Цивільне право

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ
ЖИТОМИРСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ЕКОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТКафедра правознавства
Завдання до практичних занять та самостійної роботи з курсу
«ЦИВІЛЬНЕ ТА СІМЕЙНЕ ПРАВО»
Ч.1


(для бакалаврів за напрямом підготовки
6.030401 «Правознавство»)
Житомир 2012

Підготовлено:
Юхимчук О.М. викладачем кафедри правознавства ЖНАЕУ.Рецензенти:

Затверджено на засіданні кафедри правознавства (протокол ____від _______________201_ р.ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Сучасний політичний і соціально-економічний розвиток України визначається удосконаленням законодавства, яким закріплюється правове становище громадян і їх об’єднань та встановлюються гарантії реалізації і захисту їх прав, свобод і обов’язків, визначених Конституцією й іншими законами України.
Сучасна система викладання дисципліни «Цивільне та сімейне право України» у вищих навчальних закладах передбачає необхідність ґрунтовного вивчення теорії та застосування отриманих знань на практиці. Для студентів практика - це перевірка отриманих знань під час практичних занять, коли студент має навчитися грамотно, логічно і обґрунтовано викладати власну точку зору щодо тієї чи іншої правової ситуації. Недооцінка практичних занять - це майбутня прогалина у певних професійних навичках, оскільки краще помилитися на студентській лаві, ніж у професійному житті.
Студент має вирішити теоретичні питання практичного заняття, відповіді на які мають свідчити про оволодіння лекційним матеріалом та питання для обговорення; тестові завдання, які мають свідчити про запам’ятовування студентом основних положень нормативної бази; ситуаційні завдання, що зумовлюють необхідність застосування відповідних теоретичних знань і норм законодавства до конкретних правовідносин.
Така система проведення практичних занять дозволить наблизити знання і навички студентів до реальної діяльності у відносинах, що регулюються цивільним законодавством.
Розкриваючи завдання, студент має використовувати спеціальну термінологію, що свідчитиме про юридичну грамотність його, намагатися вирішувати завдання з посиланням на декілька норм законодавства, зокрема, слід використовувати знання норм матеріального права тощо.
Від студентів потребуватиметься й відповідна логіка, оскільки ситуаційні завдання мають розв’язуватися не тільки для конкретної правової ситуації, але і в подальшому розвитку цивільних правовідносин.
Відповідь щодо вирішення ситуаційного завдання вважається обґрунтованою, якщо студент не тільки висловить власну думку, але й підкріпить свою відповідь посиланням на норми матеріального і, в необхідних випадках, процесуального законодавства. У зв’язку з цим пропонується готувати власні варіанти рішення ситуаційних завдань вдома, що дозволить під час практичних занять мати власну позицію. При обґрунтуванні своїх рішень не слід посилатися на навчальну літературу, а бажано обґрунтування позиції з посиланням на конкретну норму цивільного законодавства.
Окремі завдання доцільно супроводжувати складанням процесуальних документів, які студенти готуватимуть як домашні завдання, а в аудиторії обговорюватимуть їх. Такі завдання дозволять студентам отримувати навички письмово викладати свою позицію. Крім того, у такому разі студенти звикатимуть до значного обсягу усної інформації і здатності аналізувати не тільки письмову, але й усну інформацію, що на практиці юристів є повсякденним правилом їх професійної діяльності.

На практичні (семінарські) заняття виносяться основні питання курсу. Участь у практичному (семінарському) занятті передбачає обов'язкову підготовку до нього студента. Завдання виконуються письмово. Готуючись до заняття, студент повинен з'ясувати план заняття, прочитати конспект лекцій з теми семінару і відповідні розділи підручників, ознайомитися з рекомендованими літературними джерелами, опрацювати законодавство. Відповіді на запитання повинні бути мотивованими, містити посилання на чинні нормативні акти, рішення Конституційного Суду України, постанови Верховного Суду України тощо. При цьому студент повинен бути готовий до контрольного опитування. Питання курсу "Цивільне та сімейне право України", які не виносяться на практичні (семінарські) заняття, студенти вивчають самостійно.
Готуючись до виступу на занятті, студентам пропонується скласти план або тези виступу, якими можна користуватися під час виступу. Виступ повинен бути логічний, з послідовним викладом положень, завершуватися власними висновками доповідача. При підготовці до заняття необхідно уважно стежити за змінами та доповненнями, які вносяться компетентними органами в нормативні акти.
Питання на практичному (семінарському) занятті обговорюються у формі вільної дискусії, тому кожний студент повинен уважно слухати доповіді учасників заняття і може виступити з доповненням або вказати на допущені в доповіді помилки.
На семінарське заняття студенти можуть підготувати реферати з питань теми, що виноситься на практичне (семінарське) заняття. Перед написанням реферату студент повинен ретельно вивчити міжнародні та національні правові акти, обов'язкові і додаткові літературні джерела з теми. Обсяг реферату до 15 сторінок; структура: вступ (одна-дві сторінки), основна частина ( 8-10 сторінок), висновки (до двох сторінок); список використаних джерел. Реферат виконується на білому папері формату А4. У рефераті студенти виконують власний аналіз і реферування літературних джерел. Реферати заслуховуються та обговорюються на семінарських заняттях, кращі з них можуть рекомендуватися на розгляд у наукових студентських гуртках, на конференціях.
На практичному (семінарському) занятті викладач оцінює роботу студента комплексно на основі усних та/або письмових відповідей студента, підготовленої доповіді, реферату, участі в дискусіях і ділових іграх (наприклад, позивач відповідач), вміння доводити власні думки і захищати особисту позицію.
Особливу увагу при оцінюванні роботи студента на практичному (семінарському) занятті викладач приділяє вмінню студента вирішувати конкретні практичні ситуації. Студент не повинен обмежуватися лише відповіддю "правомірно" чи "не правомірно" або "так" чи "ні", а обов'язково вміти обґрунтувати свою відповідь. Практичні завдання структуровані так, що будь-яка відповідь студента, навіть якщо вона протилежна відповіді на це саме запитання іншого студента, є дискусійною і має право на доведення, а коли її буде доведено з юридичних позицій заслуговує на таку, що є правильною.
Система (критерії) поточного контролю студентів на практичному (семінарському) занятті:
Усна відповідь 4 бали
Домашня письмова (самостійна) робота 3,3 балів
Доповнення 2 бали
Письмові контрольні роботи 4 бали
Модульна контрольна робота 10 балів

оцінку "відмінно" студент отримує за умови повного і всебічного розкриття теми, вільного володіння термінологією, глибоких знань використаної при підготовці літератури, наявності власної точки зору з питання теми заняття і вміння доводити її, логічного та послідовного викладу вивченого матеріалу й уміння вільно та професійно вести дискусію;
оцінку "добре" студент отримує за неістотних упущень при висвітленні матеріалу, неточних твердженнях, не підкріплених нормативними чи іншими доказами;
оцінку "задовільно" студент отримує за умови розкриття питання в загальних рисах, розуміння суті питання, спроби зробити висновки, але за допущення грубих помилок, відсутності логіки викладу матеріалу;
оцінку "незадовільно" студент отримує тоді, коли не може правильно відповісти на поставлене запитання, не розуміє суті питання і як наслідок не може зробити висновків.
Непідготовленість студента до практичного (семінарського) заняття або відсутність його на занятті розцінюється як академічна заборгованість, яку він повинен відпрацювати, і це є підставою для недопущення студента до складання іспиту.

Бажаємо студентам успіхів у вивченні цікавої та водночас складної дисципліни «Цивільне та сімейне право України».


Змістовий модуль 1
Тема Загальні положення цивільного права

Загальні питання практичного заняття:
1.Поняття цивільного права як приватного права.
2.Предмет та метод цивільного права.
3.Функції цивільного права.
4. Принципи цивільного права.
5. Система цивільного права.

Питання для самоконтролю та обговорення
Дайте означення приватного і публічного права.
На які галузі права поділяються публічне і приватне право?
Що слід розуміти під дуалізмом приватного права?
Що становить предмет цивільно-правового регулювання?
Які ознаки притаманні цивільно-правовому методу регулювання?
Які функції виконує цивільне право?
Що слід розуміти під загальними засадами цивільного права? Розкрийте зміст принципів цивільного права.
Що слід розуміти під системою цивільного права? Охарактеризуйте елементи цієї системи.
Проаналізуйте ст.1 Цивільного кодексу України і дайте відповіді на таке питання:
в якому значенні вживається в цій нормі словосполучення «юридична рівність»? Порівняйте цю ознаку цивільно-правових відносин із загально-правовими принципами рівноправності (статті 21 і 24 Конституції України) і принципом рівності перед законом (стаття 24 Конституції України).
Підготуйте стислу письмову відповідь на такі запитання:
1. Які критерії є визначальними при відмежуванні права публічного від права приватного? До якої з цих двох галузей належить цивільне право? Проаналізуйте статтю 1 Цивільного кодексу України та статтю 1 Закону України «Про міжнародне приватне право» і вкажіть чи використовуються законодавцем терміни «приватне право» і «цивільне право» як тотожні. Чи погоджуєтесь Ви з позицією законодавця щодо цього питання? Чому?
2. У чому полягає практичне значення закріплення в Цивільному кодексі України загальних засад цивільного законодавства? Проаналізуйте статтю 3 Цивільного кодексу України і коротко розкрийте зміст закріплених у ній засад.
3. Як Ви розумієте зміст справедливості, добросовісності та розумності як самостійної засади цивільного законодавства, закріпленої нормативно? Проаналізуйте зміст Конституції України і визначте, в яких її статтях закріплені ці засади.
4. В якій статті Цивільного кодексу України встановлено презумпцію добросовісності та розумності особи при реалізації своїх цивільних прав? Розкрийте зміст цієї засади.
5. У чому полягає сутність принципу свободи договору? Як співвідноситься цей принцип з принципом свободи підприємницької діяльності?

Теми рефератів
Предмет і метод цивільного права.
Майнові відносини, які регулюються цивільним правом.
Особисті немайнові відносини, які регулюються цивільним правом.
Місце цивільного права в системі правових галузей.

Література [1,6-15, 76-90]

Тема Акти цивільного законодавства

Загальні питання практичного заняття:
1. Поняття джерел цивільного права:
1.1. Основні джерела цивільного права, які діють на території України.
1.2. Співвідношення понять „цивільно-правові нормативні акти”, „цивільне законодавство” і „акти, які містять норми цивільного права”.
1.3. Цивільно-правові нормативні акти і звичаї ділового обороту, правила моралі, постанови Пленуму Верховного Суду України, постанови Конституційного Суду України, судова практика, судовий прецедент.
2. Система джерел цивільного права:
2.1. Юридична сила цивільно-правових нормативних актів.
2.2. Загальна та особлива частини цивільного законодавства.
2.3. Структурні підрозділи кодифікованих нормативних актів цивільного законодавства.
3. Дія джерел цивільного права:
3.1. Дія джерел цивільного права у часі.
3.2. Дія джерел цивільного права у просторі.
3.3. Дія джерел цивільного права по колу осіб.
4. Застосування джерел цивільного права:
4.1. Способи тлумачення цивільно-правових норм.
4.2. Аналогія закону та аналогія права.

Задачі
1.
На основі постанови податкової інспекції про порушення норм податкового законодавства із розрахунковим рахунком товариства з обмеженою відповідальністю у безакцептному порядку було списано 102 тис. грн. Товариство звернулося до суду з позовом про повернення 102 тис.грн. і виплати передбачених ст. 625 ЦК процентів у розмірі 47 тис. грн. за неправомірне користування його грошовими засобами.
При розгляді позову було встановлено, що податкова інспекція необґрунтовано вилучила із товариства 102 тис. грн. у вигляді фінансової санкції за порушення податкового законодавства. Тому суд задовольнив позов в частині повернення із бюджету 102 тис. грн. однак у частині виплати процентів у розмірі 47 тис. грн. у позові було відмовлено.
Дайте оцінку винесеному судом рішенню.

2.
Товариство з обмеженою відповідальністю „Ренесанс” виграло торги із продажу пакету акцій акціонерного товариства, створеного на базі приватизованого державного підприємства. Між товариством та Фондом майна був укладений правочин купівлі-продажу пакету акцій. Однак в подальшому товариство посилаючись на грошові труднощі, не внесло у встановлений строк грошові засоби за придбаний за договором пакет акцій.
Фонд майна, керуючись Законом „Про приватизацію державних та комунальних підприємств в Україні”, діючого на момент укладення правочину купівлі-продажу, оголосив про визнання цього правочину недійсним і повторно виніс пакет акцій на торги. Товариство вважає, що у даному питанні необхідно керуватись ст.203 ЦК, якими передбачено можливість визнання договору недійсним тільки у тих випадках, коли сам договір суперечить вимогам закону або інших правових актів. У даному ж випадку має місце тільки затримка у виконанні правочину купівлі-продажу, який сам по собі не суперечить ні закону, ні іншому правовому акту. Тому відсутні і підстави для визнання цього договору недійсним.
Спір, який виник переданий на розгляд до господарського суду.
Якими нормами цивільного права повинен керуватись суд при вирішенні даного спору?

3.
Після десяти років спільного проживання подружжя Сидорових розірвали шлюб. В судовому засіданні при розподілі спільно нажитого майна Сидорова просила визнати за нею право на половину гонорару, який належить її чоловіку за видання його книги, яка була написана в період їх спільного життя.
На думку Сидорова, нарахований гонорар не можна вважати спільною сумісною власністю подружжя, передбаченою статтею 61 СК, оскільки даний гонорар ним ще не одержаний. Сидорова звернула увагу суду на статтю доктора юридичних наук, у якій мова йде про те, що авторський гонорар стає спільною власністю подружжя уже з моменту його нарахування, а не з моменту отримання одним із подружжя. Крім того, їй відомо, що суд сусіднього району, розглядаючи таку ж справу, позов про розподіл нарахованого, а не отриманого гонорару задовольнив.
Чим повинен керуватись суд при винесенні рішення по доній справі?

4.
Лебедєв подав позов до готелю „Ювілейний” про відшкодування вартості пальто, костюму та електробритви, які були викрадені у нього в момент проживання у готелі. Готель заперечував позов, посилаючись на те, що Лебедєв знаходився у загальному номері і у відповідності із розпорядженням адміністрації готелю повинен був здати свої речі в камеру зберігання, яка працює в готелі цілодобово. У вказаному розпорядженні говориться також про те, що адміністрація не несе відповідальності за пропажу із номерів готелю речей, не зданих в камеру схову. Це розпорядження вивішене в готелі на видному місці, і Лебедєв не міг не знати про встановлені в готелі правила.
Адвокат Лебедєва звернув увагу суду на те, що розпорядження адміністрації готелю не є нормативним актом і суперечить ст. 975 ЦК, у відповідності до якої готель відповідає як охоронець і без особливого погодження з проживаючою в ньому особою за втрату, недостачу або пошкодження її речей, внесених до готелю.
Представник готелю, у свою чергу, послався на п.13 Правил проживання в готелі міста, затверджених головою адміністрації міста, в яких говориться, що готель не відповідає за втрату речей, не зданих на зберігання.
Яке рішення повинен винести суд?
5.
Згідно договору підряду акціонерне товариство зобов’язалось збудувати жилий будинок Петрову. В договорі було передбачено, що у випадку виявлення яких-небудь прихованих недоліків у жилому будинку протягом одного року після здачі будинку в експлуатацію товариство зобов’язується за свій рахунок виправити ці недоліки у місячний термін. При затримці у виконанні цього обов’язку товариство виплачує Петрову неустойку в розмірі 0,01% від вартості жилого будинку за кожен день просрочки.
Через чотири місяці після введення будинку в експлуатацію Петров виявив протікання у системі водопостачання, про що негайно повідомив товариство. Оскільки товариство більше місяця не приступало до ремонту виявленого дефекту, Петров у відповідності зі ст. 858 ЦК заключив договір про проведення необхідних робіт з виробничим кооперативом „Персей”.
Після завершення всіх робіт Петров почав вимагати від товариства відшкодування йому витрат з оплати виконаних робіт. Товариство відмовилось від оплати, посилаючись на те, що залучення третіх осіб для подолання виявлених недоліків у жилому будинку договором із Петровим не передбачено, тому ст.858 ЦК на відносини між ними не розповсюджується.
Хто правий у спорі, що виник?

