UA_DPA-2014_Fizika_11_kl_zavdannya


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.
ÁÁÊ
Ç-41
Ë.Â., Ïåòðåíêî
À.Ì.,
Малаганюк ⋅.В.,
Сасєкін Д.О.,
Селезнев І.О.,
Овсянніков О.А.,
Сб№рник
⋅.В. Непорожня
Пояснювальна за
иска
Сбірник
призначено
для
проведення
державної
підсумкової
атестації
фізики
одинадцятих
класах
загальноосвітніх
навчальних
закладів.
збірнику
містяться
різнорівневі
завдання,
які
згруповано
варі
анти
відповідно
до
профілів
навчання
(рівень
стандарту,
академічний
та
профільний
рівні).
Для
зручності
користування
збірником
номери
завдань
складаються
двох
цифр,
розділених
крапкою.
Перша
цифра
(цифра
до
крапки)
означає
номер
рівня:
початковий,
середній,
достатній,
високий.
Друга
цифра
(цифра
після
крапки)
озна
чає
номер
завдання
відповідному
рівні.
Отже,
завдання
початкового
рівня
позначаються
номерами
від
1.1
до
1.9*;
середнього
рівня
від
2.1
до
2.5*;
достатнього
рівня
від
3.1
до
3.4*;
високого
рівня
4.1
та
4.2*.
Наприклад,
номер
завдання
2.3
означає:
середній

рівень,
завдання
íîìåð 3.
Варіанти
завдань
для
різних
профілів
формуються
так:
гкь тцміб, йнсІі бзбцЯкз уіжзйт жЯ оІнвІЯлню Іібмь псЯм
гЯІст
, âà
ріант
складається
восьми
тесто
вих
завдань
початкового
рівня
(завдання
1.1↓1.8),
чотирьох
тестових
завдань
середнього
рівня
(2.1↓2.4)
трьох
за
вдань
(3.1↓3.3),
які
для
цього
рівня
завданнями
достатнього
високого
рівнів;
гкь тцміб, йнсІі бзбцЯкз уіжзйт жЯ оІнвІЯлню ЯйЯгдліцмнвн Іібмь
варіант
складається
восьми
тесто

вих
завдань
початкового
рівня
(за
вдання
1.1↓1.8),
чотирьох
тестових
завдань
середнього
рівня
(2.1↓2.4),
трьох
завдань
достатнього
рівня
(3.1↓3.3)
та
одного
завдання
високого
рівня
(4.1);
гкь тцміб, йнсІі бзбцЯкз уіжзйт жЯ оІнвІЯлню оІнуікьмнвн Іібмь
варіант
складається
дев’яти
тестових
завдань
початкового
рівня
(за
вдання
1.1↓1.9*),
п’яти
тестових
завдань
середнього
рівня
(2.1↓2.5*),
чо
тирьох
завдань
достатнього
рівня
(3.1↓3.4*)
та
одного
завдання
високого
рівня
(4.2*).
Отже,
завдання,
позначені
зірочкою
(*),
виконуються
тільки
учнями,
котрі
вивчали
фізику
за
програмою
профільного
рівня.
Çàâäàííÿ
початкового
р№вня
вибором
однієї
правильної
відповіді
це
зав

дання,
розраховані
на
засвоєння
основних
понять,
репродуктивне
відобра
ження
навчального
матеріалу,
нескладні
розрахунки.
Савдання
цього
типу
записано
тестовій
формі,
учень
має
вибрати
одну
із
чоти
рьох
запропо
ва
них
йому
відповідей.
Правильне
виконання
завдання
початкового
рівня
(1.1↓1.9*)
оцінюється
бал.
Савдання
вважається
виконаним
правильно,
якщо
бланку
відповідей
указано
тільки
одну
літеру,
якою
позначено
правильну
відповідь.
Çàâäàííÿ
середнього
р№вня
вимагають
від
учня
виконання
однієї-
двох
дій.
При
цьому
учень
не
повинен
наводити
будь-яких
міркувань,
що
пояснюють
його
вибір.
Савдання
вважається
виконаним
правильно,
якщо
вказано
тільки
одну
літеру,
якою
позначено
правильну
відповідь.
Оцінка
за
правильну
відповідь
на
завдання
середнього
рівня
(2.1↓2.4)
бали.
Савдання
2.5*
передбачає
встановлення
відповідностей.
Кожна
пра
вильно
встановлена
відповідність
оцінюється
0,5
бала.
Цаксимальний
бал,
який
може
одержати
учень
за
виконання
завдання
2.5*,
складає
áàëè.
Савдання
3.1↓3.4*
передбачають
виконання
учнями
двох-трьох
логіч
них
дій.
Для
рівня
стандарту
завдання
3.1↓3.3
розцінюються
як
за
вдання
достатнього
високого
рівнів,
для
академічного
та
профільного
рівнів
як
завдання
достатнього
рівня.
Під
час
виконання
завдань
до
статнього
рівня
перевіряються
вміння
учнів
розв’язувати
типові
задачі,
при
цьому
не
вимагається
розгорнутий
запис
розв’язування.
Савдання
вважається
виконаним
правильно,
якщо
учень
провів
логічну
послідов
ність
вибору
фізичних
формул
записав
кінцевий
розв’язок
(кінцеву
формулу)
(2
бали);
виконавши
перевірку
одиниць
шуканої
величини,
провів
математичне
обчислення
її
значення
(1
бал).
Цаксимальна
оцінка
за
кожне
завдання
3.1↓3.4*
достатнього
рівня
áàëè.
Савдання
4.1
4.2*
високого
р№вня
це
задачі
комбінованого
ти
пу,
які
розв’язуються
стандартним
або
оригінальним
способом.
Під
час
оцінювання
враховуються
основні
вимоги
щодо
оформ
лення
розв’язку
задачі,
саме:
запис
умови
задачі
скороченому
ви
гляді
(0,5
бала);
переведення
одиниць
фізичних
величин
одиниці
Сі
(0,5
бала);
чітке
виконання
рисунка,
графіка,
схеми,
стисле
пояснення
обраного
методу
розв’язання
задачі,
логічна
послідовність
вибору
фізич
них
формул
виведення
кінцевої
формули
(2
бали
для
задачі
4.1
та
бали
для
задачі
4.2*);
перевірка
одиниць
шуканої
величини
(0,5
бала);
математичне
обчислення
значення
шуканої
величини,
аналіз
пере
вірка
вірогідності
одержаного
результату
(0,5
бала).
Сакреслення
та
виправ
лення,
зроблені
учнем
під
час
оформлення
цього
завдання,
не
вважа
þòüñÿ ïîìèëêîþ.
Цаксимальна
кількість
балів,
яку
отримує
учень
за
виконання
за
вдання
високого
рівня:
4.1
бали,
4.2*
балів.
Ступінь
повноти
оформлення
відповіді,
оригінальність
розв’язання
оцінюються
на
розсуд
учителя
відповідно
від
до
або
від
до
балів.
Формулювання
завдань
достатнього
та
високого
рівнів
учні
не
пере
писують,
указують
тільки
номер
завдання.
Розв’язання
цих
завдань
чернетці
не
перевіряються
до
уваги
не
беруться.
Відповідність
кількості
набраних
балів
за
виконання
атестаційної
роботи
та
оцінки
за
12-бальною
системою
оцінювання
навчальних
до
сягнень
учнів
наведено
таблицях
1.1↓1.3.
СЯакзхь 1.1
В№дпов№дн№сть
м№ж
к№льк№стю
набраних
бал№в
та
оц№нкою
для
учн№в,
котр№
вивчали
ф№зику
за
програмою
р№вня
стандарту
Кількість
на
браних
балів
0–2
3–5
6–8
9,
11,
12
13,
15,
17,
19,
21,
23,
Оцінка
за
12-áàëüíîþ
системою
оці
íþâàííÿ
12
На виконання письмової атестаційної роботи для учнів, котрі
вивчали фізику за програмою рівня стандарту, відводиться 90
хви
лин.
ÅÐÆÀÂÍÀ
СЯакзхь 1.2
В№дпов№дн№сть
м№ж
к№льк№стю
набраних
бал№в
та
оц№нкою
для
учн№в,
котр№
вивчали
ф№зику
за
програмою
академ№чного
р№вня
Кількість
набраних
балів
0–2
3–5
6–8
9,
11,
12
13–
16,
18,
20–
23–
26,
28,
29
Оцінка
12-áàëüíîþ
ñèñòåìîþ
оцінювання
12
На виконання письмової атестаційної роботи для учнів, котрі
вивчали фізику за програмою академічного рівня, відводиться
90
хвилин.
СЯакзхь 1.3
В№дпов№дн№сть
м№ж
к№льк№стю
набраних
бал№в
та
оц№нкою
для
учн№в,
котр№
вивчали
ф№зику
за
програмою
проф№льного
р№вня
Кількість
набраних
балів
0–3
4–6
7–9
10–
12
13–
16–
19–
22–
25–
28–
31–
34–
Оцінка
12-áàëüíîþ
ñèñòåìîþ
оцінювання
12
На виконання письмової атестаційної роботи для учнів, котрі ви
вчали фізику за програмою профільного рівня, відводиться 120
хви
лин.
Під
час
атестації
учні
не
можуть
користуватися
додатковою
літерату
рою,
оскільки
всі
необхідні
для
роз’язування
довідкові
дані
наведено
на
с.
124,
125
збірника
та,
за
потреби,
можуть
надаватися
учням.
Під
час
виконання
завдань
дозволяється
використовувати
калькуля
òîð.
Приклади розвнязування задач
Садача
Після
переведення
вимикача
по
ëîæåí
положення
коливальному
контурі
вини
кають
вільні
електромагнітні
коливання
(див.
рис.).
Порівняйте,
скільки
разів
амплітудне
зна
чення
напруги
на
конденсаторі
відрізняється
від
ОРС
джерела
струму.
Внут
рішній
опір
джерела
Ом,
опір
резистора
15
Ом,
індуктивність
котушки
0,8
Мн,
єм
ність
конденсатора
20
мкФ.
Котушку
вважати
іде
альною.
Дано:
Ом,
15
Ом,
0,8
Ãí,
20
ìêÔ.
Розв’язання
Коли
ключ
знаходиться
положенні
за
законом
Ома,
для
повного
кола
сила
струму
становить
Після
переведення
ключа
положення
коливаль
ному
контурі,
який
утворився,
виникають
коливання
електрична
енергія
конденсатора
періодично
перетво
рюється
енергію
струму
котушці.
Виходячи
із
закону
збереження
енергії
за
відсутності
її
втрат,
справедливим
вираз:

(1)
Очевидно,
що
max

(2)
Підставивши
вираз
(2)
вираз
(1),
отримаємо:
Отже,
відношення
амплітудного
значення
напруги
на
конденсаторі
до
ОРС
джерела
струму
можна
визначити
Перевіримо
одиниці
вимірювання
отриманим
виразом:
Підставимо
значення
фізичних
величин
отриманий
вираз:
Відповідь.
Напруга
на
конденсаторі
12,5
раза
більша
за
ОРС
дже
рела
струму.
Садача
2.
На
скільки
зміниться
маса
повітря
приміщенні
об’ємом
якщо
його
температура
підвищиться
від
10
до
40
С?
Атмосфер
ний
тиск
дорівнює
100
кПа.
Дано:
Ñ,
283
Ê,
Ñ,
313
Ê,
100
êÏà,
29
10
кг/моль.
Розв’язання
Сапишемо
рівняння
стану
ідеального
газу:
ІV
Виразимо
нього
масу
газу:
Шукана
зміна
маси
різницею
між
кінцевим
початковим
значен
нями
маси
повітря
кімнаті
за
різних
температур:
Перевіримо
одиниці
вимірювання
за
отриманою
формулою:
Підставимо
значення
фізичних
величин
отриманий
вираз:
5,71
(êã).
Відповідь.
Цаса
повітря
зменшиться
на
5,71
кг.
вар
ан
1.1.
Переміщення
тіла
називають…
відстань,
яку
проходить
тіло
за
весь
час
руху
B)
уявну
лінію,
кожній
точці
якої
послідовно
перебуває
тіло
під
час
свого
руху
довжину
лінії,
що
сполучає
початкове
кінцеве
положення
тіла
D)
напрямлений
відрізок,
що
сполучає
початкове
кінцеве
поло
ження
тіла
1.2.
Який
процес
пов’язаний
явищем
дифузії?
утворення
сніжинок
B)
плавлення
льоду
поширення
пахощів
D)
утворення
хвиль
на
воді
1.3.
Якажіть
правильне
продовження
речення:
Олектростатичне
поле
створюють
заряди,
які
вибраній
системі
відліку...
рухомі
B)
рухаються
прискоренням
нерухомі
D)
îáåðòàþòüñÿ
1.4.
⋅егке
дротяне
кільце
підвішене
на
нитці.
Під
час
наближення
до
кільця
південного
полюса
магніту
воно…
буде
відштовхуватися
від
магніту
B)
буде
притягуватися
до
магніту
буде
нерухоме
D)
буде
спочатку
відштовхуватися,
потім
при
тягуватися
до
магніту
1.5.
Якажіть
формулу,
яка
виражає
математичний
запис
закону
Ом
à äëÿ ïîâíîãî êîëà.
Б)
Г)
1.6.
Якажіть
равильне
продовження
речення:
Анізотропією
кристалів
називають
залежність
фізичних
властивостей
від...
напряму
кристалі
B)
ìàñè êðèñòàëà
густини
твердого
тіла
D)
виду
кристалічної
ґратки
1.7.
⋅інійчастий
спектр
випромінює
речовина
у…
газоподібному
молекулярному
стані
B)
газоподібному
атомарному
стані
твердому
стані
D)
будь-якому
агрегатному
стані
1.8.
Якажіть,
яке
названих
нижче
явищ,
характерних
для
електро
магнітних
хвиль,
не
загальною
властивістю
хвиль
будь-якої
при
ðîäè.
поляризація
B)
çàëîìëåííÿ
дифракція
D)
інтерференція
1.9*.
Якажіть,
за
допомогою
чиєї
теореми
можна
визначити
напруже
ність
електричного
поля
довільних
заряджених
тіл.
Кіо↓Савара↓⋅апласа
B)
Остроградського↓Маусса
Уоффе↓Ціллікена
D)
Кірхгофа
2.1.
На
рисунку
зображено
графік
за
лежності
модуля
сили
пружності
гумового
шнура
від
його
видо
вження.
Визначте
потенціальну
енергію
шнура
при
видовженні
його
на
см.
0,2
Äæ
B)
2,5
Äæ
Äæ
D)
Äæ
2.2.
Температура
нагрівника
ідеальної
теплової
машини
із
циклом
Карно
ñòàíîâèòü 157
С,
температура
холодильника
28
Ñ. Âèçíà÷òå êî
рисну
роботу,
виконану
тепловою
машиною,
якщо
кількість
теплоти,
що
надійшла
від
нагрівника,
становить
40
ЦДж.
12,0
êÄæ
B)
12,0
ÌÄæ
ÌÄæ
D)
28,5
ÌÄæ
2.3.
Ç òî÷êè
на
поверхні
зарядженої
металевої
сфери
електричний
заряд
може
бути
переміщеним
точку
трьома
різними
траєкторія
ми:
усередині
сфери,
поза
сферою,
по
по
верхні
сфери.
Під
час
переміщення
заряду
якою
траєкторією
робота
електричного
поля
буде
найменшою?
траєкторією
B)
траєкторією
траєкторією
D)
на
всіх
траєкторіях
робота
однакова
2.4.
Ц’яч
масою
0,8
кг
піднімається
дна
озера
прискоренням
м/с
При
цьому
сила
Архімеда,
що
діє
на
м’яч,
становить…
1,6
B)
2,8
D)
9,6
2.5*.
Ястановіть
відповідність
між
фізичною
величиною
та
математич
ним
виразом
для
її
визначення.
сила
поверхневого
натягу
капілярний
тиск
⋅апласа
енергія
поверхневого
шару
рідини
відносна
вологість
повітря
B)

D)

3.1.
При
нагріванні
газу
закритій
посудині
від
27
Ñ äî 87
його
тиск
збільшився
на
0,8
ЦПа.
Снайдіть
початковий
тиск
газу.
3.2.
Через
поперечний
переріз
спіралі
нагрівального
приладу
щосекунди
проходить
0,5
10
електронів
провідності.
Визначте
потужність
на
грівального
приладу,
якщо
його
ввімкнено
мережу
напругою
220
Â.
3.3.
коливальному
контурі,
що
складається
котушки
індуктивністю
Мн
та
конденсатора
ємністю
1,5
мкФ,
максимальне
значення
за
ряду
на
пластинах
мкКл.
Визначте
значення
сили
струму
кон
турі
той
момент,
коли
заряд
на
пластинах
конденсатора
досягне
çíà÷åííÿ 1
ìêÊë.
3.4*.
Точка
рухається
по
колу,
радіус
якого
10
см,
зі
сталим
тангенці
àëüíèì ïðèñêîðåííÿì. Âèçíà÷òå íîðìàëüíå ïðèñêîðåííÿ òî÷êè ÷å
рез
20
після
початку
руху,
якщо
до
кінця
п’ятого
оберту
лінійна
швидкість
точки
становить
0,1
м/с.
4.1.
Джерело
постійного
струму
ОРС
5,6
увімкнено
коло,
де
Ом,
Ом,

Ом.
Амперметр
показує
0,96
А.
Визнач
те
внутрішній
опір
джерела.
Опором
амперметра
та
з’єдну
вальних
проводів
знехтувати.
4.2*.
Квадратна
рамка
стороною
см,
виготовлена
дроту
площею
попереч
ного
перерізу
мм
має
опір
2,5
Ом.
Рамка
поступально
ру
хається
магнітному
полі
зі
сталою
швидкістю
м/с.
Вектор
маг
нітної
індукції
поля
дорівнює
Тл
напрямлений
перпендикулярно
до
площини
рамки.
Поле
має
чітку
межу.
Швидкість
рамки
напрям
лена
перпендикулярно
до
вектора
індукції,
сторони
рамки
під
час
руху
залишаються
паралельними
межі
поля.
На
скільки
градусів
нагріється
рамка
за
час
виходу
поля?
Мустина
речовини,
якої
виготовлено
дріт,
8000
кг/м
питома
теплоємність
400
Дж/кг
К.
вар
ан
1.1.
Прилад,
за
допомогою
якого
можна
вимірювати
силу,
називають…
àìïåðìåòðîì
Б)
áàðîìåòðîì
гігрометром
Г)
äèíàìîìåòðîì
1.2.
На
рисунку
наведено
залежність
магнітного
потоку,
який
про
низує
три
контури,
від
сили
струму
них.
Якому
із
співвідношень
відповідають
індуктивності
цих
контурів?
B)

D)
1.3.
Коливальний
контур
зображено
на
рисунку…
Б)
Г)
1.4.
Маз
отримав
500
Дж
теплоти,
його
внутрішня
енергія
збільшилася
на
350
Дж.
Яку
роботу
виконав
газ?
500
Äæ

Б)
850
Äæ

150
Äæ

Г)
350
Äæ
1.5.
Використання
нерухомого
блока
дає
змогу…
змінити
напрям
прикладеної
сили
B)
отримати
виграш
роботі
отримати
виграш
силі
D)
змінити
напрям
прикладеної
сили
та
отримати
виграш
роботі
1.6.
Якажіть
назву
величини,
що
характеризує
швидкість
перенесення
електричного
заряду
через
поперечний
переріз
провідника.
робота
струму
B)
електрорушійна
сила
сила
струму
D)
потужність
струму
1.7.
Якажіть
параметри
електромагнітної
хвилі,
які
змінюються
під
час
переходу
хвилі
повітря
скло.
швидкість
та
довжина
B)
частота
швидкість
довжина
частота
D)
амплітуда
частота
1.8.
Які
частинки
спричиняють
поділ
ядер
урану?
åëåêòðîíè
B)
ïðîòîíè
нейтрони
D)
альфа-частинки
1.9*.
Цолекули
реального
газу
мають…
лише
кінетичну
енергію
хаотичного
руху
B)
лише
потенціальну
енергію
взаємодії
кінетичну,
потенціальну
енергію
D)
не
мають
ніякої
енергії
2.1.
На
рисунку
зображено
залежність
опору
про
відника
площею
поперечного
перерізу
мм
від
його
довжини.
Визначте
питомий
опір
матеріалу
провідника.
20
Ом
мм
B)
Ом
мм
0,5
Ом
мм
D)
0,2
Ом
мм
2.2.
Джерело
звуку,
що
знаходиться
на
відстані
850
від
людини,
ви
промінює
звукові
хвилі
довжиною
20
см.
Частота
коливань
стано
вить
1700
Мц.
Після
вмикання
звукового
сигналу
людина
почує
звук
через…
1,5
B)
2,5
D)
2.3.
Сміна
заряду
конденсатора
коливальному
контурі
здійснюється
за
çàêîíîì
cos(50,24
(усі
величини
задано
одиницях
Сі).
Визначте
максимальний
заряд
конденсатора
та
частоту
електромаг
нітних
коливань
контурі.
10
ìêÊë, 8
ÌÃö
B)
ìêÊë, 10
ÌÃö
10
íÊë, 8
ìÃö
D)
10
ìêÊë, 50
ÌÃö
2.4.
Ціж
двома
зарядженими
нерухомими
точковими
тілами
модуль
сили
взаємодії
дорівнює
Яким
стане
модуль
цієї
сили,
якщо
заряд
одного
тіла
збільшити
втричі,
другого
удвічі?
B)
D)
2.5*.
Ястановіть
відповідність
між
означеннями
та
назвами
величин,
що
характеризують
звук.
фізіологічний
параметр,
що
визначається
частотою
звукової
хвилі
фізіологічний
параметр,
що
визначається
інтенсивністю
звуку
фізіологічна
характеристика,
що
визна
чається
частотним
складом
та
ампліту
дою
обертонів
величина,
що
визначається
перенесеною
енергією
звукової
хвилі
за
одиницю
часу
через
одиницю
площі
тембр
звуку
B)
амплітуда
звуку
висота
звуку
D)
інтенсивність
звуку
гучність
звуку
3.1.
Поверхню
літію
опромінюють
світлом
частотою
10
Ãö. Âèçíà÷òå
максимальну
кінетичну
енергію
фотоелектронів,
якщо
робота
ви
ходу
електронів
літію
2,4
еВ.
3.2.
Два
точкових
тіла,
що
мають
однакові
за
модулем
від’ємні
заряди,
відштовхуються
повітрі
із
силою
0,9
Н.
Визначте
кількість
над
лишкових
електронів
на
кожному
тілі,
якщо
відстань
між
тілами
ñì.
3.3.
Катер,
що
має
швидкість
90
км/год,
проходить
від
корми
до
носа
пароплава
назад
за
37,5
с.
Визначте
швидкість
пароплава

