Цивільне право та процес плани занять 2016- 17

Міністерство внутрішніх справ України

Львівський державний університет внутрішніх справ


Факультет №3

кафедра цивільного права та процесуПлани проведення практичних,
семінарських та лабораторних занять з навчальної дисципліни ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО ТА ПРОЦЕС

шифр і назва напрямку підготовки 6.030401__Правознавство___
освітній ступінь ____________________бакалавр_______________
шифр за освітньо-професійною програмою __________________-

Львів
2016


Плани проведення практичних, семінарських та лабораторних занять з навчальної дисципліни «Цивільне право тп процес» для курсантів та слухачів освітнього ступеня «Бакалавр» за напрямом підготовки 6.030401 «Правознавство»


РОЗРОБНИКИ ПРОГРАМИ:

доцент кафедри цивільного права та процесу
к.ю.н. Баліцька Ольга Юріївна

Плани проведення практичних, семінарських та лабораторних занять з навчальної дисципліни «Цивільне право та процес» затверджені на засіданні кафедри цивільного права та процесу, протокол № 1 від 29.08.2016 р.

Т.в.о. завідувача кафедри цивільного права та процесу
підполковник міліції
Кучер В.О.
29.08.2016
© Баліцька О.Ю. 2016
© Львівський державний університет внутрішніх справ, 2016

1. ПЕРЕЛІК ТЕМ, ВИНЕСЕНИХ НА ПРАКТИЧНІ, СЕМІНАРСЬКІ
ТА ЛАБОРАТОРНІ ЗАНЯТТЯ


Вступні зауваження. Семінари, практичні заняття проводяться після прочитання лекції з відповідної теми, тобто з урахуванням того, що курсант уже отримав певну інформацію та теоретичну підготовку.
Семінарські (практичні) заняття мають на меті: по-перше, надання курсантам методичної допомоги у закріпленні й поглибленні теоретичних знань з курсу; по-друге, вироблення у них навиків користування нормативно-правовими актами, які регулюють суспільні відносини при здійсненні правосуддя з цивільних справ вирішенням конкретних задач; по-третє, контроль за самостійним вивченням курсантами наукової, навчальної літератури, а також нормативно-правових актів.
Відповідно до мети будується і методика проведення семінарського та практичного заняття, яка ґрунтується на органічному поєднанні теоретичних і практичних вимог, що ставляться перед курсантами у процесі підготовки і проведення цих занять. Це означає, що кожна тема на практичних заняттях розглядається у двох аспектах: передусім виявляються знання курсантів з теоретичних питань конкретної теми, а потім виконуються завдання з використанням відповідного нормативно-правового матеріалу.
Тому, приступаючи до підготовки семінарських чи практичних занять, курсант повинен опрацювати рекомендовану літературу і нормативний матеріал у відповідності з планом, який додається до кожної теми. Після цього необхідно детально ознайомитися з текстом завдання, виконувати яке потрібно письмово, для того щоб навчити курсантів давати письмові мотивовані відповіді на всі поставлені запитання. Ознайомившись з умовою конкретного завдання, курсант повинен усвідомити його умову, тобто правильно оцінити ті суспільні відносини, які аналізуються, а потім для правильної відповіді та вирішення віднайти нормативно-правові акти. Уважно аналізуючи зміст певного нормативного акту, курсант повинен порівняти, як вирішена конкретна ситуація за умовою завдання і як вона може чи повинна бути вирішена відповідно до вимог діючого законодавства. На їх основі формулюється відповідь на поставлені запитання та запитання, які виникають. Відповідь мусить складатися з мотивувальної та вирішальної частини. У мотивувальній частині відповіді курсант повинен зазначити, які відносини виносяться на розгляд, у чому полягає їх порушення, як потрібно вирішити їх з посиланням на нормативний акт, що є їх вирішальною частиною. Відповідь повинна бути обґрунтована і супроводжуватись з посиланням на конкретну статтю чи пункт нормативного акту. Письмове вирішення сприяє формуванню навичок курсантів складати різні процесуальні документи.
Список рекомендованої літератури поданий у програмі навчальної дисципліни.


Практичне заняття 1, час – 2 год.
Тема № 1. Цивільне право як галузь права
Основні питання
Поняття, предмет та метод цивільного права.
Принципи, функції.
Структура (система) цивільного права. Цивільне право в системі галузей права України.
Паняття цивільного права як науки
Цивільний кодекс України в системі цивільного законодавства України.
Дія цивільного законодавства в часі, в просторі, та за колом осіб.
7. Поняття та зміст цивільних правовідносин.
8. Структура цивільних правовідносин.
9. Види цивільних правовідносин.
10. Підстави виникнення, зміни та припинення цивільних правовідносин.

Теоретичне завдання:
З’ясуйте та вивчіть дефініції таких понять: цивільне право, предмет цивільного права, методи цивільного права, система права, інститут права, наука цивільного права, поняття цивільних правовідносин, види та структура.

Додаткові питання
Які критерії поділу права на приватне і публічне виділяє юридична наука?
Які характерні ознаки притаманні методу приватно–правового регулювання?
Що таке приватне право?
Які елементи (галузі, підгалузі права) входять до структури приватного права?
Які відносини складають предмет цивільного права?
На які види і за якими критеріями поділяються особисті немайнові відносини?
Які особливості методу цивільного права?
У чому полягає диспозитивність методу цивільного права?
Співвідношення цивільних правовідносин з відносинами, які складають предмет регулювання інших галузей права.
Суб'єкти цивільно–правових відносин.
Об'єкти цивільно–правових відносин.

Практичне завдання:
Задача 1. Бондаренко під час подорожі на автомобілі здійснив наїзд на Ткаченка, якому у зв'язку з цим було завдано шкоду. Пізніше Ткаченко звернувся до суду з вимогою про її відшкодування. Бондаренко зробив заяву, що він був визнаний невинним у карному судочинстві і звільнений від відповідальності. Він не може бути притягнений до цивільно–правової відповідальності, тому що ст. 1166 ЦК України передбачає вину як обов'язкову умову відповідальності. На це адвокат Ткаченка зауважив, що в цій ситуації треба користуватись не загальною, а спеціальною нормою – ст. 1187 ЦК України, у відповідності до якої Бондаренко має нести відповідальність за вчинені ним дії.
Поясніть позицію адвоката потерпілого. Як співвідносяться загальні і спеціальні норми

цивільного законодавства?
Задача 2. Петрусенко, від'їжджаючи у відпустку, взяв у борг у свого знайомого Олексенка, певну суму грошей, а також речі, необхідні для відпочинку. Під час поїздки гроші та інші позичені речі у Петрусенка вкрали. Після приїзду він відмовився повертати гроші та відшкодовувати вартість вкрадених речей, посилаючись на те, що він не несе відповідальності за дії злочинців.
Чи є юридично грамотними аргументи Петрусенка? Які правовідносини виникли між зазначеними в тексті завдання особами?
Задача 3. Громадянин Віденко протягом двох років проживав у фактичних шлюбних відносинах з громадянкою Поповою. За цей час Віденко за власні кошти придбав квартиру, причому в нотаріально посвідченому договорі купівлі–продажу квартири він був зазначений як єдиний покупець. Після спливу двох років спільного проживання Віденко і Попова упевнились у неможливості продовження перебування у фактичному шлюбі. Попова вимагала поділити порівну усе майно, нажите під час фактичного шлюбу, в тому числі і квартиру. Віденко заперечував, вказуючи на те, що поділу підлягає усе майно, крім квартири, яка є об'єктом його особистої приватної власності, адже була придбана хоча і під час дії фактичних шлюбних відносин, але за його власні кошти.
Які правовідносини виникли між Біденком і Поповою? Які норми законодавства слід застосувати для вирішення спору?
Задача 4. Після смерті Круглова спадщина (жилий будинок та предмети домашньої обстановки) відкрилася на користь чотирьох його синів – спадкоємців за законом. Усі вони виявили бажання прийняти спадщину. Троє з них вважали, що спадкове майно повинно бути розділено порівну, а четвертий, погоджуючись з необхідністю поділу будинку в рівних частках, посилався на те, що оскільки він був єдиним із спадкоємців, який проживав спільно із спадкодавцем і здійснював за ним догляд, він має виключне право на одержання предметів домашньої обстановки. Цими предметами він, на відміну від інших спадкоємців, користувався ще за життя батька і фактично вважав їх своїм власним майном.
Які правовідносини виникають між спадкоємцями після відкриття спадщини і після здійснення дій, спрямованих на її прийняття? Які відносини – абсолютні чи відносні – мають місце у разі поділу майна, яке належало спадкодавцеві на праві власності, між кількома спадкоємцями?

Теми рефератів
Розвиток поглядів вітчизняних юристів щодо місця приватного права у структурі права.
Юридична рівність як ознака методу приватно–правового регулювання.
Проблеми розмежування сфери дії Цивільного та Господарського кодексів України.
Кодифікація приватного (цивільного) права України.
Основні інститути цивільного права зарубіжних країн.
Конституція України як регулятор цивільно–правових відносин.
Правомірні дії в системі юридичних фактів.

Неправомірні дії в системі юридичних фактів.

Завдання для самостійного опрацювання
Зв’язок цивільного права із суміжними галузями системи права України.
Роль судової практики в удосконаленні, тлумаченні та застосуванні цивільного законодавства.
Динаміка (виникнення, зміна і припинення) цивільних правовідносин.
Суб'єкти цивільно–правових відносин.


Практичне заняття 2, час – 2 год.
Тема № 3. Фізична особа як субєкт цивільних правовідносин
Основні питання
Поняття цивільної правосуб'єктності. Фізична особа (громадянин) як суб'єкт цивільного права.
Поняття правоздатності фізичних осіб.
Поняття та види дієздатності фізичних осіб.
Обмеження дієздатності фізичної особи: підстави, порядок та правові наслідки.
Визнання фізичної особи недієздатною: підстави, порядок та правові наслідки.
Порядок, умови та правові наслідки визнання особи безвісно відсутньою та оголошення померлою.
Опіка та піклування.

Теоретичне завдання:
Вивчити дефініції: правоздатність, дієздатність фізичних осіб, види дієздатності фізичних осіб, опіка та піклування, правові наслідки визнання особи безвісно відсутньою та оголошення померлою.


Додаткові питання
Визначте особливості змісту правоздатності іноземців та осіб без громадянства.
Які критерії дрібного побутового правочину?
Як визначається місце проживання фізичної особи і яке це має правове значення?
Чи є тотожними терміни: «місце проживання» і «місце реєстрації» фізичної особи?
Чим відрізняється оголошення фізичної особи померлою від встановлення факту смерті фізичної особи.
З якою метою запроваджені цивільно–правові інститути опіки та піклування?
Назвіть випадки встановлення опіки та піклування судом.

Завдання для самостійного опрацювання
Місцепроживання фізичної особи та його юридичне значення.
Акти цивільного стану: поняття, види і значення.

Практичне завдання:
Задача 1. У зв'язку з тяжким захворюванням рішенням суду 40–річного Хоменка було визнано недієздатним. На протязі 6 місяців він проходив стаціонарне лікування. Після виходу з лікарні Хоменко став почувати себе набагато краще. У зв'язку з цим опікун Хоменка, його двоюрідний брат Микола, звернувся до місцевого управління юстиції з проханням подати від його імені (опікуна) позов до суду про надання обмеженої цивільної дієздатності Хоменку.
Виправте юридичні помилки, допущені у тексті. Вирішить питання по суті.
Задача 2. 7 вересня 2006 року гр. Н. пішов вранці до магазину за хлібом і не повернувся. 1 лютого 2007 року його дружина звернулася до суду з вимогою визнати її чоловіка безвісно відсутнім. При цьому вона вказала в заяві причину, з якої вона вимагає такого рішення суду, а саме: вона бажає розлучитися зі своїм чоловіком, щоб мати можливість одружитися з іншим.
Чи задовольнить суд вимоги дружини гр. Н.? За яких підстав суд може визнати фізичну особу безвісно відсутньою ?
Задача 3. Виїжджаючи в довгострокове відрядження, Лукіна вимагала, щоб чоловік видав їй розписку в тому, що в її відсутність він не буде продавати належних їм речей. Така розписка не тільки була написана чоло.віком Лукіної, але й посвідчена нотаріусом. Повернувшись через півроку додому, Лукіна з'ясувала, що її чоловік продав телевізор своєму знайомому. Лукіна пред'явила до останнього позов про визнання договору купівлі–продажу телевізора недійсним. До позовної заяви була додана розписка чоловіка.
Яке рішення повинен винести суд?
Задача 4. Коли Григорію Доліну виповнилося 14 років, бабуся в день його народження подарувала йому 500 грн. Григорій наступного дня пішов до банку і поклав ці гроші на депозитний рахунок. Через 3 місяці він зняв з рахунку 250 грн. і купив у батька свого знайомого Чернова собаку. Мати Григорія вимагає, щоб Чернов забрав собаку і повернув 250 грн. Оскільки Чернов відмовився це зробити, мати Григорія змушена була звернутись з позовом до суду про визнання договору купівлі–продажу недійсним.
Чи підлягає позов задоволенню? Чи правомірно вчинили працівники банку, видавши гроші Григорію без згоди на це його батьків?
Задача 5. Сімнадцятирічний Міша Кириченко на першу ж заробітну плату, яку він одержав на заводі, купив у Олега Міщенко куртку. Батьки Міші вимагали, щоб він повернув куртку знайомому і забрав у нього свої гроші. Міша не виконав вимоги батьків і наступного дня уклав договір міни з Селгоковим – робітником того ж заводу. Згідно цього договору Міша передав Селюкову куртку, в замін якої одержав від нього годинник. Батьки Міші вимагають розірвання і цього договору. Оскільки контрагенти Міші за обома угодами відмовились виконати вимоги його батьків, батько Міші звернувся з позовами в суд про визнання договорів купівлі–продажу і міни недійсними.
Чи підлягають ці позови задоволенню?
Задача 6. Шістнадцятирічний Вітя Сумарков, який навчається у технікумі, на одержану стипендію купив декілька білетів грошово–речової лотереї. По одному з цих білетів він виграв холодильник «Дніпро». Не проінформувавши своїх батьків, він продав холодильник за 1500 грн. сусіду по будинку Іванову Я. С. Батько Віті звернувся до Іванова Я. С. з проханням повернути холодильник. Проте Іванов Я. С. відмовився це зробити, посилаючись на те, що білети грошово–речової лотереї Вітя придбав на свою стипендію, то він може самостійно розпоряджатися і цими білетами, і виграшами, які на них випали. Тоді батько Віті пред'явив до Іванова Я. С. позов про визнання договору купівлі–продажу недійсним.
Яке рішення повинен винести суд?
Задача 7. Громадянка Л. 1.04.2009 р. звернулася в нотаріальну контору з проханням посвідчити договір купівлі–продажу житлового будинку, який належав її чоловікові С. Останній рішенням суду від 20.03.2008 р. був визнаний безвісно відсутнім. Нотаріус, враховуючи, що з часу зникнення гр.С пройшло більше 3 років посвідчив правочин.
Зробіть правовий аналіз ситуації.

Теми рефератів
Співвідношення цивільної правоздатності і суб'єктивних цивільних прав.
Обмеження дієздатності та визнання фізичної особи недієздатною: практика застосування.
Цивільний стан особи та його закріплення в актах цивільного стану.
Опіка та піклування як цивільно–правові інститути.


Практичне заняття 3, час– 2 год.
Тема № 4. Юридичні особи як суб`єкти цивільних правовідносин
Основні питання
Поняття та ознаки юридичної особи.
Види юридичних осіб.
Правосуб’єктність юридичних осіб. Документи які подаються для реєстрації юридичних осіб.
Порядок і способи утворення юридичних осіб. Установчі документи юридичної особи.
Державна реєстрація юридичної особи та її правове значення.
Припинення діяльності юридичної особи. Порядок ліквідації юридичної особи.

Теоретичне завдання:
Поняття та ознаки юридичної особи, види юридичних осіб, правосуб’єктність юридичних осіб, припинення діяльності юридичної особи, порядок ліквідації юридичної особи.
Додаткові питання
Назвіть організаційно–правові форми юридичних осіб.
Який порядок утворення юридичних осіб публічного права та юридичних осіб приватного права?
Чи є тотожними терміни «правоздатність юридичної особи» і «дієздатність юридичної особи»?
Розкрийте зміст правоздатності юридичних осіб.
В чому полягає загальна правоздатність юридичних осіб?
В чому схожість та відмінність правоздатності юридичних осіб та правоздатності фізичних осіб?
Порядок реєстрації юридичних осіб та суб'єктів підприємницької діяльності. Суб'єкти реєстрації.
Установчі документи юридичних осіб.
Органи юридичної особи.
Назвіть способи утворення юридичних осіб.
Хто виступає від імені Держави Україна в цивільному обороті?
Які особливості цивільно–правової відповідальності Держави Україна?
Які територіальні громади є суб'єктами права власності, інших цивільних прав?

Практичне завдання:
Задача 1. Товариство з обмеженою відповідальністю «Оріон» вирішило приватизувати шляхом викупу належне йому на праві оренди приміщення магазину. Регіональне відділення ФДМ України поряд з іншими документами вимагає від ТОВ «Оріон» надання протоколу зборів учасників ТОВ «Оріон», на якому учасники вирішили приватизувати приміщення магазину. Учасниками ТОВ «Оріон» є дві юридичні особи: ТОВ «Русь» та ТОВ «Надія». Однак рік тому ТОВ «Надія» ліквідоване за рішенням його учасників. Свою частку до статутного капіталу ТОВ «Оріон» ТОВ «Надія» не внесло. Таким чином, подати необхідний протокол до відділення ФДМ України неможливо.
Як слід вирішити проблему? Чи зміниться рішення проблеми, якщо ТОВ «Надія» внесло свою частку до статутного капіталу ТОВ «Оріон»?
Задача 2. Громадяни Іванов та Петров вирішили заснувати товариство з обмеженою відповідальністю. Однак орган державної реєстрації відмовив у реєстрації, мотивуючи тим, що кількість учасників товариства з обмеженою відповідальністю повинна бути не менше трьох осіб, оскільки за Законом України «Про господарські товариства» кількість членів ревізійної комісії повинна бути не менше 3–х осіб.
Чи є законними дії органу державної реєстрації?
В яких випадках може бути відмовлено в реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності?
Задача 3. Засновник приватного підприємства громадянин А. вирішив продати його громадянину Б. За усною домовленістю покупець (громадянин Б.) зобов'язувався виплатити продавцеві (громадянину А.) за передане підприємство 800 тис. грн. До державної адміністрації для реєстрації змін до засновницьких документів були подані нотаріально засвідчена заява громадянина А. про вихід його зі складу засновників і заява громадянина Б. про введення його в якості засновника приватного підприємства. Громадянин А. передав покупцеві усю документацію підприємства, печатку та штампи. Громадянин Б. у встановлений строк не оплатив вартість підприємства у розмірі 800 тис. грн.
З яким позовом може звернутися громадянин А. для стягнення заборгованості з громадянина Б.? Як правильно оформити відносини, пов'язані з відчуженням приватного підприємства? Що є об'єктом договору відчуження приватного підприємства саме підприємство, права засновника чи майно, належне підприємству?
Задача 4. У 2003 році Романчук заснував приватне підприємство «Рома». У 2008 році Романчук загинув в автоктастрофі. Дружина померлого , Романчук Ірина, звернулася в реєстраційний орган з заявою про внесення змін до статуту підприємства, пов(язаних із зміною засновника. Їй було рекомендовано почекати 6 місяців і отримати свідоцтво про право на спадщину, яке є підставою для такихзмін. Директор підприємства «Рома» заявив, що він не дозволить їй очолити підприємство, оскільки вона не брала участі в його роботі, нічого в бізнесі не розуміється, і може лише занедбати створене чоловіком. Коли через 6 місяців Романчук знову звернулася в реєстраційний орган, новий керівник відмовив в реєстрації змін, оскільки майно підприємства належить останньому на праві власності, а отже не входить в склад спадкового майна.
Хто є вищим органом приватного підприємства «Рома»? Як бути у цій ситуації?
Теми рефератів
Розвиток вчення про юридичні особи в науці цивільного права.
Види юридичних осіб: співвідношення Цивільного і Господарського кодексів.
Банкрутство юридичної особи – суб'єкта підприємницької діяльності.
Релігійні та інші організації як юридичні особи.
Участь України у внутрішньому та зовнішньому цивільному обігу.
Іноземні юридичні особи на території України.

Завдання для самостійного опрацювання
Цивільно–правовий статус філій та представництв юридичної особи.
Документи які подаються для реєстрації юридичних осіб.
Реорганізація юридичної особи.


Практичне заняття 4, час– 2 год.
Тема № 5. Обєкти цивільних правовідносин
Основні питання
1. Поняття і види об'єктів цивільних правовідносин.
2. Поняття речей та їх ознаки. Класифікація речей та її правове значення. Поняття майна.
3. Поняття та основні види цінних паперів.
4. Поняття та види правочинів.
5. Умови дійсності правочинів. Форма правочину.
6. Правові наслідки недійсності правочину.
7. Нікчемні правочини. Оспорювані правочини.
8. Пняття та види представництва.
9. Повноваження представника.
10 Представництво без повноважень та з перевищенням повноважень.
11.Довіреність. Форма та зміст довіреності.
12. Види довіреності. Наслідки припинення довіреності.
13. Поняття та види строків у цивільному праві. Строки та терміни.
14. Поняття та значення строку позовної давності.
15. Види строків позовної давності. Перебіг строку позовної давності
16.Наслідки спливу позовної давності.Вимоги, на які позовна давність не поширюється.


Теоретичне завдання:
Вивчити дефініції: поняття і види об'єктів цивільних правовідносин, поняття речей та їх ознаки, класифікація речей та її правове значення, поняття майна, гроші та валютні цінності як об'єкти цивільних правовідносин, поняття та основні види цінних паперів. Поняття ,види правочинів, умови дійсності правочинів, форма правочину,правові наслідки недійсності правочину,нікчемні правочини, оспорювані правочини, державна реєстрація правочинів, недійсний та неукладений правочин. Поняття представництва, довіреність,форма та зміст довіреності, види довіреності, наслідки припинення довіреності. Претензійні та гарантійні строки, спеціальна позовна давність, відмінність законних та договірних строків, переривання позовної давності, поняття та види строків у цивільному праві, строки та терміни.

Додаткові питання
Поняття та особливості цивільно–правового режиму валютних цінностей.
Назвіть особливі об'єкти цивільних прав.
Назвіть об'єкти цивільних прав, щодо яких встановлюються спеціальні правила оборотоздатності.
Які існують теорії юридичної природи грошей?
Які суб'єкти можуть випускати (видавати) цінні папери?
Що слід розуміти під терміном «нерухоме майно»?
Як співвідносяться між собою послуги та роботи?
Який порядок визначення місця вчинення правочину?
До яких правочинів закон встановлює письмову форму з обов'язковим нотаріальним посвідченням?
Перерахуйте правочини, які законодавець відносить до оспорюваних (нікчемних).
В чому різниця між фіктивними та удаваними правочинами?
Назвіть підстави недійсності правочину.
Які ви знаєте форми укладання правочинів?
Дайте тлумачення термінів «двостороння реституція» й «одностороння реституція».
Які правові наслідки наступають при визнанні правочину недійсним, його частини?
Яка основна відмінність нікчемних правочинів від оспорюваних правочинів?
Чи може бути сторона в правочині з множинністю осіб?
Наведіть ознаки представництва в цивільному праві.
З якого моменту особа набуває права представника?
В чому полягає зміст повноважень представника?
Чи може бути визнаний правочин недійсним, якщо він був вчинений представником з перевищенням повноважень?
Які підстави виникнення представництва передбачено ЦК України?
В яких випадках припиняється представництво?
Які наслідки вчинення правочину представником після припинення довіреності?
Поясність різницю між строком і терміном. Які існують види строків?
Які особливості вчинення дій в останній день строку?
На які вимоги не поширюється строк позовної давності? Чому?Практичне завдання:
Задача 1. Подружжя Мартинових протягом довгого часу колекціонували поштові марки. Після смерті Мартинова у відповідності до складеного ним заповіту належне йому майно повинно перейти в рівних частках до дружини і сина від першого шлюбу. Дружина Мартинова категорично заперечувала проти поділу колекції, вважаючи, що колекція є неподільною, і пропонувала другому спадкоємцю частку в колекції замінити іншими речами із своєї частки. Син Мартинова вимагав передачі йому відповідної частини колекції в натурі.
Визначити, що належить до подільних і неподільних речей?
Чи можливий поділ колекції марок в натурі?
Як би вирішився спір, якби його предметом були:
а) порцеляновий столовий сервіз;
б) колекції старовинних монет;
в) бібліотека;
г) зібрання творів українських поетів;
д) однокімнатна квартира;
є) жилий будинок.
Задача 2. На межі присадибних земельних ділянок, які належали громадянам Сидоренку і Петрову, росла груша. Коли груша почала плодоносити між власниками ділянок виник спір про право на плоди.
Визначити, хто має право на плоди. Як врегулювати спір між Сидоренком і Петровим?
Задача 3. Приватне підприємство «Ростр» (замовник) і будівельний трест (підрядник) домовились про будівництво споруди. Згідно укладеного договору підряду замовник повинен передати підряднику проектно–кошторисну документацію і рішення місцевої адміністрації про відведення землі під забудову, а підрядник повинен побудувати споруду зі своїх матеріалів і передати її замовнику в термін, визначений договором.
Визначити, що єоб'єктом даних правовідносин.
Задача 4. У громадянина України Юхименка було два сини Микола і Богдан. Після смерті за складеним ним заповітом дача заповідалась Миколі, а гараж і автомобіль – Богдану. Микола, який прийняв у спадщину дачу, звернувся до брата Богдана з вимогою віддати йому деякі частини автомобілю (колеса, мотор), щоб урівняти вартість їхніх часток, але Богдан не погодився, мотивуючи тим, що в такому разі вартість автомобіля значно зменшиться. З метою досягнення справедливості Микола звернувся до суду.
Чи правий у своїх діях Микола? Вирішіть задачу по суті.
Задача 5. Гр. Малашенко протягом тривалого часу колекціонував старовинні годинники. Після смерті Малашенка було оголошено складений ним заповіт, за яким все майно, в тому числі і колекція старовинних годинників, має перейти у рівних частках до дружини і дочки та до його рідного брата Андрія. Дружина Малашенка заперечувала проти поділу колекції годинників, вважаючи, що колекція є неподільною, і пропонувала рідному брату Андрію його частку в колекції замінити іншим майном із своєї частки або відшкодувати вартість цієї частини спадку грішми. Брат Малашенка не погоджувався з жодним із варіантів і вимагав передачі відповідної частини колекції в натурі. Дружина Малашенка звернулася до суду за захистом своїх прав.
Чи праві у своїх судженнях сторони? Вирішіть спір по суті.
Задача 6. Сидоренко вирішив подарувати своєму племіннику Рад–ченку бібліотеку юридичної літератури до дня закінчення навчання на юридичному факультеті. Про своє рішення Сидоренко повідомив рідним: дружині і дочці, а також написав листа племіннику Радченку. До передачі книг обдарованому дарувальник помер. Донька останнього відмовилась передати бібліотеку Радченку І попросила сплатити за неї 1 500 грн. Радченко заперечував проти сплати грошей, пославшись на лист, в якому вказувалось, що бібліотеку йому подаровано. Донька Сидоренка послалась на заповіт свого батька, в якому сказано, що вона є спадкоємцем всього майна.
Як вирішити спір, який виник між донькою померлого Сидоренка і Радченком?
В якій формі укладається договір дарування?
Задача 7. Між Шапталою та Барановою було укладено договір купівлі–продажу квартири № 1 по вул. Сумській 122 в м. Запоріжжі. Договір було засвідчено Запорізькою товарною біржею «Свобода». При цьому були виконані всі умови угоди – продавець звільнив квартиру, виписавши з неї дружину, був проведений повний розрахунок у відповідності з договором. Згодом Баранова продала вказану квартиру Гірко, оформивши договір купівлі–продажу у нотаріуса. Після смерті Шаптали його дочка Васильчеяко заявила позов про визнання угод купівлі–продажу квартири недійсними у зв'язку з тим, що перший договір відчуження квартири, укладений між Шапталою та Бараяовою, не відповідає вимогам закону, оскільки при його укладенні не була дотримана нотаріальна форма, тому договір, укладений в подальшому, також повинен бути визнаний недійсним. З метою захисту своїх прав Баранова та Гірко заявили зустрічний позов про визнання першого договору дійсним.
Вирішити спір.
Задача 8. В 2007 р. Березовська купила на ринку у невідомого громадянина золотий браслет, заплативши за нього 600 грн. В 2008 р. вона подарувала його своїй сестрі Ірині. В цьому ж році органами міліції був затриманий Юрченко, який скоїв в 2008 р. крадіжку золотих речей із ювелірної крамниці. На допиті він назвав ряд осіб, в тому числі і Березовську, яким продав викрадене. Як було встановлено вартість золотого браслету, проданого Юрченком Березовській складає 800 грн.
Чи дійсні правочини між Юрченком і Березовською, між Березовською і її сестрою? Хто повинен бути визнаним власником браслета?
Задача 9. Л. здала у ремонт велосипед, але через два дні їй довелося терміново виїхати у сусідню область. Повернулась вона аж через 3 місяці. Ідучи на другий день у велоремонтну майстерню, вона несподівано побачила як К. їде на її велосипеді. Вона зупинила К. і поставила умову про повернення речі, заявивши володільцю велосипеда, що може показати документи, які підтверджують її право власності. К. відмовилася, мотивуючи це тим, що велосипед вона купила на ринку.
Вирішить питання по суті.
Задача 10. 5 січня 2004 року Денисенко, продавець будинку, разом із Феофановим, покупцем будинку, прийшов у нотаріальну контору, щоб посвідчити договір купівлі–продажу речі. 8 січня вони мали здійснити державну реєстрацію переходу права власності на будинок до нового власника. Гроші продавець отримав у нотаріальній конторі, 6 січня під час риття траншеї ковшем екскаватора було пошкоджено передню стіну будинку.
Вирішіть спір.
Задача 11. Клименко видав довіреність Петровій на продажу нею частини будинку, приналежного йому на праві приватної власності, і посвідчив її за своїм місцем роботи (в малому підприємстві). На підставі цієї довіреності Петрова оформила у письмовій формі договір купівлі–продажу частини будинку Зінченкові.
Які правові наслідки договору на продаж частини будинку, приналежного Клименкові, Зінченкові? Чи відповідає вимогам законодавства видана Клименком Петровій довіреності?
Задача 12. 70–річна Карпова, не маючи можливості в силу стану здоров’я зайнятись підшуканням покупця свого будинку і здійснення його продажу, вирішила видати довіреність на укладення договору купівлі–продажу гр–ві Шумському. В зв’язку з необхідністю оформлення довіреності Шумський звернувся до нотаріуса. Нотаріус відмовив в посвідчені довіреності вказавши, що особу, яку представляють в силу свого фізичного стану не може віддавати звіт в своїх діях.
Вирішіть спір.
Задача 13. В січні 1999 року у Горбунова була вкрадена шапка з цінного хутра і шкіряна куртка. Остання в жовтні 2003 року була випадково впізнана у Воронова. Через місяць Горбунов подав.позов про повернення йому куртки і компенсації заподіяної шкоди по придбанню іншого одягу і за зношення куртки. В суді відповідач пояснив, що цю куртку його друзі в 2000 році подарували йому до дня народження і він нікому її не поверне, тим більше, що з моменту втрати куртки Горбуновим минуло вже більше 3–х років. Позивач, навпаки, вважає, що строк почав текти з моменту, коли він подав позов, оскільки раніше не було відомо, до кого подавати позов.
Вирішить справу. Як визначається момент початку спливу строків позовної давності?
Задача 14. 20 вересня 2001 року Кононов позичив 1000 грн. Шдгорному з умовою повернення через 3 місяця. Проте борг вчасно повернутий не був. В жовтні цього ж року Підгорний виїхав до Польщі, де за скоєний злочин був засуджений на 1.5 року. В грудні 2002 року його дружина передала Кононову 500 грн. Після повернення із Польщі в травні 2003 року Підгорний разом з дружиною поїхав з Харкова в Закарпатську область на постійне проживання. 30 січня 2004 року Кононов подав позов до Шдгорного про повернення боргу із врахуванням індексації. В досудовому розгляді Підгорний, не заперечуючи факту позики, пояснив, що строки позовної давності минули, він дружині не доручав повертати борг.
Вирішить справу.
Задача 15. 1 січня 2001 року Кулько здав в оренду на п'ять років свій будинок Кузіну. Орендна плата була передбачена в розмірі 2 000 грн. на рік при щорічному внесенні в січні за рік наперед. Оскільки Кузін протягом всього строку дії договору орендної плати не вносив, Кулько 15 лютого 2005 року пред'явив позов до Кузіна про відшкодування орендної плати за п'ять років у сумі 10 000 грн. Кузін просив у позові відмовити, оскільки позивач пропустив строк позовної давності.
Вирішить справу.
Задача 16. Скронченко вбив Вирова, на утриманні якого знаходився малолітній син. Мати дитини звернулася з заявою до слідчих органів про визнання її цивільним позивачем у кримінальній справі. Постановою слідчого від 11 липня 1999 року її було визнано цивільним позивачем. Вироком суду, що набрав сили 13 червня 2004 року, цивільний позов про відшкодування збитків залишено без розгляду. 18 листопада 2005 року потерпіла звернулася з позовом до відповіде ча про стягнення збитків на утримання дитини, починаючи з 5 березня 1999 року, районний суд вирішив стягнути збитки з 18 листопада 2005 року, тобто з часу звернення потерпілої до суду, оскільки нею було порушено строк позовної давності.
Зробіть висновок по справі.

Теми рефератів
Цінні папери як об’єкт цивільних правовідносин.
Нормативно–правове регулювання об’єктів цивільних правовідносин.
Нерухоме майно як об’єкт ицвльних правовідносин.
Недійсність договорів за цивільним та господарським законодавстваом.
Правочин, щ порушує публічний порядок.
Фіктивні та удавані правовчини.
Державна реєстрація правочинів.
Недійсний та неукладений правочин.
Правочини з нерухомим майном. Проблеми теорії та практики.
Недійсність договорів з нерухомим майном.
Комерційне представництво: становлення та розвиток.
Представництво за довіреністю
Претензійні та гарантійні строки.
Спеціальна позовна давність.

Завдання для самостійного опрацювання
Результати інтелектуальної творчої діяльності як об'єкти цивільних правовідносин.
Особисті немайнові блага як об'єкти цивільних правовідносин.
Сторони в правочині, які беруть участь у справах про визнання правочину недійсним.
Правові наслідки недійсності окремих частини правочину.
Підстави припинення представництва, що здійснюється за довереністю.
Особливості комерційного представництва.
Істотні умови договору доручення.
Переривання позовної давності.


Практичне заняття 5, час– 2 год.
Тема № 5. Особисті немайнові права фізичної особи
Основні питання
Поняття та ознаки особистих немайнових відносин.
Система особистих немайнових прав у Цивільному кодексі України.
Поняття та види особистих немайнових прав, що забезпечують природне існування фізичної особи.
Право на життя як невід'ємне право фізичної особи.
Поняття та види особистих немайнових прав, що забезпечують соціальне буття фізичної особи.
Право на ім'я. Підстави та порядок зміни імені фізичною особою.
Особливості захисту права власності працівників ОВС.

Теоретичні питання:
Поняття та види інформації, правова охорона особистих паперів та кореспонденції, розпорядження особистими паперами, обмеження права на таємницю кореспонденції, охорона інтересів фізичної особи при проведенні фото–, кіно–, теле– та відеозйомок, гарантії права на свободу літературної, художньої, наукової та технічної творчості.

Додаткові питання
Право на сім'ю, на опіку або піклування.
Право на безпечне для життя та здоров'я довкілля.
Право на місце проживання.
Право на недоторканість житла, на вибір роду занять.
Право на свободу пересування, на свободу об'єднання та на мирні збори.
Захист права на честь і гідність та ділову репутацію працівників ОВС.

Практичне завдання:
Задача 1. Сергієнко, яка має десятирічну дочку від першого шлюбу, вирішила вдруге вийти заміж за Сергія Петровича Попова. Попов поставив перед нею декілька умов, наряду з іншими була вимога змінити прізвище і по–батькові її доньки Ірини. Попов хотів, щоб доньку Ірину Сергієнко звали Іриною Сергіївною Поповою. Ірина, яка часто бачилася зі своїм рідним батьком, не хотіла міняти прізвище та по–батькові.
В яких випадках можлива зміна прізвища та по–батькові дитини? Чи необхідна при цьому згода рідного батька дитини і самої дитини?
Задача 2. М. працював водієм автобази тресту, звільнився з роботи за власним бажанням. У виданій службовій характеристиці, знаходилися відомості про погану роботу М.: про порушення трудової дисципліни, неправильну поведінку в колективі. М. був не згоден з характеристикою, оскільки зауважень по виконанню його трудових обов’язків не було зі сторони адміністрації, дисциплінарні стягнення на нього не накладалися, єдиний за всі 5 років конфлікт з товаришем був визнаний серйозними особистими причинами і потім врегульований. М. звернувся до суду з позовом до автобази тресту про заперечення компрометуючих його фактів, які є в службовій характеристиці.
Чи порушено право М. на честь і гідність? До кого має пред’являти позов?
Задача 3. Солтанов, проходячи по вулиці, побачив в вітрині фотоательє, де він колись фотографувався, свою фотокартку. Фотокартка Солтанову не сподобалась і він вимагав, щоб її негайно зняли з вітрини. Директор ательє відповів, що у вітрині виставлені кращі роботи майстрів ательє, і знімати фотокартку він не буде, так як розміщення її на вітрині ніяк не торкається гідності Солтанова. Солтанов звернувся в юридичну консультацію з питанням, чи він має право через суд вимагати захисту своїх прав.
Які права Солтанова були порушені?
Задача 4. За один місяць до виборів міського голови м. Доброполя по місту були розклеяні листівки, у яких один із кандидатів на посаду міського голови був названий лідером злочинної організації. У листівці навіть містилася його кличка, якою нібито його називали у злочинних колах. Під листівкою був підпис “Патріоти міста”. Оскільки поширювачів інформації встановлено не було, то цей кандидат звернувся з проханням до прокуратури дати офіційне спростування цієї інформації як недостовірної у місцевих ЗМІ. Прокуратура йому відмовила.
Чи правомірна відмова? Свою відповідь обґрунтуйте.
Задача 5. На урочистому засіданні до дня медичного працівника, яке проводилося у конференц–залі районної лікарні, головний лікар привітав нещодавно прийняту на роботу лікарку із 29–річчям і побажав їй до 30 років одружитися. Лікарка вважає, що цим самим головний лікар втрутився в її особисте життя, а той вважає, що він ніяких протиправних дій не вчинив.
Дайте юридичний аналіз ситуації.

Теми рефератів
Джерела правового регулювання особистих немайнових прав фізичної особи.
Право на охорону здоров'я та на медичну допомогу: їх забезпечення та реалізація в Україні.
Зміст та забезпечення права на свободу та особисту недоторканість. Обмеження свободи особи.
Правове регулювання відносин у сфері донорства крові, її компонентів, органів та інших анатомічних матеріалів.
Особливості правової охорони відкритої, конфіденційної та таємної інформації.


Завдання для самостійного опрацювання
Спеціальні способи захисту особистих немайнових прав
Честь, гідність та ділова репутація як об'єкти правової охорони.

Практичне заняття 6, час– 2 год.
Тема № 6. Речове право та право власності
Основні питання
Зміст права власності.
Форми і види права власності за законодавством України.
Підстави виникнення та припинення права власності та інших речових прав.
Поняття та ознаки права приватної власності. Місце приватної власності серед інших форм власності.
Право державної та комунальної власності.
Поняття та основні цивільно–правові способи захисту права власності.
Витребування майна з чужого незаконного володіння (віндикаційний позов).

Теоретичне завдання:
Форми і види права власності за законодавством України, підстави виникнення та припинення права власності та інших речових прав, поняття та ознаки права приватної власності, місце приватної власності серед інших форм власності, поняття та ознаки права власності юридичних осіб, суб'єкти права державної власності.

Додаткові питання
Ознаки речових прав.
Власність і право власності: співвідношення.
Момент виникнення права власності у набувача майна за договором.
Суб'єкти права приватної власності фізичних осіб.
Набувальна давність за ЦК України.
Об'єкти права державної власності.
Суб'єкти права комунальної власності.
Загальна характеристика володіння чужим майном.
Захист прав володільця, який не є власником.

Практичне завдання:
Задача 1. А. У 2004 році придбав автомобіль ВАЗ 21073 за 25,000 грн. За період експлуатації він обладнав машину сигналізацією вартістю 1,000 грн., здійснив антикорозійну обробку кузова (1,500 грн.) та зробив капітальний ремонт двигуна за 2,500 грн. У 2006 році при огляді автомобіля працівником ДАІ з'ясувалось, що 4 цифри на номері кузова перебиті, а сам автомобіль викрадений у 2003 році та проданий за підробленим договором доручення Б. Через деякій час Б. продав автомобіль В., В. продав його Г., а Г., у свою чергу, продав його А. Таким чином, А. є четвертим набувачем машини. Автомобіль у А. був вилучений та повернутий власнику.
Як слід вирішити справу? Яким чином А. може захистити свої інтереси?
Задача 2. Білецький звернувся з позовом до Кондратенко про визнання недійсним свідоцтва про право на спадщину та про визнання за ним права власності на половину будинку і на половину грошового вкладу, посилаючись на те, що він і спадкодавиця Колосова разом вели спільне господарство, він за свої кошти капітально відремонтував будинок, побудував сарай. Однак після смерті Колосової відповідачка Кондратенко (сестра Колосової) успадкувала все майно і тим самим позбавила його права власності на половину будинку і на половину внесків, тобто на майно, яке було набуто за спільні кошти.
Як слід вирішити справи?
Задача 3. У січні 2004 року Литвиненко придбав у Бовкуна трикімнатну квартиру, яка належала останньому на підставі свідоцтва про право власності на житло. Коли Литвиненко через деякий час вирішив продати цю квартиру він виявив, що Бовкун залишається зареєстрованим у його квартирі. Бовкун відмовився виписуватися з квартири і Литвиненко вирішив звернутися з позовом до суду.
З яким позовом може звернутися Л.? Як слід вирішити справу?
Задача 4. Л. дав у газеті оголошення про продаж телевізора. На оголошення відізвався С, якому Л. на словах погодився продати телевізор за 800 грн. Одержавши дану суму, Л. просив зачекати покупця кілька днів, поки він придбає в магазині інший телевізор замість проданого. Проте протягом цього періоду у помешканні Л. сталася пожежа і телевізор згорів. Як було встановлено комісією ЖЕО – пожежа відбулася через коротке замикання. Дізнавшись про це, С. пред'явив вимогу до Л. про повернення грошей. Л. заперечував, вказавши на те, що сторони досягли згоди щодо укладення договору купівлі–продажу, С. став власником телевізора і, як власник, має нести ризик випадкової загибелі речі згідно ст. 323 ЦК України.
Вирішить спір.
Теми рефератів
Особливості права власності окремих видів юридичних осіб.
Порівняльний аналіз речових прав на майно державних під приємств та установ (юридичних осіб публічного права) за Цивільним та Господарським кодексами України.
Земельні сервітути.
Права та обов'язки учасників спільної часткової власності.
Зміст і здійснення права приватної власності фізичних осіб.

Завдання для самостійного опрацювання
Поняття права спільної власності та її види.
Поняття права власності.


Практичне заняття 7, час– 2 год.
Тема № 7. Право інтелектуальної власності
Основні питання
Поняття права інтелектуальної власності.
Джерела правового регулювання відносин, пов'язаних з інтелектуальною діяльністю
Зміст права інтелектуальної власності.
Поняття та ознаки твору. Об'єкти, що охороняються авторським правом.
Суб'єкти авторських прав. Поняття та джерела регулювання суміжних прав.


Теоретичне завдання:
Вивчити дефініції: строки чинності авторського права, способи використання твору, оприлюдненням твору, опублікуванням твору, порядок реєстрації авторського права на твір,правове положення патентознавців.

Додаткові питання
Об'єкти права інтелектуальної власності.
Первісні та похідні суб'єкти права інтелектуальної власності.
Об'єкти права інтелектуальної власності.
Строк чинності прав інтелектуальної власності.
Як співвідносяться авторське право та суміжні права?
Назвіть ознаки твору.
Які види співавторства ви знаєте?
Чим відрізняється право на винагороду від права наслідування?

Практичне завдання:
Задача 1. Видавництво «Нове слово» замовило письменнику Кирилен–кові написання роману «Велика земля». Твір мало бути передано видавництву для друку через 6 місяців. Про майбутній випуск твору видавництво дало інформацію до преси, уклало договір з деякими установами про продаж цього твору у надрукованому варі– анті до Міжнародного жіночого дня. Однак через хворобу у відведений строк автор роботу над твором не закінчив. У зв'язку з цим видавництво звернулося до суду з позовом про відшкодування збитків, включаючи упущену вигоду. Кириленко проти цього заперечував, твердячи, що написання роману є складною творчою працею і не піддається плануванню у часі. До того ж норми зобов'язального права не поширюються на авторське право.
Вирішіть спір.
Задача 2. В пародії на стиль відомого поета пародист вказав деякі відомості з його особистого життя, а при її публічному виконанні кривлявся та гримасничав. Вбачаючи порушення своїх прав, поет подав позов до суду.
Проаналізуйте наведену ситуацію. Які відносини виникли? Чи порушені права поета?
Задача 3. У 1992 році видавництво «Обрій» опублікувало повість Зотова «Випадок у горах». В червні 1994 року автору стали відомі факти використання його твору без згоди, а саме: невеликий уривок з повісті був зачитаний в літературній програмі по обласному радіо; повість додатково видана тиражем 800 примірників рельєфно–крапковим шрифтом для сліпих та іншим видавництвом; за сюжетом повісті написана п'єса і відбувалася вистава в Харківському театрі юного глядача; уривок з повісті опублікований в одному із літературних журналів та хрестоматії сучасної української літератури для школярів; видавництво «Новий час» опублікувало повість у перекладі на російську мову і частину тиражу імпортувало до Росії; один з інститутів виготовив 50 примірників твору для використання в навчальному процесі. При цьому в деяких місцях твір переривався коментарями стосовно літературних прийомів та образів, якими користувався автор.
Підготуйте письмові відповіді на поставлені питання і поясніть на цьому прикладі межі дії авторського права.
Задача 4. Протягом двох років власник патенту Пантелеймонів відмовлявся від неодноразових пропозицій надати дозвіл на використання винаходу. Зацікавлений у використанні винаходу машинобудівний завод звернувся в суд із заявою про надання йому примусової ліцензії на використання винаходу.
Яке рішення повинен прийняти суд?
Задача 5. До місцевого суду Дарницького р–ну м. Києва звернувся Оле–сенко з позовом до механічного заводу. Олесенко просив стягнути із заводу 15 тис. грн. за використання його винаходу, на який він отримав патент два роки тому. Завод позовних вимог не визнав, посилаючись на те, що продукцію він виготовляє на основі технічної документації, яку він придбав у СКБ «Квант», що знаходиться у м. Ужгороді.
Вирішіть спір.

Теми рефератів
Правова охорона та захист авторського права і суміжних прав.
Особливості використання фонограм та відеограм.
Поняття і джерела права промислової власності.
Право інтелектуальної власності на винахід, корисну модель і промисловий зразок.
Оформлення прав на винаходи, корисні моделі і промислові зразки.

Завдання для самостійного опрацювання
Визначте відмінності між двома правовими категоріями «прово власності» та «право інтелектуальної власності».
Суб»єкти комерційного найменування.
Захист патентних прав.
Об'єкти, суб'єкти суміжних прав.


Практичне заняття 8, час– 2 год.
Тема № 18 Зобов’язальне право. Загальні положення
Основні питання
Поняття та основні риси цивільно–правового зобов'язання.
Підстави виникнення цивільно–правових зобов'язань.
Види цивільно–правових зобов'язань.
Види забезпечення виконання зобов’язань.
Строк, місце та спосіб виконання зобов'язання.
Порядок та способи припинення зобов’язань у зобов’язальному праві.

Теоретичне завдання:
Вивчити дефініції: Поняття та основні риси цивільно–правового зобов'язання, підстави виникнення цивільно–правових зобов'язань, види цивільно–правових зобов'язань, види забезпечення виконання зобов’язань, строк, місце та спосіб виконання зобов'язання, порядок та способи припинення зобов’язань у зобов’язальному праві.

Додаткові питання
Які особливості зобов’язальних правовідносин?
З яких елементів складається зобов’язання?
Що складає зміст зобов’язання?
Проаналізуйте співвідношення між договором та зобов'язанням.
Чи можливе виникнення зобов’язань з подій?
На які види поділяються зобов’язання?
Як ви можете визначити поняття “регресні зобов’язання”?
Які принципи виконання зобов’язань?
Як здійснюється виконання грошового зобов’язання?
Які умови уступки вимоги та переводу боргу?
Яка форма правочину про неустойку передбачена законодавством?
Що складає зміст договору застави?
Які є ознаки договірної відповідальності?
Які наслідки прострочення виконання грошового зобов’язання?
В яких випадках припинення зобов’язання зарахуванням не допускається?

Практичне завдання:
Задача 1. Гриценко позичив у Рудика 10 000 грн. строком на один рік, але в установлений строк грошей не повернув. Через шість місяців після настання строку виконання договору Рудик звернувся з позовом до суду про стягнення з Гриценка 10 000 грн. та 3% річних за час прострочення. Гриценко не заперечував проти сплати боргу, але відмовився від сплати процентів. Він пояснив, що кредитор сам винен у тому, що в строк, визначений договором, не забрав у нього гроші. Гроші лежали у нього (Гриценка) дома і всі члени сім'ї були попереджені, що прийде Рудик, і йому потрібно буде віддати гроші.
Вирішіть справу. Які були б наслідки зміни місця проживання Рудика?
Задача 2. Договір купівлі–продажу між ТОВ «Альфа» (продавець) і ТОВ «Вега» (покупець) передбачав 30% попередню оплату. Гроші ТОВ «Альфа» були перераховані засновником ТОВ «Вега» Малишевим. Після цього Малишев звернувся до ТОВ «Альфа» з вимогою про передачу йому товару. ТОВ «Альфа» відмовилося, стверджуючи, що виконання частини зобов'язання третьою особою не є підставою для заміни сторони в зобов'язанні.
Хто має рацію в даному спорі? Чи змінилася б ситуація, якби Малишев сплатив 100% вартості товару?
Задача 3. Поляков уклав договір позики з Гусєвим, на підставі якого передав останньому 1000 доларів США на строк 3 місяці. При укладенні угоди був присутній спільний друг Полякова та Гусєва Щупіков, який запевнив Полякова, що Гусєв поверне борг вчасно, і що він, Щупіков. ручається за Гусєва. Через три місяці Гусєв борг не повернув. Поляков звернувся до Щупікова як до поручителя з проханням повернути борг. При цьому він зазначив, що якби Щупіков не поручився за Гусєва, вів ніколи не надав би йому таку велику суму.
Вирішіть справу.
Задача 4. Мороз повертаючи частину боргу Цвіляку, повідомив його, що сума, яка залишилася, останній може отримати з Веремчука, який являється його боржником. В підтвердженні сказаного Мороз передав Цвіляку розписку Веремчука, в якій той визнає себе боржником Мороза. Цвіляк відмовився від розписки і заявив, що він вимагає повернення суми, яка залишилась, особисто його боржником – Морозом.
Як здійснюється уступка вимог і перевід боргу.

Теми рефератів
Розвиток зобов’язального права в Україні.
Поняття, функції та сфера застосування застави.
Неустойка як спосіб забезпечення виконання зобов’язання.
Виконання зобов'язання з множинністю осіб.

Завдання для самостійного опрацювання
Особливості зустрічного виконання зобов’язань.
Предмет застави.

Практичне заняття 9 час– 2 год.
Тема № 9. Цивільно–правовий договір
Основні питання
Поняття та ознаки цивільно–правового договору.
Види цивільно–правових договорів.
Зміст договору як юридичного факту. Види умов договору.
Поняття та ознаки оферти. Юридична дія оферти. Поняття та ознаки акцепту.
Момент укладення цивільно–правового договору. Зміна та розірвання цивільно–правового договору: підстави та правові наслідки.
Поняття, загальна характеристика договору купівлі–продажу.
Купівля–продаж у роздрібній торгівлі.
Поняття та юридична характеристика договору міни.
Поняття та юридична характеристика договору дарування.
Поняття та юридична характеристика договору довічного утримання.

Теоретичне завдання:
Вивчити дефініції: цивільно правовий договір, принцип свободи договору, зміст договору як юридичного факту,види умов договору, поняття та ознаки оферти, юридична дія оферти, поняття та ознаки акцепту. Значення договору поставки в торгівельному обороті України, правове регулювання договору купівлі–продажу, охорона прав споживачів, договори купівлі–продажу об’єктів приватизації та цінних паперів, правове регулювання бартерних правочинів.
Додаткові питання
Яка різниця між договором та правочином?
За якими критеріями поділяють цивільно–правові договори на види?
Які функції цивільно–правового договору?
Яка різниця між попереднім та основним договором ?
Що складає зміст протоколу розбіжностей ?
Що таке пролонгація договору?
Поясніть поняття істотних, випадкових, звичайних умов договору?
Яке юридичне значення типових умов договору?
Чи є строк договору його істотною умовою?
Які особливості купівлі–продажу нерухомості?
Як визначається момент виникнення права власності на майно у покупця?
Які права має покупець у разі продажу йому речі неналежної якості?
Чи потрібно нотаріально завіряти договір дарування автомобіля?
Чи потрібно волевиявлення обдарованого за договором дарування?
В яких випадках договір довічного утримання припиняється?
Які істотні умови договору довічного утримання?
Які вимоги ставляться до форми договору довічного утримання?
В якій формі укладається договір майнового найму?

