Питання до державного іспиту з Цивільного та сімейного права


Контрольні питання до державного екзамену з дисципліни «Цивільне та сімейне право»
Поняття цивільного права як галузі права. Предмет та метод цивільно-правового регулювання суспільних відносин.
Акти цивільного законодавства, їх система.
Дія актів цивільного законодавства у часі, просторі та за колом осіб.
Співвідношення загального і спеціального законодавства. Аналогія закону і аналогія права.
Поняття та особливості цивільних правовідносин. Класифікація цивільних правовідносин та її правове значення.
Елементи цивільних правовідносин та їх зміст.
Поняття та значення підстав (юридичних фактів) виникнення, зміни та припинення цивільних правовідносин. Юридичний склад. Класифікація юридичних фактів.
Здійснення цивільних прав та виконання обов’язків.
Поняття права на захист цивільних прав та інтересів.
Поняття фізичної особи. Правоздатність фізичної особи.
Цивільна дієздатність фізичних осіб, зміст та її види.
Обмеження та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи.
Визнання фізичної особи недієздатною та поновлення у дієздатності.
Визнання фізичної особи безвісно відсутньою.
Оголошення фізичної особи померлою.
Акти цивільного стану.
Поняття, цілі та значення опіки та піклування.
Поняття, ознаки та правова сутність юридичних осіб.
Види юридичних осіб.
Способи створення юридичної особи.
Цивільна правоздатність та дієздатність юридичної особи.
Філії та представництва юридичної особи.
Речі як об’єкти цивільних прав.
Класифікація речей та її правове значення.
Оборотоздатність речей у цивільному праві.
Майно як особливий об’єкт цивільних прав.
Роботи та послуги як об’єкти цивільних прав.
Поняття, ознаки та значення правочинів.
Види правочинів.
Чинність правочину.
Тлумачення змісту правочину.
Недійсність правочину.
Поняття, підстави виникнення та види представництва.
Вчинення правочинів представником.
Довіреність.
Припинення представництва.
Поняття строку і терміну, їх значення та види.
Обчислення строків.
Поняття, сутність та значення позовної давності. Вимоги, на які позовна давність не поширюється.
Види позовної давності.
Обчислення та перебіг позовної давності.
Зупинення та переривання перебігу строків позовної давності.
Поняття та види особистих немайнових прав. Зміст особистого немайнового права.
Здійснення особистих немайнових прав.
Захист особистих немайнових прав.
Поняття права власності та його зміст.
Підстави набуття права власності.
Момент виникнення права власності у набувача.
Здійснення права власності.
Право власності на землю (земельну ділянку).
Право власності на житло.
Припинення права власності.
Поняття та види права спільної власності. Здійснення права спільної власності.
Речово-правові способи захисту права власності.
Зобов’язально-правові та інші способи захисту права власності.
Право володіння чужим майном як речове право.
Право користування чужим майном як речове право.
Поняття права інтелектуальної власності. Система виключних прав на нематеріальні об’єкти.
Захист права інтелектуальної власності.
Об’єкти авторського права.
Зміст суб’єктивного авторського права.
Суміжні права.
Об’єкти патентного права.
Зміст суб’єктивного патентного права.
Право на комерційне найменування.
Право на торгівельну марку.
Зобов’язальне правовідношення (зобов’язання).
Суб’єкти зобов’язань. Треті особи у зобов’язанні. Заміна осіб у зобов’язанні.
Виконання зобов’язання.
Способи забезпечення належного виконання зобов’язань.
Неустойка.
Завдаток.
Порука.
Гарантія.
Застава.
Притримання.
Припинення зобов’язань.
Правові наслідки порушення зобов’язань.
Цивільно-правова відповідальність: поняття, умови, види.
Цивільно-правовий договір.
Зміст цивільно-правового договору і класифікація його умов.
Порядок укладення договорів.
Підстави для зміни або розірвання договору.
Договір купівлі-продажу.
Договір поставки.
Договір контрактації.
Договір постачання енергетичними та іншими ресурсами через приєднану мережу.
Договір міни.
Договір ренти.
Договір довічного утримання (догляду).
Договір дарування.
Договір найму (оренди).
Договір найму (оренди) житла.
Договір позички.
Договір підряду.
Договір побутового підряду.
Договір підряду на проектні та пошукові роботи.
Договір на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт.
Договір перевезення.
Договір транспортного експедирування.
Договір зберігання.
Договір страхування.
Договір доручення.
Договір комісії.
Договір управління майном.
Договір позики, кредитний договір, договір банківського вкладу.
Договір банківського рахунку.
Договір факторингу.
Розрахунки. Загальні положення про розрахунки.
Загальні положення про спільну діяльність. Просте товариство.
Публічна обіцянка винагороди без оголошення конкурсу.
Публічна обіцянка винагороди за результатами конкурсу.
Вчинення дій у майнових інтересах іншої особи без її доручення.
Рятування здоров’я та життя фізичної особи, майна фізичної або юридичної особи.
Створення загрози життю, здоров’ю, майну фізичної особи або майну юридичної особи.
Деліктні зобов’язання. Правові умови виникнення деліктних зобов’язань.
Відшкодування моральної шкоди.
Відшкодування шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу, що здійснює оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування, прокуратури або суду.
Відшкодування (компенсація) шкоди фізичній особі, яка потерпіла від кримінального правопорушення.
Відшкодування шкоди, завданої особами, що не досягли повноліття.
Відшкодування шкоди, завданої джерелом підвищеної небезпеки. Відшкодування ядерної небезпеки.
Відшкодування шкоди, завданої внаслідок недоліків товарів, робіт (послуг).
Набуття, збереження майна без достатньої правової підстави (кондикційні зобов’язання).
Поняття спадкування, підстави спадкування. Відкриття спадщини, місце та час відкриття спадщини.
Суб’єкти спадкових правовідносин.
Об’єкти спадкового правонаступництва.
Поняття заповіту. Ознаки заповіту.
Способи посвідчення заповіту.
Заповіт подружжя.
Заповіт з умовою.
Види заповідальних розпоряджень.
Право на обов’язкову частку у спадщині.
Спадкування за законом.
Прийняття спадщини.
Виконання заповіту.
Оформлення права на спадщину.
Спадковий договір.
Поняття та предмет сімейного права.
Поняття сім’ї, родинності (кровної спорідненості), свояцтва та шлюбу.
Поняття шлюбу. Шлюб як правова форма сімейного життя чоловіка та жінки.
Умови та порядок укладення шлюбу. Перешкоди для вступу в шлюб.
Права подружжя на майно. Шлюбний договір.
Особисті немайнові права та обов’язки подружжя.
Припинення шлюбу.
Визнання шлюбу недійсним. Наслідки визнання шлюбу недійсним.
Права та обов’язки подружжя на утримання.
Обов’язки батьків та дітей по утриманню.
Особисті немайнові права та обов’язки батьків та дітей.
Традиційні форми влаштування дітей позбавлених батьківського піклування.
Альтернативні форми влаштування дітей позбавлених батьківського піклування.

Приложенные файлы

  • docx 15700860
    Размер файла: 21 kB Загрузок: 1

Добавить комментарий