м/с),
якщо
його
довжина
300
м.
Течія
відсутня.
3.4*.
Визначте
радіус
кривизни
лінзи,
яка
використана
для
спостере
ження
кілець
Ньютона
відбитому
світлі,
якщо
відстань
між
дру
гим
третім
світлими
кільцями
0,5
мм.
Ястановка
опромінюється
світлом
довжиною
хвилі
550
нм.
4.1.
Радіолокатор
посилає
імпульси
тривалістю
мкс.
Частота
поси
лання
імпульсів
становить
4000
імпульсів
за
секунду.
Визначте
німальну
максимальну
дальності
виявлення
цілі
таким
радіолокатором.
4.2*.
Під
час
плавлення
олов’яного
дроту,
діаметр
якого
мм,
від
його
кінця
відірвалося
крапель.
Обчисліть,
на
скільки
зменшилася
до
вжина
дроту,
якщо
коефіцієнт
поверхневого
натягу
олова
при
темпе
ратурі
плавлення
дроту
0,52
Н/м,
густина
6900
кг/м
вар
ан
1.1.
Автомобіль,
що
рухається
горизонтальною
дорогою,
здійснює
екс
трене
гальмування.
Якажіть,
які
перетворення
енергії
при
цьому
відбуваються.
потенціальна
енергія
перетворюється
кінетичну
B)
кінетична
енергія
перетворюється
потенціальну
потенціальна
енергія
перетворюється
внутрішню
D)
кінетична
енергія
перетворюється
внутрішню
1.2.
Як
називається
електризація
тіл
під
дією
електричного
поля?
електризація
тертям
B)
термоелектронна
емісія
електростатична
індукція
D)
фотоефект
1.3.
Якажіть
твердження,
яке
правильним
продовженням
речення:
Найкращі
теплоізоляційні
властивості
має…
ãàç
B)
вакуум
рідина
D)
тверде
тіло
1.4.
Цідне
кільце,
яке
знаходиться
магнітному
полі,
повертається
положення,
коли
його
площина
паралельна
лініям
магнітної
індук
ції,
положення,
перпендикулярне
до
них.
Цодуль
магнітного
по
току
при
цьому…
збільшується
B)
зменшується
не
змінюється
D)
дорівнює
нулю
1.5.
Світло
від
двох
когерентних
однофазних
точкових
монохроматичних
джерел
дістається
точки
екрана
різницею
ходу
, à òî÷êè
екрана
різницею
ходу
Порівняйте
ос
тленість
точках
2.
освітленість
точках
однакова
відмінна
від
нуля
B)
освітленість
точках
однакова
дорівнює
нулю
освітленість
неоднакова,
оскільки
більшою
точці
D)
освітленість
неоднакова,
оскільки
більшою
точці
1.6.
Цаксимальне
відхилення
тіла,
що
коливається,
від
положення
рів
новаги
називають…
зміщенням
B)
амплітудою
фазою
D)
ðåçîíàíñîì
1.7.
Якажіть
твердження,
яке
правильним
продовженням
речення:
Олектрорушійна
сила
це
фізична
величина,
яка
характеризує
ро
боту...
електричного
поля
переміщення
електричних
зарядів
B)
кулонівських
сил
переміщення
електричних
зарядів
сторонніх
сил
джерелі
електричного
струму
D)
сил
пружності
переміщення
електричних
зарядів
1.8.
Якажіть
процес,
зображений
на
графіку.
ізохорний
B)
ізобарний
ізотермічний
D)
зображений
процес
не
належить
до
ізопро
цесів
1.9*.
Вектор,
що
сполучає
початок
відліку
положенням
тіла
вибра
ний
момент
часу,
називають…
системою
відліку
B)
радіус-вектором
переміщенням
D)
траєкторією
2.1.
До
лівого
плеча
важеля
завдовжки
10
см
прикладено
вертикально
вниз
силу
45
Н.
До
правого
плеча
прикладено
вертикальну
силу
Н.
Важіль
буде
знаходитися
рівновазі,
якщо
довжина
правого
плеча
становить…
50
ñì
Б)
60
ñì
90
ñì
Г)
100
ñì
2.2.
однакових
резисторів
з’єднано
послідовно.
скільки
разів
змі
ниться
загальний
опір
кола,
якщо
резистори
з’єднати
паралельно?
Б)
Г)
2.3.
Автомобіль
масою
500
кг,
що
знаходиться
стані
спокою,
розганя
ється
за
досягає
швидкості
10
м/с.
Визначте
рівнодійну
всіх
сил,
що
діють
на
автомобіль
під
час
розгону.
0,5
êÍ
B)
D)
2.4.
Рамку
площею
0,5
помістили
магнітне
поле
перпендикулярно
до
його
ліній
індукції.
Коли
по
рамці
пропустили
електричний
струм
А,
на
неї
став
діяти
момент
сил
12
м.
Визначте
модуль
вектора
магнітної
індукції
поля,
якому
знаходиться
рамка.
0,16
Òë
Б)
1,5
Òë
Òë
Г)
24
2.5*.
Ястановіть
відповідність
між
фізичними
процесами
та
математич
ним
записом
першого
закону
термодинаміки
для
них.
ізохорний
процес
ізобарний
процес
ізотермічний
процес
адіабатний
процес
B)
D)
3.1.
Визначте
різницю
потенціалів
між
точками
електричного
поля
точкового
заряду
нКл,
що
перебуває
повітрі.
Відстань
від
òî÷îê
до
точкового
заряду
від
повідно.
3.2.
Повітряна
бульбашка
об’ємом
см
підніма
ється
дна
озера
зі
сталою
швидкістю.
Визначте
силу
опору
води.
Вважайте,
що
густина
води
дорівнює
1000
кг/м
3.3.
Визначте
числове
значення
першої
космічної
швидкості
для
пла
нети,
маса
якої
становить
0,11
маси
Семлі,
радіус
0,53
земного.
3.4*.
Атоми
Мідрогену
основному
стані
поглинають
фотони
довжиною
хвилі
102,8
нм.
Скільки
різних
спектральних
ліній
можна
спостері
гати
при
переході
атомів
незбуджений
стан?
4.1.
⋅інза
дає
дійсне
зображення
предмета,
збільшене
рази.
Яким
буде
збільшення
предмета,
якщо
замість
лінзи
поставити
іншу
оптичною
силою,
більшою
рази?
4.2*.
Дві
посудини,
одна
яких
має
об’єм
містить
повітря
воло
гістю
40
%,
друга
об’ємом
містить
повітря
вологістю
50
%,
з’єднані
трубкою
краном.
Визначте
відносну
вологість
суміші,
яка
утвориться
після
того,
як
відкрити
кран.
Температура
обох
порцій
повітря
однакова.
вар
ан
1.1.
Якажіть
правильне
твердження,
що
виконується
при
паралельному
з’єднанні
споживачів
на
ділянці
кола.
напруга
на
ділянці
кола
дорівнює
сумі
напруг
на
окремих
розга
луженнях,
сила
струму
усіх
розгалуженнях
однакова
B)
напруга
на
ділянці
кола
напруги
на
окремих
розгалуженнях
однакові,
струми
усіх
розгалуженнях
однакові
напруга
на
ділянці
кола
напруги
на
окремих
розгалуженнях
однакові,
струм
до
розгалуження
дорівнює
сумі
струмів
окре
мих
розгалуженнях
D)
напруга
на
ділянці
кола
дорівнює
сумі
напруг
на
окремих
розга
луженнях,
струм
до
розгалуження
дорівнює
сумі
струмів
окремих
розгалуженнях
1.2.
Частотою
рівномірного
руху
по
колу
називають…
кількість
обертів
за
одиницю
часу
B)
кількість
обертів
за
весь
час
руху
кількість
обертів
за
D)
кількість
обертів
за
1.3.
Який
напрям
має
вектор
напруженості
електрич
ного
поля
двох
однакових
точкових
зарядів
точці
B)
D)
1.4.
Паралельні
промені,
які
падають
на
лінзу,
завжди
перетинаються
точці,
що
знаходиться…
оптичному
центрі
B)
фокусі
фокальній
площині
D)
подвійному
фокусі
1.5.
Який
напрям
має
сила
Ампера,
що
діє
на
відрізок
провідника
зі
стру
мом
однорідному
магнітному
полі,
магнітні
лінії
якого
напрямлені
вертикально
донизу
(див.
рис.)?
(Провідник
роз
ташовано
перпендикулярно
до
площини
ар
куша,
струм
напрямлений
до
читача.)
праворуч
B)
ліворуч
угору
D)
донизу
1.6.
Рівняння
гармонічних
коливань
має
вигляд
(усі
ве
личини
задано
одиницях
Сі).
Визначте
амплітуду
та
частоту
коли
âàíü.
0,25
ì, 10
Ãö
Б)
0,25
ì, 5
Ãö
0,25
ì, 5
Ãö
Г)
10
ì, 0,25
Ãö
1.7.
Назвіть
процес,
зображений
на
графіку.
ізотермічне
розширення
B)
ізобарне
нагрівання
ізохорне
охолодження
D)
ізотермічне,
стискання
1.8.
Фотони
якого
випромінювання
мають
найменший
імпульс?
÷åðâîíîãî
Б)
фіолетового
æîâòîãî
Г)
çåëåíîãî
1.9*.
Якажіть
фізичну
величину,
яка
інваріантною
відносно
перетво
рень
Малілея.
швидкість
Б)
переміщення
÷àñ
Г)
êîîðäèíàòà
2.1.
Яка
частка
радіоактивних
ядер
розпадається
за
час,
що
дорівнює
половині
періоду
піврозпаду
елемента?
0,25
Б)
0,5
0,29
Г)
0,33
2.2.
Власна
частота
електромагнітних
коливань
контурі
5,3
кМц.
Ви
значте
індуктивність
котушки,
якщо
ємність
конденсатора
мкФ.
0,15
ìÃí
Б)
0,15
Ãí
0,015
Ãí
Г)
ìÃí
2.3.
Якажіть
умову,
за
якої
явище
електромагнітної
індукції
спостерігатися
не
буде
(див.
рис.).
під
час
поступального
руху
котушок
уздовж
осердя
при
замкненому
ключі
B)
під
час
переміщення
повзунка
реостата
при
замк
неному
ключі
момент
замикання
ключа
D)
під
час
проходження
постійного
струму
лі
вій
котушці
2.4.
Яку
кількість
теплоти
потрібно
надати
одноатомному
ідеальному
газу,
щоб
він
ізобарно
розширився
при
тиску
ЦПа,
збільшивши
свій
об’єм
від
13
до
15
л?
êÄæ
Б)
10
êÄæ
ÌÄæ
Г)
7,5
ÌÄæ
2.5*.
Ястановіть
відповідність
між
прізвищем
ученого
та
його
відкрит
òÿì.
Касов,
Ч. Таунс,
О. Прохоров
⋅уї
де
Кройль
Паулі
Пулюй
універсальність
корпускулярно-хвильового
дуалізму
для
всіх
мікрочастинок
B)
властивості
рентгенівських
променів
ñòâîðåííÿ ëàçåðà
D)
певному
квантовому
стані
не
можуть
пе
ребувати
одночасно
два
більше
електронів
поляризація
світла
3.1.
Скляна
порожниста
куля
масою
кг
плаває
воді,
занурившись
наполовину.
Визначте
об’єм
внутрішньої
порожнини
кулі.
Мустина
води
1000
кг/м
густина
скла
2500
кг/м
3.2.
Важок,
підвішений
до
нитки,
рівномірно
обертається
вертикаль
ній
площині
так,
що
сила
натягу
нитки
верхній
точці
траєкторії
дорівнює
нулю.
Визначте
лінійну
швидкість
руху
важка,
якщо
дов
æèíà íèòêè ñòàíîâèòü 90
ñì.
3.3.
Для
визначення
коефіцієнта
поверхневого
натягу
рідини
неї
за
нурили
дві
скляні
трубки,
радіуси
внутрішнього
каналу
яких
0,25
мм
та
0,5
мм.
Різниця
рівнів
рідини
трубках
становила
30
мм.
Визначте,
за
результатами
досліду,
коефіцієнт
поверхневого
натягу
рідини,
якщо
її
густина
дорівнює
800
кг/м
3.4*.
Коливальний
контур
складається
конденсатора
ємністю
48
мкФ
та
котушки
індуктивністю
24
мМн
активним
опором
200
Ом.
Ви
значте
частоту
вільних
електромагнітних
коливань
цьому
контурі.
4.1.
Дві
однакові
свинцеві
кулі
рухаються
назустріч
одна
одній
зі
швид
êîñòÿìè
Визначте
підвищення
температури
куль
резуль
таті
непружного
удару.
4.2*.
Плоский
повітряний
конденсатор
ємністю
мкФ
заряджається
від
джерела,
напруга
на
затискачах
якого
220
В.
Визначте
різницю
по
тенціалів
на
пластинах
при
збільшенні
відстані
між
ними
рази
та
роботу
зовнішніх
сил,
якщо
конденсатор
залишається
приєдна
íèì äî äæåðåëà.
вар
ан
1.1.
Са
яким
зі
співвідношень
можна
визначити
кінетичну
енергію
тіла?
B)

D)
1.2.
Вантаж
на
пружині
коливається
зі
сталою
частотою.
При
цьому
швидкість
вантажу…
залишається
незмінною
за
значенням
та
напрямом
B)
змінюється
тільки
за
значенням
змінюється
тільки
за
напрямом
D)
змінюється
за
значенням
та
напрямом
1.3.
Якажіть,
які
саме
частинки
переміщуються
при
електризації
тіл.
àòîìè
B)
ïðîòîíè
нейтрони
D)
åëåêòðîíè
1.4.
Са
допомогою
системи
рухомого
нерухомого
блоків
піднімають
вантаж,
прикладаючи
силу
400
Н,
як
показано
на
рисунку.
Визначте
масу
вантажу.
Ца
сою
блоків
знехтувати.
êã
B)
êã
êã
D)
160
êã
1.5.
Порівняйте
внутрішню
енергію
кг
води
та
кг
льоду
за
темпера
тури
îäíàêîâà
B)
більша
води
більша
льоду
D)
дорівнює
нулю
1.6.
Салежність
сили
струму
від
напруги
на
ді
лянці
кола
показано
на
рисунку.
Визначте
електричний
опір
ділянки.
0,5
мОм
B)
мОм
0,5
кОм
D)
Ом
1.7.
Якажіть
рисунок,
на
якому
правильно
вказано
напрям
дії
сили
⋅о
ренца
на
електрон,
який
рухається
магнітному
полі.
Б)
Г)
1.8.
Під
час
вимірювання
ваги
тіла,
яке
повністю
занурене
рідину,
учень
збільшив
глибину
занурення
рази.
При
цьому
виштовху
вальна
сила,
що
діє
на
тіло…
збільшилася
рази
B)
збільшилася
рази
зменшилася
рази
D)
не
змінилася
1.9*.
Якажіть
явище,
на
якому
ґрунтується
дія
оптичного
квантового
ãåíåðàòîðà.
внутрішній
фотоефект
B)
спонтанне
випромінювання
зовнішній
фотоефект
D)
вимушене
випромінювання
2.1.
Від
краплини
води
із
зарядом
відділили
краплину
електричним
çàðÿäîì –
. ßêèì ñòàâ çàðÿä êðàïëèíè?
Б)
Г)
2.2.
Три
резистори,
опори
яких
10
Ом,
Ом,
Ом,
з’єднано
так,
як
показано
на
рисунку.
На
якому
резисторів
виділяється
найбільша
кількість
теплоти?
на
першому
B)
на
другому
на
третьому
D)
на
всіх
однаково
2.3.
Визначте
заряд
ядра,
що
утворилося
результаті
альфа-розпаду
ядра
Ярану
144
10
–16
B)
144
10
–19
160
10
–19
D)
90
10
–19
2.4.
Снайдіть
роботу
виходу
електронів
металу,
якщо
під
дією
фотонів
енергією
6,4
–19
Дж
поверхні
металу
вилітають
електрони
кінетичною
енергією
1,5
еВ.
2,5
åÂ
B)
D)
5,5
åÂ
2.5*.
Ястановіть
відповідність
між
енергетичними
та
відповідними
їм
фотометричними
величинами.
енергія
випромінювання
потік
випромінювання
(потужність
випромі
íþâàííÿ)
поверхнева
густина
потоку
випромінювання
сила
випромінювання
освітленість
B)
світлова
енергія
світловий
потік
D)
яскравість
сила
світла
3.1.
Визначте
період
дифракційної
ґратки,
якщо
третє
дифракційне
зо
браження
щілини
спектрометра
від
натрієвої
лампи
довжиною
світлової
хвилі
589
нм
віддалене
від
центрального
зображення
на
16,5
см
спостерігається
на
екрані,
відстань
від
якого
до
ґратки
ñòàíîâèòü 1,5
ì.
3.2.
Визначте
кінетичну
енергію
електрона

ЦеВ),
який
рухається
зі
швидкістю
0,6
швидкість
світла).
3.3.
Рамка
рівномірно
обертається
однорідному
магнітному
полі.
При
цьому
магнітний
потік,
що
пронизує
рамку,
змінюється
за
законом
10
cos157
(усі
величини
задано
одиницях
Сі).
Сапишіть
рів
няння
зміни
ОРС
індукції,
що
виникає
рамці.
Визначте
макси
мальне
та
діюче
значення
ОРС,
період
та
частоту
струму.
3.4*.
Цідна
однорідна
куля,
радіус
якої
10
см,
обертається
із
частотою
об/с
навколо
осі,
яка
проходить
через
її
центр.
Яку
роботу
по
трібно
виконати,
щоб
збільшити
частоту
обертання
вдвічі?
Мустина
міді
8900
кг/м
4.1.
Саряджений
конденсатор
ємністю
20
мкФ
під’єднали
до
котушки
індуктивністю
450
мМн.
Через
який
мінімальний
час
енергія
магніт
ного
поля
котушки
буде
рази
меншою
від
енергії
електричного
ïîëÿ êîíäåíñàòîðà?
4.2*.
Після
перемикання
ключа
положення
положення
виникають
вільні
електро
магнітні
коливання.
скільки
разів
амплі
тудне
значення
напруги
на
конденсаторі
відрізняється
від
ОРС
джерела
струму?
Внутрішній
опір
джерела
Ом,
опір
резис
тора
20
Ом,
індуктивність
котушки
Мн,
ємність
конденсатора
25
мкФ.
Котушку
вважати
ідеальною.
вар
ан
1.1.
Дві
однакові
легенькі
кульки
підвішено
на
нитках
так,
як
показано
на
рисунку.
Саряд
однієї
кульки
Який
рисунків
відповідає
ха
рактеру
взаємодії,
якщо
друга
кулька
має
заряд
Б)
Г)
1.2.
Температура
повітря
становить
35
С.
Якажіть
відповідне
значення
цієї
температури
Сі.
35
Б)
235
308
Г)
335
1.3.
Промінь
світла
падає
на
плоске
дзеркало.
Кут
відбивання
становить
12
Кут
між
падаючим
променем
та
дзеркалом…
12
Б)
102
Г)
78
1.4.
Два
автомобілі
рухаються
прямою
ділянкою
траси:
перший
зі
швидкістю
другий
зі
швидкістю
Цодуль
швидкості
дру
гого
автомобіля
відносно
першого
дорівнює…
Б)
Г)
1.5.
Якажіть,
якого
випромінювань
фотони
мають
найбільшу
енер
гію.
синього
B)
жовтого
червоного
D)
зеленого
1.6.
На
рисунку
зображено
вектори
швидкості
прискорення
тіла.
Якажіть,
який
із
чотирьох
векторів,
зображених
на
рисунку
ука
зує
напрям
рівнодійної
всіх
сил,
що
діють
на
це
тіло.
Б)
Г)
1.7.
Якажіть
назву
фізичної
величини,
яка
характеризує
магнітні
влас
тивості
речовини.
діелектрична
проникність
B)
магнітна
індукція
магнітний
потік
D)
магнітна
проникність
1.8.
На
рисунку
подано
графік
залежності
сили
струму
від
часу
коливальному
контурі.
Визначте
амплітудне
значення
сили
струму
та
частоту
коливань.
14
ìÀ, 8
ÌÃö
B)
14
ìÀ, 4
ÌÃö
ìÀ, 0,125
ÌÃö
D)
ìÀ, 0,25
ÌÃö
1.9*.
Якажіть
явище,
на
якому
ґрунтується
дія
вакуумного
фото
åëåìåíòà.
термоелектронна
емісія
B)
зовнішній
фотоефект
внутрішній
фотоефект
D)
дія
тиску
світла
2.1.
Радіоактивний
атом
ïåðåòâîðèâñÿ íà àòîì
Скільки
від
булося
альфа-
бета-розпадів
під
час
цього
перетворення?
альфа-
бета-розпади
B)
альфа-
бета-розпади
альфа-
бета-розпадів
D)
альфа-
бета-розпадів
2.2.
На
візок
масою
який
рухається
горизонтальними
рейками
зі
швидкістю
, âåðòèêàëüíî ç âèñîòè
падає
вантаж,
маса
якого
рази
менша
від
маси
візка.
Після
падіння
швидкість
візка
ван
тажем…
збільшиться
на
25
B)
зменшиться
на
20
зменшиться
на
25
D)
залишиться
незмінною
2.3.
На
рисунку
показано
графік
залежності
сили
струму
від
часу
ко
тушці
індуктивністю
10
мМн.
Визначте
значення
ОРС
самоіндукції,
яка
виникне
момент
часу
14
мс.
B)
4,2
2,3
D)
2.4.
Синус
граничного
кута
повного
внутрішнього
відбивання
на
межі
розподілу
скло↓повітря
становить
Абсолютний
показник
залом
лення
скла
приблизно
дорівнює…
1,63
B)
1,5
1,25
D)
0,62
2.5*.
До
джерела
струму
внутрішнім
опором
підключено
зовнішнє
êîëî ç åëåêòðè÷íèì îïîðîì
Ястановіть
відповідність
між
співвід
ношеннями
опорів
òà ðåæèìîì ðîáîòè êîëà.коло
розімкнене
B)
êîðîòêå çàìèêàííÿ
напруга
на
полюсах
джерела
струму
трохи
менша
від
його
ОРС
D)
напруга
на
полюсах
джерела
струму
дорівнює
поло
вині
його
ОРС
напруга
на
полюсах
джерела
більша
за
його
ОРС
3.1.
Визначте
запас
міцності,
який
забезпечено
на
локомотиві
причіп
ному
пристрої,
якщо
його
поперечний
переріз
має
площу
10
межа
міцності
10
Ïà, ñèëà òÿãè ëîêîìîòèâà 75
êÍ.
3.2.
Під
час
нагрівання
деякої
маси
одноатомного
ідеального
газу
його
тиск
збільшився
на
20
%,
об’єм
зменшився
на
25
%.
Визначте,
як
при
цьому
змінилася
внутрішня
енергія
газу.
3.3.
Визначте
діапазон
хвиль,
якому
може
працювати
приймач,
якщо
ємність
конденсатора
його
коливальному
контурі
може
змінюва
тися
від
50
до
500
пФ,
індуктивність
котушки
стала
дорівнює
ìêÃí.
3.4*.
На
екваторі
планети
тіла
важать
удвічі
менше,
ніж
на
полюсі.
Пла
нета
являє
собою
кулю
із
середньою
густиною
3000
кг/м
. Âèçíà÷òå
тривалість
доби
на
цій
планеті.
4.1.
Стрижень
завдовжки
обертається
горизонтальній
площині
зі
сталою
кутовою
швидкістю
рад/с
однорідному
магнітному
полі
індукцією
10
мТл
навколо
осі,
яка
проходить
через
один
кінців
стрижня.
індукція
магнітного
поля
напрямлена
вертикально.
Яка
різниця
потенціалів
створюється
між
кінцями
стрижня?
4.2*.
На
горизонтальній
поверхні
знаходиться
нерухома
абсолютно
гла
денька
півсфера,
радіус
якої
108
см.
верхньої
точки
сфери
без
по
чаткової
швидкості
сповзає
маленьке
тіло.
деякій
точці
воно
відривається
від
півсфери
вільно
летить.
Визначте
час
польоту
тіла.
вар
ан
1.1.
Вага
тіла
це…
міра
взаємодії
тіл
B)
міра
інертності
тіла
сила,
якою
Семля
притягує
до
себе
тіло
D)
сила,
якою
тіло
діє
на
опору
або
підвіс
унаслідок
притягання
до
Семлі
1.2.
якому
середовищі
здійснюється
перенесення
речовини
під
час
про
ходження
струму?
металах
B)
електролітах
напівпровідниках
D)
будь-якому
середовищі
1.3.
Якажіть
рисунок,
на
якому
правильно
зображено
магнітні
лінії
на
вколо
провідника
зі
струмом.
Б)
Г)
1.4.
Оптична
сила
лінзи
становить
дптр.
Це
означає,
що…
лінза
збиральною
фокусною
відстанню
B)
лінза
збиральною
фокусною
відстанню
20
см
лінза
розсіювальною
фокусною
відстанню
D)
лінза
розсіювальною
фокусною
відстанню
20
см
1.5.
Який
процес
відбудеться
повітрям
металевому
балоні,
якщо
цей
балон
помістити
морозильну
камеру?
ізобарне
охолодження
B)
ізохорне
охолодження
ізотермічне
стискання
D)
адіабатне
охолодження
1.6.
Відповідно
до
теорії
Цаксвелла
заряджена
частинка
випромінює
електромагнітні
хвилі…
тільки
під
час
рівномірного
руху
по
колу
B)
тільки
під
час
гармонічних
коливань
під
час
будь-якого
прискореного
руху
D)
тільки
під
час
рівномірного
руху
по
прямій
інерціальній
системі
відліку
1.7.
скільки
разів
зміниться
ємність
плоского
конденсатора
при
змен
шенні
відстані
між
його
пластинами
рази?
зменшиться
рази
B)
зменшиться
рази
збільшиться
рази
D)
збільшиться
рази
1.8.
Цомент
сили
це…
відстань
від
осі
обертання
до
лінії
дії
сили
B)
добуток
сили
на
час
її
дії
добуток
сили
на
її
плече
D)
час,
упродовж
якого
діє
сила
1.9*.
Абсолютно
твердим
називають
тіло…
відстані
між
точками
якого
залишаються
незмінними
B)
розмірами
та
формою
якого
можна
знехтувати
за
даних
умов
за
дачі
яке
повністю
відновлює
свої
розміри
та
форму
після
припинення
дії
сили
D)
при
взаємодії
яким
виконується
закон
збереження
механічної
енергії
2.1.
Тіло
здійснює
гармонічні
коливання,
за
яких
амплітуда
повертаючої
сили
дорівнює
1,5
мН.
Визначте,
скільки
разів
за
один
період
зна
чення
повертаючої
сили
дорівнює
мН.
1 ðàç
B)
2 ðàçè
4 ðàçè
D)
разів
2.2.
По
провіднику
проходить
постій
ний
електричний
струм.
Кіля
провід
ника
знаходиться
провідний
контур
ABCD
Якажіть,
якому
випадку
явище
електро
магнітної
індукції
спостерігатися
не
буде.
якщо
контур
ABCD
рухати
вздовж
пунк
тирних
ліній,
указаних
на
ри
сунку
B)
якщо
контур
обертати
навколо
сто
ðîíè
якщо
контур
обертати
навколо
сто
ðîíè
D)
якщо
контур
рухати
поступально
горизонтальному
напрямі
2.3.
Тіло
кинули
вертикально
вгору
початковою
швидкістю
12
м/с.
Ви
значте
максимальну
висоту,
на
яку
піднімається
тіло.
1,2
Б)
7,2
Г)
14,4
2.4.
Визначте
електричну
ємність
батареї
конден
саторів,
з’єднаних
так,
як
показано
на
ри
сунку.
Ємність
кожного
конденсатора
600
ìêÔ.
300
ìêÔ
B)
600
ìêÔ
900
ìêÔ
D)
1200
ìêÔ
2.5*.
Ястановіть
відповідність
між
фізичними
дослідами
та
фізичними
процесами,
які
було
виявлено
результаті
їх
проведення.
досліди
П. ⋅ебедєва
досліди
О. Столєтова
досліди
А. Комптона
В. Коте
досліди
Д. Франка
Ãåðöà
зовнішній
фотоефект
B)
зміна
довжини
рентгенівських
хвиль
та
гамма-випромінювання
результаті
їх
розсіювання
на
електронах
тиск
світла
D)
дифракція
світла
дискретність
поглинання
енергії
ато
ìàìè
3.1.
Промінь
світла
потрапляє
повітря
воду.
Кут
падіння
на
межу
розділу
середовищ
становить
60
Визначте
кут
між
відбитим
та
за
ëîìëåíèì ïðîìåíÿìè. Ïîêàçíèê çàëîìëåííÿ âîäè 1,33.
3.2.
Крусок
масою
300
з’єднано
вантажем
ìàñîþ
200
невагомою
ниткою,
яку
пере
кинуто
через
нерухомий
блок,
як
показано
на
рисунку.
Крусок
ковзає
без
тертя
по
гори
зонтальній
поверхні.
Визначте
силу
натягу
íèòêè.
3.3.
Коливальний
контур
радіоприймача
складається
зі
слюдяного
кон
денсатора
та
котушки.
Пластини
площею
по
800
см
розташовані
на
відстані
мм
одна
від
одної.
На
яку
довжину
хвилі
резонує
контур,
якщо
відношення
амплітудних
значень
напруги
до
струму
дорівнює
100
В/А?
Активним
опором
контуру
знехтувати.
Діелектрична
про
никність
слюди
дорівнює
7.
3.4*.
Цеталевій
кулі,
радіус
якої
30
см,
надано
заряду
нКл.
Визначте
напруженість
електростатичного
поля
на
поверхні
кулі.
4.1.
Кулю
об’ємом
0,831
ç òîíêîþ îáîëîíêîþ çàïîâíþþòü ãàðÿ÷èì ïî
вітрям,
що
має
температуру
67
С.
Температура
навколишнього
по
вітря
С.
Визначте,
за
якого
значення
маси
оболонки
куля
почне
підніматися,
якщо
тиск
повітря
всередині
кулі
дорівнює
зовніш
ньому
атмосферному
тиску
100
кПа.
Цолярна
маса
повітря
стано
вить
0,029
кг/м
4.2*.
Атоми
Мідрогену
основному
стані
опромінюють
пучком
електро
нів,
результаті
атоми
випромінюють
світло
довжиною
хвилі
122,1
нм.
Визначте
мінімальну
кінетичну
енергію
електронів
пучку,
номер
орбіти,
на
яку
перейде
електрон
атомі
Мідрогену,
та
енергію
електрона
на
цій
орбіті.
вар
ан
1.1.
Якажіть
правильне
продовження
речення:
Відповідно
до
теорії
Кора,
атом
випромінює
світло
при…
переході
його
зі
збудженого
стану
основний
B)
переході
його
основного
стану
збуджений
переході
електронів
на
більш
високий
енергетичний
рівень
D)
радіоактивному
розпаді
1.2.
Якажіть
правильне
продовження
речення:
⋅інії
магнітної
індукції
відрізняються
від
ліній
напруженості
електростатичного
поля
тим,
ùî âîíè...
ïåðåòèíàþòüñÿ îäíà ç îäíîþ
B)
починаються
на
південному
полюсі
магніту
закінчуються
на
північному
полюсі
магніту
D)
замкнені
1.3.
На
рисунку
показано
графік
зміни
електричного
заряду
коливаль
ному
контурі.
Визначте
амплітуду
коливань
заряду
конденсатора
коливального
контуру.
íÊë
B)
4 íÊë
8 íÊë
D)
íÊë
1.4.
Від
точкового
джерела
розташованого
на
головній
оптичній
осі
тонкої
збиральної
лінзи
на
відстані
від
неї,
поширюється
два
промені
як
показано
на
рисунку.
Після
заломлення
лінзою
ці
промені
перетнуться
точці…
Б)
Г)
1.5.
ідеальни
газ
знаходиться
теплоізольованому
циліндрі,
закритому
поршнем.
Як
змінюватиметься
внутрішня
енергія
газу
під
час
його
ñòèñêàííÿ?
збільшуватиметься
B)
зменшуватиметься
не
змінюватиметься
D)
спочатку
збільшиться,
потім
зменшиться
1.6.
Якажіть
формулу,
що
математично
встановлює
зв’язок
між
напру
женістю
та
напругою.
Б)
Г)
1.7.
Фізичну
ве
личину,
що
характеризує
швидкість
виконання
механіч
ної
роботи,
називають…
імпульсом
Б)
потужністю
енергією
Г)
ñèëîþ
1.8.
Основною
причиною
зміни
атмосферного
тиску
при
піднятті
гори
є…
зміна
хімічного
складу
повітря
B)
зміна
густини
повітря
зміна
температури
повітря
D)
зміна
вологості
повітря
1.9*.
Якажіть
назву
закону,
за
допомогою
якого
можна
обчислювати
мо
дуль
індукції
магнітного
поля,
створюваного
елементом
струму
певній
точці
поля.
Кіо↓Савара↓⋅апласа
B)
Остроградського↓Маусса
Уоффе↓Ціллікена
D)
Кірхгофа
2.1.
Дві
ракети
рухаються
назустріч
уздовж
однієї
прямої
зі
швидко
стями,
модулі
яких
відповідно
дорівнюють
0,6
швидкість
світла)
та
0,4
Визначте
швидкість
наближення
ракет
системі
від
ліку,
пов’язаній
однією
них.
Б)
0,81
Г)
1,2
2.2.
На
рисунку
показано
схему
з’єднання
чотирьох
резисторів,
опір
кож
ного
Ом.
Визначте
загальний
опір
ділянки
кола.
12
Ом
B)
Ом
3,5
Ом
D)
Ом
2.3.
Як
зміниться
період
власних
електромагніт
них
коливань
контурі,
зображеному
на
ри
сунку,
якщо
ключ
ïåðåâåñòè ç ïîëîæåííÿ 1
положення
2?
збільшиться
рази
B)
зменшиться
рази
збільшиться
разів
D)
зменшиться
разів
2.4.
Тіло
спочатку
зважують
повітрі,
потім
зану
рюють
рідину,
як
показано
на
рисунку.
На
тіло
діє
виштовхувальна
сила…
0,5
B)
4,5
D)
2.5*.
Ястановіть
відповідність
між
одиницею
фізичної
величини
Сі
та
її
фізичним
змістом.
одиниця
напру
женості
елек
òðè÷íîãî ïîëÿ
îäèíèöÿ ïîòåí
ціалу
îäèíèöÿ åëåê
тричного
заряду
îäèíèöÿ åëåê
троємності
заряд
проходить
через
поперечний
переріз
провідника
за
при
силі
струму
ньому
B)
на
електричний
заряд
Кл
діє
електричне
поле
із
силою
за
напруги
на
кінцях
провідника
сила
струму
ньому
дорівнює
D)
потенціальна
енергія
точкового
заряду
Кл
дорівнює
Дж
при
напрузі
між
провідниками
накопи
чується
електричний
заряд
Кл
3.1.
Са
даними
рисунка
визначте
на
ділянці
кола
кількість
теплоти,
яка
виділяється
колі
впродовж
20
хв.
3.2.
Два
заряджені
тіла,
електричні
заряди
яких
відповідно
10
10
Кл,
розміщені
гасі
на
відстані
0,4
одне
від
одного.
Âè
значте
напруженість
поля
точці,
розташованій
на
середині
прямої,
що
сполучає
заряджені
тіла.
Діелектрична
проникність
гасу
стано
âèòü 2,1.
3.3.
Фокусна
відстань
збиральної
лінзи
становить
15
см.
На
якій
відстані
від
лінзи
розташовано
предмет,
якщо
його
дійсне
зображення
зна
ходиться
на
відстані
30
см
від
лінзи?
3.4*.
Саряд
20
нКл
рівномірно
розподілено
по
тонкій
нитці
завдовжки
м.
Визначте
напруженість
електричного
поля
точці,
яка
знахо
диться
на
відстані
10
см
від
нитки
рівновіддалена
від
її
кінців.
4.1.
Кулька
на
нитці
завдовжки
30
см
рівномірно
обертається
верти
кальній
площині.
момент,
коли
кулька
проходить
нижнє
поло
ження,
нитка
обривається.
Через
кулька
падає
на
землю
на
відстані
9,3
від
осі
обертання
(по
горизонталі).
Визначте
кутову
швидкість
обертання
кульки
на
нитці.
4.2*.
На
горизонтальну
поверхню
льоду,
що
має
температуру
Ñ, ïî
клали
монету,
температура
якої
50
С.
Визначте,
на
яку
частину
своєї
товщини
монета
зануриться
лід,
якщо
втрати
тепла
відсутні.
Питома
теплоємність
матеріалу
монети
380
Дж/кг
К,
його
густина
8900
кг/м
питома
теплота
плавлення
льоду
340
кДж/кг,
густина
льоду
900
кг/м
вар
ан
1.1.
Якажіть
правильне
продовження
речення:
Відштовхування
двох
неру
хомих
однойменно
заряджених
частинок
відбувається
за
допомогою
магнітних
сил
B)
електростатичних
сил
гравітаційних
сил
D)
ядерних
сил
1.2.
Цеханічні
коливання
тіла
вважаються
гармонічними,
якщо…
координата
тіла
змінюється
за
законом
синуса
B)
вони
відбуваються
під
дією
лише
внутрішніх
сил
системи
вони
відбуваються
за
наявності
зовнішніх
сил
D)
амплітуда
коливань
не
змінюється
із
часом
1.3.
Тиск
рідини
системі
міського
водопостачання
вимірюється
за
допо
могою…
òåðìîìåòðà
B)
психрометра
ìàíîìåòðà
D)
áàðîìåòðà
1.4.
Тіло
рівномірно
рухається
по
колу.
Під
час
руху
швидкість
тіла…
змінюється
за
напрямом
та
значенням
B)
змінюється
лише
за
напрямом
змінюється
лише
за
значенням
D)
не
змінюється
за
напрямом
та
значенням
1.5.
Як
напрямлена
сила
Ампера,
що
діє
на
відрізок
про
відника
зі
струмом
однорідному
магнітному
полі?
праворуч
B)
ліворуч
угору
D)
униз
1.6.
адіабатному
процесі
газ
виконав
роботу
50
Дж.
Як
змінилася
його
внутрішня
енергія?
не
змінилася
B)
зменшилася
на
50
Дж
збільшилася
на
50
Дж
D)
збільшилася
на
100
Дж
1.7.
Визначте
силу
струму
колі,
якщо
ОРС
джерела
В,
зовнішній
опір
кола
Ом,
внутрішній
опір
Ом.
32
Б)
25
Г)
0,5
1.8.
Якажіть
рівняння
гармонічних
коливань
змінної
напруги
ампліту
дою
10
циклічною
частотою
50
рад/с
(усі
величини
задано
оди
ницях
Сі).
B)