Практичне завдання:
Задача 1. Березовський запропонував своєму знайомому Абрамовичу придбати у нього картину відомого майстра. Наступного дня Абрамович направив Березовському по факсу відповідь, в якій містилася згода купити картину та вказувалася ціна купівлі. Через п'ять днів Березовський повідомив Абрамовича, що згодний продати йому картину, але за ціною на 25% більше, ніж ціна, запропонована Абрамовичем. Абрамович не погодився, зазначивши, що, на його думку, договір вже укладений на умовах, що містяться у його факсимільному повідомленні, яке є акцептом.
Дайте визначення оферти та акцепту. Чиї дії в даному випадку можна розглядати як оферту або акцепт? Чи був укладений договір?
Задача 2. Постачальник та Покупець уклали договір поставки метало–продукції. Ціна в договорі не була визначена. Строк поставки через три місяці після укладення договору. Коли підійшов строк поставки продукції, ціна на неї у зв'язку із зміною кон'юнктури ринку виросла вдвічі. Постачальник вимагає оплати продукції за ціною, яка існує на день поставки. Покупець погоджується оплатити продукцію за ціною, яка існувала на момент укладення договору.
Вирішіть справу.
Задача 3. ТОВ «Альфа» користувалося приміщенням, яке належало ТОВ «Вега». Відносини між ними не були оформлені договором. Через чотири місяці ТОВ «Вега» надіслало ТОВ «Альфа» проект договору оренди, в якому визначався строк оренди з моменту початку фактичного використання орендарем приміщення. Юрист ТОВ «Альфа» не погодився з такою умовою, зазначивши, що положення договору не можуть застосовуватися до відносин, які виликли до моменту його укладення.
Чи вірну консультацію надав юрист ТОВ «Альфа»?
Задача 4. ТОВ «Вега» придбало у ТОВ «Альфа» нежилий будинок для розміщення офісу. Будинок був розташований на земельній ділянці, що знаходилася у комунальній власності та перебувала у віданні міської ради. ТОВ «Вега» звернулося до міськради з пропозицією укласти договір оренди земельної ділянки для обслуговування будинку на 49 років. Рішенням міськради ТОВ «Вега» було відмовлено в укладенні договору оренди та зобов'язано укласти договір купівлі–продажу земельної ділянки. Не погодившись з рішенням міськради, ТОВ «Вега» звернулося до суду.
Які аргументи може навести ТОВ «Вега» в суді та на які норми законодавства йому треба посилатися?
Задача 5. Петренко придбав у магазині комп'ютер із розстроченням платежу на 3 роки. За договором Петренко мав 3 числа кожного місяця сплачувати встановлену у договорі грошову суму. Через рік після оформлення договору підприємство, на якому працював Петренко, було ліквідовано. Петренко у пошуках роботи виїхав за кордон та припинив сплачувати встановлену договором суму. Представники магазину звернулися до дружини Петренка з вимогою внести несплачену суму грошей або повернути комп'ютер. Після відмови дружини Петренка представники магазину звернулися з позовом до суду.
Чи правомірним було звернення представників магазину до дружини Петренка? Яке рішення буде прийнято судом? Обґрунтуйте його.
Задача 6. Меркулов придбав у магазині комп'ютер із розстроченням платежу на 2 роки. За договором Меркулов повинен був сплачувати кожного місяця встановлену у договорі грошову суму. Через рік після оформлення договору у зв'язку з тим, що Меркулов протягом п'яти місяців не сплачував відповідних сум, представники магазину звернулися до Меркулова з вимогою внести несилачену суму грошей або повернути комп'ютер. Меркулов відмовився сплатити кошти та повернути комп'ютер, оскільки подарував його своїй сестрі Марії і запропонував представникам магазину звернутися до неї з тими ж вимогами. Після відмови Меркулова представники магазину звернулися з позовом до суду.
Чи правомірним було звернення представників магазину до Меркулова?
Яке рішення буде прийнято судом? Обґрунтуйте його.

Теми рефератів
Розвиток договірного права в Україні.
Стадії укладення цивільно–правового договору.
Правове регулювання договору купівлі–продажу.
Договори купівлі–продажу об’єктів приватизації та цінних паперів.
Правове регулювання бартерних правочинів

Завдання для самостійного опрацювання
Форма цивільно–правового договору.
Функції цивільно–правового договору.
Істотні умови договору поставки.
Спеціальні підстави припинення договору ренти


Практичне заняття 10 час– 2 год.
Тема № 9. Цивільно–правовий договір
Основні питання
Поняття та загальна характеристика договору майнового найму (оренди).
Поняття та особливості договору прокату.
Поняття та види договору лізингу.
Поняття та загальна характеристика договору позички (безоплатного користування майном).
Загальні положення про підряд.
Поняття та юридична характеристика договору побутового підряду.
Поняття та юридична характеристика договору будівельного підряду
Поняття та види договорів про надання послуг.( договір доручення, договір зберігання та ін.)
Зобов`язання, які виникають із розрахунково–кредитних відносин ( договір позики, кредитний договір, договір банківського вкладу, договір банківського рахунку).

Теоретичне завдання:
Вивчити дефініції: поняття договору майнового найму (оренди),форма, строк, права та обов’язки сторін договору майнового найму, право орендаря на укладення договору оренди на новий строк після закінчення строку оренди, поняття договору прокату,поняття та види договору лізингу.Договір підряду.
Договір про надання послуг. Договір позики, кредитний договір, договір банківського вкладу, договір банківського рахунку

Додаткові питання:
В яких випадках наймач або наймодавець має право достроково розірвати договір?
Чи допускається здача в піднайом майна за договором побутового прокату?
Ознаки договору підряду. Відмежування його від трудового договору, договору поставки та договорів з надання послуг.
Які права замовника в разі порушення договору підрядчиком?
Предмет договору про надання послуг.
Зміст договору про надання послуг.
Відповідальність сторін за договором про надання послуг.
Одностороння відмова від договору про надання послуг та її правові наслідки.
У якій формі укладається договір кредитування?
В якій формі укладається договір банківського вкладу?

Практичне завдання:
Задача 1. Громадянин Івченко звернувся до брокера гр. Степанова, який працював у ТОВ «Добробут», з проханням оформити на Київській універсальній біржі договір купівлі–продажу будинку. Гр. Івченко і гр. Степанов домовилися про те, що останній знайде покупця і продасть від імені гр. Івченко його будинок за встановлену ціну. Після оформлення купівлі–продажу виявилося, що будинок був проданий за нижчу ціну, з чим гр. Івченко не погодився.
Які документи необхідні для укладення договору купівлі–продажу житлового будинку? Чи є підстави у даному випадку розірвати договір купівлі–продажу? Яким чином гр. Івченко може захистити свої інтереси?
Задача 2. Неповнолітній Пономаренко подарував на день народження своєму товаришеві, повнолітньому Сидорову, картину. Після того як батьки Пономаренка виявили, що картина зникла з їх квартири і з'ясували обставини, вони звернулися до батьків Сидорова з вимогою про повернення картини, зазначивши, що вона дуже дорога. Батьки Сидорова пояснили, що картину повернути неможливо, бо Сидоров її продав, а гроші відшкодувати вони не мають наміру. В справи сина вони не втручаються і про подарунок вони нічого не знали. Мати Пономаренка звернулася з позовом до Сидорова з вимогою відшкодувати вартість картини.
Як вирішити спір?
Задача 3. Рижко подарував своїй дружині сережки і каблучку з діамантами вартістю десять тисяч гривень. В подальшому між ними виник спір про розподіл майна. Рижко включив вимогу про те, що вказані ювелірні вироби також підлягають розподілу. Дружина Рижко заперечувала проти цього і пояснила, що спірні сережки і каблучка були подаровані на день народження в присутності свідків. Свідки таке підтвердили своїми показаннями в суді.
Яке рішення має винести суд?
Задача 4. 25 грудня 2006 року між подружжям Грибовими та Прохоровою був укладений договір довічного утримання, за яким Прохорова передала у власність подружжю Грибових жилий будинок, що знаходиться у Києво–Святошинському районі Київської області, а Грибови зобов'язувалися довічпо утримувати Прохорову. Договір не був належним чином нотаріально завірений. ЗО вересня 2007 р. Прохорова померла, у грудні 2007 р. син Прохорової звернувся до нотаріальної контори про видачу свідоцтва про право на спадщину. Свідоцтво про право на спадщину було видане у січні 2008 р. До спадкового майна був також включений будинок. По отриманні свідоцтва про право на спадщину син Прохоровох звернувся до суду з позовом про повернення майна з чужого незаконного володіння та виселення Грибових з будинку, мотивуючи це тим, що недотримання нотаріальної форми договору у передбачених законодавством випадках тягне за собою недійсність договору. Грибови проти позову заперечували, посилаючись на те, що умови договору були ними виконані в повному обсязі.
Вирішіть справу. Чи зміниться рішення суду, якщо буде встановлено, що договір був незасвідчений нотаріально з причини відмови Прохорової, що буде підтверджено її листом?
Задача 5. При укладенні договору довічного утримання матеріальне забезпечення на харчування та лікування було встановлено у розмірі 550 гривень щомісячно. Через 3 місяці Матвєєва переїхала до родичів у Чехію. Ще через місяць Матвєєва звернулася до суду з позовом про розірвання договору та повернення їй будинку, стягнувши з неї суму витрат на матеріальне забезпечення, мотивуючи це тим, що вона проживає у забезпечених родичів.
Вирішіть справу.
Задача 6. Між власником автомобіля А. та ПП «Світанок» було укладено договір позички автомобіля, належного А. на праві приватної власності. Договір було укладено у простій письмовій формі. Під час проведення перевірки працівником ДАІ з'ясувалося, що ПП «Світанок» не має довіреності на використання автомобіля, через що останній забрали на штрафмайданчик.
Унаслідок вилучення автомобіля ПП «Світанок» зазнало збитків, вимогу про відшкодування яких і заявило до позичкодавця.
Чи підлягають вимоги ПП задоволенню?
Задача 7. Товариство взяло в Бюро прокату автомобілів автомобіль «Волга» строком на 7 місяців. Через 2 тижня товариство передало автомобіль в суборенду своєму співробітнику Мішину. В процесі експлуатації з'ясувалося, що двигун автомобіля потребує капітального ремонту. Мішин звернувся з вимогою про проведення капітального ремонту двигуна до товариства. Товариство, в свою чергу, звернулося з такою вимогою до Бюро прокату. Бюро прокату відмовилося проводити капітальний ремонт, вказуючи на те, що товариство порушило умови договору, здавши автомобіль в суборенду.
Хто має провести капітальний ремонт двигуна автомобіля?
Задача 8. Кшумовський домовився зі своїм знайомим – ювеліром Давидо–вичем про виготовлення із лома золота ювелірних прикрас для своєї дружини. Всі необхідні матеріали були надані Кшумовським. Деякі прикраси потрібно було зробити за зразком із каталогу «Отто», а деякі прикраси Кшумовський запропонував виготовити за своїм дизайном, пояснивши при цьому, що саме він хотів би бачити в кінці роботи. Через кілька тижнів із журналу Кшумовський дізнався, що Дави–дович брав участь у конкурсі «Кращий ювелір року», де зайняв одне з призових місць та отримав винагороду в розмірі 1000 гривень. Кшумовський побачив на фотографії прикраси, ідею яких він, як замовник, описував Давидовичу, а на фотографії ці прикраси були представлені як авторська робота Давидовича.
Наступного дня Кшумовський звернувся до Давидовича з вимогою передати йому ювелірні прикраси, які він замовляв, та половину суми, яку Давидович отримав в якості винагороди, мотивуючи тим, що представлені на конкурсі прикраси були розроблені за його ідеями та а його матеріалу, а якщо б цього не було, то і брати участь у конкурсі Давидович не зміг би.
Давидович звернувся до адвоката з проханням проконсультувати його з цього приводу.
Надайте мотивовану відповідь відносно цієї ситуації.
Задача 9. Гр. Т. здала 14 вересня 2006 року у ремонтну майстерню швейну машинку. 30 вересня цього ж року вона мала забрати уже відремонтовану річ. Однак, за браком часу, у зв’язку з ремонтом квартири, гр. Т. не з'явилась ні 30 вересня, ні протягом наступного місяця.
Які дії має право вчинити адміністрація майстерні?
Задача 10. Громадянин М. здав у ремонт ТзОВ “Автосервіс” автомобіль “Ауді–100”. В договорі сторони обумовили вартість ремонту, яка за попередньою оцінкою складає 3000 грн., і строк виконання робіт – протягом 2–х тижнів з моменту здачі.
Через 2 тижні, прибувши за автомобілем, М. було запропоновано доплатити ще 680 грн. за проведений ремонт і профілактику охолоджувальної системи автомобіля. Про виконання цих робіт сторони не домовлялися. Представник ТзОВ пояснив, що необхідність проведення таких робіт виникла в ході загального ремонту.
М. відмовився оплатити вартість додаткових робіт.
Задача 11. Громадянка М. замовила в ательє з власного матеріалу пальто. Напередодні видачі готового пальто в ательє внаслідок замикання електропроводки сталася пожежа. Пальто було знищено, як і інше майно, що знаходилося в ательє.
Дайте правову оцінку ситуації. Чи має право М. вимагати відшкодування вартості матеріалу? Чи вправі ательє вимагати оплату за виконану роботу?
Чи зміниться вирішення питання, якщо:
1. Матеріал належав ательє;
2. М. вчасно не забрала готовий виріб, а звернулася через місяць після обумовленого строку.
Задача 12. Гринь домовився зі своїм сусідом – радіотехніком Зозулею, про те, що той у вільний від праці час збере для нього магнітофон, придбання необхідних матеріалів Зозуля взяв на себе. Було встановлено, що Гри ш, заплатить Зозулі 400 грн. за роботу та матеріали. Розпочавши роботу, Зозуля не зміг самостійно розробити нову схему магнітофону, у зв'язку з чим домовився з інженером Родіоновим про розробку такої схеми за 150 грн., давши йому завдаток в сумі 50 грн. Крім цього, деякі деталі Зозуля не зміг придбати, тому їх він зробив сам. Зозуля повідомив Гриняпроте, що він повинен йому сплатити не 400 грн., а 700 грн., на це Гринь відповів, що, уклавши договір, він взявся виконувати роботу на свій ризик, тому наслідки повинні бути віднесені на його рахунок. Зозуля стверджував, що обумовлена ними сума при укладанні договору була лише приблизною, та якщо Гринь не може сплатити вказану суму, то вони повинні розірвати договір, однак Гринь повинен йому відшкодувати понесені витрати в сумі 250 грн. (50 грн., які були сплачені як завдаток, та 200 грн., сплачені за деталі).
Як повинен бути вирішений спір між сторонами?
Задача 13. За договором, укладеним між Яценком та будівельною організацією «Квадрат», на земельній ділянці Ященка було збудовано будинок, який був прийнятий Ященком у день закінчення будівництва – 14 липня 2002 р. Побачивши, що деякі роботи, які передбачалися проектом, будівельниками не виконані, Яценко 3 березня 2003 р. звернувся до будівельної організації з вимогою про усунення недоліків. У цьому йому було відмовлено на тій підставі, що Яценко пропустив строк для пред'явлення такої вимоги. Тоді замовник звернувся до суду. Суд відмовив Яценку у задоволенні його вимог, тому що ним було пропущено строк для пред'явлення таких вимог.
Чи правильне рішення суду?
Задача 14. 16–річний Сашко влітку працює за трудовим договором у комп'ютерному клубі. Сашко ознайомився зі змістом ст. 35 ЦК України і попросив батьків подати заяву органові опіки та піклування про надання йому повної цивільної дієздатності. Отримавши їхню відмову, Сашко попрохав Адвоката звернутися в його інтересах у суд в цілях отримання рішення про надання Сашкові повної цивільної дієздатності.
Чи можуть Сашка та Адвокат укласти договір доручення на ведення Адвокатом судової справи від імені та в інтересах Сашка щодо надання останньому повної цивільної дієздатності? Як Адвокатові слід проконсультувати Сашка?
Задача 15.У січні 2005 р. між А. (позикодавець) та С. (позичальник) було укладено договір позики, предметом якого була грошова сума, строком на 1 рік з виплатою відсотків. Через три місяці після укладення договору А. пред'явив до С. вимогу щодо сплати грошей, пославшись на тяжке матеріальне становище, в якому він раптово опинився через неочікуване скорочення штату працівників, під яке він потрапив. А. вважав, що такі обставини є обставинами непереборної сили (форс–мажор), а відтак він не може нести відповідальність за односторонню відмову від договору.
С. погодився з вимогами А., проте натомість повідомив його про те, що він, у свою чергу, звільняється від обов'язку сплачувати відсотки за позику. На його думку, в даному випадку має місце залік (зарахування) взаємних вимог за договором.
Чи правомірними є вимоги позичальника та позикодавця?

Теми рефератів
Договір фінансового лізингу.
Договір оренди державного та комунального майна.
Договір оренди транспортних засобів.
Загальна характеристика і система зобовязань, спрямованих на виконання робіт.
Джерела регулювання транспортних перевезень.
Претензії та позови при перевезеннях.
Розрахунки із застосуванням платіжних доручень.
Розрахунки із застосуванням векселів.

Завдання для самостійного опрацювання
Види лізингу.
Припинення договору позички. Розірвання договору позички.
Поняття та договору підряду на проведення проектних та пошукових робіт
Форма договору на виконання науково-дослідних або дослідно конструкторських та технологічних робіт.
Поняття та види договорів про надання послуг.
Договір про перевезення пасажира та багажу. Відповідальність сторін за договором про перевезення вантажу.
Загальна характеристика договору про транспортне експедирування.
Сторони, форма і зміст договору доручення.
Договір зберігання.
Поняття договору комісії. Істотні умови договору комісії.
Сторони договору управління майном.
Розрахунки вцивільних відносинах.
Поняття та види договору факторингуПрактичне заняття 11, час– 2 год.
Тема № 10. Загальні положення про недоговірні зобов’язання. Зобов’язання з односторонніх дій
Основні питання
Загальна характеристика недоговірних зобов'язань із правомірних дій.
Поняття, види і характеристика публічної обіцянки винагороди.
Вчинення дій у майнових інтересах іншої особи без її доручення.
Рятування здоров'я та життя фізичної особи, майна фізичної або юридичної особи.
Зобов'язання, що виникають внаслідок безпідставного придбання або збереження майна.

Теоретичне завдання:
Вивчити дефініції: недоговірні зобов’язання, публічна обіціяка, конкурс, публічна обіцянка винагороди з оголошенням конкурсу.
Додаткові питання
Наведіть поняття публічної обіцянки винагороди.
Яка правова природа публічної обіцянки винагороди?
Права переможця конкурсу
Зміна умов конкурсу
Дайте визначення поняття закритого конкурсу.
В чому зміст зобов'язання з дій особи, яка діяла без доручення в чужому інтересі?
Наведіть поняття набуття або збереження майна без достатньої правової підстави.
Теми рефератів
Загальна характеристика недоговірних зобов'язань із правомірних дій.
Публічна обіцянка винагороди з оголошенням конкурсу.
Рятування здоров'я та життя фізичної особи, майна фізичної або юридичної особи.
Завдання для самостійного опрацювання
Договір комерційної субконцесії.

Практичне завдання:
Задача 1. Гр–н О. випадково знайшов у метро гаманець, в якому виявилася візитка з домашньою адресою та фотографією гр. К. Виявилося, що гаманець дійсно належить К., якому його і повернув. Після цього О. випадково у газеті натрапив на оголошення про винагороду в розмірі 300 грн., обіцяну К. тому, хто знайде його гаманець. Гр–н О. звернувся до гр–на К. з вимогою про сплату винагороди, посилаючись на те, що він виконав умови публічної обіцянки винагороди, визначені К. Останній відмовився виплатити винагороду, пославшись на те, що він здійснив би її виплату, якби О. пред'явив до нього вимогу одночасно з поверненням гаманця.
Чи мас право гр–н О. претендувати на одержання винагороди?
Задача 2. Повертаючись додому з роботи, пожежник Т. побачив, що з–під дверей магазину, що належить ТОВ «Весна», йде густий дим. Оскільки в магазині ніхто не відповідав на крики Т., останній вибив вітрину магазину, загасив пожежу і врятував непритомну прибиральницю магазину С, через недопалок цигарки якої виникла пожежа. ТОВ «Весна» пред'явила вимогу до Т. про відшкодування шкоди, завдану знищенням вітрини, посилаючись на те, що товариство не уповноважувало Т. на вчинення зазначених дій. Т. в свою чергу зазначив, що рятувати чуже життя та майно від пожежі – його службовий обов'язок, тому ці відносини взагалі не можуть регулюватися цивільним правом, адже є трудовими. Т. вважав, що пожежна частина, в якій він працює, зобов'язана відшкодувати шкоду, завдану його здоров'ю, адже, рятуючи життя і майно інших від пожежі, Т. ушкодив руку і зазнав опіків, на лікування яких витратив 1500 грн.
Чиї вимоги є правомірними? Вирішіть справу по суті.
Задача 3. По телеканалу «ТВТ» торговельна марка «Старт» оголосила конкурс про створення найкращого рекламного слогану спортивним товарам, що нею виробляються. Поет П. вирішив узяти участь у конкурсі, надіславши на адресу, зазначену в оголошенні, кілька варіантів рекламних слоганів. На ім'я П. надійшов лист від торговельної марки «Старт», в якій була висловлена вдячність П. за його працю, проте вказувалося, що у зв'язку з перепрофілюванням її діяльності вона більше не займається виробництвом спортивної продукції, а відтак конкурс був скасований, про що раніше повідомлялося по радіо.
Хто виступив організатором конкурсу? Чи правомірні дії торговельної марки «Старт»? Чи може П. претендувати, на виплату винагороди?

Практичне заняття 12, час– 2 год.
Тема № 11. Загальні положення про відшкодування шкоди

Основні питання
Делікт як підстава притягнення до недоговірної відповідальності.
Елементи деліктного зобов’язання: суб’єкти, об’єкти, зміст.
Підстави деліктної відповідальності: шкода; протиправна поведінка; причинний зв'язок; вина.
Співвідношення договірної та недоговірної відповідальності.
Обставини, які звільняють від майнової відповідальності (необхідна оборона, самозахист);
Обставини, які виключають майнову відповідальність (казус, непереборна сила).
Відшкодування моральної шкоди.

Теоретичне завдання:
Вивчити дефініції: елементи деліктного зобов’язання, шкода, протиправна поведінка, причинний зв'язок, вина, договірна відповідальність, не договірна відповідальність,необхідна оборона, самозахист, казус, непереборна сила.

Додаткові питання
Поняття делікту.
Принцип генерального делікту.
Види шкоди в цивільному праві.
Форми вини. Особливості вини у цивільному праві.
Чи знає цивільне право України категорію „презумпція вини”?
Які особливості не договірної відповідальності в порівнянні з договірною?
Дайте визначення поняття необхідної оборони в цивільному праві.
Наведіть передбачені ЦК України випадки зобов'язань з відшкодування шкоди, завданої правомірними діями.
Поняття моральної шкоди.
Визначення розміру відшкодування моральної шкоди.
Чи визначений законодавцем розмір моральної шкоди?.

Теми рефератів
Співвідношення договірної та недоговірної відповідальності.
Вина як підстава деліктної відповідальності.
Майнова шкода в цивільному праві.
Категорія причинного зв’язку в цивільному праві.
Порівняльна характеристика необхідної оборони та крайньої необхідності у цивільному та кримінальному праві.
Порівняльна характеристика вини у кримінальному та цивільному праві.
Історичний розвиток інституту відшкодування моральної шкоди в Україні.
Особливості відшкодування моральної шкоди у міжнародному приватному праві.

Завдання для самостійного опрацювання
1.Форми вини. Особливості вини у цивільному праві.

Практичне завдання:
Задача 1. 17 червня 2007 року під час відсутності гр. Р. була затоплена її двокімнатна квартира. Згідно з актом комісії комунального підприємства проникнення в квартиру води сталося з вини відповідача К., який забув закрити водопровідний кран у своїй квартирі, розташованій поверхом вище. При обстежені квартири зазначеною комісією виявлено, що водою зіпсовано покриття стелі, шпалери на стінах, меблі втратили товарний вигляд та пошкоджено інше майно. За висновками технічного спеціаліста (експерта), квартира потребує великого відновлюваного ремонту, зміни електричної проводки, оновлення меблів. Загальна сума завданої майнової шкоди становить 25 тис. грн. при виявлені зазначеної події у гр. Р. стався серцевий напад.
Проаналізуйте наявні підстави деліктної відповідальності.
На які види відшкодування має право потерпіла?
Задача 2. Громадянин Я. проходив вулицею, наступив на мокрий листок, що впав з дерева, послизнувся, і, падаючи, штовхнув громадянина Г., який від падіння на тротуар покалічився.
Чи є підстави для покладення на Я. обов’язку відшкодування збитків, викликаних каліцтвом Г.?
Задача 3. Колишнє подружжя Іванченків, які мешкали після розлучення в одній квартирі, знаходились у неприязних стосунках. Після чергової сварки Іванченко розіслала близьким родичам колишнього чоловіка телеграми, в яких повідомила про його смерть.
Коли родичі, що прибули із різних міст, з'ясували, що Іванченко живий та здоровий, вони вирішили звернутися до адвоката з питанням, чи мають вони юридичні підстави вимагати від Іванченко відшкодування витрат, що вони понесли на авіаквитки, проживання в готелі і харчування, а також моральної шкоди.
Яку відповідь повинен надати адвокат?
Задача 4. Громадянка Іванова звернулася в суд з позовом до редакції газети «Сіи'я і дім. Народна трибуна» про відшкодування моральної шкоди. Підставою для вимоги була та обставина, що в вересні 1999 р. н цьому виданні була опублікована стаття, в якій висвітлені обставини загибелі сина позивачки, причому інформація була подана з негативним відтінком та критикою поведінки загиблого (він грубо порушив правила дорожнього руху), в результаті чого їй завдано моральних страждань і заподіяно моральну шкоду. В доповненнях до позову позивачка просила суд зобов'язати відповідача спростувати негативну інформацію про її сина та вибачитися перед рідними та близькими загиблого.
Яке рішення повинен винести суд?Практичне заняття 13, час– 2 год.
Тема № 12. Окремі види деліктних зобов’язань.
Основні питання
Відповідальність фізичної чи юридичної особи за шкоду, завдану їхнім працівником чи іншою особою.
Відповідальність за шкоду, заподіяну джерелом підвищеної небезпеки:
Особливості відшкодування шкоди, завданої органом державної влади, органом влади АРК або органом місцевого самоврядування чи їх посадовими особами.
Особливості відшкодування майнової шкоди фізичній особі, яка потерпіла від злочину.
Відшкодування шкоди, завданої малолітньою, неповнолітньою або недієздатною особою.
Особливості відшкодування шкоди, завданої внаслідок недоліків товарів, робіт (послуг).
Осоюливості відшкодування шкоди, завданої працівнику ОВС.

Додаткові питання
Які умови відповідальності батьків за шкоду, завдану їхніми малолітніми дітьми?
Поняття джерела підвищеної небезпеки.
Хто відшкодовуватиме шкоду, завдану незаконними актами органів державної влади?
Наведіть особливості відповідальності осіб, які спільно завдали шкоду.
Особливості відшкодування шкоди, завданої неповнолітньою особою.

Завдання для самостійного опрацювання
Відшкодування ядерної шкоди.

Практичне завдання:
Задача 1. У ніч на 15 червня 2006 року неповнолітні М. (віком 13 років) та Б. (13 років і 7 місяців) незаконно заволоділи автомобілем "Славута" ЗАЗ–ДЕО, 2000 р., що належав на праві власності Л. Через 5 місяців автомобіль був знайдений на узбіччі траси Київ–Одеса значно пошкодженим. За фактом незаконного заволодіння була порушена кримінально справа. Згідно з постановою слідчого Бориспільського РУ ГУ МВС України справа щодо неповнолітніх була закрита на підставі п.5 ст.6 КПК України. Вартість ремонту автомобіля, придбаних деталей та вузлів становить 7 500 грн. обітку, що склало 320 гривень і 580 гривень затрачених на лікування. Батьки неповнолітніх відмовились добровільно відшкодувати заподіяну шкоду, посилаючись на відсутність їх вини, пов’язаної з пошкодженням автомобіля.
Проаналізуйте ситуацію. Вирішіть спір.
Задача 2. 13 лютого 2005 року внаслідок зіткнення автомобіля "Славута" ЗАЗ–ДЕО, який належить підприємству "Радіоприлад" та автомобіля "Опель", яким керував власник В. пасажиру останнього гр.М. заподіяно тілесні ушкодження середньої тяжкості. За висновком ДАІ дорожньо–транспортна пригода сталась з вини обох водіїв. Однак, ступінь вини водія підприємства при зіткненні автомобілів був значно вищий ніж водія В. Гр. М., внаслідок ушкодження здоров'я, витратив кошти на лікування та не одержав заробітну плату. Окрім матеріальної шкоди йому було заподіяно фізичні і моральні страждання. Зазначені обставини він підтвердив центром психологічних досліджень НДІ. Оскільки винні особи відмовились добровільно відшкодувати заподіяну майнову і моральну шкоду , гр. М. звернувся до суду.
Яке рішення має прийняти суд?
Задача 3. До суду з позовною заявою проти АТП–11 звернулися пасажири автобусу, що належав АТП–11, який у серпні 2000 р. слідував за маршрутом Київ – Харків. Із обставин справи виявилося, що, переїжджаючи через залізничний переїзд, автобус зіткнувся з потягом. У результаті аварії пасажири автобусу отримали тілесні ушкодження, деякі з них стали інвалідами 2–ї та 1–ї групи. Під час слідства водій автобусу показав, що переїзд, який знаходиться у віданні Південної залізниці, був регульованим, але на той момент світлофор не працював. Тому водій, не побачивши потягу, поїхав через переїзд, у результаті чого трапилася аварія.
Вирішити справу. На кого і в якому розмірі буде покладена відповідальність за шкоду, заподіяну здоров'ю громадян?
Задача 4. Під час сварки Іванов вдарив Сидорова ножем та наніс йому тяжкі тілесні ушкодження, які були сумісними з життям. Сидоров був доставлений у районну лікарню, де йому зробили операцію без очищення шлунку, в результаті чого Сидоров помер.
Хто буде нести відповідальність перед вдовою Сидорова за шкоду, заподіяну його смертю?
Задача 5. У вересні 2003 р. громадянка Петрова звернулася в суд з позовом до ТОВ «Антарес» про відшкодування матеріальної та моральної шкоди, заподіяної внаслідок дорожньо–транспортної пригоди. У заяві зазначено, що 10 березня 2003 р. о 16 годині автомобілем ІЖ–2715 під керуванням працівника ТОВ «Антарес» Васькова їй завдано тілесні ушкодження. Через тривале лікування та моральні страждання позивачка зазнала матеріальних і моральних втрат, які вона просила відшкодувати.
ТОВ «Антарес» проти позову заперечувало, обґрунтовуючи це тим, що автомобіль ІЖ–2715 належить Васькову на праві власності, а отже, відповідальність повинна бути покладена на нього як на володільця Гр. Сидоров їхав у м. Києві за кермом власного автомобіля. За ним на вантажному автомобілі, що належав ТОВ «Зірка», їхав громадянин Іващенко. За кілька метрів до пішохідного переходу Сидоров побачив, що на перехід швидко вибіг громадянин Кравченко. Сидоров різко загальмував та зупинився. Іващенко також почав гальмувати, але зупинитися не встиг. Вантажівка в'їхала в автомобіль Сидорова, при цьому він був виштовхнутий на пішохідний перехід. У той час на перехід вийшли громадянка Малишева з дочкою, яким автомобілем Сидорова були завдані тілесні ушкодження.
Хто і в якому розмірі повинен відшкодувати шкоду, завдану громадянці Малишевої та її дочці?
Задача 6. ТОВ «Райдуга» мало поточний рахунок в Акціонерному банку Комерційний банк». ЗО грудня 2003 р. ТОВ «Сонечко» перерахувало ТОВ «Райдуга» грошові кошти в розмірі 1000000,00 грн., які ТОВ «Райдуга» повинно було сплатити за товар, переданий йому ЗАТ «Інтеп». Однак внаслідок помилки працівників АБ «Комерційний банк» грошові кошти не були зараховані на рахунок ТОВ «Райдуга». Внаслідок незарахування грошових коштів ТОВ «Райдуга» понесла збитки у вигляді 10 000 грн. штрафу, який воно перерахувало ЗАТ «Інтеп» за неналежне виконання зобов'язання по оплаті товару. ТОВ «Райдуга» звернулося до суду з вимогою до АБ «Комерційний банк» про відшкодування збитків на підставі ст. 1166 ЦК України, мотивуючи свою вимогу тим, що внаслідок протиправної винної поведінки працівників АБ «Комерційний банк» ТОВ «Райдуга» було заподіяно збитки в розмірі 10 000 грн.
Яке рішення повинен прийняти суд?
Задача 7. Від'їжджаючи у відрядження на 2 дні, батьки малолітнього Б. (13 років) попросили сусідку, гр–ку Іванову, доглядати за Б. та надавати йому в разі необхідності допомогу. В перший день, залишившись один дома, Б. почав пускати з балкону паперові літачки, підпалюючи їм хвости. Один з літачків попав на балкон гр–на Сидорова. Почалася пожежа, внаслідок якої Сидорову було заподіяно майнову шкоду в розмірі 10 000 грн. Сидоров звернувся до батьків Б. з вимогою про відшкодування шкоди. Але останні заявили, що шкоду повинна відшкодувати сусідка Іванова, яка повинна була доглядати за Б. під час їх відрядження.
Хто має рацію в даному спорі?
Задача 8. Гр. Іваненко їхав по вулиці зі швидкістю 50 км/год. Сидоров перебігав трамвайну колію перед трамваєм, що рухався, та потрапив під машину Іваненко. Внаслідок каліцтва Сидоров частково втратив працездатність, а тому звернувся до Іваненко з позовом про відшкодування шкоди, завданої здоров'ю. На суді свідки пояснили, що, коли Іваненко побачив Сидорова, він намагався загальмувати, але не встиг, оскільки Сидоров, перебігаючи через колію перед самим трамваєм, раптово з'явився перед машиною Іваненка.
Чи підлягає позов Сидорова задоволенню?
Задача 9. Робітник Сакського Хімзавода Жуков вкрав із цистерни, що належала Хімзаводу, метиловий спирт, яким пригостив свого приятеля Сомова. В результаті отруєння Жуков втратив зір на обидва ока та став інвалідом 1–ї групи, а Сомов втратив зір на 50% та став інвалідом 2–ї групи. Вважаючи, що використання та зберігання метилового спирту є джерелом підвищеної небезпеки, Жуков та Сомов пред'явили позов до Хімзаводу з вимогою відшкодувати шкоду, заподіяну їх здоров'ю.
Чи підлягає позов задоволенню?

Теми рефератів
Порівняльна характеристика необхідної оборони та крайньої необхідності у цивільному та кримінальному праві.
Порівняльна характеристика вини у кримінальному та цивільному праві.
Історичний розвиток інституту відшкодування моральної шкоди в Україні.
Особливості відшкодування моральної шкоди у міжнародному приватному праві.


Практичне заняття 14, час– 2 год.
Тема № 12. Окремі види деліктних зобов’язань..
Основні питання
1. Відповідальність за шкоду, завдану незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів дізнання, досудового слідства, прокуратури або суду.
2. Умови відповідальності за шкоду, завдану каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю.
3. Способи та порядок відшкодування шкоди:
визначення заробітку (доходу), втраченого внаслідок каліцтва, іншого ушкодження здоров’я фізичної особи, яка працювала за трудовим договором, чи фізичної особи–підприємця;
завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я малолітньої або неповнолітньої особи.
4. Відшкодування шкоди, завданої смертю потерпілого:
коло осіб, які мають право на відшкодування шкоди;
порядок визначення розміру відшкодування;
порядок відшкодування шкоди.

Додаткові питання
Правова природа та підстави виникнення відносин з відшкодування шкоди, завданої громадянину незаконними діями службових осіб органів досудового розслідування.
Особливості відшкодування моральної шкоди, завданої незаконними діями органів дізнання та досудового слідства.
Обсяг, характер і розмір відшкодування шкоди, заподіяної громадянину незаконними діями службових осіб органів досудового розслідування.
Суб'єкти і зміст зобов'язання із заподіяння шкоди незаконними діями службових осіб органів досудового розслідування.
Порядок відшкодування шкоди, завданої смертю потерпілого.
Порядок визначення розміру відшкодування шкоди, завданої смертю потерпілого.
Способи відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я малолітньої або неповнолітньої особи.

Задача 1. На підприємстві авторемонтного об'єднання під час виконання гр..Т. трудових обов’язків сталася аварія. Внаслідок аварії йому заподіяно тілесні ушкодження, що викликали втрату працездатності і заробітку. Ушкодження здоров'я заподіяно з вини відповідача, що підтверджується актом про нещасний випадок. Висновком МСЕК встановлено 50% втрати професійної працездатності. Середньомісячний заробіток потерпілого – 870 грн.; розмір пенсій по інвалідності – 436 грн. Адміністрація авторемонтного об'єднання відмовилась відшкодувати заробіток, погодившись перевести його на більш легку роботу.
Чи правомірна позиція авторемонтного об'єднання? Вирішіть спір.
Задача 2. 5 грудня 2006 року під час виконання трудових обов’язків загину гр. М. нещасний випадок стався на території підприємства "Електропромсервіс" з вини відповідача. Згідно з актом про нещасний випадок 5 грудня 2006 року трагічна смерть М. пов’язана з порушенням адміністрацією правил техніки безпеки та технічних недоліків електродвигуна. Підприємство відмовилось відшкодувати шкоду сім'ї годувальника. Дружина померлого звернулась до суду. Сім'я померлого складається з дружини, яка не працює і доглядає за 10 річною донькою, сина (20р), який працює будівельником та батьків пенсійного віку. Середньомісячний заробіток померлого 1300 грн. Визначте коло осіб, які мають право на відшкодування шкоди через смерть годувальника та розмір відшкодування.
Чи можуть дружина, діти або батьки вимагати компенсації моральної шкоди з приводу втрати годувальника? Які граничні розміри компенсації моральної шкоди? Вирішіть спір.
Задача 3. Внаслідок виробничої травми, що сталася у червні 2000 року громадянин К. втратив слух. Установа виплачує втрачений заробіток і витрати на протезування та санаторно–курортне лікування. Через великі незручності у зв’язку з втратою слуху і неможливістю займатися улюбленою роботою, на якій пропрацював 25 років (диктор радіо). К. у травні 2004 року звернувся до установи з вимогою про компенсацію йому моральної шкоди.
Чи правомірні вимоги К.?
Задача 4. 5 березня 2000 року вироком місцевого суду гр. П. засудили до позбавлення волі за ч. 2 ст. 155–6 КК України строком на три роки з конфіскацією майна. Постановою апеляційного суду від 29 вересня 2001 року вирок суду було скасовано і справу закрито за відсутності складу злочину. Однак у гр. П. було конфісковано і реалізовано автомобіль "Нубіра", вартістю 30 тис. грн., конфісковано грошові кошти, вклад до Ощадбанку на суму 10 тис. грн. Втрачено заробіток за період з 5 березня 2000року по 30 вересня 2001 року у розмірі 18 тис. грн.
Визначте цивільно–правові наслідки даної ситуації
Задача 5. 20 квітня 2006 року гр. В., повертаючись з роботи, у дворі будинку №4 побачив чоловіка, яки лежав на асфальті. Переконавшись, що у нього відсутні ознаки життя, він повідомив про це працівників міліції. У цей же день гр.. В. затримали, а 23 квітня 2006 року за поданням слідчого він був заарештований Оболонським районним судом м. Києва і йому пред’явили обвинувачення у вчиненні умисного вбивства, передбаченого ч.. 1 ст. 115 КК України. 21 вересня 2006 р. відносно нього кримінальна справа була закрита за відсутності в його діях злочину. Гр. В, зважаючи на те, що був позбавлений права на навчання (він був студентом ІІ–го курсу ВНЗ) і йому була завдана незаконними діями працівників слідства моральна шкода, звернувся до суду.
Визначте цивільно–правові наслідки даної ситуації.

Теми рефератів
Аналіз положень Закону України „Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури і суду”.
Відносини по відшкодуванню шкоди, завданої незаконними діями службових осіб дізнання і досудового слідства.
Особливості відшкодування моральної шкоди, завданої незаконними діями органів дізнання та досудового слідства.
Відшкодування шкоди, завданої смертю потерпілого:

Завдання для самостійного опрацювання
Порядок визнанна розміру шкоди.
Порядок відшкодування шкоди.


Практичне заняття 15, час– 2 год.
Тема № 13. Спадкове право.
Основні питання
Поняття спадкування. Спадкування як універсальне правонаступництво.
Спадкодавці та спадкоємці. Усунення від права на спадкування.
Час, місце відкриття спадщини. Склад спадщини.
Спадкування за заповітом: заповіт та його форма.
Спеціальні вимоги щодо окремих видів заповіту:заповіт з умовою, заповіт подружжя, секретний заповіт; недійсність заповіту.
Спадкування за законом: особливості та черговість спадкування за законом.

Теоретичне завдання:
Вивчити дефініції: спадкування, універсальне правонаступництво, спадкодавці, спадкоємці, відкриття спадщини, заповіт, зоповіт за умовою, заповіт подружжя, секретний заповіт, недійсність заповіту, черговість спадкування за законом.
Додаткові питання
Заповідальна відмова.
Категорії «обов’язкова частка», «заповідальний відказ», «покладення», «спадкова трансмісія», «спадкова маса», «негідний спадкоємець», «секретний заповіт», «спадковий договір», «право представлення» в спадковому праві України.
Теми рефератів
Порівняльний аналіз заповіту, спадкового договору та договору довічного утримання.
Порядок посвідчення заповіту нотаріусом.
Суб’єкти спадкових правовідносин.
Приведення спадкового права України до вимог Європейської спільноти.

Практичне завдання:
Задача 1. Болоболов та його тесть Петровський придбали будинок в рівних частках. Після їх смерті претензії на будинок заявили дружини померлих, два сина Болоболова, дві доньки Петровського, брат Петровського та теща Петровського, яка протягом тривалого часу знаходилася на його утриманні.
Визначте коло спадкоємців. Як слід поділити спадщину?
Задача 2. У померлої Громової залишилися два дорослих сина Сергій та Микита. Спадкове майно, що залишилося після смерті Громової, складалося з житлового будинку, дачі та предметів домашньої обстановки та вжитку. Через декілька днів після похорон матері Сергій пояснив Микитові (який страждав на алкогольну залежність), що ще за життя мати все своє майно заповідала йому, Сергійові. Але оскільки вони рідні брати, то він, Сергій, дозволяє йому, Микитові, взяти собі деякі речі з предметів домашньої обстановки та вжитку. Микита не заперечував, подякував братові і того ж дня забрав собі старенький холодильник, оскільки його власний холодильник незадовго перед цим вийшов з ладу. Через півроку, оскільки інших заяв не поступало, державний нотаріус видав Громову Сергію свідоцтво про право на спадщину за законом на все майно. Через два роки Микита Громов, якому стало відомо про відсутність заповіту, розповів цю історію знайомому юристу.
Яку консультацію може дати юрист Микитові?

Задача 3. Під час сварки, у стані ревнощі та сильного душевного хвилювання Миронова Р. вбила свого чоловіка Миронова О. її було засуджено за вбивство у стані афекту, але від відбування покарання було звільнено, оскільки на момент вбивства вона знаходилася у стані вагітності. Після смерті Миронова залишилася п'ятикімнатна квартира, що була придбана ним та його дружиною під час шлюбу. Крім дружини Миронової Р. та спільного з нею сина Івана 2 років, у померлого залишилися донька від другого шлюбу Катерина, 11 років, відносно якої він був позбавлений батьківських прав в судовому порядку, та старенька мати. Крім того, син Миронова О. від першого шлюбу Роман, який загинув 4 роки тому, мав від першого шлюбу сина Ігоря, а від другого доньку Вікторію та сина В'ячеслава.
Визначте коло спадкоємців за законом та їх частки у спадковому майні.
Задача 4. Саломонов залишив заповіт, за яким все його майно після його смерті переходило до дружини та доньки. 23 травня 1999 року Саломонов помер. Між спадкоємцями за заповітом та спадкоємцями за законом виник спір про право на спадщину. Заповіт заперечували:
Син Олексій, який мешкав окремо, але брав участь у капітальному ремонті спадкового будинку.
Дружина померлого сина Василя, яка діяла в інтересах своїхнеповнолітніх дітей онуків спадкодавця.
Племінниця спадкодавця, студентка фінансового коледжу, 19 років, яка мешкала зі спадкодавцем і знаходилася на його утриманні з 10–річного віку.
Визначте коло спадкоємців за законом та заповітом.
Задача 5. У липні 2006 року Д. звернулась в суд із позовом про поділ спадкового майна, зазначивши в позовній заяві, що 20 жовтня 2005 року після смерті її батька Ш. відкрито спадщину на будинок у м. Кремінна. За життя батько заповів будинок М. (відповідачці). Позивачка посилалась на те, що вона на момент смерті батька була непрацездатною і має право на обов’язкову частку у спадковому майні. Суд в задоволені позову відмовив, виходячи з того, що спадкодавець помер 20 жовтня 2005 року, а позивачка визнана інвалідом після 24 жовтня 2005 року., тобто після відкриття спадщини.
Висловіть власні міркування щодо аналізу запропонованої ситуації.


Практичне заняття 16, час– 2 год.
Тема № 13. Спадкове право.
Основні питання
Порядок та строки прийняття спадщини.
Відмова від прийняття спадщини.
Відумерлість спадщини.
Охорона спадщини.
Вимоги кредиторів спадкодавця до спадкоємців.
Оформлення права на спадщину.
Спадковий договір.

Теоретичне завдання:
Вивчити дефініції: спадщина, відумерлість спадщини,охорона спадщини, спадковий договір.
Додаткові питання
Держава як спадкоємець.
Яке місце спадкового права в системі цивільного права?
Які види (форми) спадкування передбачає ЦК України?
Який порядок прийняття спадщини?
Проведіть характеристику поняття заповіту.
Що є спадщиною за ЦК України?

Практичне завдання:
Задача 1. Після смерті М. Соколова про свої претензії на спадщину заявили: його син від першого шлюбу Сергій і дружина від другого шлюбу – Надія. Сергій заперечував проти вимог Надії, зазначаючи, що другий шлюб батька був розірваний 5 років тому за рішенням суду, яке вступило в законну силу. Надія посилалася на те, що ні вона, ні М. Соколов в органах РАГСу розірвання шлюбу не реєстрували. Одночасно вона стверджувала, що Сергій не може бути визнаний спадкоємцем, оскільки шлюб М. Соколова з матір'ю Сергія свого часу був визнаний судом недійсним.
Чиї претензії на спадщину обґрунтовані?
Б.В.Царьков був призначений єдиним спадкоємцем за заповітом. Через 5 місяців після відкриття спадщини він подав до нотаріальної контори заяву про відмову від спадщини. Дізнавшись про це через 2 місяці, його брат В.В.Царьков негайно звернувся до нотаріуса із заявою про прийняття спадщини. Проте нотаріус повідомив В.В.Царькова, що, оскільки 6–місячний строк для прийняття спадщини сплив ще 4 тижні тому, його заява не розглядатиметься, і спадщина перейде до держави.
Дайте юридичну оцінку діям нотаріуса.
Задача 2. Р.Р.Муравйов заповів усе своє майно інститутові, в якому працював. Заповіт був оскаржений обома його синами. Старший посилався на те, що він, будучи шахтарем, пішов на пенсію у 55 років і тому на день відкриття спадщини (йому до цього часу виповнилося 58 років) був вже 3 роки непрацездатним і просив визнати за ним право на обов'язкову частку. Аналогічну вимогу заявив і молодший син Р. Р. Муравйова, оскільки він, хоча і продовжував працювати, був інвалідом II гр. Представник інституту визнав у суді позов старшого з братів і просив відмовити другому позивачеві, посилаючись на те, що при заробітку в 500 гри. та пенсії за інвалідністю останній не може бути визнаний таким, що має право на обов'язкову частку у спадщині.
Вирішіть справу.
Задача 3. Сергій Марченко і його дружина Олена потрапили в автомобільну катастрофу. Сергій помер у той же день, а Олена – на наступний день. Після їхньої смерті залишилось наступне майно: будинок, належний Сергієві (вартістю 12 000 грн.) та автомобіль, оцінка якого після аварії склала 4 000 грн., подарований Олені її батьками в день її 55–річчя. При оформленні спадщини з'ясувалося, що С. Марченко залишив заповіт на усе своє майно на користь сина від першого шлюбу – Микити, їх спільну з О. Марченко дочку Світлану він позбавив права спадкування. Ще про одного сина – Павла – в заповіті не згадувалося. У Олени із спадкоємців залишилися, відповідно, діти Світлана і Павло, а також батько Віктор Петрович.
Хто із спадкоємців і на яку частину майна у грошовому виразі може претендувати?
Задача 4. Згідно з заповітом Павленка його син успадкував майно на загальну суму 50 000 грн. При цьому в заповіті зазначалося, що син Павленка зобов'язаний передати своїй сестрі 20 000 грн. Після відкриття спадщини з'ясувалося, що спадкодавець заборгував своєму знайомому 22 000 грн., з приводу яких той до спливу 6–місячного строку заявив претензії нотаріальній конторі. Син Павленка погодився оплатити 3/5 боргу (оскільки він реально успадкував 30 000 з 50 000 грн.), а 2/5 боргу запропоновував стягнути з сестри. Остання звернулася до юридичної консультації з проханням відповісти, які дії відповідатимуть законові: погодитися з братом і оплатити відповідну частину боргу або відмовитися від сплати грошей кредиторові спадкодавця?
Яку відповідь повинен дати адвокат?
Задача 5. Коли померла мати Ірини, Наталії та Сергія Шкітіних, вони вирішили, що Ірина і Наталія візьмуть собі особисті речі матері, частину меблів і столовий посуд. Усе інше, в тому числі і будинок, вирішили залишити Сергієві. Після спливу 9 місяців Ірина раптом стала претендувати ще й на половину будинку. Наталія заявила, що вона заперечує проти вимог Ірини і, якщо справа дійде до суду, то відмовиться від права спадкування будинку на користь брата. Ірина звернулася до адвоката, який запевнив її в тому, що вона має право на 1/2 будинку, що Наталія відмовитися від своєї частки на користь брата вже не може, і пояснив, що потрібно звертатися до суду з позовом про продовження строку для прийняття спадщини.
Чи вірною є позиція адвоката?
Задача 6. Після смерті Христенка до нотаріальної контори звернулися його діти Петро і Ніна з проханням видати свідоцтво про право на спадщину. Нотаріус з'ясував, що Петро і Ніна – кровні діти Христенка, однак декілька років тому після смерті їх матері були усиновлені іншими громадянами: Петро за згодою батька, який був тяжко хворий, був усиновлений подружжям Попових, а Ніна – подружжям Ніченків. Інших осіб, які могли б бути спадкоємцями Христенка, не було.
До кого перейде спадкове майно?
Задача 7. 10 липня померла Чумак О.О., а через 2 міс. – її чоловік Чумак Л.В.У належному їм на праві власності будинку залишилася проживати неповнорідна сестра померлого Л.В.Чумака – Городова. З позовом про визнання права на частку у спадщині (будинок) звернулися сестри Чумак О.О. – Ярослава та Мар'яна, а також її бабуся Ніколенко.
Яке рішення повинен винести суд?

Теми рефератів
Спадковий договір.
Прийняття спадщини.
Перехід спадщини до держави.
Іноземці як учасники спадкових правовідносин в Україні.

Завдання для самостійного опрацювання
Відумерлість спадщини.
Спадкування цінних паперів


Практичне заняття 17, час – 2 год.
ТЕМА 14 Цивільне процесуальне право як галузь права.
Основні питання:
Поняття та стадії цивільного процесу. Види та завдання цивільного судочинства.
Поняття, предмет та метод цивільного процесуального права.
Система та джерела цивільного процесуального права.
Дія норм цивільного процесуального права в часі, просторі, щодо кола осіб.
Наука цивільного процесуального права.

Теоретичне завдання:
З’ясуйте та вивчіть дефініції таких понять: цивільне процесуальне право, суд, цивільне судочинство, завдання цивільного судочинства, стадія цивільного процесу, предмет цивільного процесуального права, методи цивільного процесуального права, система права, інститут права, наука цивільного процесуального права.

Практичне завдання:
Визначте, в порядку якого виду цивільного судочинства розглядатимуться справи про:
розлучення;
стягнення аліментів на неповнолітніх дітей;
позбавлення батьківських прав;
визнання чоловіка безвісно відсутнім;
стягнення боргу в сумі 900 грн.;
виключення майна з опису.

Додаткові питання:
Поняття цивільного судочинства.
Види цивільного судочинства.
Відмінність позовного провадження від інших видів судочинства.
Порівняльна характеристика наказного провадження та окремого провадження.
Стадії цивільного судочинства.
Поняття цивільного процесуального права і предмет його правового регулювання.
Цивільне процесуальне право в системі права України.
Особливості методу цивільного процесуального права.
Система цивільного процесуального права.
Дія цивільного процесуального законодавства в часі, просторі і стосовно осіб.
Аналогія закону та аналогія права.
Система науки цивільного процесуального права.

Завдання для самостійного опрацювання:
1.Співставити дефініції: правосуддя, цивільний процес, цивільне судочинство.
2. Порівняти структуру і зміст нового цивільного процесуального кодексу України з цивільно-процесуальним кодексом 1963 року.

Задача 1. До суду із заявою звернувся гр. Л., який зазначив, що 22.05.2006 р. між ним та гр. С. було укладено договір позики, за яким він передав гр. С. 20000 грн. Договір посвідчено у нотаріальному порядку. Строк повернення позики закінчився 22 листопада 2006 р., однак боржник у встановлений у договорі строк не розрахувався. Гр. Л. просить суд стягнути з відповідача борг у сумі 20000 грн.
У якому виді провадження має розглядатися така вимога? Складіть процесуальний акт від імені особи, яка звертається до суду, та процесуальний акт суду.

Задача № 2. Із заявою про встановлення факту розбійного нападу до суду звернувся гр. Голованов. Він надав суду медичну довідку про наявність суттєвих ушкоджень на тілі та заявив клопотання про допит свідків, але суддя відмовив заявнику у прийнятті заяви.
Чи правильно діяв суддя? Що він мав пояснити заявнику?

Задача № 3. Визначте, до яких видів судочинства належать нижчевказані справи:
а) про дострокове припинення повноважень народного депутата України у разі невиконання ним вимог щодо не-сумісництва депутатської діяльності з іншими видами діяльності;
б) про стягнення з членів ЖБК заборгованості за платежами у погашення банківського кредиту;
в) скарга на дії органів і службових осіб у зв'язку з накладенням адміністративних стягнень з одночасною вимогою про відшкодування майнової та моральної шкоди;
г) про встановлення неправильності запису в актах цивільного стану;
д) про заподіяння шкоди джерелом підвищеної небезпеки; є) про оскарження нотаріальних дій або відмови в їх вчиненні;
є) вимога про компенсацію витрат на проведення розшуку відповідача, боржника, дитини або транспортного засобу.

Задача № 4. На семінарському занятті студенти стверджували:
предметом цивільно-процесуального права є процесуальна діяльність суду та інших учасників процесу, що виникає при здійсненні правосуддя;
при розгляді справ у закритому судовому засіданні мають право бути присутні лише особи, які беруть участь у справі;
учасники цивільного процесу та інші особи, присутні на відкритому судовому засіданні, мають право робити письмові записи, а також використовувати портативні аудіотехнічні пристрої;
цивільне судочинство здійснюється як державною мовою, так і мовою національних меншин в місцях їх компактного проживання;
норми права інших держав суд застосовує у разі, коли це встановлено законом України чи міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України;
принцип диспозитивності означає, що сторони та інші особи, які беруть участь у справі, мають рівні права щодо подання доказів, їх дослідження та доведення перед судом їх переконливості.
Які із зазначених тверджень є правильними? Обґрунтуйте свої відповіді.

Задача № 5. Фермер С. закупив у Іванова 1.1. 5 копиць сіна, вивезти яке не встиг у зв'язку з поганими погодними умовами. Це сіно залишилось у продавця на підставі окремого договору зберігання, але невдовзі сіно було знищено внаслідок повені. Фермер С. вимагав, щоб Іванов 1.1, здійснив добровільно свій обов'язок щодо передачі сіна, тим більше, що у нього в іншому місці збереглося сіно. Грошова компенсація гр. С. не задовольняє.
Які способи захисту Ви порадите обрати позивачу? Чи буде даний спір розглядатися у порядку цивільного судочинства?

