми оберіть самостійно. Макрос можна створювати за допомогою
MacroRecorder
з
наступним редагуванням (за потреби) засобами VBA.
Завдання
16
виконайте на компнютері з використанням графічних редакторів,
що вивчалися відповідно до навчальної програми.
16.
Касобами одного з відомих вам графічних редакторів створіть логотип до завдання
13.
Ннвнсзо
— графічне представлення суті завдання, І комбінаціІю текстового напису та
графічних елементів: ілюстрації та графічного оформлення. Під час створення логотипа
слід врахувати обов’язкові елементи:
унІлЯ
— коло чи овал;
сдйпснбзи мЯозп
— творча
назва завдання, складаІться з одного слова;
ІкюпсІЯхІь
— комбінація зображення та
його дзеркально відображеної (зверху донизу чи зліва направо) копії. ПередбачаІться,
що потрібні зображення будуть знайдені в Інтернеті та використані з дотриманням
Какону України «Про авторське право і суміжні праваБ.
Завдання
17
передбачає створення кожним учнем власного сайта з використанням отри
маних знань із сучасних компнютерних технологій відповідно до навчальної програми.
17.
Зо завдання
13
створіть власний сайт з двох сторінок, що маІ щонайменше один гра
фічний об’Ікт (логотип завдання) і два гіперпосилання: внутрішнІ та зовнішнІ. Кмістове
наповнення сайта маІ відображати: відомості про автора, назву та (чи) умову завдання,
логотип і відомості щодо середовища його розробки (відкриваІться за допомогою вну
трішнього гіперпосилання), інформаційні ресурси, необхідні для виконання за
вдання
(зокрема, інтернет-сайти та (чи) завантажені файли), а також висновки та власні
рекомендації. ПередбачаІться, що логотип завдання
— це результат виконання за
вдання
16. Вибір програмного середовища для створення сайта залишаІться за автором.
ВАРІАНТ 12
У завданнях 1и4
оберіть одну правильну відповідь.
1.
Укажіть, прикладом якого інформаційного процесу І читання підручника.

кодування даних
B)
збереження відомостей

отримання відомостей
D)
передавання відомостей
2.
Укажіть пристрої внутрішньої пам’яті.

сенсорний екран, мікрофон, сканер, веб-камера
B)
клавіатура, миша, маніпулятори, сканер

гнучкі та жорсткі магнітні диски, оптичні диски, флеш-пам’ять
D)
оперативна, постійна, напівпостійна пам’ять
3.
Укажіть розширення файлу, призначеного для редагування презентації в середовищі
MS PowerPoint

htm
B)
com

pps
D)
ppt
4.
Укажіть значення, якого набуваІ змінна
після виконання
вказівок блок-схеми, поданої на малюнку. (Примітка. Кна
ком :
позначено операцію присвоювання.)

B)
26

D)
У завданнях 5и8
оберіть кілька (від 2
до 5) правильних варіантів відповіді
з пняти запропонованих.
5.
Укажіть способи, за допомогою яких можна скопіювати виділений фрагмент зобра
ження в
АтудІ налІмт
в графічному редакторі
Paint

вибрати вказівку
ОІЯбйЯ/УноІюбЯсз
B)
клацнути правою кнопкою миші на виділеному фрагменті та в контекстному меню
вибрати вказівку
УноІюбЯсз

натиснути на клавіатурі комбінацію клавіш
Ctrl+X
D)
натиснути на клавіатурі комбінацію клавіш
Ctrl+C

натиснути на клавіатурі комбінацію клавіш
Ctrl+V
6.
Укажіть складові операційної системи.

драйвери
B)
файлова система

файлові менеджери
D)
інтерфейс користувача

ядро

Укажіть абсолютні посилання на клітинки в середовищі електронного процесора
Excel

B)
$B$5

C$3
D)
$D$7

В17
8.
Укажіть дії, які можна виконувати з даними за допомогою об’Ікта
Òàáëèöÿ
ÑÓÁÄ
MS
Access

змінювати дані
B)
упорядковувати дані

шукати дані
D)
підраховувати дані

вводити дані
У завданнях 9, 10
до кожного варіанта умови, позначеного літерою,
оберіть один правильний варіант відповіді, позначений цифрою.

Установіть відповідність між назвою об’Ікта
нІвЯмІжЯхІимЯ гІЯвІЯлЯ
текстового проце
сора
MS
Word
та його призначенням.

діаграма Венна
B)
цільова діаграма

циклічна діаграма
D)
організаційна діаграма

радіальна діаграма

відображення кроків, спрямованих на досяг
нен
ня цілі

відображення зв’язків із кореневих елементів

відображення областей перекриття елементів

відображення процесу безперервного циклу

відображення структури зв’язків
10.
Установіть відповідність між Інтернет
-
службами та їхнім призначенням.

електронна пошта
B)
служба передавання
файлів

служба обміну миттІвими
повідомленнями
D)
служба віддаленого
доступу

форуми

надаІ можливість обмінюватися повідомленнями в
режимі реального часу

надаІ середовище, де користувачі в межах теми, що їх
цікавить, можуть обмінюватися повідомленнями

даІ змогу користувачу працювати на іншому
підключеному до Інтернету комп’ютері як на
власному

забезпечуІ копіювання файлів з одного
комп’ютера на інший через Інтернет

призначена для обміну повідомленнями через
електронні поштові скриньки
Завдання
11и17
передбачають безпосереднє їхнє виконання на компнютері з використан
ням програмних засобів, що вивчалися відповідно до чинної навчальної програми.
Перед виконанням завдань 11
и17
створіть на
Робочому столі
компнютера папку з назвою
Атестація_Прізвище
(замість слова
Прізвище
в назві папки вкажіть ваше прізвище).
11.
Відкрийте файл
РджткьсЯсз сдпст.xls
. Створіть формулу для розрахунку загальної
суми балів кожного учня за чотири завдання. Каповніть за допомогою формул діапазон
клітинок G4:G12.
Капишіть формулу, що міститься в клітинці G4.
Ка даними таблиці створіть діаграму для порівняння результатів тестування хлопців і
дівчат. Тип діаграми оберіть самостійно.
12.
Створіть запит на вибірку на основі таблиці
УЯгІз
бази даних
ОІгоІзІлпсбн.mdb
На бланку конструктора запитів запишіть назви полів та умови для відображення в ре
жимі перегляду таблиці з даними про співробітників, оклад яких перевищуІ 2400
грн.
Таблиця маІ містити прізвища, імена та по батькові співробітників, а також їх посаду
та оклад.
13.
Виб№р профес№ї
. Ознайомившись із дослідженням українського ринку праці ІТ-
спеціалістів за 2011/2012
роки, що проводилось агентством LuxoftPersonnel, ви вирі
шили скласти відповідну таблицю для відслідковування змін на ринку ІТ-спеціалістів
із часом. Структуру таблиці розробіть самостійно. Проаналізуйте динаміку кількості
вакансій у галузі інформаційних технологій, визначте, які мови програмування по
трібно знати, щоб бути конкурентноспроможним розробником програмного забезпе
чення, та знайдіть пропозиції (сайти тренінгових агентств і центрів) щодо навчання за
спеціальностями: веб-розробник та розробники Java.Net проектів. Висловіть припу
щення щодо перспектив для певних ІТ-спеціальностей. Подайте результати роботи у
зручній формі для проведення аналізу та коментування.
У завданні 14
запишіть програму відомою вам мовою програмування.
Вхідні дані вводяться з клавіатури, а вихідні
й виводяться на екран монітора.
14.
Ка даними, що містяться в електронній таблиці
РджткьсЯсз сдпст
(завдання
11), ство
ріть програму визначення відсотку правильних відповідей, наданих учнями на перше
завдання
тесту. Вхідні дані
— результати проходження тестового завдання
кожним
учнем: 1
— правильна відповідь, 0
— неправильна. Вихідні дані
— значення відсотку
правильних відповідей.
Завдання
15
виконайте на компнютері з використанням засобів мови VBA
(на прикладі додатка
Exce
l), що вивчалися відповідно до навчальної програми.
15.
Ка даними, що містяться в електронній таблиці
РджткьсЯсз сдпст
(завдання
11), ство
ріть макрос «ЗіаграмаБ для побудови на окремому аркуші файлу
РджткьсЯсз сдпст.
xls
діаграми, у якій буде відображено бали учнів, прізвища яких подано у таблиці, за
кожне із чотирьох завдань. Тип діаграми оберіть самостійно. Макрос можна створювати
за допомогою
MacroRecorder
з наступним редагуванням (за потреби) засобами VBA.
Завдання
16
виконайте на компнютері з використанням графічних редакторів,
що вивчалися відповідно до навчальної програми.
16.
Касобами одного з відомих вам графічних редакторів створіть логотип до завдання
13.
Ннвнсзо
— графічне представлення суті завдання, І комбінаціІю текстового напису та
графічних елементів: ілюстрації та графічного оформлення. Під час створення логотипа
слід врахувати обов’язкові елементи:
унІлЯ
— коло чи овал;
сдйпснбзи мЯозп
— творча
назва завдання, складаІться з одного слова;
ІкюпсІЯхІь
— комбінація зображення та
його дзеркально відображеної (зверху донизу чи зліва направо) копії. ПередбачаІться,
що потрібні зображення будуть знайдені в Інтернеті та використані з дотриманням
Какону України «Про авторське право і суміжні праваБ.
Завдання
17
передбачає створення кожним учнем власного сайта з використанням отри
маних знань із сучасних компнютерних технологій відповідно до навчальної програми.
17.
Зо завдання
13
створіть власний сайт з двох сторінок, що маІ щонайменше один гра
фічний об’Ікт (логотип завдання) і два гіперпосилання: внутрішнІ та зовнішнІ. Кмістове
наповнення сайта маІ відображати: відомості про автора, назву та (чи) умову завдання,
логотип і відомості щодо середовища його розробки (відкриваІться за допомогою вну
трішнього гіперпосилання), інформаційні ресурси, необхідні для виконання за
вдання
(зокрема, інтернет-сайти та (чи) завантажені файли), а також висновки та власні
рекомендації. ПередбачаІться, що логотип завдання
— це результат виконання за
вдання
16. Вибір програмного середовища для створення сайта залишаІться за автором.
ВАРІАНТ 13
У завданнях 1и4
оберіть одну правильну відповідь.
1.
Укажіть пристрої виведення даних.