D)
1.9*.
Якажіть
правильне
продовження
речення:
Для
розрахунку
розпо
ділу
струмів
та
напруг
розгалужених
колах
постійного
струму
використовується
правило…
Кіо↓Савара↓⋅апласа
B)
Остроградського↓Маусса
Уоффе↓Ціллікена
D)
Кірхгофа
2.1.
плоскому
дзеркалі
спостерігається
зображення
стрілки
С,
око
спостерігача
міститься
точці
О.
Визначте,
на
яку
мінімальну
кіль
кість
клітинок
якому
напрямі
необхідно
перемістити
стрілку,
щоб
її
зображення
не
було
видно
спостерігачу.
стрілку
не
потрібно
переміщувати,
оскільки
спостерігач
її
вже
не
áà÷èòü
B)
на
одну
клітинку
праворуч
на
одну
клітинку
ліворуч
D)
на
одну
клітинку
донизу
2.2.
Тіло
знаходиться
рівновазі
під
дією
трьох
сил,
як
показано
на
рисунку.
Визначте
силу
натягу
нитки
, ÿêùî
Í,
0,3
B)
0,4
0,5
D)
0,7
2.3.
Визначте,
скільки
відсотків
від
початкової
кількості
радіоактивних
атомів
розпадеться
за
час,
що
дорівнює
двом
періодам
піврозпаду.
25

Б)
50

75

Г)
100
2.4.
На
рисунку
показано
залежність
проекції
швидкості
прямоліній
ного
руху
тіла
від
часу.
Якажіть
рівняння,
що
описує
цей
рух
(усі
величини
задано
одиницях
Сі).
B)

D)
2.5*.
Ястановіть
відповідність
між
назвою
фізичної
величини
та
її
визна
÷åííÿì.
ОРС
джерела
æèâëåííÿ
ОРС
індукції
термо-ОРС
ОРС
самоін
дукції
це
фізична
величина,
що
характеризує
роботу
сил
перенесення
електричних
зарядів
зам
кненому
колі,
складеному
різнорідних
металів,
зумовлена
різними
температурами
контактів
B)
це
фізична
величина,
що
характеризує
роботу
сторонніх
сил
переміщення
одиниці
електрич
ного
заряду
це
фізична
величина,
що
характеризує
роботу
сил
переміщення
зарядів
провіднику
за
умови
зміни
магнітного
потоку,
зумовлена
змі
ною
струму
цьому
провіднику
D)
це
фізична
величина,
що
визначається
швид
кістю
зміни
магнітного
потоку,
який
пронизує
замкнутий
контур
це
фізична
величина,
яка
характеризує
маг
нітне
поле,
що
пронизує
певну
поверхню
3.1.
ідеальному
коливальному
контурі
амплітуда
коливань
сили
струму
котушці
індуктивності
становить
мА,
амплітуда
напруги
на
конденсаторі
В.
деякий
момент
часу
напруга
на
конденсаторі
становила
1,2
В.
Визначте
силу
струму
цей
момент
часу.
3.2.
Довга,
відкрита
обох
кінців
тонкостінна
капілярна
трубка,
радіус
якої
мм,
розташована
вертикально.
Визначте
максимально
мож
ливу
висоту
водяного
стовпчика,
який
може
утриматися
трубці.
Вважати,
що
коефіцієнт
поверхневого
натягу
води
становить
73
мН/м.
Вважати,
що
густина
води
дорівнює
1000
кг/м
3.3.
однорідному
магнітному
полі
міститься
провідник
довжиною
активної
частини
40
см.
індукція
магнітного
поля
становить
15
Тл.
Визначте
роботу,
яку
виконує
магнітне
поле
під
час
проходження
по
провіднику
електричного
струму
А,
якщо
переміщення
провід
ника
під
дією
магнітного
поля
становить
10
см.
3.4*.
посудині,
що
має
форму
прямокутного
паралелепіпеда
вимі
рами
м,
та
м,
знаходиться
10
молекул,
які
мають
масу
10
–28
кг
кожна,
рухаються
із
середньою
швидкістю
500
м/с,
пружно
відбиваючись
від
стінок
посудини.
Визначте
середній
тиск
молекул
на
стінки,
якщо
кожному
трьох
взаємно
перпендикуляр
них
напрямів
рухається
однакова
кількість
молекул.
4.1.
На
стержні
що
рівномірно
обертається
на
вколо
вертикальної
осі
закріплено
висок
на
вертикальній
стійці.
Стійка
знаходиться
на
від
стані
см
від
осі
обертання.
Визначте
період
îáåðòàííÿ ñòåðæíÿ, ÿêùî íèòêà âèñêà çàâäîâæêè
10
см
відхиляється
від
вертикалі
на
кут
30
4.2*.
На
дротині,
діаметр
якої
мм,
довжина
м,
підвісили
вантаж
масою
32
кг.
С’ясуйте,
чи
розірветься
дротина,
межа
міцності
якої
10
Па,
якщо
дротину
вантажем
відхилити
на
кут
90
від
верти
калі
та
відпустити.
вар
ан
Т 10
1.1.
На
рисунку
зображено
напрями
векторів
швидкості
та
прискорення
рухомого
тіла.
Якажіть
рисунок,
який
відповідає
руху
тіла
зі
швид
кістю,
що
зменшується
за
значенням.
Б)
Г)
1.2.
Якажіть
величину,
яка
силовою
характеристикою
магнітного
поля.
вектор
магнітної
індукції
B)
магнітна
проникність
магнітний
потік
D)
ñèëà Ëîðåíöà
1.3.
Плоске
дзеркало
дає
зображення
предмета…
дійсне,
збільшене
вдвічі
B)
уявне,
зменшене
вдвічі
дійсне,
натурального
розміру
D)
уявне,
натурального
розміру
1.4.
Під
час
проходження
електромагнітних
хвиль
повітрі
відбувається
коливання…
молекул
повітря
B)
густини
повітря
напруженості
електричного
та
індукції
магнітного
полів
D)
концентрації
кисню
1.5.
Назвіть
пристрій,
під
час
роботи
якого
можлива
передача
теплоти
від
холодного
тіла
до
більш
нагрітого.
газова
турбіна
B)
парова
турбіна
двигун
внутрішнього
згоряння
D)
холодильник
1.6.
Відстань
між
пластинами
плоского
конденсатора
зменшили
рази.
Як
змінилася
ємність
конденсатора?
зменшилася
рази

Б)
збільшилася
рази
збільшилася
рази

Г)
зменшилася
рази
1.7.
Мраничний
кут
повного
внутрішнього
відбивання
на
межі
середовищ
скло↓вода
можна
визначити
за
співвідношенням…
B)

D)
1.8.
Яке
явище
підтвердженням
взаємного
відштовхування
молекул?
дифузія
B)
броунівський
рух
погана
стискуваність
твердих
тіл
рідин
D)
випаровування
рідин
1.9*.
Якажіть
правильне
продовження
речення:
ОРС,
що
виникає
зам
кненому
колі,
складеному
різнорідних
матеріалів,
зумовлена
різ
ними
температурами
контактів,
називають…
ОРС
індукції
B)
термо-ОРС
ОРС
самоіндукції
D)
ОРС
джерела
живлення
2.1.
Кількість
витків
первинній
обмотці
трансформатора
рази
більша
за
кількість
витків
його
вторинній
обмотці.
Визначте
амп
літуду
коливань
напруги
на
кінцях
вторинної
обмотки
трансформа
тора
режимі
холостого
ходу,
якщо
амплітуда
коливань
напруги
на
кінцях
первинної
обмотки
становить
50
В.
50 Â
B)
100 Â
D)
2.2.
Скільки
спектральних
ліній
можна
спостерігати
при
переході
елек
тронів
основний
стан
атомах
Мідрогену,
якщо
збуджених
ато
мах
вони
перебували
на
четвертому
енергетичному
рівні?
Б)
Г)
2.3.
Тіло,
що
має
форму
прямокутного
паралелепіпеда,
ковзає
по
гори
зонтальній
поверхні.
Тіло
перевернули
так,
що
площа
поверхні
до
тику
збільшилася
рази.
При
цьому
сила
тертя
ковзання…
збільшилася
рази
B)
збільшилася
рази
зменшилася
рази
D)
не
змінилася
2.4.
Дві
однакові
лампи
⋅1
та
⋅2
увімкнені
електричне
коло.
Що
спо
стерігатиметься
момент
замикання
ключа
якщо
активні
опори
резистора
котушки
однакові?
швидкість
загоряння
на
повну
потуж
ність
лампи
⋅2
більша,
ніж
⋅1
B)
лампа
⋅2
не
буде
світитися
взагалі
швидкість
загоряння
на
повну
по
тужність
обох
ламп
однакова
D)
швидкість
загоряння
на
повну
потуж
ність
лампи
⋅1
більша,
ніж
⋅2
2.5*.
Ястановіть
відповідність
між
умовами
перебігу
фізичного
процесу
та
характером
зміни
параметрів
стану
газу.
газ
нагрівають
закритому
балоні
газ
під
поршнем
змінює
об’єм,
перебуваючи
тепловій
рівно
вазі
повітрям
кімнаті
газ
нагрівають
вертикаль
ному
циліндрі
під
рухомим
поршнем
газ
стискують
досить
швидко
об’єм
газу
змінюється
прямо
пропорційно
до
абсолютної
тем
ператури
B)
змінюються
об’єм,
тиск,
тем
пература
газу
тиск
газу
змінюється
прямо
пропорційно
до
його
об’єму
D)
тиск
газу
збільшується
прямо
пропорційно
до
абсолютної
тем
ператури
тиск
газу
змінюється
обернено
пропорційно
до
його
об’єму
3.1.
На
дні
водойми
глибиною
міститься
точкове
джерело
світла.
Визначте,
яким
повинен
бути
мінімальний
радіус
непрозорого
круг
лого
диска,
що
плаває
над
джерелом,
щоб
точкове
джерело
світла
неможливо
було
помітити
гелікоптера,
який
знаходиться
над
дже
релом.
Абсолютний
показник
заломлення
води
1,33.
3.2.
Око
людини
сприймає
фотони
довжиною
хвилі
500
нм,
якщо
по
тужність
світла
не
менша
від
2,1
10
–17
Вт.
Визначте
кількість
фото
нів,
які
щосекунди
подразнюють
сітківку
ока.
3.3.
Олектрон
влітає
однорідне
магнітне
поле
зі
швидкістю
16
000
км/с
перпендикулярно
до
ліній
індукції
поля.
Визначте
модуль
магнітної
індукції
поля,
якщо
електрон
рухається
магнітному
полі
по
колу,
радіус
якого
см.
3.4*.
При
під’єднанні
конденсатора
до
мережі
змінного
струму
напру
гою
220
частотою
50
Мц
ділянці
кола
проходить
струм
0,14
А.
Визначте
ємність
конденсатора.
Вважати
активний
опір
утвореної
ділянки
мізерно
малим.
4.1.
На
якій
глибині
від
поверхні
Семлі
шахті
має
бути
розташовано
математичний
маятник,
щоб
період
його
коливань
змінився
зів?
Радіус
Семлі
прийняти
6400
км.
4.2*.
колі
змінного
струму
частотою
50
Мц
діюча
напруга
дорівнює
120
В.
Визначте
час,
протягом
якого
світить
неонова
лампа
кож
ний
півперіод,
якщо
лампа
засвічується
та
гасне
при
напрузі
84
В.
вар
ан
Т 11
1.1.
При
ізотермічному
процесі
тиск
газу
збільшився
1,5
раза.
Визнач
те,
як
при
цьому
змінився
об’єм
газу.
збільшився
1,5
раза
B)
зменшився
1,5
раза
збільшився
рази
D)
не
змінився
1.2.
Яка
наведених
залежностей
математичним
записом
принципу
суперпозиції
електричних
полів?
B)

const
D)
const
1.3.
Корпускулярні
властивості
світла
проявляються
при...
дифракції
світла
B)
інтерференції
світла
фотоефекті
D)
розкладанні
світла
спектр
за
допомогою
призми
1.4.
Якажіть
назву
позитивно
зарядженого
електрода
електролітичній
ванні.
àíîä
Б)
аніон
êàòîä
Г)
катіон
1.5.
Яблуко,
яке
падає
зі
столу
вагоні
потяга,
відхиляється
назад
від
носно
вагона.
Таке
відхилення
обумовлене
тим,
що
потяг…
повертає
B)
рухається
рівномірно
та
прямолінійно
сповільнюється
D)
прискорюється
1.6.
Як
зміниться
електричний
опір
провідника
при
зменшенні
його
до
âæèíè â 3
ðàçè?
зменшиться
разів
B)
зменшиться
рази
збільшиться
рази
D)
збільшиться
разів
1.7.
На
рисунку
показано
хід
променів,
заломлених
збиральною
лінзою.
Якажіть
точку,
якій
знаходиться
головний
фокус
лінзи.
B)
D)
1.8.
Висота
звуку,
що
поширюється
середовищі,
визначається…
частотою
звукових
коливань
B)
швидкістю
поширення
звуку
даному
середовищі
амплітудою
звукових
коливань
D)
густиною
середовища,
якому
поширюється
звук
1.9*.
Сгідно
теорією
вічний
двигун
першого
роду…
не
може
виконувати
роботу
B)
виконував
би
роботу
за
рахунок
отриманої
теплоти
виконував
би
роботу
за
рахунок
своєї
внутрішньої
енергії
D)
виконував
би
роботу
як
завгодно
довго,
не
отримуючи
енергії
2.1.
коло
змінного
струму
ввімкнуто
котушку
індуктивністю
20
мМн
конденсатор
ємністю
50
мкФ.
Са
якої
частоти
змінного
струму
на
стане
явище
резонансу?
159
êÃö
Б)
159
Ãö
0,159
Ãö
Г)
1,59
êÃö
2.2.
Са
допомогою
нерухомого
блока
вантаж
масою
40
кг
рівномірно
під
німають
на
висоту
10
м.
Яку
роботу
виконує
робітник,
якщо
ККД
блока
80
%?
2,5
êÄæ
Б)
3,2
êÄæ
êÄæ
Г)
êÄæ
2.3.
Визначте,
скільки
-розпадів
-розпадів
відбувається
під
час
пере
творення
атома
Ярану
на
стабільний
атом
Свинцю
B)
D)
2.4.
Визначте
швидкість
електрона,
імпульс
якого
дорівнює
імпульсу
фотона
довжиною
хвилі
400
нм.
1,82
м/с
B)
1,82
см/с
1,82
мм/с
D)
1,82
км/с
2.5*.
Ястановіть
відповідність
між
числовими
значеннями
параметрів
прямолінійних
рухів
тіл
та
їх
рівняннями
(усі
величини
задано
одиницях
Сі).
початкова
швидкість
тіла
м/с
швидкість
тіла
через
дорівнює
4,3
м/с
початкове
прискорення
тіла
м/с
прискорення
тіла
через
дорівнює
12,4
м/с
B)

D)

3.1.
Визначте
густину
суміші,
що
складається
водню
та
32
кисню,
має
тиск
186
кПа
температуру
3.2.
Алюмінієвий
контур,
виготовлений
провідника
завдовжки
14,3
см
площею
поперечного
перерізу
1,4
мм
знаходиться
змінному
маг
нітному
полі.
Швидкість
зміни
магнітного
потоку
становить
мВб/с.
Визнач
те
силу
індукційного
струму.
Вважати,
що
питомий
опір
алю
мінію
2,8
10
Ом
м.
3.3.
Автомобіль
масою
10
рухається
рівномірно
горизонтальною
доро
гою
зі
швидкістю
36
км/год.
Сила
опору,
що
діє
на
автомобіль,
ста
новить
від
його
ваги.
Визначте
потужність,
яку
розвиває
двигун.
3.4*.
Два
прямолінійних
паралельних
провідники
завдовжки
кожен
перебувають
вакуумі
на
відстані
20
см
один
від
одного.
По
провід
никах
проходять
струми
40
À òà
30
одному
напрямі.
Ви
значте
силу
взаємодії
між
провідниками.
4.1.
Неонова
лампа,
увімкнена
мережу
змінної
напруги,
засвічується
гасне
при
напрузі
60
В.
Са
якого
діючого
значення
напруги
мережі
лампа
світитиме
протягом
1/3
періоду?
4.2*.
Кінчик
лапки
комахи
має
форму,
близьку
до
сфери,
радіус
якої
20
мкм.
Оцініть,
на
скількох
лапках
утримається
комаха
на
воді,
якщо
вони
водою
не
змочуються.
Цасу
комахи
прийняти
мг.
Кое
фіцієнт
поверхневого
натягу
води
дорівнює
72
мН/м.
вар
ан
Т 12
1.1.
Якажіть,
якому
наведених
випадків
тіло
перебуває
стані
бай
дужої
рівноваги.
Б)
Г)
1.2.
На
рисунку
наведено
графік
залежності
амплітуди
вимушених
ко
ливань
корпусу
двигуна
від
частоти
зовнішньої
сили.
Власна
час
тота
корпусу
становить…
Ãö
Б)
Ãö
20
Ãö
Г)
Ãö
1.3.
Якажіть,
яке
явище
аналогом
явища
самоіндукції
електродина
міці.
явище
нагрівання
речовини
молекулярній
фізиці
B)
явище
інерції
механіці
явище
проходження
електричного
струму
електродинаміці
D)
явище
розпаду
ядер
атомів
квантовій
фізиці
1.4.
На
якому
рисунків
показано
послідовне
з’єднання
трьох
провід
ників?
Б)
Г)
1.5.
Абсолютну
температуру
ідеального
газу
герметичному
металевому
балоні
підвищили
1,5
раза.
Як
змінився
тиск
газу?
збільшився
рази
B)
не
змінився
збільшився
1,5
раза
D)
зменшився
1,5
раза
1.6.
Мравітаційне
поле
існує…
лише
навколо
тіл,
що
мають
електричний
заряд
B)
лише
навколо
заряджених
тіл,
що
рухаються
прискоренням
лише
навколо
провідника
зі
струмом
D)
навколо
будь-якого
тіла
1.7.
Олектромагнітні
хвилі
відрізняються
від
звукових…
наявністю
дифракції
B)
поширенням
речовині
поширенням
вакуумі
D)
наявністю
інтерференції
1.8.
Тіло
масою
рухається
по
колу
зі
сталою
швидкістю
Сміна
пульсу
тіла
за
половину
періоду
обертання
становить…
Б)
0,5
Г)
1.9*.
Точка
рухається
по
колу
так,
що
рівняння
руху
має
вигляд
(усі
величини
задано
одиницях
Сі).
Кутова
швидкість
точки
через
після
початку
спостереження
становить…
рад/с

Б)
рад/с

рад/с

Г)
рад/с
2.1.
Один
капілярів
занурили
воду
(змочування),
другий
ртуть
(незмочування).
Як
зміняться
рівні
рідини
капілярах,
якщо
їх
підняти
на
велику
висоту
над
поверхнею
Семлі?
не
зміняться
B)
обидва
опустяться
рівень
води
підніметься,
рівень
ртуті
опуститься
D)
рівень
ртуті
підніметься,
рівень
води
опуститься
2.2.
Са
яким
законом
змінюється
струм
ви
падку
залежності,
зображеної
на
ри
сунку?
0,5
sin0,4
B)
0,5
cos0,4
0,4
sin0,5
D)
0,5
cos5
2.3.
Кілька
мідних
провідників
мають
однакову
масу.
Визначте,
як
за
цієї
умови
залежить
електричний
опір
провідника
від
його
довжини
опір
не
залежить
від
B)
опір
пропорційний
до
опір
пропорційний
до
D)
опір
пропорційний
до
2.4.
Координата
рухомого
тіла
змінюється
часом
так,
як
показано
на
рисунку.
Який
наведених
графіків
найбільш
точно
відповідає
залежності
проекції
швидкості
цього
тіла
від
часу?
Б)
Г)
2.5*.
Ястановіть
відповідність
між
технічним
пристроєм
та
фізичним
явищем,
на
якому
ґрунтується
його
дія.
ãàëüâàíîìåòð
мас-спектрограф
світлодіод
òåðìîðåçèñòîð
дія
магнітного
поля
на
рухому
заряджену
частинку
B)
дія
магнітного
поля
на
рамку
зі
струмом
випромінювання
світла
напівпровідниковим
пристроєм
під
час
проходження
по
ньому
електричного
струму
D)
випромінювання
світла
за
рахунок
дугового
розряду
залежність
опору
напівпровідникового
при
строю
від
температури
3.1.
Визначте
кількість
стальних
дротин
тросі,
розрахованому
на
під
няття
вантажу
масою
16
т.
Діаметр
сталевої
дротини
становить
мм.
Вважати,
що
межа
міцності
сталі
на
розрив
становить
500 ЦПа.
3.2.
Промінь
світла
падає
на
плоскопаралельну
скляну
пластину
по
казником
заломлення
1,5.
Кут
падіння
променя
становить
60
. Âè
значте
зміщення
променя,
якщо
товщина
пластини
10
см.
3.3.
Самкнутий
ізольований
гнучкий
провідник
завдовжки
та
опо
ром
Ом
розташовано
по
периметру
круглої
горизонтальної
по
верхні.
Визначте
заряд,
який
пройде
через
провідник
при
наданні
провіднику
форми
квадрата.
Вертикальна
складова
магнітного
поля
Семлі
становить
50
мкТл.
3.4*.
⋅іхтар
для
освітлення
вулиці,
сила
світла
якого
500
кд,
висить
на
стовпі
на
висоті
від
поверхні
землі.
Визначте
освітленість
по
верхні
землі
на
відстані
від
основи
стовпа.
4.1.
На
двох
вертикально
розташованих
пружинах
од
накової
довжини
підвішено
стержень
масою
0,6
кг.
Жорсткість
першої
пружини
30
Н/м,
другої
20
Н/м,
довжина
стержня
м.
Для
підтримки
гори
çîíòàëüíîãî ïîëîæåííÿ ñòåðæíÿ äî íüîãî
прикріпили
вантаж
масою
200
г,
як
показано
на
рисунку.
Визначте
відстань
від
першої
пружини
до
точки
кріплення
вантажу.
Са
якої
мінімальної
маси
вантажу
таке
врівноваження
можливе?
4.2*.
Струм
провіднику
за
однакові
інтервали
часу
змінюється
так,
як
показано
на
рисунку.
Визнач
те
заряд,
що
пройшов
по
провіднику
за
весь
час.
вар
ан
Т 13
1.1.
фундаментах
багатоповерхових
будинків
виникають
деформації…
згину
B)
зсуву
кручення
D)
стиску
1.2.
Архімедовою
називають
силу…
якою
Семля
притягує
занурене
тіло
B)
якою
рідина
або
газ
виштовхує
занурене
тіло
якою
занурене
тіло
діє
на
опору
D)
яка
виникає
внаслідок
деформації
зануреного
тіла
1.3.
Показники
заломлення
води,
скла
та
алмазу
відносно
повітря
від
повідно
дорівнюють:
1,33;
1,5;
2,42.
якій
із
цих
речовин
гра
ничний
кут
повного
внутрішнього
відбивання
має
максимальне
çíà÷åííÿ?
воді
B)
склі
алмазі
D)
однаковий
усіх
середовищах
1.4.
На
рисунку
зображено
графіки
залежності
сили
),
що
діє
на
тіло
сталої
маси.
Визначте,
який
графіків
відповідає
випадку
рівно
прискореного
руху
тіла.
Б)
Г)
1.5.
Якажіть
процес,
який
проявом
явища
електромагнітної
індукції.
взаємодія
провідника
зі
струмом
B)
відхилення
магнітної
стрілки
при
проходженні
по
провіднику
електричного
струму
виникнення
електричного
струму
замкненій
котушці
при
збіль
шенні
сили
струму
котушці,
яка
розташована
поряд
D)
виникнення
сили,
яка
діє
на
прямий
провідник
зі
струмом
1.6.
Якажіть
правильне
продовження
речення:
Діюче
значення
сили
струму...
раза
менше,
ніж
амплітудне
значення
B)
раза
більше,
ніж
амплітудне
значення
рази
менше,
ніж
амплітудне
значення
D)
рази
більше,
ніж
амплітудне
значення
1.7.
Якажіть
формулу,
яка
математичним
записом
визначення
модуля
вектора
магнітної
індукції.
B)

D)
1.8.
Маз
отримав
700
Дж
теплоти
та
виконав
при
цьому
роботу
240
Дж.
На
скільки
змінилася
внутрішня
енергія
газу?
íà 700
Äæ