Задача № 6. Шлюб між Івановим 1.1, та Петровою П.П. було укладено в 1998 р. В 2007 р. Іванову 1.1, стало відомо, що Петрова П.П. на момент укладення їхнього шлюбу перебувала в зареєстрованому шлюбі з Сидоровим О.О. з яким розірвала шлюб лише в 2001 році. Він вирішив подати позов до суду про визнання їхнього шлюбу з Петровою П.П. недійсним.
Норми якого законодавчого акта будуть діяти в даному разі? Розкрийте питання дії норм матеріального та цивільного процесуального законодавства у часі.

Задача № 7. Районним судом м. Києва у 2008 р. розглядалася справа за заявою заінтересованої особи (спадкоємиці другої черги) Іванько Л.Д. про визнання шлюбу недійсним її рідної сестри, яка померла, з її чоловіком Гороховим О.Д. Таке звернення Іванько до суду було обумовлене положенням ч. 4 ст.1224 ЦК, оскільки вона знала, що її сестра зареєструвала шлюб не з метою створення сім'ї, а з метою виїзду за кордон. Коли сестра реєструвала шлюб, був чинним Кодекс законів про шлюб та сім'ю, а коли постало питання про визнання шлюбу недійсним набув чинності Сімейний кодекс.
Яким нормативним актом слід керуватися суду при вирішенні даного спору з урахуванням того, що сімейні відносини належать до відносин, які мають тривалий характер?

Задача № 8. При складанні іспиту з цивільного процесу студенту було поставлено запитання: «Які стадії процесу ви знаєте? Які є види провадження цивільного судочинства?» Студент назвав апеляційне та касаційне провадження, яке одночасно вважав стадією процесу та видом провадження у цивільному судочинстві.
Допоможіть йому розібратися у понятійному апараті та сутності даних інститутів.

Задача № 9. Постанови Пленуму Верховного Суду України офіційно є актами-роз'ясненнями з питань судової практики, базуються на обов'язковості закону, зміст якого вони відображають. Проте у таких постановах можливі помилки.
Як на Вашу думку, якщо з часом Верховним Судом України буде змінено практику застосування судами нормативних актів, а судді при вирішенні справ керувалися постановами Пленуму Верховного Суду,то чи не можна таку ситуацію передбачити у ЦПК як підставу для перегляду справи у зв'язку з винятковими обставинами?

Задача № 10. Постанови Пленуму Верховного Суду є обов'язковими для суддів та осіб, які застосовують право.
Чому вони не належать до джерел права, до системи права України, але мають велике значення для правової системи України? Як узгоджується положення щодо обов'язковості постанов Пленуму Верховного Суду України з принципом незалежності суддів та підкорення їх лише закону.

Задача № 11. У суді розглядалася справа за заявою прокурора про визнання правочину недійсним. Адвокат позивача посилався на аналогію права, а саме конституційні норми, оскільки, як він зазначав, у ЦК немає норми, яка регламентує даний правочин, але такі цивільні відносини мали місце у житті, тому сторони виходячи із принципу свободи договору (ст. 6 ЦК) регламентували свої права та обов'язки у договорі. Проте суд відмовив у розгляді справи, оскільки норм, які регламентували б даний правочин, у ЦК немає.
Чи правомірні дії суду?

Практичне заняття 18, час – 2 год.
ТЕМА 15 Принципи цивільного процесуального права
Основні питання:
Поняття та система принципів в цивільному процесі.
Характеристика окремих принципів цивільного судочинства.

Теоретичне завдання:
Принципи цивільного процесуального права, загальноправові принципи, міжгалузеві принципи, галузеві принципи, принципи окремих інститутів цивільного процесуального права, принцип усності судового розгляду, принцип безперервності судового розгляду, принцип безпосередності.

Додаткові питання:
Поняття принципів цивільного процесуального права.
Класифікація принципів цивільного процесуального права.
Розкрийте зміст названих принципів:
верховенства права;
гуманізму;
здійснення правосуддя виключно судами;
незалежності суддів і підкорення їх лише закону;
гласності та відкритості судового розгляду;
змагальності;
принцип диспозитивності;
принцип процесуальної рівності сторін.

Завдання для самостійного опрацювання:
Взаємозв’язок цивільного процесуального право з іншими галузями права.
Підготувати наукове повідомлення на тему: «Принципи диспозитивності та змагальності в цивільному процесі».

Задача № 1. До Шевченківського районного суду м. Києва з позовом про розірвання шлюбу звернулась гр. Петрук О. Л. У зв'язку з тим, що підставою розірвання шлюбу були досить інтимні подробиці життя її чоловіка, який змінив свою орієнтацію, вона просила розглядати справу у закритому судовому засіданні, оскільки її чоловік є публічною особою та така інформація може вплинути на його службове становище. Відповідач не заперечував проти слухання справи у закритому судовому засіданні, але був проти мотивів позову, на підтвердження своїх заперечень просив допитати свідків. Суддя відмовив йому у допиті свідків, посилаючись на те, що справа слухається у закритому судовому засіданні.
Який принцип цивільного процесу порушено? Чи правомірні дії суду? Аргументуйте свою відповідь посиланням на норми ЦПК.

Задача № 3. У провадженні суду касаційної інстанції знаходилась касаційна скарга Березунко А.В. на рішення суду апеляційної інстанції про визнання шлюбу недійсним. Касаційне провадження було відкрито суддею-доповідачем Григоренком Л.І., а розгляд касаційної скарги був здійснений суддею-доповідачем Ігнатюком А.П. у попередньому розгляді без повідомлення та запрошення Березунко А.В. і її представника до участі у справі. Касаційна скарга Березунко А.В. була залишена без задоволення, а рішення суду апеляційної інстанції - без змін.
Чи не суперечить така діяльність суду положенням ч. 2 ст. 6 ЦПК? Які принципи цивільного процесу порушено? Чи є ст. 332 ЦПК конституційною?

Задача № 4. Після проведення попереднього судового засідання суддя згідно з ч. 6 ст. 130 ЦПК провів всі дії щодо підготовки справи до судового розгляду, а потім захворів на тривалий час. Голова суду призначив іншого суддю для розгляду даної справи.
Чи правомірні дії голови суду? Чи не суперечить таке призначення принципу безперервності процесу? Чи існує нині у цивільному процесі такий принцип, якщо так, то у яких нормах ЦПК він закріплений та у чому полягає його сутність?

Задача № 5. Під час розгляду справи про встановлення батьківства суддя був роздратований поведінкою позивачки, яка скрупульозно ставилась до запитань та відповідей на них відповідача, заявляла клопотання, просила суд сприяти їй у витребуванні доказів тощо. Суддя висловив щодо позивачки нецензурні слова, назвав її повією та сказав, що якщо б він був на місці відповідача, то вчинив би так само, як і відповідач.
Чи правомірні дії судді? Який принцип цивільного процесу порушено? Як позивачка може прореагувати на таку поведінку судді?

Задача № 6. При розгляді справи про захист честі, гідності та ділової репутації суддя оголосив у судовому засіданні особисті листи позивача, прослухав звукозапис розмови позивача з відповідачем. Справа розглядалась у відкритому судовому засіданні. Після дослідження цих доказів судом останній оголосив перерву у судовому засіданні з метою витребування додаткових доказів. На початку наступного судового розгляду суддя оголосив про те, що судовий розгляд проводитиметься у закритому судовому засіданні та ним до участі у справі запрошено експерта, який буде проводити експертизу звукозапису. Позивач заперечував проти таких дій судді, але суддя зробив посилання на те, що у цій справі зачіпаються інтереси й держави, а він як представник держави може діяти у цій справі на свій суддівський розсуд.
Чи правомірні дії суду? Чи порушуються тут принципи цивільного процесу, якщо так, то які?

Задача № 7. При розгляді судом справи про відшкодування шкоди позивач користувався портативним аудіотехнічним пристроєм без дозволу судді. Коли суддя побачив це, він дав розпорядження судовому розпоряднику про вилучення цього пристрою у позивача. Позивач був категорично проти таких дій судового розпорядника та подав судді скаргу на його дії згідно з ч. З ст. 49 ЦПК. Проте суддя відмовився її розглядати та послався на те, що судовий розпорядник виконував його наказ. Позивач все ж таки відмовився віддавати цей пристрій судовому розпоряднику. Суддя за порушення порядку під час судового засідання та невиконання його розпоряджень видалив позивача із залу судового засідання, розглянув справу за його відсутності та відмовив йому у задоволенні позову.
Чи правомірні дії суду? Чи порушено принципи цивільного процесу? Якщо так, то які? Як може реагувати позивач на такі дії суду?

Задача № 8. Цивільна справа про визнання права власності на будинок розглядалась у м. Євпаторія (Крим). Сторони давали пояснення російською мовою, хід процесу на їх клопотання та згідно із Законом «Про засади державної мовної політики» здійснювався російською мовою та судове рішення було викладене російською мовою. Прокурор, ознайомившись із рішенням, подав апеляційну скаргу, у якій зазначав, що суд мав викласти судовий документ державною мовою, тобто українською. Крім того, особи, які брали участь у справі, не володіли достатньою мірою державною мовою та давали пояснення, виступали у суді, заявляли клопотання російською мовою, не користуючись при цьому послугами перекладача. На цій підставі просив скасувати рішення, оскільки порушено конституційні принципи цивільного судочинства.
Чи правильна мотивація апеляційної скарги прокурора? Чи порушено принципи цивільного процесу, якщо так, то які?

Задача № 9. Під час розгляду справи про встановлення батьківства щодо громадянина Лівану Самера Салямі, який не розумів мови, якою ведеться судочинство, позивачка Шведова Р.П. погодилась бути його перекладачем, оскільки вона тривалий час проживала у Лівані, знає арабську мову, крім того, вона за фахом є перекладачем. Самер Салямі вважав, що Шведова Р.П. може здійснювати переклад ходу процесу, оскільки він не має коштів, щоб офіційно запросити перекладача, та й розшук такого перекладача займе багато часу, тим самим буде затягнуто судовий розгляд справи, а у нього закінчується контракт і він через тиждень має виїхати за межі України на роботу у Нігерію.
Чи може суд допустити до участі у справі перекладачем позивачку Шведову Р.П.? Якщо ні, то які принципи цивільного процесу порушуються?
Як саме має бути вирішена дана правова ситуація?

Задача № 10. При розгляді цивільної справи про відшкодування шкоди, завданої у результаті ДТП, у сумі 10000 грн позивач на підтвердження своїх вимог надав висновок оцінщика - суб'єкта підприємницької діяльності. Проте відповідач не погодився із оцінкою розміру завданої шкоди. Суд з власної ініціативи призначив експертизу, оплату якої відстрочив до ухвалення судового рішення. На підставі висновку експерта розмір збитку було зменшено на 3000 грн і позов був частково задоволений на суму 7 000 грн. У цьому судовому рішенні суд поклав виплату витрат за проведення експертизи на обидві сторони у рівних частках по 1000 грн.
Чи правомірні дії суду? Чи порушено принципи цивільного процесу, якщо так, то які?


Практичне заняття 19, час – 2 год.
ТЕМА 16 Цивільні процесуальні правовідносини
Основні питання:
Поняття цивільних процесуальних правовідносин.
Ознаки цивільно-процесуальних правовідносин. Види цивільно-процесуальних правовідносин.
Передумови виникнення.
Зміст цивільних процесуальних правовідносин.
Суб’єкт та об’єкт цивільних процесуальних правовідносин.
Суд як обов’язковий учасник процесуальних правовідносин.

Теоретичні завдання:
З’ясуйте і вивчіть дефініції таких понять: цивільно-процесуальні відносини, види цивільно-процесуальних правовідносин, норми цивільно-процесуального права, цивільна процесуальна правосуб’єктність, цивільна процесуальна правоздатність, цивільна процесуальна дієздатність, процесуальні юридичні факти, зміст цивільних процесуальних правовідносин, суб’єкти цивільних правовідносин, елементи цивільних процесуальних правовідносин, об’єкт цивільних процесуальних правовідносин, обов’язки судді.

Додаткові запитання:
Поняття цивільних процесуальних правовідносин.
Передумови і підстави виникнення цивільних процесуальних правовідносин.
Норми цивільного процесуального права.
Цивільна процесуальна правоздатність.
Цивільна процесуальна дієздатність.
Суб'єкти цивільних процесуальних правовідносин і їх класифікація.
Об'єкт цивільних процесуальних правовідносин.
Зміст цивільних процесуальних правовідносин.
Хто в Україні здійснює правосуддя в порядку цивільного судочинства?
Вимоги до кандидата на посаду професійного судді.
В яких випадках і ким призначається суддя?
Випадки участі народних засідателів у цивільному процесі.
Який склад суду при розгляді цивільних справ:
а) у першій інстанції;
б) в апеляційній інстанції;
в) у касаційній інстанції?
16. Підстави відводу (самовідводу) судді.
17. Порядок відводу (самовідводу).
18. Наслідки відводу (самовідводу).

Завдання для самостійного опрацювання:
Історія розвитку цивільних процесуальних відносин.
Відмінність цивільних процесуальних правовідносин від інших правовідносин.
Народні засідателі, їх місце, роль та статус у цивільному судочинстві.

Теми рефератів:
Цивільна процесуальна правоздатність та дієздатність учасників цивільного процесу.


Задача № 1. Рішенням Оболонського районного суду м. Києва стягнуто з ТОВ «Спортклуб» на користь неповнолітнього Рогожнико-ва О.В. 12 000 грн на відшкодування шкоди, завданої йому ДТП з вини водія ТОВ «Спортклуб».
Чи наділені сторони зазначеного спору цивільною процесуальною правоздатністю? Чи зміниться відповідь у разі, якщо Рогожников О.В. є повнолітнім громадянином?

Задача № 2. Страхова компанія «Алско» звернулася до суду з позовом до гр. Камишева О.П. про відшкодування збитків, яких воназазнала у зв'язку із виплатою страхової суми гр. Висоцькому О.Ф. на ремонт автомобіля, який було пошкоджено у дорожньо-транспортній пригоді автомобілем Камишева О.П. Керував автомобілем за довіреністю гр. Петренко О.С.
Визначте суб'єктів цивільних процесуальних правовідносин та назвіть елементи цих відносин. До якого виду провадження належить ця справа?

Задача № 3. Гр. Гнатюк В.І. звернувся до суду з позовною заявою про захист честі та гідності, в якій вимагав спростувати недостовірну інформацію у газеті «Слово», опубліковану журналістом Горбачовим М.С., та відшкодувати йому моральну шкоду, завдану поширенням цієї недостовірної інформації.
Чи можна вважати, що у гр. Горбачова М.С. виникли цивільні процесуальні правовідносини із судом? З якого часу у відповідача у справі виникають правовідносини із судом? Назвіть інших можливих суб'єктів цієї справи.

Задача № 4. Гр. Гриненка О.О. було звільнено з роботи за зловживання спиртними напоями, але при звільненні ніяких аргументів адміністрацією не було наведено. Гр. Гриненко 0.0. звернувся до прокурора. У порядку ст. 45 ЦПК на захист порушеного права Гриненка 0.0. із заявою про поновлення на роботі та стягнення зарплати за вимушений прогул до суду звернувся прокурор.
Яке процесуальне становище прокурора та гр. Гриненка О.О. у цій справі? Чи можна вважати, що гр. Гриненко О.О. є учасником цивільних процесуальних правовідносин із судом? Якими доводами ви можете обгрунтувати своє міркування?

Задача № 5. Внаслідок нещасного випадку на виробництві гр. Нечи-поруку В.П. було завдано шкоди здоров'ю. Він звернувся до СУДУ У порядку ст.133 ЦПК із заявою про забезпечення доказів та просив з участю спеціаліста оглянути слюсарний станок і призначити експертизу щодо його технічного стану. Своє клопотання він мотивував тим, що побоюється, що зго дом неполадки роботи станка можуть бути усунені заводом та він буде позбавлений можливості довести свої позовні вимоги.
Чи є таке звернення до суду початком цивільних процесуальних правовідносин? Які юридичні факти створюють цивільні процесуальні правовідносини? Чи можна забезпечувати докази у зазначений в заяві спосіб та до пред'явлення позовної заяви до суду?

Задача № 6. 1. Гр. Іваненко С.М. має намір звернутися до суду з позовом про захист авторських прав. У порядку забезпечення позову він просив суд заборонити видавництву «Квант» видання його книги «Теоретична механіка». Суд задовольнив його заяву та постановив ухвалу.
Чи виникли у даному випадку цивільні процесуальні відносини, якщо так, то між ким? Визначте підставу та привід для виникнення цивільних процесуальних відносин.

Задача № 7. Гр. Петренко В.О. звернувся до суду з позовом до Сироти В.А. про визнання нотаріально посвідченого договору ку-півлі-продажу будинку недійсним. У справі проводилась технічна експертиза будинку. Із заявою до суду звернулась громадянка Сирота С.В., оскільки відчуженням будинку їй оуло завдано матеріальної шкоди, адже будинок є спільним майном подружжя. Нотаріус посвідчив цей договір без її згоди.
Визначте даний вид провадження та суб'єктів даної справи. Між ким склались цивільні процесуальні правовідносини, які підстави їх виникнення?

Задача № 8. Кого із перерахованих осіб можна віднести до осіб, які беруть участь у справі?
- гр. Половик - 15-ти років, який звернувся за захистом свого авторського права до суду;
- громадянин, якого визнано обмежено дієздатним внаслідок зловживання спиртними напоями, який звернувся за захистом прав та інтересів інших осіб;
гр. Груша - 14-ти років, в справі про відшкодування заподіяної ним шкоди;
представник наркологічного закладу, коли він звернувся за захистом прав та інтересів інших осіб.

Задача № 9. Особа, яка отримала свідоцтво про право на заняття підприємницькою діяльністю у встановленому законом порядку, але ще не була зареєстрована у податковій адміністрації і не отримала печатку, має намір звернутись до суду.
Чи можна вважати, що вона володіє цивільною процесуальною правоздатністю та дієздатністю у повному обсязі?

Задача № 10. Гр. Невесенко О.П. звернувся з позовом до держави про відшкодування шкоди, завданої джерелом підвищеної небезпеки, оскільки його будинок було пошкоджено під час військових навчань.
Чи може мати місце такий позов? Хто буде відповідачем у справі? Хто у даній справі може представляти інтереси держави? Чи наділяється держава цивільною процесуальною правоздатністю та дієздатністю?

Задача № 11. Петров здав у гардероб бібліотеки своє пальто, однак забув взяти номерок. Коли він звернувся за своїм пальтом до гардеробу, йому відповіли, що він нічого не здавав. Він оскаржив дії гардеробниці до директора бібліотеки. Директор запропонував Петрову зачекати до закінчення роботи бібліотеки і забрати своє пальто, якщо воно є. Після того як всі читачі залишили бібліотеку, виявилося, що зайвого пальта не було. Петров вирішив подати позов до суду. В позовній заяві як свідків він просив викликати свого друга, суддю місцевого суду, який разом з ним був у бібліотеці, та уповноваженого комітету профспілки з місця роботи Петрова, який може підтвердити його чесність та добросовісність.
Визначте, між ким і які цивільні процесуальні правовідносини виникли у цій справі, вкажіть їх елементи.
Які передумови виникнення цивільних процесуальних правовідносин?

Задача № 12. Працівники юридичної компанії забули закрити кран у підсобному приміщенні, в результаті чого вода залила розташовану поверхом нижче квартиру Іванова 1.1, і пошкодила його майно. Потерпілий вирішив відшкодувати заподіяні йому збитки за рахунок винних осіб та подав позов до суду.
Наявність яких юридичних фактів необхідна для виникнення цивільних процесуальних правовідносин? Визначте суб'єктів цивільних процесуальних правовідносин у цій справі.

Задача № 13. Травкін придбав у магазині музичних інструментів концертний рояль. Наступного дня до директора магазину прийшла дружина Травкіна і вимагала прийняти рояль назад і повернути отриману магазином грошову суму. При цьому вона пояснила, що Травкін страждає шизофренією, стоїть на обліку у психоневрологічному диспансері, крім того, найближчого часу вона має намір звернутися до суду із заявою про визнання його недієздатним. Запрошений директором продавець, який оформлював покупку, заявив, що поведінка Травкіна не давала ні найменшого приводу запідозрити яке-небудь психічне захворювання. До того ж Травкін, пробуючи інструмент, виконав на досить професійному рівні декілька технічно складних уривків з творів Бетховена, Ліста і Де-бюссі. Дружина Травкіна показала медичну довідку, де зазначалося, що Травкін схильний до періодичних приступів шизофренії, кількість яких за останні декілька місяців збільшилась, але в проміжках між ними він повністю може відповідати за свої вчинки і керувати ними. Магазин відмовився приймати назад концертний рояль. Дружина звернулася до суду з позовом про відшкодування завданих їй магазином збитків.
Які способи захисту Ви порадите обрати дружині Травкіна? Який вид провадження запропонуєте їй обрати? Чи є в даній ситуації підстави та передумови для виникнення цивільних процесуальних правовідносин? Якщо так, то між ким і які цивільні процесуальні правовідносини виникли у цій справі, вкажіть їх елементи. Чи самостійно виступатиме Травкін в цивільному процесі в даній справі?

Задача № 14. У яких із наведених випадків мають місце цивільні процесуальні правовідносини?
Печерський районний суд розглянув заяву про обов'язкову госпіталізацію до протитуберкульозного закладу Іванова 1.1.;
Господарський суд м. Києва розглянув спір між ТОВ «Світанок» та учасником даного ТОВ щодо виключення учасника з товариства у зв'язку з систематичним невиконанням обов'язків, які на нього поклало ТОВ;
Тетіївська райдержадміністрація розглянула спір щодо відібрання у Петрова О.О. земельної ділянки у зв'язку з тим, що він протягом трьох років використовував її не за призначенням,
та передачі даної земельної ділянки Іванову 1.1.

Задача № 15. У яких із наведених далі випадків виникають цивільні процесуальні правовідносини?
Комісія з трудових спорів державного підприємства «Метінвест» розглянула спір між адміністрацією підприємства та працівником;
Господарський суд м. Києва розглянув спір між ФОП Добріним О.В. та ФОП Марковим В.С. про стягнення сум;
Оболонський районний суд м. Києва розглянув спір між громадянками Терезюк Т.П. та Бабій В.Я. про визнання пра-вочину недійсним, відшкодування збитків та стягнення моральної шкоди;
4) Інгулецька сільська рада розглянула спір про межу земельних ділянок між мешканцями села Корнійчуком В.В. та Гаєм П.С.

Задача № 16. Визначте вид цивільних процесуальних відносин:
між судом і позивачем та відповідачем у справі про розірвання шлюбу;
між сторонами у справі про відшкодування шкоди;
між судом та судовим розпорядником;
між судом та експертом, спеціалістом, перекладачем;
між судом та особами, яким надано право захищати права та інтереси інших осіб (ст. 45 ЦПК).

Задача № 17. У суді розглядалася цивільна справа за позовом Іванової П.П. до Сидоренка А.П. про розподіл спадкового майна. У процесі розгляду справи були залучені співвідповідачами інші спадкоємці - Смагіна К.П., Дятел С.П., які разом із Сидоренком П.П. пред'явили до Іванової зустрічний позов. На стадії судового розгляду Іванова змінила підстави позову, а потім сторони уклали мирову угоду, яка була визнана судом. Суд постановив ухвалу про закриття провадження у справі. Іванова П.П., ознайомившись із ухвалою, дійшла висновку, що визнана судом мирова угода порушує її права, тому подала апеляційну скаргу на рішення суду, до якої у апеляційній інстанції приєдналась спадкоємиця Сидоренко А.Л. (мати).
Зобразіть схематично між ким виникли цивільні процесуальні відносини.
Розкрийте питання виникнення, розвитку, зміни і припинення цивільних процесуальних відносин. Продовжте дані цивільні процесуальні відносини на стадії апеляції, касації та у провадженні у зв'язку з винятковими обставинами.

Задача № 18. У яких із наведених прикладів має місце зміна або розвив ток правовідносин?
залучення у процес співвідповідачів;
заміна законного представника;
вступ у процес представника;
вступ чи залучення у процес представника органу опіки та піклування;
заміна відповідача;
вступ у процес третіх осіб без самостійних вимог на боці відповідача;
зміна позовних вимог про встановлення батьківства та встановлення факту батьківства у порядку окремого провадження.

Задача № 19. У яких з наведених прикладів має місце припинення цивільних процесуальних відносин?
набрання рішенням суду першої інстанції законної сили;
подання касаційної скарги на рішення апеляційного суду
закриття провадження у справі;
визнання судом мирової угоди;
відмова у відкритті провадження у справі;
у разі смерті позивача у справі про розірвання шлюбу.


Практичне заняття 20, час 2 год.
Тема 17. Учасники цивільного процесу.
Основні питання:
Поняття та ознаки сторін. Процесуальні права та обов’язки сторін.
Процесуальна співучасть та її види. Порядок та підстави залучення співучасників.
Поняття, умови і порядок заміни неналежного відповідача.
Поняття та умови процесуального правонаступництва.
Треті особи – поняття та види.
Участь у цивільному процесі органів та осіб, яким законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб.
Інші учасники цивільного процесу.

Практичне завдання:
1. Вирішіть питання про процесуальну правоздатність і дієздатністьосіб у таких ситуаціях:
а) Ідов за рішенням суду визнаний недієздатним. Чи може він подати до суду заяву про поновлення його в дієздатності?
б) Панова (16 років) уклала шлюб із Суленком (17 років). Чи може Панова подати позов про стягнення аліментів з чоловіка?
в) Сидорову 15 років, батьки жорстоко з ним поводяться (б'ють, ображають тощо). Чи може він подати до суду позов про позбавлення його батьків батьківських прав?

Самійлову було завдано легких тілесних ушкоджень в результаті нападу на нього собаки, яка належала Мирохіну. Самійлов звернувся до суду з позовом до Мирохіна про відшкодування моральної шкоди. До ухвалення рішення суду Самійлов помер. Як правонаступників позивача суддя залучив до участі у справі його спадкоємців - дружину й сина.

3. Дайте оцінку діям судді. Визначте коло осіб, які беруть участь у справі.
Пішохід під час переходу проїзної частини в недозволеному місці створив аварійну ситуацію. Для запобігання наїзду на нього водій автомобіля «Опель» виїхав на зустрічну смугу і потрапив у аварію.

4. Назвіть осіб, які беруть участь у зазначеній справі.
Соснова звернулася до суду з позовом про стягнення зі свого чоловіка аліментів на утримання сина. У позовній заяві вона вказала, що відповідач проживає разом з ними, але матеріально сім'ї не допомагає, оскільки сплачує аліменти на утримання дочки від першого шлюбу й утримує непрацездатного батька.

5. Іваненко заявив відвід судді Хвостачу у зв’язку з тим, що він є сусідом позивача та представнику позивача адвокату Хилинському, який є племінником секретаря судового засідання. Суд, порадившись на місці, вирішив клопотання відхилити, так як сусідські відносини самі по собі не є підставою для відводу судді, а те, що Хилинський є племінником секретаря судового засідання не може вплинути на рішення суду по справі, яка розглядається.
Чи може бути заявлений відвід судді, представнику позивача? Чи правильно постановлена ухвала про залишення клопотання про відвід судді без задоволення?

Додаткові питання:
Поняття сторін у цивільному процесі, їхні ознаки.
Цивільна процесуальна правоздатність і дієздатність сторін.
Права та обов'язки сторін у цивільному процесі, їх класифікація.
Поняття належної і неналежної сторін.
Умови та порядок заміни неналежного відповідача.
Умови процесуального правонаступництва.
Мета участі третіх осіб у цивільному процесі.
Види третіх осіб у цивільному процесі.
Порядок вступу (залучення) третіх осіб у процес.
Відмінність третіх осіб від співучасників.
Відмінність третіх осіб, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору, від третіх осіб, які не заявляють таких самостійних вимог.
Хто належить до інших учасників цивільного процесу?
Секретар судового засідання: мета участі, права та обов'язки.
Яке становище в цивільному судочинстві займають помічники суддів?
Поняття, права та обов'язки свідка.
Хто не може бути допитаний як свідок?
Поняття експерта, вимоги до нього.
Процесуальне становище експерта в цивільному судочинстві.
Спеціаліст як учасник цивільного процесу.
Участь в цивільному судочинстві перекладача.

Завдання для самостійного опрацювання:
Судовий розпорядник як учасник цивільного процесу.
Поняття і види участі особи, яка надає правову допомогу.

Теми рефератів:
Участь органів державної влади та органів місцевого самоврядування в цивіцльному судочинстві України.
Поняття „інтереси держави” через призму цивільного процесуального права.

Теоретичне завдання:
Знайдіть та законспектуйте окремі норми цивільного процесуального права, що стосуються іноземців, осіб без громадянства та біженців. Цивільно-процесуальне забезпечення статусу іноземців в Україні.


Практичне заняття 21, час – 2 год.
Тема 18. Представництво в суді.
Основні питання:
Поняття представництва у суді.
Види представництва.
Особи, які можуть бути і не можуть бути представниками у суді.
Повноваження представників.

Теоретичне завдання:
Вивчити дефініції: представництво, представництво у суді, представник, адвокат, законне представництво, договірне представництво, повноваження представника, документи, які посвідчують повноваження представника, довіреність.

Практичні завдання:
Задача № 1. Відповідач Мишкін видав довіреність на ведення справи в суді своїй матері Мишкіній. Судові засідання відбувалися двічі. У засіданні 7 вересня Мишкіна брала участь і давала пояснення як представник відповідача. 10 вересня її вже допитали як свідка.
Чи є процесуальні порушення?

Задача № 2.. Гарін звернувся до суду з позовом про відшкодування завданих збитків. У судовому засіданні позивач усно заявив, що його інтереси представлятиме Плошкіна. Дана заява була занесена до журналу судового засідання. Суд не допустив Плошкіну до участі у справі як представника, посилаючись на те, що вона не надала диплом про вищу юридичну освіту.
Дайте оцінку правильності дій суду.

Задача № 3. Суд відмовив допустити до участі у справі як представників сторін:
- юрисконсульта заводу, який був відкликаний зі складу колегії адвокатів;
- громадянина Михальчука, був у судовому порядку визнаний обмежено дієздатним і над ним було встановлено піклування, звернувся з позовом на захист майнових інтересів своїх дітей;
- суддю місцевого суду по справі за позовом секретаря суду Кульчицького про поновлення на роботі;
- співпозивача за дорученням інших позивачів.
Визначте правомірність відмови суду

Задача № 4. При розгляді судом справи лісгоспу до Бебка про стягнення шкоди, заподіяної внаслідок пожежі, що виникла з вини відповідача, інтереси лісгоспу представляв робітник Присяжнюк. Доручення на захист інтересів лісгоспу йому було видано без будь-яких обмежень у виконанні окремих процесуальних дій, у зв'язку з чим він вважав, що всі визначені законом для позивача права в процесі він може реалізувати, і, виходячи з цього, відмовився від позову. Суд прийняв таку відмову і провадження по справі закрив.
Чи законні дії представника і суду? Які дії процесуальний представник вправі вчиняти в суді як самостійний учасник процесуальних відносин?

Задача № 5. Ірина, народивши дитину в 15 років і не перебуваючи в зареєстрованому шлюбі, вирішила звернутися до батька дитини з позов про стягнення аліментів на утримання дитини. Суд повернув заяву на підставі ст. 121 ЦПК посилаючись на те, що Ірина не має повноважень на представництво дитини в суді.
Хто повинен бути процесуальним представником дитини? Чи буде батька дитини представляти в суді законний представник, якщо його вік 16 років?

Задача № 6. Учні школи Василь 14 років і Григорій 16 років, граючи в футбол на подвір'ї школи і розбили вікно. Школа в особі директора звернулися в суд про стягнення заподіяної шкоди у розмірі вартості вікна до батьків Василя та Григорія, зазначивши їх в позовній заяві як відповідачів
Визначте суб'єктний склад учасників процесуальних відносин. Чи залучається до участі у справі законний представник, якщо стороною у спорі є особа віком 14 (16) років і спір виник з відносин, у яких ця неповнолітня особа бере особисту участь?

Задача № 7. Сидорчук звернувся в суд з позовом до ВАТ «Чернівгаз» про відшкодування шкоди заподіяної внаслідок ДТП. Позивач зазначив, що з вини Бойченка, який керував автомобілем, що належав ВАТ «Чергівгаз», сталася ДТП, в результаті чого було пошкоджено автомобіль, яким позивач керував на підставі довіреності, виданої йому Зінченко. В процесі розгляду справи Зінченко помер. Суд відмовив в задоволенні позовних вимог, керуючись тим, що Сидорчук є неналежним позивачем.
Чи правомірне рішення суду? Визначте суб'єктний склад учасників процесуальних правовідносин. Чи змінилося б рішення суду, якщо б Зінченко не помер. Проаналізуйте підстави і порядок припинення процесуального представництва.

Задача № 8. Фічук видав доручення Лотоцькому на представництво його інтересів перед третіми особами щодо продажу квартири. Лотоцький, показуючи квартиру потенційним покупцям виявив, що сусіди зверху залили квартиру Фічука, заподіявши шкоду майну в квартирі. Не зволікаючи, Лотоцький подав позов в суд в інтересах Фічука, долучивши до позовної заяви доручення, що було у нього в наявності.
Які дії повинен вчинити суд? Проаналізуйте відмінність між представництом в цивільних відносинах та процесуальним представництвом.

Задача № 9. Федоренко подав позов в суд до ТзОВ «Світоч», про поновлення на роботі і виплату заробітної плати за час вимушеного прогулу. До участі у справі був залучений директор ТзОВ – Процик, як третя особа, яка не заявляє самостійні вимоги щодо предмету спору. В судове засідання з'явився юрисконсульт ТзОВ з двома дорученнями на представництво в суді інтересів директора і ТзОВ «Світоч». Суддя, посилаючись на положення ч.2 ст.40 ЦПК, повідомив, що юрисконсульт не може бути одночасно представником ТзОВ та директора.
Чи правомірна відмова суду?

Додаткові питання:
1. Поняття цивільного процесуального представництва.
Значення процесуального представництва.
Види процесуального представництва.
Особи, які можуть бути представниками.
Особи, які не можуть бути представниками.
Які учасники процесу можуть реалізовувати свої процесуальні повноваження через представника?
Яким є обсяг повноважень договірного, добровільного і законного (необхідного) процесуального представника?
Повноваження представника.

Теми рефератів:
Відмінності представництва в суді від представництва в цивільному праві.
Порядок оформлення повноважень представника.


Практичне заняття 22, час – 2 год.
Тема 19. Докази і доказування.
Основні питання:
Поняття і види доказів.
Поняття доказування, стадії.
Вимоги до доказів.
Засоби доказування.

Теоретичне завдання:
Вивчити дефініції: докази, зміст доказів, процесуальна форма доказів, особисті докази, речові докази, прямі та непрямі докази, первинні та похідні докази, доказування, суб’єкти доказування, обов’язки по доказуванню, стадії процесу доказування, подання доказів, витребування доказів, дослідження доказів, оцінка доказів, належність доказів, допустимість доказів, достатність доказів, загальновідомі факти, преюдиція, засоби доказування, пояснення сторін, третіх осіб, їх представників, показання свідка, письмові докази, речові докази, висновок експерта.

Додаткові питання:
Поняття доказів?
Види доказів?
Належність доказів та допустимість засобів доказування?
Поняття та предмет доказування?
Підстави звільнення від доказування?
Пояснення сторін, третіх осіб, їхніх представників як засобів доказування?
Особливості показань свідків?
Особливості письмових доказів?
Речові докази як засіб доказування?
Порядок призначення експертизи?
Ухвала про призначення експертизи?
Оформлення висновку експерта?

Завдання для самостійного опрацювання:
Спеціальний характер допустимості доказів.
Вірогідність доказів.
Вільна оцінка доказів.
У чому полягає універсальність процесуальної форми доказування.

Теми рефератів:
Поняття та види експертиз у цивільному процесі?
Елементи процесу доказування?
Роль доказів і доказування у цивільному процесі?
Способи забезпечення доказів в цивільному судочинстві України?

Задача № 1. Позивач в підтвердження факту укладення договору позики з В. та про повернення боргу 1000 грн. просив суд залучити до справи магнітофонну плівку, на якій було записано їх розмову, а також письмові покази свідка. Суд клопотання задовольнив.
Чи може суд залучити магнітофонну плівку як доказ?
Дайте правильну відповідь та обґрунтуйте її.

Задача № 2. Коломієць О. уклала з банком 3 договори, за якими передавала грошові суми під відсотки. Коли плив строк дії наступного договору, Коломієць О. звернулася до банку з вимогою видати їй вкладену суму з нарахованими згідно договору відсотками, але отримала відмову з посиланням на відсутність коштів. Одночасно представник банку вилучив у нею оригінали всіх трьох договорів і видав замість двох з них платіжне доручення не оплачене до цього часу. Третій договір був замінений договором купівлі-продажу акцій. Хоча Коломієць О. мала на меті лише отримати належні їй кошти.
Визначіть предмет доказування.
Які докази і ким повинні бути представлені для судового розгляду спору?

Задача № 3. Львівська фірма «Нептун» завезла у Львів значну партію кави, яку передала оптовому покупцю АТ «Львівконтракт» для наступної реалізації населенню через торгівельні підприємства. Львівське обласне управління захисту прав споживачів, посилаючись на те, що якість кави не відповідає вимогам вставленим стандартам і містить шкідливі для організму людини речовини, звернулися до суду з позовом до даної фірми АТ і декількох торгівельних організацій про визнання їх дій щодо продажу кави неналежної якості протиправними по відношенню до невизначеного кола споживачів і припинення таких дій. Управління просило стягнути біля 500 тис. грн. в позабюджетний фонд області і відшкодування моральної шкоди завданої споживачем.
Визначіть предмет доказування. Які докази повинні бути використані в обґрунтування даних позовних вимог і заперечень проти позову?

Задача № 4. Подружжя Тихих пред’явило позов до Польового Р. про витребування автомобіля. В позовній заяві позивачі вказували, що Тихий Р. вирішив придбати машину ВАЗ 2106, однак на цей час в подружжя не було необхідної суми. Через те, вони домовились із сусідом Польовим Р. про наступне: Польовий Р. їм позичає 10 тис. грн. і отримує доручення на право користування автомобілем на весь час виплати боргу. Купивши машину, Тихий Г. зареєстрував її на своє ім’я в ДАЇ і видав доручення Польовому Р. до закінчення строку дії доручення позивачі виплатили Польовому Р. борг і вимагали повернути автомобіль. Однак Польовий Р. відмовився повернути автомобіль і пред’явив зустрічний позов про визнання даних правовідносин договором купівлі-продажу, посила ючись на те, що подружжя Тихих продали йому автомобіль, але належно не оформили договір.
Вирішіть всі питання пов’язані з предметом доказування, допустимістю і належністю доказів.

Задача № 5. В суді розглядалася справа про встановлення батьківства. Позивачка звернулася до суду з клопотанням заслухати запис, зроблений з допомогою диктофона, який свідчив про визнання відповідачем свого батьківства.
Вирішіть питання щодо допустимості цього запису в якості доказу.

Задача № 6. Оверук Р. звернувся з позовом до суду до Оверук П. про розірвання шлюбу. Рішенням місцевого суду позов було задоволено, шлюб розірвано. Сторони в судовому засіданні участі не брали, пояснень по суті справи не давали. Жодних заходів для їх примирення суд не вживав.
Оцініть дії суду.

Задача № 7. В трьохкімнатній квартирі проживала сім’я Іванчеко, яка складалася з двох осіб – матері і сина. В 1995 році Іванченко Р. уклав шлюб із Степовою Д., зі згоди матері Іванчека Р. та чоловіка була приписана в їх квартирі. В 1997 році в них народилася дитина. В цьому ж році подружжя розірвало шлюб. Степова Д. пред’явила позов про примусовий поділ трьохкімнатної квартири, запропонувавши два варіанти, однак Іванченків вони не влаштовували. Після неодноразового відкладення процесу Іванчеко Л. заявила клопотання про проведення почеркознавчої експертизи. Вона стверджувала, що Степова Д. підробила підпис Іванченко Л. на заяві про згоду на вселення її в квартиру відповідачів.
Вирішіть питання про необхідність проведення вказаної експертизи.
Чи буде висновок експерта належним?

Задача № 8. Визначіть, які докази є належними, а які ні:
а) чеки, які підтверджують витрати кожної особи на придбання будівельних матеріалів для будівництва будинку; покази свідків про участь у будівництві будинку – в справах про поділ – і спільно нажитого майна подружжя; спільного майна, що належить братам;
б) характеристика відповідача; наявність у відповідача дітей народжених поза шлюбом; переписка з позивачем; покази свідків і пояснення сторін про спільне проведення відпустки; пояснення відповідача про неврівноваженість характеру позивачки, її схильність до депресії – у справах про встановлення батьківства;
в) характеристика відповідача; відсутність зареєстрованих порушень правил дорожнього руху щодо відповідача; пояснення сторін – у справі про відшкодування шкоди завданої здоров’ю з результаті ДТП;
г) той факт, що відповідач – у справі про виселення без надання іншого житлового приміщення з причин неможливості спільного проживання з ним через систематичне порушення ним правил співжиття - є чоловіком позивачки.
Виходячи з чого ви вирішували питання про належність тих чи інших доказів. Як повинен діяти представник сторони і суд при виявленні неналежних доказів під час судового розгляду справи?

Задача № 9. Суддя залишив позовну заяву без руху. Позивач, пообіцявши виправити в позовній заяві недоліки, звернувся до суду з клопотання допитати його сусідку Борисенко Т., так як тільки вона може підтвердити, що відповідач Іванів Т. не всилявся в кімнату в їх комунальній квартирі. Дані покази мають ,на думку позивача, вирішальне значення для становлення факту, що Іванів Т. не набув права на житлову площу.
Суд допитав 80-літню Борисенко Т., яка серйозно хвора, за місцем її проживання в порядку забезпечення доказів. Під час слухання справи, покази Борисенко Т. були оголошені і були покладені в основу судового рішення.
Чи правильно діяв суд?
Який порядок і підстави вчинення дій по забезпеченню доказів?

Задача № 10. Вирішіть питання про поширення преюдиційності судових актів в наступних випадках:
а) суд розглянув позов Федорів Р. до трамвайного депо №1 про відшкодування шкоди спричиненої в результаті ДТП. Потім трамвайне депо №1 звернулося з регресним позов до Франко В., водія трамваю, який вчинив наїзд.
б) дружина померлого Бойчука пред’явила позов до Романів Т. про визнання права власності на будинок. Донька померлого вирішила вступити в процес, претендуючи на частину вказаного будинку. Однак суддя не допустив її до участі у справі. Після того як суд відмовив в задоволенні позову Бойчук Д., донька пред’явила самостійний позов до Романів Т. про визнання за нею права власності на частину будинку.
в) в ході розгляду кримінальної справи цивільний позов був залишений без розгляду, після чого потерпілий пред’явив позов до засудженого про стягнення шкоди, завданої злочинними діями останнього. В зв’язку з чим було порушену цивільну справу.


Практичне заняття 23, час – 2 год.
Тема 20. Цивільна юрисдикція. Підсудність.
Основні питання:
Поняття та види цивільної юрисдикції (підвідомчості).
Підвідомчість позовних справ суду.
Поняття та види підсудності.
Зміна підсудності.

Теоретичне завдання:
Вивчити дефініції: юрисдикція, підвідомчість, судова юрисдикція, цивільна юрисдикція, виключна підвідомчість, численна підвідомчість, підсудність, суди першої інстанції, територіальна підсудність, зміна підсудності.

Додаткові питання:
Співвідношення понять «цивільна юрисдикція» та «підвідомчість цивільних справ».
Виняткова цивільна юрисдикція.
Множинна цивільна юрисдикція.
Договірна цивільна юрисдикція.
Альтернативна цивільна юрисдикція.
Умовна цивільна юрисдикція.
Змішана цивільна юрисдикція.
З’ясувати значення видів підсудності: функціональної, родової, територіальної?
Які наслідки порушення правил підсудності?
Які підстави для зміни підсудності?

Завдання для самостійного опрацювання:
Визначити поняття і значення підсудності?
Наслідки порушення правил підсудності.

Практичне завдання:
1. Визначте підвідомчість справ:
- щодо спору з приводу неналежного виконання зобов'язань за договором поставки;
- про встановлення факту наявності родинних зв'язків між фізичними особами;
- щодо спору з приводу поширення неправдивих відомостей;
- про розірвання шлюбу та поділ майна подружжя, яке не має дітей;
- про встановлення факту належності особі військового квитка;
- за скаргою на постанову про накладення адміністративного стягнення;
- про відновлення прав на втрачений вексель.

Теми рефератів:
Порядок та підстави передачі справи з одного суду до іншого.
Позов до перевізника пасажирів.
Альтернативна підсудність: поняття та значення при здійсненні правосуддя по цивільних справах.

Задача № 1. До суду звернувся гр. Тимошенко Ю.В. з позовною заявою про визнання договору купівлі-продажу автомобіля недійсним. У заяві він зазначав, що купив цей автомобіль на підставі генеральної довіреності з правом користування та відчуження, але власник скасував довіреність та вимагає повернення автомобіля.
Чи належить до компетенції суду загальної юрисдикції така справа, оскільки Тимошенко Ю.В. завідомо порушив закон з метою несплати податку в дохід держави за нотаріальне посвідчення договору купівлі-продажу автомобіля? Якщо так, то яке рішення має ухвалити суд?

Задача № 2. Гр. Клименко М.І. як суб'єкт підприємницької діяльності (м.Київ) постачав комп'ютери ПП « МакроМакс» у м. Чернівці. У зв'язку з погодними умовами (повінь у Карпатах) вантаж було невчасно доставлено Південною залізницею, частина товару була пошкоджена. СПД Клименко М.І. було завдано збитків несвоєчасною доставкою товару та його частковим пошкодженням.
До компетенції якого суду належить даний позов про відшкодування шкоди?

Задача № 3. Адвокатська компанія «Костенко і партнери» взяла в оренду у завода «Арсенал» приміщення для здійснення адвокатської діяльності. Сторонами було укладено договір оренди. Однією із умов цього договору було те, що адвокатська компанія замість оплати приміщення надає правові послуги заводу. Проте коли до цієї фірми почали звертатися працівники заводу за безоплатними консультаціями, їм відмовляли у наданні такої допомоги. У зв'язку з цим трудовий колектив заводу вирішив розірвати договір оренди. Замки на дверях цього приміщення було замінено, а усі речі адвокатської компанії передано до камери схову заводу.
Чи правомірні дії трудового колективу заводу «Арсенал»?
Як саме має захистити своє порушене право адвокатська компанія та у якому органі?

Задача № 4. Гр. Валіза М.К. був звільнений з роботи за прогул. Вважаючи своє звільнення неправильним, він звернувся із позовом до суду про поновлення на роботі та стягнення зарплати за час вимушеного прогулу. Суддя відмовив Валізі М.К. у відкритті провадження у справі, мотивуючи таку відмову тим, що дана справа не належить до компетенції суду загальної юрисдикції, оскільки Валіза М.К. має звернутися до комісії з трудових спорів. Та лише при наявності відмови КТС поновити Валізу М.К. на роботі він може звернутися до суду.
Визначте правомірність дій суду.

Задача № 5. Гр. Груша Ю.В. звернулась до суду загальної юрисдикції із заявою про встановлення факту розбійного нападу на неї її сусідом гр. Савірком Л.М. у порядку окремого провадження. Своє звернення до суду вона мотивувала тим, що рішення суду про встановлення даного юридичного факту породить для неї юридичні наслідки, вона з цим рішенням зможе звернутися до прокуратури чи органів внутрішніх справ щодо відкриття кримінального провадження.
Які дії суду?

Задача № 6. При розгляді кримінального провадження потерпіла Власенко М.К. подала суду заяву про визнання її цивільним позивачем та позовну заяву про стягнення матеріальної та моральної шкоди з підсудного Савка Р.Л. Суддя відмовив у прийнятті такої заяви та роз'яснив Власенко М.К., що згідно зі ст. 16 ЦПК не допускається об'єднання в одне провадження вимог, які підлягають розгляду за правилами різних видів судочинства та порекомендував їй звернутися до суду загальної юрисдикції у порядку цивільного судочинства. Власенко М.К. вважала дії судді неправомірними та подала апеляційну скаргу.
Визначте правомірність дій суду та потерпілої Власенко М.К. Аргументуйте її апеляційну скаргу.

Задача № 7. При посвідченні шлюбного договору одним із його пунктів було передбачено, що у разі спору між подружжям сторони мають право передати цей спір на розгляд третейського суду. Коли вони звернулися до третейського суду за вирішенням поділу майна, передбаченого шлюбним договором, та тлумаченням його змісту, їм було відмовлено у прийнятті заяви.
Визначте правомірність дій суду. Порадьте подружжю як саме їм слід вирішити даний спір.

Задача № 8. Гр. Лисова Л.Д. було звільнено з публічної служби. Він пред'явив адміністративний позов до адміністративного суду про поновлення його на посаді. Під час розгляду справи він доповнив свої позовні вимоги позовом про стягнення зарплати за час вимушеного прогулу та про відшкодування моральної шкоди. Проте йому було відмовлено у прийнятті даних вимог з мотивацією, що позов про відшкодування моральної та матеріальної (зарплати за час вимушеного прогулу) шкоди вирішується у позовному провадженні у порядку цивільного судочинства згідно з ч. 1 ст. 15 ЦПК.
Визначте правильність дій суду.

Задача № 9. У суді слухалася справа про розподіл спільно набутого майна між подружжям. До складу цього майна входили корпоративні права, які належали чоловіку - СПД Воронін В.П. та Дружині - СПД Сурікова Л.Ж. Суддя виділив цю частину позову у окреме провадження та роз'яснив сторонам, що не можуть бути об'єднані в одне провадження вимоги, які підлягають розгляду за правилами різних видів судочинства. Оскільки має місце спір щодо розподілу майна між СПД Вороній В.П. та СПД Сурікова Л.Ж., то сторонам треба звертатися до господарського суду.
Визначте правомірність дій суду.

Задача № 10. Визначте до компетенції якого суду належить вирішення таких справ:
оскарження дій опікуна, піклувальника та звільнення їх від виконання обов'язків;
оскарження дій виконавця заповіту;
оскарження дій нотаріуса у відмові вчинити нотаріальну дію;
оскарження дій консула у відмові вчинити нотаріальну дію;
оскарження дій органу приватизації щодо приватизації квартири;
оскарження дій органу РАЦСу щодо внесення змін до актового запису про народження.

Задача № 11. Іванова 1.1, пред'явила до суду позов про розірвання шлюбу, посилаючись на те, що її чоловік дав згоду на розірвання шлюбу, але відмовляється від подання відповідної заяви до органів РАЦСу. Дітей у них немає і в питанні розподілу майна згода досягнута. Суд задовольнив позов, чоловік в апеляційній скарзі просив провадження у справі закрити за непідвідомчістю, посилаючись на те, що розірвання шлюбу в таких випадках має бути проведене у органі РАЦСу.
Чи правильно визначено підвідомчість цієї справи? Які наслідки порушення правил підвідомчості? За яких обставин суд передає справу на розгляд іншому суду? Яка процедура передання справи на розгляд іншому суду?

Задача № 12. На гр. Бородавченка В.С., який виконував повноваження директора ТОВ «Водоспад», рішенням зборів засновників було накладено матеріальне стягнення у розмірі штрафних санкцій, застосованих до підприємства податковою інспекцією. Не погодившись із таким рішенням Бородавченко В.С. звернувся До суду за захистом порушених прав.
Чи належить дана справа до компетенції суду в порядку цивільного судочинства?
Чи правомірно було накладено стягнення, якщо в акті податкової інспекції була встановлена особиста вина директора та головного бухгалтера, на якого за рішенням зборів засновників було накладено стягнення в розмірі місячного окладу?

Задача № 13. Захаров О.В., безробітний, без певного місця проживання самовільно оселився в трикімнатній квартирі, яка належить Трофимову В.Г. на праві приватної власності.
Який порядок захисту порушеного права Трофимова В.Г.?

Задача № 14. Громадяни Наливайченко В.Л. та Пузирьов П.І. отримали два свідоцтва про право власності на одну й ту саму земельну ділянку.
Як саме має бути вирішено даний конфлікт?
Визначте компетенцію суду, який має розглядати цю справу.
Назвіть, хто у цій справі повинен бути відповідачем і хто має залучатися до участі у ній?


Практичне заняття 24, час – 2 год.
Тема 21. Процесуальні строки. Судові витрати. Заходи процесуального примусу.
Основні питання:
Поняття та види процесуальних строків. Обчислення процесуальних строків.
Поняття та види судових витрат.
Розподіл судових витрат між сторонами.
Поняття та види заходів процесуального примусу.

Теоретичне завдання:
Вивчити дефініції: строк, процесуальний строк, обчислення строків, закінчення строків, зупинення строків, перерва, судові витрати, судовий збір, витрати, повязані з розглядом справи, розстрочення витрат, відстрочення витрат, розподіл витрат між сторонами, заходи процесуального примусу, попередження, видалення із залу судового засідання; тимчасове вилучення доказів для дослідження судом, привід.

Додаткові питання:
Поняття та значення процесуальних строків.
Види процесуальних строків.
Порядок обчислення процесуальних строків.
Початок перебігу строків у цивільному процесі.
Закінчення процесуальних строків.
Зупинення процесуальних строків.
Наслідки пропущення процесуальних строків.
Поновлення та продовження процесуальних строків.
Що таке судовий збір?
Обчислення розміру судового збору.
Витрати, пов'язані із розглядом судової справи.
Чи підлягає поверненню частина сплаченого судового збору у разі зменшення позивачем розміру позовних вимог?
Чи може суд звільнити сторону від сплати судових витрат?
Види заходів процесуального примусу.
Чому штрафи нині не належать до заходів процесуального примусу?
Який процесуальний порядок застосування попередження?
Який процесуальний порядок тимчасового вилучення доказів для дослідження судом?
Який процесуальний порядок застосування приводу і щодо кого може бути застосований такий захід?

Завдання для самостійного опрацювання:
Які правові наслідки застосування заходів процесуального примусу ?.
Який процесуальний порядок видалення із залу судового засідання?
Що необхідно розуміти під поняттям «заходи процесуального примусу»?
Поняття судових витрат, їх завдання.

Практичне завдання:

Задача 1. Старченко Т. пред’явив позов про витребування машини вартістю 40 тис. грн. з володіння Теребовлі Д. В ході розгляду справи суд провів заміну неналежного позивача Старченка Т. належним – Старченком В.
Як в таких випадках буде вирішуватись питання про судовий збір (державне мито)?

Задача 2. В ході розгляду справи про визнання права власності на приватизовану квартиру вартістю 80 тис.грн. у зв’язку зі смертю 78-річного позивача розгляд справи був припинений. Після визначення правонаступника, яким став син померлого справа була відновлена.
Вирішіть питання пов’язані з оплатою судового збору позивачем і правонаступником.