оперативна, постійна, напівпостійна пам’ять
B)
монітор, плотер, принтер, гучномовці, навушники

СD- та DVD-диски, флеш-пам’ять
D)
клавіатура, миша, маніпулятори, сканер
2.
Оберіть шаблон, за допомогою якого можна знайти файли, ім’я яких складаІться з
трьох символів, а розширення починаІться з літери

***.d*
B)
***.d?

???.d*
D)
abc.d*
3.
Укажіть ознаку, за якою в середовищі програми
MS Excel
відрізняють формулу від даних.

результат обчислення за формулою вирівнюІться по центру
B)
формула завжди починаІться з вбудованої функції SUM

формула завжди містить посилання на клітинки
D)
формула завжди починаІться зі знака
4.
Укажіть значення, якого набуваІ змінна
після виконання
вказівок блок-схеми, поданої на малюнку. (Примітка.
Кнаком * позначено операцію множення, а знаком
позна
чено операцію присвоювання.)

B)

D)
120
У завданнях 5и8
оберіть кілька (від 2
до 5) правильних варіантів відповіді
з пняти запропонованих.
5.
Укажіть типи даних, що можуть бути додані до проекту у відеоредакторі
Windows
Movie Maker

графічні зображення
B)
відео

аудіо
D)
текстові написи

логічні дані
6.
Укажіть правильні закінчення твердження: «При виконанні вказівки
ОІЯбйЯ/ДзІІжЯсз
виділений фрагмент зображення в середовищі графічного редактора
Paint
…Б:

видаляІться із зображення
B)
заноситься до
АтудІЯ налІмт

вставляІться до зображення
D)
переміщуІться до вікна текстового процесора
MS Word

зберігаІться в окремому файлі

Укажіть об’Ікти текстового документа
MS Word
, до яких можна застосувати стиль.

абзаци
B)
колонки

таблиці
D)
списки

зображення
8.
Укажіть дії, які можна виконувати з даними за допомогою об’Ікта
ЖбІс
ÑÓÁÄ
MS
Access

змінювати
B)
упорядковувати

друкувати
D)
підраховувати

вводити
У завданнях 9 і 10 до кожного варіанта умови, позначеного літерою,
оберіть один правильний варіант відповіді, позначений цифрою.

Установіть відповідність між типами програмного забезпечення інформаційної системи
та їхнім призначенням.

текстові редактори
B)
текстові процесори

видавничі системи
D)
графічні редактори

електронні таблиці

для розробки професійного оформлення поліграфічної про
дукції (газет, книжок, журналів, рекламної продукцїї тощо)

для створення, редагування та збереження зображень

для проведення розрахунків з даними, які подано в таблич
ній формі

для введення, редагування та збереження у файлі не
форматованого тексту, тобто такого, всі символи
якого мають однакові параметри відображення

для створення, редагування та збереження формато
ваного тексту у файлі, який може містити зобра
ження, діаграми, таблиці, формули, звукові вставки,
відеокліпи та інші об’Ікти
10.
Установіть відповідність між термінами та їхніми означеннями.

блог
B)
домашня сторінка

веб-сторінки
D)
веб-сайт

веб-каталог

гіпертекстовий документ, розміщений в Інтернеті

група веб-сторінок, об’Іднаних спільною тематикою та поси
ланнями одна на одну із розміщених, як правило, на одному
сервері

сайт, на якому зберігаються впорядковані за темами
посилання на інші сайти

головна сторінка сайта, а також перша сторінка, що
відображаІться після запуску браузера

веб-сторінка, на якій користувач за допомогою спеціа
лізованого інтерфейсу може публікувати записи та
статті
Завдання
11и17
передбачають безпосереднє їхнє виконання на компнютері з використан
ням програмних засобів, що вивчалися відповідно до чинної навчальної програми.
Перед виконанням завдань 11
и17
створіть на
Робочому столі
компнютера папку з назвою
Атестація_Прізвище
(замість слова
Прізвище
в назві папки вкажіть ваше прізвище).
11.
Відкрийте файл
ОтсІбйз.xls
. Створіть формулу для розрахунку загальної кількості
путівок, проданих туристичною фірмою за кожен місяць. Каповніть за допомогою фор
мул діапазон клітинок С12:И12.
Капишіть формулу, що міститься в клітинці С12.
Ка даними таблиці створіть діаграму для порівняння проданих путівок за кожний мі
сяць окремо по Україні, Єгипту та Туреччині. Тип діаграми оберіть самостійно.
12.
Створіть запит на вибірку на основі таблиці
Убзсйз
бази даних
РнжйкЯг Ітфт кІсЯйІб.
mdb
На бланку конструктора запитів запишіть на
зви полів та умови для відображення в режимі
перегляду таблиці з даними про рейси, на які
І квитки та тариф на які нижчий від 310
грн.
Таб
лиця маІ також містити номери рейсів.
13.
Печери Нриму
. На канікулах ви разом з вашим другом приїхали відпочивати до Нриму,
в Алушту. Ваш друг захоплюІться спелеологіІю і чув про Мармурову печеру у Нриму.
На прохання друга знайдіть відомості про Мармурову печеру, як до неї можна дістатися
з Алушти, чи відкрита вона для відвідувачів, чи дозволяІться в Мармуровій печері
фотографувати та проводити відеозйомку, які в Нриму І інші карстові печери та які з
них можна відвідати.
Підготуйте текстовий документ, у якому у вигляді таблиці подайте такі відомості про
Мармурову печеру: місцезнаходження, як дістатися з Алушти, рік відкриття, темпера
тура повітря всередині печери, глибина. Зодайте схему печери з різними екскурсійними
маршрутами та за допомогою нової таблиці вкажіть назву, вартість, довжину та тривалість
кожного екскурсійного маршруту. Опишіть особливості кожного маршруту та додайте зо
браження. Таблицям та іншим структурним елементам документа дайте назви та відфор
матуйте заголовки.
У завданні 14
запишіть програму відомою вам мовою програмування.
Вхідні дані вводяться з клавіатури, а вихідні
й виводяться на екран монітора.
14.
Ка даними, що містяться в електронній таблиці
ОтсІбйз
(завдання
11), створіть про
граму для визначення кількості міст, до яких кількість проданих путівок у квітні мі
сяці перевищуІ 100. Вхідні дані
— кількість проданих путівок до кожного із зазначених
у таблиці міст за квітень. Вихідні дані
— значення кількості міст, що відповідають
зазначеній умові.
Завдання
15
виконайте на компнютері з використанням засобів мови VBA
(на прикладі додатка
Exce
l), що вивчалися відповідно до навчальної програми.
15.
Ка даними, що містяться в електронній таблиці
ОтсІбйз
(завдання
11), створіть макрос
«ЗіаграмаБ для побудови на окремому аркуші файлу
ОтсІбйз.xls
діаграми, у якій буде
відображено кількість путівок, які були продані протягом квітня та травня до кожного
з поданих у таблиці міст. Тип діаграми оберіть самостійно. Макрос можна створювати
за допомогою
MacroRecorder
з наступним редагуванням (за потреби) засобами VBA.
Завдання
16
виконайте на компнютері з використанням графічних редакторів,
що вивчалися відповідно до навчальної програми.
16.
Касобами одного з відомих вам графічних редакторів створіть логотип до завдання
13.
Ннвнсзо
— графічне представлення суті завдання, І комбінаціІю текстового напису та
графічних елементів: ілюстрації та графічного оформлення. Під час створення логотипа
слід врахувати обов’язкові елементи:
унІлЯ
— коло чи овал;
сдйпснбзи мЯозп
— творча
назва завдання, складаІться з одного слова;
ІкюпсІЯхІь
— комбінація зображення та
його дзеркально відображеної (зверху донизу чи зліва направо) копії. ПередбачаІться,
що потрібні зображення будуть знайдені в Інтернеті та використані з дотриманням
Какону України «Про авторське право і суміжні праваБ.
Завдання
17
передбачає створення кожним учнем власного сайта з використанням отри
маних знань із сучасних компнютерних технологій відповідно до навчальної програми.
17.
Зо завдання
13
створіть власний сайт з двох сторінок, що маІ щонайменше один гра
фічний об’Ікт (логотип завдання) і два гіперпосилання: внутрішнІ та зовнішнІ. Кмістове
наповнення сайта маІ відображати: відомості про автора, назву та (чи) умову завдання,
логотип і відомості щодо середовища його розробки (відкриваІться за допомогою вну
трішнього гіперпосилання), інформаційні ресурси, необхідні для виконання за
вдання
(зокрема, інтернет-сайти та (чи) завантажені файли), а також висновки та власні
рекомендації. ПередбачаІться, що логотип завдання
— це результат виконання за
вдання
16. Вибір програмного середовища для створення сайта залишаІться за автором.
ВАРІАНТ 14
У завданнях 1и4
оберіть одну правильну відповідь.
1.
Укажіть пристрої введення даних.

відеопам’ять, кеш-пам’ять, оперативна пам’ять
B)
клавіатура, мікрофон, веб-камера, сканер

гнучкі та жорсткі магнітні диски, оптичні диски, флеш-пам’ять
D)
сенсорний екран, принтер, гучномовці, навушники
2.
Укажіть, які графічні об’Ікти можна створити в середовищі програм з пакету
MS Office
за допомогою інструмента
Word Art

графічні об’Ікти, що містять фігурний текст зі спецефектами
B)
виноски

автофігури
D)
організаційні діаграми
3.
Укажіть, який протокол з пакету TCP/IP призначений для отримання та збереження
електронної пошти.