Б)
íà 240
Äæ

íà 460
Äæ

Г)
íà 940
Äæ
1.9*.
Якажіть
частинку,
яка
належить
до
антиречовини.
ïðîòîí
B)
нейтрон
фотон
D)
ïîçèòðîí
2.1.
Первинна
обмотка
трансформатора
має
770
витків.
Скільки
витків
вторинній
обмотці,
якщо
трансформатор
призначений
для
підви
щення
напруги
зі
110
до
380
В?
1900
Б)
2200
2470
Г)
2660
2.2.
Визначте
кількість
молекул
220
вуглекислого
газу.
Сталу
Авога
дро
вважати
рівною
6,02
10
ìîëü
6,02
10
B)
3,01
10
3,01
10
D)
6,02
10
2.3.
Використовуючи
графік
залежності
між
відстанню
від
збиральної
лінзи
до
çîáðàæåííÿ (
та
відстанню
від
зби
ральної
лінзи
до
предмета
), âèçíà÷
òå
фокусну
відстань
лінзи.
ñì
B)
ñì
30
D)
20
2.4.
⋅юдина
масою
80
кг,
стоячи
на
легкому
надувному
плоту,
відштов
хується
від
нерухомого
човна
масою
120
кг.
При
цьому
човен
набу
ває
швидкості
0,6
м/с.
Якої
швидкості
набуває
пліт?
0,3
м/с
B)
0,4
м/с
0,9
м/с
D)
1,2
м/с
2.5*.
Ястановіть
відповідність
між
назвою
фізичної
величини
та
співвід
ношенням,
за
яким
її
можна
визначити.
ìîìåíò ñèëè
імпульс
сили
момент
імпульсу
момент
інерції
B)
D)

3.1.
Тіло
кинули
вертикально
вгору,
надавши
йому
початкової
кінетич
ної
енергії
12
Дж.
На
максимальній
висоті
потенціальна
енергія
тіла
становила
9,5
Дж.
Якою
буде
кінетична
енергія
тіла
момент
падіння
на
поверхню
землі?
3.2.
Під
час
електролізу
водного
розчину
CuSO
âèòðà÷åíî 200
êÂò
ãîä.
Визначте
масу
отриманої
міді,
якщо
електроліз
відбувся
під
напру
ãîþ 6
Â.
3.3.
Визначте
напругу
на
клемах
джерела
струму
ОРС
внутрішнім
опором
0,6
Ом,
замкненого
нікеліновим
дротом
завдовжки
2,1
поперечним
перерізом
0,2
мм
Вважати,
що
питомий
опір
нікеліну
дорівнює
0,42
Ом
мм
/м.
3.4*.
Плівка
завтовшки
0,5
мкм
опромінюється
світлом
довжиною
хвилі
590
нм.
Якою
здаватиметься
ця
плівка
(світлою
чи
темною)
прохідному
світлі,
якщо
показник
заломлення
речовини
плівки
1,48,
промені
світла
падають
перпендикулярно
до
її
поверхні?
4.1.
На
тонкій
шовковій
нитці
висить
кулька
масою
0,6
г,
що
має
елек
тричний
заряд
12
нКл.
Снизу,
по
лінії
підвісу,
до
цієї
кульки
під
носять
іншу,
що
має
від’ємний
заряд
↓3
нКл.
При
якій
відстані
між
кульками
нитка
розірветься,
якщо
нитка
витримує
максимальний
íàòÿã 10
ìÍ?
4.2*.
Янаслідок
анігіляції
електронів
позитронів
відбулося
випроміню
вання
фотонів,
загальна
енергія
яких
складає
приблизно
10
–13
Äæ.
Визначте,
скільки
пар
«електрон-позитрон»
зазнали
анігіляції.
вар
ан
Т 14
1.1.
Якажіть
правильне
продовження
речення:
Явище
радіоактивності
полягає
у…
розпаді
молекул
на
йони
B)
розпаді
атомних
ядер
на
нуклони
перетворенні
одних
речовин
на
інші
D)
перетворенні
ядер
одних
хімічних
елементів
на
ядра
інших
хіміч
них
елементів
1.2.
рівняння
залежності
координати
тіла
від
часу
(усі
величини
задано
одиницях
Сі)
визначте
модуль
прискорення
тіла.
Б)
м/с
м/с
Г)
м/с
1.3.
Тіло,
підвішене
на
пружині,
здійснює
коливання
періодом
. Ïå
ріод
зміни
сили
пружності
становить…
Б)
Г)
1.4.
Якщо
під
час
поширення
хвилі
коливання
середовища
здійснюються
вздовж
напряму
поширення
хвилі,
то
такі
хвилі
називають…
ïîïåðå÷íèìè
B)
електромагнітними
поздовжніми
D)
ñòîÿ÷èìè
1.5.
Швидкість
світла
вакуумі
інерціальній
системі
відліку…
залежить
тільки
від
швидкості
джерела
світла
B)
не
залежить
ні
від
швидкості
джерела
світла,
ні
від
швидкості
приймача
світла
залежить
тільки
від
швидкості
приймача
світла
D)
залежить
як
від
швидкості
джерела
світла,
так
від
швидкості
приймача
світла
1.6.
Якажіть
величину,
що
характеризує
здатність
тіл
накопичувати
електричний
заряд.
напруженість
поля
B)
діелектрична
проникність
поверхнева
густина
заряду
D)
електроємність
1.7.
Який
графіків
відтворює
залежність
опору
металевого
провідника
від
його
площі
перерізу?
Б)
Г)
1.8.
Деякі
речовини
можуть
підсилювати
магнітне
поле
порівняно
ва
куумом.
Якажіть
речовини,
які
його
підсилюють
найбільш
суттєво.
напівпровідники
B)
ïàðàìàãíåòèêè
феромагнетики
D)
наноматеріали
1.9*.
Якажіть,
де
відбуваються
термоядерні
реакції.
ядерному
реакторі
B)
іоносфері
Семлі
зорях
D)
газорозрядних
трубках
2.1.
Три
однакових
дерев’яних
бруски
завтовшки
плавають
на
поверхні
рідини,
як
показано
на
рисунку.
Якщо
на
бруски
покласти
ще
один
такий
самий,
то
глибина
занурення
збільшиться
на…
0,25
B)
0,5
D)
1,5
2.2.
Яку
кількість
теплоти
потрібно
надати
гелію
масою
200
під
час
ізобарного
нагрівання
на
88
К?
91
410
Äæ
B)
54
846
Äæ
84
642
Äæ
D)
564
Äæ
2.3.
На
рисунку
зображено
графіки
залежності
сили
струму
чотирьох
провідниках
від
напруги
на
їхніх
кінцях.
якого
провідників
опір
становить
Ом?
провідника
B)
провідника
провідника
D)
провідника
2.4.
Якажіть
правильне
продовження
речення:
Онергія
фотона...
червоного
світла
більша,
ніж
зеленого
B)
фіолетового
світла
менша,
ніж
жовтого
ультрафіолетового
світла
більша,
ніж
синього
D)
інфрачервоного
світла
більша,
ніж
зеленого
2.5*.
Ястановіть
відповідність
між
назвами
приладів
для
реєстрації
ра
діоактивного
випромінювання
та
фізичними
процесами,
на
яких
ґрунтується
робота
цих
приладів.
лічильник
Мейгера↓Цюллера
бульбашкова
камера
камера
Вільсона
фотоемульсійний
лічильник
йонізація
молекул
рідини
B)
випромінювання
квантів
світла
люмінофором,
на
який
потра
ïëÿþòü ÷àñòèíêè
йонізація
молекул
фотоемульсії
D)
утворення
центрів
конденсації
пари
за
рахунок
йонізації
моле
кул
газу
газовий
розряд,
що
виник
уна
слідок
йонізації
молекул
газу
3.1.
Визначте
ОРС
внутрішній
опір
гальванічного
елемента,
якщо
при
зовнішньому
опорі
Ом
сила
струму
колі
становить
0,6
А,
при
опорі
Ом
сила
струму
А.
3.2.
Секундна
стрілка
годинника
на
25
довша
за
годинну.
Обчисліть,
скільки
разів
відрізняються
прискорення
кінців
цих
стрілок.
3.3.
Повітря
закачують
балон
насосом,
який
щосекунди
засмоктує
атмосфери
повітря
та
подає
їх
балон,
об’єм
якого
40
л.
Через
який
час
тиск
балоні
разів
перевищить
атмосферний?
Тиск
повітря
атмосфері
та
початковий
тиск
балоні
вважати
10
Ïà.
3.4.
Світло
нормально
падає
на
дифракційну
ґратку.
Найменший
кут
відхилення,
за
якого
накладаються
лінії
для
хвиль
656
нм
410
нм,
ñòàíîâèòü 41
Визначте
період
дифракційної
ґратки.
Вважати,
що
sin 41
0,6561.
4.1.
⋅інія
електропередачі
завдовжки
35
км
знаходиться
під
напругою
140
кВ
розрахована
на
передачу
потужності
ЦВт.
Втрати
лінії
не
мають
перевищувати
енергії,
що
передається.
Якого
попереч
ного
перерізу
потрібні
мідні
дроти
для
такої
лінії?
Вважати,
що
питомий
опір
міді
дорівнює
0,017
Ом
мм
/м.
4.2*.
Скляна
лінза,
одна
поверхня
якої
сферична,
радіус
якої
8,6
м,
друга
плоска,
розміщена
опуклою
стороною
на
плоскій
скляній
пластині.
Під
час
освітлення
цієї
лінзи
зверху
монохроматичними
променями,
спрямованими
перпендикулярно
до
плоскої
пластини,
відбитому
світлі
спостерігається
інтерференційна
картина
вигляді
кілець
Ньютона.
Обчисліть
довжину
світлової
хвилі,
якщо
радіус
четвертого
темного
кільця
становить
4,5
мм.
вар
ан
Т 15
1.1.
Яке
рівнянь
не
може
описувати
гармонічні
коливання?
B)

D)
1.2.
Правильно
продовжіть
речення:
Рівномірний
рух
штучного
супут
ника
по
коловій
орбіті
навколо
Семлі
це
рух…
під
дією
сили
гравітаційної
взаємодії
B)
по
інерції
під
дією
сили
тяги
двигунів
D)
під
дією
сили
тертя
1.3.
Яка
довжина
електромагнітної
хвилі
повітрі,
що
відповідає
стан
дарту
мобільного
зв’язку
GSM
1800?
назви
стандарту
можна
визна
чити,
що
частота
хвилі
становить
1800
ЦМц.
0,17
B)
0,17
ñì
0,54
D)
0,54
ñì
1.4.
Тіло
сталої
маси
під
дією
деякої
сили
починає
рухатися
рівноприс
корено
зі
стану
спокою.
Який
наведених
графіків
залежності
по
тужності
від
часу
відповідає
випадку,
коли
на
тіло
діяла
стала
сила?
Б)
Г)
1.5.
Яке
співвідношення
визначенням
індуктивності?
B)

D)
1.6.
Для
запалювання
електричної
дуги
необхідно…
висока
напруга
між
електродами
B)
низький
тиск
оточуючому
газі
висока
температура
при
попередньому
контакті
електродів
D)
дія
зовнішнього
йонізатора
1.7.
Олектрон
влітає
однорідне
магнітне
поле,
рухаючись
під
кутом
до
ліній
магнітної
індукції.
Траєкторія
подальшого
руху
електрона…
пряма
лінія
B)
ïàðàáîëà
êîëî
D)
гвинтова
лінія
1.8.
Маз
здійснив
роботу
200
Дж,
при
цьому
внутрішня
енергія
газу
збільшилася
на
350
Дж.
Яку
кількість
теплоти
отримав
газ?
200
Äæ
B)
350
Äæ
550
Äæ
D)
150
Äæ
1.9*.
деякій
системі
відліку
ракета
рухається
зі
швидкістю,
що
по
рівняна
із
світловою.
системі
відліку
що
пов’язана
ракетою,
вимірюється
її
довжина
та
певний
інтервал
часу.
Виберіть
правильне
òâåðäæåííÿ.
час,
виміряний
системі
більший,
ніж
час,
виміряний
сис
темі
довжина
ракети
системі
менша,
ніж
системі
B)
час,
виміряний
системі
менший,
ніж
час,
виміряний
сис
темі
довжина
ракети
системі
менша,
ніж
системі
час,
виміряний
системі
більший,
ніж
час,
виміряний
сис
темі
довжина
ракети
системі
більша,
ніж
системі
D)
час,
виміряний
системі
менший,
ніж
час,
виміряний
сис
темі
довжина
ракети
системі
більша,
ніж
системі
2.1.
По
провіднику
проходить
електричний
струм
силою
А.
Визначте
електричний
опір
провідника,
якщо
впродовж
хв
електричний
струм
виконав
роботу
150
кДж.
3000
Ом
B)
150
Ом
50
Ом
D)
15
Ом
2.2.
Який
об’єм
займає
молі
речовини
газоподібному
стані
за
темпе
ратури
400
та
тиску
400
кПа?
8,31
Б)
8,31
16,62
Г)
16,62
2.3.
На
який
кут
потрібно
повернути
дзеркало,
щоб
кут
між
падаючим
та
відбитим
променями
збільшився
на
íà
B)
íà
íà –
D)
íà 180
2.4.
Визначте
період
електромагнітних
коливань
контурі
радіопереда
вача,
якщо
довжина
хвилі
його
випромінювання
см.
18
10
–10
Б)
10
–10
18
10
Г)
10
2.5*.
Ястановіть
відповідність
між
фізичними
поняттями
та
їх
форму
ëàìè.
визначення
магнітного
потоку
індуктивність
соленоїда
індуктивний
опір
ОРС
самоіндукції
cos
B)

D)

3.1.
якої
висоти
падало
тіло
без
початкової
швидкості,
якщо
за
останні
воно
пролетіло
40
м?
3.2.
-радіоактивний

масою
мг
розпадається
протягом
трьох
пері
одів
піврозпаду.
Снайдіть
загальний
заряд
-частинок,
які
були
ви
промінені.
3.3.
Катод
фотоелемента
опромінюють
світлом
довжиною
хвилі
ì.
Потужність
випромінювання,
що
падає
на
катод,
30
мВт.
При
цьому
колі
фотоелемента
проходить
струм
мА.
Снайдіть
відношення
числа
падаючих
фотонів
до
числа
вибитих
електронів.
3.4*.
Визначте
момент
інерції
кільця
масою
50
г,
зробленого
тонкої
пластини.
Внутрішній
діаметр
кільця
10
см,
зовнішній
20
см.
Формула
моменту
інерції
диска
(радіус
якого
/2.
4.1.
Плоский
конденсатор
площею
пластин
0,20
см
кожна
повністю
заповнений
шаром
твердого
діелектрика
завтовшки
2,0
см
та
діелек
тричною
проникністю
3.
Конденсатор
зарядили
до
різниці
потенціа
лів
1,5
кВ
та
від’єднали
від
джерела.
Яку
роботу
необхідно
здійснити,
щоб
вийняти
діелектрик
конденсатора?
Визначте
густину
енергії
електричного
поля
конденсатора
до
після
цього
процесу.
4.2*.
Один
моль
ідеального
газу
ізобарично
нагріли
на
72
Ê, ïåðå
давши
йому
кількість
теплоти
1,6
кДж.
Визначте
показник
аді
àáàòè
цього
газу.
вар
ан
Т 16
1.1.
Яка
властивість
води
приводить
до
її
ефективного
використання
для
центрального
опалення
будинків?
мала
стискуваність
B)
порівняно
велика
густина
велика
питома
теплоємність
D)
розширення
при
нагріванні
1.2.
Олектрон
атомі
Мідрогену
перейшов
основної
орбіти
на
третю
продовжував
рухатися
на
ній.
Якажіть,
яке
наведених
тверджень
відповідає
зміні
енергії
атома.
енергія
атома
спочатку
збільшилася,
потім
не
змінювалася
B)
енергія
атома
спочатку
зменшилася,
потім
не
змінювалася
енергія
атома
спочатку
збільшилася,
потім
зменшилася
D)
енергія
атома
спочатку
зменшилася,
потім
збільшилася
1.3.
Якажіть
параметри
нейтрона
елементарних
електричних
зарядах
та
атомних
одиницях
маси.
çàðÿä 0, ìàñà 1
B)
çàðÿä 1, ìàñà 0
çàðÿä 1, ìàñà 1
D)
çàðÿä 0, ìàñà 0
1.4.
Циттєва
та
середня
швидкості
руху
будуть
однаковими
під
час…
рівномірного
прямолінійного
руху
B)
рівноприскореного
прямолінійного
руху
будь-якого
прямолінійного
руху
D)
руху
по
колу
1.5.
Олектрон
пролітає
між
полюсами
магніту
так,
як
по
казано
на
рисунку.
Визначте
напрям
сили
⋅оренца.
напрямлена
вгору
B)
íàïðÿìëåíà âíèç
напрямлена
перпендикулярно
від
нас
D)
напрямлена
перпендикулярно
до
нас
1.6.
Явище
дифракції
світла
відбувається…
тільки
на
малих
круглих
отворах
B)
тільки
на
великих
отворах
тільки
на
вузьких
щілинах
D)
на
межі
будь-яких
отворів
екранів
1.7.
Важок,
підвішений
на
довгій
нитці,
відхилили
на
кут
від
поло
ження
рівноваги
та
відпустили.
Він
почав
коливатися
із
частотою
0,4
Мц.
Якщо
важок
відхилити
від
положення
рівноваги
на
кут
10
то
він
буде
коливатися
із
частотою…
0,2
Ãö
Б)
0,4
Ãö
0,8
Ãö
Г)
1,6
Ãö
1.8.
 åëåêòðè÷íå ïîëå, ñòâîðåíå ïîçèòèâíèì çàðÿäîì +
(äèâ. ðèñ.), ïî
містили
незаряджене
металеве
тіло.
Після
цього
його
розділили
на
дві
частини
Яких
електричних
зарядів
набудуть
частини
після
поділу?
позитивного,
негативного
B)
негативного,
позитивного
залишаться
нейтральними
D)
позитивного
1.9*.
Якажіть
назву
явища
поляризації
діелектрика
під
час
механічної
дії
на
нього.
електростатичний
захист
B)
електромагнітна
індукція
п’єзоелектричний
ефект
D)
електризація
2.1.
Два
розчини
початковий
момент
часу
містили
однакову
кількість
радіоактивних
атомів.
Період
піврозпаду
атомів
першого
розчину
дорівнює
20
хв,
другого
розчину
60
хв.
Порівняйте
кількість
атомів,
що
залишилась
розчинах
після
чотирьох
годин
радіоак
тивного
розпаду.
однакова
кількість
B)
другому
більше
рази
другому
більше
256
разів
D)
першому
більше
256
разів
2.2.
Тіло
масою
кг
рухається
вздовж
осі
Рівняння
руху
цього
тіла
має
вигляд:
(усі
величини
задано
одиницях
Сі).
Визначте
імпульс
тіла
через
після
початку
спостереження.
26
êã
м/с
B)
28
êã
м/с
46
êã
м/с
D)
48
êã
м/с
2.3.
Частинка
масою
10
мкг
має
електричний
заряд
нКл.
Визначте,
яку
прискорюючу
різницю
потенціалів
має
пройти
ця
частинка,
щоб
її
швидкість
збільшилася
від
до
км/с.
1 êÂ
B)
êÂ
D)
10
2.4.
Визначте
внутрішню
енергію
одноатомного
ідеального
газу,
що
запо
внює
аеро
стат
об’ємом
90
при
тиску
100
кПа.
13,5
ÌÄæ
B)
9 ÌÄæ
4,5
ÌÄæ
D)
135
êÄæ
2.5*.
Ястановіть
відповідність
між
фізичними
поняттями
та
відповід
ними
їм
формулами.
çàêîí Áðþñòåðà
рівняння
електромагнітної
хвилі
ефект
Доплера
яскравість
B)

D)

3.1.
колі,
зображеному
на
рисунку,
опори
резисторів
Ом,
Ом,
Ом.
Яка
сила
струму
резисторі
якщо
сила
струму
резис
торі
дорівнює
0,5
А?
3.2.
ідеальний
тепловий
двигун
працює
за
циклом
Карно
віддає
холо
дильнику
3/4
отриманої
від
нагрівника
кількості
теплоти.
Визначте
температуру
нагрівника,
якщо
температура
холодильника
17
3.3.
Під
час
проведення
досліду
визначення
коефіцієнта
поверхневого
натягу
бензолу
методом
відривання
крапель
570
крапель
зайняли
об’єм
см
момент
відривання
крапель
діаметр
найвужчої
час
тини
«шийки»
краплини
дорівнював
мм.
Визначте
коефіцієнт
по
верхневого
натягу
бензолу.
Вважати,
що
густина
бензолу
дорівнює
880
кг/м
3.4*.
На
скільки
необхідно
підвищити
температуру
мідного
дроту,
взя
òîãî ïðè 0
С,
щоб
його
опір
збільшився
три
рази?
Температурний
коефіцієнт
опору
міді
0,0033
4.1.
Цаленьку
кульку
підвішено
на
невагомому
жорсткому
стержні
за
вдовжки
40
см.
Якої
мінімальної
горизонтальної
швидкості
потрібно
надати
кульці,
щоб
вона
здійснила
повний
оберт
вертикальній
площині?
скільки
разів
треба
змінити
надану
швидкість,
якщо
кулька
буде
здійснювати
оберт
на
невагомій
нерозтяжній
нитці?
4.2*.
калориметр
наливають
ложку
гарячої
води.
При
цьому
його
температура
підвищується
на
С.
Після
того
як
калориметр
до
дали
другу
ложку
гарячої
води,
температура
підвищилася
ще
на
С.
Визначте,
на
скільки
градусів
підвищиться
температура
калоримет
ра,
якщо
нього
додати
ще
48
ложок
гарячої
води.
Те
плообміном
навколишнім
середовищем
знехтувати.
вар
ан
Т 17
1.1.
Точка
рухається
по
колу,
радіус
якого
зі
швидкістю
. ßêùî
швидкість
точки
зменшити
рази,
радіус
кола
рази
збіль
шити,
то
доцентрове
прискорення…
зменшиться
рази
B)
збільшиться
рази
зменшиться
разів
D)
не
зміниться
1.2.
Ручкою
налаштування
радіоприймача
на
радіостанцію
збільшили
індуктивність
котушки
коливального
контуру
радіоприймача.
Як
змінилася
довжина
радіохвилі,
на
яку
налаштували
радіоприймач?
збільшилася
B)
зменшилася
не
змінилася
D)
не
залежить
від
індуктивності
котушки
коливального
контуру
1.3.
Крусок
ковзає
по
горизонтальній
поверхні.
На
рисунку
наведено
гра
фік
залежності
роботи
сили
тертя
від
пройденого
шляху.
Якажіть,
яка
ділянка
шляху
була
найбільш
ñëèçüêîþ.
від
до
B)
від
до
від
до
D)
від
до
1.4.
Якажіть
правильне
продовження
речення:
Олектрохімічний
еквіва
лент
показує...
який
електричний
заряд
проходить
під
час
хімічної
реакції
B)
яка
кількість
іонів
утворюється
при
електролітичній
дисоціації
яка
маса
даної
речовини
кілограмах
виділяється
на
електроді
при
перенесенні
заряду
Кл
D)
яка
кількість
речовини
переноситься
до
електродів
під
час
елек
тролізу
1.5.
Як
зміниться
сила
кулонівської
взаємодії
двох
невеликих
зарядже
них
кульок
при
збільшенні
заряду
кожної
рази,
якщо
відстань
між
ними
не
зміниться?
збільшиться
рази
B)
не
зміниться
збільшиться
рази
D)
зменшиться
рази
1.6.
германієвий
напівпровідник
додають
домішку
першому
випадку
Фосфору,
другому
Малію.
Визначте,
який
тип
провідності
перева
жав
напівпровіднику
кожному
випадків.
першому
діркова,
другому
електронна
B)
першому
електронна,
другому
діркова
обох
випадках
електронна
D)
обох
випадках
діркова
1.7.
Червоною
межею
фотоефекту
для
металу
синє
світло.
Назвіть
ко
лір
світла,
яке
спричинить
фотоефект
для
цього
металу.
÷åðâîíå
B)
фіолетове
æîâòå
D)
çåëåíå
1.8.
Яким
має
бути
кут
падіння,
щоб
кут
між
падаючим
та
відбитим
променями
дорівнював
50
100
Б)
Г)
1.9*.
Недалеко
від
Семлі
пролітає
космічний
корабель
релятивістською
швидкістю.
кабіні
корабля
космонавти
переглядають
короткомет
ражний
фільм
тривалістю
10
хв.
Скільки
часу
на
космічному
кораб
лі
буде
тривати
цей
фільм
системі
відліку,
пов’язаній
із
Семлею?
10
хв
B)
більше
за
10
хв
менше
від
10
хв
D)
тривалість
фільму
не
залежить
від
вибору
системи
відліку
2.1.
Радіолокатор
посилає
1000
імпульсів
за
секунду.
Визначте
дальність
дії
цього
радіолокатора.
êì
B)
60
êì
150
êì
D)
120
êì
2.2.
На
графіку
зображено
замкнутий
цикл
3,
який
відбувається
певною
кількістю
ідеального
газу.
Визначте
спів
відношення
між
роботою
газу
на
ділян
ках
2, 2
òà 3
B)
D)
2.3.
Са
магнітний
потік,
що
проходить
через
контур,
рівномірно
збільшився
до
Вб.
Якажіть
при
цьому
значення
ОРС
індукції
контурі.
Б)
Г)
2.4.
Книжка
масою
0,6
кг
лежить
на
столі.
Площа
її
поверхні
становить
0,08
Книжка
створює
тиск
на
стіл…
Ïà
B)
7,5
Ïà
0,13
Ïà
D)
0,048
Ïà
2.5*.
Якажіть
відповідність
між
назвою
фізичного
явища
та
процесом,
який
його
супроводжує.
òåðìîÿäåðíà ðå
акція
тиск
світла
ефект
Комптона
áåòà-ðîçïàä ÿäðà
фотони
передають
поверхні
свій
імпульс
B)
перетворення
нейтрона
ядрі
протон,
яке
супроводжується
утворенням
електрона
нейтрино
злиття
легких
ядер
D)
поділ
важкого
ядра
на
два
осколки
втрата
фотоном
частини
енергії
момент
розсіювання
3.1.
Парашутист,
досягнувши
затяжному
стрибку
швидкості
45
м/с,
розкриває
парашут.
Япродовж
після
цього
його
швидкість
змен
шується
до
м/с.
Визначте
вагу
парашутиста
під
час
гальмування,
якщо
його
маса
80
кг.
3.2.
Різниця
ходу
двох
когерентних
монохроматичних
хвиль
деякій
точці
простору
дорівнює
0,5
Визначте
різницю
фаз
коливань,
що
збуджуються
хвилями
цій
точці.
3.3.
При
певному
зміщенні
від
положення
рівноваги
кулька
пружинного
маятника,
маса
якої
100
г,
має
кінетичну
енергію
мДж.
цей
же
момент
потенціальна
енергія
пружини
становить
12
мДж.
Визначте
швидкість
кульки
при
проходженні
положення
рівноваги.
3.4*.
Дві
кульки,
зроблені
одного
того
самого
матеріалу,
падають
повітрі.
Діаметр
однієї
них
удвічі
більший,
ніж
другої.
Визначте
відношення
швидкості
усталеного
руху
більшої
кульки
до
швидко
сті
меншої,
якщо
сила
опору
повітря
пропорційна
площі
поперечного
перерізу
кулі
та
квадрату
її
швидкості.
4.1.
На
дні
балона
повітрям
лежить
сталева
порожнинна
кулька.
Цаса
кульки
г,
її
радіус
см.
Температура
повітря
балоні
Ñ. Âè
значте
тиск,
до
якого
необхідно
повільно
стиснути
повітря
балоні,
щоб
кулька
піднялася
вгору.
Вважати,
що
повітря
балоні
ідеаль
ним
газом.
Цолярна
маса
повітря
становить
0,029
кг/моль.
4.2*.
Плоский
повітряний
конденсатор
ємністю
мкФ
заряджається
від
джерела,
напруга
на
затискачах
якого
220
В.
Конденсатор
від’єднали
від
джерела
відстані
між
його
пластинами
збільшили
рази.
Визначте
різницю
потенціалів
на
обкладинках
після
збільшення
відстані
між
пластинами
та
роботу
зовнішніх
сил.
вар
ан
Т 18
1.1.
Якажіть,
що
джерелом
електромагнітних
хвиль.
закритий
коливальний
контур
B)
провідник,
по
якому
проходить
постійний
електричний
струм
відкритий
коливальний
контур
D)
заряджений
конденсатор
1.2.
Якажіть,
на
якому
рисунків
правильно
вказано
графічне
зобра
ження
магнітних
ліній
поля,
утвореного
провідником,
по
якому
проходить
струм.
(Провідник
розташовано
перпендикулярно
до
пло
щини
рисунка,
струм
проходить
від
читача.)
Б)
Г)
1.3.
Абсолютну
температуру
ідеального
газу
герметичному
металевому
балоні
підвищили
рази.
Як
при
цьому
змінився
тиск
газу?
збільшився
рази
B)
не
змінився
збільшився
1,5
раза
D)
зменшився
рази
1.4.
Яким
має
бути
кут
падіння,
щоб
кут
між
падаючим
та
відбитим
ïðîìåíÿìè ñêëàäàâ 50
100
B)
D)
1.5.
Стріла
випущена
лука
вертикально
вгору.
На
рисунку
зображено
графік
залежності
проекції
швидкості
руху
стріли
від
часу.
Визначте,
який
мо
мент
часу
стріла
досягла
максималь
ної
висоти.
1,5
B)
4,5
D)
1.6.
Під
час
освітлення
мильної
плівки
білим
світлом
спостерігаються
різнокольорові
смуги.
Яке
фізичне
явище
зумовлює
появу
цих
смуг?
явище
дифракції
B)
явище
інтерференції
явище
дисперсії
D)
явище
поляризації
1.7.
Якажіть
формулу,
якою
визначається
ємність
плоского
конденса
òîðà.
B)