Задача 3. Визначіть розмір судового збору, що підлягає стягненню, якщо:
- Кінаш М. звернувся до суду з проханням відновити факт родинних відносин;
- Пертенко М. звернувся з позовом про визначення порядку користування автомобілем вартістю 30 тис. грн.;
- Сидір П. звернувся з скаргою на відмову в реєстрації йому мисливської зброї;
- представник позивача звернувся в суд з проханням видати йому повторну копію судовогорішення;
- головний лікар психіатричного лікувального закладу звернувся із заявою про визнання Індиченка Т. недієздатним;
- Сидоренко Т. звернулася в суд із скаргою на незаконну відмову в госпіталізації її 17-літньої доньки.

Задача 4. Визначіть ціну позову і розмір судового збору. З кого повинен стягуватися судовий збір (державне мито) у випадку пред’явлення:
а) позову про стягнення боргу у розмірі 30 тис. грн., якщо позов задоволено повністю;
б) позов про стягнення 500 грн. щомісячно у зв’язку з відшкодуванням шкоди спричиненої каліцтвом, якщо суд присудив стягувати по 800 грн. щомісячно;
в) позов про стягнення аліментів на утримання неповнолітньої дитини (середньомісячна заробітна плата позивача 700 грн., відповідача 300 грн.), якщо позов задоволено;
г) позов про визнання права власності на будинок вартістю 90 тис .грн., якщо суд відмовив в задоволенні позову;
д) позов в комісії у справах неповнолітніх про позбавлення батьківських прав подружжя Ратник щодо їхніх двох дітей (середньомісячна заробітна плата чоловіка – 650 грн., дружина не працює), якщо суд позов задовольнив.

Теми рефератів:
Порядок визначення розміру судового збору у випадку, коли позовна заява містить майнові та немайнові вимоги.
Заходи процесуального примусу їх роль та значення в цивільному судочинстві.


Практичне заняття 25, час – 2 год.
Тема 22. Пред’явлення позову. Відкриття провадження у справі.
Основні питання:
Позов: поняття, елементи та види. Право на позов.
Захист проти позову.
Об’єднання та роз’єднання позовів.
Забезпечення позову.
Відкриття провадження у справі.

Теоретичне завдання:
Вивчити дефініції: позов, елементи позову, право на позов, право на пред’явлення позову, право на задоволення позову, умови реалізації права на пред'явлення позову, процесуальний порядок пред’явлення позову, позовна заява, захист проти позову, заперечення проти позову, зустрічний позов, об’єднання позовів, роз’єднання позовів, зміна предмета позову, зміна підстав позову, відмова від позову, визнання позову, мирова угода, забезпечення позову.

Додаткові питання:
Поняття позову.
Елементи позову.
Хто має право на пред'явлення позову?
У яких випадках допускається об'єднання позовів?
Що таке «визнання позову» і які його правові наслідки?
Поняття забезпечення позову.
Види (заходи) забезпечення позову.
Процесуальний порядок забезпечення позову.
Що розуміють під поняттями «пред'явлення позову» і «позовна заява».
Вимоги до позовної заяви.
Умови і порядок відкриття провадження у справі.
В яких випадках суддя може відмовити у відкритті провадження у справі?
Наслідки відкриття провадження у справі.

Завдання для самостійного опрацювання:
Особливості вжиття заходів забезпечення позову до подання позовної заяви..
Що таке «мирова угода сторін», як вона оформлюється і які її правові наслідки ?.
Які зміни можуть бути внесені до позову ?.

Теми рефератів:
Співвідношення права на позов і права на пред'явлення позову.
Підстави і порядок залишення заяви без руху і повернення заяви.
Процесуальний порядок подання позовної заяви до суду.

Практичні завдання:
Задача 1. Визначіть, які з перелічених заперечень відповідача є матеріально-правовими, а які процесуальними:
а) сплив строк позовної давності на момент пред’явлення позову;
б) визнання відповідачем позову частково;
в) визнання факту укладення договору, але не визнання права вимоги;
г) справа непідсудна даному суду;
ґ) позов про розірвання шлюбу пред’явлено під час вагітності дружини.

Задача 2. Гр. Д. подав заяву про забезпечення позову про повернення позики у розмірі 5 тис. грн. шляхом накладення арешту на депозитний рахунок гр. Т. Сума депозиту на рахунку 15 тис. грн. Суд постановив ухвалу про забезпечення позову.
Проаналізуйте ситуацію. Назвіть підстави забезпечення позову. Які Ви знаєте правила забезпечення позову? Чи підлягає оскарженню ухвала про забезпечення позову?

Задача 3. гр. Ф. пред’явив позов до гр. Ф. про розірвання шлюбу, поділ спільного майна та визначення місця проживання малолітньої дитини (4 роки).
Проаналізуйте ситуацію. Назвіть підстави та порядок об’єднання та роз’єднання позовних вимог. Яким чином повинен діяти суд у вказаній ситуації?

Задача 4. С. подав позов про розірвання шлюбу. У позовній заяві причинами розладу сімейних відносин була названа зрада дружини М. Не погоджуючись з таким обґрунтуванням позову, М. пред’явила зустрічний позов, у якому причиною припинення шлюбних відносин назвала зловживання С. алкоголем та фізичне насильство.
Суд постановив ухвалу про об’єднання позовів в одне провадження.
Назвіть підстави об’єднання позовів. Чи правильно поступив суд?

Задача 5. Л. видав К довіреність, у тому числі на представництво його інтересів у суді. У довіреності було передбачено право передоручення. К. під призначив представником С.
С., діючи на захист прав Л., звернувся в суд з позовом.
Розглядаючи питання про відкриття провадження у справі суду стало відомо, що К. скасував своє передоручення С.
Суд повернув позовну заяву на підставі п.3 ч.3 ст. 121 ЦПК, як таку, що подана особою, яка не має на те повноважень.
Визначіть, хто у даній ситуації є особою, що вправі звернутися до суду. Чи правомірно поступив суд?

Задача 6. Галицький районний суд м. Львова, розглядаючи справу про розірвання шлюбу між гр. Г. та гр. О., в задоволенні позову відмовив. Через рік гр. Г. повторно звернулася з позовом до гр. О. про розірвання шлюбу. Суддя Галицького районного суду м. Львова відмовив у відкритті провадження у справі, зазначивши, що така вже розглядалася судом.
Проаналізуйте ситуацію. Які підстави для відмови у відкритті провадження у справі Ви знаєте?
Які правові наслідки відмови у відкритті провадження у справі? Чи правомірні дії судді?

Задача 7. гр. К., який володів будинком на праві приватної власності, здавав його частину наймачам: гр. Б. та М. гр. М. своєю поведінкою створював нестерпні умови для дальшого спільного проживання з гр. Б. Заходи громадського впливу результатів не дали. Тоді гр. Б. звернувся до власника гр. К. з проханням виселити гр. М.
Ситуація 1. гр. К. звернувся з позовом у суд про виселення М. з квартири.
Проаналізуйте ситуацію. Чи є зазначені відносини цивільно-процесуальними? Визначіть процесуальне положення зазначених суб`єктів, предмет, підставу, зміст та вид позову.

Задача 8. У січні 2009 р. Сумський м’ясокомбінат пред’явив позов до гр. І. та гр. Г. про визнання недійсним договору дарування будинку. Позивач зазначав, що в 1988 р. виконком Сумської міської Ради депутатів виділив гр. І. в м. Суми земельну ділянку для спорудження будинку. Під час будівництва його сім’я проживала у двокімнатній квартирі будинку, що належав м’ясокомбінату. Після закінчення будівництва гр. І. подарував будинок своїй тещі – гр. Г., яка поселилася у ньому з молодшим сином. Сам же гр. І. з дружиною і сім’єю сина залишилися жити у вказаній квартирі.
Посилаючись на те, що договір дарування гр. І. оформив без наміру створити юридичні наслідки, а щоб залишити за своїм сином квартиру у будинку м’ясокомбінату, позивач просив суд визнати цей договір недійсним.
Проаналізуйте ситуацію. Визначіть статус учасників процесу, предмет, підставу, зміст та вид позову. Чи правильне рішення суду?

Задача 9. гр. В. і А. пред’явили позов до гр. З. про звільнення від виплати періодичних платежів, посилаючись на те, що вони з грудня 2008 р. сплачують їй по 1000 грн. на відшкодування шкоди заподіяної здоров’ю. У даний час здоров’я відповідачки відновилось, а їх матеріальний стан погіршився.
Суддя ухвалою відмовив у відкритті провадження у справі. Відмовляючи у прийнятті позовної заяви, суд послався на те, що позивачі не подали документи з приводу того, що здоров’я гр. З. відновлено, або інших доказів, які свідчили б про необхідність зміни розміру платежів.
Проаналізуйте ситуацію. Чи законна така ухвала суду? Чи вправі суд відмовити в прийнятті заяви з мотиву, що позивач не подав доказів на підтвердження своїх позовних вимог?

Задача 10. гр. В. і А. пред’явили позов до гр. З. про звільнення від виплати періодичних платежів, посилаючись на те, що вони з грудня 2008 р. сплачують їй по 1000 грн. на відшкодування шкоди заподіяної здоров’ю. У даний час здоров’я відповідачки відновилось, а їх матеріальний стан погіршився.
Суддя ухвалою відмовив у відкритті провадження у справі. Відмовляючи у прийнятті позовної заяви, суд послався на те, що позивачі не представили документів з приводу того, що здоров’я гр. З. відновлено, або інших доказів, які свідчили б про необхідність зміни розміру платежів.
Проаналізуйте ситуацію. Чи законна така ухвала суду? Чи вправі суд відмовити в прийнятті заяви з мотиву, що позивач не представив доказів на ствердження своїх позовних вимог?

Задача 11. Вироком Сихівського районного суду м. Львова від 10 жовтня 2008 року гр. С. засуджений за ч.2 ст.185 КК України до 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
На виконання вироку в частині конфіскації майна за місцем проживання засудженого проведений арешт майна. В акт опису були включені: меблевий гарнітур, піаніно, холодильник, легковий автомобіль «MERCEDES» та інше майно.
12 січня 2009 року дружина засудженого гр. Л. звернулася в суд з позовом про звільнення від арешту меблевого гарнітуру, піаніно та автомобіля, посилаючись на те, що це майно належить їй на праві приватної власності, а також про виключення половини всього іншого майна, включеного в акт опису, як такого, що набуте під час шлюбу. 12 лютого 2009 року суддя відкрив провадження у справі.
Проаналізуйте ситуацію. Визначіть склад та процесуальний статус учасників процесу, предмет, підставу, зміст та вид позову. Чи були допущені суддею порушення норм процесуального права? Чи підлягає ухвала про відкриття провадження у справі оскарженню?

Задача 12. 17 серпня 2009 року гр. В. звернувся до Галицького районного суду м. Львова з позовом про поновлення на роботі. 27 серпня 2009 року суддя повернув позовну заяву, оскільки гр. В. не додав до позовної заяви копії всі документів, що були додані до неї.
Проаналізуйте ситуацію. Чи були допущені суддею порушення норм процесуального права? Якщо так, то які саме?
Які шляхи їх усунення? Чи підлягають оскарженню ухвала про повернення позовної заява та ухвала про залишення її без руху?

Задача 13. 17 серпня 2009 року гр. З. звернувся до Франківського районного суду м. Львова з позовом про усунення перешкод у користуванні майном. Під час попереднього судового засідання з’ясувалося, що позовна заява була подана недієздатною особою. Суд постановив ухвалу про повернення позовної заяви.
Проаналізуйте ситуацію. Чи були допущені суддею порушення норм процесуального права? Які шляхи їх усунення? Яку процесуальну дію повинен був вчинити суд?

Задача 14. До суду звернулися з позовом внуки генерала Шухевича. Позов стосувався недостовірної інформації, поширеної віце-прем’єр-міністром Табачником в засобах масової інформації про те, що Шухевич, начебто співпрацював з Адольфом Гітлером.
На стадії відкриття провадження у справі суддя постановив ухвалу про залишення позовної заяви без руху. В ухвалі суддя вказав, що позов не відповідає вимогам ч.6 ст. 119 ЦПК, бо в ній не вказані підстави для звернення за захистом.
Згодом суддя постановив ухвалу про повернення позовної заяви. На ухвалу суду була подана апеляція.
Хто вправі звернутися до суду із позовною заявою? Яке рішення повинен прийняти апеляційний суд?

Задача 15. Римко звернувся до суду з заявою про повернення боргу в сумі 450 грн., які він позичив Лойку. Лойко борг заперечив і подав заяву про стягнення з Римка вартості телевізора – 400 грн., який Римко чотири роки тому розбив під час сварки з Лойко.
Чи є позов Лойка зустрічним позовом? Чи повинен суд розглядати справу, якщо сплив строк позовної давності?


Практичне заняття 26, час – 2 год.
Тема 23. Провадження у справі до судового розгляду.
Основні питання:
Зміст стадії провадження у справі до судового розгляду.
Попереднє судове засідання.
Судові виклики і повідомлення.

Теоретичне завдання:
Вивчити дефініції: провадження у справі до судового розгляду, попереднє судове засідання, судові виклики, судові повідомлення, обов’язкове призначення експертизи, види експертиз, оголошення про виклик відповідача, розшук відповідача судовий розгляд.

Додаткові питання:
Що таке попереднє судове засідання?
У чому полягає мета, завдання і завдання цього провадження?
За допомогою яких процесуальних засобів відповідач може захистити свої інтереси в цивільному процесі?
Назвіть процесуальні дії, що вчиняються у проваджені справи до судового розгляду?
У чому полягає ухвала судді про закінчення провадження по підготовці у справі до судового розгляду?
Як здійснюються судові виклики і повідомлення?
Завдання для самостійного опрацювання:
Процесуальний порядок провадження у справі досудового розгляду.
Які основні процесуальні дії вчиняються судом і учасниками процесу під час провадження у справі до судового розгляду?

Теми рефератів:
Призначення справи до розгляду.

Практичні завдання:
Задача 1. Муров звернувся з позовом до суду про повернення Яремчуком боргу, разом з тим подав суду клопотання про витребування письмових показань свідка Малинчука, який знаходиться в довготерміновому відрядженні. Крім цього позивач подав клопотання про проведення допиту свідка Бурчака в порядку забезпечення доказів, оскільки є підстави вважати, що допит цього свідка буде неможливим в судовому засіданні. В свою чергу відповідач Каблуков заявив клопотання про витребування письмових показань свідка Зареви, оскільки останній знаходиться в лікарні та не зможе з’явитися в суд. Суд відмовив в задоволенні всіх клопотань, а провадження по справі призупинив до моменту видужання свідка Зареви, при цьому виніс ухвалу про допит свідка Малинчука в порядку судового доручення судом за місцезнаходженням свідка у відрядженні.
Чи правильні дії суду?

Задача 2. Кузьмінська Р. працювала інженером на фабриці ВАТ “Провесінь” в м. Львові. 14 січня 2008 року вона була звільнена з роботи внаслідок скорочення штату працівників (п.1 ст.40 КЗпП). Вважаючи звільнення незаконним, Кузьмінська Р. 15 лютого 2008 року звернулась в суд з позовом про поновлення її на роботі і стягнення з фабрики на її користь за 20 днів вимушеного прогулу заробітної плати у сумі 850 грн.
Які дії мусить провести суддя для підготовки справи до розгляду?

Задача 3. При проведені попереднього судового засідання суд переконав сторін укласти мирову угоду та допоміг визначити її умови. Після цього суд виніс ухвалу про затвердження мирової угоди та закрив провадження по справі.
Чи правомірні дії суду? Чи передбачає підготовка справи до судового розгляду таке завдання як примирення сторін?

Задача 4. Вироком місцевого суду Личаківського району м. Львова від 3 жовтня 2006 року Гаврилів С. засуджений за ч.5 ст.185 КК України до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. На виконання вироку в частині конфіскації майна за місцем проживання засудженого проведений арешт майна. В акт опису були включені: меблевий гарнітур, піаніно, холодильник, легковий автомобіль “Волга” та інше майно. Жінка засудженого Співак Л. звернулася в суд з позовом про звільнення від арешту меблевого гарнітуру і піаніно, посилаючись на те, що це майно належить їй на праві приватної власності, а також про виключення половини всього іншого майна, включеного в акт опису, як такого, що належить їм на праві спільної сумісної власності.
Які дії мусить провести суддя для підготовки справи до розгляду?

Задача 5. Ронова звернувся до суду з позовом до Ронового про поділ в натурі будинку, який складається з двох кімнат площею 20 кв. м та 12,8 кв.м., кухні розміром 9 кв.м. Як підставу своїх вимог позивачка вказала, що даний будинок був придбаний в 1999 році, коли вони з відповідачем перебували в шлюбі. На даний час шлюб розірвано, а колишній чоловік створює перешкоди для її проживання в будинку.
Які підготовчі дії щодо збирання доказів потрібно вчинити суду?

Задача 6. Смола Д. заявив до своєї дочки Фалюти Н. позов про стягнення коштів на утримання. Які дії мусить провести суддя для підготовки цієї справи до розгляду?

Задача 7. Громадянин В. подав суду позов про повернення суми депозитного вкладу до банку, строк якого відповідно до договору минув. Для видачі йому депозиту позивач подав до банку відповідну заяву, у відповідь на яку банк надав пояснення, що видати депозит не може, оскільки не має коштів для цього. На стадії провадження справи до судового розгляду позивач подав суду клопотання про забезпечення позову шляхом накладення арешту на рахунки банку.
Як повинен вчинити суд?

Задача 8. Громова звернулася до суду з позовом до Громового про поділ спільної сумісної власності. Також в порядку забезпечення позову вона просила накласти арешт на автомобіль. Суддя задовольнив клопотання позивачки та наклав арешт. Відповідач подав клопотання про зняття арешту, в результаті чого суддя його зняв, взявши до уваги доводи відповідача.
Оцініть правомірність дій судді.

Задача 9. Війтюк Р. заявив позов до Раєвського Н., який винаймає в належному Війтюку Р. на праві приватної власності будинку квартиру. В своїй позовній заяві Війтюк Р. пояснив, що Раєвський Н. не сплачує за квартиру протягом 8 місяців, заборгувавши орендну плату в розмірі 400 грн. Через це Війтюк Р. просить виселити Раєвського Н. з квартири і стягнути з нього 400 грн. і судові витрати.
Будучи викликаним в порядку підготовки справи до розгляду до судді, Раєвський Н. заявив, що він не платив орендну плату Війтюку Р. тому, що був вимушений провести в займаній квартирі капітальний ремонт, так як Війтюк Р. як власник будинку цей ремонт не проводив, а без проведення капітального ремонту в займаній квартирі жити було б неможливо. Вартість проведеного ремонту оцінюється в 2000 грн.
Які дії мусить провести суддя для підготовки справи до розгляду?

Задача 10. Соколова звернулася до суду з позовом про поновлення на роботі. В позовній заяві вона зазначила, що працювала економістом у відділі праці і заробітної плати машинобудівного заводу. Вважає, що її звільнили з займаної посади незаконно, так як ніякого скорочення штату у відділі не було, а була невелика реорганізація в межах двох відділів. В той же день у відділ планування на посаду економіста було прийнято нову людину. Вона також вказала, що на її утриманні знаходиться мати та двоє неповнолітніх дітей 7 і 10 років. Під час попереднього судового засідання позивачка заявила, що жодних доказів вона не може надати, і тому просить суд допомогти їй зібрати докази. Суддя дав відповідь, що збирання доказів не входить до компетенції суду, і тому її справа буде розглянута тоді, коли вона надасть необхідні докази.
Дайте правову оцінку даній ситуації. Чи правильні дії судді? Якими нормами ЦПК України і яким принципом слід користуватися при вирішенні питання про збирання доказів по справі?


Практичне заняття 27, час – 2 год.
Тема 24. Судовий розгляд справи.
Основні питання:
Поняття та значення стадії судового розгляду справи.
Судове засідання – процесуальна форма судового розгляду.
Ускладнення в ході судового розгляду.
Фіксування цивільного процесу.

Теоретичне завдання:
Вивчити дефініції: судовий розгляд, судове засідання, заочний розгляд справи, відкладення розгляду справи, зупинення провадження у справі, закриття провадження, залишення заяви без розгляду, судові дебати, фіксування цивільного процесу, звукозаписувальний технічний засіб, журнал судового засідання, протокол окремої процесуальної дії, нарадча кімната.

Додаткові питання:
Яким є зміст і значення стадії судового розгляду цивільних справ?
Основна процесуальна форма розгляду цивільних справ.
Назвіть складові частини судового засідання і їх зміст.
Охарактеризуйте відкладення розгляду справи; зупинення провадження у справі; закриття провадження у справі; залишення заяви без розгляду.
Як відбувається фіксування судового засідання технічними засобами?
Завдання для самостійного опрацювання:
Місце стадії судового розгляду серед інших стадій цивільного процесу.
Принципи стадії судового розгляду справи.

Теми рефератів:
Особливості судового розгляду сімейних справ.
Порядок дослідження доказів у судовому засіданні.

Практичні завдання:
Задача 1. Тарасюк К. звернулася до суду із заявою до Новикова П. про стягнення аліментів на утримання сина Валентина, що народився 26 січня 2008 року. В позовній заяві позивачка вказала, що з відповідачем вона перебуває в зареєстрованому шлюбі з 1992 р., в даний час він залишив сім’ю і не надає ніякої матеріальної допомоги дитині. В судовому засіданні відповідач Новиков П. позов визнав, однак запропонував укласти мирову угоду, згідно з якою він погоджується виплачувати щомісячно на користь сина по 300 грн. і, крім того, не буде пред’являти претензій на житло. Позивачка погодилася з цими умовами. Місцевий суд Личаківського району м. Львова закрив провадження по справі.
Чи правильно вчинив суд?
Який порядок укладення мирової угоди між сторонами?

Задача 2. При розгляді справи в судовому засіданні за позовом громадянки К. до її чоловіка про стягнення аліментів на дитину суд встановив, що позивачка знаходиться в зареєстрованому шлюбі з відповідачем і їй 17 років. Тому суд прийшов до висновку, що позивачка не володіє процесуальної дієздатністю та у зв’язку з цим виніс ухвалу про залишення заяви без розгляду.
Чи допустив суддя порушення вимог процесуального закону?

Задача 3. Багін В. звернувся до суду з позовом до Багіної Б. про вселення його в квартиру, так як після розірвання шлюбу відповідачка поміняла замки і не пускала його. В судове засідання по цій справі сторони не з’явилися. Місцевий суд Личаківського району м. Львова, вважаючи, що сторони вирішили свій спір добровільно, залишив позов Багіна В. без розгляду. Через місяць після залишення заяви без розгляду, від Багіна В. поступила заява, в якій він повідомляв, що внаслідок хвороби він не зміг з’явитися в судове засідання і просить призначити справу до слухання, бо відповідачка і далі перешкоджає можливості його проживання в квартирі.
Чи правильні дії суду? Чи може суд поновити провадження по справі?

Задача 4. Судова палата по цивільних справах Верховного Суду скасувала рішення місцевого суду Галицького району м. Львова щодо позову Сивого П. до підприємства про стягнення заробітної плати. В постанові колегії вказано на неповноту протоколу судового засідання. Протокол був складений дуже коротко і на основі зроблених записів не можна прийти до висновку про обґрунтованість рішення і про задоволення позову.
Чи правильно вчинила судова колегія? Яке значення має протокол судового засідання? Які обов’язкові реквізити протоколу?

Задача 5. Бровник звернувся до суду з позовом про визнання права власності на частину будинку. На перше судове засідання обидві сторони не з’явилися та не надали суду документів, що б підтверджували поважність причин їх неявки. На друге судове засідання вони знову не з’явилися. Суддя виніс ухвалу про залишення заяви без розгляду. На дану ухвалу було подано скаргу:
- зі сторони позивача, який вказав в ній, що в позовній заяві він просив суд розглядати справу за його відсутності, оскільки він є інвалідом;
- зі сторони відповідача, який вказав в ній, що в отриманій повістці було вказано іншу дату судового розгляду.
Чи вказані підстави для оскарження ухвали відповідають вимогам закону?

Задача 6. Під час судового розгляду справи за позовом підприємства про стягнення з відповідача 3000 грн. за викрадене на підприємстві майно суддею було встановлено, що в суд надійшла та скоро розглядатиметься кримінальна справа по обвинуваченню відповідача в крадіжці майна у громадянина Р.
Суддя виніс ухвалу про зупинення провадження по справі. Чи правильно вчинив суддя?

Задача 7. Позивач заявив суду клопотання про приєднання до матеріалів справи медичної довідки. В задоволенні клопотання було відмовлено. Під час судових дебатів позивач стверджував, що через відсутність в матеріалах справи медичної довідки суд не зможе встановити важливі обставини для справи. Суддя пояснив, що не має права повертатися до з’ясування питання щодо довідки, оскільки таке ж клопотання вже було офіційно відхилено, а повторно його заявляти позивач не має права.
Чи правильні дії суду?

Задача 8. Плутчик Ф. працювала лікарем-бактеріологом санітарно-епідемічної інстанції Закарпатської обл. Наказом головного лікаря від 16 серпня 2008 р. вона була звільнена у зв’язку зі скороченням штату. Вважаючи звільнення незаконним, Плутчик Ф. звернулася в суд з позовом про поновлення її на роботі. Наказ від 16 серпня 2008 р. про звільнення позивачки був скасований і вона переведена на посаду санітарного лікаря. У зв’язку з цим Плутчик Ф. змінила свої позовні вимоги. Вона просила суд про відновлення її на попередній роботі, оспорюючи необґрунтованість переводу. Місцевий суд Галицького району м. Львова своїм рішенням відмовив Плутчик Ф. в позові.
Чи правильно вчинив суд?

Задача 9. Чи має право суддя залишити заяву без розгляду в наступних випадках:
а) позивач двічі, а відповідач тричі без поважних причин не з’явилися в судове засідання;
б) позивач, що пред’явив позов про авторство, є недієздатним;
в) позивачка звернулася до суду з позовом про стягнення заробітної плати, але попередньо не зверталася до комісії по трудовим спорам;
г) представник, що виступає від імені позивачки не представив суду довіреність;

Задача 10. Чи має право суд закрити провадження по справі в наступних випадках:
а) сторони уклали мирову угоду у справі про встановлення батьківства;
б) позивач, який звернувся до суду з позовом по зміну причини звільнення, помер;
в) позивачем по справі про компенсацію шкоди, заподіяної зіпсуттям вантажу при його перевезенні залізничним транспортом, не дотримано претензійного порядку;
г) між подружжям укладено договір про передачу на вирішення третейському суду справи про розірвання шлюбу та поділ спільної сумісної власності;
д) працівник відмовився від позову про визнання незаконним його звільнення, оскільки його прийняли на роботу назад.

Задача 11. Які дії повинен вчинити суд, якщо в момент перевірки явки учасників процесу з’ясувалося, що:
а) відповідач не повідомлений про день судового розгляду;
б) свідок написав на повістці, що відмовляється від явки до суду;
в) представник комерційного банку – позивач по справі не пред’явив ніяких документів для підтвердження своїх повноважень;
г) до повістки, яка вручена позивачеві, додана довідка про те, що він знаходиться в стаціонарному відділенні в госпіталі;
д) з поважних причин не з’явився експерт, письмовий висновок якого є в матеріалах справи;
е) в залі судового засідання присутні декілька підлітків, які оголосили себе групою “підтримки”
Іздрика Т, який викликаний в суд в якості свідка;
є) представник відповідача заявив про намір провести відеозапис процесу;
ж) Левочко Р., який з’явився в якості перекладача погано знає мову, на якій розмовляє позивач.


Практичне заняття 28, час – 2 год.
Тема 25. Судові рішення. Заочний розгляд справи

Основні питання:
Поняття, види та суть судового рішення.
Вимоги, яким має відповідати судове рішення.
Виправлення недоліків у судовому рішенні.
Набрання рішенням суду законної сили.
Поняття і значення заочного розгляду справи
Умови і порядок ухвалення заочного рішення
Зміст заочного рішення. Оскарження заочного рішення
Повноваження суду та підстави скасування заочного рішення.

Теоретичне завдання:
Вивчити дефініції: судове рішення, ухвала суду, судовий наказ, заочне рішення, законність та обґрунтованість рішення, форма рішення, зміст рішення, додаткове рішення, роз’яснення рішення, законна сила рішення, обов’язковість рішення, результативність рішення, заочне провадження, інститут заочного рішення, неявка відповідача, неналежне повідомлення відповідача, зміст заочного рішення

Додаткові питання:
Поняття рішення суду та його види.
Вимоги до рішення суду.
Зміст рішення суду.
В якому разі суд постановляє додаткове рішення? У чому полягає його суть.
У чому полягає законна сила рішення суду.
Ухвала суду: поняття та види.
Що таке окрема ухвала.
Які ухвали можна оскаржувати в апеляційному порядку окремо від рішення суду.
Хто підписує рішення суду?
Як ухвалюється заочне рішення суду?
Чи обов’язково в рішенні суду посилатись на законодавство?
Чи можна в рішенні суду посилатись на постанови Пленуму Верховного Суду України?
Концепції заочного провадження.
Інститут заочного рішення.
Умови заочного провадження.
Згода позивача.
Відсутність прохання відповідача про розгляд справи за його відсутності.
Наслідки відсутності поважних причин неявки відповідача.
Повне заочне рішення.
Обгрунтоване заочне рішення.

Завдання для самостійного опрацювання:
Відстрочка та розстрочка виконання судового рішення.
Негайне виконання судового рішення.
Порядок роз’яснення рішення суду.

Теми рефератів:
Специфіка виправлення недоліків у судовому рішенні.
Поняття заочного рішення в законодавстві України та інших держав.

Практичні завдання:
Задача 1. Вкажіть у яких випадках суд виносить рішення, а у яких ухвалу:
– про збільшення у зв’язку із індексацією платежів з відшкодування шкоди, спричиненої здоров’ю;
– про анулювання заборгованості за аліментними платежами у зв’язку з досягненням стягувачем повноліття;
– про зняття арешту з майна за заявою боржника;
– за заявою одного з подружжя про зміну домовленості про сплату аліментів;
– про неможливість розглянути цивільну справу до винесення вироку.

Задача 2. Яким вимогам не відповідають вказані рішення:
– суд задовольнивши позов про стягнення аліментів на утримання дитини, не встановив коли був розірваний шлюб і залишив без уваги зустрічний позов відповідача;
– за позовом підприємства до працівника про відшкодування шкоди, спричиненої пошкодженням автомобіля, що самовільно використовувався водієм;
– підприємство частково не виконало прийняте на себе зобов’язання щодо перенесення житлового будинку, який підлягає зносу на іншу ділянку. На іншій ділянці зібраний дім має такі недоліки: протікає дах, ділянка не огороджена і не оброблена. За позовом власника будинку суд зобов’язав відповідача привести домоволодіння в належний стан чи заплатити позивачу 1,5 мільйона гривень.

Задача 3. Чи можна вважати обґрунтованим рішення:
– про стягнення аліментів в твердій грошовій сумі на утримання дитини без з’ясування матеріального стану заявниці;
– якщо після визнання позову відповідачем суд призупинив дослідження інших доказів і виніс рішення про задоволення позову, спираючись тільки на пояснення сторін;
– якщо в мотивувальній частині рішення перелічені всі докази, але без вказівки на їх зміст;
– якщо у справі про встановлення батьківства рішення базується на записі розмови позивача з відповідачем. Причому відповідач заперечував проти прослуховування запису в судовому засіданні;
– якщо за позовом підприємства до працівника про відшкодування матеріальної шкоди рішенням суду розмір стягнення зменшений на основі пояснень відповідача про складне матеріальне становище.
4. Яка з перелічених помилок, допущена в судовому рішенні є опискою:
– в резолютивній частині рішення за позовом Івченко до Петренка про встановлення батьківства суддя зазначив, що батьком є Івченко;
– стягнувши з Можейко Андреаса аліменти, суддя в резолютивній частині рішення назвав відповідача Андрієм;
– замість солідарної відповідальності суд застосував дольову;

Задача 4. Яка з перелічених помилок, допущена в судовому рішенні є опискою:
– в резолютивній частині рішення за позовом Івченко до Петренка про встановлення батьківства суддя зазначив, що батьком є Івченко;
– стягнувши з Можейко Андреаса аліменти, суддя в резолютивній частині рішення назвав відповідача Андрієм;
– замість солідарної відповідальності суд застосував дольову;
– здійснивши розподіл майна в натурі, суд забув вказати його вартість.
Вкажіть строк виправлення описки і строк, протягом якого зберігається можливість такого виправлення.

Задача 5. Визначте, яку з перелічених помилок можна вважати арифметичною:
– при підрахунку суми заробітньої плати за дні вимушеного прогулу враховувався дохід працівника за рік;
– визначаючи ціну позову про стягнення аліментів, суддя взяв сукупність платежів за три роки;
– при множенні ціни неякісного меблевого гарнітуру на процент неустойки, суддя замість п’ятизначного числа отримав семизначне і зазначив його у судовому рішенні;
– про розрахунку розміру шкоди, спричиненого працівнику внаслідок виробничої травми, не застосована індексація.

Задача 6. В якому із названих випадків можна виносити додаткове рішення:
– розглянувши позов про зміну підстави звільнення, суддя не вказав норму трудового законодавства відповідно до якої змінена підстава;
– в рішенні про стягнення аліментів не вказано, що воно підлягає негайному виконанню;
за заявленими позивачем вимогами про розірвання договору купівлі-продажу, відшкодування вартості кольорового телевізора та моральної шкоди, було досліджено надані докази і з’ясовано фактичні обставини. Однак судом було задоволено вимогу лише про стягнення вартості телевізора,
стосовно ж інших вимог в рішенні суду нічого не зазначено.
– розглянувши позов про розподіл жилої площі і зустрічну вимогу про визнання позивача таким,
що втратив право на жилу площу, суддя забув зазначити в рішенні про розподіл судових витрат;
– рішенням суду за позивачем визнано право на отримання від приватного підприємства грошової компенсації, але не вказана вся сума, що підлягає стягненню.

Задача 7. Чи є підстави для роз’яснення змісту судового рішення в таких випадках:
– в резолютивній частині рішення суд неправильно зазначив найменування будівельної компанії і номер її рахунку в банку;
– в резолютивній частині рішення зазначено: “стягнути з відповідача 2 мільйони гривень для погашення судових витрат”.

Задача 8. Задовольнивши позов Борисових до Левчук про визнання договору обміну квартири
недійсним, суд в резолютивній частині рішення зазначив: “Визнати за Борисовими право на відшкодування витрат, пов’язаних з виконанням рішення про переїзд, проведенням експертизи і оплатою послуг адвоката”.
В чому полягає недолік рішення? Яким чином він може бути усунутий?

Задача 9. Не встигаючи розглядати справи, суд оголошував лише резолютивні частини рішень. За двома справами було відкладено і складання резолютивних частин. В протоколах судових засідань не зазначалось, коли сторони можуть ознайомитись з повним текстом рішення. Рішення складались у строк від 5 до 10 днів.
Вкажіть процесуальні помилки суду.

Задача 10. Через кілька днів після винесення рішення голова суду виявив, що в резолютивній частині рішення не зазначено про його негайне виконання. Він вніс в рішення доповнення і завірив його своїм підписом. Дайте оцінку діям голови суду.
Як необхідно вчинити, якщо винесене рішення підлягає обов’язковому негайному виконанню?

Задача 11. В перше судове засідання через поважні причини не з’явився відповідач і суд відклав розгляд справи. В друге судове засідання надійшло клопотання відповідача про розгляд справи у його відсутності. За згодою позивача суд розглянув справу в порядку заочного провадження і ухвалив рішення на користь позивача. Відповідач оскаржив заочне рішення у вищестоящий суд.
Який порядок оскарження заочного рішення?
Чи є підстави для відміни заочного рішення в даній ситуації?

Задача 2. В судове засідання за позовом Г. до редакції газети “Правда” про захист честі, гідності та ділової репутації головний редактор газети тричі не забезпечив явку представника редакції. Про розгляд справи редакція повідомлялася повістками, в тому числі під розписку. Заперечень проти позову та підтвердження правдивості поширених про Г. відомостей відповідач не представив. Копія позовної заяви ним отримана.
В черговому судовому засіданні 15 жовтня 2005 р. суд виніс ухвалу про заочний розгляд цивільної справи та задовольнив позов, стягнувши одночасно з редакції 10000 грн. в рахунок відшкодування завданої моральної шкоди. 25 жовтня 2009 р. від редакції надійшла заява про перегляд заочного рішення. За цією заявою 15 січня 2010 р. відбулося судове засідання. Відповідач не з’явився, не повідомивши суд про причини неявки. Розгляд справи відклали на 4 березня 2010 р. Виклик сторін повторили. Однак на цей раз не з’явилися обидві сторони. Суд розглянув справу у їх відсутності, постановивши ухвалу про залишення заяви редакції газети “Правда” про перегляд заочного рішення без задоволення. Відповідач оскаржив дану ухвалу.
Проаналізуйте ситуацію.


Практичне заняття 29, час – 2 год.
Тема 26. Наказне провадження.
Основні питання:
1. Поняття, ознаки, суть та значення наказного провадження. Відмінність наказного провадження від позовного та окремого.
2. Вимоги, за якими може бути виданий судовий наказ).
3. Порядок звернення з заявою про видачу судового наказу:
– Підсудність справ наказного провадження.
– Форма і зміст заяви про видачу судового наказу.
– Судові витрати у справах наказного провадження.
– Підстави та правові наслідки повернення заяви про видачу судового наказу.
– Підстави та правові наслідки відмови у прийнятті заяви про видачу судового наказу.
4. Порядок видачі та зміст судового наказу.
5. Скасування судового наказу.

Теоретичне завдання:
Вивчити дефініції: судовий наказ, наказне провадження, заява про видачу судового наказу.

Додаткові питання:
Особливості наказного провадження.
Чи можна переглянути апеляційному порядку судовий наказ?
Який порядок скасування судового наказу?

Питання для самостійного опрацювання:
Відмінність судового наказу від рішення суду, ухвали суду, виконавчого напису нотаріуса.
Набрання судовим наказом законної сили.

Теми рефератів:
Порядок розгляду справ наказного провадження.
Судовий наказ як особлива форма судового рішення.

Практичні завдання:
Задача № 1. До Галицького районного суду м. Львова звернулася гр. М. з заявою про видачу судового наказу про стягнення з гр. М. аліментів на 3-річну дитину у розмірі 3 тис. грн. на підставі договору про сплату аліментів на дитину. Оскільки місце проживання гр. М. невідоме, у заяві було вказано його останнє відоме місце проживання. Галицький районний суд м. Львова відмовив у видачі судового наказу у зв’язку з неможливістю надіслання копії судового наказу та з’ясування позиції стягувача. Тому справа повинна розглядатися, на думку суду, у позовному провадженні.
Проаналізуйте ситуацію. Чи є підстави для відмови у прийнятті заяви про видачу судового наказу? Чи підлягає апеляційному оскарженню ухвала про відмову у прийнятті заяви про видачу судового наказу?

Задача № 2. Гр. Л. звернувся до суду з заявою про видачу судового наказу про відшкодування майнової та моральної шкоди, завданої неналежною якістю купленої ним кави. Свою вимогу він обґрунтовував набранням законної сили рішенням суду у справі за позовом Львівського обласного управління захисту прав споживачів до фірми АТ «Нептун» і декількох торгівельних організацій про визнання їх дій щодо продажу кави неналежної якості протиправними щодо невизначеного кола споживачів і припинення таких дій.
Проаналізуйте задачу. Чи є підстави для видачі судового наказу. З яких підстав суд може постановити ухвалу про відмову у видачі судового наказу?

Задача № 3. До районного суду м. Києва звернувся Недбайло П.І. із заявою про видачу судового наказу на підставі розписки про позику грошей, надану гр. Васьком В.Д. Суддя відмовив у прийнятті заяви, про що постановив ухвалу, у якій зазначив, що судовий наказ може бути видано лише на договорі позики, який повинен бути оформлений письмово чи нотаріально.
Чи правомірні дії судді? Аргументуйте свою відповідь.

Задача № 4. До районного суду м. Києва звернулась гр. Петрук О.І. із заявою про видачу судового наказу на підставі нотаріально посвідченого аліментного договору. Суддя відмовив у видачі судового наказу та послався на ч. 2 ст.189 СК, яка передбачає, що у разі невиконання одним із батьків свого обов'язку за договором аліменти з нього можуть стягуватися на підставі виконавчого напису нотаріуса. Крім того, у п. 1 ч. 1 ст. 96 ЦПК йдеться про правочин, який вчинено у письмовій формі, а не нотаріальній.
Визначте правомірність дій судді.

Задача № 5. Суддя Краснодонського міськрайонного суду Луганської області, розглянувши заяву прокурора Краснодонського району в інтересах особи ЛКП «К» до СТОВ «Агросвіт» про видачу судового наказу про стягнення заборгованості за користування електоенергією у розмірі 444 гривні 01 коп, видав судовий наказ.
Проаналізуйте ситуацію. Чи правильно вчинив суддя? Чи зміниться ситуація, якщо прокурор звернеться із заявою про видачу судового наказу про стягнення нарахованої, але невиплаченої зарплати?

Задача № 6. До районного суду м. Києва було подано заяву про видачу судового наказу на підставі договору позики щодо двох боржників, які проживали у різних місцях. Стягувач подав заяву за місцем проживання одного із них.
Суддя, прийняв заяву та видав судовий наказ. Визначте правомірність дій суду.

Задача № 7. Гр. Суворов В.А. звернувся до суду із заявою про видачу судового наказу про стягнення неустойки за договором. Суд відмовив у прийнятті заяви та послався на п. 2 ч. 1 ст. 100 ЦПК.
Чи правомірні дії суду? Аргументуйте свою відповідь.

Задача №8. До районного суду м. Києва в інтересах держави звернувся прокурор із заявою про видачу судового наказу про компенсацію витрат на проведення розшуку боржника (він же -відповідач у справі) та дитини. Суддя повернув прокурору заяву та в ухвалі зазначив, що таку заяву має подавати орган, який здійснював розшук, тобто орган внутрішніх справ, а не прокурор.
Чи правомірні дії судді? Чи може прокурор в інтересах стягу-вача звертатися до суду із заявою про видачу судового наказу?

Задача № 9. Гр. Нестеренко В.І. (боржник) звернувся до суду із заявою про скасування судового наказу. Заяву він написав у довільній формі. Суддя залишив її без руху на підставі ст. 121 ЦПК та зазначив, що заяву слід написати згідно з вимогами ЦПК.
Як може усунути такі недоліки Нестеренко В.І., якщо зміст заяви про скасування судового наказу у ЦПК не передбачено.

Задача № 10. Після видачі судового наказу до суду звернувся стягувач з проханням скасувати судовий наказ, який був виданий на підставі вимоги про виплату нарахованої, але не виплаченої зарплати. Своє звернення він мотивував тим, що на роботі його попросили підписати відомість про те, що він отримав зарплату, оскільки діяльність підприємства перевіряється прокуратурою, та пообіцяли, що при покращенні фінансового стану підприємства вони виплатять йому зарплату у подвійному розмірі.
Суд відмовив стягувачеві у прийнятті заяви про скасування судового наказу.
Чи правомірні дії суду? Аргументуйте свою відповідь посиланням на норми ЦПК.

Задача № 11. Суддею районного суду м. Києва було видано судовий наказ. Копію судового наказу у передбачені ЦПК строки була надіслано боржникові рекомендованим листом з повідомленням. Проте повідомлення про отримання боржником копії судового наказу не повернулося до суду. Не надійшла до суду заява боржника про скасування судового наказу. Пройшло майже 20 днів, стягувач наполягав на видачі йому судового наказу для пред'явлення його до виконання. Суд видав судовий наказ.
Чи правомірні дії суду. Які дії суду, якщо заява про скасування судового наказу надійде з пропуском строку на звернення з такою заявою?

Задача № 12. Суддею Івановим СІ. було видано судовий наказ, копію якого було надіслано боржнику. Боржник своєчасно не подав заяву про скасування судового наказу, оскільки знаходився у тривалому службовому відрядженні. Він поштою надіслав заяву про скасування судового наказу та клопотав про поновлення строку. Проте суддя, який видавав судовий наказ, пішов у відпустку на два місяці. Голова суду на заяві написав резолюцію: «Судді Іванову СІ. До розгляду після повернення з відпустки».
Визначте правомірність дій голови суду.


Практичне заняття 30, час – 2 год.
Тема 27. Окреме провадження.
Основні питання:
Загальна характеристика окремого провадження.
Порядок розгляду справ окремого провадження.
Поняття та сутність окремого провадження.
Субєкти окремого провадження, їх права та обовязки.

Теоретичне завдання:
Вивчити дефініції: окреме провадження.

Додаткові питання:
Які справи розглядаються в порядку окремого провадження?
Чи вичерпний перелік справ, які розглядаються в порядку окремого провадження?
Які справи окремого провадження розглядаються колегіально?
Які факти можуть бути встановлені в судовому порядку?
За якими категоріями справ окремого провадження обов’язково призначається судово-психіатрична експертиза?
Спільні риси справ окремого провадження.


Питання для самостійного опрацювання:
Розгляд справ судом про надання права на шлюб.
Розгляд справ судом про розірвання шлюбу за заявою подружжя, яке має дітей

Теми рефератів:
Порядок розгляду справ окремого провадження.
Суб’єкти окремого провадження.

Практичні завдання:

Задача 1. До суду з заявою про визнання Абрамець Л. обмежено дієздатним звернулася його мати Абрамець М., яка поживає окремо від сім’ї сина. В заяві зазначалося, що Абрамець Л. зловживає спиртними напоями та ставить свою дружину та малолітнього сина, які живуть з ним разом, в тяжке матеріальне становище.
Чи може мати Абрамець М. звернутись до суду із заявою? Відповідно до яких умов Абрамець М. може бути надане право на звернення до суду в цій справі? Хто може звернутись до суду за захистом інтересів неповнолітнього сина?


Практичне заняття 31, час – 2 год.
Тема 27. Окреме провадження.
Основні питання:

1.Особливості розгляду окремих категорій справ окремого провадження.
1.1. Розгляд справ судом про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною та поновлення цивільної дієздатності фізисної особи.
1.2. Розгляд справ судом про надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності.
1.3. Розгляд справ судом про визнання фізичної особи безвісті зниклою або оголошення померлою.
1.4. Розгляд справ судом про усиновлення.
1.5. Розгляд справ судом про встановлення фактів що мають юридичне значення.
1.6. Розгляд справ судом про відновлення прав на втраченні цінні папери на пред»ячника та векселі.

Теоретичне завдання:
Вивчити дефініції: окреме провадження.

Додоткові питання:
За якими категоріями справ окремого провадження обов’язково призначається судово-психіатрична експертиза?
Спільні риси справ окремого провадження.

Практичні завдання:
Задача 1. 1. В порядку підготовки справи про усиновлення суддя місцевого суду за місцем проживання усиновлюваної дитини направив відповідному органу опіки і піклування за місцем проживання заявників (вони проживали в іншому місті) вимогу подати суду документи, що підтверджують доцільність усиновлення. Необхідні документи були відправлені поштою і одержані судом ще до судового розгляду. В процесі судового розгляду, коли вказані документи були уже досліджені, в судове засідання з`явився представник органу опіки і піклування, який звернувся з клопотанням залучити його до участі в справі. Суддя відмовив у задоволенні клопотання, мотивуючи тим, що участь органу опіки і піклування в справах про усиновлення є не обов`язковою і заслуховувати думку його представника немає потреби, оскільки необхідні суду документи уже досліджені.
Дайте оцінку діям суду.

Задача 2. Шевунко Л. звернулася до суду з заявою про оголошення її чоловіка померлим, з метою отримання спадщини, оскільки він був направлений командуванням військової частини для проходження служби в Афганістан. Повідомлення командування військової частини, що її чоловік пропав без вісті, надійшло п’ять років тому. До особистого майна чоловіка належав будинок, який він одержав від батька в дар, та в якому вона проживала разом з двома неповнолітніми дітьми.
Які дії судді? Хто має брати участь у справі як заінтересована особа?
Задача 3. До суду з заявою про визнання Абрамець Л. обмежено дієздатним звернулася його мати Абрамець М., яка поживає окремо від сім’ї сина. В заяві зазначалося, що Абрамець Л. зловживає спиртними напоями та ставить свою дружину та малолітнього сина, які живуть з ним разом, в тяжке матеріальне становище.
Чи може мати Абрамець М. звернутись до суду із заявою? Відповідно до яких умов Абрамець М. може бути надане право на звернення до суду в цій справі? Хто може звернутись до суду за захистом інтересів неповнолітнього сина?

Задача 4. Під час стоянки військового судна біля берегів Греції матрос Світлик Д., який стояв на вахті, вночі зник. Оскільки в той час була штормова погода, то є підстави вважати, що він загинув. Однак незначна відстань від берега дає можливість говорити про втечу.
Як має вирішити справу суддя, до якого звернулось командування Військово-морських сил через чотири місяці після зазначеної події з заявою про оголошення Світлик Д. померлим?

Питання для самостійного опрацювання:
Справи про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи.
Справи про надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності.
Справи про визнання фізичної особи безвісно відсутньою та оголошення її померлою.
Справи про усиновлення.
Справи про відновлення прав на втрачені цінні папери на пред'явника та векселі.


Практичне заняття 32, час – 2 год.
Тема 27. Окреме провадження.

Основні питання:
1. Розгляд справ судом про передачу безхазяйної нерухомої речі у комунальну власність
2. Розгляд справ судом про визнання спадщини відумерлою.
3. Розгляд справ судом про надання особі психіатричної допомоги у примусовому порядку
4. Розгляд справ судом про примусову госпіталізацію до протитуберкульозного закладу.
5. Розгляд справ судом про розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних і фізичних осіб.

Практичні завдання:

Задача 1. Під час розгляду справи про визнання громадянина Калачика Т. недієздатним суд запросив в судове засідання експерта-психіатра, який надав суду свій висновок. З усних пояснень експерта стало зрозуміло, що його висновок базується на поверховому огляді Калачика Т. та багаторічному досвіді. Представник Калачика Т. просив суд не брати до уваги цей доказ, оскільки він не відповідає вимогам ЦПК, і вирішити справу на підставі інших доказів, що є в справі, - показаннях свідків, медичній довідці з відомчої поліклініки.
Які вимоги передбачені ЦПК до висновку експерта? Як має діяти суддя в цьому випадку?
Задача 3. До суду з заявою про визнання Абрамець Л. обмежено дієздатним звернулася його мати Абрамець М., яка поживає окремо від сім’ї сина. В заяві зазначалося, що Абрамець Л. зловживає спиртними напоями та ставить свою дружину та малолітнього сина, які живуть з ним разом, в тяжке матеріальне становище.
Чи може мати Абрамець М. звернутись до суду із заявою? Відповідно до яких умов Абрамець М. може бути надане право на звернення до суду в цій справі? Хто може звернутись до суду за захистом інтересів неповнолітнього сина?

Задача 4. Під час стоянки військового судна біля берегів Греції матрос Світлик Д., який стояв на вахті, вночі зник. Оскільки в той час була штормова погода, то є підстави вважати, що він загинув. Однак незначна відстань від берега дає можливість говорити про втечу.
Як має вирішити справу суддя, до якого звернулось командування Військово-морських сил через чотири місяці після зазначеної події з заявою про оголошення Світлик Д. померлим?

Задача 5. Після відсутності понад один рік Лаврика Т. його дружина звернулася до суду з заявою про визнання його безвісно відсутнім з метою отримання пенсії та відшкодування шкоди, оскільки останній зник під час перебування у службовому відрядженні на Кавказі. Коли його бачили співробітники востаннє, геолого-розвідувальна партія, до якої належав, займалась пошуком нафти у гірському районі поблизу району військових дій.
Які дії маж провести суддя по підготовці цієї справи до судового розгляду?
Хто має бути притягнений до участі у справі? Визначте предмет доказування.

Задача 6. 21.06.08р. під час морських маневрів з військового корабля зник матрос Артамон Н. Шторм та порушення матросом правил безпеки, оскільки в той момент, коли його змило хвилею з міноносця, він був без рятувального жилета, дають підстави вважати, що він загинув. Прокуратурою була порушена кримінальна справа, яка за відсутністю складу злочину була закрита. До сім’ї Артамона Н. належить дружина та донька 5-ти років.
Які додаткові питання має поставити адвокат перед тим, як дати пораду дружині Артамона ? Що б Ви порадили дружині Артамона Н., як адвокат?
Через який час вона може звернутись до суду, якщо сьогодні 21.07.09 року?
Задача 8. Жолудь Р. та Мироненко П. довгий час перебували у фактичних шлюбних відносинах, але шлюб не зареєстрували. Від цього шлюбу Жолудь Р. народила дитину, а через рік сторони зареєстрували шлюб в органах РАЦСу. Мироненко П. загинув в ДТП. Для того, що одержати для дочки пенсію Жолудь Р. звернулася до суду з заявою про встановлення факту батьківства. Її вимога була задоволена. Орган РАЦСу видав свідоцтво про народження доньки Жолудь Р., в якому батьком дитини був зазначений Мироненко П.
Чи підлягає судовому встановленню факт батьківства? Визначіть батьків і заінтересованих осіб по справі

Питання для самостійного опрацювання:
Справи про передачу безхазяйної нерухомої речі у комунальну власність.
Справи про визнання спадщини відумерлою.
Справи про надання психіатричної допомоги у примусовому порядку.
Справи про примусову госпіталізацію до протитуберкульозного закладу.
Справи про розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю щодо юридичних та фізичних осіб.


Практичне заняття 33, час – 2 год.
Тема 28 Перегляд судових рішень.
Основні питання:
Поняття і завдання інституту апеляційного провадження.
Право апеляційного оскарження рішень суду.
Порядок розгляду справ в апеляційній інстанції.
Повноваження апеляційного суду.

Теоретичне завдання:
Вивчити дефініції: перегляд судових рішень, апеляція, апеляційне провадження, суд апеляційної інстанції, право апеляційного оскарження, суб’єкт апеляційного оскарження, об’єкт апеляційного оскарження, строк апеляційного оскарження, порядок апеляційного оскарження, заява про апеляційне оскарження, апеляційна скарга, повноваження суду апеляційної інстанції, окрема ухвала суду, рішення суду апеляційної інстанції.

Практичне завдання:
З’ясуйте та занотуйте відповіді на наступні питання:
На які ухвали можуть бути подані скарги окремо від рішення суду?
В яких випадках апеляційний суд ухвалює рішення?
Окрема ухвала апеляційного суду.

Додаткові питання:
Суб’єкти апеляційного оскарження.
Об’єкти апеляційного оскарження.
Строки апеляційного оскарження.
Куди безпосередньо направляється заява про апеляційне оскарження і апеляційна скарга?
Порядок прийняття апеляційної скарги до розгляду.
Чи має право суд апеляційної інстанції досліджувати нові докази?
Порядок розгляду справ апеляційним судом.
Повноваження суду апеляційної інстанції.

Завдання для самостійного опрацювання:
Зміст апеляційної скарги.
Правові умови приєднання до апеляційної скарги.

Теми рефератів:
Значення та повноваження суду апеляційної інстанції при розгляді цивільних справ.
Ухвали та рішення апеляційного суду.
Процесуальний порядок реалізації права апеляційного оскарження.

Письмові завдання
А) Чи доцільно, на Вашу думку, наділяти осіб, які не брали участі у справі, правом на апеляційне оскарження рішення суду, якщо ухвалюючи його, суд вирішив питання про їх права та обов’язки?
Чи є тотожними такі процесуальні дії як „відкликання апеляційної скарги” та „відмова від апеляційної скарги”?