B)
FTP

POP
D)
SMTP
4.
Укажіть значення, якого набуваІ змінна
після виконання
вказівок блок-схеми, поданої на малюнку. (Примітка.
Кнаком :
позначено операцію присвоювання.)

B)

D)
У завданнях 5и8
оберіть кілька (від 2
до 5) правильних варіантів відповіді
з пняти запропонованих.
5.
Укажіть види публікацій, які можна створювати засобами
MS Publisher

публікації для друку
B)
веб-вузли

відеофільми
D)
бази даних

слайдові презентації
6.
Укажіть, які з указаних об’Іктів можуть бути запаковані в архівний файл.

один файл
B)
кілька файлів

об’Ікти, що містяться в
АтудІІ налІмт
D)
папка, що містить файли та вкладені файли

кілька файлів і папок

Укажіть можливі параметри накреслення символів у середовищі текстового процесора
MS Word

пропорційний
B)
звичайний

напівжирний
D)
курсив

напівжирний курсив
8.
Укажіть відносні посилання на клітинки в середовищі електронного процесора
Excel

B)
$B$5

C$3
D)
$D$7

В17
У завданнях 9, 10 до кожного варіанта умови, позначеного літерою,
оберіть один правильний варіант відповіді, позначений цифрою.

Поставте у відповідність назвам одиниць вимірювання Імності запам’ятовуючих
пристроїв подані вирази, що відображають їх зв’язок з іншими одиницями ви
мірювання.

байт
B)
Нбайт

Гбайт
D)
Мбайт

Тбайт

1024
байта

210
Мбайт

біт

210
Мбайт

1024
Нбайта
10.
Установіть відповідність між назвами та призначенням типів даних СУДЗ
MS Access

текстовий
B)
грошовий

числовий
D)
поле об’Ікта OLE

дата/час

для зберігання числових значень (цілих або дробових), які ви
користовуються в обчисленнях

для зберігання об’Іктів
Object Linking and Embedding
інших програм
Windows

для зберігання значень дат і часу

для зберігання грошових значень

для алфавітно-цифрових символів, включаючи текст, а
також текст і цифри, які не використовуються в обчис
леннях
Завдання
11и17
передбачають безпосереднє їхнє виконання на компнютері з використан
ням програмних засобів, що вивчалися відповідно до чинної навчальної програми.
Перед виконанням завдань 11
и17
створіть на
Робочому столі
компнютера папку з назвою
Атестація_Прізвище
(замість слова
Прізвище
в назві папки вкажіть ваше прізвище).
11.
Відкрийте файл
ОнсІдаЯ т снбЯІЯф.xls
. Створіть формулу для розрахунку залишку
товарів, враховуючи кількість поставлених і проданих товарів. Каповніть за допомогою
формул діапазон клітинок D4:D8.
Капишіть формулу, що міститься в клітинці D4.
Ка даними таблиці створіть діаграму для порівняння кількості товрів, що було постав
лено та залишилось. Тип діаграми оберіть самостійно.
12.
Створіть запит на вибірку на основі таблиці
Рдипз
бази даних
РнжйкЯг Ітфт кІсЯйІб.
mdb
На бланку конструктора запитів запишіть назви полів та умови для відображення в
режимі перегляду таблиці з даними про рейси до Львова. Таблиця маІ містити напрям,
номери рейсів, час їх відправлення та прибуття.
13.
Гетьмани України
. Ви вирішили на згадку вчителеві історії створити часову діаграму
на тему «Україна: від гетьманів до президентівБ. Оскільки таку діаграму можна вико
ристовувати у презентації, роздрукувати плакат для шкільного кабінету чи листівки
для учнів, ви вирішили створити схему (прізвище, фото, часовий проміжок) засобами
графічного редактора. Також часову діаграму можна створити в середовищі табличного
процесора. Тому ви вирішили зробити вчителеві історії дві схеми на вибір. Але схема
потребуІ пояснення, тому ви також вирішили створити текстовий документ, де розміс
тили схему та подали короткі відомості до її складових: про особу гетьмана чи прези
дента, основні здобутки та реформи, що відбувалися за час його правління, та посилання
на Інтернет-ресурси, де можна знайти більш докладні відомості.
У завданні 14
запишіть програму відомою вам мовою програмування.
Вхідні дані вводяться з клавіатури, а вихідні
й виводяться на екран монітора.
14.
Ка даними, що містяться в електронній таблиці
ОнсІдаЯ т снбЯІЯф
(завдання
11), ство
ріть програму для визначення загальної кількості проданих товарів. Вхідні дані
кількість проданих одиниць кожного із зазначених у таблиці товарів. Вихідні
дані
— текстове повідомлення «Всього продано
Б, значення загальної кількості прода
них товарів, текстове повідомлення «товарів.Б.
Завдання
15
виконайте на компнютері з використанням засобів мови VBA
(на прикладі додатка
Exce
l), що вивчалися відповідно до навчальної програми.
15.
Ка даними, що містяться в електронній таблиці
ОнсІдаЯ т снбЯІЯф
(завдання
11), ство
ріть макрос «ЗіаграмаБ для побудови на окремому аркуші файлу
ОнсІдаЯ т снбЯІЯф.
xls
діаграми, у якій буде відображено кількість залишкових товарів кожного з наведе
них у таблиці продуктів. Тип діаграми оберіть самостійно. Макрос можна створювати
за допомогою
MacroRecorder
з наступним редагуванням (за потреби) засобами VBA.
Завдання
16
виконайте на компнютері з використанням графічних редакторів,
що вивчалися відповідно до навчальної програми.
16.
Касобами одного з відомих вам графічних редакторів створіть логотип до завдання
13.
Ннвнсзо
— графічне представлення суті завдання, І комбінаціІю текстового напису та
графічних елементів: ілюстрації та графічного оформлення. Під час створення логотипа
слід врахувати обов’язкові елементи:
унІлЯ
— коло чи овал;
сдйпснбзи мЯозп
— творча
назва завдання, складаІться з одного слова;
ІкюпсІЯхІь
— комбінація зображення та
його дзеркально відображеної (зверху донизу чи зліва направо) копії. ПередбачаІться,
що потрібні зображення будуть знайдені в Інтернеті та використані з дотриманням
Какону України «Про авторське право і суміжні праваБ.
Завдання
17
передбачає створення кожним учнем власного сайта з використанням отри
маних знань із сучасних компнютерних технологій відповідно до навчальної програми.
17.
Зо завдання
13
створіть власний сайт з двох сторінок, що маІ щонайменше один гра
фічний об’Ікт (логотип завдання) і два гіперпосилання: внутрішнІ та зовнішнІ. Кмістове
наповнення сайта маІ відображати: відомості про автора, назву та (чи) умову завдання,
логотип і відомості щодо середовища його розробки (відкриваІться за допомогою вну
трішнього гіперпосилання), інформаційні ресурси, необхідні для виконання за
вдання
(зокрема, інтернет-сайти та (чи) завантажені файли), а також висновки та власні
рекомендації. ПередбачаІться, що логотип завдання
— це результат виконання за
вдання
16. Вибір програмного середовища для створення сайта залишаІться за автором.
ВАРІАНТ 15
У завданнях 1и4
оберіть одну правильну відповідь.
1.
Укажіть основний пристрій комп’ютера, призначений для керування всіма його при
строями та виконання арифметичних і логічних операцій над даними.

материнська плата
B)
центральний процесор

внутрішня пам’ять
D)
зовнішня пам’ять
2.
Укажіть засіб, за допомогою якого найзручніше вибрати загальний стиль оформлення
презентації.

колонтитул
B)
макет

зразок
D)
шаблон
3.
Укажіть правильне закінчення твердження: «
ОІнбЯигдІ
— це...Б.

комп’ютер-сервер, що надаІ Інтернет-послуги
B)
організація, що забезпечуІ зв’язок користувача з мережею Інтернет

комп’ютер, на якому встановлено програмне забезпечення для роботи з
мережею
D)
організація, яка користуІться послугами Інтернету
4.
Укажіть значення, якого набуваІ змінна
після виконання
вказівок блок-схеми, поданої на малюнку. (Примітка.
Кнаком :
позначено операцію присвоювання.)

B)

D)
У завданнях 5и8
оберіть кілька (від 2
до 5) правильних варіантів відповіді
з пняти запропонованих.
5.
Укажіть засоби, які належать до телекомунікації.

супутникові антени
B)
калькулятор

факс
D)
мобільний телефон

диктофон
6.
Укажіть твердження, які характеризують векторні зображення.

графічні зображення широко використовують там, де важливим І чіткість контурів
зображення
B)
при збільшенні масштабу перегляду зображення їх якість не втрачаІться

об’Ікти, з яких утворено зображення, розташовуються в рядках і стовпцях
D)
при збільшенні масштабу перегляду графічного зображення або його
розмірів спостерігаІться пікселізація зображення

зображення нагадуІ аплікацію

Укажіть параметри форматування, які можна застосувати до виділеного абзацу в сере
довищі текстового процесора
MS Word

міжрядковий інтервал
B)
інтервал після абзацу

відступ першого рядка абзацу
D)
оріІнтація сторінки

розмір паперу
8.
Укажіть основні функції СУДЗ.

поповнення, розширення та відновлення баз даних
B)
створення потокових і слайдових презентацій

підвищення надійності зберігання даних
D)
захист даних

виведення повних і достовірних даних на запити користувача
У завданнях 9 і 10 до кожного варіанта умови, позначеного літерою,
оберіть один правильний варіант відповіді, позначений цифрою.