6.
Між Покровським і Гавриловим укладений попередній договір, згідно якого Покровський зобов’язався продати жилий будинок, який належить йому на праві власності, після підписання попереднього договору за узгодженою між ними ціною. У тому ж договорі передбачено, що у випадку відмови однієї із сторін від укладення договору купівлі-продажу, друга сторона має право звернутися в суд з позовом про спонукання до укладення договору і стягнути з винної сторони неустойку у розмірі 20% від вартості жилого будинку.
Оскільки через рік після укладення попереднього договору ціни на жилі будинки суттєво піднялись, Покровський відмовився від продажі жилого будинку Гаврилову за узгодженою у попередньому договорі ціною. Гаврилов пред’явив до суду позов до Покровського про спонукання укласти з ним договір купівлі-продажу жилого будинку на умовах, передбачених попереднім договором. Заперечуючи проти укладення договору купівлі-продажу, Покровський звернув увагу суду на те, що можливість укладення попереднього договору вперше була передбачена ст.635 ЦК. Договір ж з Гавриловим був укладений до ведення в дію цивільного кодексу 2003 року, тому не має юридичної сили.
Яке рішення повинен прийняти суд?

7.
Неповнолітній Дворніков 16 років та Васильєв 17 років, викравши автомобіль, який належав Дмитрієву, розбили його у результаті порушення правил дорожнього руху. Дмитрієв пред’явив до Дворнікова і Васильєва позов про відшкодування шкоди. Оскільки ні у Дворнікова, ні у Васильєва не було власних засобів, позивач просив притягнути до відповідальності їх батьків. Останні заперечували проти солідарної відповідальності, вважаючи, що ст. 1179 ЦК встановлює солідарну відповідальність тільки самих винуватців шкоди. Оскільки самі батьки шкоди не завдавали, правило, передбачене ст.1179 ЦК на них не поширюється, і вони повинні нести не солідарну, а дольову відповідальність. Крім того, батьки Дворнікова і Васильєва вважали, що ст.1179 ЦК встановлює солідарну відповідальність тільки для випадків заподіяння шкоди організаціям – юридичним особам, а не громадянам.
Розберіть докази батьків Дворнікова і Васильєва і вирішіть справу.

8.
Між Довгою та Сомовим укладений правочин довічної ренти, у відповідності з яким Довга безплатно передавала під виплату ренти жилий будинок, який їй належав, Сомову, а останній зобов’язувався щомісяця виплачувати Довгій до її смерті ренту у розмірі п’яти мінімальних розмірів заробітної плати.
Через три роки в результаті виникнувшої сварки Сомов штовхнув Довгу, яка при падінні отримала забій головного мозку і через декілька днів вмерла в лікарні. Вироком суду Сомов визнаний винним у вбивстві з необережності Сомової.
Спадкоємці Довгої вимагали повернення жилого будинку, переданого під виплату довічної ренти. Адвокат Сомова вказав на те, що закріплені главою 56 ЦК правила про договір ренти не передбачають такої умови припинення права власності особи, яка сплачує ренту, як смерть отримувача ренти. Крім того, смерть Довгої наступила через необережні дії Сомова, який не мав наміру позбавити Довгу життя.
Чи підлягають вимоги спадкоємців задоволенню? Чи зміниться Ваше рішення, якщо б судом було встановлено, що Сомов навмисне вбив Довгу, бажаючи звільнитись від тягаря рентних платежів? На основі яких норм ЦК може бути вирішений даний казус?

Питання для самоконтролю та обговорення:
Що являють собою акти цивільного законодавства?
Цивільний кодекс України основний акт цивільного законодавства України: його структура й основні засади приватноправового регулювання особистих немайнових та майнових відносин.
Характеристика підзаконних нормативно-правових актів як категорії актів цивільного законодавства.
Особливість нормативно-правових актів органів державної влади та органів влади АРК як складової актів цивільного законодавства.
Приватноправовий договір універсальний юридичний засіб механізму внутрішнього регулювання цивільно-правових відносин.
Поняття звичаю й умови його застосування до цивільних відносин.
Дія актів цивільного законодавства у часі, у просторі, за колом осіб.
Застосування актів цивільного законодавства.
Тлумачення цивільно-правової норми: прийоми та способи.

Теми рефератів:
Конституція України основа цивільного законодавства.
Цивільний кодекс України основний акт цивільного законодавства України: загальна характеристика.
Міжнародні договори України і їх вплив на національне цивільне законодавство України.
Застосування цивільного законодавства за аналогією закону та аналогією права.

Література [1-106]

Тема Цивільне право як наука і навчальна дисципліна. Характеристика цивільного права зарубіжних країн.

Загальні питання практичного заняття:
Поняття, предмет та методи цивільного права як науки.
Цивільне право як навчальна дисципліна.
13 TOC \o "1-5" \h \z 14Основні цивільно-правові системи світу.
Романо-германська цивільно-правова сім’я.
Англо-американська цивільно-правова система.15

Питання для самоконтролю та обговорення:
Дайте визначення науки цивільного права.
Що становить предмет цивільно-правової науки?
Як співвідносяться галузь цивільного права і наука цивільного права?
Назвіть методи дослідження цивільно-правової науки.
Як співвідносяться навчальна дисципліна «Цивільне право» і цивільно-правова наука?
Мета і функції навчального курсу цивільного права.
Назвіть основні типи цивільно-правових систем світу.
Яке місце займає цивільне право України серед цивільно-правових систем сучасності?
Назвіть характерні ознаки романо-германської (континентальної) системи права.
Перелічіть основні джерела цивільного права країн, що належать до романо-германської (континентальної) системи права.
Як розуміють право власності в різних правових системах?
Вкажіть основні риси англо-американської цивільно-правової системи.
Перелічіть основні джерела цивільного права країн, що належать до англо-американської системи права.
Якою є роль закону як джерела цивільного права у країнах загальної системи права?
Для права яких країн характерний інститут довірчої власності? Назвіть його основні риси.

Теми рефератів:

Співвідношення галузі цивільного права і науки цивільного права.
Загальна характеристика цивільно-правових систем світу.
Закон як джерело цивільного права у країнах загальної системи права.
Право власності в правових системах світу.

Література [1, 6-8, 76-90, 93, 97, 101]

Змістовий модуль 2

Тема Поняття і підстави виникнення цивільних правовідносин
Загальні питання практичного заняття:
Поняття цивільного право відношення.
Підстави виникнення цивільного право відношення
Події та дії.
Правомірні та неправомірні дії.
Юридичні поступки та юридичні акти.
Адміністративні акти та правочини.
Юридичний склад.

Задачі
1.
Громадянин Гусєв подав заяву у житловий орган на приватизацію двокімнатної квартири, яка належить йому за договором житлового найму. Оформлення документів затяглось, а згодом Гусєв помер. Все своє майно Гусєв заповів своїй учениці Мельниковій.
Вступивши у права спадкоємця, Мельникова звернулась у житловий орган для переоформлення прав на квартиру. Мельниковій відповіли, що, оскільки документи на приватизацію не були оформлені, право власності у Гусєва на квартиру не виникнуло. Претендувати ж на право отримання квартири у користування за договором найму Мельникова не має права.
Мельникова пред’явила в суд позов про зобов’язання житлового органу виконати обов’язки згідно договору приватизації, укладеного з громадянином Гусєвим, обґрунтовуючи свою вимогу тим, що, будучи єдиною спадкоємницею, вона є правонаступником по всіх укладених ним договорам.
Представник житлового органу стверджував, що договір приватизації житлового приміщення не належить до числа цивільно-правових договорів, оскільки він ґрунтується не на рівності сторін, а на адміністративній підлеглості однієї сторони іншій. До адміністративних договорів правила правонаслідування не застосовуються.
Хто правий у даному спорі?
2.
Жукова, будучи працівником комунального підприємства „Южанка”, брала участь власними засобами у будівництві житлового будинку. Будівництво житлового будинку у встановлені строки не було завершене, і грошові засоби, внесені Жуковою, у зв’язку з інфляцією знецінились.
В подальшому Жукова була звільнена у зв’язку із скороченням штату працівників із зняттям з обліку осіб, які потребують покращення житлових умов.
Жукова оскаржила дії адміністрації підприємства у суді і вимагала поновити її у обліку осіб, які потребують покращення житлових умов. Представник підприємства в суді заявив, що між Жуковою і підприємством ніяких цивільно-правових відносин не виникло, оскільки Жукова не є стороною договору будівельного підряду, а питання про облік потребуючих покращення житлових умов повинен розглядатися як умова трудового договору, який розірваний у зв’язку з її звільненням через скорочення штату працівників.
Яке рішення повинен винести суд? Чи зміниться рішення суду, якщо до моменту розгляду справи в суді житловий будинок буде завершений будівництвом із залученням зовнішнього інвестора?

3.
Згідно договору, укладеного між банком і страховою компанією у рекламних цілях, Смірнов, лідер одного із громадських рухів, був застрахований на випадок програшу на виборах у місцеву раду на суму 1млн.
В ході передвиборчої компанії Смірнов пообіцяв перерахувати всю суму страхової премії, у разі програшу на виборах, дитячій лікарні. Після проведення підсумків виборів виявилося, що Смірнов не пройшов. Дитяча лікарня нагадала про його передвиборну обіцянку, і Смірнов пред’явив позов страховій компанії поліс до оплати. Страхова компанія відмовилася виплатити суму страховки, оскільки договір страхування був розірваний за вимогою вищестоящої інстанції. Смірнов пред’явив позов до банку і страхової компанії з вимогою оплатити 1 млн. грн.
Чи є підстави для задоволення позову?

4.
Скворцов був засуджений за розбійний напад на квартиру Кузнєцова до тривалого строку позбавлення волі з конфіскацією майна. Цивільний позов, заявлений Кузнєцовим в кримінальній справі, був залишений без розгляду. Кузнєцов пред’явив позов до Скворцова про відшкодування вартості викраденого, витрат на ремонт квартири і компенсації моральної шкоди.
В ході засідання Скворцов заявив, що витрати на ремонт квартири повинні відшкодовувати працівники міліції, які при його затриманні зламали двері та пошкодили меблі. Стосовно вартості викраденого слід мати на увазі, що велика частина майна була повернута Кузнєцову, хоч і втратила свій товарний вид. Стосовно компенсації моральної шкоди Скворцов вважав, що це додаткове покарання не передбачено Кримінальним кодексом і до нього не може бути застосоване, оскільки за вчинений злочин покарання йому вже призначено.
Чи є підстави для пред’явлення цивільного позову до Кузнєцова?

5.
Сошнєв, перебуваючи в залі самообслуговування, набирав в корзину різні продукти, звертаючи при цьому особливу увагу на вміст кілокалорій в кожному із продуктів. Продавець, виразивши здивування, сказала, що на її думку Сошнєву не слід так дбати про власну фігуру, яка і без того витончена. Сошнєв, обурившись висловлюваннями з приводу його зовнішності, відмовився купувати в магазині взагалі будь-які продукти, покинув торговий зал і пред’явив до магазину позов про компенсацію моральної шкоди.
При розгляді справи представник магазину заявив, що ніякого договору купівлі-продажу з громадянином Сошнєвим магазин не укладав, а відповідно правовідносин між ними не виникло. Крім цього, правила торгівлі магазином не буди порушені по жодному із пунктів. Стосовно ж його претензій до продавця він може звернутися безпосередньо до неї.
Чи є правильною позиція магазину?

6.
Матвєєв, виявивши на вулиці портмоне з грошима і документами на ім’я іноземного громадянина Джеймса Хатта, довго з’ясовував його місцезнаходження, обдзвонюючи готелі і довідкові служби. В кінці кінців він встановив, що Джеймс Хатт проживав в готелі „Європа”, однак через 15 хвилин назад він виїхав в аеропорт. Матвєєв негайно відправився в аеропорт на власній машині. Боячись запізнитися, він перевищив швидкість руху, за що був оштрафований співробітником ДАІ.
Коли він зайшов в приміщення аеропорту, то побачив Джеймса Хатта, якого впізнав по одній із фотографій, які знаходилися в портмоне, Джеймс Хатт дуже зрадів, жалкуючи, що зараз він відлітає. Він хотів віддячити Матвєєву і повечеряти з ним. Хатт попросив свого знайомого Лисьєва, який його проводжав, виконати цю місію.
Лисьєв запропонував Матвєєву тут же поїхати в ресторан, останній завив. Що по ресторанах він не любить ходити. Однак від грошової винагороди не відмовився б, оскільки йому прийшлося заплатити штраф, використати бензин на поїздку в аеропорт, крім того, йому прийде рахунок за користування послугами платної довідкової служби. Лисьєв пояснив, що він радий би виконати це прохання, однак йому необхідно відзвітуватися перед Джеймсом Хаттом про виконання доручення. Для цього він повинен долучити рахунок з ресторану. Матвєєв розповів це юристу.
Яку пораду йому необхідно дати?

7.
При відводі земельної ділянки для будівництва високовольтної лінії електропередач рішенням адміністрації вилучено частину земельної ділянки Мацнева, на якій розташовано сарай. Мацневу компенсували втрату частини земельної ділянки, запропонувавши землю в розмірі вилученої частини через дорогу від його ділянки. Мацнев переніс сарай на ново виділену йому ділянку і пред”явив до адміністрації вимогу про компенсацію вартості сараю, витрат при переносі сараю на нову ділянку. А також виплати штрафних санкцій, які на нього наклав Комітет по земельних ресурсах за несвоєчасне оформлення документів на нову ділянку і будівництво сараю без дозволу.
Мацнев вважав, що оформлення прав на ділянку, а також на переніс сараю входить в обов”язок адміністрації, за ініціативою якої проводилось вилучення і виділення земельних ділянок.
Чи правильна позиція Мацнева? Які правовідносини виниклив даному випадку?

8.
Автор-виконавець Беренбаум, знаходячись в гостях у свого товариша Кулагіна, виконав нову пісню. Яку раніше ще ніхто не виконував. Син Кулагіна, який займався в музичній школі, запам’ятав текст, на слух підібрав музику і виконав пісню на конкурсі молодих виконавців. Пісня була записана і в подальшому неодноразово виконувалась на касетах. При складанні альбому молодих виконавців студія звукозапису вирішила включити її в збірник, однак Беренбаум, дізнавшись про це, вимагав заключити з ним договір про використання його твору.
Представник студії заявив, що ніяких даних, які б підтверджували авторство Беренбаума, у них немає, першим же виконавцем є син Кулагіна. Якщо Беренбаум зможе підтвердити, що автором пісні є саме він, то студія , можливо укладе з ним договір про використання твору.
Хто правий в даному спор?

9.
Нечепуренко, що проживав у будинку ЖБК, звернувся в нотаріальну контору для оформлення заповіту. Нотаріус вимагав від нього підтвердження того, що пайовий внесок за квартиру ним виплачений повністю. Правління кооперативу відмовило Нечепуренку у видачі необхідної довідки, спираючись на те, що за ним числиться заборгованість по виплаті внесків на утримання органів управління кооперативом. Нечепуренко поцікавився у знайомого адвоката, як йому бути. Адвокат вияснив, що Нечепуренко придбав квартиру у своєї матері за договором дарування, вважав, що нотаріус повинен засвідчити заповіт на основі договору дарування.
Яка Ваша думка з приводу цього?

Питання для самоконтролю та обговорення:
Наведіть поняття та визначте правову природу цивільного правовідношення.
З яких елементів складається цивільне правовідношення?
Що становить юридичний зміст цивільних правовідносин?
Наведіть поняття суб’єктивного цивільного права та суб’єктивного цивільного обов’язку.
Які існують види цивільних правовідносин і що є критерієм їх поділу?
Які існують види юридичних фактів?
На які види поділяють юридичні факти за вольовою ознакою?
Що таке юридичний склад і чим він відрізняється від складного юридичного факту?

Теми рефератів:
Цивільне правовідношення: елементи та структурні особливості.
Цивільне правовідношення: поняття та зміст.
Класифікація цивільних правовідносин.
Юридичні факти та їх класифікація.
Література [1, 2-7, 8-15, 16-62, 73-90 ]

Тема Фізична особа як суб’єкт цивільних правовідносин

Загальні питання практичного заняття:
Поняття фізичної особи як людини.
Цивільна правоздатність фізичної особи.
Цивільна дієздатність фізичної особи.
Опіка та піклування.
Місце проживання фізичної особи та його цивільно-правове значення.
Підстави, порядок та наслідки визнання фізичної особи безвісно відсутньою та оголошення її померлою.
Акти цивільного стану.
Фізична особа підприємець.