Б) Які процесуальні дії повинен вчинити суд у наступних правових ситуаціях:
Позивач, не погоджуючись із рішенням місцевого суду, надіслав поштою апеляційну скаргу до апеляційного суду.
Після надходження цивільної справи до апеляційної суду, апелянт подав клопотання про повернення йому сплаченого судового збору, так як він з’ясував, що звільнений від сплати судового збору за подання апеляційної скарги.
Під час розгляду справи в суді апеляційної інстанції Кравченко Л. подав заяву про виклик свідка.
Під час розгляду справи апеляційним судом за апеляційною скаргою позивача, відповідач у справі визнав апеляційну скаргу.
Під час доповіді судді-головуючого про проведені підготовчі дії колегії суддів, з’ясувалось, що недостатньо з’ясовані обставини, на які посилається відповідач, як на підставу своїх заперечень проти апеляційної скарги.

В) Чи можна оскаржити наступні ухвали суду І інстанції (дайте відповідь із посиланням на норму ЦПК України):
1) про забезпечення позову;
2) про зупинення провадження у справі;
3) про відмову у задоволенні клопотання про звільнення від сплати судового збору;
4) про закриття провадження у справі;
5) про залучення до участі у справі третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо
предмета спору;
6) про відмову у скасуванні судового наказу;
7) про передачу справи, прийнятої судом до свого провадження, до іншого суду;
8) окрема ухвала;
9) про відкладення розгляду справи;
10) про відхилення зауважень щодо технічного запису судового засідання.

Практичні завдання:
Задача 1. Місцевий суд відмовив Федорченку Д. у задоволенні позову до Червоненка Т. про повернення 3 тис. гривень, мотивуючи відмову тим, що позивач не надав письмових доказів у підтвердження укладення договору позики. Це рішення суду Федорченко Д. подав апеляційну скаргу. Суддя-доповідач, вирішуючи питання про прийнятті апеляційної скарги до розгляду, з’ясував, що вона не оплачена судовим збором. Проте Федорченко Д. пояснив, що судовий збір за апеляційну скаргу він сплачувати не повинен, так як при поданні позовної заяви він сплатив судовий збір у більшому розмірі і зайва сума повністю покриває належну до сплати суму при поданні апеляційної скарги. Переконавшись у правильності цих пояснень, суддя-доповідач прийняв апеляційну скаргу до розгляду. Через два дні з’ясувалось, що апелянт не подав копію скарги для відповідача. Тоді суддя- доповідач викликав Червоненка Т. до суду, ознайомив його із змістом апеляційної скарги, пояснив, що її копію він може взяти у позивача безпосередньо при розгляді справи в апеляційному суді. Крім цього, суддя під розписку повідомив Червоненка Т. про час і місце судового розгляду справи. Червоненко Т. в судове засідання не з’явився. Переконавшись, що Червоненко Т. про час і місце судового засідання повідомлений, суд апеляційної інстанції перейшов до розгляду справи. У судовому засіданні Федорченко Д. надав суду лист, з якого вбачалось, що відповідач борг у сумі 3 тис. гривень визнав і просив позивача не подавати позову до суду, так як на протязі двох місяців він поверне борг добровільно. Колегія суддів, дослідивши наданий позивачем доказ, рішення суду І інстанції скасувала і ухвалила нове рішення, яким позов задоволила.
Зробіть правовий аналіз фабули.

·
Задача 2. Місцевий суд розглянув цивільну справу за позовом Марченка М. до Петренко Н. про визнання права власності на житловий будинок і ухвалив рішення про часткове задоволення позовних вимог. Рішення суду було ухвалено 10 вересня. 20 вересня позивач Марченко М. направив поштою на адресу місцевого суду апеляційну скаргу на рішення суду І інстанції, яка надійшла до суду 24 вересня. Одержавши апеляційну скаргу із матеріалами справи, суддя апеляційного суду постановив ухвалу про повернення апеляційної скарги у зв’язку із пропуском позивачем строку, передбаченого законом для апеляційного оскарження рішень суду. До суду також надійшла апеляційна скарга від сестри відповідача - Коваль І. - яка просила суд скасувати рішення суду, вважаючи, що суд І інстанції неправильно визнав за відповідачем право власності на частину житлового будинку. Суддя-доповідач прийняв апеляційну скаргу Коваль І. до розгляду апеляційним судом.
Дайте правову оцінку процесуальним діям судді.

Задача 3. Під час розгляду справи в апеляційному порядку у справі Деркача О. до Пирій Г. про поділ спільно нажитого майно з’ясувалось, що один із суддів судової колегії раніше брав участь у розгляді цієї справи як суддя у суді І інстанції, а другий – брав участь як прокурор.
Чи мають право ці члени колегії суддів брати участь у розгляді даної справи? Відповідь аргументуйте.

Задача 4. Маляренко А. наказом директора ЖЕО №306 був звільнений за прогул без поважних причин. Вважаючи наказ необґрунтованим, Маляренко А. подав позовну заяву про поновлення його на роботі, у змісті якої просив повідомити про час та місце розгляду справи йому та адвокату як його представникові. Проте про час та місце розгляду справи був повідомлений лише судовий представник позивача та представник відповідача. Внаслідок цього Маляренко А. не з’явився у судове засідання. У судовому засіданні представник позивача подав клопотання про відкладення розгляду справи, вважаючи, що у відсутності позивача розгляд справи є неможливим. Головуючий залишив клопотання без задоволення, вказавши, що в судовому засіданні присутній кваліфікований адвокат як судовий представник, який володіє спеціальними знаннями в галузі права і практичним досвідом, а тому може надійно захистити права і законні інтереси позивача. Розглянувши справу по суті, суд в задоволенні позову відмовив.
Які повноваження апеляційного суду при розгляді справи, якщо рішення суду І інстанції оскаржуватиметься в апеляційному порядку?

Задача 5. Місцевий суд задоволив позов Подоляк О. до Подоляк Р. про розірвання шлюбу. У мотивувальній частині рішення місцевий суд вказав, що причиною розпаду сім’ї є систематичне зловживання відповідачем спиртними напоями, бійки та скандали, які вчиняються ним в сім’ї, неповага до дружини. Подоляк Р. подав апеляційну скаргу на це рішення, пояснивши, що проти рішення суду він не заперечує, але вважає неправильними мотиви, якими керувався суд, задовольняючи позов. До того ж, ніяких доказів, які б підтверджували зловживання ним спиртними напоями і неправильну поведінку в сім’ї, у справі не має. Суддя-доповідач відмовив у прийнятті скарги до розгляду апеляційним судом, вказавши в ухвалі, що Подоляк Р. проти рішення суду про розірвання шлюбу не заперечує і по суті згоден із рішенням.
Дайте правовий аналіз процесуальним діям судді?

Задача 6. Під час розгляду справи з перевірки рішення суду про розірвання шлюбу між Голуб І. та Голуб Я. апеляційний суд відклав розгляд справи на один місяць, надавши сторонам строк для примирення. Голуб Я. подала на цю ухвалу суду апеляційної інстанції касаційну скаргу, вважаючи, що ніяких перспектив зберегти сім’ю не має.
Зробіть правовий аналіз фабули.

Задача 7. Рішенням місцевого суду із Самойленка З. на користь Гаврилюка В. було стягнуто 2 тис. гривень матеріальних збитків, завданих вирубкою саду, який належав Гаврилюку В. Гаврилюк В. оскаржив рішення, вважаючи, що суд занизив суму дійсних матеріальних збитків. Самойленко З. також подав апеляційну скаргу, у якій стверджував, що стягнення зазначених збитків саме з нього є незаконним. Під час розгляду справи в апеляційному порядку колегія суддів дослідила нові докази, надані Самойленком З., які не були предметом дослідження у суді І інстанції – письмові показання двох свідків, які підтверджували, що вирубку саду здійснив не відповідач, а родич Гаврилюка В. - хоча вони були свідками сварки щодо власності саду саме між позивачем і відповідачем у цей же день. Крім цього, колегія дослідила акт, наданий Гарилюком В., з якого вбачалось, що дійсний розмір збитків складає не 2 тис. гривень, а 3300 гривень. Вивчивши матеріали справи, у тому числі додатково подані докази, колегія суддів прийшла до висновку, що вирубку саду Гаврилюка В. вчинив не відповідач, а інша особа. На підставі цього колегія суддів скасувала рішення суду І інстанції і ухвалила нове рішення, яким відмовила в задоволенні позову Гаврилюка В. до Самойленка З.
Дайте правову оцінку процесуальним діям суду апеляційної інстанції.

Задача 8. Місцевий суд розглянув справу за позовом Шевчука С. до Іванова О. про відшкодування збитків і компенсацію моральної шкоди. Позовні вимоги Шевчука С. були задоволені в частині відшкодування збитків, а в частині компенсації моральної шкоди – залишені без задоволення. Шевчук С. оскаржив це рішення суду в частині відмови у компенсації моральної шкоди. Апеляційна інстанція, розглянувши скаргу, скасувала рішення суду І інстанції і ухвалила нове рішення, яким відмовила Шевчуку С. у задоволенні позову в цілому.
Дайте правову оцінку процесуальним діям апеляційної інстанції.


Практичне заняття 34, час – 2 год.
Тема 28. Перегляд судових рішень.
Основні питання:
Суть і значення касаційного провадження.
Суб’єкти та об’єкт касаційного оскарження.
Порядок розгляду справи в суді касаційної інстанції.
Повноваження суду касаційної інстанції.

Додаткові питання:
Завдання касаційного провадження.
Суб’єкти та об’єкти касаційного оскарження.
Зміст касаційної скарги.
Підготовка справи до розгляду судом касаційної інстанції.
Порядок касаційного оскарження.

Завдання для самостійного опрацювання:
Значення та сутність стадії касаційного провадження.
право касаційного оскарження.
3. Значення перегляду рішень Верховним Судом України.
4. Строки і порядок прегляду рішень судів Верховним Судом України.
5. Характеристика провадження у зв’язку з нововиявленими обставинами

Задача № 1. Рішенням місцевого суду Семчишину М. відмовлено у задоволенні позову до Петрова О. про відшкодування збитків. За апеляційною скаргою Семчишина М., на підставі додатково поданих ним доказів, суд апеляційної інстанції скасував рішення суду І інстанції і ухвалив нове рішення про задоволення позову. У касаційній скарзі Петров О. просив скасувати рішення апеляційного суду, посилаючись на те, що суд апеляційної інстанції незаконно дослідив додатково подані Семчишиним М. докази.
Які процесуальні дії повинна вчинити касаційна інстанція? До суду якої інстанції повинна бути направлена справа у разі задоволення касаційної скарги?

Задача 2. Рішенням місцевого суду, залишеним без змін ухвалою апеляційного суду, задоволено заяву Прокіп Н. про визнання недієздатним Онопрієнка В. На ухвалу про відхилення апеляційної скарги і залишення рішення місцевого суду без змін прокурором, який не брав участі у справі у нижчестоящих судових інстанціях, подано касаційну скаргу. Доводом для скасування ухвали, на думку прокурора, є те, що заява про визнання недієздатним Онопрієнка В. була подана його сусідкою Прокіп Н., яка не належить до переліку суб’єктів, які мають право на подання відповідної заяви.
Які процесуальні дії повинна вчинити касаційна інстанція?

Задача № 3. Гр. Ласточка В.С. подала касаційну скаргу. Вона просила суд касаційної інстанції скасувати рішення суду апеляційної інстанції та ухвалити нове рішення. Але, крім того, вона у скарзі зазначала про те, що ні суд першої, ні суд апеляційної інстанцій не вжили заходів щодо забезпечення позову. Тому вона клопотала про вжиття таких заходів судом касаційної інстанції. Суддя-доповідач відкриваючи касаційне провадження відмовив їй у задоволенні такого клопотання, мотивуючи свою відмову тим, що інститут забезпечення позову не поширюється на суд касаційної інстанції.
Визначте правомірність дій судді-доповідача.

Задача № 4. Судом касаційної інстанції у попередньому розгляді справи (ст. 332 ЦПК) було розглянуто касаційну скаргу гр. Воро-бей В.Ю. Рішення апеляційного суду було залишено без змін. Суд постановив ухвалу, зміст якої не відповідав вимогам ст. 345 ЦПК, оскільки в ухвалі була відсутня така частина, як мотиви суду про відмову у задоволенні касаційної скарги з посиланням на закон, яким суд керувався (п. 7 ч.І ст. 345 ЦПК). Воробей В.Ю. подала до суду заяву про роз'яснення їй цієї ухвали, але отримала лист від завідуючого канцелярією, яка зазначала, що Верховний Суд роз'яснень рішень не надає.
Чи належить вирішення питань про роз'яснення рішення (відмова або задоволення) до компетенції завідуючого канцелярією?
Чи поширюється на суд касаційної інстанції положення ст.221 ЦПК щодо роз'яснення судового рішення? Якщо так, то хто це питання вирішує?

Задача 5. Рішенням місцевого суду, залишеним без змін апеляційною інстанцією, відмовлено в задоволенні позову Крищенка Д. до Зінченка Р. про повернення боргу і компенсації моральної шкоди. Крищенко Д. подав касаційну скаргу на ухвалу апеляційного суду. Під час відкриття провадження у справі суддя-доповідач прийшов до висновку, що викладені доводи не викликають необхідності перевірки матеріалів справи. Проте ним з’ясовано, що справу в суді І інстанції було розглянуто за відсутності відповідача. У матеріалах справи документів, які б підтверджували належне повідомлення Крищенка Д. про час і місце розгляду справи, немає.
Які процесуальні дії повинен вчинити суддя-доповідач?

Задача 6. Місцевий суд Залізничного району м. Львова рішенням від 21 квітня 2007р. задоволив позов Петрик М. до ТзОВ „Комфорт” про відшкодування збитків у розмірі 5 тис. гривень. 27 квітня 2007р. до зазначеного суду звернулось АТ „Комфортбуд” із заявою про заміну відповідача, посилаючись на те, що воно є правонаступником ТзОВ „Комфорт”. Місцевий суд ухвалою від 7 червня 2007р., залишеною без змін ухвалою апеляційного суду Львівської області від 31 липня 2007р., у задоволенні цієї заяви відмовив. У касаційній скарзі АТ „Комфортбуд”, посилаючись на порушеннями судами норм процесуального права, просило ухвалу місцевого суду Залізничного р-ну м. Львова від 7 червня 2007р. та ухвалу Апеляційного суду Львівської області від 31 липня 2007р.скасувати і постановити нову, якою замінити відповідача у справі.
Зробіть правовий аналіз фабули. Які процесуальні дії повинна вчинити касаційна інстанція?
Задача № 7. Після розгляду справи гр. України Неділька Л.К. про поновлення його на роботі (публічна служба) Європейським судом з прав людини, останній звернувся до Верховного Суду України зі скаргою про перегляд його справи у зв'язку з винятковими обставинами на підставі п. 2 ст. 254 ЦПК, Скарга Неділька була допущена до даного провадження. При розгляді скарги Верховний Суд України постановив ухвалу про скасування судових рішень і закрив провадження у справі, у зв'язку із тим, що така справа не належить до компетенції Верховного Суду, оскільки рішення Європейського суду з прав людини у справі Неділька не є підставою для перегляду рішень усіх інстанцій у його справі. Крім того, Верховний Суд України в ухвалі зазначив, що первісно при прийнятті заяви Неділька Л.К. про поновлення його на публічній службі справа не належала до компетенції суду загальної юрисдикції, а повинна була розглядатися у порядку адміністративного судочинства.
Визначте правомірність дій Верховного Суду.

Задача № 8. Гр. Глянець В.А. звернулась до суду із скаргою про перегляд рішення у зв'язку з нововиявленими обставинами. Відповідно до цього відмовилась виконувати рішення Верховного Суду України, що набрало законної сили.
Чи правильні дії Глянець ВІ.? Проаналізуйте дану ситуацію.

Задача № 9. До суду касаційної інстанції із скаргою про перегляд судового рішення у зв'язку з нововиявленими обставинами звернулась гр. Д., яка вказала, що під час ухвалення рішення судом першої, апеляційної та касаційної інстанцій не були дотримані норми, які мали сприяти об'єктивному розгляду та вирішенню справи, а отже, сторони були позбавлені можливості довести своє право в суді.
Проаналізуйте дану ситуацію відповідно до чинного законодавства.

Задача № 10. Викладач середньої школи № 2 м. Києва гр. Л. була звільнена з роботи разом із своєю колегою за непедагогічні вчинки. Гр. Л., маючи 35 років педагогічного стажу, велику кількість похвальних грамот та дипломи про підвищення кваліфікації, вважає своє звільнення незаконним та вимагає поновити її на роботі. Дніпровський районний суд м. Києва відмовив гр. Л. у задоволенні позовних вимог. Апеляційний суд м. Києва залишив рішення суду першої інстанції без змін. Гр. Л. звернулась із скаргою про перегляд судового рішення у зв'язку із нововиявленими обставинами, де вказала, що у її колеги, з якою вона була одночасно звільнена з роботи та з тих самих підстав, однакова ситуація (тобто наявність 35 років стажу, відповідних грамот та дипломів), однак її вимоги Верховним Судом України задоволені, тобто вона поновлена на роботі.
Чи є дані обставини винятковими? Проаналізуйте дану ситуацію.

Задача № 11. До Європейського Суду з прав людини звернувся гр. К. У своєму зверненні він посилався на ту обставину, що ухвала Верховного Суду України про відмову у допуску його скарги про перегляд справи у зв'язку з нововиявленими обставинами була підписана тими ж суддями, які розглядали його касаційну скаргу та відмовили у її задоволенні.
Проаналізуйте дану ситуацію та висловіть свою думку щодо законності постановленої Верховним Судом України ухвали.

Задача № 12. 21.03.2007 р. шлюб між гр. Івановою К.Л. та гр. Сидоренком О.П. було розірвано у судовому порядку. Гр. Іванова К.Л. звернулась із позовом про стягнення аліментів на утримання їх неповнолітнього сина у розмірі 1500 грн. Суд задовольнив позовні вимоги у повному обсязі. 19.04.2008 р. у гр. Сидоренка О.П. народилась двійня від жінки, з якою він перебуває у новому шлюбі. У зв'язку з тим, що він мав намір зменшити розмір аліментів, звернувся до суду із заявою про перегляд рішення у зв'язку з нововиявленими обставинами.
Як саме має діяти суд? Відповідь обґрунтуйте.

Задача № 13. Рогожников О.В. звернувся до суду із заявою про перегляд у зв'язку з нововиявленими обставинами рішення Оболонського районного суду м. Києва про розподіл житлового будинку. Суд зобов'язав Рогожникова О.В. обладнати окремий вхід у належну йому частину будинку. Однак після набрання рішенням законної сили архітектор дав висновок про неможливість обладнання окремого входу у даній споруді. Виходячи з цього Рогожников О.В. просив переглянути рішення суду у зв'язку з нововиявленими обставинами.
Як саме має діяти суд? Відповідь обґрунтуйте.

Практичне заняття 35, час – 2 год.
Тема 29. Виконавче провадження.
Основні питання:
Загальна характеристика виконавчого провадження. Учасники виконавчого провадження.
Підстави виконання та виконавчі документи. Негайне виконання судових рішень.
Загальні умови виконання.

Теоретичне завдання:
Вивчити дефініції: виконавче провадження, стягувач, боржник, виконавчий лист, негайне виконання, поворот виконання, виконавча давність, примусове виконання, добровільне виконання, місце виконання, визнання рішення іноземного суду, виконання рішення іноземного суду, виконання доручень іноземних судів, судовий імунітет.

Додаткові питання:
Нормативна основа виконавчого провадження.
Сторони виконавчого провадження.
Виконавча давність.
Відкриття виконавчого провадження.
Добровільне виконання рішень.
Судовий контроль за виконанням судових рішень.

Завдання для самостійного опрацювання:
Учасники виконавчого провадження.
Порядок здійснення виконавчого провадження.


Задача № 1. Петров А.Ю. пред'явив у суд позов до магазину «Київські торти» про відшкодування шкоди, заподіяної його здоров'ю. Шевченківський районний суд м. Києва задовольнив позов і це рішення суду було виконане. За апеляційною скаргою, строк подання якої був поновлений, судова колегія в цивільних справах позов залишила без розгляду, оскільки вимоги Петрова А.Ю. не були предметом розгляду в позасудовому порядку. Після цього магазин звернувся до суду із заявою про поворот виконання, який був допущений. З Петрова А.Ю. на користь магазину були повернені суми проведеного стягнення.
Що необхідно розуміти під поворотом виконання судового рішення? Хто вирішує питання щодо повороту виконання судового рішення? Яка специфіка повороту виконання судового рішення? Визначте правильність допуску повороту виконання у цій справі.

Задача № 2. Рішенням районного суду на користь Іваненко Л.Ю. з Іва-ненка Б.Б. присуджено аліменти на утримання доньки. У зв'язку з втратою виконавчого листа Іваненко Л.Ю. звернулася в суд із заявою про видачу його дубліката. Суд постановив видати дублікат виконавчого листа і разом з тим, враховуючи, що донька відповідача від першого шлюбу досягла повноліття, змінив розмір стягнення аліментів на користь Іваненко Л.Ю., постановив стягувати з відповідача 1/4 частину всіх видів заробітку до повноліття дитини.
Чи правильне таке рішення суду? Який порядок видачі дубліката виконавчого листа? Який процесуальний порядок звернення стягнення на заробітну плату (заробіток) боржника?

Задача № 3. Гр. Іванчук П.Ф. звернувся із позовом до Хроніка 1.1, про стягнення грошової суми у розмірі 4000 грн за невиконання договору підряду. Рішення було ухвалено на користь позивача та набрало законної сили і 1 червня 2003 р. було видано виконавчий лист. Проте строк пред'явлення виконавчого листа сплинув, а позивач його не пред'явив, пояснюючи це тим, що чітко не зрозумів порядок та строки пред'явлення відповідного виконавчого документа.
Проаналізуйте дану ситуацію. Визначте порядок та строки пред'явлення виконавчого листа до виконання.

Задача № 4. Рішенням Деснянського районного суду м. Києва від 12 жовтня 2005 р. за позовом про відшкодування шкоди внаслідок ДТП було вирішено стягнути на користь позивача 21000 грн. Рішення набрало законної сили і було відкрито виконавче провадження, під час якого сторони вирішили укласти мирову угоду.
Чи можливе укладення мирової угоди під час виконавчого провадження? Чи має право стягувач відмовитись від продовження виконавчого провадження?

Задача № 5. Рішенням Голосіївського районного суду м. Києва від 1 листопада 2006 р. у справі за позовом гр. Н. про розподіл спільного майна подружжя було вирішено виділити сервіз на 12 персон «Мадонна» загальною вартістю 7500 грн позивачеві. Рішення набрало законної сили та розпочалось виконавче провадження. Даний сервіз знаходився у квартирі відповідача та під час проведення виконання рішення суду його не було виявлено, про що складено відповідний акт. Відповідач з цього приводу пояснив, що під час проведення ремонтних робіт у його квартирі, будівельники ненавмисно під час перенесення сервізу з однієї кімнати в іншу розбили його.
Визначте дії позивача та складіть відповідну заяву. Які процедури зміни способу та порядку виконання рішення?

Задача № 6. Рішенням Деснянського районного суду м. Києва від 2 лютого 2006 р. у справі за позовом ТОВ «ТЦЛ» до гр. Музики В.В. було встановлено стягнути з відповідача заборгованість за технічне обслуговування домофона за останні 6 місяців у сумі 241 грн. Рішення суду набрало законної сили та було відкрито виконавче провадження.
Музика В.В. звернувся до суду із проханням розстрочити суму стягнення, оскільки його син, що мешкає з ним, вже З місяці внаслідок ДТП перебуває на стаціонарному лікуванні та постійно потребує дорогих медикаментів, тому одразу сплатити суму стягнення він не може.
Складіть відповідний процесуальний документ від імені відповідача. Вирішіть дану ситуацію та складіть відповідний процесуальний акт суду.


Практичне заняття 36, час – 2 год.
Тема 29. Виконавче провадження.
Основні питання:

Порядок здійснення виконавчого провадження.
Захист прав стягувача, боржника та інших осіб під час здійснення виконавчих дій.
Поворот виконання.

Теоретичне завдання:
Вивчити дефініції: визнання рішення іноземного суду, виконання рішення іноземного суду, виконання доручень іноземних судів, судовий імунітет.

Додаткові питання:
Виконання рішення іноземного суду.
Порядок вирішення питання про поворот виконання.
Строк подання заяв про поворот виконання

Задача № 1. Під час розгляду судом заяви про видачу дубліката виконавчого листа суд, не встановивши чи здійснювалось стягнення за втраченим виконавчим листом, видає його дублікат.
Чи правомірні дії суду? Визначте та охарактеризуйте процедуру видачі дубліката виконавчого листа.

Задача № 2. Після набрання законної сили рішенням суду про зобов'язання до відновлення системи водопостачання у багатоквартирному жилому будинку, де було 6 співпозивачів, судом виконавчий лист було направлено до відділу державної виконавчої служби, з результаті чого без заяви стягувачів про примусове виконання рішення було відкрито виконавче провадження. Боржник звернувся зі скаргою на дії державного виконавця, де зазначив про відкриття виконавчого провадження з порушенням закону.
В чому полягає звернення судового рішення до виконання? Чи вправі суд зі своєї ініціативи направляти виконавчий лист до відділу державної виконавчої служби?
Назвіть засоби захисту прав боржника у виконавчому провадженні

Задача № 3. Після смерті Фоменка В., стягувача за виконавчим листом про стягнення грошової суми на відшкодування збитків за договором позики, до державного виконавця звернувся Жу-ков М., родич померлого, і подав заповіт на своє ім'я. До того часу грошові суми були отримані від боржника і перебували на депозитному рахунку відділу державної виконавчої служби.
Як вирішити дану ситуацію?
Перший варіант: направити Жукова М. в суд для оформлення правонаступництва в порядку ЦПК.
Другий варіант: провести заміну Фоменка В. на правонаступника Жукова М. в порядку Закону України «Про виконавче провадження».
Третій варіант: направити Жукова М. до нотаріуса для оформлення спадкових прав.
Який з наведених варіантів є правильним


2. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ НА МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ

Навчальний модуль № 1
«Цивільне право як галузь права. суб’єкти та об’єкти цивільних правовідносин. Особисті немайнові права фізичної особи. Право інтелектуальної власності»

Зв’язок цивільного права із суміжними галузями системи права України.
Роль судової практики в удосконаленні, тлумаченні та застосуванні цивільного законодавства.
Міжнародні договори в системі цивільного законодавства.
Взаємозв'язок і диференціація цивільного та господарського законодавства.
Наука цивільного права.
Динаміка (виникнення, зміна і припинення) цивільних правовідносин.
Суб'єкти цивільно–правових відносин.
Місцепроживання фізичної особи та його юридичне значення.
Особливості правового положення фізичних осіб–підприємців.
Акти цивільного стану: поняття, види і значення.
Цивільно–правовий статус філій та представництв юридичної особи.
Документи які подаються для реєстрації юридичних осіб.
Реорганізація юридичної особи.
Цивільна правосуб'єктність України як незалежної держави.
Особливості участі територіальних громад у цивільних правовідносинах.
Єдиний майновий комплекс підприємства як об'єкт правовідносин.
Послуги та інші дії як об'єкти цивільних правовідносин.
Результати творчої діяльності як об'єкти цивільних правовідносин.
Особисті немайнові блага як об'єкти цивільних правовідносин.
Сторони в правочині.
Зміст правочину.
Єдність (відповідність) волі і волевиявлення сторін правочину.
Правові наслідки недійсності частини правочину.
Способи здійснення цивільних прав.
Межі здійснення прав та способи нормативного їх визначення.
Передоручення.
Істотні умови договору доручення.
Цивільне правопорушення як підстава відповідальності.
Система державних та громадських органів, що здійснюють захист суб’єктивних цивільних прав.
Строки здійснення цивільних прав.
Строки виконання цивільних обов'язків.
Поновлення строку позовної давності.
Захист особистих немайнових прав.
Здійснення та гарантії забезпечення особистих немайнових прав.
Підстави виникнення особистих немайнових прав фізичної особи.
Честь, гідність та ділова репутація як об'єкти правової охорони.
Право на інформацію.
Поняття права спільної власності та її види.
Поняття та види обмежених речових прав.
Поняття та види сервітутів. Захист прав власника від порушень, не поєднаних з позбавленням володіння (негаторний позов).
Позов про виключення майна з опису (звільнення майна з–під арешту).
Захист права інтелектуальної власності судом.
Інтелектуальна діяльність та її місце у соціально–економіч ному розвитку суспільства.
Співвідношення права інтелектуальної власності та права власності.
Об'єкти, суб'єкти суміжних прав.
Види та строк чинності суміжних майнових прав.

Навчальний модуль № 2
«Зобов’язальне право. Цивільно правовий договір. Недоговірні зобов’язання. Спадкове право»

Поняття та система зобов'язального права.
Заміна суб'єктів цивільно–правового зобов'язання.
Суб'єкти цивільно–правового зобов'язання.
Об'єкти цивільно–правового зобов'язання.
Види застави.
Форма цивільно–правового договору.
Тлумачення договору.
Функції цивільно–правового договору.
Відповідальність сторін за договором купівлі–продажу.
Договори поставки, контрактації та поставка через енергетичні системи.
Договір ренти: поняття та загальна характеристика договору.
Сторони у договорі ренти. Істотні умови договору ренти, оплата ренти.
Види лізингу.
Підстави та особливості укладення договору найму житлового приміщення в будинках державного, комунального та громадського житлових фондів.
Строк договору позички. Форма договору позички. Права та обов'язки сторін за договором позички.
Припинення договору позички. Розірвання договору позички. Правові наслідки припинення договору позички.
Множинність осіб у договорі підряду та залучення для виконання договору третіх осіб.
Договір підряду на виконання проектних та пошукових робіт.
Особливості зберігання на товарному складі.
Загальна характеристика спеціальних видів зберігання.
Поняття та підстави виникнення страхових зобов'язань.
Сторони, предмет (матеріальний об'єкт), форма та строк договору зберігання.
Поняття договору комісії. Комісія і суміжні правові конструкції.
Поняття та ознаки договору факторингу.
Розрахунки за інкасо.
Розрахунки із застосуванням чеків.
Розрахунки готівкою.
Зобов'язання із створення загрози життю, здоров'ю, майну фізичної особи або майну юридичної особи.
Відшкодування ядерної шкоди.
Суб’єкти зобов’язання з відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю.
Підстави, порядок зменшення чи збільшення розміру відшкодування шкоди.
Особливості видачі свідоцтва про право власності на спадкове майно.
Зміна черговості одержання права на спадкування.
Юридичний склад спадкування за законом та заповітом.
Поділ спадщини між спадкоємцями, перерозподіл спадщини.

Навчальний модуль № 3
«Цивільного процесуальне право як галузь права.Принципи цивільногопроцесуального права.Учасники процессу.Представництво в суді.докази та доказування в цивільному процесі. Цивільна юрисдикція. »
Поняття цивільного процесу (цивільного судочинства).
Стадії цивільного процесу.
Цивільно-процесуальна форма.
Поняття та предмет цивільного процесуального права.
Методи правового регулювання цивільних процесуальних правовідносин.
Джерела цивільного процесуального права.
Поняття та система норм цивільного процесуального права та їх дія в часі та просторі.
Система цивільного процесуального права.
Поняття та значення принципів цивільного процесуального права.
Система принципів цивільного процесуального права.
Загально-правові принципи цивільного процесу. Законність. Верховенство права. Гуманізм.
Зміст принципів «здійснення правосуддя виключно судами», «незалежність суду», «рівність громадян перед законом і судом».
Принцип національної мови цивільного судочинства.
Гласність та відкритість судового розгляду цивільної справи.
Колегіальність та одноособовість розгляду та вирішення цивільної справи.
Галузеві принципи цивільного процесу: «диспозитивність»; «змагальність»; «процесуальна рівноправність сторін»; «усність»; «безпосередність судового розгляду».
Суд як обов’язковий суб’єкт процесуальних правовідносин.
Цивільна процесуальна правоздатність та дієздатність. Цивільна процесуальна правосуб’єктність.
Поняття та ознаки сторін. Процесуальні права та обов’язки сторін.
Цивільна процесуальна правоздатність і дієздатність сторін.
Права та обов'язки сторін у цивільному процесі, їх класифікація.
Умови та порядок заміни неналежного відповідача.
Процесуальна співучасть та її види. Порядок та підстави залучення співучасників.
Поняття, умови і порядок заміни неналежного відповідача.
Поняття та умови процесуального правонаступництва.
Треті особи – поняття та види.
Порядок вступу (залучення) третіх осіб у процес.
Участь у цивільному процесі органів та осіб, яким законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб.
Секретар судового засідання: мета участі, права та обов'язки.
Помічники суддів та їх процесуальний статус.
Поняття, права та обов'язки свідка.
Процесуальне становище експерта в цивільному судочинстві.
Спеціаліст як учасник цивільного процесу.
Участь в цивільному судочинстві перекладача.
Судовий розпорядник як учасник цивільного процесу.
Поняття і види участі особи, яка надає правову допомогу.
«Окремі інститути цивільного процесуального права.
Відкриття провадження у справі»
Поняття представництва у суді.
Види представництва.
Особи, які можуть бути і не можуть бути представниками у суді.
Повноваження представників.
Види процесуального представництва.
Поняття і види доказів.
Поняття доказування, стадії.
Вимоги до доказів.
Належність доказів та допустимість засобів доказування?
Поняття та предмет доказування. Підстави звільнення від доказування.
Пояснення сторін, третіх осіб, їхніх представників як засобів доказування.
Особливості письмових доказів.
Речові докази як засіб доказування.
Порядок призначення експертизи. Оформлення висновку експерта.
Поняття та види підсудності.
Поняття цивільної юрисдикції (підвідомчості), її види.
Поняття та види процесуальних строків. Обчислення процесуальних строків.
Порядок обчислення процесуальних строків.
Поняття та види судових витрат. Розподіл судових витрат між сторонами.
Поняття та види заходів процесуального примусу.
Обчислення розміру судового збору.
Витрати, пов'язані із розглядом судової справи.
Позов: поняття, елементи та види. Право на позов.
Захист проти позову.
Об’єднання та роз’єднання позовів.
Види (заходи) забезпечення позову.
Процесуальний порядок забезпечення позову.
Вимоги до позовної заяви.
Умови і порядок відкриття провадження у справі. Наслідки відкриття провадження у справі.

Навчальний модуль № 4
«Провадження у справі досудового розгляду. Судовий розгляд справи.Судові рішення. Окреме провадження. Перегляд судових рішень.Виконавче провадження»

Мета й значення провадження у справі досудового розгляду.
Попереднє судове засідання.
Судові виклики і повідомлення.
Значення стадії судового розгляду справи.
Судове засідання – процесуальна форма судового розгляду.
Ускладнення в ході судового розгляду.
Фіксування цивільного процесу.
Поняття, види та суть судового рішення.
Вимоги, яким має відповідати судове рішення.
Виправлення недоліків у судовому рішенні.
Порядок роз’яснення рішення суду.
Набрання рішенням суду законної сили.
Ухвала суду: поняття та види. Окрема ухвала суду.
Умови і порядок ухвалення заочного рішення.
Зміст заочного рішення.
Оскарження заочного рішення.
Поняття та сутність окремого провадження.
Особливості розгляду окремих категорій справ окремого провадження.
Справи про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи.
Справи про надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності.
Справи про визнання фізичної особи безвісно відсутньою та оголошення її померлою.
Справи про усиновлення.
Справи про відновлення прав на втрачені цінні папери на пред'явника та векселі.
Справи про передачу безхазяйної нерухомої речі у комунальну власність.
Справи про визнання спадщини відумерлою.
Справи про надання психіатричної допомоги у примусовому порядку.
Справи про примусову госпіталізацію до протитуберкульозного закладу.
Справи про розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю щодо юридичних та фізичних осіб.
Наказне провадження: поняття, мета та значення.
Поняття судового наказу, його зміст.
Вимоги, за якими може бути виданий судовий наказ.
Заява про видачу судового наказу, її форма і зміст.
Порядок розгляду заяв про видачу судового наказу. Скасування судового наказу.
Поняття та основні риси апеляційного провадження.
Порядок оскарження в апеляційному порядку ухвал та рішень суду першої інстанції.
Ухвали, на які можуть бути подані апеляційні скарги.
Строки, у які можуть бути подані апеляційні скарги на рішення та ухвали суду першої інстанції.
Форма і зміст апеляційної скарги, порядок їх подання.
Порядок підготовки справи до розгляду апеляційним судом.
Строки та порядок призначення та розгляду скарги судом апеляційної інстанції.
Повноваження апеляційного суду.
Суть і значення касаційного оскарження рішень та ухвал.
Касаційна скарга: форма, зміст та порядок подання.
Підготовка справи до касаційного розгляду.
Порядок та межі розгляду справи судом касаційної інстанції. Повноваження суду касаційної інстанції. Ухвала та рішення суду касаційної інстанції. Окрема ухвала суду касаційної інстанції.
Загальна характеристика перегляду судових рішень Верховним Судом України.
Підстави перегляду судових рішень у зв’язку з нововиявленими обставинами.
Поняття, принципи та значення виконавчого провадження;
Звернення судового рішення до виконання;
Порядок здійснення виконавчого провадження;
Вирішення судом питань, пов’язаних з виконанням судових рішень;
Захист прав стягувача, боржника та інших осіб при здійсненні виконавчих дій.


3. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ
що виносяться на екзамен

Поняття, значення, метод та предмет цивільного права.
Принципи, функції та система цивільного права.
Система цивільного права України.
Поняття і структура цивільного законодавства.
Цивільний кодекс України в системі цивільного законодавства України.
Поняття та особливості цивільних правовідносин.
Види цивільно–правових відносин.
Підстави виникнення, зміни та припинення цивільних правовідносин.
Поняття та види дієздатності фізичних осіб.
Поняття правоздатності фізичних осіб.
Обмеження дієздатності фізичної особи: підстави, порядок та правові наслідки.
Визнання фізичної особи недієздатною: підстави, порядок та правові наслідки.
Порядок, умови та правові наслідки визнання особи безвісно відсутньою та оголошення померлою.
Опіка та піклування.
Поняття та ознаки юридичної особи.
Види юридичних осіб.
Порядок і способи утворення юридичних осіб. Установчі документи юридичної особи.
Державна реєстрація юридичної особи та її правове значення.
Припинення діяльності юридичної особи. Порядок ліквідації юридичної особи.
Цивільно–правовий статус філій та представництв юридичної особи.
Цивільна правосуб'єктність України як незалежної держави.
Поняття і види об'єктів цивільних правовідносин.
Поняття речей та їх ознаки. Класифікація речей та її правове значення.
Поняття та основні види цінних паперів.
Поняття та правова природа правочину. Види правочинів.
Умови дійсності правочинів. Форма правочину.
Правові наслідки недійсності правочину.
Поняття представництва та сфера його застосування. Види представництва.
Повноваження представника. Представництво без повноважень та з перевищенням повноважень.
Довіреність. Форма та зміст довіреності.
Види довіреності. Наслідки припинення довіреності.
Поняття та способи захисту суб’єктивних прав.
Поняття та зміст самозахисту цивільних прав. Необхідна оборона як спосіб самозахисту цивільних прав.
Поняття, функції, умови та види цивільно–правової відповідальності.
Поняття та види строків у цивільному праві. Строки та терміни.
Поняття, значення, види строків позовної давності.
Перебіг строку позовної давності. Наслідки спливу позовної давності.
Вимоги, на які позовна давність не поширюється.
Поняття та ознаки особистих немайнових відносин.
Поняття та види особистих немайнових прав, що забезпечують природне існування фізичної особи.
Поняття та види особистих немайнових прав, що забезпечують соціальне буття фізичної особи.
Зміст права власності.
Форми і види права власності за законодавством України.
Підстави виникнення та припинення права власності та інших речових прав.
Поняття та ознаки права приватної власності. Місце приватної власності серед інших форм власності.
Право державної та комунальної власності.
Поняття та основні цивільно–правові способи захисту права власності.
Витребування майна з чужого незаконного володіння (вінди– каційний позов).
Поняття права інтелектуальної власності.
Джерела правового регулювання відносин, пов'язаних з інтелектуальною діяльністю.
Поняття та ознаки твору. Об'єкти, що охороняються авторським правом.
Суб'єкти авторських прав. Поняття та джерела регулювання суміжних прав.
Види та строк чинності суміжних майнових прав.
Поняття та основні риси цивільно–правового зобов'язання.
Підстави виникнення та види цивільно–правових зобов'язань.
Види забезпечення виконання зобов’язань.
Строк, місце та спосіб виконання зобов'язання.
Порядок та способи припинення зобов’язань у зобов’язальному праві.
Поняття та ознаки цивільно–правового договору. Реалізація принципу свободи договору.
Види цивільно–правових договорів. Момент укладення цивільно–правового договору.
Нові договірні конструкції в Цивільному кодексі України (публічний договір, попередній договір, договір приєднання, договір на користь третьої особи).
Порядок укладення договору. Поняття та ознаки оферти. Юридична дія оферти.. Поняття та ознаки акцепту.
Зміна та розірвання цивільно–правового договору: підстави та правові наслідки.
Поняття, загальна характеристика договору купівлі–продажу.
Істотні умови та форма договору купівлі–продажу.
Сторони договору купівлі–продажу. Права та обов’язки сторін за договором.
Купівля–продаж у роздрібній торгівлі.
Поняття та юридична характеристика договору міни.
Поняття та юридична характеристика договору дарування.
Поняття та юридична характеристика договору довічного утримання. Права та обов’язки сторін договору довічного утримання.
Поняття, форма, строк, права та обов’язки сторін договору майнового найму.
Поняття та особливості договору прокату.
Поняття та види договору лізингу.
Права та обов'язки наймача, членів його сім'ї та наймодавця за договором найму житла.
Поняття та загальна характеристика договору позички (безоплатного користування майном). Відмінність позички від найму (оренди).
Загальні положення про підряд.
Поняття та юридична характеристика договору побутового підряду.
Поняття та юридична характеристика договору будівельного підряду.
Договір підряду на виконання проектних та пошукових робіт.
Поняття та види договорів про надання послуг.
Договір про перевезення пасажира та багажу. Відповідальність сторін за договором про перевезення вантажу.
Загальна характеристика договору про транспортне експедирування.
Сторони, форма і зміст договору доручення.
Зміст договору страхування.
Поняття та правова природа позики. Співвідношення позики і позички.
Поняття та характеристика кредитного договору. Види кредитів.
Поняття та загальна характеристика договору банківського вкладу (депозиту). Види банківських вкладів.
Договір банківського рахунку. Особливості виконання договору банківського рахунку.
Загальна характеристика недоговірних зобов'язань із правомірних дій.
Поняття, види і характеристика публічної обіцянки винагороди.
Вчинення дій у майнових інтересах іншої особи без її доручення.
Рятування здоров'я та життя фізичної особи, майна фізичної або юридичної особи.
Зобов'язання, що виникають внаслідок безпідставного придбання або збереження майна.
Підстави деліктної відповідальності: шкода; протиправна поведінка; причинний зв'язок; вина.
Співвідношення договірної та недоговірної відповідальності.
Відшкодування моральної шкоди.
Відповідальність за шкоду, заподіяну джерелом підвищеної небезпеки:
Відшкодування шкоди, завданої малолітньою, неповнолітньою або недієздатною особою.
Відповідальність за шкоду, завдану незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів дізнання, досудового слідства, прокуратури або суду.
Умови відповідальності за шкоду, завдану каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю.
Поняття спадкування. Спадкодавці та спадкоємці. Усунення від права на спадкування.
Час, місце відкриття спадщини. Склад спадщини.
Спадкування за заповітом: заповіт та його форма.
Спеціальні вимоги щодо окремих видів заповіту: заповіт з умовою, заповіт подружжя, секретний заповіт; недійсність заповіту.
Спадкування за законом: особливості та черговість спадкування за законом.
Порядок та строки прийняття спадщини.
Відмова від прийняття спадщини.
Відумерлість спадщини.
Охорона спадщини. Оформлення права на спадщину.
Спадковий договір.
Поняття цивільного процесу (цивільного судочинства).
Стадії цивільного процесу.
Цивільно-процесуальна форма.
Поняття та предмет цивільного процесуального права.
Методи правового регулювання цивільних процесуальних правовідносин.
Джерела цивільного процесуального права.
Поняття та система норм цивільного процесуального права та їх дія в часі та просторі.
Система цивільного процесуального права.
Поняття та значення принципів цивільного процесуального права.
Система принципів цивільного процесуального права.
Загально-правові принципи цивільного процесу. Законність. Верховенство права. Гуманізм.
Зміст принципів «здійснення правосуддя виключно судами», «незалежність суду», «рівність громадян перед законом і судом».
Принцип національної мови цивільного судочинства.
Гласність та відкритість судового розгляду цивільної справи.
Колегіальність та одноособовість розгляду та вирішення цивільної справи.
Галузеві принципи цивільного процесу: «диспозитивність»; «змагальність»; «процесуальна рівноправність сторін»; «усність»; «безпосередність судового розгляду».
Суд як обов’язковий суб’єкт процесуальних правовідносин.
Цивільна процесуальна правоздатність та дієздатність. Цивільна процесуальна правосуб’єктність.
Поняття та ознаки сторін. Процесуальні права та обов’язки сторін.
Цивільна процесуальна правоздатність і дієздатність сторін.
Права та обов'язки сторін у цивільному процесі, їх класифікація.
Умови та порядок заміни неналежного відповідача.
Процесуальна співучасть та її види. Порядок та підстави залучення співучасників.
Поняття, умови і порядок заміни неналежного відповідача.
Поняття та умови процесуального правонаступництва.
Треті особи – поняття та види.
Порядок вступу (залучення) третіх осіб у процес.
Участь у цивільному процесі органів та осіб, яким законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб.
Секретар судового засідання: мета участі, права та обов'язки.
Помічники суддів та їх процесуальний статус.
Поняття, права та обов'язки свідка.
Процесуальне становище експерта в цивільному судочинстві.
Спеціаліст як учасник цивільного процесу.
Участь в цивільному судочинстві перекладача.
Судовий розпорядник як учасник цивільного процесу.
Поняття і види участі особи, яка надає правову допомогу.