Поставте у відповідність вказаним розширенням тип файлу.

txt
B)
bmp

exe
D)
avi


графічне зображення

звуковий файл

текстовий документ

програма

відеофайл
10.
Установіть відповідність між функціями електронної таблиці
MS Excel
і значенням, що
вони повертають.

AVERAGE (СРКНАЧ)
B)
MAX (МАНС)

MIN (МИН)
D)
SUM (СУММ)

IF (ИСЛИ)

повертаІ найбільше значення з набору значень

повертаІ одне значення, якщо вказана умова в ре
зультаті обчислення даІ значення TRUE, та інше
значення, якщо FALSE

повертаІ середнІ арифметичне значення аргументів

повертаІ найменше число у списку значень

сумуІ всі числа в заданому діапазоні клітинок
Завдання
11и17
передбачають безпосереднє їхнє виконання на компнютері з використан
ням програмних засобів, що вивчалися відповідно до чинної навчальної програми.
Перед виконанням завдань 11
и17
створіть на
Робочому столі
компнютера папку з назвою
Атестація_Прізвище
(замість слова
Прізвище
в назві папки вкажіть ваше прізвище).
11.
Відкрийте файл
НкІлоІЯгЯ.xls
. Створіть формулу для розрахунку загальної суми балів,
набраних кожним з учасників. Каповніть за допомогою формул діапазон клітинок
Н4:Н11.
Капишіть формулу, що міститься в клітинці Н4.
Ка даними таблиці створіть діаграму для порівняння виконання кожного завдання
різ
ними учнями. Тип діаграми оберіть самостійно.
12.
Створіть запит на вибірку на основі таблиці
УЯгІз
бази даних
ОІгоІзІлпсбн.mdb
На бланку конструктора запитів запишіть назви полів та умови для відображення в
режимі перегляду таблиці з даними про співробітників, які народилися не раніше ніж
1.01.1978
року. Таблиця маІ містити прізвища, імена та по батькові співробітників, а
також дату їх народження.
13.
Норисний ресурс
. Ваша сестра, яка працюІ вчителем англійської мови, під час підго
товки до уроків створюІ привабливі хмаринки із слів за допомогою мережного сервісу
Wordle
. Використовуючи Інтернет-ресурси, ви з’ясували, що в середовищі сервісу можна
вводити у відповідне поле текст чи адресу сайта, а програма генеруІ хмару, використо
вуючи найбільш часто вживані слова. Також ви дізналися, що хмаринки слів
— це не
просто гарні картинки, і вирішили провести серед учнів класу мозковий штурм для
визначення можливостей щодо використання таких хмар. Зля цього ви створили хмару
слів, використовуючи головну сторінку сайта власної школи, та розробили текстовий
документ, що містить ілюстровану інструкцію з використання даного ресурсу. Створіть
текстовий документ, що складаІться із трьох розділів (кожен починаІться із нової сто
рінки): 1) Моя школа
— приклад використання сервісу
Wordle
; 2) Інструкція користу
вача; 3) Переваги сервісу
— опис двох причин використання хмар із слів (реклама,
інтрига, розвивальні вправи тощо).
У завданні 14
запишіть програму відомою вам мовою програмування.
Вхідні дані вводяться з клавіатури, а вихідні
й виводяться на екран монітора.
14.
Ка даними, що містяться в електронній таблиці
НкІлоІЯгЯ
(завдання
11), створіть про
граму для визначення максимального та мінімального бала, одержаного учнями за
виконання Кавдання
олімпіади. Вхідні дані
— значення балів, одержаних кожним
учасником за виконання Кавдання
3. Вихідні дані
— значення максимального та міні
мального бала.
Завдання
15
виконайте на компнютері з використанням засобів мови VBA
(на прикладі додатка
Exce
l), що вивчалися відповідно до навчальної програми.
15.
Ка даними, що містяться в електронній таблиці
НкІлоІЯгЯ
(завдання
11), створіть ма
крос «ЗіаграмаБ для побудови на окремому аркуші файлу
НкІлоІЯгЯ.xls
діаграми, у
якій буде відображено бали, одержані кожним учасником за Кавдання
та Кавдання
3.
Тип діаграми оберіть самостійно. Макрос можна створювати за допомогою
MacroRecorder
з наступним редагуванням (за потреби) засобами VBA.
Завдання
16
виконайте на компнютері з використанням графічних редакторів,
що вивчалися відповідно до навчальної програми.
16.
Касобами одного з відомих вам графічних редакторів створіть логотип до завдання
13.
Ннвнсзо
— графічне представлення суті завдання, І комбінаціІю текстового напису та
графічних елементів: ілюстрації та графічного оформлення. Під час створення логотипа
слід врахувати обов’язкові елементи:
унІлЯ
— коло чи овал;
сдйпснбзи мЯозп
— творча
назва завдання, складаІться з одного слова;
ІкюпсІЯхІь
— комбінація зображення та
його дзеркально відображеної (зверху донизу чи зліва направо) копії. ПередбачаІться,
що потрібні зображення будуть знайдені в Інтернеті та використані з дотриманням
Какону України «Про авторське право і суміжні праваБ.
Завдання
17
передбачає створення кожним учнем власного сайта з використанням отри
маних знань із сучасних компнютерних технологій відповідно до навчальної програми.
17.
Зо завдання
13 створіть власний сайт з двох сторінок, що маІ щонайменше один гра
фічний об’Ікт (логотип завдання) і два гіперпосилання: внутрішнІ та зовнішнІ. Кмістове
наповнення сайта маІ відображати: відомості про автора, назву та (чи) умову завдання,
логотип і відомості щодо середовища його розробки (відкриваІться за допомогою вну
трішнього гіперпосилання), інформаційні ресурси, необхідні для виконання за
вдання
(зокрема, інтернет-сайти та (чи) завантажені файли), а також висновки та власні
рекомендації. ПередбачаІться, що логотип завдання
— це результат виконання за
вдання
16. Вибір програмного середовища для створення сайта залишаІться за автором.
ВАРІАНТ 16
У завданнях 1и4
оберіть одну правильну відповідь.
1.
Укажіть найменшу одиницю вимірювання обсягу даних.

байт
B)
біт

мегабайт
D)
кілобіт
2.
Укажіть розширення файлів, у яких можуть зберігатися шаблони, створені засобами
MS Word

mht
mhtl
B)
doc
docф

htm
html
D)
dot
dotx
3.
Укажіть режим відображення презентації, створеної засобами
MS PowerPoint
, який даІ
змогу переглянути всі слайди презентації у вигляді ескізів.

сторінки нотаток
B)
показ слайдів

звичайний
D)
сортувальник слайдів
4.
Укажіть значення, якого набуваІ змінна
після виконання
вказівок блок-схеми, поданої на малюнку. (Примітка.
Кнаком * позначено операцію множення, а знаком
позна
чено операцію присвоювання.)

B)
100

1000
D)
10
У завданнях 5и8
оберіть кілька (від 2
до 5) правильних варіантів відповіді
з пняти запропонованих.
5.
Укажіть правильне закінчення твердження: «Флеш
карти (універсальні носії для збері
гання даних) використовуються у...Б.

комп’ютерах
B)
мобільних телефонах

мікрохвильових печах
D)
цифрових фотокамерах

механічних годинниках
6.
Укажіть твердження, які характеризують векторні зображення.

використовуІться даний вид графіки тоді, коли потрібно якісно і чітко передати в
зображенні відтінки кольорів і плавні переходи від одного кольору до іншого
B)
графічне зображення будуІться з графічних примітивів

кожне графічне зображення маІ багатошарову структуру
D)
графічне зображення складаІться з пікселів

розмір файлу зображення залежить від висоти і ширини зображення

Укажіть, які з вказаних програм І архіваторами.

NOD 32
B)
WinRAR

DrWeb
D)
ScanDisk

WinZIP
8.
Укажіть типи баз даних.

мережні
B)
релевантні

реляційні
D)
іІрархічні

дискретні
У завданнях 9 і 10
до кожного варіанта умови, позначеного літерою,
оберіть один правильний варіант відповіді, позначений цифрою.

Установіть відповідність між форматом клітинок електронної таблиці
MS Excel
та ви
глядом даних у клітинці.

час
B)
текстовий

числовий
D)
дробовий

дата

825,4

17:32:55

дата

15.05.13

3/8
10.
Установіть відповідність між термінами та їхніми означеннями.