D)
1.8.
Як
зміниться
частота
власних
електромагнітних
ко
ливань
контурі,
зображеному
на
рисунку,
якщо
ключ
перевести
положення
положення
2?
збільшиться
рази
B)
зменшиться
рази
збільшиться
рази
D)
зменшиться
рази
1.9*.
Через
трубу
змінного
перерізу,
яку
зображено
на
рисунку,
без
тертя
протікає
рідина.
Найбільший
тиск
створює
рідина
перерізі
труби…
B)
D)
2.1.
посудині
знаходиться
одноатомний
ідеальний
газ
при
температурі
С.
Визначте
середню
кінетичну
енергію
хаотичного
руху
молекул
газу.
5,65
10
–23
B)
5,65
10
–21
D)
3,75
10
–23
2.2.
Точковий
електричний
заряд
уміщено
гас.
Якажіть,
як
зміниться
напруженість
електричного
поля
цього
заряду,
якщо
його
переміс
тити
гасу
воду.
Вважати,
що
відстань
від
зарядженого
тіла
до
точки
простору
лишається
незмінною.
Діелектрична
проникність
гасу
2,
води
81.
зменшиться
40,5
раза
B)
збільшиться
40,5
раза
зменшиться
20,5
раза
D)
збільшиться
20,5
раза
2.3.
Важок
масою
0,1
кг,
прив’язаний
до
нитки
вдовжки
м,
обертається
горизонтальній
площині
по
колу,
радіус
якого
0,2
м,
як
пока
зано
на
рисунку.
Цомент
сили
тяжіння
важка
відносно
точки
підвісу
дорівнює…
1,0
B)
0,8
0,4
D)
0,2
2.4.
Площа
малого
поршня
гідравлічного
підйомника
дорівнює
см
âåëèêîãî – 120
ñì
При
підніманні
вантажу
до
малого
поршня
при
кладається
сила
30
Н.
Визначте
масу
вантажу.
êã
B)
90
120
êã
D)
150
êã
2.5*.
Ястановіть
відповідність
між
фізичними
поняттями
та
відповід
аналітичними
виразами.
рівняння
коливань
реальному
кон
турі
повний
опір
електричного
кола
період
вільних
коливань
ідеальному
коливальному
контурі
період
згасаючих
коливань
коли
вальному
контурі
B)

D)

3.1.
Óäåíü ïðè 20
відносна
вологість
повітря
становила
75
%.
Скільки
води
вигляді
роси
виділиться
кожного
кубічного
метра
повітря,
якщо
температура
вночі
знизиться
до
10
Ñ? Ââàæàòè, ùî àáñîëþòíà
вологість
повітря
при
20
становить
17,3
г/м
, à ïðè 10
9,4
г/м
3.2.
Олектрон
влітає
однорідне
магнітне
поле,
індукція
якого
0,05
Тл.
Вектор
швидкості
руху
електрона
перпендикулярний
до
вектора
ін
дукції
магнітного
поля.
Цодуль
швидкості
руху
електрона
40
000
км/с.
Визначте
радіус
кривизни
траєкторії
руху
електрона.
3.3.
Нікелювання
виробу
тривало
год.
Визначте
товщину
шару
нікелю,
якщо
густина
струму
0,4
А/дм
3.4*.
Температура
нагрівника
ідеальної
теплової
машини
127
С,
холо
äèëüíèêà 7
С.
Визначте,
якому
випадку
ККД
цього
двигуна
змі
ниться
на
більше
значення:
якщо
понизити
температуру
холодильника
на
20
чи
підвищити
температуру
нагрівника
на
4.1.
На
тіло
масою
2,34
кг,
яке
знаходиться
стані
спокою
на
горизонтальній
поверхні,
починає
діяти
зовнішня
сила,
як
пока
зано
на
рисунку.
Сила
змінюється
за
за
êîíîì
, äå
Н/с.
Коефіцієнт
тертя
тіла
по
горизонтальній
поверхні
0,1.
Ви
значте
час,
упродовж
якого
тіло
перебу
ватиме
стані
спокою.
4.2*.
На
рисунку
зображено
схему
електричного
кола,
де
ОРС
джерела
12
В,
внутрішній
опір
1,5
Ом,
індуктивність
котушки
0,2
Мн,
опори
резисторів
7,5
Ом
Ом.
Який
заряд
пройде
через
ðåçèñòîð
після
розмикання
ключа?
Опором
котушки
знехтувати.
вар
ан
Т 19
1.1.
Напругу
на
обкладках
конденсатора
сталої
ємності
збільшують
втричі.
Як
зміниться
енергія
зарядженого
конденсатора?
збільшиться
разів
B)
збільшиться
рази
зменшиться
рази
D)
зменшиться
разів
1.2.
⋅іфт
починає
рухатися
вгору.
Який
характер
руху
ліфта
на
цьому
відрізку
траєкторії?
рівномірний
прямолінійний
B)
прискоренням,
напрямленим
угору
прискоренням
вільного
падіння
D)
ç ïðèñêîðåííÿì
напрямленим
униз
1.3.
Цолекули
ідеального
газу
мають…
лише
кінетичну
енергію
хаотичного
руху
B)
лише
потенціальну
енергію
взаємодії
кінетичну,
потенціальну
енергію
D)
не
мають
ніякої
енергії
1.4.
Са
якої
умови
можливий
фотоефект?
довжина
хвилі
падаючого
світла
більша
за
червону
межу
фото
ефекту
B)
частота
хвилі
падаючого
світла
менша
від
червоної
межі
фото
ефекту
частота
хвилі
більша
або
дорівнює
червоній
межі
фотоефекту
D)
фотоефект
можливий
за
будь-яких
умов
1.5.
Яка
кількість
електронів
ядрі
Ярану-235?
Б)
235
146
Г)
1.6.
Яка
наведених
формул
математичним
записом
залежності
опору
металевого
провідника
від
його
розмірів?
B)

D)
1.7.
Сображення
предмета
плоскому
дзеркалі...
уявне
B)
зменшене
дійсне
D)
збільшене
1.8.
Відстань
до
перешкоди
під
час
радіолокації
визначають…
за
напрямом
антени
радіолокатора
B)
за
часом
запізнення
відбитого
сигналу
за
ступенем
послаблення
відбитого
сигналу
D)
за
зміною
частоти
відбитого
сигналу
1.9*.
Яка
наведених
формул
показує
зв’язок
між
вектором
магнітної
індукції
вектором
напруженості
магнітного
однорідного
поля?
B)

D)
2.1.
Са
графіком
залежності
шляху
від
часу
(див.
рис.)
визначте
швид
кість
руху
тіла
момент
часу
ñ.
м/с
B)
0,75
м/с
D)
0,75
м/с
2.2.
тепловій
машині,
ККД
якої
30
%,
газ
отримав
від
нагрівника
10
кДж
теплоти.
Яку
кількість
теплоти
газ
віддав
холодильнику?
700
Äæ
B)
7 êÄæ
3 êÄæ
D)
300 Äæ
2.3.
Два
провідники,
які
виготовлено
однакового
металу,
з’єднали
один
одним
послідовно
підключили
до
батареї
гальванічних
елементів.
Перший
провідник
удвічі
довший
за
другий,
площа
перерізу
другого
провідника
вдвічі
більша
за
площу
перерізу
першого.
Порівняйте
середню
швидкість
упорядкованого
руху
електронів
провідниках.
першому
вдвічі
більша
за
другий
B)
другому
вдвічі
більша
за
перший
швидкості
однакові
D)
другому
чотири
рази
більша
за
перший
2.4.
Калка
масою
100
кг
лежить
на
горизонтальній
поверхні.
Яку
міні
мальну
роботу
треба
виконати,
щоб
поставити
балку
вертикально,
якщо
її
довжина
м?
êÄæ
Б)
êÄæ
êÄæ
Г)
êÄæ
2.5*.
Ястановіть
відповідність
між
фізичними
величинами
та
їх
симво
лічними
позначеннями.
швидкість
сили
зміни
сили
струму
зміна
магнітного
потоку
швидкість
зміни
магнітного
потоку
напруженість
магнітного
поля
B)

D)
3.1.
При
гармонічних
коливаннях
уздовж
осі
координата
тіла
зміню
ється
за
законом
(усі
величини
задано
одиницях
Сі).
Са
яким
законом
змінюється
із
часом
прискорення
цього
руху?
3.2.
Дно
склянки
має
товщину
мм.
Показник
заломлення
скла
вва
жати
1,6,
води
1,33.
Визначте
висоту
шару
води,
який
потрібно
налити
склянку,
щоб
час
проходження
світлом
води
дна
склянки
був
однаковим.
3.3.
Коливальний
контур
складається
конденсатора
ємністю
мкФ
котушки
індуктивністю
600
мкМн.
Конденсатор
спочатку
зарядили
до
напруги
150
В.
Яка
сила
струму
контурі
момент,
коли
напруга
на
конденсаторі
зменшилася
до
30
В?
3.4*.
Визначте
густину
розрідженого
водню,
якщо
середня
довжина
вільного
пробігу
молекул
дорівнює
см.
4.1.
Олектрон,
що
влетів
до
однорідного
магнітного
поля
під
кутом
60
до
магнітної
індукції,
рухається
по
гвинтовій
лінії,
діаметр
якої
10
см,
періодом
60
мкс.
Визначте
швидкість
руху
електрона.
4.2*.
закритій
посудині
твердими
стінками,
яка
має
форму
перевер
нутого
догори
основою
конуса
об’ємом
л,
знаходиться
0,8
води
сухе
повітря
за
атмосферного
тиску
температури
30
Ñ. Íà ïî
верхню
води
налито
тонкий
шар
машинної
олії,
яка
відділяє
її
від
повітря.
Посудину
охолоджують
до
температури
30
С,
при
цьому
вся
вода
замерзає.
Визначте,
яким
стане
тиск
повітря
над
льодом
як
залежить
тиск
повітря
від
наявності
шару
олії.
Мустина
льоду
0,9
г/см
води
г/см
вар
ан
1.1.
Са
яких
умов
явище
дифузії
між
двома
газами,
що
знаходяться
одній
посудині,
протікає
швидше?
при
зменшенні
температури
B)
при
збільшенні
тиску
при
збільшенні
температури
D)
швидкість
дифузії
за
будь-яких
умов
однакова
1.2.
При
опроміненні
поверхні
металу
явище
зовнішнього
фотоефекту
не
спостерігається.
Для
того
щоб
почався
фотоефект,
необхідно…
збільшити
довжину
хвилі
падаючого
світла
B)
зменшити
довжину
хвилі
падаючого
світла
збільшити
інтенсивність
падаючого
світла
D)
зменшити
інтенсивність
падаючого
світла
1.3.
Деякі
радіоактивні
ізотопи
можуть
зазнавати
як
-,
так
-розпаду.
Які
частинки
випромінюються
при
цьому?
ïðîòîíè òà åëåêòðîíè
B)
нейтрони
та
електрони
електрони
та
ядра
Мелію
D)
нейтрони
та
протони
1.4.
Якажіть
математичний
вираз,
за
допомогою
якого
можна
обчислити
циклічну
частоту
гармонічних
коливань.
Б)
Г)
1.5.
Якажіть
правильне
продовження
твердження:
При
електризації
двох
тіл
тертям…
відбувається
знищення
певної
кількості
електронів
B)
тіла
набувають
однакові
за
знаком
та
модулем
заряди
відбувається
перехід
протонів
одного
тіла
на
інше
D)
тіла
набувають
однакові
за
модулем,
але
протилежні
за
знаком
çàðÿäè
1.6.
Якажіть
діапазон
електромагнітних
хвиль,
який
використовують
для
космічного
зв’язку.
довгі
B)
середні
короткі
D)
ультракороткі
1.7.
Одиниця
механічної
напруги
може
бути
виражена
через
основні
одиниці
Сі…
кг
м/с
B)
кг
с/м
кг/(м
с)
D)
кг/(м
1.8.
Яка
наведених
величин
характеризує
магнітні
властивості
речо
âèíè?
магнітна
індукція
B)
магнітний
потік
магнітна
проникність
D)
індуктивність
1.9*.
Якажіть
тип
зображення,
яке
може
давати
опукле
сферичне
дзер
êàëî.
уявне
зменшене
B)
уявне
збільшене
уявне
будь-якого
розміру
D)
дійсне
будь-якого
розміру
2.1.
До
джерела
напруги
підключили
три
резистори,
опори
яких
одна
кові.
Якажіть
схему,
якій
через
джерело
проходить
найбільший
струм.
Г)
2.2.
На
деякій
планеті
частота
малих
коливань
математичного
маятника
завдовжки
дорівнює
Мц.
Снайдіть
частоту
коливань
на
цій
планеті
маятника
завдовжки
25
см.
16
Ãö
Б)
Ãö
Ãö
Г)
Ãö
2.3.
Назвіть
метал,
який
може
мати
залежно
від
формули
сполуки
водному
розчині
електроліта
різний
електрохімічний
еквівалент.
Б)
Al
Cu
Г)
2.4.
ККД
ідеального
теплового
двигуна
25
%.
Яка
температура
нагрів
ника,
якщо
температура
холодильника
на
100
Ñ íèæ÷à?
400
B)
127
127
D)
400
2.5*.
Як
залежить
зсув
фаз
послідовному
RLC
ланцюжку
залежно
від
параметрів
2)

0,
0,
0,
коливання
напруги
випереджають
коливання
струму
на
фазу,
що
лежить
межах
(0;
/2)
B)
коливання
напруги
випереджають
коливання
струму
на
фазу,
що
дорівнює
коливання
струму
випереджають
коливання
напруги
на
фазу,
що
лежить
межах
(0;
/2)
D)
коливання
струму
випереджають
коливання
напруги
на
фазу,
що
дорівнює
зсув
фаз
дорівнює
3.1.
Саряджена
частинка
кінетичною
енергією
кеВ
рухається
одно
рідному
магнітному
полі
по
колу,
радіус
якого
мм.
Снайдіть
силу,
що
діє
на
частинку
боку
поля.
3.2.
Через
нерухомий
блок,
підвішений
до
стелі,
перекинуто
шнур,
на
кінцях
якого
висять
два
вантажі,
маси
яких
кг
кг.
Визначте
прискорення,
яким
рухаються
вантажі.
3.3.
Довжина
хвилі
червоного
світла
повітрі
750
нм.
Визначте
частоту
цієї
хвилі
воді.
Абсолютний
показник
заломлення
води
1,33.
3.4*.
Моризонтальна
платформа
масою
80
кг,
радіус
якої
м,
обертається
навколо
вертикальної
осі,
що
проходить
через
її
центр.
центрі
платформи
стоїть
людина
тримає
гантелі
розведених
убік
руках.
Платформа
обертається
кутовою
швидкістю
рад/с.
якою
куто
вою
швидкістю
почне
обертатися
платформа,
якщо
людина
опустить
руки
зменшить
унаслідок
цього
свій
момент
інерції
від
до
кг
Вважати
платформу
однорідним
круглим
диском.
4.1.
Вільно
падаюче
тіло
за
останню
секунду
пройшло
7/16
усього
шляху.
Снайдіть
середню
швидкість
тіла
на
другій
половині
шляху.
4.2*.
Провідник
довжиною
складають
удвоє
його
кінці
замикають.
Після
цього
провідник
розміщують
на
горизонтальній
поверхні
вздовж
периметра
різних
геометричних
фігур.
Визначте
максималь
ний
заряд,
який
може
пройти
замкнутому
провіднику,
якщо
його
опір
дорівнює
Ом.
Вертикальна
складова
магнітного
поля
Семлі
ñòàíîâèòü 50 ìêÒë.
вар
ан
Т 21
1.1.
Сгасання
електромагнітних
коливань
коливальному
контурі
обу
мовлене…
великою
ємністю
конденсатора
B)
наявністю
активного
опору
великою
індуктивністю
котушки
D)
впливом
гравітаційного
поля
1.2.
ОРС
самоіндукції
виникає,
коли...
котушка
знаходиться
постійному
магнітному
полі
B)
котушка
знаходиться
змінному
магнітному
полі
по
котушці
проходить
постійний
електричний
струм
D)
по
котушці
проходить
змінний
електричний
струм
1.3.
Якажіть
назву
температури,
за
якої
феромагнетики
втрачають
свої
магнітні
властивості.
êðèòè÷íà òî÷êà
B)
точка
Кюрі
потрійна
точка
D)
òî÷êà ðîñè
1.4.
ядрі
атома
хімічного
елемента
27
протонів
31
нейтрон.
Назвіть
цей
хімічний
елемент.
Алюміній
B)
Силіцій
Êîáàëüò
D)
індій
1.5.
Визначте
шлях,
який
проходить
кінець
хвилинної
стрілки,
довжина
якої
, çà 2
ãîä.
B)
D)
1.6.
Якажіть
величину,
що
при
відомій
амплітуді
коливань
визначає
стан
коливальної
системи
будь-який
момент
часу.
÷àñòîòà êîëèâàíü
B)
циклічна
частота
період
коливань
D)
фаза
1.7.
Виберіть
правильне
твердження
щодо
світлових
хвиль.
світлові
хвилі
розповсюджуються
тільки
речовині
B)
після
відбивання
швидкість
світлових
хвиль
зменшується
при
переході
світлових
хвиль
повітря
воду
може
спостеріга
тися
повне
відбивання
D)
при
переході
світлових
хвиль
зі
скла
повітря
частота
хвиль
не
змінюється
72
1.8.
Виберіть
правильне
продовження
твердження:
Парціальний
тиск
газу
це...
тиск
суміші
газів
B)
тиск
газу,
що
входить
до
складу
суміші,
який
він
створює
разом
іншими
газами
даному
об’ємі
тиск
газу,
що
входить
до
складу
суміші,
який
він
створював
би
за
відсутності
інших
газів
даному
об’ємі
D)
тиск
ненасиченої
водяної
пари
атмосфері
1.9*.
Радіус
кривизни
увігнутого
дзеркала
48
см.
Яку
фокусну
відстань
має
це
дзеркало?
Б)
36
ñì
0,24
Г)
0,96
2.1.
Цатеріальна
точка
масою
0,5
кг
здійснює
гармонічні
коливання
під
дією
сили,
що
змінюється
за
законом
(усі
вели
чини
задано
одницях
Сі).
Яка
мак
симальна
швидкість
руху
точки?
м/с
Б)
0,3
м/с
0,5
м/с
Г)
м/с
2.2.
Визначте
електрохімічний
еквівалент
свинцю,
якщо
за
год
елек
тролізу
при
силі
струму
на
катоді
виділилося
97
свинцю.
1
10
кг/Кл
B)
3
10
кг/Кл
2
10
кг/Кл
D)
4
10
кг/Кл
2.3.
Обчисліть
довжину
хвилі
променів,
кванти
яких
мають
таку
саму
енергію,
що
електрон,
який
пройшов
різницю
потенціалів
4,2
В.
468
íì
Б)
441
íì
296
íì
Г)
720
íì
2.4.
Під
дією
сили
314
дротині
виникла
механічна
напруга
ЦПа.
Обчисліть
діаметр
дротини.
ñì
Б)
ñì
ìì
Г)
ìì
2.5*.
Ястановіть
відповідність
між
фізичною
величиною
та
її
математич
íèì âèðàçîì.
відносний
показник
заломлення
îïòè÷íà ñèëà
освітленість
сила
світла
B)

D)

3.1.
Конденсатор
ємністю
мкФ,
заряджений
до
напруги
400
В,
з’єднали
паралельно
незарядженим
конденсатором
ємністю
19
мкФ.
Якою
стала
напруга
на
конденсаторах?
3.2.
Дві
непружні
кулі,
маси
яких
дорівнюють
0,3
кг
0,5
кг,
що
руха
лися
зі
швидкостями
відповідно
м/с
12
м/с,
напрямлені
під
ку
òîì 90
одна
до
одної,
зіткнулися
продовжили
рух.
Снайдіть
швидкість
руху
куль
після
центрального
зіткнення.
3.3.
Визначте
напругу
між
точками
якщо
напруга
між
точками
дорівнює
16
В.
3.4*.
Снайдіть
питому
теплоємність
газової
суміші,
яка
складається
кмоль
аргону
кмоль
азоту.
4.1.
Теплова
машина,
робочим
тілом
якої
іде
альний
одноатомний
газ,
здійснює
цикл,
зображений
на
рисунку.
Снайдіть
ККД
цієї
машини,
якщо
4.2*.
⋅азер
випромінює
імпульсі
тривалістю
0,1
мс
світловий
промінь
енергією
Дж.
Який
середній
тиск
створює
цей
промінь
на
по
верхню,
якщо
він
сфокусований
круглу
пляму,
діаметр
якої
мкм?
Промінь
падає
перпендикулярно
до
поверхні,
яка
відбиває
25
енергії
падаючого
світла.
вар
ан
Т 22
1.1.
На
якому
рисунків
правильно
зображено
хід
променів
повітря
воду?
Б)
Г)
1.2.
Який
графіків
описує
залежність
ОРС
від
часу,
що
виникає
рамці
під
час
її
обертання
зі
сталою
кутовою
швидкістю
однорідному
магнітному
полі?
Б)
Г)
1.3.
Пластилінова
кулька
масою
0,04
кг
впала
на
стіл
зі
швидкістю
м/с.
Визначте
зміну
імпульсу
кульки.
80
кг
м/с
B)
кг
м/с
0,8
кг
м/с
D)
0,08
кг
м/с
1.4.
Визначте
активність
радіонукліда,
якщо
за
відбулися
розпади
атомних
ядер.
Кі
Б)
Áê
Ãð
Г)
1.5.
Швидкість
зміни
магнітного
потоку
визначає...
магнітну
проникність
речовини
B)
магнітну
індукцію
ОРС
індукції
D)
індуктивність
контуру
1.6.
Сила
Ампера,
що
діє
на
провідник
зі
струмом
магнітному
полі...
збігається
за
напрямом
із
силою
⋅оренца,
що
діє
на
електрони,
які
створюють
струм
B)
протилежна
за
напрямом
із
силою
⋅оренца,
що
діє
на
електрони,
які
створюють
струм
паралельна
напряму
руху
заряджених
частинок
провіднику
D)
паралельна
напряму
індукції
магнітного
поля
1.7.
Під
час
самостійного
газового
розряду
необхідна...
дія
зовнішнього
йонізатора
B)
тільки
наявність
вільних
електронів
тільки
сильне
електричне
поле
D)
наявність
вільних
електронів
та
сильне
електричне
поле
1.8.
⋅ампочка
електричного
ліхтарика
працює
від
акумулятора.
Ясередині
акумулятора…
сторонні
та
кулонівські
сили
виконують
додатну
роботу
над
за
ðÿäæåíèìè ÷àñòèíêàìè
B)
сторонні
та
кулонівські
сили
виконують
від’ємну
роботу
над
за
ðÿäæåíèìè ÷àñòèíêàìè
сторонні
сили
виконують
додатну
роботу
над
зарядженими
час
тинками,
кулонівські
сили
від’ємну
D)
сторонні
сили
виконують
від’ємну
роботу
над
зарядженими
час
тинками,
кулонівські
сили
додатну
1.9*.
Виберіть
математичний
вираз
модуля
вектора
магнітної
індукції
магнітного
поля
колового
провідника
зі
струмом.
B)

D)
2.1.
незмінною
кількістю
газу
відбувається
процес,
показаний
на
графіку.
Визначте
від
ношення
абсолютних
температур
B)
D)
2.2.
ідеальний
одноатомний
газ
нагрівають
закритій
посудині
так,
що
тиск
зростає
на
10
Па,
внутрішня
енергія
на
4500
Дж.
Визнач
те
об’єм
посудини.
25
Б)
15
Г)
2.3.
Відношення
потенціалів
двох
точках
електричного
поля
дорівнює
3.
Визначте
відношення
напруженостей
поля
цих
точках.
Б)
Г)
2.4.
Тривалість
сигналу
радіоімпульсу
під
час
радіолокації
мкс.
Скільки
радіохвиль
міститься
одному
імпульсі
частотою
50
ЦМц?
500
Б)
Г)
200
2.5*.
Ястановіть
відповідність
між
фізичною
величиною
та
її
одиницею.
напруженість
електричного
поля
потенціал
електричного
поля
поверхнева
густина
заряду
густина
енергії
поля
B)
Кл/м
D)
Дж/м
Н/Кл
3.1.
Кулька
масою
300
г,
прив’язана
до
нитки,
обертається
горизон
тальній
площині
зі
сталою
за
значенням
швидкістю.
Визначте
силу
натягу
нитки
та
період
обертання
кульки,
якщо
довжина
нитки
м,
її
кут
вертикаллю
30
3.2.
Потужність
лазерного
випромінювання
дорівнює
360
мВт.
Скільки
фотонів
енергією
2,5
еВ
випромінює
лазер
щосекунди?
3.3.
Куля
масою
800
висить
на
двох
послідовно
з’єднаних
пружинах.
Коефіцієнт
жорсткості
пружин
дорівнює
80
Н/м
та
40
Н/м.
Визначте
період
вертикальних
коливань
кулі.
3.4*.
Сила
струму,
який
проходить
через
електронно-променеву
трубку,
дорівнює
400
мкА,
прискорююча
напруга
кВ.
Снайдіть
силу
тиску
пучка
на
екран,
припускаючи,
що
електрони
поглинаються
екра
íîì.
4.1.
Мелікоптер
почав
підніматися
поверхні
землі
вертикально
вгору
прискоренням
м/с
. ×åðåç 10
ñ ç íüîãî âèïàâ ïðåäìåò áåç ïî÷àòêî
вої
швидкості
відносно
гелікоптера.
Через
який
час
предмет
упаде
íà çåìëþ? Ââàæàòè, ùî
10
м/с
опором
повітря
знехтувати.
4.2*.
Один
моль
ідеального
газу
виконує
замк
нутий
процес,
що
складається
двох
ізохор
та
двох
ізобар

(див.
рис.).
Температура
точці
дорів
нює
точці
дорівнює
Визначте
роботу,
що
виконає
газ
за
цикл,
якщо
точки
жать
на
одній
ізотермі.
вар
ан
Т 23
1.1.
Диск
рівномірно
обертається
напрямі,
який
пока
зує
стрілка
(див.
рис.).
Якажіть
напрям
прискорення
точці
Б)
Г)
1.2.
Резонанс
відбувається,
якщо…
відсутнє
тертя
B)
збігається
частота
власних
коливань
із
частотою
зовнішньої
сили
частота
власних
коливань
не
збігається
із
частотою
зовнішньої
ñèëè
D)
діє
будь-яка
зовнішня
сила
1.3.
Виберіть
правильне
твердження,
що
стосується
радіозв’язку.
для
радіоелектронного
зв’язку
застосовують
азбуку
Цорзе
B)
амплітудна
модуляція
це
зміни
зі
звуковою
частотою
амплі
туди
високочастотних
електромагнітних
коливань
мікрофон
служить
для
підсилення
звукових
коливань
D)
основним
елементом
детектора
антена
1.4.
чистому
германієвому
напівпровіднику
як
акцепторна
домішка
використовуються…
атоми
металів
B)
атоми
напівпровідників
більшою,
ніж
Мерманія,
кількістю
електронів
на
зовнішній
електронній
оболонці
атоми
напівпровідників
меншою,
ніж
Мерманія,
кількістю
електронів
на
зовнішній
електронній
оболонці
D)
атоми
діелектриків
1.5.
Яке
явище
безпосередньо
пов’язане
поперечністю
світлових
хвиль?
дисперсія
B)
інтерференція
дифракція
D)
поляризація
1.6.
Другий
закон
Фарадея
встановлює
взаємозв’язок
між…
масою
речовини,
що
виділяється
на
електродах,
зарядом
B)
електрохімічним
еквівалентом
речовини
та
її
молярною
масою
силою
струму,
що
проходить
через
електролітичну
ванну,
на
пругою
на
ванні
D)
кількістю
молекул,
що
дисоціювали,
масою
речовини,
що
виді
лилася
на
електродах
1.7.
Кулька
на
пружині
(див.
рис.)
здійснює
вільні
коливання
навколо
положення
рівноваги
0,
переміщуючись
точки
координатою
0,1
точку
0,1
навпаки.
Якажіть
числове
значення
амплітуди
коливань
кульки.
Б)
0,1
0,2
Г)
0,3
1.8.
ядрі
атома
хімічного
елемента
протонів
нейтронів.
Назвіть
цей
хімічний
елемент.
Оксиген
B)
Ôëþîð
Õëîð
D)
Мафній
1.9*.
Який
коефіцієнт
потужності
має
електрична
лампа
розжарювання?
Б)