Поняття представництва у суді.
Види представництва.
Особи, які можуть бути і не можуть бути представниками у суді.
Повноваження представників.
Види процесуального представництва.
Поняття і види доказів.
Поняття доказування, стадії.
Вимоги до доказів.
Належність доказів та допустимість засобів доказування?
Поняття та предмет доказування. Підстави звільнення від доказування.
Пояснення сторін, третіх осіб, їхніх представників як засобів доказування.
Особливості письмових доказів.
Речові докази як засіб доказування.
Порядок призначення експертизи. Оформлення висновку експерта.
Поняття та види підсудності.
Поняття цивільної юрисдикції (підвідомчості), її види.
Поняття та види процесуальних строків. Обчислення процесуальних строків.
Порядок обчислення процесуальних строків.
Поняття та види судових витрат. Розподіл судових витрат між сторонами.
Поняття та види заходів процесуального примусу.
Обчислення розміру судового збору.
Витрати, пов'язані із розглядом судової справи.
Позов: поняття, елементи та види. Право на позов.
Захист проти позову.
Об’єднання та роз’єднання позовів.
Види (заходи) забезпечення позову.
Процесуальний порядок забезпечення позову.
Вимоги до позовної заяви.
Умови і порядок відкриття провадження у справі. Наслідки відкриття провадження у справі.
Мета й значення провадження у справі досудового розгляду.
Попереднє судове засідання.
Судові виклики і повідомлення.
Значення стадії судового розгляду справи.
Судове засідання – процесуальна форма судового розгляду.
Ускладнення в ході судового розгляду.
Фіксування цивільного процесу.
Поняття, види та суть судового рішення.
Вимоги, яким має відповідати судове рішення.
Виправлення недоліків у судовому рішенні.
Порядок роз’яснення рішення суду.
Набрання рішенням суду законної сили.
Ухвала суду: поняття та види. Окрема ухвала суду.
Умови і порядок ухвалення заочного рішення.
Зміст заочного рішення.
Оскарження заочного рішення.
Поняття та сутність окремого провадження.
Особливості розгляду окремих категорій справ окремого провадження.
Справи про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи.
Справи про надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності.
Справи про визнання фізичної особи безвісно відсутньою та оголошення її померлою.
Справи про усиновлення.
Справи про відновлення прав на втрачені цінні папери на пред'явника та векселі.
Справи про передачу безхазяйної нерухомої речі у комунальну власність.
Справи про визнання спадщини відумерлою.
Справи про надання психіатричної допомоги у примусовому порядку.
Справи про примусову госпіталізацію до протитуберкульозного закладу.
Справи про розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю щодо юридичних та фізичних осіб.
Наказне провадження: поняття, мета та значення.
Поняття судового наказу, його зміст.
Вимоги, за якими може бути виданий судовий наказ.
Заява про видачу судового наказу, її форма і зміст.
Порядок розгляду заяв про видачу судового наказу. Скасування судового наказу.
Поняття та основні риси апеляційного провадження.
Порядок оскарження в апеляційному порядку ухвал та рішень суду першої інстанції.
Ухвали, на які можуть бути подані апеляційні скарги.
Строки, у які можуть бути подані апеляційні скарги на рішення та ухвали суду першої інстанції.
Форма і зміст апеляційної скарги, порядок їх подання.
Порядок підготовки справи до розгляду апеляційним судом.
Строки та порядок призначення та розгляду скарги судом апеляційної інстанції.
Повноваження апеляційного суду.
Суть і значення касаційного оскарження рішень та ухвал.
Касаційна скарга: форма, зміст та порядок подання.
Підготовка справи до касаційного розгляду.
Порядок та межі розгляду справи судом касаційної інстанції. Повноваження суду касаційної інстанції. Ухвала та рішення суду касаційної інстанції. Окрема ухвала суду касаційної інстанції.
Загальна характеристика перегляду судових рішень Верховним Судом України.
Підстави перегляду судових рішень у зв’язку з нововиявленими обставинами.
Поняття, принципи та значення виконавчого провадження;
Звернення судового рішення до виконання;
Порядок здійснення виконавчого провадження;
Вирішення судом питань, пов’язаних з виконанням судових рішень;
Захист прав стягувача, боржника та інших осіб при здійсненні виконавчих дій.
4. ІНФОРМАЦІЙНЕ ТА МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Основна література
Актуальні проблеми цивільного права і процесу: Навч. посібник / [Тімуш І.С., Бичкова С.С., Матвійчук Я.В. та ін.]; За заг. ред. Я.В. Матвійчук. – К., 2012. – 177с.
Аномалії у цивільному праві; навч.практ посіб. / P.A. Майданик, Бервено С.М., Майданик Н.І. та ін.; відп. ред. P.A. Майданик. -К., 2010.-1008 с.
Антологія української юридичної думки убт./редкол.:Ю.С. Шемшученко та ін.-т. 6: Цивільне право; відп. ред. Я.М. Шевченко. – К., 2003. – 584 с.
Бичкова С. С. Цивільний процесуальний правовий статус осіб, які беруть участь у справах позовного провадження : монографія / С. С. Бичкова. – К. : Атіка, 2011. – 420 с.
Бірюков І.А. Заіка Ю.О. Цивільне право України. Загальна частина. – К.: КНТ, 2013. – 538с.
Боброва Д. В., Безклубий І. А., Багач Е. М., Базова Т. П., Безсмертна Н. В., Дзера О. В. Цивільне право. Практикум: навч. посібник / Київський національний ун–т ім. Тараса Шевченка / Р.А. Майданик (відп.ред.). К. : Всеукраїнська асоціація видавців "Правова єдність", 2008. 621с.
Бойко М. Д. Процесуальні документи у сфері цивільно-правових відносин (зразки документів, коментарі, роз'яснення) : навч.-практ. посіб. / М. Д. Бойко, М. А. Хазін. – 3-е вид., допов. і переробл. – К. : Атіка, 2011. – 620 с.
Борисова В.І., Приступа С.Н., Козадаєв В.С. Словник цивільного права. – Х.: Фактор, 2012. – 176с.
Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга первая: Общие положения. – М.: Статут, 2001. – 842 с.
Васильєв С. В. Джерела цивільного процесуального права України: традиції й інновації : монографія / С. В. Васильєв ; Акад. прав. наук України, НДІ прав. забезп. інновац. розвитку. – Х. : Еспада, 2013. – 432 с.
Васильєв С. В. Особливості розгляду окремих категорій цивільних справ : навч. посіб. / С. В. Васильєв. – Х. : Еспада, 2012. – 480 с.
Васильєв С. В. Цивільний процес України : навч. посіб. / С. В. Васильєв. – К. : Центр учб. л-ри, 2013. – 344 с.
Вчинення виконавчих написів / Коміс. з аналізу, методології та прогнозування нотаріал. практики ; підгот.: О. Грибанова, С. Дунаєвська. – К. : [б. в.], 2012. – 174 с.
Гримич М. В. Звичаєве цивільне право українців ХІХ і початку ХХ століття / М. В. Гримич. – К. : Арістей, 2006. – 560 с.
Гузь Л. Е. Подготовка некоторых гражданских дел к судебному разбирательству / Л. Е. Гузь. – Х. : Фактор, 2012. – 432 с.
Гуменюк В.І., Довгерт А.С., Дзера О.В., Кузнєцова Н.С., Ромовська З.В. Практика застосування окремих норм Цивільного кодексу України: практ. посібник. К. : Ін Юре, 2008. – 254 c.
Гусаров К. В. Перегляд судових рішень в апеляційному та касаційному порядках : монографія / К. В. Гусаров. – Х. : Право, 2010. – 352 с.
Данилов Е. П. Справочник адвоката: консультации, защита в суде, образы документов / Е. П. Данилов. – М. : Юрайт, 2012. – 726 с. Коротюк О. В. Зразки нотаріальних документів : навч.-практ. посіб. / О. В. Коротюк. – К. : Юрінком Інтер, 2012. – 416 с.
Дождев Д.В. Римское частное право: Учебник / Под ред. В.С. Нерсесянца. – М.: Изд. группа ИНФРА–М – НОРМА, 1997. – 704 с.
Дякович М. М. Електронні реєстри в діяльності нотаріусів України : практ. посіб. / М. М. Дякович. – К. : Прав. єдність, 2011. – 344 с.
Енциклопедія цивільного права України / Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України / Я.М.Шевченко (відп.ред.). К. : Ін Юре, 2009. 950с.
Захист у цивільному процесі : практ. посіб. / упоряд. Ю. І. Руснак. – К. : Центр учб. л-ри, 2013. – 352 с.
Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України та постанов Верховного Суду України у справах цивільної юрисдикції / упоряд.: Н. О. Гуторова, О. О. Житний, Т. В. Сараскіна. – Х. : Одіссей, 2012. – 456 с.
Зразки процесуальних документів: посібник / Бірюкова А.М., Куринська С.О., Яновська О.Г. – К.: Прецедент, 2014.
Куринська С.О. Цивільні процесуальні документи. – К.: Прецедент, 2013.
Курс цивільного процесу : підручник / Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого" ; за ред. В. В. Комарова. – Х. : Право, 2011. – 1352 с.
Луць В.В. Контракти у підприємницькій діяльності: Навч. посіб. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 560 с.
Майбутнє Європейського суду з прав людини (Інтерлакенська, Ізмірська, Брайтонська декларації) : [зб.] / Нац. акад. прав. наук України, НДІ ін-т держ. буд-ва та місц. самоврядування ; гол. ред. П. М. Рабінович. – Л. : Сполом, 2013. – 56 с. Нешатаева Т. Н. Решения Европейского Суда по правам человека: новеллы и влияние на законодательство и правоприменительную практику : моногр. / Т. Н. Нешатаева. – М. : Норма : Инфра-М, 2013. – 304 с.
Майданик Р.А. Цивільне право. Т. І. Вступ у цивільне право. – К.: Алерта, 2012. – 472с.
Масюк В. В. Презумпції та преюдиції в цивільному судочинстві : монографія / В. В. Масюк. – Х. : Право, 2011. – 208 с.
Масюк В. Позовна заява: алгоритм складання та подання / В. Масюк. – Х. : Право, 2012. – 76 с.
Масюк В. Позовна заява: алгоритм складання та подання / В Масюк. – Х. : Право, 2012. – 76 с.
Міжнародне приватне право : підручник / Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого" ; за ред.: В. П. Жушман, І. А. Шуміло. – Х. : Право, 2012. – 320 с.
Наказне провадження в цивільному процесі : монографія / НДІ приват. права і підприємництва Нац. акад. прав. наук України ; за заг. ред. В. І. Бобрика. – К., 2011. – 202 с.
Науково-практичний коментар "Цивільного процесуального кодексу України" : станом на 1 січ. 2012 р. / за заг. ред. В. В. Богатир. – К. : ВД "Професіонал", 2012. – 752 с.
Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України. Станом на 15 листопада 2013 р. / [Забарський В.В., Богатир В.В., Очкольда М.Г. та ін.]; За заг. ред. В.В. Богатиря. – К.: “Центр учбової літератури”, 2013. – Частина І. – 512с.; Частина ІІ. – 640с.
Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України: у 2 т. – 5-е вид., переробл. і допов. / За ред. О.В. Дзери (кер. авт. кол.), Н.С. Кузнєцової, В.В. Луця. – К.: Юрінком Інтер, 2013. – Т. І / [Н.С. Кузнєцова та ін.]. – 832с.; Т. ІІ / [О.О. Кот та ін.]. – 1120с.
Окреме провадження в цивільному процесі України : навч. посіб. / за ред. Р. М. Мінченко. – К. : КНТ, 2011. – 224 с.
Операції з нерухомістю: нормативна база / Є.К. Пашутинський (упоряд.). 3–тє вид., змінене та доп. К. : КНТ, 2007. 456с.
Парасюк В.М., Парасюк М.В., Грабар Н.М. Цивільне право України в схемах: навчальний посібник. – 2-е видання. – Львів: Ліга-Прес, 2014. – 700 с.
Плахтєєва В.І. Цивільне право України: у поняттях і термінах: Словник-довідник для ВНЗ. – Х.: Форт, 2013. – 209с.
Позовне провадження : монографія / В. В. Комаров [та ін.] ; за ред. В. В. Комарова. – Х. : Право, 2011. – 552 с.
Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. – М.: Статут, 2001. – 354 с.
Постанови, узагальнення судової практики, правові висновки Верховного Суду України у справах цивільної юрисдиткції (2011–2013) / упоряд. Ю. І. Руснак. – К. : Центр навч. л-ри., 2013. – 744 с.
Правова система України: історія, стан та перспективи: у 5 т. – X.: Право, 2008. Т. З: Цивільно–правові науки. Приватне право / за заг. ред. Н. С. Кузнєцової. – 640 с.
Правове регулювання відносин власності за цивільним законодавством України: Навчальний посібник. – К.: Атіка, 2008. – 256 с.
Правові позиції Верховного Суду України та Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ щодо застосування законодавства у справах цивільної юрисдикції / упоряд.: Н. О. Гуторова, О. О. Житний, Т. В. Сараскіна. – Х. : Одіссей, 2013. – 512 с.
Проблеми оптимізації цивільного процесу в Україні : монографія / НДІ приват. права і підприємництва Нац. акад. прав. наук України ; за ред. О. Д. Крупчана. – К., 2011. – 179 с.
Процесуальні документи в галузях цивільно-правових, трудових, сімейних, господарських, житлових та інших відносин. Зразки, коментарі, пояснення : практ. посіб. / упоряд. Ю. І. Руснак. – К. : Центр учб. л-ри, 2013. – 402 с.
Процесуальні документи в галузях цивільно-правових, трудових, сімейних, господарських, житлових та інших відносин. Зразки, коментарі, пояснення : практ. посіб. / упоряд. Ю. І. Руснак. – К. : Центр учб. л-ри, 2013. – 402 с.
Процесуальні документи у цивільних справах (теорія, методика, практика) : наук.-практ. посіб. / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Каф. нотар. та викон. процесу і адвокатури, Центр прав. дослідж. ; за заг. ред. С. Я. Фурси. – Вид. 3-тє, зі змінами, внес. Законом України "Про судоустрій і статус суддів". – К. : Прав. єдність, 2011. – 896 с. –
Процесуальні та договірні документи у практиці роботи юристів : [наук.-практ. посіб.] / С. О. Теньков [та ін.]. – К. : Професіонал, 2012. – 512 с.
Рішення Європейського Суду з прав людини. – К. : Центр учб. л-ри, 2012. – 388 с.
Ромовська З. Українське цивільне право. Загальна частина: Академічний курс: підручник/ 3. Ромовська.- 3-те вид., допов.- К., 2013.-672 с.
Ромовська З. Цивільний процесуальний кодекс: наук.-практ. аналіз / З. Ромовська, Н. Шумська, Н. Шумська. – К. : Дакор, 2013. – 600 с.
Сакара Н. Ю. Проблема доступності правосуддя у цивільних справах : монографія / Н. Ю. Сакара ; Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого. – Х. : Право, 2010. – 256 с.
Севостьянова Н. І. Звернення до Європейського суду з прав людини як реалізація права на Зейкан Я. П. Адвокат: цивільні справи : метод. поради / Я. П. Зейкан. – К. : Дакор : Світ книг, 2012. – 688 с.
Спасибо-Фатеева І. В. Цивілістика: на шляху формування доктрин: Вибр. наук. пр. /І. В. Спасибо-Фатеева.- X., 2012.- 696 с.
Судова практика Верховного Суду України з цивільних справ (2008–2012) / уклад.: А. В. Чухно, Р. Д. Давиденко. – Х. : Одіссей, 2012. – 528 с.
Судова практика Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ / Вищ. спеціаліз. суд України з розгляду цивіл. і кримін. справ. – Офіц. вид. – К. : Ін Юре. – 2012. – Кн. 1 : Цивільні справи / упоряд.: М. П. Пшонка, Л. В. Сидорова. – 2012. – 496 с.
Тертишніков В. І. Основи цивільного судочинства : навч.-практ. посіб. / В. І. Тертишніков. – Х. : ФІНН, 2011. – 380 с.
Харитонов С. О. Вступ до цивільного права України: навч. посіб. / Є. О. Харитонов.- К., 2006.- 288 с.
Цвайгерт К., Кетц Х. Введение в сравнительное правоведение в сфере частного права: Пер. с нем. В 2 т. – М.: Междунар. отношения, 1998. – Т. 1. – 512 с.
Цивільне право України (у запитаннях та відповідях): Навч. посібник. Практикум: для студ вищ. навч. закл. [Матвійчук В.К. та ін.]; За ред. В.К. Матвійчука, І.С. Тімуш. – К. : ВНЗ “Нац. акад. упр.”, 2013. – 347с.
Цивільне право України. Договірні та недоговірні зобов’язання: [Підручник] / [С.С. Бичкова, І.А. Бірюков, В.І. Бобрик та ін.]; За заг. ред. С.С. Бичкової. – 3-тє вид., змін. та допов. – К.: Алерта, 2014. – 496с.
Цивільне право України. Загальна частина: Підручник / [С.М. Бервено, В.А. Васильєва, М.К. Галянтич та ін.]; За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової, Р.А. Майданика. – 4-те вид., стереотип. – К.: Юрінком Інтер, 2014. – 976с.
Цивільне право України. Загальна частина: Підручник. / За заг. ред. І.А. Бірюкова і Ю.О. Заіки. – К.: Алерта, 2014. – 510с.
Цивільне право України. Особлива частина: Підручник / [Т.В. Боднар, С.М. Бервено, І.А. Безклубий та ін.]; За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової, Р.А. Майданика. – 4-те вид., стереотип. – К.: Юрінком Інтер, 2014. – 1176с.
Цивільне право України: Загальна частина: Підручник / Бошицький Ю.Л., Шишка Р.Б., Шишка О.Р., Шишка І.Р.; За ред. Бошицького Ю.Л. та Шишки Р.Б. (кер. авт. кол.). – К.: Видавництво Ліра-К, 2014. – 760с.
Цивільне право України: підручник / кол.авторів; за ред. Г.Б. Яновицької, В.О. Кучера. – Львів: Новий світ-2000, 2014. – Том 1. – 444 с.
Цивільне право України: підручник / кол.авторів; за ред. Г.Б. Яновицької, В.О. Кучера. – Львів: Новий світ-2000, 2014. – Том 2. – 428 с.
Цивільне право. Загальна частина: Навч. посібник / [Алфьорова Т.М., Берестова І.Е., Круглова О.О. та ін.]. – К.: Хай-Тек Прес, 2013. – 432с.
Цивільне право: Підручник у 2-х томах. / За ред. В.І. Борисової, І.В. Спасибо-Фатєєвої, В.Л. Яроцького. – 2-ге вид. – Х.: Право, 2014. – Т. 1. – 656с.; Т. 2. – 816с.
Цивільне та сімейне право України: підручник / Одеська національна юридична академія / Є.О. Харитонов (ред.), Н.Ю. Голубєва (ред.). К. : Правова єдність, 2009. 968 c.
Цивільне, господарське та господарське процесуальне право у запитаннях і відповідях (практичний курс): [Практ. посібник] / Упоряд.: В.І. Борисова, І.П. Жигалкін, О.М. Сибіга, П.В. Хотенець. – Х.: Право, 2013. – 176с.
Цивільний кодекс України: науково-практичний коментар: пояснення, тлумачення, рекомендації з використанням позицій вищих судових інстанцій, Міністерства юстиції, науковців, фахівців: правникам, нотарям, адвокатам, суддям, викладачам, студентам / За ред. І.В. Спасибо-Фатєєвої. – Х.: Страйд. – Т. 1: Загальні положення. – 2010. – 319с.; Т. 2: Фізична особа. – 2009. – 296с.; Т. 3: Юридична особа. – 2009. – 735с.; Т. 4: Об’єкти. Правочини. Представництво. Строки. – 2010. – 768с.; Т. 5: Право власності та інші речові права. – 2011. – 624с.; Т. 6: Право інтелектуальної власності. – 2011. – 582,[10]с.; Т. 7: Загальні положення про зобов’язання та договір / [О.О. Бакасько та ін.]. – 2012. – 734с.; Т. 8: Договори про передачу майна у власність та користування / [Л.М. Баранова та ін.]. – 2013. – 670с.; Т. 9.; Т. 10.; Т. 11.; Т. 12: Спадкове право. – 2009. – 544с.
Цивільний процес України: навчальний посібник / кол. авторів; за ред. В.О. Кучера. – Львів: ЛьвДУВС, 2016. – 764 с.
Цірат Г. А. Міжнародно-правове співробітництво у сфері міжнародного цивільного процесу / Г. Цірат // Право України. – 2013. – № 7. – С. 183–198.
Цірат Г. А. Особливості правового статусу іноземної держави в міжнародному цивільному процесі. Судовий імунітет держави / Г. А. Цірат // Часопис Київського університету права. – 2012. – № 3. – С. 379–382.
Цірат Г. А. Правове положення іноземців у міжнародному цивільному процесі: досвід міжнародно-правової уніфікації / Г. А. Цірат // Вісник Верховного Суду України. – 2011. – № 9. – С. 44–48.
Шадура Д. М. Судова практика застосування Цивільного процесуального кодексу України (2006–2009 рр.) / Д. М. Шадура, О. І. Менів. – Х. : Харків юрид. – Т. 1 : Загальна частина. – 2010. – 536 с.
Шадура Д. М. Судова практика застосування Цивільного процесуального кодексу України (2006–2010 рр.) / Д. М. Шадура, О. І. Менів. – Х. : Харків юрид. – Т. 2 : Особлива частина. – 2011. – 664 с.
Шевченко Я. М. Вибрані праці (1964-2012 pp.) / Я. В. Шевченко.-К., 2012.-404 с.
Ярема А.Г., Гнатенко А.В., Григор'єва Л.І., Гуменюк В.І., Данчук В.Г., Довгерт А.С. Практика застосування окремих норм Цивільного кодексу України: практ. посібник К. : Ін Юре, 2008. 268 с.

Література до окремих тем

Тема 1. Цивільне право як галузь права
Конституція України: від 28.06.1996 p. № 254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.
Загальна Декларація прав людини від 10.12.1948 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_015
Цивільний кодекс України : від 16.01.2003 р. № 435-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – №№ 40–44. – Ст. 356.
Господарський кодекс України : від 16.01.2003 р. № 436-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – №№ 18–22. – Ст. 144.
Земельний кодекс України від 25.10.2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 3-4. – Ст. 27.
Сімейний кодекс України від 10.01.2002 р.: за станом на 9 грудня 2012 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 21-22. – Ст. 135.
Цивільний процесуальний кодекс України від 18.03.2004 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – №40-42. – Ст.492.
Про міжнародне приватне право: Закон України від 23.06.2005 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 32. – Ст. 422.
Про міжнародні договори України: Закон України від 29.06.2004 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 50. – Ст. 540.
Бугаєць О.Є. Правовідносини як елемент механізму правового регулювання // Вісник запорізького юридичного інституту. – 2000. – № 4.
Ватрас В. Можливість субсидіарного застосування (сімейні правовідносини і Цивільний кодекс України) // Юридичний вісник України. – 20 – 26 листопада 2004 року, № 47. – С. 6.
Вопросы практического применения Гражданского и Семейного кодексов // Юридическая практика № 14 (380), 5 апреля 2005 года. – С. 7.
Гревцов Ю. И. Проблемы теории правового отношения. – Л.: Изд–во ЛГУ, 1981.
Гринько С. Д. Дигести Юстиніана як джерело римського приватного права / С. Д. Гринько // Університетські наукові записки: Часопис Хмельницького університету управління та права. – 2007. – №1. – С. 90–96.
Дмитренко В. Видові ознаки правовідносин (цивільно–правовий аспект) // Юридичний вісник України. – 2004. – №39.
Дудин А.П. Объект правоотношения: вопросы теории. – Саратов. 1980.
Жилінкова В.І. Цивільні правовідносини // Цивільне право України: підручник: у 2 т. / за заг. ред. В.І. Борисової, І.В. Спасибо-Фатєєвої, В.Л. Яроцького. – Х. : Право, 2011. – Т.1. – С. 98-112.
Знаменський Г. Пріоритет спеціальних законів як загальноюридичний принцип // Юридична Україна. – 2003. – № 4. – С. 4 – 7.
Иоффе О.С. Спорные вопросы учения о правоотношении. Избранные труды по гражданскому праву. – М., 2000.
Кархалев Д.Н. Охранительное гражданское правоотношение : Монография. – М. : Статут, 2009. – 332с.
Мамутов В. Досвід окремої кодифікації та інкорпорації господарського та цивільного законодавства // Юридична Україна. – 2003. – № 3. – С. 9 – 13.
Мічурін С. О. Обмеження майнових прав фізичних осіб: монографія/ Є.О. Мічурін.- 2008.- 482 с.
Погрібний С. Цивільний кодекс як основний акт цивільного законодавства України // Право України. – 2005. – № 1. – С. 86 – 91.
Правові засади захисту трудових прав працівників: Підручник Бурак В. Я., 2013. 186 c.
Проблемні питання у застосуванні Цивільного і Господарського кодексів України / за ред. А.Г. Яреми, В.Г. Ротаня. – К.: Реферат, 2005. – С. 7-21.
Проблемні питання у застосуванні Цивільного і Господарського кодексів України / За ред. А.Г. Яреми, В.Г. Ротаня. – К.: Реферат, 2005. – 335 с.
Рабинович П., Рабинович С., Сивий Р. Цивільне (приватне) право: природно– та позитивно–правові виміри // Юридична Україна. – 2006. – № 1. – С. 4 – 13.
Рабінович П. М. Приватне й публічне у природному праві та українському законодавстві // Юридична Україна. – 2004. – № 6. – С. 27 – 35.
Ромовська З. В. Загальні засади цивільного права // Вісник Академії адвокатури України. – 2005. – Вип. 4. – С. 10 – 21.
Ромовська З. В. Загальні засади цивільного права // Вісник Академії адвокатури України. – 2005. – Вип. 4. – С. 10 – 21.
Ромовська З. Цивільний та сімейний кодекси України – честь Львівської правничої школи // Вісник Львівського університету. Серія юридична – 2004. – № 39. – С. 9–27.
Ромовська З. В. Рух цивільних відносин. Правочини // Українське цивільне право: Загальна частина. Академічний курс. – К.: Атіка, 2005. – С.324–423.
Ромовська З.В. Цивільні правовідносини / З.В. Ромовська Українське цивільне право. Загальна частина. Академічний курс: підручник. – К.: Атіка, 2005. – С. 169-188.
Саприкіна І. Цивільно–правові способи захисту честі, гідності, ділової репутації у новому Цивільному кодексі України // Юридична Україна. – 2005. – № 9. – С. 55 – 58.
Сахнова Д. В. Реформа гражданского процесса: проблемы и перспективы // Государство и право. 1997. № 9.
Сивий Р. Приватне (цивільне) право в системі права України: монографія. – К.: К В І Ц, 2006. – 214 с.
Сивий Р. Приватне (цивільне) право в системі права України: Монографія. – К.: К В І Ц, 2006. – 214 с.
Стефанчук М.О. Межі здійснення суб’єктивних цивільних прав. Автореф. дис канд. юрид. наук. – Київ, 2006. – 20 с.
Федорович В. Про деякі аспекти співвідношення земельного та цивільного законодавства // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2004. – № 39. – С. 378–384.
Харитонов Є.О. Традиція приватного права в Україні: між Сходом і Заходом (деякі питання методології розробки концепції приватного права в Україні) // Юридична Україна. – 2003. – № 2. – С. 14 – 20.
Харитонов Є.О. Цивільні правовідносини: монографія / Є.О. Харитонов, О.І. Харитонова. – Одеса : Фенікс, 2011. – 450 с.
Харитонов Є.О. Вступ до цивільного права: Навч. посібник – К: Істина, 2006. – 288 с.
Харитонов Є.О. Нариси теорії цивілістики (поняття та концепти): монографія / Є.О. Харитонов – Одеса: Фенікс, 2008. – С. 22-118.
Цивільне право України: Підручник. Видання третє, перероблене і доповнене: Підручники, навчальні посібники, Старцев О. В., Харитонов Є. О., Харитонова О. І., 2013. 808 c.
Шевченко Я.М. Перспективи розвитку цивільного права // Матеріали наук.–практ. конф. “Проблеми і перспективи розвитку та реалізації законодавства України”. – К.: Ін–т держави і права ім. В.М. Корецького, 2001. – С. 6–8.
Ширшин В. Співвідношення нового Цивільного та Господарського кодексів України // Юридичний журнал. – 2005. – № 3 (33). – С. 58 – 73.

Тема 2. Фізична особа як субєкт цивільних правовідносин
Про нотаріат: Закон України від 2.09.1993 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 39. – Ст. 383.
Про охорону навколишнього природного середовища: Закон України від 25.06.1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – №41. – Ст.546.
Про затвердження Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України: наказ міністерства юстиції України від 22.02.2012 № 296/5 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0282-12
Про психіатричну допомогу: Закон України від 22.02.2000 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – №19. – Ст. 143.
Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21 травня 1997 р.: за станом на 7 серпня 2015 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 24. – Ст. 170.
Про судову практику в спорах про визнання громадянина обмежено дієздатним чи недієздатним: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 28.03.1972 р. № 3 //Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 1993. – №2. – Ст. 16–19.
Басова І. Фізична особа-підприємець / І.Басова, В.Клец, І.Андрусенко // Підприємницьке право. Практичний посібник. – Х.: Фактор, 2012. – 702 с.
Веберс Я.Р. Правосубъектность граждан в советском гражданском и семейном праве. – Рига: Зинатне, 1976. – 231 с.
Водоп’ян Т.В. Місце проживання фізичної особи як засіб індивідуалізації в цивільному праві // Право і суспільство. – 2009, 2 – № 5. – С. 27 – 31.
Волкова Н.В. Цивільно-правові засоби індивідуалізації фізичних осіб: Автореф. дис. канд. юрид. наук. – Одеса, 2008. – 19 с
Воронова О.В. Право на ім’я людини як засіб індивідуалізації фізичної особи // Держава та регіони. Серія: Право. – 2012. – № 1. – С. 100 – 105.
Домбругова А. Повна цивільна дієздатність фізичних осіб: способи набуття / А. Домбругова // Юридичний вісник України. – 2004. – № 11. – С. 14.
Зинов’єва А.В. Правовий статус безвісно відсутньої особи: матеріальний та процесуальний аспекти // Вісник Верховного Суду України. – 2010. - № 12 (124). – С. 41 – 45.
Кузнецова Л.Г., Шевченко Я.Н. Гражданско–правовое положение несовершеннолетних. М., 1968.
Морозова С.Є. Правове регулювання опіки та піклування за цивільним законодавством України: Автореф. дис. канд. юрид. наук. – Київ, 2011. – 20 с.
Мічурін С. О. Обмеження майнових прав фізичних осіб: монографія/ Є.О. Мічурін. – 2008. – 482 с.
Онищенко Т. Приватний підприємець / Т.Онищенко, Ю.Рудяк, Н.Кавторєва // 9-те видання, переробл. і доповн. – Х.: Фактор, 2005 – 618 с.
Ромовська З.В. Фізичні особи // Ромовська З. В. // Українське цивільне право. Загальна частина. Академічний курс. підручник. – К.: Атіка, 2005. – С. 234–285.
Селіванов В. Приватно–правові засади концепції державної політики прав і свобод людини в Україні//Право України. – 1997. – № 10. – С. 8–18.
Слободян С. Обмеження дієздатності фізичних осіб: цивільно–правові проблеми / С. Слободян // Юридичний журнал. – 2004. – № 1 (19). – С. 32 – 33.
Стефанчук М.О. Підстави обмеження у дієздатності фізичної особи за цивільним законодавством України та європейських країн // Приватне право і підприємництво. – 2010. – Вип. 9. – С. 148-150.
Стефанчук М.О. Темпоральні аспекти динаміки цивільної правоздатності // Современные достижения в науке и образовании: сб. тр. V Международной научной конференции (27 сентября – 4 октября 2011г., г. Нетания (Израиль): в 2-х т. – Хмельницкий: ХНУ, 2011. – Т. 2. – С. 141-144. 
Субьекты гражданского права / Под ред. С. Н. Братуся. – М., 1984.

Тема 3. Юридичні особи як суб`єкти цивільних правовідносин
Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців: Закон України від 15.05.2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 31-32. – Ст. 236.
Про акціонерні товариства: Закон України від 17.09.2008 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2008. – №50-51. – Ст.384.
Про господарські товариства: Закон України від 19.09.1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – №49. – Ст.682.
Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом: Закон України від 14.05.1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 31. – Ст. 440.
Про ліцензування видів господарської діяльності: Закон України від 02.03.2015 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2015. – № 23. – Ст. 158.
Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку: Закон України від 29.11.2001 р.// Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 10. – Ст. 78.
Про кооперацію: Закон України від 10.07.2003 р. // Урядовий кур'єр. - 2003. – 27 серпня.
Про споживчу кооперацію: Закон України від 10.04.1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 30. – Ст.414.
Про сільськогосподарську кооперацію: Закон України від 17.07.1997 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – №39. – Ст. 261.
Апанасенко К. І. Правовий режим майна, що є в комунальній власності: Автореф. дис.... канд. юрид. наук. – К., 2006. – 20 с.
Винар Л. В. Правовий статус юридичних осіб, заснованих державою: Автореф. дис.... канд. юрид. наук. – Львів, 2006. – 20 с.
Вінник О.М. Науково-практичний коментар Закону України "Про акціонерні товариства"/О.М. Вінник. – К., 2009. –312 с.
Дзера О.В. Територіальні громади та Автономна Республіка Крим як суб’єкти цивільного права / О.В. Дзера // Цивільне право України: підручник: у 2–х кн. / за ред. О.В. Дзери та Н.С. Кузнєцової. – К: Юрінком Інтер, 2004. – Кн. 1. – С. 131–135.
Довгерт А.С. Держава як суб’єкт цивільного права // Цивільне право України: підручник. у 2–х кн. / за ред. О.В. Дзери та Н.С. Кузнєцової. –К: Юрінком Інтер, 2004. – Кн. 1. – С. 128–131.
Здійснення та захист корпоративних прав в Україні (цивільно–правові аспекти): Монографія / За заг. ред. В. В. Луця. – Тернопіль, Підручники і посібники, 2007. –320с.
Кібенко О.Р. Сучасний стан та перспективи правового регулювання корпоративних відносин: порівняльно-правовий аналіз права ЄС, Великобританії та України: дис. на здобуття наук. ступення д-ра юрид. наук: 12.00.04 / Олена Рувимівна Кібенко. – Х., 2006. – 526с.
Кравчук В. Право на створення (заснування) юридичної особи // Підприємництво, господарство і право. – 2000. – №7. – С.22–24
Кучеренко І.М. Організаційно-правові форми юридичних осіб приватного права: монографія / І.М. Кучеренко. – К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2004. – 328с.
Леонова Г.Б. Учреждение как субъект гражданского права. // Вестник МГУ. –Cep.11. –Право. –1998. – №1.
Лисогор Н. Зміна в законодавстві про державну реєстрацію субєктів підприємницької діяльності.// Право України. – 2004. – №1.– С.71.
Музика Л. Приватизація комунального майна: проблеми законодавства, теорії та практики / Л. Музика // Право України. – 2004. – № 5. – С. 55 – 60.
Пушкін А., Селіванов В. Відносини підприємництва і правовий статус їх суб'єктів// Право України. –1994. – №5/6.
Спасибо-Фатеева И. Проблемы реорганизации акционерных обществ / И. Спасибо-Фатеева // Предпринимательство, хозяйство и право. – 1999. – № 5. – С. 6-11
Теньков С. Боргові зобов’язання і ліквідація підприємств// Юридичний вісник України. – 2004. – №18.
Фогельсон Ю.Б., О реальности юридических лиц. // Правоведение. –1996. –№2. – С. 30–43.
Хохлов Е.Б., Бородин В.В. Понятие юридического лица: история и современная трактовка. // Государство и право. –1993. – №9.
Черепахин Б.Б. Волеобразование и волеизъявление юридических лиц // Правоведение. –1958. –№2.
Щербакова Н.В. Правове регулювання злиття та приєднання господарських товариств: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.04 «Господарське право; господарсько-процесуальне право» / Н.В. Щербакова. – Донецьк, 2006. – 20с.
Юркевич Ю.М. Припинення юридичних осіб з правонаступництвом: монографія/ Ю.М. Юркевич. – Хмельницький, 2010. – 224 с.
Яворська О. Правосуб’єктність юридичної особи за цивільним законодавством України // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2005. – № 41. – С. 178–183.
Ямковий В.І. Казна як суб’єкт цивільних правовідносин: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук.: спец 12.00.03 / В.І. Ямковий. – Харків, 2007. – 20 с.

Тема 4. Обєкти цивільних правовідносин. Правочини. Представництво і довіреність. Позовна давність
Про електронні документи та електронний документообіг: Закон України від 22.05.2003 р.// Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 36. – Ст. 275.
Про захист інформації в автоматизованих системах: Закон України від 19 березня 2009 р. // Відомості Верховної Ради України. –2009. –№32-33. –Ст. 485.
Про інформацію: Закон України від 2 грудня 2010 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 23. – Ст. 160.
Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні: Закон України від 16.11.1992 р. // Відомості Верховної Ради. – 1993. – № 1. – Ст.1
Про науково–технічну інформацію: Закон України від 13 лютого 2011 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 32.–Ст. 313.
Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні: Закон України від 4 липня 2012 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2013. – № 26. – Ст. 264.
Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг: Закон України від 12.07.2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 1. – Ст.1.
Про приватизаційні папери: Закон України від 19 лютого 2006 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2006. – № 22. – Ст. 184.
Про цінні папери і фондову біржу: Закон України від 15 грудня 2005 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2006. – № 13. Ст. 110.
Про електронний цифровий підпис: Закон України від 22.05.2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 36. – Ст. 276.
Про затвердження Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України: наказ міністерства юстиції України від 22.02.2012 № 296/5 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0282-12
Про судову практику розгляду цивільних справ про визнання правочинів недійсними: Постанова Пленуму Верховного Суду України № 9 від 06.11.2009 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v0009700-09
Безклубий І.А. Чинність правочину / І.А. Безклубний // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2007. – № 12. – С. 27–33.
Бобко Т. Письмова форма правочинів: проблеми законодавчого регулювання / Т. Бобко // Право України. – 2007. – № 11. – С. 110–114.
Валуєва Н. О. Що таке строки в цивільному праві / Н. О. Валуєва // Вісник Академії митної служби України. Серія «Право». – 2012. – № 1. – С.71-76.
Верес І.Я. Поняття комерційного представництва / І.Я. Верес // Підприємництво, господарство і право. – 2012. - № 7(199). – 136. – С. 11-15.
Верес І.Я. Права та обов’язки комерційного представника / І.Я. Верес // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2013. ( № 4(138) – 175 с. – С. 24-31.
Верес І.Я. Цивільно-правове регулювання комерційного представництва: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.03 «цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право» / І.Я. Верес- К., 2010. - 200 с.
Гуйван П. Д. Позовна давність: монографія /П. Д. Гуйван. – Х.: Право, 2012. – 448 с.
Гуйван П. Д. Теоретичні питання строків у приватному праві: монографія / П. Д. Гуйван. – Харків: Право, 2014. – 631 с.
Гусак М. Нікчемні та оспорювані правочини: регулювання за Цивільним кодексом України / М. Гусак, В. Данішевська, Ю. Попов // Право України. – 2009. – № 6. – С. 114–120.
Давидова І.В. Недійсність правочинів, укладених внаслідок помилки та обману: автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / І. В. Давидова. – О., 2011. – 20 с.
Дзера О. Загальні положення про правочини в новому Цивільному кодексі України / О.Дзера // Юридична Україна. – 2003. – № 7. – С. 24–31.
Дзера О., Недійсність правочину (угоди) за новим Цивільним кодексом України / О. Дзера, О. Отраднова // Юридична Україна. – 2003. – № 10. – С. 5–18.
Дядюк А. Л. Правове регулювання комерційного посередництва (агентських відносин) у сфері господарювання: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.04 «господарське право; господарсько-процесуальне право» / А.Л. Дядюк- К., 2010. ( 20 с.
Жеков В.І. Правочини, які порушують публічний порядок за цивільним законодавством України: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.03. / В.І. Жеков. – Одеса, 2006. – 23 с.
Жорнік М. Деякі особливості розгляду судами цивільних справ про визнання недійсними довіреностей / М. Жорнік // Право України. – 2013. ( № 10. – С. 35-39.
Зайцев О.Л. Поняття та ознаки правочинів / О.Л. Зайцев // Вісник національного університету внутрішніх справ. – 2006. – № 32. – С. 288–291.
Керимов С.Г. Представництво за законом в цивільному праві України: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / НДІ приватного права і підприємництва Академії правових наук України. К., 2006. 19 с.
Короленко В. М. Позовна давність як умова захисту суб’єктивних цивільних прав / В. М. Короленко // Проблеми здійснення та захисту суб’єктивних цивільних прав: збірник наукових праць / НАПрН України, НДІ приват. права і підприємництва; за ред. В. В. Луця. – К. : Ред. журн. «Право України», 2013. – С. 116-120.
Кулініч О. С. Інформація з обмеженим доступом як об'єкт цивільних прав: Автореф. дис.... канд. юрид. наук. – К., 2006. – 20 с.
Кучер В. Поняття реституції в контексті нового цивільного законодавства України // Підприємництво, господарство і право. – 2004. – № 1. – С. 55–59.
Кучер В.О. Недійсні правочини та їх цивільно-правові наслідки: навчальний посібник / В.О. Кучер. – Львів: ЛьвДУВС, 2014. – 344 с.
Кучер В.О. Нікчемні правочини: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.03. / В.О. Кучер. – Львів, 2005. – 16 с.
Кучер В.О. Особливості визначення правочину таким, що порушує публічний порядок // Право України. – 2003. – № 12. – С. 106–110.
Луць В. В. Строки і терміни у цивільному праві : монографія / В. В. Луць. – К. : Юрінком Iнтер, 2013. – 320 с.
Луць В. В. Строки і терміни у цивільно-правових договорах: окремі аспекти / В. В. Луць // Право України. – 2015. – № 4. – С.43-50.
Луць В.В. Строки і терміни в новому Цивільному кодексі України / В. В. Луць // Юридична Україна. – 2003. – № 11. – С. 5-7.
Невзгодина Е. Л. Доверенность по советскому гражданскому праву // Сов. юстиция. –1976. –№19.
Невзгодина Е. Л. Представительство по гражданскому праву // Сов. гос. и право. –1978. – № 3.
Операції з нерухомістю. Нормативна база: [зб. законодав. актів] / Є.К. Пашутинський (упоряд.). 4–е вид., змін. К. : КНТ, 2008. 437с.
Перова О.В. Недійсність правочину, який порушує публічний порядок: автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / О.В. Перова. – Х., 2010. – 15 с.
Петров Є. В. Інформація як об'єкт цивільно–правових відносин: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – X., 2003. – 20 с.
Підвисоцький В.І. Майнові наслідки недійсності правочинів / В.І. Підвисоцький // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2006. – № 12. – С. 146–151.
Підвисоцький В.І. Правова природа та поняття недійсного правочину / В.І. Підвисоцький // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2006. – № 2. – С. 76–80.
Романюк Я.М. Захист прав добросовісного набувача у разі визнання правочину недійсним / Я.М. Романюк // Вісник Верховного Суду України. – 2009. – № 6. – С. 35–38.
Романюк Я.М. Умови та порядок визнання нікчемних правочинів дійсними / Я.М. Романюк // Вісник Верховного Суду України. – 2010. – № 2. – С. 35–40.
Рясенцев В.А. Представительство и сделки в современном гражданском праве / В.А. Рясенцев.– М.: Статут, 2006. – 603 с.
Селіванов А.Представник і представництво у конституційному та загальному судочинстві // Право України. – 2004. – № 3. – С. 3–8.
Семушина О. В. Недійсні правочини та правові наслідки їх недійсності: автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / О. В. Семушина. – К., 2010. – 16 с.
Семушина О.В. Двостороння реституція як наслідок вчинення недійсного правочину: правові аспекти застосування / О.В. Семушина // Правова держава. – 2004. – Вип. 15. – С. 438–446.
Таш'ян Р.І. Односторонні правочини в цивільному праві: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Р.І. Таш'ян. – Х., 2009. – 20 с.
Харитонов Є.О. Добровільне представництво у цивільному праві України: навч. посібник/ Є.О. Харитонов, О.І. Харитонова, А.І. Дрішлюк – К.: Істина, 2007. – 306 с.
Хатнюк Н.С. Заперечні угоди та їх правові наслідки: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.03 / Н.С. Хатнюк. – К., 2003. – 20 с.
Хейфец Ф.С. Недействительность сделок по российскому гражданскому праву. – 2–е изд., доп. – М.: Юрайт–М, 2001. – 164 с.
Цінні папери та фондовий ринок в Україні. Нормативно–правове регулювання: [зб. законодав. актів] / О.М. Роїна (упоряд.). К. : Скіф; КНТ, 2008. 391с.
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] Система правочинів, що підлягають державній реєстрації: автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / М. О. Цуріков. – Х., 2011. – 21 с.
Чванкін С.А. Добровільне представництво у цивільному процесі України: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Одеська національна юридична академія. О., 2005. 22 с.
Швиденко О. С. Акція як об'єкт права власності: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук, –К., 2006. –20 с.
Шовкова Б. Позовна давність як різновид цивільно правових строків : автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.03 / Б. Шовкова. – Х., 2008. – 23 с.
Шовкова О. В. Вимоги, на які позовна давність не поширюється: окремі проблеми застосування / О. В. Шовкова // Вісник Академії правових наук України. – 2006. – № 1. – С.207-212.
Шовкова О. В. Межі дії позовної давності як прояв диспозитивних засад цивільно-правового регулювання / О. В. Шовкова // Підприємництво, господарство і право. – 2006. – № 8. – С. 113-116.
Яворська О. Цінні папери як об’єкти цивільних прав // Вісник Львівського Університету. Серія юридична. – 2004. – № 40. – С. 242–249.
Яковіщук Я. Форма правочину та правові наслідки її недодержання / Я. Яковіщук // Юридична Україна. – 2009. – № 1. – С. 74–77.
Яроцький В. Л. Цінні папери в механізмі правового регулювання майнових відносин {основи інструментальної концепції): Монографія. – Харків: Право, 2006. –544 с.

Тема 5. Особисті немайнові права фізичної особи
Сімейний кодекс України від 10.01.2002 р. № 2947-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2002. - № 21-22. – Ст. 135.
Загальна декларація прав людини. Документ ООН, прийнятий та проголошений Генеральною Асамблеєю ООН 10.12.1948 р. // Международное право в документах: Учеб. пособие / Сост.: Н.Т.Блатова, Г.М.Мягков. – М.ИНФРА. – М., 1997. – С. 86 – 91.
Конвенція про захист прав людини та основоположних свобод. Рим, 04.11.1950р. Ратифіковано Законом України від 17.07.1997 р. № 475/97-ВР // Офіційний вісник України. – 1998. – № 13.
Основи законодавства про охорону здоров’я від 19.11.1992 р.// Відомості Верховної Ради України. – 1993. - № 4. – Ст. 19.
Про інформацію: Закон України від 02.10.1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 48. – Ст. 650.
Про психіатричну допомогу: Закон України від 22.02.2000 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 19. – Ст. 143.
Про донорство крові та її компонентів: Закон України від 26.03.1995 р. // Відомості Верховної Ради. – 1995. – № 23. – Ст.183.
Про трансплантацію органів та інших частин анатомічних матеріалів людини: Закон України від 19.07.1999 р. // Відомості Верховної Ради. – 1999. – № 41. – Ст. 377.
Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні: Закон України від 16.11.1992 р. // Відомості Верховної Ради. – 1993. – № 1. – Ст.1
Про охорону навколишнього природного середовища: Закон України від 25.06.1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – №41. – Ст.546.
Бірюков І. Межі цивільно-правового регулювання відносин, об’єктом яких є життя, здоров'я і тілесна недоторканість / І. Бірюков // Право України. – 2011. – № 1. – С. 209 –215.
Бобрик В. І. Особисте життя як об'єкт цивільно-правової охорони: монографія/ В. І. Бобрик. – К., 2008 - 208 с.
Гуменюк О. І. Особисті немайнові права, що спрямовані на індивідуалізацію учасників цивільних правовідносин: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.03 / О.І. Гуменюк. – К.: Національна академія внутрішніх справ, 2011. – 20 с.
Давидова Н. О. Цивільно–правова охорона особистих немайнових прав фізичної особи, що забезпечують її природне існування: Автореф. дис. ... канд. юр. наук: 12.00.03. – Київ, 2005. – 18 с.
Давидова Н.О. Особисті немайнові права : Навч.посібник / Н.О. Давидова – К.: Ін Юре, 2008. – 160 с.
Малюга Л.В. Особисті немайнові права фізичних осіб в цивільному праві: теоретичні основи та проблеми правового забезпечення: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.03 / Л.В. Малюга. – К., 2004. – 22 с.
Михайлов С.В. Цивільно-правова відповідальність у сфері надання медичних послуг: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: 12.00.03 / Михайлов С. В. - Харк. нац. ун-т внутр. справ. Х., 2010. 17 с.
Ольховик Л.А. Особисті немайнові права дитини за цивільним законодавством України : монографія / Л.А. Ольховик. – Одеса, 2009. – 173 с.
Паліюк В.П. Особисті немайнові права фізичної особи у контексті Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод / В.П. Паліюк // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право» – 2013. – Вип. № 21. – Ч. ІІ. – Т. І. – С. 233 – 239.
Погрібний С.О. Неприпустимість свавільного втручання у сферу особистого життя людини як загальна засада цивільного законодавства України / С.О. Погрібний // Життя і право. – 2005. – № 1. – С. 32 – 36.
Пунда О.О. Особисті немайнові права, що забезпечують природне існування людини, у цивільному праві України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт.юрид.наук: спец. 12.00.03. / О.О. Пунда – Одеса, 2011. – 39 с.
Самофал М.М. Особливості процесу прийняття медичних рішень щодо дитини: пропозиції до законодавства / М.М. Самофал // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право» – 2013. – Вип. № 21. – Ч. ІІ. – Т. І. – С. 266 – 268.
Саприкіна І. Цивільно–правові способи захисту честі, гідності, ділової репутації у новому Цивільному кодексі України / І. Саприкіна // Юридична Україна. – 2005. – № 9. – С. 55 – 58.
Сенюта І.Я. Право людини на охорону здоров’я та його законодавче забезпечення в Україні. автореф. дис. на здобуття канд. наук ступеня юрид. наук: спец. 12.00.03 / І.Я. Сенюта. – Львів, 2006. – 16 с.
Сліпченко С. Економічний зміст особистих немайнових прав, що забезпечують соціальне буття фізичної особи / С. Сліпченко// Підприємництво, господарство і право. – 2005. – № 7. – С. 14 –17.
Сліпченко С.О. Особисті немайнові правовідносини щодо оборотоздатних об’єктів / С.О. Сліпченко. – Харків: Діса Плюс, 2013. – 550 с.
Стефанчук Р. Поняття, правова природа особистих немайнових прав та їх місце в системі цивільного права // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. – 2002. – № 1. – С. 56–61.
Стефанчук Р. Щодо захисту честі, гідності та ділової репутації в цивільному праві // Право України. – 1999. – № 1. – С. 85–89.
Стефанчук Р.О. Захист честі, гідності та репутації в цивільному праві. – К.: Науковий світ, 2001.
Стефанчук Р.О. Особисті немайнові права фізичних осіб (поняття, зміст, система, особливості здійснення та захисту): монографія / НАН України; Інститут держави і права ім. В.М.Корецького. К. : КНТ, 2008. 625с.
Стефанчук Р.О. Особисті немайнові права фізичних осіб (поняття, зміст, система, особливості здійснення та захисту): монографія / Р.О. Стефанчук. – К.: КНТ, 2008. – 626 с.
Тиріна М.П. Ембріон як суб’єкт біологічних прав у сучасному законодавстві / М.П. Тиріна // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право» – 2012. – Вип. № 20. – Ч. ІІ. – Т. І. – С. 258 – 261.
Федюк Л. В. Система особистих немайнових прав у цивільному праві: монографія / Л.В. Федюк. – Івано-Франківськ: ВДВ ЦІТ, 2007. – 146 с.
Штефан А. Способи захисту честі, гідності й репутації: окремі питання / А. Штефан // Юридична Україна. – 2005. – № 4. – С. 59 - 63.

Тема 6. Речове право та право власності
Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень: Закон України від 1.07.2004 р. // Відомості Верховної ради України. – 2004. – № 51. – Ст. 553.
Про право власності на окремі види майна: Постанова Верховної Ради України від 17.06.1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – №35. – Ст.517.
Про затвердження Порядку обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави, і розпорядження ним. Постанова Кабінету Міністрів України від 25.08.1998 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1340-98-%D0%BF
Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності: Закон України від 3.03.1998 р. // Відомості Верховної Ради. – 1998. – № 34. – Ст. 228.
Апанасенко К. Комунальна власність як самостійна форма власності:ознаки, співвідношення з державною формою власності / К. Апанасенко // Право України. – 2005. – №10. – С.35-37.
Безсмертна Н. Співвідношення понять “право власності” та “здійснення права власності” // Право України. – 2003. – №11.
Болокан І.В. Особливості застосування підприємцями зобов’язально-правових засобів захисту права власності / І.В. Болокан //Вісник Запорізького державного університету. – 2006. – №1 – С.113-120.
Борисова В. І., Баранова Л. М., Ігнатенко В. М., Первомайський О. О.. Сиротенко С. Є. Правові проблеми комунальної власності: Монографія (За заг. ред. В. І. Борисової). – Харків, 2007. – 144 с.
Васькович Й. Чи передбачені цивільним законодавством форми права власності? / Й. Васькович // Право України. – 2006.– №10. – С.123.
Венедиктов І.В. Новели українського цивільного законодавства – інститути довірчої власності і управління майном // Вісник Харківського Нац. ун–ту ім. Карабіна. – 2006. – № 1. – С. 50–57.
Власність і право власності. / Під ред. Я.М. Шевченко. – К., 1994. – 412с.
Воронова О.В. Підстави набуття права власності на житло: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.03. / О.В. Воронова. – К., 2005. – 20 с.
Даценко І. Цивільний і Господарський кодекси України про право власності // Праця і зарплата. – 2005. – №3. – С.4.
Дзера О.В. Розвиток права власності громадян в Україні. – К.: Вентурі, 1996.
Домашенко М.В., Рубаник В.Э. Власність і право власності. – Харків: Факт, 2002. – 273с.
Клименко О. Речові права на нерухомі права за законодавством України // Право України. – 2004. – №9. – С.71.
Маєвська А.В. Співвідношення права власності та тягаря власності / А.В. Маєвська // Наше право. – № 4. – Ч.2. – 2007. – С. 60 – 62.
Мандрика Л.М. Обмежені речові права у новому Цивільному кодексі України: їх зміст, особливості та відмінності // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. – 2006. – № 1. – С. 82–90.
Махінова А. Правове регулювання земельного сервітуту: колізії та прогалини, які існують у земельному та цивільному кодексі України // Юридичний журнал. – 2006. – № 12. – С. 87–89.
Музика Л. Власність в економічному та правовому вимірі // Право України. – 2001. – № 12.
Музика Л. Приватизація комунального майна:проблеми законодавства, теорії та практики // Право України. – 2004.– №5. – С.55-58.
Музика Л.А. До питання виникнення права комунальної власності в Україні / Л.А. Музика //Вісник Запорізького державного університету. – 2005. – № 2 – С.114-119.
Музика Л.А. Проблеми права комунальної власності в Україні: Монографія. – К.: Атіка, 2006. – 228 с.
Носік В. В. Право власності на землю Українського народу. К.: Юрінком Інтер, 2006. – 544 с.
Право власності та інші речові права: нормативна база / О.М. Роїна (упоряд.). – К. : Скіф, 2008. – 339с.
Румянцева В. Захист власності фізичних та юридичних осіб в Європейському суді з прав людини / В. Румянцева // Право України. – 2004. – №5. – С.38-40.
Скловский К.И. Собственность в гражданском праве. – 5-е изд. – М. : Статут, 2010. – 893 с.
Солтанов Д.А. Цивільно–правове регулювання реквізиції в Україні // Держава і право. – 2006. – № 31. – С. 248–259.
Харченко Г. Право володіння чужим майном в системі цивільного права // Право України. – 2006. – № 3. – С. 43–46.
Яворська О.С. Договірні зобов’язання про передання майна у власність: цивільно-правові аспекти: монографія. / О.С. Яворська. – Тернопіль, 2009. – 384 с.
Яворська О.С. Правове регулювання відносин власності за цивільним законодавством України: навч. посібник / О.С. Яворська. – К.: Атіка, 2008. – 256 с.

Тема 7. Право інтелектуальної власності
Про авторське право і суміжні права: Закон України від 23.12.1993 р. № 3792-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 13. – Ст. 64.
Про захист прав споживачів : Закон України від 12.05.1991 р. № 1023-XII // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1991. – № 30. – Ст. 379.
Про захист від недобросовісної конкуренції: Закон України від 07.06.1996 р. № 236/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 36. – Ст. 164.
Про племінну справу у тваринництві: Закон України від 15.12.1993 р. № 3691-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 2. – Ст. 7.
Про охорону прав на винаходи і корисні моделі : Закон України від 15.12.1993 р. № 3687-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 7. – Ст. 32.
Про охорону прав на знаки для товарів і послуг : Закон України від 15.12.1993 р. № 3689-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 7. – Ст. 36.
Про охорону прав на промислові зразки : Закон України від 15.12.1993 р. № 3688-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 7. – Ст. 34.
Про охорону прав на сорти рослин : Закон України від 21.04.1993 р. № 3116-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 21. – Ст. 218.
Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем : Закон України від 05.11.1997 р. № 621/97-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 8. – Ст. 28.
Про охорону прав на зазначення походження товарів : Закон України від 16.06.1999 р. № 752-XIV // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 32. – Ст. 267.
Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій : Закон України від 14.09.2006 p. № 143-V // Відомості Верховної Ради України. – 2006. – № 45. – Ст. 434.
Атаманова Ю. Є. Складний результат інтелектуальної діяльності та особливості прав на нього / Ю. Є. Атаманова // Право України. – 2011. – № 3. – С. 127–138.
Базилевич В.Д. Інтелектуальна власність: підручник. 2 вид., стер. К. : Знання, 2008. – 431c.
Галянтич М. К. Промислова власність: правові засоби охорони та захисту: монографія / М. К. Галянтич. – К.: НДІ приват, права і підприємництва, 2003. – 256 с.
Демченко Т. С. Недобросовісність заявника у законодавстві про товарні знаки : монографія / Т. С. Демченко. – К. : Лазуріт-Поліграф, 2008. – 94 с.
Дідківський М. І. Міжнародний трансфер технологій : навч. посіб. / М. І. Дідківський. – К. : Знання, 2011. – 365 с.
Договірне право України. Особлива частина : навч. посіб. / за ред. О. В. Дзери. – К.: Юрінком Інтер, 2009. – 1200 с.
Жилінкова О. В. Договори в сфері реалізації авторських прав на музичний твір / О. В. Жилінкова. – X. : Ксилон, 2008. – 212 с.
Коваль І. Ф. Захист прав у сфері промислової власності: проблеми законодавчого забезпечення та правозастосування / І. Ф. Коваль. – К. : НДІ ІВ НАПрНУ ; Лазурит-Поліграф, 2011. – 320 с.
Коссак В. М. Право інтелектуальної власності / В. М. Коссак, І. Є. Якубівський. – К. : Істина, 2007. – 208 с.
Кохановская Е. В. К вопросу об общих положениях о праве интеллектуальной собственности в Гражданском кодексе Украины / Е. В. Кохановская // Ежегодник украинского права. – Х., 2012. – № 4. – С. 354–370.
Кравець В. Р. Право інтелектуальної власності (у запитаннях і відповідях) : навч. посіб. / В. Р. Кравець, В. Г. Олюха. – К. : Центр учб. л-ри, 2012. – 264 с.
Крижна В. М. Право інтелектуальної власності та суспільні інтереси / В. М. Крижна // Право України. – 2011. – № 3. – С. 60–65.
Особисті немайнові права інтелектуальної власності творців : монографія / за заг. ред. В. В. Луця. – Тернопіль : Підруч. і посіб., 2007. – 256 с.
Право інтелектуальної власності : навч. посіб. / за ред. : В. Р. Кравця, В. Г. Олюхи. – К. : Центр учб. л-ри, 2012. – 270 с. 
Право інтелектуальної власності : навч. посіб. у запитання та відповідях / Нац. ун-т "Одес. юрид. акад." ; за заг. ред. О. І. Харитонової. – Х. : Одіссей, 2012. – 189 с.
Теоретико-прикладні проблеми кодифікації законодавства у сфері інтелектуальної власності / Нац. акад. прав. наук України, НДІ інтелект. власності. – К. : НДІ ІВ НАПрНУ ; Лазурит-Поліграф, 2011. – 326 с.
Харитонова О. І. Правовідносини інтелектуальної власності, що виникають внаслідок створення результатів творчої діяльності (концептуальні засади) / О. І. Харитонова. – О. : Фенікс, 2011. – 346 с.
Ястремська О. О. Інтелектуальна власність [Текст] : навч. посіб. / Ястремська О. О. ; Харк. нац. екон. ун-т. – Х. : Вид. ХНЕУ, 2013. – 123 с.

Тема 8. Зобов’язальне право. Загальні положення
Про заставу: Закон України від 2.10.1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – №47. – Ст. 642.
Про іпотеку: Закон України від 5.06.2003р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – №38. – Ст. 313.
Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань: Закон України від 22.11.1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 5. – Ст. 28. – Ст. 28.
Про нотаріат: Закон України від 2.09.1993 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 39. – Ст. 383.
Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні: Закон України від 1 січня 2013 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 47. – Ст. 251.
Про поштовий зв'язок: Закон України від 4.10.2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 6. – Ст. 39.
Антонюк О.І. Право на односторонню відмову від зобов'язання та односторонню зміну його умов // Підприємництво, господарство і право. – 2006. – № 2.
Вавженчук С. Я. Договірне право: навч. посіб. / С. Я. Вавженчук ; Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана. – К. : КНЕУ, 2011. – 584 с.
Голубєва Н.Ю. Зобов’язання у цивільному праві України: методологічні засади правового регулювання: монографія / Н.Ю. Голубєва. – О.: Фенікс, 2013. – 642 с.
Зобов'язальне право України : підручник / Нац. ун-т "Одес. юрид. акад." ; за ред.: Є. О. Харитонової, Н. Ю. Голубєвої. – К. : Істина, 2011. – 848 с.
Карапетов А.Г. Соотношение принципа реального исполнения и мер гражданско–правовой ответственности / под. Ред. М.И. Брагинского. – М.: НОРМА, 2003. –С.311–348.
Луць В.В. Контракти в підприємницькій діяльності: навч. посіб. – 2–е вид., перероб. і доп. /В.В. Луць. –К.: Юрінком Інтер, 2013. – 576 с.
Майданик Р.А. Місце зобов'язання в праві України // Підприємництво, господарство і право. – 2006. – № 4. – С. 3–6.
Майданик Р.А. Поняття зобов'язання в цивільному праві України // Підприємництво, господарство і право. – 2006. – № 3. – С. 67–71.
Михальнюк О.В. Порука у цивільному праві: теорія та практика: Монографія. – К.:КНТ, 2008. – 268 с.
Пучковська І. Й. Неустойка, порука, гарантія, завдаток, застава та притримання як способи захисту прав кредитора в договірному зобов'язанні : навч. посіб. / І. Й. Пучковська. – Х. : ФІНН, 2013. – 144 с.
Смілянець І.П. Заміна боржника у зобов’язанні за цивільним законодавством України: автореф. дис. ..канд. юрид. наук: 12.00.03 / І.П. Смілянець. – О., 2010. – 19 с.
Хужокова И. М. Доктрина добрых нравов и публичного порядка в договорном праве: сравнительное исследование / И. М. Хужокова. – М. : Норма : Инфра-М, 2011. – 112 с.
Цивільне право України (традиції та новації) : монографія / [С. В. Ківалов [та ін.] ; за заг. ред. Є. О. Харитонова, Т. С. Ківалової, О. І. Харитонової] ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад". – О. : Фенікс, 2010. – 700 с.
Шимон С. Законодавчі та договірні обмеження щодо відступлення права вимоги / С. Шимон // Підприємництво, господарство і право. – 2012. – № 7. – С. 3–6.