Задачі
1.
Тринадцятилітній Віктор Морозов відправив на конкурс в журнал „Юний технік” пропозицію про використання сили течії ріки для розводу мостів. Його пропозиція отримала першу премію, і редакція журналу рекомендувала Віктору оформити заявку на видачу патенту на винахід. Батьки Віктора вважали, що автором винаходу повинен бути хтось із батьків, оскільки сину всього 13 років, і він не зможе самостійно здійснювати всі права та обов’язки, пов’язані з патентом на винахід. Батьки для підтвердження своєї позиції звернулися до знайомого винахідника, який засумнівався в правомірності визнання автором одного з батьків, але і Віктор, на його думку, не зможе самостійно здійснювати цілий комплекс прав та обов’язків, що пов’язані з винаходом.
Для отримання кваліфікованого роз’яснення батьки звернулися до юриста.
Яку відповідь їм повинні надати?

2.
Після смерті дідуся, десятилітньому Саші Садову перейшов у власність автомобіль „Жигулі”. Авто стояло в гаражі, ним ніхто не користувався більше двох років від дня смерті дідуся. Через деякий час Сашу викликали в податкову інспекцію, де йому запропонували заплатити податок з володільців транспортних засобів. Батьки Саші вважали, що недієздатний син не може бути суб’єктом податкових правовідносин і платити податки. Податкова інспекція передала документи на розгляд юрисконсульту.
Складіть мотивований висновок юрисконсульта.

3.
Після смерті матері Іванова отримала у спадок житловий будинок. Оскільки Іванова уже мала житловий будинок для проживання, вона вирішила продати отриманий у спадок будинок. Вважаючи свою жінку недостатньо практичною, чоловік отримав від неї розписку. Де вона зобов’язувалась продати будинок тільки за його згодою. Через деякий час чоловік поїхав у відрядження. За його відсутності Іванова продала дім Ларіонову. Чоловік, повернувшись з відрядження, дізнався про продаж будинку і почав вимагати від Ларіонова доплатити 30% вартості ціни, за яку будинок продано, або повернути дім, відчужений без його згоди.
Ларіонов відмовився як від доплати, так і від повернення будинку, пояснюючи, що ціна була визначена Івановою, яка є власником.
Іванов пред’явив позов до Іванової та Ларіонова про визнання угоди недійсною. В позовній заяві він посилався на те, що його дружина здійснила угоду, порушуючи письмові зобов’язання, які вона взяла на себе.
Яке рішення повинен прийняти суд?

4.
Рішенням місцевої адміністрації 17-річній Васильєвій було дозволено вступити в шлюб з Федоровим до досягнення повноліття. Після реєстрації шлюбу, Васильєва мала намір переїхати до чоловіка, що проживав в іншому селищі і вирішила продати будинок, що перейшов їй по заповіту. Оскільки ніхто з її односельчан не виявив бажання придбати будинок для постійного проживання, вона домовилась з Нікітіним про продаж йому будинку під знесення за 500 доларів США.
Батьки Васильєвої були проти такої угоди. На їх думку, будинок взагалі не варто продавати під знесення, оскільки він в хорошому стані і вони знайшли покупця, який бажає придбати будинок для постійного проживання за велику суму.
Васильєва відповіла, що договір з Нікітіним уже укладено і змінювати чи розривати його вона не має наміру. Батьки звернулися з позовом в суд про визнання укладеного договору недійсним, як такий що укладений їх неповнолітньою дочкою без їх згоди.
Вирішіть справу.

5.
Подружжя Ібрагімови вирішили розірвати шлюб, склали письмову згоду про те, що Ібрагімов не буде претендувати на поділ квартири, виїде з м. Санки-Петербурга і буде постійно проживати зі своєю матір’ю в іншому місті. Ібрагімова, зі своєї сторони зобов’язалась не вступати в новий шлюб до закінчення інституту їх дочкою – студенткою першого курсу. За підтвердженням досягнутої згоди Ібрагімови звернулися до нотаріуса. Останній відмовився посвідчити згоду, яка на його думку, суперечить законодавству.
Чи правий нотаріус?

6.
До шестилітнього Бориса Орлова перейшли по спадковості від дідуся квартира і дача. У зв’язку із переїздом в інше місто батьки Бориса вирішили продати квартиру одному із співробітників батька, а дачу подарувати тридцятилітньому брату Бориса, який зі своєю сім’єю проживав неподалік і виїжджати із міста не збирався. Оскільки такі договори дарування і купівлі-продажу підлягають державній реєстрації, батьки Бориса звернулись у юридичну фірму з проханням оформити всі необхідні документи для державної реєстрації.
Як повинні повести себе працівники юридичної фірми?


7.
Дванадцятирічний Олександр Василів брав участь у зйомках художнього фільму, за що йому було виплачена винагорода в сумі 5 тис. грн. На ці гроші він придбав канцелярські приналежності: авторучку, пенал і дорогу записну. Батьки Олександра вважали, що він нерозумно потратив гроші, віднесли товар назад у магазин і вимагали від директора прийняти його назад. Директор відмовився задовольнити вимогу батьків, оскільки із розмови з хлопчиком він довідався, що Олександр купив товар за зароблені ним гроші, а своїм заробітком неповнолітні можуть розпоряджатись самі.
Хто правий у суперечці, що виникла? Чи зміниться рішення, якщо винагорода була отримана батьком Олександра Василіва, який передав гроші сину із словами: „Можеш сам розпорядитись своїм заробітком”?

8.
Десятирічний Олег Соловйов за письмової згоди своїх батьків уклав договір банківського вкладу. Олег неодноразово поповнював вклад невеликими сумами, які були зекономлені із грошей, які він отримував від батьків для різноманітних дрібних покупок. Коли на рахунку сума досягла 20 тис. грн.., він вирішив зняти цю суму і придбати для себе ігрову комп’ютерну приставку. Працівник банку відмовився видати йому вказану суму, повідомивши, що Олег зможе отримати гроші із свого вкладу тільки при досягненні повноліття.
Чи правий працівник банку? Які права мають неповнолітні щодо вкладів у кредитних установах?

9.
Віктор Петров у зв’язку із закінченням школи отримав у подарунок від бабусі магнітофон. Через деякий час він спитав бабусю, чи не буде вона заперечувати проти того, що він обміняє магнітофон на відеокамеру, яка належить його знайомому Несторову. Бабуся не заперечувала і дала письмову згоду на здійснення правочину. Обмін відбувся.
Батько Віктора. Дізнавшись про обмін, почав вимагати від Несторова повернення магнітофона і взяти назад свою відеокамеру, оскільки він своєї згоди на обмін не давав. Нестеров відповів відмовою, пояснивши. Що наскільки йому відомо, магнітофон був подарований Віктору бабусею, яка дала письмову згоду на здійснення правочину. При цих обставинах, як вважав Несторов, неповнолітньому Віктору не потрібна була згода батька на вчинення правочину.
Хто правий у даній суперечці? Чи зміниться рішення, якщо мати Віктора дасть згоду на обмін за проханням бабусі?

10.
Неповнолітній Іванов, який після закінчення училища працював токарем у виробничому об єднанні, уклав договір позики на суму, еквівалентну 10 тис. дол.. США. Дізнавшись про це батьки Іванова вимагали розірвання договору, який був укладений без їхньої згоди. Позикодавець Краснов відмовився розірвати договір, посилаючись на те, що Іванов має самостійний заробіток, працює за трудовим договором і повинен вважатись повністю дієздатним. У спір втрутився орган опіки і піклування. На думку якого, батькам Іванова потрібно погодитись на емансипацію. Якщо ж вони не погодяться, то Краснову рекомендували звернутись з позовом у суд про визнання Іванова повністю дієздатним. Не досягнувши згоди, сторони звернулись за роз’ясненням до юриста.
Яке пояснення їм потрібно дати?

11.
14-річний Олексій Синіцин пішов на роботу у товариство з обмеженою відповідальністю. Через декілька місяців до директора Товариства прийшов батько Сині цина і розповів, що Олексій нерозумно витрачає свій заробіток: купляє дуже дорогі речі, відвідує ресторани і т.д. У той же час сім я зараз знаходиться у скрутному матеріальному становищі, оскільки, крім Олексія в сім’ї є ще двоє малолітніх дітей. До того ж мати Олексія є недієздатною у зв’язку із станом здоров’я. Директор із розумінням віднісся до проблем сім’ї і погодився видавати Олексію на руки тільки частину заробітної плати, а іншу частину видавати його батькам.
Чи правильно поступив директор?

12.
Василь Щукін навчався у коледжі. При виплаті стипендії касир запропонував йому придбати білет грошово-товарної лотереї. На цей білет випав виграш –холодильник, який коштує близько 5 тис. грн. Не порадившись із батьками, Щукін пред’явив білет до оплати, отримав всю суму виграшу і придбав акції інвестиційної компанії. Через деякий час батьки Щукіна довідались, що курс придбаних ним акцій різко впав. Вони звернулися за порадою до адвоката. Адвокат, вияснивши, що Василю виповнилось 14 років після придбання ним акцій, порадив звернутись у суд із позовом про визнання укладених Васильом право чинів недійсними.
Чи правильну пораду дав адвокат?

13.
Травкін придбав у магазині музичних інструментів концертний рояль. На наступний день до директора магазина прийшла жінка Травкіна і вимагала прийняти рояль назад і повернути отриману магазином суму грошей. При цьому вона пояснила, що Травкін хворий на шизофренію, знаходиться під наглядом психоневрологічного диспансеру, і ближчим часом вона має намір звернутись до суду із заявою про визнання його недієздатним. Запрошений директором продавець магазину, який оформляв покупку, повідомив, що поведінка Травкіна не дала можливості запідозрити які-небудь психічні відхилення. До того ж Травкін, випробовуючи інструмент. Виконав на досить високому професійному рівні декілька технічно складних відрізків із творів Бетховена, Ліста, Дебюссі. Жінка Травкіна пред’явила медичну довідку, де зазначалось, що Травкін на протязі декількох років хворіє приступам шизофренії, які за останні декілька місяців стали частішими, але в періодах між ними він цілком здатний розуміти значення своїх дій і керувати ними.
Чи є підстави для визнання правочину недійсним?

14.
Визнаний у встановленому законом порядку недієздатним громадянин Бєлов протягом декількох місяців купляв по одній авторучці в день у одному і тому ж магазині. Призначена його опікуном жінка принесла у магазин всі придбані ним авторучки і вимагала від директора магазину повернути виплачені за них гроші.
Директор магазину відмовився виконати вимогу жінки Бєлова, посилаючись на те, що Бєлов здійснював дрібні побутові правочини, які будь-який громадянин має право вчиняти самостійно.
Хто правий у даній суперечці?

15.
Прокурор звернувся до суду із заявою про визнання Кирилова обмежено дієздатним. У заяві відзначалось, що одинокий Кирилов, проживаючи в кімнаті комунальної квартири, зловживає спиртними напоями , порушує спокій сусідів, які звернулись до прокурора з проханням вжити щодо Кирилова необхідних заходів. До заяви прокурора була додана довідка із психоневрологічного диспансеру, в якій мова йшла про те, що Кирилов –хронічний алкоголік і потребує обмеження дієздатності. Суд виніс рішення про визнання Кирилова обмежено дієздатним.
Чи правильне рішення суду?


16.
Борисова звернулась до суду із заявою про визнання її колишнього чоловіка померлим. У заяві вона вказала, що будь-яких даних про місце його перебування вона не отримувала більше 5-ти років, до цього він ухилявся від виплати аліментів, у зв’язку із чим був оголошений у розшук
Суд на основі заяви Борисової і довідки із житлової контри з місця останнього проживання Борисова виніс рішення про визнання його безвісті пропавшим і пояснив заявнику, що через чотири роки після вступу в силу рішення про визнання Борисова безвісті відсутнім вона може подати заяву в суд про визнання його померлим.
Чи правильне рішення виніс суд?

17.
Ефімова звернулась до суду із заявою, у якій просила визнати її чоловіка померлим. У заяві вона вказала, що Ефімов був членом риболовного колгоспу і працював на риболовному трайлері майстром по обробці риби. Дев’ять місяців тому, він знаходячись у стані алкогольного сп’яніння, випав із човна і потонув. До заяви був доданий акт про нещасний випадок і постанова слідчого прокуратури про відмову у порушенні кримінальної справи по факту загибелі Ефімова. Заявник мотивувала своє прохання тим, що органи РАЦСу відмовляють у реєстрації смерті її чоловіка без рішення суду.
Як повинен повестись суд?

18.
Співробітник геологічної експедиції Голуб плив на пароплаві із Находки у Сахалін. У Японському морі пароплав попав у шторм і затонув. Більшість членів екіпажу і пасажирів були підібрані суднами, які знаходились неподалік, але декілька людей, в тому числі і Голуба, знайти не вдалося. Жінці Голуба була направлена телеграма про те, що її чоловік пропав безвісті при штормі. Через 8 місяців Голуб за заявою жінки був оголошений судом померлим. До жінки перейшло у спадок все його майно: дача, мотоцикл, велосипед і ін. Вирішивши переїхати до батьків у Москву, вона продала дачу і мотоцикл, а велосипед подарувала своєму племіннику.
Згодом повернувся Голуб. Виявилось, що він разом із двома членами екіпажу встиг зійти на рятувальний пліт, який віднесло до безлюдного острова, де вони і жили весь цей час, доки не були випадково виявлені екіпажем вертольоту, який пролітав поблизу острова. Жінка Голуба заявила, що шлюб між ними припинений, оскільки Голуб оголошений померлим у встановленому законом порядку. Голуб вимагав повернення речей, які йому належали, від осіб, у яких вони опинились. Крім того, він вимагав від жінки відшкодувати вартість речей, які не збереглись в натурі до моменту його повернення.
Чи правомірні вимоги Голуба?

19.
Мисливець-промисловець Нікітін пішов у тайгу перевіряти залишені ним капкани на хутрових звірів і не вернувся. Через 6 років за заявою сина він був оголошений судом померлим. Син, будучи єдиним спадкоємцем Нікітіна, повинен був отримати житловий будинок, який належав його батьку, а також інше майно. За декілька днів до винесення рішення син помер у автомобільній катастрофі. Оскільки інших спадкоємців у Нікітіна не було, все його майно перейшло до держави. Дім був зарахований на баланс районної адміністрації, яка посилила там жильців, а інше майно реалізовано через комісійний магазин.
Через 7 місяців повернувся Нікітін. Виявилось, що у тайзі він отримав тяжку черепно-мозкову травму від дерева, яке на нього впало і був у без свідомому стані підібраний лісниками, які доставили його у найближчий населений пункт. Документів у Нікітіна не було, а через травму він втратив пам’ять і не міг сказати свого місця проживання.
На протязі декількох років він лікувався у різних медичних установах, а тепер поправився і ви здоровів додому. Дізнавшись, що все його майно перейшло до держави. Він вимагав від адміністрації повернення будинку та інших рече, які йому належали. У адміністрації йому роз’яснили, що ні дім, ні інше майно не можуть бути повернені йому в натурі, і що він має право вимагати тільки грошову компенсацію.
Чи правильне дане роз’яснення?

Питання для самоконтролю та обговорення:
Як здійснюється індивідуалізація фізичної особи?
Зміст правоздатності фізичної особи та її межі.
Види цивільної дієздатності фізичних осіб.
Дієздатність малолітніх осіб.
Обсяг дієздатності неповнолітніх осіб.
Підстави настання повної дієздатності неповнолітньої особи. Емансипація громадян.
Обмеження цивільної дієздатності фізичної особи.
Підстави, порядок і наслідки визнання фізичної особи недієздатною.
Хто може бути опікуном та піклувальником?
Поняття місця проживання фізичної особи.
Визнання фізичної особи безвісно відсутньою та оголошення її померлою.
Які акти цивільного стану підлягають державній реєстрації?
Правовий статус фізичної особи - підприємця.