модем
B)
веб

гіпертекст
D)
провайдер

протокол
пе
редавання
даних

організація, що забезпечуІ зв’язок користувача з мережею Інтернет

програми, що визначають правила, за якими кодуються і
передаються дані в мережі

пристрій, що забезпечуІ перетворення двійкового коду в
аналоговий сигнал, і навпаки

спосіб організації текстових даних, усередині яких установ
лені зв’язки між їх різними фрагментами

всесвітній інформаційний простір, що містить документи,
пов’язані між собою за допомогою гіперпосилань
Завдання
11и17
передбачають безпосереднє їхнє виконання на компнютері з використан
ням програмних засобів, що вивчалися відповідно до чинної навчальної програми.
Перед виконанням завдань 11
и17
створіть на
Робочому столі
компнютера папку з назвою
Атестація_Прізвище
(замість слова
Прізвище
в назві папки вкажіть ваше прізвище).
11.
Відкрийте файл
МЯбцЯкьмІ гнпьвмдммь.xls
. Створіть формулу для розрахунку серед
нього бала з кожного предмета для всіІї групи учнів. Каповніть за допомогою формул
діапазон клітинок В9:Н9.
Капишіть формулу, що міститься в клітинці В9.
Ка даними таблиці створіть діаграму для порівняння навчальних досягнень учнів з усіх
предметів, за винятком фізики. Тип діаграми оберіть самостійно.
12.
Створіть запит на вибірку на основі таблиці
Убзсйз
бази даних
РнжйкЯг Ітфт кІсЯйІб.
mdb
На бланку конструктора запитів запишіть на
зви полів та умови для відображення в режимі
перегляду таблиці з даними лише про ті рейси,
на які І квитки. Таблиця маІ також містити
номери рейсів і тарифи.
13.
Ол№мп№ада з №нформатики
. Тренінговий центр, що займаІться підготовкою ІТ-
спеціалістів, плануІ запросити на додаткову літню школу з програмування учнів київ
ських шкіл, які мають найкращі результати в олімпіаді з інформатики за останній рік.
Уявіть, що ви І представником такого центру. Зля переконання керівництва у правиль
ному виборі шкіл ви вирішили побудувати діаграму кількості призерів у п’яти навчаль
них закладах, що мають найвищі результати. Числову діаграму слід побудувати на
основі створеної електронної таблиці.
Підготуйте текстовий документ, у якому вкажіть URL-адреси сайтів двох найкращих,
на вашу думку, навчальних закладів та аргументи на їх користь. Зодайте до документа
також діаграму кількості призерів олімпіад.
У завданні 14
запишіть програму відомою вам мовою програмування.
Вхідні дані вводяться з клавіатури, а вихідні
й виводяться на екран монітора.
14.
Ка даними, що містяться в електронній таблиці
МЯбцЯкьмІ гнпьвмдммь
(завдання
11),
створіть програму для визначення значення середнього атестаційного (з усіх предметів)
бала Гапона
С. Вхідні дані
— значення атестаційних балів з визначених предметів
Гапона
С. (назви предметів вводити не потрібно). Вихідні дані
— текстове повідомлення
«Середній атестаційний бал Гапона С. становить
Б, значення середнього бала.
Завдання
15
виконайте на компнютері з використанням засобів мови VBA
(на прикладі додатка
Exce
l), що вивчалися відповідно до навчальної програми.
15.
Ка даними, що містяться в електронній таблиці
МЯбцЯкьмІ гнпьвмдммь
(завдання
11),
створіть макрос «ЗіаграмаБ для побудови на окремому аркуші файлу
МЯбцЯкьмІ гнпьв
мдммь.xls
діаграми, у якій буде відображено оцінки з алгебри та фізики кожного учня
класу. Тип діаграми оберіть самостійно. Макрос можна створювати за допомогою
MacroRecorder
з наступним редагуванням (за потреби) засобами VBA.
Завдання
16
виконайте на компнютері з використанням графічних редакторів,
що вивчалися відповідно до навчальної програми.
16.
Касобами одного з відомих вам графічних редакторів створіть логотип до завдання
13.
Ннвнсзо
— графічне представлення суті завдання, І комбінаціІю текстового напису та
графічних елементів: ілюстрації та графічного оформлення. Під час створення логотипа
слід врахувати обов’язкові елементи:
унІлЯ
— коло чи овал;
сдйпснбзи мЯозп
— творча
назва завдання, складаІться з одного слова;
ІкюпсІЯхІь
— комбінація зображення та
його дзеркально відображеної (зверху донизу чи зліва направо) копії. ПередбачаІться,
що потрібні зображення будуть знайдені в Інтернеті та використані з дотриманням
Какону України «Про авторське право і суміжні праваБ.
Завдання
17
передбачає створення кожним учнем власного сайта з використанням отри
маних знань із сучасних компнютерних технологій відповідно до навчальної програми.
17.
Зо завдання
13
створіть власний сайт з двох сторінок, що маІ щонайменше один гра
фічний об’Ікт (логотип завдання) і два гіперпосилання: внутрішнІ та зовнішнІ. Кмістове
наповнення сайта маІ відображати: відомості про автора, назву та (чи) умову завдання,
логотип і відомості щодо середовища його розробки (відкриваІться за допомогою вну
трішнього гіперпосилання), інформаційні ресурси, необхідні для виконання за
вдання
(зокрема, інтернет-сайти та (чи) завантажені файли), а також висновки та власні
рекомендації. ПередбачаІться, що логотип завдання
— це результат виконання за
вдання
16. Вибір програмного середовища для створення сайта залишаІться за автором.
72
ВАРІАНТ 17
У завданнях 1и4
оберіть одну правильну відповідь.
1.
Укажіть, де і коли було створено першу в світі електронно
-
обчислювальну машину.

Україна, 1951
рік
B)
США, 1946
рік

Англія, 1948
рік
D)
Японія, 1938
рік
2.
Укажіть правильне закінчення твердження: «
Псзкь
об’Ікта текстового процесора
MS
Word
— це...Б.

набір значень властивостей об’Іктів певного типу, який маІ ім’я
B)
набір узгоджених між собою стилів оформлення об’Іктів текстового документа, який
маІ ім’я

іІрархічна схема розміщення складових частин документа
D)
набір згрупованих за певними правилами та властивостями об’Іктів,
який маІ ім’я
3.
Укажіть правильне закінчення твердження: «
УнмбдІсдІ
— це...Б

програма, яка перетворюІ дані у файлі з одного формату в інший
B)
програма, за допомогою якої можна створювати й опрацьовувати відео
файли

пристрій для перетворення даних з одного формату в інший
D)
програма для опрацювання звукових даних
4.
Укажіть значення, якого набуваІ змінна
після виконання
вказівок блок-схеми, поданої на малюнку. (Примітка. Кна
ком * позначено операцію множення, а знаком :
позначено
операцію присвоювання.)

B)

D)
У завданнях 5и8
оберіть кілька (від 2
до 5) правильних варіантів відповіді
з пняти запропонованих.
5.
Укажіть пристрої, які належать до маніпуляторів.

клавіатура
B)
миша

джойстик
D)
дигітайзер

трекбол
6.
Укажіть особливості векторних графічних зображень.

зображення масштабуються та редагуються без втрати якості
B)
обсяг файлу залежить від розміру зображення

якість погіршуІться при збільшенні або зменшенні зображення
D)
застосовують для збереження фотографій

застосовують для збереження креслень, шрифтів

Укажіть об’Ікти, які можна копіювати за допомогою
АтудІЯ налІмт

файли
B)
папки

графічні фрагменти
D)
текстові фрагменти

вікна програм
8.
Укажіть формули, за допомогою яких можна обчислити суму значень діапазону кліти
нок від В2
до В4
у середовищі табличного процесора
MS Excel

В2+В3+В4
B)
SUM(B2,B4)

SUM(B2+B4)
D)
SUM(B2:B4)

SUM(B2;B4)
У завданнях 9, 10 до кожного варіанта умови, позначеного літерою,
оберіть один правильний варіант відповіді, позначений цифрою.

Установіть відповідність між назвами та призначенням типів даних СУДЗ
MS Access

лічильник
B)
логічний

поле МИМО
D)
вкладення

гіперпосилання

для зберігання цифрових зображень і будь-яких двійкових фай
лів або файлів, створених за допомогою інших додатків
MS
Office

для зберігання гіперпосилань, які забезпечують доступ до веб-
сторінок, або до файлів, або на об’Ікти
Access
, які
зберігаються в базі даних

для тексту, розмір якого перевищуІ 255
символів, або
для тексту, в якому використовуІться RTF-форматування

для формування унікальних значень, які можуть засто
совуватись як первинний ключ

для логічних значень: Так/Ні, Істина/Хиба, Вкл./Викл.
чи True/False
10.
Установіть відповідність між назвами сервісів та їхніми скороченими назвами.