0,5

2.1.
Онергія
кванта
електромагнітного
проміння
дорівнює
10
–19
Äæ.
Яка
довжина
хвилі
цього
проміння?
500
íì
Б)
550
íì
600 íì
Г)
700
íì
2.2.
Ó 24
повітря
при
20
міститься
100
водяної
пари.
Визначте
відносну
вологість
повітря.
Абсолютна
вологість
повітря
при
20
становить
17,3
г/м
24
Б)
34
44
Г)
54
2.3.
Яку
роботу
виконує
ідеальний
газ
під
час
переходу
зі
стану
стан
про
цесі,
зображеному
на
графіку?
125
êÄæ
B)
62,5
êÄæ
62,5
êÄæ
D)
125
Äæ
2.4.
Яку
швидкість
отримав
електрон,
що
пройшов
прискорюючи
різ
ницю
потенціалів
1000
В?
Початкову
швидкість
електрона
вважати
рівною
нулю.
менше
ніж
10
м/с
B)
від
1,6
10
м/с
до
10
м/с
від
10
м/с
до
1,5
10
м/с
D)
від
2,1
10
м/с
до
2,3
10
м/с
2.5*.
Два
тіла
утворюють
замкнену
систему.
Тіло
масою
має
почат
кову
швидкість
тіло
масою
має
початкову
швидкість
, ïðè
чому
Після
взаємодії
швидкості
тіл
відповідно
òà
, àáî
Ястановіть
відповідність
між
умовами
руху,
значеннями
початкових
швидкостей
тіл
та
законом
збереження
імпульсу
про
екціях
на
вісь
абсолютно
непружний
удар;
0;
абсолютно
непружний
удар;
рух
назустріч;
0;
абсолютно
пружний
удар;
0;
абсолютно
непружний
удар;
рух
одному
напрямі;
0;
B)

D)
3.1.
Обчисліть
радіус
кола,
яким
рухається
-частинка
кінетичною
енергією
50
еВ
магнітному
полі
індукцією
0,1
Тл,
якщо
її
швид
кість
перпендикулярна
до
ліній
поля.
Цаса
-частинки
дорівнює
4 à.î.ì.
3.2.
Вантаж
масою
кг,
підвішений
на
пружині,
розтягнув
її
на
12
см.
Яким
буде
розтяг
пружини
порівняно
ненавантаженим
станом,
якщо:
а)
пружина
разом
вантажем
рухається
прискоренням
м/с
спрямованим
униз;
б)
пружина
разом
вантажем
вільно
па
дає?
3.3.
Відстань
між
двома
однаковими
точковими
зарядами
дорівнює
см.
Сила
взаємодії
зарядів
становить
0,25
мН.
Обчисліть
значення
кож
ного
цих
зарядів.
3.4*.
Один
моль
деякого
газу
міститься
за
нормальних
умов.
Визначте
тиск,
зумовлений
силою
взаємодії
між
молекулами
газу,
якщо
кри
тична
температура
цього
газу
становить
417
К,
критичний
тиск
7,7
ÌÏà.
4.1.
Визначте
значення
струму
короткого
замикання
акумуляторної
ба
тареї,
якщо
при
силі
струму
потужність
струму
навантаження
дорівнює
30
Вт,
при
силі
струму
10
споживана
потужність
до
рівнює
40
Вт.
4.2*.
Стіл,
діаметр
якого
1,2
м,
освітлюють
за
допомогою
лампи,
що
ви
сить
на
висоті
1,2
від
його
центра.
Визначте
освітленість
краю
стола,
якщо
повний
світловий
потік
лампи
становить
750
лм.
вар
ан
Т 24
1.1.
Рівняння
руху
матеріальної
точки
вздовж
прямої
має
вигляд
(усі
величини
задано
одиницях
Сі).
Виберіть
правильне
твер
äæåííÿ.
це
рівноприскорений
рух
B)
прискорення
матеріальної
точки
дорівнює
м/с
це
рівномірний
рух
D)
момент
часу
швидкість
точки
дорівнює
м/с
1.2.
Виберіть
правильне
твердження
щодо
напруженості
електричного
ïîëÿ
вектора
індукції
магнітного
поля
та
напряму
поширення

електромагнітної
хвилі.
âåêòîðè
паралельні
один
одному
B)
âåêòîð
паралельний
напряму
поширення
хвилі
âåêòîð
паралельний
напряму
поширення
хвилі
D)
âåêòîðè
перпендикулярні
до
напряму
поширення
хвилі
1.3.
Сбуджуючи
молоточком
коливання
одному
камертоні,
чують
зву
чання
іншого
такого
самого
камертона,
котрий
знаходиться
поблизу.
Це
явище
називають…
луною
B)
поглинанням
звуку
заломленням
звуку
D)
акустичним
резонансом
1.4.
Який
поданих
виразів
визначає
амп
літудне
значення
ОРС,
що
виникає
під
час
рівномірного
обертання
рамки
пло
ùåþ
зі
сталою
кутовою
швидкістю
однорідному
магнітному
полі
індук
цією
(äèâ. ðèñ.)?
B)

D)
1.5.
Під
час
проходження
електричного
струму
металах
електрони
весь
час…
рухаються
рівномірно
та
прямолінійно
B)
знаходяться
стані
хаотичного
теплового
руху,
без
певного
виді
леного
напряму
рухаються
всередині
провідника
зі
сталим
за
модулем
прискорен
ням
під
дією
електричного
поля
D)
знаходяться
стані
хаотичного
теплового
руху,
але
при
цьому
одночасно
рухаються
під
дією
електричного
поля
певному
на
прямі
1.6.
На
якому
рисунків
правильно
показано
хід
променя
крізь
плоско
паралельну
пластинку,
що
знаходиться
повітрі?
Б)
Г)
1.7.
Під
час
вимикання
струму
потужному
електромагніті
силу
струму
його
обмотці
зменшують
поступово.
Поступове
знеструмлення
об
мотки
електромагніту
запобігає…
виникненню
великої
ОРС
самоіндукції
B)
перегріванню
осердя
електромагніту
значним
втратам
електроенергії
D)
зростанню
індуктивності
обмоток
електромагніту
1.8.
Період
піврозпаду
радіоактивної
речовини
це...
половина
кількості
ядер,
що
розпадається
за
одиницю
часу
B)
відношення
активності
елемента
даний
момент
часу
до
актив
ності
його
через
півроку
час,
за
який
активність
елемента
зменшується
удвічі
D)
час,
за
який
активність
елемента
збільшується
удвічі
1.9*.
Дві
ракети
рухаються
назустріч
уздовж
однієї
прямої
зі
швидко
стями,
модулі
яких
дорівнюють
0,6
швидкість
світла).
Визнач
те
швидкість
наближення
ракет
системі
відліку,
пов’язаною
однією
них.

Б)
0,88
Г)
1,2
2.1.
Вольтметр
опором
кОм
під’єднано
паралельно
до
електричної
лампи.
Визначте
силу
струму
лампі,
якщо
загальна
сила
струму
колі
0,15 А,
вольтметр
показує
30
В.
0,03
Б)
0,15
0,13

Г)
0,12
2.2.
Червона
межа
фотоефекту
для
срібла
дорівнює
0,26
мкм.
Визначте
роботу
виходу
електронів
зі
срібла.
4,37
10
–19
B)
6,37
10
–19
7,37
10
–19
D)
7,65
10
–19
2.3.
Òî÷êà
знаходиться
площині
симетрії
двох
паралельних
нескін
ченних
провідників
зі
струмом.
Провідники
розташовані
перпенди
кулярно
до
площини
рисунка.
Визначте
напрям
вектора
індукції
магнітного
поля
точці
угору
B)
донизу
праворуч
D)
ліворуч
2.4.
Теплова
машина
працює
за
циклом
Карно.
Визначте
ККД
цієї
ма
шини,
якщо
температура
нагрівника
727
С,
температура
холо
дильника
23
25
Б)
33
67
Г)
75
2.5*.
Ястановіть
відповідність
між
фізичними
величинами
та
їх
позна
÷åííÿìè.
коефіцієнт
потужності
загальний
опір
кола
змінного
струму
ємнісний
опір
густина
енергії
електромагнітного
поля
B)
D)
cos
3.1.
Тіло
масою
кг
рухається
вздовж
осі
Уого
координата
зміню
ється
відповідно
до
рівняння
(усі
величини
задано
â
одиницях
Сі).
Визначте
зміну
імпульсу
тіла
за
ñ.
3.2.
Дві
значно
віддалені
одна
від
одної
кулі,
радіуси
яких
перша
яких
незаряджена,
друга
має
заряд
24
нКл,
з’єднали
тонким
провідником.
Який
заряд
пройде
по
провіднику?
3.3.
Перша
космічна
швидкість
біля
поверхні
якоїсь
сферичної
планети
становить
км/с.
Визначте
середню
густину
речовини
цієї
планети,
якщо
площа
її
поперечного
перерізу
3,75
10
3.4*.
індуктивність
соленоїда
довжиною
60
см
площею
поперечного
пе
рерізу
см
дорівнює
Мн.
При
якій
силі
струму
об’ємна
густина
енергії
магнітного
поля
всередині
соленоїда
складе
Дж/м
4.1.
Пляшку
наповнили
газом
щільно
закрили
пробкою,
площа
пере
різу
якої
см
До
якої
температури
потрібно
нагріти
газ,
щоб
пробка
вилетіла
пляшки,
якщо
її
утримує
сила
тертя
15
Н?
Початковий
тиск
повітря
пляшці
дорівнює
зовнішньому
тиску
становить
100
кПа,
температура
становить
4.2*.
Два
паралельно
з’єднаних
елементи
однаковими
ОРС
по
кож
ний
внутрішніми
опорами
1,5
Ом
замкнуті
на
зовнішній
опір
1,4
Ом.
Снайдіть
силу
струму
кожному
елементів
усьому
колі.
вар
ан
Т 25
1.1.
Якажіть,
від
чого
залежить
швидкість
фотона
вакуумі.
від
маси
фотона
B)
від
енергії
фотона
від
довжини
хвилі
фотона
D)
не
залежить
ні
від
яких
характеристик
фотона
1.2.
Визначте,
як
зміниться
маса
ядра
атома
після
двох
послідовних
альфа-розпадів.
зменшиться
на
а.
о.
м.
B)
зменшиться
на
а.
о.
м.
збільшиться
на
а.
о.
м.
D)
збільшиться
на
а.
о.
м.
1.3.
Чому
теплу
погоду
аромати
поширюються
швидше?
підвищенням
температури
густина
повітря
зменшується
B)
усі
тіла
при
нагріванні
розширюються
підвищенням
температури
збільшується
швидкість
хаотичного
руху
молекул
D)
підвищенням
температури
збільшується
тиск
газу
1.4.
Крусок
лежить
нерухомо
на
шорсткій
поверхні,
як
показано
на
ри
сунку.
На
нього
діють
три
сили:
сила
тяжіння,
сила
нормальної
ре
акції
опори
сила
тертя.
Якщо
брусок
не
рухається,
то
модуль
рівнодійної
двох
сил
тертя
та
нормальної
реакції
опори
дорівнює…
B)

D)
1.5.
На
рисунку
зображено
схеми
електричних
кіл.
якому
них
може
проходити
постійний
струм?
Б)
Г)
1.6.
Два
автомобілі
рухаються
по
дорозі
одному
напрямі
зі
швидко
ñòÿìè
òà
відносно
поверхні
землі.
Перший
автомобіль
вмикає
фари.
Визначте
швидкість
світла
фар
першого
автомобіля
системі
відліку,
пов’язаній
другим
автомобілем.
B)

D)
1.7.
Якажіть
правильне
продовження
речення:
індукційний
струм
ви
никає
будь-якому
замкненому
провідному
контурі,
якщо...
контур
перебуває
однорідному
магнітному
полі
B)
контур
рухається
поступально
однорідному
магнітному
полі
змінюється
магнітний
потік,
що
пронизує
контур
D)
контур
перебуває
неоднорідному
магнітному
полі
1.8.
Якажіть,
для
чого
під
час
передачі
електричної
енергії
на
велику
відстань
збільшують
напругу
трансформатором.
щоб
збільшити
силу
струму
лінії
електропередач
B)
щоб
збільшити
опір
лінії
електропередач
щоб
зменшити
втрати
електроенергії
при
передачі
D)
щоб
зменшити
опір
лінії
електропередач
1.9*.
Рівняння
плоскої
монохроматичної
хвилі
має
такий
вигляд
(усі
величини
задано
одиницях
Сі).
Цінімальна
ненульова
відстань
між
точками,
що
коливаються
од
наковій
фазі,
становить…
10
B)
3,14
D)
628
2.1.
Тіло
масою
10
кг
унаслідок
дії
сили
тертя
змінило
свою
швидкість
від
м/с
до
м/с.
При
цьому
сила
тертя
виконала
роботу…
180
Äæ
B)
180
Äæ
300
Äæ
D)
300
Äæ
2.2.
Яка
кількість
речовини
міститься
газі,
якщо
за
температури
207
тиску
200
кПа
його
об’єм
дорівнює
80
л?
молі
B)
молів
молі
D)
2,5
ìîëÿ
2.3.
Визначте
силу,
якою
однорідне
електричне
поле,
напруженістю
2000
Н/Кл,
діє
на
точковий
електричний
заряд
10
Êë.
0,1
B)
0,01
D)
2.4.
Сила
струму
колі
змінюється
за
законом
5,6sin100
(усі
вели
чини
задано
одиницях
Сі).
Визначте,
що
показуватиме
амперметр,
увімкнений
це
коло.
5,6
B)
7,8
D)
2.5*.
Ястановіть
відповідність
між
фотометричними
величинами
та
їх
одиницями
вимірювання.
світлова
енергія
світловий
потік
освітленість
сила
світла
кд/м
B)
ëì
êä
D)
ëê
ëì
3.1.
Коло
складається
із
джерела
струму
ОРС
5,4
внутрішнім
опо
ром
1,5
Ом
та
споживачів
опорами
4,5
Ом
Ом.
Яка
напруга
на
другому
споживачеві,
якщо
вони
ввімкнені
коло
послідовно?
3.2.
Олектричні
потенціали
двох
ізольованих
провідників
+110
↓110
В.
Яку
роботу
виконує
електричне
поле
під
час
переміщення
заряду
10
Кл
одного
провідника
на
другий?
Провідники
перебувають
повітрі.
3.3.
скільки
разів
зміниться
період
коливань
математичного
маят
ника,
якщо
його
занурити
рідину,
густина
якої
становить
75
від
густини
матеріалу
маятника?
Опором
рухові
маятника
знехтувати.
3.4*.
Два
паралельні
провідники,
по
яких
проходять
однакові
за
силою
напрямом
струми,
перебувають
на
відстані
8,7
см
один
від
одного
притягуються
із
силою
2,5
10
Н.
Визначте
силу
струму
провід
никах,
якщо
довжина
кожного
них
320
см.
На
виготовлення
кип’ятильника
витрачено
ніхромовий
дріт
об’ємом
ñì
Скільки
води
можна
нагрівати
щохвилини
цим
кип’ятиль
ником
від
10
до
кипіння
при
густині
струму
ньому
А/мм
ККД
кип’ятильника
70
%.
Питомий
опір
ніхрому
1,1
Ом
м.
Питома
теплоємність
води
4200
Дж/кг
4.1*.
Плівка
олії
на
воді,
під
час
розгляду
перпендикулярно
до
її
по
верхні,
здається
помаранчевою.
Обчисліть
мінімально
можливу
тов
щину
плівки.
Показник
заломлення
води
1,33,
олії
1,47.
Довжина
світлової
хвилі
588
10
м.
Врахуйте
той
факт,
що
відби
вання
світла
від
оптично
більш
густого
середовища
відбувається
втратою
півхвилі,
від
оптично
менш
густого
середовища
без
втрати
півхвилі.
вар
ан
Т 26
1.1.
Тіло
лежить
на
підлозі
ліфта,
що
рухається
прискоренням,
на
прямленим
вертикально
вгору.
Який
висновок
можна
зробити
про
рівнодійну
усіх
сил,
прикладених
до
тіла?
0,
напрямлена
вгору
B)
0, íàïðÿìëåíà âíèç
D)
0, íàïðÿìëåíà ãîðèçîíòàëüíî
1.2.
Якажіть
правильне
продовження
твердження:
Амплітуда
вимуше
коливань…
постійно
збільшується
під
час
збільшення
частоти
зовнішньої
ñèëè
B)
постійно
зменшується
під
час
збільшення
частоти
зовнішньої
ñèëè
збільшується
при
наближенні
значення
частоти
зовнішньої
сили
до
значення
частоти
власних
коливань
D)
не
залежить
від
частоти
зовнішньої
сили
1.3.
позитивному
йоні
завжди…
більше
електронів,
ніж
протонів
B)
більше
нейтронів,
ніж
електронів
менше
електронів,
ніж
протонів
D)
менше
нуклонів,
ніж
електронів
1.4.
Правильно
продовжіть
твердження:
радіоприймачі
коливальний
контур
використовується
для...
збудження
коливань
звукової
частоти
B)
налаштування
радіоприймача
на
частоту
радіостанції
збудження
коливань
несучої
частоти
D)
відокремлення
коливань
звукової
частоти
від
прийнятого
сигналу
1.5.
Відносний
показник
заломлення
речовини
відносно
речовини
по
казує...
скільки
разів
швидкість
світла
речовині
більша,
ніж
речо
вині
B)
скільки
разів
швидкість
світла
речовині
більша,
ніж
речо
вині
скільки
разів
більша
частота
світла
речовині
1,
ніж
речовині
D)
скільки
разів
відрізняється
кут
падіння
від
кута
заломлення
1.6.
Якажіть
твердження,
що
характеризує
сутність
явища
самоіндукції.
виникнення
ОРС
замкненому
контурі
при
зміні
зовнішнього
магнітного
потоку
B)
силова
дія
магнітного
поля
на
провідник
зі
струмом
виникнення
ОРС
замкненому
контурі
при
зміні
магнітного
по
току,
що
створюється
струмом
самому
контурі
D)
виникнення
різниці
потенціалів
на
кінцях
провідника,
що
руха
ється
магнітному
полі
1.7.
Клискавка
це…
тліючий
розряд
B)
коронний
розряд
дуговий
розряд
D)
іскровий
розряд
1.8.
На
прямий
провідник
зі
струмом,
що
знаходиться
однорідному
магнітному
полі
перпендикулярно
до
ліній
індукції,
діє
сила
Ам
пера.
Якажіть,
як
зміниться
значення
цієї
сили
при
збільшенні
до
вжини
провідника
рази.
збільшиться
рази
B)
зменшиться
рази
не
зміниться
D)
збільшиться
рази
1.9*.
Цатеріальна
точка
рухається
по
колу,
радіус
якого
зі
сталим
кутовим
прискоренням
, äîöåíòðîâèì ïðèñêîðåííÿì
тангенці
àëüíèì ïðèñêîðåííÿì
òà ïîâíèì ïðèñêîðåííÿì
Якажіть,
яка
наведених
формул
хибною
для
даного
виду
руху.
B)

D)
2.1.
Автомобіль
масою
т,
рухаючись
прямолінійно,
збільшив
швид
кість
від
36
км/год
до
72
км/год.
Визначте
імпульс
сили
тяги,
що
діє
на
автомобіль.
10
кг
м/с
B)
кг
м/с
10
кг
м/с
D)
3,6
10
кг
м/с
2.2.
Під
час
ізобарного
нагрівання
на
10
кисень
виконав
роботу
41,6
кДж.
Снайдіть
масу
кисню.
êã
B)
0,0075
êã
D)
2 êã
2.3.
Дві
однакові
металеві
кульки,
що
мають
електричні
заряди
òà
знаходяться
на
певній
відстані
одна
від
одної.
Після
дотику
кульки

розводять
на
початкову
відстань.
При
цьому
сила
взаємодії
між
ними
становить
мН.
Визначте
силу
кулонівської
взаємодії
між
кульками
початковому
положенні
до
дотику.
9 ìÍ
B)
ìÍ
ìÍ
D)
3,6
ìÍ
2.4.
При
падінні
на
поверхню
катода
ультрафіолетового
випромінюван
виникає
фотоефект.
Фотоефект
обов’язково
виникне
під
дією
та
кож…
видимого
та
інфрачервоного
випромінювання
B)
гамма-
та
інфрачервоного
випромінювання
рентгенівського
та
гамма-випромінювання
D)
випромінювання
будь-якого
діапазону
2.5*.
Ястановіть
відповідність
між
сталими
та
їх
значеннями
для
кисню.
кількість
атомів
молекулі
молярна
теплоємність
при
сталому
об’ємі
Дж/(моль
молярна
теплоємність
при
сталому
тиску
Дж/(моль
показник
адіабати
1,4
B)
29,085
20,775
D)
12,465
3.1.
Два
резистори
Ом
Ом
з’єднано
паралельно
та
підключено
до
джерела
ОРС
10
внутрішнім
опором
0,8
Ом.
Визначте
струм
через
резистор
Ом.
3.2.
Хвилинна
стрілка
годинника
на
50
довша
за
годинну.
Снайдіть
відношення
доцентрових
прискорень
кінців
секундної
хвилинної
стрілок.
3.3.
Об’єм
посудини
становить
300
см
об’єм
циліндра
відкачуючого
на
соса
200
см
Після
ходів
поршня
посудині
встановився
тиск
35
мм
рт.
ст.
Який
був
початковий
тиск
посудині?
Сміною
темпе
ратури
знехтувати.
3.4*.
Котушка
під’єднана
мережу
змінного
струму.
При
вимірюванні
її
повного
опору
змінному
струму
отримали
значення
110
Ом.
Коли
замість
цієї
котушки
під’єднали
другу
подібну
котушку,
але
удвічі
більшим
питомим
опором
провідника,
то
повний
електричний
опір
дорівнював
140
Ом.
Визначте
активний
опір
першої
котушки.
4.1.
Плоский
повітряний
конденсатор
зарядили
до
напруги
10
кВ
від’єднали
від
джерела
напруги.
Відстань
між
обкладками
конден
сатора
мм.
Ціж
ними
розміщено
йонізатор,
який
утворює
10
ïàð
іонів
щосекунди
на
кожний
кубічний
сантиметр
повітря.
Визначте
напругу
на
обкладках
конденсатора
через
10
с.
4.2*.
Один
кінець
пружини
закріплений
на
стіні,
на
другому
кулька,
що
здійснює
вільні
горизонтальні
коливання
амплітудою
см.
На
якій
відстані
від
положення
рівноваги
кульки
треба
встановити
вер
тикальну
плиту,
щоб
період
коливань
кульки
зменшився
на
1/3?
Ядари
кульки
об
плиту
абсолютно
пружні.
вар
ан
Т 27
1.1.
точки
зору
квантової
теорії
тиск
світла
зумовлений…
зміною
імпульсу
фотона
при
зіткненні
поверхнею
B)
нагріванням
поверхні
світлом
переходами
електронів
атомах
поверхні
D)
збільшенням
частоти
фотона
при
зіткненні
поверхнею
1.2.
Якажіть
елемент,
ядрі
якого
може
бути
жодного
нейтрона…
Б)
Г)
1.3.
Якажіть
правильне
твердження
щодо
гармонічних
коливань.
імпульс
тіла
під
час
коливань
зберігається
B)
повна
механічна
енергія
системи
під
час
коливань
зберігається
період
таких
коливань
збільшується
із
часом
D)
усі
коливальні
процеси
природі
можна
вважати
гармонічними
1.4.
Хлопчик
натягує
горизонтальний
канат,
прив’язаний
одним
кінцем
до
стіни.
Відповідно
канат
діє
на
хлопчика
певною
силою.
Яка
жіть
силу,
завдяки
якій
хлопчик
залишається
на
місці.
сила
опору
повітря
B)
сила
пружності
боку
підлоги
сила
тяжіння
D)
ñèëà òåðòÿ
1.5.
Яке
призначення
конденсатора
змінної
ємності
виділеній
ділянці
кола
радіоприймача?
перетворення
електромагнітних
коливань
механічні
B)
виділення
сигналу
звукової
частоти
зміна
власної
частоти
вхідного
коливального
контуру
D)
підсилення
прийнятого
сигналу
1.6.
існування
інерціальних
систем
відліку
постулюється
в…
першому
законі
Ньютона
B)
другому
законі
Ньютона
третьому
законі
Ньютона
D)
принципі
відносності
Малілея
1.7.
Якажіть
правильне
продовження
речення:
⋅інії
магнітної
індукції
відрізняються
від
ліній
напруженості
електростатичного
поля
тим,
що
вони…
ìàþòü íàïðÿì
B)
ïåðåòèíàþòüñÿ îäíà ç îäíîþ
замкнуті
D)
починаються
на
північному
полюсі
магніту
закінчуються
на
денному
1.8.
При
самостійному
розряді
газі
нові
вільні
електрони
з’являються
за
рахунок…
тільки
термоелектронної
емісії
катода
B)
дії
зовнішнього
йонізатора
тільки
йонізації
електронним
ударом
D)
термоелектронної
емісії
катода
та
йонізації
електронним
ударом
1.9*.
Офект
Доплера
для
звукових
хвиль
полягає
у…
збільшенні
гучності
звуку
при
наближенні
джерела
звуку
до
спо
стерігача
B)
зменшенні
висоти
звуку
при
наближенні
джерела
звуку
до
спо
стерігача
зменшенні
гучності
звуку
при
віддаленні
джерела
звуку
від
спо
стерігача
D)
збільшенні
висоти
звуку
при
наближенні
джерела
звуку
до
спо
стерігача
2.1.
Якажіть
частоту
гармонічних
коливань,
рівняння
яких
має
вигляд
(усі
величини
задано
одиницях
Сі).
100
êÃö
Б)
0,1
êÃö
10
Ãö
Г)
Ãö
2.2.
Снайдіть
температуру
повітря,
що
міститься
балоні
місткістю
20
при
тиску
ЦПа,
якщо
маса
повітря
становить
кг.
Цолярна
маса
повітря
0,029
кг/моль.
Б)
341
Г)
2.3.
ідеальна
теплова
машина
виконала
корисну
роботу
10
Дж,
при
цьому
віддавши
холодильнику
30
Дж.
Який
ККД
машини?
33
Б)
50
66
Г)
25
2.4.
Рамка
зі
струмом
знаходиться
однорідному
магнітному
полі,
як
по
казано
на
рисунку.
Якажіть
правильне
твердження
щодо
рамки.
рамка
знаходиться
положенні
стійкої
рівноваги
B)
рамка
знаходиться
положенні
нестійкої
рівноваги
на
рамку
боку
магнітного
поля
діє
максимальний
момент
сил
D)
на
кожну
сторону
рамки
діє
сила
боку
магнітного
поля
2.5*.
Ястановіть
відповідність
між
фізичною
величиною
та
формулою
для
її
обчислення.
комптонівська
довжина
хвилі
електрона
перший
борівський
радіус
тиск
світла
енергія
йонізації
атома
водню
B)

D)