Теми рефератів:

Правоздатність фізичної особи. Співвідношення правоздатності і суб’єктивного цивільного права.
Підстави обмеження дієздатності фізичних осіб.
Підстави і порядок визнання особи недієздатною.
Дієздатність осіб, засуджених до позбавлення волі.
Правові наслідки явки громадянина, оголошеного померлим.
Правоздатність іноземців і осіб без громадянства.
Література [1, 2-7, 8-15, 16-62, 73-91, 97, 99, 105]


Тема Юридична особа як суб’єкт цивільних правовідносин

Загальні питання практичного заняття:
Юридична особа як суб’єкт цивільних правовідносин її сутність.
Поняття та ознаки юридичної особи.
Класифікація юридичних осіб.
Створення юридичної особи.
Індивідуалізація юридичної особи.
Цивільна правоздатність і цивільна дієздатність юридичної особи.
Органи юридичної особи.
Організаційно-правові форми юридичних осіб.
Філії та представництва.
Припинення юридичних осіб.

Задачі
1.
Американський бізнесмен Вуд звернувся до адвоката за консультацією про найбільш оптимальну форму ведення бізнесу в Україні. Фірма, яку має намір створити Вуд в Україні, повинна забезпечувати:
1) можливість займатися будь-якою комерційною та благодійною діяльністю;
2) найбільш повний контроль за діями керівництва фірми;
3) збереження конфіденційності основної фінансової інформації про діяльність фірми (бухгалтерський звіт, баланс і т. д.);
4) обмеження меж відповідальності за зобов’язаннями такої фірми сумою вкладу в її капітал.
Також адвокату було задані такі питання:
Чи обов’язково фірма повинна бути юридичною особою?
Як розуміється (тлумачиться) термін „юридична особа” в українському праві?
Чи можна залучити до діяльності фірми в якості співзасновників українських громадян, а також державні та комунальні органи?
Дайте консультацію від імені адвоката. Яке підприємство ви запропонуєте створити?

2.
У прокуратуру надійшло звернення жильців багатоквартирного будинку з проханням перевірити ряду організацій, які орендують перший поверх будинку, яка видається жителям підозрілою.
В результаті перевірки з’ясувалося, що приміщення в будинку орендують три організацій: „Світло Сходу”, профспілка соціальних працівників та пункт відеопрокату. Жодна із організацій не зареєстрована як юридична особа. На цій підставі прокурор висунув вимогу до орендарів припинити незаконну діяльність та звільнити займане приміщення.
Чи є обґрунтованою вимога прокурора?

3.
В господарський суд надійшла позовна заява визнання недійсним договору, укладеного з участю відповідача Петербурзької філії АТ „Тор”. Позивач заявив, що АТ „Тор” ліквідоване внаслідок банкрутства більш як рік тому, про що він дізнався тільки після укладення договору з його філією.
Не визнаючи позову, директор філії заявив, що товариство, яке її заснувало, дійсно ліквідоване, однак майно філії з якихось причин не було включено в загальну конкурсну масу АТ, тому філія продовжує існувати.
Крім того, заперечний договір, укладений від імені самої філії, отже ніякого обману контрагента не було. Філія сумлінно сплачує в бюджет всі податки, своєчасно виплачує працівникам зарплату, має рахунок в банку, печатку і відповідно є повноправною юридичною особою. Таким чином немає жодних підстав для визнання договору недійсним.
Вирішіть справу.

4.
До складу навчального інституту, який є недержавним навчальним закладом, входять декілька факультетів, наукових лабораторій та навчальних центрів. В рамках нової структурної політики керівництво інституту вирішило надати окремим структурним підрозділам статусу юридичної особи, для того, щоб вони набули фінансової незалежності, знаходячись у складі інституту.
Реєстраційна палата засумнівалася у можливості існування у складі однієї юридичної особи, інших самостійних юридичних осіб і звернулася за роз’ясненнями до консультанта.
Надайте консультацію.

5.
АТ „Форпост” було реорганізовано шляхом поділу його на два самостійні підприємства: АТ „Старт” і АТ „Пошук. Кредитори товариства не були своєчасно повідомлені про реорганізацію і дізналися про припинення тільки з газет. Договори, укладені ними з АТ, не були виконані товариством, в результаті чого кредитори понесли значні збитки. Правонаступники „Форпосту” у відповідь на претензії кредиторів заявили, що на момент реорганізації ніяких боргів АТ перед кредиторами не існувало, тому у розподільному балансі які-небудь зобов’язання перед кредиторами відсутні. Крім того, за пройдений час із складу АТ „Старт” виділилось товариство „Імперіал”, яке отримало велику частину активів „Старту”. Тому АТ „Старт” не в змозі відшкодувати кредиторам збитки, завдані його правопопередником. Потерпілі звернулись до юриста із питанням про можливі способи захисту їх прав.
Дайте відповідь на поставлене запитання. У якому порядку повинна проводитись реорганізація юридичної особи? Які наслідки настають, якщо такий порядок порушений?

6.
Федоров – учасник повного товариства „Коробкін і компанія” –запропонував акціонерному товариству укласти вигідний правочин. На підтвердження своїх повноважень на підписання правочину Федоров пред’явив:
1) нотаріально посвідчену копію установчого договору повного товариства, із якого слідує, що Федоров поряд із Коробкіним та фірмою „Вандерлес” є його учасником, і що ведення справ товариства покладено на Коробкіна;
2) довіреність на право здійснення відповідного правочину, видана Федорову фірмою „Ванерлес”;
3) власноруч написаний лист Коробкіна, із якого видно. Що він не заперечує проти укладення правочину;
4) візитну карточку, в якій вказані домашня адреса і телефон Федорова.
Чи підтверджують вказані документи повноваження Федорова? Якщо ні, то які документи необхідні для підтвердження його повноважень?

7.
Приватний підприємець Іванов вирішив організувати підприємство у формі командитного товариства. Знайшовши зацікавлену фірму, Іванов запропонував їй у новому підприємстві роль повного товариша, зберігши за собою статус вкладника. В установчому договорі товариства було передбачено, що керувати ним буде сам Іванов, в якості директора. Оскільки доля Іванова у сукупному капіталі склала 90% , підприємство отримало назву „Командитне товариство „Іванов та компанія”. Згодом після реєстрації підприємства другий його учасник намагався усунути Іванова від керівництва фірмою на тій основі, що, будучи вкладником, Іванов міг би керувати товариством на вірі тільки на основі довіреності, яка йому не видавалась. На це Іванов заявив, що йому як органу юридичної особи –директору – довіреності на вчинення право чинів від імені товариства не потрібно. Спір, що виник, винесений на розгляд третейського суду.
Яке рішення повинен винести суд? Дайте визначення юридичної особи. Яку роль у здійсненні дієздатності юридичної особи відіграють її органи?

8.
Хімік Круглов за замовленням екологічного фонду „Грін” розробив методику переходу автомобільного транспорту на екологічно чисте паливо – етиловий спирт. Для практичного втілення винаходу було вирішено створити публічне акціонерне товариство і залучити до нього широкі маси вкладників.
Юристи фонду „Грін” розробили установчі документи і пред’явили їх на обговорення засновників. Згідно документам розмір установчого капіталу АТ повинен складати 600 тис. дол. США і розподілятись на 60 000 звичайних акцій номіналом по 10 дол. кожна. У рахунок сплати акцій засновники зобов’язались: Круглов (2000 акцій) –передати АТ права на використання винаходу; фонд „Грін” (5000 акцій) –підготувати установчі документи і провести реєстрацію АТ, а також дати дозвіл на використання свого найменування у назві АТ „Грін Етил”. Всі інші акції пропонувалось розмістити серед бажаючих шляхом відкритої підписки.
У ході обговорення Круглов запропонував випустити акції двох видів: номіналом 10 дол. – для засновників і 100 дол. – для всіх інших акціонерів, з тим, щоб на кожну акцію припадав один голос. Крім того, він вимагав закріпити в статуті АТ право переважної купівлі акцій, що продаються іншими акціонерами. Керуючий фондом „Грін” погодився з цими пропозиціями, попросивши, однак, детально пояснити йому, як буде відбуватись відкрита підписка на акції. Для відповіді на дане питання був запрошений юрист.
Оцініть зміст установчих документів АТ і пропозиції засновників, а також дайте правову характеристику процедури відкритої підписки на акції. Якими документами повинна оформлятись відкрита підписка на акції і яке їх юридичне значення?

9.
Група акціонерів АТ „Корунд” запросила на свої позачергові загальні збори юриста для вирішення цілого ряду виникнувших проблем. На зборах були присутні 240 акціонерів, які володіють у сукупності 75,5% голосуючих акцій. Головуючий об’явив, що найбільш крупний акціонер – ТОВ „МСТ”, яке володіє 23,5% акцій, не було запрошене на збори, оскільки воно проводить по відношенню до акціонерного товариства неконструктивну політику і, крім того, на зборах будуть обговорюватися питання, які стосуються санкцій по відношенню до ТОВ „МТС”.
Так як кворум, який вимагається згідно статуту, - 75% голосуючих акцій був зібраний, загальні збори приступили до роботи, головуючий запропонував доповнити порядок денний питанням про реорганізацію АТ „Корунд”, що і було одноголосно підтримано акціонерами.
У своєму виступі головуючий заявив, що ТОВ „МСТ” користуючись суперечками між дрібними акціонерами АТ, постійно залучає його до сумнівних комерційних проектів. Так, на останніх річних зборах акціонерів ТОВ „МСТ” домоглось внесення у план роботи АТ проекту, який наніс АТ великих збитків. У зв’язку з цим, головуючий запропонував стягнути із ТОВ „МСТ” всі збитки, завдані акціонерному товариству, а також реорганізувати АТ у дочірнє або у залежне від ТОВ „МСТ” товариство. Останній захід, на його думку, юридично оформить ситуацію, яка склалася і захистить на майбутнє інтереси дрібних вкладників.
Повідомте зборам свою думку щодо запропонованої реорганізації. Роз’ясніть правове становище дочірніх та залежних товариств і запропонуйте шляхи захисту дрібних акціонерів. Поясніть, у якому порядку повинні здійснюватися підготовка та скликання зборів акціонерів і які наслідки можуть наступити при порушенні цього порядку.

10.
АТ „М.М.”, яке уклало договір поставки із державним унітарним підприємством „Взліт”, пред’явило до господарського суду позов про розірвання договору і стягнення із ДП „Взліт” збитків, завданих у результаті розірвання договору, на тій підставі, що відповідач є фінансово неспроможним. На підтвердження своїх вимог АТ пред’явило наступні дані: статутний капітал ДП „Взліт” визначений статутом підприємства у розмірі 500 тис. грн., а згідно даних інвентаризації на кінець останнього року на балансі ДП числиться майно загальною вартістю всього 120 тис. грн. таким чином, у відповідності з п??? Ст.??? ЦК ДП було зобов’язане зменшити розмір свого статутного фонду, в результаті чого у кредитора виникає право вимагати дострокового припинення існуючих договорів і відшкодування збитків.
У судовому засіданні представник ДП заявив, що у склад активів підприємства поряд із власним майном входить і дебіторська заборгованість покупців перед ДП в сумі більше 370 тис. грн. Таким чином, вартість власних активів підприємства є ненабагато меншою розміру статутного фонду. Підприємство не могло самостійно зменшити розмір свого статутного фонду, оскільки це прерогатива уповноваженого його органу – КМУ, відповідно, до нього і потрібно пред’являти позов. На користь останнього говорить також і те, що згідно з статутом ДП „Взліт” є казенним підприємством ( хоча цей термін і не згадується в статуті). Тому відповідальність за зобов’язаннями казенного підприємства несе засновник - КМУ.
Оцініть докази сторін і вирішіть справу. Дайте відповідь на питання про те, які особливості правового становища унітарного, зокрема казенного, підприємства. Що означає втрата майна як основа ліквідації підприємства?

11.
У реєстраційну палату звернулась група громадян, які бажають створити підприємство з вилову риби у Дніпрі та у Чорному морі. Вивчивши надані для реєстрації документи, юрист реєстраційної палати повернув документи заявникам, вказавши на наступні помилки:
1) назва підприємства –„Артель рибак „Ґетеборг” –не відповідає законодавству, оскільки Ґетеборг –це шведське, а не українське місто;
2) установчий договір підписаний головою і секретарем установчих зборів підприємства, а не самими учасниками;
3) в статуті не вказаний загальний розмір статутного капіталу і кількість членів артілі, а вказаний тільки розмір пайового внеску;
4) у статуті передбачено, що розподіл прибутку між членами артілі і голосування на загальних зборах здійснюється пропорційно їх пайовим внескам, при чому кожен учасник може за бажанням внести декілька пайових внесків. Обидва ці положення суперечать законодавству;
5) згідно статуту голова артілі одночасно є і головою її правління, а всі члени правління є членами наглядової ради із правом дорадчого голосу, що також не відповідає закону.
Заявники звернулись із скаргою до начальника відділу реєстраційної палати, вважаючи зауваження юриста такими, що не відповідають закону.
Дайте відповідь на скаргу, оцінивши вищезгадані зауваження.

12.
Аудиторська перевірка споживчого кооперативу „Сосновий яр” виявила значні збитки за результатами господарської діяльності кооперативу за 2006 рік. На загальних зборах членів кооперативу 23 березня 2007 року затверджений баланс кооперативу за 2005 рік і вирішено не покривати утворені збитки шляхом додаткових інвестицій, а співрозмірно зменшити розмір пайових внесків всіх членів кооперативу, зрівнявши тим самим, його активи і пасиви.
Один із кредиторів кооперативу, дізнавшись про прийняте рішення, звернувся до суду з позовом про ліквідацію кооперативу. Одночасно він вимагав дострокового розірвання договору, укладеного з кооперативом, і стягнення всіх збитків. 5 травня 2007 року суд задовольнив позов кредитора. У зв’язку з недостатністю майна кооперативу для покриття збитків суд поклав субсидіарну відповідальність по боргам кооперативу на одного із його учасників – повне товариство „Фермери Корсаков і Петров”. Останні оскаржили рішення суду у касаційному порядку вважаючи його незаконним.
Яке рішення Ви приймете по касаційній скарзі?

13.
Відомий підприємець і меценат Арканов вирішив заснувати музей для пропаганди сучасного прикладного мистецтва України і допомоги молодим художникам у організації їх виставок.
У розмові з юристом Арканов заявив, що готовий фінансувати створення музею, а в подальшому, якщо музей не стане госпрозрахунковим, він готовий періодично перераховувати музею певні грошові суми, вказані в установчих документах. Крім того, Арканов наполягав на тому, щоб засновниками музею виступала вся його сім’я, проти чого вона не заперечує, а сам музей носив його ім’я. Оскільки музей планується як некомерційна організація, його установчі документи повинні повністю виключати відповідальність Арканова або його сім’ї по боргам музею.
Юрист пояснив Арканову, що ні один із передбачених законом видів юридичних осіб не відповідає повністю вимогам Арканова. Тому у даному випадку прийдеться створювати нову організаційно-правову форму, яка б поєднувала у собі риси фонду, установи і суспільної організації.
Чи згідні Ви з доводами юриста? У чому полягають відмінності між фондом, установою і суспільною організацією? Допоможіть вибрати правову форму некомерційної організації, яка б максимально відповідала запитам мецената.

14.
„Асоціація рекламних фірм Прикарпаття” уклала договір на організацію і проведення рекламної компанії масштабного характеру. Порушивши ряд умов договору, асоціація нанесла рекламодавцю великі збитки.
Заперечуючи проти пред’явленого у господарський суд позову, юрист асоціації заявив, що причиною припинення договірних зобов’язань став вихід із асоціації у минулому році цілого ряду рекламних фірм, яким пропонувалось покласти виконання договору. У відповідності із ст.618 ЦК до цих фірм і слід пред’явити позов. Крім того, уклавши договір на організацію і проведення рекламної компанії, асоціація вийшла за рамки своєї спеціальної правоздатності, оскільки вона є некомерційною організацією. А це означає, що відповідний договір повинен бути визнаний недійсним, що виключає цивільно-правову відповідальність асоціації.
Оцініть викладені аргументи. Які особливості правового становища об’єднання юридичних осіб?

15.
З’їзд політичної партії вирішив реорганізувати партію у масовий суспільно-політичний рух „Всеукраїнський народний фронт „Русь”. Установчими документами суспільного руху передбачалось, що він є некомерційною організацією і не має права юридичної особи. Членами руху, які мають право обирати і бути обраними у його керівні органи, можуть бути тільки фізичні особи, які внесли визначений грошовий внесок. Вони ж несуть субсидіарну майнову відповідальність за борги громадського руху. Всі інші учасники руху прав членства не мають і за його зобов’язаннями не відповідають.
Оцініть зміст установчих документів руху з точки зору діючого законодавства. Які види суспільних об’єднань Вам відомі і в чому полягають їх відмінні особливості?