електронна пошта
B)
файлові архіви

павутина веб-сторінок
D)
багатосервісні комунікаційні засоби

телеконференції


News

FTP

ICQ, Skype

E-mail
Завдання
11и17
передбачають безпосереднє їхнє виконання на компнютері з використан
ням програмних засобів, що вивчалися відповідно до чинної навчальної програми.
Перед виконанням завдань 11
и17
створіть на
Робочому столі
компнютера папку з назвою
Атестація_Прізвище
(замість слова
Прізвище
в назві папки вкажіть ваше прізвище).
11.
Відкрийте файл
ДзсІЯсз оЯкзбЯ.xls
. Створіть формулу для розрахунку прибутку фак
тичних витрат палива кожним автомобілем, враховуючи залишок на початок місяця,
кількість отриманого палива на бензозаправці та залишок на кінець місяця. Каповніть
за допомогою формул діапазон клітинок И5:И8.
Капишіть формулу, що міститься в клітинці И5.
Ка даними таблиці створіть діаграму для порівняння залишків на початок і кінець
місяця кожним автомобілем. Тип діаграми оберіть самостійно.
12.
Створіть запит на вибірку на основі таблиці
Рдипз
бази даних
РнжйкЯг Ітфт кІсЯйІб.
mdb
На бланку конструктора запитів запишіть назви полів та умови для відображення в
режимі перегляду таблиці з даними про рейси, які здійснюються літаками марки АН.
Таблиця маІ містити номери рейсів, напрям, час їх відправлення та прибуття.
13.
Соф№ївка
. Ви з однокласниками та класним керівником вирішили на вихідних відві
дати одне із семи чудес України
— дендрологічний парк «СофіївкаБ.
Визначте, о котрій годині необхідно виїхати з центрального автовокзалу НиІва, щоб
потрапити до парку не пізніше 12.00
год, та вартість квитків на дорогу. Визначте вар
тість вхідних квитків до парку, екскурсії, додаткових послуг (катання на човнах тощо).
Розрахуйте за допомогою електронних таблиць загальну вартість подорожі для десяти
учнів і класного керівника. Визначте необхідну мінімальну суму для кожного.
Створіть інформаційний буклет, що маІ містити історію заснування, план-схему парку
та фотографії парку в різні пори року. Капропонуйте рекомендації щодо додаткових
послуг, якими, на ваш погляд, варто скористатися, та необхідну суму коштів на них.
У завданні 14
запишіть програму відомою вам мовою програмування.
Вхідні дані вводяться з клавіатури, а вихідні
й виводяться на екран монітора.
14.
Ка даними, що містяться в електронній таблиці
ДзсІЯсз оЯкзбЯ
(завдання
11), ство
ріть програму для визначення кількості палива залишку на кінець місяця по всіх авто
мобілях. Вхідні дані
— значення залишку палива по кожному автомобілю. Вихідні
дані
— значення сумарної кількості залишку.
Завдання
15
виконайте на компнютері з використанням засобів мови VBA
(на прикладі додатка
Exce
l), що вивчалися відповідно до навчальної програми.
15.
Ка даними, що містяться в електронній таблиці
ДзсІЯсз оЯкзбЯ
(завдання
11), ство
ріть макрос «ЗіаграмаБ для побудови на окремому аркуші файлу
ДзсІЯсз оЯкзбЯ.xls
діаграми, у якій буде відображено дані про залишки палива на початок та кінець мі
сяця для кожного з наведених у таблиці номерів автомобілів. Тип діаграми оберіть са
мостійно. Макрос можна створювати за допомогою
MacroRecorder
з наступним
редагуванням (за потреби) засобами VBA.
Завдання
16
виконайте на компнютері з використанням графічних редакторів,
що вивчалися відповідно до навчальної програми.
16.
Касобами одного з відомих вам графічних редакторів створіть логотип до завдання
13.
Ннвнсзо
— графічне представлення суті завдання, І комбінаціІю текстового напису та
графічних елементів: ілюстрації та графічного оформлення. Під час створення логотипа
слід врахувати обов’язкові елементи:
унІлЯ
— коло чи овал;
сдйпснбзи мЯозп
— творча
назва завдання, складаІться з одного слова;
ІкюпсІЯхІь
— комбінація зображення та
його дзеркально відображеної (зверху донизу чи зліва направо) копії. ПередбачаІться,
що потрібні зображення будуть знайдені в Інтернеті та використані з дотриманням
Какону України «Про авторське право і суміжні праваБ.
Завдання
17
передбачає створення кожним учнем власного сайта з використанням отри
маних знань із сучасних компнютерних технологій відповідно до навчальної програми.
17.
Зо завдання
13
створіть власний сайт з двох сторінок, що маІ щонайменше один гра
фічний об’Ікт (логотип завдання) і два гіперпосилання: внутрішнІ та зовнішнІ. Кмістове
наповнення сайта маІ відображати: відомості про автора, назву та (чи) умову завдання,
логотип і відомості щодо середовища його розробки (відкриваІться за допомогою вну
трішнього гіперпосилання), інформаційні ресурси, необхідні для виконання за
вдання
(зокрема, інтернет-сайти та (чи) завантажені файли), а також висновки та власні
рекомендації. ПередбачаІться, що логотип завдання
— це результат виконання за
вдання
16. Вибір програмного середовища для створення сайта залишаІться за автором.
ВАРІАНТ 18
У завданнях 1и4
оберіть одну правильну відповідь.
1.
Укажіть, як називаІться комплекс технічних засобів, необхідних для функціонування
інформаційної системи.

програмне забезпечення
B)
інформаційна система

апаратне забезпечення
D)
інформаційна технологія
2.
Укажіть принцип роботи комп’ютера, який передбачаІ можливість створення користу
вачем різних конфігурацій комп’ютера та зміни пристроїв за рахунок приІднання до
магістралі окремих модулів різних пристроїв.

магістрально-модульний
B)
двійкового кодування

адресності
D)
програмного керування
3.
Укажіть, що з переліченого не І об’Іктами СУДЗ
MS Access

модулі
B)
таблиці

макроси
D)
ключі
4.
Укажіть значення, якого набуваІ змінна
після виконання
вказівок блок-схеми, поданої на малюнку. (Примітка. Кна
ком * позначено операцію множення, а знаком
позначено
операцію присвоювання.)

B)

D)
У завданнях 5и8
оберіть кілька (від 2
до 5) правильних варіантів відповіді
з пняти запропонованих.
5.
Укажіть розширення файлів, у яких можуть бути збережені публікації
MS Publisher

pub
B)
wav

ppt
D)
doc

bmp
6.
Укажіть особливості, які мають векторні графічні зображення.

об’Імність зображення
B)
реалістичність зображення

природність кольорів
D)
збереження якості при масштабуванні

невеликі за розміром файли зображень

Укажіть параметри форматування, які можна застосувати до розділу документа
MS
Word

оріІнтація сторінки
B)
розмір паперу

розміри лівого, правого, верхнього та нижнього полів
D)
міжрядковий інтервал

інтервал між символами
8.
Укажіть дії, які виконуються при застосуванні фільтрів у середовищі табличного про
цесора
Excel

відображаються на екрані лише ті записи списку, що відповідають заданим умовам
B)
видаляються зі списку записи, що не відповідають заданим умовам

приховуються ті записи списку, що не відповідають заданим умовам
D)
приховуються ті записи списку, що відповідають заданим умовам

видаляються зі списку записи, що відповідають заданим умовам
У завданнях 9, 10
до кожного варіанта умови, позначеного літерою,
оберіть один правильний варіант відповіді, позначений цифрою.

Поставте у відповідність вказаним розширенням тип файлу.

ppt
B)
doc

jpg
D)
mp3

wmf

текстовий документ

звуковий файл

відеофайл

слайдова презентація

графічне зображення
10.
Установіть відповідність між засобами пошуку відомостей в Інтернеті та їхнім призна
ченням.

пошукова
машина
B)
пошуковий
сервер

веб-каталог
D)
портал

агент

сайт, на якому зберігаються впорядковані за темами посилання на
інші сайти

сайт, що містить посилання на документи чи інші сайти з певної або
довільної тематики і, як правило, надаІ доступ до пошукової системи

програма, яку пошукова машина використовуІ для перегляду сайтів
Інтернету з метою пошуку нових і змінених документів, зби
рання даних і передавання їх індексувальним програмам

програма з веб-інтерфейсом, призначена для пошуку відомос
тей в Інтернеті

програма, що знаходить у базі даних пошукової системи дані
про сторінки, які відповідають уведеному користувачем кри
терію
Завдання
11и17
передбачають безпосереднє їхнє виконання на компнютері з використан
ням програмних засобів, що вивчалися відповідно до чинної навчальної програми.
Перед виконанням завдань 11
и17
створіть на
Робочому столі
компнютера папку з назвою
Атестація_Прізвище
(замість слова
Прізвище
в назві папки вкажіть ваше прізвище).
11.
Відкрийте файл
УІзсдІІї ІгдЯкьмнвн оІдгпсЯбмзйЯ бкЯгз.xls
. Створіть формулу для
розрахунку різниці між бажаним рівнем і поточною оцінкою за кожним з критеріїв.
Каповніть за допомогою формул діапазон клітинок D4:D9.
Капишіть формулу, що міститься в клітинці D4.
Ка даними таблиці створіть діаграму для порівняння відсотків кожного критерію по
точної оцінки керівників влади. Тип діаграми оберіть самостійно.
12.
Створіть запит на вибірку на основі таблиці
УЯгІз
бази даних
ОІгоІзІлпсбн.mdb
На бланку конструктора запитів запишіть назви полів та умови для відображення в ре
жимі перегляду таблиці з даними про співробітників, які працюють на посаді робітник.
Таблиця маІ містити прізвища, імена та по батькові співробітників, а також їх посаду
та оклад.
13.
Виб№р принтера
. Ваша сестра, студентка-першокурсниця, плануІ придбати принтер, але
їй важко здійснити вибір в умовах сучасного ринку. Зопоможіть сестрі зробити вибір.
Зля цього знайдіть сайти, де можна знайти відомості про сучасні принтери, їх типи та
ціни, створіть текстовий документ з рекомендаціями щодо придбання конкретного типу
принтера залежно від спектра завдань, які потрібно вирішувати. Зля того щоб сестра
могла скористатися послугами електронних магазинів і центрів обслуговування, у своїх
рекомендаціях подайте адреси 2–3-х електронних магазинів і центрів обслуговування,
аргументуючи свій вибір. Зля переконливості ваших рекомендацій наведіть відгуки
користувачів про принтери, які ви пропонуІте розглянути.
У завданні 14
запишіть програму відомою вам мовою програмування.
Вхідні дані вводяться з клавіатури, а вихідні
й виводяться на екран монітора.
14.
Ка даними, що містяться в електронній таблиці
УІзсдІІї ІгдЯкьмнвн оІдгпсЯбмзйЯ
бкЯгз
(завдання
11), створіть програму для визначення, чи І визначальні критерії
значення яких перевищуІ 50
%. Вхідні дані
— поточна оцінка (у відсотках) кожного з
наведених критеріїв. Вихідні дані
— кількість критеріїв, значення яких понад 50
%,
текстове повідомлення «такБ чи «ніБ.
Завдання
15
виконайте на компнютері з використанням засобів мови VBA
(на прикладі додатка
Exce
l), що вивчалися відповідно до навчальної програми.
15.
Ка даними, що містяться в електронній таблиці
УІзсдІІї ІгдЯкьмнвн оІдгпсЯбмзйЯ
бкЯгз
(завдання
11), створіть макрос «ЗіаграмаБ для побудови на окремому аркуші
файлу
УІзсдІІї ІгдЯкьмнвн оІдгпсЯбмзйЯ бкЯгз.xls
діаграми, на якій буде відображено
бажаний рівень і поточна оцінка для кожного з критеріїв. Тип діаграми оберіть само
стійно. Макрос можна створювати за допомогою
MacroRecorder
з наступним редагуван
ням (за потреби) засобами VBA.
Завдання
16
виконайте на компнютері з використанням графічних редакторів,
що вивчалися відповідно до навчальної програми.
16.
Касобами одного з відомих вам графічних редакторів створіть логотип до завдання
13.
Ннвнсзо
— графічне представлення суті завдання, І комбінаціІю текстового напису та
графічних елементів: ілюстрації та графічного оформлення. Під час створення логотипа
слід врахувати обов’язкові елементи:
унІлЯ
— коло чи овал;
сдйпснбзи мЯозп
— творча
назва завдання, складаІться з одного слова;
ІкюпсІЯхІь
— комбінація зображення та
його дзеркально відображеної (зверху донизу чи зліва направо) копії. ПередбачаІться,
що потрібні зображення будуть знайдені в Інтернеті та використані з дотриманням
Какону України «Про авторське право і суміжні праваБ.
Завдання
17
передбачає створення кожним учнем власного сайта з використанням отри
маних знань із сучасних компнютерних технологій відповідно до навчальної програми.
17.
Зо завдання
13
створіть власний сайт з двох сторінок, що маІ щонайменше один гра
фічний об’Ікт (логотип завдання) і два гіперпосилання: внутрішнІ та зовнішнІ. Кмістове
наповнення сайта маІ відображати: відомості про автора, назву та (чи) умову завдання,
логотип і відомості щодо середовища його розробки (відкриваІться за допомогою вну
трішнього гіперпосилання), інформаційні ресурси, необхідні для виконання за
вдання
(зокрема, інтернет-сайти та (чи) завантажені файли), а також висновки та власні
рекомендації. ПередбачаІться, що логотип завдання
— це результат виконання за
вдання
16. Вибір програмного середовища для створення сайта залишаІться за автором.
ВАРІАНТ 19
У завданнях 1и4
оберіть одну правильну відповідь.
1.
Укажіть, де і коли було створено першу вітчизняну електронно
-
обчислювальну машину.