Тема 9. Цивільно–правовий договір
Кодекс торгівельного мореплавства України від 9.12.1994 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – №47–52.
Повітряний кодекс України від 4.05.1993р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 25. – Ст. 274.
Про автомобільний транспорт: Закон України від 05.04.2001р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 22. – Ст. 105.
Про банки і банківську діяльність: Закон України від 7.12.2000 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 5–6. – Ст. 30.
Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень: Закон України від 11.08.2013 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 51. – Ст. 553.
Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень: Закон України від 1.07.2004 р. // Відомості Верховної ради України. – 2004. – № 51. – Ст. 553.
Про електроенергетику: Закон України від 1.07. 2013 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 1. – Ст. 1.
Про залізничний транспорт: Закон України від 4.07.1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 40. – Ст. 183.
Про захист прав споживачів. Закон України від 2.12.2012 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 1. – Ст. 1.
Про здійснення державних закупівель: Закон України від 10.04.2014 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Про іпотеку: Закон України від 05.06.2003р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – №38. – Ст.313.
Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати: Закон України 19.06.2003 р. // Офіційний вісник України. – 2003. – №30. – Ст. 1526.
Про обіг векселів в Україні: Закон України від 05.04.2001 р.// Відомості Верховної Ради України. – 2001. –№24. – Ст.128.
Про оренду державного і комунального майна: Закон України від 10.04.1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 30. – Ст. 216.
Про оренду землі: Закон України від 6.10.1998 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 46-47. – Ст. 280.
Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті: Закон України від 23.09.1994 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 40. – Ст. 364.
Про приватизацію державного житлового фонду: Закон України від 9.11.2011 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2012. – №19-20. – Ст.167.
Про регулювання містобудівної діяльності: Закон України від 17.02.2011 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2011. - № 34. – Ст.343.
Про рекламу: Закон України від 3.07.1996 р. // Відомості Верховної Ради. – 1996. – №39. – Ст. 181.
Про страхування: Закон України від 7.03.1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 18. – Ст. 78.
Про теплопостачання: Закон України від 2.06.2005 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 28. – Ст. 373.
Про транспорт: Закон України від 10.11.1994 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 51. – Ст. 446.
Про фінансовий лізинг: Закон України від 16.012004 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 15. – Ст. 231.
Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг: Закон України від 12.07.2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 1. – Ст.1.
Про якість та безпеку харчових продуктів та продовольчої сировини: Закон України від 23.12.1997 р.// Офіційний вісник України. – 1998. – №3. – Ст. 75.
Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затв. Постановою Правління Національного банку України від 21.01.2004 р. № 22 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0377-04
Інструкція про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затв. постановою правління НБУ від 12.11.2003 р. № 492 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1172-03
Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів: Постанова Кабінету Міністрів України від від 13 квітня 2011 р. № 461 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/461-2011-%D0%BF.
Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні: Постанова Правління Національного банку України від 15.12.2004 р. № 637 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0040-05
Положення про підрядні контракти у будівництві України. Затв. Науково–технічною радою Міністерства України у справах будівництва і архітектури: Протокол від 15 грудня 1993 р. № 9. // Все про бухгалтерський облік. – 10 травня 1999 р. – № 43.
Положення про порядок здійснення уповноваженими банками операцій за документарними акредитивами в розрахунках за зовнішньоекономічними операціями, затв. Постановою Правління Національного банку України від 24.11.2009 р., №514.
Порядок державного фінансування капітального будівництва: Постанова Кабінету Міністрів від 27.12.2001 р. № 1764 // Офіційний вісник України. – 2001. – № 563. – Ст. 2374.
Правила зберігання транспортних засобів на автостоянках. Затв. постановою Кабінету Міністрів України № 115 від 22.01.1996 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/115-96-%D0%BF
Правила комісійної торгівлі непродовольчими товарами. Затверджені наказом Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України від 13.03.1995 р. № 37 // Офіційний вісник України. – 1995. –№ 12.
Правила побутового обслуговування населення // Затв. постановою Кабінету Міністрів України 16.05.1994 р. № 330 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Правила роздрібної торгівлі непродовольчими товарами. Затверджені наказом Міністерства економіки від 19.04.2007 № 104 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z1257-07
Правила роздрібної торгівлі продовольчими товарами. Затв. наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції № 185 від 11.07.2003 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0628-03
Правила торгівлі у розстрочку. Затверджені Постановою Кабінету Міністрів України від 18.02.2008р. № 997 // Офіційний вісник України. – 1998. – № 27. – Ст. 989.
Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції: Закон України від 11 червня 2003 року // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 12. – Ст. 95.
Про затвердження Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві: Постанова Кабінету Міністрів від 1.08.2005 р. N 668 330 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/668-2005-%D0%BF
Про затвердження Інструкції щодо надання окремих видів побутових послуг N 20 від 27.08.2000 330 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0803-00.
Про затвердження Порядку організації перевезень пасажирів та багажу автомобільним транспортом: Наказ міністерства інфраструктури України від 15.07.2013 № 480 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1282-13
Про затвердження Правил користування готелями й аналогічними засобами розміщення та надання готельних послуг. Затв. наказом Державної туристичної адміністрації України від 16.03.2004 № 19 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Про порядок заняття торгівельною діяльністю і правила торгівельного обслуговування населення. Постанова Кабінету Міністрів України від 15.06.2006 р. № 833 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/833-2006-%D0%BF
Статут залізниць України від 8.04.98р. // Офіційний вісник України. – 1998. – №14. – Ст. 548.
Аномалії в цивільному праві України : навч.-практ. посібник / [відп. ред. Р. А. Майданик]. – К. : Юстініан, 2007. – 912 с. – (Серія «Аномалії цивільного права»).
Апопій І. Істотні умови договору контрактації у сфері підприємницької діяльності / І. Апоній // Підприємництво, господарство і право. – 2010. – № 2 (170). – С. 77–79.
Безклубий I.A. Банківські правочини: Монографія. - К.: Ін Юре, 2007. - 455 с.
Бервено С. М. Проблеми договірного права України: монографія/ С. М. Бервено. – К, 2006. – 392 с.
Бєліков О. Лізинг і його правове регулювання у вітчизняному законодавстві / О. Бєліков // Юридичний журнал. – 2008. – № 5. – С. 103–108.
Білоус Ж.А. Предмет договору купівлі–продажу та поставки // Часопис Київського університету права. – 2002. – № 3. – С. 35–42.
Боднар Т. В., Дзера О. В., Кузнєцова Н. С., Стефанчук Р. О., Рябоконь Є. О., Носік Ю. В. Договірне право України. Особлива частина: навч. посіб. / О.В. Дзера (ред.). – К.: Юрінком Інтер, 2009. – 1200 с.
Боднар Т.В. Договірні зобов'язання в цивільному праві: (Заг. положення): Навч. посіб. – К.: Юстиніан, 2007.
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] [Електронний ресурс]. – Режим доступу: jornal.yurpayintel.com.ua
Бородовський С.О. Укладення, зміна та розірвання договору у цивільному праві України : дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / С.О. Бродовський. – Х.: ХНУВС, 2005.
Брагинский М.И. Договорное право: в 3 кн. / М. И. Брагинский, В. В. Витрянский. – М.: Статут, 2007. – Книга третья: Договоры о выполнении работ и оказании услуг. – 1055с.
Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга первая: Общие положения. – М.: Статут, 2001. – 842 с.
Валуєва Л.В., Бабін Б.В. Юридична відповідальність на морському транспорті: монографія. – Одеса : 2014. – 184 с.
Великорода О. Інститут довічного утримання в законодавстві країн СНД // Підприємництво, господарство і право. – 2004. – №2. – С.67.
Великорода О. Становлення інституту довічного утримання // Право України. –2003. – №12. – С.122–126.
Великорода О.М. Проблеми виконання договору довічного утримання (догляду) // Актуальні питання цивільного та господарського права: науково–практичний журнал / О.М. Великорода. – 2006. – №1. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: jornal.yurpayintel.com.ua
Гончаренко В.О. До питання визначення предмета договору позички / В.О. Гончаренко // Суспільство. Держава. Право. – 2005. – № 5. – С. 39–42.
Гончаренко В.О. До питання розмежування договорів найму (оренди) та позички за Цивільним кодексом України / В.О. Гончаренко // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. – 2005. – № 3. – С. 38 – 40.
Грамацький Е. Укладення договору зберігання за новим цивільним кодексом України // Підприємництво, господарство і право. – 2003. – № 11. – С. 114–118.
Договір споживчого кредиту : основні ризики для позичальника / Мирослава Муляр. - Київ : Юстініан, 2012. - 63 с. 
Договір як універсальна правова конструкція : монографія / А. П. Гетьман [та ін.] ; за ред.: А. П. Гетьман, В. І. Борисова ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Х. : Право, 2012. – 432 с.
Договірне право України у схемах і таблицях / ред. С. І. Чорнооченко. – Запоріжжя : Запоріз. нац. ун-т, 2011. – 504 с.
Договірне право України. Загальна частина : навч. посіб. / Т.В. Боднар, О.В. Дзера, Н.С. Кузнецова та ін.; за ред. О.В. Дзери. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 896 с
Договірне право України. Загальна частина: навч. посіб ./ Т.В. Боднар. О.В. Дзера, Н.С. Кузнєцова та ін.; за ред. О.В. Дзери. – К.: Юрінком Інтер. 2008. – 896 с.
Долинська М.С. Договір міни: практика нотаріального посвідчення та співвідношення з іншими договорами// Митна справа №6(84) 2012, частина 2, книга 1. – С. 300-305
Домбругова А. Договір позики за новим Цивільним кодексом. / А. Домбругова // Юридична Україна. – 2004. - № 11. – С. 73.
Донець А.Г. До питання співвідношення договору зберігання та договору охорони у цивільному праві України // Вісник господарського судочинства. – 2007. – № І. – С.124–127.
езніченко С.В. Особливості найму (оренди) транспортного засобу / С.В. Резніченко // Південноукраїнський правничий часопис. –2007. – № 2. – С. 105–107.
Ємельчик С. Послуга в цивільному праві / С. Ємельчик. // Підприємництво, господарство і право. – 2005. – № 3. – С. 105–108.
Захист прав споживачів: Нормат.–правове регулювання: Зразки документів / О.М. Роїна (упоряд.) – 4. вид., змінене та доп. – К. : КНТ, 2007. – 260с.
Зозуляк О. Поняття цивільно–правового договору в юридичній літературі та законодавстві // Підприємництво, господарство і право. – 2010. – № 3. (171).
Ісаєв А. М. Договір дарування за Цивільним кодексом України : монографія / А. М. Ісаєв. – Х. : Дьякопенко, 2010. – 224 c.
Калаур І.Р. Цивільно–правовий договір як підстава виникнення права власності юридичної особи: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук:12.00.03 / Львів. нац. ун–т ім. Івана Франка. – Львів, 2004. – 19 с.
Карпечкін Т.П. Договір фінансового лізингу: поняття та основні елементи/ Т.П. Карпечкін // Актуальні проблеми держави і права. – 2008. – № 38. – С. 204–208.
Карпечкін Т.П. Цивільно–правове регулювання договірних відносин лізингу в Україні / Т.П. Карпечкін // Актуальні проблеми держави і права. – 2008. – № 39. – С. 251–255.
Клейманова С. До питання про систему договорів лізингу / С. Клейманова // Вісник прокуратури. – 2006. – № 8. – С. 62–66.
Клюєва Є. Деякі аспекти договору позички за цивільним правом / Є. Клюєва // Вісник прокуратури. – 2007. – № 7. – С. 98–108.
Колонтирська М. Зміст договору поставки продукції для державних потреб // Вісник Львівського університету Ім. Івана Франка, 2003. – Вип. 38. Юридич. науки. – С. 293–300.
Лепех С. Проблеми договірного регулювання банківського споживчого кредитування в Україні // Підприємництво, госп-во і право. - 2009. - № 3. - С. 172-175.
Литвиненко В.М. Щодо змісту терміна «соціальні послуги» в теорії та законодавстві / В.М. Литвиненко. // Держава і право. – 2008. – № 40. – С. 305–311.
Логвинчук Р.П. Класифікація лізингу / Р.П. Логвинчук// Держава і право. – 2008. – № 40. – С. 296–300.
Лукасевич-Крутник І. С. Договір підряду на проведення проектних та пошукових робіт: монографія / І. С. Лукасевич-Крутник. – Т. : Економічна думка ТНЕУ, 2012. – 178 с.
Луць В. В. Контракти в підприємницькій діяльності: навч. посіб. – 2–е вид., перероб. і допов. / В. В. Луць. – К.: Юрінком Інтер, 2013. – 576 с.
Луць В.В. Контракти в підприємницькій діяльності: навч. посіб. – 2–е вид., перероб. і допов. / В. В. Луць. – К.: Юрінком Інтер, 2013. – 576 с.
Мовчан Д. Особливості використання вексельної форми взаєморозрахунків в Україні / Д. Мовчан.// Юридичний журнал. - 2004. - № 5. – С. 71-73.
Немченко С. Джерела цивільно–правового регулювання зобов’язань з договору постачання електричної енергії через приєднану мережу / С. Немченко // Підприємництво, господарство і право. – 2010. – № 12. – С. 122–125.
Новікова В.В. Безвідплатний характер договору позички / В.В. Новикова // Вісник господарського судочинства. – 2006. – № 4. – С. 217–224.
Оболєшева О.Є. Акредетив як форма безготівкових розрахунків у сфері господарювання / О.Є Оболєшева. // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності: Зб. наук. праць. – 2006. - № 4. – С. 304-311.
Панова Л. Зберігання речей, що є предметом спору / Л. Панова // Прокуратура. Людина. Держава. – 2005. – № 2. – С. 84–88
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] Деякі аспекти застосування Закону України «Про захист прав споживачів» / О. Петрова, А. Комбікова // Правовий тиждень. – 2008. – [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] [Електронний ресурс]. – Режим доступу: legalweekly.com.ua
Пилипишин С.С. Правове регулювання розрахунків за допомогою платіжних карток / С.С. Пилипишин. // Держава і право. – 2008. - № 41. – С. 450-455.
Пучковська І.Й. Загальна характеристика договору ренти / І.Й. Пучковська // Проблеми законності. – 2009. – Вип. 104. – С. 86–95.
Резніченко С.В. Поняття та правова природа договору позички / С.В. Резніченко // Південноукраїнський правничий часопис. – 2007. – № 3. – С. 115–117;
Роїна О.М. Договори у господарській діяльності: практ. посіб. 3–тє вид., доп. К. : КНТ, 2009. 800с.
Роїна О.М. Договори у господарській діяльності: практ. посіб. 3–тє вид., доп. К. : КНТ, 2009. 800с.
Сергій Важенчук Дефініція договірних відносин міни в контексті кодифікації цивільного права// Підприємництво, господарство і право. – 2011. – №6(86). – С. 41-43
Сибіга О. Предмет договору комісії / О. Сибіга // Підприємництво, господарство і право. – 2009. – № 5. – С. 45–48.
Сирота А. Кредит як економічна та правова категорія // Підприємництво, госп-во і право. - 2009. - № 4. - С.26-29.
Стаматина М. Договір поставки у нових ЦК України та ГК України // Підприємництво, господарство і право. – 2003. – № 9.
Транспортне право України : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / М.Л. Шелухін, О.І. Антонюк, В.О. Вишневецька та ін. ; за ред. М.Л. Шелухіна. - К.: Вид. Дім. «Ін Юре», 2008. - 896 с.
Фесенко В. Договір довічного утримання: загальна характеристика, підстави, порядок і правові наслідки розірвання / В. Фесенко // Правовий тиждень. – 2009. –[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] [Електронний ресурс]. – Режим доступу: legalweekly.com.ua
Фомін Г.Ф. Правове регулювання банківських розрахунків / Г.Ф. Фомін. // Вісник ХНУВС. – 2009. – Вип. 44. – С. 174-180.
Цивільно-правове регулювання позикових відносин в Україні [Текст] : дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Кривенда Олег Вікторович ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2003. - 233 арк.
Эрделевский А. Подряд: общие положения // Закон. – 2001. – № 7. – С. 16–19.
Яворська О.С. Договір довічного утримання: проблеми теорії і практики застосування//Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. – 2009. – №3.- С. 1-12.
Яворська О.С. Особливості передання майна у власність за договорами ренти / О.С. Яворська // Підпртємництво, господарство і право. – 2008. – № 9. – С. 73–77.

Тема 10. Загальні положення про недоговірні зобов’язання. Зобов’язання з односторонніх дій
Берестова І.Е. Безпідставне збагачення в системі недоговірних зобов’язань // Підприємництво, господарство і право. 2003. – № 11. – С.96 – 100.
Берестова І.Е. Безпідставне збагачення і договірні зобов’язання: конкуренція зобов’язань // Вісник прокуратури. 2003. – № 5. – С.93 – 98.
Берестова І.Е. Зобов’язання з набуття, збереження майна без достатньої правової підстави: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.03 / І.Е. Берестова. – Х.: ХНУВС, 2004. – 18 с.
Берестова І.Е., Бобрик В.І. Набуття, збереження майна без достатньої правової підстави в підприємницькій діяльності (питання теорії і практики) / Академія правових наук; НДІ приватного права і підприємництва / О.Д. Крупчан (заг.ред.). К. : КВІЦ, 2006. 150с.
Голубєва Н.Ю. Зобов’язання із публічної обіцянки винагороди: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.03 / Н.Ю. Голубєва. – Х.: ХНУВС 2004. – 18 с.
Голубєва Н.Ю. Зобов'язання із публічної обіцянки винагороди: Автореф.дис.... канд. юрид. наук. – Одеса, 2005. – 22 с.
Зубар В.М. Зобов’язання, що виникають з ведення чужих справ без доручення: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.03 / В.М. Зубар. – К., 2001. – 18 с.
Ігнатенко В. Публічна обіцянка винагороди без оголошення конкурсу // Підприємництво, господарство і право. –2004. – №6. – С.53–57.
Ігнатенко В.М., Специфіка односторонніх правомірних дій у цивільно-правовому регулюванні / В.М. Ігнатенко // Проблеми законності. – 2009. – № 101. – С. 52-59.
Майданик Н.І. Цивільно–правове регулювання договорів гри та парі в Україні: Автореф.дис.... канд. юрид. наук. – К., 2006. – 16 с.
Майданник Н. Договір азартної гри (цивілістичні аспекти) / Н. Майданник // Юридична Україна. – 2005. – № 6. – С. 32.
Майданник Н. Еволюція цивільно–правового регулювання зобов’язань з гри і парі // Право України. – 2005. – №1. – С.109–112.
Отраднова О.О. Недоговірні зобов’язання в цивільному праві України: навч. посіб. / О.О.Отрадова. – К. : Юрінком Інтер, 2009.- 240с.
Присяжнюк М. Конкурс у приватизаційному процесі. // Проблеми державотворення і захисту прав людини: матер. Х регіонал. наук.- практ. конфер. (5-6 лютого 2004 р.). – Львів, 2004. – С. 292-294.
Чернат В. А. Зобов'язання, що виникають внаслідок рятування здоров'я та життя фізичної особи: Автореф. дис.... канд. юрид. наук. –Одеса, 2006. –20 с.
Шапошніков Д.С. Відшкодування шкоди, завданої життю та здоров’ю особи, яка без відповідних повноважень рятувала майно іншої особи. автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.03 / Д.С. Шапошніков. – Одеса, 2005. – 25 с.
Шапошніков Д.С. Відшкодування шкоди, завданої здоров'ю та життю особи, яка без відповідних повноважень рятувала майно іншої особи: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – Одеса, 2005. – 25 с.

Тема 11. Загальні положення про відшкодування шкоди
Про охорону навколишнього природного середовища: Закон України від 25.06.1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – №41. – Ст.546.
Про захист економічної конкуренції. Закон України від 5 липня 2011 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2012. – № 5. – Ст. 36; з наступними змінами і доповненнями.
Про порядок відшкодування шкоди заподіяної громадянину незаконними діями органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури і суду від 1.12.1994 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 1. – Ст. 1.
Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів: Закон України від 01.07.2004 р. // Офіційний Вісник України від 13.08.2004р., № 30.
Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань: Закон України від 22.11.1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 5. – Ст. 28.
Про практику розгляду судами цивільних справ за позовами про відшкодування шкоди: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 24 жовтень 2003 року // Постанови Пленуму Верховного Суду України у цивільних справах . – К.: „Скіф”, 2008. – С. 127–147.
Про судову практику в справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 27 лютого 2009 року // Постанови Пленуму Верховного Суду України у цивільних справах . – К.: „Скіф”, 2008. – С. 178–188.
Баранова Л.М. Обставини, які звільняють від відповідальності в цивільному праві: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.03 / Л.М. Баранова. – Х.; 1998. – 18с.
Буркацький Л.К. Захист цивільного права та інтересу: методика складання документів, коментарі, позовні та інші заяви: Навч.–практичний посібник. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 400 c.
Винокурова Л.Ф. Відповідальність за порушення у сфері господарювання: проблеми застосування норм цивільного та господарського кодексів // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2005. – № 4. С. 46–52.
Відшкодування моральної та матеріальної шкоди / За ред. О.К. Галянтича. – К.: Юрінком Інтер, 2011. – 619 с.
Волков О. А. Зобов’язання відшкодування шкоди, завданої в стані крайньої необхідності : автореф. дис.. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 «Цивільне право та цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право» / О. А. Волков. – Одеса, 2009. – 23 с.
Волков О. А. Про існування інституту крайньої необхідності в римському праві / О. А. Волков // Актуальні проблеми держави і права: Збірник наукових праць, 2007. – Вип. 31. – С. 158–162.
Волошин В. Не тільки свобода, а й відповідальність // Політика і час. – 2006. – № 6. С. 22–26.
Гринько С. Д. Значення вини потерпілого в деліктних зобов’язаннях / С. Д. Гринько // Університетські наукові записки: Часопис Хмельницького університету управління та права. – 2009. – № 3. – С. 55–59.
Гринько С. Д. Причинно-наслідковий зв’язок як об’єктивна умова виникнення деліктних зобов’язань в Україні / С. Д. Гринько // Університетські наукові записки: Часопис Хмельницького університету управління та права. – 2010. – № 2. – С. 66–79.
Гринько С.Д. Деліктні зобов’язання римського приватного права: поняття, система, рецепція: монографія / С.Д. Гринько. – Хмельницький: Хмельницький ун-т управління та права, 2012. – 724 с.
Ківалова Т.С. Зобов'язання відшкодування шкоди у цивільному законодавстві України (теоретичні аспекти): монографія. – Одеса: Юридична література, 2008. – 360 с.
Косінов С. Співвідношення заходів захисту і мір відповідальності у цивільному праві України // Право України. – 1998. – № 12.
Лукіна І. Цивільна процесуальна відповідальність (на прикладі майнової відповідальності) // Право і безпека. – 2005. – № 4–2. – С. 149–151.
Майкут Х. В. До питання нотаріальної форми захисту цивільних прав / Христина Василівна Майкут // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Юриспруденція». Збірник наукових праць. ( 2013. ( Вип. 6-1. Том. 2. ( С. 65(68.
Менджул М.В.Судовий захист прав та законних інтересів громадян: Марія Василівна Менджул. – Ужгород : Видавництво Олександри Гаркуші, 2013. – 212 с.
Мікуліна М. Відшкодування майнової та моральної (немайнової) шкоди, завданої незаконними діями: ретроспектива і сьогодення // Право України. – 2014. – № 12. – С. 109–111.
Мічурін С. О. Обмеження майнових прав фізичних осіб: монографія/ Є.О. Мічурін.- 2008.- 482 с.
Осауленко А. Юридична відповідальність як інститут матеріального права // Підприємництво, господарство і право. – 2005. № 4. – С. 81–84.
Осетинська Г. Деякі проблеми відповідальності за завдання моральної шкоди споживачам у сфері надання послуг / Г.О. Осетинська // Юридична Україна. – 2004. – № 12. – С. 52.
Отраднова О.О. Договори між суб’єктами деліктних зобов’язань: принципи,можливості, межі. / О.О. Отрадова // Право України. – 2012. – №9. – С.174-176.
Отраднова О.О. Неправомірна поведінка як умова відшкодування недоговірної шкоди в цивільному праві України // Бюлетень міністерства юстиції України. – 2007. – № 2. – С. 45–50.
Підлубна Т. Визнання права як спосіб захисту суб'єктивних цивільних прав та інтересів / Т. Підлубна // Підприємництво, господарство і право. ( 2009. ( № 4 (160). ( С. 77(80.
Підлубна Т. М. Захист законного інтересу за допомогою категорії абстрактних збитків / Т. М. Підлубна // Науковий вісник Чернівецького університету. Правознавство. – 2009. – Вип. 492. – С. 63–67.
Підлубна Т. М. Право на захист цивільних прав та інтересів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 «цивільне право і цивільний процес ; сімейне право ; міжнародне приватне право» / Т. М. Підлубна; – К., 2009. – 20 с.
Підлубна Т. Поняття захисту суб'єктивних цивільних прав та інтересів / Т. Підлубна // Підприємництво, господарство і право. ( 2008. ( № 9 (153). ( С. 96(99.
Подцерковний О. Щодо питання про майнову відповідальність установ // Право України. – 2005. – № 9. – С. 43–45.
Примак В.Д. Цивільно–правова відповідальність юридичних осіб: монографія. К. : Юрінком Інтер, 2007. 432с.
Савенкова О.В. Возмещение убытков в современном гражданском праве // Убытки и практика их возмещения: Сборник статей/Отв. ред. М. А. Рожкова. –М.: Статут. 2006.–С. 6–67.
Склярова Я. В. Возмещение убытков как способ защиты деловой репутации / / Убытки и практика их возмещения: Сборник статей / Отв. ред. М. А. Рожкова. – М.: Статут, 2006. – С. 448–488.
Янчук А. В. Відшкодування збитків як спосіб захисту цивільних прав та інтересів : дис. канд. юрид. наук : 12.00.03 / Янчук Антон Володимирович. ( К., 2011. ( 220 с.
Ярова Т. М. Критерії розмежування способів захисту суб’єктивних цивільних прав та інтересів / Т. М. Ярова // Підприємництво, господарство і право. – 2008. – № 8. – С. 12–15.
Ярова Т. М. Поняття і види форм захисту суб’єктивних цивільних прав та інтересів / Т. М. Ярова // Науковий вісник Чернівецького університету: Правознавство. – 2007. – Вип. 375. – С. 63–67.
Ярова Т. М. Право на захист як суб’єктивне цивільне право / Т. М. Ярова // Держава і право: збірник наук. пр.. Юридичні і політичні науки. – 2007. – Вип. 37. – С. 390–396.

Тема 12. Окремі види деліктних зобов’язань
Про порядок відшкодування шкоди заподіяної громадянину незаконними діями органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури і суду: Закон України від 1.12.1994 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 1. – Ст. 1.
Про затвердження Положення про застосування Закону України «Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури і суду»: Наказ Міністерства юстиції України, Генеральної прокуратури України, Міністерства фінансів України N 6/5/3/41 від 04.03.1996 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0106-96
Балюк Ю. Юридична природа цивільної відповідальності за шкоду, заподіяну навколишньому середовищу // Юридична Україна. – 2007. – № 2. – С. 26–31.
Відшкодування моральної та матеріальної шкоди / За ред. О.К. Галянтича. – К.: Юрінком Інтер, 2011. – 619 с.
Гринько С.Д. Деліктні зобов’язання римського приватного права: поняття, система, рецепція: монографія / С.Д. Гринько. – Хмельницький, 2012. – 724 с.
Гринько С.Д. Рецепція деліктних зобов'язань римського приватного права в Україні : автореф. дис ... д-ра юрид. наук: 12.00.03 / [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] . – Київ : Б.в., 2013 . – 36 с.
Дороніна В.П. Про підстави реабілітації та відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури і суду, в кримінальному процесі / В.П. Дороніна, М.Є. Шумило // Вісник Верховного Суду України. – 2001. – № 1(23).– C. 34 – 38.
Крупка Ю.М. Цивільно–правова відповідальність за ядерну шкоду, заподіяну під час міжнародних перевезень ядерного матеріалу // Вісник ЛугДУВС МВС України. – 2005. – № 4. – С. 31–38.
Мікуліна М. Відшкодування майнової та моральної (немайнової) шкоди, завданої незаконними діями: ретроспектива і сьогодення // Право України. – 2004. – № 12. – С. 109–111.
Нескороджена Л.Л., Щербак С.В., Сіроткіна М.В. Цивільний позов, моральна шкода та її компенсація у кримінальному та цивільному судочинстві: теорія і практика: наук.–практ. Посібник. – К.: Видавець Фурса С.Я. ; КНТ, 2008. – 416 с.
Ніжинська І.С. Відшкодування шкоди, завданої незаконними діями службових осіб дізнання і досудового слідства в системі органів внутрішніх справ України: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук.: спец 12.00.03 / І.С. Ніжинська. – К., 2003. – 16 с.
 Письменна О.П. Правовідносини, що виникають у зв’язку з порушенням прав споживачів внаслідок недоліків товарів, робіт (послуг): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.03 / О.П. Письменна. – Одеса, 2006. – 19 с.
Терещенко Н.В. Особливості відповідальності за шкоду, заподіяну джерелом підвищеної небезпеки: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.03 / Н.В. Терещенко. – Х.: ХНУВС 2003.– 16 с.
 Флоров М.М. Відшкодування шкоди, завданої органами внутрішніх справ України: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.03 / М.М. Флоров /М.М. Флоров. – Х.: ХНУВС 2006. – 21 с.
Чорна Ж.Л. Відшкодування завданої шкоди малолітнім та неповнолітнім як форма захисту порушених майнових прав/ Ж.Л. Чорна // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2004. – Вип. 39. – С. 289-295.
 Яновицька Г.Б. Відновлення майнових прав незаконно засуджених і реабілітованих громадян: монографія / Г.Б. Яновицька. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2006. – 160 с.

Тема 13. Спадкове право
Про затвердження Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України: наказ міністерства юстиції України від 22.02.2012 № 296/5 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0282-12
Про порядок посвідчення заповітів і доручень, прирівнюваних до нотаріально посвідчених: постанова Кабінету Міністрів України від 15 червня 1994 р. № 419 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Про затвердження Порядку державної реєстрації заповітів і спадкових договорів у Спадковому реєстрі: постанова Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 р. № 491 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/491-2011-%D0%BF
Про практику розгляду судами України справ про спадкування: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 30.05.2008 р. № 4 // Постанови Пленуму Верховного Суду України у цивільних справах . – К.: „Скіф”, 2008. – С. 39–45.
Актуальні проблеми спадкового права: навчальний посібник / за ред.Ю.О. Заіки, О.О. Лов’яка. – К.: ЦУЛ, 2014. – 336 с.
Буркацький Л.К. Спадкове право України: теорія, коментарі, практика, зразки заяв: навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / Київська держ. академія водного транспорту ім. Петра Конашевича–Сагайдачного. – К. : Ін Юре, 2008. – 384с.
Васильченко В.В. Спадковий договір: прогрес чи регрес на шляху вдосконалення цивільного законодавства? / В.В. Васильченко // Науковий вісник Юридичної академії МВС. – 2004. – № 4. – С. 273-280.
Васькович Й. Спадкування за заповітом: проблеми вікового цензу / Й. Васькович. // Право України. – 2008. – № 4. – С.121-123.
Вовк М.З. Право на заповіт // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. – 2009. – Вип. 4. – С.76-83.
Заїка Ю. Необхідні спадкоємці та розмір їх обов’язкової частки за новим цивільним законодавством України // Підприємництво, господарство і право. – 2004. – №9. – С.60–63.
Заіка Ю.О. Спадкове право в Україні. Становлення і розвиток: монографія / Ю.О. Заіка. – 2-е вид. – К.: КНТ, 2007. – 288с.
Заіка Ю.О., Спадкове право: навч. посібник / Ю.О. Заіка, Є.О. Рябоконь. – К.: Юрінком Інтер, 2009. – 352 с.
Кармаза О.О. Міжнародне спадкове право: науково–практ. посібник / Центр правових досліджень Фурси. – К.: Видавець Фурса С.Я.; КНТ, 2007. 327с.
Ковальчук Я. Основні співвідношення між спадкуванням за заповітом і спадкуванням за законом / Я. Ковальчук. // Юридичний журнал. – 2007. – № 4. – С. 54-55.
Ковальчук Я. Право на складання заповіту / Я. Ковальчук. // Юридичний журнал. – 2006. – № 10 (52) – С.32-33.
Кучер В.О. Види недійсних заповітів: окремі питання правозастосовної практики // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія юридична. – 2014. – № 6-2. – Том 2. – С. 27-31.
Легеза Ю.О. Місце спадкового договору у системі цивільно-правових договорів в Україні / Ю.О. Легеза, І.А. Лутацька. // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. – 2007. – № 1. – С. 98-102.
Луць В. Окремі питання спадкового договору в цивільному праві України / В. Луць, А. Гриняк. // Юридична Україна. – 2009. – № 9. – С. 31-43.
Мазуренко С. Особливості укладення спадкового договору /С. Мазуренко // Право України. – 2004. – № 2. – С. 111-114.
Майданик Р.А. Спадковий договір у цивільному праві України // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління і права. – 2007. – № 2. – С. 90–105.
Майданник Р.А. Елементи виконання спадкового договору за цивільним законодавством України / Р.А. Майданник // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2007. – № 10. – С. 38-46.
Нелін О. Спадковий договір: історичні аспекти / О. Нелін // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2009. – № 7. – С. 91-97.
Нелін О.І. Спадкове право України. Історико–правовий аспект: монографія. – К. : Видавець Вадим Карпенко, 2008. – 344c.
Писарєва Е.А. Заповіт як підстава виникнення відносин між заповідачем та спадкоємцями: деякі аспекти правового регулювання / Е.А. Писарєва // Форум права. – 2008. – № 2. – С.399-404 [Електронний ресурс]. –Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2008-2/08peaapr.pdf
Порядок посвідчення заповітів і доручень, прирівнюваних до нотаріально посвідчених. Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 12 лютого 2013 року // ЗП України. – 1994. – №10. – Ст. 249.
Присяжнюк А. Спадкування цінних паперів відповідно до чинного законодавства України / А. Присяжнюк. // Юридичний журнал. – 2005. – № 9. – С. 44-45.
Риженко І.М. Порівняльний аспект ознак договору довічного утримання та спадкового договору: окремі питання / І.М. Рижинко // Вісник господарського судочинства. – 2006. – № 4. – С. 206-209.
Рябоконь Є.О. Повноваження виконавця заповіту // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка: Юридичні науки. – 2004. – Вил. 56. – С. 32–35.
Рябоконь Є.О. Правові питання прийняття спадщини // Держава і право: зб. наук. праць. Юридичні і політичні науки. – 2001. – Вип. 12. – С.327-334.
Рябоконь Є.О. Спадкове правовідношення в цивільному праві. Монографія. – К.: Віпол. 2002.–268 с.
Турлуковський Я. Спадковий договір в українському цивільному праві: теорія і практика / Я. Турлуковський // Підприємництво, господарство і право. – 2005. – № 6. – С. 34-41.
Фурса С.Я. Суб’єкти спадкового договору, їх права та обов’язки / С.Я. Фурса // Юриспруденція: теорія і практика. – 2006. – № 1. – С. 15-30.
Фурса С.Я., Фурса Є.І. Спадкове право. Нотаріат. Адвокатура. Суд: Наук.–практич. посіб. / С.Я.Фурса (ред.). – К. : Видавець Фурса,С.Я., 2007. – 1216с.
Чуйкова В. Правова характеристика спадкового договору / В. Чуйкова // Підприємництво, господарство і право. – 2005. – № 4. – С. 3-7.
Шевчук Л.В. Заповіт як підстава виникнення правонаступництва в цивільному праві України: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.03 / Л.В. Шевчук. – К., 2001. – 17 с
Яворська О.С. Передання майна у власність за спадковим договором / О.С. Яворська // Часопис Хмельницького університету управління та права. – 2008. – № 1. – С. 62-67.

Тема 14. Цивільне процесуальне право як галузь права
Конституція України від 28 червня 1996 р.: // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
Цивільний процесуальний кодекс України від 18 березня 2003 р.: / Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 40-41, 42. – Ст. 492.
Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р.: // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 40-44. – Ст. 356.
Сімейний кодекс України від 10 січня 2002 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 21-22. – Ст. 135.
Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 3-4. – Ст. 27.
Житловий кодекс УРСР від 30 червня 1983 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5464-10
Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 07 липня 2010 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – № 41-42, № 43, № 44-45. – Ст.529.
Про міжнародне приватне право: Закон України від 23 червня 2005 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 32. – Ст. 422.
Про міжнародні договори України: Закон України від 29 червня 2004 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 50. – Ст. 540.
Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини: Закон України від 23 лютого 2006 р.// Відомості Верховної Ради України. – 2006. – № 30. – Ст. 260.
Про Концепцію вдосконалення судівництва для утвердження справедливого суду в Україні відповідно до європейських стандартів: Указ Президента України від 10 травня 2006 р. № 361/2006 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя: Постанова Пленуму Верховного Суду України № 9 від 1 листопада 1996 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0009700-96
Про посилення судового захисту прав та свобод людини і громадянина: Постанова Пленуму Верховного Суду України № 7 від 30 травня 1997 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0007700-97
Василюк С. Застосування аналогії в цивільному процесі / С. Василюк, О. Ломогюсова // Право України. – 2002. – № 3. – С. 135–137.
Кивалов С.В. Судебная реформа в Украине: разочарование и надежды / С.В. Кивалов. – Одесса: Юрид. лит., 2010. – 312 с.
Кирилюк Д. Чи визнається в Україні судовий прецедент? / Д. Кирилюк // Юридичний журнал. – 2006. – №4. –С.78-81.
Комаров В.В. Новелізація цивільного процесуального законодавства та засади нового Цивільного процесуального кодексу України / В.В. Комаров // Вісник Акад. прав. наук України. –Х., 2004. – № 2-3 (33-34) – С. 139–143.
Комаров В.В. Право на справедливий судовий розгляд у цивільному судочинстві: навч. посіб. / В.В.Комаров, Н.Ю. Сакара. – Харків: Нац. юрид. акад. України, 2007. – 277 с.
Комаров В.В. Про проблему диференціації судових процедур та субстанціальність судових проваджень / В.В. Комаров // Юрид. наука и образование. – 2009. – Вып. 2. – С.113–118.
Лусепник Д.Д. Застосування новел ЦК і ЦПК України в судовій практиці. Серія «Судова практика» / Д.Д. Лусепник. – Харків: Харків юридичний, 2005. –76 с.
Міндзяновська В. Судовий прецедент: структура, види / В. Міндзяновська // Право України. – 2006. – № 6. – С. 101–104.
Москвич Л. На шляху до реформування конституційних засад судової системи / Л. Москвич // Право України. – 2009. – № 10. – С. 96-101.
Нижник А. Питання судового захисту прав і свобод людини та громадянина в Україні / А. Нижник // Право України. – 2010. – № 2. – С. 65.
Перунова О.М. Процесуальні акти-документи з цивільних справ: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Харківський національний ун–т внутрішніх справ. – X., 2007. – 20 с.
Підлубна О.В. Норма цивільного процесуального права: поняття, межі дії та реалізація в цивільному судочинстві: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03. – К, 2007. – 24 с.
Проблеми теорії та практики цивільного судочинства: монографія / В. В. Комаров, В. І. Тертишніков, В. В. Баранкова [та ін.]; за заг. ред. проф. В. В. Комарова. – Х.: Харків юридичний, 2008. – 928 с.
Пушкіна О. Органи державної влади в Україні і захист прав людини: суди загальної юрисдикції / О. Пушкіна // Бюлетень Міністерства юстиції. – 2005. – №9. – С.12–21.
Шевчук П.І. Організаційно–правові аспекти забезпечення ефективності цивільного процесуального законодавства / П.І. Шевчук // Вісник Верховного Суду України. – 2001. – № 3. – С. 18-21.
Штефан М. Міжнародні угоди в цивільному судочинстві / М. Штефан // Бюлетень Міністерства Юстиції. – 2003. – №11.

Тема 15. Принципи цивільного процесуального права
Конституція України від 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.
Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 07 липня 2010 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – № 41-42, № 43, № 44-45. – Ст.529.
Про засади державної мовної політики: Закон України від 3 липня 2012 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5029-17
Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини: Закон України від 23 лютого 2006 р.// Відомості Верховної Ради України. – 2006. – № 30. – Ст.  260.
Про Концепцію вдосконалення судівництва для утвердження справедливого суду в Україні відповідно до європейських стандартів: Указ Президента України від 10 травня 2006 р. № 361/2006. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Про застосування норм цивільного процесуального законодавства при розгляді справ у суді першої інстанції: Постанова Пленуму Верховного Суду України № 2 від 12 червня 2009 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v0002700-09
Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя: Постанова Пленуму Верховного Суду України № 9 від 1 листопада 1996 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0009700-96
Про незалежність судової влади: постанова Пленуму Верховного Суду України № 8 від 13 червня 2007 р. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0008700-07. Волосенко С.О. Джерела формування та значення принципів цивільного процесу в Україні / С.О. Волосенко // Часопис Киівського університету права. – 2007. – № 3. – С. 127-132.
Волосенко С.О. Правове значення принципів цивільного процесу / С.О. Волосенко // Юриспруденція, теорія і практика. – 2006. – № 1. – С. 3-9.
Гураленко Н. Принципи цивільного процесу: поняття та особливості / Н. Гураленко // Юридична Україна. – 2006. – № 9. – С. 71-74.
Колодій А.М. Принципи права України: Монографія. – К.: Юрінком Інтер, 1998. – 208 с.
Комаров В.В. Право на справедливий судовий розгляд у цивільному судочинстві: навч. посіб. / В.В.Комаров, Н.Ю. Сакара. – Харків: Нац. юрид. акад. України, 2007. – 277 с.
Комаров В.В. Проблеми теорії та практики цивільного судочинства: Монографія / В.В. Комаров, В.І. Тертишніков, В.В. Баранкова та ін.; [За ред. В.В. Комарова]. – Х.: Харків юридичний, 2008. – 928 с.
Короєд С.О. Судове керівництво: принцип чи функція цивільного судочинства / С.О. Короєд // Держава і право. – 2012. – № 56. – С. 275-279.
Кройтор В.А. Подальший розвиток галузевих принципів цивільного процесуального права / В.А. Кройтор // Вісник ЛугДУВС імені Е.О. Дідоренка, спец. Випуск. – 2010. – № 3, ч. 2. – С. 147-157.
Кройтор В.А. Принцип одноособового та колегіального розгляду справ у порядку цивільного судочинства / В.А. Кройтор // Часопис Хмельницького університету управління та права. – 2009. – № 3. – С. 51-54.
Кройтор В.А. Система принципів цивільного процесуального права / В.А. Кройтор // Вісник ХНУВС. – 2008. – № 42. – С. 15-22.
Кучер Т. Принципи цивільного судочинства України / Т. Кучер // Юриспруденція теорія і практика. – 2006. – № 9. – С. 19-27.
Тимченко Г.П. Структура і функції вчення про систему принципів цивільного процесу / Г.П. Тимченко // Держава і право. – 2007. – № 36. – С. 307-312.
Якимчук С.О. Принципи верховенства права та доступність цивільного судочинства / С.О. Якимчук // Науковий вісник ЛьвДУВС (Серія юридична). – 2012. – № 2(1). – С. 180-189.

Тема 16. Цивільні процесуальні правовідносини
Про забезпечення права на справедливий суд: Закон України від 12 лютого 2015 р.: за станом на 4 червня 2015 // Відомості Верховної Ради України. – 2015. – №  18, 19-20. – Ст. 132.
Про затвердження Положення про автоматизовану систему документообігу суду: Рішення Ради суддів України від 26 листопада 2010 р. № 30. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.court.gov.ua/969076/Ppasds1/
Про застосування норм цивільного процесуального законодавства при розгляді справ у суді першої інстанції: Постанова Пленуму Верховного Суду України № 2 від 12 червня 2009 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
Городовенко В. Роль органів суддівського самоврядування в забезпеченні незалежності судової влади / В. Городовенко // Підприємництво, господарство та право. – №1. – 2004. – С. 118-120.
Грицаєнко Л. Деякі аспекти судово-правової реформи в Україні: реальність та перспективи / Л. Грицаєнко // Право України. –2010. – №5. – С. 34-37.
Дешко Л. Щодо процедури відводу суду у цивільному та кримінальному процесі / Л. Дешко, Ю. Мазур // Правничий часопис Донецького університету. – 2010. – № 2. – С. 110-117.
Захарова О.С. Суб’єктний склад цивільних процесуальних правовідносин / О.С. Захарова // Вісник Академії адвокатури України. – 2009. – № 16. – С. 17-21.
Колісник О.В. Інститут відводу суду як гарантія відправлення належного судочинства / О.В. Колісник // Проблеми законності. – 2008. – № 95. – С. 63-68.
Мартинова О. Місце і роль місцевих загальних судів в системі органів державної влади України / О. Мартинова // Наше право. – 2011. – № 3. – С. 97-101.
Підлубна О.В. Співвідношення норм цивільного процесуального права і цивільного процесуального правовідношення / О.В. Підлубна // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права з питань правознавства управління та економіки: Науковий часопис. – № 2. – 2010. – С. 237-240.
Поліщук А. Огляд даних судової статистики про роботу місцевих та апеляційних судів України в 2006-2010 роках / А. Поліщук // Вісник Державної судової адміністрації України. – 2011. – № 3. – С. 21-29.
Проблеми теорії та практики цивільного судочинства: Монографія / В.В. Комаров, В.І. Тертишніков, В.В. Баранкова та ін.; За заг. ред. професора В.В. Комарова. – Х.: Харків юридичний, 2008. – 928 с.
Ясинюк М.М. Інститут відводу – яким йому бути? / М.М. Ясенюк // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2006. – № 6. – С. 46-51.

Тема 17. Учасники цивільного процесу
Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини: Закон України від 23 грудня 1997 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 20. – Ст. 99.
Про громадські об’єднання: Закон України від 22 березня 2012 р.// Відомості Верховної Ради України. – 2013. – № 1. – Ст. 1.
Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності: Закон України від 15 вересня 1999 р.// Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 45. – Ст. 397.
Про захист прав споживачів: Закон України від 12 травня 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 30. – Ст. 379.
Про прокуратуру: Закон України від 14 жовтня 2014 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2015. – № 2-3. – Ст. 12.
Про судову експертизу: Закон України від 25 лютого 1994 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 28. – Ст.  232.
Про затвердження Інструкції з діловодства в місцевих загальних судах, апеляційних судах областей, апеляційних судах міст Києва та Севастополя, Апеляційному суді Автономної Республіки Крим та Вищому спеціалізованому суді України з розгляду цивільних і кримінальних справ: наказ Державної судової адміністрації України № 173 від 17 грудня 2013 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dsa.court.gov.ua/userfiles/Nakaz%20173.pdf
Про затвердження Типових посадових інструкцій працівників апарату місцевого загального суду: наказ Державної судової адміністрації України № 86 від 20 липня 2005 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dsa.court.gov.ua/dsa/14/52681/
Про помічника судді суду загальної юрисдикції: Положення затверджене Рішенням Ради суддів України №14 від 25 березня 2011 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://document.ua/pro-zatverdzhennja-polozhennja-pro-pomichnika-suddi-sudu-zag-doc53944.html
Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням громадянина Солдатова Геннадія Івановича щодо офіційного тлумачення положень статті 59 Конституції України, статті 44 Кримінально-процесуального кодексу України, статей 268, 271 Кодексу України про адміністративні правопорушення (справа про право вільного вибору захисника) від 16 листопада 2000 р. у справі № N 1-17/2000 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v013p710-00
Про судову практику у справах про захист гідності та честі фізичної особи, а також ділової репутації фізичної та юридичної особи: Постанова Пленуму Верховного Суду України № 1 від 27 лютого 2009 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].ua/laws/ show/v_001700-09
Про судову практику в справах про виключення майна з опису: Постанова Пленуму Верховного Суду України № 6 від 27 серпня 1976  р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]. gov.ua/laws/show/v0006700-76
Про практику розгляду судами цивільних справ за позовами про  відшкодування шкоди: Постанова Пленуму Верховного Суду України №  6 від 27 березня 1992 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v0006700-92
Про застосування норм цивільного процесуального законодавства при розгляді справ у суді першої інстанції: Постанова Пленуму Верховного Суду України № 2 від 12 червня 2009 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0002700-09
Про судову практику в справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди: Постанова Пленуму Верховного Суду України № 4 від  31  березня 1995 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Балюк М.І. Практика застосування цивільного процесуального кодексу України (цивільний процес у питаннях і відповідях). Коментарії, рекомендації, пропозиції / М.І. Балюк, Д.Д. Луспеник. – Харків: Харків юридичний, 2008. – 708 с.
Бичкова С.С. Визначення неналежної сторони у цивільному процесі України / С.С. Бичкова // Форум права (електронне видання). – 2012. – 4. – С. 75-80.
Бичкова С.С. Цивільна процесуальна дієздатність осіб, які беруть участь у справах позовного провадження / С.С. Бичкова // Часопис Київського університету права. – 2010. – № 3. – С. 122-126.
Глушкова Д.Г. Участь спеціаліста при виконанні судових рішень / Д.Г. Глушкова // Форум права (електронне видання). – 2008. – №3. – С. 23-28.
Глушкова Д. Г. Процесуальні права спеціаліста як суб’єкта цивільного судочинства / Д.Г. Глушкова // Проблеми цивільного права та процесу: Матеріали науково-практичної конференції: 31 травня 2008 р. – Харків: Харківський Національний університет внутрішніх справ, 2008. – С. 219-221.
Кравченко А.В. Проблемні питання участі експерта в цивільному судочинстві / А.В. Кравченко, І.І. Зеленкова // Адвокат. – 2011. – № 12(135). – С. 43-45.
Кучер Т.М. Співвідношення висновків експерта та спеціаліста як засобів доказування в цивільному процесі: питання теорії та практики / Т.М. Кучер // Вісник Вищої ради юстиції. – 2012. – № 2. – С. 31-40.
Лемик Р. Завдання і форми участі прокурора в цивільному процесі / Р. Лемик // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2011. – Вип. 54. – С. 232-238.
Тимченко Г.П. Розпорядчі права сторін у судовому процесі: деякі аспекти проблеми // Часопис Київського університету права. – 2010. – № 1. – С. 156-163.
Ханик-Посполітак Р.Ю. Пояснення сторін як докази в цивільному процесі / Р.Ю. Ханик-Посполітак // Вісник Академії адвокатури України. – 2010. - № 2 (18). – С. 156-158.

Теми 18. Представництво у суді
Про адвокатуру та адвокатську діяльність: Закон України від 5липня 2012 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5076-17
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]: Закон України від 02 червня 2011 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 57. – Ст. 577.
Про затвердження Порядку і умов укладення контрактів з адвокатами, які надають безоплатну вторинну правову допомогу на постійній основі, та договорів з адвокатами, які надають безоплатну вторинну правову допомогу на тимчасовій основі: Постанова Кабінету міністрів України № 8 від 11 січня 2012 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/8-2012-%D0%BF.
Грабар Н. Підготовка адвокатом позовної заяви до суду / Н. Грабар // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 50. – К.: Ін.–т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2010. – С. 345–350.
Грабар Н. Процесуальна форма участі уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у цивільному судочинстві / Н. Грабар // Тенденции развития юридической науки в современных условиях // 1-я Международная научно-практическая конференция по юридическим наукам. – Горловка. – 2010. – С. 26-30.
Грабар Н. Цивільно-правове регулювання та принципи діяльності української адвокатури / Н. Грабар // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 1. – С. 148-157.
Грабар Н. Цивільно-процесуальне представництво адвокатом прав в суді / Н. Грабар // Науковий потенціал сучасної юриспруденції // Міжнародна науково-практична інтернет-конференція. – Тернопіль, 2009. – С.10-13.
Дунас Т. Завдання представництва прокурора в контексті нового ЦПК України / Т. Дунас // Прокуратура. Людина. Держава. – 2004. – № 7. – С. 69 –75.
Зейкан Я.П. Захист у цивільній справі / Я.П. Зейкан: Науково –практичний коментар. – К., 2008. – 488 с.
Ковтун Л. Представництво в цивільному процесі: окремі проблеми / Л. Ковтун // Право України. – 2004. – № 1. – С. 139-143.
Крупко П. Договір доручення, як форма надання повноважень при добровільному представництві / П. Крупко // Право України. – 2002. – № 9. – С. 55.
Меденцев А. Участь прокурора у розгляді судом справ про надання особі психіатричної допомоги / А. Меденцев // Вісник прокуратури. – 2008. –№ 6. – С. 109 – 113.
Оксенчук І.Завдання прокуратури у цивільному судочинстві: історія та перспективи розвитку / І. Оксенчук // Підприємництво, господарство і право. – 2008. – № 9. – С. 175-179.
Павлуник І. Представництво консулами іноземців у цивільному процесі України // Право України. – 2002. – № 10. – С. 67.
Сапунков В. Представництво як процесуальний інститут / В.Сапунков // Вісник прокуратури. – 2002. – № 6. – С. 67-72.
Сафулько С. Українська адвокатура: в очікуванні вчорашнього дня / С.Суфалько // Право України. – 2010. – № 3. – С. 133.
Светлична Г.О Новели інституту представництва в цивільному судочинстві: проблеми теорії та правозастосування /Г.О. Светлична // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.yurpayintel.com.ua/2007/1/article06/.
Сульженко Ю. Правове становище цивільного процесуального представника як самостійного суб’єкта цивільних правовідносин і його повноваження / Ю. Сульженко // Право України. – 2002. – № 9. – С. 46.
Сульженко Ю. Цивільне процесуальне представництво, його розвиток та види / Ю. Сульженко // Бюлетень Міністерства Юстиції. – 2004. – № 1. – С. 73-84.
Фурса С.Я. Адвокат в цивільному процесі / С.Я. Фурса, Є.І. Фурса. – К.: Видавець Фурса С.Я.: КНТ, 2008. – 234 с.
Фурса С.Я. Адвокатура в Україні: Науково-практичний посібник / С.Я. Фурса. – К.: Видавець Фурса С.Я.: КНТ, 2007. – 387 с.
Фурса С.Я. Довіреність та інститут представництва в цивільному законодавстві, нотаріальному та цивільному процесах України / С.Я. Фурса // Право України. – 1999. – № 4. – С. 94-97.
Шаповал Л. Представництво за довіреністю в цивільному праві / Л. Шаповал // Бюлетень Міністерства Юстиції. – 2004. – № 7. – С. 43.
Ясинюк Ю. Висновок експерта як доказ у справах щодо обсягу правосуб’єктності фізичних осіб / Ю. Ясенюк // Право України. – 2010. – № 3. – С. 146.