16.
Кредиторами товариства з додатковою відповідальністю „Герметик” поданий позов у господарський суд про ліквідацію товариства у зв’язку з його неплатоспроможністю. У склад майна, яке підлягає розподілу між кредиторами, позивачі просять включити активи двох дочірніх товариств ТзДВ „Герметик”, а також майно, закріплене за представництвами та філіями ТзДВ „Герметик” в інших містах.
Заперечуючи проти пред’явлених вимог, представник відповідача заявив, що дочірні товариства є самостійними юридичними особами і за борги підприємства-засновника не відповідають. Філіали в інших містах згідно положення про філіали також є юридичними особами і не підлягають ліквідації. Крім того ліквідація товариства у зв’язку з його банкрутством можлива тільки після застосування комплексу реорганізаційних процедур, передбачених законодавством, оскільки можливе його фінансове оздоровлення.
Розберіть аргументи сторін. Охарактеризуйте правове становище філій і представництв юридичної особи.

Питання для самоконтролю та обговорення:
Що становить сутність юридичної особи?
Назвіть теорії виникнення юридичної особи і розкрийте їх суть.
Дайте визначення поняття юридичної особи і розкрийте основні ознаки цієї категорії.
Які класифікації юридичних осіб вам відомі?
Які способи виникнення юридичних осіб вам відомі і які з них застосовуються за умов ринкової економіки?
Охарактеризуйте порядок створення юридичної особи як багатостадійний процес.
Що становить юридичну підставу діяльності юридичної особи?
Як співвідносяться статут юридичної особи, засновницький договір і індивідуальний установчий акт?
Як відбувається індивідуалізація юридичної особи?
Охарактеризуйте цивільну правоздатність і цивільну дієздатність юридичної особи.
Як здійснюється управління юридичною особою? Які органи можуть створюватися в окремих формах (видах) юридичної особи?
Розкрийте компетенцію органів управління юридичних осіб. Назвіть особливості управління установою.
Дайте визначення поняття організаційно-правової форми юридичної особи і охарактеризуйте її види.
Який системоутворюючий (кваліфікуючий) критерій обраний ЦК для поділу юридичних осіб приватного права на підприємницькі і непідприємницькі?
Дайте визначення поняття підприємницького товариства, назвіть його види і охарактеризуйте кожен із них.
Дайте визначення поняття непідприємницької юридичної особи. Чи містить ЦК вичерпний перелік таких юридичних осіб?
Які відокремлені (структурні) підрозділи може створювати юридична особа і які функції вони виконують?
У яких формах відбувається припинення юридичних осіб?

Теми рефератів:

Поняття юридичної особи: характеристика ознак.
Правоздатність і дієздатність юридичної особи.
Загальна характеристика органів юридичної особи.
Правова природа філій та представництв юридичних осіб.
Способи індивідуалізації юридичних осіб.
Державна реєстрація юридичних осіб.
Способи реорганізації юридичних осіб.
Правове становище комерційних організацій.
Правове становище некомерційних організацій.
Благодійні та інші фонди як юридичні особи.

Література [1, 2-7, 8-15, 16-90, 92-98, 102-104]

Тема Держава Україна і територіальні громади як учасники цивільних правовідносин.

Загальні питання практичного заняття:
Загальні положення про учасників цивільних правовідносин – держави Україна, АРК, територіальних громад.
Участь публічних утворень у цивільних відносинах.
Відповідальність за зобов’язаннями держави, АРК, територіальних громад.

Питання для самоконтролю та обговорення:
Чим пояснюється включення публічних утворень держави Україна, Автономної Республіки Крим, територіальних громад, іноземних держав до кола учасників цивільних відносин?
Чи є перелік публічних утворень, що діють у цивільних відносинах, вичерпним?
У яких цивільних відносинах можуть брати участь публічні утворення?
Яким шляхом досягається те, що публічні утворення діють у цивільних відносинах на рівних правах з іншими їх учасниками?
Яку цивільну правоздатність мають публічні утворення як учасники цивільних відносин?
На яких засадах базується відповідальність публічних утворень за цивільно-правовими зобов’язаннями?

Теми рефератів:
Особливості правосуб’єктності держави.
Участь держави в цивільно-правових відносинах.
Участь автономних та адміністративно-територіальних утворень в цивільно-правових відносинах.
Загальна характеристика органів, які беруть участь в цивільно-правових відносинах від імені держави.

Література [1, 2-7, 8-15, 16-90, 100, 104]

Тема Об’єкти цивільних прав

Загальні питання практичного заняття:
Загальна характеристика об’єктів цивільних прав.
Речі.
Гроші та валютні цінності.
Цінні папери.
Дії (результати робіт, послуги).
Нематеріальні блага.
Особисті немайнові блага фізичної особи.

Задачі
1.
Згідно договору об’єднання із комплексом по розведенню тварин останні зобов’язався передати об’єднанню 60 голів телят і 50 поросят. За день до вивозу тварин згідно вказівки директора комплексу поросята були забрані і закриті у окреме приміщення. У результаті удару блискавки приміщення, в якому знаходились поросята, згоріло, і всі 50 поросят померли.
У зв’язку з цим комплекс по розведенню тварин готовий був передати об’єднанню тільки 60 телят, а від передання поросят відмовився, посилаючись на те, що поросята, які залишились необхідні йому самому для розширення розведення свиней.
Об’єднання звернулось із позовом у суд.
Яке рішення повинен винести суд? Яка класифікація речей повинна бути застосована при вирішенню даної суперечки?

2.
У зв’язку із розірванням шлюбу між подружжям Корнилових виник спір про розподіл спільно нажитого майна. Андрій Корнилів наполягав на тому , щоб все майно, яке складається із меблевого гарнітуру, столового і чайного сервізів, художньої бібліотеки та іншого майна, було розділено порівну з врахуванням їх вартості. Олена Корнилова заперечувала проти такого розподілу, вказуючи на те, що в результаті відбудеться знецінення речей, і запропонувала Корнилову взяти меблевий гарнітур, а їй передати чайний та столовий сервізи. Що стосується книг, то вона згідна поділити їх по збіркам творів авторів. При цьому вона просила тільки із Повного зібрання творів О.С.Пушкіна передати їй останній том, в якому опубліковано його листування.
Яку класифікацію речей необхідно враховувати при вирішенні суперечки, що виникла, і як повинно бути розподілене вказане майно, якщо справа потрапить до суду?

3.
Сидорчук прийшов до комісійного магазину купити скрипку. Скрипка разом із смичком була поміщена у футляр, і рядом з ними була проставлена ціна. Сидорчук пішов до каси пробив чек на вказану суму. Продавець подав Сидорчуку скрипку без смичка і футляра. Сидорчук почав вимагати передання йому смичка та футляру. Продавець відповів, що ціна стояла тільки за скрипку.
Хто правий у даному спорі?

4.
Петрухін продав приватизовану квартиру Соловйову. Коли останній почав готуватись до переїзду, то з’ясував, що одна із кімнат у придбаній квартирі здана в найом Гришиному строком на 5 років, про що при укладенні договору купівлі-продажу квартири Петрухін не повідомив Соловйову. Соловйов почав вимагати від Петрухіна повернення сплаченої за квартиру суми грошей. Останній відмовився виконати вимогу, посилаючись на те, що Соловйов сам повинен був з’ясувати про осіб, які проживають у квартирі, і що договір не тільки укладений, але вже і виконаний. Соловйов звернувся з позовом у суд.
Які особливості продажу житлових приміщень? Яке рішення повинен прийняти суд?

5.
При відчуженні підприємства між продавцем та покупцем суперечки по визначенню складу майна, яке повинно було бути передано покупцю. Продавець наполягав на тому, щоб в його розпорядженні залишилась ще не реалізована продукція, а також на тому, щоб за ним залишилися немайнові права: право на фірмове найменування, право на товарний знак.
Покупець, в свою чергу, вимагав виділити із складу підприємства, яке передавалось, його боргів, припускаючи, що він придбав тільки наявне майно з його активами.
Хто правий у даній суперечці?

6.
Громадянин Білоусов прийшов у Ощадбанк, щоб покласти на один рік свої збереження. Ознайомившись із правилами, він переконався, що найбільший процент він отримає при купівлі сертифікатів на пред’явника Ощадного банку. Бажаючи отримати найбільші процент, Білоусов придбав сертифікати вартістю 1000 грн. – всього на 10 000 грн.
Коли вичерпався термін погашення сертифікатів, Білоусов виявив, що вони у нього пропали. Він звернувся у Ощадбанк із заявою про їх відновлення. У Ощадбанку було виявлено, що дані сертифікати вже погашені невідомою особою. Білоусов вимагав виплатити йому всі суми, посилаючись на те, що працівники Ощадбанку повинні його знати, як частого відвідувача, і без його довіреності не повинні були оплачувати пред’явлені сертифікати.
Яке рішення повинне бути прийняте по даних питаннях?

7.
Між двома авторами і театром укладений договір, згідно якого один із авторів зобов’язувався до обумовленого строку написати лібрето, а інший –музику. Театр прийняв на себе обов’язок поставити спектакль у випадку схвалення замовленого твору. Серед студентів виник спір: що у даному право відношенні є об’єктом?
Одні вважають, що об’єктом право відношення є поведінка авторів лібрето і композитора, які взяли на себе обов’язок сто вирити витвір. Інші говорять, що об’єктом потрібно вважати і поведінку театру, який взяв на себе обов’язок виконати твір авторів. Треті припускають, що відношення виникло з приводу такого благу, як твір. Деякі засумнівались у тому, чи є у даному право відношенні об’єкт взагалі.
А яка Ваша думка?

8.
У договорі Серпухіна із видавництвом передбачена виплата авторської винагороди у розмірі, еквівалентному 200 доларам США за один авторський лист на момент здійснення виплати. При зверненні автора за отриманням винагороди видавництво повідомило, що на даний час у нього нема грошових засобів, і запропонувало взяти вексель на суму 10 000 грн. Серпухін погодився, але коли пред’явив вексель до оплати, видавництво повідомило, що воно готове оплатити вексель, але у сумі 8 000 грн., так як об’єм твору після його скорочення виявився меншим.
Сторони вирішили звернутись до юриста за консультацією по наступним питанням:
1. У якій валюті вони можуть провести розрахунки за даним договором?
2. Що являє собою вексель як цінний папір?
3. Чи погашений обов’язок видавництва по виплаті винагороди наданням автору векселя?
Дайте відповідь на поставлені запитання?

9.
При продажі на Хрещатику своїх картин один із покупців вибрав картину із зображенням моста через Дніпро. При пакуванні картини художник попередив покупця, що він передає єдиний екземпляр картини і що йому необхідно буде з’явитися до квартири покупця для відтворення картини. Покупець засумнівався у правомірності вимог художника, так як він стає власником картини, а художник втрачає на неї всі права.
Яке пояснення повинне бути дане продавцю і покупцю, якщо вони звернуться до юридичної консультації? У чому полягає відмінність між матеріальними і нематеріальними об’єктами цивільного права? Що являють собою результати інтелектуальної діяльності як об’єкти цивільних прав?

10.
Підприємство зробило замовлення дизайнеру розробити оригінальний товарний знак для позначення продукції, яку вони випускають. Розроблений товарний знак адміністрації підприємства сподобався, і вона у встановленому порядку отримала на нього охоронне свідоцтво. У розробника товарного знаку і адміністрації підприємства виникли сумніви відносно того, що є об’єктом договору, укладеного між підприємством і дизайнером, і об’єктом прав підприємства, якому на товарний знак видано свідоцтво. У чому полягає відмінність між результатам інтелектуальної діяльності і виключними правами на них як об’єктами цивільних прав? за роз’ясненням сторони звернулись до юриста.
Що Ви можете сказати з цього приводу?

11.
Фірма уклала з акціонерним товариством договір про регулярне постачання товариства інформацією з питань насиченості ринку певними товарами. Податкова інспекція вирішила, що об’єктом даного договору є послуга, яка повинна оподатковуватись. Товариство вважає, що між сторонами укладений договір підряду, предметом якого є результат роботи, який не оподатковується.
У чому полягає відмінність між результатом роботи і послугою як об’єктам цивільних прав?

12.
Громадянка Хромова у зв’язку з від’їздом у довготривале відрядження за кордон передала своїй сусідці на час відсутності у користування корову, договорившись, що вона повинна за нею доглядати і утримувати. Під час дії договору корова окотилась. Сусідка вирішила залишити телятко собі. Повернувшись із відрядження, Хромова вимагала повернення корови і телятка, заявивши, що отримане молоко від корови –цілком достатня компенсація за утримання корови.
Як повинне бути вирішене дане питання?

13.
Товариство з обмеженою відповідальністю звернулось з позовом в суд про стягненням з Гаврилова збитків. Гаврилов в даний час працює на іншому підприємстві і використовує у роботі методи і технологію, які товариство з обмеженою відповідальністю вважає своєю комерційною таємницею. Гаврилов, заперечуючи проти вимог товариства, заявив, що його ніколи не попереджали про збереження у таємниці відповідних прийомів і методів роботи. Більше того, сама адміністрація товариства час від часу демонструє свої досягнення перед окремими делегаціям, які відвідують підприємство.
Чи підлягає позов підприємства задоволенню?

14.
Грищенко домовився із Семеновим про купівлю у нього авто „Жигулі” за 5000 доларів США. При проведенні розрахунку Грищенко заплатив належну суму у гривнях відповідно до курсу долара. Семенов вимагав оплати тільки у доларах.
Хто із них правий?

15.
Сидоров купив облігацію державного займу і записав її номер у записній книжці, яку завжди носив із собою.
Внаслідок пожежі у квартирі облігація згоріла разом з іншим майном. Сидоров звернувся до юриста за консультацією, чи може він реалізувати права, що витікають із облігації, посилаючись на записаний її номер, враховуючи, що ніхто інший не може скористатися даною облігацією.
Яка консультація повинна бути надана?
Питання для самоконтролю та обговорення:
Як співвідносяться термінологічні словосполучення «об’єкти цивільних прав» і «об’єкти цивільних правовідносин»?
Дайте поняття об’єктів цивільних прав.
У чому полягає оборотоздатність об’єктів цивільних прав? Визначте межі оборотоздатності об’єктів цивільних прав.
Дайте поняття речі і наведіть класифікацію речей.
Дайте поняття грошей. Окресліть особливості готівкових та безготівкових коштів. У чому полягає подібність та відмінності грошей і речей?
Дайте визначення валютних цінностей, наведіть їх перелік і охарактеризуйте їх правовий режим.
Дайте визначення цінних паперів. У чому полягає відмінність цінних паперів від інших об’єктів цивільних прав?
Наведіть класифікацію цінних паперів.
У чому полягають особливості дій (результатів робіт та послуг) як об’єктів цивільних прав?
Які ви знаєте види послуг?
Охарактеризуйте нематеріальні блага як об’єкти цивільних прав.

Теми рефератів:

Поняття і види об’єктів цивільних прав.
Майно у цивільному праві.
Результати інтелектуальної діяльності як нематеріальні блага.
Речі та їх класифікація.
Гроші як особливі матеріальні блага в цивільному праві.
Цінні папери: поняття та класифікація.
Результати робіт та послуг як об’єкти цивільних прав.

Література [1, 2-7, 8-15, 16-69, 73-90, 93-94, 99, 101]

Тема Особисті немайнові права

Загальні питання практичного заняття:
Поняття і класифікація особистих немайнових прав.
Окремі види особистих немайнових прав.
Цивільно-правова охорона особистих немайнових прав.
Способи захисту особистих немайнових прав.

Задачі
1.
Відома естрадна співачка під час гастролів у одному із міст України виявила кафе, у назві якого було використане її власне ім’я. Не знаючи, як на це слід реагувати, співачка звернулась у юридичну консультацію із наступними питаннями:
1. Чи можуть треті особи використовувати її ім’я без її згоди?
2. Що складає зміст її права на ім’я і як вона може захистити це право?
Дайте відповіді на ці питання.