Ниїв, 1951
рік
B)
Харків, 1946
рік

Зонецьк, 1948
рік
D)
Львів, 1952
рік
2.
Укажіть параметри накреслення символів, що використані у реченні:
Я знаю Інформа
тику!

напівжирний, підкреслений
B)
підкреслений, курсив

напівжирний, курсив, підкреслений
D)
звичайний, підкреслений
3.
Програма для опрацювання відеофайлів на комп’ютері
— це…

конвертер
B)
відеоредактор

плагін
D)
подкаст
4.
Укажіть значення, якого набуваІ змінна
після виконання
вказівок блок-схеми, поданої на малюнку. (Примітка.
Кнаком
позначено операцію присвоювання.)

B)

12
D)
У завданнях 5и8
оберіть кілька (від 2
до 5) правильних варіантів відповіді
з пняти запропонованих.
5.
Укажіть пристрої, які розміщуються на материнській платі.

процесор
B)
блок живлення

накопичувачі на жорстких магнітних дисках
D)
контролери пристроїв введення-виведення

внутрішня пам’ять
6.
Укажіть особливості, які мають растрові графічні об’Ікти.

зображення масштабуються та редагуються без втрати якості
B)
обсяг файлу залежить від розміру зображення

якість погіршуІться при збільшенні або зменшенні зображення
D)
застосовують для збереження фотографій

застосовують для збереження креслень, шрифтів

Укажіть характеристики, які маІ файл.

назва
B)
розширення

місце збереження
D)
обсяг

дата і час створення
8.
Укажіть об’Ікти бази даних, що призначенi для введення та перегляду даних.

таблиці
B)
запити

форми
D)
звіти

макроси
У завданнях 9 і 10 до кожного варіанта умови, позначеного літерою,
оберіть один правильний варіант відповіді, позначений цифрою.

Установіть відповідності між прикладами функцій електронної таблиці
Excel
òà
типами функцій.

IF(A2
100; “Перевищення бюджету”;””)
B)
AVERAGE(A2:A6)

SIN(F6)
D)
VALUE(“1
000 грн.”)

DATE(A2;B2;C2)

статистична

дата й час

логічна

математична

текстова
10.
Установіть відповідність між елементами URL
адреси
http://www.ime.edu
ua.net/em1/
em.html
та їхніми значеннями.

http
B)

ime.edu-ua.net
D)
em1

em.html

тип ресурсу

адреса сервера, на якому зберігаІться ресурс

ім’я файлу відповідного веб-документа

назва протоколу для доступу до ресурсу

назва папки
Завдання
11и17
передбачають безпосереднє їхнє виконання на компнютері з використан
ням програмних засобів, що вивчалися відповідно до чинної навчальної програми.
Перед виконанням завдань 11
и17
створіть на
Робочому столі
компнютера папку з назвою
Атестація_Прізвище
(замість слова
Прізвище
в назві папки вкажіть ваше прізвище).
11.
Відкрийте файл
Позпнй жЯлнбкдмь.xls
. Створіть формулу для розрахунку загальної вар
тості кожного замовлення, враховуючи кількість одиниць виробу та ціну за одиницю.
Каповніть за допомогою формул діапазон клітинок F4:F11.
Капишіть формулу, що міститься в клітинці F4.
Ка даними таблиці створіть діаграму для порівняння загальної вартості замовлень кож
ним кліІнтом. Тип діаграми оберіть самостійно.
12.
Створіть запит на вибірку на основі таблиці
Убзсйз
бази даних
РнжйкЯг Ітфт кІсЯйІб.
mdb
На бланку конструктора запитів запишіть на
зви полів та умови для відображення в режимі
перегляду таблиці з даними про рейси, тариф
на які не перевищуІ 390
грн. Таблиця маІ міс
тити номери рейсів, тарифи та відомості про
наявність квитків.
13.
Інструкц№ї
. Ваш брат, який працюІ за кордоном, спілкуІться з родичами по Скайпу.
Ьоб допомогти родичам краще опанувати цю програму, він попросив вас знайти в Ін
тернеті корисні відомості, наприклад, інструкції зі встановлення і використання про
грами, тематичні форуми тощо. Створіть текстовий документ, що складаІться із
чотирьох розділів (кожен розділ маІ починатися з нової сторінки): 1) Скайп: призна
чення та можливості використання; 2) Інсталяція та налагодження програми; 3) Ін
струкція користувача; 4) Норисні посилання. Зо парних сторінок додайте колонтитули,
а на останній сторінці розмістіть зміст, створений автоматично.
У завданні 14
запишіть програму відомою вам мовою програмування.
Вхідні дані вводяться з клавіатури, а вихідні
й виводяться на екран монітора.
14.
Ка даними, що містяться в електронній таблиці
Позпнй жЯлнбкдмь
(завдання
11), ство
ріть програму для визначення найвигіднішого замовлення. Вхідні дані
— кількість
одиниць кожного із зазначених товарів за одне замовлення. Вихідні дані
— текстове
повідомлення «Найвигідніше замовлення складаІ
Б, назва виробу та значення найбіль
шої кількості замовлень виробів, текстове повідомлення «виробівБ.
Завдання
15
виконайте на компнютері з використанням засобів мови VBA
(на прикладі додатка
Exce
l), що вивчалися відповідно до навчальної програми.
15.
Ка даними, що містяться в електронній таблиці
Позпнй жЯлнбкдмь
(завдання
11), ство
ріть макрос «ЗіаграмаБ для побудови на окремому аркуші файлу
Позпнй жЯлнбкдмь.xls
діаграми, у якій буде відображено кількість замовлень кожного кліІнта. Тип діаграми
оберіть самостійно. Макрос можна створювати за допомогою
MacroRecorder
з наступним
редагуванням (за потреби) засобами VBA.
Завдання
16
виконайте на компнютері з використанням графічних редакторів,
що вивчалися відповідно до навчальної програми.
16.
Касобами одного з відомих вам графічних редакторів створіть логотип до завдання
13.
Ннвнсзо
— графічне представлення суті завдання, І комбінаціІю текстового напису та
графічних елементів: ілюстрації та графічного оформлення. Під час створення логотипа
слід врахувати обов’язкові елементи:
унІлЯ
— коло чи овал;
сдйпснбзи мЯозп
— творча
назва завдання, складаІться з одного слова;
ІкюпсІЯхІь
— комбінація зображення та
його дзеркально відображеної (зверху донизу чи зліва направо) копії. ПередбачаІться,
що потрібні зображення будуть знайдені в Інтернеті та використані з дотриманням
Какону України «Про авторське право і суміжні праваБ.
Завдання
17
передбачає створення кожним учнем власного сайта з використанням отри
маних знань із сучасних компнютерних технологій відповідно до навчальної програми.
17.
Зо завдання
13
створіть власний сайт з двох сторінок, що маІ щонайменше один гра
фічний об’Ікт (логотип завдання) і два гіперпосилання: внутрішнІ та зовнішнІ. Кмістове
наповнення сайта маІ відображати: відомості про автора, назву та (чи) умову завдання,
логотип і відомості щодо середовища його розробки (відкриваІться за допомогою вну
трішнього гіперпосилання), інформаційні ресурси, необхідні для виконання за
вдання
(зокрема, інтернет-сайти та (чи) завантажені файли), а також висновки та власні
рекомендації. ПередбачаІться, що логотип завдання
— це результат виконання за
вдання
16. Вибір програмного середовища для створення сайта залишаІться за автором.
ВАРІАНТ 20
У завданнях 1и4
оберіть одну правильну відповідь.
1.
Укажіть, що входить до інформаційної складової інформаційної системи.

пристрої
B)
технічні засоби зв’язку

програми та дані
D)
системний адміністратор
2.
Укажіть назву стилю, що використовуІться за замовчуванням для введення тексту.

ЖЯвнкнбнй1
B)
ЖбзцЯимзи

Сдйпс
D)
ОнпзкЯммь
3.
Укажіть дії, які можна виконувати за допомогою програми
Windows Movie Maker

редагувати графічні зображення
B)
створювати та опрацьовувати відеофрагменти

створювати та опрацьовувати бази даних
D)
автоматизувати обчислення даних у таблицях
4.
Укажіть вигляд формули
$B3+C$3
після її копіювання з клітинки D3 у клітинку D4
в середовищі електронної таблиці.