3.1.
двох
вершинах
рівностороннього
трикутника,
сторона
якого
см,
розміщено
точкові
заряди
по
нКл
кожний.
Визначте
напруженість
електричного
поля
третій
вершині.
3.2.
Десять
однакових
ламп
опорами
по
500
Ом
з’єднано
паралельно
під’єднано
до
мережі
напругою
220
В.
Са
допомогою
реостата,
увім
кненого
послідовно,
на
лампах
підтримується
номінальна
напруга
120
В.
Визначте
потужність
струму
реостаті.
3.3.
Рух
матеріальних
точок
задано
рівняннями
0,5
Сапишіть
рівняння
руху
точки
відносно
точки
2.
3.4*.
До
ободу
колеса,
що
має
форму
диска,
радіус
якого
0,5
м,
та
масу
50
кг,
прикладено
дотичну
силу
100
Н.
Через
який
час
після
по
чатку
дії
сили
колесо
матиме
частоту
обертання
100
об/с?
Цомент
інерції
диска
(радіус
якого
/2.
4.1.
однорідному
магнітному
полі
індукцією
Тл
рухається
протон.
Траєкторія
його
руху
гвинтова
лінія,
радіус
якої
10
см.
Кінетична
енергія
протона
3,6
ЦеВ.
Визначте
крок
гвинтової
лінії.
Соленоїд
завдовжки
60
см,
діаметр
якого
10
см,
має
1000
витків.
Сила
струму
соленоїді
рівномірно
збільшується
на
0,2
за
с.
На
соленоїд
надіто
мідне
кільце.
Площа
поперечного
перерізу
дроту
кільця
мм
Визначте
індукційний
струм,
який
виникає
кільці.
Питомий
опір
міді
1,7
Ом
м.
вар
ан
Т 28
1.1.
Яке
призначення
ділянки
кола
радіоприймача,
виділеної
на
ри
сунку?
утворення
змінного
струму
під
дією
електромагнітної
хвилі
B)
виділення
сигналу
звукової
частоти
перетворення
електромагнітних
коливань
механічні
D)
підсилення
прийнятого
сигналу
1.2.
На
рисунках
зображено
силові
лінії
електричного
поля
точкових
зарядів.
Який
наведених
рисунків
відповідає
випадку,
коли
заряд
негативний,
позитивний?
Б)
Г)
1.3.
Виберіть
правильне
продовження
твердження:
Частота
хвилі…
червоного
світла
більша,
ніж
зеленого
B)
фіолетового
світла
менша,
ніж
жовтого
ультрафіолетового
світла
більша,
ніж
синього
D)
інфрачервоного
світла
більша,
ніж
зеленого
1.4.
На
відстані
від
центра
Семлі
на
тіло
діє
сила
тяжіння
ра
діус
Семлі.
Якажіть
силу
тяжіння,
що
діє
на
це
тіло,
на
відстані
від
центра
Семлі.
/3
Б)
Г)
1.5.
Яку
кількість
теплоти
потрібно
передати
газу,
щоб
його
внутрішня
енергія
збільшилася
на
60
Дж
при
цьому
газ
виконав
роботу
70
Äæ?
130
Äæ
Б)
80
Äæ
50
Äæ
Г)
Äæ
1.6.
ядрі
атома
хімічного
елемента
протонів
10
нейтронів.
Якажіть

цей
хімічний
елемент.
Керилій
Б)
Флуор
Áîð
Г)
Íåîí
1.7.
Який
опір
необхідно
під’єднати
до
джерела
напруги
36
для
того,
щоб
через
нього
проходив
струм
А?
216
Ом
Б)
Ом
1,33
Ом
Г)
40
Ом
1.8.
⋅інію,
що
сполучає
центри
сферичних
поверхонь,
які
обмежують
поверхню
лінзи,
називають...
фокальною
площиною
B)
побічною
оптичною
віссю
головною
оптичною
віссю
D)
фокусом
лінзи
1.9*.
Тіло
обертається
навколо
нерухомої
осі.
Салежність
кута
від
часу
має
вигляд
(усі
величини
задано
одиницях
Сі).
Визначте
кутове
прискорення.
10
рад/с
B)
20
рад/с
рад/с
D)
рад/с
2.1.
Період
вільних
електромагнітних
коливань
контурі
дорівнює
80
мкс.
Яким
стане
період,
якщо
ємність
конденсатора
збільшити
рази,
індуктивність
котушки
зменшити
25
разів?
10
ìêñ
Б)
64
ìêñ
32
ìêñ
Г)
125
ìêñ
2.2.
Визначте
масу
гелію,
що
заповнює
повітряну
кулю
об’ємом
90
під
òèñêîì 9,8
Па
за
температури
37
13,7
êã
Б)
18,8
êã
22,6
êã
Г)
29, 4
êã
2.3.
Визначте,
якою
найменшою
швидкістю
треба
кинути
тіло
верти
кально
вгору,
щоб
воно
досягло
висоти
25
м.
25,1
м/с
B)
22,14
м/с
20,18
м/с
D)
27,61
м/с
2.4.
Під
час
наближення
магніту
до
котушки
контурі
виникає
індукційний
струм
(див.
рис.).
Виберіть
ïðàâèëüíå òâåðäæåííÿ.
магніт
котушка
притягуються
B)
індукційний
струм
напрямлений
годиннико
вою
стрілкою,
якщо
на
котушку
дивитися
зверху
індукційний
струм
напрямлений
проти
годинни
кової
стрілки,
якщо
на
котушку
дивитися
зверху
D)
магнітні
лінії
поля
індукційного
струму
всередині
котушки
спрямовані
донизу
2.5*.
Ястановіть
відповідність
між
прізвищем
вченого
(вчених)
та
його
(їхнім)
відкриттям.
Цейман
Касов,
О. Прохоров,
Ч. Таунс
Абельсон,
О. Цакміллан
Ãàáîð
ìàçåð
B)
голографія
ëàçåð
D)
синтез
першого
антиядра
синтез
першого
трансурано
âîãî åëåìåíòà
3.1.
Автомобіль
масою
рівномірно
рухається
по
колу
зі
швидкістю
54
км/год.
Визначте
модуль
зміни
імпульсу
автомобіля
за
час
про
ходження
однієї
чверті
кола.
3.2.
Модинник
відрегульовано
на
точний
хід.
На
скільки
поспішатиме
годиник
за
добу,
якщо
довжину
його
маятника
зменшити
на
%?
3.3.
Провідник
масою
10
завдовжки
20
см
підвішено
горизонталь
ному
положенні
вертикальному
магнітному
полі
індукцією
0,25
Тл.
На
який
кут

градусах)
від
вертикалі
відхиляться
нитки,
на
яких
підвішено
провідник,
якщо
по
ньому
пропустити
струм
си
лою
А?
Цасою
ниток
знехтувати.
3.4*.
коло
змінного
струму
напругою
20
послідовно
увімкнено
про
відник
активним
опором
1,5
Ом
котушка
індуктивністю
50
мМн.
Снайдіть
частоту
струму,
якщо
амплітуда
струму
колі
дорівнює
À.
4.1.
Яку
кількість
електричної
енергії
треба
витратити,
щоб
одержати
12
водню
при
температурі
300
тиску
10
Па,
якщо
електроліз
проходить
при
напрузі
на
електродах
ККД
установки
80
%?
4.2*.
Яздовж
головної
оптичної
осі
збиральної
лінзи
фокусною
від
станню
10
см
рухаються
назустріч
один
одному
два
світлячки,
які
знаходяться
по
різні
боки
від
лінзи.
Швидкість
світлячків
однакова

м/с.
Через
який
час
перший
світлячок
зустрінеться
із
зображен
ням
другого,
якщо
початковий
момент
вони
знаходилися
на
від
стані
відповідно
20
см
30
см
від
лінзи?
вар
ан
Т 29
1.1.
Якажіть
типи
речовин,
магнітне
поле
яких
значно
підсилюється.
тільки
феромагнетики
B)
тільки
діамагнетики
тільки
парамагнетики
D)
діамагнетики
парамагнетики
1.2.
закритій
посудині
знаходиться
рідина
та
її
пара.
Об’єм
рідини
та
пари
не
змінюється,
якщо…
ïàðà íåíàñè÷åíà
B)
ïàðà íàñè÷åíà
відбувається
тільки
випаровування
рідини
D)
відбувається
тільки
конденсація
пари
1.3.
Світло
із
частотою
що
падає
на
поверхню
металу,
вибиває
фото
електрони.
Якажіть,
яку
максимальну
енергію
може
мати
вибитий
фотоелектрон.
/2
Б)
1,5
Г)
будь-яку,
що
перевищує
1.4.
Відповідно
до
теорії
Кора,
атом
поглинає
світло…
тільки
при
переході
на
вищий
енергетичний
рівень
B)
при
переході
на
вищий
енергетичний
рівень
та
йонізації
тільки
при
йонізації
D)
при
переході
на
більш
низький
енергетичний
рівень
та
йонізації
1.5.
розсіювальній
лінзі
промені,
які
проходять
через
фокус,
після
заломлення…
виходять
паралельно
головній
оптичній
осі
B)
проходять
через
інший
фокус
збільшують
кут
відхилення
від
головної
оптичної
осі
D)
зменшують
кут
відхилення
від
головної
оптичної
осі
1.6.
При
заповненні
простору
між
пластинами
плоского
повітряного
конден
сатора
діелектриком
проникністю
4,
електроємність
конденсатора…
збільшується
рази
B)
збільшується
рази
зменшується
рази
D)
залишається
незмінною
1.7.
Ясамітнений
заряд,
що
рухається
прискоренням,
джерелом…
åëåêòðîñòàòè÷íîãî ïîëÿ
Б)
стаціонарного
магнітного
поля
електромагнітної
хвилі
Г)
однорідного
магнітного
поля
1.8.
На
рисунках
зображено
вектори
миттєвої
швидкості
òà ïðèñêîðåííÿ
тіла.
якому
випадків
тіло
може
рівномірно
рухатися
по
колу?
Б)
Г)
1.9*.
На
який
кут
треба
повернути
площадку,
щоб
її
освітленість
змен
шилася
рази,
порівняно
освітленістю
випадку
перпендику
лярного
падіння
променів
на
площадку?
íà 30
B)
íà 45
íà 60
D)
íà 90
2.1.
Якажіть,
котушку
якої
індуктивності
потрібно
увімкнути
коли
вальний
контур
конденсатором
ємністю
мкФ,
щоб
отримати
власну
частоту
коливань
1 кМц.
від
10
мМн
до
11
мМн
B)
від
12
мМн
до
13 мМн
від
10 мкМн
до
11 мкМн
D)
менше
ніж
10
мкМн
2.2.
імпульс
тіла
сталої
маси
збільшується
рази.
При
цьому
кіне
тична
енергія
тіла…
зменшиться
рази
B)
не
зміниться
збільшиться
рази
D)
збільшиться
рази
2.3.
Як
зміниться
період
вертикальних
коливань
пружинного
маятника,
якщо
жорсткість
пружини
збільшити
разів,
маятник
перене
сти
на
планету
прискоренням
вільного
падіння
разів
меншим,
ніж
на
Семлі?
збільшиться
рази
B)
зменшиться
рази
не
зміниться
D)
зменшиться
разів
2.4.
На
рисунку
показано
напрям
швидкості
протона,
який
рухається
магнітному
полі.
Визначте,
якому
випадку
сила
⋅оренца,
що
діє
на
протон,
напрямлена
від
спостерігача
перпендикулярно
до
пло
рисунка.
B)
D)
2.5*.
Ястановіть
причинно-наслідкові
зв’язки
між
законами.
другий
закон
Ньютона
закон
збереження
енергії
закон
збереження
моменту
імпульсу
закон
всесвітнього
тяжіння
закон
збереження
імпульсу
B)
другий
закон
Кеплера
третій
закон
Кеплера
D)
закон
Мука
рівняння
Кернуллі
3.1.
Дерев’яну
колоду
конічної
форми
завдовжки
12
можна
встановити
горизонтально
положенні
рівноваги
на
підставці,
яка
розташована
на
відстані
від
її
товстого
кінця.
Якщо
підставку
перемістити
на
відстань
від
товстого
кінця,
то
положення
рівноваги
можна
повернути,
якщо
на
тонкий
кінець
сяде
хлопець
масою
60
кг.
Визнач
те
масу
колоди.
3.2.
Відстань
між
електродами
трубці,
наповненій
парою
ртуті,
дорів
нює
10
см.
Яка
середня
довжина
вільного
пробігу
електрона,
якщо
самостійний
розряд
настає
при
напрузі
600
В?
Онергія
йонізації
пари
ртуті
1,7
10
–18
Äæ.
3.3.
воду
за
температури
поклали
лід
температури
Після
встанов
лення
теплової
рівноваги
половина
льоду
розтанула.
Снайдіть
від
ношення
початкових
мас
води
та
льоду.
3.4*.
Один
моль
деякого
газу
знаходиться
посудині
об’ємом
0,250
л.
Са
температури
300
тиск
газу
становить
90
атм,
за
температури
350
110
атм.
Снайдіть
сталі
Ван-дер-Ваальса
для
цього
газу.
4.1.
При
зовнішньому
опорі
Ом
сила
струму
колі
дорівнює
0,8
А,
при
опорі
14
Ом
сила
струму
дорівнює
0,2
À. Âè
значте
значення
максимальної
потужності,
що
може
виділитися
зовнішньому
колі
даного
джерела
струму.
4.2*.
На
суцільній
металевій
сфері,
радіус
якої

20
см,
рівномірно
розпо
ділено
заряд
поверхневою
густиною
10
Кл/м
Визначте
напруже
ність
електричного
поля
на
відстані
16
см
від
центра
сфери,
на
поверхні
сфери
та
на
відстані
36
см
від
центра
сфери.
Побудуйте
графік
залежності
вар
ан
Т 30
1.1.
Якажіть
математичний
вираз,
за
допомогою
якого
можна
обчислити
потужність
струму
UIt
Б)
IR
Г)
1.2.
Рух
тіла,
кинутого
вертикально,
описується
рівнянням
(усі
величини
задано
одиницях
Сі).
Початок
координат
знаходиться
на
поверхні
землі.
Виберіть
правильне
твер
äæåííÿ.
тіло
кинуте
поверхні
землі
вертикально
вгору
B)
тіло
кинуте
даху
будинку
вертикально
вгору
тіло
кинуте
даху
будинку
вертикально
вниз
D)
тіло
кинуте
ями
вертикально
вгору
1.3.
Як
зміниться
тиск
газу
при
збільшенні
середньої
квадратичної
швидкості
його
молекул
рази?
збільшиться
рази
B)
зменшиться
рази
збільшиться
рази
D)
зменшиться
рази
1.4.
Фотоефект
відбувається
при
падінні
на
поверхню
металу
світла
довжиною
хвилі
При
яких
довжинах
хвиль
можна
ще
спостері
гати
фотоефект?
B)
якщо
фотоефект
уже
виник,
то
він
буде
спостерігатися
при
будь-
яких
інших
довжинах
хвиль
D)
1.5.
Сила
⋅оренца
обчислюється
за
формулою…
qvB
sin
B)
IlB
sin
D)
1.6.
Які
явища
можна
використати
для
розкладання
білого
світла
ñïåêòð?
дисперсію
та
поляризацію
B)
дифракцію
та
поляризацію
повне
внутрішнє
відбивання
та
дисперсію
D)
дисперсію
та
дифракцію
1.7.
На
рисунку
показано
взаємне
розташування
двох
однакових
за
модулем
зарядів.
Яка
жіть
напрям
вектора
напруженості
елек
òðè÷íîãî ïîëÿ, ÿêå ñòâîðþþòü çàðÿäè â
точці
1.8.
Відомо,
що
радіохвилі
поширюються
прямолінійно,
проте
радіо
зв’язок
можливий
навіть
між
точками
земної
кулі,
що
знаходяться
на
різних
континентах.
Якажіть
явище,
завдяки
якому
це
можливо.
проходження
хвиль
крізь
земну
кулю
B)
викривлення
траєкторії
поширення
хвиль
гравітаційним
полем
Семлі
відбивання
хвиль
іоносферою
Семлі
D)
викривлення
траєкторії
поширення
хвиль
магнітним
полем
Семлі
1.9*.
Яка
речовин
має
дві
фази
рідкому
стані?
вуглець
Б)
гелій
сірка
Г)
âîäà
2.1.
Яку
роботу
виконує
повітря
масою
0,16
кг
при
ізобарному
нагрі
ванні
на
12
С?
Цолярна
маса
повітря
0,029
кг/моль.
450
Äæ
Б)
550
Äæ
650
Äæ
Г)
750
Äæ
2.2.
із
центру
провідного
замкнутого
контуру
виводять
магніт,
як
показано
на
рисунку.
Яким
буде
результат
взаємодії
магніту
кільцем?
кільце
притягнеться
до
магніту
B)
кільце
лишатиметься
нерухомим
кільце
відштовхнеться
від
магніту
D)
кільце
обертатиметься
навколо
верти
кальної
осі
2.3.
рушниці
вертикально
вгору
стріляють
кулею,
яка
має
швидкість
200
м/с.
Снайдіть
відношення
потенціальної
енергії
кулі
до
її
кіне
тичної
енергії
на
цій
висоті.
Б)
1/2
Г)
1/3
Дж
2.4.
Тіло
здійснює
гармонічні
коливання,
що
описуються
рівнянням
0,2cos
(усі
величини
задано
одиницях
Сі).
Визначте
коорди
нату
тіла
через
2,75
після
початку
спостереження.
B)
–0,14 ì
0,14 ì
D)
0,2 ì
2.5*.
Ястановіть
відповідність
між
одиницями
фізичних
величин
та
основни
одиницями
Сі.
Ãí
/(А
B)
/(А
/(А
D)
/(кг
/(А
100
3.1.
Під
час
переходу
йонізованого
атома
до
стаціонарного
стану
випро
мінюється
фотон,
частота
хвилі
якого
становить
3,8
10
Ãö.
Âèçíà÷
те
масу
цього
фотона.
3.2.
Трансформатор,
коефіцієнтом
трансформації
10,
увімкнено
ме
режу
напругою
220
В.
Яка
напруга
на
виході
трансформатора,
якщо
опір
вторинної
обмотки
0,2
Ом,
опір
корисного
навантаження
Ом?
3.3.
При
електролітичному
способі
одержання
нікелю
витрачається
10
год
електричної
енергії
на
кг.
Олектрохімічний
еквівалент
нікелю
1080
мг/(А
год).
При
якій
напрузі
відбувається
електроліз?
3.4*.
Одна
двох
однакових
частинок
нерухома,
друга
рухається
зі
швидкістю
10
м/с.
Снайдіть
швидкість
центра
мас
частинок.
4.1.
Санки
штовхнули
вгору
по
крижаній
гірці,
яка
складає
кут
30
горизонтом.
Санки
виїхали
на
певну
висоту
та
спустилися
назад.
Час
спуску
1,2
раза
більший
за
час
підйому.
Визначте
коефіцієнт
тертя
між
санками
та
крижаною
поверхнею
гірки.
4.2*.
На
горизонтальній
поверхні
знаходиться
дошка
масою
на
якій
ëåæèòü âàíòàæ ìàñîþ
До
дошки
прикладено
горизонтальну
силу
Коефіцієнт
тертя
між
поверхнею
та
дошкою
між
дошкою
та
вантажем
Снайдіть
прискорення
обох
тіл.
Са
якої
умови
до
шку
можна
висмикнути
з-під
вантажу?
101
вар
ан
Т 31
1.1.
Під
час
ядерної
реакції
відбувається…
розпад
молекул
на
йони
B)
розпад
атомів
на
нуклони
утворення
молекул
окремих
атомів
D)
взаємні
перетворення
атомних
ядер
елементарних
частинок
1.2.
Три
однакових
тіла
мають
заряди
, –
, 3
. Âèçíà÷òå çàðÿä êîæ
ного
тіл
після
того,
як
їх
з’єднали,
потім
повернули
попереднє
ïîëîæåííÿ.
Б)
Г)
1.3.
Тіло
кинули
під
кутом
до
горизонту.
верхній
точці
траєкторії
тіло…
має
лише
кінетичну
енергію
B)
має
лише
потенціальну
енергію
має
потенціальну
та
кінетичну
енергію
D)
не
має
механічної
енергії
1.4.
Смінний
електричний
струм
прикладом...
вільних
електромагнітних
коливань
B)
àâòîêîëèâàíü
вимушених
електромагнітних
коливань
D)
затухаючих
електромагнітних
коливань
1.5.
Са
яким
співвідношенням
визначається
сила,
якою
магнітне
поле
діє
на
провідник
зі
струмом?
BIl
sin
B)
Bqv
sin
BIl
cos
D)
Bqv
cos
1.6.
Якажіть
правильне
продовження
твердження:
Якщо
нерухома
дро
тяна
рамка
знаходиться
магнітному
полі,
індукція
якого
незмінна
часі,
то
індукційний
струм
рамці
буде…
дорівнювати
нулю
B)
періодично
змінюватися
за
значенням
ñòàëèì
D)
періодично
змінюватися
за
значенням
напрямом
1.7.
На
горизонтальній
поверхні
знаходяться
три
різних
тіла.
Са
графіком
залежності
сили,
якою
тіла
діють
на
поверхню,
від
тиску
ви
значте,
якому
співвідношенні
знаходяться
між
собою
площі
поверхонь
дотику
тіл.
B)

D)
102
1.8.
Провідник
зі
струмом
розташований
між
полюсами
магніту
так,
як
показано
на
рисунку.
Вкажіть
правильне
твердження.
силові
лінії
магнітного
поля
напрямлені
від
південного
полюса
магніту
до
північ
íîãî
B)
якщо
струм
напрямлений
від
точки
äî
òî÷êè
то
сила,
якою
магнітне
поле
діє
на
провідник
зі
струмом,
напрямлена
вгору
якщо
поміняти
місцями
полюси
магніту,
напрям
діючої
на
провідник
сили
зали
шиться
незмінним
D)
сила
Ампера
напрямлена
донизу,
якщо
струм
провіднику
на
прямлений
від
точки
äî òî÷êè
1.9*.
Амплітудні
значення
сили
струму
та
напруги
колі
змінного
струму
котушкою
індуктивності
пов’язані
залежністю…
B)

D)
2.1.
незмінною
кількістю
ідеального
газу
здійснюють
ïðîöåñ 1
2,
показаний
на
графіку.
скільки
ра
зів
змінюється
цьому
процесі
температура
газу?
зменшується
рази
B)
залишається
незмінною
збільшується
рази
D)
збільшується
рази
2.2.
Визначте
швидкість
зміни
сили
струму
обмотці
електромагніту
ін
дуктивністю
Мн,
якщо
ній
збуджується
ОРС
самоіндукції
100
В.
А/с
B)
400
А/с
2,5
А/с
D)
40
А/с
2.3.
Два
провідники
виготовлені
однакового
матеріалу.
Яке
співвідно
шення
між
опорами
цих
провідників,
якщо
перший
провід
ник
має
довжину
меншу,
ніж
другого
рази,
діаметр
другого
рази
менший,
ніж
діаметр
першого?
B)

D)
103
2.4.
коливальному
контурі,
що
складається
конденсатора
електро
ємністю
50
мкФ
та
котушки
індуктивністю
Мн,
циклічна
частота
вільних
електромагнітних
коливань
становить…
100
B)
0,1
D)
0,01
2.5*.
На
рисунку
зображено
графік
залежності
механічної
напруги
стальному
дроті
від
відносного
видовження
Ястановіть
відповід
ність
між
характером
деформації
дроту
та
точкою,
позначеною
на
графіку.
розрив
дроту
пружна
деформація
текучість
матеріалу
непружна
деформація
B)
D)
3.1.
Снайдіть
швидкість,
яку
необхідно
надати
супутнику
Семлі,
щоб
вивести
його
на
навколоземну
орбіту
на
висоті
1600
км
над
поверх
нею
Семлі.
Радіус
Семлі
прийняти
6400
км,
прискорення
вільного
падіння
на
поверхні
Семлі
прийняти
9,8
м/с
Опором
повітря
зне
хтувати.
3.2.
Мелій-неоновий
лазер
потужністю
90
мВт
випромінює
щосекунди
10
17
фотонів.
Визначте
імпульс,
який
має
кожний
із
цих
фотонів.
3.3.
Са
графіком
гармонічних
коливань
тіла,
який
зображено
на
рисунку,
запишіть
рівняння
коливань.
3.4*.
Точка
на
мильній
бульбашці,
яка
розташована
найближче
до
спо
стерігача,
здається
зеленою
540
нм).
Яка
мінімальна
товщина
плівки
цій
точці?
Показник
заломлення
мильного
розчину
1,35.
4.1.
Яздовж
похилої
площини
знизу
вгору
пускають
котитися
куль-
ку.
На
відстані
30
см
від
початку
шляху
кулька
побувала
двічі:
через
через
після
початку
руху.
Визначте
початкову
швид
кість
кульки
та
її
прискорення.
Рух
кульки
вважати
рівноприско
ðåíèì.
104
4.2*.
Олектричне
поле
створюється
двома
горизонтально
розташованими
пластинами,
відстань
між
якими
см,
різниця
потенціалів
між
пластинами
50
В.
Простір
між
пластинами
заповнено
рідким
діелек
триком
діелектричною
проникністю
42,4
та
густиною
1260
кг/м
діелектрику
завислому
стані
перебуває
металева
кулька,
радіус
якої
мм.
Мустина
матеріалу,
якого
виготовлено
кульку,
2500
кг/м
Визначте
заряд
кульки,
якщо
вектор
напруженості
електричного
поля
напрямлений
вертикально
вгору.
105
вар
ан
Т 32
1.1.
Виберіть
правильне
продовження
твердження:
Робота
виходу
елек
трона
металу
залежить
від…
довжини
хвилі
падаючого
світла
B)
ìàñè åëåêòðîíà
заряду
електрона
D)
ïðèðîäè ðå÷îâèíè
1.2.
Як
зміниться
сила
взаємодії
між
двома
точковими
зарядами,
якщо
від
стань
між
ними
збільшити
рази,
один
із
зарядів
зменшити
рази?
не
зміниться
B)
зменшиться
рази
збільшиться
рази
D)
зменшиться
27
разів
1.3.
Плоске
дзеркало
дає
зображення
предмета…
дійсне,
збільшене
вдвічі
B)
уявне,
зменшене
вдвічі
дійсне,
натурального
розміру
D)
уявне,
натурального
розміру
1.4.
Після
поштовху
брусок
ковзає
вгору
вздовж
похи
лої
площини.
Напрям
осі
показано
на
рисунку
праворуч.
Якажіть,
на
якому
рисунків
правильно
показано
напрями
векторів
швидкості
бруска,
його
прискорення
та
рівнодійної
сили
Б)
Г)
1.5.
ідеальний
газ
здійснює
циклічний
процес
1, ïîêà
заний
на
рисунку.
Якажіть
правильне
твердження.
сумарна
робота,
здійснена
газом,
дорівнює
нулю
B)
робота
процесах
2 òà 3
дорівнює
нулю
робота
процесах
3 òà 4
дорівнює
нулю
D)
сумарна
робота,
здійснена
газом
цьому
процесі,
від’ємна
1.6.
Як
змінюється
порядковий
номер
елемента
Періодичній
системі
хімічних
елементів
після
бета-розпаду
ядра
атома
цього
елемента?
зменшується
на
одиницю
B)
збільшується
на
одиницю
не
змінюється
D)
зменшується
вдвічі
106
1.7.
Через
поперечний
переріз
провідника
за
хв
проходить
заряд
0,12
Кл.
Визначте
силу
струму
провіднику.
1 ìÀ
B)
0,6
0,24
D)
0,1
1.8.
Який
наведених
видів
електромагнітних
випромінювань
має
най
меншу
довжину
хвилі?
радіохвилі
B)
видиме
світло
інфрачервоне
випромінювання
D)
рентгенівське
випромінювання
1.9*.
Якажіть
правильне
продовження
речення:
Аберацією
називають…
явище
накладання
світлових
хвиль
просторі
B)
âèêðèâëåííÿ çîáðàæåíü îïòè÷íèìè ñèñòåìàìè
мінімальну
кутову
відстань,
за
якої
дві
точки
можна
бачити
îêðåìî
D)
одержання
зображення
точки
вигляді
двох
відрізків
прямої
2.1.
Сила
струму
коливальному
контурі
змінюється
із
часом
за
зако
íîì
0,01cos1000
(усі
величини
задано
одиницях
Сі).
Визначте
індуктивність
контуру,
якщо
ємність
його
конденсатора
20
мкФ.
5 Ãí
B)
0,5
Ãí
ìÃí
D)
Ãí
2.2.
незмінною
кількістю
газу
відбуваються
про
цеси,
показані
на
графіку.
Снайдіть
відно
шення
B)
D)
2.3.
Під
час
демонстрації
поширення
хвилі
довгому
шнурі
певний
момент
форма
шнура
виявилася
такою,
як
зображено
на
рисунку.
Швидкість
поширення
коливань
уздовж
шнура
дорівнює
м/с.
Час
тота
коливань
дорівнює…
0,4
Ãö
B)
0,8
Ãö
Ãö
D)
Ãö
107
2.4.
Визначте
індуктивність
провідника,
якому
рівномірна
зміна
сили
струму
на
впродовж
0,25
збуджує
ОРС
самоіндукції
20
мВ.
5 ìÃí
B)
2,5
ìÃí
ìÃí
D)
1 ìÃí
2.5*.
Ястановіть
відповідність
між
назвою
фізичної
величини
та
її
оди
íèöåþ.
момент
інерції
імпульс
тіла
ìîìåíò ñèëè
момент
імпульсу
êã
B)
кг
м/с
D)
êã
3.1.
Рибалка,
розглядаючи
прямо
під
собою
камінець
на
дні
озера,
оці
нює
його
глибину
як
м.
Яка
дійсна
глибина
озера?
Показник
за
ëîìëåííÿ âîäè 1,33.
3.2.
Тіло
масою
кг
утримується
всередині
рідини,
густина
якої
рази
більша
за
густину
тіла.
Яку
роботу
слід
виконати,
щоб
збільшити
глибину
занурення
на
м?
3.3.
Для
переміщення
на
0,25
провідника
завдовжки
0,4
однорід
ному
магнітному
полі
індукцією
1,25
Тл
було
виконано
роботу
2,5
Дж.
Який
струм
проходив
по
провіднику,
якщо
він
рухався
пер
пендикулярно
до
силових
ліній
поля?
3.4*.
Диск
масою
40
кг,
діаметр
якого
80
см,
починає
обертатися
на
вколо
нерухомої
осі
під
дією
дотичної
сили
120
Н.
Визначте
кутову
швидкість
та
кутове
прискорення
диска
через
10
після
початку
îáåðòàííÿ.
4.1.
Один
електричний
нагрівник
розраховано
на
напругу
120
по
тужність
600
Вт,
другий
на
таку
саму
напругу
та
потужність
300
Вт.
Обидва
нагрівники
з’єднали
послідовно
та
під’єднали
до
джерела
струму
напругою
120
В.
Визначте
потужність
струму
такому
колі.
Салежність
опору
від
температури
не
враховувати.
4.2*.
⋅азер
випромінює
імпульсі
тривалістю
0,1
мс
світловий
промінь
енергією
Дж.
Який
середній
тиск
створює
цей
промінь
на
по
верхню,
якщо
він
сфокусований
круглу
пляму,
діаметр
якої
мкм?
Промінь
падає
перпендикулярно
до
поверхні,
яка
відбиває
25
енергії
падаючого
світла.
108
вар
ан
Т 33
1.1.
Діюче
значення
сили
змінного
струму…
1,4
раза
менше,
ніж
амплітудне
значення
B)
1,4
раза
більше,
ніж
амплітудне
значення
рази
менше,
ніж
амплітудне
значення
D)
рази
більше,
ніж
амплітудне
значення
1.2.
Робочою
речовиною
камери
Вільсона
є…
перегріта
рідина
B)
ïåðåíàñè÷åíà ïàðà
повітря
D)
фотоемульсія
1.3.
електричному
колі,
схему
якого
зображено
на
рисунку,
обидва
ключі
розімкнуті.
Виберіть
правильне
твердження.
якщо
замкнути
один
двох
ключів,
лампочка
засвітиться
B)
щоб
лампочка
засвітилася,
необхідно
замкнути
обидва
ключі
якщо
замкнути
обидва
ключі,
напрям
електричного
струму
лампочці
буде
проходити
від
точки
äî òî÷êè
D)
якщо
замикати
ключі
по
черзі,
то
лам
почка
буде
блимати
1.4.
Якажіть
правильне
продовження
твердження:
Явище
надпровід
ності
полягає
у…
збільшенні
опору
провідника
зі
зниженням
його
температури
B)
раптовому
зменшенні
опору
провідника,
що
спостерігається
при
його
охолодженні
зменшенні
опору
провідника
при
зростанні
сили
струму
ньому
D)
властивості
напівпровідників
проводити
електричний
струм
1.5.
Які
наведених
коливань
затухаючими?
àâòîêîëèâàííÿ
B)
вимушені
коливання
вільні
коливання
D)
вимушені
та
автоколивання
1.6.
Однорідне
тіло
знаходиться
стані
спокою.
Äî òî÷îê
приклали
однакові
за
зна
ченням
та
протилежні
за
напрямом
сили
òà
Визначте
характер
руху
точки
ÿêùî òî÷êà
центром
мас
тіла.
обертається
за
годинниковою
стрілкою
B)
обертається
проти
годинникової
стрілки
рухається
поступально
напрямі
сили
D)
перебуває
стані
спокою
109
1.7.
Сображення
на
сітківці
ока…
дійсне,
збільшене
B)
уявне,
зменшене
уявне,
збільшене
D)
дійсне,
зменшене
1.8.
Коефіцієнт
поверхневого
натягу
рідини
залежить
від…
маси
рідини
B)
довжини
контуру,
який
обмежує
поверхню
рідини
температури
рідини
D)
кольору
рідини
1.9*.
Àòîì ìàñîþ
знаходиться
стані
спокою
випромінює
квант
світла
довжиною
Янаслідок
цього
атом
набуває
імпульсу,
модуль
якого
визначається
як…
B)