2.
Пенсіонер Ш. протягом декількох місяців відвідував ресторан „Слов’янський базар” у Києві, де видавав себе за відомого українського письменника і суспільного діяча Н. При цьому він роздавав автографи, заказував музику, голосно повідомляв про те, як він постраждав від репресій і на даний час потребує житла.
Письменник Н. звернувся до колегії адвокатів із питанням: чи порушені його права і які способи їх захисту можна використовувати у даній ситуації?
Яку слід дати відповідь на поставлене запитання?
3.
Смірнов звернувся до суду із заявою про захист честі та гідності, посилаючись на те, що у зв’язку з відсутністю фінансування за минулим місцем роботи він був вимушений звільнитись з роботи за власним бажанням і намагатись влаштуватись у одну із приватних американських фірм. При прийнятті на роботу у фірму від нього вимагали рекомендації з попереднього місця роботи.
Замість рекомендації йому була видана характеристика, підписана директором НДІ і головою профкому. У характеристиці відзначався високий рівень професіоналізму Смирнова, але поряд з тим вказувалось, що були випадки примусу співробітників відділу, яким він керував, включати у число співавторів у заявку на винахід, нарахування собі необґрунтовано високих премій і т.д.
Суд відмовив Смирнову у прийнятті позовної заяви, посилаючись на те, що пред’явлення характеристик при влаштуванні на роботу закон не вимагає, тому факти, викладені у характеристиці, юридичного значення не мають.
Смірнов оскаржив рішення суду за тими мотивами, що він звернувся в суд не з приводу видачі йому характеристики, а у зв’язку із захистом честі та гідності.
Чи повинен суд прийняти до свого провадження позов Смирнова і розглянути його по суті?

4.
Вироком суду Горюнов засуджений за шахрайство, після чого у місцевій газеті з’явилась стаття, де Горюнов у грубих формах характеризувався як грабіжник і шахрай.
Згодом у зв’язку із касаційною скаргою справа Гронова була направлена на додаткове розслідування, а згодом припинене у зв’язку із відсутністю складу злочину.
Горюнов звернувся у суд з позовом про захист честі, гідності та ділової репутації.
Автор та редакція газети, які опублікували статтю, позов не визнали, посилаючись на те, що, даючи характеристику Горюнову, вони ґрунтувались на вироку суду і не припускали, що він буде відмінений.
Чи є підстави для задоволення позову Горюнова?

5.
Громадянин Ш. пред’явив до письменника А. і „Літературної газети” позов про захист честі та гідності Й.В.Сталіна. підґрунтям для подання позову слугувала публікація у „Літературній газеті”, де письменник А. охарактеризував діяльність Й.В.Сталіна як злочин проти радянського народу. Суд даний позов не прийняв до розгляду, оскільки, на думку суду, діючим законодавством не передбачена можливість подання позову про захист честі та гідності інших громадян.
Тоді громадянин Ш. пред’явив письменнику А. та „Літературній газеті” позов про захист своєї честі та гідності, які, на його думку, ображені свідченнями про Й.В.Сталіна і його часи, оскільки він приймав активну участь у подіях того часу. Суд прийняв позовну заяву громадянина Ш. і розглянув її по суті.
Чи правильно вчинив суд?

6.
Громадянин С., відвідавши один із універмагів, побачив, що в ньому продаються футболки із його зображенням. Зображення точно відповідало фотографії, яку він недавно зробив у одному із ательє. Громадянин С. звернувся до юридичної консультації із питанням, чи порушені його права і чи можливий їх судовий захист.
Яка відповідь повинна бути надана громадянину С.?

7.
У місцевій газеті був опублікований матеріал про роботу місцевого м’ясокомбінату. У ньому говорилось, зокрема, про низьку якість продукції, що ним випускається, грубе порушення технології виробництва, антисанітарний стан виробництва і т.д.
Директор комбінату звернувся до редакції газети з вимогою опублікувати спростування, відзначаючи, що, хоча у роботі м’ясокомбінату і є вказані вище недоліки, розміщений у газеті матеріал негативно впливає на ділову репутацію комбінату. Після даної публікації декілька партнерів відмовилось від співпраці із комбінатом. Крім того, директор звернувся з позовом до редакції газети про відшкодування збитків, які комбінат поніс у зв’язку із втратою партнерів. Директор вважає, що кореспондент газети зобов’язаний був повідомити його про опублікування такого роду матеріалу і ретельно перевірити всі факти.
Вирішіть справу.

8.
Один із відомих українських вчених знаходився у довготривалому листуванні зі своїм шкільним товаришем, який проживав у Львові. Після смерті вченого друг, бажаючи увічнити його пам’ять, вирішив видати їх листування, уклавши із Львівським видавництвом договір. Коли листи були опубліковані, діти вченого звернулись до товариша батька з вимогою вилучити всі листи із книги. Однак товариш батька відмовився виконати дане прохання, вважаючи, що це його особиста справа.
Чи підлягає вимога дітей задоволенню? До кого може бути пред’явлений позов? Які способи захисту порушеного права може обрати суд?

9.
Художник Р. написав портрет В.М. Вишневської. Після смерті художника його нащадки вирішили видати альбом його витворів, серед яких був і портрет В.М.Вишневської , яка вже більше 25 років як померла. Діти В.М.Вишневської, дізнавшись про це, звернулись до видавництва з вимогою вилучити із альбому портрет їх матері. Видавництво відмовило їм, пояснивши, що, оскільки після смерті В.М.Вишневської пройшло багато років, згоди дітей на опублікування портрету їх матері не вимагається.
Чи повинно видавництво отримати згоду дітей В.М. Вишневської?

10.
Громадянин Петров звернувся до нотаріуса за посвідченням заповіту, який він вирішив скласти. Нотаріус надав йому необхідну правову допомогу і посвідчив заповіт. Через деякий час до нотаріуса прийшов син Петрова і заявив, що його батько, на його думку, не відповідає за свої вчинки. Незважаючи на сімдесятирічний вік, він збирається одружуватись, і син побоюється, що батько заповів все майно сторонній особі. У зв’язку з цим син попросив нотаріуса показати йому заповіт, складений батьком. Нотаріус пред’явив сину екземпляр заповіту.
Батько, дізнавшись про те, що зміст заповіту став відомим сину, звернувся до суду з позовом до нотаріуса, в якому вимагав компенсувати йому моральну шкоду у розмірі 1000 тис. грн.
Чи підлягає позов задоволенню?

11.
Алієв та Петрова подали у РАЦС заяву про реєстрацію шлюбу. За два дня до реєстрації до Петрової прийшла мати і заявила про те, що вона не дозволить своєму сину вступити у шлюб з Петровою. Вона пояснила, що від подруги Петрової дізналась, що остання вела в минулому аморальний спосіб життя і зловживала наркотиками. Реєстрація шлюбу не відбулась.
Через декілька років, все ще перебуваючи під відчуттям несправедливості звинувачень подруги і невдач у особистому житті, Петрова звернулась до суду з позовом про захист честі і гідності, а також компенсації моральної шкоди. Адвокат відповідачки заявив у суді, що відомості, які принижують особу повідомлені без свідків конкретній особі не можна розглядати як їх розповсюдження, тому позов не може бути задоволений. До того ж з моменту цих подій пройшло більше 5 років, тому пройшов строк позовної давності.
Вирішіть справу.

Питання для самоконтролю та обговорення:
Поняття особистих немайнових прав та їх значення в цивільному праві України.
Основні ознаки особистих немайнових прав.
Класифікація особистих немайнових прав.
Поняття таємниці особистого життя людини та її види.
Права, що забезпечують природне існування фізичної особи: ознаки та види.
Права, що забезпечують соціальне буття фізичної особи: ознаки та види.
Основні засади та межі здійснення особистих немайнових прав.
Охорона та захист особистих немайнових прав: їх загальні та відмінні риси.
Гарантії реалізації і захисту особистих немайнових прав.
Окремі способи захисту особистих немайнових прав.

Теми рефератів:
Основні засади та межі здійснення особистих немайнових прав.
Види особистих немайнових благ, які охороняються цивільним правом.
Право на захист честі, гідності та ділової репутації в цивільному праві України.
Гарантії реалізації та захисту особистих немайнових прав.
Таємниця особистого життя людини6 поняття, види, захист.

Література [1, 8-15, 16-62, 73-90, 99]

Тема Правочини

Загальні питання практичного заняття:
Поняття правочину та його ознаки.
Види правочинів.
Умови дійсності правочину.
Способи волевиявлення.
Форма правочину.
Державна реєстрація правочину.
Недійсність правочину.
Правові наслідки недійсності правочину.
Визнання нікчемного правочину дійсним.

Задачі
1.
Громадянка Анісімова і її колишній чоловік звернулись до нотаріуса з проханням завірити досягнуту між ними згоду. Згідно якої розведене подружжя взаємно відмовляються від пред’явлення один одному яких-небудь вимог по утриманню малолітніх дітей, чоловік зобов’язується не претендувати на розподіл спільно нажитого майна, а жінка –не вступати у новий шлюб до досягнення дітьми повноліття. Нотаріус відмовився посвідчити такий правочин.
Чи правильно вчинив нотаріус?

2.
Старший співробітник інституту Васильок подарував інституту бібліотеку спеціальної літератури, яку він збирав протягом всього свого життя. Про свій подарунок він оголосив на засіданні вченої ради інституту, а також в інтерв’ю, яке було опубліковане в інститутському виданні.
Оскільки книг було багато і перевезти одразу їх було складно, Васильок здійснював їх перевезення невеликими партіями. Не встигнувши передати всі книги Васильок помер. Його син, будучи єдиним спадкоємцем за законом, у відповідь на прохання директора передати книги, що залишились, вимагав повернути книги, передані раніше його батьком, посилаючись на те, що договір між його батьком та інститутом не був належним чином оформлений.
В суді, де розглядався даний спір, інститут пред’явив акт взяття на баланс книг, переданих Васильковим у подарунок інституту, підписаний завідуючим бібліотекою інституту і затверджений директором інституту.
Як слід вирішити спір, який виник?

3.
Волкову у спадок перейшов автомобіль „Жигулі”. Будучи вдячним своєму другу Яковлєву і, не вміючи водити автомобіль, Волков уклав із Яковлєвим договір, за яким він зобов’язувався подарувати Яковлєву легковий автомобіль „Жигулі” негайно після отримання правовстановлюючих документів на автомобіль. Договір був посвідчений нотаріусом.
Яковлєв приступив до здійснення профілактичного ремонту автомобіля і витратив на це значну суму коштів. Однак після отримання відповідних документів Волков відмовився подарувати Яковлєву автомобіль. Яковлєв пред’явив у суді позов з вимогою про передачу йому автомобіля.
Вирішіть справу.

4.
Між Андрєєвим і Єфремовим була досягнута домовленість про продаж меблевого гарнітуру, який був оцінений сторонами у 2 тисячі доларів США. Через декілька днів покупець прийшов на квартиру продавця, де Єфремов у присутності шофера вантажного таксі, вантажників і сусіда Андрєєва, передав Андрєєву 2 тисячі доларів США, забрав проданий мебельник гарнітур, за винятком двох крісел і дивана-ліжка, для яких не залишилось місця у машині.
Після декількох днів Єфремов з’явився за меблями, що залишились. Андрєєв, однак, відмовився передати крісла і диван, заявивши, що дані предмети не входили у склад проданого ним гарнітуру. Вартість двох крісел та дивана він оцінує у 800 доларів, але ніякого договору по відношенню до даних речей він з Єфремовим не укладав.
У судовому засіданні свідки одностайно свідчили, що між Андрєєвим та Єфремовим був укладений договір купівлі-продажу всього гарнітуру меблів, куди входили і спірні предмети. Договір був виконаний за їх присутності. Що ж стосується залишених у квартирі Андрєєва двох крісел та дивана, то Андрєєв зобов’язався зберігати ці предмети за додаткову винагороду у розмірі 30 доларів.
Яке рішення повинен прийняти суд? Чи зміниться рішення, якщо буде встановлено, що Єфремов всі розрахунки здійснював не у доларах, а в гривнях згідно курсу Національного банку України? Чи вплине на рішення суду довідка меблевого магазину про те, що спірні предмети входять у склад меблевого гарнітуру.

5.
Акціонерне товариство і товариство власників житла уклали договір оренди нежилих приміщень, згідно якого акціонерне товариство використовувало для розміщення свого офісу нежилі приміщення площею 30 квадратних метрів, які розташовані на першому поверсі будинку, який належав товариству власників житла.
Договором було передбачено, що строк дії договору складає 11 місяців, по закінченню яких, якщо жодна із сторін не заявляє про розірвання договору, він вважається продовженим ще на 11 місяців.
Коли пройшов перший строк договору юрисконсульт акціонерного товариства пред’явив укладений договір на державну реєстрацію. Реєстратор відмовився прийняти документи на реєстрацію і вимагав, щоб товариство уклало новий договір, в якому буде передбачений строк, який є більшим за один рік. Крім того, на його думку, договір, який підписаний майже рік тому, не може бути зареєстрований, оскільки такий договір вважається неукладеним.
Юрисконсульт звернувся в суд.
Підготуйте мотивовану позовну заяву. Чи зміниться рішення, якщо буде встановлено, що кондомініум не зареєстрований як об’єкт нерухомості?

6.
Ростоків часто грав у преферанс , тому, в результаті, заборгував значну суму Жукові. Свій борг він оформив борговою розпискою із зобов’язанням сплатити всю суму не пізніше 10-ти днів з дати складання розписки. У випадку затримання погашення боргу Ростоків зобов’язався сплатити штраф у розмірі половини боргу.
Після 12-ти днів з моменту складання розписки борг був повністю сплачений. Оскільки Ростоків порушив строк виплати, Жуків звернувся в суд з вимогою про сплату штрафу.
Вирішіть справу. Чи зміниться рішення суду, якщо замість розписки Ростоків видав вексель?

7.
Галкін через фізичну ваду –сліпоту попросив свого сусіда по квартирі, Антонова, підписати від його імені договір, згідно якого він взяв позику у Григор’єва в сумі 1 тисяча гривень. Із спливом вказаного строку Григор’єв вимагав повернення взятої у позику суми. Галкін відмовився виконати дану вимогу посилаючись на відсутність засобів.
В ході судового засідання вияснилось, що підпис Антонова ніким не посвідчена, а сам він взагалі вибув невідомо куди. Посилаючись на недотримання форми договору позики, Галкін не визнав позов, хоча і не відмовлявся від того, що гроші він отримав і обіцяв повернути борг при першій можливості.
Яке рішення повинен прийняти суд?

8.
Генеральний директор акціонерного товариства, яке переносило гострий недолік оборотних засобів, уклав кредитний договір з банком, в якому відкритий розрахунковий рахунок акціонерного товариства. На забезпечення кредиту директор заклав всі товарні запаси товариства.
Дізнавшись про це, акціонер, який володіє 15% акцій, пред’явив позов про визнання договору недійсним. Мотивуючи свою вимогу тим, що у відповідності до статуту товариства генеральний директор не має права укладати договори на суму, яка перевищує 25% товарних запасів товариства.
Вирішіть справу. Чи зміниться рішення суду, якщо кредитний договір був укладений із іншим банком?

9.
Товариство з обмеженою відповідальністю уклало із іноземною компанією договір про продаж пакету акцій одного із приватизованих підприємств. Договір оформлений належним чином, підписаний сторонами і оформлений брокером. При виконанні договору представнику іноземної компанії було передане свідоцтво власності на акції, а на розрахунковий рахунок товариства поступила вся належна згідно договору сума.
Минув рік, і при підготовці до наступних зборів акціонерів вияснилось, що у реєстрі акціонерів до цього часу зазначене товариство з обмеженою відповідальністю, а не іноземна компанія. Представник товариства заявив, що він із своєї сторони всі дії по розпорядженню акціями, які вимагались, виконав, а компанії слід було звернутися до реєстратора для внесення змін. Реєстратор відмовився зареєструвати зміни у реєстр згідно документів річної давності.
Іноземна компанія, вважаючи, що договір повинен вважатися неукладеним, вимагала повернення всієї сплаченої згідно договору суми.
Чи правомірні вимоги іноземної компанії?

10.
Аксаков, на утриманні якого знаходилось дві малолітні сестри, продав Федорову трьохкімнатну квартиру, яка перейшла до них по спадку від батька. Правочин був укладений за ініціативою Федорова, який знав про скрутне матеріальне становище Аксакова і його сестер. На отримані від продажу засоби Аксаков із сестрами купили двохкімнатну квартиру.
Через півтора року Аксаков вияснив, що продана ним квартира оцінювалась на ринку в той період значно більше від тієї суми, яка була сплачена Федоровим. Аксаков пред’явив до суду позов про визнання правочину недійсним, мотивуючи свою вимогу тим, що Федоров скористався скрутним матеріальним становищем Аксакова і його малолітніх сестер. У судовому засіданні з’ясувалось, що Федоров був обізнаний з цінами на квартири, оскільки очолював одне із агентств з продажу нерухомості.
Вирішіть справу.