$B3+D$4
B)
$B4+D$3

$B3+D$3
D)
$B4+C$3
У завданнях 5и8 оберіть кілька (від 2 до 5) правильних варіантів відповіді
з пняти запропонованих.
5.
Укажіть види пам’яті, що належать до внутрішньої.

відеопам’ять
B)
флеш-пам’ять

постійна
D)
напівпостійна

оперативна
6.
Укажіть типи алгоритмів, які використовуються в програмуванні.

лінійний
B)
прямий

циклічний
D)
з розгалуженням

розмірений

Укажіть критерії, за якими можна шукати файли.

ім’я файлу або його частина
B)
розширення файлу

дата створення
D)
обсяг файлу

наявність ярликів для файлу
8.
Укажіть дії, які можна виконати засобами вбудованого векторного графічного редак
тора в середовищі програм з пакету
MS
Office

малювання горизонтальних, вертикальних або похилих ліній
B)
малювання прямокутників, еліпсів, виносок

опрацювання малюнків у різних шарах
D)
використання основного кольору і кольору фону для заливки об
ластей малюнка

градіІнтна заливка та заливка візерунком замкнених областей ма
люнка
У завданнях 9, 10 до кожного варіанта умови, позначеного літерою,
оберіть один правильний варіант відповіді, позначений цифрою.

Установіть відповідність між назвами та призначенням типів даних СУДЗ
MS Access

текстовий
B)
гіперпосилання

поле об’Ікта OLE
D)
майстер підстановок

логічний

для запуску
ЛЯипсІЯ оІгпсЯмнбнй
; даІ змогу створювати
поле, в якому у вигляді списку, що розкриваІться, відобра
жаються значення з іншої таблиці, запиту або списку зна
чень

для логічних значень: Так/Ні, Істина/Хиба чи Вкл./Викл.

для зберігання гіперпосилань, які забезпечують до
ступ до веб-сторінок, або до файлів, або на об’Ікти
MS
Access
, які зберігаються в базі даних

для зберігання об’Іктів
Object Linking and Embedding
з інших програм
Windows

для алфавітно-цифрових символів, включаючи текст,
а також текст і цифри, які не використовуються в
обчисленнях
10.
Установіть відповідність між назвами Інтернет
служб та їхнім призначенням.

веб-сервіс
B)
IP-телефонія

електронна пошта
D)
служби доступу до
файлів

пошукові служби

забезпечуІ обмін файлами між комп’ютерами

використовуІться для організації телефонних розмов

забезпечуІ пересилання електронних листів

надаІ можливість для пошуку відомостей в Інтернеті

надаІ доступ до гіпертекстових документів
Завдання
11и17
передбачають безпосереднє їхнє виконання на компнютері з використан
ням програмних засобів, що вивчалися відповідно до чинної навчальної програми.
Перед виконанням завдань 11
и17
створіть на
Робочому столі
компнютера папку з назвою
Атестація_Прізвище
(замість слова
Прізвище
в назві папки вкажіть ваше прізвище).
11.
Відкрийте файл Іспит
.xls
. Створіть формулу для розрахунку середнього бала за кожне
із завдань. Каповніть за допомогою формул діапазон клітинок С13:G13.
Капишіть формулу, що міститься в клітинці C13.
Ка даними таблиці створіть діаграму для порівняння результатів вступних іспитів за 1,
2 та 5
завдання. Тип діаграми оберіть самостійно.
12.
Створіть запит на вибірку на основі таблиці
Рдипз
бази даних
РнжйкЯг Ітфт кІсЯйІб.
mdb
На бланку конструктора запитів запишіть назви полів та умови для відображення в
режимі перегляду таблиці з даними про рейси, які здійснюються щоденно. Таблиця маІ
містити номери рейсів, напрям, час їх відправлення та прибуття.
13.
Подорож Україною
. Родина зі Львова плануІ протягом року подорожувати до деяких
міст України автомобілем.
Кнайдіть відстані від Черкас до НиІва, Львова, Харкова, Одеси, Зонецька та орі
Інтовну вартість пального А-95. Обчисліть витрати палива на 100
км, якщо родина
подорожуІ автомобілем Suzuki Swift з двигуном 1,3
л і механічною коробкою передач.
Створіть електронну таблицю, в якій вкажіть відстані від Львова до вказаних міст,
розрахуйте кількість необхідного пального та вартість палива до кожного міста, а та
кож за формулою з використанням логічної функції визначте, до яких міст необхідно
додатково заправляти автомобіль по дорозі. Побудуйте діаграму, на якій відобразіть
відстані та вартість поїздки до кожного з міст.
Створіть документ для ознайомлення родини з його вмістом, в якому аргументовано
подайте результати ваших обрахунків. Капропонуйте місто, до якого, на вашу думку,
слід поїхати в першу чергу, та аргументуйте свій вибір.
У завданні 14
запишіть програму відомою вам мовою програмування.
Вхідні дані вводяться з клавіатури, а вихідні
й виводяться на екран монітора.
14.
Ка даними, що містяться в електронній таблиці
іпозс
(завдання
11), створіть програму
для визначення значення середнього бала, одержаного учнями за Кавдання
іспиту.
Вхідні дані
— значення балів, одержаних кожним учнем за Кавдання
іспиту. Вихідні
дані
— значення середнього бала.
Завдання
15
виконайте на компнютері з використанням засобів мови VBA
(на прикладі додатка
Exce
l), що вивчалися відповідно до навчальної програми.
15.
Ка даними, що містяться в електронній таблиці
іпозс
(завдання
11), створіть макрос
«ЗіаграмаБ для побудови на окремому аркуші файлу
іпозс.xls
діаграми, у якій буде
відображено оцінки, одержані кожним учнем, прізвища яких подано у таблиці, за Ка
вдання
1 та Кавдання
2. Тип діаграми оберіть самостійно. Макрос можна створювати за
допомогою
MacroRecorder
з наступним редагуванням (за потреби) засобами VBA.
Завдання
16
виконайте на компнютері з використанням графічних редакторів,
що вивчалися відповідно до навчальної програми.
16.
Касобами одного з відомих вам графічних редакторів створіть логотип до завдання
13.
Ннвнсзо
— графічне представлення суті завдання, І комбінаціІю текстового напису та
графічних елементів: ілюстрації та графічного оформлення. Під час створення логотипа
слід врахувати обов’язкові елементи:
унІлЯ
— коло чи овал;
сдйпснбзи мЯозп
— творча
назва завдання, складаІться з одного слова;
ІкюпсІЯхІь
— комбінація зображення та
його дзеркально відображеної (зверху донизу чи зліва направо) копії. ПередбачаІться,
що потрібні зображення будуть знайдені в Інтернеті та використані з дотриманням
Какону України «Про авторське право і суміжні праваБ.
Завдання
17
передбачає створення кожним учнем власного сайта з використанням отри
маних знань із сучасних компнютерних технологій відповідно до навчальної програми.
17.
Зо завдання
13
створіть власний сайт з двох сторінок, що маІ щонайменше один гра
фічний об’Ікт (логотип завдання) і два гіперпосилання: внутрішнІ та зовнішнІ. Кмістове
наповнення сайта маІ відображати: відомості про автора, назву та (чи) умову завдання,
логотип і відомості щодо середовища його розробки (відкриваІться за допомогою вну
трішнього гіперпосилання), інформаційні ресурси, необхідні для виконання за
вдання
(зокрема, інтернет-сайти та (чи) завантажені файли), а також висновки та власні
рекомендації. ПередбачаІться, що логотип завдання
— це результат виконання за
вдання
16. Вибір програмного середовища для створення сайта залишаІться за автором.
РОБОТА
на державну підсумкову атестацію
мЯжбЯ оІдглдсЯ
за курс старшої школи
учня (учениці) __________________класу
мЯжбЯ мЯбцЯкьмнвн жЯйкЯгт
оІІжбзшд, Іл’ь, он аЯсьйнбІ б Інгнбнлт бІглІмйт
Рівень ______________________________
Варіант №_______________
Увага!
Будь-які виправлення в бланку недопустимі.
Якщо ви вирішили змінити відповідь у деяких завданнях, то правильну відповідь можна зазначити в спеціаль
но відведеному місці, розташованому внизу бланка відповідей.
Капишіть номер вашого варіанта:
У завданнях 1–4
одну правильну відповідь
позначайте тільки так:
У завданнях 5–8 кілька
(від 2 до 5) правильних
відповідей позначайте
тільки так:
У завданнях 9, 10
упишіть послідовність цифр
Ьоб виправити відповідь до завдання, запишіть його номер у спеціально відведених
клітинках, а правильну, на вашу думку, відповідь
— у відведеному місці.
9, 10
Таблиця оц№нювання роботи учня
на державну п№дсумкову атестац№ю з
№нформатики
завдання
Максимальна к№льк№сть
бал№в за
завдання
Дали, як№ отримав учень
(жЯонбмюІ бцзсдкь оІпкь жЯйІмцдммь ЯсдпсЯхІї тцмдл)
Усього
Оцінка учня за 12
бальною системою оцінювання
балів.
Голова атестаційної комісії
(Прізвище, ім’я та по батькові)
(Підпис)
Учитель

(Прізвище, ім’я та по батькові)
(Підпис)
для державної підсумкової атестації
з інформатики
клас
Рекомендовано Міністерством освіти і науки,
молоді та спорту України
Морзе, В.П.
Вембер, О.Г.
Кузьмінська,
Войцеховський, Т.Г.
Проценко

Приложенные файлы

  • pdf 15710856
    Размер файла: 5 MB Загрузок: 0

Добавить комментарий