Тема 19. Докази і доказування в цивільному процесі
Про судову експертизу: Закон України від 25 лютого 1994 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 28. – Ст. 232.
Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень: Наказ Міністерства юстиції України № 53/5 від 08 жовтня 98 р. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0705-98
Про затвердження Положення про експертно-кваліфікаційні комісії та атестацію судових експертів: Наказ Міністерства юстиції України N 86/5 від 9 серпня 2005 р. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0882-05
Про судову експертизу в кримінальних та цивільних справах: Постанова Пленуму Верховного Суду України № 8 від 30 травня 1997 р.[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0008700-97
Про практику застосування судами цивільного процесуального законодавства при розгляді заяв про забезпечення позову: Постанова Пленуму Верховного Суду України № 9 від 22 грудня 2006 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/va009700-06
Про застосування норм цивільного процесуального законодавства при розгляді справ у суді першої інстанції: Постанова Пленуму Верховного Суду України № 2 від 12 червня 2009 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v0002700-09.
Балюк М.І., Луспеник Д.Д. Практика застосування Цивільного процесуального кодексу України (цивільний процес у питаннях і відповідях). Коментарії, рекомендації, пропозиції. Серія “Судова практика” / М.І. Балюк, Д.Д. Луспеник. – Х.: Харків юридичний, 2008. – 708 с.
Бондарєва М. Належність та допустимість доказів у нотаріальному процесі / М. Бондарєва, Н. Василина // Бюлетень Міністерства юстиції України. –2010. – № 7. – С. 75-81.
Васильєва К. Предмет доказування у цивільному судочинстві: проблемні питання / К. Васильєва // Юридичний журнал. – 2010. – № 4. – С. 120-124.
Марчак В. Висновок експерта як доказ для суду при визнанні особи обмежено осудною / В. Марчак, О. Ревенок // Вісник Верховного суду України. –2011. – № 2. – С. 31-36.
Марченко Р.В. Окремі проблеми застосування законодавчих положень про докази в цивільному процесі / Р.В. Марченко // Право і безпека. – 2009. – № 3. – С. 100-103.
Позовне провадження: монографія / [В. В. Комаров та ін.] ; за ред. проф. В. В. Комарова. – Х.: Право, 2011. – 552 с.
Руда Т.В. Належність і допустимість доказів у цивільному процесі США та України: порівняльно-правовий аналіз / Т.В. Руда // Вісник Верховного Суду України. – № 12. – 2009. – С. 40-45.
Смуригин О. Проблеми з оцінкою доказів у судовому засіданні / О. Смуригин // Вісник Верховного Суду України. – 2010. – № 10. – С. 36-40.
Тертишніков Р.В. Доказування і докази в судочинстві України Науково-практичний посібник / Р.В. Тертишников. – Х.: Консул, 2002. – 408 с.
Тертишніков Р.В. Співвідношення доказів і засобів доказування у цивільному судочинстві // Р.В. Тертишніков // Проблеми законності. – 2007. – № 92. – С. 55-60.
Тимченко Г. Основні поняття доказового права України: проблеми законодавчого закріплення // Г. Тимченко // Право України. – 2010. – № 12. – С. 220-227.
Феннич В.П. Процесуальні засоби доказування при розгляді справ окремого провадження / В.П. Феннич // Часипис Хмельницького університету управління та права. – 2010. – Вип. 3. – С. 65-69.
Фурса С.Я. Докази і доказування у цивільному процесі: Науково-практичний посібник. (Серія: Процесуальні науки) / С.Я. Фурса, Т.В. Цюра. – К.: Видавець Фурса С. Я., КНТ, 2005. – 256 с.

Тема 20. Цивільна юрисдикція. Підсудність
Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 40-44. – Ст. 356.
Сімейний кодекс України від 10 січня 2002 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 21-22. – Ст. 135.
Кодекс законів про працю УРСР від 10 грудня 1971 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/322-08
Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 3-4. – Ст. 27.
Житловий кодекс УРСР від 30 червня 1983 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5464-10
Кодекс адміністративного судочинства від 6 липня 2005 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 35-36, № 37. – Ст. 446.
Про судоустрій та статус суддів: Закон України від 7 липня 2010 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – № 41-42, № 43, № 44-45. – Ст. 529.
Про Конституційний Суд України: Закон України від 16 жовтня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 49. – Ст. 272.
Про третейські суди: Закон України від 11 травня 2004 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 35. – Ст. 412.
Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні: Закон України від 11 грудня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 15. – Ст. 232.
Про застосування норм цивільного процесуального законодавства при розгляді справ у суді першої інстанції: Постанова Пленуму Верховного Суду України № 2 від 12 червня 2009 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v0002700-09.
Про посилення судового захисту прав та свобод людини і громадянина: Постанова Пленуму Верховного Суду України № 7 від 30 вересня 1997 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0007700-97.
Балюк М.І., Луспеник Д.Д. Практика застосування Цивільного процесуального кодексу України (цивільний процес у питаннях і відповідях). Коментарії, рекомендації, пропозиції. Серія “Судова практика” / М.І. Балюк, Д.Д. Луспеник. – Х.: Харків юридичний, 2008. – 708 с.
Бігун В. Підсудність цивільних справ за участю іноземного елемента / В. Бігун // Вісник Академії правових наук України. –1998. – № 4. – С. 167-177.
Білоусов Ю.В. Судовий захист цивільних прав: окремі питання процесуальної юрисдикції / Ю.В. Білоусов // Еволюція цивільного законодавства: проблеми теорії і практики. –2004.– № 29/04. – С. 601-610.
Бурак О. Загальні питання розмежування цивільної, господарської та адміністративної юрисдикції / О. Бурак // Вісник Вищого адміністративного суду України. – 2010. – № 1. – С. 76-81.
Кучинська О. Проблеми єдності системи судів загальної юрисдикції у світлі Закону України «Про судоустрій і статус суддів» / О. Кучинська // Право України. – 2010. – № 11. – С. 200-205.
Притика Ю.Д. Питання компетенції третейського суду та підвідомчості справ / Ю.Д. Притика // Бюлетень міністерства юстиції України. – 2004. – № 8. – С. 21-33.
Сілантьєва Е.Є., Деякі проблеми розмежування юрисдикції спеціалізованих судів / Е.С. Сілантьєва // Проблеми законності. – 2008. – № 98. – С. 168-175.
Ференц О. Подвідомчість справ, що виникають із житлових відносин, судам загальної юрисдикції / О. Ференц // Підприємництво, господарство і право. – 2010. – № 6. – С. 41-45.
Ференц О. Понятійний апарат інституту юрисдикції загальних судів: проблеми розмежування / О. Ференц // Підприємництво, господарство і право. – 2008. – № 7. – С. 149-151.
Ференц О. Практика розмежування цивільної та адміністративної юрисдикцій судів / О. Ференц // Вісник Львівського університету. – 2011. – № 52,серія «юридична». – С. 205-211.
Юшкевич О.Г. Щодо питання розмежування видів судової юрисдикції / О.Г. Юшкевич // Вісник ХНУВС. – 2010. – № 4 ч. 1. – С. 29-36.

Теми 21. Процесуальні строки. Судові витрати.
Заходи процесуального примусу
Про строки розгляду судами кримінальних та цивільних справ: Постанова Пленуму Верховного Суду України № 3 від 1 квітня 1994 р. Електронний ресурс. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0003700-94
Про практику застосування судами процесуального законодавства при розгляді цивільних справ по першій інстанції: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 21.12.1990 р. № 9 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Про підготовку цивільних справ до судового розгляду: Постанова Пленуму Верховного Суду України № 1 від 05.031990 р. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0705–98
Про усунення тяганини при розгляді судами справ: Лист Верховного Суду України від 1 грудня 2003 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
Про безоплатну правову допомогу: Закон України від 2 червня 2011 р.: за станом на 18 вересня 2012 р. [Електронний ресурс]. Режим доступу: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Про граничні розмір компенсації витрат на правову допомогу у цивільних та адміністративних справах: від 20 грудня 2011 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2012. – № 29. – Ст.343.
Про соціальні послуги: Закон України від 19 червня 2003 р. [Електронний ресурс]. Режим доступу: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Про судовий збір: Закон України від 8 липня 2011 р. [Електронний ресурс]. Режим доступу: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Про затвердження Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон: Наказ Міністерства фінансів України № 59 від 13 березня 1998 р. [Електронний ресурс]. Режим доступу: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Про визначення розміру витрат, пов’язаних з розшуком відповідачів у цивільних справах: Постанова Кабінету Міністрів України № 78 від 1 лютого 1995 р. [Електронний ресурс]. Режим доступу: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Про граничні розміри компенсації витрат, пов’язаних з розглядом цивільних та адміністративних справ, і порядок їх компенсації за рахунок держави: Постанова Кабінету Міністрів України № 590 від 27 квітня 2006 р. [Електронний ресурс]. Режим доступу: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Інструкції про порядок і розміри компенсації (відшкодування) витрат та виплати винагороди особам, що викликаються до органів дізнання, досудового слідства, прокуратури, суду або до органів, у провадженні яких перебувають справи про адміністративні правопорушення, та виплати державним спеціалізованим установам судової експертизи за виконання їх працівниками функцій експертів і спеціалістів» № 710 від 1 липня 1996 р. [Електронний ресурс]. Режим доступу: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Про затвердження Порядку обчислення середньої заробітної плати: Постанова Кабінету Міністрів України № 100 від 8 лютого 1995 р. [Електронний ресурс]. Режим доступу: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Про порядок визначення друкованого засобу масової інформації, у якому розміщуються оголошення про виклик до суду відповідача, третіх осіб, свідків, місце фактичного проживання (перебування) яких невідоме: Постанова Кабінету Міністрів України № 52 від 25 січня 2006 р. [Електронний ресурс]. Режим доступу: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів: Постанова Кабінету Міністрів України № 98 від 24 жовтня 2011 р. [Електронний ресурс]. Режим доступу: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Про застосування норм цивільного процесуального законодавства при розгляді справ у суді першої інстанції: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 12 червня 2009 р. [Електронний ресурс]. Режим доступу: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
Про Концепцію вдосконалення судівництва для утвердження справедливого суду в Україні відповідно до європейських стандартів: Указ Президента від 10 травня 2006 р. № 361 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Андрейчук О.В. Классификация временных параметров гражданского процессуального права Украины / О.В. Андрейчук // Закон и жизнь. – 2007. – № 12(193). – С. 41-45.
Андрійчук О.В. Види цивільних процесуальних строків у цивільному процесі України / О.В. Андрійчук // Судова апеляція. – 2007. – № 4. – С. 58-65.
Андрійчук О.В. Зміст часових параметрів у цивільному процесі України / О.В. Андрійчук // Право України. – 2007. - № 11.- С. 105-110.
Андрійчук О.В. Обчислення цивільно-процесуальних строків / О.В. Андрійчук // Вісник академії прокуратури України. – 2007. - № 3. – С. 113-117.
Андрійчук О.В. Про історико-філософський аспект часу щодо цивільного процесу України / О.В. Андрійчук // Науковий вісник Волинського державного університету імені Лесі Українки. – 2007. – № 14. – С. 5-11.
Андрійчук О.В. Процесуальні строки у цивільному процесі України: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / О.В. Андрійчук. – К., 2009. –19 с.
Андрійчук О.В. Суть та значення строків у цивільному процесуальному праві України / О.В. Андрійчук // Вісник прокуратури. – 2007. - № 7(73). - С. 103-108.
Баженова Б. Доступ до правосуддя у Великобританії / Б. Боженова // Право України. – 2006. – № 1. – С. 34–36.
Бартовщук О. Судовий розгляд у розумні строки: мрії чи реальність? / О. Бартощук // Право України. – 2006. – № 7. – С. 46-48.
Вахонєва Т. Цільове призначення цивільно-правових строків / Т. Вахонєва // Підприємництво, господарство і право. – 2004. – № 9. – С. 68-71.
Вахонєва Т.М. Процесуальні строки захисту цивільних прав за новим цивільно-процесуальним законодавством / Т.М. Вахонєва // Держава і право. Збірник наукових праць. – 2005. – Вип. 27. – С. 342-348.
Волинець А. Порушення строків судового розгляду: хто винен? / А. Волинець // Юридичний журнал. – 2007. – № 2. – С. 129-131.
Исаева Е.В. Процессуальные строки в гражданском и арбитражном процессе / Е. В. Исаева. – М. : Волтер Клувер, 2005. –341с.
Лічман Л.Г. Підвищення ефективності правозастосування в контексті строків розгляду цивільних справ / Л.Г. Лічман // Вісник Верховного суду України. – 2009. – № 3. – С. 43-48.
Рожнов О.В. Деякі питання регламентації строків у цивільному судочинстві / О.В. Рожнов // Проблеми законності. – Х., 2004. – Вип.67. – С. 55- 61.
Бичкова С. С. Експертиза в цивільному процесі України: автореф. дис. ... канд. юрид. наук.: 12.00.03 / С.С. Бичкова. – Київ, 2003. – 16 с.
Білоусов Ю.В. Судові витрати як складова доступності правосуддя / Ю.В. Білоусов // Університетські наукові записки. Часопис Хмельницького університету управління та права. – 2005. – № 3. – С. 66-71.
Богля С. С. Судові витрати в цивільному судочинстві: автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / С. С. Богля. – Xарків, 2005. – 17 с.
Бондарук А.Ю. Застосуваннязаходів процесуального примусу по забезпеченню цивільного позову / А.БЮ. Бондарук // Південноукраїнський правничий часопис. – 2008. – № 4. – С. 118-120.
Захарова О. Витрати на правову допомогу за ЦПК України / О. Захарова // Вища школа. – 2008. – № 6. – С. 25-28.
Захарова О.С. Відшкодування витрат на правову допомогу за Цивільним процесуальним законодавством України / О.С. Захарова // Часопис Академії адвокатури України. – Число 1(1), квітень 2008. – С. 56-59.
Кондрат’єва Л.А. Судові витрати в цивільному процесі / Л.А. Кондрат’єва, А.Л. Прокопюк // Вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. – 2011. – Вип. 597. – С. 74-78.
Кожевников, С.Н. Государственное принуждение: особенности и содержание [Текст] / С. Н. Кожевников // Сов. государство и право.
· 1978.
· № 5.
· С. 52-53.
Лукіна І.М. Заходи процесуальної відповідальності щодо позбавлення порушника суб’єктивного цивільного процесуального права / І.М. Лукіна // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 1. – С. 347-354.
Лукіна І.М. Немайнова відповідальність як один з видів цивільної процесуальної відповідальності / І.М. Лукіна // Вісник НУВС. – 2005. – № 29. – С. 347-351.
Лукіна І.М. Проблеми класифікації цивільної процесуальної відповідальності / І.М. Лукіна // Підприємництво, господарство і право. – 2012. – № 9.– С. 46-49.
Лукіна І.М. Цивільна процесуальна відповідальність (на прикладі майнової відповідальності) / І.М. Лукіна // Право і безпека. – 2005. – № 4/2. – С. 149-151.
Лукіна І.М. Цивільне процесуальне правопорушення як підстава цивільної процесуальної відповідальності / І.М. Лукіна // Право і безпека. – 2012. – № 1. – С. 267-271.
Угриновська О.І. Витрати на правову допомогу: проблеми відшкодування / О.І. Угриновська // Університетські наукові записки. Часопис Хмельницького університету управління та права – 2009. – № 1. – С. 77-82.
Тертишнік В. Верховенство права і закону / В.Тертишнік // Право України. – 2010. – № 6 – С. 87.
Чечина Н.А. Об уголовно-процессуальной и гражданско-процессуальной ответственности [Текст] / Н.А. Чечина, П.С. Элькинд // Сов. государство и право.
· 1973.
· № 9.
· С. 35-36.
Шадура Д. М. [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] [Електронний ресурс]. Режим доступу: // [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Штефан М.Й. Санкції у цивільному процесуальному праві / М.Й. Штефан // Вісник Академії правових наук. – 2003. – № 2-3. – С. 482–495.

Теми 22. Пред’явлення позову. Відкриття провадження у справі
Про виконавче провадження: Закон України від 21 квітня 1999 р. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/606-14
Про державну виконавчу службу: Закон України від 24 березня 1998 р. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/202/98-%D0%B2%D1%80
Про звернення громадян: Закон України від 2 жовтня 1996 р. / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/393/96-%D0%B2%D1%80
Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини: Закон України від 23 грудня 1997 р. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/776/97.
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ][Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/va009700-06
Сімейний кодекс України від 10 січня 2002 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 40-41, 42. – Ст. 135.
Про третейські суди: Закон України від 11 травня 2004 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 35. – Ст. 412.
Про судовий збір: Закон України від 08 липня 2011 р.: // Відомості Верховної Ради України. – 2012. – № 14. – Ст.87.
Про застосування норм цивільного процесуального законодавства при розгляді справ у суді першої інстанції: Постанова Пленуму Верховного Суду України № 2 від 12 червня 2009 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0002700-09
Про практику застосування судами земельного законодавства при розгляді цивільних справ: Постанова Пленуму Верховного Суду України № 7 від 16 квітня 2004 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/va007700-04
Андріїв Д. Забезпечення цивільного позову у справах про злочини, об’єктом яких є право власності на жиле приміщення / Д. Андріїв // Вісник Львівського університету. – 2011. – № 52 ю. – С. 358-365.
Бичкова С. Особливості цивільної процесуальної правосубєктності іноземних осіб в Україні / С. Бичкова, Н. Чучкова // Право України. – 2011 – № 2 – С. 217.
Бичкова С.С Подання позовної заяви та участь у цивільних справах як форма участі у позовному провадженні органів та осіб, яким законом надано право захищати права та інтереси інших осіб / С.С. Бичкова // Вісник ЛДУВС імені Е.О. Дідоренка. – 2010. – № 3. – С. 113-138.
Балюк М.І. Практика застосування цивільного процесуального кодексу України (цивільний процес у питаннях і відповідях). Коментарі, рекомендації, пропозиції / М.І. Балюк, Д.Д. Луспеник. – Харків: Харків юридичний, 2008. – 708 с.
Бичкова С.С. Загальні суб’єктивні процесуальні права осіб, які беруть участь у справах позовного провадження / С.С. Бичкова // Науковий вісник ЛьвДУВС. Серія юридична. – 2010. – № 3. – С. 119-127.
Бичкова С.С. Зустрічний позов як цивільна процесуальна форма захисту інтересів відповідача / С.С. Бичкова // Вісник Верховного Суду України. – 2010. – № 10. – С. 41-44.
Бичкова С.С. Цивільний процесуальний правовий статус осіб, які беруть участь у справах позовного провадження [Текст]: монографія / С.С. Бичкова.-К.: Атіка, 2011.-420 с.
Буга Г. Історичний розвиток інституту забезпечення позову / Г. Буга // Підприємництво, господарство і право. – 2010. – № 4. – С. 107-111.
Буга Г. Способи забезпечення позову й їх особливості в цивільному процесуальномі праві / Г. Буга // Підприємництво, господарство і право. – 2010. – № 2. – С. 97-100.
Воробель У.Б. Правові наслідки недотримання форми та змісту позовної заяви в цивільному процесі / У.Б. Воробель// Часопис Академії адвокатури України. – 2011. – № 10. – С. 1-8.
Грабовська О.О. Проблеми реалізації змагальних прав у цивільному судочинстві / О. О. Грабовська // Судова апеляція. – 2011. – № 4 (25). – С. 93-98.
Літвінова О.В. Особливі відмінності цивільного позову у кримінальному та цивільному судочинстві / О.В. Літвінова // Право і безпека. – 2009 – № 4. – С. 158-162.
Луспеник Д.Д. Розгляд цивільних справ судом першої інстанції / Д.Д. Луспеник. – Харків: Харків юридичний, 2006. – 480 с.
Позовне провадження: монографія / [В. В. Комаров та ін.] ; за ред. проф. В. В. Комарова. – Х.: Право, 2011. – 552 с.
Примак В. Питання забезпечення позову в нормах процесуального законодавства України / В. Примак // Юридична Україна. – 2003. – № 2. – С. 76–84.
Проблеми теорії та практики цивільного судочинства [Текст] : монографія / В. В. Комаров, В. І. Тертишніков, В. В. Баранкова [та ін.]; за заг. ред. проф. В. В. Комарова. – Х. : Харків юридичний, 2008. – 928 с.
Макарчук В. В. Актуальні питання забезпечення доступу до правосуддя / В. В. Макарчук // Судова апеляція. – № 2 (19). – 2010. – С. 17-23.
Позовне провадження: монографія / [В. В. Комаров та ін.] ; за ред. проф. В. В. Комарова. – Х.: Право, 2011. – 552 с.
Проблеми теорії та практики цивільного судочинства [Текст] : монографія / В. В. Комаров, В. І. Тертишніков, В. В. Баранкова [та ін.]; за заг. ред. проф. В. В. Комарова. – Х. : Харків юридичний, 2008. – 928 с.
Сеник С. Відмова у відкритті провадження у цивільній справі / С. Сеник // Вісник Львівського університету. – 2011. – Вип. 53. – С. 218-224.
Тимченко Г.П. Принцип доступності судового захисту в історичному та теоретичному аспектах / Г.П. Тимченко // Судова апеляція. – 2010. – № 3 (20). – С. 6-12.
Тимченко Г. Мирова угода в науці цивільного процесуального права / Г.Тимченко // Право України. – 2004.
· № 8.
· С.104-107.

Тема 23. Провадження у справі до судового розгляду
Про третейські суди: Закон України від 11 травня 2004 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 13. – Ст. 64
Про авторське право і суміжні права: Закон України від 23 грудня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 35. – Ст. 64.
Про застосування норм цивільного процесуального законодавства, що регулюють провадження у справі до судового розгляду: Постанова Пленуму Верховного Суду України № 5 від 12 червня 2009 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0005700-09
Про застосування норм цивільного процесуального законодавства при розгляді справ у суді першої інстанції: Постанова Пленуму Верховного Суду України № 2 від 12 червня 2009 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
Про затвердження Інструкції про порядок роботи з технічними засобами відеозапису ходу і результатів процесуальних дій, проведених у режимі відеоконференції, під час судового засідання (кримінального провадження): Наказ Державної судової адміністрації України № 155 від 15 листопада 2012 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/SA12051.html
Про затвердження Інструкції про порядок роботи з технічними засобами фіксування судового процесу (судового засідання): Наказ Державної судової адміністрації України № 108 від 20 вересня 2012 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://court.gov.ua/dsa/14/N1082012/
Про затвердження Положення про автоматизовану систему документообігу суду: Рішення Ради суддів України від 26 листопада 2010 р. № 30. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.court.gov.ua/969076/Ppasds1/.
Про затвердження Інструкції з діловодства в місцевому загальному суді: Наказ Державної судової адміністрації від 27 червня 2006 р. № 68: за станом на 1 січня 2013 р. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0860-06.
Про затвердження Положення про автоматизовану систему документообігу суду: Рішення Ради суддів України від 26 листопада 2010 р. № 30. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Про застосування норм цивільного процесуального законодавства при розгляді справ у суді першої інстанції: Постанова Пленуму Верховного Суду України № 2 від 12 червня 2009 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v0002700-09
Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя: Постанова Пленуму Верховного Суду України № 9 від 1 листопада 1996 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0009700-96
Про судове рішення у цивільній справі: Постанова Пленуму Верховного Суду України № 14 від 18 грудня 2009 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0014700-09
Балюк М.І. Практика застосування цивільного процесуального кодексу України (цивільний процес у питаннях і відповідях). Коментарі, рекомендації, пропозиції / М.І. Балюк, Д.Д. Луспеник. – Харків: Харків юридичний, 2008. – 708 с.
Васильєв С.В. Довідник з підготовки до судового розгляду окремих категорій цивільних справ.
· 3-є вид. / С.В. Васильєв
· Х. Еспада, 2010. – 464 с.
Воробель У.Б. Залишення позивачем судового засідання як підстава залишення заяви без розгляду / У.Б. Воробель // Науковий вісник ЛьвДУВС. Серія юридична. – 2010. – № 4. – С. 140-152.
Воробель У.Б. Процедурні особливості залишення заяви без розгляду у зв’язку з повторною неявкою позивача / У.Б. Воробель // Вісник Вищої ради юстиції. – 2012. – № 1 (9). – С. 73-93.
Грабовська О.О. Провадження у справі до судового розгляду: проблеми теорії та судової практики / О.О. Грабовська // Держава і право. – 2009. – Вип. 46. – С. 311-315.
Іванченко О.П. Мета та завдання попереднього судового засідання як елементу підготовки цивільної справи до судового розгляду / О.П. Іванченко // Вісник Академії адвокатури України. – 2009. – № 3 (16). – С. 27-32
Іванченко О.П. Процедура розкриття доказів на стадії підготовки справи до судового розгляду у цивільному процесі України / О.П. Іванченко // Часопис Київського університету права. – 2010. – № 1. – С. 173-178.
Іванченко О.П. Примирення сторін як мета проведення попереднього судового засідання/ О.П. Іванченко // Часопис Академії адвокатури України. – 2009. – № 5. – С 1-5.
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] Допит сторін, третіх осіб, їх представників як свідків (під присягою) у цивільному процесі: проблеми теорії і судової практики та шляхи їх вирішення / Д.Д. Луспеник // Вісник Верховного Суду України. – 2007. – № 3. – С. 28-34.
Луспеник Д.Д. Розгляд цивільних справ судом першої інстанції: навчально-практичний посібник / Д.Д. Луспеник. – Х.: Харків юридичний, 2006. – 480 с.
Позовне провадження: монографія / [В. В. Комаров та ін.] ; за ред. проф. В. В. Комарова. – Х.: Право, 2011. – 552 с.
Позовне провадження: монографія / [В. В. Комаров та ін.] ; за ред. проф. В. В. Комарова. – Х.: Право, 2011. – 552 с.
Проблеми теорії та практики цивільного судочинства: монографія / [В. В. Комаров В. І. Тертишніков В. В. Баранкова та ін.] За заг. ред. професора В. В. Комарова. – Х.: Харків юридичний, 2008. – 928 с.
Комлик В.В. Судовий розгляд цивільної справи протягом розумного строку / В.В. Комлик // Університетські наукові записки. – 2009. – № 1. – С. 151-154.
Смуригин О. Проблеми з оцінкою доказів у судовому засіданні / О. Смуригин // Вісник Верховного Суду України. – 2010. – № 10. – С. 36-40.
Тимченко Г.П. Принцип гласності й відкритості судового розгляду в цивільному судочинстві / Г.П. Тимченко // Часопис Київського університету права. – 2007. – № 3. – С. 114-118.
Тимченко Г. Судові дебати як етап судового розгляду в цивільному процесі / Г. Тимченко // Право України. – 2008. – № 6. – С. 125-128.
Тимченко Г.П. Принципи гласності і відкритості судового розгляду: теорія, історія та перспективи розвитку / Г.П. Тимченко // Держава і право. –2010. – № 49. – С. 258-265.
Тимченко Г.П. Підготовка справи до судового розгляду: витоки та сучасний стан / Г.П. Тимченко // Часопис Київського університету права. – 2010. – № 3. – С. 142-146.

Тема 24. Судовий розгляд цивільної справи
Про затвердження Інструкції про порядок роботи з технічними засобами фіксування судового процесу (судового засідання): Наказ Державної судової адміністрації України № 108 від 20 вересня 2012 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://court.gov.ua/dsa/14/N1082012/
Про затвердження Положення про автоматизовану систему документообігу суду: Рішення Ради суддів України від 26 листопада 2010 р. № 30. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.court.gov.ua/969076/Ppasds1/.
Про затвердження Інструкції з діловодства в місцевому загальному суді: Наказ Державної судової адміністрації від 27 червня 2006 р. № 68 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0860-06.
Про застосування норм цивільного процесуального законодавства при розгляді справ у суді першої інстанції: Постанова Пленуму Верховного Суду України № 2 від 12 червня 2009 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v0002700-09
Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя: Постанова Пленуму Верховного Суду України № 9 від 1 листопада 1996 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0009700-96
Про судове рішення у цивільній справі: Постанова Пленуму Верховного Суду України № 14 від 18 грудня 2009 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0014700-09
Балюк М.І. Практика застосування цивільного процесуального кодексу України (цивільний процес у питаннях і відповідях). Коментарі, рекомендації, пропозиції / М.І. Балюк, Д.Д. Луспеник. – Харків: Харків юридичний, 2008. – 708 с.
Васильєв С.В. Довідник з підготовки до судового розгляду окремих категорій цивільних справ.
· 3-є вид. / С.В. Васильєв
· Х. Еспада, 2010. – 464 с.
Воробель У.Б. Залишення позивачем судового засідання як підстава залишення заяви без розгляду / У.Б. Воробель // Науковий вісник ЛьвДУВС. Серія юридична. – 2010. – № 4. – С. 140-152.
Воробель У.Б. Процедурні особливості залишення заяви без розгляду у зв’язку з повторною неявкою позивача / У.Б. Воробель // Вісник Вищої ради юстиції. – 2012. – № 1 (9). – С. 73-93.
Грабовська О.О. Провадження у справі до судового розгляду: проблеми теорії та судової практики / О.О. Грабовська // Держава і право. – 2009. – Вип. 46. – С. 311-315.
Іванченко О.П. Мета та завдання попереднього судового засідання як елементу підготовки цивільної справи до судового розгляду / О.П. Іванченко // Вісник Академії адвокатури України. – 2009. – № 3 (16). – С. 27-32
Іванченко О.П. Процедура розкриття доказів на стадії підготовки справи до судового розгляду у цивільному процесі України / О.П. Іванченко // Часопис Київського університету права. – 2010. – № 1. – С. 173-178.
Іванченко О.П. Примирення сторін як мета проведення попереднього судового засідання/ О.П. Іванченко // Часопис Академії адвокатури України. – 2009. – № 5. – С 1-5.
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] Допит сторін, третіх осіб, їх представників як свідків (під присягою) у цивільному процесі: проблеми теорії і судової практики та шляхи їх вирішення / Д.Д. Луспеник // Вісник Верховного Суду України. – 2007. – № 3. – С. 28-34.
Луспеник Д.Д. Розгляд цивільних справ судом першої інстанції: навчально-практичний посібник / Д.Д. Луспеник. – Х.: Харків юридичний, 2006. – 480 с.
Позовне провадження: монографія / [В. В. Комаров та ін.] ; за ред. проф. В. В. Комарова. – Х.: Право, 2011. – 552 с.
Позовне провадження: монографія / [В. В. Комаров та ін.] ; за ред. проф. В. В. Комарова. – Х.: Право, 2011. – 552 с.
Проблеми теорії та практики цивільного судочинства: монографія / [В. В. Комаров В. І. Тертишніков В. В. Баранкова та ін.] За заг. ред. професора В. В. Комарова. – Х.: Харків юридичний, 2008. – 928 с.
Комлик В.В. Судовий розгляд цивільної справи протягом розумного строку / В.В. Комлик // Університетські наукові записки. – 2009. – № 1. – С. 151-154.
Смуригин О. Проблеми з оцінкою доказів у судовому засіданні / О. Смуригин // Вісник Верховного Суду України. – 2010. – № 10. – С. 36-40.
Тимченко Г.П. Принцип гласності й відкритості судового розгляду в цивільному судочинстві / Г.П. Тимченко // Часопис Київського університету права. – 2007. – № 3. – С. 114-118.
Тимченко Г. Судові дебати як етап судового розгляду в цивільному процесі / Г. Тимченко // Право України. – 2008. – № 6. – С. 125-128.
Тимченко Г.П. Принципи гласності і відкритості судового розгляду: теорія, історія та перспективи розвитку / Г.П. Тимченко // Держава і право. –2010. – № 49. – С. 258-265.
Тимченко Г.П. Підготовка справи до судового розгляду: витоки та сучасний стан / Г.П. Тимченко // Часопис Київського університету права. – 2010. – № 3.

Тема 25. Заочний розгляд. Судові рішення
Про судовий збір: Закон України від 08 липня 2011 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2012. – № 14. – Ст.87.
Про доступ до судових рішень: Закон України від 22 грудня 2005 р.: за станом на 15 червня 2012 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
Практика ухвалення та перегляду судами заочних рiшень у цивiльних справах: Узагальнення Верховного Суду України [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://sudpraktika.in.ua/praktika-uxvalennya-ta-pereglyadu-sudami-zaochnix-rishen-u-civilnix-spravax/
Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя: Постанова Пленуму Верховного Суду України № 9 від 1 листопада 1996 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
Про застосування норм цивільного процесуального законодавства при розгляді справ у суді першої інстанції: Постанова Пленуму Верховного Суду України № 2 від 12 червня 2009 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
Про затвердження Правил надання послуг поштового зв’язку: Постанова Кабінету міністрів України від 05 березня 2009 р. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/270-2009-%D0%BF.
Про судове рішення у цивільній справі: Постанова Пленуму Верховного Суду України № 14 від 18 грудня 2009 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
Андронов І.В. Джерела рішення суду / І.В. Андронов //Митна справа. – 2006. – № 6 (48). – С. 47-52.
Андронов І.В. Межі законної сили рішення суду / І.В. Андронов // Юридичний вісник. – 2007. – № 2. – С. 35-39.
Андронов І.В. Питання класифікації рішень суду в цивільному процесі України / І.В. Андронов //Університет. наук. записки. – 2006. – № 3-4 (19-20). – С. 204-207.
Андронов І.В. Рішення суду першої інстанції в цивільному процесі України: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / І.В. Андронов. – О., 2008. – 20 с.
Балюк М.І. Практика застосування цивільного процесуального кодексу України (цивільний процес у питаннях і відповідях). Коментарі, рекомендації, пропозиції / М.І. Балюк, Д.Д. Луспеник. – Харків: Харків юридичний, 2008. – 708 с.
Великорода О.М. Скасування та оскарження заочного рішення / О.М. Великорода // Вісник Академії адвокатури України. – 2011. – № 3(22). – С. 17-21.
Гаврік Р.О. Виключність як властивість рішення суду в цивільній справі, що набрало законної сили / Р.О. Гаврік // Юридична Україна. – 2010. – № 6. – С. 74-81.
Гаврік Р.О. Динамічний елемент законної сили рішення суду першої інстанції / Р.О. Гаврік // Часопис Хмельницького університету управління та права. – 2010. – № 1. – С. 32-39.
Гаврік Р.О. Стабільність як елемент законної сили рішення суду у цивільній справі / Р.О. Гаврік // Часопис Хмельницького університету управління та права. 2009. – № 3. – С. 97-104.
Гаврік Р.О. Сутність та зміст законної сили рішення суду у цивільній справі / Р.О. Гаврік // Часопис Хмельницького університету управління та права. – 2008. – № 2. – С. 79-86.
Кучерук К.І. Заочний розгляд цивільних справ як форма цивільного судочинства / К.І. Кучерук // Держава та регіони. – 2010. – № 2. – С. 45-48.
Лусненик Д.Д. Заочний розгляд справи: проблемні новели ЦПК / Д.Д. Лусненик // Юридичний вісник України. – 2006. – № 9. – С. 35-39.
Луспеник Д.Д. Законність, обґрунтованість і справедливість судового рішення - основні чинники авторитету судової влади / Д.Д. Луспеник // Вісник Верховного Суду України. – 2010. – № 1. – С.10-12.
Луспеник Д.Д. Розгляд цивільних справ судом першої інстанції: навчально-практичний посібник / Д.Д. Луспеник. – Х.: Харків юридичний, 2006. – 480 с.
Навроцька Ю.В. Заочний розгляд справи в цивільному процесі України : монографія / Ю.В. Навроцька. – К. : Юрінком Інтер, 2009. – 680 с.
Навроцька Ю.В. Згода позивача на заочний розгляд справи в цивільному судочинстві / Ю.В. Навроцька // Часопис Академії адвокатури України. – 2009. – № 4. – С. 1-5.
Навроцька Ю.В. Підстави та наслідки скасування заочного рішення судом, що його ухвалив / Ю.В. Навроцька // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2009. – Вип. 48. – С. 142–150.
Позовне провадження: монографія / [В. В. Комаров та ін.] ; за ред. проф. В. В. Комарова. – Х.: Право, 2011. – 552 с.
Талан Л. До питання про сутність судового рішення в цивільному й господарському судочинстві / Л. Талан // Проблеми законності. – 2009. – № 103. – С. 75-81.
Фазикош Г.В. Становлення та розвиток доктрини судового рішення в цивільному процесуальному праві / Г.В. Фазикош // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Право. – 2008. – № 9. – С. 219-223.
Шиманович О. Поняття та сутність ухвал суду першої інстанції в цивільному процесуальному праві України / О. Шиманович // Підприємництво, господарство і право. – 2010. – № 6. – С. 36-40.Тема 26. Наказне провадження
Про виконавче провадження: Закон України від 21 квітня 1999 р. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/606-14
Про звернення громадян: Закон України від 2 жовтня 1996 р. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/393/96-%D0%B2%D1%80
Про Концепцію вдосконалення судівництва для утвердження справедливого суду в Україні відповідно до європейських стандартів: Указ Президента від 10 травня 2006 р. № 361 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/361/2006
Про узагальнення судової практики розгляду судами скарг на рішення, дії або бездіяльність державного виконавця чи іншої посадової особи державної виконавчої служби під час виконання судового рішення у цивільній справі: Постанова Пленуму Вищого спецiалiзованого суду України з розгляду цивiльних i кримiнальних справ від 21 грудня 2011 р. № 16 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://sc.gov.ua/ua/postanovi_za_2011_rik
Про практику розгляду судами заяв у порядку наказного провадження: Постанова Вищого спецiалiзований суду України з розгляду цивiльних i кримiнальних справ від 23 грудня 2011 р. № 14 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://sc.gov.ua/ua/postanovi_za_2011_rik
Бичкова С.С. Можливість участі в наказному провадженні інших учасників цивільного процесу / С.С. Бичкова // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ. – 2009. – № 6. – С. 51-59.
Грабар Н. Особливості наказного провадження як спрощеної правової процедури / Н. Грабар // Право України. – 2011 – № 4 – С. 169.
Дубчак Л.С. Наказне та окреме провадження в цивільному судочинстві України [Текст]: навч. посіб. / Дубчак Л. С. – К.: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2010. – 137 с.
Логінова С. Наказне провадження у цивільному судочинстві України / С. Логінова // Право України. – 2006. – № 7. – С. 76-79.
Пасенюк О. Судовий наказ як засіб посилення судового контролю за виконанням постанови адміністративних судів / О. Пасенюк // Право України. – 2010. – № 5. – С.40.
Сеник С. Особливості наказного провадження / С. Сеник // Підприємництво, господарство і право. – 2008. – № 6. – С. 35-38.
Сеник С. Поняття та характерні ознаки наказного провадження / С. Сеник // Вісник Львівського університету. Серію юридична. – 2010. – № 51. – С. 218-222.
Шабалін А. Особливості становлення та розвитку інституту наказного провадження в європейському процесуальному праві / А. Шабалін // Право України. – 2010. – № 12 – С. 276.
Шабалін А.В. Історія розвитку наказного провадження у цивільному процесі України / А.В. Шабалін // Держава і право. – 2008. – № 40. – С. 329-334.
Шабалін А.В. Стадії наказного провадження : поняття, класифікація та характеристика / А.В. Шабалін // Держава і право. – 2008. – № 42. – С. 391-395.

Тема 27. Окреме провадження
Сімейний кодекс України від 10 січня 2002 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 40-41, 42. – Ст. 135.
Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – №№ 40-44. – Ст.356.
Про судовий збір: Закон України від 8 липня 2011 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2012. – № 14. – Ст.87.
Про психіатричну допомогу: Закон України від 22 лютого 2000 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 19. – Ст.143.
Про банки і банківську діяльність: Закон України від 7 грудня 2000 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 5-6. – Ст.30.
Про застосування норм цивільного процесуального законодавства при розгляді справ у суді першої інстанції: Постанова Пленуму Верховного Суду України № 2 від 12 червня 2009 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0002700-09
Про судову практику в справах про встановлення фактів, що мають юридичне значення: Постанова Пленуму Верховного Суду України № 5 від 31 березня 1995 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0005700-95
Про судову практику в справах про визнання громадянина обмежено дієздатним чи недієздатним: Постанова Пленуму Верховного Суду України № 3 від 28 березня 1972 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/v0003700-72
Про судове рішення у цивільній справі: Постанова Пленуму Верховного Суду України № 14 від 18 грудня 2009 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0014700-09
Про судову практику в цивільних справах про розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ][Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://sc.gov.ua/ua/postanovi_za_2011_rik
Балюк М.І. Практика застосування цивільного процесуального кодексу України (цивільний процес у питаннях і відповідях). Коментарі, рекомендації, пропозиції / М.І. Балюк, Д.Д. Луспеник. – Харків: Харків юридичний, 2008. – 708 с.
Бичкова С. С. Визначення складу осіб, які беруть участь у деяких справах, що можуть розглядатися в порядку окремого провадження / С.С. Бичкова // Приватне право і підприємництво. – 2011. – Вип. 8. – С. 89-93.
Болокан І.В. Правове регулювання особливостей розгляду судами справ про визнання спадщини відумерлою / І.В. Болокан // Вісник Запорізького національного університету. – 2010. – № 2. – С. 130-135.
Гузь Л.Е. Судебное установление фактов, имеющих юридическое значение [Текст] / Л.Е. Гузь. – Х.: Полиграфист, 2007. – 702 с.
Комаров В.В. Окреме провадження [Текст]: монографія / В.В. Комаров, Г. О. Світлична, І. В. Удальцова ; за ред. проф. В. В. Комарова. – Х.: Право, 2011. – 311 с.
Окреме провадження в цивільному процесі України [Текст]: навч. посіб. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / [С. В. Ківалов та ін.] ; під ред. Р.М. Мінченко. – О.: Фенікс, 2010. – 222 с.
Олійник А.С. Узагальнення практики розгляду судами цивільних справ про усиновлення дітей, позбавлення батьківських прав, встановлення опіки та піклування над дітьми / А.С. Олійник // Судова апеляція. – 2009. – № 1. – С. 136-158.
Осипова О.О. Деякі процесуальні аспекти звернення до суду із заявою про обов’язкову госпіталізацію до протитуберкульозного закладу / О.О. Осипова // Правовий вісник Української академії банківської справи. – 2010. – № 1 (3). – С. 32-139
Погребняк О. Визначення цивільної юрисдикції щодо справ про надання психіатричної допомоги у примусовому порядку / О. Погребняк // Підприємництво,господарство і право. – 2011. – № 5. – С. 53-56.
Шиманович О. М Процесуальні особливості розгляду судом справ про визнання фізичної особи безвісно відсутньою та оголошення її померлою /О.М. Шиманович // Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. Серия «Юридические науки». – 2010. – № 1. – С.85-93.
Ясинок М.М. Особливості окремого провадження у цивільному процесуальному праві України (теоретико-правовий аспект) [Текст]: монографія / М.М. Ясинок; Нац. ун-т «Одес. юрид. акад.». – Суми: Сум. нац. аграр. ун-т, 2011.  380 с.
Ясинок М.М. Розкриття банківської таємниці – новий вид справ в окремому провадженні / М.М. Ясинок // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2009. – № 2 (88). – С. 67-71.

Тема 28. Перегляд судових рішень
Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 4 листопада 1950 р. Ратифікована Законом України від 17 липня 1997 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 40. – Ст. 263.
Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини: Закон України від 23 лютого 2006 р.: // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 30. – Ст.260.
Про судоустрій та статус суддів: Закон України від 7 липня 2010 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – № 41-42, № 43, № 44-45. – Ст. 529.
Про судовий збір: Закон України від 8 липня 2011 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2012. – № 14. – Ст.87.
Про застосування цивільного процесуального законодавства при перегляді судових рішень у зв’язку з нововиявленими обставинам: Постанова Пленуму Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних і кримінальних справ від 30 березня 2012 р. № 4 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://sc.gov.ua/ua/postanovi_za_2012_rik.html
Про судове рішення у цивільній справі: Постанова Пленуму Верховного Суду України № 14 від 18 грудня 2009 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0014700-09
Узагальнення практики перегляду судових рішень у зв’язку з нововиявленими обставинами в порядку цивільного судочинства: Лист Верховного Суду України від 1 січня 2009 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://document.ua/uzagalnennja-praktiki-peregljadu-sudovih-rishen-u-zvjazku-z--doc28828.html
Про затвердження Положення про автоматизовану систему документообігу суду: Рішення Ради суддів України від 26 листопада 2010 р. № 30. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.court.gov.ua/969076/Ppasds1/.
Про судову практику розгляду цивільних справ в апеляційному порядку: Постанова Пленуму Верховного Суду України № 12 від 24 жовтня 2008 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
Бєлкін М. Проблемні питання апеляційного та касаційного оскарження судових рішень / М. Бєлкін // Право України. – 2010. – № 5. – С. 154-160.
Бородін М. Перегляд рішень, що набрали законної сили, у зв’язку з нововиявленими обставинами за новим ЦПК України / М. Бородін // Право України. – 2009. – № 11. – С. 42–43.
Бортник Ю.М. Історичний розвиток апеляційного провадження /Ю.М. Бортник // Держава і право. – 2006. – № 31. – С. 328-334.
Гнатенко А.В. Повноваження апеляційного суду при перегляді рішення суду: теоретичні та практичні спірні питання / А.В. Гнатенко, Д.Д. Луспеник // Вісник Верховного суду України. – 2008. – № 12. – С. 38-45.
Гусаров К.В. Європейські стандарти доступності правосуддя на стадіях апеляційного й касаційного перегляду судових рішень / К.В. Гусаров // Проблеми законності. – 2008. – № 99. – С. 153-162.
Гусаров К.В. Інстанційний перегляд судових рішень у цивільному судочинстві: автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.03 / Констянтин Володимирович Гусаров. – Х., 2011. – 35 с.
Гусаров, К. В. Перегляд судових рішень в апеляційному та касаційному порядках: монографія / К. В. Гусаров. – Х. : Право, 2010. – 352 с.
Дем’янова О.В. Заява про апеляційне оскарження: окремі питання правового регулювання / О.В. Дем’янова // Часопис Хмельницького університету управління та права. – 2005. – № 4. – С. 114-116.
Дем’янова О.В. Підстави застосування повноважень апеляційного суду при перегляді ухвал / О.В. Дем’янова // Держава і право. – 2006. – № 32. – С. 321-326.
Дем’янова О.В. Ухвала як об’єкт апеляційного оскарження / О.В. Дем’янова // Судова апеляція. – 2006. – № 3. – С. 22-26.
Діденко Л.В. Суб’єкти, які мають право на апеляційне оскарження / Л.В. Діденко, Д.Д. Позова // Південноукраїнський правничий часопис. –2007. – № 3. – С. 141-144.
Дудаш Т. Юридична природа рішень Європейського суду з прав людини (загальнотеоретичний аспект) / Т. Дудаш // Право України. – 2010. – № 2. – С. 173.
Ємельянова І. Проблеми призначення та проведення судової експертизи на стадії апеляційного провадження у цивільному процесі / І. Ємельянова // Право України. – 2005. – № 8. – С. 3-7.
Казьміна К.Є. Деякі теоретичні аспекти розгляду цивільних справ у порядку апеляційного провадження / К.Є. Казьміна // Вісник ЛугДУВС імені Е.О. Дідоренка. – 2010. – Спец. випуск, № 3, ч. 2. – С. 229-234.
Колобродова О.В. Місце та значення перегляду судових актів у зв’язку з нововиявленими обставинами в цивільному процесі / О.В. Клобродова // Вісник Вищої ради юстиції. – 2011. – № 3 (7). – С.60-71.
Комаров В.В. Проблеми теорії та практики цивільного судочинства : монографія / В.В. Комаров, В.І. Тертишніков, В.В. Баранковата ін.; [за ред. В.В. Комарова]. – Х.: Харків юридичний, 2008.
Корчевий Г.В. Право на оскарження судових рішень в апеляційному та касаційному порядку / Г.В. Корчевий // Судова апеляція. – 2006. – № 1. – С. 23-29.
Костюченко О.Ю. Історія зародження та розвитку інституту апеляційного оскарження судових рішень на території України / О.Ю. Костюченко // Судова апеляція. – 2006. – № 2. – С. 107-124.
Кройтор В.А. Принцип забезпечення апеляційного та касаційного оскарження рішення суду / В.А. Кройтор // Право і безпека. – 2009. – № 1. – С. 198-205.
Луспеник Д. Особливості підготовки цивільних справ до розгляду в суді апеляційної інстанції: спірні питання / Д. Луспеник // Право України. – 2007. – № 6. – С. 69-74.
Наумчук М.І. Узагальнення судової практики розгляду цивільних справ у апеляційному порядку / М.І. Наумчук // Судова апеляція. – 2006. – № 4. – С. 150-169.
Ніколів М. Деякі питання суб’єктивного складу процесу доказування в суді апеляційної інстанції / М. Ніколів // Підприємництво, господарство і право. – 2008. – № 2. – С. 69-72.
Питання цивільного процесу у практиці Верховного Суду України (19612011 рр.) / В. В. Комаров. Х., 2011. 536 с.
Проблеми теорії та практики цивільного судочинства [Текст] : монографія / В. В. Комаров, В. І. Тертишніков, В. В. Баранкова [та ін.]; за заг. ред. проф. В. В. Комарова. – Х. : Харків юридичний, 2008. – 928 с.
Сердюк В. Дублювання касаційних повноважень суддів як викривлення суті касації / В. Сердюк // Вісник Верховного Суду України. – 2008. – № 3. – С. 39-42.
Сердюк В.В. Дублювання касаційних повноважень судів як викривлення суті касації / В.В. Сердюк // Вісн. Верхов. Суду України.– 2008.– № 3.– С.39-42.
Сердюк В.В. Єдність судової системи в контексті судово-правової реформи / В.В. Сердюк // Юрид. Вісн. України. –2008. –2-8 лют. (№5). – С. 7.
Тимченко Г.П. Проблеми реалізації принципів судочинства на стадії перегляду судових рішень у зв’язку з нововиявленими обставинами обставинами / Г.П. Тимченко // Держава і право. – 2010. – Вип.. 47. – С. 312-318.
Тимченко П.М. Апеляційне провадження у цивільному процесі: теоретичні аспекти проблеми / П.М. Тимченко // Судова апеляція. – 2006. – № 2.– С. 73-80.
Факас І.Б. Конституційно-правова природа принципу забезпечення апеляційного оскарження рішення суду / І.Б. Факас // Часопис Київського університету права. – 2005. – № 1. – С. 46-50.
Фастовець В. Зміни до процесуального законодавства: перші враження / В. Фастовець // Юридичний вісник України. –2011. – № 3 (811). – 15–21 січня.
Шевчук П.І. Інститут повторної касації в цивільному судочинстві / П.І. Шевчук // Вісн. Верховн. Суду України. –2002. –№5. – С. 51.
Шицький І. Компетенція Верховного Суду України в контексті захисту права / І. Шицький // Право України. – 2010. – №10. – С. 199–206.

Тема 29 Виконавче провадження
Про виконавче провадження: Закон України від 21 квітня 1999 р. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/606-14/ed20131011.
Про державну виконавчу службу: Закон України від 24 березня 1998 р. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon.rada.gov.ua/go/202/98-вр
Про реалізацію арештованого майна шляхом проведення електронних торгів: Наказ Міністерства юстиції України від 22.12.2015  № 2710/5 [Електронний ресурс]. – Режим доступу [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Про узагальнення судової практики розгляду судами скарг на рішення, дії або бездіяльність державного виконавця чи іншої посадової особи державної виконавчої служби під час виконання судового рішення у цивільній справ: Постанова Пленуму Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних і кримінальних справ України № 16 від 21 грудня 2012 р. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://sc.gov.ua/ua/postanovi_za_2012_rik.html
Інструкція про порядок виконання міжнародних договорів з питань надання правової допомоги в цивільних справах щодо вручення документів, отримання доказів та визнання і виконання судових рішень, затверджена наказом Міністерства юстиції та Державною судовою адміністрацією України від 27 червня 2008 р. № 1092/5/54 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] laws/show/z0573-08
Про практику розгляду судами клопотань про визнання й виконання рішень іноземних судів та арбітражів і про скасування рішень, постановлених у порядку міжнародного комерційного арбітражу на території України: Постанова Пленуму Верховного Суду України від  24  грудня 1999  р. № 12 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Білоусов Ю.В. Виконавче провадження: навч. посіб. / Ю.В. Білоусов – К.: Прецедент, 2004. – 480 с.
Владика В. Проблемні питання визнання і виконання рішень судів України та Польщі / В. Владика // Юриспруденція. Теорія і практика. – 2009. – № 12. – С. 53–57.
Захарченко Т. Визнання і виконання міжнародних арбітражних рішень в Україні: питання теорії і практики / Т. Захарченко, М. Теплюк // Право України. – 2010. – № 1. – С. 160–183.
Захарченко Т. Визнання та виконання арбітражних рішень на території України / Т. Захарченко // Право України. – 2008. – № 11. – С.  77–86.
Захарченко Т. Визнання та виконання арбітражних рішень на території України / Т. Захарченко // Право України. – 2008. – № 10. – С.  130–138.
Коссак В. Проблеми взаємного визнання і виконання рішень юрисдикційних органів України і ФРН / В. Коссак // Право України. – 2000. – № 10. – С. 116–120.
Кузь О. Визнання і виконання рішень іноземних судів та арбітражів / О. Кузь, І. Обідіна // Право України. – 2001. – № 9. – С. 72–75.
Муранов А. И. Международный договор и взаимность как основания приведения в исполнение в России иностранных судебных решений / А. И. Муранов. – М.: Статут, 2003. – 192 с.
Навроцький А. Основні засади визнання та виконання іноземних судових рішень у Федеративній Республіці Німеччина / А. Навроцький // Юридичний журнал. – 2007. – № 1. – С. 21–28.
Скомороха Л.В. Державна виконавча служба: історія і сучасність / Л.В. Скомороха, Л. Скомороха // Право України.
· 2002.
· №8.
· С. 94-98.
Тростянська Я. Визнання та виконання в Україні вироків іноземних судів у кримінальних справах та їх відмінність від інших видів правової допомоги / Я. Тростянська // Підприємництво, господарство і право. – 2009. – № 12. – С. 167–171.
Фелів О. Взаємне визнання і виконання судових рішень: на прикладі України та Німеччини / О. Фелів // Юридичний журнал. – 2010. – №  10. – С. 117–120.
Фортуна Т. Джерела правового регулювання визнання та виконання рішень іноземних судів / Т. Фортуна // Вісник Львівського університету (серія юридична). – 2012. – № 56. – С. 292–300.
Фурса С. Я. Законодавство України про виконавче провадження: науково-практичний коментар / С.Я. Фурса, С.В.Щербак
· К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2004.
· 976 с.
Фурса С.Я. Виконавче провадження в Україні. Навчальний посібник / С.Я. Фурса, С.В. Щербак.
· К.: Атіка, 2002
· 480 с.
Хотинська О. Загальні аспекти відкриття виконавчого провадження / О. Хотинська // Право України.
· 2003.
· № 2.
· C. 92-97.
Чеголя Є.О. Недоліки правозастосовної діяльності державної виконавчої служби при виконанні рішень суду / Є.О. Чеголя // Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління. Збірник наукових праць економіко-правового факультету ОНУ ім. І.І.Мечникова, Одеса. Том 12 (Випуск 26). Частина 2.
· 2009.
· С. 220-223.
Черняк Ю. Умови визнання і виконання іноземних судових рішень про стягнення аліментів (в аспекті договорів України) / Ю. Черняк // Право України. – 2010. – № 4. – С. 292–298.
Щербак С. Виконавче провадження як одна з правозахисник функцій держави / С. Щербак // Право України.
· 2002.
· №11.
· С. 86-90.
13PAGE 15


13PAGE 1412515

Приложенные файлы

  • doc 15700884
    Размер файла: 2 MB Загрузок: 0

Добавить комментарий