11.
При перевірці податковою інспекцією господарської діяльності ТзОВ з’ясувалось, що один із магазинів, який належав товариству, закупив велику партію лікеро-горілчаних виробів. У зв’язку з тим, що у товариства не було ліцензії на торгівлю лікеро-горілчаними виробами, податкова інспекція вважала укладений договір нікчемним і вимагала вилучення всього отриманого згідно договору у дохід держави.
Продавець –лікеро-горілчаний завод –заявив, що з його сторони ніяких порушень закону не допущено. Крім того, у статуті товариства, пред’явленого при укладенні договору, передбачений такий вид діяльності, як торгівля лікеро-горілчаними виробами.
Чи правомірні дії податкової інспекції?

12.
При розслідуванні кримінальної справи встановлено, що Фофанів шляхом шахрайства умовляв громадян укладати правочини купівлі-продажу картин старих майстрів за ціною значно нижчою від їх реальної вартості. Всі придбані таким чином картини слідством виявлені і вилучені. Громадянин Фофанів помер до закінчення слідства.
Потерпілі не змогли пред’явити докази обману зі сторони Фофаніва. Однак слідчий, виходячи із факту сплати значно меншої ціни в порівнянні з дійсною вартістю картини, і враховуючи пояснення потерпілих, повернули картини потерпілим.
Спадкоємці Фофаніва пред’явили у суд позов про повернення вилучених картин, оскільки у зв’язку із смертю Фофаніва кримінальна справа закрита, а його вина судом не встановлена.
Вирішіть справу.

13.
Громадське об’єднання, яке займається організацією музея-квартири померлого на початку 20-го століття письменника звернулось до громадян з проханням про передачу у подарунок або продаж особистих речей, рукописів і документів, пов’язаних з життям і творчістю письменника. В числі інших речей у далеких рідних письменника були придбані письмовий стіл та письмовий набір, які ніби то належали письменнику.
Через деякий час літературознавець Танєєв, оглядаючи придбане заявив, що письмовий стіл не має ніякого відношення до письменника. Придбаний ж письмовий набір дійсно належав письменнику.
Які вимоги можна пред’явити до продавцю?

14.
Професор консерваторії, володіючи скрипкою Страдиварі, хотів, щоб після його смерті скрипка перейшла у власність його талановитого учня. Знаючи, що це викличе невдоволення членів його сім’ї, він уклав з учнем у простій письмовій формі правочин купівлі-продажу скрипки. Ніяких грошей за неї він не отримав. Про це знали два товариша молодого скрипаля. Після смерті професора вони про все розказали членам його сім’ї . Спадкоємці вимагали повернення скрипки. Власник скрипки відмовився її повернути і запропонував спадкоємцям прийняти у нього грошову суму, вказану у письмовому договорі з професором. Спадкоємці від цього відмовились і звернулись у суд з позовом про повернення скрипки.
Яке рішення повинен прийняти суд?

15.
Зайцева вирішила подарувати своїй племінниці Євсеєвій двокімнатну квартиру, яка належала їй на праві власності. Євсеєва звернулась до податкового інспектора за роз’ясненням, який податок їй потрібно буде сплатити у випадку здійснення договору дарування. Дізнавшись, що податок при укладенні договору купівлі-продажу нижчий, Євсеєва вмовила Зайцеву оформити договір купівлі-продажу.
Податковий інспектор, з’ясувавши, що квартира оформлена на Євсеєву почав вимагати сплати податку на майно, яке переходить у порядку дарування. Коли ж з’ясувалось, що був здійснений договір купівлі-продажу, він підготовив документи для визнання договору недійсним і стягнення всього отриманого в дохід держави.
Чи правий податковий інспектор? Чи має значення те, що Євсеєва виплатила Зайцевій тільки частину вартості квартири? Чи зміниться рішення, якщо Євсеєва не виплатила нічого, однак збирається це зробити в найближчі два роки?

16.
Товариство з обмеженою відповідальністю у зв’язку із можливим укладенням кредитного договору із банком підготовило і оформило у відповідності із вимогами законодавства п’ять простих векселів номіналом по 10 тис. грн. кожен. Векселедержателем був вказаний банк.
Оскільки укладення кредитного договору затягнулось, векселя так і не були передані банку і знаходились в документах товариства. При проведенні документальної перевірки податкова інспекція вимагала відобразити виписані векселя у балансі товариства і збільшити оподатковуваний прибуток на суму виписаних векселів. Свою вимогу податкова інспекція аргументувала тим, що векселя містять всі необхідні реквізити і є цінними паперами, які знаходяться у розпорядженні товариства.
Бухгалтер товариства протестував проти вимог податкової інспекції, стверджуючи, що, до тих пір доки не укладений договір купівлі-продажу векселів або не складений акт передачі векселів, нема ніякого підґрунтя відображати векселя на балансі товариства.
Хто правий у даній суперечці? Розберіть докази сторін.

Питання для самоконтролю та обговорення:
Поняття, ознаки і значення правочинів, їх місце у системі юридичних фактів.
Наведіть відмінності правочину від інших юридичних фактів.
Види правочинів.
Умови дійсності правочинів:
Суб’єктивний склад правочинів.
Воля і волевиявлення у правочинах.
Зміст правочинів.
Форма правочинів, її види.
Державна реєстрація правочинів та її значення.
Поняття і види недійсних правочинів.
Правочини з недоліками суб’єктивного складу.
Правочини з недоліками волі і волевиявлення.
Правочини з недоліками змісту.
Правочини з недоліками форми.
Правочини із порушенням вимог державної реєстрації.
Нікчемні та оспорюванні правочини.
Наслідки недійсності правочину:
Двостороння реституція.
Одностороння реституція.
Наслідки недійсності правочинів.

Теми рефератів:
Правочин: поняття, ознаки, види.
Умови дійсності правочину.
Форма правочину, її види.
Нікчемні правочини.
Оспорювані правочини.
Правові наслідки недійсності правочину.
Правове значення державної реєстрації правочину.

Література [1, 2-7, 8-15, 16-62, 73-90, 91-101, 103, 106]

Тема Представництво і довіреність

Загальні питання практичного заняття:
Загальні положення про представництво і довіреність.
Підстави виникнення представництва.
Види представництва.
Довіреність.
Комерційне представництво.
Представництво без повноважень або з їх перевищенням.

Задачі

1.
72-річна Федорова пред’явила у суд позов про розірвання договору довічного утримання, укладеного з Нікітіним. У позовній заяві Федорова вказала, що жилий будинок, який належав їй на праві власності, вона нікому не збиралась відчужувати, так-як має намір передати його згідно заповіту своїй внучці, яка не має житлової площі. Що ж стосується договору довічного утримання, то він був укладений без її відома – племінником Васильковим. Набувач будинку Нікітін, заперечуючи проти позову, пояснив, що він дійсно уклав договір з Васильковим, але у останнього є в наявності належним чином оформлена генеральна довіреність на управління майном Федорової. Тому він вважає, що підстав для розірвання договору нема. Він запевнив суд, що буде виконувати всі прийняті на себе зобов’язання належним чином, що інтереси Федорової, яка дійсно потребує засобів та додаткового піклування, ніяким чином ущемлені не будуть. Не дивлячись на це, Федорова наполягала на розірванні договору.
Яке рішення повинен прийняти суд?

2.
Столяров, який проживає у Ризі вирішив переїхати із сім’єю у Київ. Оскільки сам він не мав можливості зайнятись пошуком житла у Києві він домовився із своїм далеким родичем Петровим, що той підшукає варіанти придбання житла у межах обговореної сторонами суми. У випадку виконання даного доручення Столяров зобов’язався виплатити Петрову винагороду у розмірі 2,5% від ціни придбаного житла. Через деякий час Петров через знайомих дізнався, що є можливість придбати 3-кімнатну квартиру, яку за прийнятну ціну продає Круглова. Оглянувши квартиру, Петров вирішив, що даний варіант цілком влаштує Столярова. Побоюючись, що Круглова передумає, Петров вмовив її укласти письмовий договір, згідно якого вона зобов’язувалась продати свою квартиру за погодженою ціною тільки Столярову. На підтвердження серйозності намірів щодо придбання квартири Петров передав Кругловій із особистих засобів частину суми, яку сторони назвали у договорі завдатком.
Петров негайно зв’язався із Столяровим, однак останній повідомив, що у зв’язку із зміною обставин він більше не потребує житлової площі у Києві. Виплачувати Петрову будь-яку винагороду чи покривати його витрати Столяров відмовився.
Коли Петров повідомив Кругловій про відмову Столярова від придбання квартири, Круглова заявила, що отримані в якості завдатку гроші вона повертати не буде, так-як через укладений договір була вимушена відмовити іншим покупцям.
Петров звернувся у юридичну консультацію з питанням про можливість захисту своїх майнових прав як по відношенню із Столяровим, так і по відношенню з Кругловою.
Яку консультацію слід надати Петрову?

3.
Іванов торговий агент фірми, яка реалізує комп’ютери, уклав від імені фірми договір на поставку чотирьох комп’ютерів акціонерному товариству. Оскільки комп’ютери в обумовлений договором строк доставлені не були, акціонерне товариство звернулось з позовом у господарський суд про стягнення передбаченої договором неустойки, повернення перерахованих фірмі в якості передоплати засобів, а також виплаченої Іванову винагороди, яка складає 0,3% від суми здійсненого правочину. У відзиві на позовну заяву фірма вказала, що готова повернути перераховані їй АТ засоби, але платити неустойку і покривати виплачену Іванову винагороду вона не буде. Позиція фірми ґрунтувалась на тому, що укладений Івановим договір на поставку комп’ютерів є недійсним, оскільки Іванов, як і всі інші агенти фірми, був уповноважений тільки на пошук нових покупців комп’ютерів і проведення з ними переговорів, але не підписання яких-небудь договорів. Що стосується виплаченої Іванову винагороди, то до нього фірма взагалі ніякого відношення не має, так-як сама виплачує своїм торговим агентам комісійні з кожного укладеного з їх допомогою правочину.
В ході судового засідання з’ясувалось, що, по-перше, Іванов не зареєстрований в якості підприємця, і, по-друге, між ним та АТ був укладений договір, відповідно до якого Іванову поручався пошук необхідних для АТ комп’ютерів за ціною нижчою від ринкової з виплатою винагороди в розмірі 0,3% від суми правочину.
Як вирішити питання, яке виникло? Чи може Іванов розглядатись в якості комерційного представника? Чи зміниться вирішення завдання, якщо фірма вже здійснила поставку одного комп’ютера?

4.
Будівельно-монтажний трест (БМТ) пред’явив до товариства з обмеженою відповідальністю позов про витребування з незаконного володіння останнього підйомного крану. В якості третьої особи для участі в справі було залучено закрите акціонерне товариство, у якого ТзОВ придбало підйомний кран. Відкривши засідання господарського суду, суддя запропонував тим, хто з’явився підтвердити свої повноваження. БМТ був представлений штатним юрисконсультом, який представив суду довіреність на участь у справі. Інтереси ТзОВ представляв його директор, який мав паспорт і свідоцтво про реєстрацію підприємства. Від імені ЗАТ виступав голова ради директорів, який мав із собою виписку із протоколу зборів засновників про обрання його на вказану посаду.
Як повинен вирішити справу суд?

5.
Тяжко хворий Мальцев видав довіреність на розпорядження його вкладом у Ощадбанку Федюшній, з якою протягом декількох років він перебував у фактичних шлюбних відносинах. При цьому Мальцев у присутності свідків виявив бажання, щоб Федюшина за рахунок цих засобів покрила всі розходи на його поховання, а засоби, які залишились використала на власний розсуд. Ця довіреність, як і заповіт про передачу Федюшиній у спадок автомашини та домашньої обстановки, були завірені головним лікарем, у якій Мальцев знаходився на лікуванні. Після року з дня смерті Мальцева його дорослий син, який не підтримував з батьком стосунки протягом декількох років, але який був єдиним спадкоємцем Мальцева за законом, звернувся до Федюшиної з позовом, вимагаючи передання всієї суми вкладу, яка зберігалась у Ощадбанку на ім’я Мальцева.
На скільки обґрунтованим є даний позов?

6.
Товарознавець торгової фірми був направлений на швейну фабрику для відбору взірців потрібної для фірми продукції і проведення переговорів про укладення договору на поставку. У довіреності, підписаної заступником директора фірми, йому було надано право на придбання жіночих демісезонних пальто і чоловічих плащів на суму до 120 тис. грн. наявні на фабриці взірці пальто і плащів товарознавцю не сподобались, однак йому сподобались взірці чоловічих костюмів і жіночих утеплених курток, на поставку яких він і уклав договір із фабрикою на суму 95 тис. грн.
У відповідності з укладеним договором торгова фірма перерахувала фабриці обумовлену у договорі суму, однак фабрика свого зобов’язання по поставці не виконала. Фірма направила фабриці лист, в якому вимагала повернення перерахованих коштів і виплати фабрикою неустойки, передбаченої договором.
У відповідь на даний лист фабрика заявила, що готова повернути фірмі перераховані кошти, однак платити неустойку не мають наміру, так як вважає укладений з фірмою договір недійсним.
Генеральний директор фірми звернувся до юриста за порадою, чи є зміст пред’являти позов у господарський суд.
Яку пораду повинен дати юрист? Чи зміниться рішення, якщо б фірма ніякі кошти фабриці не перераховувала?

7.
Між об’єднаною дирекцією будівельних об’єктів та комбінатом декоративно-прикладного мистецтва був укладений договір про виготовлення трьох художніх панно, призначених для однієї із гостинець, що будується. Панно були виготовлені у встановлений договором строк, повністю оплачені дирекцією, однак у зв’язку із замороженням будівництва не вивезені дирекцією і залишились на комбінаті.
Через два роки дирекція вимагала від комбінату передання панно, одне із яких на даний момент виявилось розбитим. Комбінат у свою чергу вимагав виплати вартості зберігання панно за два роки. У результаті переговорів був досягнутий компроміс, згідно з яким дирекція зобов’язувалась не заявляти вимог про відшкодування вартості розбитого панно, а комбінат –по оплаті зберігання панно. Відповідний акт про це був підписаний зі сторони дирекції начальником відділу капітального будівництва, а зі сторони комбінату – головним бухгалтером.
Оскільки згодом вияснилось, що розбите панно не підлягає відновленню, керівник дирекції доручив юрисконсульту підготувати позов про стягнення з комбінату вартості панно. Юрисконсульт висловив сумнів щодо позитивних перспектив даного позову, вказуючи на те, що згідно бухгалтерських документів, затвердженим керівником дирекції, вартість розбитого панно віднесена до збитків.
Яка Ваша думка щодо даного питання?

Питання для самоконтролю та обговорення:
Поняття представництва: юридична природа представництва, суб’єктивний склад представництва.
Відмінність представництва від подібних до нього правовідносин.
Види представництва, підстави виникнення.
Комерційне представництво.
Довіреність: форма, зміст, види.
Передоручення.
Представництво без повноважень і з їх перевищенням.

Теми рефератів:
Правове значення здійснення прав та виконання обов’язків через представника.
Представництво: поняття та види.
Довіреності на розпорядження майном.
Представництво без повноважень і з перевищенням повноважень.
Передоручення.
Припинення довіреності.