D)
2.1.
Тіло
рухається
вздовж
прямої
прискоренням
м/с
. Ïî÷àòêîâà
швидкість
тіла
10
м/с.
Тіло
почне
рухатися
протилежному
на
прямі
через…
Б)
12
Г)
2.2.
Тіло
здійснює
гармонічні
коливання,
які
описуються
рівнянням
2sin20
(усі
величини
задано
одиницях
Сі).
Визначте
амплі
туду
та
частоту
коливань.
ì, 20
Ãö
B)
ñì, 20
Ãö
ì, 10
Ãö
D)
ì, 10
Ãö
2.3.
Снайдіть
роботу
виходу
електронів
металу,
якщо
під
дією
фотонів
енергією
6,4
10
–19
Дж
поверхні
металу
вилітають
електрони
кінетичною
енергією
1,5
еВ.
2,5
åÂ
B)
D)
5,5
åÂ
2.4.
Са
допомогою
електродвигуна
на
висоту
рівномірно
піднімають
вантаж
масою
200
кг.
Якщо
підйом
триває
с,
то
потужність
елек
тродвигуна
становить…
120
Âò
B)
Âò
1200
Âò
D)
3000
Âò
110
2.5*.
Ястановіть
відповідність
між
назвою
явища
та
його
фізичною
суттю.
п’єзоелектричний
ефект
магнітострикція
магнітний
гісте
ðåçèñ
електричний
ре
çîíàíñ
явище
зміни
розмірів
форми
тіла
внаслі
док
його
намагнічування
B)
явище
залежності
вектора
індукції
магніт
ного
поля
речовині
від
індукції
зовніш
нього
магнітного
поля
явище
поляризації
діелектрика
під
час
ме
ханічної
дії
на
нього
D)
явище
різкого
зростання
сили
струму
колі
послідовним
з’єднанням
активних
реак
тивних
елементів
за
умови
рівних
індук
тивних
ємнісних
опорів
явище
виникнення
вихрових
індукційних
струмів
масивних
провідниках
при
зміні
магнітного
потоку,
який
їх
пронизує
3.1.
Конденсатор
ємністю
мкФ
зарядили
до
напруги
600
та
під’єднали
до
незарядженого
конденсатора
ємністю
мкФ.
Якою
стала
напруга
на
першому
конденсаторі?
3.2.
сполучені
посудини,
діаметри
яких
однакові,
налито
ртуть.
Потім
одну
посудину
налили
стовпчик
води
заввишки
30
см,
другу
стовпчик
гліцерину
заввишки
50
см.
Визначте
різницю
рівнів
ртуті
посудинах.
Мустина
ртуті
13,6
г/см
води
г/см
гліцерину
1,2
г/см
3.3.
Через
який
проміжок
часу
після
початку
коливань
зміщення
точки
від
положення
рівноваги
буде
дорівнювати
половині
амплітуди,
якщо
період
коливань
24
с,
початкова
фаза
дорівнює
нулю?
3.4*.
На
рисунку
наведено
графік
залежності
опору
запобіжника
від
його
температури.
Са
даними
визначте
опір
дротини

запобіжника
момент
її
«перегоряння».
Температура
плавлення
матеріалу
дротини
327
4.1.
Садану
кількість
газу
переводять
зі
стану
1,
якому
його
тиск
ста
новить
100
кПа,
об’єм
10
л,
до
стану
2,
якому
тиск
об’єм
газу
стають
удвічі
більшими.
Яку
мінімальну
роботу
потрібно
виконати
для
цього,
причому
тиск
повинен
весь
час
лишатися
не
нижчим,
ніж
початковий?
Собразіть
процеси,
які
потрібно
провести
газом,
сис
темі
êîîðäèíàò.
4.2*.
При
фотографуванні
машини,
що
рухається
зі
швидкістю
72
км/год
перпендикулярно
до
оптичної
осі
апарата
на
відстані
2000
від
нього,
негатив
вийшов
«змазаним»
на
мкм.
Снайдіть
час
експози
ції,
якщо
оптична
сила
об’єктива
апарата
становить
14
дптр.
112
вар
ан
Т 34
1.1.
Якажіть
величину,
яка
силовою
характеристикою
електричного
ïîëÿ.
потенціал
B)
напруженість
енергія
D)
напруга
1.2.
Хвильові
властивості
світла
проявляються
при...
фотоефекті
B)
проходженні
світла
через
дифракційну
ґратку
поглинанні
світла
атомом
D)
випромінюванні
світла
1.3.
На
брусок,
що
знаходиться
на
горизонтальній
поверхні
столу,
діє
кілька
сил.
Крусок
буде
знаходитися
рівновазі,
якщо…
рівнодійна
сил,
прикладених
до
нього,
дорівнює
нулю
B)
алгебраїчна
сума
моментів
сил,
що
діють
на
нього,
відносно
осі
обертання
дорівнює
нулю
модуль
рівнодійної
усіх
сил
дорівнює
алгебраїчній
сумі
моментів
сил
відносно
осі
обертання
D)
дорівнює
нулю
рівнодійна
всіх
сил,
алгебраїчна
сума
моментів
сил
відносно
осі
обертання
1.4.
Який
наведених
графіків
описує
ізобарний
процес
ідеальному
газі?
Б)
Г)
1.5.
Якажіть
кількість
нейтронів
ядрі
Алюмінію
13
Al.

Б)

Г)
1.6.
Чотири
заряджені
точкові
тіла
рухаються
однорідному
горизон
тальному
електричному
полі
напруженістю
, ÿê ïîêàçàíî íà ðè
сунку.
Якажіть
правильне
твердження.
113
тіла
переміщуються
під
дією
сил
електричного
поля
B)
тіла
переміщуються
під
дією
сторонніх
сил
під
час
переміщення
тіл
електричним
полем
виконується
від’ємна
робота
D)
під
час
переміщення
тіл
електричним
полем
виконується
äîäàòíà ðîáîòà
1.7.
На
рисунку
наведено
графіки
залежності
сили
струму
різних
спо
живачах
від
прикладеної
напруги.
Визначте,
який
наведених
гра
фіків
відповідає
залежності
для
споживача
зі
сталим
опором.
Б)
Г)
1.8.
Під
час
роботи
радіолокатора
для
визначення
місцезнаходження
тіл
використовується
фізичне
явище…
заломлення
електромагнітних
хвиль
B)
інтерференція
електромагнітних
хвиль
відбивання
електромагнітних
хвиль
D)
дифракція
електромагнітних
хвиль
1.9*.
На
довгому
легкому
стержні
закріплено
три
шайби
òà
різної
маси,
як
показано
на
рисунку.
Стержень
обертається
навколо
пер
пендикулярної
осі
яка
проходить
через
його
середину.
Якажіть
правильне
твердження
щодо
моментів
інерції
шайб.
всіх
шайб
моменти
інерції
однакові
B)
найбільший
момент
інерції
шайби
шайб
òà
однаковий
найбільший
момент
інерції
шайби
найменший
шайби
D)
найбільший
момент
інерції
шайби
найменший
шайби
2.1.
Космічна
ракета
віддаляється
від
поверхні
Семлі.
Визначте,
на
якій
відстані
від
земної
поверхні
сила
гравітаційного
притягання
ракети
до
Семлі
зменшиться
рази
порівняно
із
земним
тяжінням
на
стартовому
майданчику.
Б)
Г)
114
2.2.
незмінною
кількістю
газу
відбувається
процес,
показаний
на
гра
фіку.
Снайдіть
роботу
газу
цьому
процесі.
B)
D)
2.3.
Резистори
опорами
120
Ом
180
Ом
з’єднано
паралельно.
Потужність
струму
першому
резисторі
становить
60
мВт.
Визначте
потужність
струму
другому
резисторі.
ìÂò
B)
60
ìÂò
ìÂÒ
D)
150
ìÂÒ
2.4.
Куля
масою
50
г,
яка
рухається
зі
швидкістю
м/с,
налітає
на
не
рухому
кулю
масою
200
г.
Яку
швидкість
матиме
тіло,
що
утвори
лося
після
абсолютно
непружного
удару?
0,5
м/с
B)
1,0
м/с
1,2
м/с
D)
2,5
м/с
2.5*.
Ястановіть
відповідність
між
фізичним
поняттям
та
відповідним
йому
фізичним
явищем.
çàêîí Áðþñòåðà
рівняння
електро
магнітної
хвилі
ефект
Доплера
ïðèíöèï Ôåðìà
аберація
оптичних
систем
B)
зміна
сприйняття
спостерігачем
частоти
коливань
хвиль,
випромінюваних
рухомим
äæåðåëîì
прямолінійність
поширення
світла
одно
рідному
середовищі
D)
зміна
напруженості
електромагнітного
ïîëÿ
повна
поляризація
світла
3.1.
Тіло
кинули
башти
горизонтально
зі
швидкістю
10
м/с.
момент
удару
об
землю
швидкість
тіла
становила
15
м/с.
Визначте
висоту
башти.
Опором
повітря
знехтувати.
3.2.
Визначте
кількість
довжин
хвиль
монохроматичного
світла
із
часто
òîþ êîëèâàíü 5
10
Мц,
що
може
вміститися
на
шляху
завдовжки
2,4
мм
склі
показником
заломлення
1,6.
115
3.3.
Цаксимальна
сила
струму
під
час
вільних
коливань
контурі
до
рівнює
4,3
мА.
Яка
напруга
на
конденсаторі
контуру
той
момент,
коли
сила
струму
дорівнює
1,6
мА?
Ємність
конденсатора
дорівнює
25
нФ,
індуктивність
котушки
мМн.
3.4*.
Цолекулярний
водень
об’ємом
100
за
температури
127
нагріли
íà 40
С.
Визначте
кількість
теплоти,
яку
отримав
газ,
якщо
під
час
ізобарного
нагрівання
тиск
газу
залишався
ЦПа.
4.1.
Котушку,
радіус
якої
см,
що
має
1000
витків,
розмістили
одно
рідному
магнітному
полі
так,
що
вісь
котушки
паралельна
вектору
індукції
магнітного
поля.
індукція
поля
змінюється
зі
сталою
швид
кістю
10
мТл/с.
Який
заряд
буде
на
конденсаторі,
якщо
його
під’єднати
до
кінців
котушки?
Ємність
конденсатора
20
мкФ.
4.2*.
двох
сполучених
капілярних
трубках,
радіус
яких
òà
, çíà
ходиться
ртуть.
Снайдіть
різницю
рівнів
ртуті
трубках.
Вважати,
що
змочування
повним.
116
вар
ан
Т 35
1.1.
Рівняння
0,05sin250
залежністю
сили
струму
коливальному
контурі
від
часу
(усі
величини
задано
одиницях
Сі).
момент
часу
значення
енергії…
конденсатора
котушки
максимальними
B)
конденсатора
максимальним,
котушки
мінімальним
конденсатора
мінімальним,
котушки
максимальним
D)
конденсатора
котушки
мінімальними
1.2.
Одиниця
тиску
паскаль
(Па)
може
бути
виражена
через
наймену
вання
основних
фізичних
величин
так…
B)

D)
1.3.
Цаятниковий
годинник
поспішає.
Щоб
годинник
йшов
точно
по
трібно
збільшити
період
коливань
маятника.
Для
цього
потрібно…
збільшити
масу
маятника
B)
зменшити
масу
маятника
збільшити
довжину
маятника
D)
зменшити
довжину
маятника
1.4.
Якажіть
правильне
продовження
твердження:
Напівпровідники
донорними
домішками
мають…
основному
діркову
провідність
B)
основному
електронну
провідність
йонну
провідність
D)
однаковою
мірою
як
діркову,
так
електронну
провідність
1.5.
Під
час
проходження
електромагнітних
хвиль
повітрі
відбувається
коливання…
молекул
повітря
B)
густини
повітря
напруженості
електричного
та
індукції
магнітного
полів
D)
тиску
повітря
1.6.
Наелектризованою
скляною
паличкою
доторкнулись
до
невеликого
шматочка
фольги.
Виберіть
правильне
твердження.
сумарний
заряд
палички
фольги
зменшився
B)
фольга
набула
заряду
того
самого
знака,
що
паличка
якщо
тепер
доторкнутися
до
фольги
пальцем,
її
заряд
збільшиться
D)
фольга
буде
притягатися
до
палички
117
1.7.
Посудина
вщерть
заповнена
рідиною,
густина
якої
Рідина
створює
тиск
на
дно
посудини
200
Па.
Якажіть,
яким
стане
тиск
на
дно
по
судини,
якщо
її
заповнити
рідиною,
густина
якої
Ïà
B)
200
Ïà
400
Ïà
D)
800
Ïà
1.8.
Якажіть
прізвище
автора
рік
відкриття
явища
радіоактивності.
Альберт
Ойнштейн
(1905
р.)
B)
Фредерік
Жоліо-Кюрі
(1906
р.)
Анрі
Кеккерель
(1896
р.)
D)
Орнест
Резерфорд
(1896
р.)
1.9*.
Якажіть
назву
явища
зміни
розмірів
форми
тіла
внаслідок
його
намагнічування.
магнітострикція
B)
п’єзоефект
магнітний
гістерезис
D)
феромагнетизм
2.1.
Снайдіть
імпульс
фотона
видимого
світла
довжиною
хвилі
ваку
умі
600
нм.
2,5
10
–25
кг
м/с
B)
1,1
10
–27
кг
м/с
1,5
10
–28
кг
м/с
D)
10
–23
кг
м/с
2.2.
Визначте,
скільки
разів
зміниться
модуль
сили
взаємодії
двох
по
казаних
на
рисунку
точкових
зарядів,
якщо
ðÿä
перемістити
точку
збільшиться
1,2
раза
B)
збільшиться
1,44
раза
збільшиться
1,5
раза
D)
збільшиться
2,25
раза
2.3.
Визначте,
який
відсоток
отриманої
кількості
теплоти
витрачає
на
виконання
роботи
одноатомний
ідеальний
газ,
якщо
його
нагріва
ють
при
сталому
тиску.
25
B)
40
50
D)
60
2.4.
Два
мідних
дроти
мають
однаковий
об’єм.
Довжина
першого
дроту
вдвічі
більша,
ніж
другого.
Якажіть
співвідношення
електричних
опорів
дротів
B)
4
D)
118
2.5*.
Ястановіть
відповідність
між
назвою
фізичного
поняття
та
його
ви
çíà÷åííÿì.
струм
провідності
вихровий
струм
індукційний
струм
змінний
струм
струм,
зумовлений
напрямленим
рухом
вільних
мікроскопічних
заряджених
частинок
провіднику
B)
струм,
що
виникає
провідному
замкну
тому
контурі
внаслідок
зміни
магнітного
потоку,
що
пронизує
контур
провідника
струм,
що
виникає
суцільних
масив
них
провідниках,
які
містяться
змін
ному
магнітному
полі
D)
струм,
зумовлений
переміщенням
макро
скопічних
заряджених
тіл
струм,
який
змінюється
як
за
значен
ням,
так
за
напрямом
3.1.
ідеальному
коливальному
контурі
конденсатор
ємністю
50
нФ
заря
джений
до
максимальної
напруги
100
В.
Визначте
власну
частоту
коли
вань
контуру,
якщо
максимальна
сила
струму
контурі
дорівнює
0,2
А.
3.2.
Обчисліть
абсолютне
подовження
троса
коефіцієнтом
жорсткості
200
кН/м
під
час
буксирування
автомобіля
масою
прискорен
ням
0,5
м/с
3.3.
На
рисунку
зображено
графік
залежності
проекції
швидкості
руху
тіла
від
часу.
Визначте
відношення
переміщення
при
рівномірному
русі
до
переміщення
при
рівносповільненому
русі.
3.4*.
Два
потяги
рухаються
назустріч
один
одному
зі
швидкостями
72
км/год
та
54
км/год.
Перший
потяг
випромінює
сигнал
на
частоті
600
Мц.
Визначте,
на
скільки
відрізняється
частота
звуку,
яку
сприймає
пасажир
другого
потяга
до
зустрічі
та
після
зустрічі
по
тягів.
Швидкість
звуку
повітрі
вважати
рівною
340
м/с.
4.1.
Вольтметр
опором
кОм
розрахований
на
вимірювання
напруги
30
В.
Визначте
додатковий
опір,
який
необхідно
під’єднати
до
вольт
метра,
щоб
вимірювати
напругу
до
75
В.
Обчисліть,
скільки
разів
при
цьому
зміниться
ціна
поділки.
4.2*.
Промінь
світла
потрапляє
на
бічну
грань
скляної
призми
під
пря
мим
кутом.
Обчисліть
кут
відхилення
променя
від
початкового
на
пряму,
якщо
кут
заломлення
призми
становить
60
. Ïîêàçíèê
заломлення
скла
прийняти
1,5.
119
вар
ан
Т 36
1.1.
Виберіть
графік,
який
відтворює
залежність
опору
металевого
про
воду
від
температури.
Б)
Г)
1.2.
Як
зміниться
густина
насиченої
водяної
пари,
якщо
її
об’єм
змен
шити
вдвічі
за
тієї
самої
температури?
зменшиться
вдвічі
B)
збільшиться
вдвічі
зменшиться
рази
D)
не
зміниться
1.3.
Виберіть
твердження,
яке
пояснює
стабільність
атомних
ядер,
не
зважаючи
на
кулонівське
відштовхування
протонів
ядрі.
сили
відштовхування
незначні
B)
між
усіма
нуклонами
ядрі
діє
сила
взаємного
притягання
гравітаційні
сили
зрівноважують
сили
відштовхування
D)
частинки
ядра
утримуються
ядерними
силами,
які
значно
більші
за
сили
відштовхування
між
протонами
1.4.
Якажіть
частинку,
яка
спричиняє
ядерну
реакцію

ïðîòîí
B)
нейтрон
альфа-частинка
D)
åëåêòðîí
1.5.
Сображення
на
сітківці
ока…
дійсне,
збільшене
B)
уявне,
зменшене
уявне,
збільшене
D)
дійсне,
зменшене
1.6.
Якажіть
правильне
продовження
речення:
Цагнітне
поле
це
особ
лива
форма
матерії,
яка...
породжує
електричні
заряди
діє
на
електричні
заряди
B)
породжується
електричними
зарядами
діє
на
електричні
заряди
породжується
магнітними
зарядами
діє
на
магнітні
заряди
D)
породжується
рухомими
електричними
зарядами
діє
на
рухомі
електричні
заряди
1.7.
Оптична
сила
лінзи
становить
10
дптр.
Це
означає,
що…
лінза
збиральною
фокусною
відстанню
10
B)
лінза
збиральною
фокусною
відстанню
10
см
лінза
розсіювальною
фокусною
відстанню
10
D)
лінза
розсіювальною
фокусною
відстанню
10
см
120
1.8.
Під
час
виконання
лабораторної
роботи
визначення
коефіцієнта
орсткості
пружини
учень
скористався
формулою
висновку
до
цієї
роботи
він
правильно
записав,
що
коефіцієнт
жорсткості
за
ëåæèòü...
тільки
від
прикладеної
до
пружини
сили
B)
тільки
від
видовження
пружини
від
прикладеної
сили
та
видовження
пружини
D)
від
пружних
властивостей
самої
пружини
1.9*.
Амплітудні
значення
сили
струму
напруги
на
конденсаторі
колі
змінного
струму
ємнісним
опором
пов’язані
залежністю…
B)

D)
2.1.
Рівняння
310cos200
залежністю
напруги
на
конденсаторі
ко
ливального
контуру
від
часу
(усі
величини
задано
одиницях
Сі).
деякий
момент
часу
напруга
досягає
значення
310
В.
цей
момент
часу
значення
енергії…
конденсатора
котушки
максимальними
B)
конденсатора
максимальним,
котушки
мінімальним
конденсатора
мінімальним,
котушки
максимальним
D)
конденсатора
котушки
мінімальними
2.2.
Тіло
вільно
падає
без
початкової
швидкості
деякої
висоти.
Час,
за
який
тіло
проходить
відстань
прямо
пропорційний…
Б)
Г)
2.3.
Амплітуда
вільних
коливань
пружинного
маятника
становить
см,
маса
вантажу
400
г,
жорсткість
пружини
40
Н/м.
Цаксимальна
швидкість
коливань
вантажу
дорівнює…
0,4
м/с

Б)
0,8
м/с

м/с

Г)
16
м/с
2.4.
колі,
зображеному
на
рисунку,
повзунок
реостата
пересунули
вниз.
Якажіть,
як
при
цьому
змінилися
по
кази
приладів.
покази
амперметра
зменшилися,
покази
вольтметра
збільшилися
B)
покази
амперметра
вольтметра
збільши
ëèñÿ
покази
амперметра
збільшилися,
покази
вольтметра
зменшилися
D)
покази
амперметра
вольтметра
зменши
ëèñÿ
121
2.5*.
Ястановіть
відповідність
між
фотометричними
величинами
та
їх
ïîçíà÷åííÿì.
світлова
енергія
світловий
потік
освітленість
сила
світла
B)
D)
3.1.
Сталевий
магніт
масою
50
прилип
до
вертикальної
стальної
плити.
Для
рівномірного
руху
магніту
донизу
прикладають
силу
1,5
Н.
Ви
значте
силу,
якою
магніт
притискається
до
плити.
Яку
силу
необ
хідно
прикласти
для
рівномірного
руху
магніту
вертикально
вгору?
Коефіцієнт
тертя
магніту
по
стальній
плиті
0,2.
3.2.
Котушку,
активний
опір
якої
100
Ом
яка
має
1000
витків,
кожен
ïëîùåþ 5
ñì
вміщено
однорідне
магнітне
поле.
Протягом
деякого
інтервалу
часу
індукція
магнітного
поля
зменшилася
від
0,8
до
0,3
Тл.
Який
заряд
індукувався
котушці
за
цей
час?
3.3.
посудину,
що
містить
води
при
температурі
15
С,
впустили
200
водяної
пари
при
температурі
100
С.
Яка
температура
встано
виться
посудині
після
конденсації
пари?
Питома
теплоємність
води
4200
Дж/кг
С.
Питома
теплота
пароутворення
води
2,3
ЦДж/кг.
3.4*.
Визначте,
на
скільки
зміниться
довжина
хвилі
рентгенівського
ви
промінювання
внаслідок
комптонівського
розсіювання
на
кут
60
4.1.
На
паралельні
горизонтальні
рейки
подано
напругу,
по
провіднику
(äèâ. ðèñ.) ïðî
ходить
струм
10
А.
Під
дією
магнітного
поля
провідник
рухається
прискоренням
м/с
Визначте
індукцію
магнітного
поля,
якщо
площа
поперечного
перерізу
провідника
ìì
густина
його
матеріалу
г/см
Тертя
не
враховувати.
4.2*.
Відстань
між
двома
когерентними
монохроматичними
джерелами
світла
10
м.
Джерела
розташовані
на
відстані
від
екрана
так,
що
лінія,
яка
їх
сполучає,
паралельна
площині
екрана.
Обчисліть
довжину
світлових
хвиль,
що
випромінюють
джерела,
коли
відстань
між
сусідніми
інтерференційними
смугами
на
екрані
5,6
мм.
Вва
жати,
що
світлові
хвилі
поляризованими
вектори
їх
напруженості
коливаються
одній
фазі.
а
на державну підсумкову атестацію
мЯжбЯ оІдглдсЯ
мЯжбЯ мЯбцЯкьмнвн жЯйкЯгт
оІіжбзшд, іл’ь, он аЯсьйнбі б Інгнбнлт біглімйт
вага!
Позначайте тільки один варіант відповіді в рядку варіантів відповідей до кож
ного завдання. Будь-які виправлення в бланку недопустимі.
якщо ви вирішили змінити відповідь у деяких завданнях, то правильну відповідь можна
зазначити в спеціально відведеному місці, розташованому внизу бланка відповідей.
2
3
4
çàâäàííÿ
çàâäàííÿ
çàâäàííÿ
МІ
Ïîÿñíþâàëüíà çàïèñêà
Приклади
розв’язування
задач
Варіант
Варіант
12
Варіант
Варіант
Варіант
Варіант
Варіант
Варіант
Варіант
Варіант
10
Варіант
11
Варіант
12
Варіант
13
Варіант
14
Варіант
15
Варіант
16
Варіант
17
Варіант
18
Варіант
19
Варіант
20
Варіант
21
Варіант
22
Варіант
23
Варіант
24
Варіант
25
Варіант
26
Варіант
27
89
Варіант
28
Варіант
29
Варіант
30
Варіант
31
101
Варіант
32
105
Варіант
33
108
Варіант
34
112
Варіант
35
116
Варіант
36
119
ля но
ок
ÅÐÆÀÂÍÀ
ÅÐÆÀÂÍÀ
ÅÐÆÀÂÍÀ

Приложенные файлы

  • pdf 15710484
    Размер файла: 7 MB Загрузок: 0

Добавить комментарий