Література [1, 2-7, 8-15, 16-62, 73-90, 100, 105]

Рекомендована література

Конституція України від 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141.
Всесвітня конвенція про авторське право 1952 року, Женева, 6 вересня 1952 р. (ратифіковано у листопаді 1973 р.) // http://www.zakon.rada.go.ua.
Договір про закони щодо товарних знаків (Договір Всесвітньої організації інтелектуальної власності), Женева, 27 жовтня 1994 р. (ратифіковано 13 жовтня 1995 р.) // [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
Факультативний протокол про обов'язкове вирішення спорів, прийнятий Генеральною Асамблеєю ООН 8 грудня 1969 р. // http://www.zakon.rada.go.ua.
Європейська Конвенція про формальні вимоги до заявки на патент (Париж, 11 грудня 1953 р.) // http://www.zakon.rada.go.ua.
Європейська конвенція про інформацію щодо іноземного законодавства, Лондон, 7 червня 1968 р. (ратифіковано постановою Верховної Ради України № 3385-12 від 14 липня 1993 р.) // http://www.zakon.rada.go.ua.
Конвенция Организации Объединенных Наций о договорах международной купли-продажи товаров 1980 г. // Международное частное право: Сб. док. М.: БЗК, 1997. С. 201-220.
Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. 2003. № 40-44. Ст. 356.
Житловий кодекс УРСР від // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1983. - №28. – Ст.547.
Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. 2003. № 18-22. Ст. 144.
Повітряний кодекс України від 4 травня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. 1993. № 25. Ст. 274.
Сімейний кодекс України від 10 січня 2002 р. // Відомості Верховної Ради України. 2002. № 21-22. Ст. 135.
Земельний кодекс України від // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, N 3-4, ст.27
Кодекс законів про працю України // ВВР, 1971, додаток до N 50, ст. 375;
Податковий кодекс України // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 13-14, N 15-16, N 17, ст.112;
Основи законодавства України про охорону здоров'я: Затв. Законом України від 19 листопада 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. 1993. № 4. Ст. 19.
Закон України від 3 грудня 1990 р. "Про ціни та ціноутворення" // Відомості Верховної Ради України. 1990. № 32. Ст. 650.
Закон України від 19 вересня 1991 р. "Про господарські товариства" // Відомості Верховної Ради України. 1991. № 49. Ст. 682.
Закон України від 2 вересня 1993 р. "Про нотаріат" // Відомості Верховної Ради України. 1993. № 39. Ст. 383.
Закон України "Про авторське право і суміжні права": За станом на 5 червня 2001 р. / Верховна Рада України. Офіц. вид. К. : Парламентське вид-во, 2001. 28с.
Закон України від 7 березня 1996 р. "Про страхування" // Відомості Верховної Ради України. 1996. № 18. Ст. 78.
Закон України від 15 травня 2003 р. "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців" // Відомості Верховної Ради України. 2003. № 31-32. Ст. 263.
Закон України від 23 лютого 2006 р. "Про цінні папери та фондовий ринок" // [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
Закон України від 2 жовтня 1992 р. «Про інформацію» // Електронний ресурс [http://zakon2.rada.gov.ua/laws].
Закон України від 16 червня 1999 р. «Про охорону прав на зазначення походження товарів» // Електронний ресурс [http://zakon2.rada.gov.ua/laws].
Закон України від 15 грудня 1993 р. «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» // Електронний ресурс [http://zakon2.rada.gov.ua/laws].
Закон України від 15 грудня 1993 р. «Про охорону прав на винаходи та корисні моделі» // Електронний ресурс [http://zakon2.rada.gov.ua/laws].
Закон України від 15.грудня 1993 р. «Про охорону прав на промислові зразки» // Електронний ресурс [http://zakon2.rada.gov.ua/laws].
Закон України від 1 липня 2004 р. «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» // Електронний ресурс [http://zakon2.rada.gov.ua/laws].
Закон України від 29 листопада 2001 р. «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку» // Електронний ресурс [http://zakon2.rada.gov.ua/laws].
Закон України від 10 грудня 1997 р. «Про національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні» // Електронний ресурс [http://zakon2.rada.gov.ua/laws].
Закон України від 6 липня 2012 р. «Про депозитарну систему України» // Електронний ресурс [http://zakon2.rada.gov.ua/laws].
Закон України від 23 квітня 1991 р. «Про свободу совісті і релігійні організації» // Електронний ресурс [http://zakon2.rada.gov.ua/laws].
Закон України від 7 жовтня 1997 р. «Про професійних творчих працівників та творчі спілки» // Електронний ресурс [http://zakon2.rada.gov.ua/laws].
Закон України від 16 вересня 1997 р. «Про благодійництво та благодійні організації» // Електронний ресурс [http://zakon2.rada.gov.ua/laws].
Закон України від 15 вересня 1999 р. «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» // Електронний ресурс [http://zakon2.rada.gov.ua/laws].
Закон України від 16 червня 1992 р. «Про об’єднання громадян» // Електронний ресурс [http://zakon2.rada.gov.ua/laws].
Закон України від 5 квітня 2001 р. «Про політичні партії в Україні» // Електронний ресурс [http://zakon2.rada.gov.ua/laws].
Закон України від 20 грудня 2001 р. «про кредитні спілки» // Електронний ресурс [http://zakon2.rada.gov.ua/laws].
Закон України від 10 квітня 1992 р. «Про споживчу кооперацію» // Електронний ресурс [http://zakon2.rada.gov.ua/laws].
Закон України від 10 липня 2003 р. «Про кооперацію» // Електронний ресурс [http://zakon2.rada.gov.ua/laws].
Закон України від 17 вересня 2008 р. «Про акціонерні товариства» // Електронний ресурс [http://zakon2.rada.gov.ua/laws].
Закон України від 22 березня 2012 р. «Про розвиток та державну підтримку малого та середнього підприємництва в Україні» // Електронний ресурс [http://zakon2.rada.gov.ua/laws].
Закон України від 8 лютого1995 р. «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку» // Електронний ресурс [http://zakon2.rada.gov.ua/laws].
Закон України від 12 грудня 2001 р. «Про цивільну відповідальність за ядерну шкоду та її фінансове забезпечення» // Електронний ресурс [http://zakon2.rada.gov.ua/laws].
Закон України від 2 жовтня 2012 р. «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій» // Електронний ресурс [http://zakon2.rada.gov.ua/laws].
Закон України від 5 квітня 2001 р. «Про платіжні системи та переказ грошей в Україні» // Електронний ресурс [http://zakon2.rada.gov.ua/laws].
Закон України від 12 липня 2001 р. «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» // Електронний ресурс [http://zakon2.rada.gov.ua/laws].
Закон України від 7 грудня 2000 р. «Про банки та банківську діяльність» // Електронний ресурс [http://zakon2.rada.gov.ua/laws].
Закон України від 1 липня 2004 р. «Про транспортно-експедиторську діяльність» // Електронний ресурс [http://zakon2.rada.gov.ua/laws].
Закон України від 1 червня 2000 р. «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» // Електронний ресурс [http://zakon2.rada.gov.ua/laws].
Закон України від 5 квітня 2001 р. «Про автомобільний транспорт» // Електронний ресурс [http://zakon2.rada.gov.ua/laws].
Закон України від 19 червня 2003 р. «Про соціальні послуги» // Електронний ресурс [http://zakon2.rada.gov.ua/laws].
Закон України від 6 липня 1995 р. «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» // Електронний ресурс [http://zakon2.rada.gov.ua/laws].
Закон України від 12 травня 1991 р. «Про захист прав споживачів» // Електронний ресурс [http://zakon2.rada.gov.ua/laws].
Закон України від 16 листопада 1992 р. «Про основи містобудування» // Електронний ресурс [http://zakon2.rada.gov.ua/laws].
Закон України від 20 травня 1999 р. «Про архітектурну діяльність» // Електронний ресурс [http://zakon2.rada.gov.ua/laws].
Закон України від 1 червня 2010 р. «Про здійснення державних закупівель» // Електронний ресурс [http://zakon2.rada.gov.ua/laws].
Закон України від 25 грудня 2008 р. «Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва» // Електронний ресурс [http://zakon2.rada.gov.ua/laws].
Закон України від 16 грудня 1997 р. «Про фінансовий лізинг» // Електронний ресурс [http://zakon2.rada.gov.ua/laws].
Закон України від 6 жовтня 1998 р. «Про оренду землі» // Електронний ресурс [http://zakon2.rada.gov.ua/laws].
Закон України "Про правонаступництво України" від 12.09.1991 // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1991, N 46, ст.617;
Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» вiд 21.05.1997 // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1997, N 24, ст.170;
Паризька конвенція з охорони промислової власності від 20 березня 1883р. // Електронний ресурс [http://zakon2.rada.gov.ua/laws].
Указ Президента України від 15 червня 1993 р. "Про корпоратизацію підприємств" // Уряд. кур'єр. 1993. 17 черв.
Загальне положення про юридичну службу міністерства, іншого центрального органу державної виконавчої влади, державного підприємства, установи, організації: Затв. Постановою Кабінету Міністрів України № 1040 від 26 листопада 2006 р. // [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
Інструкція про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України: Затв. наказом Міністерства юстиції України № 20/5 від 3 березня 2004 р. // [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
Ліцензійні умови провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів: Затв. рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України № 349 від 26.05.2006 р. // [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
Методика оцінки майна: Затв. Постановою Кабінету Міністрів України № 1891 від 10 грудня 2003 р. // Уряд. кур'єр. 2004. № 21. 4 лют.
Правила розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель: Затв. наказом Міністерства освіти і науки України № 197 від 15 березня 2002 р., зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15 квітня 2002 р. № 364/6652 // [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
Правила перевезення вантажів у прямому змішаному залізнично-водному сполученні (статті 79-99 Статуту): Затв. наказом Міністерства транспорту України № 334 від 28 травня 2002 р., зареєстровано в Міністерстві юстиції України 8 липня 2002 р. № 566/6854 // [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
Рішення Конституційного суду України по справі про конституційне звернення НБУ відносно офіційного тлумачення положення ч. 1 ст. 58 Конституції України (зворотна дія закону) від 9 лютого 1999 р. // Офіц. вісн. 1999. № 7. Ст. 255.
Розв'язання у судовій практиці колізій між нормами Цивільного кодексу України і спеціальним законодавством: Постанова Вищого господарського суду України від 1 липня 2004 р. у справі № 18/10в // Вісн. господар. судочинства. 2004. № 4. С. 146-149.
Статус суб'єктів господарювання як об'єкт судового розгляду: Постанова Вищого господарського суду України від 29 липня 2004 р. у справі №№ 17/19 // Вісн. господар. судочинства. 2004. № 4. С. 131-132.
Про судову практику по справах щодо захисту права приватної власності: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 22 грудня 1995 р. // Правовісник. – 1996 - №1.
Про судову практику у справах про спадкування: Постанова Пленуму Верхов. Суду України від 30 травня 2008 р. №7 // Вісн. Верхов. Суду України. – 2008. - №6.
Про судову практику розгляду цивільних справ про визнання правочинів недійсними [Електронний ресурс]: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 06 листопада 2009 р. №9 // http://zakon2.rada.gov.ua/laws.
Ківалов С. В., Червоний Ю. С., Волосатий Г. С., Калитенко О. М.. Науково-практичний коментар Сімейного кодексу України: пер. з рос., перероб. і доп. / Ю.С. Червоний (ред.). К.; О. : Юрінком Інтер, 2008. 504с.
Тлумачний словник з цивільного права / За заг. ред. д-ра юрид. наук В. М. Селіванова. К.: Ін-т приватного права і підприємництва Акад. правових наук України, 1998. 228 с.
Ульяненко О. О. Шлюбний договір у сімейному праві України. К.: Грот, 2004. 124с.
Цивільне право України: Підручник: У 2 кн. / О. В. Дзери (керівник авт. кол.), Д. В. Боброва, А. С. Довгерт та ін.; За ред. О. В. Дзери, Н. С. Кузнецової. К.: Юрінком Інтер, 2004. Кн. 1. 736 с.
Цивільне право України: Підручник: У 2 кн. / О. В. Дзери (керівник авт. кол.), Д. В. Боброва, А. С. Довгерт та ін.; За ред. О. В. Дзе-ри, Н. С. Кузнецової. К.: Юрінком Інтер, 2004. Кн. 2 640 с.
Цивільне право України. Академічний курс: Підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл.:У 2 т. / Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України / Ярослава Миколаївна Шевченко (заг.ред.) 2.вид., доп. і перероб. К. : Видавничий дім "Ін Юре", 2006.  Т. 1 : Загальна частина. К. : Видавничий дім "Ін Юре", 2006 696с.
Цивільне право України. Академічний курс: Підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл.:У 2 т. / Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України / Ярослава Миколаївна Шевченко (заг.ред.) 2.вид., доп. і перероб. К. : Видавничий дім "Ін Юре", 2006.  Т. 2 : Особлива частина. К. : Видавничий дім "Ін Юре", 2006 520с.
Цивільне право: підручник : у 2 т. / В.І.Борисова (кер. авт. кол.), Л.М.Баранова, Т.І.Бєгова та ін..; за ред. В.І.Борисової, І.В.Спасибо-Фатєєвої, В.Л.Яроцького. – Х. : Право, 2011. – Т. 1. - 656 с.
Цивільне право: підручник : у 2 т. / В.І.Борисова (кер. авт. кол.), Л.М.Баранова, Т.І.Бєгова та ін..; за ред. В.І.Борисової, І.В.Спасибо-Фатєєвої, В.Л.Яроцького. – Х. : Право, 2011. – Т. 2. - 816 с.
Цивільне та сімейне право України: підручник / Одеська національна юридична академія / Є.О. Харитонов (ред.), Н. Ю. Голубєва (ред.). К. : Правова єдність, 2009. 968c.
Цивільний кодекс Укаїни: Наук.-практ. комент.: У 2 ч.: Ч. 1. / Я. М. Шевченко. К.: ІнЮре, 2004. 692 с.
Цивільний кодекс Укаїни: Наук.-практ. коментар: У 2 ч.: Ч. 2 / Я. М. Шевченко. К.: ІнЮре, 2004. 862 с.
Ромовська З.В. Українське цивільне право. Загальна частина. Академічний курс: підручник. 2-ге вид., доп. К. : Правова єдність ; Алерта ; КНТ ; ЦУЛ, 2009. 594с.
Ромовська З.В. Українське цивільне право. Спадкове право: академічний курс: підручник. К. : Правова єдність, 2009. 264с.
Алексеев С.С. Общая теория права. - М., 1982.
Клименко О.М. Договір довічного утримання / Центр правових досліджень Фурси. К. : Видавець Фурса С.Я., 2006. 40с.
Косенко В. М.. Договір по найму (оренди). К.: Видавець Фурса С.Я., 2007. 64с.
Крупка Ю.М. Операції з нерухомістю : коментар законодавства, судова практика // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – К. : Юрінком Інтер, 2012. - №6.- 288 с.
Кузнецова Н. С., Назарчук І. Р. Ринок цінних паперів в Україні: правові основи формування та функціонування. К.: Юрінком Інтер, 1998. 526 с.
Олюха В.Г. Цивільно-правовий договір: поняття, функції та система: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. К., 2003. 20с.
Отраднова О.О. Недоговірні зобов'язання в цивільному праві України: навч. посібник. К. : Юрінком Інтер, 2009. 240с.
Пульнєва О. С., Фурса Є. І., Фурса С. Я.. Договір дарування / Центр правових досліджень. К.: Видавець Фурса С. Я., 2005. 52с.
Прилуцький Р. Б. Щодо поняття та організаційно-правової форми біржі // Вісн. господар. судочинства. 2007. № 2. С. 148-155.
Стефанчук Р.О. Особисті немайнові права фізичних осіб (поняття, зміст, система, особливості здійснення та захисту): монографія / НАН України; Інститут держави і права ім. В.М.Корецького. К. : КНТ, 2008. 625с.
Антологія української юридичної думки: В 6 т. Т. 6. Цивільне право / Упоряд.: Я. М. Шевченко, І. Б. Усенко, Г. П. Темченко, Т. І. Бондарук, С. Є. Морозова. К.: Юрид. кн., 2003. 584 с.
Базилевич В.Д. Інтелектуальна власність: підручник. 2 вид., стер. К. : Знання, 2008. 431c.
Берлач А.І. Біржове право України: навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / Відкритий міжнародний ун-т розвитку людини "Україна". К. : Університет "Україна", 2008. 316c.
Венедіктова І. В.. Договір довірчого управління майном в Україні: Навч.-наук. посібник. Х. : Консум, 2004. 215с.
Джунь В. В. Інститут неспроможності: світовий досвід розвитку і особливості становлення в Україні: Моногр. 2-ге вид., випр. і допов. К.: Юрид. практика, 2006. 384 с.
Дякович М.М. Сімейне право: навч. посіб. / Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. К.: Правова єдність, 2009. 512с.
Ельбрехт В.В. Договір страхування майна фізичних осіб: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / НАН України; Інститут держави і права ім. В.М.Корецького. К., 2009. 19с.Заголовок 115

Приложенные файлы

  • doc 15700865
    Размер файла: 392 kB Загрузок: 1

Добавить комментарий